DÖVĠZ KURU DALGALANMALARININ TARIMSAL DIġ TĠCARETE ETKĠSĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ. Doç. Dr. ErĢan SEVER Aksaray Üniviversitesi ĠĠBF Ġktisat Bölümü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖVĠZ KURU DALGALANMALARININ TARIMSAL DIġ TĠCARETE ETKĠSĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ. Doç. Dr. ErĢan SEVER Aksaray Üniviversitesi ĠĠBF Ġktisat Bölümü"

Transkript

1 DÖVĠZ KURU DALGALANMALARININ TARIMSAL DIġ TĠCARETE ETKĠSĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ THE EFFECT OF EXCHANGE RATE VOLATILITY ON AGRICULTURAL FOREIGN TRADE: THE CASE OF TURKEY Doç. Dr. ErĢa SEVER Aksaray Üiviversitesi ĠĠBF Ġktisat Bölümü Özet Bu çalışmada reel döviz kuru değişkeliğii Türkiye i tarımsal dış ticaret performasıa etkisi araştırılmıştır. Döviz kuru değişkeliğii ölçmede AR-EGARCH (1,1) yötemi kullaılmıştır. Johase eş bütüleşme testi ve hata düzeltme tekiği kullaılarak döviz kuru değişkeliği ile tarımsal dış ticaret arasıdaki ilişkiler 1989: :02 döemi üçer aylık veriler kullaılarak araştırılmıştır. Aaliz soucua göre, reel döviz kuru değişkeliği Türkiye de tarımsal ihracat ve ithalatı egatif etkilemektedir. Fakat reel döviz kuru dalgalamalarıda tarımsal ihracat seviyesi daha fazla etkilemektedir. Aahtar Kelimeler: Değişkelik, Reel Döviz Kuru, Tarımsal İhracat, Tarımsal İthalat, Egarch Abstract This study has examied the impact of reel exchage rate volatility o performace of agricultural foreig trade of Turkey. AR-EGARCH (1,1) method is used to measure real exchage rate volatility. Johase co itegratio test ad vector error correctio techique are used to uderstad the implicatio of real exchage rate fluctuatio for Turkey s agricultural export ad import, usig quarterly data from 1989:01 to 2011:02. Accordig to the empirical result, real exchage rate variability for agricultural exports ad imports affects the egative i Turkey. Besides that, real exchage rate fluctuatios affect more agricultural export level Key Words: Volatility, Real Exchage Rate, Agricultural Export, Agricultural İmport, Egarch 17

2 1. GiriĢ Ampirik çalışmalar 1970 li yılları başıda itibare, sabit döviz kuru sistemii terk edilmesiyle birlikte, döviz kurudaki dalgalamaları daha yüksek oralarda olduğuu göstermektedir. Döviz kuru dalgalamalarıa bağlı olarak ortaya çıka belirsizlikler ülkeleri dış ticaret seviyelerii farklı şekillerde etkilemektedir. Özellikle so 15 yıllık süreçte çeşitli şekillerde meydaa gele ekoomik krizlerle birlikte arta döviz kuru belirsizliklerii uluslararası ticaret hacmi üzerideki etkilerii daha çok ekoomist tarafıda araştırılmasıa ede olmuştur. Geel kaaat döviz kuru dalgalamaları soucuda riskleri yükselmeside dolayı ihracat seviyeleri azalmaktadır. Buu yaıda vadeli piyasaları kısa ve orta vadede riskleri düşürmesi edeiyle döviz kuru dalgalamalarıı ihracatı olumsuz etkilemediği hatta pozitif yölü katkı bile sağladığı yöüde yaklaşımlar bulumaktadır. Öte yada bazı çalışmalarda elde edile souçlara göre, sektörleri uluslararası piyasalara açılmışlık durumuu değişkelik göstermesi, edüstrilerde üretimdeki yoğulaşmaı farklılığı ve alaşma sürelerii çeşitliliğide dolayı döviz kuru dalgalamalarıı her sektördeki etkisi değişkelik gösterebilmektedir. Bua yöelik olarak Türkiye de döviz kuru dalgalamalarıı tarım sektörüde dış ticaret performasıa etkilerii araştırıldığı bu çalışmaı ilk bölümüde kuramsal yaklaşımlar üzeride durulmuştur. Çalışmaı ikici bölümüde ise Türkiye özelide döviz kuru dalgalamalarıı tarımsal ihracata etkisi ampirik düzeyde araştırılmıştır. 2. Kuramsal Değerledirme Döviz kuru belirsizliklerii dış ticaret üzerideki etkileri geleeksel yaklaşım, fırsatlar yaklaşımı ve alteratif yaklaşım olarak üç alt başlıkta icelemektedir Geleeksel YaklaĢım Geleeksel modellerde döviz kuru dalgalamaları uluslararası işlemlerde risk ve belirsizlik artışlarıyla birleşmekte ve ticaret üzeride caydırıcı etki yapmaktadır. piyasa katılımcıları risklere karşı muhalif tavır sergilerlerse, bu ekoomik birimler açısıda döviz kuru oyaklıklarıyla birleşe riskte uzak durmaı maliyetie katlamaya razı olduklarıı göstermektedir. Bu durumda bir firmaı ihraç malı arz eğrisi döviz kuru oyaklığı edeiyle sol tarafa doğru kayacaktır. döviz kuruu değişkelik gösterdiği koşullarda her ihracat malı miktarı ya da ithalat malı miktarıa dek düşe fiyat seviyesi daha yüksek olacaktır. Geel maada ticaret hacmide taşıma maliyetlerideki bir artışı ede olacağı azalmaya bezer bir biçimde gerileme meydaa gelecektir (Qia ve Varagis, 1992: 1). Döviz kuru belirsizlikleri ve dış ticaret arasıdaki ilişkiyi aaliz ede ilk çalışma Clark tarafıda (1973) yapılmıştır. Çalışmada ihracat yapa firmalar üretimlerii tam rekabet koşulları altıda yapmakta ve geelde satışları yurt dışıa yöelik olmaktadır. Modeli e basit versiyouda firmaı üretimii ithalat girdisi kullamada gerçekleştirdiği ve ihraç ettiği malı fiyatıı da yabacı para türüde olduğu varsayılmaktadır. Ayı zamada bular dışsal değişke olarak modele dâhil edilmektedir. Buu yaıda firmaları ödemeleri yabacı para türüde ve risklere karşı korumaı kısıtlı vaziyette buluduğu 18

3 kabul edilmektedir. Döviz kurlarıı geleceği kousudaki belirsizlikler, ulusal para türüde ihracatları e kadar olacağı kousuda da gelecekte belirsizlik meydaa getirmektedir. Firmalar ihracatlarıı bu belirsizliği dikkate alarak yapmaktır. ulusal para türüde kazaç foksiyouu kuadratik olduğu varsayımıda faydalarıı maksimize etmeyi amaçlamaktadırlar (U(Π)=aΠ+bΠ 2 ). Riskte uzaklaşma b katsayısı ile temsil edilmekte ve sıfırda (b<0) daha düşük değer almaktadır. Birici koşul olarak firmaları marjial maliyetlerii marjial gelirlerii geçmesi gerekmektedir. İkicisi firmaları maruz kaldıkları riskleri telafi etme zorululuğu bulumaktadır. Bu durumda arz eğrisi sol tarafa doğru kaymakta, üretim ve ticaret hacmi azalmaktadır. Riskte uzak kalmak isteye işletmeler maruz kaldıkları riskleri düşürmek isteyeceklerdir. Buu soucuda satışları azalması suretiyle hem kazaçlar hem de kazaçları değişkeliğide azalma meydaa gelirke beklee faydada da artış meydaa gelmektedir. Öte yada girdiler ithal ediliyorsa, belirsizlik ortamıda ihracat üretimideki alaşmalar daha kısa süreli olacaktır. Bu şekilde kazaçları varyasları döviz kuru değişkeliğie bağlı olarak orasal değişmesi egellemeye çalışılmaktadır. Burada e ekstrem durum, ulusal para türüde gelir ve maliyeti tam korelasyou olduğuda, daha büyük değişkelikleri kazaçları varyasıa etki etmemesi olarak gösterilebilir (Côté, 1994: 3) Baro (1976) tam rekabet koşulları altıda döviz kuru dalgalamalarıı fiyatlar üzerideki etkilerii fiyatlama yapıla para türü bağlamıda açıklamaya çalışmıştır. İhracatçılar yabacı para türüde fiyatlama yapmışlarsa, bu takdirde fiyat riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Alaşma süresice fiyatlarda değişim olmadığı içi talep miktarı bilimesie rağme ulusal para türüde gelirler azalabilmekte ve kârlılık belirsizleşmektedir. Ulusal para ile fiyatlama yapılırsa, bu defa da ihracatçılar miktar riski altıda kalmaktadırlar. fiyat değişmeleri dolayısıyla alıcılarda belirsizlik oluşması, talep düzeyide belirsizlik meydaa getirmektedir. Gelirlere ilave olarak üretim maliyetleride de kesilik kaybolmaktadır. Her iki durum içi de riskte kaçımayı arzulaya firmalar maruz kalacakları riskleri düşürmek içi çaba sarf edeceklerdir. Öte yada fiyat etkileri farklı şekilde ortaya çıkabilmektedir. Eğer firmalar yabacı para ile fiyatlama yapmışlarsa risklerdeki bir artış fiyat artışlarıı da beraberide getirecektir (arz eğrisi yukarı kayar). daha yüksek fiyatlarda beklee kârlılıklar azalır (optimal fiyatlarda talep elastiktir) ve beklee faydada düşüş görülür. firmaı alaşması ulusal para türüde ise hedeflee piyasadaki talep foksiyouu özelliğie bağlı olarak tepki gerçekleşecektir. Eğer foksiyo doğrusal ise fiyatlarda gerileme meydaa gelecektir. Fiyat azalışları talepte artış meydaa getirirke, fiyat-maliyet marjlarıı düşürmekte, kâr bekletileri ve varyasları azalmaktadır (Côté, 1994: 4). Bua ilave olarak Hooper ve Kohlhage'i (1978) döviz kuru dalgalamalarıı dış ticaret ilişkisii araştıra çalışmaları bulumaktadır. Vadeli piyasalarda döviz kuru riskie karşı koruma yötemii (hedge) orasal (% olarak) değerleri ve riskte uzak kalmak isteme derecesie göre, özel firmalar içi arz ve talep eğrileri oluşturulmuş ve açıklayıcı değişke olarak da alaşma yapıla paraı türü dâhil edilmiştir. bu çalışmaı e öemli katkısı risklere karşı korumaı mevcut olmadığı koşullarda omial döviz 19

4 kurlarıdaki dalgalamaları risklere etkisii e orada olduğuu aaliz etmesidir. öceki varsayımlarda bazıları yie bu çalışmada da kullaılmıştır. Piyasa fiyatıı kabullee koumudaki ithalatçılar tam rekabet (bilie talep eğrisi) ile karşı karşıya ike ihracatçılar ise moopolistik piyasa koşullarıda ürülerii yurt dışıa satmaktadırlar. Bu durumda döviz kurudaki dalgalamaları artışıda doğa döviz kuru risklerii, arz ve talep eğrilerii aşağı doğru kaydırması fiyat ve miktarları düşürmektedir. söz kousu fiyat ve miktarlardaki bu düşmeler ithalatçıları talep esekliği ve oları riskte uzaklaşma derecesie bağlıdır. ihracatçılar (üretim yapalar) risklere maruz kaldıkça, fiyatlarda artış ve miktarlarda ise azalış bekleebilir (Pickard, 2003: 3). Geleeksel yaklaşım belirsizlikleri edeleri üzerie yoğulaşırke, belirsizlik ortamıda asıl bir davraış sergileeceği kousuda tatmi edici öerilerde buluduğu ifade edilemez. Öte yada döviz kuru risklerii ekoomik birimler içi bazı fırsatları oluşumuu sağladığı yöüde yaklaşımlar da bulumaktadır Risk ve Portföy YaklaĢımı Bu düşüce, geleeksel yaklaşımı temel felsefesie karşı çıkarak, döviz kuru değişkeliklerii dış ticarete her zama olumsuz etki yapmayacağıı, hatta ihracatçıları kazaçlı çıkabileceklerii öe sürmektedir. De Grauwe (1987) geleeksel okulu düşücesi üzerie bir eleştiri getirerek, kârlılık foksiyouu dış bükey olduğu kousuda ika edici görüşler geliştirmiştir. O a göre, ihracat geliride beklee fayda foksiyou koveks ve kokavlığı riskte uzaklaşma durumuu görmeyi sağlamaktadır. Koveks olması, üreticileri yeterli düzeyde risklerde uzaklaştığıı ifade etmektedir. İhracat gelirleride beklee fayda foksiyou koveks ise döviz kuru dalgalamalarıdaki yükselmeler ihracatı teşvik edecektir. Tersi durum da ise olumsuz etkileyecektir. Riskte uzaklaşa ekoomik birimler döviz kuru risklerideki yükselmeler karşısıda gelirlerii aşırı düşmeside edişe duyarlar ve bu durumu telafi etmek üzere daha fazla ihracat yapmak isterler. Öte yada risklerde daha az uzaklaşmış durumdaki birimler, söz kousu döviz kuru riski edeiyle oluşa kayıplarda dolayı daha az edişe duyarlar ve ihracatı artırmak içi yüksek oralı çaba sarf etmezler. Bu durum döviz kuru risklerdeki artışları meydaa getirdiği gelir ve ikame etkisi ile daha açık ifade edilebilir. Döviz kuru riskideki artışlar ekoomik birimleri riskli ihracat aktiviteleride daha risksiz ola uygulamalara geçmelerii sağladığıda ikame etkisi kedisii gösterir ve ihracat azalır. Gelir etkisi ise ihracat gelirleride beklee faydaı azalmasıda doğa kayıpları degelemek amacıyla kayakları ihracat sektörüe doğru kayması soucuda oluşmaktadır. Bu alamda bir ekoomide gelir etkisi ikame etkiside fazla olursa döviz kuru dalgalamaları ihracat aktivitelerii pozitif, diğer durumda ise egatif etkileyebilmektedir (De Grauwe, 1987: 4 5). Kârlılık foksiyouu dış bükeyliği ticaret ve döviz kuru riski arasıdaki pozitif ilişkiyi ifade etmesie rağme, bu yaklaşımı daha öemli temel düşücesi moder portföy farklılaşması ışığıda döviz kuru riskii İthalatı girdi olarak kullaılmasıyla üretile mallar yurt içi piyasada satılmaktadır. 20

5 açıklamasıdır. Farrell tarafıda özetlediği üzere, ekoomik birimler potasiyel getiri oralarıyla bağlatılı şekilde düşük, orta ve yüksek risk aktiviteleri doğrultusuda yatırımlarıı şekilledirerek karlılıklarıı maksimize etmeye çalışmaktadırlar. Döviz kurlarıdaki dalgalamaı boyutuda meydaa gele artışı doğurduğu yüksek riskler, ticaret yapa ve ötr risk istemeye birimleri cesaretii kırmayacak, ayı zamada portföy çeşitlemeside dolayı olara kazaçlı çıkma fırsatıı suacaktır (Pickard, 2003: 3). Geçmiş döemlere göre kıyasladığıda özellikle gelişmiş ülkelerdeki iyi çalışa vadeli işlem piyasaları, ihracat ve ithalat yapa firmaları döviz kurudaki ögörülmeye değişimler karşısıda meydaa gelecek olumsuzluklara karşı daha koruaklı duruma getirmiştir. Hatta döviz kuru dalgalamalarıı olumsuzluklarıı azaltacak çeşitli olasılıklar da bulumaktadır. So döemlerde elde edile bazı ampirik souçlar, firmaları döviz kuru dalgalamaları karşısıda hızlı bir şekilde ayarlama sürecie girdiklerii göstermektedir. Söz gelimi ihracat yabacı paradaki değer kaybı ile fiyatlamışsa, döviz kurudaki azalmada kayaklaa ihracatçıları kayıpları e azıda kısme yabacı para türüde daha yüksek fiyatla degelemektedir. Ayı zamada ihracatçıları parasıı değeri düşe ülkelerde daha fazla ara malı girdisi kullamalarıı da sağlamaktadır. Bu şekilde azala ihracat gelirleri daha düşük girdi maliyetleri ile de kısme degelemektedir. Bua ilave olarak çok sayıda ülke ile ticareti yapılması durumuda bazı döviz kurlarıı degeleme yöüe doğru hareket etmeleri, bir bakıma döviz kuru riskie karşı korumayı gerçekleştirmektedir. Souç olarak uluslararası şirketleri yabacı para riskie karşı ihracat ve ithalatlarıı olumsuz etkilemesii öleyecek varlık portföyleri ve çeşitli para türleride borçlama seçeeklerii varlığıda söz edilebilir (Clark ve diğerleri, 2004: 15). Ayrıca büyük ulusal piyasalarla bütüleşe uluslararası firmaları varlığıda döviz kuru dalgalamaları, bu firmalara üretimlerii yurt içi ve yurt dışı piyasalar arasıda yeide dağıtım imkâlarıı vermekte ve uluslararası ticarette yararlama potasiyelii artırmaktadır (Chit, Rizov, Willebockel, 2008: 7) Buula birlikte döviz kuru belirsizliklerii dış ticarete etkilerii batmış maliyetler ve ticareti kompozisyou bakımıda ele ala çalışmalar da bulumaktadır. Bular, diğer yaklaşımlar başlığı altıda ele alımaktadır Diğer YaklaĢımlar Dış ticaret ve döviz kurları arasıdaki ilişkii başka bir yöü bakımıda batmış maliyeti (öcede yapıla harcamalar) foksiyou üzeride durulmaktadır. Dış piyasalara uyumlu olması edeiyle öemli yatırımlar sorasıda üretile çeşitli malları alım-satım işlemlerii gerçekleştirildiği uluslararası piyasalarda ihracata yöelik firmalar pazarlama ve dağıtım ağıı ihracat piyasaları içi özel olarak oluşturmaktadır. Batmış maliyetler esasıda döviz kurlarıda kısa döemli hareketler karşısıda firmaları daha az tepki vermelerii sağlamaktadır. Belirsizlikler karşısıda firmalar geelde bekle gör taktiği izleyerek, değişke maliyetleri iyileşmesii bekleyebilmekte ve ihracat piyasasıda kalabilmektedirler. Döviz kurlarıı eski seviyesie düşmesiyle, bata maliyetleri bir kısmıı telafi edebilmektedir. 21

6 Batmış maliyetler kousuda Mc Doald ve Segel (1986), Dixit (1989), Krugma (1989) ve Frake (1991) gibi iktisatçıları çalışmaları bulumaktadır. Burada çıka geel kaaat, ihracat piyasasıa giriş ve çıkış kararlarıda bilie sabit ve değişe maliyetler yaıda uygulamada karşılaşıla maliyetler de etkili olmaktadırlar. Döviz kurudaki dalgalamaları giderek artması firma kararlarıı daha da koruması düşücesii hâkim kılmaktadır. Döviz kurlarıdaki dalgalama aralığı artarsa firmalar ya piyasada kalmaya devam etmekte ya da hiç girmemektedir. Bu bakımda döviz kurları dalgalamaları piyasaya giriş ve çıkış kararlarıı ertelemeyi artırmaktadır (Clark ve diğerleri, 2004: 16-17). Buu yaıda Kumar (1992) tarafıda yapıla çalışmada döviz kuru risklerii ticaret hacmii azaltma ihtimalie karşı, edüstri içi ticareti geliştirebileceği vurgulamıştır. Döviz kuru riskleri et ticareti azaltırsa, mukayeseli avatajlarda gerilemeler ortaya çıkmaktadır. Mukayeseli avatajlar azaldığı zama ekoomiler daha çok birbirie bezemekte, uzmalaşma azalmakta ve edüstri içi ticaret gelişmektedir. Çükü riske maruz kalmak istemeye müteşebbisler kayaklarıı mukayeseli üstü oldukları ticaret sektörü yerie dış ticareti yapılmadığı diğer sektörlere kaydırmaktadırlar. Bu edele döviz kuru riskideki bir artış tekolojik değişimi ve ülkelerarasıdaki ticareti olumsuz etkileyebilir (Côté, 1994: 10). Öte yada Carlso ve Osler büyük para piyasalarıda fiyat belirsizliği ve ticaret hacmi arasıda sıkı bir korelasyo olduğua dikkat çekmektedir. Ticaret hacmideki belirsizlikleri tahvil ve hisse seedi piyasalarıdaki gelişmelerle yakıda ilgili olduğu vurgulamıştır. Burada üzeride durula kou yüksek fiyat belirsizliğii teşvik ettiği yüksek spekülatif hareketleri ticaret hacmi üzeride etki yapmasıdır. Bu bağlamda Japoya, Hog Kog ve Sigapur da piyasadaki yabacı katılımcıları yüzde 90 ı belirsizlik artışlarıı edei olarak spekülasyo hareketlerii görmektedirler (Carlso ve Osler, 1998:1). Öte yada rasyoel itelikli spekülasyolar döviz kuru belirsizliğii azaltıcı etki yaptığı yöüde görüşler de bulumaktadır. Bu düşüceye göre rasyoel spekülatörler yüksek fiyatlarda satıp, düşük fiyatlarda para alarak piyasada degeleyici rolü üstlemektedirler. Bu alamda spekülatörleri çok adir olarak istikrarı bozucu etkisi olabileceğide söz edilebilir. Hatta Friedma a göre piyasada rasyoel spekülatörler daha başarılı strateji izledikleri içi piyasada kalmaya ve degeleme foksiyouu sürdürmeye devam ederler, diğerleri ise kısa süre içeriside piyasada çıkmak zoruda kalırlar(carlso ve Osler, 3). 3. Ampirik ÇalıĢmalar ve Souçları Döviz kuru değişkeliğii dış ticaret üzerideki etkilerii aaliz ede çok sayıda ampirik çalışma bulumaktadır. Buu yaıda döviz kuru dalgalamalarıı tarımsal ticaret üzerie etkileri kousuda yapıla çalışma sayısı sıırlı düzeyde kalmıştır. Kimi çalışmalarda belirsizlikler dış ticareti olumsuz etkilerke, kimi çalışmalarda ise olumlu etkilemektedir. Ayrıca döviz kuru belirsizliklerii herhagi bir etki yapmadığı yöüde souçlara da ulaşıldığı görülmektedir. Öte yada döviz kuru değişkeliğii tarımsal dış ticaret üzerideki etkiler kousuda yapıla çalışmalarda geel olarak döviz 22

7 kuru değişkeliğii tarımsal dış ticareti olumsuz etkilediği yöüde souçlara ulaşıldığı gözlemlemektedir. Koray ve Lastrapes (1989) VAR modeli kullaarak dalgalamaı ticarete etkilerii araştırmışlardır. Olar ticareti yalızca döviz kuru dalgalamasıda etkilemediği varsayımıda yola çıkarak çalışmalarıa dış ticareti etkileye dışsal makro değişkeleri de dâhil etmişlerdir. Kaada'ı da dâhil olduğu 5 ülke öreğide reel döviz kuru dalgalamalarıı ithalat üzerideki etkileri sabit kurları uyguladığı döem ( ) ve esek kurları uyguladığı ( ) döem ayrışımı yapılarak araştırılmıştır. Sabit kurlarda esek kurlara doğru geçildiğide dalgalama miktarları artmakta, fakat döviz kuru dalgalaması ile ticaret arasıdaki ilişki zayıf orada da olsa egatif yölü olmaktadır. ABD i ithalatıdaki varyas ayrışımlarıda dalgalamalardaki değişmeleri oraı çok düşük düzeydedir. Döviz kuru dalgalaması ithalatta Kaada'ı ABD'yi açıklayıcı değeri yaklaşık %4 civarıdadır. E büyük etkii %11 ile Japoya'ya ait olduğu gözlemiştir. Bii-Smaghi (1991) Avrupa Para Sistemi içeriside saayi malları ticareti üzerie bir araştırma yapmıştır döemi içi Almaya, Frasa ve İtalya ı ihracat hacmi ile Avrupa Para Sistemi içideki efektif kurları değişim oraları arasıdaki ilişkiyi icelemiştir. İcelee üç ülkei dış ticaret hacmi ile döviz kuru dalgalaması arasıda egatif ve öemli ilişkiye rastlamıştır. Bu dalgalamaı ayı zamada fiyatları da etkilediği gözlemiştir. Almaya da fiyatlar egatif değer alırke diğer ülkelerde ise pozitif değer almaktadır. bu souçlar Almaya ve italya içi riskleri öemli kısmıı ihracatçılar tarafıda katlaıldığıı göstermektedir (Côté, 1994: 20). Kroer ve Lastrapes (1993) döviz kuru dalgalamalarıı ticaret hacmi ve fiyatlar üzerideki etkilerii iki aşamalı yötem yerie Garch modeli kullaarak aaliz yapmıştır. ABD i de dahil olduğu 5 gelişmiş ülke ekoomiside omial döviz kuru dalgalamalarıı ticareti etkilediği yöüde kaıtlara rastlamıştır. Bulgulara göre ABD içi dalgalamaı etkilerii daha kesi olduğuu söyleyebiliriz. Fakat her ülke içi dalgalamaı büyüklüğü ve işareti değişebilmektedir. ABD, Frasa ve Japoya içi dalgalamaları fiyatlar üzerideki etkileri geçici olmaktadır. ABD ve İgiltere de döviz kuru dalgalamaları ticareti olumsuz etkilerke, Frasa ve Japoya da pozitif fakat öemsiz düzeyde etki yapmaktadır. Dell'Ariccia (1999) 15 Avrupa birliği üyesi ile ve isviçre arasıda yılları aralığıda döviz kurlarıdaki dalgalamaları dış ticaret üzerideki etkilerii araştırmıştır. aylık omial ve reel döviz kurlarıı logaritmik birici farklarıı stadart sapmaları, vadeli kurları hatalarıı karesi toplamı, spot kurları maksimum ve miimumları arasıdaki farkları % değerleri gibi dört faklı belirsizlik değişkeleri kullamıştır. Basit regresyo modelide döviz kuru dalgalaması küçük oralı da olsa ticareti olumsuz etkilemektedir yılı içi toplamda dalgalamaı sıfıra imesiyle omial döviz kurları %12, reel kurlar %13 ve vadeli kurları hataları ise %10 oraıda ticaret seviyelerii artırıcı etki yapmıştır. Burada üzeride durulması gereke kou omial döviz kuru dalgalamasıda elde edile souçlar ile reel döviz kuru dalgalamasıda elde edile souçlar yakı değerde çıkmasıdır. Yai, omial ve reel döviz kuru dalgalamaları arasıda sıkı bir korelasyo bulumasıdır. 23

8 Rose (2000) 186 ülke bazıda ve döemii beşer yıllık aralıklarla toplamış olduğu verileri kullaarak icelemiştir. Çalışmada para birliğii etkileri yaıda döviz kurudaki değişkeliği etkilerii test etmek amaçlamıştır. Değişkelik ölçüsü olarak iki yalı döviz kurları arasıdaki aylık verileri doğal logaritması alıa serileri birici farklarıı stadart sapması tercih edilmiştir. Kullamış olduğu havuzdaki toplamış olduğu datalara göre belirsizlikler küçük ama egatif etki yapmaktadır. Stadart sapmadaki birimlik azalma ticareti %7 ve ortalamada sapmadaki bir birimlik azalmada ise ticareti %5 oraıda artırmaktadır. Sheldo (2003), periyodu içi 10 gelişmiş ekoomi bazıda döviz kuru dalgalamasıı tarımsal ticarete etkisii araştırmıştır. Araştırmada toplam dış ticarete göre kıyasladığıda döviz kuru dalgalamaları daha yüksek orada tarımsal ticareti olumsuz etkilemektedir. Grier ve Smallwood (2007) 9 gelişmiş ve 9 gelişmekte ola ülke bazıda döviz kurlarıı uluslararası ticaret üzerideki etkilerii araştırmıştır. Ülkeleri gelişmişlik durumlarıa göre ayırışım yapılarak aaliz edile bu çalışmaı souçları, ele alaı gelişmekte ola ülkeleri tamamıda döviz kuru belirsizliklerii egatif ve öemli etkiye sahip olduklarıı, gelişmiş ülkelerde ise öemsiz düzeyde etki yaptığıı göstermektedir. Buu yaıda her iki ülke grubuda içi yurt dışı gelir belirsizliklerii reel döviz kuru belirsizliğide çok daha fazla orada dış ticaret seviyeleri üzeride belirleyici oldukları gözlemiştir. Wag ve Barett (2007) çalışmalarıda Tayva ekoomisi üzeride reel döviz kurlarıı koşullu varyas ve koşullu ortalamalarıyla, çoklu Garch-M modelide yararlaarak sektör bazlı aylık dataları kullamışlardır. Bua göre döviz kuru dalgalamalarıda tarım sektörü olumsuz etkilemektedir. Fakat diğer sektörler tarım sektörü kadar etkilememektedir. Bua göre Tayva ekoomisii tarım sektörü döviz kurudaki beklee oralar ve dalgalamalara karşı duyarlılık katsayısıı yüksek olduğu söyleebilir. Fogarasi (2008) omial döviz kuru dalgalamalarıı Doğu Avrupa ülkeleride Romaya bazıda çekim modeli yardımıyla yılları arasıa esas alarak araştırmıştır. Çekim modeli iki yalı ticarette diğer faktörleri kotrol etmek amacıyla kullaılmıştır. Döviz kuru değişkelikleri tarımsal ticaret üzeride olumsuz etki yapmaktadır. Kafle (2011) yılları arasıda 28 ülke bazıda pael data çekim modeli yardımıyla omial ve reel döviz kurlarıı dış ticaret üzerie etkisii tarımsal ve tarımsal olmaya sektörler bazıda araştırmıştır. Tarımsal ve tarım dışı sektörlerde döviz kuru dalgalamaları istatistikî olarak öemli ve egatif etki yapmaktadır. bua ilave olarak omial döviz kuru dalgalamaları tarım sektörü üzeride daha çok etkili ike reel döviz kuru dalgalamaları tarım dışı sektörlerde daha çok etkili olmaktadır. Öte yada McKezie ve Brooks (1997) 1973:4 1992:9 döemide döviz kuru dalgalamalarıı Almaya ile Amerika Birleşik Devletleri arasıdaki iki yölü etkilerii ARCH modeli yardımıyla aaliz etmiştir. Öceki döemde yapıla birçok çalışmaı tersie kur dalgalamalarıı iki yölü ticaret üzerideki etkisi istatistikî bakımda öemli ve pozitif yölü olarak gerçekleşmiştir. 24

9 Buu yaıda Bailey ve Tavlas (1988) döemi içi üçer aylık veriler yardımıyla ABD de döviz kuru dalgalamalarıı ihracat seviyeleri üzerideki etkilerii aaliz etmiştir. Souçlar döviz kuru dalgalamalarıı ihracat seviyesie öemli bir etki yapmadığıı göstermiştir. Lee (1999) Asya krizi sorasıda döviz kuru rejimi tartışmalarıı yapıldığı süreçte dalgalı döviz kuru uygulamalarıda döviz kuru belirsizliklerii fiyatlar ve dış ticaret üzerideki rolüü araştırmıştır. döviz kuru dalgalamalarıı uluslararası ticareti etkileyeceği düşücesii destekleye öemli souçlara ulaşılmamıştır. Buu yaıda döviz kurları dayaıklı olmaya mallarda ziyade dayaıklı malları fiyatları üzeride belirleyici olmakta ve riskte kaçımak isteye tüketiciler risk primi kadar dayaıklı mallar içi daha düşük fiyat ödemek istemektedirler. Eksik rekabet piyasası koşulları altıda kur belirsizlikleri dayaıklı malları ispi fiyatlarıı daha düşük seviyeye düşürebilmektedir. Burada hareketle döviz kurlarıı farklı mal gruplarıdaki ispi fiyat farklarıda dolayı ticaret miktarlarıı değiştirdiğii söyleyebiliriz. Döviz kuru risklerie karşı korumaları yüksek seviyede olduğu ülkelerde alıcıları daha rahat davradıkları gözlemektedir. Tereyro u (2003) yılları aralığıda çok sayıda ülkeyi ele alarak yapmış olduğu aalizde de omial döviz kuru değişkeliğii ticaret akımları üzeride öemli etkisii olmadığı soucu elde edilmiştir. Kadilov (2008) u araştırma souçlarıa göre, G-10 ülkeleride döviz kuru dalgalamalarıı toplam ticarete egatif etkisi tarımsal ticareti etkiside daha düşük olmaktadır. Buu yaıda gelişmiş bir ekoomi ile gelişmiş, gelişmekte ola ve yüksele piyasa ekoomileri arasıdaki döviz kurlarıdaki dalgalamaları ticarete etkisi araştırılmıştır. Bua göre gelişmiş ekoomiler arasıda döviz kuru dalgalamaları tarımsal ticarete etkisi toplam ticarete etkisie kıyasladığıda sembolik hale gelmektedir. Bua mukabil döviz kuru dalgalamalarıı bu ülkeler arasıda tarımsal ticareti olumsuz etkilemesi tarımsal politikalar edeiyle olabilir. Bu politikalar özellikle de ihracat ve yurt içi ikame mallarda söz kousudur. Çükü bu politikaları zamalara arası değişkeliği ile döviz kuru değişkeliği ayı aa dek düşmektedir. Türkiye de döviz kuru değişkeliği ve dış ticaret ilişkisii aaliz ede çalışmalar da bulumaktadır. Bu çalışmalarda elde edile souçlar geelde döviz kuru belirsizliğii dış ticareti olumsuz etkilediği yöüdedir. Söz gelimi Özbay (1999), arası döemi ele alarak döviz kuru belirsizliğii GARCH modeli yardımıyla tahmi etmiş ve reel döviz kuru belirsizliği ihracat hacmii öemli ölçüde düşürürke, ithalat hacmi üzeride ise ayı düzeyde etki yapmadığı tespit edilmiştir. Vergil (2002), Türkiye de döviz kuru oyaklığı ve ticaret akımlarıa etkisii döemide Avrupa birliğideki üç büyük ticaret ortağı ve ABD ye ola ihracat bağlamıda eş bütüleşme ve hata düzeltme modelleri kullaarak araştırmıştır. Türkiye i reel ihracatı ve döviz kuru oyaklığı arasıda uzu döemde İgiltere, Almaya ve Frasa içi istatistiksel olarak alamlı ve egatif bir ilişkii varlığıı tespit etmiştir. diğer ülkeler içi de kısa döemde döviz kuru oyaklığıı etkisi istatistiksel olarak öemsiz değer almıştır. Kasma (2003), Türkiye de reel döviz kuru oyaklığıı ihracat üzerideki etkilerii sektörel bazda icelemiştir. aylık verilerde yararlaarak döemii kapsaya çalışmasıda, eşbütüleşme ve hata-düzeltme tekiklerii 25

10 kullamış ve ihracat modelii hem sektörel hem de toplam düzeyde tahmi etmiştir. Çalışma soucua göre, reel efektif döviz kuru oyaklığı ihracat düzeyii belirlemede öemli bir değişke olarak bulmuştur. Reel döviz kuru oyaklığıı ihracat üzeride kısa döemli etkisi çoğu sektörde pozitif olmasıa rağme, uzu döemde bu etkii baskı olmadığı saptamıştır. Elde edile bulgular reel döviz kuru oyaklığıı toplam ihracat üzerideki etkisii hem uzu döemde hem de kısa döemde egatif olduğuu göstermiştir. 4. Model, Data ve DeğiĢkeleri Taımlaması İhracat ve ithalat talep foksiyolarıı eşitlikleri aşağıdaki şekilde taımlamıştır. X= Reel ihracat düzeyidir. Nomial ihracat düzeyii ihracat fiyat edeksie oraıdır. M=Reel ithalat düzeyidir. Nomial ithalatı ihracat fiyat edeksie oraıdır. Yf= Düya gelir seviyesii göstermektedir. Düya gelir seviyesii doğruda gözlemlemek mümkü olmadığıda ilgili değişke OECD Ülkeleri GSYİH değerleri toplamıda oluşmaktadır. Teorik olarak düya gelir seviyesii artması ihracatı teşvik edeceğide katsayısıı pozitif olması beklemektedir. Yd= Yurt içi gelir seviyesii göstermektedir. GSYİH değerlerideki reel artışları tüketimi dolayısıyla da ithalatı artırma olasılığı değerii pozitif değer alması bekleebilir. TT= Ticaret haddii ifade etmektedir. İhracat malları fiyatlarıı ithalat malları fiyatlarıa oraıdır. İhracat mallarıı ispi fiyat artışları rekabeti olumsuz etkileyeceğide teorik olarak katsayısıı egatif değer alacağı varsayılırke, katsayısıı ise pozitif değer alması ögörülmektedir. U= Reel döviz kuru belirsizliğidir. Döviz kuru belirsizliğii ihracat ve ithalat düzeylerie yapmış olduğu etki tam olarak bilimediğide ve katsayılarıı alacağı değerler tahmi edilememektedir. Değişkelere ilişki veriler 1989:Q1 2011:Q2 döemii içermektedir. Döviz kuru belirsizliğii ölçümüde kullaıla üretici fiyatları bazlı reel döviz kuru edeksi (1995=100) serisi T.C. Merkez Bakası elektroik veri dağıtım sistemide alımıştır. Diğer değişkeler OECD ve Türkiye İstatistik Kurumu web siteleride yararlaılarak oluşturulmuştur. Çalışmada döviz kuru belirsizliği dışıda diğer değişkeleri doğal logaritması alımıştır. Buu yaıda ihracat, ithalat ve gelir seviyeleri üzerideki mevsimsel etkiler Cesus X-12 yötemi kullaılarak giderilmiştir. Döviz kuru dalgalamalarıı çok çeşitli ölçümü bulumaktadır. Geel olarak döviz kuru istikrarsızlığıda (hareketli ortalama) stadart sapma yötemi kullaılmaktadır. Fakat döviz kurları ormal dağılım yerie bir birie paralel olmaya çarpık dağılım sergilemektedir (Egle, 1982: 987). Öte yada Egle (1982) ARCH (autoregressive coditioal heteroscedasticity) modelii kullaarak belirsizliği tahmi etmeye çalışmıştır. Bua ilave olarak Bollerslev (1986), ise ARCH modelii geişleterek geelleştirilmiş ARCH (GARCH) modelii oluşturmuştur. Daha çok geçmiş bilgi ve daha fazla esek yapıya sahip ola bu modelde koşullu varyas geçmiş döemlerdeki tahmi hata terimleri ve 26

11 koşullu varyaslara bağlıdır. Burada ARCH ve GARCH modelleri eşit büyüklükteki pozitif ve egatif değişmeleri koşullu varyası artıracağıı ögörmektedir. Yai her iki model de varyas etkisii simetrik olduğuu varsayar. Oysa Bruer ve Hess (1993) ve Joyce (1995) u araştırma souçları pozitif şokları gelecekteki politikalar kousuda ayı büyüklükteki egatif şoklarda daha büyük bir belirsizlik oluşturduğuu göstermiştir. Bu bakımda ARCH ve GARCH modellerii belirsizliği tahmi etmede zayıf kaldığıı söyleyebiliriz (Crawford ve Kasumovich, 1996: 7). Nilso(1991) bu soruu çözmek içi EGARCH modelii geliştirmiştir. Bu model varyastaki parametreler üzerie herhagi bir kısıtlama getirmede hem pozitif hem de egatif şokları koşullu varyas üzerie yasımalarıı aaliz yapabilmektedir (Ho ve Tsui, 2004: 428). Çalışmada AR-EGARCH yötemi kullaılarak döviz kuru belirsizliğii tahmii yapılmıştır. AR-EGARCH (1,1) modelii deklem olarak şu şekilde ifade edebiliriz: Ortalama Eşitlik= Varyas Eşitliği= EGARCH modelide λ, π ve θ parametreleri üzerie herhagi bir kısıtlama koulmaması tahmi sürecii daha da kolaylaştırmaktadır. Burada π parametresi kaldıraç etkisii göstermektedir. Bu katsayıı işaretii pozitif olması ayı büyüklükteki pozitif yölü şokları egatif yölü şoklarda daha fazla etki yaptığıı göstermektedir. İşareti egatif olması halide ise egatif şokları etkisi pozitif şoklarda daha yüksek olmaktadır. Eğer katsayı değeri sıfıra eşit olursa o zama da pozitif ayı büyüklükteki pozitif ve egatif şokları etkisi birbirie eşit olacaktır (Wilso, 2006: 615). Öte yada π katsayısıı mutlak değer olarak yüksek çıkması ekoomii döviz kuru şoklarıa karşı kırılgalığıı yüksek olduğuu göstermektedir. Modelde θ parametresi ise volatilitei sürekliliğii ölçmeye yardım etmektedir. Katsayı değeri e kadar yüksek olursa şokları ormale döme süresi de o orada artmaktadır (Ho ve Tsui, 2004: ). 5. Ampirik Testler ve Bulgular Araştırmada ele alıa döem içeriside reel döviz kuru belirsizliğii tespit etmede kullaıla AR-EGARCH-M (1,1) modeli souçları aşağıda Tablo- 1 de suulmuştur. burada π katsayısıı pozitif işaretli olması reel döviz kurudaki pozitif şokları, egatif şoklarda daha fazla belirsizlik meydaa getirdiğii göstermektedir. Ayı zamada katsayı değerii yüksek olmaması döviz kuru risklerie karşı kırılgalık seviyesii zayıf olmadığıı göstermektedir. Özellikle 2001 krizi sorasıda Türkiye de işletmeleri döviz kurlarıda doğacak risklere karşı ölem almalarıı bu soucu alımasıda öemli bir usur olduğu söyleebilir. Buu yaıda reel döviz kurlarıda meydaa gele şokları ormale döme süresii göstere θ katsayısı çok yüksek olmaması ormale döme süresii çok uzu sürmediğii göstermektedir. 27

KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 1

KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 1 Uluslararası Yöetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 11, Sayı 24, 2015 It. Joural of Maagemet Ecoomics ad Busiess, Vol. 11, No. 24, 2015 KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ 3. Bölüm Paraı Zama Değeri Prof. Dr. Ramaza AktaĢ Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıkta sora aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiiz: Paraı zama değeri kavramıı alaşılması Faiz türlerii öğremek

Detaylı

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Gazi Üiversitesi Kastamou Eğitim Dergisi Gazi Uiversity Kastamou Educatio Joural Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Eğitim Bilimleri Eğitimde Stratejik

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.29-56. KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE

Detaylı

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Alpteki SÖKMEN İrfa YAZICIOĞLU ÖZET İşletmeler arası büyük rekabetleri yaşadığı, adeta ekoomik

Detaylı

PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ

PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ 46 PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ ÖZET Arş. Gör. İbrahim Zeki AKYURT Arş. Gör. Emrah ÖNDER Birçok işletme tarafıda stok politikası olarak, düşük

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ :... :... :... :... GENEL AÇIKLAMALAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ :... :... :... :... GENEL AÇIKLAMALAR 015CS4-015CS4- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO SALON NO SIRA NO Bu kitapçıkta İşletme Lisas Programıa ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığıızı türü A dır. Kitapçık

Detaylı

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011 a ISSN:1306-3111 e-joural of New World Scieces Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 4A0045 NATURE SCIENCES Received: April 2011 Ersi Kaya Sadal Accepted: October 2011 Nadire Karademir Series

Detaylı

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014 A da Z ye FOREX Ivest-AZ 2014 Adres Telefo E-mail Url : Büyükdere Caddesi, Özseze ş Merkezi, C Blok No:126 Esetepe, Şişli, stabul : 0212 238 88 88 (Pbx) : bilgi@ivestaz.com.tr : www.ivestaz.com.tr Yap

Detaylı

Türkiye de Reel Döviz Kuru Belirsizliği ve Yurtiçi Yatırımlar

Türkiye de Reel Döviz Kuru Belirsizliği ve Yurtiçi Yatırımlar Türkiye de Reel Döviz Kuru Belirsizliği ve Yurtiçi Yatırımlar Gülten DURSUN Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü dgulten@kocaeli.edu.tr Türkiye de Reel Döviz Kuru Belirsizliği ve Yurtiçi

Detaylı

Reel Döviz Kuru ve Ticaret Dengesi: Türkiye nin Almanya ile Ticareti Örneği (2002.01-2012.09)

Reel Döviz Kuru ve Ticaret Dengesi: Türkiye nin Almanya ile Ticareti Örneği (2002.01-2012.09) Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:16.Sayı:2.Aralık 2012 ss.45-64 Reel Döviz Kuru ve Ticaret Dengesi: Türkiye nin Almanya ile Ticareti Örneği Real Exchange Rate and Trade Balance: The Case of Turkey

Detaylı

Makroekonomik Faktörlerin Vadeli İşlem (Futures) Sözleşmelerine Etkisi: VOB ta Bir Uygulama

Makroekonomik Faktörlerin Vadeli İşlem (Futures) Sözleşmelerine Etkisi: VOB ta Bir Uygulama Makroekonomik Faktörlerin Vadeli İşlem (Futures) Sözleşmelerine Etkisi: VOB ta Bir Uygulama Hasibe ÖZGÜMÜŞ Turhan KORKMAZ ** Emrah İsmail ÇEVİK *** Özet Bu çalışmada Şubat 2005 - Kasım 2011 tarihleri arasında,

Detaylı

TÜRKİYE VE ALMANYA ARASINDAKİ DIŞ TİCARET DENGESİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMIYLA İNCELENMESİ

TÜRKİYE VE ALMANYA ARASINDAKİ DIŞ TİCARET DENGESİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMIYLA İNCELENMESİ TÜRKİYE VE ALMANYA ARASINDAKİ DIŞ TİCARET DENGESİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMIYLA İNCELENMESİ Gökhan DEMİRTAŞ * ÖZ Bu çalışmanın amacı, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili dış ticaret dengesini incelemektir.

Detaylı

GRACE Uydu Verileri İle Yer Sistemi İçerisindeki Kütle Değişimlerinin İzlenmesi

GRACE Uydu Verileri İle Yer Sistemi İçerisindeki Kütle Değişimlerinin İzlenmesi İçerisideki Kütle Değişimlerii İzlemesi GRACE Uydu Verileri ile Yer Sistemi İçerisideki Kütle Değişimlerii İzlemesi (Moitorig the Mass Variatios withi the Earth System from GRACE Satellite Data) Mehmet

Detaylı

AN AMPRICAL STUDY OF BANKING CREDIT CHANEL IN TURKEY: CREDIT RATIONING

AN AMPRICAL STUDY OF BANKING CREDIT CHANEL IN TURKEY: CREDIT RATIONING TÜRKİYE DE BANKA KREDİ KANALININ ETKİNLİĞİ ÜZERİNE AMPRİK BİR ÇALIŞMA: KREDİ TAYINLAMASI Utku ALTUNÖZ * Öz Para politikası reel ekonomiyi faiz oranı kanalı, döviz kuru kanalı, diğer varlık fiyatları kanalı

Detaylı

Finansal Yenilikler ve Para Talebi

Finansal Yenilikler ve Para Talebi A. OKTAYER Finansal Yenilikler ve Para Talebi Asuman OKTAYER * Özet Bu çalışmada, Türkiye de finansal yenilikler ve para talebi arasındaki ilişki, 1991.1-2010.4 dönemine ilişkin üçer aylık veri kullanılarak

Detaylı

NET PORTFÖY YATIRIMLARI ĐLE REEL FAĐZ ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ -1992:I - 2005:IV M.Vedat PAZARLIOĞLU 1 Emrah GÜLAY 2

NET PORTFÖY YATIRIMLARI ĐLE REEL FAĐZ ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ -1992:I - 2005:IV M.Vedat PAZARLIOĞLU 1 Emrah GÜLAY 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 2, 2007 NET PORTFÖY YATIRIMLARI ĐLE REEL FAĐZ ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ -1992:I - 2005:IV M.Vedat PAZARLIOĞLU 1 Emrah GÜLAY

Detaylı

Döviz Kuru, Verimlilik ve İhracat Nedensellik Analizi

Döviz Kuru, Verimlilik ve İhracat Nedensellik Analizi Döviz Kuru, Verimlilik ve İhracat Nedensellik Analizi Suzan ERGUN 1 İzzet TAŞAR 2 ÖZET En temel ekonomik göstergeler arasında yer alan dış ticaret bilgileri, Türkiye için 1980 sonrası anlamlı hale gelmeye

Detaylı

YABANCI PORTFÖY YATIRIMLARI İLE HİSSE SENEDİ GETİRİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMKB DE SINAMA

YABANCI PORTFÖY YATIRIMLARI İLE HİSSE SENEDİ GETİRİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMKB DE SINAMA Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:12.Sayı:2.Haziran 2008 ss.37-57 YABANCI PORTFÖY YATIRIMLARI İLE HİSSE SENEDİ GETİRİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMKB DE SINAMA Foreign Portfolio Investment Yields and the

Detaylı

Ömer ÖZÇİÇEK * NOMINAL EXCHANGE RATE VOLATILITY AND ITS EFFECT ON CAPITAL INVESTMENT IN TURKEY

Ömer ÖZÇİÇEK * NOMINAL EXCHANGE RATE VOLATILITY AND ITS EFFECT ON CAPITAL INVESTMENT IN TURKEY ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:7- Sayı/No: 2 : 73-84 (2007) NOMİNAL KUR OYNAKLIĞI VE TÜRKİYE DE SERMAYE YATIRIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Detaylı

REEL DÖVİZ KURU, İTHALAT VE İHRACAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

REEL DÖVİZ KURU, İTHALAT VE İHRACAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (26) 2013, 190-205 REEL DÖVİZ KURU, İTHALAT VE İHRACAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ THE CAUSAL RELATIONSHIP AMONG REAL EXCHANGE RATE, IMPORT and EXPORT: THE

Detaylı

MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI İK-YL-2007-0005 MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE

Detaylı

ISSN: 1306-3111/1308-7444 Received: March 2015 NWSA ID: 2015.10.3.3C0129 Accepted: July 2015 E-Journal of New World Sciences Academy

ISSN: 1306-3111/1308-7444 Received: March 2015 NWSA ID: 2015.10.3.3C0129 Accepted: July 2015 E-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Social Sciences Status : Original Study ISSN: 1306-3111/1308-7444 Received: March 2015 NWSA ID: 2015.10.3.3C0129 Accepted: July 2015 E-Journal of New World Sciences Academy Munise Ilıkkan Özgür Aksaray

Detaylı

KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE OLAN ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE OLAN ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE OLAN ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Tuba B. Direkçi Gaziantep Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Sinan Kaygusuz Defterdarlık Uzman

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.1, s.123-142. Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecoomics ad Admiistrative Scieces Y.2012, Vol.17,

Detaylı

The effects of exchange rate volatility on the turkish export: an empirical investigation

The effects of exchange rate volatility on the turkish export: an empirical investigation MPRA Munich Personal RePEc Archive The effects of exchange rate volatility on the turkish export: an empirical investigation Ilhan Ozturk and Ali Acaravcı 2006 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/332/

Detaylı

SÖZLÜ DÖVİZ MÜDAHALELERİNİN DÖVİZ KURU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

SÖZLÜ DÖVİZ MÜDAHALELERİNİN DÖVİZ KURU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ SÖZLÜ DÖVİZ MÜDAHALELERİNİN DÖVİZ KURU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Jale Zeynep BİLKUR TÜRKEL Uzmanlık Yeterlik Tezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Ankara,

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 22.06.2011 Cilt: 13, Sayı: 3, Yıl: 2011, Sayfa: 39-63 Online Yayın Tarihi: 26.10.2011 ISSN:

Detaylı

YABANCI SERMAYE AKIMLARININ YURTİÇİ TASARRUF VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

YABANCI SERMAYE AKIMLARININ YURTİÇİ TASARRUF VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ YABANCI SERMAYE AKIMLARININ YURTİÇİ TASARRUF VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. İbrahim Örnek Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Uluslararası literatürde

Detaylı