HALKIN KORUMA OLGUSUNA TEPKİ VE/VEYA KATKISININ BELİRLENMESİ KONUSUNDA KÜLTÜR BAKANLIĞI DENEYİMİ: YENİ FOÇA DA ANKET ÇALIŞMASI VE SONUÇLARI 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HALKIN KORUMA OLGUSUNA TEPKİ VE/VEYA KATKISININ BELİRLENMESİ KONUSUNDA KÜLTÜR BAKANLIĞI DENEYİMİ: YENİ FOÇA DA ANKET ÇALIŞMASI VE SONUÇLARI 1"

Transkript

1 .D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt 5, Sayı 1, Bahar ALKIN KRUMA LGUSUNA TEPKİ VE/VEYA KATKISININ BELİRLENMESİ KNUSUNDA KÜLTÜR BAKANLIĞI DENEYİMİ: YENİ FÇA DA ANKET ÇALIŞMASI VE SNUÇLARI 1 Gül ASATEKİN Zeyep EREN GENEL 1. Bu yazı Kültür Bakalığı Eski Eserler ve Müzeler Geel Müdürlüğü Kruma Plalaması Şubesi'i Yei Fça'da gerçekleştirdiği saptama-belgeleme ve kruma geliştirme pla kararları verilerie dayaılarak hazırlamıştır. Süz kusu çalışma iller Bakası'ca hazırlaa Yei Fça İmar Plaıa temel lmak üzere Y.Mim.Rest.Uzm.Emre Madra, Y.Mim.Rest.Uzm.Gül Asateki, Etlg Zeyep Ere, Arkelg ayrüisa Kcabıyıkğlu, Arkelg Ali Zafer Çakmakçı tarafıda sürdürülmektedir. Yazarlar bu yazıı hazırlamasıda teşvik ve desteğii kedileride esirgemeyei Kültür Bakalığı Eski Eserler ve Müzeler Geel MüdürYardımcısı Y.Mim.Rest.Uzm.Emre Madra'a teşekkürü bir brç bilirler. İzmir ilie bağlı Yei Fça bucağı, kuzeyde öemli bir Rma Devri yerleşmesi la Kyme, güeyde de arkeljik, dğal ve ketsel dku özellikleri yöüde çk öemli bir ket la Eski Fça arasıda yerala bir sahil yerleşmesidir. (Şekil 1,2) Merkez bucak üfusu 1975 yılı sayımıa göre 4821 lmakla birlikte yazı bu üfus çevrede, özellikle İzmir'de gelelerle çk daha amaktadır, fakat bu aışı sayısal dökümü ile ilgili bilgi bulumamaktadır. Özellikle iç turizm girdisii giderek öem kazaması edeiyle bu çevrede yei yapılama hızlamış; buları belirli bir pla çerçeveside gelişmesi, bu süreç içide yöresel kut dkusuu ve giderek yk lmasıı ölemesi amacıyla hazırlaa imar' plaıda kruma kusu özellikle ağırlık kazamıştır. Bu kuda öcelikle Eski Fça ilçesi ele alımış, İller Bakası ve Eski Eserler ve Müzeler Geel Müdürlüğü elemaları birlikte çalışarak krumaya yöelik karar ve ölemler getire bir imar plaı hazırlamışlardır. Yei Fça bucağı da, Eski Fça kadar lmamakla birlikte, turizmi ede lduğu baskılarla karşılaşmaktadır. Bu edele, Yei Fça içi hazırlaacak imar plaıda da kruma kararlarıı getirilmesi gerekli görülmüştür. Geel Müdürlüğümüz ve tiler Bakası elemaları 1976 ve 1978 yaz aylarıda burada gerekli iceleme ve aaliz çalışmalarıı yürütmüşlerdir.

2 Gül ASATEKİN, Zeyep EREN Yei Fça'ı kumu Yei Fça'ı geel görüümü

3 ALKIN KRUMA. LGUSUNA TEPKİ VE/VEYA KATKISININ BELİRLENMESİ Fça kasabasıda, 19.yüzyılı s çeyreği ile 20.yüzyılı başıda luşa ketsel dku ve çevre değerleri, kapalı ssyal ve ekmik kşullar edeiyle fazla bzulmada güümüze kadar gelebilmiştir. Fça ve Yei Fça arasıdaki kıyı badı Izmir metplite alaıı güübirlik turizm işlevie ayrılmıştır. Bu bölgede bzulmalar da başladığıda, yapıla çalışmada klasik imar plalarıı gerektirdiği araştırmalar dışıda keti yapısal durumu, çevredeki dğal değerler, yl, meyda, ağaç, vb. gibi dkuyu luştura özellikler saptamış, yerleşmei sruları ve laakları belirlemiştir. Sağlıklı bîr ketleşmei sağllaıımasl, turizmi yöledirilmesi vr değerledirilmesi, dğal ve kültürel verileri kullaılarak krumalarıı sağlaması amacıyla şu bilgiler derlemiştir: A- l/25000ölçekli Fça -Yei Fça kıyı badı- aalizler yapılarak aa pla kararları geliştirilmiştir. B- 1/5000 ölçekli kültürel ara2i kullaımı-ç.alışma yapıla bölgede mekaları değer ve özellikleri belirleerek 'sit' alaları saptamıştır: a- Dğal Sit Bölgeleri: Bitki öüsü ve siluet açısıda krumaları gerekli görüle alalardır. b- Arkeljik Sit Bölgeleri: Atik yerleşmei yğuluğua ve bilime derecelerie göre dö bölümde plamıştır. c- Ketsel Sit Bölgeleri; İçerdiği sivil mimarlık öreklerii yğuluğua göre dereceledirilerek yapılama şaları belirlemiştir. Bu çalışmaı bir öemli yöü de kruma lgusua halkı tepki ve/veya katkısıı, kısaca eğilimii e labileceğii belirlemesi amacıyla bir aket yapılmasıdır. 2 Geleeksel imar plalarıı yapımıda kullaıla tipik ssyekmik ve demgrafik aketlerde farklı sruları yer aldığı bu araştırma geelde yapısal değişime çk fazla uğramamış, bzulmaı yei yei hızladığı bir bölgede yaşıyaları çevre bilicii aya kyduğu içi ilgiçtir. YENİ FÇA'DA ANKET UYGULAMASI Çalışmaı temelii Yei Fça'daki geleeksel kutlarda turalara uygulaa aket luşturmaktadır. Bu aket, hem yapılara ilişki bilgileri, hem kullaımları ssyal ve ekmik yapısıı, hem de bu kişileri çevrelerie ve krumaya yöelik tavır ve düşücelerii saptamaya aracı lacak sruları içermektedir. Bu srular, yedi başlık altıda plamış, ayrıca aketörü kedi gözlemlerii açıklayacağı sekizici bir bölüm ayrılmıştır. Bu yedi başlık şulardır:. Yapıı fiziksel özellikleri. Yapıı kfr durumu. Kut-Aile ilişkileri. Yeileme-Kruma ilişkileri. Kruma bilici. Yapım ve arım gücü Aket frmuu bir öreği şekil 'de görülmektedir. Aket, ketteki geleeksel yapılarda %20 rastlatısal örekleme yötemiyle seçile bir grupta uygulamıştır. Bu grup 70 kutu kapsamış; acak seçile yapılarda dördü aket amacıa uygu lmadığıda uygulama dışı bırakılmış, aket suçları 66 kut üzeride değerledirilmiştir. FİZİKSEL VERİLER YENÎ. FÇA'NIN ÇEVRESEL DEĞERLERİ VE MİMARİ ÖZELLİKLERİ Yei Fça'ı büyük bir bölümü Rum mimarisii yasıta, çk az bir bölümü ise Geç smalı devri özelliklerii taşıya yapılarda luşmaktadır (Şekil 4,5,6). ldukça düzgü bir plaa sahip la keti iki aa skağı vardır. Yaklaşık 7-8 m. geişliğideki bu skakları özgü taş kaplaması yk lmuş, az bir bölümü de asfaltlamıştır. Ya ve ara skaklar ldukça dardır. Geişliği baze m.'ye kadar ie bu skakları iki yaıda bitişik düzede geellikle iki, baze de tek katlı, kesme veya şuralı mlz taşta yapılmış yığma yapılar sıralamıştır (Şekil 7,8), Pfilli bir krişte sra başlaya çatı öüsü, aslıda alaturka kiremit lmakla birlikte çğuluğu marsilya kiremite döüş türülmüş tür. Evleri cephe düzei, kuma göre bazı değişiklikler göstermektedir: Yei Fça'ı iki eski ticaret merkezi vardır. Bularda keti kuzeyide laı bugü kısme terkedilmiş, dükk-- ''ar tamame kapatılmış, bazıları kut ve/veya dep

4 1. YAPININ FİZİKSEL ÖZELLİKLER! 4. KNUT-AILE İLİŞKİLERİ 6. KRUMA BlLINCl 1.1.Yapıı ruma duruu : Çevresel (1), (2), () 1.2.Yapı Malzemesi : Kargir( ), Ahşap Karkas( ], i$er( 1..Kat Sayısı ; 1 ( ), 1-2 ( ), ''e fazla ( ) 1.*.Yapısal Duru». : iyi( ), rla{ -). fea( ), harabe] ] 1.5.Değisirlik : rjial[ ), az değişmişi }, ÇK değ smis( ) 1.6.Kulları» biçimi : Kut( ), Kut-isyeri( ), Isyeri[, Metruk( ) i.7.evi yası edir? ; 2. YAPININ KNFR DuUU 2.1.Su : Var( ), Yk[ ) 2.2.Elektrik: Var( ), Yk( ) 2..0da sayısı : 2.4. İçerde Dısarda Müşterek Yk Tuvalet Mutfak 2.5.Evi kfr kşulları sizce yeteri imidir?. AİLE YAPISI.1.Aile büyüklüjü.2.ailei aylık kazacı ve ya gelirleri..ailei demgrafik ve ekmik durusu 1 4 S rvet[ ), ayır] Yası Cisiyet Ak.Der. Eğitim Keslek ) 4.1.Yapıı ülkiyeti; ev sahibi! }, kiraya verse kiracı( ), ödediğiiz kira ücretsiz barııyr ( ) 4.2.Kat yılda beri 6u evde turuyrsuuz? l-4[ ), 5-9( ), 10-14[, ( ), 20+ ( ) 4..Daha Öce erede turuy'duuz? Ayı mahallede başka bir evde( ) Başka bir mahallede! ) Başka bir sehirde( ) 4.i.Fça'ya ede geliiz? 4.5.Bu evi ede tercih ettiiz? S. YEN ILEE-KRUMA İLİŞKİLERİ 5.1.Çevreizde sizi rahatsız ede şeyler elerdir? 5.2.Eviizde memumusuuz? Evet( ), ayır( ) S..Nede memu değilsiiz? 5.4,Kemu değilseiz asıl bir evde turmak istersiiz? Kderl ), Geleeksel ( ) 5.5.Eviiz size yetiyr mu? 5.6.Eviizi bütü bölümlerii kullaabiliyrusumız? S.7.Eviizde mksiu değilseiz veya size yetmiyrsa e yaprayı düşüüyrsuuz? arıp kullamak) ) ilave yapmak( ) sat«ak( ) kiraya verip başka bir eve cıkmak( ) Yıkıp yeide yapmak) ) Kedi eliyle! ) Müteahhit eliyle! ) 5.8.Yeileme isteğiizi egelleye edeler varıdır? Nelerdir? 6.1,Eviizi krumaya de 6.2.Yakı çevreizde k 6,.Fçaı e güzel ye 6.4.Kasaba birçk yei a. daha iyi lacas;! b. bugükü güzelliğ c. bei ilgiledirm d. diğer 7. YAPİ TC NARIM GC 7.1.Yapıı bakım ve a evet! ), hayır [ ) 7.2.Daha az masraflı bir evet( ), hayır [ ] 7..Eviizi armak içi ödemek üzere kredi v 7.4.Vei bir ev yapacak 8. ISER GÖZLEMLER YAPININ ADRESİ EVANTEft N

5 ALKIN KRUMA LGUSUNA TEPKİ VE/VEYA KATKISININ BELİRLENMESİ 19 Şekil 4. Tipik bir Rum yapısı halie döüştürülmüştür. Keti bugü de tüm calılığı ile devam ede ikici ve esas merkezi yerleşmei heme tam asıda, birici merkezi kuzeyide yer alır (Şekil 9,10). Bu iki merkezdeki yapıları cephe ve pla düzei yalız kut larak kullaılalarda ldukça farklıdır. Bu yapılarda zemi katta dükkalar yer almaktadır. Buları pecere byutları x cm. gibi ldukça büyük lup geellikle demir kepeklidirler. Tek bîr kare -ya da kareye yakı dikdögemekada luşa bu dükkaları giriş kapıları da ayrıdır. Bu yapıları büyük bir bölümü iki katlı lup, üst katlar kut işlevii bugü de sürdürmektedir. Bu katlarda pecer'e byutları değişmekte, x cm. byutlarıa ulaşmaktadır. Skak cepheside geelde üst katta ikili veya üçlü pecere düzei görülmektedir. Bugü kullaılmaya güeydeki ticaret merkezide ise tek katlı yapılar yğulaşmaktadır (Şekil 11,12). Ketteki kutlar geellikle iki katlıdır. Alt katta dep lduğu durumlarda bu mekaı ayrı bir giriş kapısı -ki byutları aa girişte daha küçüktür ve taş lelu süslemesiz kapılardırvardır. Buları bir kısmıı 70x90 cm. byutlarıda küçük pecereleri buluur. Bu durumda aa giriş kapısı skak ktuda 4-5 basamak daha yüksektir. Geellikle basık, baze de yarım dairesel kemerli, ldukça görkemli bir kapı larak düzeleir. Kapı kaatları süslemeli ahşap kapılar lup camlıdırlar. Bu bölümleride de süslemeli demir parmaklıklar.^buluur. Rum mimarisii ldukça öemli bir etkisi larak da kapıı iki yaıda pfilli bir başlıkla bite sütuçeler görülmektedir. Bu özellikler" zegi evi larak taımlaabilecek yapılarda görülmektedir. Daha basit evlerde ise düz taş lelu girişler vardır. Zemi katlarda 100x200 cm. byutlarıda, baze dikdöge, baze de basık kemerli bir ya da iki pecere'yer alır. Bular geellikle demir, çk az larak da ahşap düz>kepeklidir. Üst katlarda ise yapıı büyüklüğüe, dlayısıyla da sayısıa bağlı, larak iki ya da üç pecere yer almaktadır. Buları kepekleri ahşaptır (Şekil 1,14,15).

6 20 GÜL ASATEKÎN, ZEYNEP EREN Şekil 5. Diğer bit tipik Rum yapısı. Gerek çk rastlaa acak ilgiç kapı detayı, gerekse kullaıcıları yaşatısıı skağa yasıma biçimi izleebilir.. Mai Weaver, A Twer use at Yei Fça, İzmir, Balka Studies, vl.12.,.l., 1971, SB Balk ldukça seyrek lup, iki yada da, ada demir parmaklıklı küçük bir sfaı yer aldığı pla tipide görülmektedir. Yapıları heme tümüde zemi kat servis mekaı lup mlz taş öülü yüksek duvarları çevrelediği, taş kaplı avluya açılmaktadır. Ahşap merdivele çıkıla üst katlarda iki ya da üç üda yer alır. İçleri çğulukla süslemesizdir. Acak bir kaç evde süsleraeli işler (ayalık) ve dlaplar görülmüştür. Keti içideki bu tipik yapılarda değişiklik göstere kule tipi kutlar ise yerleşme dışıda yapıla bağ evleridir. Çevreyi gözetlemek amacıyla yapıla iki veya üç katlı bu yüksek yapıları alt katı servis ve deplama mekaları lup yaşama birimleri üst katlardadır. Kutları üzerideki kitabelerde bu yapıları yılları arasıda yapıldığı alaşılmaktadır. Yapım tekiğide ve detaylarıda kitabesiz yapıları da tarihii yaklaşık larak saptamak lasıdır. Kutlar, gerçekte yörei iklim kşulları göz öüe alıarak, yazı seri kışı sıcak lacak şekilde küçük pecereli kesme veya kaba yu taşta yapılmıştır. Ayrıca yapım tekiğide bölgei deprem kuşağıda lduğu da göz öüe alıdığı görüüyr. Duvar kalılıkları, pecere byutlarıı küçüklüğü. ve kumları, hafifletme kemerlerii kullaılışı bu kaıyı vermektedir.

7 ALKIN KRUMA LGUSUNA TEPKİ VE/VEYA KATKISININ BELİRLENMESİ 21 Şekil 6. Bu skak görüümü Yei Fça'da ldukça küçük bir bögede görülebilecek bir özelliktir. Türk mimarisii Rum yapılarıda farklılığı hem malzeme hem de mimari elemalar (eli böğrüde, geiş saçak, düz kapılar) yöüde belirgidir. 4. Mder sözcüğü çk katlı, geiş pecereli, fayas döşemiş mutfağı ve baysu la kutları taımlamak içi halk tarafıda kullaılmaktadır. Acak kutları çğuda mutfak, bay ve tuvaleti ya lmaması ya da bahçede yer alması bugüü yaşam kşullarıa ters düştüğüde yakiılmaktadır. Ayrıca mder yapılara özlem ve Özeti de öemli bir etkedir. Ket dkusuu kruması kusuda halkı eğilimii belirlemek amacıyla yapıla bir akette bu tür bir kut isteği ldukça düşüdürücüdür (Bk: Kut-Aile ilişkileri Bölümü). KNUTLARIN YAPISAL DURUMU Akete ku la yapıları yapısal durumları şöyledir: %.'ü iyi durumdadır. % 45.6'sı küçük arım gerektirmektedir. % 21.1'i büyük ölçekte arım gerektirmektedir (Bk.Tabl 1). Yapıları cephelerii geelde çk sağlam görülmelerie karşı içleride sıva çatlak ve dökülmeleri bulumakta, ahşap bölümleri çürümüş lduğu gözlemektedir. Dışta bakımsız ve kötü durumda la yapıları ise içleri tümüyle haraptır. Tabl 1. Kutları yapısal durumu İyi a harap % plam

8 22 GÜL ASATEKİN, ZEYNEP EREN Şekil 7. Keti dğusuda tipik bit skak görüümü YAPILARDA DEĞİŞMÎŞLÎK. Üzeride araştırma yapıla eski kutlarda özgü durumuda kalaları ile çk az değişmiş lalarıı yüzdeleri birbirie çk yakıdır (Bk.Tabl 2). Kutlarda daha çk sıva, pecere ve kapı değişiklikleri görülmektedir. Bia yüzeyi ve pecere kearlarıı değişik reklerde byaması, ahşap dğramaları demire çevrilmesi geel Özelliklerdir. Acak, geel larak yapılarda çk köklü bir değişiklik görülmemektedir (Şekil 16). Tabl 2. Yapılarda değişmişlik rijial az değişmiş 5 5. çk değişmiş plam YAPILARIN KULLANIMI Çalışma kapsamıa gire 66 yapıda yalız biri kut-işyeri, geri kala 65 yapı ise kut larak kullaılmaktadır (Bk.Tabl ). Tabl. Yapıları kullaımı kut kut+ işyeri plam

9 ALKIN KRUMA LGUSUNA TEPKİ VE/VEYA KATKISININ BELİRLENMESİ 2 Şekil 8. Keti batlsida tipik bir skak. Bu çevredeki evler eski malzeme kullaılarak yeide yapılmışlardır. KNFR DURUMU İcelee 66 kutta: 25 ide su ve elektrik vardır. 7 side yalız elektrik vardır. 4 taeside ikisi de yktur (Bk.Tabl 4). Bu yapıları 21 taeside WC içeride, 42 taeside ise dışarıdadır. evde ise hiç bulumamaktadır. Tabl 4. yapıları kfr durumu su+ elektrik var elektrik var hiçbiri yk plam Mutfak ve bay içi geellikle kutlarda özel yer ayrılmamıştır. Aket yapıla evleri taeside bay içeridedir. 11 taeside dışarıya eklemiştir. 22 taeside bu işlev içi ayrılmış yer yktur. 55 kutta mutfak evi içidedir. 11 taeside ise dışarıda, geellikle girişlerde, öreği merdive altlarıda yada bahçede yer almaktadır (Bk.Tabl içeride dışarıda yk Tabl 5. Yapılarda servis mekalarıı durumu tuvalet bay 50.0 mutfak

10 24 GÜL ASATEKIN, ZEYNEP EREN alkı büyük bir bölümü kutları kfr durumlarıı yeterli bulmamakta e Öemli gereksiimlerii karşılamadığıda yakımaktadır (Bk.Tabla 6). Tabl 6. Sru: Evi kfr kşulları sizce yeterli midir? evet 5 5. hayır cevapsız 4.6 plam ,0 Kutları da sayısıda ldukça değişiktir. İceleme sucu yapıları geelde 1-4 dalı ve 5-8 dalı lmak üzere iki grupta pladığı görülmektedir. 1-4 dalı kutlar 56, 5-8 dalı kutlar ise 10 adettir (Bk.Tabl 7). kut başıa,5 da düşmektedir ki bu da sayısıa göre rmal bir dağılım göstermektedir. da-say. da/kişi ev say, Tabl 7. da sayısı/kişi sayısı Acak ileride de beliildiği gibi (Bk.tabl 18) kişiler evlerii yeterli lmadığı kaısmdadırlar. Kullaıla mekaları değerledirilmesi kusudaki srularda alaşıldığıa göre aileleri 49 u evlerideki tüm mekaları kullamakta, 17 si ise kullaamamaktadır, Büyük kutlarda yalızca 1-2 da kullaılmakta, geri kala mekalar kiler yada dep larak değerledirilmektedir (Bk.Tabl 8). Kapasitesii altıda kulaıla evleri 6 sıda yalız bir kişi yaşamaktadır. Bir kısım yapılar ldukça harap ve turulamayacak durumda lduğuda tümü değerledirilmemektedir. % evet hayır Tabl 8. Sru: Eviizi ciim bölümlerii kullaabiliyr musuuz? plam

11 ALKIN KRUMA LGUSUNA TEPKİ VE/VEYA KATKISININ BELİRLENMESİ 25 DEMGRAFİK VERİLER MÜLKİYET DURUMU Araştırma kapsamıa gire kutlarda yaşaya 66 ailede; 60 aile yapıı sahibidir. 5 aile kiracıdır. 1 aile ise bedelsiz turmaktadır. Bu da göstermektedir ki Yei Fça'da kiracılık çk yaygı değildir. Büyük çğuluk kedi evide turmaktadır. Yei yapılara da gereksiim vardır, çükü Yei Fça iç turizme açılmakta ve özellikle Izmirde gele aileler tüm yaz byuca turmak Üzere ev kiralamayı- yeğlemektedirler. Bazı yei Fçalılar yazı Bağarası'a gittikleri içi yalızca bu kişiler evlerii yazlık larak kiraya vermektedirler. Şekil 9. Keti bugü de e calı yeri la ticaret merkezideki bu yapı, Rum kökeli lup alt katı ticaret, üst katı kut işlevii hale sürdürmektedir. Şekil 10. Yie ticaret merkezide yalız bu işlev içi yapılmış bir Rum yapısı.

12 26 GÜL ASATEKÎN, ZEYNEP EREN Şekil 11. Ticaret işlevii yüklee yapılarda 'a' ve 'b' tipleri özellikle ikici, bugü de kullaıla merkezde; 'c' tipi ise eski merkezde yğulaşmaktadır. Şekil 12. Kut+Ticaret işlevlerii birlikte lduğu yapılar."a" tipi e yaygı örektir, "b", "c" ve "d" tipleri de görülmektedir, "e" tipi İse eder kullaıla bir cephe düzeidir. r p^*1^' ' fx -^

13 ALKIN KRUMA LGUSUNA TEPKİ VE/VEYA KATKISININ BELİRLENMESİ 27 Şekil 1. Kutlarda cephe düzeleme tipleri. Tek katlı yapılar çk az sayıdadır ("a" ve "b" tipleri), "c", "d" ve "e" tipleride alt katlar servis mekalarıa ayrılmıştır. " ", "g", "h" ve "i" tipik cephe düzeleridir, "j" tipi ise "zegi evi" lacak iteleebilecek yapılarda görüle cephe düzeidir.

14 28 GÜL ASATEKÎN, ZEYNEP EREN "- w* *>T*il Şekil 14. Tipik bir Rum yapısı ile iist katı Türkler tarafıda eklemiş Rum Kökeli bir dige yapı. Bu ikilem Yei Fça'da çk yaygı bir görütü değildir, Kiralar devamlı turalar içi fazla değişke değildir. alama 400 TL. larak belirleebilir (Bk.Tabl 9). Yazı gedelere ise yapılar ldukça değişe fiatlarla kiraya verilmektedir. Aket yapıla evlerde bu ku araştırılmadığıda bu yazı içide değerledirilmesi yapılmamıştır. Z ev sahibi 60 90,6 kiracı bedelsiz Tabl 9. Mülkiyet durumu plam BARINMA SÜRESİ Ayı kutta turma süreleri 1-4, 5-9, 10-14, ve 20 de fazla yıl lmak üzere dö bölümde grupladığmda, 20 yılda fazla ayı evde turaları büyük bir bölümü luşturduğu gözlemektedir (%5). Geri kala grupları %7 si 5-20 yıl arasıda ayı evde turmaktadır. Buları 5 taesi k-iracıdır, bir aile ise bedelsiz barımaktadır (Bk.Tabl 10). Tabl 10. Evde turma süresi yıl ' 4 5 % Aket yapıla ailelerde 5'i başıda beri ayı evde turmuşlardır. 20'si daha öce başka bir mahallede, 8* i ayı mahallede bir başka evde turmuşlardır. aile ise başka bir kette Yei Fça'ya gelmiştir. Bu sayılarda aileleri büyük bir bölümüü uzu bir süredir ayı evde turdukları sucua

15 ALKIN KRUMA LGUSUNA TEPKİ VE/VEYA KATKISININ BELİRLENMESİ 29 varılabilir. Acak bu aket suçlarıı etkileyecek bir öemli gerçek şudur: Aket yapıla ailelerde 8'i aslıda Yei Fça'lı lmakla birlikte daha sra başka bir kete -geellikle İzmir'e taşımışlardır ve bu evleri yazlık -ikici kut- larak kullamaktadırlar (Bk.Tabl 11). ayı evde 5 % 5. Tabl 11. Sru: Daha öce erede turuyrduuz? ayı mahallede, başka evde, başka mahallede başka şehirde plam AİLELERİN KÖKENİ Aket yapıla 66 ailei 4'ü göçmedir ve bular 192 yılıda yapıla değişim sırasıda Limi, Midilli,; Selaik, Bsa ve Rumeli'de gelerek buraya yerleştirilmişlerdir. 20 aile Yei Fça'ı yerlisidir. aile çevre köylerde göç etmiştir (Bk.Tabl 12). Tabl 12. Sru: Yei Fça'ya erede geldiiz? göçme yerlisi başka ket 4.2 plam Keti ssyal yapısıı belirlemek'içi srula bu srularda başka, eski bir keti, farklı bir kültürü mimari Özelliklerie sahip evlerde yaşaya bu kişilere, çevreye ilişki srular srularak eğilimlerii belirlemesie çalışılmıştır. öreği, aileleri bugü turdukları evleri seçme edeleri srulduğuda kesi, belirli bir seçim lmadığı, raslatılarm daha öem kazadığı görülmektedir: Göçme la 1 aileyi hükümet bu eve yerleştirmiştir. 9 aile evlerii srada satı almıştır -biliçli bir seçim bu durumda bile acak bir dereceye kadar söz kusu labilir-, 8 aileye evleri, miras yluyla kedi aileleride kalmıştır. 5 aile evleride kiracıdırlar -ki buda da bir seçim söz kusu değildir, buluabile evler kiralamaktadır-. 1 aileye evi bir arkadaşı bağışlamıştır (Bk.Tabl 1). Tabl 1. Sru: Bu evi ede tercih ettiiz? hükümet yerleştirdi satı alıdı 9 1. kiracı ailede kaldı bedelsiz plam

16 0 GÜL ASATEKİN, ZEYNEP EREN SSYAL. VE EKNMİK VERİLER KNUT-AÎLE İLİŞKİLERİ Kişilere evleride hşut lup lmadıkları srulduğuda 6'sıı hşut, 0'uu böyle lmadığı görülmektedir. şut lduklarıı belie kişileri çğuu a yaşı üstüde lduğu gözlemektedir. Ayrıca bu kişiler uzu süredir yaşamlarıı bu evlerde sürdürmektedir ki bu, hşut lmaı alışkalıkla eş alamlı kullaıldığı sucua götürmektedir (Bk.Tabl 14). Tabl 14, Sru: Eviizde memu musuuz? evet hayır plam Evleride hşut lmaya kişilere buu edei srulduğuda, 15 aile bay ve mutfak lmadığıda evlerii rahat ve kullaışlı lmadığıı belimiştir. 8 aile evlerii harap ve turulamayacak durumda lduğuu, 6 aile dar geldiğii, 1 aile ise "mder" lmadığıı söylemiştir (Bk.Tabl 15). "Meu değilseiz, asıl bir evde turmak istersiiz?" srusuu ise 21 aile "mder", 9'u ise yei fakat geleeksel mimariye uygu -alıştıkları düzede- bir evde turmak istedikleri şeklide yaıtlamışlardır (Bk.Tabl 16). Tabl 15. Sru: Nede memu değilsiiz? kullaışsız harap dar mder değil 1. plam % mder geleeksel 9 0 Tabl 16. Sru: Memu değilseiz asıl bir evde turmak istersiiz? plam Bu yaıtlar daha Öce beliile hşut lmama edeleri ile çelişkiye düşmektedir. Acak bir aile evii mder lmadığı içi beğemediğii söylerke, 21 aile mder bir yapıda tur ma.çı beğemediğii söy_. _._.,.,_. r isteğii dile getirmektedir. halde, aket yapıla aileleri evleride hşut lmamalarıı gerçek edei "eski yapıları bağememe, her türlü kfru elde edebileceklerii düşüdükleri mder yapılarda turma isteği" lduğu aya çıkmaktadır. Fakat

17 ALKIN KRUMA LGUSUNA TEPKİ VE/VEYA KATKISININ BELİRLENMESİ 1 bu kişileri arım görmüş bir eski kutta da aradıkları kfru bulabileceklerii alatacak tek bir örek bile yktur. Yapılacak bir iki Örek daha sra tekrarlaacak bu tür bir akette farklı yaıtlar alımasıa ede labilecektir. "Mder" yapılarda turmak isteyeleri geç aileler l'duğu akla gelebilir. Bu edele yapıla araştırma düşüüle sucu vermemiştir". "Mder" yapıda turmak isteyeleri yaş alaması 48, yöresel mimari özellikleri la eski kutları yeğleyeleri yaş alaması ise 59'dur. Acak geleeksel türde bir yapıyı, isteyeleri bir bölümüü çk yaşlı, lmaları, apama tipi kutlarda yaşamayı red etmeleri bu grubu yaş alamasıı ldukça atırmaktadır. Evide hşut lsu lması tüm ailelere srula "Eviiz size yetiyr mu?'" sruusu ise 66 ailei %84.5'u lumlu, %15.5'u ise lumsuz yaıtlamıştır (Bk.Tabl 17). Tabl 17, Sru: Eviizi bütü bölümlerii kullaabiliyr musuuz? tt evet hayır plam Buda da kutları geelde yeterli lduğu sucua varılabilir. Ayrıca Tabl 7'de açıkça görülebileceği gibi kutları %85'îde 1-4 da lup kut başıa.1 kişi düştüğüe göre, bu suçlar da kaımızı dğrular iteliktedir. Evleride hşut lmadıklarıı belie kişilere bu kudaki geleceğe yöelik tasarıları srulduğuda 1 ailei harap durumdaki evii arıp kullamayı, 1 ailei yıkıp mder bir ev yapmayı, 2 ailei yetersizlik edeiyle ek yapmayı, 1 ailei satmayı, 1 ailei ise kiralamayı yeğlediği öğreilmiştir (Bk.Tabl 18). Tabl 18. Sru: Eviizde memu değilseiz veya size yetmiyrsa e yapmayı düşüüyrsuuz? arıp kullamak 1 4. yıkıp yeide yapmak 1 4. ilave yapmak satmak 1,4 kiraya vermek 1.4 plam Evlerii yıkmak isteye aileler de, evlerii bir kaç hisseli lmasıda, keti imar plaıı lmamasıda ve yapı malzemesi ve işçi bulma güçlüğüde, bu işlemi eelediklerii belimişlerdir. Görülüyr ki yapıları yıkılması isteği çk fazla değildir. Buu bir edei de turizmi heüz çk gelişmemiş lmasıa bağlaabilir. Çükü turizm girdisi Türkiye'i heme her yeride tarihsel çevrei yzlaşmasıa ede lmakta, yıkım başlayarak çk katlı mder yapılar yükselmektedir. Yei Fça'da buu heüz başlamamış lması keti kruabilmesi laağıı atırmaktadır.

18 2 GÜL ASATEKİN, ZEYNEP EREN 5. Bazı İyi durumda la yapılarda da küçük ölçekte arım gerekli görüldüğüde, bular aket sırasıda değerledirilmemişlerdir. ALKIN EKNMİK GÜCÜ Yapıları strüktürel durumları icelediğide (Bk.tabl 1) 22'sii iyi, 0'uu a, 14'üü ise ldukça harap lduğu görülmektedir. Bu evlerde tura aileleri arım yapabilecek ekmik güçleri araştırıldığıda acak 17 ailei bu güce sahip lduğu aya çıkmaktadır, 28 ailei arım yapacak ekmik gücü yktur (Bk.Tabl 19). s Tabl 19. Sru: Eviizi bakım ve arımıı sağlayacak gücüüz var mı? evet hayır plam "Eviizi armak içi Devlet ya da Belediye size faizsiz ve uzu sürede ödemek üzere kredi verirse arıp ayı evde turmak istermisiiz?" srumuz ise ciddiye alımadı ve büyük bir çğuluk tarafıda yaıtsız bırakıldı. Böyle bir laağa kimse iamamakta, tarım içi dahi kredi verilmeye bir ülkede, kut arımı içi kredi verilmesii gerçek lamayacağı beliilmektedir (Bk.Tabl 20). % evet hayır Tabl 20. Sru: Eviizi armak içi devlet ya da belediye size faizsiz ve uzu sürede Ödemek üzere kredi verirse tamir edip ayı evde turmak ister misiiz? bilmiyr cevapsız plam Yei ev yapmak içi yeterli ekmik güçleri lup lmadığı srula 66 ailede 14'üü bu gücü vardır, 41 aile ise bu güce sahip değildir. Ayrıca 11 aile yei bir ev istemediğii belimiştir (Bk.Tabl 21). Tabl 21. Sru: Yei bir ev yapacak ekmik gücüüz var IDI? var yk gereksiim yk plam KRUMA BİLİNCİ alkı gerek içide turduğu kutlar, gerek çevrelerideki yapılar kusuda düşücelerii Öğremek amacıyla bazı srular da srulmuştur. Kişileri kedi kutları hakkıdaki düşüceleri srulduğuda araştırma kapsamıa gire 66 ailede 42'si evii bugükü hali ile krumak istediğii, 22'si evii krumaya değer bulmadığıı, 2'si ise bu kuda bir fikri lmadığıı belimiştir (Bk.Tabl 22).

19 ALKIN KRUMA LGUSUNA TEPKİ VE/VEYA KATKISININ BELİRLENMESİ Tabl 22. Sru: Eviizi krumaya değer buluyr musuuz? evet hayır 22.0 bilmiyr 2.0 plam Acak bu kruma isteğii eski eseri biliçli bir şekilde kruması lduğu söyleemez. Daha öce de beliildiği gibi bir alışkalık, yada aile yadigarıa bağlılık, bir aı lmakta öte bir özellik taşımamaktadır. Bu düşüce ya da bir ölçüde his, yıkımı ve tarihsel çevrei bzulmasıı, kayblmasıı ölemekte, e azıda geciktirmektedir. ""Yakı çevrede krumasıı gerekli gördüğüüz yapı var mı?"- srusua 29 aile lumlu, 12 aile lumsuz yaıt verdi. 25 aile ise bu kuda hiç bir şey bilmediğii beliti (Bk.Tabl 2). Tabl 2. Sru: Yakı çevreizde krumasıı gerekli gördüğüüz ev varmı? var yk bilmiyr plam Şekil 15. list gelir grubuda Eumları kulladığı tür kutlarda bir ayrıtı. Yarım dairesel zlu girişi perspektif vurgulama içi kapıya dğru daraldığı görülmektedir. Pecere byutları ise üst ve alt katlarda farklılık göstermektedir.

20 4 GÜL ÂSATEKİN, ZEYNEP EREN Şekil 16. Keti iki mtelide biti. Eski Yapıı arılarak kullaıldığı izlemekte, arımda kullaıla rek ve malzeme ise halkı arım alayışıı öreklemektedir. Şekil 17. alkı krumasıı e çk istediği Eski kul yapısı. Acak bu istek daha çk aılara bağlılık ve keti bir diigii salua gereksiimide kayaklamaktadır. "Bilmiyrum" yaıtıı bu kadar çk luşu srumuzu alaşılamadığıı ya da yalış değerledirildiği göstermektedir, lumlu yaıt vereler ise eski kul yapısıı krumaya değer bulmaktadırlar. Buu arılıp yei bir işlev verilmesii -düğü salu ya da tel- istemektedirler. Bu da bir ölçüde yaşlıları söz kusu yapıda kumalarıda gele aılara bağlılık ya da keti öemli bir gereksiimii bilicide lmak şeklide yrumlaabilir (Şekil 17). Birçk kişi de 1955 yılıda yıkıla Kilise'de söz ederek "yıkmasaydık bugü Yei Fça'y Ç k sayıda yabacı turist gelirdi" demektedirler. Ayı sruya verile ilgiç yaıtlarda biri de kıyıı ve deizi krumaya değer buluuşudur. alkı deize girme alışkalığı yk deecek kadar az lmakla birlikte turizme katkısı bakımıda burası değerli görülmektedir (Bk.Tabl 24).

21 ALKIN KRUMA LGUSUNA TEPKİ VE/VEYA KATKISININ BELİRLENMESİ 5 sahil şeridi her yer turduğu yer 4.6 cevapsız TabL 24. Sru: Fça'ı e güzel plam yecleri hagileridir? Keti "mderleşmesi" kusudaki düşücelerii alamak içi "Kasabada yei, mder ve çk katlı yapılar yapılırsa" sruua 7 aile "iyi lur", 25 aile "bugükü rahatlık ve güzelliğii kaybeder", 4 aile ise "bei ilgiledirmez" yaıtıı vermiştir (Bk.Tabl 25). Görülüyr ki aketi yaıtliyalarm yarısıda biraz fazlası keti değişmesii istemektedir. Keti bu halii yeğliyeler ise daha yaşlı kişilerdir ve tabl 14'de izlee suçlar buula ayı paraleldedir. daha iyi lur bugükü güzelliğii kaybeder bei ilgiledirmiyr Tabl 25. Kasabada bir çk mder ve plam çk katlı yapı yapılırsa " alkı kutlar, eski eserler ve çevre ile ilgili görüş ve öerilerii şöyle sıralayabiliriz:. "Eski eser diye bir şey yk, bu evleri tuvaleti baysu bile yk, böyle şey lmaz. Saçma bular.". "Sahil kapası istemiyruz.", "Kredi vermiyrlar, ev yapamıyruz.". "Rum evlerii işçiliği güzel.". "Gavur biası, e tuvaleti e de baysu var. Yalızca dışarıda güzel.". "Evler çk bakımsız ve geri.". "Eski eser diye tesbit edip yıktırmayacaksıız, eresi eski eser buu?". "Fatih camii, Yei Fça'ı tek tarihi eseridir.". "Yei Fça geri kalmış bir yerdir. Eski Fça kadar güzel lsu.". "Şehirleşirse Yei Fça turistleri çekmez." S0NUC Görülüyr ki, Yei Fça'da, halkı kruma lgusua ilgisi ldukça kısıtlıdır. Aketi 'Kruma Bilici' bölümüde yer ala sruları yaıtları da buu kaıtlayıcı iteliktedir. Acak, bu çalışmalar yapıldığı sırada Devleti parasal yardımıa" ilişki srular ciddiye dahi alımıyrdu. Bugü ise, 1710 sayılı Eski Eserler Yasasıda da beliile 'Özel ve Tüzel

22 P- Dİ - ( Cü e s; p.-ö ^ B (D CD [D v W ı-l ' t-> C >"> s: Tl > C K [» C a a - tu ft, Tl ı-1 ı-h Cu. ^ (D ı-h Ef g B P > P* (D ö preserved! eple's a *. P- C, td N P«D- e * ı C * fu B ) a* >-f m ı-h hh D* t - V [D 9 t. B p- t B a" tu 1 a I- 1 *-«! C7" (D (U I 1 P- (U 00»i <J tu (D - > P* ) N p. t-1 B (D * C P- P1 fu p- (üt-' a << p> P' ı-l fd " M > ^ ı-h a. ft- ı-h > a* (D td ı-t P, C ptc P* (u (t * > ı-i fl> < «a" - p- tu - P- K a * (D - 1 Tt f fi Tl - - M U* * p- e h * a" <; K er c p- *: p. a* p- p- < a* ı_. c» t» rj er the e rage "T < ^ s ca t-< S t/1 p- P 1 P* * İD ı-i C S p* t. ft. P* c p* a a" P. p M P* ^ a* p, P* S B - 09 P- C B a* a p. T> c B p- ı-h P. p- < p- p- c ı-h. P 1 ı-ı er p"-<! cu * - P. " <: ^ W a p.» I c * e ) ı-h I p. I a P. a" p. * * g P- ) ". P. * w P" tr ûl M (D -t) " ) s?t T) I?T Tl m * - P- s! < T) e p, a* P1 t a" * (!)» tu p> e e p* «[ P, P 1 ' t * t B * ı * < - <<«ı-j. > e ^ r t e (iı p" P* P, - fl> P-. P, p. p. D- "ö < p 1 a J tu * p" p- p- < P1 <? p«. M *Ö - p* P,, p Ö C t» 0Q P 4 (D (D (t cu (b?t a* M < p* (D p> a* *< s C > C C C0 P - P* p- û. t - P. <! p* P < p a* p. p, a e B T P"t t-4 cu a, - Cu ) tu -a M B -.*ö pv (U C0 t p- p- e p- D- M p* C e a p* B a. * C7* ı S.^ p* t» Tl e h+ P* ft. P* p, P* p* a" P- C t B p- t tö 7? t p a ri C [0 p. P" P. p-ti P as» D* C «i 5" w P-, M K (D. p. p. e Tl B TI C WD P. (0 ı-h N B ) * - P- M c er s p B p. C ı er < p-, ffi 5 -S B s e < C tıı t "ö «i P- P 1 " C p* C > ^ - m P-. a" B ^ İS a. T ı P> P. P- ı-l er p- c tu P*TJ ^ K TI P- -=5?r 1> ST T > -1 -I X m 111 c ^ I0D11 m - > m (/) ^^ z > E 7 ^ > ~\ -C m z Tl > <î : a* p- N P1 *-»?r <; p* p> K P* v- 1 ^ p- >?r B p* a s* B p < pr ) N?r?r P. B B s^^?î* ) P> t C P P. ft. p* p B p- p Tl c?r p< l-t t» P-*< p- c P ft. p-, p* * B tı CU C fu <Xfi t-' P't P (U C ı*ı B P1 B P pı t v p* P S [u P r\ < p S _ tu : - * pjıt P 1 & *» C p" B p. l-t ^ ı P - P ft e : ST : C B " C K?r c p v01 {1} fu P 1 (W 00 : C C (D - N D- * - C cc - C a pi ft. p* p, B P" ıs e N ^. : a a. p- rjgt p- ^ p ı-t S?r cr > p* 7t " ft- 1 *! p 00 c p P 1 wj :?r?r W P c e p M ft. - ı (Ü ft. 7? pt P P II» P C P. pt?r p- p i-» cr p C t p a. tu p P- a* c c ı-( (ü P- N p B t- 1 E < fjtî p P- üt* B P> (U -W N?r 00 P) g: P1 p" P t a. P - * w 7? *<j pt «^ C0 T)?^ ^ P* P t p- P 1 " m P. M w P 1 ft. p- ^ p- p.?r c P 1 *< tu T) P 1 P" W CU îf 7? e P" pt P cu < ^ : N

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Kriz Dergisi 3 (1-2): 133-137 PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Ayça GÜRDAL*, Hasa MIRSAL" GİRİŞ VE AMAÇ Ayakta tedavi sürekliliği, diğer tıp dallarıda

Detaylı

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession Eczacılık Fakültesi Öğrecilerii Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Studets' Approach to Their Professio Işıl ŞİMŞEK* Yıldır ATAKURT** Bihter YAZICIOĞLU*** ÖZET Bu çalışmada, Eczacılık Fakültesi öğrecilerii

Detaylı

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI Meryem Saatçı * Özet Amaç: Toplumu erkek hemşirelerle ilgili düşüce ve görüşlerii belirlemesi. Yötem: Kesitsel türde yapıla çalışma 100 kişi üzeride, yüz yüze görüşülerek

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ Sıra No Parametre 1 Kişisel Soluabilir Tozları Kosatrasyou 2 İşyeri Ortamı

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun Research Turkish Joural of Family Medicie & Primary Care www.tjfmpc.com The Determiatio of Food Preparatio ad Cosumptio of the Workig ad No-Workig Wome i Samsu Samsu İlide, ve Kadıları, Evde Besi Hazırlama

Detaylı

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1]

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1] Kafkas Uiv Vet Fak Derg 6 ():, 00 DOI:0./kvfd.00.6 RESEARCH ARTICLE Veterier İlaçları Satış Yetkisii Veterier Hekimliği Açısıda Değerledirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisii Vizyo ve Bilaço Üzerie Etkileri

Detaylı

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkaı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ ARAŞTIRMADA PLANLAMA VE ÇÖZÜMLEME (03-09 Ocak 014 Y.ÇELİK) Araştırma Süreci (The research

Detaylı

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011 a ISSN:1306-3111 e-joural of New World Scieces Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 4A0045 NATURE SCIENCES Received: April 2011 Ersi Kaya Sadal Accepted: October 2011 Nadire Karademir Series

Detaylı

TĐCARĐ MATEMATĐK - 5.2 Bileşik Faiz

TĐCARĐ MATEMATĐK - 5.2 Bileşik Faiz TĐCARĐ MATEMATĐK - 5 Bileşik 57ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: Örek 57: 0000 YTL yıllık %40 faiz oraıyla yıl bileşik faiz ile bakaya yatırılmıştır Bu paraı yılı souda ulaşacağı değer edir? IYol: PV = 0000 YTL = PV (

Detaylı

(3) Eğer f karmaşık değerli bir fonksiyon ise gerçel kısmı Ref Lebesgue. Ref f. (4) Genel karmaşık değerli bir fonksiyon için. (6.

(3) Eğer f karmaşık değerli bir fonksiyon ise gerçel kısmı Ref Lebesgue. Ref f. (4) Genel karmaşık değerli bir fonksiyon için. (6. Problemler 3 i Çözümleri Problemler 3 i Çözümleri Aşağıdaki özellikleri kaıtlamaızı ve buu yaıda daha fazla soyut kaıt vermeizi isteyeceğiz. h.h. eşitliğii ölçümü sıfır ola bir kümei tümleyei üzeride eşit

Detaylı

TAYVAN ÇİN HALK CUMHURİYETİ İLİŞKİLERİNDE SOSYOLOJİK DÖNÜŞÜM

TAYVAN ÇİN HALK CUMHURİYETİ İLİŞKİLERİNDE SOSYOLOJİK DÖNÜŞÜM Türkmeeli İşbirliği ve Kültür Vakfı AVRASYA İNCELEMELERİ MERKEZİ CENTER FOR EURASIAN STUDIES TAYVAN ÇİN HALK CUMHURİYETİ İLİŞKİLERİNDE SOSYOLOJİK DÖNÜŞÜM ÇİN TAYVAN 30 Aralık 2014, Akara TAYVAN ÇİN HALK

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Süleyma Demirel Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Dergisi Joural of Süleyma Demirel Uiversity Istitute of Social Scieces Yıl: 2011/1, Sayı:13 Year: 2011/1, Number:13 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE

Detaylı

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014 A da Z ye FOREX Ivest-AZ 2014 Adres Telefo E-mail Url : Büyükdere Caddesi, Özseze ş Merkezi, C Blok No:126 Esetepe, Şişli, stabul : 0212 238 88 88 (Pbx) : bilgi@ivestaz.com.tr : www.ivestaz.com.tr Yap

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE ORGANİZASYONEL SORUNLARIN İNCELENMESİ: GATA HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE

Detaylı

Depolamanın imalatçı tarafından yapıldığı doğrudan sevkiyat. Depolama imalatçı, sevkiyat sırasında birleştirme

Depolamanın imalatçı tarafından yapıldığı doğrudan sevkiyat. Depolama imalatçı, sevkiyat sırasında birleştirme Dağıtım Ağı Tasarımı Seçimi Uygu ağ seçimide ürü karakteristiklerii yaısıra dağıtım ağıı güçllü ve zayıf yöleri de göz öüüe alımalıdır. Geçe hafta ele aldığımız tasarımları hem güçlü hem de zayıf yöleride

Detaylı

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ Mustafa ÖZDEMİR İ. Cem PARMAKSIZOĞLU ÖZET Düya çapıda rekabeti ö plaa çıktığı bu gükü şartlarda, e gelişmiş ürüü, e kısa sürede, e ucuza üretmek veya ilk yatırım ve işletme

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR T.. KÜLTÜR VE TURİZM AKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI ÖLGE KURULU KARAR TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.01.20172 35.002/1 KARAR TARİHİ VE NO : 30.01.2011789 T ^ ' İZMİR İzmir İli, ııca İlçesi'nde

Detaylı

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI The Turkish Olie Joural of Educatioal Techology TOJET July 2005 ISSN: 106521 volume Issue Article 16 BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI Yard. Doç. Dr. Bahadti RÜZGAR Marmara

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ 4. HAFTA ISF44 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE GETİRİ ÇEŞİTLERİ Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Paraı Zama Değeri Paraı Zama Değeri Yatırım

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

İleri Diferansiyel Denklemler

İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferasiyel Deklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulumak veya kullaım koşulları hakkıda bilgi içi http://ocw.mit.edu/terms web sitesii ziyaret ediiz.

Detaylı

TÜRKİYE DE MOBİNGLE MÜCADELE NE DURUMDA?

TÜRKİYE DE MOBİNGLE MÜCADELE NE DURUMDA? TÜRKİYE DE MOBİNGLE MÜCADELE NE DURUMDA? TÜRKİYE DE YÖNETİCİLER VE İNSAN KAYNAKLARI PROFESYONELLERİ ARASINDA YAPILAN ARAŞTIRMA SONUÇLARI 17 KASIM 216 HAZIRLAYANLAR Çağlar ÇABUK - Ceyda AFACAN ARAŞTIRMA

Detaylı

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri 6. Ders Tahmi Edici Elde Etme Yötemleri Öceki derslerde ve ödevlerde U(0; ) ; = (0; ) da¼g l m da, da¼g l m üst s r ola parametresi içi tahmi edici olarak : s ra istatisti¼gi ve öreklem ortalamas heme

Detaylı

Hertfordshire Petrol Deposu Yangını, İngiltere

Hertfordshire Petrol Deposu Yangını, İngiltere Hertfordshire Petrol Deposu Yagıı, İgiltere Derleyeler O.Meti İlkışık ve Nilay Özeyralı Ergeç İstabul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordiasyo Merkezi, AKOM 1 Hertfordshire Petrol Deposu Bucefield Kompleksi

Detaylı

İhale Tarihi 02 Ekim 2015 saat 14.00 tedir. (Teklifler 01 Ekim 2015 saat 17.00 ye kadar alınmaktadır.)

İhale Tarihi 02 Ekim 2015 saat 14.00 tedir. (Teklifler 01 Ekim 2015 saat 17.00 ye kadar alınmaktadır.) TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İŞTİRAKLER VE GAYRİMENKULLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BODRUM İLÇESİ NİN SALİH ADASI NDA TOPLAM 34.265,78 m² YÜZÖLÇÜMLÜ DENİZE CEPHELİ 3 ADET PARSEL ÜZERİNDE TRİPLEKS VİLLA İhale

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ MADENCİLİK, Cilt 42, Sayı 3, Sayfa 25-30, Eylül 2003 Vol. 42, No. 3, pp 25-30, September 2003 MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Appraisal of Miig Ivestmet Projects

Detaylı

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için ÖzelKredi İstekleriize daha kolay ulaşmaız içi Yei özgürlükler keşfedi. Sizi içi öemli olaları gerçekleştiri. Hayalleriizi süsleye yei bir arabaya yei mobilyalara kavuşmak mı istiyorsuuz? Veya özel güler

Detaylı

DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME Uğur SAYNAK ve Alp KUŞTEPELİ Elektrik-Elektroik Mühedisliği Bölümü İzmir Yüksek Tekoloji Estitüsü, 35430, Urla, İZMİR e-posta: ugursayak@iyte.edu.tr e-posta:

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ BİLGİSAYA DESTEKLİ TASAIM FİNAL POJE ÖDEVİ Teslim Tarihi 22 Ocak 2014 (Saat 17:00) Ödev rapru elden teslim edilecektir. İlgili MATLAB dsyaları ise sduehmcad@gmail.cm adresine gönderilecektir. Elden teslimler

Detaylı

Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri

Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri ANALİZ Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri Bu makalede, ekoomi ile arasıda etkilee-etkileye ilişkisi edei ile kamuoyuu sürekli güdemide yer ala, küresel ve ulusal gelişim oraı edei ile so yıllarda daha

Detaylı

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Altı Sigma Yalı Koferasları (9- Mayıs 8) KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Serka ATAK Evre DİREN Çiğdem CİHANGİR Murat Caer TESTİK ÖZET Ürü ve hizmet kalitesii

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE Mir (Cencekir) Kalesi:...9 Geramon Kilisesi...40 Halmun (Elamun) Kilisesi...4 Beyaz Köprü...46 Köprü...47 AVRUPA KONSEYİ DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ

Detaylı

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Joural of Social Scieces, Volume 8, Number 15, 2012 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

ON THE TRANSFORMATION OF THE GPS RESULTS

ON THE TRANSFORMATION OF THE GPS RESULTS Niğde Üiversitesi Mühedislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6 Sayı -, (00), 7- GPS SONUÇLARININ DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME Meti SOYCAN* Yıldız Tekik Üiversitesi, İşaat Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühedisliği

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ Öğreme Etkili Hazırlık ve Taşıma Zamalı Paralel Makieli Çizelgeleme Problemi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2006 CİLT 2 SAYI 4 (67-72) ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL

Detaylı

İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ ö ç ç ü Ş ö ö ç ç ö ç Ö ö ç ü Ö ö İ ü ö Ö İ ü ö ç ö ö ç ö ö ö ü ü ü ç ö ö ü ö ü ü ü ü ü ö ü ö ü ö ö Ö ö ü ö ç ü ö ö ö ö Ö Ö ç ç ç ü ö İ İç çü ö ç ü ö ç ö ö ö İ ç ç ç ç ç ö ö ö ç

Detaylı

AMAÇ ve ARAŞTIRMA SORULARI

AMAÇ ve ARAŞTIRMA SORULARI AMAÇ ve ARAŞTIRMA SORULARI Bu projei temel amacı, Türkiye deki ilköğretim okullarıda atisosyal davraıģları ölemeye yöelik kültürümüze uygu ve özgü bir erke eğitim programı (BaĢarıya Ġlk Adım-BĠA) kazadırmaktır.

Detaylı

LOGARİTMİK ORTAM FİLTRELERİNİN SİSTEMATİK SENTEZİ

LOGARİTMİK ORTAM FİLTRELERİNİN SİSTEMATİK SENTEZİ .C. PAMUKKALE ÜNİERSİESİ FEN BİLİMLERİ ENSİÜSÜ LOGARİMİK ORAM FİLRELERİNİN SİSEMAİK SENEZİ Şaziye SURA YLMAZ Yükek Lia ezi DENİZLİ 5 LOGARİMİK ORAM FİLRELERİNİN SİSEMAİK SENEZİ Pamukkale Üiveritei Fe Bilimleri

Detaylı

Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri. n c = nc i= 1 n ca i. k 1. i= r n. Σ sembolü ile bilinmesi gerekli bazı formüller : 1) k =1+ 2 + 3+...

Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri. n c = nc i= 1 n ca i. k 1. i= r n. Σ sembolü ile bilinmesi gerekli bazı formüller : 1) k =1+ 2 + 3+... MC formülüü doğruluğuu tümevarım ilkesi ile gösterelim. www.matematikclub.com, 00 Cebir Notları Gökha DEMĐR, gdemir@yahoo.com.tr Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri Tümevarım Metodu : Matematikte kulladığımız

Detaylı

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ GÖREV: 1. Örnek Olay İncelemesi Çalışma Tablsunun tamamını kuyarak knuya

Detaylı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Dicle Üiversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Aabilim Dalı TARİHÇEMİZ Dicle Üiversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji aabilim dalı 1969 yılıda kurulmuştur. 1982 yılıa kadar Histoloji

Detaylı

Bölüm 5 Olasılık ve Olasılık Dağılışları. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

Bölüm 5 Olasılık ve Olasılık Dağılışları. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER Bölüm 5 Olasılık ve Olasılık Dağılışlaı Doç.D. Suat ŞAHİNLE Olasılık ve Olasılık Dağılışlaı Olasılık: Eşit saşla meydaa gele tae olayda A taesi A olayı olsu. Bu duumda A olayıı meydaa gelme olasılığı;

Detaylı

Çocuk Hakları ve Mevsimlik Tarım Göçüne Katılan 6-14 Yaş Grubu Çocuklar Ertan Karabıyık Kalkınma Atölyesi Yönetim Kurulu Başkanı

Çocuk Hakları ve Mevsimlik Tarım Göçüne Katılan 6-14 Yaş Grubu Çocuklar Ertan Karabıyık Kalkınma Atölyesi Yönetim Kurulu Başkanı Çcuk Hakları ve Mevsimlik Tarım Göçüne Katılan 6-14 Yaş Grubu Çcuklar Ertan Karabıyık Kalkınma Atölyesi Yönetim Kurulu Başkanı Giriş Çcuk Haklarına dair Sözleşme, Birleşmiş Milletler tarafından 20 Kasım

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Joural of Research i Educatio ad Teachig OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Yard.Doç.Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi

Detaylı

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır.

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. Ygs-Lys 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. 1.Aşama : Yükseköğretime Geçiş Sınavı () 2.Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) larak adlandırılmıştır.

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

Marka Farkındalığı Oluşturmada Sponsorluk ve Rolü: Eskişehir Sinema Günleri ne Yönelik Bir Değerlendirme

Marka Farkındalığı Oluşturmada Sponsorluk ve Rolü: Eskişehir Sinema Günleri ne Yönelik Bir Değerlendirme Marka Farkıdalığı Oluşturmada Sposorluk ve Rolü: Eskişehir Siema Güleri e Yöelik Bir Değerledirme Sposorship ad It s Role i Creatig Brad Awareess: A Evaluatio of Eskişehir Film Days Yard.Doç.Dr. R. Ayha

Detaylı

Ölçme Hataları, Hata Hesapları. Ölçme Hataları, Hata Hesapları 2/22/2010. Ölçme... Ölçme... Yrd. Doç. Dr. Elif SERTEL sertele@itu.edu.

Ölçme Hataları, Hata Hesapları. Ölçme Hataları, Hata Hesapları 2/22/2010. Ölçme... Ölçme... Yrd. Doç. Dr. Elif SERTEL sertele@itu.edu. //00 Ölçme Hataları, Hata Hesapları Ölçme Hataları, Hata Hesapları Yrd. Doç. Dr. Elif SERTEL sertele@itu.edu.tr Suu, Doç. Dr. Hade Demirel i ders otlarıda ve Ölçme Bilgisi kitabıda düzelemiştir. Ölçme...

Detaylı

Obje Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi ile Tokat İli Uydu Görüntüleri Üzerinde Yapısal Gelişimin İzlenmesi

Obje Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi ile Tokat İli Uydu Görüntüleri Üzerinde Yapısal Gelişimin İzlenmesi Obje Tabalı Sııfladırma Yötemi ile Tokat İli Uydu Görütüleri Üzeride Yapısal Gelişimi İzlemesi İlker GÜNAY 1 Ahmet DELEN 2 Mahmut HEKİM 3 1 Gaziosmapaşa Üiversitesi, Mühedislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,

Detaylı

ELAZIĞ YÖRESİNDEKİ ARICILIK İŞLETMELERİNİN HASTALIK, PARAZİT VE ZARARLILAR YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

ELAZIĞ YÖRESİNDEKİ ARICILIK İŞLETMELERİNİN HASTALIK, PARAZİT VE ZARARLILAR YÖNÜNDEN İNCELENMESİ ISSN:1306-3111 e-joural of New World Scieces Academy 2010, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 3B0013 VETERINARY SCIENCES İsmail Seve 1 Received: Jue 2009 Halil Yeiar 2 Accepted: March 2010 Firat Uiversity

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

Ankarada Farklı Semtlerdeki Okul Öncesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekânlarının Kaza Riski Açısından Değerlendirilmesi

Ankarada Farklı Semtlerdeki Okul Öncesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekânlarının Kaza Riski Açısından Değerlendirilmesi Sağlık ve Toplum Yıl:, Sayı: Mayıs-Ağustos ARAŞTIRMALAR / Researches Akarada Farklı Semtlerdeki Okul Öcesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekâlarıı Kaza Riski Açısıda Değerledirilmesi Preschool Educatio Istitutios

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. geliştirmede yol açan güçlü bir firma olmaktır.

FİRMA PROFİLİ. geliştirmede yol açan güçlü bir firma olmaktır. FİRMA PROFİLİ 2000 yılından beri endüstriyel yapılar, eğitim, sağlık ve turizm tesisleri, açık ve kapalı spr alanları, enerji ve iletişim altyapı tesislerinin inşa işlerinde faaliyet gösteren FGC İNŞAAT,

Detaylı

BADEMLER KÖYÜ KALKINMA KOOPERATİFİ YENİDEN YAPILANMASI PROJESİ

BADEMLER KÖYÜ KALKINMA KOOPERATİFİ YENİDEN YAPILANMASI PROJESİ BADEMLER KÖYÜ KALKINMA KOOPERATİFİ YENİDEN YAPILANMASI PROJESİ Yürütücü:Tayfu ÖZKAYA, Prof. Dr., TOPLUMSAL CİNSİYET VE KALKINMA Alt -Grubu İçi Yapı la Çalışmaları Değerledirilmesi ve Raporlama: Alt-Grup

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Lojistik & Tedarik Zinciri Projesi. 16.02.2015 / B.Arda Dedekoca

Lojistik & Tedarik Zinciri Projesi. 16.02.2015 / B.Arda Dedekoca Ljistik & Tedarik Zinciri Prjesi 16.02.2015 / B.Arda Dedekca Ljistik Genel bakış Ljistik şirketleri cir büyüklüklerine göre 3 grupta tplanabilir A-Yılllık cirsu 0 50 mtl (Pazarın %75 i) yerli sermaye B-Yıllık

Detaylı

BASAMAK ATLAYARAK VEYA FARKLI ZIPLAYARAK İLERLEME DURUMLARININ SAYISI

BASAMAK ATLAYARAK VEYA FARKLI ZIPLAYARAK İLERLEME DURUMLARININ SAYISI Projesii Kousu: Bir çekirgei metre, metre veya 3 metre zıplayarak uzuluğu verile bir yolu kaç farklı şekilde gidebileceği ya da bir kişii veya (veya 3) basamak atlayarak basamak sayısı verile bir merdivei

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ TALEP ve BİLGİ FORMU TAHSİLAT PERİYODU 15,-TL. 3 er aylık. 5 TL Talep başına 5 TL. İşlem Başına 5-TL.

TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ TALEP ve BİLGİ FORMU TAHSİLAT PERİYODU 15,-TL. 3 er aylık. 5 TL Talep başına 5 TL. İşlem Başına 5-TL. TEMEL BANKACILIK HİZMEERİ TALEP ve BİLGİ FORMU ÜRÜNÜN /TANIMI : Katılım Fou (/Yabacı Para) Süresi (Vadesi) : Süresiz TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON; Özel Cari Hesap İşletim Ücreti Hesap Özeti

Detaylı

EMZIRME SURESI UZERINE ETKILERI

EMZIRME SURESI UZERINE ETKILERI Cilt VII: 1-4, 1996 595 SOSYOKÜLTÜREL VE EKONOMİK FAKTÖRLERİN......... EMZIRME SURESI UZERINE ETKILERI Necva ŞENSAYı, Gülur TOKUÇ2, Yasemi Akı EKMEKÇiOGLU2, Ahmet ÖZGÜNER3 Sosyokültürel ve ekoomik faktörler

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ Magna, aktif ancak adil bir rekabet içindedir ve serbest ve adil rekabeti desteklemektedir. Tarafımızca,

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Rehberlik ve Psikljik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Psikljik danışma ve rehberlik uygulamalarının amacını rtaya kyabilmek için öncelikle, "kendini gerçekleştirme" (self-actualizing) kavramından hareket

Detaylı

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi *

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi * Web siteleride hemşire iş ilaları ARAŞTIRMA İsa Kayakları Web Siteleride Yer Ala Hemşire İş İlalarıı İcelemesi * A Evaluatio of Job Advertisemets for Nurses o Websites of Huma Resources Feride Eşki Bacaksız1,

Detaylı

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul Çocuk Cerrahisi Dergisi (-):-, 0 doi:0./jtaps.0.0 Kliik Araştırma Tıp fakültesi beşici sııf öğrecilerii çocuk cerrahisi stajı içi düşüceleri: Geribildirim aketlerii ve sıav başarı oralarıı değerledirilmesi

Detaylı

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects Uşak Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/2, 89-101 Yatırım Projeleride Kayak Dağıtımı Aalizi Bahma Alp RENÇBER * Özet Bu çalışmaı amacı, yatırım projeleride kayak dağıtımıı icelemesidir. Yatırım

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ

TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ Updatig Capital Stock Data for Turkey ad Its Relatioship with Growth Rate: The Period of 1972-2008 Dr. Ahmet

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Toplantı Tarihi ve No : 17.04.2015-128 Karar Tarihi ve No : 17.04.2015-2746 Toplantı Yeri: AKSARAY Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, I.,II.,III.Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Ihlara Vadisi sit sınırlarına

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K - 60 - İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar - 61 - K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus : Sofular : 37 ve 42. Sokaklar : Hazine

Detaylı

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ 3. Bölüm Paraı Zama Değeri Prof. Dr. Ramaza AktaĢ Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıkta sora aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiiz: Paraı zama değeri kavramıı alaşılması Faiz türlerii öğremek

Detaylı

Giresun İlindeki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Giresun İlindeki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları Çocuk Dergisi 8(3):166-171, 2008 Giresu İlideki Aileleri Süet Kousudaki Bilgi, Tutum ve Davraışları Fadime ÜSTÜNER TOP *, Yeliz ESÜNTİMUR **, Leyla UYKAN **, Emie AYDIN PEKDEMİR * Giresu İlideki Aileleri

Detaylı

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 17 Şubat 01 CUMA Resmî Gazete Sayı : 807 TEBLİĞ Bilgi Tekolojileri ve İletişim Kurumuda: İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

NETCAD e-bldy Bilgiye Dayalı Yerel Yönetim

NETCAD e-bldy Bilgiye Dayalı Yerel Yönetim NETCAD e-bldy Bilgiye Dayalı Yerel Yöetim Firma taıtımı NETCAD ; Ulusal CAD & GIS Çözümleri A.Ş. tarafıda 1989 yılıda geliştirilmeye başlamış, 20 yılı aşkı süredir kamu ve özel sektör ihtiyaçlarıı karşılaya,

Detaylı

Bakterilerde Antibiyotiklere Direnç

Bakterilerde Antibiyotiklere Direnç Dicle Tıp Dergisi, 2008 ARAŞTIRMA YAZISI Cilt: 35, Sayı: 4, (234-239) Laboratuarımızda İdrar Kültürleride İzole Edile Gram Negatif Bakterilerde Atibiyotiklere Direç Haka Temiz 1, Hasa Akkoç 2, Kadri Gül

Detaylı

İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME

İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstabul Ticaret Üversitesi, 25-27 Kasım 2005 İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME Tamer EREN

Detaylı

Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri

Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri Göztepe Tıp Dergisi 26(4):152-159, 2011 doi:10.5222/j.goztepetrh.2011.152 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526 Hemşirelik Amasya sağlık yüksekokulu öğrecilerii iletişim becerileri Gülay Bİgöl (**), Ayşe Demİr

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR 432 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR DÜKKÂNLAR ANITLAR 433 DÜKKÂN (Sephavan Mh. Dülgerler Sk. No:34) D ükkân, Dülgerler Sokakta, Kapı Camiinin güneyinde yer alır.

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR 36.00.834 Toplantı Tarihi ve No : 30.10.2014-62 Karar Tarihi ve No : 30.10. 2014-671 KARS Kars İli, Merkez İlçesi, İstasyon Mahallesi, tapunun 193 ada 1 parsel numarasında kayıtlı, Mülkiyeti Kars Belediyesine

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makie Mühedisliği Bölümü 1 STAJLAR: Makie Mühedisliği Bölümü öğrecileri, öğreim süreleri boyuca 3 ayrı staj yapmakla yükümlüdürler. Bularda ilki üiversite içide e fazla 10 iş güü süreli

Detaylı

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c M i R e K c K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I Türkiye den Yurtdışına Yönelen Göç Hareketleri Üzerine Brifing N: 2 / 2009 Bu brifing Kç Üniversitesi Göç Araştırmaları

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 01 Aralık 2014 tarih ve 163-III kayıt no lu Raporlama Süresi

YÖNETİCİ ÖZETİ. Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 01 Aralık 2014 tarih ve 163-III kayıt no lu Raporlama Süresi YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi 01 Aralık 2014 tarih ve 163-III kayıt n lu Raprlama Süresi 4 iş günü Değerlenen Mülkiyet Hakları Tam mülkiyet

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ ŞĞ RAS DE SRU - DEİ SRUAR ÇÖZÜERİ Sell bağıtısıda, si si olur i i sıvısı 0 0 sıvısıı ışığı kırma idisi, h si h si si si0 yasıya ıflı k r la ıflı c si ic h si ih c si 0 si c olur c 0 r cam olur δ açısı,

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251 ISSN: 2342-0251 THE ANALYSIS OF THE RELATION BETWEEN THE READING HABITS OF THE PRESERVICE TEACHERS OF THE TURKISH LANGUAGE AND THEIR EMPATHIC SKILLS 1 Türkçe Öğretmei Adaylarıı Okuma Durumları ile Eşduyumsal

Detaylı

Mühendislik plastikleri performans özelliklerine ve morfolojilerine göre üç grup altında sınıflandırılabilir.

Mühendislik plastikleri performans özelliklerine ve morfolojilerine göre üç grup altında sınıflandırılabilir. 1 TERMPLASTİKLER MÜENDİSLİK PLASTİKLERİ Mühedislik plastikleri (veya mühedislik termoplastikleri), geellikle, ısıya, kimyasal maddelere, darbeye, aleve karşı dayaıklı ve direçli ola plastikler grubudur.

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi. Kullanılan Yöntemlere Göre Takdir Olunan Toplam Değerler (KDV Hariç)

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi. Kullanılan Yöntemlere Göre Takdir Olunan Toplam Değerler (KDV Hariç) YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Dayanak Sözleşmesi Raprlama Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Rapr Türü Dğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 31 Ocak 2013 tarih ve 8175-II kayıt n lu ana sözleşme

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Değerleme Konusu Gayrimenkulün. Kullanılan Yöntemlere Göre Takdir Olunan Değerler (KDV hariç) Raporu Hazırlayanlar

YÖNETİCİ ÖZETİ. Değerleme Konusu Gayrimenkulün. Kullanılan Yöntemlere Göre Takdir Olunan Değerler (KDV hariç) Raporu Hazırlayanlar Değerlemeyi Talep Eden Dayanak Sözleşmesi Raprlama Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Raprun Knusu YÖNETİCİ ÖZETİ Rapr Tarihi 19 Aralık 2013 Değerleme Knusu Gayrimenkulün Adresi Tapu Bilgileri Özeti Sahibi

Detaylı

MİMARİ PROJE RAPORLARI

MİMARİ PROJE RAPORLARI BACA +9.06 alaturka kiremit %33 eğim +8.22 +8.35 %33 eğim %33 eğim +7.31 +7.10 +6.45 yağmur oluğu +6.45 P1 P1 P1 P1 P1 P1 +5.05 +5.05 giyotin pencere giyotin pencere giyotin pencere giyotin pencere giyotin

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri MAGNA INTERNATIONAL INC. Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri Magna, aktif ancak adil bir rekabet içindedir ve serbest ve adil rekabeti

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3 The Joural of Academic Social Sciece OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜİK EĞİTİMİ 3 ÖET Ece KARŞAL 1 Tüli MALKOÇ 2 Bu çalışmada, Okul öcesi döem işitme egelli çocuklara müzik eğitimi verilmiş

Detaylı

PLC CİHAZI İLE SERADA SICAKLIK VE NEM KONTROLÜNÜN PID DENETLEYİCİYLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

PLC CİHAZI İLE SERADA SICAKLIK VE NEM KONTROLÜNÜN PID DENETLEYİCİYLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PL İHAZI İLE SERAA SIAKLIK VE NEM KONTROLÜNÜN PI ENETLEYİİYLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ M.egiz TAPLAMAIOĞLU 1 Ali SAYGIN 2 Evre EĞİRMENİ 3 em TEZAN 4 1,3,4 Elektrik-Elektroik Mühedisliği Bölümü Mühedislik Mimarlık

Detaylı

1. Veri Seti Yapısı, Hane, 2012 (Kesit Veri) (GYK12_H)

1. Veri Seti Yapısı, Hane, 2012 (Kesit Veri) (GYK12_H) BULTEN Her hane için verilen numara (Bülten numarası) 5 1...17562 HB010 Anket yılı 4 2012 HB020 Hanehalkının yaşadığı yer 1 1- Kır 2- Kent HB030 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 1. Düzey 3 Kod-Coğrafi

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

MİMARİ PROJE RAPORLARI

MİMARİ PROJE RAPORLARI BACA +9.06 alaturka kiremit %33 eğim +8.22 +8.35 %33 eğim %33 eğim +7.31 +7.10 +6.45 yağmur oluğu +6.45 P1 P1 P1 P1 P1 P1 +5.05 +5.05 giyotin pencere giyotin pencere giyotin pencere giyotin pencere giyotin

Detaylı

FİBER BRAGG IZGARA TABANLI OPTİK SENSÖRÜN ANALİZİ

FİBER BRAGG IZGARA TABANLI OPTİK SENSÖRÜN ANALİZİ FİER RAGG IZGARA TAANLI OPTİK SENSÖRÜN ANALİZİ Lale KARAMAN 1 N. Özlem ÜNVERDİ Elektroik ve Haberleşme Mühedisliği ölümü Elektrik-Elektroik Fakültesi Yıldız Tekik Üiversitesi, 34349, eşiktaş, İstabul 1

Detaylı

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog. YAPILARDA HASAR TESBĐTĐ-I 3. RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME D ESASLARI: (Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Gruplandırılması,

Detaylı

FOTOĞRAF YARIŞMASI BOŞLUK

FOTOĞRAF YARIŞMASI BOŞLUK FOTOĞRAF YARIŞMASI BOŞLUK KATILIM ŞARTNAMESİ 1. Düzenleyen Kurum: TMMOB Mimarlar Odası Kcaeli Şubesi 2. Amaç: 1950 li yıllardan itibaren yaşanan hızlı ve plansız kentleşme; kentsel dku, tarihi miras, dğal

Detaylı

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK KAPAK KONUSU Kırsal Kalkıma içi IPARD Programı da Sektöre BÜYÜK DESTEK Kırsal Kalkıma (IPARD) Programı Kırmızı Et Üretimi ve Et Ürülerii İşlemesi ve Pazarlaması alalarıda gerçekleştirilecek yatırımları

Detaylı

Türkiye de Bölge Politikalarının Evrimi ve Bölgesel Kalkınma Ajansları. Korel GÖYMEN

Türkiye de Bölge Politikalarının Evrimi ve Bölgesel Kalkınma Ajansları. Korel GÖYMEN Türkiye de Bölge Politikalarıı Evrimi ve Bölgesel Kalkıma Ajasları Korel GÖYMEN Cumhuriyet i başlagıcıda bu yaa, Türkiye i bölgesel politikalar ı sadece iç toplumsal ve ekoomik gelişmelerde değil, ay ı

Detaylı