Patent Hakkının Korunmasına

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Patent Hakkının Korunmasına"

Transkript

1 I Yard.Doç.Dr. B. Bahadır Erdem İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Patent Hakkının Korunmasına ve Patent Hakkına İlişkin Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk Avrupa Patent Antlaşması ve Ekleri ile Genişletilmiş ve Yenilenmiş 2. Bası

2 II Yay n No : 1222 Hukuk Dizisi : Bas - Haziran STANBUL ISBN X Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Bask -Cilt Kapak Tasar m Kapak Resmi : Beta Bas m A.fi. : Beta Bas m A.fi. Vize/KIRKLAREL : Gülgonca Arslany lmaz : Wimshurst elektrostatik jeneratörü. Rahmi M. Koç Müzesi Tan t m kitab n n 137 inci sayfas ndan al nm flt r. Bkz. Rahmi M. Koç Müzesi Tan t m stanbul Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III Sibel e

4 V K NC BASIYA ÖNSÖZ Kitab n bas lmas ndan bu yana iki y l gibi bir süre geçti. Bu süre zarf nda Türkiye fikrî hukuka iliflkin antlaflmalar n en önemlilerinden birisine daha imza atarak Avrupa Patentlerinin Verilmesi le lgili Avrupa Patent Antlaflmas na girdi. Böylece Türkiye nin girmedi i patent hukukuna iliflkin, Topluluk Patenti Antlaflmas olan Lüksemburg Antlaflmas hariç, herhangi bir milletleraras antlaflma kalmam fl oldu. Zaten Topluluk Patenti Antlaflmas n n kendisi de yürürlü e henüz girmedi i gibi, Türkiye nin de bu Antlaflma ya Avrupa Birli i ne girmeden kat lmas n n da imkan bulunmamaktad r. Avrupa Patenti Antlaflmas na iliflkin bilgiler konunun iç hukuk bak m ndan bilgi verme amac afl lmadan kitab n ikinci bas s na ifllendi. Antlaflman n ve eklerinin metni de kitab n ilgili Mevzuat k sm na ayn flekilde eklendi. Kitab n ilk bas s ndan beri geçen iki y ll k sürede Avusturya, Akdî Borçlara Uygulanacak Hukuka liflkin Roma Sözleflmesi ne girdi ve Roma Sözleflmesi nin hükümleri Avusturya Devletler Özel Hukuku Kanunu nun akdî borçlara uygulanacak hukuka iliflkin hükümlerinin yerine geçti. Avusturya hukukundaki bu de iflikli e iliflkin düzenlemeler ve yenilikler de kitab n ikinci bas s na ifllendi. ki y ll k süre zarf nda geliflen bu de iflikliklerin yan nda maalesef henüz fazla de iflmeyen bir konu ise, Türkiye-Avrupa Birli i iliflkileri oldu. Kitab n ikinci bas s - n n gerçekleflece i 2002 Haziran ay itibari ile maalesef ki hâlâ Türkiye de bütün partilerin ortak olarak kat ld bir Türkiye nin Avrupa Birli i ne girmesine iliflkin irade oluflmad. Ancak sevindirici bir geliflme olarak ifade etmeliyim ki art k Türk halk ve sivil toplum örgütleri Türkiye nin ayd nl k yar nlar n n Avrupa Birli i ile bütünleflmesi ile olaca na iliflkin iradelerini ezici bir ço unlukla ve çok daha güçlü bir sesle ifade etmektedir. lk bas dan beri geçen bu iki y ll k süre zarf nda flahs m ad na çok sevindi im bir baflka geliflme de mensubu oldu um.ü. Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal n n büyük bir heves ve inançla 1982 tarihli ve 2675 say l Milletleraras Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakk nda Kanun (MÖHUK) un tadili çal flmalar n gerçeklefltiriyor olmas d r. Böylece MÖHUK, kendisini ilk haz rlayan Türk devletler özel hukukunun duayeni olan hocalar m z n baflkanl nda ve ortak çal flmas ile kabulünden bugüne kadar geçen yirmi y ll k sürede oluflan devletler özel hukukundaki yeni geliflmeleri ve de iflimi bir kez daha yakalam fl ve kitab m zda elefltirdi imiz fikrî hukukun korunmas na uygulanacak hukuk ile akdî borç iliflkilerine ve fikrî hukuka iliflkin sözleflmelere uygulanacak hukuk konular ndaki MÖHUK daki eksiklikler de giderilmifl olacakt r. Tadil çal flmalar yap lmakta olan MÖHUK un bir an evvel yeni haliyle TBMM nde kabul edilmesi ve MÖHUK un de iflen hükümlerinin getirdi i ihtiyaç

5 VI üzerine kitab n üçüncü bas s n n yap lmas ve de üçüncü bas n n önsözünde Avrupa Birli i nin, 2002 y l n n sonundaki zirvesinde görüflmelere bafllanmak üzere Türkiye ye tarih vermifl oldu unu belirtmek dile iyle, kitab n ikinci bask s n da büyük bir özenle gerçeklefltiren BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ne ve bütün çal flanlar na teflekkür ederim. kinci bas n n haz rlanmas ndaki yard mlar ndan ve özellikle Kavram ndeksi nin ç kar lmas ndaki titiz çal flmas ndan dolay Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi Faruk Kerem Giray a ve kitab n tashihlerinin yap lmas ndaki dikkatli yard mlar ndan dolay Devletler Özel Hukuku Araflt rma Görevlileri Emre Esen e ve Levent Yünlü ye içten teflekkürlerimi sunuyorum. stanbul, Haziran 2002 Yard.Doç.Dr. B. Bahad r ERDEM

6 VII ÖNSÖZ nsan zihninin bir ürünü olan buluflu ve bu buluflun yarat c s olan muciti koruyan patent hakk n n ve bu hakk n mensubu oldu u di er bütün fikrî haklar n hukukî düzenlemelerinin Türk hukuku taraf ndan ça n gereklerine uygun olarak yap lmas ülkemizin geliflmifllik düzeyinin göstergelerinden birisidir. Bu nedenle gerek maddî hukuk gerek devletler özel hukuku bak m ndan fikrî hukukun di er hukuk dallar na göre adeta bir crème de la crème oldu unu söylemek pek de yanl fl olmaz. Türk hukuku taraf ndan patent hakk, bu alanda kabul edilen ilk kanunlardan birisi olan 1879 tarihli htira Berat Kanunu ile oldukça eski bir tarihten bu yana korunmakla beraber, patent hakk n n milletleraras alanda geçirdi i aflama hukukumuzda ancak bu Kanun u 1995 y l nda yürürlükten kald ran 551 say l Patent Haklar n n Korunmas Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname nin getirdi i düzenleme ile sa lanabilmifltir. 551 say l Kararname nin yan nda Türk hukuku, ç kar lan 554 say l Endüstriyel Tasar mlar n Korunmas Hakk nda, 555 say l Co rafi flaretlerin Korunmas Hakk nda ve 556 say l Markalar n Korunmas Hakk nda Kanun Hükmünde Kararnameler ve de Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda 4110 say l Kanun la yap lan de- ifliklikler ile fikrî hukuk alan nda ça n gereklerini yakalam flt r. Fikrî hukuka iliflkin bu de iflikliklerin tümünün Türk hukukunda bir anda yap lmas n n en önemli ve yads nmas mümkün olmayan nedeni ise 31 Aral k 1995 tarihinde yürürlü e giren, Türkiye ile Avrupa Toplulu u aras ndaki gümrük birli ine iliflkin Gümrük Birli i Karar ve Karara ba l fikrî, s naî ve ticarî mülkiyetin korunmas ile ilgili Ek 8 de gösterilen ve Türkiye nin ulusal hukukunda yapmay üstlendi i yükümlülükleri yerine getirme sorumlulu udur. Bir ülkenin geliflmifllik seviyesi ile ba lant l olan patent ve di er fikrî hukuk alan nda Türkiye nin ulaflt bu olumlu geliflmeler dahi kanaatimizce, çok k ymetli ve k ymetli oldu u kadar da zor bir co rafi konumda bulunan ülkemizin bu zor konumun getirdi i olumsuzluklar daha kolay yenmesi ve lay k oldu u demokratik, insan hak ve özgürlüklerine sayg l ve de ekonomik refah seviyesini sa lam fl bir ülke olmas nda önemli katk s olaca na inand m Avrupa Birli i ne kat lmas na, kimi çevrelerce yap lan elefltirelere verilebilecek hakl cevaplardan birisidir. Patent Hakk n n Korunmas na ve Patent Hakk na liflkin Sözleflmelere Uygulanacak Hukuk bafll kl bu çal flma taraf m zca doktora tezi olarak haz rlanm fl ve Prof.Dr. Ergin Nomer, Prof.Dr. Aysel Çelikel, Prof.Dr. Gülören Tekinalp, Prof.Dr. Hüseyin Ülgen ve Prof.Dr. Ata Sakmar dan oluflan jüri taraf ndan oy birli i ile kabul edilerek baflar l bulunmufltur. Doktora tezi olarak haz rlanan bu çal flman n baflar - s nda ve yetiflmemde büyük eme i bulunan, hocam Prof.Dr. Ergin Nomer e flükranlar m sonsuzdur.

7 VIII Bir doktora tezinin haz rlanmas nda çekilen ve y llar süren s k nt y tezi haz rlayan n yan nda en iyi, o tezi haz rlayan kiflinin ailesi bilir. Bu genel kural n istisnas n oluflturmayan sevgili aileme, adeta bu süreç ile büyüyen k z m P nar baflta olmak üzere eflime, anneme ve babama ne kadar teflekkür etsem azd r. Doktora süresi boyunca onlar en az her bilim yapan kiflinin ailesi kadar fedakar ve sab rl yd lar. Aileme bu çal flma ile sevgilerimi sunuyorum. Tez kitap olarak bas l rken tekrar gözden geçirilmifl ve çal flman n sonuna okuyucuya sa layaca fayda ve kolayl klar düflünülerek 551 say l Patent Haklar n n Korunmas Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname ile 551 say l Patent Haklar - n n Korunmas Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname nin Uygulama fieklini Gösterir Yönetmelik ve konu ile ilgili milletleraras sözleflmelerin metinleri lgili Mevzuat bafll ad alt nda kitaba dahil edilmifltir. Kitab n tashihlerinin yap lmas ndaki içten ve özverili yard mlar ndan dolay Devletler Özel Hukuku Araflt rma Görevlisi Faruk Kerem Giray a teflekkür ederim. Çal flmam z BETA yay nlar na dahil eden BETA Yay nevine ve çal flanlar na da teflekkürlerimi sunuyorum , stanbul Dr. Bahattin Bahad r ERDEM

8 IX Ç NDEK LER K NC BASIYA ÖNSÖZ...V ÖNSÖZ... VII Ç NDEK LER... IX KISALTMALAR... XV KAYNAKÇA... XVII G R fi... 1 Birinci Bölüm Genel Olarak Fikrî Mülkiyet Haklar ve Türk Hukukunda Patent Hakk 1. Fikrî Mülkiyet Haklar... 9 I. Fikrî Mülkiyet Kavram Terim Tan m...10 II. Fikrî Mülkiyet Haklar n n Özellikleri Fikrî Mülkiyet Haklar n n nsan Zihninin Ürünü Olmas Fikrî Mülkiyet Haklar n n Gayr maddî Mallar Üzerinde Kurulabilme Özelli i Fikrî Mülkiyet Konusu Gayr maddî Mallar n S n rs z Olarak Her Yerde Bulunma (Ubiquity) Özelli i Fikrî Mülkiyet Haklar n n Özel Hukuka liflkin Haklardan Olmalar Fikrî Mülkiyet Haklar n n Mutlak Haklar Olmalar Fikrî Mülkiyet Haklar n n Maddî ve Manevî Menfaatler Sa lamalar...17 III. Fikrî Mülkiyet Haklar n n Niteli ini Aç klayan Teoriler Fikrî Mülkiyet Teorisi fiahsiyet Haklar Teorisi Dualist Teoriler Monist Teoriler... 20

9 X IV. Fikrî Mülkiyetin Alan na Giren Konular A- Bulufllar...21 B- Endüstriyel Tasar mlar C- Co rafi flaretler...26 D- Markalar E- Telif Haklar...30 F- Yar letken Ürün Topografyalar...33 V. Ülkesellik Prensibi...34 A- Uygulama Alan n n Belirlenmesi Aç s ndan Ülkesellik B- Etki Alan n n S n rlanmas Aç s ndan Ülkesellik C- Fikrî Mülkiyet Haklar nda Ülkesellik D- Fikrî Mülkiyet Haklar nda Ülkesellik Prensibinin Yerindeli i Meselesi ve Bu Prensibin Zay flat lmas Türk Hukukunda Patent Hakk I. Patent Hakk Kavram ve Tarihçesi II. Türk Hukukunda Patent Hakk n n Kazan lmas A- Patent Haklar n n Korunmas Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname nin Hükümlerine Göre Milli Patent Hakk n n Kazan lmas Patent Hakk n Kazanabilecek Kifliler Patent Verilemeyecek Konular ve Bulufllar Patent Verilebilirlik fiartlar...55 a) Yenilik...55 b) Tekni in Bilinen Durumunun Afl lmas...57 c) Sanayiye Uygulanabilir Olma Patent Verilme Sistemi ve Süresi B- Patent flbirli i Antlaflmas n n Hükümlerine Göre Patent Hakk n n Kazan lmas...61 C- Avrupa Patent Antlaflmas n n Hükümlerine Göre Patent Hakk n n Kazan lmas III. Patent Hakk n n Tükenmesi...75 kinci Bölüm Devletler Özel Hukukunda Patent Hakk 1. Patent Hakk n n Korunmas na Uygulanacak Hukuk I. Genel Olarak II. Patent Hakk n n Vas fland r lmas... 83

10 XI A- Genel Olarak B- Bir Fikrî Hak Olan Patent Hakk n n Vas fland r lmas III. Fikrî Haklar n Korunmas na Uygulanacak Hukuk A- Genel Olarak B- Fikrî Haklar n Korunmas nda Lex Loci Protectionis in D fl nda Önerilen Ba lama Noktalar Lex Loci Originis ( Menfle Ülkesi Hukuku ) Karma Ba lama Kural Milli Hukuk Lex Fori ( Mahkemenin Hukuku ) Lex Loci Delicti ( Fikrî Hakk n hlâl Edildi i Yer Hukuku ) C- Lex Loci Protectionis ( Koruma Devleti Hukuku ) Lex Loci Protectionis ( Koruma Devleti Hukuku ) Ba lama Kural na Dahil Olan Meseleler Lex Loci Protectionis in Uygulanma Alan n n ve Fikrî Hakka liflkin Bir hlâlin Olup Olmad n n Belirlenmesi Lex Loci Protectionis in Uygulanmas ndan Do abilecek Baz Sorunlar IV. Fikrî Haklar n Korunmas na liflkin htiyati Tedbirlere Uygulanacak Hukukun Tespiti V. Fikrî Mülkiyet Haklar n n hlâline liflkin Taleplerde Hukuk Seçimi A- Haks z Fiile Ba l Talepler B- Hukuk Seçiminin Lex Fori ile S n rl Olmas C- Hukuk Seçiminin Zarar n Oluflmas ndan Sonra Yap lmas D- Hukuk Seçiminin fiekli E- Fikrî Haklara liflkin Haks z Fiile Ba l Taleplerde Hukuk Seçimine mkan Tan nmas n n Yerinde Olup Olmad n n ncelenmesi VI. Patent Hakk n n Korunmas na Uygulanacak Hukuk VII. Türk Hukuku Aç s ndan Durum Patent Hakk na liflkin Sözleflmelere Uygulanacak Hukuk I. Genel Olarak II. Patent Lisans Sözleflmesi III. Patent Lisans Sözleflmesinin Hukukî Niteli i IV. Patent Lisans Sözleflmesinin fiekli V. Patent Lisans Sözleflmesinin Türleri

11 XII A- Kullan m fiekline Göre Patent Lisans Sözleflmeleri B- Yöre le S n rl Patent Lisans Sözleflmeleri C- Süre le S n rl Patent Lisans Sözleflmeleri D- Kifliye Ba l Patent Lisans Sözleflmeleri- flletmeye Ba l Patent Lisans Sözleflmeleri E- Teknik Olarak S n rlanm fl Patent Lisans Sözleflmeleri F- Nicelik Bak m ndan S n rlanm fl Patent Lisans Sözleflmeleri G- Lisans Bedelinin Saptan fl fiekline Göre Patent Lisans Sözleflmeleri H- Lisanstan Do an Hakk n çeri ine Göre Patent Lisans Sözleflmeleri Basit Lisans nhisari Lisans I- Taraflar n radeleri Aç s ndan Patent Lisans Sözleflmeleri ste e Ba l Lisans Zorunlu Lisans VI. Patent Lisans Sözleflmesinin Taraflar n n Karfl l kl Yükümlülükleri A- Lisans Verenin Yükümlülükleri Patentten Do an Haklar Kulland rma Yükümlülü ü Patentten Do an Haklar n Kullan m n n Devam n Sa lama Yükümlülü ü Patent Hakk ndan Vazgeçmeme Yükümlülü ü Lisans Verenin Yan Yükümlülükleri B- Lisans Alan n Yükümlülükleri Lisans Bedelinin Ödenmesi Yükümlülü ü Lisans Alan n Kullan m Yükümlülü ü Lisans Alan n Hesap Verme Yükümlülü ü Lisans Alan n Reklam Yapma Yükümlülü ü Lisans Alan n Yan Yükümlülükleri VII. Patent Lisans Sözleflmesine Uygulanacak Hukukun Tespiti A- Genel Olarak Akitlere Uygulanacak Hukukun Tespiti Akitlerde Hukuk Seçimi lkesi Akitlerde Objektif Ba lama Kural Milletleraras Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakk ndaki Kanun un 24. Maddesindeki Düzenlemeye Göre Akitlere Uygulanacak Hukuk

12 XIII B- Patent Lisans Sözleflmesinde Hukuk Seçimi ( Subjektif Ba lama ) C- Patent Lisans Sözleflmesinde Objektif Ba lama Önerilen Ba lama Noktalar a) Lisans Hakk n Devir Alan n Ülkesinin ya da Koruma Ülkesi Hukukunun Uygulanmas b) Lisans Hakk n Devredenin Hukukunun Uygulanmas D- Avusturya Devletler Özel Hukuku Kanunu nun Roma Sözleflmesi le Yürürlükten Kalkan Eski Düzenlemesindeki Objektif Ba lama Kural na liflkin Hüküm E- sviçre Devletler Özel Hukuku Kanunu ndaki Objektif Ba lama Kural na liflkin Düzenleme F- Roma Sözleflmesine Göre Fikrî Haklara ve Patent Lisans Sözleflmesine Uygulanacak Hukuk G- Patent Lisans Sözleflmesine Uygulanacak Hukukun Uygulama Alan Koruma Ülkesinin Hukukuna Tâbi Olan Unsurlar Sözleflmeye Uygulanacak Hukuka Tâbi Olan Unsurlar Yabanc Müdahaleci Normlar VIII. Patent Hakk n n Devri Sözleflmelerine Uygulanacak Hukuk IX. Patent Hakk na liflkin Sözleflmelerin fiekline Uygulanacak Hukuk X. Türk Hukukunda MÖHUK Madde 24 ün Patent Hakk na liflkin Sözleflmelere Uygulanmas flçi Bulufllar Üzerindeki Patent Hakk na liflkin Sözleflmelere Uygulanacak Hukuk I. Genel Olarak II. Türk Hukukunda flçi Bulufllar III. flçi Bulufllar Üzerindeki Patent Hakk na liflkin Sözleflmelere Uygulanacak Hukuk A- sviçre Devletler Özel Hukukunda flçi Bulufllar Üzerindeki Patent Hakk na liflkin Sözleflmelere Uygulanacak Hukuk B- Avusturya Devletler Özel Hukukunda flçi Bulufllar Üzerindeki Patent Hakk na liflkin Sözleflmelere Uygulanacak Hukuk VI. Türk Hukukunda Durum SONUÇ

13 XIV LG L MEVZUAT I- ULUSAL MEVZUAT 551 say l Patent Haklar n n Korunmas Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname say l Patent Haklar n n Korunmas Hakk nda Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama fieklini Gösterir Yönetmelik Avrupa Patentlerinin Verilmesi le lgili Avrupa Patent Sözleflmesinin Türkiye de Uygulama fieklini Gösterir Yönetmelik II- TÜRK YE N N TARAF OLDU U M LLETLERARASI PATENT ANTLAfiMALARI S nai Mülkiyetin Korunmasiyle lgili Paris Sözleflmesi Milletleraras Bir Beratlar Bürosu Kurulmas na Dair La Haye Antlaflmas Patent flbirli i Antlaflmas Patent flbirli i Antlaflmas na Dair Yönetmelik Uluslararas Patent S n fland r lmas ile lgili Strasburg Antlaflmas Patent fllemleri Amac yla Mikroorganizmalar n Tevdi Edilmesinin Uluslararas Kabulü Konusunda Budapeflte Antlaflmas Avrupa Patentlerinin Verilmesi le lgili Avrupa Patent Antlaflmas Avrupa Patentlerinin Verilmesi le lgili Antlaflman n Uygulama fieklini Gösterir Yönetmelik Ekim 1973 tarihli APS-Avrupa Patent Sisteminin Merkezilefltirilmesi ve Sunulmas Hakk nda Protokol (Merkezilefltirme Protokolü) Ekim 1973 tarihli APS-Bir Avrupa Patentinin Verilmesi Hakk le lgili Kararlar n Yarg Yetkisi ve Tan nmas Hakk nda Protokol (Tan ma Protokolü) Ekim 1973 tarihli APS-Avrupa Patent Organizasyonunun Ayr cal klar ve Dokunulmazl klar Hakk ndaki Protokol (Ayr cal k ve Dokunulmazl k Protokolü) Ekim 1977 tarihli APS-Ücretlere liflkin Maddeler III- TÜRK YE N N TARAF OLDU U M LLETLERARASI PATENT ANTLAfiMALARINA TARAF OLAN DEVLETLER L STES S nai Mülkiyetin Korunmas na liflkin Paris Sözleflmesi Patent flbirli i Antlaflmas Uluslararas Patent S n fland r lmas ile lgili Strasburg Antlaflmas Patent fllemleri Amac yla Mikroorganizmalar n Tevdi Edilmesinin Uluslararas Kabulü Konusunda Budapeflte Antlaflmas Uluslararas S nai Mülkiyet Organizasyonlar n n Budapeflte Antlaflmas Madde 9(1) (a) Uyar nca fltirakine liflkin Deklarasyon Avrupa Patent Antlaflmas Kavram ndeksi

14 XV KISALTMALAR AHFD : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi AIPPI : Dünya S nai Mülkiyeti Koruma Birli i Anm : Anmerkung Ant : Antlaflma AP : Avrupa Parlamentosu Art : Artikel AT : Avrupa Toplulu u ATF : Arréts du Tribunal Federal Recueil Officiel ATM : Avrupa Toplulu u Mahkemesi ATRG : Avrupa Toplulu u Resmi Gazetesi Aufl. : Auflage Bd. : Band (Cilt) BGE : Entscheidungen des schweizerischen Bundesgerichtshofs BK : Borçlar Kanunu C : Cilt Co. fl.khk : 555 Say l Co rafi flaretlerin Korunmas Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname COM : Commission (Avrupa Komisyonu taraf ndan yay nlanan belgelerde yer alan Komisyon ) DA : Le droit d auteur dn. : dipnot Ed : Edition (bas ) EGBGB : Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch EIPR : European Intellectual Property Review End.T.KHK : 554 Say l Endüstriyel Tasar mlar n Korunmas Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname FMK : sviçre Federal Mahkemesi Karar FSEK : Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu GRUR Int. : Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil HUMK : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu I I C : International Review of Industrial Property and Copyright Law

15 XVI IPRG : Gesetz für Internationales Privatrecht ( sviçre Devletler Özel Hukukuna liflkin 18 Aral k 1987 Tarihli sviçre Federal Yasas ) K : cra flas Kanunu HFM : stanbul Hukuk Fakültesi Mecmuas ILM : International Legal Materials KHK : Kanun Hükmünde Kararname LDIP : Loi fédérale suisse sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS. 291( sviçre Devletler Özel Hukukuna liflkin t. sviçre Federal Yasas ) LTo : Loi fédérale sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs du 9 octobre 1992 ( 9 Ekim 1992 tarihli Yar - letken Ürünlerin Topografileri Hakk nda Federal Yasa ) m : Madde Mar. K : Markalar Kanunu Mar. KHK : 556 Say l Markalar n Korunmas Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname MK : Medeni Kanun MÖHUK : Milletleraras Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakk nda Kanun Pat. KHK : 551 Say l Patent Haklar n n Korunmas Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname PCT : Patent Coperation Treaty P A : Patent flbirli i Antlaflmas RabelsZ. : Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht RCDIP : Revue critique de droit international privé RG : Resmi Gazete RGZ : Amtliche Sammlung der Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen ( Alman mparatorluk Mahkemesi Kararlar Dergisi ) RS : Recueil systematique du droit federal s. : sayfa S : Say SJ : La Semaine Judiciaire t. : Tarih TPKKK : Türk Paras n n K ymetini Koruma Kanunu vd. : ve devam Vol : Volume WIPO : World Intellectual Property Organization (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) Yön. : Yönetmelik yy : yüzy l

16 XVII KAYNAKÇA AKINCI Ziya, Taraflar n Yetkili Hukuku Belirlememeleri Durumunda Sözleflmeye Uygulanacak Hukuk, Ankara, 1992 AKINCI Ziya, Milletleraras Özel Hukukta nflaat Sözleflmeleri, zmir, 1996 ( nflaat Sözleflmeleri ) AKINCI Ziya, Milletleraras Ticari Hakem Kararlar ve Tenfizi, Ankara 1994 (Hakem Kararlar ) ANDREW Christie, Integrated Circuits and Their Contents: International Protection, Sweet & Maxwell, England, 1955 ANTON A. E. / BEAUMONT, P.R., Private International Law, W. Green, Edinburg, 1990 ARIKAN Ayfle Saadet, Tasar mlar n 554 Say l Tasar m Kararnamesi ve Fikir -Sanat Eserleri Kanunu Çerçevesinde Korunmas Avrupa Araflt rmalar Dergisi, Cilt.4, Say.1-2, ARMITAGE Edward, The Paris Convention Background to the Diplomatic Conference, European Intellectual Property Review, March l980 ARMITAGE Edward, Two Hundered Years of English Patent Law, Two Hundered Years of English and American Patent, Trademark and Copyright Law, American Bar Association, American Bar Center, Chicago, 1977, (English Patent Law) ARSLANLI Halil, Fikrî Hukuk Dersleri II, Fikir ve Sanat Eserleri, stanbul 1954 (Fikrî Hukuk) ARSLANLI Halil, Kara Ticaret Hukuku Dersleri, stanbul, 1959 ATAAY Aytekin, Medeni Hukukun Genel Teorisi, Temel Bilgiler-Genel Kavramlar, 3. Bas, stanbul, 1980 ATCHLEY M.J.W. / BASSETT R. S. / BURNSIDE M. / BURT R. S. / DENERLEY P. M., European Patents Handbook, Chartered Institude of Patent Agents, Second Edition, Volume 1, Longman, 1994 AY TER Nuflin, Hukukta Fikir ve Sanat Ürünleri, Ankara, 1972 (Fikir ve Sanat Ürünleri ) AY TER Nuflin, htira Hukuku, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yay nlar No.236, Ankara, 1968

17 XVIII BAINBRIDGE I David, Intellectual Property Second Edition, Pitman Publishing, London, 1994 BAINBRIDGE I David, Cases & Materials in Intellectual Property Law, Pitman Publishing, London, 1995 ( Cases & Materials ) BÄR Rolf, Das Internationale Privatrecht (Kollisionsrecht) des Immaterialgüterrechts und des Wettbewerbsrechts, in Schweizeriches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, hrsg. von R. von BÜREN/ L. DAVID, Bd. I: Einleitung 1 (I/1), Basel & Frankfurt am Main,1995 BARTELS Busso, A new era for the PCT system, The Patent Cooperation Treaty A New Era, Institute of Advanced Legal Studies, London, 1985 (A new Era ) BARTELS Busso, The advantages of the Patent Cooperation Treaty (PCT) for American Applicants, Journal of the Patent and Trademark Office Society, July 1983, Volume 65, No.7, 297 vd. BARTELS Busso, The PCT, a tool for modern patent management, The Patent Cooperation Treaty A New Era, Institute of Advanced Legal Studies,London, 1985 ( The PCT ) BARTELS Busso, The Patent Cooperation Treaty (PCT) and its advantages for applicants in the United Kingdom, The Patent Cooperation Treaty A New Era, Institute of Advanced Legal Studies, London, 1985 (The advantages of PCT ) BAXTER J.W. / SINNOTT, P. John, World Patent Law And Practice, Volume 2, Matthew Bender, 1995 BAXTER J.W.,World Patent Law and Practice, 2. Edition, Sweet & Maxwell, London, 1973 BEIER K. Friedrich, Conflict of Law Problems of Trademark License Agreements, IIC, 1982, 162 vd BERK Osman Faz l / ERGÜNEY, Halil, Yabanc lar Hukuku ve Kanun htilaflar le lgili Kararlar n Tahlil ve zahlar, Ankara, 1963 B LGE Necip, Borçlar Hukuku, Özel Borç Münasebetleri, Ankara, 1971 BONET Georges, 24 Nisan 1974 t. Paris stinaf Mahkemesi Karar, RCDIP, 1975,449 BREM Ernst, Das Immaterialgüterrecht im zukünftigen IPR-Gesetz, Festschrift für Rudolf Moser, Schweizer Studien zum Internationalen Recht, Bd.51, Zürich, 1987, 53vd BRETT Hugh, The Paris Convention the patent system and the needs of developing countries European Intellectual Property Review, Nisan l980 BURKE Claire, International Property Conventions, European Intellectual Property Review, Ekim l995 BUSSE Yo r k, Avrupa Patent Sistemi ve Avrupa Patent Ofisi, Patent Sistemleri ve Patent Ofis Organizasyonlar Uluslararas Sempozyumu, Ankara, X.1992, Banka ve Ticaret Hukuku Araflt rma Enstitüsü, Ankara, 41 vd.

18 XIX CANSEL Erol, Türk Hukukunda Has lat Kiras, Ankara,1953 CARTIGLIA James R., The Patent Cooperation Treaty: A Rational Approach to International Patent Filing", Journal of the Patent and Trademark Office Society, April 1994, Volume 76, No.4, 261 vd. CENTEL Tankut, fl Hukuku, C.1, Bireysel fl Hukuku, stanbul, 1994, CHESHIRE & NORTH, Private International Law, Twelfth Edition, Butterworths, London, Dublin, Edinburg, 1992 CHISUM Donald S., Patents, Volume 1, Matthew Bender, Release No. 52, November 1994 CORNISH W. R., Intellectual Property, Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, Second Edition, Sweet & Maxwell, London, 1989 ÇEL K Nuri, fl Hukuku Dersleri, 13. Bask, stanbul, 1996 ÇEL KEL Aysel, Milletleraras Özel Hukuk, Genel Kurallar, Milletleraras Özel Hukuk, Milletleraras Usul Hukuku, 6. Bask, Beta, stanbul, ÇEL KEL Aysel / NOMER, Ergin, Devletler Hususi Hukuku, Örnek Olaylar- Mahkeme Kararlar, 6. Bask, Beta, stanbul, 1997 DAYINLARLI Kemal, Milletleraras htira Hukuku ve Türkiye nin Yeri, Yarg tay Dergisi, Temmuz 1987, Cilt 13, Say 3, 305 vd. DER C O LU M. Kaan, Türkiye de ve Avrupa Toplulu u nda Markalar n Korunmas, Avrupa Araflt rmalar Dergisi,Cilt.4, Say.1-2, DESSEMONTET François, Les contracts de licence, en droit international privé, Melanges Guy FLATTET, Lausanne, 1985, 435 vd DICEY & MORRIS, The Conflict of Laws, Twelfth Edition, Volume 1, Sweet & Maxwell, London, 1993,( Volume 1 ) DICEY & MORRIS, The Conflict of Laws, Twelfth Edition, Volume 2, Sweet & Maxwell, London 1993 (Volume 2 ) DO AN Vahit, fl Aktinden Do an Kanunlar htilaf Alan nda Ba lama Kural n n ve S n rlar n n Tespiti (Doktora Tezi), Ankara, 1996 DÖNMEZ rfan, En Son çtihatlarla Aç klamal Markalar ve Haks z Rekabet Davalar, Ankara, 1987 DWYER / DUFTY / LAHORE / GARNSEY, Patents, Trade Marks & Related Rights, Volume 1, Commentary, Butterworths, 1997 EISENSCHITZ S. Tamara, Patents, Trade Marks and Designs in Information Work, Croom Helm, London, New York, Sydney, 1987 EKfi Nuray, Yabanc l k Unsuru Tafl yan Akitler ve Bu Akitlerin AT Roma Konvansiyonuna Göre Anlam, MHB, 1992/1-2 ( Yabanc l k Unsuru Tafl yan Akitler ) EKfi Nuray, Yabanc l k Unsuru Tafl yan fl Sözleflmelerine Uygulanacak Hukuk, Kenan Tunçoma a Arma an, stanbul, 1997 ( fl Sözleflmeleri )

19 XX EKfi Nuray, Akitten Do an Borç liflkilerine Uygulanacak Hukuk Hakk nda AET Konvansiyonu, Yay nlanmam fl Yüksek Lisans Tezi, stanbul, 1989 ( Tez ) ERDEM B. Bahad r, ncoterm in Uluslararas Sat mlarda Uygulanacak Hukuka Etkisi ve Hukukî Niteli i, MHB, 1990/1-2, 65vd EREL N. fiafak, Türk Fikir ve Sanat Hukuku, Ankara, 1988 EREN Fikret, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Cilt 1, 5. Bas, stanbul, 1994 FEYZ O LU Necmettin Feyzi, Borçlar Hukuku, kinci K s m, Özel Borç liflkileri, C.I, 3. Bas, stanbul, 1978 FEYZ O LU Necmettin Fevzi, Aile Hukuku Dersleri, stanbul, 1971 (Aile Hukuku ) FORMAN Howard I., Two Hundered Years of American Patent Law, Two Hundered Years of English and American Patent, Trademark and Copyright Law, American Bar Association, American Bar Center, Chicago, 1977 FORSYTH C. F., Private International Law, Second Edition, Juta & Co, Cape Town- Wetton-Johannesburg, 1990 FROST Robert, Patent Law and Practice, Vol.1, Steven & Haynes, London, 1912 GALL Günter, PCT Questions in the Euro-PCT Context, European Intellectual Property Review, 1984 / 11, 302 vd. GANNSER George R., Violations Of The Paris Convention For The Protection Of Industrial Property, Journal of the Patent and Trademark Office Society, March 1981, Volume 63, No: 3, 138 vd. G R TL O LU Nejla, Yay n Sözleflmesi, stanbul, 1967 GOLDSTEIN Paul, Copyright, Patent, Trade Mark and Related State Doctrines, Cases and Materials on The Law of Intellectual Property, Second Edition, 1987 GÖGER Erdo an, Devletler Hususi Hukuku, (Kanunlar htilaf ) 3. Bask, Ankara, 1975 GÖ ER Erdo an, Kanunlar htilaf, çtihalar Aç s ndan Ba lama kurallar, Ankara, 1973 ( çtihatlar ) GÖKTÜRK Avni H., Borçlar Hukuku, II,Ankara, 1951 GROVES Peter, Intellectual Property with Competition Law and Practice, London Guildhall University, 1994 GURRY Francis, Dünya Fikri Haklar Organizasyonu ve Patent flbirli i Anlaflmas (PCT), Patent Sistemleri ve Patent Ofis Organizasyonlar Uluslararas Sempozyumu, Ankara, X. 1992, Banka ve Ticaret Hukuku Araflt rma Enstitüsü, Ankara, 1992 GÜRZÜMAR Osman Berat, Franchise Sözleflmeleri ve Bu Sözleflmelerin Temelini Oluflturan Sistem lerin Hukuken Korunmas, Beta, stanbul, 1995 HATEM Hüseyin / SEROZAN Rona / ARPACI Abdülkadir, Borçlar Hukuku, Özel Bölüm, Filiz Kitabevi, stanbul, 1992

20 XXI HIRSCH Ernest E, An lar m-kayzer Dönemi-Weimar Cumhuriyeti- Atatürk Ülkesi, Tübitak Popüler Bilim Kitaplar 45, Ankara, 1997 HOLYOAK Jon / TORREMANS Paul, Intellectual Property Law, Butterworths, London, Dublin and Edinburg, 1995 ILGAZ Deniz, Co rafi flaretlerin Korunmas : Dünyada ve Türkiye de Durum Avrupa Araflt rmalar Dergisi, Cilt.4, Say.1-2, KARAYALÇIN Yaflar, Ticaret Hukuku, I Girifl- Ticari flletme, 3. Bas, Ankara, 1968 KAYA Aslan, 551 Say l Patent Haklar n n Korunmas Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname le Getirilen Zorunlu Lisans Sistemi, stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuas, , C. LV, S.1-2 ( Zorunlu Lisans ) KAYA Aslan, Türk Hukukunda Patentten Do an Haklar, stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuas, C. LV, S.4, 1997, 174 vd ( Patentten Do an Haklar ) KEGEL Gerhard, Internationales Privatrecht, 7. Auflage, Verlag C.H. Beck, München, 1995 KLOSS D. M., Copyrights and the Conflict of Laws, European Intellectual Property Review, 1985/1, 15vd KOCAHANO LU Osman Selim, Markalar ve Patent Mevzuat - Fikrî ve S naî Haklar, stanbul, 1996 KROPHOLLER Jan, Internationales Privatrecht, (auf der Grundlage des Werkes von Paul Heinrich NEUHAUS), Die Grundbegriffe des Internationalen Privatrechts 2. neubearbeitete Auflage, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen, 1994 KURU Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü, laveli Beflinci Bask, Cilt: III, stanbul, 1991 ( KURU ) KURU Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitab, Alfa Yay nevi, Ankara 1995 ( Hukuk Muhakemeleri Usulü ) KURU Baki / ARSLAN Ramazan / YILMAZ Ejder, Medeni Usul Hukuku, Ankara, 1986 LAHORE James /DWYER, James W. / GARNSEY, John J. / DUFTY, Ann / COV- ELL, Wayne, Intellectual Property In Australia, Patent, Designs and Trade Mark Law, Butterworths, Sydney-Melbourne-Brisbane-Adelaide-Perth- Canberra-Hobart, 1994 LLEWELY Margaret, Is There a Need for a European Utility Model? A View from The United Kingdom Annales de la Faculte de Droit d stanbul, XXXI/No. 47, May s l997 MACLEAN Robert M / TOVEY Gwyn, Conflict of Laws, Old Bailey Press, 1996 MADL Ferenc / VEKAS Lajos, The Law Of Conflicts And Foreign Trade, Akadémiai Kiado, Budapest, 1987 MARANGHIDIS George Metaxas, Intellectual Property Laws of Europe, John Wiley & Sons, Chichester-New York-Brisbane-Toronto-Singapore, 1995

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

FİKRÎ HUKUKTA TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİ

FİKRÎ HUKUKTA TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİ I Yard.Doç.Dr. B. Bahadır Erdem İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi FİKRÎ HUKUKTA TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİ II Yay n No : 1351 Hukuk

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Akid D fl Borç liflkileri Uygulanacak Hukuk Avrupa Birli i Bünyesinde Haz rlanan Roma II Tüzük Çal flmalar MÖHUK Tasar s

Akid D fl Borç liflkileri Uygulanacak Hukuk Avrupa Birli i Bünyesinde Haz rlanan Roma II Tüzük Çal flmalar MÖHUK Tasar s I Günseli ÖZTEK N GELGEL stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi AK T DIfiI BORÇ L fik LER NE UYGULANACAK HUKUK HAKKINDAK AVRUPA B RL DÜZENLEMES Akid D fl

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA V VII XI XIII I- GİRİŞ 1 II - GENEL OLARAK MÎLLETLARARASI YETKİ KAVRAMI 5 III - TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİ SİSTEMİ 6 A- Genel Yetki Kuralı

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

İçİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ : : '.: v.tt' l.,_a' i

İçİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ : : '.: v.tt' l.,_a' i r., j,. İçİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ : : '.: v.tt' l.,_a' i ÖNSÖZ : ~ ; : : : :: VII İÇİND EKİ.LER' : :..': :.' : : ; ; ; :..; IX KİsALTMALAR : ;~::..:..:.; :; : ::.; < XV KAYNAKÇA 1; '.. :... : :.'

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi I Arafl. Gör. C. Salih fiah N Z Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi TÜRK MEDEN HUKUKUNDA ZARUR MECRA RT FAKI Ya r g t a y n ç t i h a t l a r i l e B i

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi I Harun BULUT Bak rköy Hâkimi A LE HUKUKUNDA BOfiANMA DAVALARI VE YABANCI UNSURLU DAVALAR II Harun BULUT Yay n No : 1764 Hukuk Dizisi : 796 1. Bas Haziran 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-660 - 5 Copyright

Detaylı

Yay n No : 1521 Hukuk Dizisi : 665. 1. Bas - Kas m 2000 - STANBUL 2. Bas - Eylül 2004 - STANBUL

Yay n No : 1521 Hukuk Dizisi : 665. 1. Bas - Kas m 2000 - STANBUL 2. Bas - Eylül 2004 - STANBUL I Milletleraras Hukuk Aç s ndan TÜRK YE nin BAZI DIfi POL T KA SORUNLARI Geniflletilmifl 2. Bas P rof. Dr. Sevin TOLUNER II Yay n No : 1521 Hukuk Dizisi : 665 1. Bas - Kas m 2000 - STANBUL 2. Bas - Eylül

Detaylı

Yay n No : 1571 Hukuk Dizisi : 700. 1. Bas - Nisan 2005 - STANBUL

Yay n No : 1571 Hukuk Dizisi : 700. 1. Bas - Nisan 2005 - STANBUL M LLETLERARASI ÖZEL HUKUK ANLAfiMALARI C LT I ÇOK TARAFLI ANLAfiMALAR Aile ve fiahs n Hukukuna liflkin Anlaflmalar Miras Hukukuna liflkin Anlaflmalar Yarg Ba fl kl, Diplomatik liflkiler ve Konsolosluklara

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI I Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI II Yay n No : 1949 Hukuk Dizisi : 909 1. Bask fiubat 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-847 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

TÜRK M LLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

TÜRK M LLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Prof. Dr. Aysel ÇEL KEL stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku E. Ö retim Üyesi Prof. Dr. Cemal fianli stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Ö retim Üyesi TÜRK

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

MÜLTEC LERE VE SI INMACILARA L fik N MEVZUAT

MÜLTEC LERE VE SI INMACILARA L fik N MEVZUAT MÜLTEC LERE VE SI INMACILARA L fik N MEVZUAT Prof. Dr. Nuray EKfi stanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Baflkan Yay n No : 2272 Hukuk Dizisi : 1078 1. Bas -

Detaylı

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Prof. Dr. Yunus Kishalı Beykent Üniversitesi İstanbul Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri Tekdüzen Hesap Çerçevesi Tekdüzen Hesap Planı

Detaylı

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL I Doç.Dr. Faz l GÜLER T E M E L STAT ST K II Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-594 - 3 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Yay n No : 1572 Hukuk Dizisi : 701. 1. Bas - Nisan 2005 - STANBUL

Yay n No : 1572 Hukuk Dizisi : 701. 1. Bas - Nisan 2005 - STANBUL M LLETLERARASI ÖZEL HUKUK ANLAfiMALARI C LT II K TARAFLI ANLAfiMALAR Konsolosluk Anlaflmalar Adlî Yard m, Tan ma-tenfiz ve Teminat Anlaflmalar Prof. Dr. Aysel ÇEL KEL Doç. Dr. Günseli ÖZTEK N Arafl. Gör.

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi I Harun BULUT Bak rköy Hâkimi A LE HUKUKUNDA VELAYET (ÇOCUKLA K fi SEL L fik KURULMASI) VE NAFAKA DAVALARI II Harun BULUT Yay n No : 1765 Hukuk Dizisi : 797 1. Bas Haziran 2007 - STANBUL ISBN 978-975 -

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyeleri

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyeleri I Prof.Dr. Nur Centel / Doç.Dr. Hamide Zafer Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakmut Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyeleri Karfl laflt rmal -Tablolu Yeni Türk Ceza

Detaylı

Yay n No : 1369 Hukuk Dizisi : 579. 1. Bas - Temmuz 2003 - STANBUL

Yay n No : 1369 Hukuk Dizisi : 579. 1. Bas - Temmuz 2003 - STANBUL I Aykut AYDO AN M LLETLERARASI TAHK M KANUNU KAPSAMINDA CEREYAN EDEN TAHK M USULÜ II Yay n No : 1369 Hukuk Dizisi : 579 1. Bas - Temmuz 2003 - STANBUL ISBN 975-295 - 250 - X 5846 say l ve 2936 say l Fikir

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES I Prof. Dr. Nuray EKfi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Baflkan VATANDAfiLIK HUKUKUMUZDA TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES II III Yay n No : 1989 Hukuk Dizisi :

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yay n No : 2973 Teknik Dizisi : 162 5. Bas - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-998 - 8 Copyright Bu

Detaylı

Doç. Dr. Nuray EKŞİ. MÜ Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Nuray EKŞİ. MÜ Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı I Doç. Dr. Nuray EKŞİ MÜ Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı II Yay n No : 1429 Hukuk Dizisi : 610 1. Bas - Ocak 2004 - STANBUL ISBN 975-295 - 310-5 5846 say l ve 2936 say l Fikir

Detaylı

Yay n No : 1696 Hukuk Dizisi : 759. 1. Bas m - Kas m 2006 ISBN 975-295 - 590-8

Yay n No : 1696 Hukuk Dizisi : 759. 1. Bas m - Kas m 2006 ISBN 975-295 - 590-8 I MEDENÎ HUKUK PRAT K ÇALIfiMALARI ve SINAV SORULARI Medenî Hukuk (Temel Kavramlar, Kifliler Hukuku, Aile Hukuku) Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler Eflya Hukuku Miras Hukuku Kocaeli

Detaylı

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT 1982 Anayasası Kıyı Kanunu Kıyı İle İlgili Diğer Kanunlar Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği Anayasa Mahkemesi Kararları İçtihadi Birleştirme Kararları Danıştay Kararları Yargıtay

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI

Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI i Prof. Dr. Süheyl DONAY Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI Anayasa Mahkemesi, Yarg tay ve Dan fltay Kararlar le Karfl laflt rmal Olarak ii Yay n No : 1999 Hukuk Dizisi : 933 1. Bas Haziran 2008

Detaylı

NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU

NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU I Herkes İçin Hukuk: 4 BOŞANMANIN HUKUKİ NETİCELERİ NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU Av. Osman OY II Yay n No : 2013 Hukuk Dizisi : 939 1. Bas Ocak 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-906

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT

Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT STANBUL - 2010 Yay n No : 2325 Hukuk Dizisi : 1102 1. Bask May s 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-246 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin nfaz Hakk nda Kanun ve lgili Mevzuat

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin nfaz Hakk nda Kanun ve lgili Mevzuat I Prof.Dr. Nur Centel / Doç.Dr. Hamide Zafer Doç.Dr. Özlem Çakmut Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyeleri Karfl laflt rmal -Tablolu Türk Ceza Ceza

Detaylı

fiyer NDE MANEV TAC Z

fiyer NDE MANEV TAC Z I Fatma Burcu SAVAfi Bahçeflehir Üniversitesi fl ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dal fiyer NDE MANEV TAC Z II Yay n No : 1746 Hukuk Dizisi : 783 Nisan 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-644 - 5 Copyright

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

Milletlerarası Özel Hukukta Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması

Milletlerarası Özel Hukukta Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Yard. Doç. Dr. Emre ESEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Milletlerarası Özel Hukukta Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Yay n No : 2583 Hukuk Dizisi : 1257

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA. Av. Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA. Av. Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA Av. Osman OY II Yay n No : 2011 Hukuk Dizisi : 937 1. Bas A ustos 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-905 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI

Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI I Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI II III Yay n No : 2029 Hukuk Dizisi : 947 1. Bask - Ocak 2007 - STANBUL

Detaylı

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT 3 MUSTAFA REfi T KARAHASAN TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT TÜRK YE CUMHUR YET N N TEMEL KÜLTÜRDÜR. KÜLTÜR; OKUMAK, ANLAMAK, GÖREB LMEK, GÖREB LD NDEN ANLAM ÇIKARMAK, DERS ALMAK, DÜfiÜNMEK, ANLAMA YETENE

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR I ÖZELLEŞTİRME Süleyman YAŞAR II Yay n No : 1558 flletme-ekonomi Dizisi : 154 Geniflletilmifl 2. Bas - Mart 2005 - STANBUL ISBN 975-295 - 443 - X Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK

Yrd. Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK Yrd. Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Tel: 0312 5951270 E-posta: sehirali@politics.ankara.edu.tr EĞİTİM Lisans Ankara Üniversitesi Hukuk

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi. 1 Makalede kısaca Kanun olarak ifade olunacaktır. 2 Kanunun 1. maddesine göre kanunun amacı, finansal kuruluş olarak faaliyet

Detaylı

Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK

Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Tel: 0312 5951270 E-posta: sehirali@politics.ankara.edu.tr EĞİTİM Lisans Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO I Herkes İçin Hukuk: 10 MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2112 Hukuk Dizisi : 990 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-030 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

fi RKETLER MUHASEBES Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES Onbirinci Bask

fi RKETLER MUHASEBES Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES Onbirinci Bask I Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Plan na Göre Haz rlanm fl ve Son De iflikliklere Göre Gözden Geçirilmifl fi RKETLER MUHASEBES

Detaylı

Yönetimi. Patent Destek Sistemleri. Türkiye de. KOBİ lerde Etkin Fikri Mülkiyet Varlıkları. Eğiticilerin Eğitimi Programı

Yönetimi. Patent Destek Sistemleri. Türkiye de. KOBİ lerde Etkin Fikri Mülkiyet Varlıkları. Eğiticilerin Eğitimi Programı KOBİ lerde Etkin Fikri Mülkiyet Varlıkları Yönetimi Eğiticilerin Eğitimi Programı Türkiye de Patent Destek Sistemleri Mehmet Nurşad SÖZER, Patent Uzmanı, Türk Patent Enstitüsü 13 Kasım 2014, İzmir İçerik

Detaylı

Prof. Dr. M. Polat Soyer in Yayınları

Prof. Dr. M. Polat Soyer in Yayınları XXI Prof. Dr. M. Polat Soyer in Yayınları A. Monografiler 1) Genel İş Koşulları, İstanbul, 1987. 2) İş Mücadelesinde İşverenin Üçüncü Kişiler Karşısındaki Sorumluluğu, İzmir, 1988. 3) Toplu Sözleşme Hukukunda

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

DIfi T CARET DÜNYASI. örnek olay ve tablolar

DIfi T CARET DÜNYASI. örnek olay ve tablolar DIfi T CARET DÜNYASI örnek olay ve tablolar ULUSLARARASI MEVZUAT DÜZENLEMES SÖZLEfiMELER INCOTERMS 2000 BELGELER ÖDEME fiek LLER UCP 600 IN KULLANIMI VE ÖRNEKLER DIfi T CARETLE LG L ÜRÜNLER ULUSAL MEVZUAT

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal

Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Dr. Sibel GÖK Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal EKONOM K KR Z N ÇALIfiANLAR ÜZER NDEK

Detaylı

Firmam z. fiirketimizin faaliyet konular ana bafll klar yla flu flekilde s ralanabilir:

Firmam z. fiirketimizin faaliyet konular ana bafll klar yla flu flekilde s ralanabilir: SIMAJ, fikri haklar alan nda hizmet veren ve kadrosunda Marka ve Patent Vekilleri, Avrupa Patent Vekilleri, patent mühendisleri ve avukatlar bulunduran bir vekil firmad r. fiirketimizin faaliyet konular

Detaylı

TASARIM KAVRAMI VE HUKUKSAL KORUNMA * **

TASARIM KAVRAMI VE HUKUKSAL KORUNMA * ** AVUKAT Dr. Cahit SULUK csuluk@hotmail.com TASARIM KAVRAMI VE HUKUKSAL KORUNMA * ** I.GİRİŞ Türkiye, Gümrük Birliği kapsamında belirli alanlardaki mevzuatında olduğu gibi, fikri mülkiyet mevzuatında da

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler I Prof. Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Güvenlik Mevzuat Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler II Yay n No : 2345 Hukuk

Detaylı

ADIM ADIM REKLAM ÜRET M

ADIM ADIM REKLAM ÜRET M Nesrin TAN AKBULUT - Elif Eda BALKAfi ADIM ADIM REKLAM ÜRET M (Reklam Filmi Prodüksiyonu) 1 Nesrin TAN AKBULUT, Lisans E itimini Anadolu Üniversitesi letiflim Fakültesi (AÖF) Sinema Televizyon Ana Bilim

Detaylı

B L fi M SUÇLARI. fiaban CANKAT TAfiKIN. Bursa, 2008

B L fi M SUÇLARI. fiaban CANKAT TAfiKIN. Bursa, 2008 I B L fi M SUÇLARI TCK daki Suç Tipleri Karfl laflt rmal Hukuktaki Durum Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleflmesi Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Elektronik mza Kanunu 5651 Say l Kanun ve Eriflimin Engellenmesi

Detaylı

GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI. Av. F.BETÜLAY KAÇIRA

GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI. Av. F.BETÜLAY KAÇIRA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI Av. F.BETÜLAY KAÇIRA STANBUL-2009 Yay n No : 2115 Hukuk Dizisi : 993 1. Bas m - Nisan 2009 ISBN 978-605 - 377-033 - 6 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI Prof. Dr. fiermin TEK NALP Ruhdan UZUN LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI T pk 4. Bask Yay n No : 2988 letiflim Dizisi : 106 3. Bask - Eylül 2009 - STANBUL 3. Bask dan (T pk 4. Bas m) Ekim 2013 - STANBUL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Y.Lisans Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi Doktora Özel Hukuku Selçuk Üniversitesi 1995

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Y.Lisans Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi Doktora Özel Hukuku Selçuk Üniversitesi 1995 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Vahit DOĞAN Doğum Tarihi : 06.03.1964 Unvanı : Profesör Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1986 Y.Lisans Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi 1988

Detaylı

ANAYASA VE İDARİ YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR

ANAYASA VE İDARİ YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR Celâl ERKUT Selçuk SOYBAY ANAYASA VE İDARİ YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR * T.C. Anayasası * Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun * Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluşu ve

Detaylı

Ekonom Sözlüğü. Erhan ARDA

Ekonom Sözlüğü. Erhan ARDA Ekonom Sözlüğü Erhan ARDA İSTANBUL-2008 Yay n No : 2043 Sözlük Dizisi : 11 II. Bas Ekim 2008 ISBN 978-975 - 295-940 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da-

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul I İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) YARGITAYIN fi HUKUKUNA L fik N KARARLARININ DE ERLEND R LMES 2007 İstanbul - 2009 II Yay n No : 2251 Hukuk Dizisi : 1062 1. Bas Kas m

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

SEDA ÖKTEM ÇEV K. Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi. MOB L TELEFON ABONEL K SÖZLEfiMES

SEDA ÖKTEM ÇEV K. Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi. MOB L TELEFON ABONEL K SÖZLEfiMES I SEDA ÖKTEM ÇEV K Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi MOB L TELEFON ABONEL K SÖZLEfiMES II Yay n No : 1973 Hukuk : 918 1. Bask - Nisan 2008- STANBUL

Detaylı

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006.

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006. PROF. DR. NURAY EKŞİ 1987 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni birincilikle bitiren Prof. Dr. Nuray Ekşi, 1988 yılında aynı fakültede Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı nda araştırma görevlisi

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

DOÇ. DR. GÜL OKUTAN NILSSON

DOÇ. DR. GÜL OKUTAN NILSSON DOÇ. DR. GÜL OKUTAN NILSSON Istanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 1. İletişim: İstanbul Bilgi

Detaylı

AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER

AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER Doç.Dr. Faruk Kerem Giray AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Avrupa Birliği Hukuku Marmara

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

M LLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA H SSE DEV RLER

M LLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA H SSE DEV RLER T.C. MARMARA ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ HUKUK ANAB L M DALI ÖZEL HUKUK B L M DALI M LLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA H SSE DEV RLER Ebru AKDUMAN stanbul, 2010 Yay n No : 1125 Hukuk Dizisi : 1123 1.

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Yay n No : 2376 Hukuk Dizisi : Bask A ustos 2010 STANBUL

Yay n No : 2376 Hukuk Dizisi : Bask A ustos 2010 STANBUL I ANAYASA fi KAYET Cabir AL YEV II Yay n No : 2376 Hukuk Dizisi : 1121 1. Bask A ustos 2010 STANBUL ISBN 978-605 - 377-298 - 9 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay

Detaylı

Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98

Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98 SAĞLAMA ADRESĐ: Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98 Đskitler-ANKARA Tel: 0312 341 89 96 0532 203 96 57 alter@alteryayincilik.com YAZIŞMA YÖNETĐMĐ

Detaylı

I stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi

I stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Doç.Dr. Mehmet HELVACI stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi BORÇLAR VE T CARET KANUNU BAKIMINDAN PARA BORÇLARINDA FA Z KAVRAMI II Yay n No : 947 Hukuk Dizisi

Detaylı

Prof. Dr. Nuray EKfi AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES ABDOLKHAN VE KAR MN A - TÜRK YE DAVASI

Prof. Dr. Nuray EKfi AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES ABDOLKHAN VE KAR MN A - TÜRK YE DAVASI Prof. Dr. Nuray EKfi stanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Baflkan AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES ABDOLKHAN VE KAR MN A - TÜRK YE DAVASI Mülteci ve S nmac Hukuku

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR II Yay n No : 1730 letiflim Dizisi : 29 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-624 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Yay n No : 2375 flletme-ekonomi : 1120. 1. Bas A ustos 2010 STANBUL III

Yay n No : 2375 flletme-ekonomi : 1120. 1. Bas A ustos 2010 STANBUL III Aç klamal - çtihatl KAT MÜLK YET KANUNU Prof. Dr. Ayd n Aybay Av. Nezihî Sanal Aç klamalar Yarg tay Kararlar Çeflitli Kanunlarla Getirilen De ifliklikler Dizin Toplu Yap larda Kat Mülkiyeti ve Kart rtifak

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı