GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA"

Transkript

1 GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet Gelecein cahili, okumayan kii olmayacaktır. Nasıl öreneceini bilmeyen kii olacaktır. Bu çalımada tam görmeyen örencilerin az gören örencilere göre örenme stillerinin daha çeitli olduu varsayımından hareket edilmitir. Bu aratırma, 6, 7 ve 8. sınıf düzeyindeki görme engelli örencilerin örenme stilleri profillerinin belirlenerek bunların çeitli deikenlere göre örenme stillerinde bir farklılık oluturup oluturmadıını belirlemek amacıyla yapılmıtır. Çalıma, Mitat Enç Görme Engelliler lköretim Okulunda örenim gören 66 örenci üzerinde gerçekletirilmitir. Aratırmada, görme engelli örencilerin örenme stillerinin belirlenmesi için Kolb Örenme Stili Envanteri ve örencilerin kiisel bilgilerini edinmek için bu envantere eklenmi kiisel bilgi formu uygulanmıtır. Elde edilen veriler dorultusunda yapılan frekans, yüzde analizi ve baımsız gruplar t testi ile Kay Kare testi ilemleri sonucunda, görme engelli örencilerin büyük çounluunun ayrıtıran örenme stiline sahip olduu; ayrıca özellikle erkek örencilerde örenme stillerinin daha çok çeitlilik gösterdii tespit edilmitir. Erkek örencilerin % 27 si yerletiren, %21 i deitiren örenme stiline sahiptir. Örenme stilleri ile cinsiyet, annenin eitim durumu ve babanın eitim durumu deikenleri arasında anlamlı bir iliki varken, örencilerin örenme stilleriyle görme durumları arasında; devam ettikleri sınıf arasında anlamlı bir iliki çıkmamıtır. Modeli. Anahtar Kelimeler: Görme engelli örenciler, örenme stili, Kolb Yaantısal Örenme Alvin Toffler Abstract This study is based on the assumption that partially-sighted students (tam görmeyen örenciler) have more divergent learning styles than students with less sight (az gören örenciler). This study has been carried out with the aim of determining learning style profiles of visuallyimpaired students at 6th, 7th and 8th grades, and whether these constitute variety on learning styles in accordance with certain variables. The study has been conducted on 66 students trained in Elementary School for the Visually-Impaired. Kolb Learning Style Inventory has been used so as to determine learning styles of visually-impaired students as well as personal information form attached to this inventory for obtaining personal information for the students. As a result of frequency, percentage analysis and independent group T-Test and Chi-Square Test (Kay Kare Testi) in accordance with data obtained, it has been found out that most of visually-impaired students have distinct learning style, and learning styles of male students display variety. 27 percent of male students have establishing (yerletiren) and 21 percent of them have modifying learning styles. While there has been a meaningful correlation between learning styles and gender, educational status of the mother and father, such a correlation has been lacking between learning styles of students and their vision and their grades. Model. Key Words: Visually-Impaired students, learning style, Kolb Experiential Learning Ar. Gör., Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi Türkçe Eitimi Bölümü Ankara. Ar. Gör., Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi Türkçe Eitimi Bölümü Ankara.

2 Görme Engelli Örencilerin Çeitli Deikenler Açısından Örenme Sitilleri Üzerine Bir Aratırma 155 Giri Deien ve gelien dünyada eitimli bireyler yetitirmek giderek önem kazanmaktadır. Eitimli bireylerden kasıt bilgiyi ve teknolojiyi kullanabilen, çevresi ile uyumlu ilikiler sergileyen kii olarak kabul edilir. Eitim her birey için anayasal bir haktır. Salıklı bir birey eitimde hangi haklara sahipse engelli bir birey de aynı haklara sahiptir. Ancak engelli örencilerin engel türlerine göre nasıl bir eitim almaları gerektii konusunda yeterli düzeyde akademik çalımaların yapılmadıı görülmütür. Ayrıca engelli örencilerin engel türlerine göre nasıl eitim verilmesi gerektii konusunda eitmenlerin de yeterli bilgi birikimine sahip olduu söylenememektedir. Görme engelli örenciler engelleri dolayısıyla bazı derslerde zorluklar yaamaktadır. Sınıf ortamında eit olduu varsayılan örencilerin bilgiyi edinme yolları farklı farklıdır. Bu farklılık görme engelli çocuklarda geçmi yaantılarla birlikte görme engellerine göre de deimektedir. Öretmenlerin dersleri ilerken bu durumu dikkate alması gerekmektedir. Çünkü Türkiye de sınıflarda çok sayıda örenci birlikte eitim-öretim görmektedir. Derslerde yapılan ölçme ve deerlendirmeler sonunda her örencinin birbirinden farklı bilgi seviyesine sahip olduu ortaya çıkmaktadır. Birçok aratırmacı bu durumun temel sebebini örenciler arasındaki bireysel farklılıklara dayandırmaktadır. Her örencinin bireysel özelliklerine balı olarak farklı örenme stilleri vardır. Örencilerin örenme stilleri tespit edildikten sonra yapılacak eitimin kalitesi olumlu yönde deime gösterecektir. Görme engelli örencilerin örenme stilleri üzerine bilgilendirmeye geçmeden önce görme engelli kime denir, görme engellilerin özellikleri nelerdir kısaca bu konu hakkında bilgi vermek görme engelli örencilerin örenme stillerini ortaya koymada yardımcı olacaktır. Görme Engelliliin Tanımları Görme engelliler hiç görmeyenler (körler) ve az görenler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Okuturlar, 1968; 186). Körlükle az gören arasındaki ayrım için belli ölçütler konulmutur. Gerekli bütün düzeltmeler yapıldıktan sonra iyi gören gözünde olaan görme gücünün en fazla onda biri bulunan ve görü açısı yirmi dereceyi geçmeyenlere kör denilmektedir (Enç vd., 1981; 35). Az görenler, bütün düzeltici tedbirlere ramen görme gücü 20/70 veya daha az görenler (görme keskinlii 20/70-20/200 arasında olan) ve görme güçlerini örenimlerinde kullananlar (Okuturlar, 1968; 187) olarak tanımlanmıtır. Bu tanımlar bizimle birlikte birçok Batı ülkelerinin kullandıı yasal tanımlardır. Fakat eitimciler bu tanımların çok sınırlı olduunu savunmu; körlük ve az gören kii için eitsel tanımlar yapmılardır. Eitim açısından kör kii, görme yetersizliinden çok aır derecede etkilenen mutlaka kabartma alfabeye (Braille) ya da konuan kullanılmasına gereksinim duyan kiidir. Az gören ise, büyütücü araçların yardımıyla ya da büyük puntolu yazılı materyali okuyabilenlerdir. (Özsoy vd., 1997; 26). Görüldüü üzere eitsel tanımlar yasal tanımlar kadar kesin ve açık deildir. Bunun sebebi eitsel deikenlerin var olmasından ve öretimde okuma yönteminin vurgulamı olmasındandır. Görme Engellilerin Genel Özellikleri Genel olarak, görme engelli bireylerde görme kaybına karılık iitme, koku alma, dokunma gibi becerilerin gelimi olduu görüü savunulmaktadır. Bu düünce yapılan çalımalar sonucunda u ekilde özetlenmitir: Körlerin salam kalan duyuları, görenlerinkine göre duyarlılık açısından herhangi bir üstünlük göstermemektedir. Söz konusu olabilecekleri tek üstünlükleri, bu duyular yoluyla aldıkları uyaranları yorumlamakta edindikleri tecrübelerdir (Enç vd., 1981; 51). Buradan da anlaılmaktadır ki görme engellilerin eitiminde görme duyusu dıında kalan duyularla örenmeye önem vermek gerekmektedir. Örenciler dier duyularını kullanma konusunda eitilmelidir. Görme engellilerin geliim özelliklerini dört alanda gruplandırabiliriz. 1. Motor Geliim: Görme engellilerin motor geliimi ve doutan sahip oldukları motor becerileri, görenlerden farklılık göstermemektedir. Bununla beraber, görme bozukluu olanlar, bozukluunun derecesine balı olarak hareket etme ve keif becerilerini faaliyete geçiremeyebilirler.

3 156 Tazegül DEMR - Ülker EN 2. Dil Geliimi: Görme engeli bireyde dil geliimini etkilememektedir. Aksine görme bozukluu olan çocuklar daha çok konuma eilimindedirler. Konuurken tek tonda ve yüksek sesle konuurlar; konumalarını yaparlarken jest ve mimikleri kullanmada çok yetersizlerdir. 3. Bilisel Geliim/ Zihinsel Geliim: Bilisel yeterlilik bakımından görenlerden farkları yoktur. Ancak bilisel beceriyi kullanmada zorluk çekmektedirler. Çünkü görenler birçok unsuru organize edip görsel unsurları ile birlikte bütünletirebilmektedir. Bu unsurları kolayca beyinlerine kodlayabilmektedir. Görme engelli çocuklarda ise söz konusu durum olmadıı için bilgilerin kodlanmasında sınırlılıklar oluur. Kodlamayı öncelikle dokunma-iitme, sonra koku alma yoluyla gerçekletirecektir. 4. Sosyal Geliim: Göz kontaı kuramama, görememe durumuna balı olarak korkma, tedirgin olma davranıları sergileyebilmektedirler. Görme engelli bireyin sosyal geliimi toplumun yapısı ile yakından ilgilidir. Eer toplumun görme engelliye olan bakıı tepkide bulunma, dılama yönünde ise görme engelli bireyde soyutlanma, kaçı davranıları ortaya çıkabilmektedir. Bazı öretmenler görme engelli örencilerin durgunluk ve kayıtsız kalma özelliklerine sahip olduunu belirtmitir (Frampton, 1963; 5). Burada öretmenlere büyük görev dümektedir. Görme engelli örencilerin sosyallemesi için birçok faaliyet gerçekletirmesi gerekmektedir. Görme engellilerle ilgili olarak ifade edilen tüm bu özelliklerle birlikte görme engelli örencilerin iyi bir eitim almaları için örenme stillerinin belirlenmesi gerekmektedir. Son yıllarda örencilerin örenme stillerini belirlemek üzerine birçok çalımalar yapılmıtır. Her örenci gibi görme engelli örencilerin de kendine özgü, farklı örenme biçimleri bulunmaktadır. Kimi örenciler dinleyerek kimi yaparak kimi de sosyal etkileim hâlinde iken daha iyi örenir. Bu durum örencilerin bireysel farklılıklarından kaynaklanır. Bu tür farklılıkların örenmeye ne yönde tesir ettiini belirlemek için birçok uzman çeitli testler, örenme modelleri oluturmutur. Bu envanterlerden biri de Kolb (1985) tarafından gelitirilen, Akar ve Akkoyunlu (1993) tarafından Türkiye de uygulanabilirliine yönelik çalıması yapılan Kolb örenme stili modelidir. Kolb Örenme Stili Modeli Kolb e göre örenme stilleri bir döngüyü oluturur. Bu döngüde örenmeyi etkileyen alanlar vardır ve her birey bu alanlardan birine dâhildir. Kolb örenme stili modelinin temelini Kolb un Yaantısal Örenme Kuramı (Experiental Learning Theory) oluturmaktadır. Dier bilisel örenme teorilerinden farklı olarak yaantısal örenme, örenme sürecinde deneyimlerin rolünü vurgulamaktadır (Kaf Hasırcı, 2006;16). Kolb örenme stilini belirlerken dört biçimden bahseder. Bunlar; Somut Yaantı (SY) (Concrete Experience), Yansıtıcı Gözlem (YG) (Reflective Observation), Soyut Kavramsallatırma (SK) (Abstract Conceplualization) ve Aktif Yaantı (AY) (Active Experience) dır. Örenme stilleri ise bu dört temel biçimin bileenidir. Kolb'un modelinde bireylerin örenme biçimlerinden elde edilen puanlarının toplamı ile bireylerin hangi örenme stiline sahip olduu belirlenir. Bu örenme stilleri; Yerletiren (Accomodator), Özümseyen (Assimilator), Deitiren (Diverger) ve Ayrıtıran (Converger) dır (Akar ve Akkoyunlu 1993). Kolb (1984) bu sınıflamayı yaparken örencilerin bilgiyi algılama ve ileme boyutlarını göz önünde bulundurmaktadır (Kılıç-Karadeniz, 2004;131). Dört temel örenme stili bileeninin özellikleri u ekildedir: Somut yaantı (concrete experience): Bu modelde birey hissederek, yeni deneylere giriir. Yansıtıcı gözlem (reflective observation): Kii izleyerek (bakalarını ve kendini) daha rahat örenir. Soyut kavramsallatırma (abstract conceptualization): Kii düünerek, gözlemleri açıklayacak teoriler gelitirir. Aktif yaantı (active experience): Bu modelde örenme yaparak gerçekletirilir. Problem çözmede veya karar almada teoriler kullanılır. Bu temel modellerin birleimiyle oluan örenme stillerinin özellikleri ise öyledir: Yerletiren (accomodator): Somut yaantı ve aktif yaantı örenme biçimlerini kapsar. Ana özellikleri planlama yapma, kararları yürütme, yeni deneyimler içinde yer alma. Açık fikirli ve deimelere kolay uyum salama ve yaparak, hissederek örenme gerçekleir.

4 Görme Engelli Örencilerin Çeitli Deikenler Açısından Örenme Sitilleri Üzerine Bir Aratırma 157 Özümseyen (assimilator): Soyut kavramsallatırma ve yansıtıcı gözlem örenme biçimlerini kapsar. Ana özellikleri soyut kavram ve fikirler üzerinde durma, kavramsal modeller yaratmadır. Deitiren (diverger): Somut yaantı ve yansıtıcı gözlem örenme biçimlerini kapsar. Ana özellikleri düünme yetenei, deer ve anlamların farkında olma, ilikilerin anlamlı olması ve organizasyon yapmada baarı gösterme. Bu yolla örenen kiilerin yargıları anlamlıdır; fakat eyleme dönütüremezler. Kendi düünceleri ön plandadır. Ayrıtıran (converger): Soyut kavramsallatırma ve aktif yaantı örenme biçimlerini kapsar. Ana özellikleri problem çözme, karar verme, fikirlerin mantıksal analizi, sistematik planlamadır. Bu stile sahip örencilerde yaparak örenme önemlidir. Aratırma, 6, 7 ve 8. sınıf düzeyindeki görme engelli örencilerin örenme stilleri profillerini belirleyerek ya, cinsiyet, ailenin eitim durumuna göre örenme stillerinde bir farklılık olup olmadıını belirlemek amacıyla yapılmıtır. Bu amaç dorultusunda aaıdaki sorulara yanıt aranmıtır; 1. Görme engelli örencilerin baskın örenme stili profilleri nelerdir? 2. Görme engelli örencilerin cinsiyetleriyle örenme stilleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 3. Örencilerin görme durumlarıyla örenme stilleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 4. Görme engelli örencilerin devam ettikleri sınıflarla örenme stilleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 5. Görme engelli örencilerin baba eitim durumuyla örenme stilleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 6. Görme engelli örencilerin anne eitim durumuyla örenme stilleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? Yöntem Aratırmanın Modeli Aratırma tarama modelindedir. Tarama modelleri; geçmite veya hâlen var olan bir durumu, var olduu ekli ile betimlemeyi amaçlayan aratırma yaklaımıdır. Aratırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koulları içinde ve olduu gibi tanımlanmaya çalıılır. Onları herhangi bir ekilde deitirme, etkileme çabası gösterilmez (Karasar, 1991, 77). Bu aratırmada, görme engelli örencilerin örenme stilleri ve bu stillerin çeitli deikenlerle ilikisi incelendiinden, çalıma tarama modelleri içinde deerlendirilebilir. Veri a Aracı Bu çalımada örencilerin örenme stillerini belirlemek amacıyla Kolb (1985) tarafından gelitirilen, Petek Akar ve Buket Akkoyunlu (1993) tarafından Türkiye de uygulanabilirliine yönelik olarak ilk kez çalıması yapılan Kolb örenme stili envanteri bütünletirilerek kullanılmıtır. Aratırma Grubu Çalıma grubu olarak Ankara daki Mitat Enç Görme Engelliler lköretim Okulunun 6, 7 ve 8. sınıflarına devam eden görme engelli örenciler seçilmitir. Her sınıfta bulunan örenci sayısı birbirine yakındır. Tablo 1 de de görüldüü gibi uygulama 6. sınıftan 22, 7. sınıftan 24 ve 8. sınıftan 20 örenci üzerinde gerçekletirilmitir.

5 158 Tazegül DEMR - Ülker EN Tablo 1: 6-8. Sınıf Örencileri Sınıflara Göre Frekans ve Yüzde Daılımları SINIF F % 6.sınıf 22 33,3 7.sınıf 24 36,4 8.sınıf 20 30, ,0 Bulgular ve Yorum Görme engelli örencilere uygulanan örenme stili envanterine verilen cevaplar, Kolb (1985) örenme stili envanterinin normları kullanılarak analiz edilmi, örencilerin örenme stilleri tespit edilmi ve örenme stilleri çeitli deikenler açısından incelenmitir. Tablo 2: Örencilerin Baskın Örenme Stillerinin Frekans ve Yüzdeleri Örenme Stili F % Yerletiren 13 19,7 Deitiren 13 19,7 Özümseyen 5 7,6 Ayrıtıran 35 53, ,0 Aratırmaya katılan örencilerin %53 ü ayrıtıran örenme stiline, % 19,7 si deitiren ve yerletiren örenme stiline, % 7,6 sı özümseyen örenme stiline sahiptir Tablo 3: 6-8. Sınıf Örencilerinin Cinsiyetlerine Göre Örenme Stillerinin Frekans ve Yüzdeleri Erkek Bayan Cinsiyet Örenme Stili p=0,645 / p>0,05 F % 43,2 8,1 21,6 27,0 100,0 F % 65,5 6,9 17,2 10,3 100,0 % 53,0 7,6 19, 7 19,7 100,0 Bayan ve erkek örenciler, örenme stillerine hemen hemen eit düzeyde sahiptirler. Ancak özellikle erkek örencilerin %27 lik bir kısmı yerletiren örenme stiline sahipken bayan örencilerin %10 u bu örenme stiline sahiptir. Yani erkek örencilerle bayan örencilerin örenme stilleri arasında anlamlı bir fark çıkmıtır ve erkek örencilerin örenme stilleri bayanlara göre daha fazla çeitlilik göstermitir. Tablo 4: Örencilerin Görme Durumlarına Göre Örenme Stillerinin Frekans ve Yüzdeleri Hiç Görme Durumu Kısmen p=0,645 / p>0,05 Örenme Stili F % 57,9 10,5 10,5 21,1 100,0 F % 51,1 6,4 23,4 19,1 100,0 % 53,0 7,6 19,7 19,7 100,0

6 Görme Engelli Örencilerin Çeitli Deikenler Açısından Örenme Sitilleri Üzerine Bir Aratırma 159 Aratırmaya katılan örencilerin görme durumuna göre örenme stillerinin frekanslarını ve yüzde oranlarını veren tabloda görüldüü gibi hiç görmeyen örencilerin %57 si, kısmen gören örencilerin ise %51 i ayrıtıran örenme stiline sahiptir. Dier örenme stillerine de hemen hemen eit düzeyde sahip olan örencilerin görme durumlarıyla örenme stilleri arasında anlamlı bir fark çıkmamıtır. Örenciler benzeik örenme stiline sahiptir. Tablo 5: Örencilerin Devam Ettikleri Sınıflara Göre Örenme Stillerinin Frekans ve Yüzdeleri Sınıf Örenme Stili 6.Sınıf F % 50,0 4,5 27,3 18,2 100,0 7.Sınıf F % 58,3 4,2 20,8 16,7 100,0 8.Sınıf F % 50,0 15,0 10,0 25,0 100,0 p=0,633 / p>0,05 % 53,0 7,6 19,7 19,7 100,0 Sınıflara göre örenme stilleri oranı verilen tabloda da görüldüü gibi 6, 7 ve 8. sınıfların hepsinde ayrıtıran örenme stili younluktadır. Ayrıca her sınıfta en az sahip olunan örenme stili özümseyen dir. 8. sınıfta deitiren örenme stiline sahip sadece 2 örenci bulunmaktadır. 6. sınıfta 6 ve 7. sınıfta 5 örenci deitiren örenme stiline sahiptir. Yerletiren örenme stiline sahip örenciler ise her 3 sınıfta hemen hemen eit sayıdadır. Yani örencilerinin devam ettikleri sınıflara göre örenme stilleri arasında anlamlı bir fark çıkmamıtır. Tablo 6: Babanın Eitim Durumuna Göre Örenme Stillerinin Frekans ve Yüzdeleri Sınıf Örenme Stili lkokul F % 46,2 11,5 19,2 23,1 100,0 Lise F % 53,1 3,1 25,0 18,8 100,0 Üniversite F % 75,0 12,5 0,0 12,5 100,0 p=0,010 / p<0,05 % 53,0 7,6 19,7 19,7 100,0 Babanın eitim durumuna göre örencilerin örenme stillerinde anlamlı bir fark vardır. Babası üniversite mezunu olan örencilerin %75 i; lise mezunu olanların %53,1 i; ilkokul mezunu olanların %46 sı ayrıtıran örenme stiline sahip olmakla birlikte, babası lise mezunu olan örencilerin %25,0 i deitiren örenme stillerine sahiptir. Babası ilkokul mezunu olan örencilerin %23,1 i yerletiren örenme stiliyle yine önemli bir çounluu oluturmaktadır. Buna göre aratırmaya katılan örencilerin örenme stilleri babanın eitim durumuna göre çeitlilik göstermitir diyebiliriz.

7 160 Tazegül DEMR - Ülker EN Tablo 7: Annenin Eitim Durumuna Göre Örenme Stillerinin Frekans ve Yüzdeleri Sınıf Örenme Stili lkokul F % 51,0 8,2 22,4 18,4 100,0 Lise F % 60,0 0,0 13,3 26,7 100,0 Üniversite F % 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0 p=0,015 / p<0,05 % 53,0 7,6 19,7 19,7 100,0 Annenin eitim durumuna göre örencilerin örenme stilleri yine çeitlilik arz etmektedir. Yerletiren ve deitiren örenme stiline sahip çok sayıda örenci bulunmaktadır. Annenin eitim durumuna göre örencilerin çounluu ayrıtıran örenme stilindedir. Ancak özümseyen örenme stiline sahip örencilerin çounluunun ilkokul mezunu annelere sahip olması dier mezuniyet durumlarına göre ayırıcı bir bulgudur. Yani annenin eitim durumuna göre örencilerin örenme stilleri arasında anlamlı bir fark vardır. Sonuç Yapılan inceleme sonucunda aratırmaya katılan görme engelli örencilerin %53 ü ayrıtıran örenme stiline, % 19,7 si deitiren ve yerletiren örenme stiline, % 7,6 sı özümseyen örenme stiline sahiptir. Kolb un örenme Stilleri Envanteri aracılıı ile yapılan aratırmalarda gören örencilerin öncelikle ayrıtıran, daha sonra da özümseyen örenme stiline sahip olduu ortaya çıkmıtır (Ergür, 1998; Arslan-Babadoan 2005). Görüldüü üzere gören ve görmeyen örenciler, ikinci sıradaki örenme stilleri ile birbirinden ayrılmaktadır. Cinsiyete göre örenme stillerine bakıldıında erkek örencilerin örenme stilleri bayanlara göre daha fazla çeitlilik göstermitir. Erkek örencilerin %27 lik bir kısmı yerletiren örenme stiline sahipken bayan örencilerin %10 u bu örenme stiline sahiptir. Az gören ve görmeyen örencilerin görme durumuna göre örenme stilleri arasında anlamlı bir fark çıkmamıtır. Örenciler benzer örenme stiline sahiptir. Devam edilen sınıflara göre örenme stilleri arasında anlamlı bir fark çıkmamıtır. 6, 7 ve 8. sınıfların hepsinde ayrıtıran örenme stili younluktadır. Anne ve babanın eitim durumuna bakıldıında örencilerin örenme stillerinde anlamlı bir farkın ortaya çıktıı görülmütür. Babası üniversite mezunu olan örencilerin %75 i; lise mezunu olanların %53,1 i; ilkokul mezunu olanların %46 sı ayrıtıran örenme stiline sahip olmakla birlikte örencileri arasında örenme stillerinde çeitlilik ortaya çıkmıtır. Annenin eitim durumuna göre örencilerin çounluu ayrıtıran örenme stilindedir. Annesi ilkokul mezunu olanların %51 i; lise mezunu olanların %60 ı; üniversite mezunu olanların %50 si ayrıtıran örenme stiline sahiptir. Öneriler Bütün bu sonuçlar ııı altında okulda verilen eitimin amacına ulaması için görme engelli örencilerin örenme stillerine göre öretim yöntem ve teknikleri; ders araç ve gereçleri seçilmeli, sınıfa getirilmelidir. Örencilerin örenme stillerine göre yapılacak eitimde öretmenlere büyük görevler dümektedir. Öretmenler, örencilerin örenme stillerini tespit etmeli ve bu tespitler dorultusunda uygulamalarını yapmalıdır. Örencilerin örenme stilleri dikkate alınarak yapılacak olan eitim ve öretim beraberinde baarıyı da getirecektir.

8 Görme Engelli Örencilerin Çeitli Deikenler Açısından Örenme Sitilleri Üzerine Bir Aratırma 161 Örencilerin örenme stillerini anne-baba eitim durumunun etkiledii göz önüne alınırsa ailelerin de öretmenlerle i birlii içinde olması gereklidir. Evde çocua örenme stiline göre eitim ortamları hazırlamalı, anne ve baba çocuun örenme stilline uygun rehberlik etmelidir. Görme engelli örencilerin baskın örenme stillerinin ayrıtıran olması, onların daha çok problem çözme, karar verme, fikirlerin mantıksal analizini yapma, sistematik planlamada becerikli olduklarının bilinmesi ve bu stile sahip örencilerde yaparak örenmenin daha önemli olduunun unutulmaması gerekliliini ortaya koymaktadır. Ayrıca Gencel in (2007:48) de belirttii gibi bu örenme stiline sahip örencilerin örenme sürecinde uygulamaya dönük çalımalar yapmaları ve konulara farklı bakı açılarıyla yaklama yeteneklerini gelitirecek eitim etkinliklerinin düzenlenmesi baarıyı artırıcı bir etken olacaktır. KAYNAKÇA ARSLAN, B.; BABADOAN, C. lköretim 7. ve 8. Sınıf Örencilerinin Örenme Stillerinin Akademik Baarı Düzeyi, Cinsiyet ve Ya ile likisi. Eurasian Journal of Educational Research, , pp, AKAR P. ve B. AKKOYUNLU. Kolb Örenme Stili Envanteri, Eitim ve Bilim, Sayı 87, s ENÇ, M.; ÇALAR, D.; ÖZSOY, Y. Özel Eitime Giri. Sevinç Matbaası. Ankara ERGÜR, O. D. Hacettepe Üniversitesi Dört Yıllık Lisans Programlarındaki Örenci ve Öretim Üyelerinin Örenme Stillerinin Karılatırılması, Eitim ve Bilim Dergisi, Sayı: 118, s FRAMPTON, M. E. Körlerin Eitim-Öretimi. (Çev.: Emin Salamer- Gültekin Yazgan). Millî Eitim Basımevi. stanbul GENCEL EVN,. Örenme Stilleri, Deneyimsel Örenme Kuramına Dayalı Eitim ve Sosyal Bilgiler Program Hedeflerine Erii Düzeyi. (Yayınlanmamı Doktora Tezi 2006). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eitim Bilimleri Enstitüsün, zmir. KAF HASIRCI, Ö. Sınıf Öretmenlii Örencilerinin Örenme Stilleri: Çukurova Üniversitesi Örnei. Eitimde Kuram ve Uygulama Journal of Theory and Practice in Education (1), s KARASAR, N. Bilimsel Aratırma Yöntemi. (10. Baskı). Nobel Yayın ve Daıtım. Ankara KILIÇ, E.;KARADENZ, E. Cinsiyet ve Örenme Stilinin Gezinme Stratejisi ve Baarıya Etkisi. GÜ, Gazi Eitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı 3. 1 (1), s OKUTURLAR, M. H. Özel Eitim. Okuturlar Yayınları.stanbul ÖZSOY, Y.; ÖZYÜREK, M.; ERPEK, S. Özel Eitime Giri. Karatepe Yayınları. Ankara

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

Tablo 1. Aratırmaya Katılan Memurların Kiisel Özelliklerinin Frekans Daılımı

Tablo 1. Aratırmaya Katılan Memurların Kiisel Özelliklerinin Frekans Daılımı Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 20 30 YA GRUBU BEKAR ERKEKLERN E SEÇMNE

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008)

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008) Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ALMANCA ÖRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJK

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS Yrd. Doç. Dr. Handan DEVEC * Tuba Selanik AY ** Özet Son yıllarda tüm dünyada

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr

Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr * Why do teacher candidates cheat? Aykut Emre Bozdoan* Çarı Öztürk** ABSTRACT.

Detaylı

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi lköretim-online, 4(2), 32-45, 2005 [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Yard. Doç. Dr. brahim BLGN ABÜ, Eitim Fakültesi, lköretim Böl. Fen

Detaylı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı MLL ETM BAKANLII MÜFETTLERNN OKUL REHBERLK HZMETLER VE DENETMYLE LGL GÖRÜLER THE OPINIONS OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INSPECTORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE SERVICES AND SUPERVISION OF THESE SERVICES

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Çevre Eğitimi Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Çevre Eğitimi Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Çevre Eğitimi Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki Mustafa KAHYAOĞLU 1 ÖZET Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile çevre eğitimine yönelik

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 VAKA ARATIRMASI: ÖZEL ETM ALANINDA ÇALIAN ÖRETMENLERN SORUNLARI VE HTYAÇLARI A CASE STUDY: THE PROBLEMS AND NEEDS OF TEACHERS WORKING IN THE FIELD OF SPECIAL EDUCATION Yeim GÜLEÇ-ASLAN* Fidan ÖZBEY* Canan

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA A RESEARCH OF DETERMINATION OF HOPELESSNESS AND ANXIETY LEVELS OF STUDENTS

Detaylı

lköretim Örencilerinin "Birimler" Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei

lköretim Örencilerinin Birimler Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei lköretim Örencilerinin "Birimler" Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei Özlem Koray *, Muhammet Özdemir **, Nilgün Tatar *** ÖZ: Bu çalıma; ilköretim örencilerinin kütle ve

Detaylı

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES Dr. Cevdet EPÇAÇAN** Özet Bu aratırmanın amacı, okuduunu anlamaya katkısı olduu, bilimsel çalımalarla

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Barış ÇAYCI Doç. Dr. Ali GÜL ÖZ: Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları

Detaylı

ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION

ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION Yrd. Doç. Dr. Nazlı GÖKÇE Özet Çevre sorunlarının hızla artıı günümüzde çevre eitimi giderek daha önemli duruma gelmektedir.

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract HZMET KALTESNN ÖNEM-PERFORMANS ANALZ LE ÖLÇÜLMES: ÜNVERSTE SOSYAL TESSLERNN KONAKLAMA ÜNTELER ÜZERNDE BR UYGULAMA MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY WITH IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS: AN APPLICATION ON

Detaylı

Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Nisan 2013, Sayfa 67-83 Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından

Detaylı

YABANCI DL ÖRETMNDE OTONOM ÖRENME: NEDEN VE NASIL? AUTONOMOUS LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: WHY AND HOW?

YABANCI DL ÖRETMNDE OTONOM ÖRENME: NEDEN VE NASIL? AUTONOMOUS LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: WHY AND HOW? YABANCI DL ÖRETMNDE OTONOM ÖRENME: NEDEN VE NASIL? AUTONOMOUS LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: WHY AND HOW? Cihan AYDODU* Özet Son yıllarda, otonom örenciler yetitirmenin gereklilii eitim/öretim

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3-1 Yıl: 2010 1-17

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3-1 Yıl: 2010 1-17 1 ASİT-BAZ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE 5E ÖĞRENME MODELİNİN FARKLI ÖĞRENME STİLLERİNE SAHİP ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF 5E LEARNING MODEL ON THE ACADEMIC ACHIEVEMENTS OF STUDENTS

Detaylı

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Sayıtayın Performans Ölçümüne likin Ön Aratırma Raporu Aratırma Sacit Yörüker (Kom Bakanı) Levent Karabeyli (Kom. Üyesi) Safiye Kaya (Kom. Üyesi) Baran Özeren (Kom. Raportörü)

Detaylı

EVLLK LKSNDE ENGELL ÇOCUA SAHP OLMANIN ROLÜ. Dr. Mustafa ÖZEKES *, Uzm. Psi. Alev GRL *, Uzm. Psi. Arzu YURDAKUL * Psi.

EVLLK LKSNDE ENGELL ÇOCUA SAHP OLMANIN ROLÜ. Dr. Mustafa ÖZEKES *, Uzm. Psi. Alev GRL *, Uzm. Psi. Arzu YURDAKUL * Psi. Bu aratırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmutur. EVLLK LKSNDE ENGELL ÇOCUA SAHP OLMANIN ROLÜ Dr. Mustafa ÖZEKES *, Uzm. Psi. Alev GRL *, Uzm. Psi. Arzu YURDAKUL * Psi. Murat SARISOY*

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Türkay TÜRKOĞLU 1, Erdoğan GAVCAR 2, Halit BÜYÜKSAKALLI 3 ÖZET Meslek Yüksekokullarında

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

ANNE-BABA EĞİTİM DÜZEYİNİN İLKÖĞRETİM 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DUYGULARI İFADE ETME BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ANNE-BABA EĞİTİM DÜZEYİNİN İLKÖĞRETİM 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DUYGULARI İFADE ETME BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ANNE-BABA EĞİTİM DÜZEYİNİN İLKÖĞRETİM 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DUYGULARI İFADE ETME BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Uzman Okul Öncesi Öğrt. Ülkü Kale Karaaslan, Selçuklu Süleyman Çelebi Orta Okulu, Konya

Detaylı

60-72 Aylık Çocukların Çevreye Karşı Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Đncelenmesi 1

60-72 Aylık Çocukların Çevreye Karşı Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Đncelenmesi 1 Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 10, Sayı 3, Aralık 2009 Sayfa 37-48 60-72 Aylık Çocukların Çevreye Karşı Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Đncelenmesi 1 Oğuz Serdar KESĐCĐOĞLU

Detaylı

Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi

Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi

Detaylı