Aerodinamik Akışların Modellenmesinde Döngülü Olan ve Olmayan 7 Yaklaşımın Uygulanması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aerodinamik Akışların Modellenmesinde Döngülü Olan ve Olmayan 7 Yaklaşımın Uygulanması"

Transkript

1 Aerodnamk Akışların Modellenmesnde Döngülü Olan ve Olmayan 7 Yaklaşımın Uygulanması Mehmet Önder Efe, Marco Debas, Peng Yan, Htay Özbay 4, Mohammad Sammy 5 Elektrk ve Elektronk Mühendslğ Bölümü TOBB Ekonom ve Teknoloj Ünverstes, Ankara Makna Mühendslğ Bölümü Oho State Ünverstes, Columbus, USA Seagate Teknoloj Merkez Bloomngton, USA 4 Elektrk ve Elektronk Mühendslğ Bölümü Blkent Ünverstes, Blkent, Ankara Özetçe Kavte akışları, gaz davranışının son derece dnamk olması, Naver-Stokes denklem kümesnden gelen kuple olmuş değşkenler ve türbülans etksnden dolayı doğrusal olmayan br davranış sergler. Uzayda sürekllk se modelleme çalışmasında takp edlecek yöne etkyen öneml br husustur. Bu bldrde yerel gözlemlere dayalı modellern türetlmes tartışılmaktadır. Bu amaçla seçlen br model çn 7 farklı algortma le parametre araması yapılmış, özetle En Küçük Kareler (EKK), Rekürsf En Küçük Kareler (RKK), Düzenlenmş Kaczmarz algortması (DK), Stokastk Yaklaştırma algortması (SY), Eğm Düşümü (ED), Levenberg-Marquardt optmzasyon teknğ (LM) ve Kayma Kpl denetme dayalı uyarlama algortması (KK) ele alınmıştır. Sstem tanılayan bast br model elde edlmş ve modeln özellkler tartışılmıştır.. Grş Aerodnamk akışların modellenmesndek temel amaç gerbeslemel denetme zemn teşkl edecek br betmleycnn ortaya çıkarılmasıdır. []-[5] kaynakları, bu amaca ulaşmak çn çeştl yaklaşımların olduğunu, hang yaklaşımın hang durumda uygun olacağının çalışma koşullarına ve akış geometrsne bağlı olduğunu vurgular. Akış modellemede br yaklaşım akış fzğnden faydalanarak alt modellern gelştrlmesn önerr, []-[]. Transfer fonksyonu şeklnde düzenlenen bu altmodellern brleşm, bazı parametrelern nce ayarından sonra eldek akış sstemnn nümerk sonuçlarıyla eşleşeblmektedr, [4]. Bu yaklaşımın temel dezavantajı se sstemn grş değşkenlernn açık ve anlaşılır br şeklde tanımlanamamasıdır. Sıkça kullanılan br başka yaklaşım se Uyumlu Ortagonal Ayrışım (UOA) le sstemn baskın kplern elde etmek ve bu kpler dnamk denklemlerle fade edlen modellere dönüştürmektr, [5]-[6]. Bu yaklaşımdak güçlük se Naver-Stokes denklem kümesnden enstantanelern alınması dolayısıyla modeln enstantanelerdek blgye çok bağımlılık göstermesdr. Bu bldrde ele alınan sstem çn gelştrlen UOA tabanlı br modeln zamansal değşkenlernde gözlemlenen kaymalar bu savı doğrular ntelktedr, [7]. Akışların sebep olduğu kavte oslasyonlarının detaylı br ncelemes se [8] kaynağında bulunablr. Bu bldr modellemede zlenmes muhtemel üçüncü seçeneğn detaylarını sunmaktadır. Bu seçenek fzksel sstemn öneml blg taşıdığı düşünülen noktalarından yapılan yerel gözlemlere dayanır. Böyle br yaklaşım sstemn çevrel bleşenlernden kaynaklanan kesnszlklern de bertaraf edlmesn mümkün kılar. Dğer br deyşle, süzgeçlern, eyleyclern ve algılayıcıların detaylı modellernn gelştrlmes zorunluluğu ortadan kalkar, elde edlen model bu altsstemlern katkılarını nümerk verler yoluyla kapalı bçmde fade eder. Geçmşte bu konuda yazarların yaptığı çalışmalar Yapay Snr Ağlarına (YSA), [9], ve Bulanık Mantığa (BM) dayalı çıkarsama mekanzmalarının, [], akış modellemede oldukça y sonuçlar verdğn göstermştr. Bu bldrde önerlen model se YSA ve BM temell modellerden çok daha bast br yapıya sahptr. Bu bldr aşağıdak gb düzenlenmştr: İknc bölümde deneysel düzenek tanıtılmış, üçüncü bölümde deneysel ver- 78

2 lern hang çalışma koşulları altında elde edldğ, dördüncü bölümde çalışılan arama yöntemler, beşnc bölümde modelleme yöntemlernn br karşılaştırması ve son kısımda se sonuçlar sunulmuştur. blg []-[] kaynaklarından da ednleblr.. Deney Düzeneğ Ele alınan konu, aktf (gerbeslemel) kontrol uygulayarak hava araçlarının yüzey sürtünmesn azaltmak ve böylelkle yakıt tüketmn azaltırken saldırganlığını ve manevra yeteneğn arttırmaktır. Bu sebeple düşünülen lk yapı dkdörtgensel br kavte (oyuk) üzernde önce ses altı akışlar çn model gelştrmek ve ardından kontrol sstem tasarlamak şeklndedr. Probleme deneysel br çözüm üreteblmek çn Şekl de gösterlen sstem üretlmş ve hun bçml br arabrm le stenen Mach sayısındak akış, hava pompasından test kısmına yönlendrleblmştr. Test kısmı, Şekl de yakından gösterlen dkdörtgensel br kavteden barettr. Gösterlen kavte, en =.7mm, boy = 5.8mm ve en/boy oranı olan br geometrye 4 sahptr. Kavte, lazer görüntüleme mkanına elverşl olarak üretlmş ve her k tarafından pencerel olarak mal edlmştr. Bu çalışmada ses altı akışlar ele alınmış, özellkle akışın tek kpl ve çok kpl rezonans arzettğ rejmler de kapsanmış ve gelştrlen model, türetmde yer almayan br ver kümes le doğrulanmıştır. Hava pompası çalıştırıldığında, akış yönündek basamak geçlr geçlmez akışta kararsız parçalanmalar (separasyon) başlar. Parçalanmış basınç dalgalarının br kısmı karşı duvara çarpıp ger döner ve kavte çersnde oldukça karmaşık ve türbülans çeren br akış alanının ortaya çıkmasına sebep olur. Bu karmaşık akış alanı stenmeyen basınç dalgaları çerr k bu dalgalar geometrk düzenszlğn sebep olduğu stenmeyen etklerdr. Bu dalgaların etksn bertaraf etmek maksadıyla parçalanmanın başladığı, akış yönündek köşeden kontrol akışı uygulamak suretyle toplam sonuca etk etmek bu gerbeslemel kontrol çn kurgulanan yöntemdr. Verlen şekllerde eyleyc ve eyleycnn ssteme etk ettğ kontrol grş basamağın köşe kısmında açıkça görülmektedr. Tüm sstemn genel görünüşü se Şekl de betmlenmştr. Hava pompası üzernden ssteme gren akışkan (hava), sstem ucu açık br akış yolu le terk etmektedr. Kontrol mühendslğ açısından bakıldığında, temel meselelerden brs sstemden ver okumaktır. Bu sebeple Şekl de gösterldğ gb kavte çersne Kulte dnamk basınç transdüserler yerleştrlmştr. Kontrol çevrmn kapatablmek çn yüksek hızlı br blgsayar, güç yükseltec, bant geçren fltreler ve DSP kartı çeren kontrol blgsayarı döngüsel br bçmde bağlanmışlardır. Deney düzeneğ Dell Precson Workstaton 65 model br kontrol blgsayarı üzernde dspace DSP kartı çalıştırmakta, 8 kanaldan eşzamanlı olarak 5kHz örnekleme frekansında ver okumaya olanak tanımaktadır. Kontrol snyal (eyleyc çıkışı) Selenyum DT sıkıştırma sürücüsünün ttanyum dyaframının hareket le elde edlmekte, eyleyc grşndek elektrksel snyal Crown D-5A güç yükseltec le kuvvetlendrlmektedr. Kullanılan eyleyc bell br frekans bandında çalışabldğ çn güç yükseltecnden önce br bant geçren br fltre kullanılmıştır. Fltre Hz-kHz bandındak snyaller seçmekte, bu bandın dışında kalan bleşenler se söndürmektedr. Gelştrlen deney düzeneğ le lgl detaylı Şekl : Akış denetm sstemnn genel görünüşü Şekl : Test kısmındak basınç algılayıcılarının yerleşm Burada ele alınan kavte akışının Mach sayısının.5-. ve.9-.5 olduğu aralıklarda tek kpl güçlü br rezonans,.-.8 olduğu aralıkta se çok kpl rezonans arzettğ [] kaynağında gözlemlenmş, ve aynı kaynak sentetk jet tpnde eyleyc kullanarak snüzodal snyallerle uyarılan akış alanının uyartı snyalnn frekansından daha çok etklendğn, genlğn se görece daha az etkye sahp olup sadece yüksek Mach sayılarında etkn olduğunu göstermştr. Br sonrak bölümde, bu özellklere sahp deney düzeneğnden hang koşullar altında verlern toplandığı anlatılacaktır.. Deneysel Verlern Toplanması Şekl den de görülebleceğ üzere, akış alanından Sayısal Snyal İşleme üntes le eşzamanlı bçmde ver okunablmektedr. Basınç algılayıcıları öyle yerleştrlmştr k modellemede öneml blg çereblecek noktalar seçlmş ve bu noktalar numaralandırılmıştır. Buna göre S algılayıcısı Volt olarak kontrol blgsayarında üretlen eyleyc snyal değern, 79

3 S algılayıcısı u(t) le gösterlen ve eyleyc çıkışının hemen öncesnde oluşan basınç snyaln, S algılayıcısı v(t) le gösterlen, eyleyc çıkışının hemen sonrasındak basınç snyaln, S 4 algılayıcısı kavte test kısmı öncesndek basınç dalgalanmalarını, S 5 algılayıcısı w(t) le gösterlen ve akıntıya karşı duvar köşesnde oluşan basınç dalgalanmalarını, S 6 algılayıcısı se d(t) le gösterlen ve Kavte test kısmı tabanı merkeznde ölçülen basınç dalgalanmalarını okur. Bu çalışmada kullanılmamasına rağmen S 7 se zemn akışı hakkında blg almak maksadıyla yerleştrlmştr. Bu tanımlara göre ver toplama maksadıyla yapılan lk deney grubunda sstem rastgele üretlmş gürültü snyalyle uyarılmış, snyal genlğnn tepe değer eyleycy doyuma götürmeyecek şeklde seçlmştr. Buna ek olarak uyarma snyal sentetk eyleycnn çalışma koşulları çersnde kalablmek çn Hz-kHz aralığını kapsayacak şeklde bant geçren tpnde önsüzme şlemne tab tutulmuş ve Mach sayısı (M) olarak.5,.8,.,. ve.5 rejmlernde ver toplanmıştır. Deney grubunun knc kısmında se aynı Mach sayılarında açık çevrmde snüzodal uyartılara karşı sstem cevapları kaydedlmştr. Buna göre.5 Volt etkn değerne 5 Hz frekansına sahp br snüzodal snyal ve 4.6 Volt etkn değerne 9 Hz frekansına sahp br başka snüzodal snyal, bahs geçen her Mach sayısı çn ssteme uyartı olarak uygulanmış ve ver toplama şlem gerçekleştrlmştr. Bu genlk ve frekans değerler se sstem üzernde yapılan çalışmalar sonucunda belrlenmştr. Yukarıda anlatılan şeklde oluşturulan br eğtm verler kümes açıktır k sstemn değşk koşullar altında nasıl davrandığına dar öneml blgler çerr. Deneysel verler, seçlen tüm çalışma koşulları çn f s = 5 khz örnekleme frekansında (veya T s = /f s = µs örnekleme peryoduyla) toplanmış ve khz üzerndek blg süzülerek bastırılmıştır. Bunun sebeb se ele alınan sstemn khz değer üzernde öneml blgler çermemesdr. Mach sayısının.5, uyartı snyalnn etkn değernn.5v ve uyartı frekansının se 5 Hz olduğu durum blnçl olarak modelleme aşamasında kullanılmamış, bu ver grubu her br algortma le elde edlen modeln başarımının kıyaslanması maksadıyla deney grubu vers olarak kullanılmıştır. Br sonrak bölümde, en y ˆθ değern elde etmek amacıyla bazı yöntemler tanıtılacak ve verlern ve ver şleme yordamlarının ayrık zamanda olması dolayısıyla d(t) ve y(t) değşkenlernn yerne t = kt s olacak şeklde sırasıyla d k ve y k fadeler kullanılacaktır. 4. Modelleme Stratejler Bu çalışmada ele alınan stemn doğrusal olmadığı blnen br gerçektr. Sstemden elde edlen gözlemlere göre br adım ler tahmn yürütecek br modeln oluşturulablmes çn deneysel verler üreten sstemn doğrusal br sstem olduğu varsayımı altında, bu model çn tahmn edc sstem () denklemnde verlen yapıya sahp olacaktır. ŷ k+ = R T k ˆθ k () burada ˆθ k = (a b b c c f f g) T (a) R k = (u k y k y k v k v k w k w k M) T. (b) Yukarıdak modelde ˆθ k en y değer aranan parametre vektörünü, R k ayrık k anındak regresörü ve M se Mach sayısını gösterr. Modelleme çalışmasının amacı, br malyet fonksyonunu enküçükleyen ya da br başarım fonksyonunu enbüyükleyen ˆθ değern bulmaktır. Bu arama esnasında d(t) ve y(t) le gösterlen ve sırasıyla kavte zemnnde okunan basınç değer ve bu değere karşı düşen model cevabı kullanılacak, yöntemler ayrık zamanda ele alınacaktır. Yan br adım ler tahmn çn d k = y k+ kabul edlecek ve d k ŷ k+ le verlen hata ölçütünn en küçük değer aranacaktır. Burada ŷ k+ değşken, d k çn modeln üreteceğ cevap olacaktır. 4.. En Küçük Kareler Yöntem (EKK) d k le gösterlen zemn basıncı ölçümlernn N ardışık değern () le gösterlen br model le eşleştrmek maksadıyla d k = y k+ eştlğn kullanarak modeln ŷ k+ le gösterlen br sonrak ayrık andak cevabının, ölçülen basınç değer (d k ) olmasını styoruz. Buna göre, N ardışık gözlem matrs halnde aşağıdak gb yazılablr; J = P N k= y y. y N+ enküçükleyen ˆθ değer C A R T R T.. R T N Y = Φˆθ C A ˆθ = ŷ ŷ. ŷ N+ C A (a) (b) d k R T k ˆθ le verlen malyet fonksyonunu ˆθ = `Φ T Φ Φ T Y = P N Φ T Y. (4) fades le hesaplanablr. EKK yöntem verlen br ver kümesnn tamamı üzernde çalışmakta ve döngüsel br şleme grmekszn tek adımda ˆθ değern vermektedr, bu sebepten dolayı yöntem teratf değldr ve k nds kullanmaya gerek kalmamıştır. 4.. Rekürsf En Küçük Kareler Yöntem (RKK) Gerçek zamanda verler kesntsz bçmde okunduğu çn tüm verlern EKK yöntemndek gb braraya getrlmes her zaman sağlıklı sonuçlar veremez. Bunun yerne, şlem zamanından ve modellenmeye çalışılan süreçte meydana gelmes muhtemel değşklkler de hesaba katablmek maksadıyla EKK yöntem rekürsf (döngüsel) hale getrlmş, en y parametre değerler zamanla gelşm gösteren büyüklüklere (ˆθ k ) dönüştürülmüştür. RKK yöntemnn şleyşn betmleyen denklem kümes aşağıda verlmştr. 8

4 ˆθ k = ˆθ k + K k d k R T k ˆθ k K k = P k R k `I + R T k P k R k (5a) (5b) P k = `I K k R T k Pk (5c) Burada P t = `Φ T Φ değer başlangıçta toplanmış br ver kümes çn br defaya mahsus hesaplanır ve parametre güncelleme döngüsü rekürsf olarak (döngülü) her k anında parametre vektörünü günceller, bu şlem esnasında K t le gösterlen br ağırlık parametres üretlr ve d k Rk T ˆθ k le gösterlen br düzeltme term hesaplanır, []. 4.. Düzenlenmş Kaczmarz Algortması (DK) Normalleştrlmş zdüşüm algortması olarak da blnen DK algortması, y br ˆθ k vektörü elde etmek çn döngüsel olarak da gerçekleneblr. Güncelleme kuralı aşağıda verlmştr. ˆθ k+ = ˆθ γr k k + d α + Rk T R k R T ˆθ k k k burada α ve < γ < koşulları sağlanmalıdır, []. Bu çalışmada se, α = ve γ =.5 değerler seçlmştr. Bu bölümün sonunda, algortmanın nasıl uygulandığını temsl olarak gösteren br sahte kod da verlmştr Stokastk Yaklaştırma Algortması (SY) Stokastk Yaklaştırma algortması, verlern () le verlen br modelden üretldğ durumlarda başarılı sonuçlar üretmes le blnr. Bu yöntemde parametre güncelleme kuralı aşağıda verlmştr. ˆθ k+ = ˆθ k + P k d k R T k ˆθ k Pk dr. Burada P k = = RT R Açıkça görülmektedr k k arttıkça P k azalır ve öğrenme adım büyüklüğü küçülür. Bu se büyük k değerler çn yapılan gözlemlern ˆθ k vektörü üzerndek etksn (değştreblme gücünü) azaltır. Bu olumsuzluğu bertaraf etmek çn parametre güncelleme algortması bu çalışmada br döngü çersne alınmış ve önceden belrlenmş br sayıda olmak üzere tüm örnekler üzernden gerçekleşen br ler sürüm ve güncelleme kuralı ardışık olarak P tekrarlanmıştır. Böylelkle J = N N k= d k Rk T ˆθ k le verlen br hata ölçütü arttıkça azaltılablmş ve büyük k değerlerndek örnekler br döngü çersnde çok defa şlenmek suretyle toplamsal etkler arttırılmıştır Eğm Düşümü Algortması (ED) Hata gerye yayma olarak da blnen ED algortması YSA alanında oldukça yaygın kullanılan br güncelleme kuralıdır. ED algortması aşağıdak gb br malyet fonksyonunun her br örnek üzernden enküçüklenmes maksadıyla (8) denklemnde verldğ üzere gradyanın ters yönünde adım atılması gerektğn söyler; (6) (7) J k = e k = (d k y k+ ) = d k R T k ˆθ k ˆθ k+ = ˆθ k η J k ˆθ k = ˆθ k + ηe k R k, (8) burada < η < olmalıdır. Yakınsamayı hızlandırmak çn güncelleme kuralı aşağıdak gb değştrleblr ˆθ k+ = ˆθ k + η e k R k + µ ˆθk ˆθ k (9a) j η + E < E η + = (9b) η ζ E > E Yukarıda (a) le yapılan parametre güncelleme şlem k =,,..., N çn tamamlanıp her br örnekte karşılaşılan karesel hataların toplam değer hesaplanır ve. ler sürüm çn E = P N k= J k şeklnde tanımlanır. Adım büyüklüğünün güncellenmes se bu büyüklüğün artması ya da azalmasını dkkate alarak (b) denklemndek gb yapılır. Bu çalışmada = ve ζ =.99 değerler seçlmştr. ED algortmasının temel dejavantajı yakınsamanın çok yavaş gerçekleşmesdr, [4] Levenberg-Marquardt Algortması (LM) Levenberg-Marquardt teknğ, ED yöntemyle Newton yöntem arasında br denge algortmasıdır. LM parametre güncelleme kuralı () denklemnde verlmştr. ˆθ k+ = ˆθ k + `µ I + R k Rk T Rk e k (a) j µ E < E µ + = (b) µ ζ E > E Br öncek altbölümde anlatılan şeklde hesaplanan E değerne göre µ değer güncellenr. Eğer µ büyükse algortma ED yöntemne, küçük se Newton yöntemne benzeyen adımlar atar. ED algortmasına kıyasla LM algortması çok daha etkn güncelleme adımları belrler ancak bunun getrdğ külfet her adımda matrs ters hesaplamak şeklndedr. Bu çalışmada =.5, ζ =.9 ve µ = değerler seçlmştr Kayma Kpl Denetme Dayalı Uyarlama Algortması (KK) Bu çalışmada ele alınan son yöntem se Sra-Ramrez tarafından önerlen br yaklaşımdır ve hata değernn şaretn kullanır, [5]. Güncelleme kuralının orjnal hal () denklemnde verlmştr. ˆθ k+ = ˆθ k + η R k Rk T R sgn d k R T ˆθ k k k () 8

5 yukarıda η değer güncelleme kuralının tasarımcıya bağlı parametresn teşkl eder. Kayma kpl denetmclerde görülen ve d k Rk T ˆθ k ken ortaya çıkan çatırdama olayı ˆθk vektörüne gereksz ölçüde büyük değşmler vereblr ve bu stenmeyen br durumdur. Bunu bertaraf edeblmek çn δ > olmak kaydıyla sgn(x) x düzenlemes yapılır. x +δ Bu çalışmada δ = e ve η = e 4 değerler kullanılmıştır. % Uygulanan algortmalar çn br sahte kod Döngü =,..., E Döngü k =,..., N e k = d k R T k ˆθ k Koş DK çn (6) Koş SY çn (7) Koş ED çn (9a) Koş LM çn (a) Koş KK çn () E E + e k Son Koş ED çn (9b), LM çn (b) Son 5. Arama Stratejlernn Karşılaştırılması Tartışılan yöntemlern başarılarını karşılaştırmak çn tanımlayacağımız lk büyüklük görel hata değerdr ve aşağıdak fade le verlr e rel := P Nf N f k= d k ŷ k+ N f P Nf k= d k %, () Tablo : Karşılaştırma Ölçütler ve Sayısal Değerler e rel % p D(z) nn kökler KTH e+ EKK ± j.64 n/a RKK ± j.68 n/a DK ± j.7 n/a SY ± j.4 8. ED ± j LM ± j KK ± j olurdu. EKK algortmasının döngüsel olmaması dolayısıyla bu karşılaştırmaya katılmayacağı da gözönüne alınırsa RKK ve LM algortmaları bu bldrde dkkate alınan yöntemler arasında karmaşıklığı dğerlerne nazaran yüksek deneblecek algortmalar olurdu. Yakınsaklık açısından bakılırsa, SY, ED, LM ve KK algortmaları hemen hemen aynı KTH düzeyne erşmekte, en küçük değer se LM algortması üretmektedr. Bu sonuçlara göre, karşı düşen p ve e rel değerlernn küçüklüğü ve bastlğ gözönüne alınırsa KK algortması dğerler arasında en y yöntem olarak kabul edleblr. Aynı ölçütlere göre RKK se knc sırada yer alacaktır. Şekl de KK algortması kullanılarak elde edlen bazı sonuçlar gösterlmektedr. Sol sütündak altgrafklerde frekans domenndek sonuçlar gösterlmş, özellkle baskın tepe cvarında eşleşmenn çok y olduğu görülmüş, farkın Hızlı Fourer Dönüşümü (HFD) genlğne bakıldığında faz uyumunun da kabul edleblr ölçüde y olduğu sonucuna varılmıştır. Aynı şekln sağ altgrafklernde se bu sonuçları veren zaman domen snyaller çzdrlmş ve burada da eşleşmenn tatmn edc ntelkte y olduğu gözlemlenmştr. burada d k = y k+ ve ŷ k+ sırasıyla kavte zemn basıncının ölçülen ve model tarafından tahmn edlen değerlerdr. N f se deneyn sonlandırıldığı ayrık zaman değerdr. Dkkat edlmeldr k P Nf N f d k ŷ k+ fades ortalama karesel hataya denk düşer. Dğer br ölçüt se p le göstereceğmz ve Ölçülen ve Üretlen Snyallern HFD Genlg 5 Keskl (Krmz): Ölçülen Snyal Sürekl (Syah): Üretlen Snyal 4.5 Genlk.5 Ölçülen ve Üretlen Snyaller Keskl (Krmz): Ölçülen Snyal Sürekl (Syah): Üretlen Snyal p := F{d} F{y} le tanımlanan hata snyalnn Fourer dönüşümü grafğndek tepe değerdr. Burada F sembolü, Fourer dönüşümünü smgeler. Dğer ölçütler se Karesel Toplam Hata (KTH) ve D(z) = b z b z polnomumun köklernn değerdr. Dkkat edlmeldr k kusursuz br modeln elde edldğ durumda, yan ŷ k+ = d k = y k+ olduğu durumda () denklemnn z-dönüşümünde otoregresf kısma denk düşen polnom D(z) olacaktır. Buna göre, deney grubu verler le elde edlen sonuçlar Tablo de özetlenmştr. Tablo de görünen değerlere bakılırsa D(z) polnomunun köklernn tüm algortmalar çn.8 ± j. cvarında değerlere yakınsaması yaklaşımların ürettğ sonuçların tutarlılığı üzernde güçlü br kanıt teşkl eder. e rel le gösterlen görel hata değerlernn hemen hemen tüm yöntemlerde küçük değerler arzetmesne rağmen p değerlernde değşke oldukça yüksektr. Buna göre en kötü p sonucu ED algortması le, en y sonuç se KK algortması le elde edlmştr. Bu yöntemlere şlemsel karmaşıklık açısından bakılsa d dkkate alınması gereken lk parametre matrs ters hesabının gerekllğ Genlk Frekans (Hz) Farkn HFD Genlk Resm Frekans (Hz) 4 5 Zaman (ms) Hata Snyal Zaman (ms) Şekl : KKD yöntemyle elde edlen sonuçlara göre 5ms lk br zaman dlmnde ve spektrumun baskın tepey de kapsayan sınırlı br kısmında gelştrlen modeln başarımı. Yukarıda ele alınan büyüklüklern yanısıra ˆθ T ˆθ değernn zamanla nasıl değştğn zlemek de her br algortmanın yakınsaklık özellklern ortaya koyacaktır. Şekl 4 te bu değer her br yöntem çn çzdrlmştr. RKK ve DK algortmaları küme hatası yerne örnek hatası üzernden çalışmaları dolayısıyla bu yöntemlerde yatay eksen zaman le, SY, ED, 8

6 LM ve KK yöntemlernde se yatay eksen ayrık değer le smlendrlmş ve değer den e kadar sayarak br döngü oluşturulmuştur. Döngü son değer, seçm tamamıyle tasarımcıya kalmış br parametredr, bu çalışmada sayısı değerlern yakınsaklık özellklern göreblmek maksadıyla uygun bulunmuştur RKK DK 6 4 RKK... Zaman (sn) SY 5 5 LM DK... Zaman (sn) ED KK SY LM ED KK Şekl 5: Kompleks düzlemde H (z) le gösterlen transfer fonksyonlarının kutuplarının hareket. Şekl 4: Ayrık zaman anlarında ˆθ T ˆθ değernn gelşm. Şekl 4 te gösterlen sonuçlara göre ˆθ T ˆθ değer SY, ED, LM ve KK algortmaları çn an değşmler çermeyen br gelşm gösterr. Bu yaklaşımlar çersnde se LM algortması en hızlı yakınsamakta ve en düşük KTH değer vermektedr. Yne de p değerne göre en y sonucu KK algtmasının ürettğ gözden kaçırılmamalıdır. KK algortması çn parametrelern son değerler Tablo de verlmştr. Şekl 5 te, D(z) polnomunun köklernn zamana göre gelşm EKK dışındak her algortma çn gösterlmştr. İlk bakışta DK algortması le yapılan parametre güncelleme esnasında polnom köklernn sıkça sıçradığı ve lgl altgrafkten son değern seçleblr olmadığı görülmektedr. Polnom köklernde nspeten daha küçük salınımlar gösteren dğer algortma se RKK dr. Kalan dört algortmaya bakıldığında se en büyük lk adımı atan algortmanın ED olduğu ancak bu algortma le yakınsamanın çok uzun sürdüğü ve baskın tepenn y yakalanamadığı gözlemlenmştr. LM se dğer algortmalara nazaran daha hızlı yakınsamaktadır. SY ve KK yaklaşımları se karakterstk br özellk göstermemekle brlkte tutarlı br paramere gelşm seglemektedrler. Mach sayısının dnamk modele br grd şeklnde katılması se bu çalışmanın öneml katkılarından brdr. Açıktır k böyle br model, türetmnde zlenen yöntemden dolayı, M=.5 le M=.5 aralığındak Mach sayılarında geçerllğn koruyacaktır. Bu kısımda sorulması gereken son soru se η, µ, γ ve α gb tasarımcının seçmne kalmış parametrelern değerlernde değşklklere gderek kötü sonuç vermş br yöntemn başarımı arttırılablr m? sorusudur. Brçok deneme sonucunda bu paramerelern en y sonucu veren değerler seçlmş ve bu bldrde bu değerler sunulmuştur, bu nedenle sorunun cevabı, yapılan deneylern tutarlılığı oranında olumsuz olacaktır. 6. Sonuçlar Bu çalışmada aerodnamk akışların modellenmesnde 7 farklı arama algortması üzernde durulmuştur. Akışın karakterstk özellkler arzettğ noktalardan basınç okumaları yapılmış, ve mümkün olduğunca zengn çerkl uyartı snyaller le ver toplama şlem yapılmıştır. Görel hata ve tepe farkı Tablo : KK Yöntem çn Değşkenlern Yakınsadığı Değerler Parameter Value a.45 b.78 b c -.4 c.84e- f 4.868e- f -8.58e- g e- 8

7 büyüklükler tanımlanmış, bu değerlere göre KK algortması umut verc bulunmuştur. Dkkate alınan tüm yaklaşımlarda D(z) polnomunun kökler brm çember çersnde kalmış ve bu da çalışılan modelleme algortmalarının ve elmzdek mümerk verlern tutarlılığı olarak değerlendrlmştr. Algortmalar çersnde döngülü olanların yakınsama özellkler ˆθ T ˆθ büyüklüğünün değşmne göre değerlendrlmş, bu anlamda LM ve SM algortmalarının başarımları tatmnkar bulunmuştur. Özetle, p ve e rel değerler ana, dğer ölçütler se tal seçm ölçütlerdr ve buna göre en y sonuçları veren yöntemler sırasıyla KK ve RKK olmuştur. 7. Teşekkür Bu çalışma kısmen TOBB Ekonom ve Tekonoj Ünverstes Blmsel Araştırma Projeler Fonu tarafından (Kontrat No ETÜ-BAP-6/4), kısmen AFRL/VA ve AFOSR (Kontrat No F ) tarafından ve kısmen Avrupa Komsyonu (Kontrat No MIRG-CT ) tarafından desteklenmştr. 8. Kaynakça [] D.R. Wllams, C.W. Rowley, T. Colonus, R.M. Murray, D.G. MacMartn, D. Fabrs, J. Albertson, Model Based Control of Cavty Oscllatons Part I: Experments, 4th Aerospace Scences Meetng (AIAA -97), Reno, NV,. [] C.W. Rowley, D.R. Wllams, T. Colonus, R.M. Murray, D.G. MacMartn, D. Fabrs, Model Based Control of Cavty Oscllatons Part II: System Identfcaton and Analyss, 4th Aerospace Scences Meetng (AIAA -97), Reno, NV,. [] C.W. Rowley, T. Colonus, R.M. Murray, Dynamcal Models for Control of Cavty Oscllatons, 7th AIAA/CEAS Aeroacoustcs Conf. (AIAA -6), May 8-, Maastrcht, The Netherlands,. [4] X. Yuan, M.Ö. Efe, H. Özbay, On Delay-Based Lnear Models and Robust Control of Cavty Flows, n Advances n Tme Delay Systems, LNCSE Vol. 8, pp.87-98, Sprnger- Verlag. [5] C.W. Rowley, T. Colonus, R.M. Murray, Model Reducton for Compressble Flows, Usng POD and Galerkn Projecton Physca D, v.89, pp.5-9, 4. [6] X. Yuan, E. Caraballo, P. Yan, H. Özbay, A. Serran, J. DeBons, J.H. Myatt, M. Sammy, Reduced Order Model Based Feedback Controller Desgn for subsonc Cavty Flows, AIAA Aerospace Scence Meetng, Jan. -, Reno, NV, 5. [7] E. Caraballo, J. Malone, M. Sammy, J. DeBons, A Study of Subsonc Cavty Flows: Low Dmensonal Modelng, AIAA Paper 4-4, June 4. [8] L. Cattafesta, D. Wllams, C.W. Rowley, F. Alv, Revew of Actve Control of Flow-Induced Cavty Resonance, rd AIAA Flud Dynamcs Conference, June -6, Orlando, FL, AIAA-567,. [9] M.Ö. Efe, M. Debas, P. Yan, H. Özbay, M. Sammy, Control of Subsonc Cavty Flows by Neural Networks - Analytcal Models and Expermental Valdaton, 4rd AIAA Aerospace Scences Meetng and Exhbt, January -, 5, Reno, NV, AIAA5-94, 5. [] M.Ö. Efe, M. Debas, P. Yan, H. Özbay, M. Sammy, A Generalzng Fuzzy Model for Shallow Cavty Flows Under Dfferent Mach Regmes, 5 IEEE Conf. on Control Applcatons (CCA 5), August 8-, Toronto, Canada, pp.67-7, 5. [] M. Debas, M. Sammy, An Expermental Study of the Cavty Flow for Closed-Loop Flow Control, AIAA Paper No: -4, June. [] M. Debas, M. Sammy, Logc-Based Actve Control of Subsonc Cavty Flow Resonance, AIAA Journal, Vol. 4, No. 9, pp. 9-99, September 4. [] K.J. Åström, B. Wttenmark, Adaptve Control, Addson Wesley, 995. [4] S. Haykn, Neural Networks, Macmllan College Prntng Company, New Jersey, 994. [5] H. Sra-Ramrez, E. Colna-Morles, A Sldng Mode Strategy for Adaptve Learnng n Adalnes, IEEE Trans. on Crcuts and Systems - I: Fundamental Theory and Applcatons, v.4, no., pp.-,

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri Rasgele Değşken Üretme Teknkler Amaç Smülasyon modelnn grdlern oluşturacak örneklern üretlmes Yaygın olarak kullanılan ayrık veya sürekl dağılımların örneklenmes sürecn anlamak Yaygın olarak kullanılan

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Blm ve Teknoloj Dergs A-Uygulamalı Blmler ve Mühendslk Clt: 14 Sayı: 3 013 Sayfa: 315-38 ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE Faruk ALPASLAN 1, Erol EĞRİOĞLU 1, Çağdaş Hakan ALADAĞ,

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

JFM316 Elektrik Yöntemler ( Doğru Akım Özdirenç Yöntemi)

JFM316 Elektrik Yöntemler ( Doğru Akım Özdirenç Yöntemi) JFM316 Elektrk Yöntemler ( Doğru Akım Özdrenç Yöntem) yeryüzünde oluşturacağı gerlm değerler hesaplanablr. Daha sonra aşağıdak formül kullanılarak görünür özdrenç hesaplanır. a K I K 2 1 1 1 1 AM BM AN

Detaylı

Makine Öğrenmesi 6. hafta

Makine Öğrenmesi 6. hafta Makne Öğrenmes 6. hafta Yapay Snr Ağlarına Grş Tek katmanlı YSA lar Algılayıcı (Perceptron) Aalne (Aaptve Lnear Elemen Byolojk Snr Hücres Byolojk snrler ört ana bölümen oluşmaktaır. Bunlar: Denrt, Akson,

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya DOĞRUSAL KONTROL SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya DOĞRUSAL KONTROL SİSTEMLERİ DOĞRUSAL KONTROL SİSTEMLERİ 96 Anahtarlamalı Sstemler Kararlı Yapan PI Kontrolör Setnn Hesabı İbrahm Işık, Serdar Ethem Hamamcı Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü İnönü Ünverstes, Malatya {İbrahm.sk, serdar.hamamc}@nonu.edu.tr

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

Bilgisayarla Görüye Giriş

Bilgisayarla Görüye Giriş Blgsayarla Görüye Grş Ders 8 Görüntü Eşleme Alp Ertürk alp.erturk@kocael.edu.tr Panorama Oluşturma Görüntüler eşlememz / çakıştırmamız gerekmektedr Panorama Oluşturma İk görüntüden özntelkler çıkar Panorama

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

G.1. : Y.Kutlu, M.Kuntalp, D.Kuntalp. : Öz Düzenleyici Haritalar Kullanilarak Diken Dalgalarin Analizi. Yay nlanan Kitapç k.

G.1. : Y.Kutlu, M.Kuntalp, D.Kuntalp. : Öz Düzenleyici Haritalar Kullanilarak Diken Dalgalarin Analizi. Yay nlanan Kitapç k. G.1 Yazarlar : Y.Kutlu, M.Kuntalp, D.Kuntalp Ba l k : Öz Düzenley Hartalar Kullanlarak Dken Dalgalarn Analz Yay nlanan Ktapç k : Genç Blm nsanlar le Beyn Byofz II. Çal tay, Izmr / Turkey, 21-23 ubat2008

Detaylı

MATLAB GUI İLE DA MOTOR İÇİN PID DENETLEYİCİLİ ARAYÜZ TASARIMI INTERFACE DESING WITH PID CONTROLLER FOR DC MOTOR BY MATLAB GUI

MATLAB GUI İLE DA MOTOR İÇİN PID DENETLEYİCİLİ ARAYÜZ TASARIMI INTERFACE DESING WITH PID CONTROLLER FOR DC MOTOR BY MATLAB GUI İler Teknoloj Blmler Dergs Clt 2, Sayı 3, 10-18, 2013 Journal of Advanced Technology Scences Vol 2, No 3, 10-18, 2013 MATLAB GUI İLE DA MOTOR İÇİN PID DENETLEYİCİLİ ARAYÜZ TASARIMI M. Fath ÖZLÜK 1*, H.

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

Türk Dilinin Biçimbilim Yapısından Yararlanarak Türkçe Metinlerin Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması

Türk Dilinin Biçimbilim Yapısından Yararlanarak Türkçe Metinlerin Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması Türk Dlnn Bçmblm Yapısından Yararlanarak Türkçe Metnlern Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması Banu DİRİ, M.Yahya KARSLIGİL Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Elektronk Fakültes - Blgsayar

Detaylı

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler Ekonometr 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekm 2011) http://www.ackders.org.tr SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr.

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr. Deprem Tepksnn Sayısal Metotlar le Değerlendrlmes (Newmark-Beta Metodu) Sunum Anahat Grş Sayısal Metotlar Motvasyon Tahrk Fonksyonunun Parçalı Lneer Interpolasyonu (Pecewse Lnear Interpolaton of Exctaton

Detaylı

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ Öğretm üyes: Doç. Dr. S. Özoğuz Tel: 85 36 9 e-posta: serdar@ehb.tu.edu.tr Ders saat: Pazartes,.-3. / D-4 İçndekler. Dere teors, toplu parametrel dereler, Krchhoff un gerlm e akım

Detaylı

CuEEG: EEG Verilerinin Hızlı İşlenmesi için GPU Tabanlı Bir Yaklaşım CuEEG: A GPU-Based Approach for Fast Processing of EEG Data

CuEEG: EEG Verilerinin Hızlı İşlenmesi için GPU Tabanlı Bir Yaklaşım CuEEG: A GPU-Based Approach for Fast Processing of EEG Data ELECO '212 Elektrk - Elektronk ve Blgsayar Mühendslğ Sempozyumu, 29 Kasım - 1 Aralık 212, Bursa CuEEG: EEG Verlernn Hızlı İşlenmes çn GPU Tabanlı Br Yaklaşım CuEEG: A GPU-Based Approach for Fast Processng

Detaylı

AYLIK ORTALAMA GÖL SU SEVİYESİNİN BULANIK-OLASILIK YAKLAŞIMI İLE GÖZLENMİŞ ZAMAN SERİSİNDEN TAHMİNİ

AYLIK ORTALAMA GÖL SU SEVİYESİNİN BULANIK-OLASILIK YAKLAŞIMI İLE GÖZLENMİŞ ZAMAN SERİSİNDEN TAHMİNİ AYLIK ORTALAMA GÖL SU SEVİYESİİ BULAIK-OLASILIK YAKLAŞIMI İLE GÖZLEMİŞ ZAMA SERİSİDE TAHMİİ Veysel GÜLDAL, Hakan TOGAL 2 S.D.Ü.Mühendslk Mmarlık Fakültes İnşaat Müh Böl., Isparta/TÜRKİYE vguldal@mmf.sdu.edu.tr

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

Calculating the Index of Refraction of Air

Calculating the Index of Refraction of Air Ankara Unversty Faculty o Engneerng Optcs Lab IV Sprng 2009 Calculatng the Index o Reracton o Ar Lab Group: 1 Teoman Soygül Snan Tarakçı Seval Cbcel Muhammed Karakaya March 3, 2009 Havanın Kırılma Đndsnn

Detaylı

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır?

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır? . Br torbada 6 syah, 4 beyaz top vardır. Bu torbadan yerne koyarak top seçlyor. A İSTATİSTİK KPSS/-AB-PÖ/006. Normal dağılıma sahp br rasgele (random) değşkenn varyansı 00 dür. Seçlen topların ksnn de

Detaylı

TEKNOLOJİ BAĞIMLI YAŞAMIN MATEMATİKSEL DESENLERİ-I

TEKNOLOJİ BAĞIMLI YAŞAMIN MATEMATİKSEL DESENLERİ-I TEKNOLOJİ BAĞIMLI YAŞAMIN MATEMATİKSEL DESENLERİ-I Fevz ÜNLÜ *, Esra DALAN YILDIRIM **,Şule AYAR *** ÖZET: Evren her an nano-önces, nano, mkro, normal, makro ve makro-ötes gözler le gözlemlermze açıktır.

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:305-63X Yapı Teknolojler Elektronk Dergs 008 () - TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Başlığın Boru Hattı Etrafındak Akıma Etks Ahmet Alper ÖNER Aksaray Ünverstes, Mühendslk

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

Standart Model (SM) Lagrange Yoğunluğu. u, d, c, s, t, b. e,, Şimdilik nötrinoları kütlesiz Kabul edeceğiz. Kuark çiftlerini gösterelim.

Standart Model (SM) Lagrange Yoğunluğu. u, d, c, s, t, b. e,, Şimdilik nötrinoları kütlesiz Kabul edeceğiz. Kuark çiftlerini gösterelim. SM de yer alacak fermyonlar Standart Model (SM) agrange Yoğunluğu u s t d c b u, d, c, s, t, b e e e,, Şmdlk nötrnoları kütlesz Kabul edeceğz. Kuark çftlern gösterelm. u, c ve t y u (=1,,) olarak gösterelm.

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

BİRLEŞİK DALGACIK-SİNİR AĞI MODELİ YAKLAŞIMI İLE ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE ARIZA SINIFLAMA

BİRLEŞİK DALGACIK-SİNİR AĞI MODELİ YAKLAŞIMI İLE ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE ARIZA SINIFLAMA BİRLEŞİK DALGACIK-SİNİR AĞI MODELİ YAKLAŞIMI İLE ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE ARIZA SINIFLAMA Oben DAĞ Canbolat UÇAK, Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlk Fakültes Yedtepe Ünverstes,, Erenköy,

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

TRAFİK İŞARETLERİNİN HOUGH DÖNÜŞÜMÜ VE DVM KULLANILARAK SINIFLANDIRILMASI TRAFFIC SIGN CLASSIFICATION USING HOUGH TRANSFORM AND SVM

TRAFİK İŞARETLERİNİN HOUGH DÖNÜŞÜMÜ VE DVM KULLANILARAK SINIFLANDIRILMASI TRAFFIC SIGN CLASSIFICATION USING HOUGH TRANSFORM AND SVM TRAFİK İŞARETLERİNİN HOUGH DÖNÜŞÜMÜ VE DVM KULLANILARAK SINIFLANDIRILMASI TRAFFIC SIGN CLASSIFICATION USING HOUGH TRANSFORM AND SVM Emrah ONAT SDT - Space & Defence Technologes A.Ş. emrahonat@yahoo.com

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

DİNAMİK ANALİZ PROBLEMLERİ İÇİN YENİ BİR ADIM ADIM SAYISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ

DİNAMİK ANALİZ PROBLEMLERİ İÇİN YENİ BİR ADIM ADIM SAYISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ . Türkye Deprem Mühendslğ ve Ssmoloj Konferansı 5-7 Eylül 0 MKÜ HATAY DİNAMİK ANALİZ PROBLEMLERİ İÇİN YENİ BİR ADIM ADIM SAYISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ ÖZET: H. Çlsalar ve K. Aydın Yüksek Lsans Öğrencs, İnşaat

Detaylı

2.7 Bezier eğrileri, B-spline eğrileri

2.7 Bezier eğrileri, B-spline eğrileri .7 Bezer eğrler, B-splne eğrler Bezer eğrler ve B-splne eğrler blgsaar grafklernde ve Blgsaar Destekl Tasarım (CAD) ugulamalarında çok kullanılmaktadır.. B-splne eğrler sadece br grup ver noktası çn tanımlanan

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONUŞMACI TANIMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. Cemal HANİLÇİ

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONUŞMACI TANIMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. Cemal HANİLÇİ T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONUŞMACI TANIMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Cemal HANİLÇİ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BURSA-2007 T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ BÖLÜM 6 ALTERNATİF AKIM DEVRE ÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ 6. ÇEVRE AKIMLAR ÖNTEMİ 6. SÜPERPOZİSON TEOREMİ 6. DÜĞÜM GERİLİMLER ÖNTEMİ 6.4 THEVENİN TEOREMİ 6.5 NORTON TEOREMİ Tpak GİRİŞ Alternatf akımın

Detaylı

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ YAPILARI EERJİ ESASLI TASARIMI İÇİ BİR HESAP YÖTEMİ Araş. Gör. Onur MERTER Araş. Gör. Özgür BOZDAĞ Prof. Dr. Mustafa DÜZGÜ Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü

Detaylı

SAYISAL ANALİZ. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ. Sayısal Analiz. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

SAYISAL ANALİZ. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ. Sayısal Analiz. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ SAYISAL ANALİZ Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Sayısal Analz SAYISAL ANALİZ SAYISAL TÜREV Numercal Derentaton Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Sayısal Analz İÇİNDEKİLER Sayısal Türev Ger Farklar

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s. 1-17 Ocak 2005

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s. 1-17 Ocak 2005 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Clt: 7 Sayı: 1 s. 1-17 Ocak 25 DEPREM EKİSİ ALINDA YAPILARDA OLUŞAN ABAN KESME KUVVELERİNİN KIYASLANMASI (COMPARISON OF BASE SHEAR FORCES A BUILDINGS

Detaylı

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007 Yrd. Doç. Dr. Atlla EVİN Afyon Kocatepe Ünverstes 007 ENERJİ Maddenn fzksel ve kmyasal hal değşm m le brlkte dama enerj değşm m de söz s z konusudur. Enerj değşmler mler lke olarak Termodnamğn Brnc Yasasına

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

İki Serbestlik Dereceli KardanUygulamasının Kararlılaştırılması

İki Serbestlik Dereceli KardanUygulamasının Kararlılaştırılması İk Serbestlk Derecel KardanUygulamasının Kararlılaştırılması M.Şahn * M. T. Daş S.Çakıroğlu Z. Esen Roketsan A.Ş THK Unversty Roketsan A.Ş Roketsan A.Ş Ankara Ankara Ankara Ankara Özet Bu çalışmada, servo

Detaylı

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi Metn Madenclğ le Soru Cevaplama Sstem Sevnç İlhan 1, Nevchan Duru 2, Şenol Karagöz 3, Merve Sağır 4 1 Mühendslk Fakültes Blgsayar Mühendslğ Bölümü Kocael Ünverstes slhan@kocael.edu.tr, nduru@kocael.edu.tr,

Detaylı

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ III. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 16-18 Eylül 2010, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskşehr AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ Davut ÇIKRIKCI * Yavuz YAMAN Murat SORGUÇ

Detaylı

ZKÜ Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü ISI VE TERMODİNAMİK LABORATUVARI Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değiştirgeci Deney Föyü

ZKÜ Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü ISI VE TERMODİNAMİK LABORATUVARI Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değiştirgeci Deney Föyü ZKÜ Müendslk Fakültes - Makne Müendslğ Bölümü Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değştrge Deney Föyü Şekl. Sudan suya türbülanslı akış ısı değştrge (H950 Deneyn adı : Boru çnde sudan suya türbülanslı akışta

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Bölümü, ELAZIĞ

Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Bölümü, ELAZIĞ GENETİK ALGORİTMA İLE PARAMETRELERİ OPTİMİZE EDİLMİŞ AĞ TABANLI BULANIK DENETİM SİSTEMİNİN SİSMİK İZOLASYONA UYGULANMASI VE MATLAB İLE SİMÜLASYONU Doç Dr. Hasan ALLİ ve Arş. Gör. Oğuz YAKUT Fırat Ünverstes,

Detaylı

EMG İşaretlerinin K-Ortalama Algoritması Kullanılarak Öbekleştirilmesi. EMG Signal Analysis Using K-Means Clustering

EMG İşaretlerinin K-Ortalama Algoritması Kullanılarak Öbekleştirilmesi. EMG Signal Analysis Using K-Means Clustering KSÜ Mühendslk Blmler Dergs, (), 9 5 KSU Journal of Engneerng Scences, (), 9 EMG İşaretlernn K-Ortalama Algortması Kullanılarak Öbekleştrlmes Mücahd Günay, Ahmet ALKA, KSÜ Mühendslk-Mmarlık Fakültes Elektrk-Elektronk

Detaylı

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI OLASILIĞA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Sakarya Ünverstes Tıp Fakültes Byostatstk Anablm Dalı uerkorkmaz@sakarya.edu.tr OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI Br olayındoğal koşullar altında toplumda

Detaylı

2.4GHz ISM Bandı Alıcı Verici Sistemleri için ANFIS Kullanılarak 280MHz Band Geçiren Aktif Filtre Tasarımı ve Analizi

2.4GHz ISM Bandı Alıcı Verici Sistemleri için ANFIS Kullanılarak 280MHz Band Geçiren Aktif Filtre Tasarımı ve Analizi Fırat Ünverstes-Elazığ 2.4GHz ISM Bandı Alıcı Verc Sstemler çn ANFIS Kullanılarak 280MHz Band Geçren Aktf Fltre Tasarımı ve Analz Mehmet Al BELEN, Adnan KAYA 2.2 Elektronk-Haberleşme Mühendslğ Bölümü Süleyman

Detaylı

Aktif Manyetik Yatak Elektriksel Dinamik Modeli

Aktif Manyetik Yatak Elektriksel Dinamik Modeli Aktf Manyetk Yatak Elektrksel Dnamk Model Kutlay Aydın Mehmet Tmur Aydemr TUSAŞ Türk Haacılık e Uzay Sanay, Ankara Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü, Gaz Ünerstes, Ankara e-posta: kaydn@ta.com.tr Özetçe

Detaylı

Epilepside EEG Tabanlı Entropi Değişimleri

Epilepside EEG Tabanlı Entropi Değişimleri TURKMIA 9 Proceedngs 7 VI. Ulusal Tıp Blşm Kongres Bldrler ENMI Vol V No 1, 9 Eplepsde EEG Tabanlı Entrop Değşmler b c Serap 1 AYDINa,1, H.Melh SARAOĞLU, Sadık KARA a Elektrk-Elektronk Müh Böl, Ondokuz

Detaylı

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI Fath ÇİL GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk Mmarlık Fakültes Endüstr Mühendslğ Bölümü 4. Sınıf

Detaylı

Yapay Sinir Ağı ve Bulanık-Yapay Sinir Ağı Yöntemleri Kullanılarak Tava Buharlaşma Tahmini

Yapay Sinir Ağı ve Bulanık-Yapay Sinir Ağı Yöntemleri Kullanılarak Tava Buharlaşma Tahmini Tarım Blmler Araştırma Dergs 3 (): 45-5, 00 ISSN: 308-3945, E-ISSN: 308-07X, www.nobel.gen.tr Yapay Snr Ağı ve Bulanık-Yapay Snr Ağı Yöntemler Kullanılarak Tava Buharlaşma Tahmn Özgür KIŞI Selcan AFŞA

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARIN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE VEKTÖR ESASLI HIZ KONTROLÜ ZAFER KOCA

Detaylı

Sera İklimlendirme Kontrolü İçin Etkin Bir Gömülü Sistem Tasarımı

Sera İklimlendirme Kontrolü İçin Etkin Bir Gömülü Sistem Tasarımı Sera İklmlendrme Kontrolü İçn Etkn Br Gömülü Sstem Tasarımı Nurullah Öztürk, Selçuk Ökdem, Serkan Öztürk Ercyes Ünverstes, Blgsayar Mühendslğ Bölümü, Kayser ozturk.nurullah@yahoo.com.tr,okdem@ercyes.edu.tr,

Detaylı

STANDART VE HİBRİD YAPILAR KULLANARAK YAPAY SİNİR AĞLARI İLE İMZA TANIMA

STANDART VE HİBRİD YAPILAR KULLANARAK YAPAY SİNİR AĞLARI İLE İMZA TANIMA STANDART VE HİBRİD YAPILAR KULLANARAK YAPAY SİNİR AĞLARI İLE İMZA TANIMA Canan ŞENOL Tülay YILDIRIM Kadr Has Ünverstes, Elektronk Mühendslğ Bölümü, 3430, Cbal, Fath-İstanbul Yıldız Teknk Ünverstes, Elektronk

Detaylı

TRİSTÖR VE TRİYAK HARMONİKLERİNİN 3 BOYUTLU GÖSTERİMİ VE TOPLAM HARMONİK BOZUNUMA EĞRİ UYDURMA

TRİSTÖR VE TRİYAK HARMONİKLERİNİN 3 BOYUTLU GÖSTERİMİ VE TOPLAM HARMONİK BOZUNUMA EĞRİ UYDURMA PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİL İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : : : : 5- TRİSTÖR VE TRİYAK

Detaylı

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI 1 TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI Metehan TOLON Nuray GÜNERİ TOSUNOĞLU Özet Tüketc tatmn araştırmaları özelde pazarlama yönetclernn, genelde

Detaylı

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 1 ÇOKLU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ DENEYİ

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 1 ÇOKLU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ DENEYİ T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER ÇOKLU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ DENEYİ ÖĞRENCİ NO: ADI SOYADI: DENEY SORUMLUSU: YRD. DOÇ. DR. BİROL ŞAHİN

Detaylı

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER 1 2.1 Tanımlar Skaler büyüklük: Sadece şddet bulunan büyüklükler (örn: uzunluk, zaman, kütle, hacm, enerj, yoğunluk) Br harf le sembolze edleblr. (örn: kütle: m) Şddet :

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Eylül Deneme Sınavı (Prof.Dr.Ventsslav Dmtrov) Konu: Elektrk Devrelernde İndüktans Soru. Şekldek gösterlen devrede lk anda K ve K anahtarları açıktır. K anahtarı kapatılıyor ve kondansatörün gerlm U ε/

Detaylı

POLİNOMLARLA VE BULANIK MANTIK İLKELERİNE GÖRE GEOİT BELİRLEMENİN PRESİZYONA ETKİSİ

POLİNOMLARLA VE BULANIK MANTIK İLKELERİNE GÖRE GEOİT BELİRLEMENİN PRESİZYONA ETKİSİ TMMOB Harta ve Kadastro Mühendsler Odası 0. Türkye Harta Blmsel ve Teknk Kurultayı 8 Mart - Nsan 00, Ankara POLİNOMLARLA VE BULANIK MANTIK İLKELERİNE GÖRE GEOİT BELİRLEMENİN PRESİZONA ETKİSİ M. ılmaz,

Detaylı

PARABOLİK YOĞUNLUK FONKSİYONUNU KULLANARAK SEDİMANTER TEMEL DERİNLİKLERİNİN KESTİRİMİ

PARABOLİK YOĞUNLUK FONKSİYONUNU KULLANARAK SEDİMANTER TEMEL DERİNLİKLERİNİN KESTİRİMİ Uygulamalı Yerblmler Sayı: (Mayıs-Hazran ) -9 PARABOLİK YOĞUNLUK FONKSİYONUNU KULLANARAK SEDİMANTER TEMEL DERİNLİKLERİNİN KESTİRİMİ Estmaton of Sedmentary Basement Depths By Usng Parabolc Densty Functon

Detaylı

Polinom Filtresi ile Görüntü Stabilizasyonu

Polinom Filtresi ile Görüntü Stabilizasyonu Polno Fltres le Görüntü Stablzasonu Fata Özbek, Sarp Ertürk Kocael Ünverstes Elektronk ve ab. Müendslğ Bölüü İzt, Kocael fozbek@kou.edu.tr, serturk@kou.edu.tr Özetçe Bu bldrde vdeo görüntü dznnde steneen

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme Sistemleri Arasındaki Girişimin Minimizasyonu İçin Optimizasyon Yaklaşımı

Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme Sistemleri Arasındaki Girişimin Minimizasyonu İçin Optimizasyon Yaklaşımı Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme stemler Arasındak rşmn nmzasyonu çn Optmzasyon Yaklaşımı Optmzaton Approach to the nmzaton of Interference Between Terrestral, Ar and pace Based Communcaton ystems

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Clt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012 ÇELİK YAPI SİSTEMLERİNDE İKİNCİ MERTEBE ANALİZ YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ (INVESTIGATION OF SECOND ORDER ANALYSIS

Detaylı

Bağımsız Model Blok Dengeleme için Model Oluşturma ve Ön Sayısal Bilgi İşlemleri

Bağımsız Model Blok Dengeleme için Model Oluşturma ve Ön Sayısal Bilgi İşlemleri Bağımsız Model Blok Dengeleme çn Model Oluşturma ve Ön Sayısal Blg İşlemler Emnnur AYHAN* 1. Grş Fotogrametrk nreng çeştl ölçütlere göre sınıflandırılablr. Bu ölçütler dengelemede kullanılan brm, ver toplamada

Detaylı

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye Üç Boyutlu Yapı-Zemn Etkleşm Problemlernn Kuadratk Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak

Detaylı

MİNİMAL SİSTEMLERDE DURUM GERİBESLEMESİ İLE KUTUP ATAMA PROBLEMİNİN NÜMERİK ANALİZİ

MİNİMAL SİSTEMLERDE DURUM GERİBESLEMESİ İLE KUTUP ATAMA PROBLEMİNİN NÜMERİK ANALİZİ MİNİMAL SİSTEMLERDE DURUM GERİBESLEMESİ İLE KUTUP ATAMA PROBLEMİNİN NÜMERİK ANALİZİ Erkam Murat BOZKURT Mehmet Turan SÖYLEMEZ Kontrol ve Otomasyon Mühendslğ Bölümü, Elektrk-Elektronk Fakültes, İstanbul

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A) KOCELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk akültes Makna Mühendslğ Bölümü Mukavemet I Vze Sınavı () dı Soyadı : 18 Kasım 013 Sınıfı : No : SORU 1: Şeklde verlen levhalar aralarında açısı 10 o la 0 o arasında olacak

Detaylı

SİLİS DUMANI KATKILI BETONLARIN ÇARPMA DAYANIMININ YAPAY SİNİR AĞI İLE BELİRLENMESİ

SİLİS DUMANI KATKILI BETONLARIN ÇARPMA DAYANIMININ YAPAY SİNİR AĞI İLE BELİRLENMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Scences Academy 2008, Volume: 3, Number: 1 Artcle Number: A0046 NATURAL AND APPLIED SCIENCES CIVIL ENGINEERING Receved: June 2007 Accepted: December 2007 2008 www.newwsa.com

Detaylı

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı *

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı * İMO Teknk Derg, 2013 6211-6231, Yazı 392 Şehrç Karayolu Ağlarının Sezgsel Harmon Araştırması Optmzasyon Yöntem le Ayrık Tasarımı * Hüseyn CEYLAN* Halm CEYLAN** ÖZ Bu çalışmada, şehrç ulaştırma ağlarının

Detaylı

BİLGİSAYARLA GÖRÜ TABANLI, HAREKETLİ CİSİM YÖRÜNGESİ İZLEYEN ROBOT KOL TASARIMI

BİLGİSAYARLA GÖRÜ TABANLI, HAREKETLİ CİSİM YÖRÜNGESİ İZLEYEN ROBOT KOL TASARIMI BİLGİSAYARLA GÖRÜ TABANLI, HAREKETLİ CİSİM YÖRÜNGESİ İZLEYEN ROBOT KOL TASARIMI Emre Kouncu İstanbul Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ ekouncu@kouncurobotc.com Osman Celan İstanbul Teknk Ünverstes Elektronk

Detaylı

TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI

TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI TDK Temel Devre Kavramları ve Kanunları /0 TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI GĐRĐŞ: Devre analz gerçek hayatta var olan fzksel elemanların matematksel olarak modellenerek gerçekte olması gereken sonuçların

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN UYGULAMAYA YÖNELİK OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN UYGULAMAYA YÖNELİK OPTİMUM TASARIMI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 1999 : 5 : 1 : 951-957

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM

THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XVII, S., 004 Eng.&Arch.Fac.Osmangaz Unversty, Vol.XVII, No :, 004 THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Recep BAKIŞ,

Detaylı

Sinirsel Bulanık Sistemler İle Trafik Gürültüsünün Tahmini

Sinirsel Bulanık Sistemler İle Trafik Gürültüsünün Tahmini Snrsel Bulanık Sstemler İle Trafk Gürültüsünün Tahmn Ahmet Tortum Yrd. Doç. Dr.,Atatürk Ünverstes,Mühendslk Fakültes,İnşaat Bölümü,Erzurum E-posta : atortum@ataun.edu.tr Yasn Çodur Arş.Gör., Atatürk Ünverstes,Mühendslk

Detaylı

BETONARME YAPI TASARIMI

BETONARME YAPI TASARIMI BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 008 GENEL BİLGİ 18 Mart 007 ve 18 Mart 008 tarhler arasında ülkemzde kaydedlen deprem etknlkler Kaynak: http://www.koer.boun.edu.tr/ssmo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

ĐDEAL BĐR DC/DC BUCK DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN GENELLEŞTĐRĐLMĐŞ DURUM UZAY ORTALAMA METODU ĐLE MODELLENMESĐ

ĐDEAL BĐR DC/DC BUCK DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN GENELLEŞTĐRĐLMĐŞ DURUM UZAY ORTALAMA METODU ĐLE MODELLENMESĐ ĐDEA BĐR D/D BUK DÖNÜŞTÜRÜÜNÜN GENEEŞTĐRĐMĐŞ DURUM UZAY ORTAAMA METODU ĐE MODEENMESĐ Meral ATINAY Ayşe ERGÜN AMAÇ Ercüment KARAKAŞ 3,,3 Elektrk Eğtm Bölümü Teknk Eğtm Fakültes Kocael Ünerstes, 4, Anıtpark

Detaylı

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY BİR İŞLETMEDE KİTLESEL ÖZEL ÜRETİME YÖNELİK HEDEF PROGRAMLAMA TABANLI ÜRETİM PLANLAMA PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY ESRA AKBAL Başkent Ünverstes Lsansüstü

Detaylı

ÇELİK UZAYSAL ÇERÇEVE YAPILARIN OPTİMUM TASARIMI

ÇELİK UZAYSAL ÇERÇEVE YAPILARIN OPTİMUM TASARIMI ÇELİK UZAYSAL ÇERÇEVE YAPILARIN OPTİMUM TASARIMI M. Sedat HAYALİOĞLU *, S. Özgür DEĞERTEKİN * * Dcle Ünverstes, Müh.-Mm. Fak., İnşaat Müh. Böl., Dyarbakır ÖZET Bu çalışmada çelk uzay çerçevelern, Amerkan

Detaylı