Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri"

Transkript

1 Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri R.Levent VEZNEDAROLU, A. Oytun ÖZGÜR Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları ÖZ: Bu makalede, örenme stillerinin ne olduu, öretim sürecini örenme stillerini dikkate alarak tasarlamanın yararları, örenme stillerinin farklı tanımlamaları, örenme stillerini açıklamaya çalıan deiik modeller ele alınmıtır. Anahtar Sözcükler: Örenme stili, örenme stili modelleri. Learning Styles: Definitions, models and functions ABSTRACT:In this article, It was discussed that what learning styles are, advantages of desining the teaching proccess according to learning styles, different definitions of learning styles and different models which attempt to explain learning styles. Key Words: Learning style, models of learning style. 1. GR Örenme ve öretme kavramlarıyla ilgili çok büyük deiimlerle karılamaktayız. Örenenlerin bilgiyi algılama, ileme, düzenleme, problem çözme, ürün ortaya koyma, güdülenme ekillerindeki farklılıkların göz önüne alınması ve bunlara balı olarak örenme öretme süreçlerinin tasarlanması amacıyla pek çok bilgi ortaya konmaktadır. Örenme stilleri de bunlardan biri olarak karımıza çıkmaktadır. Farklı yazarlar, farklı kavramları temel alarak tanımlar yapsalar da örenme stilleri genelde, bireylerin bilgiyi alma, tutma ve ileme sürecindeki karakteristik güçlülük ve tercihler (Felder ve Silverman, 1988) olarak tanımlanmaktadır. Özellikle 1900 lu yılların ikinci yarısından sonra baskın olmaya balayan psikolojik ve eitimsel anlayılar, bireylerin birbirlerinden farklı özellikleri olduunu ve bu özelliklerin de öretim sürecinde dikkate alınması gerektiini gündeme getirmeye balamılardır. nsan zihnini örenme sürecinde dikkate almayan ve örenmeyi bir etki - tepki baı eklinde açıklayan Davranıçı örenme öretme anlayıının etkisinden kurtulan eitim, Bilisel anlayıın örenme üzerine söyledikleriyle bireysel farklılıkları dikkate almaya balamıtır. Örenmenin aktif bir zihinsel süreç olduunu belirten bu anlayıın getirdii görüler, insanların kavramları nasıl örendiklerini ve nasıl problem çözdüklerini; bilgilerin akılda nasıl tutulduunu, nasıl hatırlanıp unutulduunu aratırmaların temel konusu haline getirmitir (Wolfolk, 1993). Yapılandırmacı anlayıın da zaman içerisinde eitim alanında önem kazanması ve uygulama alanları bulmasıyla, örenmenin bireysel bir etkinlik olduu ve bu süreçte bilginin alınmasından, örgütlenmesine ve bilgiye yüklenen anlama dein bireysel farklılıklar bulunduu kabul edilmeye balanmıtır. Aaıdaki tabloda üç anlayıın örenme ve öretmeyle ilgili görülerine yer verilmitir:

2 lköretim-online 2 Tablo 1. Davranıçı, Bilisel ve Yapılandırmacı Örenme Anlayılarının Karılatırılması Temel öeler Davranıçı Bilisel Yapılandırmacı Bilginin Nitelii Nesnel gerçeklie dayalı, bilen kiiden baımsız Nesnel gerçeklie dayalı, bilen kiinin önbilgilerine balı Bireysel ve toplumsal olarak yapılandırılan öznel gerçeklie dayalı Öretmenin Rolü Bilgi aktarma Bilgi edinme sürecini yönetme Örenciye yardım etme birlii yapma Örencinin Rolü Edilgen Yarı etkin Etkin Örenme Öretim Türü Koullama sonucu açık davranıtaki deiim Ayırma, genelleme, ilikilendirme, zincirleme Bilgiyi ileme Bilgileri kısa dönemli bellekte ileme, uzun dönemli bellee depolama Bireysel olarak kefetme ve bilgiyi yapılandırma Gerçek durumlara dayalı sorun çözme Öretim Türü Tümevarımcı Tümevarımcı Tümdengelimci Öretim Stratejileri Eitim Ortamları Bilgiyi sunma, alıtırma yaptırma, geribildirim verme Çeitli geleneksel ortamlar, (programlı öretim, bilgisayar destekli öretim vb.) Örencinin bilisel örenme stratejilerini harekete geçirme Öretmen ve bilgisayara dayalı öretim Etkin, özdenetimli, içten güdülenmi aratırıcı örenme Örencinin ilerlemek için fiziksel/zihinsel tepkiler göstermesini gerektiren etkileimli ortamlar Deerlendirme Öretim sürecinden ayrı ve ölçüte dayalı Deryakulu (2000) ndan alınmıtır. Öretim sürecinden ayrı ve ölçüte dayalı Örenme süreci içinde ve ölçütten baımsız Yukarıdaki tabloda da görüldüü gibi Bilisel ve Yapılandırmacı örenme anlayıların örenenin bilgiyi edinme sürecini yönetme, bilgiyi ileme, bu süreç içerisinde bilisel stratejiler kullanma, bilgiyi yapılandırma gibi bireysel özellikleri gündeme getirdii görülmektedir. Bu özellikler de bireylere balı deiimler göstermektedir. Örenme öretme süreçlerinin tasarlanmasında bu özelliklerin dikkate alınması gereklidir. Bu noktada öyle bir soru akla gelebilir: Örenenlerin birbirlerinden farklı pek çok özellii var. Bu özelliklerin hepsine örenme sürecinde yer vermek gerekiyor mu? Bu sorunun yanıtını Heinich ve dierleri u ekilde aktarmaktadır (Akt.imek, 2002): Örenme üzerinde etkili olduu genel olarak kabul edilen örenci özellikleri üç grupta ele alınabilir: A) Grupsal Özellikler: Örencilerin ya, örenim düzeyi, kültürel ve ekonomik özellikler gibi tanımlayıcı özellikleridir. B) Giri Yeterlikleri: Örencilerin, öretimi yapılacak içerie ilikin ne bildikleri ve ne yapabildikleridir. Örencilerin giri yeterliklerinin altında veya üstünde bir eitim onları sıkmaktan ve zaman kaybından baka bir ie yaramayabilir. C) Örenme Stilleri: Örencilerin, örenme çevresini nasıl algıladıkları, bu çevreyle nasıl etkileim kurduklarını, nasıl tepki verdiklerini ortaya koyan bireysel özellikler ve tercihler olarak tanımlanmaktadır. Chevrier ve arkadaları da bilisel psikolojinin, örenme durumunda kii tarafından oynanan rolü daha iyi anlamamıza yardımcı olduunu; eitimcilerin, örencilerin daha iyi nasıl örenebileceklerini anlamak için temel örenme mekanizmalarını bilmek istediklerini belirtmilerdir. Bu bilgi de dier önemli bir noktayı, örenciler arasındaki bireysel farklılıkları daha iyi anlama çabasını gündeme getirmitir. Bu nedenle, örenme stilleri zekâ ve kiilik faktörlerine eklenmi ve eitimcilerin temel bilgilerinden biri haline gelmitir (Chevrier ve dierleri, 2000).

3 lköretim-online 3 Yukarıdaki belirtilen görülerden de anlaılacaı üzere, örenme stilleri, örenme üzerinde etkili olan örenen özelliklerinden biridir. Örenme stillerini bilmenin ve öretimi buna göre tasarlamanın pek çok yararlılıı bulunmaktadır. Bundan sonraki bölümde bu yararlılıklar açıklanmaya çalıılmıtır. 2. ÖRENME STLNE UYGUN ÖRENME ÖRETME ORTAMLARI DÜZENLEMENN YARARLARI Yapılan aratırmalar, kendilerine tercih ettikleri örenme stiliyle öretildiinde örencilerin aaıdaki davranıları gösterdiklerini belirtmektedir (Given, 1996): a) Öretime karı olumlu tutumlarda istatistiksel olarak önemli oranda artı, b) Kendinden farklı olanı kabullenmede artı, c) Akademik baarıda istatistiksel olarak önemli oranda artı, d) Sınıf içi davranılarda ve disiplinde olumlu yönde gelime, e) Ev ödevlerini tamamlamada daha çok içsel disiplin. Görüldüü gibi örenme stillerine uygun bir öretim hizmeti salamak, örencilerin sadece akademik olarak baarılarının artmasını deil, bunun yanında farklı olana karı hogörü gelitirme, daha disiplinli olma, öretime karı olumlu tutum gelitirme gibi boyutlarda da artıı beraberinde getirmektedir. Ayrıca, örenme stillerini örencilere öretmenin, bunlara uygun öretim ortamları düzenlemenin gereklilii ve yararları konusunda baka görüler de bulunmaktadır: Örenme olanakları bireyin oynamak, incelemek ve kefetmek gibi doal eilimleriyle örtütürüldüü zaman örenme hızlanmaktadır (Given, 1996). Örenme stilleri sistematik bir biçimde örencilere öretildiinde oldukça kısa bir süre içerisinde örenilenlerin miktarında ve hatırlanmasında artı görülmektedir (Given, 1996). Bireyin kendisine en uygun örenme stilini bilmesi örenme gücünün arttırmasına yardım eder (Akar ve Akkoyunlu, 1993). Eer öretmenin öretme stiliyle örenenin örenme stilleri arasında yanlı bir eleme olursa bunun hem örenci hem de öretmen açısından olumsuz sonuçları vardır: Örenciler, derste sıkılabilirler ve dikkatlerini kaybedebilirler, sınavlardan zayıf alabilirler, dersten gözleri korkabilir ve hatta kendilerini bu alanda iyi hissetmeyerek dersi çalımaktan vazgeçebilirler (Felder ve Silverman, 1998),(Felder ve Henriques, 1995). Karısında dikkatsiz, isteksiz, katılımı olmayan, zayıf alan örencileri gören öretmen de karamsarlıa kapılıp kendi öretmenlik yeterlii hakkında kukuya bile düebilir Örencilerin örenme stilleriyle örenme etkinlikleri arasındaki uyum, onların akademik baarısını yükseltmektedir (imek, 2002). Miller (Akt. imek, 2002), öretimin, örenme stiline uygunluunun yalnızca baarı deil motivasyon, tutum ve katılımı da arttırdıını belirtmitir. Ayrıca, örenme stillerini bilmek ve örenme öretme etkinliklerini buna uygun tasarlamak, örenme güçlüü var diye nitelediimiz pek çok örencinin gerçekte bir örenme güçlüü olmadıını, uygun ortamlar ve uyarıcılar sunulduunda böyle nitelenen örencilerin de kolaylıkla örenebildiklerini gösterebilir. Öretim sürecini örenme stillerine yönelik tasarlamanın yararlarının sayısı belki daha da arttırılabilir. Öretim sürecinde örenme stillerini dikkate almak, bunların temele alındıı öretimsel süreçler tasarlayabilmek için farklı modeller oluturulmutur. Bu farklı modellerin oluturulmasında, aratırmacıların temele aldıı deikenlerdeki farklılıklar ve bu deikenlere balı olarak örenme stillerini tanımlama biçimlerindeki çeitlilik önemli rol oynamıtır. Bundan sonraki bölümde örenme stillerinin tanımlanmasındaki çeitlilie ve bu tanımların yapılmasına neden olan deikenlere yer verilmitir.

4 lköretim-online 4 Tablo 2. Çeitli Aratırmacılar Tarafından Yapılan Örenme Stilleri Tanımlamaları ve Temel Aldıkları Deikenler K YIL TANIM TEMELE ALINAN DEKENLER Claxton ve Ralston 1978 Keefe 1979 Patureau 1990 Dunn ve Dunn 1993 Dunn ve Dunn 1978 Keefe 1987 Örenme stili, bir örencinin uyarıcılara nasıl tepki verdiini ve örenme sırasında bu uyarıcıları nasıl kullandıını gösteren devamlı, deimez bir tarzdır. Örenme stilleri, örenenlerin, örenme ortamında algılama, karılıklı etkileme ve tepki verme tarzlarında bir dereceye kadar deimeyen belirleyiciler olarak kullandıkları bilisel, duyusal ve psikolojik davranı özellikleridir. Bir kiinin örenme stilini, bilisel stilinden model alınmı kendine özgü örenme ekli ve örenme- öretme durumundaki yaantıları eklinde tanımlayabiliriz. Örenme stili, her örenenin yeni ve zor bir bilgi üzerinde younlamasıyla balayan bilgiyi alma ve ileme tarzıdır. Örenme stili, bir kiinin (konuyu) özümseme ve edinme yeterlilii ile ilikiye giren dört temel uyarana göre düzenlenmi en az onsekiz öenin bileenidir. Bu öelerin badaımları (uyuumları) ve çeitlemeleri çok az kiinin aynı ekilde örendiklerini gösterir. Örenme stili, örenenin örenme çevresini algıladıı, bu çevreyle karılıklı etkileime girdii ve bu çevreye nasıl tepki verdii tarzın, bir dereceye kadar deimeyen bilisel, duyusal ve psikolojik karakteristik faktörlerin tümüdür. Reinert 1976 Bir bireyin örenme stili, o kiinin en etkin ekilde örenmek için yani, yeni bir bilgiyi almak, anlamak, tutmak ve tekrar kullanabilmek için programlandıı tarzdır. Entwistle 1981 Örenme stili, özel bir strateji benimseme eilimine karılık gelir. Örenme stilleri, LSI olarak adlandırılan kendinden bildirimli bir ölçek tarafından ölçülen, örenme sürecinin dört Kolb 1984 biçiminin birbirine göre derecesini temel alan örenme yönelimlerindeki genelletirilmi farklılıklar olarak kabul edilebilir. Das 1988 Örenme stili, özel bir örenme stratejisi benimsemeye eilimli olmaktır. Örenme stili, örenme görevinin özel isteklerinden baımsız bir ekilde bazı örencilerin özel bir örenme stratejisi benimsemeye eimlilikleridir Schmeck 1983 Renzulli ve Smith 1978 Della Dora ve Blanchard Jonassen ve Grabowski Legendre 1993 Örenme stili, sınıfta özel örenme biçimleri için örencinin tercihlerine yani, farklı örenme deneyimleri yaamaktan holanacaı tarza karılık gelir. Örenme stili, bilgiyi özümserken kiisel olarak tercih edilen yol ve içerikten baımsız örenme durumlarındaki deneyimdir. Örenme stilleri, farklı eitim ve öretim aktivitelerinde örenenin tercihlerini içerir. Bunlar, bilginin farklı ekilde ilenilmesinde tercih edilen genel eilimlerdir. Örenme stili: Kiinin, örenirken, problem çözerken, düünürken veya sadece eitsel bir durumda tepki verirken sevdii, deiebilir, tercih edilen tarz. Felder ve Silverman 1988 Örenme stili, bireylerin bilgiyi alma, tutma ve ileme sürecindeki karakteristik güçlülükler ve tercihler. Hunt 1979 Örenme stili, bir örenenin, örenmesini kolaylatırmaya en elverili eitimsel artları tanımlar. Bir örencinin, örenme stiliyle ayırt edildiini söylemek, o örenci için bazı eitsel yaklaımların dierlerine göre daha verimli olduunu söylemek demektir. Bazı aratırmacılar, örenme stillerini örencinin örenme ortamında nasıl harekete geçeceini ya da davranacaını gösteren belirgin bir örenme tarzı, kiisel ve ayırt edici bir özellik olarak ele almılardır. Örenme stili, her örenci için farklı ve ayırt edicidir. Örenme ortamındaki bireysel farklılıklarının kökeninde olabilecek etkenlerin her biriyle örtüen belirli bir sayıda boyuta göre, örenme stili örenenin özelliklerinin toplamı eklinde tanımlanmıtır. Bu öelerin her biri dierleriyle ilevsel bir bütün oluturacak ekilde hareket eder. Bazı aratırmacıları örenme stilini, davranılarımızı düzenleyen bir çeit içsel program olarak ele almılardır. Bu program, bir kiiden dierine farklıdır ve herkesi karakterize etmeye izin verir. Bazı aratırmacılar da örenenin davranıında ortaya çıkan eimlilikle örtüen psikolojik yapının varlıına gönderme yapar. Mizaç, genel eilim, uyum, eimlilik gibi terimlerin kullanılması bireysel sabitlii daha iyi vurgulamak içindir. Bu bakı açısına göre, insanın kendisini de nitelemeye yardımcı olacak eilimleri ve yetenekleri de içeren bir insan tipinden kolaylıkla bahsedilebilir. Örnein, Kolb un modelinde olduu gibi (1984), yeni deneyimler yaama olgusuna özel bir yer vermeye ve bu deneyimler hakkında farklı açılara göre kolaylıkla düünebilme eilimiyle ilikilendirmek için deitiren stilden bahsedilecektir. Bu hareket ekli, kiinin kendisini karakterize etmek ya da tipletirmek için kullanıldıında deitiren kiilerden bahsedilecektir. O halde, örenme stili kiilik özellikleriyle ilikilidir. Bazı aratırmacılar, kiideki belli ekilde hareket etme eimliliinin bir tercihi de içerdiini ileri sürmektedir. Böylelikle tercih kavramı da bazı tanımlarda ana kavramlardan biri olarak karımıza çıkmaktadır. Buraya kadar yapılan tanımlar, örenme çevresinde hareket etme ve bilgiyi ileme sürecindeki tercihleri vurguladı. Ancak bu tanımların hiç biri verimlilikten bahsetmedi. Oysa ki tercih ve verimlilik her zaman beraber olmaz. Bu nedenle, bazı yazarlar tanımlarının içine verimlilik sözcüünü eklemeyi önemli bulmulardır. * Jacques CHEVRER ve dierleri (2000) nden yararlanarak oluturulmutur. ** Bu tablonun oluturulmasında farklı yazarların örenme stillerini tanımlamada temel aldıkları deikenler analiz edilerek bir sınıflama yapılmıtır. Seçilen yazarlar yıllara göre deil, temel aldıkları deikenlerin benzerliklerine göre gruplandırılmılardır. Tablo, makalenin yazarları tarafından oluturulmutur.

5 lköretim-online 5 Örenme stillerinin tanımlarındaki farklı deikenlere balı olarak farklı modeller ortaya konmutur. Given (1996), bu modellerin, aaıdaki kategorilerden biri ya da birkaçına girdiini belirtmitir: 1. Kiilie ve duyusal özelliklere dayalı modeller 2. Psikolojik, bilisel ve bilgiyi ileme modelleri 3. Sosyal modeller 4. Fiziksel modeller 5. Çevresel ve öretimsel modeller Bundan sonraki bölümde, bazı örenme stilleri modelleri açıklanacak ve bunların yukarıda belirtilen modellerden hangilerinin içinde yer alabilecei tartıılacaktır: 3. ÖRENME STLLER MODELLER 3.1. Carl Jung un Psikolojik Tipler Kuramı Carl Jung psikolojik tiplerin tanımlanmasında en çok etkiye sahip kiilerden biridir. Jung a göre, insanı anlayabilmek, tanıyabilmek için sadece cinsiyet ve güçlülük arzusu ile yetinemeyiz. Bütün insan faaliyetleri yalnız cinsiyete, güçlülük arzusuna dayanmazlar. nsanlar, özellikle psikolojik alanda birbirlerinden çok farklıdırlar. (Özgü, 1976). Jung, temelde iki insan tipi üzerinde durmutur: Dıadönük ve içedönük. Bu insan tiplerinin temel özellikleri aaıda belirtilmitir : Tablo 3. Jung un Karakter Tipleri DIADÖNÜK Dıa dönüktür. Dı dünyaya yönelir. Beklemenin bir yarar salamayacaını düünür. Dı dünyayla olumlu, yaratıcı ilikiler kurmakta güçlükle karılamaz. Deiiklikleri, yenilikleri sever. Çabuk kırılmaz. Zorluklar karısında cesaretini kaybetmez. Genel olarak, önce tasarladıı ii yapmaya balar. Bu ile ilgili düüncelerini sonraya bırakır. Kararsızlık göstermez. lerinde geç kalmaz. Özgü (1976) ve Daco (1983) den yararlanarak oluturulmutur. ÇEDÖNÜK Kendisine dönüktür. Anılar, hayaller dünyasında yaar. Bir ey yapmaya balamadan önce uzun uzun düünür. Yapacaı iin sonuçlarını kendi kendine tartıır, sakıncalı yanların olup olmadıını anlamaya çalıır. Bu nedenle karar vermekte zorlanır, zaman kaybeder, iin gecikmesine neden olur. Utangaçtır. Kendisine, dolayısıyla bakasına güvenmez.bunun sonucu olarak, bakasıyla kurduu, ama zorlukla kurduu ilikilerinde kuku duymaktan kendini alamaz. Çevresine uymakta güçlük çeker. nsanları temelde iki tipe ayıran Jung, bu sınıflamanın devamı olarak temel kiilik ve duyusal özellikleri birbiriyle ikili oluturan dört kümeye ayırmıtır. Bunlar, özellikleriyle birlikte aaıda belirtilmitir: Tablo 4. Jung un Temel Kiilik ve Duyusal Özellikler Sınıflaması Dünyayla iliki ekli Karar verme/ oluturma ekli Algı ekli Deerlendirme ekli Given (1996) dan alınmıtır. Dıadönük (Extraversion) E çedönük (Introversion) I eylerin ve dier insanların dı dünyasına dönüklük. Fikirlerin ve hislerin iç dünyasına dönüklük. Karar verici (Judging) J Azimli (Perceiving) P Karara ulaırken ve sorunları çözerken bir sıraya Mümkün olduunca çok veri ve bilgi (düzene) odaklanmak. elde etmeye odaklanmak. Algısal (Sensation) S Sezgisel (Intution) N Duyularla algılamaya, olgulara, detaylara ve somut Olasılıklara, hayal gücüne, anlamlara ve olaylara dönüklük. eyleri bir bütün olarak görmeye dönüklük. Düünen (Thinking) T Mantık ve gerçekçilii kullanarak analiz yapmaya dönüklük. Hisseden (Feeling) F nsani deerlere, kiisel dostluklar kurmaya, inanç ve beenilere balı olarak karar vermeye dönüklük.

6 lköretim-online 6 Bu alanların özellikleri u ekilde açıklanabilir (Given, 1996, Felder, 1996): Eer kii daha çok dı dünyayla ilgileniyorsa dıadönük, iç dünyayla ilgileniyorsa içedönük olarak adlandırılmaktadır. Dıadönük kii, aktif ve kendine güvenli, dier insanlarla zaman geçirmekten holanan, bir eyleri denemek isteyen ve eylerin, insanların dı dünyasına odaklanan kiidir. çedönük kii, dier insanlarla zaman geçirmekten pek holanmayan, düüncelere ve hislere odaklanan, düünmeyi tercih eden kiidir. nsanlar algılama sürecindeki eilimlerine göre ikiye ayrılabilir: Algısallar ve sezgiseller. Algısallar gözlem ve deneylerden elde edilmi gerçek, somut, sayılabilir veriler, olguları tercih ederler, pratiktirler, süreçlere ve detaylara odaklanırlar. Sezgiseller ise içebakı ve hayal gücü aracılııyla anlamlara ve olasılıklara odaklanırlar. Kavramları, ilikileri tercih ederler. Jung un tipolojisine göre insanlar karar verme süreçlerindeki eilimlerine göre ikiye ayrılırlar; düünürler ve hissedenler. Düünürler objektif, mantık ve analize dayanan kararlar verme eilimi gösterirler. üphecidirler, kurallara dayalı karar verirler. Hissedenler ise deerlere ve dierlerinin üzerindeki etkiye balı olarak öznel kararlar verme eilimindedirler. Takdir edicidirler, kiisel ve insani koulları göz önünde bulundururlar. nsanların hayata karı yaklaımlarını temsil eden iki tip bulunmaktadır: Karar verici ve azimli. Karar vericiler önceden tasarlanmı planlara balı çalıan, organize, kiilerdir. Ajandalar oluturup takip ederler. Tam olmayan bir veriyle karılatıklarında yaptıkları ii geçici olarak durdurma eilimindedirler. Azimliler ise plansız, doal, esnek, yeniliklere ve olasılıklara balı olarak yaayanlardır. Deien durumlara uyum salama ve daha fazla veri elde etmek için geçici durumlara direnme eilimindedirler. Isabelle Myers ve annesi Katherine Briggs, Jung un sınıflamasının eitim alanında pratik bir kullanımını oluturmak için Myers Briggs Tip Belirleyicisi ni (MBTI) gelitirmilerdir. MBTI, yukarıdaki sınıflamaya balı olarak öreneni 16 tipten birine yerletirir. Bunlar; ESTJ, ENTJ, ISTP, INTP, ENTP, ENFP, INFJ, INTJ, ESFJ, ENFJ, ESFP, INFP, ESTP, ESFP, ISFJ, ISTJ dir. Jung un psikolojik tipleri ve buna balı olarak gelitirilen MBTI, örenme stilleri modellerinden kiilie ve duyusal özelliklere balı model içerisinde yer almaktadır. Bu model, daha sonraki aratırmacıları youn ekilde etkilemitir. Özellikle dıadönük içedönük ve algısal-sezgisel alanlar, daha sonraki örenme stillerinde sıklıkla karımıza çıkmaktadır Gregorc un Örenme Stilleri Modeli Jung un kavramlarını beynin yarıküreleriyle ilgili yapılan aratırmalarla birletiren Gregorc, örenme stilleri modelinde iki boyuta yer vermitir (Gregoric Learning Styles, 2005 ): 1) Algısal tercihler a) somut b) soyut 2) Sıralama tercihi a) aamalı b) daınık Gregorc a göre her zihnin dünyayı somut ya da soyut olarak algılama ve dorusal ya da dorusal olmayan daınık bir biçimde örgütleme yetenei vardır. Bazı insanlar dünyayı dierlerinden daha somut algılar. Bazıları da bilgileri daha dorusal düzenler ya da bunun tam tersi gerçekleir. Algı yetenei soyuttan somuta, düzenleme yetenei de dorusallıktan daınıklıa uzanan bir çizgi üzerinde deimektedir (Gregoric Learning Styles, 2005).

7 lköretim-online 7 Buna göre, Gregorc un modelini olutururken Jung un Algısal Sezgisel kii özelliklerinden ve dört çeyrekli beyin modelinden yararlandıı söylenebilir. Felder ve Silverman (1998), Algısal Sezgisel alanın somut ve soyut kavramlarıyla da açıklanabileceini belirtmitir. Somut ve soyut boyutun özellikleri aaıda açıklanmaya çalıılmıtır (Mills, 2003): Somut: Bu özellik, be duyu (görme, koklama, tatma, dokunma, duyma) aracılııyla bilgiyi dorudan kaydetme özelliidir. Somut yetenek burada ve imdi yle ilgilidir. Örtük anlamları ya da düünceler, kavramlar arasındaki ilikileri kurmak bu özellie sahip birey için zordur. Neyse, odur cümlesi somut özellii eder. Soyut: Bu özellik, gözde canlandırmayı, düünceleri anlamayı ya da görülmeyen eyleri anlamayı ya da onlara inanmayı salar. Soyut yetenek sezgiler, hayal gücü kullanılmasını ve uygulamaların ötesine bakılmasını gerektirir. Her zaman göründüü gibi deildir cümlesi özellii temsil eder. Bu modelin dier bir boyutu da beynin sa ve sol yarı kürelerinin çalıma özellikleriyle ilgilidir. Aamalılık özellii genelde beynin sol yarıküresine, daınıklık özellii ise genelde sa yarı küreye atfedilmektedir. Beynin iki yarıküresinin bilgileri alma ve düzenleme ekilleri birbirinden farklıdır. Bu farklılıklar aaıdaki tabloda gösterilmeye çalıılmıtır: Tablo 5. Beynin Sa ve Sol Yarıkürelerinin ve Bu Yarıküreleri Baskın Olarak Kullanan Kiilerin Özellikleri SOL YARIKÜRES BASKIN KNN ÖZELLKLER SA YARIKÜRES BASKIN KNN ÖZELLKLER Analitik, ardıık Bütüncü, e zamanlı Ayrıntı salar Bütünü görür Mantıa dayalı fikir yürütür Sezgisel mantık yürütür Otomatik tekrarları sever Yenilii sever Sıraya koyar Sezgisel olarak kavrar Sözel öretime tepki verir Görsel, devinsel öretime tepki verir. Anlamlara oluturulması için sözlere ve dile ihtiyaç duyar Anlamların oluturulması için resimlere ve imajlara ihtiyaç Detay ve olguların mantıksal bir düzen içerisinde duyar sıralandıı, adım adım gelien dersleri tercih eder. Kefetme yoluyla örenmesine izin verildii bütünsel yaklaımlı dersleri tercih eder. Healy (1999), Freeley ve Perrin (1987) den yararlanarak oluturulmutur. Yukarıdaki boyutların kombinasyonuna balı olarak Gregorc, zihnin kanalları adı verdii dört örenme stilini, tanımlamıtır: Somut aamalı Somut daınık Soyut aamalı Soyut daınık Bu örenme stilinin özellikleri aaıda açıklanmıtır (Gregoric Learning Styles, 2003 ; Mills, 2003): Somut Aamalı: Bu örenen tipi dorudan öretimi, elle yapılan etkinlikleri, dokunsal yöntemi, adım adım giden aamalı öretimi ve gerçek yaam örneklerini tercih eder. Fikirleri pratik bir yolla uygulamak, organize etmek, soyut fikirlerden somut ürünler üretmek, zaman sınırlamaları içinde iyi çalımak, sistematik olarak adım adım çalımak, detaylara odaklanmak bu örenen tipinin özelliklerindendir. Detaylı öretimler eklinde hazırlanmı ders kitapları, diyagramlar, akı emaları, bilgisayar destekli öretim ve elle yapılan aktiviteler bu örenene yapılacak öretimde kullanılabilir. Somut Daınık: Bu örenenler deneme yanılma yaklaımını tercih ederler. Uyarıcı bakımından zengin olan çevreleri severler. Eer akıllarını kullanma imkanı bulabilirlerse yarımalarda iyidirler. Dıtaki otoriteden gelen herhangi bir ey çok nadiren kabul ederler. Deiimin uygulayıcısıdırlar. Talimatları okumayı sevmezler ve yapılandırılmı eylerden

8 lköretim-online 8 holanmazlar. Hızlı düünür, risk alırlar. Pek çok olasılıı ve çözümü görürler. Sıra dıı ve yaratıcı fikirler üretirler. Baımsız çalımalar, bilgisayar oyunları ve benzetimler, çoklu ortamlar bu örenen için düünülebilecek öretim ortamlarındandır. Soyut Aamalı: Bu örenenler zekâya dayalı mantıksal ve analitik, son derece sözel bir yaklaımı tercih ederler. Bilgi güçtür sloganı bu öreneni temsil eder. Tek baına yapılan çalımaları, iyi organize edilmi materyalleri tercih ederler. Oldukça üphecilerdir. Sözel olmayan ince ipuçlarını yakalamakta zorluk çekerler. Deiiklikleri ancak üzerinde çokça düündükten sonra kabul ederler. Yazılı, sözel ve görsel öretimi severler. Karar vermeden önce pek çok bilgi toplamak, fikirleri analiz etmek, aratırmak, mantıksal aama salamak bu örenen tipinin baskın özellikleri arasındadır. Anlatım, okuma, ana hatları bulma, internette tarama yapma, elektronik posta, teyp bu tip örenenler için etkili olabilir. Farklı bakı açılarıyla birlikte çalımaya zorlanmak, bir konuyla derinlemesine ilgilenmek için çok az zamanı olmak, bir ii defalarca tekrarlamak, kuralların çokluu, duygularını ifade etmek örenme sürecinde bu örenene oldukça güç gelir. Soyut Daınık: likilere ve duygularına odaklanmayı severler. Görsel öretime daha olumlu tepki verirler, grup çalımalarını ve yansıtma yapabilmeleri için zaman bulabilmeyi severler. Duyguların ie katılmadıı ve yüz yüze iletiimin kurulmadıı eitim ortamları bu tip için yararsız olabilir. Kiisel deneyimleri deerlendirmeyi severler. Dierlerini dinlemek, duyguları ve hisleri anlamak, temalara ve düüncelere odaklanmak, herkesle olumlu ilikiler kurmak, Dierlerinin duygusal ihtiyaçlarını fark etmek ve karılamak bu örenen tipinin güçlü olduu özellikler arasındadır. Video gösterimleri, grup tartımaları, video konferans, televizyon, örnek olay çalımaları, misafir konumacılar bu örenene etkili bir öretim hizmeti salamada kullanılabilir. Babadoan (2000), öretim sürecinde tüm örenme stillerine yer vermek gerektiini, bunun için de öretmenin sınıf içinde A çeyreine ilikin dı, B çeyreine yönelik olarak ilemsel, C çeyreine yönelik etkileimli ve D çeyreine yönelik iç örenme süreçlerini kullanması gerektiini belirtmitir. Gregorc un dört örenme stili aaıda ekilde verilmitir (Babadoan, 2000): A Dı B lemsel D çsel C Etkileimli ekil 1. Gregorc un Örenme Stilleri

9 lköretim-online 9 McCarthy, Gregorc un çalımalarından esinlenerek 4MAT modelini gelitirmitir. Sekiz aamadan oluan bu modelin her bir aaması beynin deiik bir yarıküresine hitap etmektedir. Bu modeli oluturan basamaklar aaıda belirtilmitir (Huitt, 1999) : Tablo 6. 4MAT modeline göre öretim süreci SOL YARIKÜRE 2) Bu deneyim hakkında analiz/ yansıtma yapın 4) Kavramlar ve beceriler gelitirin 5) Verilenleri uygulayın 7) likileri bulmak için uygulamayı analiz edin SA YARIKÜRE 1) Bir deneyim yaratın 3) Kavramlarla birletirin 6) Kendinize ait bir ey ekleyin 8) Kendinize ait bir ey ekleyin 3.3. Kolb Örenme Stilleri Envanteri Lewin in Yaantısal Örenme Kuramı üzerine çalımalarını ekillendiren Kolb; Jung, Piagét ve Guilford un görülerini de dikkate alarak bir örenme stilleri modeli oluturmutur. Örenmeyi bireylerin sosyal ve fiziki çevreye uyumu eklinde tanımlayan Kolb un modelinin temelinde insan yaantılarının kavramlara nasıl dönütüü ve yeni yaantıların seçiminde rehber olan dönüümler yer almaktadır (De Bello, 1990). Kolb, örenme sürecini bir döngü olarak algılamı ve bu döngü içerisinde dört tip örenme biçimi tanımlamıtır (Akar ve Akkoyunlu, 1993): Somut Yaantı (SY) (Concrete Experience) Yansıtıcı Gözlem (YG) (Reflective Observation) Soyut Kavramsallatırma (SK) (Abstract Conceptualization) Aktif Yaantı (AY) (Active Experience) Bu sınıflamayı yaparken Kolb un, Jung un Psikolojik tipler kuramından yararlandıı dolayısıyla, kiilie ve duyusal özelliklere balı bir sınıflama ortaya koyduu söylenebilir. Kolb un modelindeki somut-soyut alan, Jung un modelindeki algısal sezgisel alana benzemekte; aktif - yansıtıcı alan ise iki modelde de aynı ekilde yer almaktadır. Dört aamadan oluan döngüsel örenme sürecinde somut yaantı, gözlem ve yansıtma için temel oluturmaktadır. Bu gözlemler, sonuç çıkarılabilecek yeni uygulamalar aracılııyla teorilere benzetilir. Bu uygulamalar, yeni yaantılar oluturmak için rehber olarak hizmet eder. Böylece, döngü oluturulmu olur. Etkili bir örenen olmak, iki karıt kutuptaki becerileri göstermeyi gerektirir (De Bello, 1990). Dört örenme biçimini simgeleyen örenme yolları birbirinden farklıdır (Akar ve Akkoyunlu, 1993; Peker, 2003). Somut Yaantı için Hissederek Yansıtıcı Gözlem için zleyerek Soyut Kavramsallatırma için Düünerek Aktif Yaantı için Yaparak Kolb un örenme stilleri modelinde bir bireyin örenme stili yukarıda bahsedilen dört alanın bileeni eklinde karımıza çıkmaktadır. Birey, örenme stilleri ölçeine verdii yanıtlardan aldıı puanlarla aaıdaki dört örenme stilinden birinde yer alır. Böylece daha önce Chevrier ve arkadalarının (2000) belirttii gibi, insanın kendisini de nitelemeye yardımcı olacak eilimleri ve yetenekleri de içeren bir insan tipinden kolaylıkla bahsedilebilir. Bu örenen ya da insan tiplerini aaıdaki gibidir:

10 lköretim-online 10 Yerletiren (Accomodator) Özümseyen (Assimilator) Deitiren (Diverger) Ayrıtıran (Converger) Tablo 7. Kolb un Örenme Stilleri, Örenme Biçimleri ve Bunların Örenme Yolları Arasındaki liki ÖRENME STL Örenme Biçimleri Örenme Yolları Ayrıtıran Aktif yaantı Soyut Yaparak Düünerek Kavramsallatırma Özümseyen Soyut Kavramsallatırma Gözlem Yansıtıcı Düünerek zleyerek Deitiren Yansıtıcı Gözlem Somut Yaantı zleyerek Hissederek Yerletiren Somut Yaantı Aktif Yaantı Hissederek Yaparak Örenme Biçimleri SOMUT YAANTI YANSITICI GÖZLEM SOYUT KAVRAMS. AKTF YAANTI Örenme Yolu Hissederek zleyerek Düünerek Yaparak Örenme Stili DETREN ÖZÜMSEYE N AYRITIRA N YERLETREN ekil 2. Kolb un Örenme Stilleri Modeli Yukarıdaki ekilde de görülecei gibi özümseme ve yerletirme Piagét nin kavramların dı dünyaya uydurulma süreci (yerletirme) ile dısal gözlemlerin varolan kavramlara uydurulması (özümseme) arasındaki denge olarak tanımlanan zeka kavramında yer almaktadır. Ayrıca, ayrıtırma ve deitirme ise Guilford un zeka modelinde bulunan iki temel yaratıcılık sürecinde yer almaktadır (Akar ve Akkoyunlu, 1993). Bu çıkarımlar Kolb un, Piagét ve Guilford dan nasıl etkilendiinin göstergeleri olarak karımıza çıkmaktadır. Bu ekilde belirtilen örenme biçimleri, örenme stilleri ve bunlara ilikin örenme yolları bir baka tabloda verilmeye çalıılmıtır. Bu modelde yer alan örenen tiplerinin özellikleri aaıda açıklanmaya çalıılmıtır (Akar ve Akkoyunlu, 1993; Peker, 2003; Learning and Teaching Through the Cycle, 2005) Ayrıtıran (Converger): Problem çözme, karar verme, fikirlerin mantıksal analizi ve sistematik planlama belli balı özellikleridir. Problem çözerken sistemli olarak planlama yaparlar. Yaparak örenme bunlar için önemlidir. Örenilen materyali uygulamak için fırsatlara ihtiyaç duyarlar. Örenme sürecinde bütünü görmek, bütünden parçaya gitmek ihtiyacındadırlar. Deitiren (Diverger) : Düünme yetenei, deer ve anlamların farkında olmaları en belirgin özellikleridir. Somut durumları birçok açıdan gözden geçirirler ve ilikileri anlamlı bir ekilde örgütlerler. Örenme durumunda sabırlı, nesnel, dikkatli yargıda bulunurlar ancak, eylemde bulunmazlar. Düünceleri biçimlendirirken kendi duygu ve düüncelerini ön planda tutarlar.

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES Dr. Cevdet EPÇAÇAN** Özet Bu aratırmanın amacı, okuduunu anlamaya katkısı olduu, bilimsel çalımalarla

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS Yrd. Doç. Dr. Handan DEVEC * Tuba Selanik AY ** Özet Son yıllarda tüm dünyada

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi lköretim-online, 4(2), 32-45, 2005 [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Yard. Doç. Dr. brahim BLGN ABÜ, Eitim Fakültesi, lköretim Böl. Fen

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 VAKA ARATIRMASI: ÖZEL ETM ALANINDA ÇALIAN ÖRETMENLERN SORUNLARI VE HTYAÇLARI A CASE STUDY: THE PROBLEMS AND NEEDS OF TEACHERS WORKING IN THE FIELD OF SPECIAL EDUCATION Yeim GÜLEÇ-ASLAN* Fidan ÖZBEY* Canan

Detaylı

ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü - ç Kontrollar-

ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü - ç Kontrollar- Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü -- Çeviri Sacit Yörüker Uzman Denetçi 5. Grup Mart 2004 ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü --

Detaylı

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Sayıtayın Performans Ölçümüne likin Ön Aratırma Raporu Aratırma Sacit Yörüker (Kom Bakanı) Levent Karabeyli (Kom. Üyesi) Safiye Kaya (Kom. Üyesi) Baran Özeren (Kom. Raportörü)

Detaylı

YABANCI DL ÖRETMNDE OTONOM ÖRENME: NEDEN VE NASIL? AUTONOMOUS LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: WHY AND HOW?

YABANCI DL ÖRETMNDE OTONOM ÖRENME: NEDEN VE NASIL? AUTONOMOUS LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: WHY AND HOW? YABANCI DL ÖRETMNDE OTONOM ÖRENME: NEDEN VE NASIL? AUTONOMOUS LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: WHY AND HOW? Cihan AYDODU* Özet Son yıllarda, otonom örenciler yetitirmenin gereklilii eitim/öretim

Detaylı

ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS

ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS Bu aratırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmutur. ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS Uzm. Psk.

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract HZMET KALTESNN ÖNEM-PERFORMANS ANALZ LE ÖLÇÜLMES: ÜNVERSTE SOSYAL TESSLERNN KONAKLAMA ÜNTELER ÜZERNDE BR UYGULAMA MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY WITH IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS: AN APPLICATION ON

Detaylı

ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION

ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION Yrd. Doç. Dr. Nazlı GÖKÇE Özet Çevre sorunlarının hızla artıı günümüzde çevre eitimi giderek daha önemli duruma gelmektedir.

Detaylı

Cilt 3 / Sayı 2, 2015

Cilt 3 / Sayı 2, 2015 1 Volume 3 / Issue 2,2015 ğ ENAD Dizinlenme / JOQRE is indexed and abstracted in ANI - International Journal Index ASOS Index - Akademia Sosyal Bilimler Ġndeksi Google Akademik DOAJ Directory of Open Access

Detaylı

KA ZEN FELSEFES. Prof. Dr. Olcay KINCAY

KA ZEN FELSEFES. Prof. Dr. Olcay KINCAY SÜREKL KSEL GELM KAZEN FELSEFES Prof. Dr. Olcay KINCAY 1 I. BÖLÜM Küçük Sorular Sorun 2 Neyi bekliyoruz? Nereye kouyoruz? nsanolu çocukluktan sıkılır ve büyümek için acele eder Ne var ki çocukluunu özler

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

BR TOPLUMSAL GÖSTERGEBLM ALANI OLARAK DL LANGUAGE AS A DOMAIN OF SOCIAL SEMIOTICS Pelin ÖNDER EROL *

BR TOPLUMSAL GÖSTERGEBLM ALANI OLARAK DL LANGUAGE AS A DOMAIN OF SOCIAL SEMIOTICS Pelin ÖNDER EROL * BR TOPLUMSAL GÖSTERGEBLM ALANI OLARAK DL LANGUAGE AS A DOMAIN OF SOCIAL SEMIOTICS Pelin ÖNDER EROL * Öz Her yönüyle dil, gösteren ve gösterilenden meydana gelen göstergelerden olumu bir sistemdir. Göstergeyi

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 ISSN 1300-1981 Sayıtay Dergisi Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 Sahibi : Sayıtay Dergisi Genel Koordinatör ve Yayın Kurulu Bakanı Sorumlu Müdür : T.C. Sayıtay Bakanlıı adına Genel Sekreter Kamil DURU : Uzman

Detaylı

ANTROPOLOJK KARAR KAVAI NDA HAYSYET, HAKLAR VE HUKUK FELSEFES DIGNITY, RIGHTS AND LEGAL PHILOSOPHY WITHIN THE ANTHROPOLOGICAL CROSS OF DECISION-MAKING

ANTROPOLOJK KARAR KAVAI NDA HAYSYET, HAKLAR VE HUKUK FELSEFES DIGNITY, RIGHTS AND LEGAL PHILOSOPHY WITHIN THE ANTHROPOLOGICAL CROSS OF DECISION-MAKING ANTROPOLOJK KARAR KAVAI NDA HAYSYET, HAKLAR VE HUKUK FELSEFES DIGNITY, RIGHTS AND LEGAL PHILOSOPHY WITHIN THE ANTHROPOLOGICAL CROSS OF DECISION-MAKING Winfried BRUGGER * (Çev. : Muhammed kbal MAMOLU) **

Detaylı

Tablo 1. Aratırmaya Katılan Memurların Kiisel Özelliklerinin Frekans Daılımı

Tablo 1. Aratırmaya Katılan Memurların Kiisel Özelliklerinin Frekans Daılımı Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 20 30 YA GRUBU BEKAR ERKEKLERN E SEÇMNE

Detaylı

AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach)

AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach) AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach) Doç. Dr. Kadir CANATAN** Özet Bu makale, Avrupa Sosyal Aratırması nın verileri

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Barış ÇAYCI Doç. Dr. Ali GÜL ÖZ: Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Metafizik, Maara Alegorisi, Ate, Güne, Tasavvuf. Abstract

Anahtar Kelimeler: Metafizik, Maara Alegorisi, Ate, Güne, Tasavvuf. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 PLATON UN METAFZK TERMNOLOJS VE MAARA

Detaylı

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR

Detaylı

BA ARILI B R YÖNET C OLMADA ANAHTARLAR Gürhan UYSAL Hacettepe Üniversitesi BF letme Bölümü

BA ARILI B R YÖNET C OLMADA ANAHTARLAR Gürhan UYSAL Hacettepe Üniversitesi BF letme Bölümü Sayıtay Dergisi Sayı : 42 BAARILI BR YÖNETC OLMADA ANAHTARLAR Gürhan UYSAL Hacettepe Üniversitesi BF letme Bölümü GR u anda yeni yönetici oldunuz. Üst kademeye atanmanızın nedeni üphesiz ki önceki eitim,

Detaylı

Yöneticilerin Öretmenleri Güdülemesinde çerik

Yöneticilerin Öretmenleri Güdülemesinde çerik YÖNETCLERN ÖRETMENLER GÜDÜLEMESNDE ÇERK KURAMLARINDAN YARARLANMASI ve BR ÖRNEK OLAY * ÖZET Bu çalımanın amacı, okullarda öretmenlerin güdülenmesinde içerik kuramlarından nasıl yararlanılabileceini örnek

Detaylı