Esnek Bir Yapı Üzerinde Yol Pürüzlülüğüne Bağlı Olarak Araç Lastik Sertliğinin Yolcu Konforu Üzerine Etkisinin Dinamik Analizi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Esnek Bir Yapı Üzerinde Yol Pürüzlülüğüne Bağlı Olarak Araç Lastik Sertliğinin Yolcu Konforu Üzerine Etkisinin Dinamik Analizi"

Transkript

1 UluslararasıKatılımlı 7. MainaTeorisiSempozyumu, İzmir, 4-7 Haziran 5 Esne Bir Yapı Üzerinde Yol Pürüzlülüğüne Bağlı Olara Araç asti Sertliğinin Yolcu Konforu Üzerine Etisinin Dinami Analizi İ. Esen * M. A. Koç Karabü Üniversitesi Saarya Üniversitesi Karabü Saarya Özet Bu çalışmada altı serbestli dereceli yarım araç modeli olara çalışılan araçta, öprü ibi esne bir yolun pürüzlülüğü ve aracın lasti sertliğinin yolcu onforu üzerine etisi araştırılmıştır. Yol pürüzlülüğü,yol asfalt alitesi ISO-868 yol standardı indesleri ullanılara, modelde temsil edilmiştir.farlı yol sınıflarında araç teerle, süspansiyon sistemi, araç övdesi ve yolcu oltuğunun ivmelenmeleri ve yer değiştirmeleri analiz edilmiştir.ayrıca farlı araç hızlarında yol pürüzlülüğününonfor üzerindei etisi de çalışmada sunulmuştur. Aracın dinami modeli ön, ara araç teerleleri, süspansiyon sistemi, araç övdesi ile şoför ve yolcu oltularından oluşmatadır. Araç ve üzerinde bulunduğu esne sisteminbütünleşi hareet denlemi esne sistem olan öprü ile aracın hareet denlemlerinin bütünleştirilmesiile elde edilmiştir. Anahtar elimeler: Yarım Araç Modeli, Yol Pürüzlülüğü, ISO-868, Yolcu Konforu, asti sertliği Abstract In this study, in a six DOF half car model vehicle, the effect of a flexible bride with a rouh road on passener comfort has been investiateddependin on the tire stiffness.in the model, the road rouhnesswas represented usin the parameters of asphalt surface quality standard, ISO-868. For different classes of roadsthe acceleration and displacements of the tires, suspension system, vehicle body and the passener seat were analysed. In addition, for different vehicle velocitiesthe effect of road rouhness on the comfort are presented in the study. Dynamic model of the vehicle is composed of front and rear wheels, suspension system, driver and passener seatsand the vehicle body. Coupled equations of motion of the flexible system and the vehicle were obtained by combinin the equations of motion of the vehicle and flexible bride system. Keywords: Half Vehicle Model, Road Rouhness, ISO-868, Passener Comfort, Tire Stiffness I.Giriş Hareetli yüler ile yapıların dinami etileşimimühendislite önemli bir onu olara literatürde yerini almıştır. * Değişi hareetli yü problemlerinin analiti çözümlerinin verildiği itap [,] bu alanda önemli bir çalışmadır. Basit mesnetli bir iriş üzerinde sabit hızla ilerleyen ütle için sönümleme uvvetlerinin ihmal edilere yapılan bir taım basitleştirmeler ile elde edilen analiti çözümlerin yer aldığı çalışmalar [3-5] de yer almatadır. Değişen ilerleme hızına sahip hareetli yü yapı dinamiği açısından önemli olup [6-9] farlı türdei irişlerin ivmelenen ütle etisi altındai dinami davranışını araştırmışlardır. Köprü irişi üzerinde sabit veya değişen hız ile ilerleyen hareetli ütlenin atalet etisi öprü dinamiği, demiryolu tasarımı ve diğer yüse hızla yapılan işlemleri için halen ünümüzde önemli bir araştırma onusu olmata olup [,] bu alanda yapılmış önemli çalışmalardır. Hareetli ütleyi tüm sistemin sonlu elemanlar modelinde hareetli bir sonlu eleman olara modelleyip böylece atalet ve sönümleme etilerini ihmal etmeden çözüme iden bazı araştırmacıların yapmış olduları sonlu elemanlar metodu yalaşımlarını verildiği çalışmalar [-4] de bulunabilir.hareetli ütle problemleri savunma sanayinde de olduça uyulama alanı bulmuş, namlu içinde yüse hız ile ilerleyen mermi çeirdeğinin atalet, Coriolis ve centripetal etilerinin tamamı hesaba atılara mermi çeirdeği ve namlu etileşiminden aynalı namlu ucu yer değiştirmelerin belirlendiği sonlu elemanlar çalışmaları [5-7] da yer verilmiştir. Konunun temel uyulama alanlarından bir diğeri olan araç öprü etileşimi problemleri özellile ağır yü amyonları, yüse hızlı trenlerin yayınlaşması ile beraber bu onu üzerine yapılan araştırmalar son otuz yılda olduça artmıştır [8]. Bu araştırımalar enel olara douz ateoriye ayrılmıştır. Bunlar süspansiyon sisteminin etisi, yol yüzey pürüzlülüğü etisi, öprü uzunluğu, öprü üzerinde hareet halindei araç frenlenmesi, araç ağırlığı, araç hızı, öprü sönümlemesi, öprü birim uzunluğu ütlesi, araç ivmelenmesi etisidir [9]. Araç öprü etileşimi üzerine il çalışmalar basit mesnetli iriş üzerinde sabit hız ile ilerleyen yoğunlaştırılmış uvvet modelleri olmuştur [].Hareetli yü probleminin önemli uyulama alanından biri olan tren ve ray etileşimi problemini sonlu elemanlar adaptasyonu ile yapılan birço çalışma vardır. Örneğin ou P. [] Euler-Bernoulli irişine öre modellediği öprü üzerinde ii aslı ve 4 serbestli dereceli araç modelinin sonlu elemanlar modelini hazırladı. Tren ray etileşimini sonlu elemanlar yöntemi ile nümeri çözümlerin elde edildiği diğer çalışmalar referans [-

2 UluslararasıKatılımlı 7. MainaTeorisiSempozyumu, İzmir, 4-7 Haziran 5 3] de verilmiştir.araç hızlarının idere artması sürüş onforu avramının önem azanmasına neden olmuştur. Esne yapılar üzerindei araç dinamiği ile ilili özellile yolcu onforu açısından [8] değerli bir çalışmadır. Bu alanda araştırılan diğer bir onu yol yüzeyi pürüzlülüğünün etisi üzerine olmuştur. Örneğin [4] öprü yolu pürüzlülüğünü zahmetli ve masraflı ölçüm yöntemleri ullanmadan farlı sınıf yol asfalt aliteleri için eliştirdiği nümeri yöntemleri ullanara yol pürüzlülüğünün araç dinami cevabına etisini incelemiştir. Bir off-road aracının farlı hız ve yol profilleri için süspansiyon sistemine ait yay ve sönüm elemanının ayarladığı çalışma [5] de verilmiştir. Köprü irişinin ço mesnetli Euler-Bernoulli irişi olara modellenip, aracın frenleme etisinin araştırıldığı çalışmada yol profiline ait PSD fonsiyonu elde edilmesi detaylı bir şeilde anlatılmıştır [6]. Genel çerçevesi itibariyle hareetli ütle problemleri armaşıtırlar. Bunun nedeni sistem eşitlileri yapısal sistemin sınır şartları, hareetli yüün ütlesi, hareet hızı ibi pe ço parametreden etilenere lineer değildir. Özellile ütlenin yer değiştirmesinden dolayı sistemin arateristi titreşim freansları değişmetedir. Diğer ütle problemlerine öre ço serbestli dereceli araç modellerinin çözümü biraz daha armaşı olup, bu çalışmada altı serbestli dereceli bir yarım araç modelinin esne bir öprü ile etileşimi modellenmiştir. Bunun yanında araç-yolcu etileşiminden yolcu onforu parametresi yol yüzeyinin sahip olduğu yüzey pürüzlülü değerlerinden yararlanılara farlı sınıf asfalt aliteleri için araç üzerinde oluşan ivmelenmeler ve yer değiştirmeler esne yapının titreşimide öz önünde bulundurulara eniş çerçevede sunulmuştur. II. Teori A. Araç öprü bütünleşi denlemlerinin elde edilmesi Araç öprü etileşiminden meydana elen salınımların yolcu onforu üzerine olan etisini inceleme için Şeil de verilen 6 serbestli dereceli şemati yarım araç modeli ve üzerinde bulunduğu öprü sistemi incelenmiştir. Araç modeli, araç övdesi, sönümlemeli teerleler, süspansiyon sistemi ve esne ve sönümlemeli yolcu oltularından oluşmatadır. Şeil de verilen modelde t, t,,, y, y sırasıyla ön teerleğin, ara teerleğin, ön süspansiyon yayının, ara süspansiyon yayının, şoför oltuğu yayı ve yolcu oltuğu yayı direnenlilerini temsil eder. Semboller c t, c t, c, c, c y, c y ise yine sırasıyla ön teer, ara teer, ön süspansiyon, ara süspansiyon, şoför oltuğu ve yolcu oltuğu sönüm atsayılarıdır. Yine m t, m t, m a, m y, m y sırasıyla ön teerleğin, ara teerleğin, araç övdesinin şoförün ve yolcunun ütleleridir. Ayrıca burada süspansiyon sisteminin ütleleri araç övdesine ilave edilmiştir. Parametreler y t, y t, y, y y, y y sırasıyla ön teerleğin, ara teerleğin, araç övdesinin, şoför oltuğunun ve yolcu oltuğunun y esenindei yer değiştirmeleridir. Köprünün diey yer değiştirmesi y(x, t), irişin uzunluğu boyunca üzerindei herhani bir x notasının t zamanında irişin sol deste ucundan referans alınan notaya öre irişin çömesidir. Bunun yanında r(x) fonsiyonu öprü zemini üzerinde pürüzlülüğü ifade etmete olup sonrai bölümlerde detaylı bir şeilde açılanacatır.

3 UluslararasıKatılımlı 7. MainaTeorisiSempozyumu, İzmir, 4-7 Haziran 5 d d y y y y m y m y y cy y c y y m, J a c c v y m t y t m t y t t c t t c t y y r(x) z x (t) b b u(t) (t) Şeil.. Altı serbestli dereceli araç-öprü etileşim modeli. Bütün bu abuller ile Şeil de ifade edilen araçöprü-yolcu etileşimi sistemi için ineti enerji ifadesi aşağıdai ibi yazılır: E y x t dx m y t J t () + m y ( t) m y ( t) m y ( t) m y ( t), (, ) ( ) ( ) a a y y y y t t t t Burada, (/m)ifadesi öprü irişinin birim uzunluğunun ütlesini temsil etmetedir. Aynı sistem için potansiyel enerji ifadesi ise şu şeilde ifade edilir: E EI y x t dx p [ (, ) ] y[ ya( t) d ( t) yy( t)] y ya t d t yy t [ ya( t) b ( t) yt( t)] ya t b t yt t t t t t + [ () () ()] + [ () () ()] [ y ( t) y( ( t), t)] H( x, ( t)) + [ y ( t) y( ( t), t)] H( x, ( t)), Yine denlem () ile verilen ifade içinde EI öprü irişinin rijitliği, H(x) Heaviside şeil fonsiyonlarını temsil eder. Ön ve ara teerlelerin öprü irişi üzerindei temas notaları aşağıdai ibi ifade edilir. () () t u() t b, () t u() t b, (3) Şeil de verilen sistem için hareet denlemi virtüel işler prensibi, Hamilton prensibi, D Alembert prensibi ibi yalaşımlar ullanılabilir. Bu çalışmada ise araç öprü bütünleşi sistemine ait ineti ve potansiyel enerji eşitlilerini ullanılara elde edilen anrane denlemleri ile birlite mod açılım yöntemi ullanılmıştır. Kiriş üzerindei herhani x notasının t zamanında çöme y(x,t) için Galerin ifadesi; n i i yxt (, ) ( xq ) ( t), (4) i x i ( x) sin, i,,..., n. i Burada q i iriş elemanındai çömeyi temsil eden enelleştirilmiş oordinat olup, i ise öprü irişinin sınır oşulları ile birlite elde edilen salınım şelidir. Bu salınım şeilleri arasındai ortoanalli şartları ise denlem (6) da olduğu ibi ifade edilir. ( x) ( x) dx N, i j i ij EI( x) ( x) dx S, i j i ij (6) (5) 3

4 UluslararasıKatılımlı 7. MainaTeorisiSempozyumu, İzmir, 4-7 Haziran 5 Denlem (6) ile verilen ifade içinde ij terimi (i,j=,,,n) olma üzere roneer deltayı temsil eder. Aracın öprü ile temas halindei as yüü zamana bağlı olara Heaviside fonsiyonları ile beraber aşağıdai ibi ifade edilir: f ( xt, ) ( f H( x ( t))) ( f H( x ( t))), (7) Burada f ve f araç parametrelerinden elde edilir ve [7] de verilmiştir. Araç öprü bütünleşi sistemi için Raylei in sönümleme fonsiyonu aynı çalışmada yer almatadır.sisteme ait anrane ifadesi potansiyel enerji ile ineti enerjinin farına eşittir. Bu durumda altı adet bağımsız oordinata öre anrane ifadesi yeniden düzenlenirse; d E E E p R,,,...,6, d tp( t) p( t) pi( t) p( t) (8) d E E E p R, i,,...,6, d tqi( t) qi( t) qi( t) qi( t) Durum değişenleri vetör formunda aşağıdai ibi yazılır: T a y y t t pt () y() t () t y y y y, (9) Q ( x) f ( x, t) dx, i,,..., n. () i i Denlem (6) ile verilen ortoanalli şartı ile iriş çömesi için ifade edilen Galerin yalaşımı (denlem (3)) ullanılara Şeil de verilen 6 serbestli dereceli araç-öprü yolcu etileşimi modelinin hareet denlemi elde edilir. Bu durumda şoför oltuğu için hareet denlemleri sırasıyla aşağıdai ibi yazılır: m yyycy[ y y( t) y a( t) d ( t)] + [ y ( t) y ( t) d( t)], y y a () Denlem () de verilen ifadeler ile birlite diğer oordinatlara ait hareet denlemleri aşağıda belirtildiği ibi durum uzay formunda yazılırsa; x () t A() t x() t f(), t () Denlem () ile verilen ifade için ereli matrisler ve bu matrislere ait parametreler[7] de bulunabilir. B. Yol pürüzlülü modeli Yol pürüzlülü profili ISO-868 (International Oranization for Standardization ) [5] standartlarına 4 öre Power Spectral Density (PSD) fonsiyonunun yer değiştirme cinsinden, farlı yol sınıfları için oluşturulan ve Tablo de verilen [8] yol indesleri diate alınara MATAB ortamında simule edilmiştir. ISO her ayrı sınıf yol için, o yol profine ait PSD değerini ullanara seiz ayrı asfalt yol alitesi sınıfı(a,b,c,d,e,f,g,h) önermiştir.burada A sınıfı en iyi yolu H ise yol pürüzlülüğü açısından en ötü yolu temsil etmetedir. Bu çalışmada sadece il üç sınıf değerlendirilmiştir. A B C D E F G H Alt limit n o =. devir/m G d (n ) ( -6 m 3 ) Üst limit TABO. ISO-868 standartlarına öre G d (n ) değerleri [8] ISO-868 standartlarına öre yol yüzeyi pürüzlülüğü, PSD fonsiyonunun hızı ve yer değiştirmesi arasındai ilişiyi tanımlayan bir formül ile araç hızı ile ilişilendirilmiştir. Yüzey pürüzlülüğünün PSD yer değiştirme fonsiyonu en enel hali denlem (3) ile ifade edilir. æ a n ö - G (n) = G (n ) (n =.) d d ç (3) çèn ø Burada n referans alınan boyutsal freans değeri olup, bu değer, (devir/metre) alınır. a değeri ise PSD fonsiyonunun üssüdür ve bu değer sabit hız ile hareet eden bir araç için olara alınır. nboyutsal freanstır, birimi (devir/s). G d (n ) ISO 868 yol sınıfı standartlarına öre Tablo ile verilen değerlere öre belirlenir. Yol yüzeyi pürüzlülü fonsiyonu r(x),zaman bölesinde denlem (3) ifadesine ters fourier dönüşümü uyulanara denlem (4) olara elde edilir. N r(x) = å 4 Gd(n i) D ncos(pn ix + qi) (4) i= Denlem (4) içinde q i ile p arasında düzün dağılıma sahip rastele belirlenmiş faz açılarıdır. Yine aynı denlem içinde D n freans artırımı olara adlandırılır ve D n= ( nmax -nmin )/ N ile hesaplanır. Burada N,n max ile n min arasında toplam freans adım sayısıdır. n i freans ifadesi ni = nmin +Dn( i-) interpolasyon ifadesi ile hesaplanır.tablo (E

5 UluslararasıKatılımlı 7. MainaTeorisiSempozyumu, İzmir, 4-7 Haziran 5 Açılamalar A.) de pürüzlülü fonsiyonuna ait MATAB proramında elde edilmesindeullanılan aloritma verilmiştir. Burada V,t,t son, D t,ifadeleri sırasıyla araç sabit hızı, başlanıç zamanı, analiz için bitiş zamanı ve interasyon adımıdır. III. Nümeri Analiz Nümeri uyulama için Şeil de verilen Euler- Bernoulli irişi olara modellenebilen basit mesnetli iriş üzerinde irişin sol tarafından sağ tarafına doğru sabit hızla ilerleyen altı serbestli dereceli araç modeli ele alınmıştır. Köprü ve araç parametreleri rastele seçilmiş olup sayısal değerleri E Açılamalar B de Tablo 3,4 içinde sunulmuştur. Nümeri analize başlamadan önce öprü orta notası çömesi için hesaba atılaca mod sayısı belirlendi. Hareet halindei aracın etisi altındai öprünün dinami cevabı düşü seviyedei temel titreşim modları etisi altında bulunduğu için, bu çalışmada öprü irişinin il dört modu hesaba atıldı. Ayrıca çalışmada esas iliyi araç dinamiği oluşturduğundan analiz olaylığı açısından böyle bir yola başvurulmuştur. Faat farlı araştırmacılar yuarıda bahsedilen teoriden yararlanılara öprü dinamiği açısından daha erçeçi sonuçlar elde etme isterse bu durumda daha yüse mod sayısı alara öprü dinamiği onusunda daha erçeçi sonuçlar elde edebilir.her ne adar araç-öprü etileşimi birbirinden etilenen bütünleşi ( coupled ) etileşim özelliği österse de bu çalışmada öprü dinami cevabına ver verilmeyere çalışma maine mühendisliği disiplininin temel araştırma onusu olan araç dinamiği ve yolcu onforu üzerine yoğunlaştırılmıştır. A. Araç hızı V=5 m/s ve üç farlı yol sınıfı arşılaştırması Şeil de sabit 5 m/s hız ile öprü üzerinden eçen araç için üç farlı yol asfalt alitesinde araç ön teerleği ivmelenmesine yer verilmiştir. Burada n =., A: G d (n )=3 x -6 m 3, B: G d (n )=8 x -6 m 3, C: G d (n )=5 x -6 m 3,n max =5, n min =4, N=4, alara yol yüzeyine ait pürüzlülü fonsiyonu üç ayrı yol sınıfı için hesaplanmıştır. Ön teerleğin ivmelenmesine ait RMS değerleri A sınıfı için RMS y (t) =.79m/s, B sınıfı A için RMS y (t) =.m/s, C sınıfı için ise B RMS y (t) =.75 m/s olara belirlenmiştir. ISO- C 63 standartlarına öre eğer yolcu üzerine elen ivmelerin ağırlılı RMS değerleri.35 m/s üzerindebir değerolursa bu durum yolcu açısından olduça rahatsız edici etilere yol açmatadır [8]. Araç teerlelerinde meydana elen bu üç sınıfa ait ivmelenme değerleri yolcu oltuğunda sönümlemelerden dolayı daha az olacağı düşünülürse yolcular için bu hız değerinde herhani bir rahatsız edici etinin oluşmayacağı açıtır. Ön teerle ivme değeri (m/s ) Şeil.. Araç hızı 5 m/s için üç farlı yol sınıflarında araç ön teerle ivmelenmeleri Şeil 3 de ise araç övde ivmelenme değerleri österilmiştir. Araç övdesine ait ivmelenmeler A sınıfı için RMS y (t) =.78m/s, Bsınıfı için RMS y (t) A =.79m/s, C sınıfı için ise RMS y (t) =.8 C m/s olara belirlenmiştir. Bu değerler ön teerle ivmelenmelerinden olduça düşü olduğu örülmetedir. Çünü teerleler ile araç övdesi arasında onumlandırılan araç ön ve ara süspansiyon sistemine ait amortisör elemanları (c, c ) bir mitar enerjiyi absorbe etmiştir. Araç övde ivmelenmesi (m/s ).5 A Sınıfı yol B Sınıfı yol C Sınıfı yol A sınıfı yol B sınıfı yol C sınıfı yol Araç hızı 5 m/s Araç hızı 5 m/s Şeil. 3. Araç hızı 5 m/s için araç övde ivmelenme değerleri B. A sınıfı yol ve üç farlı araç hızı Şeil 4 de daha öncei analizde belirlenen yol pürüzlülüğü parametreleri ullanılara üç farlı araç hızı ile ( 5 m/s, 9 m/s, 33 m/s) A sınıfı yol asfalt alitesi ön teerle ve araç övdesi ivmelenmesi cinsinden incelenmiştir. B 5

6 UluslararasıKatılımlı 7. MainaTeorisiSempozyumu, İzmir, 4-7 Haziran 5 Şeil. 4. A sınıfı asfalt alitesi için üç farlı hızda ön teerle ivmelenmeleri Burada ön teerle ivmelenmesi için araç hızı 5 m/s RMS y (t) A =.79m/s, araç hızı 9m/s, t 5 RMS y t =.77m/s, araç hızı 33 m/s RMS y 9 t 33 (t) A (t) A =.7 m/s olara belirlenmiştir. Şeil 5 de ise araç övdesi ivmelenmeleri verilmiştir. Yine burada RMS y (t) A =.78m/s, 5 RMS y (t) A =.94m/s, RMS y (t) A =.97m/s.Elde edilen RMS ivmelenme 33 değerlerinden örüldüğü ibi bu değerlerin yolcu onforu açısından ciddi rahatsız edici etisi bulunmamatadır. Araç övde ivmelenmesi (m/s ) Ön teer ivmelenmesi (m/s ) A sınıfı yol ve farlı araç hızları Şeil. 5. A sınıfı asfalt alitesi için araç övdesi ivmelenmeleri C. B sınıfı yol ve üç farlı araç hızı Şeil 6 de aynı analiz B sınıfı yol için yapılara ön teerle ivmelenmelerine ait farlı hızlardai RMSdeğerleri sırasıyla 5 m/s, 9 m/s ve 33 m/s için.6m/s,.8m/s,.75 m/s olara belirlendi. Şeil 7 de araç övdesine ait ivme değerlerinin RMS değerleri ise,79m/s,.94m/s,.97 m/s olara elde edildi. V=5 m/s V=9 m/s A sınıf yol farlı araç hızlarında V=5 m/s V=9 m/s Ön teerle ivmelenmesi (m/s ) B sınıfı yol farlı araç hızları için Şeil. 6. B sınıfı asfalt alitesi için ön teerle ivmelenmeleri Araç övde ivmelenmesi (m/s ) B sınıfı yol farlı araç hızları Şeil. 7. B sınıfı asfalt alitesi için araç övde ivmelenmeleri D. C sınıfı yol ve üç farlı araç hızı V=5 m/s V=9 m/s V=5 m/s V=9 m/s Şeil 8 de aynı analiz C sınıfı yol için yapılara ön teerle ivmelenmelerine ait farlı hızlardai RMS değerleri sırasıyla 5 m/s, 9 m/s ve 33 m/s için.75m/s,.97m/s,.84 m/s olara belirlendi. Şeil 9 da araç övdesine ait ivme değerlerinin RMS değerleri ise.79m/s,.94m/s,.97 m/s olara elde edildi. Ön teerle ivmelenmesi (m/s ) C sınıfı yol farlı araç hızları için -.3 V=5 m/s -.4 V=9 m/s Şeil. 8. C sınıfı asfalt alitesi için ön teerle ivmelenmeleri 6

7 UluslararasıKatılımlı 7. MainaTeorisiSempozyumu, İzmir, 4-7 Haziran 5 Araç övde ivmelenmesi (m/s ) C sınıfı yol farlı araç hızları için Şeil. 9. C sınıfı asfalt alitesi için araç övde ivmelenmeleri E. Araç lasti sertliği etisinin incelenmesi V=5 m/s V=9 m/s Bu ısımda araç ön ve ara teerle direnenli ifadeleri ( t, t ) birbirine eşit alınara, sistem eşitlileri farlı lasti sertlileri ve farlı yol sınıfları için çözülere araç ivmelenmeleri açısından değerlendirilmiştir. Araç hızı 5 m/s, aracın süspansiyon ve övde parametreleri ile öprü parametreleri E Açılamalar B de verildiği ibi alınmıştır.şeil da araç övde ivmelenmesi ile lasti sertliği ilişisi üç farlı yol sınıfında RMS değeri olara veriliren, ve de sırasıyla ön teerle ve şoför oltuğu için bu rafilersunulmuştur. Araç lasti sertliğinin artması övde ivmelenmeleri ile şoför oltuğu ivmelerini azaltıcı yönde eti österiren (Şeil,) araç ön teerle ivmelenmesinin artmasına neden olduğu örülmetedir (Şeil ). Ön süspansiyon sisteminde oluşan bu ivme artışı süspansiyon sistemini oluşturan elemanlar üzerine daha büyü enlite dinami uvvet oluşmasına neden olara bu elemanların yorulma ömrünün ısalmasına neden olmatadır. RMS d ( y (t) ) / dt (m/s ) 9. x Araç hızı 5 m/s Pürüzlülü yo A sınıfı B sınıfı C sınıfı K x 4 t =K t (N/m) Şeil.. Farlı lasti sertlilerinde araç övde ivmelenmesi RMS değerleri 7 RMS d (y t (t) )/dt (m/s ) Pürüzlülü yo A sınıfı B sınıfı C sınıfı Araç hızı 5 m/s K t =K t N/m x 4 Şeil.. Farlı lasti sertlilerinde ön teerle ivmelenmesi RMS RMS d y y (t)/dt (m/s ).6 x Araç hızı 5 m/s Pürüzlülü yo A sınıfı B sınıfı C sınıfı K x 4 t =K t N/m Şeil.. Farlı lasti sertlilerinde şoför oltuğu ivmelenmesi RMS değerleri IV. Sonuçlar Bu çalışmada altı serbestli dereceli yarım araç modeli ile öprü ibi esne bir yapı arasındai etileşim öprü ile teerle temas notalarındai yol pürüzlülüğü de hesaba atılara incelendi. Sonuç olara aynı araç hızı için üç farlı yol sınıfı (A, B, C) diate alındığında A sınıfı yol için ön teerle ve araç övde ivmelenmelerinin en düşü olduğu (Şeil,3), C sınıfı yol için ise en yüse olduğu örülmüştür. Benzer durum araç yer değiştirmeleri içinde eçerli olup ön teerle ve araç övde yer değiştirmeleri çalışmada verilmemiştir. Aynı sınıf yol için farlı araç hızları (5 m/s, 9 m/s, 33 m/s) diate alındığında ise araç hızının arttıça ön teerle ivmelenmelerine ait RMS değerlerinin arttığı faat araç övde ivmelenmelerinin iseazaldığısaptanmıştır (Şeil 4,5). Aynı ilişi B ve C sınıfı yol profilleri için de incelendiğinde benzer olduğu örülmüş faat RMS

8 UluslararasıKatılımlı 7. MainaTeorisiSempozyumu, İzmir, 4-7 Haziran 5 değerlerin A alitesindei yol için olduça fazla olduğu östermiştir (Şeil 6-9). Faat yine de yolcu için rahatsızlı oluşturaca bir değere ulaşmadığı elde edilen verilerden örülmetedir. Son olara farlı lasti sertlilerinin araç teerle, övde ve şoför oltuğu ivmelenmeleri üzerine etisi detaylı bir şeilde irdelenmiştir. Araç lasti sertliğinin artması ön teerle ivmelenmelerini artırmış bunun yanında araç övde ivmelenmeleri ile şoför oltuğu ivmelenmelerini azaltmıştır (Şeil -). Bu durum sistemin lineer olmayan özelliğinden aynalanmatadır. Benzer durum titreşim dalalarının pi değerleri alındığında da örülmüş olup bu rafiler çalışma sayfası sınırlılığı nedeniyle sunulmamıştır. Eğer mühendisli açısından bir araç için en ideal süspansiyon tasarımı erçeleştirilme isteniyorsa bu çalışmada anlatılan bililerden yararlanılara yapay zeâ uyulamalarından biri olan eneti aloritma ibi stoasti arama yöntemleri ullanılara, farlı araç hızları ve yol profillerinde süspansiyon sistemi tasarımı sistemin bütünleşi denlemlerinden elde edilen amaç fonsiyonları ullanılara yapılabilir. Kaynaça [] Fryba. Vibration solids and structures under movin loads. ondon: Thomas Telford House 999. [] Bajer I. C., Dyniewicz B. Numerical Analysis of Vibrations of Structures Under Movin Inertial oad, Spriner,. [3] S. Timesheno,D. Youn and W. Weaver, Vibration problems in Enineerin, 4th edition (John Wiley, New Yor, 974) [4] Esen, İ., Gerdemeli, İ.,, Hareetli Yüler Altındai Köprülü Kren Kirişlerinin Dinami Analizi,İtü derisi/d, Vol.9 pp [5] Dyniewicz, B., & Bajer, C. (). New consistent numerical modellin of a travellin acceleratin concentrated mass. World J Mech, (6), [6] ee, H., P. (996). Transverse vibration of a Timosheno beam acted upon by an acceleratin mass. Appl Acoust, 47 (4), [7] Michaltsos, G. (). Dynamic behaviour of a sinle-span beam subjected to loads movin with variable speeds. J. Sound Vib., 58 (), [8] Wan, Y. M. (9). The transient dynamics of a movin acceleratin/deceleratin mass travellin on a periodic-array nonhomoeneous composite beam. Eur. J. Mech. A. Solids., 8, [9] Dehestani, M., Mofid M., & Vafai, A. (9). Investiation of critical influential speed for movin mass problems on beams. Appl. Math. Modell., 33(), [] Michaltsos, G., Sophianopoulos, D., & Kounadis, A. N. (996). The effect of a movin mass and other parameters on the dynamic response of a simply supported beam. J. Sound Vib., 9(3), [] Esen, İ. (3). A new finite element for transverse vibration of rectanular thin plates under a movin mass. Finite Elem. Anal. Des., 66, [] Esen, İ. (). Dynamic response of a beam due to an acceleratin movin mass usin movin finite element approximation. Math Comput Appl, 6(), 7-8. [3] Kahya, V. (). Dynamic analysis of laminated composite beams under movin loads usin finite element method. Nucl. En. Des., 43, [4] Esen, İ., Koç, M., A., 3, Dynamics of 35 mm Anti-aircraft Cannon Barrel Durin Firin, İnternational Symposium on Computin in Science, İSCSE 34-5 Eim, Aydın. [5] Esen, İ., Koç, M., A., 35 mm Uçasavar Topu Namlusu için Titreşim Absorberi Tasarımı ve Geneti Aloritma ile Optimizasyonu, Otomati Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya, Türiye, pp [6] Esen, İ., Koc, M. A., Optimization a passive vibration absorber for a barrel usin enetic alorithm,expert Systems with Applications, 4(5) [7] Esmailzadeh, E., Jalili, N.,, Vehicle-Passener-Structure Interaction of Uniform Brides Traversed by Movin Vehicles, Journal of Sound and Vibration, Vol. 6, pp [8] M. Fafard, M. Bennur, M. Savard, A eneral multi-axle vehicle model to study the bride-vehicle interaction. Enineerin Computation 4(5) (997) [9] ou, P., 5, A Vehicle-Trac-Bride Interaction Element Considerin Vehicle s Pitchin Effect,Finite Element in Analysis and Desin, Vol. 4 pp [] Yan, Y., B., Chen, M., C., Chan, K., C.,, Frequency Variation in Vehicle-Bride Interaction Systems, International Journal of Structural Stability and Dynamics, Vol. 3 pp [] Azimi, H., Galal, K., Peau, O., A., 3 A Numerical Element for Vehicle-Bride Interaction Analysis of Vehicles Experiencin Sudden Deceleration, Enineerin Structures, Vol. 49 pp [] ou, P.,Au, F., 3, Finite Element Formula efor Internal forces of Bernoulli-Euler Beams Under Movin Vehicles, Journal of Sound and Vibration, Vol. 33 pp [3] Belyaev A. K., Irschi H. and Krommer M. Mechanics and Model- Based Control of Advanced Enineerin Systems, Spriner, 4. [4] Uys, P. E., Els, P. S., Thoresson, M., Suspension settin for optimal ride comfort of off-road vehicles travellin on roads with different rouhness and speeds, 44(7) [5] aw, S. S. and Zhu, X. Q.,5, Bride Dynamic Response due to Road Surface Rouhness and Brain of Vehicle,Journal of Sound and Vibration, Vol. 8 pp [6] Shirahatt A., Prasad P. S. S., Panzade P. and Kularni M. M., 8, Optimal Desin of Passener Car Suspension for ride and road holdin,journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Enineerin,Vol. pp [7] Esen İ. ve Koc M. A. Araç öprü etileşiminin yolcu onforu üzerine etisinin modellenmesi, 4. Otomotiv Tenolojileri Konresi, Bursa, -4 Haziran 8 [8] Aostinacchio A., Ciampa D., Olita S., The Vibrations induced by surface irreularities in road pavements a Matlab approach, Eur. Transp. Res. Rev, (4)6: E Açılamalar A. GİRİŞ : nmax, nmin, Gd ( n ), N, n =., a= ; HESAPA : D n = ( nmax - nmin )/ N; HESAPA : t = t : Dt : tson; HESAPA : x = V * t; For i =,..., N, do ni = nmin + ( i-) * Dn; % Spatial freans değeri i -a Gd( n) = Gd( n) *( ni / n) ; % PSDfonsiyonu % Yol pürüzlülü profili i r= r+ sqrt( 4 * Gd( n) * D n) *cos( * pi* ni * x+ rand() ** pi); end ÇIKIŞ : r Tablo. MATAB ortamında yol pürüzlülüğü için ullanılan aloritma

9 UluslararasıKatılımlı 7. MainaTeorisiSempozyumu, İzmir, 4-7 Haziran 5 E Açılamalar B. Köprü Parametreleri (m) E ( Gpa ) I ( m 4 ) ρ (/m) c (Ns/m) 5.6x Tablo 3. Çalışmada ullanılan öprü parametreleri m a () m t () m t () m y () m y () J (m ) b (m) d (m) (N/m) ( N/m) t (N/m) Araç parametreleri t (N/m) y (N/m) d (m) y (N/m) c ( Ns/m) c ( Ns/m) c t ( Ns/m) c t ( Ns/m) c y ( Ns/m) c y ( Ns/m) b (m) Tablo 4. Çalışmada ullanılan araç parametreleri 9

ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI A CLASSIFICATION MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING SOLVING TECHNİQUES

ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI A CLASSIFICATION MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING SOLVING TECHNİQUES ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 1 : 47 68 (2008) ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Yrd. Doç.

Detaylı

Türkiye Ekonomisi Đçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Birikimine Dayalı Bir Đçsel Büyüme Modeli *

Türkiye Ekonomisi Đçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Birikimine Dayalı Bir Đçsel Büyüme Modeli * Eonomi-te Volume / Cilt: 1 No: 2 May / Mayıs 2012, 21-60 Türiye Eonomisi Đçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Biriimine Dayalı Bir Đçsel Büyüme Modeli * Erinç eldan ** Özet Bu çalışmanın amacı Türiye

Detaylı

Turizm Sektörünün Türkiye nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı

Turizm Sektörünün Türkiye nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Turizm Setörünün Türiye nin Eonomi Büyümesi Üzerindei Etisi: VAR Analizi Yalaşımı Yrd. Doç. Dr. Ozan BAHAR Muğla Üniversitesi,

Detaylı

Ulaştırma Uygulamalarına Yönelik Çok Modlu Model Önerisi. Multimodal Model Suggestion for Transportation Applications

Ulaştırma Uygulamalarına Yönelik Çok Modlu Model Önerisi. Multimodal Model Suggestion for Transportation Applications Saunma ilimleri Dergisi The Journal o Deense Sciences ayıs/ay 2014 Cilt/olume 13 Sayı/Issue 1 75-105. ISS (asılı) : 1303-6831 ISS (Online): 2148-1776 Ulaştırma Uygulamalarına Yöneli Ço odlu odel Önerisi

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KANE TİPİ YARI İLETKEN KUANTUM HALKASINDA FAZ GECİKME ZAMANI

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KANE TİPİ YARI İLETKEN KUANTUM HALKASINDA FAZ GECİKME ZAMANI T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KANE TİPİ YARI İLETKEN KUANTUM HALKASINDA FAZ GECİKME ZAMANI Mehmet BOZTAŞ FİZİK ANABİLİM DALI KİLİS 0 T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İKİ BÖLGELİ ARA-ISITMALI TERMAL GÜÇ SİSTEMİNİN YÜK-FREKANS KONTROLÜ İÇİN PARÇACIK SÜRÜSÜ OPTİMİZASYONU TABANLI PI-KONTROLÖR

İKİ BÖLGELİ ARA-ISITMALI TERMAL GÜÇ SİSTEMİNİN YÜK-FREKANS KONTROLÜ İÇİN PARÇACIK SÜRÜSÜ OPTİMİZASYONU TABANLI PI-KONTROLÖR Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 3,, 3-2, 2 J. of Thermal Science and Technology 2 TIBTD Printed in Turkey ISSN 3-365 İKİ BÖLGELİ ARA-ISITMALI TERMAL GÜÇ SİSTEMİNİN YÜK-FREKANS KONTROLÜ İÇİN PARÇACIK SÜRÜSÜ

Detaylı

ÇATLAKLI AIRFOIL KESİT ALANINA SAHİP TÜRBİN KANADININ TİTREŞİM ANALİZİ

ÇATLAKLI AIRFOIL KESİT ALANINA SAHİP TÜRBİN KANADININ TİTREŞİM ANALİZİ ÇATLAKLI AIRFOIL KESİT ALANINA SAHİP TÜRBİN KANADININ TİTREŞİM ANALİZİ Rukiye Cantürk * Salih Demirtaş Hasan Öztürk Mustafa Sabuncu Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Detaylı

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 25 CİLT 2 SAYI 1 (19-36) PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI Elmas ANLI Uçak Müh. Böl İstanbul Teknik Üni. anli@itu.edu.tr Hüseyin

Detaylı

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1,(26),99-18 Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının K. A. KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

FARKLI TAŞIYICI SİSTEME SAHİP AYAKLI DEPOLARIN ZEMİN SINIFLARINA GÖRE DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ

FARKLI TAŞIYICI SİSTEME SAHİP AYAKLI DEPOLARIN ZEMİN SINIFLARINA GÖRE DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ FARKLI TAŞIYICI SİSTEME SAHİP AYAKLI DEPOLARIN ZEMİN SINIFLARINA GÖRE DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ Ramazan LİVAOĞLU Adem DOĞANGÜN Özet - Bu çalışmanın amacı, farklı taşıyıcı sisteme sahip ayaklı

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

Mutlu SEÇER* ve Mehmet Emin KURAL. Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 35160, İzmir

Mutlu SEÇER* ve Mehmet Emin KURAL. Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 35160, İzmir Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 16, Sayı 1, 2010, Sayfa 11-19 İçerisi Beton ile Doldurulmuş Çelik Kutu Kesitli Kolonların Gerilme-Şekil Değiştirme-Zaman İlişkilerinin İncelenmesi

Detaylı

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ ESRA BOSTANCIOĞLU 1, EMEL DÜZGÜN BİRER 2 ÖZET Bir binanın fonsiyon ve performansının değerlendirilmesinde; diğerlerinin yanında maliyet önemli bir parametredir.

Detaylı

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri *

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * İMO Teknik Dergi, 214 6775-684, Yazı 419 Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * Aydın MERT* Yasin FAHJAN** Ali PINAR*** Lawrence HUTCHINGS**** ÖZ Bu çalışmanın temel amacı, mühendislik

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

TAKVİYELİ AA6061 MMK LERDE GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAHMİN EDİLMESİ *

TAKVİYELİ AA6061 MMK LERDE GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAHMİN EDİLMESİ * MAKALE AL 2 TAKVİYELİ AA6061 MMK LERDE GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAHMİN EDİLMESİ * Metin Kök Doç. Dr., Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş MYO, Kahramanmaraş metinkok@ksu.edu.tr

Detaylı

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 7 (2010), No. 2, 169 185 Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçlı Kullanılması Reşat Kasap 1, ve Sibel Kavak 2 1 Gazi

Detaylı

MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI 25-27 Eylül 23 MKÜ HATAY ÖZET: MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Ş.M. Şenel ve M. Palanci 2 Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Pamukkale Üniversitesi,

Detaylı

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi itüdergisi/d mühendislik Cilt:1 Sayı:1 Ağustos 00 Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi Güven KÖMÜRGÖZ *, Nurdan GÜZELBEYOĞLU İTÜ Elektrik Elektronik

Detaylı

GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER

GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2015 CİLT 8 SAYI 1 (55-65) GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER Nusret Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü 07220,

Detaylı

Küçük Hidroelektrik Santrallerde Yük-Frekans Kontrolü

Küçük Hidroelektrik Santrallerde Yük-Frekans Kontrolü Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Engineering 23 (2), 9-28, 2 23 (2), 9-28, 2 Küçük Hidroelektrik Santrallerde Yük-Frekans Kontrolü Ebru ÖZBAY, Muhsin Tunay GENÇOĞLU Fırat

Detaylı

ERSÖZ-KABAK SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET

ERSÖZ-KABAK SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET Bu çalışmada çok kriterli karar verme yöntemleri adı altında geçen yöntemlerin

Detaylı

Al-7075 Malzemesinin Freze Tezgâhında Delme İşleminde Farklı Devir Ve İlerleme Hızları İçin Oluşan Titreşimlerin İncelenmesi

Al-7075 Malzemesinin Freze Tezgâhında Delme İşleminde Farklı Devir Ve İlerleme Hızları İçin Oluşan Titreşimlerin İncelenmesi Al-7075 Malzemesinin Freze Tezgâhında Delme İşleminde Farklı Devir Ve İlerleme Hızları İçin Oluşan Titreşimlerin İncelenmesi C. Sevim, O. Genc Abstract: This study investigates the vibration of Al-7075

Detaylı

ÖRNEK SAYFALAR. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları

ÖRNEK SAYFALAR. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları Kutlu Darılmaz İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler

TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler Carmen Amaddeo Yar. Doç. Dr. Gediz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Özgür ÖZÇELİK Yar. Doç. Dr. Dokuz Eylul Universitesi İnşaat

Detaylı

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, İnönü Bulvarı No: 18, 06041, Ankara. Geliş Tarihi/Received : 18.11.2008, Kabul Tarihi/Accepted : 24.04.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, İnönü Bulvarı No: 18, 06041, Ankara. Geliş Tarihi/Received : 18.11.2008, Kabul Tarihi/Accepted : 24.04. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, 2009, Sayfa 227-252 Öğrenme Etkili Erken/Geç Tamamlanma Çizelgeleme Problemleri İçin bir Literatür Araştırması A Literature Survey

Detaylı

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini International Journal of Research and Development, Vol.3, No., January 20 28 Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini İbrahim EKE Gazi Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXV, SAYI II, S. 329-360 Doi No: 10.14780/iibdergi.201324469 ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2014 CİLT 7 SAYI 2 (85-101) SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ HAVACILIK ve UZAY YAPILARINDA KULLANILAN AL 6013-T6 ALAŞIMININ MİKROYAPI ve MEKANİK

Detaylı