GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA"

Transkript

1 GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet Gelecein cahili, okumayan kii olmayacaktır. Nasıl öreneceini bilmeyen kii olacaktır. Bu çalımada tam görmeyen örencilerin az gören örencilere göre örenme stillerinin daha çeitli olduu varsayımından hareket edilmitir. Bu aratırma, 6, 7 ve 8. sınıf düzeyindeki görme engelli örencilerin örenme stilleri profillerinin belirlenerek bunların çeitli deikenlere göre örenme stillerinde bir farklılık oluturup oluturmadıını belirlemek amacıyla yapılmıtır. Çalıma, Mitat Enç Görme Engelliler lköretim Okulunda örenim gören 66 örenci üzerinde gerçekletirilmitir. Aratırmada, görme engelli örencilerin örenme stillerinin belirlenmesi için Kolb Örenme Stili Envanteri ve örencilerin kiisel bilgilerini edinmek için bu envantere eklenmi kiisel bilgi formu uygulanmıtır. Elde edilen veriler dorultusunda yapılan frekans, yüzde analizi ve baımsız gruplar t testi ile Kay Kare testi ilemleri sonucunda, görme engelli örencilerin büyük çounluunun ayrıtıran örenme stiline sahip olduu; ayrıca özellikle erkek örencilerde örenme stillerinin daha çok çeitlilik gösterdii tespit edilmitir. Erkek örencilerin % 27 si yerletiren, %21 i deitiren örenme stiline sahiptir. Örenme stilleri ile cinsiyet, annenin eitim durumu ve babanın eitim durumu deikenleri arasında anlamlı bir iliki varken, örencilerin örenme stilleriyle görme durumları arasında; devam ettikleri sınıf arasında anlamlı bir iliki çıkmamıtır. Modeli. Anahtar Kelimeler: Görme engelli örenciler, örenme stili, Kolb Yaantısal Örenme Alvin Toffler Abstract This study is based on the assumption that partially-sighted students (tam görmeyen örenciler) have more divergent learning styles than students with less sight (az gören örenciler). This study has been carried out with the aim of determining learning style profiles of visuallyimpaired students at 6th, 7th and 8th grades, and whether these constitute variety on learning styles in accordance with certain variables. The study has been conducted on 66 students trained in Elementary School for the Visually-Impaired. Kolb Learning Style Inventory has been used so as to determine learning styles of visually-impaired students as well as personal information form attached to this inventory for obtaining personal information for the students. As a result of frequency, percentage analysis and independent group T-Test and Chi-Square Test (Kay Kare Testi) in accordance with data obtained, it has been found out that most of visually-impaired students have distinct learning style, and learning styles of male students display variety. 27 percent of male students have establishing (yerletiren) and 21 percent of them have modifying learning styles. While there has been a meaningful correlation between learning styles and gender, educational status of the mother and father, such a correlation has been lacking between learning styles of students and their vision and their grades. Model. Key Words: Visually-Impaired students, learning style, Kolb Experiential Learning Ar. Gör., Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi Türkçe Eitimi Bölümü Ankara. Ar. Gör., Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi Türkçe Eitimi Bölümü Ankara.

2 Görme Engelli Örencilerin Çeitli Deikenler Açısından Örenme Sitilleri Üzerine Bir Aratırma 155 Giri Deien ve gelien dünyada eitimli bireyler yetitirmek giderek önem kazanmaktadır. Eitimli bireylerden kasıt bilgiyi ve teknolojiyi kullanabilen, çevresi ile uyumlu ilikiler sergileyen kii olarak kabul edilir. Eitim her birey için anayasal bir haktır. Salıklı bir birey eitimde hangi haklara sahipse engelli bir birey de aynı haklara sahiptir. Ancak engelli örencilerin engel türlerine göre nasıl bir eitim almaları gerektii konusunda yeterli düzeyde akademik çalımaların yapılmadıı görülmütür. Ayrıca engelli örencilerin engel türlerine göre nasıl eitim verilmesi gerektii konusunda eitmenlerin de yeterli bilgi birikimine sahip olduu söylenememektedir. Görme engelli örenciler engelleri dolayısıyla bazı derslerde zorluklar yaamaktadır. Sınıf ortamında eit olduu varsayılan örencilerin bilgiyi edinme yolları farklı farklıdır. Bu farklılık görme engelli çocuklarda geçmi yaantılarla birlikte görme engellerine göre de deimektedir. Öretmenlerin dersleri ilerken bu durumu dikkate alması gerekmektedir. Çünkü Türkiye de sınıflarda çok sayıda örenci birlikte eitim-öretim görmektedir. Derslerde yapılan ölçme ve deerlendirmeler sonunda her örencinin birbirinden farklı bilgi seviyesine sahip olduu ortaya çıkmaktadır. Birçok aratırmacı bu durumun temel sebebini örenciler arasındaki bireysel farklılıklara dayandırmaktadır. Her örencinin bireysel özelliklerine balı olarak farklı örenme stilleri vardır. Örencilerin örenme stilleri tespit edildikten sonra yapılacak eitimin kalitesi olumlu yönde deime gösterecektir. Görme engelli örencilerin örenme stilleri üzerine bilgilendirmeye geçmeden önce görme engelli kime denir, görme engellilerin özellikleri nelerdir kısaca bu konu hakkında bilgi vermek görme engelli örencilerin örenme stillerini ortaya koymada yardımcı olacaktır. Görme Engelliliin Tanımları Görme engelliler hiç görmeyenler (körler) ve az görenler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Okuturlar, 1968; 186). Körlükle az gören arasındaki ayrım için belli ölçütler konulmutur. Gerekli bütün düzeltmeler yapıldıktan sonra iyi gören gözünde olaan görme gücünün en fazla onda biri bulunan ve görü açısı yirmi dereceyi geçmeyenlere kör denilmektedir (Enç vd., 1981; 35). Az görenler, bütün düzeltici tedbirlere ramen görme gücü 20/70 veya daha az görenler (görme keskinlii 20/70-20/200 arasında olan) ve görme güçlerini örenimlerinde kullananlar (Okuturlar, 1968; 187) olarak tanımlanmıtır. Bu tanımlar bizimle birlikte birçok Batı ülkelerinin kullandıı yasal tanımlardır. Fakat eitimciler bu tanımların çok sınırlı olduunu savunmu; körlük ve az gören kii için eitsel tanımlar yapmılardır. Eitim açısından kör kii, görme yetersizliinden çok aır derecede etkilenen mutlaka kabartma alfabeye (Braille) ya da konuan kullanılmasına gereksinim duyan kiidir. Az gören ise, büyütücü araçların yardımıyla ya da büyük puntolu yazılı materyali okuyabilenlerdir. (Özsoy vd., 1997; 26). Görüldüü üzere eitsel tanımlar yasal tanımlar kadar kesin ve açık deildir. Bunun sebebi eitsel deikenlerin var olmasından ve öretimde okuma yönteminin vurgulamı olmasındandır. Görme Engellilerin Genel Özellikleri Genel olarak, görme engelli bireylerde görme kaybına karılık iitme, koku alma, dokunma gibi becerilerin gelimi olduu görüü savunulmaktadır. Bu düünce yapılan çalımalar sonucunda u ekilde özetlenmitir: Körlerin salam kalan duyuları, görenlerinkine göre duyarlılık açısından herhangi bir üstünlük göstermemektedir. Söz konusu olabilecekleri tek üstünlükleri, bu duyular yoluyla aldıkları uyaranları yorumlamakta edindikleri tecrübelerdir (Enç vd., 1981; 51). Buradan da anlaılmaktadır ki görme engellilerin eitiminde görme duyusu dıında kalan duyularla örenmeye önem vermek gerekmektedir. Örenciler dier duyularını kullanma konusunda eitilmelidir. Görme engellilerin geliim özelliklerini dört alanda gruplandırabiliriz. 1. Motor Geliim: Görme engellilerin motor geliimi ve doutan sahip oldukları motor becerileri, görenlerden farklılık göstermemektedir. Bununla beraber, görme bozukluu olanlar, bozukluunun derecesine balı olarak hareket etme ve keif becerilerini faaliyete geçiremeyebilirler.

3 156 Tazegül DEMR - Ülker EN 2. Dil Geliimi: Görme engeli bireyde dil geliimini etkilememektedir. Aksine görme bozukluu olan çocuklar daha çok konuma eilimindedirler. Konuurken tek tonda ve yüksek sesle konuurlar; konumalarını yaparlarken jest ve mimikleri kullanmada çok yetersizlerdir. 3. Bilisel Geliim/ Zihinsel Geliim: Bilisel yeterlilik bakımından görenlerden farkları yoktur. Ancak bilisel beceriyi kullanmada zorluk çekmektedirler. Çünkü görenler birçok unsuru organize edip görsel unsurları ile birlikte bütünletirebilmektedir. Bu unsurları kolayca beyinlerine kodlayabilmektedir. Görme engelli çocuklarda ise söz konusu durum olmadıı için bilgilerin kodlanmasında sınırlılıklar oluur. Kodlamayı öncelikle dokunma-iitme, sonra koku alma yoluyla gerçekletirecektir. 4. Sosyal Geliim: Göz kontaı kuramama, görememe durumuna balı olarak korkma, tedirgin olma davranıları sergileyebilmektedirler. Görme engelli bireyin sosyal geliimi toplumun yapısı ile yakından ilgilidir. Eer toplumun görme engelliye olan bakıı tepkide bulunma, dılama yönünde ise görme engelli bireyde soyutlanma, kaçı davranıları ortaya çıkabilmektedir. Bazı öretmenler görme engelli örencilerin durgunluk ve kayıtsız kalma özelliklerine sahip olduunu belirtmitir (Frampton, 1963; 5). Burada öretmenlere büyük görev dümektedir. Görme engelli örencilerin sosyallemesi için birçok faaliyet gerçekletirmesi gerekmektedir. Görme engellilerle ilgili olarak ifade edilen tüm bu özelliklerle birlikte görme engelli örencilerin iyi bir eitim almaları için örenme stillerinin belirlenmesi gerekmektedir. Son yıllarda örencilerin örenme stillerini belirlemek üzerine birçok çalımalar yapılmıtır. Her örenci gibi görme engelli örencilerin de kendine özgü, farklı örenme biçimleri bulunmaktadır. Kimi örenciler dinleyerek kimi yaparak kimi de sosyal etkileim hâlinde iken daha iyi örenir. Bu durum örencilerin bireysel farklılıklarından kaynaklanır. Bu tür farklılıkların örenmeye ne yönde tesir ettiini belirlemek için birçok uzman çeitli testler, örenme modelleri oluturmutur. Bu envanterlerden biri de Kolb (1985) tarafından gelitirilen, Akar ve Akkoyunlu (1993) tarafından Türkiye de uygulanabilirliine yönelik çalıması yapılan Kolb örenme stili modelidir. Kolb Örenme Stili Modeli Kolb e göre örenme stilleri bir döngüyü oluturur. Bu döngüde örenmeyi etkileyen alanlar vardır ve her birey bu alanlardan birine dâhildir. Kolb örenme stili modelinin temelini Kolb un Yaantısal Örenme Kuramı (Experiental Learning Theory) oluturmaktadır. Dier bilisel örenme teorilerinden farklı olarak yaantısal örenme, örenme sürecinde deneyimlerin rolünü vurgulamaktadır (Kaf Hasırcı, 2006;16). Kolb örenme stilini belirlerken dört biçimden bahseder. Bunlar; Somut Yaantı (SY) (Concrete Experience), Yansıtıcı Gözlem (YG) (Reflective Observation), Soyut Kavramsallatırma (SK) (Abstract Conceplualization) ve Aktif Yaantı (AY) (Active Experience) dır. Örenme stilleri ise bu dört temel biçimin bileenidir. Kolb'un modelinde bireylerin örenme biçimlerinden elde edilen puanlarının toplamı ile bireylerin hangi örenme stiline sahip olduu belirlenir. Bu örenme stilleri; Yerletiren (Accomodator), Özümseyen (Assimilator), Deitiren (Diverger) ve Ayrıtıran (Converger) dır (Akar ve Akkoyunlu 1993). Kolb (1984) bu sınıflamayı yaparken örencilerin bilgiyi algılama ve ileme boyutlarını göz önünde bulundurmaktadır (Kılıç-Karadeniz, 2004;131). Dört temel örenme stili bileeninin özellikleri u ekildedir: Somut yaantı (concrete experience): Bu modelde birey hissederek, yeni deneylere giriir. Yansıtıcı gözlem (reflective observation): Kii izleyerek (bakalarını ve kendini) daha rahat örenir. Soyut kavramsallatırma (abstract conceptualization): Kii düünerek, gözlemleri açıklayacak teoriler gelitirir. Aktif yaantı (active experience): Bu modelde örenme yaparak gerçekletirilir. Problem çözmede veya karar almada teoriler kullanılır. Bu temel modellerin birleimiyle oluan örenme stillerinin özellikleri ise öyledir: Yerletiren (accomodator): Somut yaantı ve aktif yaantı örenme biçimlerini kapsar. Ana özellikleri planlama yapma, kararları yürütme, yeni deneyimler içinde yer alma. Açık fikirli ve deimelere kolay uyum salama ve yaparak, hissederek örenme gerçekleir.

4 Görme Engelli Örencilerin Çeitli Deikenler Açısından Örenme Sitilleri Üzerine Bir Aratırma 157 Özümseyen (assimilator): Soyut kavramsallatırma ve yansıtıcı gözlem örenme biçimlerini kapsar. Ana özellikleri soyut kavram ve fikirler üzerinde durma, kavramsal modeller yaratmadır. Deitiren (diverger): Somut yaantı ve yansıtıcı gözlem örenme biçimlerini kapsar. Ana özellikleri düünme yetenei, deer ve anlamların farkında olma, ilikilerin anlamlı olması ve organizasyon yapmada baarı gösterme. Bu yolla örenen kiilerin yargıları anlamlıdır; fakat eyleme dönütüremezler. Kendi düünceleri ön plandadır. Ayrıtıran (converger): Soyut kavramsallatırma ve aktif yaantı örenme biçimlerini kapsar. Ana özellikleri problem çözme, karar verme, fikirlerin mantıksal analizi, sistematik planlamadır. Bu stile sahip örencilerde yaparak örenme önemlidir. Aratırma, 6, 7 ve 8. sınıf düzeyindeki görme engelli örencilerin örenme stilleri profillerini belirleyerek ya, cinsiyet, ailenin eitim durumuna göre örenme stillerinde bir farklılık olup olmadıını belirlemek amacıyla yapılmıtır. Bu amaç dorultusunda aaıdaki sorulara yanıt aranmıtır; 1. Görme engelli örencilerin baskın örenme stili profilleri nelerdir? 2. Görme engelli örencilerin cinsiyetleriyle örenme stilleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 3. Örencilerin görme durumlarıyla örenme stilleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 4. Görme engelli örencilerin devam ettikleri sınıflarla örenme stilleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 5. Görme engelli örencilerin baba eitim durumuyla örenme stilleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 6. Görme engelli örencilerin anne eitim durumuyla örenme stilleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? Yöntem Aratırmanın Modeli Aratırma tarama modelindedir. Tarama modelleri; geçmite veya hâlen var olan bir durumu, var olduu ekli ile betimlemeyi amaçlayan aratırma yaklaımıdır. Aratırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koulları içinde ve olduu gibi tanımlanmaya çalıılır. Onları herhangi bir ekilde deitirme, etkileme çabası gösterilmez (Karasar, 1991, 77). Bu aratırmada, görme engelli örencilerin örenme stilleri ve bu stillerin çeitli deikenlerle ilikisi incelendiinden, çalıma tarama modelleri içinde deerlendirilebilir. Veri a Aracı Bu çalımada örencilerin örenme stillerini belirlemek amacıyla Kolb (1985) tarafından gelitirilen, Petek Akar ve Buket Akkoyunlu (1993) tarafından Türkiye de uygulanabilirliine yönelik olarak ilk kez çalıması yapılan Kolb örenme stili envanteri bütünletirilerek kullanılmıtır. Aratırma Grubu Çalıma grubu olarak Ankara daki Mitat Enç Görme Engelliler lköretim Okulunun 6, 7 ve 8. sınıflarına devam eden görme engelli örenciler seçilmitir. Her sınıfta bulunan örenci sayısı birbirine yakındır. Tablo 1 de de görüldüü gibi uygulama 6. sınıftan 22, 7. sınıftan 24 ve 8. sınıftan 20 örenci üzerinde gerçekletirilmitir.

5 158 Tazegül DEMR - Ülker EN Tablo 1: 6-8. Sınıf Örencileri Sınıflara Göre Frekans ve Yüzde Daılımları SINIF F % 6.sınıf 22 33,3 7.sınıf 24 36,4 8.sınıf 20 30, ,0 Bulgular ve Yorum Görme engelli örencilere uygulanan örenme stili envanterine verilen cevaplar, Kolb (1985) örenme stili envanterinin normları kullanılarak analiz edilmi, örencilerin örenme stilleri tespit edilmi ve örenme stilleri çeitli deikenler açısından incelenmitir. Tablo 2: Örencilerin Baskın Örenme Stillerinin Frekans ve Yüzdeleri Örenme Stili F % Yerletiren 13 19,7 Deitiren 13 19,7 Özümseyen 5 7,6 Ayrıtıran 35 53, ,0 Aratırmaya katılan örencilerin %53 ü ayrıtıran örenme stiline, % 19,7 si deitiren ve yerletiren örenme stiline, % 7,6 sı özümseyen örenme stiline sahiptir Tablo 3: 6-8. Sınıf Örencilerinin Cinsiyetlerine Göre Örenme Stillerinin Frekans ve Yüzdeleri Erkek Bayan Cinsiyet Örenme Stili p=0,645 / p>0,05 F % 43,2 8,1 21,6 27,0 100,0 F % 65,5 6,9 17,2 10,3 100,0 % 53,0 7,6 19, 7 19,7 100,0 Bayan ve erkek örenciler, örenme stillerine hemen hemen eit düzeyde sahiptirler. Ancak özellikle erkek örencilerin %27 lik bir kısmı yerletiren örenme stiline sahipken bayan örencilerin %10 u bu örenme stiline sahiptir. Yani erkek örencilerle bayan örencilerin örenme stilleri arasında anlamlı bir fark çıkmıtır ve erkek örencilerin örenme stilleri bayanlara göre daha fazla çeitlilik göstermitir. Tablo 4: Örencilerin Görme Durumlarına Göre Örenme Stillerinin Frekans ve Yüzdeleri Hiç Görme Durumu Kısmen p=0,645 / p>0,05 Örenme Stili F % 57,9 10,5 10,5 21,1 100,0 F % 51,1 6,4 23,4 19,1 100,0 % 53,0 7,6 19,7 19,7 100,0

6 Görme Engelli Örencilerin Çeitli Deikenler Açısından Örenme Sitilleri Üzerine Bir Aratırma 159 Aratırmaya katılan örencilerin görme durumuna göre örenme stillerinin frekanslarını ve yüzde oranlarını veren tabloda görüldüü gibi hiç görmeyen örencilerin %57 si, kısmen gören örencilerin ise %51 i ayrıtıran örenme stiline sahiptir. Dier örenme stillerine de hemen hemen eit düzeyde sahip olan örencilerin görme durumlarıyla örenme stilleri arasında anlamlı bir fark çıkmamıtır. Örenciler benzeik örenme stiline sahiptir. Tablo 5: Örencilerin Devam Ettikleri Sınıflara Göre Örenme Stillerinin Frekans ve Yüzdeleri Sınıf Örenme Stili 6.Sınıf F % 50,0 4,5 27,3 18,2 100,0 7.Sınıf F % 58,3 4,2 20,8 16,7 100,0 8.Sınıf F % 50,0 15,0 10,0 25,0 100,0 p=0,633 / p>0,05 % 53,0 7,6 19,7 19,7 100,0 Sınıflara göre örenme stilleri oranı verilen tabloda da görüldüü gibi 6, 7 ve 8. sınıfların hepsinde ayrıtıran örenme stili younluktadır. Ayrıca her sınıfta en az sahip olunan örenme stili özümseyen dir. 8. sınıfta deitiren örenme stiline sahip sadece 2 örenci bulunmaktadır. 6. sınıfta 6 ve 7. sınıfta 5 örenci deitiren örenme stiline sahiptir. Yerletiren örenme stiline sahip örenciler ise her 3 sınıfta hemen hemen eit sayıdadır. Yani örencilerinin devam ettikleri sınıflara göre örenme stilleri arasında anlamlı bir fark çıkmamıtır. Tablo 6: Babanın Eitim Durumuna Göre Örenme Stillerinin Frekans ve Yüzdeleri Sınıf Örenme Stili lkokul F % 46,2 11,5 19,2 23,1 100,0 Lise F % 53,1 3,1 25,0 18,8 100,0 Üniversite F % 75,0 12,5 0,0 12,5 100,0 p=0,010 / p<0,05 % 53,0 7,6 19,7 19,7 100,0 Babanın eitim durumuna göre örencilerin örenme stillerinde anlamlı bir fark vardır. Babası üniversite mezunu olan örencilerin %75 i; lise mezunu olanların %53,1 i; ilkokul mezunu olanların %46 sı ayrıtıran örenme stiline sahip olmakla birlikte, babası lise mezunu olan örencilerin %25,0 i deitiren örenme stillerine sahiptir. Babası ilkokul mezunu olan örencilerin %23,1 i yerletiren örenme stiliyle yine önemli bir çounluu oluturmaktadır. Buna göre aratırmaya katılan örencilerin örenme stilleri babanın eitim durumuna göre çeitlilik göstermitir diyebiliriz.

7 160 Tazegül DEMR - Ülker EN Tablo 7: Annenin Eitim Durumuna Göre Örenme Stillerinin Frekans ve Yüzdeleri Sınıf Örenme Stili lkokul F % 51,0 8,2 22,4 18,4 100,0 Lise F % 60,0 0,0 13,3 26,7 100,0 Üniversite F % 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0 p=0,015 / p<0,05 % 53,0 7,6 19,7 19,7 100,0 Annenin eitim durumuna göre örencilerin örenme stilleri yine çeitlilik arz etmektedir. Yerletiren ve deitiren örenme stiline sahip çok sayıda örenci bulunmaktadır. Annenin eitim durumuna göre örencilerin çounluu ayrıtıran örenme stilindedir. Ancak özümseyen örenme stiline sahip örencilerin çounluunun ilkokul mezunu annelere sahip olması dier mezuniyet durumlarına göre ayırıcı bir bulgudur. Yani annenin eitim durumuna göre örencilerin örenme stilleri arasında anlamlı bir fark vardır. Sonuç Yapılan inceleme sonucunda aratırmaya katılan görme engelli örencilerin %53 ü ayrıtıran örenme stiline, % 19,7 si deitiren ve yerletiren örenme stiline, % 7,6 sı özümseyen örenme stiline sahiptir. Kolb un örenme Stilleri Envanteri aracılıı ile yapılan aratırmalarda gören örencilerin öncelikle ayrıtıran, daha sonra da özümseyen örenme stiline sahip olduu ortaya çıkmıtır (Ergür, 1998; Arslan-Babadoan 2005). Görüldüü üzere gören ve görmeyen örenciler, ikinci sıradaki örenme stilleri ile birbirinden ayrılmaktadır. Cinsiyete göre örenme stillerine bakıldıında erkek örencilerin örenme stilleri bayanlara göre daha fazla çeitlilik göstermitir. Erkek örencilerin %27 lik bir kısmı yerletiren örenme stiline sahipken bayan örencilerin %10 u bu örenme stiline sahiptir. Az gören ve görmeyen örencilerin görme durumuna göre örenme stilleri arasında anlamlı bir fark çıkmamıtır. Örenciler benzer örenme stiline sahiptir. Devam edilen sınıflara göre örenme stilleri arasında anlamlı bir fark çıkmamıtır. 6, 7 ve 8. sınıfların hepsinde ayrıtıran örenme stili younluktadır. Anne ve babanın eitim durumuna bakıldıında örencilerin örenme stillerinde anlamlı bir farkın ortaya çıktıı görülmütür. Babası üniversite mezunu olan örencilerin %75 i; lise mezunu olanların %53,1 i; ilkokul mezunu olanların %46 sı ayrıtıran örenme stiline sahip olmakla birlikte örencileri arasında örenme stillerinde çeitlilik ortaya çıkmıtır. Annenin eitim durumuna göre örencilerin çounluu ayrıtıran örenme stilindedir. Annesi ilkokul mezunu olanların %51 i; lise mezunu olanların %60 ı; üniversite mezunu olanların %50 si ayrıtıran örenme stiline sahiptir. Öneriler Bütün bu sonuçlar ııı altında okulda verilen eitimin amacına ulaması için görme engelli örencilerin örenme stillerine göre öretim yöntem ve teknikleri; ders araç ve gereçleri seçilmeli, sınıfa getirilmelidir. Örencilerin örenme stillerine göre yapılacak eitimde öretmenlere büyük görevler dümektedir. Öretmenler, örencilerin örenme stillerini tespit etmeli ve bu tespitler dorultusunda uygulamalarını yapmalıdır. Örencilerin örenme stilleri dikkate alınarak yapılacak olan eitim ve öretim beraberinde baarıyı da getirecektir.

8 Görme Engelli Örencilerin Çeitli Deikenler Açısından Örenme Sitilleri Üzerine Bir Aratırma 161 Örencilerin örenme stillerini anne-baba eitim durumunun etkiledii göz önüne alınırsa ailelerin de öretmenlerle i birlii içinde olması gereklidir. Evde çocua örenme stiline göre eitim ortamları hazırlamalı, anne ve baba çocuun örenme stilline uygun rehberlik etmelidir. Görme engelli örencilerin baskın örenme stillerinin ayrıtıran olması, onların daha çok problem çözme, karar verme, fikirlerin mantıksal analizini yapma, sistematik planlamada becerikli olduklarının bilinmesi ve bu stile sahip örencilerde yaparak örenmenin daha önemli olduunun unutulmaması gerekliliini ortaya koymaktadır. Ayrıca Gencel in (2007:48) de belirttii gibi bu örenme stiline sahip örencilerin örenme sürecinde uygulamaya dönük çalımalar yapmaları ve konulara farklı bakı açılarıyla yaklama yeteneklerini gelitirecek eitim etkinliklerinin düzenlenmesi baarıyı artırıcı bir etken olacaktır. KAYNAKÇA ARSLAN, B.; BABADOAN, C. lköretim 7. ve 8. Sınıf Örencilerinin Örenme Stillerinin Akademik Baarı Düzeyi, Cinsiyet ve Ya ile likisi. Eurasian Journal of Educational Research, , pp, AKAR P. ve B. AKKOYUNLU. Kolb Örenme Stili Envanteri, Eitim ve Bilim, Sayı 87, s ENÇ, M.; ÇALAR, D.; ÖZSOY, Y. Özel Eitime Giri. Sevinç Matbaası. Ankara ERGÜR, O. D. Hacettepe Üniversitesi Dört Yıllık Lisans Programlarındaki Örenci ve Öretim Üyelerinin Örenme Stillerinin Karılatırılması, Eitim ve Bilim Dergisi, Sayı: 118, s FRAMPTON, M. E. Körlerin Eitim-Öretimi. (Çev.: Emin Salamer- Gültekin Yazgan). Millî Eitim Basımevi. stanbul GENCEL EVN,. Örenme Stilleri, Deneyimsel Örenme Kuramına Dayalı Eitim ve Sosyal Bilgiler Program Hedeflerine Erii Düzeyi. (Yayınlanmamı Doktora Tezi 2006). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eitim Bilimleri Enstitüsün, zmir. KAF HASIRCI, Ö. Sınıf Öretmenlii Örencilerinin Örenme Stilleri: Çukurova Üniversitesi Örnei. Eitimde Kuram ve Uygulama Journal of Theory and Practice in Education (1), s KARASAR, N. Bilimsel Aratırma Yöntemi. (10. Baskı). Nobel Yayın ve Daıtım. Ankara KILIÇ, E.;KARADENZ, E. Cinsiyet ve Örenme Stilinin Gezinme Stratejisi ve Baarıya Etkisi. GÜ, Gazi Eitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı 3. 1 (1), s OKUTURLAR, M. H. Özel Eitim. Okuturlar Yayınları.stanbul ÖZSOY, Y.; ÖZYÜREK, M.; ERPEK, S. Özel Eitime Giri. Karatepe Yayınları. Ankara

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) LEARNING STYLES OF THE TURKISH TEACHING STUDENTS (The Case of Gazi University) Tazegül DEMR Özet Bu çalımada,

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

RİZE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM BÜLTENİ GÖRME ENGELLİLER VE EĞİTİMLERİ

RİZE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM BÜLTENİ GÖRME ENGELLİLER VE EĞİTİMLERİ Bülten No : 49 Tarih: 21 OCAK 2015 Hazırlayan: Kani ŞENTÜRK Özel Eğitim Öğretmeni GÖRME ENGELLİLER VE EĞİTİMLERİ Giriş: Değişen ve gelişen dünyada eğitimli bireyler yetiştirmek giderek önem kazanmaktadır.

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 175-189 175 KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]:

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]: Elementary Education Online, 7(1), 53-7, 28. lköretim Online, 7(1), 53-7, 28. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Relationship between Teacher Candidates Learning Styles and Critical Thinking

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE BAZI DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE BAZI DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI O. Karamustafaoğlu-E. Yurtyapan-Ö. Coşkun-Ö.F. Divarcı-M. Derin 1/1 (2015) 29-44 29 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE BAZI DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Orhan Karamustafaoğlu

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ÜNIVERSITE ÖRENCILERININ ÖRENME STILLERININ BELIRLENMESI (GAZI ÜNIVERSITESI

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT LEVEL AND SOCIO-DEMOCRAPHIjC VARIABLES OF ACADEMICIANS Engin GEZER * Fatih YENEL ** Hasan AHAN

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri R.Levent VEZNEDAROLU, A. Oytun ÖZGÜR Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları lveznedarolu@yahoo.com ÖZ: Bu makalede, örenme stillerinin ne olduu, öretim sürecini

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Elementary Education Online, 5(1), 1-6, 2006. lköretim Online, 5(1), 1-6, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz

Detaylı

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER *

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * Yrd. Doç. Dr. Serap YÜKRÜK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills Elementary Education Online, 6(3), 323-332, 2007. lköretim Online, 6(3), 323-332, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI ***

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** Yrd. Doç. Dr. Nilgün SAZAK* Yrd. Doç. Dr. A. Serkan ECE** ***1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze

Detaylı

Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers: Effects of University and Grade Level

Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers: Effects of University and Grade Level Elementary Education Online, 6(2), 313-321, 2007. lköretim Online, 6(2), 313-321, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers:

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi ÖRETMEN ADAYLARININ BTK EK YAZIYA LKN TUTUMLARI VE ÖRENME BÇEMLER ARASINDAK LK THE RELATION BETWEEN THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS CURSIVE HANDWRITING AND THEIR LEARNING MODALITY Ruhan KARADA

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET Prof. Suna ÇEVK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Y. Doç. Dr. Ahmet. Özdemir M.Ü. A.E.F. lköretim Bölümü Matematik Eitimi

Detaylı

ANADOLU VE FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ

ANADOLU VE FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (2) Sayı:14 167 ANADOLU VE FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ Dr Murat PEKER1 Yrd. Doç. Dr Bünyamin AYDIN 2 ÖZET Bu araştırmanın amacı,

Detaylı

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING Derya YAYLI 1 Sevil HASIRCI 2 Özet Öretmenler hizmet öncesi dönemden balayarak öretmeye yönelik

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım.

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BLGSAYAR DESTEKL

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir* Elementary Education Online, 6(3), 441-451, 2007. lköretim Online, 6(3), 441-451, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Detaylı

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills Elementary Education Online, 6(3), 377-389, 2007. lköretim Online, 6(3), 377-389, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of creative and critical thinking based laboratory applications

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

Bilgi Yönetimi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri. Hacettepe Üniversitesi

Bilgi Yönetimi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri. Hacettepe Üniversitesi Bilgi Yönetimi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri Prof. Dr. Serap Kurbanoğlu Prof. Dr. Buket Akkoyunlu Hacettepe Üniversitesi Öğrenme Stili Bilgiyi kavrama ve işlemede kişisel olarak tercih edilen yol/yöntem

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

Primary School Students Vocabulary Development

Primary School Students Vocabulary Development Elementary Education Online, 6(3), 344-365, 2007. lköretim Online, 6(3), 344-365, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Students Vocabulary Development Nigar PEK Asude BLGN ABSTRACT.

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü.

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü. SAMET BEHREG KTAPLARIYLA KURGULAA YARATICI DRAMA ETKLKLER ÖRECLER YAZMA BECERS VE TUTUMLARIA ETKS THE EFFECTS OF CREATIVE DRAMA ACTIVITIES COSTRUCTED WITH SAMED BEHREGI BOOKS O THE WRITIG SKILLS AD ATTITUDES

Detaylı

T.C GAZ ÜNVERSTES ETM BLMLER ENSTTÜSÜ LKÖRETM ANABLM DALI MATEMATK ÖRETMENL BLM DALI

T.C GAZ ÜNVERSTES ETM BLMLER ENSTTÜSÜ LKÖRETM ANABLM DALI MATEMATK ÖRETMENL BLM DALI 1 T.C GAZ ÜNVERSTES ETM BLMLER ENSTTÜSÜ LKÖRETM ANABLM DALI MATEMATK ÖRETMENL BLM DALI BRLKL ÖRETM YÖNTEMNN 8.SINIF ÖRENCLERNN MATEMATK DERS PERMÜTASYON VE OLASILIK KONUSUNDA AKADEMK BAARI VE KALICILIK

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * Dr. Belir Tecimer Kasap GR *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

ÖRENME STLLERNE DAYALI MATEMATK ÖRETM

ÖRENME STLLERNE DAYALI MATEMATK ÖRETM ÖRENME STLLERNE DAYALI MATEMATK ÖRETM Murat PEKER * ere MRASYEDOLU ** H. brahim YALIN *** Özet Bu aratırmanın amacı; matematik öretmenlerinin, örencilerin örenme stillerine uygun bir öretimi hangi düzeyde

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ *

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ * Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:03 No:40 Syf: 57-77 http://egitim.cu.edu.tr/efdergi SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

ENGELL ÇOCUU OLAN ALELERN SOSYAL DESTEK ÖRÜNTÜLER VE BUNUN PSKOLOJK SALIK LE L KS. Uzm. Psk. Arzu YURDAKUL* Uzm. Psk. Alev GRL *

ENGELL ÇOCUU OLAN ALELERN SOSYAL DESTEK ÖRÜNTÜLER VE BUNUN PSKOLOJK SALIK LE L KS. Uzm. Psk. Arzu YURDAKUL* Uzm. Psk. Alev GRL * Bu aratırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmu ve lkıık Dergisi Mart 1999 sayısında yayınlanmıtır. NGLL ÇOCUU OLAN ALLRN SOSYAL DSTK ÖRÜNTÜLR V BUNUN PSKOLOJK SALIK L L KS Özet Uzm.

Detaylı

MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER

MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER Kürat YENLMEZ ve Erhan BOZKURT Matematik Eitiminde Çoklu Zeka MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER Kürat Yenilmez ve Erhan Bozkurt ÖZET Bu aratırmanın amacı, Matematik ve Sınıf

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1 Elementary Education Online, 7(1), 41-52, 2008. lköretim Online, 7(1), 41-52, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect

Detaylı

AN INVESTIGATION ON ACADEMIC ACHIEVEMENT AND LEARNING STYLES AS TO BRANCHES AND GENDER FROM FACULTY OF EDUCATION STUDENTS

AN INVESTIGATION ON ACADEMIC ACHIEVEMENT AND LEARNING STYLES AS TO BRANCHES AND GENDER FROM FACULTY OF EDUCATION STUDENTS Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, year: 2009, vol: 42, no: 1, 69-86 AN INVESTIGATION ON ACADEMIC ACHIEVEMENT AND LEARNING STYLES AS TO BRANCHES AND GENDER FROM FACULTY OF EDUCATION

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET lköretim Sınıf Ve Matematik Öretmenlerinin Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER Kürat YENLMEZ * Özge KARAKU ** ÖZET Bu aratırmanın

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

Media Literacy Levels of the Candidate Teachers

Media Literacy Levels of the Candidate Teachers Elementary Education Online, 8(3), 798-808, 2009. lköretim Online, 8(3), 798-808, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Media Literacy Levels of the Candidate Teachers Yrd. Doç Dr. M. Kemal Karaman

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI ! "#$#%$#%&$#' #$$ YURTDIIDA DÖE TÜRK ÖRECLER UYUM DÜZEYLER VE BELK ALGILARI ADAPTATIO LEVELS AD SELF PERCEPTIOS OF THE TURKISH STUDETS WHO HAD COME FROM FOREIG COUTRY F. Gül AKBALIK Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU KMLK BLGLER T.C. Kimlik No : Adı Soyadı : Baba Adı : Ana Adı : Doum Yeri : Doum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) : Medeni Hali : li: lçesi: Mah/Köy : Cinsiyet : Cilt No : Aile Sıra No : Sıra No : ÖRENM BLGLER Ortaöretim

Detaylı

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire Elementary Education Online, 6(3), 430-440, 2007. lköretim Online, 6(3), 430-440, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

FAKR BAYKURT UN ROMANLARINDA ETM ZLE. Hülya YAZICI OKUYAN ÖZET

FAKR BAYKURT UN ROMANLARINDA ETM ZLE. Hülya YAZICI OKUYAN ÖZET FAKR BAYKURT UN ROMANLARINDA ETM ZLE ÖZET Bu çalımanın amacı, toplumcu gerçekçilik çizgisi içinde deerlendirilen, yazar-eitimci Fakir Baykurt un romanlarının temel izleklerinden biri olan eitim izleinin

Detaylı

Bilisel Stiller le Yabancı Dil Baarısı Arasındaki liki: 8. Sınıf Fransızca Örnei

Bilisel Stiller le Yabancı Dil Baarısı Arasındaki liki: 8. Sınıf Fransızca Örnei Bilisel Stiller le Yabancı Dil Baarısı Arasındaki liki: 8. Sınıf Fransızca Örnei Mehtap Çakan Abant zzet Baysal Üniversitesi, 14100 Bolu ÖZ: Bu aratırmanın amacı Fransızca yı ikinci dil olarak örenen örencilerin

Detaylı

ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL

ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL Yüksel DEDE * Özet Bu aratırmada, Öge Gösterim Teorisi nin (Component Display Theory) ilköretim matematik öretiminde örenci baarısına etkisi aratırılmıtır.

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ THE LEARNİNG STYLES OF ART EDUCATİON STUDENTS

RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ THE LEARNİNG STYLES OF ART EDUCATİON STUDENTS Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences info@esosder.org Yaz-2008 C.7 S.25 (252-261) ISSN:1304-0278 Summer-2008 V.7 N.25 RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching lesson and opinions about science

Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching lesson and opinions about science Elementary Education Online, 7(2), 456-467, 2008. lköretim Online, 7(2), 456-467, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ÜSTÜN YETENEKL ÖRENCLERN CORAFYA DERSNE KARI ELMLER THE ATTITUDES OF GIFTED STUDENTS FOR

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr

Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr * Why do teacher candidates cheat? Aykut Emre Bozdoan* Çarı Öztürk** ABSTRACT.

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES *

LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES * LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES * DEVELOPMENT OF A MUSICAL AUDITION TEST TOWARD ELEMENTARY STUDENTS Dr. Elif TEKN GÜRGEN** Özet Bu aratırmanın amacı ilköretim 3. ve 4. sınıf örencilerinin

Detaylı

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE DEERLER

Detaylı

Teachers Views with Regard to New Primary School Curriculum

Teachers Views with Regard to New Primary School Curriculum Elementary Education Online, 6(3), 480-490, 2007. lköretim Online, 6(3), 480-490, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Teachers Views with Regard to New Primary School Curriculum Mehmet YAPICI

Detaylı