HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING"

Transkript

1 HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING Derya YAYLI 1 Sevil HASIRCI 2 Özet Öretmenler hizmet öncesi dönemden balayarak öretmeye yönelik çeitli gelitirirler. Yapılan aratırmalar bu geliimin sırası ve cinsiyetin etkisi konusunda çelikili sonuçlar içermektedir. Aynı zamanda Türkiye artlarına ait bir özellik olan öretim türü bu çalımalarda bir deiken olarak incelenmemitir. Bunların ııında, bu çalıma bir devlet üniversitesinde örenim görmekte olan 432 Türkçe öretmenlii örencisinin inde sınıf düzeyi, cinsiyet ve öretim türünün etkilerini saptamayı amaçlamaktadır. Aday öretmenlere uygulanan Öretmen Endieleri Ölçei nden elde edilen veriler tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yoluyla deerlendirilmitir. Sonuçlar sınıf düzeyi ve cinsiyetin her endie türünde (ben-merkezli, görev merkezli ve örenciye etki-merkezli) belirleyici olduunu, öretim türünün ise anlamlı bir fark yaratmadıını ortaya koymutur. Anahtar Sözcükler: Öretmen i; sınıf düzeyi; cinsiyet; öretim türü Abstract Teachers develop some concerns on teaching starting from their preservice education period. Research has shown contradictory findings related with the developmental sequence of concerns and the effect of gender. A Turkey-specific issue deal with in this study was the effect of schooling shift (day or evening). Thus, this study aims to find the effects of year group, gender and schooling shift on the concerns of the 432 participants enrolled in Turkish language teaching program of a state university in Turkey. The data from the Teacher Concerns Checklist were analyzed with one-way ANOVA to indicate that year group and gender have significant effects on all three types of concerns (self, task, and impact) whereas the schooling shift does not. Key Words: Teacher concerns; year group; gender; schooling shift GR Öretmenlerin gerek hizmet öncesi gerekse hizmet içi dönemde deiim gösterdikleri bir gerçektir (Kagan, 1992). Öretmen i bu deiimin önemli bir boyutu olarak algılanmıtır (Fuller, 1969) ve bu konuda birçok aratırma yapılmıtır. Kagan a (1992) göre hizmet öncesi öretmenler ve yeni öretmenler zamanla öretme süreçleriyle ilgili neler bildikleri ve bilmedikleri konusunda bir yürütücü bili olutururlar ve kendi sınırlıklarının ve yeteneklerinin farkına varırlar. Balangıçta daha çok kendine yönelik i olan öretmenler daha sonra görev ve örenciye etki konusunda gelitirirler (Fuller, 1969; Kagan, 1992). Bu durumda öretmen i sırasıyla unlardır (Fuller, 1969; Fuller ve Bown, 1975): 1. Ben-merkezli 2. Görev-merkezli 3. Örenciye etki-merkezli Ben-merkezli (kendine yönelik) endie öretmenin öretme ortamlarında hayatta kalabilme isteiyle örtüür (Veenman, 1984). Öretmen adayı bir birey olarak baarılı bir öretmen olup olamayacaı endiesini duyar. Bu tür öretmenin öz-algılamasıyla ilgili bir sürece iaret eder. Ders sırasında gözlemlenme durumunda iyi ders anlatabilmem, Meslektalarımın saygısını kaybetme, Sınıfımda çok gürültü olduunda müdürün ne düünecei ve Örencilerin ebeveynlerine yeterli görünme bu tür e örnektir. 1 Yrd.Doç. Dr. Pamukkale Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Türkçe Eitimi Bölümü 2 Ar.Gör. Pamukkale Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Türkçe Eitimi Bölümü

2 Daha sonra öretmenler görev-merkezli gelitirirler. Derslerde yetitirilmesi ve yapılması gereken görevlerin tamamlanıp tamamlanamayacaı, müfredatın gereklerinin baskısı ve sınıf yönetimi gibi görev-merkezli i olutururlar. Not verme ve soru hazırlama için yeterli zamanın olmaması, Öretmenler için çok fazla kural ve yönetmeliklerin bulunması, dare tarafından ilerimin çok fazla aksatılması ve Her gün çok fazla örenciyle urama bu tür e örnek olarak verilebilir. Son aamada öretmenler örenciye etki-merkezli le baa çıkmak gereksinimi hissederler. Bu endie tipi öretmenlerin örencilerin gereksinimlerini karılama, örencide pedagojik anlamda bir deiiklik oluturma ve örencinin geliimini salama odaklıdır. Öretmen adayları ve öretmenler örencilerin örenme süreçlerinde ne gibi bir etki yaratabileceklerini bu i yoluyla sorgularlar. Örencilerin örendiklerini uygulayabilmeleri, Örencilerimin davranılarını etkileyebilecek psikolojik ve kültürel farklılıkları anlayabilme, Örencilerin salık ve beslenme problemlerinin örenmelerini nasıl etkileyebileceini anlayabilme ve Bazı örencilerin neden yava örendiklerini anlama bu tür arasındadır. Fuller a (1969) göre öretmenler bu i öretmenlik kariyerleri sırasında sırayla yaarlar ama ne zaman yaamaya balayacakları önceden kestirilemez. Öretmenlerin deneyimlerinin bu in gelimesinde büyük payı vardır. Deneyimler ise kurallar, zorunluluklar ve öretmenin dıında gelien durumlar gibi sosyal balam unsurları tarafından ekillenir (Zeichner ve Liston, 1996). Öretmen adayları öretmenlik mesleine balamadan önce bazı i gelitirebilirler. Fakültelerde almı oldukları eitim ve yöntem dersleri ve Okul Deneyimi ve Öretmenlik Uygulaması gibi fakülte-okul ibirlii süreci onların öretmen kimliklerinin olumasına yardımcı olur. Endieler de bu kimliin bir parçası olarak ortaya çıkar. Bu durum Vygotsky nin (1978) temelini attıı sosyokültürel anlayıın bir destekçisi olarak görülmelidir. Yani de sosyal ortamlara ve balamlara göre ekillenir. Alanyazında yer alan çalımalarda (Örnein, Marso ve Pigge, 1989; Pigge ve Marso, 1987; Swennen, Jörg ve Korthagen, 2004) öretmen iyle ilgili çelikili bulgular vardır ve bu durum yeni çalımaların yapılmasını gerektirmektedir (Watzke, 2007). Örnein, Pigge ve Marso (1997) yedi sene süren çalımalarında 60 öretmenle hem hizmet-öncesi hem de hizmet-içi dönemde çalımılar ve Fuller ın aamalı endie geliimini bu katılımcılarla sınamılardır. Ben-merkezli azalırken görev merkezli artmıtır. Bu durum Fuller ın görülerini dorulamaktadır. Ancak örenciye-etki merkezli in anlamlı bir deiim göstermemesi Fuller ın öngörüsüyle çelimektedir. Reeves ve Kazelskis (1985) ise örenciye-etki merkezli i hem hizmet öncesi hem de deneyimli öretmenlerde yüksek bulmutur. Bu da Fuller ın modeline uymamaktadır. Türkiye de Boz (2008) tarafından yapılan çalıma aday öretmenlerin aamalı bir endie geliimi içinde olmadıklarını ve tüm i aynı anda taıdıklarını göstermitir. Bu bulgu da Fuller ın sunduu modelle çelimektedir ama Pigge ve Marso nun (1997) bulgularını dorular niteliktedir. Aynı zamanda Boz sınıf düzeyinin benmerkezli de 5. sınıf örencileri lehine anlamlı bir etki yarattıını, ancak dier endie türlerinde anlamlı bir fark bulunmadıını ortaya çıkarmıtır. Cinsiyetin öretmeye yönelik üzerindeki etkisi yeterince çalıılmamıtır. Pigge ve Marso (1987) kadın öretmenlerin erkek öretmenlere göre daha yüksek taıdıklarını bulmulardır. Guillaume ve Rudney (1993) de cinsiyetin önemli bir belirleyici olduunu bulmutur. Ghaith ve Shaaban (1999) ise cinsiyetin endie konusunda belirleyici olmadıı sonucuna ulamıtır. Öretmenlerin ve öretmen adaylarının geliiminde sosyokültürel deikenlerin önemi büyüktür. Boz (2008) çalımasını Ortaöretim Fen ve Matematik Alanlar Eitimi örencileriyle gerçekletirmitir. Bu yüzden, farklı alan örencileriyle benzer çalımalara gereksinim duyulmaktadır. Türkiye de öretmen i çalımalarının yok denecek kadar az olması, Türkiye artlarında farklı sonuçların alınabilecei olasılıı (Boz, 2008) ve potansiyel Türkçe öretmenleri ile böyle bir çalımanın yapılmamı olması bu çalımaya gerekçe hazırlamıtır. Ayrıca az çalıılmı ve çelikili bulguları olan cinsiyet etkisinin çalıılması da alanyazına bir katkı salayacaktır. türü (Normal ve kinci ) etkisi de bu açıdan hiç incelenmedii için üzerinde durulması gereken önemli bir unsurdur. Bu gerekçelere dayanarak, bu çalıma aaıdaki sorulara yanıt bulmayı amaçlamaktadır: (1) Aday Türkçe öretmenlerinin i sınıf düzeyine göre deiim göstermekte midir? (2) Aday Türkçe öretmenlerinin i cinsiyete göre deiim göstermekte midir? (3) Aday Türkçe öretmenlerinin i öretim türüne göre deiim göstermekte midir?

3 YÖNTEM Katılımcılar Aratırmaya bir devlet üniversitesinde örenim gören 432 Eitim Fakültesi Türkçe Öretmenlii lisans programı örencisi katılmıtır. Katılımcı örencilerin 110 u 1. sınıf, 89 u 2. sınıf, 95 i 3. sınıf ve 138 i ise 4. sınıf örencisidir. Toplam 432 örencinin 229 u kadın, 203 ü erkektir. türü açısından, 217 örenci normal öretimde, 215 örenci ise ikinci öretimde örenim görmektedir. Veri Toplama Aracı Bu çalımada veri toplama amacıyla Borich (1992) tarafından gelitirilen ve Rogan, Borich ve Taylor (1992) tarafından yüksek geçerlii ve güvenirlii (Alpha katsayıları: Ben-merkezli Endieler için 0,91, Görev-merkezli Endieler için 0,84 ve Örenciye Etki-merkezli Endieler için 0,94) onaylanan Öretmen Endieleri Ölçei kullanılmıtır. Orijinalinde üç boyuttan oluan ve her bir boyutu 15 olmak üzere toplam 45 maddeden oluan ölçek Boz (2008) tarafından Türkçeye uyarlanmıtır. Faktör analizi sonucunda ölçein Türkçeye uyarlanmı ekli Ben-merkezli Endieler (17 madde), Görev-merkezli Endieler (10 madde) ve Örenciye Etki-merkezli Endieler (15 madde) olmak üzere üç boyuttan olumu ve orijinal ölçekte yer alan üç madde Türkçe ölçekte yer alamamıtır. ç tutarlık (Cronbach alpha) katsayıları Ben-merkezli Endieler için 0,89, Görev-merkezli Endieler için 0,81 ve Örenciye Etkimerkezli Endieler için ise 0,91 olarak bulunmutur. Bu çalımada ise iç tutarlık deerleri Ben-merkezli Endieler için 0,93, Görev-merkezli Endieler için 0,79 ve Örenciye Etki-merkezli Endieler için 0,94 olarak belirlenmitir. Öretmen Endieleri Ölçei 5 li likert tipi bir ölçek olup maddeleri 1=Hiç Endieli Deilim, 2=Biraz Endieliyim, 3=Orta Derece Endieliyim, 4=Çok Endieliyim ve 5=Tamamen Endieliyim olarak deerlendirilmektedir. Verilerin Analizi Katılımcılardan toplanan verilere ilk olarak Levene homojenlik testi uygulanmı ve varyansların homojen yani normal daıldıı bulunmutur. Bunun üzerine veri analizi olarak parametrik testlerin uygulanabilecei görülmütür (Büyüköztürk, 2006). Aratırmanın üç baımsız deikeninin (sınıf, cinsiyet ve öretim türü) baımlı deikenler (ölçein boyutları) üzerindeki etkisini belirlemek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıtır. Elde edilen ortalama, standart sapma ve varyans analizi bulguları tablolarda sunulup tartıılmıtır. Ayrıca, sınıf baımsız deikeninin etkisini ayrıntılı ele alıp anlamlı farkın hangi sınıf düzeyleri arasında olduunu bulmak için Tukey testi uygulanmıtır. BULGULAR Sınıf Düzeyi ve Endieler Sınıf düzeyinin farklı endie türleri için ne derece belirleyici olduunu saptamak için verilere tek yönlü varyans analizi uygulanmıtır. Betimleyici istatistik ve varyans analizi sonuçları Tablo 1 de sunulmutur. Tablo 1:Endie Türlerinin Sınıflara Göre Ortalama, Standart Sapma ve Varyans Analizi Sonuçları Endieler Sınıf n X ss F p Ben-merkezli ,77 14, ,51 13, ,36 11,93 6,725*,000 Görevmerkezli Örenciye etki-merkezli * p < 0, ,08 13, ,69 7, ,36 6, ,79 6, ,63 6, ,33 13, ,03 12, ,04 11, ,61 11,53 12,027*,000 7,421*,000 Tablo 1 de sunulan sonuçlara bakıldıında, sınıf düzeyinin ölçein üç alt boyutunu tanımlayan endie türleri üzerinde anlamlı bir etki yaptıı ortaya çıkmıtır (p<0,05). Bu anlamlı farkın hangi sınıf düzeyleri arasında olduunu saptayabilmek için uygulanan Tukey testi sonuçlarına göre, ben-merkezli de 4. sınıf ortalamaları ile 1. ve 3. sınıf ortalamaları arasında anlamlı fark saptanmıtır. Bu

4 farklar 4. sınıf örencileri lehinedir. Yani Türkçe Öretmenlii son sınıf örencilerinin ben-merkezli i (X=46,08) 1. sınıf (X=38,77) ve 3. sınıf (X=40,36)örencilerininkilerden anlamlı bir ekilde farklıdır. Görev-merkezli açısından bakıldıında fark 4. sınıf örencileri (X=28,63) lehine 1. sınıf (X=23,69) ve 2. sınıf (X=25,36) örencilerine karı olumutur. Ayrıca 3. sınıf örencilerinin (X=26,79) lehine 1. sınıf örencilerine (X=23,69) karı da anlamlı bir fark saptanmıtır. 4. sınıf örencilerin görev-merkezli i 1. ve 2. sınıf örencilerden anlamlı bir ekilde yüksektir. Aynı ekilde 3. sınıf örencilerinin de 1. sınıf örencilerinden daha yüksek görev-merkezli gelitirdikleri bulunmutur. Örenciye etki-merkezli açısından ise 4. sınıf örencileri (X=41,61) 1. sınıf (X=34,33) ve 3. sınıf (X=37,04) örencilerinden yüksek endie düzeyine sahiptirler. Cinsiyet ve Endieler Çalımanın ikinci sorusu cinsiyetin üç endie türü açısından belirleyici olup olmadııdır. Yapılan betimleyici istatistik ve varyans analizi sonuçları Tablo 2 de gösterilmitir. Tablo 2: Endie Türlerinin Cinsiyete Göre Ortalama, Standart Sapma ve Varyans Analizi Sonuçları Endieler Cinsiyet n X ss F p Ben-merkezli Görevmerkezli Kadın ,69 14,10 Erkek ,76 13,05 Kadın ,34 6,68 Erkek ,11 6,98 27,86*,000 11,45*,001 Örenciye etki-merkezli Kadın ,79 13,04 Erkek ,89 11,26 25,02*,000 * p < 0,05 Tek yönlü varyans analizi sonuçları cinsiyetin üç tür endie için de belirleyici olduunu ortaya koymaktadır. Sonuçlar kadınlar lehine anlamlı bir fark olduunu göstermitir (p<0,05). Ben-merkezli de kadınlar (X=45,69) erkeklerden (X=38,76) daha yüksek bir ortalamaya sahiptir. Aynı ekilde kadınlar (27,34) erkeklerden (X=25,11) daha yüksek görev-merkezli gelitirmilerdir. Örenciye etki-merkezli de de durum aynıdır. Yani kadınların ortalamaları (X=40,79) erkeklerinkinden (X=34,89) anlamlı bir ekilde yüksektir. Türü ve Endieler Çalımanın son sorusu öretim türünün (Normal ve kinci ) Türkçe öretmeni adaylarının i üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olup olmadııdır. Bu soruyu yanıtlamak amacıyla yürütülen betimleyici istatistik ve varyans analizinden elde edilen sonuçlar Tablo 3 te sunulmutur. Tablo 3: Endie Türlerinin Türüne Göre Ortalama, Standart Sapma ve Varyans Analizi Sonuçları Endieler Ben-merkezli Görevmerkezli Türü Normal kinci Normal kinci n X ss F p ,58 13,89 2,92, ,27 14, ,54 6, ,04 6,94,569,451 * p < 0,05 Örenciye etki-merkezli Normal kinci ,76 12, ,27 12,44,218,218

5 türünün öretmeye yönelik e etkisi açısından Tablo 3 deerlendirildiinde, ben-merkezli in normal öretim örencilerinde (X=43,58) ikinci öretim örencilerinden (X=41,27) biraz yüksek olduu bulunmutur. Bu fark görev-merkezli de daha da azdır (NÖ=26,54, Ö=26,04). Örenciye etki-merkezli de de normal öretimin ortalamalarının (X=38,76) ikinci öretim ortalamalarından (X=37,27) biraz yüksek olduu görülmektedir. Ancak normal öretim ile ikinci öretim arasında endie türleri açısından bu farkların anlamlı olmadıkları saptanmıtır (p<0,05). Bu durumda, öretim türünün hiçbir endie türü üzerinde belirleyici bir etki yaratmadıı sonucuna ulaılmıtır. TARTIMA VE SONUÇLAR Bu çalıma sınıf düzeyi, cinsiyet ve öretim türü deikenlerinin hizmet öncesi Türkçe öretmenlerinin öretmeye yönelik i üzerindeki etkileri saptamayı amaçlamıtır. Bu amaçla toplanan verilerin analizi sonunda sınıf düzeyinin genel anlamda 4. sınıflar lehine etki yarattıı gözlenmitir. Son sınıf Türkçe öretmenlii örencileri ben-merkezli, görev-merkezli ve örenciye etkimerkezli i 1. sınıf örencilerinden anlamlı bir ekilde daha fazla gelitirmilerdir. Yıllara göre basamaklı bir geliim olmaması Fuller ın (1969) sunduu modelle çelimektedir ve Türkiye de Boz (2008) tarafından elde edilen sonuçlara yakındır. Aynı zamanda Pigge ve Marso nun (1997) bulgularını kısmen desteklemektedir. Çünkü 4. sınıf örencileri tüm endie türlerini aynı anda gelitirmilerdir. Aratırma sonuçlarına göre anlamlı farklar tamamen üst sınıflar lehine çıkmıtır. Boz (2008) çalımasında sadece ben-merkezli için son sınıf örencileri lehine bir durum belirlemitir. Oysa bu çalımada tüm endie türleri için son sınıflar lehine bir durum ortaya çıkmıtır. Bu bulgu Boz un çalımasını dorular nitelikte deildir. Bu çalımada ortaya çıkan son sınıf lehine farklar 4. sınıf öretmen adaylarının aldıkları Okul Deneyimi ve Öretmenlik Uygulaması derslerinin etkisi olarak açıklanabilir. Örenciler ileride üyesi olacakları sosyal ortamların içinde bulundukları zaman ben-merkezli, görev-merkezli ve örenciye etki-merkezli i artmaktadır. Ayrıca 3. sınıf örencilerinin 1. sınıf örencilerine göre daha yüksek görev-merkezli gelitirmi olmaları da eitim bilimleri ve yöntem derslerinin yaratmı olduu farkındalıkla açıklanabilir (Boz, 2008). 1. sınıf örencilerinin dier sınıflardan daha düük endie düzeylerine sahip olmaları da bu görüü destekler niteliktedir. Verilerin analizi sonucunda cinsiyetin üç endie türünün geliiminde belirleyici olduu ortaya çıkmıtır. Kadın örencilerin hem ben-merkezli, hem görev-merkezli, hem de örenciye etki-merkezli i erkeklerinkinden anlamlı bir ekilde yüksektir. Özellikle bu farklardaki anlamlılık düzeyi açısından bakıldıında ben-merkezli ve örenciye etki-merkezli in daha güçlü bir ekilde farklı olduu belirlenmitir. Kadınlar lehine bu anlamlı fark Pigge ve Marso nun (1987) ve Guillaume ve Rudney in (1993) bulgularını desteklerken Ghaith ve Shaaban ın (1999) bulgularıyla çelimektedir. Kadın Türkçe öretmeni adayları hizmet öncesi eitimleri süresince erkek öretmen adaylarından daha yüksek taımaktadırlar. türü bir deiken olarak ele alındıında ortaya çıkan sonuç öretim türünün endie türlerinin hiçbiri üzerinde etkili olmadıını ortaya koymutur. Yani örencilerin normal öretimde ya da ikinci öretimde örenim görüyor olmalarının in geliimi üzerinde bir etkisi yoktur. Ülkemizde benzeri bir aratırmanın bulunmamasından dolayı böyle bir bulgudan ilk kez söz edilmektedir. Aratırmanın yapıldıı kurumda daha önce yapılan bir çalıma ikinci öretim örencilerinin akademik anlamda programlardan ikâyetçi olmadıklarını ortaya koymutur (Tanrıöen ve Batürk, 2005). Bu da akademik açıdan normal öretim ile ikinci öretim arasında farklılıkların olmadıını göstermitir. Aynı akademik donanıma sahip olan normal öretim ve ikinci öretim örencilerinin konusunda fark göstermemeleri akademik boyutun açısından önemini vurgulayan bir bulgudur. Bu çalıma sadece bir devlet üniversitesinin Türkçe öretmenlii programı örencileriyle yürütülmütür. Farklı üniversitelerde yapılacak çalımalar farklı sonuçlar verebilir. Bu yüzden benzer çalımaların farklı akademik ve sosyal ortamlarda gerçekletirilmesi önemlidir. Ayrıca in geliimini takip edebilmek için bir grup öretmen adayıyla uzun süreli bir çalıma da yapılabilir. Hizmet öncesi dönem çalımalarının yanı sıra hizmet içi dönem çalımaları da önemlidir. Öretmen adaylarının endie düzeyleri konusuna fakülte-okul ibirlii çerçevesinde yaklamak yararlı olacaktır. Özellikle 4. sınıf örencilerinin tüm endie türlerini gelitirmi görünmeleri bu ibirlii sürecini kritik bir dönem haline getirmektedir. Yapılacak aratırma ve alınacak önlemlerde bu gerçeklik

6 göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun yanı sıra, öretmenlerin ve öretmen adaylarının inin balamsal boyutları da unutulmamalıdır. KAYNAKÇA Borich, G.D. (1992). Effective teaching methods (2nd ed.). Columbus, OH: Macmillan. Boz, Y. (2008). Turkish student teachers concerns about teaching. European Journal of Teacher Education, 31(4), Büyüköztürk,. (2006). Sosyal bilimler için veri analizi kitabı (6. baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık. Fuller, F.F. (1969). Concerns of teachers: A developmental conceptualization. American Educational Research Journal, 6(2), Fuller, F., & Bown, O. H. (1975). Becoming a teacher. In K. Ryan (Ed.), Teacher education. Chicago: University of Chicago Press. Ghaith, G., & Shaaban, K. (1999). The relationship between perceptions of teaching concerns, teacher efficacy, and selected teacher characteristics. Teaching and Teacher Education, 15, Guillaume, A. & Rudney, G. (1993) Student teachers growth toward independence: an analysisof their changing concerns, Teaching and Teacher Education, 9(1), Kagan, D.M. (1992). Professional growth among preservice and beginning teachers. Review of Educational Research, 62(2), Marso, R.N., & Pigge, F.L. (1989). The influence of preservice training and teaching experience upon attitude and concerns about teaching. Teaching and Teacher Education, 5, Pigge, F.L., & Marso, R. N. (1987). Relationshipsb etween student characteristics and changes in attitudes, concerns, anxieties, and confidence about teaching during teacher preparation. Journal of Educational Research, 81, Pigge, F.L., & Marso, R.N. (1997). A seven year longitudunal multi-factor assessment of teaching concerns development through preparation and early years of teaching. Teaching and Teacher Education, 13(2), Reeves, C.K., & Kazelskis, R. (1985). Concerns of preservice and inservice teachers. Journal of Educational Research,78, Rogan, J.M., Borich, G.D., & Taylor, H.P. (1992). Validation of the stages of concern questionnaire. Action in Teacher Education, 2, Swennen, A., Jörg, T., & Korthagen, F. (2004). Studying student teachers concerns, combining image-based and more traditional research techniques. European Journal of Teacher Education 27(3), Tanrıöen, A. ve Batürk, R. (2005). kinci Örencilerinin kinci Programına likin Düünceleri. Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, 18, Veenman, S. (1984). Perceived problems of beginning teachers. Review of Educational Research, 54(2), Watzke, J.L. (2007). Longitudinal research on begiining teacher development: Complexity as a challenge to concerns-based stage theory. Teaching and Teacher Education, 23, ! "! #" $! % &"!"! '! (! Zeichner, K., & Liston, D.P. (1996). Reflective teaching:an introduction. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKÎ KAYGI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKÎ KAYGI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ekim 2006 Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 679-686 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKÎ KAYGI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Özden TAŞĞIN Selçuk

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination Elementary Education Online, 7(2), 323-332, 2008. lköretim Online, 7(2), 323-332, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers

Detaylı

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1 Elementary Education Online, 7(1), 41-52, 2008. lköretim Online, 7(1), 41-52, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir* Elementary Education Online, 6(3), 441-451, 2007. lköretim Online, 6(3), 441-451, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER Cansevil TEB * ÖZET Günümüzde daha popüler bir yer edinen müzik öretmenlii giderek bireylerin kendilerini daha iyi ifade edebildikleri bir alan olmaktadır. Müzik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım.

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BLGSAYAR DESTEKL

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers: Effects of University and Grade Level

Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers: Effects of University and Grade Level Elementary Education Online, 6(2), 313-321, 2007. lköretim Online, 6(2), 313-321, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers:

Detaylı

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills Elementary Education Online, 6(3), 377-389, 2007. lköretim Online, 6(3), 377-389, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of creative and critical thinking based laboratory applications

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET lköretim Sınıf Ve Matematik Öretmenlerinin Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER Kürat YENLMEZ * Özge KARAKU ** ÖZET Bu aratırmanın

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM * Ar. Gör. Feyza SÖNMEZÖZ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course

The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course Elementary Education Online, 7(3), 627-639, 2008. lköretim Online, 7(3), 627-639, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

Emine ÖZMETE. Ankara Üniversitesi Salık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öretim Üyesi

Emine ÖZMETE. Ankara Üniversitesi Salık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öretim Üyesi Aile Yaam Kalitesi Dinamikleri: Aile letiimi, Ebeveyn Sorumlulukları, Duygusal, Duygusal Refah, Fiziksel / Materyal Refahın Algılanması Familiy Quality of Life: Perception of Family Interaction, Parenting

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables*

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables* Elementary Education Online, 7(3), 578-599, 2008. lköretim Online, 7(3), 578-599, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels

Detaylı

Primary School Students Vocabulary Development

Primary School Students Vocabulary Development Elementary Education Online, 6(3), 344-365, 2007. lköretim Online, 6(3), 344-365, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Students Vocabulary Development Nigar PEK Asude BLGN ABSTRACT.

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE DEERLER

Detaylı

* International Burch University, Doktora Örencisi, samira_osmanbegovic@yahoo.com

* International Burch University, Doktora Örencisi, samira_osmanbegovic@yahoo.com BOSNA HERSEK TE TÜRKÇE ÖRETM VE ÖRENCLER AÇISINDAN PROBLEMLER TURKISH TEACHING AND PROBLEMS OF TURKISH TEACHING IN BOSNIA-HERZEGOVINA BY STUDENTS Samira OSMANBEGOVÇ-BAKÇ * Mustafa ARSLAN ** Öz Bu çalımanın

Detaylı

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills Elementary Education Online, 6(3), 323-332, 2007. lköretim Online, 6(3), 323-332, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method

Detaylı

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire Elementary Education Online, 6(3), 430-440, 2007. lköretim Online, 6(3), 430-440, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

Elementary Education Online, 6(3), , lköretim Online, 6(3), , [Online]:

Elementary Education Online, 6(3), , lköretim Online, 6(3), , [Online]: Elementary Education Online, 6(3), 452-468, 2007. lköretim Online, 6(3), 452-468, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr! " ##$ % &' (''$ (''&'$ $ &' %' #$$ ) $$''& ' &' $ ) & #$''& '$ *&'$ )

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching lesson and opinions about science

Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching lesson and opinions about science Elementary Education Online, 7(2), 456-467, 2008. lköretim Online, 7(2), 456-467, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 175-189 175 KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]:

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]: Elementary Education Online, 7(1), 53-7, 28. lköretim Online, 7(1), 53-7, 28. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Relationship between Teacher Candidates Learning Styles and Critical Thinking

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi Özlem ÖMÜR PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM Özlem Ömür ÖZET Piyano eitimine yeni balayan bir örenciye, piyano enstrümanını benimsetmek

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES *

LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES * LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES * DEVELOPMENT OF A MUSICAL AUDITION TEST TOWARD ELEMENTARY STUDENTS Dr. Elif TEKN GÜRGEN** Özet Bu aratırmanın amacı ilköretim 3. ve 4. sınıf örencilerinin

Detaylı

düüncelerle sıklıkla fen örenme ortamlarına gelen örencilerin, kavramsal deiim süreci yoluyla söz konusu düüncelerini deitirmelerinde öretmenler de

düüncelerle sıklıkla fen örenme ortamlarına gelen örencilerin, kavramsal deiim süreci yoluyla söz konusu düüncelerini deitirmelerinde öretmenler de Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi TheJournal of International SocialResearch Cilt: 8 Sayı: 39 Volume: 8 Issue: 39 Austos 2015 August 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 SINIF ÖRETMEN ADAYLARIYLA

Detaylı

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008)

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008) Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ALMANCA ÖRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJK

Detaylı

The Effect of Mathematics Instruction Based On Multiple Intelligences Theory on the Learner Attitudes Towards Fractions Unit In Grade 6

The Effect of Mathematics Instruction Based On Multiple Intelligences Theory on the Learner Attitudes Towards Fractions Unit In Grade 6 Elementary Education Online, 7(3), 800-813, 2008. lköretim Online, 7(3), 800-813, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Mathematics Instruction Based On Multiple Intelligences Theory

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

GENÇLERN YALI BREYLERE KARI TUTUMU ATTITUDES TOWARDS ELDERLY OF YOUNGS Yasemin UCUN* Sevinç MERSN** Emine ÖKSÜZ***

GENÇLERN YALI BREYLERE KARI TUTUMU ATTITUDES TOWARDS ELDERLY OF YOUNGS Yasemin UCUN* Sevinç MERSN** Emine ÖKSÜZ*** Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 GENÇLERN YALI BREYLERE

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

The Instrument for Determining the Views of Primary School Students about Scientific Knowledge

The Instrument for Determining the Views of Primary School Students about Scientific Knowledge Elementary Education Online, 7(3), 706-716, 2008. lköretim Online, 7(3), 706-716, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Instrument for Determining the Views of Primary School Students about

Detaylı

Sosyal Bilgiler Ö!retiminde Mizah Kullanımının Ö!rencilerin Akademik Ba"arılarına ve Tutumlarına Etkisi *

Sosyal Bilgiler Ö!retiminde Mizah Kullanımının Ö!rencilerin Akademik Baarılarına ve Tutumlarına Etkisi * Sosyal Bilgiler Ö!retiminde Mizah Kullanımının Ö!rencilerin Akademik Ba"arılarına ve Tutumlarına Etkisi * The Effect of Humour Usage in Social Science Teaching on Academic Success and Attitude of Students!ahin

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi ÖRETMEN ADAYLARININ BTK EK YAZIYA LKN TUTUMLARI VE ÖRENME BÇEMLER ARASINDAK LK THE RELATION BETWEEN THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS CURSIVE HANDWRITING AND THEIR LEARNING MODALITY Ruhan KARADA

Detaylı

Teachers Views with Regard to New Primary School Curriculum

Teachers Views with Regard to New Primary School Curriculum Elementary Education Online, 6(3), 480-490, 2007. lköretim Online, 6(3), 480-490, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Teachers Views with Regard to New Primary School Curriculum Mehmet YAPICI

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

A research on preschool and primary student-teachers use of online homework sites

A research on preschool and primary student-teachers use of online homework sites Elementary Education Online, 6(3), 366-376, 2007. lköretim Online, 6(3), 366-376, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr A research on preschool and primary student-teachers use of online homework

Detaylı

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Y. Doç. Dr. Ahmet. Özdemir M.Ü. A.E.F. lköretim Bölümü Matematik Eitimi

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI ***

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** Yrd. Doç. Dr. Nilgün SAZAK* Yrd. Doç. Dr. A. Serkan ECE** ***1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze

Detaylı

FEN BLGS ÖRETMENL PROGRAMI BYOLOJ II DERS KONULARININ ÖRETLMESNDE KAVRAM HARTASI KULLANIMININ ÖRENC BAARISI ÜZERNE ETKLER

FEN BLGS ÖRETMENL PROGRAMI BYOLOJ II DERS KONULARININ ÖRETLMESNDE KAVRAM HARTASI KULLANIMININ ÖRENC BAARISI ÜZERNE ETKLER Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 39-49 39 FEN BLGS ÖRETMENL PROGRAMI BYOLOJ II DERS KONULARININ ÖRETLMESNDE KAVRAM HARTASI KULLANIMININ ÖRENC BAARISI

Detaylı

ADAY MEMURLARIN ÖRGÜTSEL SOSYALLEMELERNDE TEMEL VE HAZIRLAYICI EGTMN ROLÜ. Sadık KARTAL ÖZET

ADAY MEMURLARIN ÖRGÜTSEL SOSYALLEMELERNDE TEMEL VE HAZIRLAYICI EGTMN ROLÜ. Sadık KARTAL ÖZET ADAY MEMURLARIN ÖRGÜTSEL SOSYALLEMELERNDE TEMEL VE HAZIRLAYICI EGTMN ROLÜ ÖZET Bu çalımanın amacı, Milli Eitim Bakanlıı na balı ilk ve ortaöretim kurumlarına ilk defa atanan memurların (öretmen, memur,

Detaylı

ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT Yrd. Doç. Dr. Abdullah KUZU 2 Özet Son yıllarda eitim alanında sıklıkla karılaılan bilimsel

Detaylı

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü.

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü. SAMET BEHREG KTAPLARIYLA KURGULAA YARATICI DRAMA ETKLKLER ÖRECLER YAZMA BECERS VE TUTUMLARIA ETKS THE EFFECTS OF CREATIVE DRAMA ACTIVITIES COSTRUCTED WITH SAMED BEHREGI BOOKS O THE WRITIG SKILLS AD ATTITUDES

Detaylı

BEDEN ETM VE SINIF ÖRETMENL BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN KLERARASI LETMDE DNLEME BECERS DÜZEYLER

BEDEN ETM VE SINIF ÖRETMENL BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN KLERARASI LETMDE DNLEME BECERS DÜZEYLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 135-144 135 BEDEN ETM VE SINIF ÖRETMENL BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN KLERARASI LETMDE DNLEME BECERS DÜZEYLER Ouzhan YONCALIK Gazi Üniversitesi Beden Eitimi

Detaylı