Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr ni as ya.com.tr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA TEDBÝR ALIN uyeþilay Genel Baþkaný Balcý: Ýllegal kumar oynatýlmasý konusunda alýnacak tedbirler kadar yasal kumar oynatýlmasý hususunda da benzer ve sýký tedbirler alýnmasý gerektiði kanaatindeyiz. Ha be ri sayfa 3 te YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR HAFTA SONU EKÝNÝZÝ ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr ABD BAÞKANI Obama: Kaddafi meþrûiyetini kaybetti u ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, Lib ya li de ri Mu am mer Kad da fi nin meþ rû i ye ti ni kay bet ti ði ni ve ik ti da rý bý rak ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Ha be ri say fa 7 de SÝLÂH SATIYORLAR Hükümetler iki yüzlü u AP Ye þil ler mil let ve kil le rin den E va Joly, Av ru pa ül ke le ri hü kü met le ri ni, Lib ya kri ziy le il gi li kal leþ çe tu tum ser gi le mek le it ham et ti. Joly, AB sa de ce 2009 yý lýn da Lib ya ya 343 mil yon av ro luk si lâh sat tý dedi. Ha be ri say fa 7 de TÜÝK ARAÞTIRDI Herþeye raðmen mutluyuz u TÜ ÝK 2010 yý lý a raþ týr ma sý na gö re, ül ke de bi rey le rin yüz de 61,2 si ken di si ni mut lu his se di yor. Bi rey le re mut lu luk kay nak la rý so rul du ðun da a i le ve sað lýk ilk sý ra yý al dý. Ha be ri say fa 11 de BENZÝNLE YARIÞIYOR Motorine rekor zam u TÜP RAÞ ön ce ki ak þam ra fi ne ri çý ký þýn da yap tý ðý ar ttý rý mýn ar dýn dan a kar ya kýt ü rün le rin den mo to rin, gaz ya ðý ve ka lo ri fer ya ký tý na lit re de ku ruþ zam gel di. Ha be ri say fa 11 de ISSN ADALET zedelenmesin SON MEDYA DALGASI, SAÐDUYU SAHÝBÝ BAZI ÝSÝMLERÝ DE RAHATSIZ ETTÝ. ADALETTEN AYRILMAMA ÇAÐRISI YAPILDI. Ahmet Altan Ahmet Taþgetiren DEMOKRASÝ YARA ALIR u Ta raf'tan Ah met Al tan da son dal ga ya tep ki gös ter di. Al tan þöy le yaz dý: "De mok ra si nin ve hu ku kun hü küm sür dü ðü hiç bir ül ke de bir ga ze te ci, bir ya zar, bir mu ha bir, yaz dýk la rýn dan, fi kir le rin den do la yý ör güt ü ye si di ye gö zal tý na a lý na maz. Er ge ne kon ü ye li ði, ki tap gön der me dü ze yi ne mi dü þü rü le cek?" ALLAH ZALÝMLERÝ SEVMEZ u U zun tu tuk la ma la rýn mað du ri yet le re yol aç tý ðý ný be lir ten Bu gün ya za rý Ah met Taþ ge ti ren þöy le de di: "Ý nanç, dü þün ce i ti ba rýy la si zin le ay ný çiz gi de ol ma yan lar i çin bi le a da let ten ay rýl ma mak ve ta biî ki as la zul me yö nel me mek te mel il ke ol ma lý dýr. Al lah zul mü ve za li mi sev mez." Yazýlarý Medya-Politik te HELENE FLAUTRE: ÝNANDIRICI GELMÝYOR Son dalga, AB yi de endiþelendirdi u Tür ki ye-ab Kar ma Par la men to Ko mis yo nu Eþ baþ ka ný He le ne Fla ut re, Er ge ne kon dâ vâ sý kap sa mýn da ba zý ga ze te ci le rin gö zal tý na a lýn ma sýn dan de rin en di þe duy du ðu nu bil di re rek, bu i sim le rin Er ge ne kon dar be plan la yý cý la rý gi bi u lu sal cý ha re ket ler le bað lan tý lý o la bi le cek le ri ne i nan ma nýn zor ol du ðu nu sa vun du. Ha be ri sayfa 4 te Son gözaltý dalgasý, medya mensuplarý tarafýndan protesto edildi. ÝKÝ BAKANDAN AYNI YORUM: Gazetecilerin gözaltýlarýna üzüldük udev let Ba ka ný Bü lent A rýnç, Ba sýn men sup la rý nýn her han gi bir þe kil de gö zal tý na a lýn ma la rý, hak la rýn da ta ki bat yap ma sý el bet te biz le ri ü zer der ken, Sa na yi ve Ti ca ret Ba ka ný Ni hat Er gün de, ga ze te ci le rin gö zal tý na a lýn ma la rý ný, tu tuk lan ma la rý ný ken di le ri nin de ü zü le rek sey ret tik le ri ni be lirt ti. Ha be ri sayfa 4 te ubaþbakan Erdoðan: Yargýya müdahele edilmiyor Ha be ri say fa 4 te uabd Sözcüsü: Gidiþattan endiþelerimiz var Ha be ri say fa 4 te ugazetecilerden siyah bantlý protesto Ha be ri say fa 4 te ASKERÎ MAHKEME ÝTÝRAZI REDDETTÝ AYÝM den açýða alýnmaya onay u As ke rî Yük sek Ý da re Mah ke me si, Tümg. Gür büz Ka ya, Jan dar ma Tümg. Ha lil Hel va cý oð lu ve Tu ða mi ral Ab dul lah Gav re moð lu nun, a çý ða a lýn ma sýy la il gi li dâ vâ da, a çý ða a lýn ma iþ le mi nin yü rüt me si nin dur du rul ma sý is te mi nin red di ne ka rar ver di. Ha be ri say fa 4 te Yasakçý anlayýþ, artýk bitmeli u TÜ SÝ AD Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ü mit Boy ner, Zor, kar ma þýk ko nu la rý çöz mek ye ri ne top tan ya sak la ma dür tü sü, Tür ki ye nin geç mi þin de kal mak zo run da. Ký sa ca, ya sak la ma, çöz di yo ruz de di. Ha be ri say fa 5 te Ýþ a da mý nýn vi ze is ya ný ug SO Baþ ka ný Ne jat Ko çer, Han no ver da CE BÝT Fu a rý na git mek is te yen Türk i þa dam la rý nýn bü yük ço ðun lu ðu na vi ze ve ril me di. Güm rük Bir li ði ne ka bul e den AB ni ye vi ze bir li ði ne ka bul et mi yor? de di. Ha be ri say fa 5 te 12 Haziran da sandýða u Tür ki ye, 12 Ha zi ran 2011 ta ri hin de ya pýl ma sý ön gö rü len 24. dö nem mil let ve ki li ge nel se çi mi i çin san dýk ba þý na gi de cek. Bu se çim de ilk kez 25 ya þýn da ki ler mil let ve ki li a da yý o la bi le cek. Ha be ri say fa 4 de SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Y Yanýnda ismim anýldýðý halde bana salâvat getirmemesi kiþiye cimrilik olarak yeter. Câmiü's-Saðîr, No: 2985 / Hadis-i Þerif Meâli A da le te his le ri ni ka rýþ tý ran lar zul me der ler A dâ let mü es se se si hiç bir ce re yâ na ka pýl maz, hiç bir ta raf gir li ðe kay maz. Ad li ye de, a da let ha ki ka ti ve mü ra ca at e den her ke sin hu ku ku nu bi lâ-tef rik mu ha fa za ya sýrf hak na mý na ça lýþ mak va zi fe si hük me der. E vet, ha kim ve mah ke me ta raf gir lik þa i - be sin den mü ber ra ve ga yet bî ta ra fa ne bak ma sý bi rin ci þart-ý a da let ol du ðu na da ir bin ler vu ku at-ý ta ri hi ye den, Haz ret-i A li Ra di yal la hü An hýn hi lâ fe ti za ma nýn da bir Ya hu dî i le mah ke me de be ra ber o tur ma la rý ve çok pa di þah la rýn a di a dam lar i le mah ke me-i a da let te gö rül me si gi bi çok hâ di sât-ý ta ri hi ye var... Ta rih çe-i Ha yat, s. 355 *** Ad li ye de, a da let ha ki ka ti ve mü ra ca at e den her ke sin hu ku ku nu bi lâ-tef rik mu ha fa za ya sýrf hak na mý na ça lýþ mak va zi fe si hük met ti ði ne bi na en dir ki, Ý mam-ý A li (r.a.) hi lâ fe ti za ma nýn da bir Ya hu di i le be ra ber mah ke me de o tu rup mu ha ke me ol muþ lar. Hem bir ad li ye re i si, bir me mu ru ka nun ca bir hýr sý zýn e li ni kes ti ði va kit, o me mu run o zâ lim hýr sý za hid det et ti ði ni gör dü, o da ki ka da o me mu ru az ley le di. Hem çok te es süf e de rek de di: Þim di ye ka dar a da let na mý na böy le his si ya tý ný ka rýþ tý ran lar pek çok zul met miþ ler. E vet, Hükm-ü ka nu nu ic ra et mek te o mah kû ma a cý ma sa da hid det e de mez; et se zâ lim o lur. Hat tâ, ký sas ce za sý da ol sa, hid det le kat let se, bir nev î ka til o lur di ye, o hâ kim-i â dil de miþ. Ýþ te, ma dem mah ke me de böy le hâ lis ve ga raz sýz bir ha ki kat hük me di yor. Üç mah ke me biz le re be ra at ver di ði ve bu mil le tin yüz de bil se ler bel ki dok sa ný, Nur Ta le be le ri nin za rar sýz o la rak mil le te ve va ta na men fa at li ol duk la rý na pek çok e mâ re ler le þe ha det et tik le ri hal de, bu ra da o mâ sum ve te sel li ye ve a da le tin il ti fa tý na çok muh taç Nur Ta le be le ri ne kar þý i ha net ler ve ga yet so ðuk hid det li mu a me le ler ya pý lý yor. Biz her mu sî be te ve i ha net le re kar þý sab ra ve ta ham mü le ka rar ver di ði miz den, sü kût e dip Al lah a ha va le e de rek, Bel ki bun da da bir ha yýr var de dik. Ta rih çe-i Ha yat, s. 861 *** Haz ret-i Ö mer, hi lâ fe ti za ma nýn da, â di bir Hý ris ti yan i le mah ke me de bir lik te mu hâ ke me o lun du lar. Hal bu ki, o Hý ris ti yan Ýs lâm hü kû me ti nin mu kad des re jim le ri ne, din le ri ne, ka nun la ra mu hâ lif i ken, mah ke me de o nun o ha li na za ra a lýn ma ma sý a çýk ça gös te rir ki; a dâ let mü es se se si hiç bir ce re yâ na ka pýl maz, hiç bir ta raf gir li ðe kay maz. Bu, din ve vic dan hür ri ye ti nin bir a na um de si dir ki, ko mü nist ol ma yan Þark ta, Garb da, bü tün dün ya a dâ let mü es se se le rin de câ rî ve hâ kim dir. Ta rih çe-i Ha yat, s *** Sa a det-i be þe ri ye dün ya da a da let le o la bi lir. A da let i se, doð ru dan doð ru ya Kur ân ýn gös ter di ði yol i le o la bi lir. (...) E ðer be þer ça buk ak lý ný ba þý na a lýp a da let-i Ý lâ hi ye na mý na ve ha ka ik-i Ýs lâ mi ye da i re sin de mah ke me ler aç maz sa, mad dî ve mâ ne vî ký ya met ler baþ la rý na ko pa cak, a nar þi le re, Ye cüc ve Me cüc le re tes lim-i si lâh e de cek ler di ye kal be ih tar e dil di. Hut be-i Þa mi ye, s. 83 *** Son sö züm: Ce nâb-ý Hak, hâ kim le ri a da let-i ha ki ki ye ye mu vaf fak et sin. Â min Þu â lar, s. 623 LÜ GAT ÇE: ta raf gir lik: Ta raf tut - mak. þa i be: Le ke, kir, ku - sur, ha ta. mü ber ra: Te miz, ku - sur dan u zak ve a rýn mýþ. bî ta ra fa ne: Ta raf sýz bir þe kil de. þart-ý a da let: A da let þar tý. vu ku at-ý ta ri hi ye: Ta - ri hî va ký a lar, ha di se ler. hâ di sât-ý ta ri hi ye: Ta ri hî ha di se ler.. bi lâ-tef rik: Ay rým yap mak sý zýn. his si yat: His ler, duy - gu lar. sa a det-i be þe ri ye: Ýn san lý ðýn mut lu lu ðu. ha ka ik-i Ýs lâ mi ye: Ýs lâ mî ha ki kat ler, ger - çek ler. Ye cüc ve Me cüc: Kur ân da bah si ge çen, or ta lý ðý fit ne, fe sat ve a - nar þi ye bo ða cak la rý bil - di ri len bir kav min is mi. u hab bet ve þef kat ehl-i Ýs lâm ýn mi za - Mcý dýr. Ehl-i dün ya nýn ra bý ta sý men fa at, un su ri yet ken ehl-i i ma nýn ra bý ta sý mu hab bet ve þef kat tir. Ý ma nýn üç has sa sýn dan bi ri si þef kat tir. Mu hab bet it ti fa kýn, vi fa kýn ve da ha da i le ri bo yu tu it ti ha týn þar tý dýr. Ýt ti fak ve vi fak Ce nâb-ý Hakk ýn yar dým et me si ne ve ba þa rý lý kýl ma sý na çok ö nem li bir ve si le dir. Vi fak, ay ný çiz gi ü ze rin de bir leþ mek, it ti fak i se bir lik ve be ra ber li ðin ruh ta bir ta bi at hâ li ne gel me si dir. Ýt ti fak ta say gý e sas týr. Ýt ti ha dýn o la bil me si i çin ön ce it ti fak; it ti fak ve vi fa kýn o la bil me si i çin de ih lâs þart týr. Mü min ler a ra sýn da ki vi fak ve it ti fa ký sað la mak ve bu nok ta lar da ça ba sar fet mek fer dî ke mâ lât i çin ya pý lan du â ve zi kir ler den çok da ha fa zi let li ve üs tün dür. Bu me se le i le il gi li Ý mâm-ý Rab bâ nî, ken di si ne so ru lan bir so ru nun ce va býn da þöy le der: Ýs lâ mi yet, in san la rýn sa a de ti ne ça lý þan la rý, ken di ni kur tar ma ya ça lý þan lar dan da ha üs tün tut mak ta dýr. Te sa nü dün, it ti fa kýn ve vi fa kýn ö nün de en ö nem li en gel, ta raf gir lik ve a da vet his le ri dir. Þef ka tin ve mu hab be tin ze vâ li ne se bep o lan bu his le rin ehl-i i ma nýn kal bi ne gir me si ne, i man, en gel dir. Fa kat i ma nýn na sýl lý ðý, bu has ta lý ðýn sey ri ni de ðiþ ti ren bir ö zel lik i çe rir. Tah ki kî i man ve tam ih lâs, a da vet has ta lý ðý nýn kal be yer leþ me si ne mâ ni o lur. Ýn san ken din de ki de ðer le rin far ký na var dý ðý öl çü de kar þý da ki in sa nýn de ðer le ri ni de an lar ve mu â me le de bu lu nur. Ý man, Ýs lâ mi yet, din, pey gam ber, mil let, va tan ve dâ vâ gi bi ul vî de ðer le re sa hip bir in san, kar de þin de de ay ný de ðer le ri ö nem se ye cek ve mu hab be ti ni bu de ðer ler ü ze ri ne bi na e de cek tir. Ya ni i man ve Ýs lâ mi yet e, Kâ be hür me ti ni gös ter me yen bir in san ve ya bu de ðer le ri çok da ö nem se me yen bi ri si, kar þý sýn da ki mü min kar de þi i le a ra sýn da ki nu râ nî ra bý ta la rý fark et me ye cek ve hat ta ça kýl ta þý hük mün de o lan ku sur la rý ný ö nem se ye cek ve bü yü te cek tir. Böy le lik le mü min kar de þi ne kar þý a da vet his le ri bes le yen bir kim se as lýn da i ma nî de re - Geniþ dairelerdeki ittihad-ý Ýslâm, öncelikle, mü'minlerin ihlâs hakikatini iç âleminde yaþayýp, yaný baþýndaki mü'min kardeþi ile ittifaký saðlamalarýndan geçer. Ýttihad ruhunu bozan adavet hastalýðýdýr ce sin den ha ber ver mek te dir. Çün kü in san ken din de ki öl çü cük ler le et ra fýn da ki le ri ve ha di se le ri de ðer len di rir. Her þe ye i man ve Ýs lâ mi yet nok ta-i na za rýn dan ba ka bil mek yük sek bir i ma nýn yan sý ma sý dýr. Do la yý sýy la a dâ vet has ta lý ðý na tu tu lan ehl-i i man, ne fis ve gu rur da ma rýy la ha re ket et mek te, mâ ne vî ha ya týn da da a kýl ve kal bin sus tu ðu, nef sin ak tif ol du ðu bir du rum i çin de bu lun mak ta dýr. Bu da bir mü min i çin en teh li ke li ve her tür lü gü na hýn, zul mün ka pý la rý nýn a çýl dý ðý bir hâl dir. Be di üz za man ýn U huv vet Ri sâ le si nde yap tý ðý a da vet i le il gi li ders ler ki þi nin ken di iç dün ya sý ný an la ma sý, his le ri ni kon trol et me si a çý sýn dan son de re ce ö nem li bir test ni te li ðin de dir. Ki þi nin a da vet has ta lý ðý na tu tu lup tu tul ma dý ðý ný an la mak a çý sýn dan bir di zi tes bit ler su nar. Me se lâ, a da vet ve mu hab bet, nur ve zul met gi bi zýt týr ve i ki si bir kalp te ha ki ka tiy le bu lun maz der. Ge nel de a da ve tin bir ki þi ve ya ki þi ler ü ze rin de ya þan dý ðý dü þü nü lür. Oy sa bu has ta lýk kal be gir miþ se böy le bir in san mu hab bet et ti ði ni dü þün dü ðü in san la ra da ha ki kî mu hab bet li o la maz. Çün kü i ki zýt kav ram bir kalp te bu lun maz. Kalp te ha ki kî mu hab be tin ol du ðu nun i þa re ti, mü min bir kar de þin den fe na lýk gör dü ðün de ve ya o nun bir gü na hý na þa hit ol du ðun da kar de þi nin bu du ru mun dan do la yý o na a cýr, du â e der ve lü tuf la ýs lâ hý na ça lý þýr. Ak si hal de ki ta výr lar, ya ni mü min kar de þe kar þý mü mâ þa ât (hoþ ge çin mek i çin hiç bir þe ye ka rýþ ma mak), ta san nû ve hat ta mü da he ne (dal ka vuk luk) gi bi ta výr lar ser gi le ni yor sa, bu a da vet has ta lý ðý na tu tul muþ bir kal bin be lir ti le ri dir. Ma a le sef mü da he ne ve mü ma þa ât, gü nü müz ehl-i i ma nýn da da gö rü len ve in sa ný ki þi lik siz leþ ti ren kö tü ah lâk tan dýr. Mü da he ne, bir yan lý þý, gü na hý gör dü ðü za man bu nu dü zel te cek kud ret ve gü ce sa hip ol du ðu hal de ses siz kal mak týr. Bu, ehl-i i man kar de þi ni ger çek ten sev me yen ve kal bin de ha ki kî mu hab bet ol ma yan kim se le rin ö zel li ði dir. Mü min ler de a da vet, ih lâ sý ve a da let duy gu la rý ný bo zan çok teh li ke li bir has ta lýk týr. Kal be gir me si ne yol ver me mek, hem þah sî ha ya týn, hem sos yal ha ya týn is ti ka me ti i çin þart týr. Zi ra it ti had, it ti fak, te sa nüd gi bi ka bi li yet le rin or ta ya çýk ma sý an cak tam ih las i le müm kün o la cak týr. Ýh lâs sa de ce i ba det ler de ri ya dan kaç ma de ðil, ay ný za man da ak lî ve ah lâ kî pro je ler i çin bir a ra ya gel mek, mu hab be ti te sis et mek, o muz o mu za ver mek, bir lik te ha re ket et mek an lam la rý na gel mek te dir. Ýh lâ sýn en zor ger çek le þen ve nef se en zor ge len il ke si it ti had dýr. Çün kü yük sek bir i man, u ya nýk bir a kýl ve mu ha ke me, sa lih bir kalp ve sâ fî bir mu hab bet lâ zým dýr. Do la yý sýy la ya ný ba þýn da ki mü min kar de þiy le it ti fa ký vi fa ký sað la ya ma yan bir in sa nýn hiz met le rin de ih lâs lý ol ma sý müm kün de ðil dir. Þah sî ha ya týn da ki ih lâs, ya ni i ba det le ri ni ri ya dan u zak tut ma sý tam bir ih lâs an la mý na gel mez. Hâ sý lý; Be di üz za man, ih lâ sý çok fark lý bo yut la rýy la e le al mýþ, sa de ce u bu di yet ler de ri ya dan u zak ol mak de ðil, sos yal a çý dan te sa nüd ve it ti fa kýn da te me li ol ma nok ta-i na za rýn dan bak mýþ týr. Yir min ci Lem a o lan Ýh lâs Ri sâ le si ehl-i hak kýn vi fak ve it ti fa ký nok ta sýn da ih lâ sýn ö ne mi ne da ir ders ler ih ti vâ e der ken, Yir mi Bi rin ci Lem a o lan Ýh lâs Ri sâ le si hem þah sî ve psi ko lo jik a çý dan, hem de ma ne vî has ta lan ma la rýn si ra yet et ti ði top lum sal has ta lýk la rýn te da vi si nok ta sýn da ih lâ sý e le al mýþ týr. A mel le rin ru hu ih lâs ol du ðu gi bi, Ýs lâm kar deþ li ði nin, it ti ha dýn ru hu nu ih lâs o luþ tu ra cak týr. An cak iç â le min de ih lâs ha ki ka ti ni ya þa ya ma yýp ya ný ba þýn da ki mü min kar de þi i le it ti fa ký sað la ya ma yan la rýn da ha bü yük da i re ler de it ti had-ý Ýs lâm a dý na ya pa cak la rý pek bir þey yok tur. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý Y HABER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Fa ruk ÇA KIR An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 30 R. Evvel 1432 Ru mî: 20 Þubat 1426 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ü ni ver si te ye ge ri dö nüþ i çin 7 Mart son gün n YÖK, af ka nu nu ndan ya rar la na rak e ði tim-öð re tim yý lý nýn ba har dö ne min de baþ la mak is te yen le rin 7 Mart 2011 ta ri hi ne ka dar baþ vur ma la rý ge rek ti ði ni bil dir di. YÖK Baþ ka ný Prof. Dr. Yu suf Zi ya Öz can, ü ni ver si te rek tör lük le ri ne ko nu ya i liþ kin ya zý gön der di. Ya zý da, 25 Þu bat 2011 ta rih li Res mî Ga ze te de ya yým la nan ka nun da da ki, e ði tim öð re tim yý lý ba har dö ne mi i çin bu mad de nin yü rür lük ta ri hin den i ti ba ren 10 gün i çin de baþ vu ran lar dan du ru mu ku rum la rýn ca uy gun bu lu nan la rýn e ði tim öð re tim yý lý ba har dö ne min de e ði tim öð re ti me baþ la ya bi le cek le ri hük mü nü ha týr la ttý. An ka ra / a a Ma li ye ti nin al tý na sa tý lan gý da la rý al ma yýn n KAY SE RÝ Lo kan ta cý lar ve Pas ta cý lar O da sý Hay ret tin Kö se, ma li ye ti nin al týn da ve a çýk ta sa tý lan ü rün le rin gý da gü ven li ði a çý sýn dan ter cih e dil me me si ge rek ti ði ni söy le di. Gý da gü ven li ði a çý sýn dan hiç bir ruh sa tý ol ma yan, ma li ye ti al týn da a çýk ta sa tý lan tat lý, si mit, po ða ça, ke te vb. bir çok ü rü nün hal kýn sað lý ðý ný teh dit et ti ði ni kay de den Kö se, 3 çe þit ye mek 4 li ra ya, ta vuk dü rüm 1 li ra ya, 1,25 li ra ya Ýs ken der gi bi sa týþ tek nik le riy le çok sa yý da gý da mad de si nin sa týl dý ðý na dik kat çek ti. Kayseri / cihan Al man lar ka ra ca hil çýk tý n BU gü ne ka dar o kur ya zar ol ma yan Al man la rýn sa yý sý 4 Mil yon o la rak bi li ni yor du. An cak Ham burg Ü ni ver si te si nin yap tý ðý ye ni bir a raþ týr ma ya gö re bu sa yý 7 bu çuk mil yon. A raþ týr ma ya ka tý lan ya þýn da ki 8 bin ki þi den yüz de 15 e ya ký ný nýn o ku yup ya za ma dý ðý, bun la rýn bir kýs mý nýn harf le ri bi le ta ný ma dý ðý tes bit e dil di. A raþ týr ma Al man ya da 13,3 Mil yon ki þi nin de o ku ma ve yaz ma güç lü ðü çek ti ði ni de or ta ya ko yu yor. O kur ya zar ol ma yan er kek sa yý sý nýn ka dýn lar dan da ha faz la ol du ðu na dik kat çe ki li yor. A raþ týr ma so nuç la rý ný yo rum la yan Fe de ral Te mel E ði tim Bir li ði Baþ ka ný An dre as Brink mann, ko nu nun Al man ya da ta bu ol du ðu na dik kat çek ti. ntvmsnbc.com Trab zon da iþ yer le ri ne Türk çe i sim ve ri le cek n TRAB ZON Be le di ye Mec li si, þehirde ye ni a çý la cak iþ yer le ri ne Türk çe i sim ve ril me si ka ra rý al dý. Be le di ye Mec li si nin yap tý ðý top lan tý da, Kül tür Çev re Tu rizm ve Spor Ko mis yo nu ndan ge len ra por oy bir li ði i le ka bul e dil di. Bun dan son ra Trab zon da a çý la cak iþ yer le ri ne Türk çe i sim ve ril me si ka ra ra bað lan dý. Be le di ye Mec li si, Ta ný tým a ma cý i le Türk çe i sim ve sim ge kul lan mak is te yen le rin kul lan mak is te dik le ri i sim ve sim ge yi ruh sat a lýr ken Za bý ta Mü dür lü ðü nde tu tu la cak bir ka yýt ta ek o la rak iþ le me le ri ge rek ti ði ka ra rý na var dý. Trabzon / ci han Kumar ve bahislerin her çeþidinin sanal âlemde sýnýrsýzca oynatýldýðý ve gençlere, hatta yetiþkinlere yönelik bir tuzaða dönüþtüðü belirtilerek tedbir alýnmasý istendi. Kumara tedbir alýn YEÞÝLAY GENEL BAÞKANI BALCI: ÝLLEGAL KUMAR OYNATILMASI KONUSUN- DA ALINACAK TEDBÝRLER KADAR YASAL KUMAR OYNATILMASI HUSUSUN- DA DA BENZER VE SIKI TEDBÝRLER ALINMASI GEREKTÝÐÝ KANAATÝNDEYÝZ. TÜR KÝ YE Ye þi lay Ce mi ye ti Ge nel Baþ ka ný Mu har rem Bal cý, Tür ki ye Ye þi lay Ce mi ye ti o la rak il le gal ku mar oy na týl ma sý ko nu sun da a lý na cak ted bir ler ka dar ya sal ku mar oy na týl ma sý hu su sun da da ben zer ve sý ký ted bir ler a lýn ma sý ge rek ti ði ka na a tin de yiz de di. Bal cý yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, ö zel lik le genç le rin pek ço ðu nu et ki si al tý na al mýþ o lan ba his o yun la rý nýn, spor sev gi si i le bað daþ tý rý lý yor ol ma sý nýn, 18 yaþ al tý öð ren ci le ri ba his sek tö rü nün vaz ge çil mez müþ te ri si yap tý ðý ný sa vu na rak, uz man la rýn, a i le le ri sýk sýk ço cuk la rýn de net len me di ði tak dir de ku mar ba ðým lý sý o la bi le ce ði ko nu sun da u yar ma sý na rað men, bu du ru mun ön le ne me di ði ni i fa de et ti. Spor To to nun Sü per Lig e, Mil lî Pi yan go nun pek çok o ku la is mi ni ve re rek, fa a li yet a lan la rý ný meþ rû laþ týr ma gay ret le ri ni hem hu ku ka hem de top lum men fa at le ri ne ay ký rý bul duk la rý ný di le ge ti ren Bal cý, þöy le de vam et ti: Ya sa dý þý ku mar ve ba his le rin her çe þi di nin sa nal â lem de sý nýr sýz ca oy na týl dý ðý ve genç le re hat ta ye tiþ kin le re yö ne lik bir tu za ða dö nüþ tü ðü þu za man lar da, il le gal ba his o yun la rý na kar þý baþ la tý lan ted bir le rin ye rin de ve fa kat ye ter siz ol du ðu nun bir kez da ha vur gu lan ma sý za ru ri gö rün mek te dir. Ya pý la cak her tür lü de ne tim ve ted bi rin, Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý ve Sað lýk Ba kan lý ðý baþ ta ol mak ü ze re Em ni yet Teþ ki lâ tý ve a i le ku ru mu i le hep be ra ber yü rü tül - me si, bu hu sus ta cid dî ký sýt la ma la rýn ge ti ril me si ve cay dý rý cý tedbir le rin a lýn ma sý yo lu na gi dil me si ge rek mek te dir. Mu har rem Bal cý, U lus la ra ra sý O lim pi yat Ko mi te si (I OC) Baþ ka ný Jac qu es Rog ge un dün ya nýn çe þit li ül ke le rin den ba kan lar ve In ter pol yet ki li le riy le bir a ra ya gel di ði bir top lan tý nýn ar dýn dan yap tý ðý a çýk la ma da, þu an da 140 mil yar do lar ci va rýn da o lan il le gal bah sin, spor dün ya sý i çin bü yük bir teh li ke ol du ðu nu vur gu la dý ðý ný ha týr la ta rak, bah si ge çen top lan tý da il gi li ku rum lar þi ke ve il le gal bah sin ö nü ne ge çil me si i çin ö zel bir ça lýþ ma gru bu nun o luþ tu rul ma sý ka ra rý nýn ve ril di ði ni de be lirt ti. An ka ra / a a G ir ti ni as ya.com.tr BÇG, Kýzýlelma, Harbiye, ÝHL... eç ti ði miz gün ler de a jan da mý za kay det ti ði miz not lar dan þu a nek dot lar çýk tý: «««Çe tin Do ðan ve mo dern dar be 28 Þu bat ýn 14. yý lý ný da ge ri de bý ra kýr ken, o dö nem de o lup bi ten le rin per de ar ka sý na ý þýk tu tan ye ni bil gi ler or ta ya çýk tý. Bun lar dan bi ri, bir nu ma ra lý Bal yoz tu tuk lu su Çe tin Do ðan ýn, O dö nem de ba na BÇG baþ kan lý ðý ve ril di. Gö re vim, di ni si ya se te a let e den le re kar þý bil gi top la mak tý söz le ri (Sa bah, ). Ger çi bu i fa de ler de ön ce den bi lin me yen ye ni bir þey yok. A ma Do ðan ýn sü reç te ki ak tif ro lü nün ken di be yan la rýy la bir kez da ha ha týr lan ma sý na ve si le ol ma sý a çý sýn dan ö nem li. Ta bi î, ça lýþ ma a la ný i le fiþ le me ko nu su nun di ni si ya se te a let e den ler di ye be lir le nip, son ra bü tün din dar la rýn bu kap sa ma da hil e dil me si de, i þin ay rý bir ci he ti. Ve yi ne Çe tin Do ðan im za lý Kriz Mer ke zi Yö net me li ðin de ki kriz ha li i fa de si nin da i re i çi ne a lý nýp, ya ný na mo dern dar be ya zýl mýþ ol ma sý da, hem 28 Þu bat i çin kul la ný lan post mo dern mü da ha le i fa de si nin fark lý bir ver si yo nu ol ma sý, hem de o sü re cin, baþ ak tör le rin ce de dar be o la rak ni te len di ði ni gös ter me si a çý sýn dan son de re ce an lam lý. He le ay ný Do ðan ýn Be nim as la dar bey le i þim ol maz þek lin de ki be yan la rý ha týr lan dý ðýn da... «««Ký zý lel ma ko a lis yo nun da son per de Da ha ön ce de i çe ri a lý nýp bý ra kýl dýk tan son ra yi ne gö zal tý na a lý nan Prof. Dr. Yal çýn Kü çük, Si liv ri den son ra biz çok kor kak ol duk. Me se lâ ben so kak ta gö rün mez ol dum de di ði mü lâ ka týn da, dâ vâ nýn as ker sa nýk la rýn dan söz e der ken, Ý çe ri de o lan, be nim cü rüm ar ka da þým su bay la rýn hep si MHP li. As lan gi bi bir al bay, A til la U ður MHP li di yor ve yi ne sa nýk lar dan e. Korg. En gin A lan ý par ti ye al dý ðý i çin Dev let Be ye te þek kür e de ce ði ni söy lü yor. Bu MHP li su bay lar i çin Bi zim a ra mýz da sol cu o lu yor lar di ye de ek li yor (Dinç Ço ban, Ak þam, ). Yi ne Kü çük ün, ay ný mü lâ kat ta Ley lâ Za na yý mil let ve ki li o la rak ben çý kart tým sö zü de, kar ma þýk i liþ ki ler a ðý na ye ni bir dü ðüm a tý yor. Ay ný Kü çük ün yir mi se ne ön ce Doðu Pe rin çek le bir lik te Be ka a Va di sin de A po yu zi ya ret et ti ði bil gi siy le be ra ber... Bu karýþýk Er ge ne kon+bal yoz+pkk+bdp+mhp denk le mi nin i çin den na sýl çý ký la bi lir si ze gö re? «««Harp O ku lu, ir ti ca ve i mam ha tip Bi lin di ði gi bi, giz li a na ya sa o la rak da i sim len di ri len Mil lî Gü ven lik Si ya set Bel ge sin de ya pý lan son de ði þik lik ler le, ir ti ca nýn iç teh dit kap sa mýn dan çý ka rýl dý ðý söy len miþ ti. A ma bu de ði þik li ðin, Harp O kul la rý Gi riþ Ge nel Baþ vu ru Ko þul la rý baþ lý ðýy la i lân e di len met ne yan sý ma dý ðý gö rü lü yor. Çün kü Harp O kul la rý na ka yýt i çin ön gö rü len þart lar i çin de ir ti caî fa a li yet le re ka rýþ ma mýþ ol mak mad de si de yer a lý yor (Cum hu ri yet, ). Ve þart lar dan bir di ðe ri, öð re ni mi nin her han gi bir saf ha sýn da mes lek o ku lun da o ku ma mýþ ol mak o la rak i fa de e di li yor ki, bu nun an la mý, i mam ha tip ten baþ ka bir li se ye ge çiþ ya pýp o ra dan me zun o lan la ra da Harp O ku lu ka pý sý nýn ka pa týl ma sý. Ya ni, as ke rî ce na hýn ir ti ca ve i mam ha tip ko nu la rý na ba ký þýn da de ði þen bir þey yok. Tam ter si ne, da ha da sert le þe rek sü rü yor... «««28 Þu bat ta yar gý ya ma hal le bas ký sý 28 Þu bat dö ne mi nin ha fý za lar da de rin iz ler bý ra kan o lay la rýn dan bi ri, Ge nel kur may ka rar gâ hýn da yük sek yar gý or ga ný men sup la rý na ve ri len ve ka tý lým cý la rý nýn yo ðun al kýþ la rýy la da ðý lan ir ti ca bri fing le riy di. Yol aç týk la rý tah ri bat, son ra ki sü reç te ve ri len i de o lo jik i çe rik li ta lih siz mah ke me ka rar la rý i le göz ler ö nü ne se ri len bu bri fing ler i çin, yýl lar son ra ge len ib ret li i ti raf lar dan bi ri de e mek li Yar gý tay ü ye si Ek rem Se rim den sâ dýr ol muþ. Bri fing le re kor ku muz dan ka týl dýk ve as ker le ri al kýþ la mak zo run da kal dýk. Ma hal le bas ký sý çok güç lüy dü di yor Se rim (Star, ). Ha kim le re hiç kim se bas ký ya pa maz ve tel kin de bu lu na maz di yen a na ya sa hük mü ne rað men... SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 ca ni as ya.com.tr HABER Ka dýn mil let ve kil le ri nin ka çý ba þör tü lü ol sun? Her se çim dö ne min de ol du ðu gi bi ö nü müz - de ki se çim dö ne min de de ba þör tü sü ko nu su yi ne gün de mi meþ gul e de cek. Ka nun suz ya - sak de vam et ti ði sü re ce, tar tý þýl ma sý da ta bi i dir. Key fî ya sak bü tün so nuç la rýy la so na er di ðin de ba - þör tü sü tar týþ ma sý da so na e rer. Ka dýn A day la rý Des tek le me ve E ðit me Der - ne ði (KA.DER), 12 Ha zi ran da ya pý la ca ðý a çýk - la nan mil let ve ki li ge nel se çim le ri i çin bir kam - pan ya baþ lat mýþ. Ha ber le re ba ký lýr sa, ba þa rý lý 25 ka dýn a çý lan kam pan ya nýn yü zü ol muþ. (Hür ri yet, 3 Mart 2011) Kam pan ya nýn he de fi, TBMM nin ya rý sý na, ya ni 275 kol tu ða ka dýn mil let ve ki li o tur ta bil mek miþ... A ca ba kam pan ya i çin se çi len 25 ba þa rý lý yüz a - ra sýn da bir a det ba þör tü lü nün yer al ma sý, Tür ki ye ger çe ði ni tem sil e di yor mu? Der nek e þit lik ol sun di ye top lam 550 mil let ve ki li bu lu nan TBMM nin ya rý sý nýn (275) ka dýn ve kil den mey da na gel me si ni is ti yor sa, ka dýn la rýn ka çý nýn ba þý ör tü lü o la bi le cek? E ðer e þit lik ta lep le rin de sa mi mi i se ler, ba þör tü lü ka dýn mil let ve ki li ol ma sý ný ve sa yý sý nýn da Tür ki ye ger çek le ri ne uy gun ol ma sý ný ta lep et me li dir ler. Mak sa dý mýz ka dýn la rý i þe, so ka ða, mil let ve kil li ði - ne da vet et mek de ðil dir. Bu yön de da vet ler za ten ih ti yaç tan faz la o la cak þe kil de ya pý lý yor. Bi zim de ben zer çað rý lar yap ma mý za ih ti yaç yok. Hem, din - dar ol sun ol ma sýn bü tün fe mi nist ler ak si ni id di â et se de ka dýn i çin ger çek hu zu run ev le rin de ol du - ðu ka na a tin de yiz. Çün kü ka dýn, mü dîr-i dâ hi - lî dir. (Ri sâ le-i Nur da ki il gi li bö lüm þöy le dir: Çün kü ka dý nýn a i le ha ya týn da mü dîr-i dâ hi lî ol - mak hay si ye tiy le ko ca sý nýn bü tün ma lý na, ev lâ dý na ve her þe yi ne mu ha fa za me mu ru ol du ðun dan en e sas lý has le ti sa da kat tir, em ni yet tir. Lem a lar, Yir mi Dör dün cü Lem a, s. 200) A ma ka dýn hak la rý ný sa vun ma ni ye tiy le or ta - ya çý kan la rýn ka dýn de yin ce ba þý a çýk ol ma þar - tý ný fi i lî o la rak ö ne sür me si an la þý lýr ve ka bul e di - lir bir du rum de ðil. Mec li sin ya rý sý ka dýn mil let - ve ki li ol sun di yen bir ha re ke tin, ba þör tü lü ha - ným la rýn mil let ve ki li a da yý da hi o la ma ma sý ný prob lem o la rak gör me me si, bu na kar þý bir a - çýk la ma yap ma ma sý ga rip de ðil mi? Ka dýn hak la - rý ný sa vun du ðu nu söy le yen ler Mec li sin ya rý sý ka dýn mil let ve ki li ol sun de me den ön ce Ba þör - tü lü ka dýn la rýn mil let ve ki li se çil me si nin ö nün de - ki en gel ler kalk sýn de me si lâ zým. Tek rar e di yo ruz: Mak sa dý mýz ka dýn la rý mil let ve - ki li ol ma ya teþ vik et mek de ðil dir. Ýs ter ler se mil let - ve ki li o lur lar, is te mez ler se ol maz lar. A ma ba þör - tü lü mil let ve ki li ol maz an la yý þý na, ka bu lü ne ve uy - gu la ma sý na i ti raz e di yo ruz. Böy le bir ya sak sa de ce ka dýn la ra de ðil, en baþ ta in san la ra ha ka ret tir, hak - sýz lýk týr, zu lüm dür. Fe mi nist le rin bu nu gör me me - si, yok say ma sý, baþ ka me se le ler le uð raþ ma sý ne ti - ce yi de ðiþ tir mez. Tek ba þý na iþ ba þý na ge len ik ti da rýn bu key fî ve fi i lî ya sa ðý so na er dir me me si, ö te le me si ve er te le - me si de çok yan lýþ. El bet te yan lýþ ya pan ve yan lýþ ta ýs rar e den sa de ce ik ti dar par ti si de ðil. Ger çek an - lam da hür ve de mok rat ol du ðu nu id di a e den bü - tün par ti ler bu fi i lî ya sa ða i ti raz et me li, kar þý çýk - ma lý dýr yý lýn da bi le ba þör tü lü bir ha ným mil let ve ki li a da yý gös te ri le mi yor, par ti ler bu ce sa - ret i or ta ya ko ya mý yor lar sa de mok ra si ve hür ri yet yo lun da i ler le di ði miz söy le ne bi lir mi? Tek rar so ra lým: 275 ka dýn mil let ve ki li nin ka çý ba þör tü lü o la cak? TÜRKÝYE-AB Kar ma Par la men to Ko mis - yo nu (KPK) Eþ baþ ka ný He le ne Fla ut re, Er - ge ne kon da va sý kap sa mýn da dün ba zý ga - ze te ci le rin gö zal tý na a lýn ma sýn dan de rin en di þe duy du ðu nu bil dir di. Fla ut re, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, gö zal tý na a lý nan lar dan Ne dim Þe ner ve Ah met Þýk ýn yap týk la rý a - raþ týr ma cý ga ze te ci lik ça lýþ ma la rý nýn u lus la - ra ra sý dü zey de ka bul gör dü ðü nü be lir te rek, bu i sim le rin Er ge ne kon dar be plan la yý cý la - rý gi bi u lu sal cý ha re ket ler le bað lan tý lý o la bi - le cek le ri ne i nan ma nýn zor ol du ðu nu sa - vun du. Ga ze te ci Þe ner le ya kýn za man da gö rüþ tü ðü nü ve en tel lek tü el yo ðun lu ðun - dan ve ka rar lý lý ðýn dan et ki len di ði ni be lir - ten Fla ut re, Er ge ne kon so ruþ tur ma sýy la bað lan tý lý o la rak gö zal tý na a lýn ma sý kar þý - sýn da duy du ðu de rin gü ven siz li ði di le ge - tir di. Tür ki ye de de mok ra tik leþ me nin ge - le ce ði ve yar gý nýn say gýn lý ðý i çin Er ge ne kon da va sýn da u sul ha ta la rý ya pýl ma ma sý ný is - te yen Fla ut re, Türk ma kam la rý na bu da va - da u lus la ra ra sý in san hak la rý stan dart la rý na tam u yul ma sý ve so ruþ tur ma nýn a za mi ih - ti yat la yü rü tül me si çað rý sý yap tý. AB KO MÝS YO NU: EN DÝ ÞEY LE ÝZ LÝ YO RUZ AB Ko mis yo nu nun ge niþ le me ve kom þu luk po li ti ka sýn - dan so rum lu ü ye si Ste fan Fü le de yap tý ðý ya zý lý a çýk la - ma da, Tür ki ye de ki mev zu a týn, i fa de öz gür lü ðü nü Av ru - pa Ýn san Hak la rý Söz leþ me si ve Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si ka rar la rý na uy gun þe kil de gü ven ce al tý na al - ma dý ðý ný be lirt ti. Ga ze te ci le re yö ne lik son po lis uy gu la - ma la rý ný en di þey le iz le di ði ni bil di ren Fü le, Bütün mo - dern de mok ra si ler de i fa de ve ba sýn öz gür lü ðü mu ha fa - za e dil me si ge re ken te mel pren sip ler dir. A day ül ke o la - rak Tür ki ye nin bu te mel pren sip le ri uy gu la ma sý ný ve ka - mu o yun da ço ðul cu ve fark lý tar týþ ma la ra im kan sað la - ma sý ný u mu yo ruz. Tür ki ye nin a ci len ba sýn öz gür lü ðü - nün ic ra sý ný kay da de ðer þe kil de i yi leþ tir mek i çin ya sal çer çe ve yi de ðiþ tir me si ne ih ti yaç du yul mak ta dýr de di. CROW LEY: GÝ DÝ ÞAT TAN KAY GI LA RI MIZ VAR ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü Phi lip Crow ley, gün lük ba sýn top lan tý sýn da, Tür ki ye de ga - ze te ci le rin gö zal tý na a lýn ma sýy la il gi li so ru ü ze ri ne, in ce le me ya da so ruþ tur ma la rýn þef faf þe kil de i ler le me si çað rý sýn da bu lun duk la rý ný belirtti. Söz cü Crow ley, bu gö zal tý la rýn sis te - ma tik ol du ðu nu dü þü nüp dü þün me di ði yo lun da ki bir so ru ü ze ri ne de, Bu ko nu da bir yar - gý da bu lun mak zor. Ka mu o yu nun ö nün de di le ge tir di ði miz gi bi Tür ki ye de ki gi di þat tan kay gý la rý mýz var. Bu ge liþ me ler le il gi li o la rak Türk yet ki li ler le te mas la rý sür dü rü yo ruz. Bu ko nu la rý çok ya kýn dan ta kip e de ce ðiz di ye ko nuþ tu. Brük sel - Was hing ton / a a TÜRKÝYE 12 Ha zi ran 2011 ta ri hin de ya - pýl ma sý ön gö rü len 24. dö nem mil let ve - ki li ge nel se çi mi i çin san dýk ba þý na gi de - cek. A na ya sa ve ka nun lar da ya pý lan de ði - þik li ler ge re ði bu se çim de bir çok ilk uy gu - la na cak. Yük sek Se çim Ku ru lu (YSK), TBMM de se çim ka ra rý nýn a lýn ma sý nýn ar - dýn dan se çim tak vi mi ni i lan e de rek, se çim sü re ci ni baþ la ta cak. Ha zýr la na cak se çim tak vi mi kap sa mýn da YSK ilk o la rak se çi me ka tý la bi le cek si ya si par ti le ri i lan e de cek. A - day o la bil mek i çin ya sa ge re ði is ti fa la rý ve - ya gö rev le rin den ay rýl ma la rý ge re ken le rin gö rev le rin den ay rýl ma is te ðin de bu lun ma - la rý nýn son gü nü de se çim tak vi miy le be lir - le ne cek. Se çim le il gi li bun dan son ra ki iþ ve iþ lem ler Se çim Tak vi mi ne gö re iþ le ye cek. YSK bu se çim de, Se çim le rin Te mel Hü - küm le ri ve Seç men Kü tük le ri Hak kýn da Ka nun i le Mil let ve ki li Se çi mi Ka nu nun da 2010 yý lýn da ya pý lan de ði þik lik ler se be biy le 5980 sa yý lý bu ye ni Ka nu na gö re dü zen le - me ler ya pa cak. A na ya sa ve ka nun - lar da ya pý lan de ði þik li ler ge re ði bu se çim de bir çok ilk uy gu la na cak. Ýlk kez bu se çim de 25 ya þýn da ki ler mil let ve ki li a da yý o la bi le cek. Bu se - çim de ilk kez Türk çe dý þýn da ki dil - ler de pro pa gan da ya ha pis ce za sý ve ril me ye cek. Tah ta oy san dýk la rý ta ri he ka rý þa cak. Oy san dýk la rý þef - faf, ý sý ya ve ký rýl ma ya da ya nýk lý sert plas tik ten o la cak. A day lýk i çin gö rev - den çe kil me si ge re ken le rin kap sa mý da ge niþ le til di. Bu na gö re, ka mu ku rum ni te - li ðin de ki mes lek ku ru luþ la rý, sen di ka lar, ka mu ban ka la rý ve üst bir lik le rin yö ne tim ve de ne tim ku rul la rýn da gö rev a lan lar da a day lýk i çin gö re vin den ay rýl mak zo run da o la cak. Gü ne þin ba tý mýn dan i ti ba ren 2 sa at da ha pro pa gan da sür dü rü le bi le cek. Se çim de TBMM ye, An ka ra 31, Ýs tan bul 85, Ýz mir 26, Bay burt i se 1 mil let ve ki li gön de re cek. An ka ra / a a Gazetecilerden siyah bantlý protesto nergenekon so ruþ tur ma sý kap sa mýn da Ýs tan - bul ve An ka ra da mes lek taþ la rý nýn gö zal tý na a - lýn ma sý ný pro tes to e den ga ze te ci ler, a ðýz la rýn da si yah bant lar la A da let Ba kan lý ðý na yü rü ye rek, ka lem kýr dý. Tür ki ye Ga ze te ci ler Sen di ka sý (TGS), Çað daþ Ga ze te ci ler Der ne ði ve ga ze te ci - lik ör güt le ri nin o luþ tur du ðu G-9 plat for mu nun dü zen le di ði pro tes to gös te ri sin de, Ký zý lay da Gü ven park ya ký nýn da top la nan ga ze te ci ler, Öz gür ba sýn, öz gür Tür ki ye slo gan la rý a ta rak, ta þý dýk la rý ve ü ze rin de Ý le ri de mok ra siy le gu rur du yu yo ruz. ABD den da ha öz gür ba sý ný mýz var ya zan pan kart la A da let Ba kan lý ðý na yü rü dü. Bu - ra da bir a çýk la ma ya pan TGS An ka ra Þu be Baþ - ka ný Gök sel Yýl dý rým, yet ki li le re, ba sýn öz gür lü - ðü ko nu sun da ga ze te ci ler le ko nu þup sý kýn tý la - rýn dan ha ber dar ol ma la rý çað rý sýn da bu lu na rak, bir öz gür lü ðün ta ri fi ni, bu a lan da fa a li yet gös te - ren le rin ya pa bi le ce ði ni söy le di. Yýl dý rým, ger çek de mok ra si ve ev ren sel stan dart lar da ba sýn öz - gür lü ðü ta le bi ni de di le ge tir di. Pro tes to ya ka tý - lan ga ze te ci ler da ha son ra ka lem le ri ni ký ra rak ye re bý rak tý. Pro tes to su gös te ri si ne ba zý CHP li ve BDP li mil let ve kil le rin ya ný sý ra Türk-Ýþ Ge - nel Teþ ki lat lan dýr ma Sek re te ri Ce ma il Ba kýn dý, çe þit li mes lek ör güt le ri nin yö ne ti ci ve ü ye le ri i le çok sa yý da ga ze te ci ka týl dý. An ka ra / a a Bü yü kel çi, AKP ye A me ri kan si ya se ti ni an lat tý nabd'nýn An ka ra Bü yü kel çi si Fran cis Ric ci ar - do ne, AKP Ge nel Mer ke zi nde Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Ö mer Çe lik i le gö rüþ tü. Ric ci ar do - ne, 1 sa at 15 da ki ka sü ren gö rüþ me nin ar dýn - dan ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý. Tür ki - ye de si ya si par ti ler a ra sýn da ilk o la rak AKP yi zi ya ret et ti ði ni kay de den Ric ci ar do ne, zi ya re ti - nin ne za ket a maç lý ol du ðu nu ve Çe lik i le her þey den bah set tik le ri ni söy le di. En ya kýn te - mas ta, en ya kýn is ti þa re de kal mak i çin it ti fak et - tik di yen Ric ci ar do ne, Çok sa mi mî, fay da lý gö rüþ me miz ol du. A me ri kan si ya se ti ni an lat - tým, ga yet gü zel bir fi kir a lýþ ve ri þi ol du di ye ko nuþ tu. Ric ci ar do ne, ga ze te ci le rin, ba sýn öz - gür lü ðü ne i liþ kin da ha ön ce ki a çýk la ma la rýy la il gi li so ru la rý ný i se ce vap sýz bý rak tý. An ka ra / a a 3 komutanýn açýða alýnmasýna onay naskerî Yük sek Ý da re Mah ke me si (A YÝM), Tüm ge ne ral Gür büz Ka ya, Jan dar ma Tüm ge - ne ral Ha lil Hel va cý oð lu ve Tu ða mi ral Ab dul - lah Gav re moð lu nun a çý ða a lýn ma iþ lem le ri nin ip ta li ta li bi nin red di ne ka rar ver di. A YÝM Ge - nel Sek re ter li ðin ce ya pý lan ba sýn a çýk la ma - sýnda Ýçiþleri ve Savunma ba kan lýk la rýn a çý ða al ma iþ lem le ri nin ip ta li ta le bi nin red di ne oy bir li ði i le ka rar ve ril di ði kay de dil di. A çýk la ma - da, ge rek çe li ka ra rýn en ký sa za man da ya zý la - rak ta raf la ra teb lið e di le ce ði, ve ri len ka ra ra kar þý ta raf la rýn ka rar dü zelt me ka nun yo lu nun a çýk ol du ðu be lir til di. An ka ra / a a A ta lay, 9 Mart ta gö re vi ni bý ra ký yor nýçýþlerý Ba ka ný Be þir A ta lay, 12 Ha zi ran da se çim ya pýl ma sý i çin ka rar a lýn dý ðý, bu se bep le 9 Mart Çar þam ba gü nü gö rev den ay rý la ca ðý ný söy le di. A ta lay, Ha sa noð lan Po lis Mes lek Yük - se ko ku lu nun a çý lý þý nýn ar dýn dan ga ze te ci le rin so ru la rý ný ü ze ri ne Tür ki ye bir se çi me gi di yor ve dün Yü ce Mec lis ka ra rý ný al dý. Þu an da 4 Mart Cu ma gü nün den i ti ba ren se çim tak vi mi de baþ la mýþ ol du. Her tür lü ge liþ me ye kar þý da her za man ha zýr lýk lý yýz de di. A ta lay, bir baþ ka so ru ü ze ri ne se çim ka ra rý a lýn dý ðý i çin 9 Mart Çar þam ba gü nü gö rev den ay rý la ca ðý ný söy le di. A ta lay, ic ra at la rý ný an la tan bir ba sýn top lan tý sý dü zen le me ye ce ði ni a ma ar ka daþ la - rý nýn dö ne min fa a li yet le ri a dý al týn da bir ça - lýþ ma yap tý ðý ný bil dir di. El ma dað / a a Ý ki Ba kan dan ay ný yo rum: GÖ ZAL TILA RA Ü ZÜ LÜ RÜZ DEVLET Ba ka ný ve Baþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç i le, Sa na yi ve Ti ca ret Ba ka ný Ni hat Er gün, ga ze te ci le rin tu tuk lan ma la - rý ný ken di le ri nin de ü zü le rek sey ret tik le ri ni be lirt ti ler. A rýnç, o na rý mý ta mam la nan 19. yüz yý la a it bir va kýf e se ri o lan Per tev ni yal Va li de Sul tan Ca mi si nin ye ni den i ba de te a çýl ma sý do la yý sýy la dü zen le nen tö ren sý - ra sýn da ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý. Bir ga ze te ci nin Ýs tan bul ve An ka ra da ga - ze te ci le re yö ne lik gö zal tý lar la il gi li ne dü - þü nü yor su nuz? þek lin de ki so ru su ü ze ri - ne A rýnç, ba sýn men sup la rý nýn, ga ze te ci le - rin her han gi bir þe kil de gö zal tý na a lýn ma - la rý, tah ki ka ta uð ra ma la rý, hak la rýn da dâ vâ a çýl ma sý ve hat ta mah kû mi yet ka ra rý ve - ril me si nin ken di le ri ni de ü ze ce ði ni be lirt ti. Yar gý nýn ba ðým sýz ol du ðu nu kay de den A - rýnç, yü rüt me nin bu ko nu da her han gi bir ta li ma tý nýn, et ki si nin bu lun ma dý ðý ný di le ge tir di. Kol luk kuv vet le ri nin sa de ce yar gý ma kam la rý nýn ta li mat la rý ný ye ri ne ge tir di - ði ni söy le yen A rýnç, Dün ve bu gün mey - da na ge len o lay lar la il gi li ü zün tü le ri mi ve en di þe le ri mi si zin le pay laþ mak is ti yo rum. Ba sýn men sup la rý suç la ný yor lar, gö zal tý na a lý ný yor lar. Bu el bet te hoþ bir man za ra de - ðil de di. Ýs tan bul - An ka ra / a a Kitap yazdýklarý için gözaltý olmaz SANAYÝ ve Ti ca ret Ba ka ný Er gün de sorular üzerine in san la rýn ne ki tap yaz dýk la rý ne de hü kü me ti e leþ tir dik le - ri, hü kü met kar þý tý söy lem ler de bu lun - duk la rý i çin gö zal tý na a lý na ma ya cak la - rý ný söy le di. Ga ze te ci le rin bir ta kým suç - la ma la ra ma ruz ka la rak gö zal tý na a lýn - ma la rý ný, tu tuk lan ma la rý ný ken di le ri nin de ü zü le rek sey ret tik le ri ni be lir ten Er - gün, hiç kim se nin gö zal tý na a lýn ma sý - ný, tu tuk lan ma sý ný, mah ke me ye düþ - me si ni is te me ye ce ði ni söy le di. A ma Tür ki ye de ba zý yan lýþ iþ ler ya pý lý yor sa bu yan lýþ iþ le re göz mü yu mul sun, bu iþ ler de vam mý et sin? di yen Er gün, böy le o lup ol ma dý ðý nýn sü reç i çin de or - ta ya çý ka ca ðý ný kay det ti. TÜR KÝ YE-AB KPK EÞ BAÞ KA NI FLA UT RE: GA ZE TE CÝ LE RÝN GÖ ZAL TI NA A LIN MA SIN DAN DE RÝN EN DÝ ÞE LÝ YÝM. Son dal ga AB yi en di þe len dir di 12 HA ZÝ RAN 2011 TA RÝ - HÝN DE YA PIL MA SI ÖN GÖ - RÜ LEN MÝL LET VE KÝ LÝ GE - NEL SE ÇÝ MÝN DE BÝR ÇOK ÝLK UY GU LA NA CAK. TAZÝYE Deðerli kardeþlerimiz Tahir, Said ve Hayrünnisa'nýn annesi, Tuba Yozgat'ýn teyzesi ve muhterem insan Mehmet Durak'ýn eþi Semiha Durak'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Abdulvahap Zararsýz ve Ailesi TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Turan Tezer'in teyzesi Rabia Gökalp'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Þirinevler-Yenibosna Yeni Asya Okuyucularý Ste fan Fü le Ýlk le rin se çi mi Erdoðan dan sorumluluk çaðrýsý BAÞBAKAN Recep Tayyip Erdoðan, Çaðlayan da inþaatý tamamlanan Ýstanbul Adalet Sarayý nýn, Bayýndýrlýk Bakanlýðýndan Adalet Bakanlýðýna devir teslim töreninde yaptýðý konuþmada, Ana Muhalefet Partisi ni, muhalefet partilerini ve özellikle de medyayý, son günlerdeki operasyonlar dolayýsýyla takýndýklarý tavýrdan dolayý sorumlu davranmaya dâvet ettiðini ifade etti. Erdoðan, þunlarý kaydetti: Biz savcý da deðiliz, hakim de deðiliz, birileri gibi avukat da deðiliz. Biz, yürütme olarak, kolluk kuvvetleriyle sadece ve sadece yargýya yardýmcý oluruz. Bir siyasetçi olarak, bir Baþbakan olarak, yürütmenin ve yasamanýn bir üyesi olarak, yargýnýn yýpratýlmasýna, yargýnýn hedef tahtasý haline getirilmesine, yargýnýn iþini zorlaþtýracak beyanatlar verilmesine de razý olamayýz. Býrakalým, yargý iþini yapsýn. En hýzlý þekilde yapsýn, en hýzlý þekilde suçlu ile suçsuzu birbirinden ayýrsýn. Herkes yargýya yardýmcý olsun, iþini kolaylaþtýrsýn ve adaletin en hýzlý þekilde tecellisine katký saðlasýn. Bunun dýþýndaki yaklaþýmlar yargýnýn iþini zorlaþtýracak sorumsuzca davranýþlardýr. Ýstanbul / aa Son þa hit ler den Mus ta fa Ký rýk çý du a lar la u ður lan dý nbe DÝ ÜZ ZA MAN I gö ren ve o na hiz met e den son þa hit ler den Mus ta fa Ký rýk çý A ða bey, dün Fa tih Ca mi in de Cu ma son ra sý ký lý nan ce na ze na ma zý nýn ar dýn dan du a lar la e be dî a le me u ður lan dý. Te da vi gör dü ðü Ha se ki Has ta ne sin de Çar þam ba gü nü ve fat e den Ký rýk çý nýn ce na - ze na ma zý na ka la ba lýk bir ce ma at iþ ti rak et ti. Zey tin bur nu Kaz lý çeþ me Me zar lý ðý na def ne di len Mus ta fa Ký rýk çý, 1956 yý lýn dan son ra Be - di üz za man Sa id Nur sî yi üç de fa zi ya ret et miþ ve hiz me tin de bu lun muþ tu. Ký rýk çý nýn ce na ze na ma zý na Be di üz za man ýn ta le be le rin den Meh met Fý rýn cý, Hüs nü Bay ram ve A li Sert baþ ta ol mak ü ze re dâ vâ ar ka daþ la rý ve ka la ba lýk bir ce ma at ka týl dý. Ce na ze na ma zýn da Ge nel Ya yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz, ba zý ya zar la rý mýz ve o ku yu cu la rý mýz da ha zýr bu lun du. Ýstanbul / Ya sin Ök süz

5 Y HABER 5 Bir çok ö nem li hu sus, Er ba kan ýn ve fâ tý, PKK nýn teh dit ve þan taj la ey lem siz lik sü re ci ne son ve rip te rö rist ba þý na ev hap si ni is te me si ve son tu tuk la ma lar gü rül tü sün de kay bol du. Geç ti ði miz haf ta Al man ya da A re na da AB ye rest çe kip mey dan o ku yan Baþ ba kan Er do ðan ýn, NA TO nun Lib ya ya mü da hâ le si saç ma lýk çý ký þý, bun lar dan bi ri Bi lin di ði gi bi A me ri kan 6. Fi lo su Lib ya a çýk la rýn da. Ak de niz ve Ký zýl de niz de ki sa vaþ ge mi le ri, jet le ri ve de niz pi ya de le ri bek li yor. Was hing ton, kar ga þa ba ha ne siy le Lib ya yý kur tar mak i çin (!) sal dýr ma ya ha zýr la ný yor. A me ri kan Dý þiþ le ri Ba ka ný Clin ton, Kad da fi ar týk git me li, Lib ya ya de mok ra si o lur ya da iç sa vaþ gö rür di ye fit ne a te þi ni kö rük lü yor. Týp ký, kit le im ha si lâh la rý i le El Ka i de ya la ný ve öz gür leþ tir me slo ga nýy la I rak ý iþ gal de ol du ðu gi bi Clin ton, ABD nin böl ge de ki çý kar la rý ndan dem vu ru yor. Ý ki par ça la yýp böl dük le ri So ma li gi bi Lib ya nýn da ü çe bö lün me si plâ nýn dan bah se di li yor. Sa vun ma Ba ka ný Ga tes, A me ri kan sa vaþ u çak la rý nýn böl ge yi kon tro lü ve ha va sa ha - Pa hor: AB nin de Tür ki ye ye ih ti ya cý var n SLO VEN YA Baþ ba ka ný Bo rut Pa hor, ko nu nun sa de ce Tür ki ye nin AB ye gi ri þi ol ma dý ðý ný AB nin de Tür ki ye ye ih ti ya cý ol du ðu nu kay det ti. Pa hor, Dýþ E ko no mik Ý liþ ki ler Ku ru lu (DE ÝK) Türk- Slo ven ya Ýþ Kon se yin ce dü zen le nen Türk-Slo ven Ýþ Fo ru mu nun a çý lý þýn da ki ko nuþ ma sýn da, 2005 yý lýn da Tür ki ye nin AB ü ye li ði le hi ne oy kul lan dý ðý ný be lir te rek, þun la rý söy le di: Ko nu sa de ce Tür ki ye nin AB ye gi ri þi de ðil. AB nin de Tür ki ye ye ih ti ya cý var. Ben ce ge le cek þu nu gös te re cek; her i ki ta ra fýn çý ka rý i çin bir a ra ya gel me li, bu þe kil de ba rýþ ve is tik rar sað la ma lý yýz. Tüm ký ta nýn re fa hý i çin bu ö nem li di ye ko nuþ tu. Er do ðan ýn bir kaç ay i çe ri sin de Slo ven ya yý zi ya ret et me yi plan la dý ðý ný bil di ren Pa hor, bu nun, iþ bir li ði ko nu sun da ka rar lý ol duk la rý nýn bir gös ter ge si ol du ðu nu vur gu la dý. Bo rut Pa hor, Tür ki ye nin AB ye ka tý lý mý nýn ö ne mi ne de ði nir ken, Tür ki ye nin sa hip ol du ðu fark lý kül tü rüy le ve bir çok fark lý yö nüy le, bir li ðe kat ký da bu lu na ca ðý ný söy le di. Ýstanbul / aa U zun: Baþ ba kan hem suç lu, hem güç lü n DE MOK RAT Par ti (DP) Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Sa lih U zun, yurt dý þýn da ya þa yan Türk va tan daþ la rý nýn oy kul lan ma la rýy la il gi li yap tý ðý a çýk la ma da, Baþ ba kan hem suç lu hem güç lü de di. U zun, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn, yurt dý þýn da ya þa yan Türk va tan daþ la rý nýn bu yýl ya pý la cak se çim ler de bu lun duk la rý ül ke ler de oy kul la na ma ya cak ol ma la rý na i liþ kin Yük sek Se çim Ku ru lu nu suç la ma sý nýn tam an la mýy la piþ kin ce bir he def sap týr ma ol du ðu nu sa vun du. Sa lih U zun, Hal bu ki Yük sek Se çim Ku ru lu nun bu ka ra rý Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý nýn ta le bi i le al dý ðý or ta ya çýk mýþ týr. Þu çok a çýk bir ger çek tir ki; yurt dý þýn da ki va tan daþ la rý mý zýn ken di ya þa dýk la rý ül ke ler de oy kul la na bil me le ri ko nu sun da ted bir al ma gö rev ve so rum lu lu ðu Yük sek Se çim Ku ru lu na de ðil, ül ke yi yö ne ten hü kü me te a it tir de di. Hü kü me tin se kiz yý lý aþ kýn bir sü re dir bu ko nu da hiç bir a dým at ma dý ðý ný, hiç bir ted bir al ma dý ðý ve hiç bir ha zýr lýk yap ma dý ðý ný sa vu nan U zun, þöy le ko nuþ tu: Do la yý sýy la gö re vi ni yap ma mýþ týr. Baþ ba kan gö re vi ni ih mal et miþ tir. Bu as lýn da bir suç tur. Gö re vi ih mal su çu dur. Ya ni Baþ ba kan suç lu dur. A ma her za man yap tý ðý gi bi yi ne ka mu o yu nez din de so rum lu lu ðu yý ka cak bi ri le ri ni bul muþ ve on la ra çý kýþ mýþ týr. Baþ ba kan he def sap týr mak ta dýr. Ýk ti dar gü cü nü kul la na rak baþ ka la rý ný he def tah ta sý na o turt mak ta dýr. Hem suç lu hem güç lü ta bi ri tam o la rak bu du ru ma uy gun düþ mek te dir. Baþ ba kan da ha ye ni iþ ba þý na gel miþ gi bi dav ran mak tan ar týk vaz geç me li dir. An ka ra / Fa tih Ka ra göz Er ge ne kon da 1 gö zal tý da ha n ER GE NE KON so ruþ tur ma sý kap sa mýn da To kat ta bir ki þi gö zal tý na a lýn dý. A lý nan bil gi ye gö re, Si vas ta iþ çi o la rak ça lý þan G.Ý.T nin i zin li o la rak gel di ði To kat ta, Er ge ne kon so ruþ tur ma sý kap sa mýn da po lis e kip le rin ce gö zal tý na a lýn dý. G.Ý.T nin Ýs tan bul a gön de ril di ði öð re nil di. To kat / a a Saç ma lýk sýn da gü ven li u çu þu i çin, Lib ya ya sal dýr mak ve sa vun ma sis tem le ri ni yok et mek ge rek ti ði ni söy lü yor EM PER YA LÝST ÝÞ GAL PLÂ NI Bu na mu ka bil, NA TO Lib ya ya mü da hâ le et me li mi dir? Böy le bir saç ma lýk o lur mu ya hu? NA TO nun ne i þi var Lib ya da? di yen Er do ðan, hak lý o la rak NA TO, ü ye si ül ke ler den bi ri ne her han gi bir mü da hâ le ya pýl ma sý ha lin de böy le bir þe yi gün de me ge ti re bi lir; bu nun dý þýn da Lib ya ya na sýl mü da hâ le e di le bi lir? di ye so ru yor. Ger çek þu ki NA TO nun söz ko nu su 5. mad de si, Baþ ba kan ýn de di ði gi bi her han gi bir ü ye ül ke ye dýþ mü da ha le du ru mun da NA TO nun mü da hâ le si ni e sas a lýr. Lib ya NA TO ü ye si ol ma dý ðý na ve dý þa rý dan her han gi bir sal dý rý ya uð ra ma dý ðý na gö re, bu ül ke ye dýþ mü da hâ le ti pik bir em per ya list iþ gal plâ ný o la rak kar þý mý za çý ký yor. Çar pýk lýk, Er do ðan ýn Kim se kal kýp da o ül ke ler de ki pet rol ku yu la rý nýn he sa bý ný yap ma sýn; çün kü bu nun fa tu ra sý, bu nun be de li çok a ðýr o lur cüm le siy le a çý ða çý ký yor Ve bu va zi yet, is ter is te mez ABD nin on bin ler ce ki lo met re u zak tan, ok ya nus lar ö te sin den ge lip he ge mon ya ve pet rol çý kar la rýy la Ýs ra il in gü ven li ði he sa bý na I rak a sal dý rýp iþ gal e de rek i ki mil yon I rak lý yý kat let me si ni gün de me ge ti ri yor. O tuz yýl lýk i - hâ le ler le pet rol re zerv le ri ka pýp, yer al tý ve ye rüs tü kay nak la rý ný ta lân e de rek et nik ve mez he bî tah rik le kar ga þa ve iç sa vaþ fit ne si ne sü rük le di ði ül ke yi, NA TO ya ha va le et me ye ça lýþ ma sý ný söz ko nu su e di yor. Yi ne Or ta As ya ve Ha zar Hav za sý e ner ji kay nak la rý ve hat la rý ný el de et mek a dý na iþ gal et ti ði Af ga nis tan da ki e ge men lik ve çý kar la rý ný NA TO ya i hâ le si ni gün de me ge ti ri yor I RAK VE AF GA NÝS TAN A MÜ DA HA LE NE? Ve bü tün bun la ra kar þý ak la þu so ru lar ge li yor: Ger çek ten, NA TO, ABD ya da baþ ka bir u lus lar a ra sý gü cün Lib ya yý ko ru mak uy dur ma sýy la mü da hâ le si saç ma lýk i se, yi ne hiç bir a lâ ka sý ve sý ný rý ol ma dý ðý hal de ABD nin Af ga nis tan ý iþ ga li ve bu ül ke de ki çý kar la rý ný NA TO nun ko ru ma sý ne? Tür ki ye nin AKP ik ti da rý dö ne min de i ki kez as ke rî bir lik gön de rip Meh met çi ði, A me ri kan em per yal e mel le ri u ðu ru na sa vaþ cep he si ne sür me si ne ne de me li? Ke za AKP hü kû me tin ce Tür ki ye nin Müs lü man kom þu I rak ta ki A me ri kan iþ ga li ne des tek ha mû le si yle, Mec lis te red de di len tez ke re ye rað men tam des tek ver me si, baþ ta Ýn cir lik ol mak ü ze re I rak ýn þehir ve köy le ri ni bom ba la yan A me ri kan sa vaþ u çak la rý na ha va a lan la rý ný, li man la rý ný a çýp A me ri kan as ker le ri nin her tür lü si lâh, mü him mat, sa vaþ mal ze me si ve as ke rî per so ne lin na kil ve da ðý tý mý ný sað la ma sý ne yi ne si? Er do ðan, Lib ya Lib ya lý la rýn dýr di yor. Pe ki, I rak I rak lý la rýn, Af ga nis tan Af gan lý la rýn de ðil mi? Ec ne bi le rin, Lib ya ya mü da hâ le si saç ma lýk sa, I rak a, Af ga nis tan a mü da hâ le si saç ma lýk de ðil mi? Baþ ba kan ne den bu saç ma lý ða dik kat çek mez? Son ra Dý þiþ le ri Ba ka ný Da vu toð lu nun, Der hal dýþ mü dâ ha le yi doð ru bul mu yo ruz de dik ten son ra, Lib ya i çin den de böy le bir ta lep he nüz gel miþ de ðil de me si nin an la mý ne? Yok sa An ka ra, Lib ya i çin den uy du ruk bir ta lep le NA TO nun, ABD nin mü da hâ le si ni o nay la yýp bu saç ma lý ða des tek ver me ye mi ha zýr la ný yor? Saç ma lýk Yasakçý anlayýþ bitmeli TÜ SÝ AD BAÞ KA NI BOYNER, KAR MA ÞIK KO NU LA RI ÇÖZ MEK YE RÝ NE TOP TAN YA SAK LA MA DÜR TÜ SÜ NÜN GEÇ MÝÞ TE KAL MA SI NI ÝS TEDÝ, "KI SA CA, 'YA SAK LA MA, ÇÖZ' DÝ YO RUZ'' DE DÝ. TÜRK Sa na yi ci le ri ve Ý þa dam la rý Der ne ði (TÜ SÝ AD) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ü mit Boy ner, Zor, kar ma þýk ko nu la rý çöz mek ye ri ne top tan ya sak la ma dür tü sü, Tür ki ye nin geç mi þin de kal mak zo run da. Ký sa ca, ya sak la ma, çöz di yo ruz de di. Boy ner, TÜ SÝ AD ýn Tür ki ye de Ýn ter net Si te le ri nin E ri þi mi nin En gel len me si Ko nu sun da Fark lý Hu kuk Di sip lin le ri A çý sýn dan De ðer len dir me ler baþ lýk lý ra po run ta ný tým top lan tý sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, in ter net san sü rü nü e leþ ti re rek, Ne var ki yak la þýk 15 se ne lik bir ma zi si o lan bu mec ra nýn bu mu az zam ge li þi mi ne, baþ ta ül ke miz de ki hu ku ki alt ya pý ol mak ü ze re ay ný hýz la ye ti þe me di ði mi zi de i ti raf et mek du ru mun da yýz. Ýn ter net san sü rü de nil di ði va kit, dün ya da i sim le ri de mok ra siy le a nýl ma yan ba zý ül ke le rin he men ya nýn da ha týr lan ma mýz da ka bul e di le mez bir du rum. Bil di ði niz gi bi bir bi rin den çok fark lý a maç la ra hiz met e den, bin ler ce web si te si þu an da ka pa lý du rum da þek lin de ko nuþ tu ta rih li, 5651 sa yý lý Ýn ter net Or ta mýn da Ya pý lan Ya yýn lar A ra cý lý ðýy la Ýþ le nen Suç la ra Ý liþ kin Ka nun kap sa mýn da e ri þi min en gel len me si ka rar la rý na i liþ kin suç un sur la rý nýn be lir len di ði ni, bu ve il gi li di ðer mev zu a týn uy gu la ma sý na ba kýl dý ðýn da bin ler ce ya yýn ba rýn dý ran si te le rin tek bir ya yýn da ki suç þüp he si se be biy le bü tü nüy le e ri þi me ka pa tý la bil di ði ni gör dük le ri ni i fa de e den Boy ner, ko nuþ ma sý ný þöy le sür dür dü: Oy sa bi raz ön ce vur gu la dý ðým öl çü lü lük il ke si a çý sýn dan bu ka ra rýn bir si te nin ta ma mý na de ðil, sa de ce ko nu su suç o luþ tur du ðun dan þüp he e di len ya yý nýn e ri þi mi ne en gel koy mak la sý nýr lý ol ma sý ge rek li. Ak si tak dir de ta bir ye rin dey se ku - GA ZÝ AN TEP Sa na yi O da sý (GSO) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ne jat Ko çer, AB nin Türk le re vi ze uy gu la ma sý ný e leþ ti re rek, Han no ver da CE BÝT Fu a rý na git mek is te yen Türk i þ a dam la rý nýn bü yük ço ðun lu ðu na vi ze ve ril me di. Güm rük Bir li ði ne ka bul e den AB ni ye vi ze bir li ði ne ka bul et mi yor, ni ye AB ye Tür ki ye yi al mý yor? de di. Mer ke zi Lon dra da bu lu nan ve AB nin gün de min de ki dýþ po li ti ka ko nu la rýy la il gi li ça lýþ ma lar ya pan dü þün ce ku ru lu þu E u ro pe an Co un cil on Fo re ign Re la ti ons ýn (ECFR) kon sey ü ye le ri, E ko no mi Dýþ Po li ti ka lar A raþ týr ma lar Mer - Çar pýk lýk, Er do ðan ýn Kim se kal kýp da o ül ke ler de ki pet rol ku yu la rý nýn he sa bý ný yap ma sýn; çün kü bu nun fa tu ra sý, bu nun be de li çok a ðýr o lur cüm le siy le a çý ða çý ký yor ru nun ya nýn da ya þýn da yan dý ðý o ran tý sýz ve öz gür lük le re ay ký rý bir uy gu la ma ya ma ruz ka lý yo ruz. Böy le bir or tam da in ter net si te le ri nin e ri þi mi ne ko nu lan ya sak la rýn ya rat tý ðý et ki ler ki þi sel hak ve öz gür lük le re ol du ðu ka dar ti ca ri ha ya ta da o lum suz yan sý yor. Biz; de mok ra tik hu kuk dev le ti ne ya ký þýr bir bi çim de ki þi sel hak ve öz gür lük le rin gö ze til me sin de has sa si ye ti el den bý rak ma dan ve fik ri ke zi (E DAM) i le or tak la þa yü rüt tü ðü Tür ki ye ne Dü þü nü yor ad lý pro je kap sa mýn da gö rüþ me ler yap mak ü ze re Ga zi an tep e gel di. Ko çer, GSO da dü zen le nen yu var lak ma sa top lan tý sýn da, schen gen vi ze si uy gu lan ma sý ný e leþ ti re rek, Han no ver de CE BÝT Fu a rý na git mek is te yen Türk i þa dam la rý nýn bü yük ço ðun lu ðu na vi ze ve ril me di ði ni be lirt ti. Tür ki ye nin 1996 da Güm rük Bir li ði ne ka bul e dil di ði ni a ným sa tan Ko çer, Güm rük Bir li ði ne ka bul e den AB ni ye vi ze bir li ði ne ka bul et mi yor, ni ye AB ye Tür ki ye yi al mý yor? Bu nu da AB ken di ken di ne sor gu la ma nok ta sýn da dýr di ye ko nuþ tu. Ümit Boyner, TÜSÝAD ýn Türkiye de Ýnternet Sitelerinin Eriþiminin Engellenmesi Konusunda Farklý Hukuk Disiplinleri Açýsýndan Deðerlendirmeler baþlýklý raporun tanýtým toplantýsýnda konuþtu. hak la rýn da ko run ma sý na ö zen gös te re rek so ru nun ad li ve si ya sî o to ri te ler ta ra fýn dan da ha faz la va kit kay be dil me den çö zül me si ge rek ti ði ne i na ný yo ruz. Biz ce, de mok ra tik bir hu kuk dev le tin de bu tab lo nun sür dü rü le bi lir ol ma ya ca ðý çok a çýk. Zor kar ma þýk ko nu la rý çöz mek ye ri ne top tan ya sak la ma dür tü sü Tür ki ye nin geç mi þin de kal mak zo run da. Ký sa ca, ya sak la ma, çöz di yo ruz. Ýs tan bul / a a Ýþ a da mý nýn vi ze is ya ný Gaziantep Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Nejat Koçer AB TAM Ü YE LÝK KO NU SUN DA KÝ GAY RET LER CÝD DÎ Ga zi an tep Ti ca ret O da sý (GTO) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Meh met As lan da, Tür - ki ye i çin AB nin u la þýl ma sý ge re ken me de ni yet stan dart la rý nýn uy gu la na bil di ði en ö nem li bir lik ol du ðu nu i fa de et ti. Tür ki ye nin, böl ge sin de de mok ra si i le yö - ne ti len tek Müs lü man ül ke ol du ðu na, AB i çin de bir Müs lü man ül ke ol ma sý nýn da dün ya ba rý þý a çý sýn dan ö ne mi ne i þa ret e den As lan, Tür ki ye nin AB tam ü - ye lik ko nu sun da ki gay ret le ri sa mi mi ve cid di dir de di. Ga zi an tep / a a Çok meraklýsý deðil miþ Baþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç ýn ö zel bir te le viz yo na ver di ði be ya nat bir çok i ti ra fý da or ta ya çý kar dý. Er ba kan ýn ve fa týn dan son ra ya pý lan bu a çýk la ma lar da yýl lar ca si ya set yap tý ðý, son ra sýn da göm lek de ðiþ ti rip ay rýl dý ðý Mil lî Gö rüþ ü an la ya ma dý ðý ný söy le me si ib ret lik o la rak de ðer len di ril di. Bu rö por taj sý ra sýn da söy le di ði bir söz de dik kat çe ki ciy di. Par ti si nin tü zü ðü ne gö re bu se çim de bir çok ba kan ve mil let ve ki li nin son se çi mi o la ca ðý biz zat Baþ ba kan Er do ðan ta ra fýn dan a çýk lan mýþ tý. A rýnç a bu so rul du ðun da AKP de üç dö nem mil let ve kil li ði ya pan bir ki þi nin a ra ver me si ge rek me si nin tü zük le ri ge re ði ol du ðu nu, bu nun ken di si i çin de ge çer li ol du ðu nu söy le miþ. Son ra sýn da i se Çok me rak lý sý de ði liz de miþ. Si ya se tin sa de ce Mec lis te ya pýl ma dý ðý ný da söy ler ken, çok ge niþ bir a lan da da si ya set ya pý la ca ðý ný i fa de et miþ. Er do ðan bir da ha a day ol ma yýp Köþk e a day o la bi lir, a ma Bü lent A rýnç gi bi bir çok ba kan ve mil let ve ki li si ya se ti ne re de ya pa cak me rak e di yo ruz. Hep si nin par ti de gö rev al ma sý da müm kün ol ma dý ðý na gö re, par ti i çin a kîl a dam o la cak lar da çý ka bi lir Ta biî o dö ne me ka dar tü zük de ðiþ ti ril mez se! * * * NE ZA MAN O LA CAK PE KÝ? Se çim ler yak la þýr ken, bir çok tar týþ ma nýn ya nýn da bir de ka dýn a day la rýn art tý rýl ma sý ge rek ti ði i le il gi li gi ri þim ler o lu yor. Ka dýn A day la rý Des tek le me ve E ðit me Der ne ði (KA DER) ö nü müz de ki se çim de da ha çok ka dýn mil let ve ki li se çi le bil me si i çin 275 ka dýn mil let ve ki li kam pan ya sý baþ lat tý. Ya ni, þu an da yüz de 10 dan az ba yan mil let ve ki li nin ol du ðu Mec lis te ki ba yan mil let ve ki li sa yý sý nýn yüz de 50 ye çýk ma sý i çin ça lýþ ma baþ lat tý lar. Ba yan a day de miþ ken, ba þör tü lü ba yan mil let ve ki li o lur mu? tar týþ ma la rý da eþ za man lý o la rak de vam e di yor. Ge çen yýl E kim a yýn da AKP nin Ký zýl ca ha mam kam pýn da yap tý ðý top lan tý da par ti nin ku ru cu la rýn dan Fat ma Bos tan Ün sal, 2011 de ba þör tü lü mil let ve ki li a da yý ol ma lý di ye rek bir çý kýþ yap mýþ ve Tür ki ye de ka dýn la rýn yüz de i ba þör tü lü ve bu ba þör tü lü le rin sa de ce seç me hak ký var; se çil me hak ký yok. De mok ra si ye ya kýþ ma yan bir du rum... Ve hu ku kî bir ya sak yok de miþ ti. (Bu ra da kü çük bir ha týr lat ma da bu lu na lým. A na ya sa da ve ka nun lar da ba þör tü sü nü ya sak la yan her han gi bir mad de ol ma ma sý na rað men, ya sak fi i len de vam e di yor.) Þim di lik ba þör tü lü a day ol ma sý ný dü þün me dik le ri ni a çýk la yan A rýnç, bu hu sus ta þah sen mut la ka ol ma lý dýr gö rü þün de bu lun du ðu nu be lirt me si ne rað men, An cak, par ti o la rak böy le bir a day gös ter me li mi yiz nok ta sýn da te red düt le rim var de di. Ve þöy le de vam et ti: Di ye lim ki a day o la rak koy duk, o tak dir de Mec lis e gi re cek tir. Bu da ge le nek sel ve him le rin, kor ku la rýn dep reþ me si ne se bep o la bi le cek tir. O nun i çin e vet, mut la ka ba þör tü lü a day ko ya ca ðýz di ye mi yo rum. Si ya se ti güç leþ tir me mek i çin bi raz da ha bek le mek ge re kir di ye dü þü nü yo rum. Ya sak ko nu sun da 8-9 se ne dir bir þey ya pýl ma dý. Þu so ru la ra ce vap ve ril me si ge re ki yor: Ya sak la rýn kalk ma sý i çin da ha ne ka dar za man geç me li dir? Si ya se tin ba þör tü yü kal dý ra cak ka dar güç len me si ne za man ger çek le þe cek? A ca ba bir ik ti dar dö ne mi ni da ha ga ran ti le dik ten son ra mý bir çö züm dü þü nü le cek? Yok sa yi ne u nu tu lup gi de cek mi? * * * TA RÝ HÎ YA NIL GI MIY DI? Nec met tin Er ba kan ýn ve fa týn dan son ra par ti ler de bir Er ba kan sev gi si dep reþ ti ki, sor ma yýn git sin. Yýl lar ca Er ba kan ý ir ti ca cý di ye rek e leþ ti ren ler bi le þim di ler de o nun na sýl i yi bir in san ol du ðu nu söy lü yor lar. Bun lar dan bi ri si de CHP li A li To puz ol du. Sa lý gü nü Mec lis te Er ba kan ö zel o tu ru mu nda ko nu þan To puz 1974 yý lýn da ku ru lan (37. hü kü met, 26 O cak-17 Ka sým 1974) CHP-MSP ko a lis yon hü kü me ti ni gün de me ge tir di. Ken di si de o hü kü met te ba kan o la rak gö rev ya pan To puz, bu ko a lis yo nun o lum lu ve ve rim li or ta mý nýn ya nýn da bü yük zor luk lar ve sý kýn tý lar da ol du ðu nu söy ler ken, CHP- MSP Ko a lis yon Hü kü me ti da ðý týl dý. Tür ki ye, çe liþ ki ler le do lu bir be lir siz li ðe ve ka os or ta mý na sü rük len di de di ve þu so ru la rý yö nelt ti: CHP-MSP Ko a lis yon Hü kü me ti nin da ðý týl ma sý o la yý, de mok ra tik ha ya tý mý zý o lum suz yön de et ki le yen en ö nem li dö ne meç ler den bi ri si dir. Bu bað lam da, þu so ru la rýn ya nýt la rý a ran ma lý dýr. Bu ge liþ me yi, ken di di na mik le ri mi ya rat tý? Yok sa baþ ka di na mik ler mi dev re ye gir di? CHP ve MSP iþ bir li ði mi, yok sa bu iþ bir li ði nin bo zul ma sý mý, ta ri hî ya nýl gý i di? To puz, o dö nem de ki par ti le rin ö ze leþ ti ri ya pa rak du ru mun ay dýn la týl ma sý na yar dým cý ol ma sý ge rek ti ði ni, böy le ce ya þan mýþ o lan lar dan ders ler çý kar tý la bi le ce ði ni an lat tý, a ma ge ri si ni ge tir me di. To puz un ö ze leþ ti ri yap ma sý ný is te di ði dört li der den ü çü ve fat et ti. Ba ka lým bun dan son ra böy le bir ö ze leþ ti ri yap ma fýr sa tý do ða bi le cek mi? Ya da To puz da ha böy le bir de ðer len dir me de bu lu na cak mý?

6 6 YURT HABER HO CA FAR KI DEV LET TEN Ü NÝ VER SÝ TE HAS TA NE LE RÝN DE ÖÐ RE TÝM Ü YE SÝ NE MU A YE NE O LAN VA TAN DA ÞIN MU A YE NE DE ÖÐ RE TÝM Ü YE SÝ FAR KI NI VA TAN DAÞ DE ÐÝL, DEV LET Ö DE YE CEK. 79 yaþýndaki Salih Ýskenderoðlu ev hapsinde. FO TOÐ RAF: A A 79 yaþýndaki dedeye 97 gün "ev hapsi" ntrabzon'da, a ra zi an laþ maz lý ðý yü zün den çý kan tar týþ ma da kar de þi ne ha ka ret et ti ði ge rek çe siy le yar gý la nan 79 ya þýn da ki Sa lih Ýs ken de roð lu na ya þý ve sað lýk du ru mu dik ka te a lý na rak 97 gün ev hap si ce za sý ve ril di. Yar gý tay ca da o nay la nan ha pis ce za sý ný, ço cuk la rý ça lýþ tý ðý, e þi ni i se ký sa sü re ön ce kay bet ti ði i çin tek ba þý na kal dý ðý Ak ça a bat ta ki e vin de çek me ye baþ la yan Ýs ken de roð lu, e vin den tah li ye o la ca ðý gü nü bek li yor. Da rý ca bel de sin de oð lu i le o tu ran Sa lih Ýs ken de roð lu nu, e vin de mah kûm ol ma ya i ten sü reç yaþ lý a da mýn bir sü re dir a ra la rýn da a ra zi an laþ maz lý ðý bu lu nan kü çük kar de þi A li Ýs ken de roð lu nun bah çe sin de ki bir ce viz a ða cý ný kes me siy le baþ la dý. Kom þu la rý na gö re ce viz ka bu ðu nu dol dur ma ya cak so run lar dolayýsýyla kar de þiy le tar tý þan Sa lih de de, si nir le ri ne ha kim o la ma yýn ca kar de þi ne ba ðýr dý. Du ru mun ad li ma kam la ra yan sý ma sý ü ze ri ne Ýs ken de roð lu hak kýn da Ak ça a bat As li ye Ce za Mah ke me si nde ha ka ret su çu ndan dâ vâ a çýl dý. Dâ vâ yý ka ra ra bað la yan mah ke me Sa lih Ýs ken de roð lu na 97 gün ha pis ce za sý ver di. Mah ke me nin ka ra rý nýn Yar gý tay ca o nay lan ma sý ü ze ri ne hak kýn da ki hü küm ke sin le þen Ýs ken de roð lu, ce za sý ný e vin de çek me ye baþ la dý. Trab zon / a a 9 en gel li ye te ker lek li san dal ye nantalya'nin Dem re il çe sin de Mil lî E ði tim Mü dür lü ðün ce 9 en gel li ye te ker lek li san dal ye he di ye e dil di. Öð ret me ne vin de dü zen le nen tö ren de te ker lek li san dal ye le ri AKP An tal ya Mil let ve ki li ve AKPM Baþ ka ný Mev lüt Ça vu þoð lu ver di. Ýl çe Mil lî E ði tim Mü dü rü Bü lent Al dal, Ka pak lar dan En gel le re Yol Ya pa lým Pro je si kap sa mýn da Ak de niz Ü ni ver si te si i le iþ bir li ði ya pa rak il çe de 300 öð ret men ve 5 bin öð ren ci i le yü rüt tü kleri kam pan ya so nu cun da 32 bin pet þi þe ka pa ðý top la dýklarýný söyledi. Aldal, nor mal kam pan ya çer çe ve sin de 10 bin ka pa ða 1 te ker lek li san dal ye ve ri lir ken Ak de niz Ü ni ver si te si nce bkendilerine 32 bin ka pa ða 9 a det te ker lek li san dal ye ve ridiðini böy le ce 1 yýl dýr sü ren pro je nin bi rin ci kýs mý so na er diðini belirterek, "Bun dan son ra ki dö nem de i se il çe miz de ih ti yaç sa hi bi 6 en gel li ço cu ðu mu zu te ker lek li san dal ye ye ka vuþ tur mak i çin kam pan ya mý za de vam e de ce ðiz dedi. Tö re ne Dem re Kay ma ka mý Mu rat se fa De mir yü rek, AKP Dem re Ýl çe Baþ ka ný Bay ram A rý cý, il çe de ki il köð re tim ve li se mü dür le ri, ders ha ne mü dür le ri ve çok sa yý da öð ret men ka týl dý. Dem re / ci han Kýzýna 3 yýl sonra kavuþtu ntokatli Hü se yin Kap lan, ve la ye ti ken di si ne a it o lan ve an ne si ta ra fýn dan ka çý rýl dý ðý ný id di a et ti ði 6 ya þýn da ki ký zý na 3 yýl son ra ka vuþ tu. Hü se yin Kap lan, e þi Der ya T. i le 3 yýl ön ce an laþ ma lý bo þan dý ðý ný, ký zý E lif in ve lâ ye ti ni al dý ðý ný, an ne si nin gö rüþ me ba ha ne si i le al dý ðý ký zý ný ka çýr dý ðý ný i le ri sü re rek, sav cý lý ða baþ vur du ðu nu an lat tý. Ký zý E lif i ge ri ver me me si dolayýsýyla es ki e þi Der ya T. hak kýn da dâ vâ aç tý ðý ný ve mah ke me nin ço cu ðun ba ba sý na tes lim e dil me si yö nün de ka rar ver di ði ni be lir ten Kap lan, bu na rað men Der ya T nin ký zý ný ge ri ver me di ði ni, mah ke me ka rar la rý na uy ma dý ðý i çin hak kýn da ya ka la ma ka ra rý çýk tý ðý ný i fa de et ti. Der ya T nin, ký zý E lif i le Ýz mir de ya þa dý ðý ný ve i kin ci ev li li ði ni yap tý ðý ný öð ren di ði ni di le ge ti ren Kap lan, þöy le ko nuþ tu: "Yak la þýk 1 yýl ön ce Ýz mir e ge le rek ký zý mý a ra ma ya baþ la dým. Pa zar la ma cý lýk ya pa rak ha ya tý mý ka zan dým ve ký zý mý bul mak i çin so kak so kak do laþ tým. Ký zý mý gö re me di ðim gün ler de çok ü zül düm, çok að la dým. Sav cý lý ðýn ve po li sin a ra ma sý so nu cu es ki e þi min Bor no va il çe sin de o tur du ðu ev tesbit e dil di. Böy le ce ký zým bu lun du. Ký zý mý To kat a gö tü re ce ðim, bun dan son ra ki ya þan tý mýz o ra da sü re cek. Ký zým la 3 yýl dýr çek ti ðim has re ti gi de re ce ðim. Ýz mir / a a Has ta ne de vu ru lan ið ne nin ar dýn dan öl dü nisparta'nin Yal vaç il çe sin de za tür re teþ hi si ko nu lan ki þi, te da vi i çin ve ri len an ti bi yo ti ðin en jek si yo nu nun ar dýn dan öl dü. E di ni len bil gi ye gö re, a yak ka bý bo ya cý lý ðý ya pan 48 ya þýn da ki Rý za Du ran, za tür re teþ hi si do la yý sýy la ve ri len an ti bi yo ti ðin en jek si yo nu i çin Yal vaç Dev let Has ta ne si a cil ser vi si ne baþ vur du. Du ran, a cil ser vis te ya pý lan en jek si yo nun ar dýn dan öl dü. Ak ci ðer le rin den ra hat sýz ol du ðu i çin has ta ne ye baþ vu ran Rý za Du ran ý mu a ye ne e den da hi li ye uz ma ný E mi ne Er can, ver di ði an ti bi yo ti ðin pe ni si lin tü re vi ol ma dý ðý ný be lir te rek, þun la rý söy le di: "Has ta nýn so lu num yol la rýn da, halk a ra sýn da za tür re o la rak bi li nen ra hat sýz lýk söz ko nu suy du. Ý lâç la rý ný re çe te ye ya za rak gön der dim. Mil yon da bir rast la na cak a ler jik re ak si yon ge liþ miþ. O top si ya pýl ma dan tam o la rak ö lüm ne de ni söy le ne mez, an cak tah min le ri miz, ak ci ðer en fek si yo nu ge li þe rek da mar tý ka nýk lý ðý na bað lý kalp dur ma sý o la bi lir. Kor ku þo ku de di ði miz, en jek si yon sý ra sýn da þok ge çir miþ o la bi lir ya da a ler jik re ak si yo na bað lý o la rak kalp dur ma sý ya þa mýþ o la bi lir. Rý za Du ran ýn ce na ze si Dev let han Ca mi i nde ký lý nan ce na ze na ma zý nýn ar dýn dan top ra ða ve ril di. Yal vaç / a a TAM Gün Ya sa sý nýn yü rür lü ðe gir me siy le va tan daþ ar týk is te di ði öð re tim ü ye si ne mu a ye ne o la bi le cek. Mu a ye ne de öð re tim ü ye si far ký ný va tan daþ de ðil, dev let ö de ye cek. Ü ni ver si te Has ta ne Bir li ði Der ne ði Ge nel Sek re te ri Yar dým cý Doç. Dr. Ha luk Öz sa rý, yap tý ðý a çýk la ma da, Tor ba Ya sa o la rak bi li nen 6111 sa yý lý Ba zý A la cak la rýn Ye ni den ya pý lan dý rýl ma sý i le Sos yal Si gor ta lar ve Ge nel Sað lýk Si gor ta sý Ka nu nu ve Di ðer Ba zý Ka nun ve Ka nun Hük mün de Ka rar na me ler de De ði þik lik Ya pýl ma sý Hak kýn da Ka nun da ya pý lan, Ü ni ver si te has ta ne le rin de öð re tim ü ye si far ký ko nu sun da ki dü zen le me hak kýn da bil gi ver di. Tor ba Ya sa nýn o nay lan ma sýn dan son ra der nek yö ne tim ku ru lu i le ça lýþ ma ku ru lu ü ye le ri nin i le bir top lan tý yap tý ðý ný ve 28 Þu bat 2011 ta ri hin de de Sað lýk Ba ka ný Re cep Ak dað i le 2.5 sa at sü ren bir gö rüþ a lýþ ve ri þin de bu lun duk la rý ný i fa de e den Öz sa rý, bu ra da ü ni ver si te has ta ne le ri nin ya þa dý ðý tüm so run la rýn e le a lýn dý ðý ný be lirt ti. Sað lýk Ba ka ný ve ko nuy la il gi li bü rok rat la rýn ka týl dý ðý top lan tý da, Ü ni ver si te Has ta ne le ri Bir li ði o la rak, ge nel de he kim li ðin ö zel de de öð re tim ü ye li ði nin de ðer siz leþ ti ril di ði ne i liþ kin çok cid di bir al gý la ma ve tep ki o luþ tu ðu nu, sað lýk hiz met le ri nin ge le ce ði a dý na bu tep ki nin mut la ka dik ka te a lýn ma sý ge rek ti ði nin vur gu lan dý ðý ný söy le di. Öz sa rý, ü ni ver si te has ta ne le rin de 31 O cak a ka dar ya pý lan ö zel mu a ye ne ve te da vi üc ret le ri ni va tan daþ la rýn ken di si nin ö de di ði ni, bu ta rih ten son ra Tam Gün Ya sa sý nýn yü rür lü ðe gi ren hük mü u ya rýn ca öð re tim ü ye le ri nin va tan daþ tan ho ca far ký o la rak i sim len di ri len üc ret al ma sý nýn kal dý rýl dý ðý ný ha týr lat tý. VAN'IN Gür pý nar il çe si ne bað lý I þýk pý nar Kö yün de az mik tar da a kan iç me su yu nu o ku la tah sis e den va tan daþ lar, ken di ih ti yaç la rý ný i se köy çeþ me sin den ta þý dýk la rý su i le kar þý lý yor. Ýl çe ye 30 ki lo met re u zak lýk ta ki 160 ha ne li, bin 400 nü fus lu I þýk pý nar kö yü sa kin le ri, e ði ti me ver dik le ri ö nem le dik ka ti çe ki yor. Ý mam, muh tar ve öð ret men le rin sa ye sin de e ði tim ko nu sun da far kýn da lýk ya ra tý lan köy de, 7 den 77 ye her kes e ði tim çý ta sý nýn yük sel me si i çin gay ret gös te ri yor. Ýç me su yu þe be ke si nin ye ter siz ol ma sý ne de niy le su so ru nu nun ya þan dý ðý köy de, va tan daþ lar e ði tim ÝSTANBUL Bo ða zý na ü çün cü köp rü ya pýl ma sý ný da i çe ren Ku zey Mar ma ra O to yo lu Pro je si i ha le i la ný nýn ge le cek haf ta ya yým lan ma sý bek le ni yor. Ý lâ na gö re, Yap-Ýþ let-dev ret (YÝD) mo de li i le ger çek leþ ti ri le cek i ha le de tek lif ler 23 A ðus tos 2011 de a çý la cak. U laþ týr ma Ba kan lý ðý yet ki li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, Tür ki ye nin gün de mi ne o tu ran Ku zey Mar ma ra O to yo lu Pro je si nin i ha le i la ný ha zýr lan dý. 7 ve ya 8 Mart 2011 de ya yým lan ma sý ön gö rü len i la nýn ar dýn dan þart na me sa týþ la rý baþ la ya cak. Ku zey Mar ma ra O to yo lu Pro je i ha le sin de, 23 A ðus to sa ka dar tek lif ve ri le bi le cek. Pro je de yer a lan Ýs tan bul Bo ða zý na ya pý la cak ü çün cü köp rü de, 2x4 ka ra yo lu nun ya ný sý ra 2x1 de mir yo lu da bu lu na cak. De mir yo lu dolayýsýyla Üniversite hastanelerinde, öðretim üyesi farkýný bundan sonra devlet ödeyecek. Köyün içme suyunu okula tahsis eden Van'ýn Gürpýnar ilçesi Iþýkpýnar köylüleri, evlerin ihtiyacý olan suyu bidonlarla taþýmaya baþladý. FO TOÐ RAF: A A Eðitim için susuz kaldýlar VAN IN GÜR PI NAR ÝL ÇE SÝ NE BAÐ LI I ÞIK PI NAR KÖ YÜN DE AZ A KAN ÝÇ ME SU YU NU O KU LA TAH SÝS E DEN VA TAN DAÞ LAR, ÝH TÝ YAÇ LA RI NI BÝ DON LAR LA TA ÞI DIK LA RI SU Ý LE KAR ÞI LI YOR. yu va sý nýn su suz kal ma ma sý i çin su de po su nu, köy o ku lu na tah sis et ti. O ku lun su so ru nu nu bu þe kil de çö zen köy hal ký, ken di ih ti yaç la rý ný i se köy çeþ me sin den bi don lar la ta þý dýk la rý su i le kar þý la ma ya ça lý þý yor. Muh tar Ýl ha mi Çift çi, yak la þýk 300 öð ren ci nin e ði tim gör dü ðü o ku lu su ya ka vuþ tur duk la rý ný be lir te rek, Az mik tar da a kan iç me su yu mu zu o ku la ver dik. Biz ler de köy de ki çeþ me den bi don lar la su ta þý ya rak ih ti yaç la rý mý zý kar þý lý yo ruz. Biz su ta þý rýz, ye ter ki ço cuk la rý mýz su suz kal ma sýn. Bu þe kil de ço cuk la rý mý zýn o ku ma sý na kat ký da bu lu nu yo ruz de di. O kul Mü dü - Ü çün cü köp rü i ha le sin de so na yak la þýl dý köp rü nün i ki kat lý mý yok sa da ha ge niþ mi in þa e di le ce ði hu su sun da ka ra ra va ra ma yan U laþ týr ma Ba kan lý ðý, bu ko nu yu tek lif ve re cek fir ma la rýn gö rüþ le ri ni de a la rak net leþ ti re cek. Ö te yan dan Mar ma ra Böl ge si nin tra fi ðin de ký sa sü re de ö nem li ro le sa hip o la cak Ku zey Mar ma ra O to yo lu Pro je si i ha le si ni ka za na cak gi ri þi me, Ka ra yol la rý Ge nel Mü dür lü ðü nün de yüz de 10 or tak ol ma sý gö rü þü ü ze rin de ça lý þan U laþ týr ma Ba kan lý ðý, yak la þýk 6.5 mil yar do lar lýk pro je de, bu mik tar da his se i çin ge re ken kay na ðýn te mi ni ve bor ca da or tak o lu na ca ðý hu sus la rý ný da göz ö nü ne a la rak bu fi kir den vaz geç ti. Bu na gö re, pro je YÝD mo de liy le in þa e di le cek ve iþ le ti le cek. Pro je si nin u zun lu ðu nun 414 ki lo met re yi bul ma sý ön gö rü lü yor. An ka ra / a a rü Di lal Ka ya da, ge çen yýl su suz luk dolayýsýyla çok sý kýn tý ya þa dýk la rý ný i fa de e de rek, þöy le ko nuþ tu: Te miz lik ya pý la ma dý ðý i çin ders yap mak ta zor la ný yor duk. Bu sý kýn tý kar þý sýn da ya pý la bi le cek bir þey yok tu. An cak bu sý ra da e ði ti me bü yük ö nem ve ren köy lü le ri miz dev re ye gir di. Bir a ra ya ge le rek köy i çin kul la ný lan ve kö yün yu ka rý kýs mýn da bu lu nan de po yu, o ku la tah sis et ti. Ar týk o ku lu muz da su sý kýn tý sý kal ma dý. Kö yü müz de ya þa yan in san la rýn e ði ti me ver di ði ö nem, bu gü zel dav ra nýþ la da or ta ya çýk mýþ o lu yor. Van / a a PER FOR MAN SA GÖ RE DA ÐI TIM TAV SÝ YE SÝ ÇEÞÝTLÝ kay nak lar dan e di ni len bil gi ye gö re, dö ner ser ma ye - nin öð re tim ü ye le ri ne ne þe kil de da ðý tý la ca ðý nýn bir an ön ce be lir len me si ge re ki yor. Be lir siz li ðin, öð re tim ü ye le ri ni ra hat - sýz e de ce ðin den en di þe e di li yor. Çün kü, pa ra nýn Te mel Týp - ta ki, kli nik te ki, cer rah ve da hi li branþ lar da ki öð re tim ü ye le ri - ne ne ye gö re pay e di le ce ði he nüz bi lin mi yor. Bu na, ü ni ver - si te yö ne tim le ri nin ka rar ver me si ge re ki yor. Öð re tim ü ye le - ri ne ö de ne cek dö ner ser ma ye ge lir le rin de, es ki den ol du ðu gi bi per for mans kri ter le ri ne gö re bir plan la ma ya pýl ma sý nýn uy gun ol du ðu sa vu nu lu yor. Çün kü, bütün öð re tim ü ye le ri - ne e þit o ran da dö ner ser ma ye ve ril me si ha lin de (cer ra hi o - pe ras yon yap ma yan, ö zel has ta bak ma yan öð re tim ü ye le ri ol du ðun dan), öð re tim ü ye le ri nin bu ge rek çe i le ö zel has ta ya da ö zel cer ra hi uy gu la ma la rý yap ma ma sý nýn söz ko nu su o la bi le ce ði i fa de e di li yor. Bu du rum la kar þý la þýl ma ma sý i çin es ki den ol du ðu gi bi öð re tim ü ye si nin mu a ye ne et ti ði, te da - vi si ni yap tý ðý has ta ve cer ra hi o pe ras yon sa yý sý gi bi per for - mans kri ter le ri nin göz ö nün de bu lun du rul ma sý nýn uy gun ol du ðu be lir ti li yor. An ka ra / a a DÖ NER SER MA YE NÝN DA ÐI TI MI YÖ NE TÝ ME ÖZSARI geç ti ði miz gün ler de Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ta ra fýn dan da o nay la na rak Res mî Ga ze te de ya yým - la nan Tor ba Ya sa da ko nu ya i liþ kin söz ko nu su ka nun la, ü ni ver si te le re ö zel mu a ye ne ve te da vi den el de e di len dö ner ser ma ye tu ta rý nýn ü ni ver si te le re ve ri le ce ði ni be - lirt ti. Uy gu la ma nýn dev let ta ra fýn dan ü ni ver si te has ta - ne le ri nin ge çen yý lýn dö ner ser ma ye ge lir le ri ni baz a la rak ve 2011 yý lý i çin be lir le ye ce ði kat sa yý i le çar pý la ca ðý ný an la - tan Öz sa rý, bir yýl lýk pa ra ö de me si nin 11 ay lýk tak sit ler ha - lin de ü ni ver si te le re ö de ne ce ði ni i fa de et ti. Öz sa rý, an cak bu pa ra nýn öð re tim ü ye le ri ne da ðý tý mý nýn na sýl o la ca ðý na da ir ko nu nun, ken di ön ce lik le ri ve þart la rý doð rul tu sun da ü ni ver si te yö ne tim le ri ne bý ra kýl dý ðý na dik ka ti çek ti. Öz - sa rý, sa de ce bu uy gu la ma i le ü ni ver si te has ta ne le ri nin bütün so run la rý nýn çö zül müþ ol ma ya ca ðý ný, bu gün ge li - nen nok ta da ha len çö zü me ka vuþ ma mýþ ko nu lar ol sa da bu nun çok ö nem li bir a dým ol du ðu nu vur gu la dý. U mu da yol cu luk la rý kam yon ka sa sýn da bit ti naðri'nin Do ðu ba ya zýt il çe sin de bir kam yon da ya pý lan a ra ma da, yur da ya sa dý þý yol lar dan gir di ði be lir le nen ya ban cý uy ruk lu 28 ki þi ya ka lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, Ka ra bu lak Jan dar ma Ka ra kol Ko mu tan lý ðý e kip le ri, Do ðu ba ya zýt tan Ið dýr a gi den E. D. yö ne ti min de ki mey ve yük lü kam yo nu ka ra yo lu nun 14. ki lo met re sin de dur dur du. Sü rü cü nün þüp he li ta výr la rý ü ze ri ne kam yon da a ra ma ya pan gü ven lik güç le ri, mey ve ka sa la rý nýn al týn da yol cu luk ya pan ve ya sa dý þý yol lar dan yur da gir di ði be lir le nen Pa kis tan uy ruk lu 28 ki þi i le sü rü cü E. D yi gö zal tý na al dý. Ya ban cý la rýn, iþ lem le ri nin ar dýn dan sý nýr dý þý e di le ce ði bil di ril di. Að rý / a a Küçükçekmece de kumar operasyonu nküçükçekmece DE ku mar oy na dýk la rý ve oy nat týk la rý id di a sýy la 10 u ka dýn 35 ki þi gö zal tý na a lýn dý. A lý nan bil gi ye gö re, Flor ya Gül te pe Ma hal le si Þe hit Öz can De mir ci Cad de si ü ze rin de bu lu nan iþ mer ke zi de ki bir der nek bi na sýn da ku mar oy nan dý ðý ih ba rý ný a lan Ýs tan bul A sa yiþ Þu be Mü dür lü ðü Ah lâk ve Ku mar Bü ro A mir li ði e kip le ri, dü zen le dik le ri o pe ras yon la 10 u ka dýn 35 ki þi yi gö zal tý na al dý. Bu ki þi ler le bir lik te 3 bin o yun pu lu i le 10 des te o yun kâ ðý dý e le ge çi ril di. Þu be ye gö tü rü len 35 ki þi hak kýn da Ka ba hat ler Ka nu nu u ya rýn ca iþ lem ya pý la ca ðý bil di ril di. Bu a ra da, ay ný der nek bi na sý na bir haf ta ön ce 16. kez o pe ras yon dü zen len miþ ve 60 ki þi gö zal tý na a lýn mýþ tý. Ýs tan bul / a a Arýcýlar, markalý polen üretecek nçanakkale A rý Ye tiþ ti ri ci le ri Bir lik Baþ ka ný Ca hit Ý le ri, Ça nak ka le li a rý cý la rýn mar ka lý po len ü ret mek i çin ça lýþ ma la ra baþ la dý ðý ný söy le di. Ý le ri, yap tý ðý a çýk la ma da, po le nin en ön de ge len a rý ü rün le rin den bi ri si ol du ðu nu vur gu la dý. Po le nin bes le yi ci de ðer le ri, in san vü cu du na ve ço cuk ge li þi mi ne fay da sý, yaþ lý lar da hüc re ye ni le me ö zel li ði ve bes le yi ci de ðer le ri yö nüy le ö nem li bir ü rün ol du ðu nu an la tan Ý le ri, a rý la rýn yav ru la rý nýn ge li þi min de de po le ni ma ma gibi kul lan dý ðý na i þa ret et ti. Po len tü ke ten in san la rýn grip ol ma ihtimalinin az ol du ðu nu, bu ü rün sa ye sin de vü cu da vi ta min ve mi ne ral mad de gi ri þi nin sað lan dý ðý ný be lir ten Ý le ri, þun la rý söy le di: "Bu za ma na ka dar a rý cý la rý mýz po len ü re ti mi ne pek faz la gir me di ler. Bu nun ne de ni de pi ya sa ya mar ka lý ü rün sun mak zo run lu lu ðuy du. Bi zim bir li ði mi zin A rý bur nu a dýy la bir mar ka sý var. Bu þe kil de ü ye le ri miz po len ü re tir ler se, bir mar kay la pi ya sa ya gi re riz de dik. Do la yý sýy la mar ka lý po len ü re ti mi ne ö nü müz de ki gün ler de geç mek is ti yo ruz. Ça nak ka le / a a

7 7 Y DÜNYA Fransa da baþörtü tartýþmasý n FRANSA E ði tim Ba ka ný Luc Cha tel, o kul dý þý fa a li yet - ler de, ço cuk la rý na re fa kat e den an ne le rin ba þör tü tak ma - sý na kar þý çýk tý. E ði tim Ba ka ný, o kul lar da, ta raf sýz lýk ve la ik lik il ke si ge re ði, o kul dý þý fa a li yet ler de ço cuk la ra re fa - kat e den an ne le rin ba þör tü tak ma ma sý ge rek ti ði ni söy le - di. Pa ris in, Pan tin böl ge sin de ki bir o kul mü dü rü nün, o - kul dý þý bir fa a li yet sý ra sýn da, ço cuk la ra re fa kat e den ba - þör tü lü bir an ne ye kar þý çýk ma sý ü ze ri ne, ay ný o kul da ve - li le rin kur du ðu der nek, du ru mu ba ka na þi kâ yet et miþ ti. Fran sýz ba kan, yap tý ðý a çýk la may la, ve li le rin kur du ðu der - ne ðe de ðil, o kul mü dü rü ne des tek ver di. Fran sa da 2004 yý lýn da çý kan ya sa, ilk ve or ta de re ce li o kul lar da di nî sim - ge ve ob je ler ta kýl ma sý ya sak lan mýþ tý. Fran sa da, be lir li sa yý da ve li mü ze, ser gi, spor gi bi o kul dý þý fa a li yet ler de öð ret men ler le bir lik te ço cuk la ra re fa kat e di yor. Pa ris / a a Mý sýr da ta ri kat lar si ya se te gi ri yor n MISIR'DA 18 ay rý su fi ta ri ka týn, a ra la rýn da bir top lan tý ya pa rak, par ti ku ra bil mek a ma cý i le or tak bir ko mi te kur - duk la rý ve kur mak is te dik le ri par ti nin AKP yi mo del o la - rak be nim se di ði bil di ril di. Mý sýr da A rap ça ve Ýn gi liz ce ya yým la nan El Mýs ri El Yo um ga ze te si nin in ter net si te - sin de yer a lan ha be re gö re, söz ko nu su ta ri kat lar, A vu kat Ah med Ab du Ma hi re e yet ki ve re rek, par ti nin ku ru lu þu i le il gi li ya sal sü re cin ve baþ vu ru iþ lem le ri nin ya pýl ma sý ný is te di ler. Par ti Ku ru cu Ko mi te si Baþ ka ný Þeyh Mu ham - med A la E bul A zim, sos yal bir lik te li ði teþ vik an la mýn da ku ra cak la rý par ti nin, AKP yi mo del o la rak a la ca ðý ný söy - le di. A zim, söz ko nu su par ti ye Öz gür lük Par ti si, Mý sýr Bu gün Par ti si, E lit Par ti si ve ya Sos yal Bir lik te lik Par ti si i sim le ri nin ö ne ril di ði ni kay det ti. Ta ri kat la rýn top lan tý sý - na, De ði þim i çin U lu sal Bir lik, Ýbn Hal dun A raþ týr ma Mer ke zi ve Ýs lâ mî Halk Li der lik Ör gü tü nün ak ti vist le ri - nin ka týl dý ðý be lir ti lir ken, Ýs lâ mî Halk Li der lik Ör gü tü Ge nel Sek re te ri Ah met Þev ki, mev cut ka nun la ra ay ký rý bir par ti ya pý sý ný red det tik le ri ni i fa de et ti. Ka hi re / a a Bah reyn de ilk kez, Sün nî-þiî ça týþ ma sý çýk tý n BAHREYN DE yö ne tim kar þý tý pro tes to la rýn baþ la dý ðý i ki haf ta dan bu ya na ilk kez, Sün nî-þiî ça týþ ma sý çýk tý ðý bil di ril di. Ha mad þehri sa kin le ri, bir grup Þi î nin Sün nî gru buy la ça týþ tý ðý ný be lirt ti. Bir gör gü þahidi, o lay la ra 100 do la yýn da ki þi nin ka týl dý ðý ný söy le di. Po lis he li kop - ter le ri nin þehrin ü ze rin de u çuþ yap tý ðý, o lay ye ri ne i ki am bu lan sýn gel di ði kay de dil di. Þahitler, po li sin o lay ye ri - ne gel me siy le ça týþ ma la rýn so na er di ði ni, an cak da ha son ra po lis le di ðer yer ler den böl ge ye ge len baþ ka Þi î ler a ra sýn da ar be de çýk tý ðý ný an lat tý. Bir þahit, o lay böl ge sin - de hâ lâ e li so pa lý grup lar bu lun du ðu nu, an cak ça týþ ma - la rýn bü yük o ran da bit ti ði ni söy le di. Tür ki ye nin Ma na - ma Bü yü kel çi si Ah met Ül ker, Bah reyn de þu an da bir gü ven lik so ru nu ol ma dý ðý ný bil dir di. Bü yü kel çi Ül ker, Bah reyn de ya þa yan bin 800 Türk le sýk sýk ir ti bat ta ol - duk la rý ný ve ya þa nan lar la il gi li bil gi len dir dik le ri ni an lat tý. Ül ker, ül ke de þu an da gü ven li ði teh dit e di ci bir du rum ol ma dý ðý ný be lirt ti. Ha mad - Ma na ma / a a Ye men de ro ket li sal dý rý: 2 ö lü 7 ya ra lý n YEMEN or du su nun, ül ke nin ku ze yin de ki ay rý lýk çý Þiî le - rin yö ne tim kar þý tý pro tes to su sý ra sýn da ro ket sal dý rý sý dü - zen le di ði, 2 ki þi nin öl dü ðü bil di ril di. Þiî ay rý lýk çý la rýn söz - cü sü, sal dý rý da 7 ki þi nin de ya ra lan dý ðý ný be lirt ti. Bir ay dan faz la sü re dir Dev let Baþ ka ný A li Ab dul lah Sa lih a leyh ta rý gös te ri le re sah ne o lan Ye men de, Sa lih den ge le ri hâ lâ e lin - de tu tu yor. Ye men i yö net me yi yý lan la rýn baþ la rý üs tün de dans et mek o la rak ni te len di ren Sa lih, ken di si nin git me si du ru mun da a þi ret ler a ra sýn da den ge nin bo zu la ca ðý ný ve mu ha lif le rin ku ra ca ðý hü kü met le ül ke nin bir haf ta da hi yö ne ti le me ye ce ði ni ve ül ke nin iç sa va þa sü rük le ne ce ði ni sa vu nu yor. Çev re sin de ki ül ke ler den fark lý o la rak se çim ler - le o luþ tu ru lan par la men to su bu lu nan ve de mok ra siy le yö - ne ti len Ye men de Dev let Baþ ka ný Sa lih in den ge le ri gö ze - te rek ik ti da rý ný 32 yýl ko ru ma sý, kar ma þýk bir a þi ret ya pý sý o lan ül ke de ka bi le ler a ra sý den ge yi ko ru ma sý na ve us ta ca yap tý ðý si ya se te bað la ný yor. Mu ha le fet ko a lis yo nu nun Sa lih son ra sý i çin or ta ya koy du ðu so mut plan yok. A na ya sa ya gö re 2013 yý lý nýn Ey lül a yýn da gö re vi so na e re cek o lan Sa - lih, gös te ri ler baþ la dýk tan ký sa sü re son ra, ge le cek se çim - ler de a day ol ma ya ca ðý ný ve ye ri ne oð lu nu a day gös ter me - ye ce ði ni a çýk la mýþ tý. Mu ha le fet ko a lis yo nu i se haf ta ba þýn - da sun du ðu yol ha ri ta sýn da, Sa lih in 6 ay i çin de gö rev den ay rýl ma sý ný, a na ya sa nýn ve se çim ya sa sý nýn de ðiþ ti ril me si ni ve ak ra ba la rýn li der lik mev ki le riy le or du ve gü ven lik güç le - rin den çý ka rýl ma sý ný ta lep et miþ ti. Sa na / a a Tu nus hal ký ter ci hi ni 24 Tem muz da ya pa cak n TUNUS'TA ye ni a na ya sa yý ha zýr la ya cak ku ru cu mec lis se çi mi nin 24 Tem muz da ya pý la ca ðý ný bil di ren ge çi ci Cum hur baþ ka ný Fu ad Me ba za a, Hal ký mýz ar týk ken di is te di ði ni se çim le be lir le ye bi le cek de di. Me ba za a, te le - viz yon dan yap tý ðý ve bant tan ya yýn la nan u lu sa ses le niþ ko nuþ ma sýn da, o lay lar sý ra sýn da ö len le rin þe hit ol du ðu nu ve Tu nus i çin ca ný ný ver di ði ni be lirt ti. Dev ri min o luþ ma - sý sý ra sýn da hal kýn ya nýn da yer a lan or du ve gü ven lik güç - le ri ne de te þek kür e den Me ba za a, bun dan son ra ki sü reç - te hal ka ö nem li so rum lu luk la rýn düþ tü ðü nü söy le di. Grev de o lan iþ çi ler den bir an ön ce iþ le ri ne dön me le ri ni is te yen Me ba za a, Tu nus-lib ya sý ný rýn da ki in san la ra yar - dým e dil me si ni de is te di. Es ki a na ya sa nýn ih ti yaç la rý kar - þý la ma dý ðý ný, ye ni bir a na ya sa nýn ya pý la ca ðý ný di le ge ti ren Me ba za a, Hal ký mýz ar týk ken di is te di ði ni se çim le be lir - le ye bi le cek de di. Me ba za a, Dev rik re jim le i liþ ki le ri ta - ma men ko pa ra cak ye ni bir si ya sî sis tem çer çe ve sin de ye - ni bir dö ne min baþ lan gý cý ný i lân e di yo ruz de di. Ge çi ci dev let baþ ka ný Me ba za a, se çim le re ka dar gö rev de ka la ca - ðý ný da söz le ri ne ek le di. Tu nus / a a AV RU PA Par la men to su (AP) Ye þil ler mil let ve kil le rin den E va Joly, Av ru pa ül ke le ri hü kü met le ri ni, Lib ya kri ziy le il gi li kal leþ çe tu tum ser gi le mek le it ham et ti. Fran - sa nýn gü ne yin de ki Mar sil ya da Av ru pa E ko lo ji-ye þil ler par ti si nin top lan tý sý sý ra - sýn da E va Joly, Fran sa, Lib ya ya 210 mil yon av ro de ðe rin de si lâh sat tý. Av ru pa Bir li ði (AB) sa de ce 2009 yý lýn da ay ný ül ke ye 343 mil yon av ro luk si lah sat tý. Üs te lik Lib ya Ý tal yan ve Av ru pa pa ra fon la rý sa ye sin de si lâh sa týn al ma im kâ ný na sa hip di ye ko - nuþ tu. Joly, Av ru pa hü kü met le ri nin kal leþ tu tu mu nun ter si ne, Lib ya li de ri Mu am mer Kad da fi ye ye ter ar týk di - ye bil me ce sa re ti ni gös te ren ve bu u ður da öl me ye ha zýr o - lan Lib ya hal ký ný se lam lý yo rum de di. Ý tal ya Baþ ba ka ný Sil - vi o Ber lus co ni ve Fran sýz hü kü me ti nin, Lib ya re ji mi ne baþ ka pa ra lar da ö de di ði ni sa vu nan Joly, Fran sýz Cum hur - baþ ka ný Ni co las Sar kozy yi Lib ya ya kar þý ko ru ma cý tu - tum ser gi le mek le ve viz yon suz luk la suç la dý. Joly, Lib ya ya sa tý lan si lah lar bu gün hal ka kar þý kul la ný lý yor de di. Mar sil ya / a a Uluslar arasý toplum çifte standartlý davranýyor EKVADOR Devlet Baþkaný Rafael Correa, uluslar arasý toplumu Libya konusunda çifte standart uyguladýðý gerekçesiyle eleþtirdi. Ekvador Cumhurbaþkanlýðýnýn internet sitesinde yayýmladýðý açýklamada Correa, ülkesinin Libya ya karþý düzenlenecek herhangi bir yabancý askerî müdahaleye karþý olduðunu bildirdi. Uluslar arasý toplumu ahlâkî bakýmdan çifte standart uygulamakla suçlayan Correa, Libya için öngörülen yaptýrýmlar, gerektiði zaman bütün ülkelere uygulanmýyor ifadesini kullandý. Correa, Gerektiði zaman, bütün ülkeleri ayný þekilde cezalandýrmayan uluslar arasý toplumun çifte standartlý ahlak anlayýþý hoþuma gitmiyor dedi. Quito / aa ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, Lib ya li de ri Mu am mer Kad da fi nin meþ rû i ye ti ni kay bet ti ði ni ve ik ti da rý bý - rak ma sý ge rek ti ði ni söy le di. O ba ma, Be yaz Sa ray da Mek si ka Dev let Baþ ka ný Fe li pe Cal de ron i le dü zen - le di ði or tak ba sýn top lan tý sýn da, Lib ya da ki þid de tin so na er me si ve Kad da fi nin ik ti da rý bý rak ma sý ge rek - ti ði ni be lirt ti. ABD Baþ ka ný O ba ma, Lib ya sý ný rý na in sa ni yar dým yön len dir di ði ni, Lib ya-tu nus sý ný rý na ka çan Mý sýr lý la rýn ül ke le ri ne gö tü rül me si i çin A me - ri kan as ke ri u ça ðý nýn kul la nýl ma sý na o nay ver di ði ni kay det ti. O ba ma, Lib ya ya kar þý her se çe ne ði de ðer - len dir dik le ri ni de i fa de et ti. MÜ DA HA LE YE HA ZIR O LUN MA LI ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, in sa ni kri zin ve si - vil le re yö ne lik þid de tin dur du rul ma sý i çin ül ke si - nin ve u lus la r a ra sý top lu mun Lib ya ya a cil mü da - ha le ye ha zýr ol ma sý ge rek ti ði ni bil dir di. Mek si ka Dev let Baþ ka ný Fe li pe Cal de ron i le Be yaz Sa ray da dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da O ba ma, ABD nin Lib ya ko nu sun da bütün se çe nek le re ha zýr lan - dý ðý ný söy le di. A me ri ka Baþ ka ný O ba ma, Lib - ya ha va sa ha sý nýn u çu þa ya sak böl ge i lân e - dil me si nin de ABD nin de ðer len dir di ði se - çe nek ler a ra sýn da o la ca ðý ný kay det ti. Kad - da fi kar þýt la rý na uy gu la nan þid de te duy duk - la rý öf ke yi de di le ge ti ren O ba ma, BM nin Lib ya ya yö ne lik yap tý rým - la rý ný da öv dü. Was hing ton / a a Avrupalý hükümetler ikiyüzlü AP Milletvekili Eva Joly, Avrupa ülkeleri hükümetlerini "kalleþlikle" suçladý. Yoly: "Libya'ya satýlan silâhlar bugün halka karþý kullanýlýyor" dedi. GEÇMÝÞ OLSUN Risale-i Nur Enstitüsü Genel Sekreteri Þener Boztaþ'ýn babasý Muhsin Boztaþ'ýn bir kalp operasyonu geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Allah'tan (cc) acil þifalar vermesini niyaz ederiz. AA y GEÇMÝÞ OLSUN Kardeþimiz Tevfik Boz'un baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Allah'tan (cc) acil þifalar vermesini niyaz ederiz. Batman Yeni Asya Okuyucularý Kad da fi meþ rû i ye ti ni kay bet ti ABD BAÞ KA NI O BA MA, KAD DA FÝ MEÞ RÛ Ý YE TÝ NÝ KAY BET TÝ. ÝK TÝ DA RI BI RAK MA SI GE REK DE DÝ. Kad da fi nin u çak la rý bom ba yað dý rý yor BÝR Lib ya sa vaþ u ça ðý nýn ül ke nin do ðu sun da ki Ec de bi ye þehrin de, mu ha lif le rin e lin de ki as ke ri üs sün ya ký ný ný bom ba la dý ðý bil di ril di. Ha ni ye üs sün de ki cep ha ne li ði ko ru mak la gö rev li bir mu ha fýz, je tin se si ni ve ar dýn dan pat la ma duy - duk la rý ný söy le di. Mu ha fýz, üs sün i sa bet al ma - dý ðý ný, du var la rý nýn he men dý þý nýn bom ba lan - dý ðý ný be lirt ti. Bir baþ ka gö nül lü mu ha fýz da i ki fü ze a týl dý ðý ný i fa de et ti. Lib ya da Mu am mer Kad da fi ye bað lý güç le rin bu sa bah pet rol ter - mi nal le ri nin bu lun du ðu Bre ga ken ti ni yi ne bom ba la dý ðý bil di ril miþ ti. Bu a ra da Lib ya da Mu am mer Kad da fi ye bað lý güç le rin Bre ga ken ti ni bom ba la dý ðý bil di ril di. El A ra bi ya te le - viz yo nu, Kad da fi ye bað lý güç le rin ül ke nin do - ðu sun da, pet rol ter mi nal le ri nin bu lun du ðu Bre ga ken ti ni bom ba la dý ðý ný du yur du. Re u ters a jan sý na a çýk la ma da bu lu nan 2 kay nak i se kent te ye ni bir sal dý rý dü zen le di ði ne i liþ kin bil gi sa hi bi ol ma dýk la rý ný an cak ko nu yu a raþ týr dýk la - rý ný be lirt ti. Ec de bi ye - Bre ga / a a Trablus'ta göstericilere göz yaþartýcý gaz sýkýldý LÝB YA'NIN baþ þeh ri Trab lus un Ta ju ra ma hal - le sin de, yüz ler ce ki þi nin hü kü met kar þý tý gös te - ri yap tý ðý be lir til di. Cu ma na ma zýn dan son ra gös te ri le re baþ la yan pro tes to cu lar, hü kü met a - ley hi ne slo gan lar at tý ve Mu am mer Kad - da fi nin is ti fa et me si ni is te di. Pro tes - to cu yu da ðýt mak i çin gü ven lik güç - le ri nin göz ya þar tý cý gaz kul lan dý - ðý ve si lâh ses le ri du yul du ðu kay de dil di. Göz ya þar tý cý gaz a týl dý ðý sý ra da ký sa bir sü re i - çin da ðý lan ka la ba lý ðýn ye ni - den bir a ra ya ge le rek gös te - ri ye de vam et ti ði be lir til di. Trab lus / a a BM Lib ya ya ö zel tem sil ci a ta ya cak BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun, Lib ya da ki a yak lan ma nýn ar dýn dan ül ke de ki ve sý - nýr lar da ki in sa nî du ru mu böl ge sel ku ru luþ ve BM ku rum tem sil ci le riy le gö rüþ tü. BM Söz cü sü Mar tin Ne sirky ta ra fýn dan ve ri len bil gi ye gö re Ge nel Sek re ter Ban dün, A rap Bir li ði, Ýs lâm Kon fe ran sý Teþ ki lâ tý, U lus la ra ra sý Göç men Ör gü tü, AB, A GÝT, Av ru pa Kon se yi, BM Ýn sa ni Ýþ ler Ko or di nas yon O fi si, Dün ya Sað lýk Ör gü tü, Dün ya Gý da Prog ra mý, BM Mül te ci ler Yük sek Ko mi ser li ði, BM Kal - kýn ma Prog ra mý, U NI CEF, BM Ba rý þý Ko ru ma O pe ras yon la rý Da i re si, BM Si ya sî Ýþ ler Da i re si üst dü zey yet ki li le riy le vi de o kon fe rans ve te le kon fe - rans yo luy la Lib ya da ve sý nýr la rýn da ki in sa ni du ru mu gö rüþ tü. Ge nel Sek re ter Ban ýn bu du rum la il gi len - mek ü ze re ya kýn da ö zel bir tem sil ci a ta ya ca ðý ný da be lir ten BM Söz cü sü Ne sirky, Ge nel Sek re ter, Lib ya da ki si ya sî de ði þi min ül ke hal ký ta ra fýn dan sa hip len me si ve yö ne til me si ge rek ti ði ni dü þün - mek te dir de di. Bir leþ miþ Mil let ler / a a Ya ban cý ga ze te ci ler o tel den çý ka ma dý LÝBYALI yet ki li ler, baþ þehir Trab lus ta cu ma na ma zýn dan son ra mu ha le fe tin yap ma sý bek le nen pro tes to la rý ha ber yap - mak i çin o tel den çýk mak is te yen ya ban cý ga ze te ci le re en gel ol du. Trab lus da ga ze te ci le rin kal dý ðý Ri xos o te le ge len gü - ven lik güç le ri o tel den çýk ma ya ça lý þan ba sýn men sup la rý ný en - gel le di. Lib ya hü kü met söz cü sü Mu sa Ýb ra him, El Ka i de ü ye - le ri ta ra fýn dan plan lan dý ðý ný id di a et ti ði muh te mel gös te ri le - re ga ze te ci le rin ka týl ma sý nýn þid det o lay la rý ný te tik le ye bi le ce - ði ni, bu yüz den ga ze te ci le rin o tel de tu tul du ðu nu söy le di. Ri - xos da res men or ga ni ze e dil miþ med ya zi ya re ti kap sa mýn da yak la þýk 130 ga ze te ci bu lu nu yor. Bu ga ze te ci le rin fa a li yet le ri yet ki li ler ta ra fýn dan iz le ni yor. Trab lus / a a U lu sal Lib ya Kon se yi: Ya is ti fa ya sür gün LÝBYA'DA Mu am mer Kad da fi yö ne ti mi ne kar þý Bin ga zi de o - luþ tu ru lan U lu sal Lib ya Kon se yi, mü za ke re ye sa de ce, Kad da - fi nin is ti fa sý ya da sür gü ne gön de ril me si ko nu su nu e le al mak i çin a çýk ol duk la rý ný bil dir di. Kad da fi nin es ki A da let Ba ka ný o - lan Kon sey Baþ ka ný Mus ta fa Ab dül ce lil in yar dým cý sý Ah med Ceb ril, Re u ters a yap tý ðý a çýk la ma da, E ðer bir mü za ke re o la - cak sa, bu tek bir ko nu da; Kad da fi nin ül ke den ay rýl ma sý ya da ik ti da rý bý rak ma sý ko nu sun da o la cak týr. Bun dan baþ ka mü za - ke re e de cek ko nu yok tur de di. Ceb ril, her han gi bir si ya si çö - zü mü mü za ke re et me ye cek le ri ni, Kad da fi nin yar gý lan ma sý - ný is te dik le ri ni be lir te rek, e ðer Kad da fi çe kil mez se da ha çok ki þi nin ö le ce ði ni kay det ti. Ab dül ce lil a dý na ko nu þan Ceb ril, halk a yak lan ma sý na kar þýn ik ti da rý bý rak ma yan Kad da fi yi alt et me le ri i çin ül ke nin u çu þa ya sak böl ge i lan e dil me si ge rek ti - ði ni de söy le di. Kad da fi nin ar týk ül ke nin do ðu su nu ye ni den el de et me gi bi bir dü þün ce si nin ol du ðu nu san ma dý ðý ný söy le - yen Ceb ril, Kad da fi nin, e lin de ki le ri tut ma ya ve si ya sî çö züm bul ma ya ça lýþ tý ðý ný i fa de et ti. El Bay da / a a TAH LÝ YE LER 200 BÝ NE U LAÞ TI ULUSLARARASI Göç Ör gü tü (I - OM), yö ne tim kar þý tý pro tes to la rýn ya pýl dý ðý Lib ya dan þu a na ka dar tah - li ye e di len ya ban cý iþ çi le rin sa yý sý nýn 200 bi ne u laþ tý ðý ný bil dir di. I OM yet - ki li le ri, Av ru pa ül ke le ri, ABD ve BM nin tah li ye ler i çin yap tý ðý yar dým mik ta rý nýn 30 mil yon do la rý aþ tý ðý ný be lir tir ken, ül ke nin, Lib ya li de ri Mu - am mer Kad da fi kar þýt la rý nýn kon tro - lü ne ge çen i kin ci bü yük þehri Bin ga - zi den 5500 ya ban cý iþ çi nin da ha tah - li ye si nin bu gün baþ la dý ðý ný bil dir di. Yet ki li ler, þu a na ka dar Lib ya dan Tu nus, Mý sýr ve Ni jer ya ya ge çen le - rin sa yý sý nýn 200 bi ne yak laþ tý ðý ný söy le di. Ce nev re de ki I OM yet ki li le - ri, bir Af ri ka lý iþ çi den e di ni len bil gi ye gö re, 6 bin i la 10 bin ya ban cý iþ çi ve a ra la rýn da ha mi le ka dýn la rýn da bu - lun du ðu a i le le rin Hu mus ta mah sur kal dý ðý ný, bu ki þi ler a ra sýn da Ba tý Af - ri ka lý, Çin li ve Fi li pin li le rin bu lun du - ðu nu be lirt ti. Ö te yan dan, Lib ya nýn do ðu sun da ki Bin ga zi ye bin ton un gö tü ren BM ye a it bir ge mi, gü ven lik en di þe le ri yü zün den yü kü nü bo þal ta - ma dan Mal ta ya yö nel di. BM ye bað lý Dün ya Gý da Prog ra mý ndan ya pý lan a çýk la ma da, Bin ga zi ye git mek te o lan ge mi nin gü ven lik so ru nu yü zün den yü kü nü bo þal ta ma dan Mal ta ya dön - dü ðü be lir til di. Ce nev re / a a

8 8 MEDYA-POLÝTÝK Y Med ya a ya ðý mý? -TÜR KÝYE DE dar be ler ol muþ mu dur? -Ta bii ki. Tür ki ye de as ke ri mü da ha le ge le ne ði var dýr, TSK nýn Ýç Hiz met Ka nu nu nda yer a lan Cum hu ri ye ti ko ru ma ve kol la ma gö re vi, dar be ler i çin meþ ru-ya sal ze min o la rak bi le kul la nýl mýþ týr. Tür ki ye de hi ye rar þik ya pý i çin de mü da ha le ol muþ tur, hi ye rar þik ya pý dý þýn da mü da ha le ol muþ tur. Her i ki cins as ke ri mü da ha le a la nýn da da, so nuç a lýn mýþ týr. As ke ri mü da ha le i çin or du bün ye sin de cun ta laþ ma lar da o luþ muþ tur. -Tür ki ye de kan lý ve ka ran lýk iþ ler, De mi rel in i fa de siy le ru tin dý þý iþ ler ol muþ mu dur? -Ta bii ki ol muþ tur. Su sur luk, böy le kir li ya pý nýn pis lik le ri nin or ta ya dö kül dü ðü o lay dýr. Ve on lar dan sa de ce bi ri dir. -As ke ri mü da ha le ler de as ker kul la nýl dý ðý gi bi med ya da kul la nýl mýþ mý dýr? -Ta bii ki kul la nýl mýþ týr. As ker pat di ye gel mez. Dar be or tam la rý i çin ön ce lik le bir ka mu o yu o luþ tu rul ma sý ge re kir, son ra da dar be le rin yap týk la rý nýn meþ ru laþ tý rýl ma sý... Bun da da med ya baþ ro lü oy nar. Med ya ki mi za man kul la ný lýr, ki mi za man biz zat dar be sü re ci nin i çi ne ka tý lýr. Dar be sü re ci nin med ya a ya ðý ko nu sun da,12 Mart ön ce sin de Cum hu ri yet Ga ze te si ve Dev rim Der gi si nin as ker ler le yo ðun iþ bir li ði i çin de ol du ðu, si vil-as ker ay dýn iþ bir li ði i le Ba as tü rü bir dar be plan lan dý ðý, biz zat sü re ce ka tý lan Ha san Ce mal in a çýk la ma la rý i le bi li ni yor. 28 Þu bat sü re cin de Re fah yol ik ti da rý nýn dev ril me si i çin o luþ tu ru lan pro vo ka tif or tam da, med ya nýn ma ni pü las yo nu da çok u zak za man la rýn ger çe ði de ðil dir. Ar tý, ay ný dö nem de med ya, as ker zo ruy la biz zat ken di bün ye sin de an dýç la ma lar ger çek leþ tir miþ ve ta nýn mýþ ga ze te ci ler bi çil miþ tir. -Tür ki ye de geç mi þe dö nük ka ran lýk o pe ras yon lar a çý ða çý ka rýl mýþ ve as ker bün ye sin de ki dar be ci da mar bü tü nüy le et ki siz ký lýn mýþ mý dýr? -Bu nu söy le mek zor dur. Fa i li meç hul ler dos ya sý ve Su sur luk gi bi bi li nen dos ya lar bi le ger çek an lam da net leþ me miþ tir. Hiz bul lah ve PKK gi bi o lu þum la rýn ar ka sýn da a ca ba ka ran lýk plan lar var mý so ru la rý da net leþ me miþ tir. JÝ TEM dos ya sý net leþ me miþ tir. -Sýrf bun la rýn net leþ me si i çin bi le bir hu kuk o pe ras yo nu ge rek li mi dir? -Ta bii ki ge rek li dir. -Pe ki ya AK Par ti ik ti da rý dö ne mi?.. A ca ba bu dö nem de ki as ke ri ha re ket li lik ö nem sen me li mi dir yok sa hiç de cid di ye a lýn ma ma lý mý dýr? -Var sa ta bii ki ö nem sen me li dir. Tür ki ye bir de mok ra si i se, Tür ki ye bir hu kuk dev le ti i se, mil let i ra de si ni dev re dý þý bý ra kan hiç bir o lu þu ma i zin ve ril me me li, ül ke yö ne ti mi hiç bir ka ran lýk o da ðýn de ne ti mi ne terk e dil me me li dir. Ýnanç, düþünce itibarýyla sizinle ayný çizgide olmayanlar için bile adaletten ayrýlmamak ve tabiî ki asla zulme yönelmemek temel ilke olmalýdýr. Allah zulmü ve zalimi sevmez. -Pe ki Er ge ne kon çer çe ve sin de gö zal tý na a lý nan lar, tu tuk la nan lar, yar gý la nan lar, tam da böy le bir an ti de mok ra tik he sa býn i çin de mi dir ler? -Bu nu þu an da söy le mek müm kün de ðil dir. E vet id di a lar var dýr, bu id di a la rýn da yan dý ðý bir ta kým de lil ler-bel ge ler var dýr a ma hiç kim se yar gý so nuç la nýn ca ya ka dar suç lu i lan e di le mez. Þüp he li lik ve ya zan lý lýk söz ko nu su dur. Yar gý la ma de vam e de cek, sav cý e lin de ki de lil le re ba ka rak bir id di a na me ha zýr la ya cak, sa vun ma lar ya pý la cak ve so nun da yar gýç lar de lil le ri de ðer len di rip ka ra ra va ra cak lar. Sa nýk la rýn mah kûm ol ma sý söz ko nu su, be ra at et me le ri söz ko nu su, bir kýs mý nýn be ra at e dip bir kýs mý nýn suç lu bu lun ma sý söz ko nu su. -Ya yar gý nýn ta raf lý lý ðý me se le si ne ne de ne cek? -Yar gý ta raf sýz ol ma lý dýr. An cak, yar gý her za man ta raf sýz ol muþ mu dur so ru su so ru lur sa, bu na E vet de mek müm kün ol ma ya bi lir. Tür ki ye de yar gý nýn ö zel mis yon lar la ha re ket e de bil di ði gö rül müþ tür. Yas sý a da da 12 Mart ta, 12 Ey lül de ve 28 Þu bat ta, da ha son ra par ti ka pat ma lar da yar gý nýn ken di si ne ö zel mis yon yük le di ði ne ta nýk o lun muþ tur. -Pe ki ya Er ge ne kon yar gý sý? -Er ge ne kon yar gý sý na yö ne lik suç la ma lar, Er ge ne kon la a la ka lý çev re nin ne ga tif pro pa gan da sý o la bi lir. Ön ce bu nu dik ka te al mak la zým dýr. An cak, in sa nýn bu lun du ðu yer de ta raf lý lýk ih ti ma li de pe þi nen red de di le mez. Za ten o yüz den yar gý sü re ci ka de me len miþ tir. Ý þin Yar gý tay ve A ÝHM bo yu tu ge le cek tir. Ay rý ca bir de ta ri hin yar gý la ma sý var dýr. Ya ni bu gün Yas sý a da Mah ke me le ri nin zu lüm a ra cý ol du ðu ge niþ top lum ke sim le ri nin or tak ka na a ti dir. Ya ni ta rih yar gý lar. Er ge ne kon yar gýç la rý da ta rih hu zu run da ol duk la rý ný u nu ta maz lar. -Er ge ne kon çer çe ve sin de med ya men sup la rý na yö ne lik o pe ras yon lar, ba sýn ü ze rin de bas ký de ðil mi? -Bu nu bil mi yo ruz. Çün kü sav cý la rýn e lin de ne tür bil gi ve bel ge bu lun du ðu nu bil mi yo ruz ya da sav cý la rýn han gi bel ge ye u laþ mak is te dik le ri ni bil mi yo ruz. O nun i çin pe þin mah kû mi yet ve ak la ma lar an cak ta raf gir lik ve yar gý yý et ki le mek a çý sýn dan bir an lam i fa de e der. Er ge ne kon bir dar be ci lik so ruþ tur ma sý i se bu nun med ya a ya ðý nýn bu lun ma dý ðý ný dü þün mek ak la ay ký rý dýr. A ma kim var o a yak ta ya da þu an yar gý lan mak ta o lan med ya men sup la rý o a ya ðý mý o luþ tu ru yor, bu nu yar gý nýn in ce le me si or ta ya çý ka ra cak. Ay rý ca, bu gö zal tý, a ra ma ve tu tuk la ma lar dan do la yý Yar gý ya yö ne lik pe þin mah kû mi yet ler den de ka çýn mak ge re ki yor. -Pe ki, ya u zun tu tuk lu luk ve yýl lar sü ren yar gý la ma nýn or ta ya çý kar dý ðý mað du ri yet le re ne de me li? -E vet, bu ö nem li bir so run dur. Bir in san hak la rý so ru nu dur. Tu tuk la ma la rý bir tür ce za ya dö nüþ tür me mek ge re ki yor. Son söz: Ý nanç, dü þün ce i ti ba rýy la si zin le ay ný çiz gi de ol ma yan lar i çin bi le a da let ten ay rýl ma mak ve ta bii ki as la zul me yö nel me mek te mel il ke ol ma lý dýr. Al lah zul mü ve za li mi sev mez. Ah met Taþ ge ti ren, Bu gün, 4 Mart 2011 BU NA SIL ÝÞ? DÜN sa bah tan be ri or ta lýk çal ka la ný yor. Er ge ne kon da ye ni dal ga di ye. On ki þi gö zal tý na a lýn mýþ. A ra la rýn da di þe do ku nan tek i sim ben ce MÝT çi Ka þif Ko zi noð lu, Su sur luk o lay la rýn da da a dý ge çen, tu haf i liþ ki le ri sap ta nan Ko zi noð lu nu de rin li ði ne a raþ týr mak, ö nem li i puç la rý or ta ya çý ka ra bi lir. A ma di ðer i sim le re ba kýl dý ðýn da, in san ka çý nýl maz o la rak ne o lu yor di ye so ru yor. Ni ye bu in san lar gö zal tý na a lýn dý? Kim le ko nuþ tuy sam ka fa sý ka rý þýk, net bir ce vap ve re bi len kim se yok. Er ge ne kon un med ya ba ca ðý ný ya ka lý yo ruz di ye gi dip O da TV nin e le man la rýy la, po lis le il gi li ki tap lar yaz mýþ mu ha bir le ri ya ka lar sa nýz, kuþ ku lu so ru lar ya ra týr sý nýz. Gö zal tý na a lý nan mu ha bir ler den bir kýs mý po li sin ken di iç çe kiþ me le rin de ta raf ol muþ o la bi lir ler, bir ta ra fýn söz cü lü ðü ne so yu nup ki tap da yaz mýþ o la bi lir ler a ma bu nun Er ge ne kon la ne il gi si var? Er ge ne kon, dar be nin yo lu nu a ça bil mek i çin ka os ya rat mak a ma cýy la ku rul muþ ve çe þit li suç la ra bu laþ mýþ bir ör güt. Ba na so rar sa nýz Tür ki ye nin en teh li ke li ör gü tü. Bu ör güt tün ü ye li ðin den gö zal tý na a lý na bil mek i çin, bu ör güt le i liþ ki kur muþ ve bu ör gü tün ta li mat la rý doð rul tu sun da dar be ye alt ya pý ha zýr la yan ya yýn lar yap mýþ ol ma nýz ge rek. Böy le bir iþ de, öy le mu ha bir le rin ya pa bi le ce ði bir iþ de ðil. Üs te lik gö zal tý na a lý nan lar a ra sýn da öy le bir i sim var ki du yan her ke si þa þýr tý yor. Ah met Þýk. Þýk, Er tuð rul Ma vi oð lu i le bir lik te Er ge ne kon ko nu sun da en dü rüst, en kap sam lý, en a çýk la yý cý ki tap lar dan bi ri ni yaz mýþ bir ga ze te ci. Nok ta der gi sin de, Dar be Gün lük le ri ni or ta ya çý kar tan e ki bin ö nem li bir par ça sý. Þim di siz sa ba ha kar þý e vi ni ba sýp böy le bir a da mý gö - (...) Med ya do ðal o la rak gö zal tý na a lý nan ga ze te ci le re o dak lan dý, a ma dün kü dal ga nýn çok ö nem li bir is mi da ha var dý. MÝT çi Ka þif Ko zi noð lu. Er ge ne kon dal ga la rý nýn bel ki de en ö nem li ge liþ me le rin den bi ri si bu gö zal tý ka ra rý. Çün kü Ko zi noð lu sý ra dan bir i sim de ðil. MÝT in te pe sin de, dýþ o pe ras yon lar da i re si nin ba þýn da. Tür ki ye nin en gi zem li as ker le rin den bi ri si. Bor do be re li, ö zel kuv vet ler den e mek li o lup MÝT e geç miþ bir i sim. Ka mu o yu o nu ye ral tý dün ya sý nýn ün lü is mi A la at tin Ça ký cý i le dö ne min Yar gý tay Baþ ka ný E ras lan Öz ka ya a ra sýn da ki tra fik ten ta ný dý. Of lu Os man ýn ce na ze si ne ka týl ma sýy la zal tý na a lý yor sa nýz, e li niz de o nun Er ge ne kon ü ye li ðiy le il gi li O da TV nin bil gi sa yar la rýn da o nun ye ni ki ta bý nýn kop ya la rý ný bul duk tan ö te, çok cid di ve i nan dý rý cý ka nýt lar ol ma sý ge re kir. Ah met Þýk, Ben ki ta bý mý So ner Yal çýn a gön der me dim di yor. De ki gön der di. E e e, ne o la cak? Bi ri ne ki ta bý ný gön der diy se bu suç mu? Er ge ne kon ü ye li ði, ki tap gön der me dü ze yi ne mi dü þü rü le cek? Da nýþ tay ci na ye tin den, top ra ða gö mü lü si lah lar dan ki tap gön der me ye mi gel dik? Þýk ýn yaz dý ðý ye ni ki ta býn, po lis i çin de ki ce ma at çi ya - Demokrasinin ve hukukun hüküm sürdüðü hiçbir ülkede bir gazeteci, bir yazar, bir muhabir, yazdýklarýndan, fikirlerinden dolayý örgüt üyesi diye gözaltýna alýnamaz. pý lan may la il gi li ol du ðu söy le ni yor. E ðer bu ga ze te ci, or ta da cid di bir bel ge, bir bil gi, bir ka nýt yok ken sa de ce böy le bir ki tap yaz dý ðý i çin gö zal tý na a lýn dýy sa; bu nun al týn dan ne hü kü met, ne A da let Ba ka ný, ne Ý çiþ le ri Ba ka ný, ne sav cý, ne po lis, ne de ce ma at kal ka bi lir. Bu ül ke de Er ge ne kon un ya ka lan ma sý ný is te yen ler, öz gür lü ðün, de mok ra si nin, hu ku kun, halk i ra de si nin ö nün de hiç bir ka ran lýk güç kal ma sýn di ye is ti yor lar. Hü kü me ti ya da po li si ya da ce ma a ti kýz dý ran lar bir pun du na ge ti ri lip sus tu rul sun lar di ye de ðil. Po lis le il gi li bir baþ ka ki tap yaz mýþ o lan Ne dim Þe - Adam Zyglis / The Buffalo News Son dal ga da ki en gi zem li as ker da a kýl lar da kal dý. Af ga nis tan ve Pa kis tan böl ge sin de çok et kin. E mek li bir ö zel kuv vet ler men su bu o la rak po lis ö zel ha re kât çý la rý e ði ten e kip ten. En çar pý cý ay rýn tý lar dan bi ri si de Pe rin çek le o lan mü ca de le si. Ko zi noð lu nun is mi ni ve i liþ ki le ri ni de þif re e den de Do ðu Pe rin çek ol muþ tu. Teþ ki lat ta da en gi zem li as ker o la rak ta ný ný yor. Dün he pi miz med ya a ya ðý ný ko nuþ tuk a ma bu dü zey de bir MÝT çi nin Er ge ne kon a da hil e dil me si ö nem li. Dün An ka ra da ki e vin de u zun sa at ler bo yu a ra ma ya pan po lis ler çok sa yý da do kü ma na el koy du. Son dal ga da ko nu þa cak çok þey o la cak gi bi. A dem Ya vuz As lan, Bu gün, 4 Mart 2011 ner in de bir in ti ka ma kur ban git ti ði i le ri sü rü lü yor. De mok ra si nin ve hu ku kun hü küm sür dü ðü hiç bir ül ke de bir ga ze te ci, bir ya zar, bir mu ha bir, yaz dýk la rýn dan, fi kir le rin den do la yý ör güt ü ye si di ye gö zal tý na a lý na maz. O da Tv nin ya yýn cý lý ðý nýn ba na so rar sa nýz ga ze te ci lik le hiç bir il gi si yok tur a ma kö tü ya yýn cý lýk ör güt ü ye li ði ne gir mez, is ter se niz if ti ra at týk la rý i çin, ya lan söy le dik le ri i çin da va a ça bi lir si niz a ma e li niz de sað lam bir ka nýt yok sa Er ge ne kon ü ye si di ye mez si niz. Dün gö zal tý na a lý nan ga ze te ci le rin ör güt ü ye si ol du ðu na da ir sað lam ka nýt lar bu lun du ðu na i na nan pek kim se yok. Top lum, bu pus lu kuþ ku nun göl ge sin de bý ra ký la maz. Hu ku ki mev zu at ne dir bil mi yo rum a ma bi ri le ri nin çý kýp bir a çýk la ma yap ma sý, bu in san la rýn ni ye gö zal tý na a lýn dý ðý ný, el de han gi bel ge le rin ol du ðu nu in san la ra an lat ma sý la zým. Ni ye gö zal tý na al dý nýz bu in san la rý? Er ge ne kon ü ye si ol duk la rý na da ir e li niz de i nan dý rý cý bel ge ler ve ka nýt lar var mý? E ðer bu ka nýt lar or ta ya kon maz sa, hü kü me tin, ce ma a tin ve po li sin ken di le ri ne mu ha lif o la rak gör dük le ri in san la rý Er ge ne kon ü ye li ði ni ba ha ne e de rek sus tur du ðu id di a sý fev ka la de i nan dý rý cý bir ha le ge le cek tir. E ðer si ya si ik ti dar, ce ma at, po lis ko a lis yo nu böy le hu kuk dý þý bir ey le me bu la þý yor sa, bu, Er ge ne kon un var lý ðý ný ba zý la rý nýn söy le di ði gi bi kuþ ku lu du ru ma dü þür mez, kar þý mýz da dö vüþ me miz ge re ken i ki ay rý Er ge ne kon ol du ðu nu gös te rir. Doð ru su þu an da ger çe ðin ne ol du ðu nu tam bil mi yo ruz. A ma gö zal tý na a lý nan lar ka dar, bel ki da ha da faz la, gö zal tý na a lan la rýn ak lan ma sý ge re ken bir du rum var gi bi gö zü kü yor. E ðer i nan dý rý cý bir a çýk la ma ya pý la maz sa, AKP ik ti da rý si ya si ha ya tý nýn en a ðýr ve ka ran lýk gün le ri ni ya þar, bu nun öy le yu var lak laf lar la ge çiþ ti ri le me ye cek ka dar cid di bir du rum ol du ðu nu an la sa lar i yi o lur. Ah met Al tan, Ta raf, 4 Mart 2011 Bir ký sým ka dý nýn hoþ, a ma boþ gi ri þi mi KA DIN A day la rý Des tek le me ve E ðit me Der ne ði (KA.DER) ge çen gün bir ba sýn top lan tý sý dü zen le ye rek, Mec lis in ya rý sý mil let ve ki li- ka dýn lar dan o luþ ma lý de di. Yüz de 50 o ra ný ný ger çek çi bul ma sam da... Bu ta le be i ti raz et mi yo rum. Hoþ bir gi ri þim. Der ne ðin ya yýn la dý ðý Mec lis e gir me o ran la rý, Tür ki ye nin bu a lan da ne ka dar ge ri ol du ðu nu or ta ya ko yu yor: O be ðen me di ði miz I rak ta ka dýn mil let ve ki li o ra ný yüz de Tu nus ta yüz de Ma ço la rýn ül ke si Ar jan tin de yüz de Biz de i se sa de ce yüz de 9... U tanç ve ri ci bir du rum... «««Pe ki, bu gi ri þim de bir so run var mý? Ben ce var! Ha be rin gö rün tü le ri ne dik kat et ti niz mi? Ba sýn top lan tý sý na ka tý lan ka dýn la rýn ço ðun lu ðu nun ti pi ve tit ri in sa na Bun lar CHP ye oy ve rir de dir ti yor. Dik ka ti ni zi çe ke rim: Ço ðun luk di yo rum, hep si de mi yo rum. Ör ne ðin der nek baþ ka ný Çið dem Ay dýn... Ör ne ðin Vus lat Do ðan Sa ban cý... Ör ne ðin ya zar Ay þe Ku lin... CHP den baþ ka par ti ye oy ve rir ler mi der si niz?(...) Ya ni da ha baþ tan top lum la a ra sý na me sa fe ko yan bir e kip le kar þý kar þý ya yýz. Baþörtülü kadýnlara uygulanan fiilî Meclis yasaðýnýn kalkmasý için mücadele etmediði sürece, KA.DER in çaðrýsý hoþ, ama boþ olarak kalacaktýr. (CHP nin ni ye top lum la a ra sý na me sa fe ko yan bir par ti ol du ðu nu... Bu yüz den de se çim ka zan ma sý nýn im kân sýz lý ðý ný bin ke re yaz dýk. Tek rar la ma ya ge rek yok her hal de.) «««KA.DER ci ler, ka dýn la rýn Mec lis te yüz de 50 o ra nýn da tem sil e dil me si ni is ti yor... Ý yi de bu ku ru lu þun, pra tik te uy gu la nan, tür ban lý mil let ve ki li ya sa ðý ný e leþ tir di ði ni hiç duy du nuz mu? A raþ týr ma la ra gö re ka dýn lar, yüz de 60 i le 70 o ra nýn da ba þý ný ör tü yor. (Yu var lak he sap yüz de 65 di ye lim.) Ya ni der nek bu çað rý yý an cak ka dýn la rýn yüz de 35 i ne ya pý yor. Yüz de 65 za ten Mec lis e gi re mez. Do la yý sýy la, ka dýn la rýn yüz de 65 i ne, Mec lis e gi re me a ma bi zim kam pan ya mý zý des tek le me sa jý ný ver miþ o lu yor lar. «««Bu çe liþ ki li du ru mu fark et miþ ler ki a ra la rý na bir de tür ban lý ka dýn al mýþ lar. Tür ki ye de tür ba nýn o ra ný yüz de 65, ba sýn top lan tý sýn da i se yüz de 5... ( Gös ter me lik de nir bu na. Ta ný tým i çin ya pý lýr. Var mý? Var! O ki þi de kul la nýl dý ðý ný bi lir a ma hem ken di ta ný tý mý, hem de ba zý ik ti dar o dak la rýy la ba sen ba se ne o tur ma nýn haz zý i çin ka bul le nir.) Ö zet le: Ba þör tü lü ka dýn la ra uy gu la nan fi i li Mec lis ya sa ðý nýn kalk ma sý i çin mü ca de le et me di ði sü re ce, KA.DER in çað rý sý hoþ a ma boþ o la rak ka la cak týr. Ön ce med ya nýn kar þý sý na yüz de 50 o ra nýn da tür ban lý ka dýn la çýk sýn lar da gö re lim! Em re A köz, Sa bah, 4 Mart 2011

9 9 GSM: Bi lin di ði gi bi di nî ce ma at le rin as lî va zi fe le ri dîn-i mü bî ne hiz met tir. Böy le yü ce bir hiz me ti ye ri ne ge - tir mek ga ye siy le yo la çý kan ce ma at ler geç miþ te çok ö nem li kud sî hiz met le ri de ruh te e de rek, mil le ti mi zin bek len ti le - ri ne ce vap ver di ler. Top lu mun çok ö - nem li bir ke si mi ni dî nî ve ah lâ kî ba - kým dan doð ru yön de yön len dir di ler, e - ðit ti ler. Çý kar dýk la rý ga ze te, ki tap ve der gi ler le, sa hip ol duk la rý te le viz yon ve rad yo ka nal la rýy la, dü zen le dik le ri pa nel ve kon fe rans lar la mil le te yol gös ter di - ler, dîn-i mü bî nin hak ve ha ki kat la rý ný kav rat ma nok ta sýn da kü çüm sen me ye - cek hiz met ler de bu lun du lar. Geç miþ te di nî ce ma at ler bu gi bi hiz - met le ri ta ma men ken di im kân ve gay - ret le riy le ya pý yor lar dý. Ken di iç di na - mik le ri ni ha re ke te ge çi re rek, mu ha tap ol duk la rý halk la be ra ber ya pý yor lar dý. Hiçbir ku rum ve ya ku ru luþ tan yar dým is te me den, bil has sa da si ya sî par ti ve der nek ler den u zak du ra rak fa a li yet le ri - ne de vam e di yor lar dý. Sýrf rý za-ý Ý lâ hî i - çin yo la çý kan ce ma at ler dün ya ya ba kan meþ ga le le re ve ti câ rî meþ gu li yet le re dal - ma dan yal nýz ve yal nýz uh re vî ha ya ta yö ne lik hiz met le re o dak la ný yor lar dý. Bu ni yet ler le, bu ga ye ler le hiz me te tâ lip o - la rak yo la çý kan ce ma at ler ö nem li ba þa - rý la ra im za a tý yor lar dý. Böy le ce u zun yýl lar di ne ve mâ ne vî de - ðer le re hiz me ti ga ye e di ne rek fa a li yet gös te ren ce ma at ler, ne za man ki as lî va zi - fe le ri ni ge ri pla na i tip, ti ca re te gir di ler, si - ya se te bu laþ tý lar; iþ te o za man bu du rum ce ma at ler de bir ek sen kay ma sý ný ne ti ce ver di. Ar týk gün geç tik çe ce ma at ler ger - çek gün dem le rin den u zak la þa rak, top lum ü ze rin de ki mü es si ri ye ti ni de kay bet ti ler. Ne za man ki ce ma at ler pas ta dan pay al ma ya he ves len di ler; ne za man ki si ya - si ler le ha þir-ne þir o lup on la rýn ar ka bah çe le ri hâ li ne gir di ler, iþ te o za man di ne hiz met a la nýn da ki fa a li yet ler ar ka plan da kal dý; is te me ye rek de ol sa ti câ rî ve si ya sî fa a li yet ler ön pla na çýk tý. El bet te ce ma at ler, bu du rum la ra, is te - ye rek ve bi le rek gir me di ler. Bel ki de Di - ne da ha ko lay, da ha i yi hiz met e de riz dü þün ce siy le bu yol la ra yö nel di ler. Mad dî im kân la rý bü yü te rek, ya ni zen - gin le þe rek dîn-i mü bi ne da ha faz la hiz - met te bu lu nu ruz zan nýy la dün ye vî meþ ga le le re yö nel di ler. Ve ya Si ya se te gir mek sû re tiy le di ne ve ma ne vî de ðer le - re da ha ko lay, da ha et ki li bir þe kil de hiz - met te bu lu nu ruz ze hâ bý na ka pýl dý lar. Gö rü nen o ki, bu iþ le rin bu hâ le va ra - ca ðý ný ce ma at ler bil me se de; ba zý mih - rak lar bi le rek ve plan la ya rak, ce ma at le ri en a zýn dan pa si fi ze e de rek, he def le ri ni sap týr ma yo lu nu de ne di ler. Mad di yâ týn ve si ya se tin cez be di ci yön le ri ni na za ra ver mek sû re tiy le ce ma at le ri as lî va zi fe - le rin den a lý koy ma ba þa rý sý ný gös ter di ler. Ki þi ler gi bi ce ma at ler de, el bet te bir si - ya sî par ti ye rey ve re rek des tek te bu lu na - bi lir ler. A ma o si ya sî par ti nin gü dü mü ne gir me mek þar týy la, on la rýn ha zýr oy de - po su ko nu mu na gir me mek þar týy la. Bu da yet mez; des tek ver dik le ri par ti yi i yi ye, doð ru ya yön len dir me yi ga ye e di ne rek. Ya ni on la rý di ne hiz met kâr e de bil me yi gün dem le rin de tut mak kay dýy la. Bü tün bun la rý ya par ken de, o par ti den her han - gi bir mad dî men fa at ve ya ma kam mev - ki bek len ti si ne gir me den yap ma lý dýr. Be di üz za man da öy le ya pý yor du. Din-i mü bî ne hiz met le ri ni, si ya sî par ti ler den u zak du ra rak ya pý yor du. On lar dan ne mad dî, ne de mâ ne vî hiçbir yar dým ta lep et me den ve bek len ti ye gir me den hiz met - le ri ne de vam e di yor du. On lar dan ge len ma aþ, ma kam, mev ki le ri de ke sin bir þe - kil de red de de rek, ci had-ý ma ne vi si ne de - vam e di yor du. Din-i mü bî ne hiz met i çin de is tið nâ mes le ðin den ta viz ver me den, hiç kim se den mad dî bir ta lep te bu lun - ma dan yo lu na de vam e di yor du. Ay rý ca Be di üz za man, þim di ki ba zý ce - ma at le rin si ya sî par ti ler le iç li-dýþ lý ol - ma la rý nýn çok ö te sin de, on la ra kar þý hep me sa fe li dur du; on la ra di ne hiz met nok ta sýn da i kaz lar da bu lu na rak, yön len - dir me ye ça lýþ tý. Bu i sa bet li ve doð ru yak la þý mý nýn tabiî bir so nu cu o la rak, Be di üz za man ta viz siz ve per va sýz bir þe - kil de dîn-i mü bi ne hiz me te en i yi þe kil - de de vam et me ba þa rý sý ný gös ter di. Bu me yan da dî nî ce ma at le rin Be di üz za - man ýn hiz met tar zýn dan ve du ru þun dan a la ca ðý ders ler ol ma lý di ye dü þü nü yo rum. MAKALE Muh te rem Prof. Dr. Nec med din Er ba kan rah met li ol du. Ço cuk la rý na, ak ra ba la rý na ve Mil lî Gö rüþ ca mi â sý na sabr-ý ce mil ni - yaz e de rim. Er ba kan ýn, si ya set a re na sý na din a dý na çý ký þý - ný; sa mi mî, dü rüst, gay ret li, ha mi yet li, pý rýl pý rýl bir genç li ði, si ya set la bi rent le rin de 40 yýl bo yun ca ik ti dar ve bir kaç si ya sî slo gan et ra fýn da do laþ týr - ma sý ný her za man e leþ tir miþ tik le re ge lin di ðin de, zan ne der sem on la - rýn bir kýs mý ta ra fýn dan da an la þýl dý ki, si ya - sal Ýs lâm ve ya din a dý na si ya set bir çýk maz yol dur; genç le ri ve kit le ri si ya se tin a cý ma sýz çark la rý a ra sý na at mak týr. I I. Dün ya Har bi nin ar dýn dan de mok ra si cep - he si ka za nýp, 1946 yý lýn da çok par ti li ha ya ta ge çi - lir ve 1950 de DP, hal kýn ak za fe riy le ik ti da ra ge - lir. Kýs mî bir hür ri yet gel miþ tir o za man. Her kes ser best çe ya zar, çi zer, ko nu þur. CHP nin sü rü, gü dü len, an la ma yan hal ký ný, da ha doð ru su ça rýk lý lar ve köy lü le ri, DP, ik ti - da ra or tak et miþ ti kon gre sin de CHP, da ha es nek, fa kat bek len ti le re kar þý da ha da sert le þe rek, La ik lik, yal nýz din i le si ya set a ra sýn da bir a lâ ka ku rul ma ma sý de ðil, sos yal ha ya týn her yö nü i le din a ra sýn da bir mü nâ se bet ku rul ma ma sý dýr. Bi - na e na leyh la ik lik, sos yal ha ya týn her yö nü nü, za - ma nýn ha ya týn müs bet bi li min ve ri le ri ne uy dur - ma yý ta zam mun e der 1 di yor du. Din a dý na or ta ya çýk ma yý e sas a lan zih ni yet i - se; Halk Par ti si nin bu na ben zer dik ta tör ce uy - gu la ma la rý na ve DP nin bu hür ri yet çi an la yý þý na rað men; Se bi lür re þad di liy le A ra la rýn da (Halk Par ti si i le DP a ra sýn da) pek bir fark yok 2 id di a sý - ný or ta ya a ta rak kol la rý sý var. 27 A ðus tos 1951 de Ce vat Rý fat A til han, Ýs lâm De mok rat Par ti si di - lek çe si ni ku ru cu lar a dý na sav cý lý ða ve rir. Lâ kin Re fah ve sa a det gü ne þi Kur ân ý e le al mak la do - ða cak týr. Par ti miz mü min ler le do lu dur, mü min - ler bir le þin (Bü yük Ci had ga ze te si) gi bi slo gan la - rý la ik li ðe ay ký rý bu lu na rak, al tý ay dan faz la ya þa - ma sý na mü sa a de e dil mez; ka pa tý lýr. 3..Ve se ne 1965 ler. CHP zih ni ye ti i le Ah rar- De mok rat çiz gi nin de va mý o lan AP a ra sýn da dik ta tör lük-hür ri yet mü câ de le si ký ya sý ya sür - mek te dir. DP nin de mok ra si bay ra ðý ve baþ lat tý ðý mad dî-mâ ne vî kal kýn ma ham le si ni AP dal ga lan - dýr mak ta dýr. Ýs ta tis tik le rin tes bi tiy le, a - ra sý, Tür ki ye Cum hu ri ye ti ta ri hin de mad dî-mâ - ne vî en yük sek sýç ra ma yý gös te rir. Bu na kar þý lýk CHP hýr çýn la þýr; bü rok ra si ve ba sý ný kýþ kýr týr; AP yi ir ti ca ya pi rim ver mek le suç la ma yý sür dü - rür. Se ne Ge liþ me ler bir mer ha le da ha kat e der; tar týþ ma lar Türk çe-a rap ça e zan dan A - rap ça e za nýn ho par lör le o ku nup-o kun ma ma sý - na da ya nýr. Bey nel mi lel mih rak lar da düð me ye bas mýþ týr. Bu sý ra lar da, 1968 ta le be ha re ket le ri, a nar þi de týr man dý rý lýr. Bu gi bi hâ di se le rin de ya - þan dý ðý hen gâ me de Prof. Dr. Nec med din Er ba - kan, Tür ki ye Sa na yi O da la rý Bir li ði Da i re si Baþ - kan lý ðý na gi rer ve 1968 de baþ kan se çi lir. Er ba - kan ýn or ta ya çý ký þý ve ta kip et ti ði çiz gi nin püf nok ta sý ný ve re cek bir ay rýn tý ya yer ve re lim: O da - lar Bir li ði Baþ kan lý ðý ha ya týn da bir dö nüm nok ta - sý o lur. Si ya se te a týl ma ha zýr lýk la rý ný bu ra da ya - par. Er ba kan, ma so nik çev re le rin bas ký sýy la, baþ - kan lýk tan u zak laþ tý rý lýr. Da nýþ tay, tek rar va zi fe si - ne i â de e der. Bu se fer po lis zo ru i le a tý lýr yý lýn da, se çim ler de AP den a day ol mak ü ze re mü ra ca at ta bu lu nur. An cak a day lý ðý, AP Ge nel Mer ke zi nce, 19 A ðus tos 1969 da red de di lir. Bu se fer MHP ve MP i le te mas lar da bu lu nur, on lar - la da an la þa ma ma sý ü ze ri ne Kon ya dan ba ðým sýz o la rak se çi lir ve TBMM ye gi rer. 4 Ku ru la cak ye ni par ti ça lýþ ma la rý i çin AP li Sa det tin Bil giç le 6 A ra lýk 1969 da gö rü þür ve si ya set te a ce mi lik! suç la ma sý na he def o lur. Bu ge liþ me ler ü ze ri ne, YTP den Sü ley man A - rif Em re, MP den Dr. Feh mi Cu ma lý oð lu nun is ti fa sý i le MNP yi (Mil lî Ni zam Par ti si) 26 O - cak 1970 de ku rar. Par ti nin i sim ba ba sý, Cum - hu ri yet ten be ri böy le bir par ti nin has re ti ni çek ti ði ni di le ge ti ren Eþ ref E dib dir. 5 Be di üz za man Haz ret le ri Kýrk se ne den be ri i man hiz me tin de be nim ar ka da þým ve Se bi lür - re þad da ma ka le ya zan ve þim di ve fat e den çok kýy met li kar deþ le ri min mü mes si li ve ha ki kî Ýs - lâ mi yet mü ca hid le rin den bir kar de þim; Nu run bir hâ mi si; ve fat et sem Nur cu lar i çin de bu lun - ma sýy la bü yük bir te sel li bul du ðum zât di ye va sýf lan dýr dý ðý Eþ ref E dib in si ya set an la yý þý nýn, Ri sâ le-i Nûr a ters düþ tü ðü nü ö zel lik le vur gu - lar: Se bi lür re þad, Do ðu gi bi mü ca hid ler i man ha ki kat le ri ni ehl-i da lâ le tin te ca vü za týn dan mu - ha fa za ya ça lýþ týk la rý i çin, ruh u ca ný mýz la on la rý tak dir ve tah sin e dip on lar la dos tuz ve kar de - þiz fa kat si ya set nok ta sýn da de ðil. Çün kü i - man der si i çin ge len le re ta raf gir lik na za rýy la ba - kýl maz. Dost-düþ man, ders te fark et mez. Hal - bu ki si ya set ta raf gir li ði, bu mâ nâ yý ze de ler, ih lâs ký rý lýr. O nun i çin dir ki, Nur cu lar em sal siz iþ - ken ce le re ve sý kýn tý la ra ta ham mül e dip Nur u hiç bir þe ye â let et me di ler. Si ya set to pu zu na el at ma dý lar. 6 Bun ca gü zel has let le ri ne rað men hak kýn ha tý rý ný â lî gö ren Be di üz za man, si ya sî ko nu da ki ge rek li tav rý ný ko yar ve ta viz ver mez. Dip not lar: 1- Müm taz er Tür kö ne, Mo dern leþ me, La ik lik ve De mok ra si, s Se bi lür re þad, Ha zi ran 1949, c. 2, sa yý: 50, s Sa dýk Al bay rak, Türk Si - ya sî Ha ya týn da MSP O la yý, Ýst s Al bay rak, s A ge. 6- Sü nû hat, Ye ni As ya Neþ ri yat, s. 65. Y Rah met li Er ba kan ve si ya sî çiz gi si 1- Gi riþ 28 Þu bat Dö ne mi di ye ad lan dý rý lan dö nem Türk De mok ra si Ta ri hin de, sý kýn tý lý, hu kuk suz - luk ve bir keþ me keþ dö ne mi dir. Bu dö nem ü ze - ri ne son se ne ler de ba zý gü zel ya yýn lar ya pýl ma - ya baþ lan dý. Bu ya yý ný ya pan med ya men sup la - rý ný kut lu yo rum. Ben bu dö nem ön ce sin de ve i - çin de Har ran Ü ni ver si te si nin Rek tö rü i dim. Bu dö nem i çin de ya pý lan hu ku ka ay ký rý iþ lem ve uy gu la ma la rý, bir A na ya sa Hu ku ku pro fe sö rü o la rak, ib ret le ve ü zün tü i le ta kip et mi þim dir. 2- Ge nel ö zel lik le ri 28 Þu bat dö ne mi nin ö zel lik le ri ka na a tim ce þöy le ö zet le ne bi lir. 1- Bu dö nem, A na ya sa ve ka nun la ra ay ký rý bir çok ka ra rýn a lýn dý ðý ve uy - gu lan dý ðý bir dö nem dir. 2- Hu ku ka ay ký rý uy - gu la ma nýn mu ha ta bý Re fah-doð ru Yol Par ti si Ko a lis yo nu dur. Ay rý ca, mem le ke ti miz de ki din dar-mu ha fa za kâr ki þi ler ve bil has sa bü rok - rat lar dýr. Hu ku ka ay ký rý uy gu la ma lar, TSK nýn ba zý men sup la rý ta ra fýn dan ger çek leþ ti ril miþ - tir. Baþ ta Ge nel Kur may Baþ ka ný Ýs ma il Hak - ký Ka ra da yý ol mak ü ze re Ge ne ral Öz kas nak vb. kim se ler dir. 3- Bu dö nem de Su bay lar Yük sek Yar gý men sup la rý na bri fing is mi al - týn da e mir ve ta li mat lar ver miþ ler dir. vb. 3- Er ba kan ýn is ti fa sý-çil ler Baþ ba kan o - la mý yor. Ba kan lar Ku ru lu nun bün ye sin de ki þu o - lay dik kat çe ki ci dir: Tan su Çil ler i le Nec med din Er ba - kan nö bet le þe baþ - ba kan ol mak ü ze re an la þýp bir ko a lis yon kur du lar. Er ba kan 6 ay son ra Baþ ba kan lýk sý ra sý Çil ler e gel di ði ni söy le ye rek Cum hur - baþ ka ný na is ti fa sý ný ver di. Yo ðun bir ku lis ne ti ce si, Yýl maz gü ve - no yu al dý, Er ba kan ve Çil ler a çýk ta kal dý lar. 4- MGK nýn tu tu mu: Bu dö nem de ya pý lan bir MGK top lan tý sýn da, ko mu tan la rýn bir kýs mý bil has sa De niz K.K. Gü ven Er ka ya, Baþ ba ka na a ðýr ten kit ler yap tý. Hü kü me tin ge ri ci uy gu la ma yap tý ðý ný söy le di. Ne ti ce de Ba kan lar Ku ru lu na 10 mad de lik muh - tý ra ver di ler mad de lik muh tý ra ve - ril di. Ve ri len 10 mad de lik Muh tý ra ma hi ye tin de - ki ka ra rýn 1 mad de si ha riç, di ðer le ri, Hü kü - me tin, on la rýn tâ bi ri i le, ir ti caî uy gu la ma la rýn - dan vaz geç me si ni is te mek tey di. 6- Ya pý lan lar 28 Þu bat dö ne min de ya pý lan ve hu ku ka ay - ký rý ba zý ic ra at lar þun lar dýr: 1- Muh tý ra ver di ler: Bi raz ön ce bah set tik. 2- Ba zý su bay la rýn or du i le a lâ ka sý ný kes ti ler. Bu su bay lar hak la rý ný a ra ya ma dý lar, çün kü Yük - sek As ke rî Þû râ ka rar la rý na kar þý dâ vâ a çýl ma sý ný A. nýn 125. md. si en gel li yor du. 12 Ey lül 2010 Re fe ran du mu i le bu en gel kal dý rýl mýþ týr. 3- Kom ba san ý ba týr dý lar: Baþ ta Kom ba san þir ke ti ol mak ü ze re, mem le ke ti miz de ti ca ret le iþ ti gal e den ba zý þir ket ler Ye þil Ser ma ye yaf - ta sý i le it ham e dil di, i ha le le re so kul ma dý lar. 4- Ba tý Ça lýþ ma Gru bu ku rul du. Ba tý Ça - lýþ ma Gu ru bu a dýy la Baþ ba kan lýk ta bir Ko - mis yon teþ kil e dil di. Bu Ko mis yo nun fa a li - ye ti, mu ha fa za kâr bü rok rat la rý ta kip et - mek, hak la rýn da so ruþ tur ma yap týrt mak ve hat ta gö rev den u zak laþ týr mak i di. Bu grup son se ne le re ka dar fa a li yet gös ter di. 5- Ka rý sý ka pa lý bü rok rat lar: Me se lâ ha - ný mý ka pa lý bü rok rat la rý gö rev den u zak laþ - týr mak i çin yo ðun bir uy gu la ma baþ la týl dý. Ve ba zý i da re ci le ri gö rev den at mak i çin her tür lü ça re ye baþ vu rul du. 6- Ba lans a ya rý: Ka mu o yun da Ba lans A - ya rý de ni len ve si vil ik ti da ra mi ni bir ül ti - ma tom ma hi ye tin de ki o lay da ö nem li dir. An ka ra nýn Sin can il çe sin de, tank bir lik le ri, il çe nin çar þý ve so kak la rýn dan geç miþ, hal - ka ve si vil ik ti da ra göz da ðý ver miþ tir. 7- Ge nel Kur may Baþ kan la rý: 28 Þu bat dö ne min de, de di ðim gi bi si vil ler as ker ler ta ra fýn dan e zil miþ tir. Bu dö nem de ki Ge nel Kur may Baþ kan la rý o la rak þu Or ge ne ral ler sa yý la bi lir: Ýs mal Hak ký Ka ra da yý; Hü se yin Kýv rý koð lu; Ya þar Bü yü ka nýt. 8- Be ni Rek tör lük gö re vin den al dý lar: Yük sek se vi ye li bir ka mu gö rev li si de ben i - dim. Ve o za man lar Ü ni ver si te Rek tö rü i - dim. Be ni de A na ya sa ya ve mev zu a ta ta - ma men ay ký rý o la rak gö rev den al dý lar. 9- Rek tör lük ten a lýn mam-ti pik bir hu kuk - suz luk ör ne ði Rek tör lük ten a lýn mam, tam mâ nâ sýy la bir hu kuk fa ci a sý dýr ve mem le ke ti miz de, hu su sen YÖK ün uy gu la ma sýn da bir ka ra le ke dir. Bu söy le dik le ri mi de lil len dir mek i çin ký sa ca þu baþ lýk la rý ve re bi li rim: 1- Hak kým da 30 it ham-sa de ce 3 ü cid dî gö - rül dü. Di sip lin Ce za sý o la rak Rek tör lük gö re - vim den al dý lar. Hak kým da çe þit li ke sim ler ta ra fýn dan þi kâ - yet ler ya pýl dý. Bil has sa Cum hu ri yet Ga ze te si a - ley him de çok ya yýn yap tý. Ne ti ce de 30 it ham se be biy le YÖK hak kým da so ruþ tur ma baþ lat tý. So ruþ tur ma cý o la rak e mek li Ge ne ral Ö mer Þar lak ve Da nýþ tay dan e mek li Çu buk çu ta yin e dil di ler. Ur fa ya gel di ler (Þar lak, da ha son ra Baþ ba kan lýk ta ra fýn dan baþ la tý lan Yol suz luk lar hak kýn da ki So ruþ tur ma Ra po run da, rüþ vet al - dý ðý ve Mer sin i lin de ki bir A part man da i re si - nin o na ve ril di ði þek lin de is mi ge çen zat týr.) Ý - fa de mi al dý lar, son ra An ka ra ya dön dü ler. Ve 30 it ham dan sa de ce 3 ü nü cid dî gör dü ler. Bu üç se bep i se: 1- Bir i ne ðin ö lü mü ne se bep ol - mam. 2- Ba zý öð re tim ü ye le ri nin Har ran dan ay rý lýp baþ ka ü ni ver si te le re git me si ne se bep ol - mam, 3- Öð re tim ü ye le ri ni ra hat sýz et mem. Da nýþ tay Sav cý sý, du ruþ ma da Bü tün bun lar gü lünç, bu se bep ler le bir Rek tör gö rev den a - lýn maz, a lýn ma ma lý dýr de miþ ti. 2- Ý fa de mi al ma dý lar: YÖK be ni An ka ra ya i - fa de mi al mak ve mü da fa a mý din le mek i çin dâ - vet et ti. YÖK e git tim, sa at ler ce bek le dim. A - ma ne i fa de mi al dý lar ve ne de mü da fa a ya pa bil dim. Yi ne de di sip lin Ce - za sý o la rak be ni Rek tör lük gö re vin den al dýk la rý - ný ay ný gü nün ak þa mý geç sa at ler de öð ren dim. Böy le ce A na ya sa nýn 129/2. md.si ni çið ne di ler. Bu md. þöy le dir: Me mur lar ve di ðer ka mu gö - rev li le ri i le ka mu ku ru mu ni te li ðin de ki mes lek ku ru luþ la rý ve bun la rýn üst ku ru luþ la rý men sup - la rý sa vun ma hak ký ta nýn ma dýk ça di sip lin ce za - sý ve ri le mez. A na ya sa böy le di yor, a ma sa vun - ma mý al ma dan ba na di sip lin ce za sý ver di ler! Ab dest siz na maz kýl mak gi bi bir þey. 3- Gö rev den a lý nan Rek tö rü tek rar gö - rev den al dý lar. Ben o ak þam üz gün þe kil de u yu ya ma - dým, er te si gün, Þan lý ur fa ya dön düm. Rek - tör lük gö re vin den a lýn mam ba zý ga ze te ler - de yer al mýþ tý (15 Ka sým 1996). Son ra duy - dum ki, YÖK, be ni, ar týk rek tör lük gö re - vin de ol ma yan be ni, 2. ve hat ta 3. de fa da gö rev den al ma ka ra rý ver miþ. Ýs ter i na nýn, is ter i nan ma yýn! 4- Ur fa ya ö zel kur ye gön der di ler, ka ra rý der hal teb lið et ti ler. O gün da ha ma ka mý ma geç me den, YÖK den ö zel bir kur ye nin gel di ði ni söy le di ler. Kur ye gel - di ve yýl dý rým hý zýy la ba na gö rev den a lýn mam di sip lin ce za sý ný teb lið et ti. Kur ye, bü tün ge ce o to büs le yol cu luk yap mýþ, teb li ða tý yap tý ve ge - ri sin ge ri An ka ra ya dön dü! 5- Da nýþ tay da ip tal dâ vâ sý aç tým. Ben de Ur fa dan ay rýl dým, Ýs tan bul a gel dim. Bir A vu ka ta ve kâ let ver dim. Çün kü çok yor - gun ve üz gün düm. A vu kat Da nýþ tay da bu di - sip lin Ka ra rý na kar þý ip tal dâ vâ sý aç tý. Ne var ki, bir müd det son ra ba na te le fon et ti ve Ho - cam bu ko nu yu siz ben den i yi bi li yor su nuz. Be ni af fe din, bun dan son ra da va yý siz yü rü tün ve du ruþ ma ya da siz gi rin lüt fen de di. Öy le yap tým, du ruþ ma ya ben gir dim. Bu dâ vâ nýn bü tün mad dî ve mâ ne vî e zi ye ti ni ben çek tim. 6- Ka ra rý ip tal et tir dim, Tem yiz ve Ka rar dü zelt me yi de ka zan dým. Du ruþ ma da dâ vâ yý an lat tým. Ve it ti fak la ip tal ka ra rý ve ril di. YÖK ün A vu ka tý nýn bil gi siz ol du ðu nu söy le dim. A vu kat ha - ným ba na kýz dý, a ma Da nýþ tay 8. Da i re baþ ka ný da o nu bir gü zel bil gi siz lik le it - ham et ti ve ye ri ne o tur ma sý ný söy le diy di. YÖK ka ra rý tem yiz et ti, Da nýþ tay Ge nel Ku - ru lu be nim le hi me ka rar ver di. YÖK Ka rar dü - zelt me yo lu na git ti, a ma ka rar yi ne le hi me çýk tý. 7- Ýp tal ka ra rýn da ya zý lý ol ma sý na rað - men mâ lî hak la rý mý ver me di ler ve ka ra - rý uy gu la ma dý lar. A.md. 138-çið nen di! Ýp tal ka ra rý ný al dým a ma, 28 Þu bat dö ne mi - nin bir ö zel li ði hu kuk suz luk ol du ðu i çin, YÖK bu ka ra rý uy gu la ma dý. Ý da rî Yar gý pren - sip le ri ge re ðin ce, ip tal ka ra rý, ka ra rýn a lýn ma - sýn dan ön ce ki du ru mu ge ri ge ti rir. Bu pren si - pe La tin ce in in teg rum res ti tu ti o de nir. A ma be ni tek rar rek tör lük gö re vi ne baþ lat ma dý - lar, göz gö re gö re A na ya sa yý çið ne di ler! 8- Bu men fi uy gu la ma YÖK a çý sýn - dan bir ka ra le ke dir. YÖK bu ka ra rý uy gu la ya rak, rek tör lük gö re - vi mi baþ lat ma sý ge re kir di. Kaç de fa di lek çe ver - dim, a ma YÖK ke sin bir Mah ke me ka ra rý ný uy gu la ma dý. Ya ni A na ya sa nýn 138/son.md.si ni çið ne di. Bu men fî tu tum YÖK ün sa hi fe sin de hâ lâ bir ka ra le ke dir. Bu md. þöy le di - yor: Ya sa ma ve yü rüt me or gan la rý i le i da re, mah ke me ka rar la rý na uy mak zo run da dýr; bu or gan lar ve i da re, mah ke me ka rar la rý ný hiç - bir sû ret te de ðiþ ti re mez ve bun la rýn ye ri ne ge ti ril me si ni ge cik ti re mez. 10- De mi rel i le gö rüþ tüm. Hak kým da ki hak sýz it ham lar, so ruþ tur ma - lar ve Da nýþ tay ýn le hi me ver di ði Ýp tal ka ra rý - ný ve bu nu uy gu la ma yan YÖK ün hu ku ka ay ký rý tu tu mu nu Cum hur baþ ka ný Sü ley man De mi rel e beþ de fa di lek çe i le bil dir dim. 11- YÖK e me saj lar: Ýþ te 28 Þu bat dö ne mi nin ö zel lik le ri. Ýþ te bir Rek tö rün, a çýk ça A na ya sa ya ay ký rý o la rak, sor gu suz-su al siz gö rev den a lýn ma sý (A.md. 129/2) ve bir Mah ke me Ka ra rý nýn, ya ni le hi - me ve ril miþ bir ip tal ka ra rý nýn uy gu lan ma yý - þý nýn ký sa ve fa kat ha zin hi kâ ye si! Ký sa ca sý: 1- YÖK bu hu kuk suz lu ðu gi der me li dir. 2- Tek rar gö re ve baþ la mam ge re kir (Bu ra da be - lir te yim ki, gö re ve sem bo lik o la rak baþ lar, bir - kaç gün son ra is ti fa e de rim. Çün kü bu þe ref li gö re vi 4 se ne þe re fim le yap tým. Þim di genç prof. la rýn ö nü nü aç mam, on la ra da fýr sat ver - mem ge re kir.). 3- Mâ lî hak la rý mýn he sa bý ya - pý lýp ve ril me li dir. Çün kü le hi me o lan ip tal ka - ra rýn da bu hu sus a çýk ça ya zýl mak ta dýr. So nuç: 28 Þu bat dö ne mi di ye ad lan dý rý lan dö - nem, böy le si ne hu ku ka ay ký rý, in san hak la - rý na ay ký rý yüz ler ce ve bin ler ce ka ra rýn a - lýn dý ðý ve uy gu lan dý ðý bir dö nem dir. Bu dö ne mi ve i çin de uy gu la nan la rý, bu gün ar - týk akl-ý se lîm sa hi bi hiç bir va tan daþ ka bul et mi yor, mü da fa a e de mi yor. A ma ne ya zýk ki, 28 Þu bat dö ne mi nin ak tör - le ri ve baþ mi mar la rý, Hu kuk Dev le ti or ta - mýn da, ba zý do ku nul maz lýk lar zýr hý i çin de a ra - mýz da ya þa ma ya hâ lâ de vam e di yor lar. Ge le cek ne sil ler 28 Þu bat dö ne mi ni as la ha yýr - la yâd et me ye cek, hat ta bir tür lü an la ma ya cak týr. Ül ke miz bir da ha 28 Þu bat dö ne mi ya þa - ma ma lý dýr! 28 Þu bat dö ne mi Bir rek tö rün hu ku ka ay ký rý gö rev den a lý ný þý nýn ha zin hi kâ ye si Cemaatlerde hedef sapmasý mý var? 28 Þubat dönemi öncesinde ve içinde Harran Üniversitesinin Rektörü idim. Bu dönem içinde yapýlan hukuka aykýrý iþlem ve uygulamalarý, bir Anayasa Hukuku profesörü olarak, ibretle ve üzüntü ile takip etmiþimdir.

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Son Osmanlý hükümdarý: II. Abdülhamid SON OSMANLI HÜKÜMDARI 2. ABDÜLHAMÝD BELGESELÝNÝN TANITIM GALASI YAPILDI DEV LET Ba ka ný ve Baþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç, Ýs lâm coð raf ya sýn da hâ lâ Cu ma na maz la rýn da a dý na hut be o ku nan 2. Ab dül ha mid di ye bir zat ya þa mýþ sa ve 33 yýl en zor dö ne min de im pa ra tor lu ðu a yak ta tut mak i çin o la ða nüs tü bir ze kây la gay ret sarf et miþ se o na ký zýl sul tan di yen ler u tan sýn de di. TRT Türk ek ran la rýn da ya yýn la na cak 6 bö lüm lük Son Os man lý Hü küm da rý 2. Ab dül ha mit ad lý bel ge se lin ta ný tým ga la sý Ri xos O tel de ya pýl dý. Ga la da ko nu þan A rýnç, genç le ri, ta rih le ri ni da ha ya kýn dan ta ný ma ya, ta rih le riy le ba rýþ ma ya, ger çek za vi ye den öð ren mek i çin il gi li ol ma ya ça ðýr dý. Genç le rin bü yük kýs mý nýn geç miþ ten bu ya na ya pý lan o lum suz pro pa gan da lar la kar þý kar þý ya ol du ðu nu i fa de e den A rýnç, her ke sin ka fa sýn da 2. Ab dül ha mit i le il gi li o la rak dik ta tör, ha fi ye ci, ký zýl sul tan i ma jý ol du ðu nu söy le di. A rýnç, Biz 2. Ab dül ha mit i çin u lu ha kan di ye bi li riz, çok ö vü cü söz ler le bah se de bi li riz, a ma i ki uç a ra sýn da ger çek ta ri hin ne ol du ðu nu genç le ri mi zin çok i yi öð ren me si lâ zým de di. IRCICA Kabil de sergi açtý Ýs lâm Ta rih, Sa nat ve Kül tür A raþ týr ma Mer ke zi (IR CI CA), 1 Mart Tür kaf gan Dost luk Gü nü ve si le - siy le Af ga nis tan ýn baþ ken ti Ka bil de Ta ri hî Fo toð - raf lar la Tür kaf gan Dost lu ðu ser gi si dü zen le di. 1 Mart gü nü zi ya re te a çý lan Ta ri hî Fo toð raf lar la Tür kaf gan Dost lu ðu ser gi si 7 Mart a ka dar Ba - bür ün Bah çe si nde a çýk ka la cak. 1 Mart Tür kaf gan Dost luk Gü nü ve si le siy le IR CI CA Ge nel Di rek tö rü Dr. Ha lit E ren in yö ne ti min de ha zýr la nan ve IR CI CA Fo toð raf Ar þi vi nden se çil miþ 50 fo toð ra fýn yer al - dý ðý Ta ri hî Fo toð raf lar la Tür kaf gan Dost lu ðu ser - gi si Af ga nis tan da ki ya ban cý mis yon lar ve halk tan yo ðun il gi gör dü. Kül tür Sa nat Ser vi si TRT'den sorumlu Devlet Bakaný Bülent Arýnç'ýn da katýldýðý Son Os man lý Hü küm da rý 2. Ab dül ha mit ad lý bel ge se lin ta ný tým ga la sý Ri xos O tel de ya pýl dý. Dünya seyredecek TRT Genel Müdürü Ýbrahim Þahin de belgeselin, özellikle 2. Abdülhamit e büyük hayranlýk duyan Arap coðrafyasý dahil Avustralya dan Brezilya ya kadar geniþ coðrafyaya TRT Türk kanalýndan ulaþacaðýný belirten Þahin, belgeselin daha sonra TRT Belgesel kanalýnda da gösterileceðini bildirdi. B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da THE DOR HERZL ÝN VA SÝ YE TÝ Her ge çen gü nün ta ri hi ta ný - mak i çin ye ter li se bep ler le do lu ol - du ðu nu an la tan A rýnç, þöy le ko nuþ tu: A lý þýl mýþ, kli þe leþ miþ, bas ma ka lýp suç la - ma lar la hiç bir þe yin üs tü nü ör te mez si niz, hiç bir þe yi ol du ðun dan fark lý gös te re mez si niz. Bu bel ge sel The o do re Herzl in va si ye tiy le baþ lý yor. Dün ya da si yo nizm var sa ve ça lýn mýþ va tan Fi lis tin di ye bir ol gu var sa, o ra dan bir çift lik ka dar top ra ðý, ö nü ne ko nu lan çil çil al týn la ra rað men sat ma mýþ ve sat ma yý þý nýn ne de ni ni de he pi mi zin göz le rin den yaþ lar a ký ta cak þe kil de söy lü yor sa, bu gün Ab dül ha mid in bü yük lü ðü nü i zah et mek i çin baþ ka bir þey a ra ma ya ge rek yok. Fi lis tin Ab dül ha mid i a rý yor, Ye men Ab dül ha mid i a rý yor. Ýs lâm coð raf ya sýn da hâ lâ Cu ma na maz la rýn da a dý na hut be o ku nan 2. Ab dül ha mid di ye bir zat ya þa mýþ sa ve 33 yýl en zor dö ne min de im pa ra tor lu ðu a yak ta tut - mak i çin o la ða nüs tü bir ze kây la gay ret sarf et miþ se o na Ký zýl Sul tan di yen ler u tan sýn. Bu bel ge sel, ta ri hî ger çek le ri or ta ya koy mak i çin ya pý - lý yor. Bi ri le ri, or yan ta list le rin að zýy la Os man lý den di ðin de, sa de ce ka - dýn la rýn en tri ka la rý ný an la yan ve i þe ha rem le baþ la yan lar o la bi lir. A ma biz bu bü yük þan lý ma zi mi zi ol du ðu gi bi, sa de ce bir þah sýn por tre si ni ya pa rak de ðil, o nun i çin de ya þa mýþ on lar ca, yüz ler ce il gi çe ken o lay la - rýy la da or ta ya koy ma lý yýz. Bu ül ke 1876 da ya þa dý, Mec lis-i Me bu san - lar ý ya þa dý. Mec li si Me bu san lar da kim le rin ol du ðu nu çok i yi gör dük. Na zýr la rýn, ve kil le rin i çin de kim ler var dý? E ma nu el Ka ra su kim di, The o - do re Herzl ne ya pý yor du, Ýt ti hat ve Te rak ki ne yap mýþ tý? TRT nin bun la - rý da yap ma sý lâ zým, ya pý yor ve ya pa cak. An ka ra / a a YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Ýn san da bu lu nan din, mil let, bay rak, va tan gi bi mu kad des de ðer ler i le ken di a i le ve ya kýn la rý ný ko ru ma duy gu su ve gay re ti. - Baþ lý ca içe ce ði miz. 2. Bo ðan o tun dan çý ka rý lan ve he kim lik te kul la ný lan ze hir li bir mad de. 3. Çok sa yý da in sa nýn bir a ra ya gel me siy le o lu þan in san top lu lu ðu. 4. Mi to lo ji de Kaz Da ðý'nýn a dý. - Kal ça ke mi ði. - Te miz, pak. 5. Yu nan ca'da gün düz. - Ye ri ne koy ma, ye ri ne kul lan ma. 6. O ðuz Türk çe sinde 'ay dýn lýk la ka ran lý ðýn bir bi ri ne ka rýþ ma sý.' - Ýn le yen, inleyici, fer yad e den. 7. Kay be dil miþ. 8. To hum la rýn e zi lip yað çý - ka rýl dý ðý yer. 9. Ka dar, dek, de ðin. - E lek trik te i let ke nin di renç bi ri mi. - (Tersi) Faydasýz boþ iþ. 10. Kü rek le yü rü tü len dar, u zun, ha fif tek ne. - Or ta As ya'da bir göl. 11. Çok mik tar da ye mek pi þir me ye ve ya bir þey kay nat ma ya ya ra yan bü yük, de rin kap. - Mal, ti ca ret ma lý. 12. Mu si kî de ri tim. - Tür lü renk ler de týr nak ci la sý. - Ýn gi liz ce "n" SOL DAN SA ÐA 1. Hâ kim o luþ, hâ kim ol ma ha li, hük me diþ. - Öz ne yi, tüm le ci güç len di re rek cüm le nin te mel bö lü mü ne bað la yan bir söz. 2. Bil gin ler, ya zar lar, sa nat çý lar ku ru lu. - Su yun i vin ti ye ri. 3. Bir lit re çö zel ti de çö zün müþ o lan mad de nin mol sa yý sý. - Vü cut par ça sý, or gan. 4. Fi nal ke li me sin de or ta. - ABD'de bir e ya let. 5. Ya tý lý Ýl köð re tim Böl ge O ku lu nun ký sa sý. - Ja pon la rýn ön den çap raz o la rak ka vu þan u zun ve ge niþ kol lu u lu sal giy si si. 6. Pa muk, ke ten ve ya i pek ten, sey rek do kun muþ de lik li bir ku maþ tü rü. 7. Hint li le rin bað lý ol duk la rý ta ri ka tý be lirt mek i çin kül ya da renk li toz la a lýn la rý na çiz dik le ri i þa ret le re ve ri len ad. - Ad lar, i sim ler. 8. Ja pon ca'da i ki. - Va pur lar da bu bi çim de ta þý ma i þi i çin bor da lar da ku ru lan ba sa mak lý is ke le. 9. Si lâh o la rak kul la ný lan, u cu siv ri, i ki að zý da kes kin u zun bý çak. - Bir yer de ba rýn dýr ma. 10. A kýl. - Ko yun, kö pek, at vb. hay van la rýn ve ya in san la rýn de ri sin de a sa lak o la rak ya þa yan, bu la þý cý has ta lýk la ra sebep o lan bö cek le rin ge nel a dý. - Düz, a çýk ve ge niþ yer, mey dan, sa ha BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI ME TA B O L Ý Z M A L EME R Ý L E M E A L Ý T A H Ý R A T O Y A A Z A N Ý M A S Y O N U T A F E R E D I N F E R U H O T U T E L N A B A R A R E S A R I C A A Y K T Ç N E Y L K A A D Ý A F T A R I M H N A R H K F A R A F A T L Ý M A M E Yeni Asya nýn 42. Yýlý DAVUT ÞAHÝN Ge çen yýl Ye ni As ya nýn ku ru luþ yýl dö nü mün de 41. ke re ma þal lah den miþ ti. Bu yýl da 42 ke re ma þal lah de mek ten ken di mi a la ma dým. Ger çek ten ö nem li i sim le rin dâ vet e dil di ði bir ge ce ya þan dý Fý rat Kül tür Mer ke zi nde. Bir ke re Ye ni As ya nýn ku ru lu þun da ve ga ze te nin mi zan pa jýn da ö zel kat ký sý bu lu nan Bab-ý A li nin ya þa yan ta ri hi Gür büz A zak ýn o ra da bu lun ma sý ö nem arz e di yor du. Da ha son ra Can Kar deþ der gi si nin de ku ru cu la rýn dan o lan A zak, ken di ne has na zik üs lûp la an lat tý ðý ha tý ra la rý din ler ken o gün le re dön dük. Ö zel soh be ti miz de ken di si nin bir ke nar da dur ma sý ný ya dýr ga dý ðý mý ve bir ga ze te de yi ne kö þe yaz ma sý ný is te di ðim de, an cak ki tap ya za bi le cek ka dar za man a yý ra bil di ði ni söy le di. Ya kýn da Kül tür Da i re si Baþ kan lý ðý nýn ta lep et ti ði bir ki ta bý bi tir di ði ni ve de tay la rý ný an lat tý ba na. A na do lu Ca yýr Ca yýr ki ta bý ný ha len zevk le o ku du ðu mu ha týr lat tým. Bi li yor su nuz bu ki tap Ye ni As ya Ya yýn la rý nda Ne dim Gür büz im za sýy la ka le me a lýn mýþ tý. He le Be sim Be yin Kuþ la rý hi kâ ye si (At lar Ha zýr mý ki ta býn dan) hâ lâ ha fý zam da. Hi kâ ye de ðil de di gü lüm se ye rek O ya þan mýþ ger çek bir dram dýr. * Ýb ra him Öz da bak ýn 30. Sa nat Yý lý da bu ge cey le bir lik te a nýl dý. Öz da bak ýn e mek mah su lü e ser le ri Her yü ze bir te bes süm slo ga nýy la çý kar dý ðý al büm as lýn da 30. sa nat yý lý nýn bir nü ve si hük mün de. E ðer geç miþ te çiz di ði ka ri ka tür ler le bir lik te ba sýl mýþ ol say dý, o ki tap tan 3 a det da ha çýk mýþ ol ma lýy dý. Ye ni As ya ný ha fý za la rýn dan bir ta ne si dir Öz da bak. Ve hip Si nan dan son ra sað ba sý na ka ri ka tür le riy le dam ga vu ran ö nem li bir i sim dir. Bu ba kým dan Öz da bak a bir say gý ni ye tiy le ba sýl mýþ o lan bu ka ri ka tür al bü mü, ge le cek ne sil ler i çin de ka lý cý bir e ser ma hi ye tin de. * Kýy met li ya zar Mus ta fa Öz can ýn Ye ni As ya da hu zur i çin de ça lýþ tým de me si ni ya ba na at ma mak lâ zým. Ça lýþ tý ðý ga ze te ler a ra sýn da en u zun za man di li mi Ye ni As ya dýr. Tam 11 yýl Bu nun la if ti har du yu yo rum di yor. Hiç bir za man ga ze te nin ti ra jý ný ko nu et me dim, çün kü ö nem li o lan mis yon dur de di. Bir lik te ça lýþ tý ðý mýz dö nem ler çok þey ler öð ren dik on dan. Ha len be ra ber ba zý prog ram la rý bir lik te ya pý yo ruz. Haf ta da bir bu lu þur, gü nün o lay la rý ný ga ze te ci pers pek ti fiy le de ðer len di ri riz. * Kür sü de ya zar Mü mi ne Gü neþ Ye ni As ya i le il gi li ha tý ra sý ný an la týr ken Dr. Sa dul lah Nut ku dan bah set ti. O ka dar sa kin bir gö rün tü sü var ki, o na ba kar ken din len di ði ni zi his se der si niz de di. Oð lu, kýy met li Prof. Dr. Mus ta fa Nut ku da ya zý ha ya tý na ba ba mýn sa ye sin de baþ la dým der. Bir ha tý ra sý ný nak let ti: Ba bam, ev ve la Ba bý a li de Sa bah ga ze te sin de Dok to rum kö þe si ni yaz ma ya baþ la dý. Ben de te mi ze çe ki yor dum, e di tör lük gi bi bir gö rev ya pý yor dum. Bu sa ye de Ba bý a li ye gi dip ge li yor dun, o sý ra lar dok to ra öð ren ci siy dim. Ye ni As ya çýk ma dan ön ce, Ýt ti hat ga ze te si çý ký yor du. Ýt ti hat ga ze te si haf ta lýk çýk ma ya baþ la yýn ca, Mus ta fa Po lat ýn teþ vi kiy le A ya sof ya nýn ca mi ol ma sý i le il gi li bir ya zý ver dim. Ü ni ver si te de gö re ve baþ la yýn ca da ay da bir de fa ya zý gön der dim. Hâ lâ da fýr sat bul duk ça ya zý yo rum. Ye ni As ya be nim i çin bir baþ lan gýç. Mus ta fa Po lat da bu ça lýþ ma nýn teþ vik e di ci si ol du. De ðer li ho ca mý za da ha u zun ö mür ler di li yo ruz. * Ki tap la rý çok sa tan de ðer li e ði tim ci ya zar Veh bi Vak ka soð lu Ye ni As ya ir fan o ca ðý mýz ol du di yor. Ye ni As ya ilk göz að rým dýr. Ýlk sev da lar u nu tul maz. Bu gün e ði tim ha ya týn da, ba sýn da a dý ný du yur muþ bir çok in sa nýn da il ham kay na ðý dýr di yor. * E de bi yat çý ya zar Ýs lâm Ya þar Ye ni As ya nýn yüz a ký dýr. Bu gün bi le, ilk gün kü he ye ca ný ya þa yan ve his se den bir ka lem dir. Ga ze te ye ilk yaz ma ya baþ la dý ðým da bi zim ca mi a mýz da e de bi yat yok tu. Bi zim ca mi a mý zýn hi kâ ye si, ro ma ný yok tu. Ben ma ka le gi bi fi kir gi bi ya zý dan zi ya de a dý mý mý ilk a dý mý hi kâ ye i le at tým. Ýlk hi kâ yem A na do lu da bir köy hi kâ ye si dir. Ýs tan bul gi bi bü yük bir þe hir de A na do lu da is mi bi le bi lin me yen bir kö yün ma ce ra sý ný an la tý yor su nuz. Böy le ce Ri sâ le-i Nur muh te va sý; köy le þeh ri ilk de fa be nim hi kâ yem de kar þý laþ týr dý di ye bi li riz di yor. Ya þar, Ye ni As ya bi zim bi raz da kim li ði miz. Þahs-ý ma ne vî ne ka dar di ri ve can lýy sa bu ha sýr la da o ka dar can lý dýr di yor. * Kim ler yok tu ki, o ak þam. De ðer li mü zis yen dos tum A li Ok tay ýn Ni ce ba di re ler at lat týk cüm le si ö nem liy di. Yi ne mü zis yen o lan Meh met Ak ça Ye ni As ya ga ze te si nin baþ ya za rý Be di üz za man dýr de me si mü kem mel bir teþ bih ti. * Hü lâ sa, kim se bi zi Ye ni As ya dan kop muþ tes bih ta ne le ri gi bi gör me sin. Biz hâ lâ bir ve bü tü nüz. Her ne ka dar be de nen baþ ka yer ler de gi bi gö rü nü yor sak da, gö nül le ri miz sý ký sý ký ya bað lý dýr. Rab bim bu bir lik ve be ra ber lik i çin de ru hu mu zu kab zet sin. ( id Nur si.de)

11 Y EKONOMÝ 11 MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 3 MART 2011 A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,5980 ÖN CE KÝ GÜN 1,6040 S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,2310 ÖN CE KÝ GÜN 2,2360 DÜN 72,90 ÖN CE KÝ GÜN 73,45 DÜN 488,87 ÖN CE KÝ GÜN 492,50 p p p p Ma liye Ba ka ný Meh met Þim þek Me mur a day la rý na 35 yaþ müj de si MA LÝYE Ba ka ný Meh met Þim þek, Twit ter da ken di ba kan lý ðý na bað lý bi rim ler de sý nav la e le man al ma ya þý ný 30 dan 35 e çý kar dý ðý ný a çýk la dý. Twit ter da ki a çýk la ma sýn da, va tan daþ lar dan ka mu ya gi riþ sý nav la rýn da yaþ sý ný rý nýn yük sel til me siy le il gi li ken di si ne bir çok ta lep gel di ði ne dikkat çeken Ba kan Þim þek, yaþ sý ný rý ný 30 dan 35 e yük sel ten bi rim yö net me lik de ði þik lik le ri ni im za la ya rak Baþ ba kan lý ða gön der di ði ni i fa de et ti. De ði þik lik le rin ya kýn za man da Res mî Ga ze te de ya yým lan dýk tan son ra uy gu la ma ya gi re ce ði ni be lir ten Ba kan Þim þek, þun la rý kay det ti: Yö net me lik ler de de ði þik lik yap tý ðým mes lek ler, Ba kan lý ðým da a þa ðý da sý ray la ya za ca ðým bi rim le ri kap sý yor: Ma li ye mü fet tiþ le ri, mu ha se bat kon tro lör le ri, mil lî em lak kon tro lör ler, ma lî suç la rý a raþ týr ma uz man la rý, dev let büt çe uz man la rý, ma li ye uz man la rý, dev let mu ha se be uz man la rý, dev let mal la rý uz man la rý, mu ha se be de net men le ri, mil lî em lak de net men le ri, mu ha se be uz man la rý ve mil lî em lak uz man la rý. Ay rý ca þu nu da i la ve e de yim ki, me mu ri ye te a lým ya þý ný yük selt me nin bü tün ka mu da uy gu lan ma sý i çin a za mî gay ret sar fe di yo rum. U mut e di yo rum ki ya kýn bir za man da bü tün ka mu ke si min de i þe a lýn ma ya þý is tis na sýz 35 e yük sel ti lir. Bu ko nu da ki ça lýþ ma lar de vam e de cek. Ankara / aa Çe kir dek enf las yon da ar týþ sü re cek MER KEZ Ban ka sý, çe kir dek fi yat gös ter ge le ri nin yýl lýk ar týþ o ra nýn da ki yük se li þin bir sü re da ha de vam et me si nin bek len di ði ni a çýk la dý. Mer kez Ban ka sý Þu bat a yý fi yat ge liþ me le ri ra po run da Þu bat a yýn da TÜ FE nin yüz de 0.73 art tý ðý ný, yýl lýk enf las yo nun i se yüz de 4.16 ya ge ri le di ði ni ha týr la tý la rak, Pa ra Po li ti ka sý Ku ru lu Top lan tý Ö ze ti nde de ön gö rül dü ðü gi bi, yýl lýk enf las yon da ki bu dü þüþ te iþ len me miþ gý da fi yat la rýn da ki geç ti ði miz yý lýn yük sek ba zý be lir le yi ci ol muþ, te mel mal ve hiz met grup la rý nýn yýl lýk ar týþ o ra ný i se yük sel miþ tir. Te mel (çe kir dek) fi yat gös ter ge le ri nin yýl lýk ar týþ o ra nýn da ki yük se li þin bir sü re da ha de vam et me si bek len mek te dir de nil di. U lus la r a ra sý pa muk fi yat la rýn da ki ar tý þýn teks til ve gi yim i ma lat sa na yi fi yat la rý na yan sý ma la rý nýn Þu bat a yýn da da sür dü ðü be lir ti len ra por da, söz ko nu su et ki le rin ye ni se zon da gi yim gru bu fi yat ar týþ la rý ü ze rin de yu ka rý yön lü risk o luþ tur du ðu be lir til di. Al týn fi yat la rý yük seliyor OR TA DO ÐU ve Ku zey Af ri ka ül ke le rin de baþ la yan si ya sî is tik rar sýz lý ðýn pet rol fi yat la rý, do lar ve av ro da ol du ðu gi bi al týn fi yat la rý ný da yük selt ti ði bil di ril di. Mer sin Ti ca ret ve Sa na yi O da sý (MTSO) Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si ve De ðer li Me tal ler ve Mü cev her Ti ca re ti Sek tör Tem sil ci si Mu rat Kar te per, son ay lar da yük se li þi ni sür dü ren al tý nýn, Or ta do ðu ül ke le rin de ya þa nan si ya sî is tik rar sýz lýk dolayýsýyla, bi ri kim yap mak is te yen ler i çin göz de ya tý rým a ra cý o la rak ö ne mi nin art ma ya baþ la dý ðý söy le di. Al tý nýn ons fi ya tý nýn dün ya ge ne lin de ki ge liþ me ler le pa ra lel lik gös ter di ði ni ve her ge çen gün art tý ðý ný i fa de e den Kar te per, þun la rý kay det ti: Ül ke ler a ra sýn da ki i liþ ki ler de gü ven siz li ðin art ma sý ve ö zel lik le A rap dün ya sýn da ya þa nan baþ la yan gös te ri le ri ve ça týþ ma lar ons al tý nýn fi ya tý ný art týr dý. Öy le ki; ons 1425 e u laþ tý. Ya tý rým cý her za man ol du ðu gi bi en tu tar lý ve gü ven li gör dü ðü al tý na yö ne ldi. Mer sin / a a TAZÝYE Arkadaþýmýz Mehmet ve Ali Ören'in babasý Mustafa Ören'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Gölcük Yeni Asya Okuyucularý TEBRÝK Deðerli kardeþimiz M. Latif Salihoðlu'nun kýzý Zührenur Hanýmefendi i le Fatih Öz Beyefendinin iz di vaç la rý ný teb rik e der, genç çift e i ki ci han sa a de ti di le riz. Fatih-Eyüp Yeni Asya Okuyucularý Her þe ye rað men mut lu yuz TÜ ÝK ÝN YA ÞAM MEM NU NÝ YE TÝ A RAÞ TIR MA SI NA GÖ RE, BÝ REY LE RÝN MUT LU LU ÐUN KAY NA ÐI YÜZ DE 70,9 A Ý LE, YÜZ DE 13,2 ÇO CUK LAR, YÜZ DE 7,5 EÞ, YÜZ DE 3,1 AN NE/BA BA. DE ÐER LER DE Ý SE SAÐ LIK YÜZ DE 71,2 Ý LE BA ÞI ÞEK TÝ. TÜR KÝYE Ýs ta tis tik Ku ru mu nun (TÜ ÝK) 2010 yý lý a raþ týr ma sý na gö re, ül ke de bi rey le rin yüz de 61,2 si ken di si ni mut lu his se di yor. TÜ - ÝK, 2010 yý lý Ya þam Mem nu ni ye ti A raþ týr ma sý so nuç la rý ný a çýk la dý. A raþ týr ma, 3 bin 440 ha ne hal kýn da bu lu nan 18 ve yu ka rý yaþ ta ki 7 bin 27 bi rey le gö rü þü le rek ger çek leþ ti ril di. Gö rü þü len bi rey le rin yüz de 61,2 si ken di ni mut lu, yüz de 10,7 si de mut suz o la rak i fa de et ti da bu o ran lar sý ra sýy la yüz de 54,3 ve yüz de 14,6 dü ze yin dey di. Ka dýn la rýn er kek le re gö re da ha mut lu ol du ðu gö rül dü. Ka dýn lar da mut lu luk o ra ný yüz de 62,7, er kek ler de i se yüz de 59,6 o la rak be lir len di. E ði tim dü ze yi ar týk ça mut lu luk dü ze yin de de ar týþ göz len di da il ko kul me zun la rýn da mut lu luk o ra ný yüz de 60,5 ol du, yük se ko kul/ü ni ver si te me zun la rýn da i se bu o ran yüz de 67,7 ye ka dar yük sel di. Ev li bi rey le rin de ev li ol ma yan la ra gö re da ha mut lu ol du ðu dik ka ti çek ti. Ev li le rin yüz de 63,7 si, ev li ol ma yan la rýn i se yüz de 53,5 i ken di si ni mut lu ta ným la dý. Va tan daþ la rýn yüz de 72,8 i ken di ge le cek le rin den u mut lu ol du ðu nu be lirt ti. MUT LU LU ÐUN KAY NA ÐI; A Ý LE VE SAÐ LIK Bi rey le re mut lu luk kay nak la rý so rul du ðun da a i le ve sað lýk ilk sý ra yý al dý. Mut lu lu ðun kay na ðý o lan ki þi so rul du ðun da, bi rey le rin yüz de 70,9 u a i le, yüz de 13,2 si ço cuk lar, yüz de 7,5 i eþ, yüz de 3,1 an ne/ba ba de di. Ka tý lým cý la rýn yal nýz yüz de 1,9 u ken di si ni mut lu luk kay na ðý o la rak gör dü ðü nü söy le di. Mut lu luk kay na ðý o lan de ðer le rin ba þýn da yüz de 71,2 i le sað lýk ba þý çek ti. Bi rey le rin yüz de 13 ü sev gi, yüz de 6,9 u ba þa rý, yüz de 4,6 sý pa ra yý mut lu luk de ðe ri o la rak be tim le di. Pet rol re fa hý e þit pay la þýl ma lý ULUSLARARASI ya tý rým cý ve So ros Fon Yö ne ti mi Baþ ka ný Ge or ge So ros, pet rol ü re ten ül ke le rin va tan daþ la rý nýn, ül ke le ri nin tabiî kay nak la rý nýn da ha çok fay da sý ný gör me si ge rek ti ði ni be lirt ti. So ros, BBC ye ver di ði mü lâ kat ta, Lib ya da ki a yak lan ma la rýn, pet rol den el de e di len pa ra nýn kö tü ye kul la nýl ma sýy la bes le nen yol suz lu ða kar þý þid det li tep ki nin so nu cu ol du ðu nu i fa de e de rek, Rus ya ve Su u di A ra bis tan gi bi di ðer ü re ti ci le rin de da ha faz la þef faf lýk ve he sap ve re bi lir li ðe Bir hafta içinde motorine yapýlan zam tutarý, kuruþu buldu. ih ti ya cý ol du ðu nu kay det ti. So ros, Tabiî kay nak la rýn kul la ný mýn da þef faf lýk ve da ha ö nem li si he sap ve re bi lir lik, tabiî kay nak lar dan ya rar la nan bu ül ke ler de ya þa yan in san la rýn ih ti ya cý o lan þey. Lib ya nýn ü ret ti ði i na nýl maz zen gin lik, Kad da fi nin e lin de bu lu nu yor ve þim di in san lar bu na a yak lan dý de di. ABD ve Av ru pa nýn, Lib ya da ve di ðer yer ler de ki a yak lan ma la rý da ha ak tif o la rak des tek le me si ge rek ti ði ni be lir ten So ros, böy le ce ye ni re jim le rin Ba tý i le iþ bir li ði i çin de o la ca ðý ný kay det ti. Mo to ri ne re kor zam PET ROL fi yat la rýn da ki ar týþ a kar ya kýt ü rün le ri ne zam o la rak yan sý ma ya de vam e di yor. Bir kaç gün ön ce ben zi ne 5 ku ruþ luk zam ya pan Tüp raþ, mo to rin fi yat la rý ný da ar ttýr dý. Mo to ri ne, yüz de 4 o ra nýn da zam ya pýl dý. Zam mýn ar dýn dan mo to ri nin pom pa fi ya tý (da ðý tým þir ket le ri ne gö re de ði þi yor) 3.50 TL dü ze yin den TL ye çýk tý. Tüp raþ ýn ön ce ki ak þam ra fi ne ri çý ký þýn da yap tý ðý art tý rý mýn ar dýn dan gaz ya ðý ve ka lo ri fer ya ký tý na da zam gel di. Ye ni a yar la ma i le An ka ra da mo to ri nin lit re fi ya tý BP ba yi le rin de 3,50 li ra dan 3,62 li ra ya, O - pet ba yi le rin de 3,49 li ra dan 3,61 li ra ya, Pet rol O fi si ba yi le rin de 3,53 li ra dan 3,65 li ra ya, Shell ba yi le rin de de 3,49 li ra dan 3,57 li ra ya yük sel di. Mo to ri nin lit re fi ya tý Ýs tan bul ve Ýz mir de de 3,57-3,65 li ra a ra sýn da de ði þen fi yat lar dan sa týl ma ya baþ la dý. Mo to ri ne, son o la rak Cu ma gü nü 8 ku ruþ zam ya pýl mýþ tý. Bir haf ta i çin de mo to ri ne ya pý lan zam tu ta rý, ku ru þu bul du. Bu a ra da zam mýn ar dýn dan gaz ya ðý nýn lit re fi ya tý 3,02 li ra i le 3,11 li ra, ka lo ri fer ya ký tý nýn lit re fi ya tý da 2,38 li ra i le 2,44 li ra da a ra sýn da de ði þen fi yat lar dan sa týl ma ya baþ la dý. An ka ra / a a So ros, Av ru pa ve ABD nin a yak lan ma la rýn ar ka sýn da de ðil, ö nün de ol ma sý çok ö nem li çün kü ar ka da ka lýr sa, ge li þen ye ni re jim ler le ya kýn i liþ ki kay be di lir ve e ðer ge re ðin ce des tek le nir ler se, re jim ler de mok ra tik o la bi lir di ye ko nuþ tu. So ros, Or ta do ðu da ya þa nan la rýn yý lýn da es ki Sov yet ler Bir li ði nde o lan lar la ben zer lik ta þý dý ðý id di a sýn da bu lun du. Ge or ge So ros, Ý ran re ji mi nin i se dev rim le rin en kan lý sýy la dev ri le ce ði ni tah min et ti ði ni söy le di. Ankara / aa Bu gi diþ le A me ri ka da ba tar FATÝH URAS ÝS TAN BUL CO LOM BÝA Ü ni ver si te si E ko no mi Pro fe sör le rin den Jef frey D. Sachs, ABD nin büt çe a çý ðý nýn de va sa bo yut ta ol du ðu nu ve sür dü rü le me ye ce ði ni be lirt ti. TOBB un ya yýn or ga ný E ko no mik Fo rum da bir ma ka le ka le me a lan D. Sachs, Baþ kan Ba rack O ba ma i le Kon gre de Cum hu ri yet çi le rin, 10 yýl ön ce Baþ kan Ge or ge W. Bush ta ra fýn dan baþ la tý lan ver gi ke sin ti le ri ni u zat mak i çin yap týk la rý an laþ ma nýn ye ni bir çift par ti li uz la þý nýn baþ lan gý cý o la rak al kýþ lan dý ðý ný ha týr la ta rak ken di si nin i se bu nun, A me ri kan si ya se ti nin mer ke zi i çin bir mey dan mu ha re be si ha li ne ge le cek sah te bir a teþ kes ol du ðu nu dü þün dü ðü nü di le ge tir di. ABD nin büt çe a çý ðý nýn de va sa bo yut ta ve sür dü rü le mez du rum da ol du ðu nu sa vu nan D. Sachs þun la rý kay det ti: 1 tril yon do lar bir büt çe a çý ðý na sa hip. Bu se vi ye de bir yýl lýk borç lan ma, faz la sýy la teh li ke li. Ke sil me si ge re ki yor, a ma na sýl? Yok sul lar, sos yal yar dým lar da ke sin ti ler ve güç süz bir is tih dam pi ya sa sý yü zün den sý kýþ tý. Her 8 A me ri ka lý dan bi ri, kar ný ný do yur mak i çin gý da ku pon la rý na ba ðým lý. Ço ðu ABD ya sa la rý na gö re is mi a çýk lan ma dan fa a li yet gös te ren güç lü bas ký grup la rý, ge lir da ðý lý mý nýn te pe sin de ki le ri sa vun mak i çin var gü cüy le ça lý þý yor. O ba ma, ik ti da ra, de ði þim va a diy le gel di. He nüz hiç bir de ði þim ol ma dý. Ý da re si Wall Stre et ban ker le ri i le do lu. Ne ga rip tir ki, bü yük büt çe ký sýn tý la rý nýn ke sin lik le ga ran ti ol du ðu bir a lan var, or du. Fa kat bu ço ðu Cum hu ri yet çi nin do kun ma ya ca ðý bir ka lem. On lar büt çe yi, Af ga nis tan da ki fay da sýz sa va þý so na er di re rek ve ge rek siz si lâh sis tem le ri ni or ta dan kal dý ra rak de ðil, e ði ti mi, sað lý ðý yok sul lar ve ça lý þan sý nýf di ðer yar dým la rý ke se rek kýs mak is ti yor. AD LÎ HÝZ MET LER DEN MEM NU NÝ YET A ZAL DI AD LÝ hiz met ler den mem nun ol - du ðu nu be lir ten le rin o ra ný yüz de 37,2 ye ge ri le di. Söz ko nu su o - ran, 2007 de yüz de 48,8, 2008 de yüz de 45,3, 2009 da yüz de 38,7 dü ze yin dey di. A sa yiþ hiz met le rin den mem nu ni yet te de ge ri le me gö rül dü. Bu ka mu hiz me tin den mem nu ni yet 2010 da, bir ön ce ki yý la gö re 4 pu an dü þüþ le yüz de 73 ol du. Sos yal Gü ven lik Ku ru mu (SGK) hiz met le rin den mem nu ni yet dü ze yi, son 3 yýl da be lir gin dü þüþ gös ter di de yüz de 71,5 o - lan mem nu ni yet o ra ný, 2009 da yüz de 58,9, 2010 da da yüz de 54,9 o la rak tesbit e dil di. Bi rey le - rin sað lýk hiz met le rin den mem - nu ni ye tin de i se cid dî bir ar týþ göz le ni yor te yüz de 46,9 o lan mem nu ni yet dü ze yi, 2010 da yüz de 73 e u laþ tý da mem nu ni yet o ra ný yüz - de 65 ci va rýn day dý. E ði tim hiz - met le rin den mem nun ol du ðu nu be lir ten le rin o ra nýn da da bir ön - ce ki yý la gö re yak la þýk 2,5 pu an lýk ar týþ var da e ði tim hiz met - le rin den mem nun bi rey le rin o ra - ný yüz de 61,5 ol du. An ka ra / a a Bayraktar, 2011 Konut Kurultay'ýnda konuþtu. Kent sel dö nü þüm yok sul lu ðu a zal týr TOP LU Ko nut Ý da re si (TO KÝ) Baþ ka ný Er do ðan Bay rak tar, kent sel dö nü þüm pro je le ri ni da ha hýz lý bir þe kil de ha ya ta ge çi re bil mek i çin i lâ ve dü zen le me le re ih ti yaç ol du ðu nu söy le di. Bay rak tar, TO KÝ ta ra fýn dan dü zen le nen 2011 Ko nut Ku rul ta yý nda yap tý ðý ko nuþ ma da, Cum hu ri yet ta ri hi nin en bü yük ge ce kon du dö nü þüm ve kent sel ye ni le me prog ra mý ný o luþ tu ra rak ül ke ge ne lin de 248 nok ta da kent sel dö nü þüm pro je le ri ni ha ya ta ge çir dik le ri ni be lirt ti. Bay rak tar, e ko no mik kriz de pek çok ül ke de ko nut fi nans man sis tem le ri iþ le mez ha le ge lir ken, TO KÝ nin, ko nut su num mo de li nin de vam lý lý ðý ný ba þa rýy la sür dür dü ðü nü an lat tý. TO KÝ mo de li nin u lus la ra ra sý dü zey de de pek çok ül ke ta ra fýn dan dik kat le iz len di ði ne i þa ret e den Bay rak tar, Tür ki ye nin bü yük bir kal ký ma ham le si i çin de ol du ðu nu, bü yük bir de ði þim ve dö nü þüm ya þa dý ðý ný ve ge liþ ti ði ni i fa de et ti. Bu ge liþ me ye pa ra lel o la rak þe hir le rin çar pýk, plan dý þý ka çak ve dep re me da ya nýk sýz ya pý lar dan a rýn dý rýl ma sý ge rek ti ði ni be lir ten Bay rak tar, kent sel dö nü þü mün sa de ce bi na la rý ye ni le mek ol ma dý ðý na, ay ný za man da sos yal dö nü þü mün de a nah ta rý ol du ðu na dik ka ti çek ti. Er do ðan Bay rak tar, kent sel dö nü þüm le rin çað daþ ve mo dern þe hir ler o luþ tur ma nýn ö te sin de ha yat stan dart la rý ný ar ttýr dý ðý ný di le ge ti re rek, Kent sel dö nü þüm yok sul lu ðu a zal týr, ta bi kay nak la rý ko rur ve sað lýk lý çev re ler o luþ tu rur, get to laþ ma da cid dî o ran lar da dü þüþ mey da na ge ti re ce ði gi bi ge ce kon du böl ge le rin de ki il le gal o lu þum la rýn ö nü nü ke ser, iþ po tan si ye li ni ar ttý ra rak e ko no mi yi can lan dý rýr ve iþ siz li ði a zal týr, in san la rý mý za da ha gü ven li ve mo dern or tam lar da ni te lik li þart lar da hu zur ve mut lu luk i çin de ya þa ma im ka ný sað lar de di. Kent sel dö nü þü mün bir za ru ret ol du ðu nun al tý ný çi zen Bay rak tar, pro je le rin da ha hýz lý bir þe kil de ha ya ta ge çi re bil mek i çin i lâ ve dü zen le me le re ve ko or di na tör ku ru mun be lir len me si ne ih ti yaç du yul du ðu nu be lir te rek, Ý da rî yar gý nýn kent sel dö nü þüm le re i liþ kin ko lay laþ tý rý cý ro lü çok ö nem li dir. Ký sa ca bu iþ, bü tün cül, kap sam lý bir dev let po li ti ka sý ha li ne gel me li dir di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / a a

12 12 Y Ý LAN T. C. KADIKÖY 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ ÝLANEN TEBLÝGAT DOSYA NO: 2009/25911 E. Föy No: 5476 ALACAKLI : TÜRKÝYE ÝÞ BANKASI A.Þ. BÜYÜK MÜKELLEFLER (V.D ) VEKÝLÝ : Av. NÝHAN DÝLEK ÖZKAN (KADIKÖY V.D ) Adres: UZUNÇAYIR CAD. KADIKÖY YAPI ÝÞ MERKEZÝ N0. 31 A BLOK (A-2 GÝRÝÞÝ) KAT. 2 DAÝRE 17 HASANPAÞA KADIKÖY/ÝSTANBUL Büro Tel: BORÇLU : BURÇÝN MERCAN (EROL kýzý 1987 ÜSKÜDAR doðumlu TC.NO: ) ÞAKAYIK SK. ÖMERLÝ MERKEZ MAH. NO: 2 ÝÇ KAPI NO: 2 ÇEKMEKÖY/ÝSTANBUL BORÇ MÝKTARI : 2.139,61 TL (Faiz ve masraflar HARÝÇ) Yu ka rý da a dý, ad re si ya zý lý a la cak lý ya o lan bor cu nuz dan do la yý ya pý lan ic ra ta ki bin de; ya zý lý ad re si ni ze Ö de me Em ri em ri gön de ril miþ ad re si ni zi terk et ti ði niz den Ö de me Em ri em ri bi la teb lið i a de e dil miþ tir.za bý ta ca yap tý rý lan tet kik ve tah ki kat ta da ad re si ni zin tes bi ti müm kün ol ma dý ðýn dan Ö de me Em ri em ri nin i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Ýþ bu i la nýn ga ze te de neþ ri ta ri hin den i ti ba ren yu ka rý da ya zý lý borç ve mas raf la rý ný ka - nu ni sü re ye 15 gün i la ve si i le 22 gün i çin de ö de me niz (te mi na tý ver me niz), borç ö den - mez ve ya i ti raz e dil mez se ceb ri ic ra ya de vam e di le ce ði, i la nen teb lið o lu nur B: T. C. SARIYER ÝCRA DAÝRESÝ (MENKUL AÇIK ARTIRMA ÝLANIDIR) DOSYA NO: 2010/4651 tal. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý bulunan menkul mallar satýþa çýkartýlmýþtýr. Açýk artýrma CUMA günü saat 'de SARIYER Ýlçesi, ERDE O TO - PAR KI ES KÝ KÝL YOS YO LU NO: 1 SA RI YER'de ya pý la cak týr. O gün kýy met le ri nin % 60'ýna is tek li çýk madý ðý tak dir de ÇAR ÞAM BA 2.SA TIÞ ay ný yer ve sa at ler de ya pý la - cak týr. Þu ka dar ki; ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýn ý bul ma sý - nýn ve sa týþ ba ki ye si nin a la ca ðý ný rüç ha ný o lan a la cak la rý nýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den be lir le ne cek % 18 KDV., i ha le dam ga res mi, a - lý cý ya a it o la ca ðý, i ha le þart na me si nin dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði, sa tý þa ka týl mak is te - yen le rin mu ham men de ðe rin % 20'si o ra nýn da nak ti ve ya mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ve ya dö viz ve ya te yi di ya pýl mýþ mil li bir ban ka nýn blo ke çek'i ni ver me le ri nin þart ol du ðu, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce - ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la da i re mi ze baþ vur ma - la rý i lan o lu nur. (X) Vasýta satýþlarýnda; tescil iþlemlerinin tamamlanmasýný müteakip teslim iþlemleri yapýlacaktýr. MENKULÜN SIRA ADEDÝ KIYMETÝ ÖZELLÝKLERÝ TL HYUNDAÝ ROBEX MARKA, ROBEX 210 LC-7 MODEL YILI YAPIMI N SERÝ NOLU, SARI RENKLÝ, KG AÐIRLIÐINDA EAVATÖR ÝÞ MAKÝNASI B: T. C. KADIKÖY 8. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ ÝLANEN TEBLÝGAT DOSYA NO: 2009/22371 E. Föy No: 5671 ALACAKLI : TÜRKÝYE ÝÞ BANKASI A.Þ.BÜYÜK MÜKELLEFLER (V.D ) VEKÝLÝ : Av. NÝHAN DÝLEK ÖZKAN (KADIKÖY V.D ) Adres: UZUNÇAYIR CAD. KADIKÖY YAPI ÝÞ MERKEZÝ NO: 31 A BLOK ( A-2 GÝRÝÞÝ) KAT. 2 DAÝRE 17 HASANPAÞA KADIKÖY/ÝSTANBUL Büro Tel: BORÇLU : GÜNHAN ÇELÝK (AYDIN KADRÝ ve NURTEN oðlu 1963 ÜSKÜDAR doðumlu TC.NO: ) MERDÝVENKÖY MAH. UZUNÇAYIR YOLU CAD. NO: 38/8 KADIKÖY/ÝSTANBUL BORÇ MÝKTARI : 8.220,94 TL (Faiz ve masraflar dahil) Yu ka rý da a dý, ad re si ya zý lý a la cak lý ya o lan bor cu nuz dan do la yý ya pý lan ic ra ta ki bin de; ya zý lý ad re si ni ze Ö de me Em ri em ri gön de ril miþ ad re si ni zi terk et ti ði niz den Ö de me Em ri em ri bi la teb lið i a de e dil miþ tir. Za bý ta ca yap tý rý lan tet kik ve tah ki kat ta da ad re si ni zin tes bi ti müm kün ol ma dý ðýn dan Ö de me Em ri em ri nin i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Ýþ bu i la nýn ga ze te de neþ ri ta ri hin den i ti ba ren yu ka rý da ya zý lý borç ve mas raf la rý ný ka - nu ni sü re ye 15 gün i la ve si i le 22 gün i çin de ö de me niz (te mi na tý ver me niz), borç ö den - mez ve ya i ti raz e dil mez se ceb ri ic ra ya de vam e di le ce ði, i la nen teb lið o lu nur. 13/09/ B: T. C. KADIKÖY 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ ÝLANEN TEBLÝGAT DOSYA NO: 2009/19184 E. Föy No: 3873 ALACAKLI : TÜRKÝYE ÝÞ BANKASI A.Þ. BÜYÜK MÜKELLEFLER (V.D ) VEKÝLÝ : Av. NÝHAN DÝLEK ÖZKAN (KADIKÖY V.D ) Adres: UZUNÇAYIR CAD. KADIKÖY YAPI ÝÞ MERKEZÝ N0: 31 A BLOK ( A-2 GÝRÝÞÝ) KAT. 2 DAÝRE 17 HASANPAÞA KADIKÖY/ÝSTANBUL Büro Tel: BORÇLU : HÜSEYÝN GÜLTEKÝN (YUSUF ve SABRÝYE oðlu 1961 PÜLÜMÜR doðumlu TC.NO: ) ZAÝM CAD. SARIGAZÝ MERKEZ MAH. N: 24 ÝÇ KAPI N: 5 SANCAKTEPE/ÝSTANBUL BORÇ MÝKTARI : 2.606,96 TL (Faiz ve masraflar HARÝÇ) Yu ka rý da a dý, ad re si ya zý lý a la cak lý ya o lan bor cu nuz dan do la yý ya pý lan ic ra ta ki bin de; ya zý lý ad re si ni ze Ö de me Em ri em ri gön de ril miþ ad re si ni zi terk et ti ði niz den Ö de me Em ri em ri bi la teb lið i a de e dil miþ tir. Za bý ta ca yap tý rý lan tet kik ve tah ki kat ta da ad re si ni zin tes bi ti müm kün ol ma dý ðýn dan Ö de me Em ri em ri nin i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Ýþ bu i la nýn ga ze te de neþ ri ta ri hin den i ti ba ren yu ka rý da ya zý lý borç ve mas raf la rý ný ka - nu ni sü re ye 15 gün i la ve si i le 22 gün i çin de ö de me niz (te mi na tý ver me niz), borç ö den - mez ve ya i ti raz e dil mez se ceb ri ic ra ya de vam e di le ce ði, i la nen teb lið o lu nur B: T. C. AKYAZI 1. ÝCRA MÜDRÜLÜÐÜ (Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI) Dosya No: 2010/1659 Talimat. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 17/03/2011 saat 14:00-14:10 arasýnda Ýlhan Otoparký Cuma Mah. Ýlha Sok. No: 3 Akyazý-Sa kar ya ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me ti nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 22/03/2011 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da 2. ar týr ma ya pý la ca - ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun - dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu - zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak KDV a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dds ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye - ne gön de ri le bi le ce ði, bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür - lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Lira (YTL) Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) , HP 915 Plakalý 2006 Model Mercedes Marka 2528 K tipinde, çift dingilli, Karmen Kýrmýzý renkli motor nolu, NMB þasi nolu kamyon. Anahtarý mevcut, ruhsatý yok. B: ANTALYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2008/2424 KARAR NO: 2010/1037 Da va cý Mo bil O il Türk A.Þ. Vek. av. Han de VAR HAN ta ra fýn dan da va lý lar Meh met Sa dýk U ÐUR ve di ðer da va lý lar a ley hi ne Mah ke me miz de a çý lan T.M.K. 691'e gö re ta þýn ma zýn kul la ný la bi lir li ði nin ve de ðe ri nin ko run ma sý da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da; Da va cý nýn da va sý nýn red di ne, yar gý la ma gi der le ri nin da va cý ü ze rin de bý ra kýl ma sý na, hü küm ta ri hin de yü rür lük te o lan a vu kat lýk as ga ri üc ret ta ri fe si ne gö re 500,00 TL Üc re ti ve kâ le tin da va cý dan tah si li i le ve kil i le tem sil e di len da va lý la ra ö den me si ne ka rar ve ril - miþ ol mak la; Ka ra rýn ad re si tes pit e di le me yen da va lý Mus ta fa oð doð. A li KA YA'ya ka ra rýn ga ze te nin ya yý mý ta ri hin den i ti ba ren 7 gün son ra teb lið ya pýl mýþ sa yý la ca ðý, teb - lið ta ri hin den i ti ba ren 8 gün i çin de yu ka rý da be lir ti len da va lý A li KA YA ta ra fýn dan tem yiz e dil me di ði tak dir de da va lý A li KA YA yö nün den ke sin le þe ce ði teb lið ye ri ne geç mek ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 21/02/ B: KÜÇÜKDALYAN BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin 15. maddesi ile bu yönetmeliðin tarihinde yayýnlanan deðiþikliklere ve 657 sayýlý devlet memurlarý Kanununun 48. maddesinin (A) fýkrasý þartlarýný taþýmak koþulu ile aþaðýda unvan, derece, sýnýfý ve sayýlarý belirtilen Ýtfaiye Eri kadrosuna 657 Devlet Memurlarý Kanununa tabi olarak çalýþtýrýlmak üzere 21/03/2011 tarihinde saat 10:00'da yapýlacak sözlü sýnav ile Ýtfaiye Eri alýmý yapýlacaktýr. BAÞVURU ÞARTLARI 1) Türk vatandaþý olmak, 2) Sýnavýn yapýldýðý tarih itibari ile 30 yaþýný doldurmamýþ olmak, 3) Tartýlma ve Ölçülme aç karnýna, soyunuk ve çýplak ayakla olmak kaydýyla erkeklerde en az 1.67 metre, bayanlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 m'den fazla olan kýsmý ile kilosu arasýnda (+,-) 10 kg.'dan fazla fark olmamak, 4) Askerlikle iliþiði olmadýðýna dair veya tecilli olduðuna dair beyan, 5) Kalýcý bulaþýcý hastalýðý olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akýlca bir sakatlýklarý bulunmamak, 6) Siyasi ve medeni haklarý kullanma ehliyetine sahip olmak, 7) Kamu haklarýndan mahrum bulunmamak, (aðýr hapis veya 1 yýldan fazla hapis cezasý ile veya yüz kýzartýcý bir suç ile hüküm giymiþ bulunmamak) 8) Kamu Personeli Seçme Sýnavýna KPSS 2010 sýnavýna girmiþ ve KPSSP94'den en az 63 puan ve üzeri almýþ olmak, 9) Daha önce çalýþtýðý kamu kurum ve kuruluþlarýndan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çýkarýlmýþ olmamak, 10) Yaptýrýlacak güvenlik soruþturmasý sonucunda göreve baþlamalarýnda bir sakýnca bulunmamak, 11) Tercih edilecek kadrolar için aranan diðer baþvuru þartlarýný taþýmak, Belediyemize baþvuran adaylarýn KPSS baþarý puanlarýna göre sýralanarak en yüksek puanlý adaydan baþlamak üzere 3 aday sýnava çaðrýlacak sýnava çaðrýlan adaylar için sýnava giriþ belgesi düzenlenecektir. Sýnava giriþ belgeleri 14/03/2011 pazartesi Günü saat 14:30'a kadar Yazý Ýþleri Müdürlüðünden alýnacaktýr. BAÞVURU ÝÇÝN GEREKLÝ BELGELER 1) KPSS sýnav sonuç belgesi aslý veya noter onaylanmýþ sureti, 2) Nüfus cüzdaný aslý (TC Kimlik numarasý bulunan), 3) Son 2 ay içinde çekilen 3 adet vesikalýk fotoðraf (1 Adet iþ talep formuna yapýþtýrýlacaktýr.), 4) Sabýka kaydý olmadýðýna dair belge, 5) Görevini yapmaya engel olmadýðýna dair Hatay Devlet Hastanesinden alýnan tam teþeküllü saðlýk raporu, 6) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslý veya noter onaylý sureti, 7) Erkek adaylarýn muvazzaf askerlik hizmetini yaptýðýna veya tecilli olduðuna dair belge, 8) Boy ve kilo tespitine iliþkin resmi saðlýk kurumlarýndan alýnan rapor, BAÞVURU YERÝ VE ÞEKLÝ Baþvurular 14/03/2011 pazartesi günü saat 09:30'da baþlayýp ayný gün saat 16:00'ya kadar Küçükdalyan Belediye Baþkanlýðý Yazý Ýþleri Müdürlüðüne þahsen yapýlacaktýr. E- mail yada posta yolu ile yapýlacak baþvurular kabul edilmeyecektir. SINAV YERÝ VE ZAMANI Sýnav Küçükdalyan Belediye Baþkanlýðý Hizmet Binasýnda 21/03/2011 Pazartesi günü saat 10:00'da sözlü sýnav (mülakat) olarak yapýlacaktýr. SINAV KONUSU 1) Türkiye Cumhuriyet Anayasasý 2) Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi 3) 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu 4) Mahalli Ýdareler ile ilgili Temel Mevzuat 5) Genel Kültür DEÐERLENDÝRME Sýnav komisyonunca yapýlacak olan sözlü sýnavda deðerlendirme 100 tam puan üzerinden yapýlacaktýr. Sözlü sýnavdan 70 puanýn altýnda alan adaylar baþarýsýz sayýlacaktýr. Baþarý notu sözlü sýnavda alýnan not ile KPSS puanýnýn ortalamasýdýr. Sýnavý kazananlar Belediye ilam panosuna asýlacaktýr. En yüksek baþarý puaný olan aday asil, baþarý puaný 2. olan aday yedek ilan edilecektir. Asil aday göreve baþlamaz ise yerine yedek adayýn atamasý yapýlacaktýr. Sýnav komisyonu sýnavý iptal edebilir ve durum sýnava girecek adaylara bildirilir. Baþvuru ve iþlemler sýrasýnda gerçeðe aykýrý beyanda bulunduðu veya herhangi bir þekilde gerçeði sakladýðý tespit edilenlerin sýnavlarý geçersiz sayýlýr ve bunlarýn atamasý yapýlmaz. Bu gibi durumlarý tespit edilenlerin atamalarý yapýlmýþ olsa dahi atamalarý iptal edilir. Bu kiþiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarýnda Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna suç duyurusunda bulunulur. ÝLANEN DUYURULUR. B: T. C KADIKÖY 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (ÝLAMSIZ TAKÝPLERDE ÖDEME EMRÝNÝN ÝLANEN TEBLÝÐÝ) 2008/7488 E. ALACAKLI : TÜRKÝYE ÝÞ BANKASI A.Þ VEKÝLÝ : AV. NÝHAN DÝLEK ÖZKAN BORÇLU : NURCAN GÜLMEZ (NECMETTÝN ve SÜSEN kýzý 1978 ÝSTANBUL doðumlu TC.NO: ) HIDIR KUYUSU CAD. HÝSARÖNÜ MAH. N0: 1C ÝÇ KAPI NO: C ÖLÜDENÝZ BELDESÝ FETHÝYE/MUÐLA BORÇ MÝKTARI : ,23 TL TAKÝP MÜSTENÝDÝ : ÖRNEK 7 ÖDEME EMRÝ Dos ya mýz da o lan yu ka rý da ya zý lý a la cak lý ya bor cu nuz dan do la yý yu ka rý da ad re si ni ze 7 no lu ö de me em ri gön de ril miþ ve ad res ten ay rýl mýþ ol ma nýz se be biy le teb li gat ya pý la ma - dan bi la i a de e dil miþ ol ma sý ve za bý ta ca yap tý rý lan tet ki kat ve tah ki kat ta da ad re si ni zin tes pi ti müm kün ol ma dý ðýn dan ka nu ni sü re o lan 7 gün'e 15 gün i la ve e di le rek ö de me em ri nin i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Bor cu nu zu iþ bu i la nýn ga ze te de ya yýn lan ma sýn dan i ti ba ren 22 gün i çin de ö de me niz, bor cun ta ma mý na ve ya bir kýs mý na ve ya a la cak lý nýn ta ki bat ic ra sý hak kýn a da ir, bir i ti ra zý - nýz var sa, se net al týn da ki im za si ze a it de ðil i se 7 gün i çin de ay rý ca ve a çýk ça bil dir me niz, ak si hal de ic ra ta ki bin de bu se ne din siz den sa dýr ol muþ sa yý la ca ðý, im za yý red de ttiði niz tak dir de Mah ke me ö nün de ya pý la cak du ruþ ma da ha zýr bu lun ma nýz, bu na uy maz sa nýz va ki i ti ra zý ný zýn mu vak ka ten kal dý rý la ca ðý, se net ve bor ca i ti ra zý ný zý ya zý lý ve ya söz lü o la - rak ic ra da i re si ne ye di gün i çin de bil dir me di ði niz tak dir de ay ný müd det i çin de 74. Mad - de ye i ti raz e di lip red de dil di ði tak dir de i se 18 gün i çin de 75. mad de ye gö re mal be ya nýn - da bu lun ma nýz ha lin de ay rý ca ha pis le ce za lan dý rý la ca ðý nýz ih tar o lu nur. B: T. C. KARAMÜRSEL SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2008/223 Esas. DAVALILAR : AYÞE YILMAZ - Tepeköy Köyü / Karamürsel Da va cý Ne vin Öz kan ta ra fýn dan a ley hi ni ze a çý lan Or tak lý ðýn Gi de ril me si da va sý nýn ya - pý lan yar gý la ma sýn da; Mah ke me niz ce da va di lek çe sin de be lir ti len ad re si ni ze du ruþ ma gü nü nü bil di rir da ve - ti ye çý ka rýl mýþ o lup, ad re si niz den ay rýl dý ðý nýz ge rek çe siy le teb li gat ya pý la ma mýþ týr. Ad - res a raþ týr ma sýn dan da bir ne ti ce a lý na ma dý ðýn dan da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma Gü nü: 08/03/2011 gü nü sa at: 11:20'de du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma nýz, ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, Ak si tak tir de H.U.M.K.'nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su su, Da va Di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: T. C. ADANA 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO : 2011/129 GEREKÇELÝ KARAR KARAR NO : 2011/85 HÜKÜM: Yu ka rý da i zah e di len ne den ler le; Da va nýn KA BU LÜ Ý LE, A da na Ý li, Sey han Ýl çe si, Dö þe me Ma hal le si Cilt No: 12, Ha ne No: 496, T.C. No: 'de ka yýt lý Za fer ve Sem ra'dan ol ma 30/10/1980 Do ðum lu Gü ney ÇOK KUY KU LU'nun nü fus ka yýt la rýn da Çok kuy ku lu o lan so yis mi nin ''..ÇOK DUY - GULU.." O LA RAK DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE B: TAZÝYE Derinceden Mustafa Çetin kardeþimizin babasý Bayram Çetin'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Derince, Ýzmit, Baþiskele, Kuruçeþme, Körfez Yeni Asya Okuyucularý GEÇMÝÞ OLSUN Deðerli aðabeyimiz Necati Yýlmaz'ýn baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik, geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Fatih-Eyüp Yeni Asya Okuyucularý TEBRÝK Deðerli kardeþimiz Mehmet Aydoðdu Beyefendi ilehesna Hanýmefendinin Ervanur adýný verdikleri bir kýz çocuklarý, Deðerli kardeþimiz Av. Ýsmail Kara ile Hilal Hanýmefendinin Ahmet Eren adýný verdikleri bir erkek çocuklarý, dünyaya gelmiþtir. Küçük yavruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý uzun ömürler dileriz. Fatih-Eyüp Yeni Asya Okuyucularý T. C. ÜSKÜDAR 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2010/2998 TAL, ÖRNEK NO: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 09/03/2011 günü 10:00-10:05 saatleri arasýnda BAÐLARBAÞI MAH. GÜMÜÞYOLU CAD. KAZDAL CAMÝ YANI NO. 42 ÜSKÜDAR yapýlacak ve o günün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 14/03/2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlacaðý. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lý nýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun - dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den K.D.V.'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic - ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak tir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te - ye ne gön de ri le bi le ce ði, sa tý þa iþ ti rak et mek is te yen le rin mu ham men be de lin % 20'si o - ra nýn da na kit pa ra ya da eþ de ðer de ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri þart týr. Faz la bil - gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu - nur. (Ýc.Ýf.K. 114/1, 114/3) Yönetmelik Örnek No: 25 Muhammen kýymeti LÝRA (YTL) ADEDÝ CÝNSÝ ,00 YTL 1 27 D 8618 Plakalý 2006 Model Renault Marka Otomobil Ön Cam Kýrýk Muhtelif Yerlerde Çizikler Mevcut. B: T. C. GEBZE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI) 2011/289 T. Dosyamýzdan rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 25/03/2011 saat 11:00-11:05 arasýnda GEB ZE/KO CA E LÝ ÇE LÝ KEL O TO - PARKI BA RIÞ MAH. KO ÞU YO LU CAD SOK. NO: 11 ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy - me ti nin % 60'ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 30/03/2011 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra - sýn da 2. ar týr ma ya pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak KDV, dam ga res mi, tel la li ye a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka - rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ý ha le ye ka tý la cak lar dan ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 20'si ka dar te mi nat a lý nýr.) LÝRA ADET MALIN CÝNSÝ (ÖNEMLÝ NÝTELÝK VE ÖZELLÝKLERÝ) adet 34 DG 5317 PLAKALI, KIA RIO MARKA, 2007 MODEL, RIO 1.4 EX GSL HB ADV. A/T TÝPÝ, BENZÝNLÝ, KIRMIZI RENKLÝ, HUSUSÝ OTOMOBÝL. SAÐ ÖN ÇAMURLUK EZÝK, MUHTELÝF YERLERÝNDE ÇÝZÝKLER MEVCUT. ANAHTAR VAR, RUHSAT YOK. B: T. C. ÝSTANBUL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN 2007/26 Te re ke Tes pi ti Ýs tan bul Ý li, Fa tih Ýl çe si, Sa ra çis hak ma hal le si, Cilt No: 95, Ha ne No: 1117'de nü fu sa ka - yýt lý Tak for ve Ze pur Va lan tin'den ol ma, 07/04/1946 Ýs tan bul do ðum lu ve T.C. kim lik nu ma ra sýn da ka yýt lý mü te vef fa LE VON E ROL GÜ LER YÜZ'ün 30/01/2004 ta ri - hin de ve fat et ti ðin den, te re ke si nin tes pi ti ve def te ri nin tu tul ma sý ta lep e dil miþ ol mak la, borç lu ve a la cak lý la rýn T.M.K.'nun 621. mad de si ge re ðin ce bir ay i çe ri sin de mah ke me miz dos ya sý na borç ve a la cak lý la rýn ve sa ik le ri i le bir lik te kay det tir me le ri, def te re ka yýt yap týr - ma yan la rýn sü re yi ge çir miþ sa yý la cak la rý, a la cak i le borç la rý nýn ka bul e dil me ye ce ði ve du - ruþ ma sý nýn 30/03/2011 gü nü sa at 10.00'da ya pý la ca ðý i lan o lu nur. 09/02/ B: T. C. GAZÝOSMANPAÞA 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO: 2010/582 Esas. KARAR KARAR NO: 2011/9 1) DA VA CI NIN DA VA SI NIN KA BU LÜ i le, Si vas Ý li, Za ra Ýl çe si, Ye þil köy Cilt no: 132, Ha - ne: 16, BSN: 20'de nü fu sa ka yýt lý En ver ve Se mi ha'dan ol ma Za ra 01/01/1974 do ðum lu MU KAD DES CE LEP'in nü fus ta "MU KAD DES" o lan a dý nýn "YU NUS EM RE' o la rak TAS HÝ - HEN TES CÝ LÝ NE. B: T. C. FATÝH 2. ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN DOS YA NO: 2010/326 Ýs tan bul i li, E yüp il çe si E sen te pe mah/köy. 107 ha ne de ka yýt lý Nes li han ve Yýl maz oð lu 1989 do ðum lu TC no lu Tay fun Ter zi'nin so ya dý nýn " TER ZÝ" o la rak dü zel til me si ne ka rar ve ril miþ tir. Du yu ru lur. B: 15071

13 Ý LAN 13 E LE MAN nözel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öðretmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur Antakya/Hatay nbeþiroðlu Grup Mühendislik Danýþmanlýk Gayrimenkul Danýþmanlýk Mesut Beþiroðlu Makine Mühendisi Osman Yýlmaz Mah. Kýzýlay Cad. No:57 Gebze/Kocaeli Tel/Fax: Manas Asansör Proje,Taahhüt,Montaj,Bakým Revizyon nsul ta nah met böl ge sin de ki o te li miz i çin Ýn gi liz ce bi len bay re sep si yon e le ma ný a ra mak ta yýz. Ýr ti bat tel : ne Eh li yet li Kam yon Þo fö - rü a ra ný yor n ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) n Bað cý la rýst. Cep te le fo nu ta mir ser vi - si ne us ta a ra ný yor. An ka Ý le ti þim (0212) (0212) KÝ RA LIK DA Ý RE n Sa hi bin den De niz li de Bü ro ya Mu â ye ne hâ ne ye uy - gun Ki ra lýk Da i re Meh met çik mah. Kýb rýs Þe hit ler cad de - sin de 100m Yük sek ze - min Her þe yiy le Lüx Ye ni ya - pý lý Do ðal gaz lý Kom bi li (0533) nsa hi bin den De niz li de Ki ra lýk Da i re Meh - met çik mah. Kýb rýs Þe hit ler - de 95m Kom bi li Do ðal - gaz lý (0533) n75 m2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL (0212) n3+1, kom bi li, mas raf sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) ndýk MEN Ö VEÇ LER Ah - met Ha þim Cad. Ki ra lýk Da i re Ýr ti bat: (0533) n100 m2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do - ðal gaz so ba lý 500 TL (0212) n150 m 2 ki ra lýk sa na yi cey - ran lý dük kân, ta kas lý 500 TL. (0543) n90 m2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal - gaz so ba lý ki ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) SA TI LIK DA Ý RE nde niz li de Ak ko nak ma - hal le sin de ye ni bi na 3+1 da i - re 3.kat 125m 2 Tel: n SA HÝ BÝN DEN AN KA RA De me tev ler de sa tý lýk da i re De met met ro sun da ön ce le ri mu a ye ne ha ne o lan iþ ye ri ne de uy gun 3+1 kom bi li 150 m 2 1. Cad. Hül ya Ap. 3/3'de (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko - nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Bað lar ba þýn da Sa tý lýk Ar sa Bað ba þý Be le di ye si ar ka sý ko ru luk ya ný 343 m 2 B+3 kat i - mar lý (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý - nar kent'te sa tý lýk Dub leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) n DE NÝZ LÝ Al bay rak Mey - da ný Pek de mir kar þý sýn da 3+1 ka lo ri fer li (0258) (0533) SA TI LIK AR SA n KAY SE RÝ YE 18 km U zak - lýk ta m 2 Tar la TL Þa ban Yü ce türk n BUR SA YE NÝ ÞE HÝR'e 6 km me sa fe de m 2 bað vas fýn da tar la TL, m 2 mey ve bah çe si TL (0224) (0535) n BUR SA OR HAN GA ZÝ'de i ki fab ri ka a ra sýn da ke le pir m 2 Mey ve Bah çe si (0532) n AR NA VUT KÖY DUR - SUN KÖY'de m TL (va de li) (0532) n ÝZ NÝK Yü rük ler de 2,700 m 2 i mar lý 25,000 (0534) VA SI TA n2003 Mo del Pe u got Part ner te miz a ra ba Tel: De niz li n Sa hi bin den Sa tý lýk A raç 2004 mo del Pa li o Van 1200 mo tor 8 valf km ilk e lim (0533) n 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz2752 mo - del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya - kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. (0212) n LAND RO VER 3.9 Vo gu e 1992 mo del, km, gü müþ gri, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, ya kýt ben zin + LPG o to ma tik vi tes, 5 ka - pý, 4x4, i kin ci el TL (0543) ÇE ÞÝT LÝ ngeb ze Ab di Ý pek çi Ma hal le - sin de (Tren Ýs tas yo nu Ya ný) bu - lu nan "U cuz luk Ja pon Pa za rý" Dük ka ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek Ýs ti yo rum nba þak Trak tör Ba yi i Ce lal Mah. Sað lýk Sok. No: Mu sa Top ndev REN KÝ RA LIK Þa hin Mi ni Mar ket Zu hu rat ba ba Ma hal le si Tür kiþ Cad de si No: 18/B Ba kýr köy/ýs TAN BUL TC NO: ncý ÐER ve KE BAP sa lo nu dev ren sa tý lýk týr. (0324) MER SÝN NAK LÝ YAT n AKF LAÞ þe hi ri çi þe hir le ra ra - sý ma ran goz lu ZAYÝ n 34 TEZ 42 Plakalý ticari taksimizin belediye ruhsatýný kaybettik. Hükümsüzdür. Lütfi Fýrat, Yaþar Özgül n 34 TJF 87 Plakalý ticari taksimin belediye ruhsatýný kaybettim. Hükümsüzdür. Nizmettin Ýnam n 34 THE 44 Plakalý ticari taksimin belediye ruhsatýný kaybettim. Hükümsüzdür. Esra Özkan yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Y PER DE TA SA RIM Tül Per de Di kim E vi M. Ze ki Ay dýn Çak mak çý lar Yo ku þu Çak mak çý lar Ýþ Ha ný No: 83/8 Tel: (0212) Gsm: (0555) E MÝ NÖ NÜ/ÝS TAN BUL Sa yý: 2010/1117 E sas. 02/03/2011 Da va cý KE MAL MU TAF ve ki li Av. YA KUP YAR ta ra fýn dan da va lý NA TA LI MU TAF a ley - hi ne a çý lan ya pýl mak ta o lan yar gý la ma sýn da da va lý nýn ad re si tes pit e di le me di ðin den da - va lý ya da va di lek çe si nin ve du ruþ ma gü nü nün i lan yo lu i le teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Da va cý Ke mal Mu taf ve ki li Av. Ya kup Yar 01/09/2011 ta rih li di lek çe si i le ta raf la rýn 13/03/2001 yýl ýn da ev len dik le ri ni, müþ te rek ço cuk la rý nýn bu lun ma dý ðý ný, da va lý nýn ev li lik ön ce sin de ya ban cý uy ruk lu i ken ev li lik i le Tür ki ye Cum hu ri yet va tan daþ lý ðý ný ka zan dý ðýný, da va lý nýn T.C va tan daþ lý ðý ný ka zan dýk tan son ra, mü vek ki li ne kar þý o lan dav ra nýþ la rý na dik kat et me me ye baþ la dý ðý ný, her ak þam ya ban cý uy ruk lu ar ka daþ la rý i le dý þa rý çýk ma ya geç sa at ler de müþ te rek ha ne ye dön me ye baþ la dý ðý ný, mü vek ki li nin da va lý yý i kaz et me si du ru mun da her de fa sýn da "sen ba na ka rý þa maz sýn, ben ha ya tý mý ya þý yo rum, sen de ken di ha ya tý ný ya þa" de di ði ni, da va lý nýn o lum suz dav ra nýþ la rý nýn i ler le yen za man lar da da va lý nýn o lum suz dav ra nýþ la rý nýn art tý ðý ný, mü vek ki li ne sor ma dan ve i zin al ma dan yurt - dý þý na gi dip gel me ye baþ la dý ðý ný, da va lý i le ko nu þup prob lem le ri hal let me ye ça lýþ sa da hi da va lý nýn her de fa sýn da "sen ba na ka rý þa maz sýn, sen kim sin ki ba na he sap so ru yor sun, mem le ke ti me git mek i çin sen den mi i zin a la ca ðým" di ye be yan da bu lun du ðu nu, da va lý - nýn ev li lik mü es sese si i le bað daþ ma yan hal ve ha re ket le ri nin git tik çe art ma ya de vam et ti ði ni, ta raf la rýn kav ga et me ye baþ la dýk la rý ný, son o la rak 2004 yý lý nýn yýl ba þý a re fe sin - de mü vek ki li e þi i le a ra la rýn da ki so run la rý hal let mek ve a ra la rý nýn dü zel me si i çin a i le cek gö rüþ tük le ri ar ka daþ la rý ve yýl ba þý kut la ma sý i çin ye mek a yar la dý ðý ný, da va lý ya giy si al - mak i çin pa ra ver mek is te di ði ni, da va lý nýn i se yýl ba þý kut la ma sý na gel me ye ce ði ni, tek ba þý na kut la ya ca ðý ný söy le di ði ni, bu nun ü ze ri ne mü vek ki li nin si nir len di ði ni, ta raf la rýn kav ga et tik le ri ni, kav ga es na sýn da da va lý nýn mü vek ki li ne "be nim çýk tý ðým bi ri var, ben ar týk o nun e þi yim, yýl ba þý ný da sev gi lim le kut la ya ca ðým" de di ði ni, bu nun ü ze ri ne mü vek - ki li nin da va lý ya "de fol git e vim den, ki me ka rý lýk ya pý yor san o nun e vin de kal" di ye rek ev - den da va lý yý kov du ðu nu, da va lý nýn ö zel eþ ya la rý ný a la rak ay ný ge ce müþ te rek i ka met gâ hý terk et ti ði ni, ta raf la rýn 6 yýl dýr ay rý ya þa dýk la rý ný, o gün den be ri mü vek ki li nin da va lý dan ha ber a la ma dý ðý ný, ta raf la rýn ev li lik le ri nin fi i len bit ti ði ni, ev li lik bir li ði nin de va mý nýn mü - vek ki li i çin kat la nýl maz hal al dý ðý ný, bu ne den ler le ta raf la rýn þid det li ge çim siz lik ne de ni i - le bo þan ma la rý na ka rar ve ril me si ni, yar gý la ma gi der le ri i le üc re ti ve kâ le tin da va lý ya yük - len me si ni ta lep et miþ tir. Du ruþ ma nýn 01/04/2011 gü nü sa at: 09:30'da ya pýl ma sý na ka rar ve ril miþ tir HUMK' un 213 ve 509/510. Mad de le ri ge re ðin ce öz rü ol mak sý zýn bel li gün ve sa at te Mah ke me de ha zýr bu lun ma dý ðý nýz ve ya ken di ni zi bir ve kil i le tem sil et tir me di ði niz tak dir de yar gý la - ma ya yok lu ðu nuz da de vam e di le ce ði ve yok lu ðu nuz da ka rar ve ri le ce ði da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü nün teb li ði ye ri ne Ý LAN o lu nur. 02/03/ B: T. C. KARTAL 1. AÝLE MAHKEMESÝ ÝLAN Konak Vergi Dairesi mükelleflerinden olup, adý, soyadý, ünvaný yukarýda yazýlý mükellef adýna tanzim edilmiþ Vergi/Ceza Ýhbarnameleri adý geçenin dairemizce bilinen adreslerinde bulunamamasý sebebiyle posta ve memur eliyle tebliði mümkün olmamýþtýr. Bu nedenle ilanen teblið yapýlmasý zorunluluðu doðmuþ olup, 213 Sayýlý V.U.K'nun 103 ila 106. Maddelerine istinaden ilgililerin; iþ bu ilan tarihinden baþlayarak, 1 ay içinde Vergi Dairesi Müdürlüðüne bizzat veya bilvekâle müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açýk adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayýtlý resmi teblið yapýlacaðý, aksi halde ilana alýnmýþ sayýlacaðý ve ilana alýndýktan 1 ay süre sonunda teblið yapýlmýþ olacaðý ÝLAN OLUNUR. B: ÝZMÝR VERGÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KONAK VERGÝ DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ MÜKELLEFLERÝNE AÝT VERGÝ/CEZA ÝHBARNAMELERÝ ÝLAN LÝSTESÝ Mal Alýmý için ihale ilaný "Vahit Meriç - Meriç Mandýracýlýk Ticaret", Doðu Anadolu Kalkýnma Ajansý (DAKA) 2009 Kü çük ve Or ta Bü yük lük te ki Ýþ let me ler (KO BÝ) Ma li Des tek Prog ra mý kap sa mýn da sað la nan ma li des tek i le Muþ'ta En teg re Süt Ü rün le ri Ýþ le me Pa - ket le me Te si si Ka pa si te Ar tý rý mý Pro je si i çin mal a lý mý i ha le si so nuç lan dýr ma yý plan la mak ta dýr. Ý ha le ye ko nu a lan mal ze me a lým la rý 5 Lot'tur: LOT1: Süt Alým Ünitesi, LOT2: Kaþar Ünitesi, LOT3: Yoðurt Ünitesi, LOT4: Ayran Ünitesi, LOT5: Enerji + Montaj Ünitesi Ý ha le ye ka tý lým ko þul la rý, is tek li ler de a ra na cak tek nik ve ma li bil gi le ri de i çe ren Ý ha le Dos ya sý Er zu rum Yo lu Stad yum Kar þý sý No: 23 MUÞ ad re sin den 100 TL be del mu ka bi li te min e di le bi lir. Ý ha le i le il gi li de tay lý bil gi Tel: (0436) te le fo nun dan öð re ni le bi lir. Ýs tek li le rin tek lif le ri ni, bi rim fi yat ü ze rin den KDV ha riç ver me le ri ge rek mek te dir Tek lif tes li mi i çin son ta rih: ve sa a ti: 17.00'dýr. Ge rek li ek bil gi ya da a çýk la ma lar; ka.org.tr in ter net ad re sin de ya yýn la na cak týr. Tek lif ler, ta ri hin de, sa at 10.00'da ve Er zu rum Yo lu Stad yum Kar þý sý No: 23 MUÞ ad re sin de ya pý la cak o - tu rum da a çý la cak týr. B: E SAS NO: 2009/18 E sas. Da va cý Di la ver Ka ya ve ki li Av. Ta þan Te ke li ta ra fýn dan da va lý Can sel Ka ya a ley hi ne a çý - lan Bo þan ma da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; Da va lý Can sel Ka ya'nýn ad re si tes bit e di le me di ðin den a dý na teb li gat ya pý la ma dý ðý ve bu ne den le hak kýn da ki da va di lek çe si nin ve du ruþ ma gü nü nün i la nen teb li ði ne ka rar ve - ril di ðin den, da va cý Di la ver Ka ya ve ki li ta ra fýn dan ta raf la rýn bo þan ma la rý na, müþ te rek ço - cuk la rýn ve la ye ti nin da va cý Di la ver Ka ya'ya ve ril me si ne da ir da va i ka me e dil miþ ol du ðu ve du ruþ ma sý nýn 11/03/2011 gü nü sa at 10:50'ye bý ra kýl dý ðý, da va lý nýn mez kur gün ve sa - at te du ruþ ma da ha zýr bu lun ma sý ve ya ken di si ni yet ki li bir ve kil le tem sil et tir me si, ak si tak dir de da va ya yok lu ðun da de vam e di lip ne ti ce le ne ce ði hu su su nun da va di lek çe si nin ve du ruþ ma gü nü nün da va lý ya teb li ði ye ri ne ka in ol mak ü ze re i lan o lu nur. B: T. C. GÜLÞEHÝR ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ (AÝLE MAHKEMESÝ SIFATIYLA) SAYI: 2010/4350 Talimat. Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy me ti ya zý lý Mah cuz mal la rýn 1. sa tý þý 25/03/2011 gü nü sa at i le a ra sýn da Fa tih Ke mik li Bu run sk. N. 5 E re sin o tel Kar þý sý Top ka pý O to par ký ad re sin de ya pý la cak o gü nü tak dir e di len kýy me tin % 60 i le sa týþ ve pay laþ týr ma mas raf la rý i le rüç han lý a la cak lý lar var i se rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca - ðý nýn top la mýn dan faz la sý na ta lip li çýk ma dý ðý ve ya a lý cý çýk ma dý ðý tak dir de 30/03/2011 gü nü ay ný yer ve ay ný sa at ler a ra sýn da i kin ci a çýk ar týr ma ya pý la cak ve bu sa týþ ta tak dir e di len kýy me tin % 40 i le sa týþ ve pay laþ týr ma mas raf la rý i le var sa rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý nýn top la mýn dan faz la sý na en çok ar tý ra na i ha le ya pý la cak týr. Mah cu zun sa týþ be - de li ü ze rin den a lýn ma sý ge re ken % 1 KDV a lý cý ya a it o la cak týr. Þart na me nin Ýc ra dos ya - sýn dan gö rü le bi le ce ði gi bi mas raf ve ril di ðin de is te ye ne bir su re ti gön de ri le cek tir. Da ha faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da sa yý nu ma ra sý ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le da i re mi ze baþ vur ma la rý i len o lu nur. 02/03/2011 Satýþý yapýlacak mallarýn Takdir edilen kýymeti Adedi Cinsi TL 1 34 LPS 24 plakalý, gri renkli Marea ELX model 1997 model, aracýn arka tamponu vuruk, genelinde muhtelif çizikler paslar mevcut, tekerlek inik, camlar saðlam anahtar ve ruhsat mevcut. B: T. C. FATÝH 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (MENKUL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya: 2010/8295 BORÇLU: ZEKÝ KANZA Kýbrýs Mah. Çamlýk Cad. 28 Sokak, N: 2 Þahinbey/GAZÝANTEP Birleþik Fon Bankasý A.Þ. tarafýndan 2.047,95 TL alacaðýn tahsili için aleyhinize yapýlan icra takibinde gönderilen (7-49 ) örnek nolu ödeme emri teblið edilmemiþ ve zabýta tahkikatý neticesinde de yeni adresinizin tespitine imkân bulunamadýðýndan ödeme emrinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Yu ka rý da ya zý lý bor cu nu zu mas raf la rý i le bir lik te ka nu ni sü re ye (15 ) gün i la ve siy le (22) gün i çin de ö de me niz bor cun ta ma mý na ve ya im za ya bir i ti ra zý nýz o lur sa yi ne ( 22 ) gün i çin de a çýk ça bil dir me niz, ak si hal de siz den sa dýr ol muþ sa yý la ca ðý, im za yý re det ti - ði niz tak dir de mer ci i ö nün de ya pý la cak du ruþ ma da ha zýr bu lun ma nýz, bu lun ma dý ðý nýz tak dir de i ti ra zý ný zýn kal dý rý la ca ðý 74. Mad de mu ci bin ce mal be ya nýn da bu lun manýz, borç ö den mez ve ya i ti raz e dil mez se ceb ri ic ra ya de vam e di le ce ði, ta ki be i ti raz et ti ði niz tak dir de i ti raz la bir lik te teb lið gi der le ri ni ö de me niz ak si hal de i ti raz et me miþ sa yý la ca - ðý nýz ö de me em ri nin teb li ði ma ka mý na ka im ol mak ü ze re i la nan teb lið o lu nur. B: ÝSTANBUL 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN ÝLANEN TEBLÝGAT ESAS NO: 2010/567 GEREKÇELÝ KARAR KARAR NO: 2011/74 1- Da va nýn KA BU LÜ NE, Tun ce li i li, Maz girt il çe si, Ge - çit ve ren kö yü Cn: 43 Hn:34 Bsn: 133'te nü fu sa ka yýt lý da va cý lar A li Ka ra man i le Gül lü Ka ra man'ýn müþ te rek ço - cuk la rý o lan Üs kü dar 2005 do ðum lu TC no lu Hü se yin Ka raman'ýn Hü se yin o lan a dý nýn nü fus kü - tü ðün de Hü se yin De niz o la rak DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE, B: T. C. KARTAL 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ 2009/20332 E. ALACAKLI : TÜRKÝYE ÝÞ BANKASI A.Þ. VEKÝLÝ : AV. NÝHAN DÝLEK ÖZKAN BORÇLU : SANER ÝLBARS (NAZÝM ve MAYA oðlu 1968 KARS doðumlu TC.NO: ) KARACA SOK. HÜRRÝYET MAH. NO: 27 ÝÇ KAPI NO: 29 KARTAL/ÝSTANBUL BORÇ MÝKTARI : 5.626,79 TL (FAÝZ VE MASRAFLAR HARÝÇ) TAKÝP MÜSTENÝDÝ : ÖRNEK 7 ÖDEME EMRÝ Dos ya mýz da o lan yu ka rý da ya zý lý a la cak lý ya bor cu nuz dan do la yý yu ka rý da ad re si ni ze 7 no lu ö de me em ri gön de ril miþ ve ad res ten ay rýl mýþ ol ma nýz se be biy le teb li gat ya pý la ma - dan bi la i a de e dil miþ ol ma sý ve za bý ta ca yap tý rý lan tet ki kat ve tah ki kat ta da ad re si ni zin tes pi ti müm kün ol ma dý ðýn dan ka nu ni sü re o lan 7 gün'e 15 gün i la ve e di le rek ö de me em ri nin i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Bor cu nu zu iþ bu i la nýn ga ze te de ya yýn lan ma sýn dan i ti ba ren 22 gün i çin de ö de me niz, bor cun ta ma mý na ve ya bir kýs mý na ve ya a la cak lý nýn ta ki bat ic ra sý hak kýn a da ir, bir i ti ra - zý nýz var sa, se net al týn da ki im za si ze a it de ðil i se 7 gün i çin de ay rý ca ve a çýk ça bil dir me - niz, ak si hal de ic ra ta ki bin de bu se ne din siz den sa dýr ol muþ sa yý la ca ðý, im za yý red de di - niz tak dir de Mah ke me ö nün de ya pý la cak du ruþ ma da ha zýr bu lun ma nýz bu na uy maz sa - nýz va ki i ti ra zý ný zýn mu vak ka ten kal dý rý la ca ðý se net ve bor ca i ti ra zý ný zý ya zý lý ve ya söz lü o la rak ic ra da i re si ne ye di gün i çin de bil dir me di ði niz tak dir de ay ný müd det i çin de 74. Mad de ye i ti raz e di lip red de dil di ði tak dir de i se 18 gün i çin de 75. mad de ye gö re mal be ya - nýn da bu lun ma nýz ha lin de ay rý ca ha pis le ce za lan dý rý la ca ðý nýz ih tar o lu nur. B: T. C. KADIKÖY 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ ÝLAMSIZ TAKÝPLERDE ÖDEME EMRÝNÝN ÝLANEN TEBLÝÐÝ E SAS NO: 2010/142 KA RAR NO: 2011/16 Da va cý GÜ LER KARS a ley hi ne mah ke me miz de a çý lan Nü fus (A dýn ip ta li Ýs tem li) da - va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da; Da va nýn ka bu lü i le Es ki þe hir, Mi hal lýç çýk Ýl çe si, Med re se Mah. C: 2, H: 17'de nü fu sa ka - yýt lý Ýb ra him ve Re þa di ye'den ol ma, 16/03/1981 do ðum lu da va cý GÜ LER KARS'ýn is mi nin T.M.K. 27. mad de si u ya rýn ca ES MA NUR o la rak tas hi hen dü zel til me si ne ka rar ve ril di ði i - lan o lu nur. Ýþ bu i la nýn ya yýn lan dý ðý ta rih ten i ti ba ren 7 gün son ra teb lið e dil miþ sa yý la cak týr. 24/02/ B: PEN DÝK 1. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN ÝLAN E SAS NO: 2010/373 E sas. KA RAR NO: 2011/36 Da va cý Le vent Kah rý man ta ra fýn dan da va lý nü fus mü dür lü ðü a ley hi ne a çý lan so ya dý tas hi hi da va sý se be biy le; Mah ke me mi ze a it 2010/373 E. 2011/36 K. sa yý lý 07/02/2011 ta rih li ka rar i le da va cý Le - vent Kah rý man'ýn ön a dý ba ki kal mak kay dý i le so ya dý nýn Kah ra man o la rak dü zel til me si - ne da ir ve ri len ka rar i la nen teb lið o lu nur. 21/02/ B: BAKIRKÖY 8. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý 14 SPOR Y FÝLEDE 2 TÜRK TAKIMI 4'LÜ FÝNALE YÜKSELDÝ MART'TA ÝS TAN BUL'DA DÜ ZEN LE NE CEK VOLEYBOL AVRUPA ÞAMPÝYONLAR LÝGÝ DÖRT LÜ FÝ NAL - DE MÜ CA DE LE E DE CEK VA KIF BANK GÜ NEÞ SÝ GOR TA TÜRK TE LE KOM, FENERBAHÇE ACIBADEM'ÝN RA - KÝ BÝ O LUR KEN, YA RI FÝ NA LÝN DÝ ÐER MA ÇIN DA RA BÝ TA BA KÜ Ý LE SCA VO LÝ NÝ PE SA RO KAR ÞI LA ÞA CAK. ÇÝFT MAÇ OYNANACAK Kupada ilk maçlar Ýstanbul'da BU se zon 49'un cu su dü zen le nen Zi ra at Tür ki ye Ku pa sý'nda ya rý fi - na le ka lan ta kým lar bel li ol du. Çey rek fi nal de ra kip le ri ni e le yen Be þik taþ, Ga zi an teps por, Genç - ler bir li ði ve Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por ya rý fi na le a dý ný yaz - dýr dý. Da ha ön ce ya pý lan ku ra çe - ki mi ne gö re, ya rý fi nal de eþ leþ me - ler Be þik taþ-ga zi an teps por ve Ýs - tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por- Genç ler bir li ði þek lin de ol du. Çift maç lý e le mi nas yon sis te mi ne gö - re oy na na cak ya rý fi nal de ilk maç - lar Ýs tan bul'da, rö vanþ la rý i se Ga - zi an tep ve An ka ra'da oy na na cak ve fi na le çý ka cak e kip ler bel li o la - cak. Ya rý fi nal maç la rý nýn ta rih le ri da ha son ra a çýk la na cak se zo nu Zi ra at Tür ki ye Ku - pa sý fi nal ma çý Kay se ri Bü yük þe - hir Be le di ye si Ka dir Has Sta - dý'nda oy na na cak. G.An tep kar þý sýn da ku pa dan e le nen G.Sa - ray'da bü tün fut bol cu lar pro tes to e dil miþ ti. GALATASARAY- KARABÜKSPOR TÜRKÝYE Kupasý'nda elenerek tek hedefi ligde ilk 4 sýrayý elde etmek olan Ga la ta sa ray bugünkar de mir Ka ra büks por'la lig ta ri hin de 8. kez kar þý kar þý ya ge le cek. Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da baþlayacak karþýlaþmayý Cüneyt Çakýr yönetecek. Ý ki ta kým a ra sýn da ge ri de ka lan 7 maç tan 4'ü nü Ga la ta sa ray ka zan dý, 2'si be ra be re so nuç lan dý, Kar de mir Ka ra büks por sa de ce bu se zo nun ilk ya rý sýn da ki maç ta ga lip gel di. Ga la ta - sa ray'ýn top lam 12 go lü ne, Kar de mir Ka ra büks por 4 gol le cevap ve re bil di. VOLEYBOL Av ru pa Þam pi yon lar Li gi'nde 6'lý play-off tu ru rö vanþ maç la rý nýn ar dýn dan, dört - lü fi na le yük se len ta kým lar bel li ol du. Fe ner bah - çe A cý ba dem'in ev sa hip li ðin de Ýs tan bul'da dü - zen le ne cek dört lü fi nal de, ev sa hi bi ta ký mýn ya - ný sý ra, bir di ðer Türk e ki bi Va kýf bank Gü neþ Si gor ta Türk Te le kom, Ý tal ya'nýn Sca vo li ni Pe - sa ro ve A zer bay can'ýn Ra bi ta Ba kü ta kým la rý þam pi yon luk i çin mü ca de le e de cek. VAKIFBANK ECZACI'YI 2 DEFA YENDÝ Lig de 6'lý play-off tu run da ilk maç ta 3-0 yen di ði Ec za cý ba þý Vit ra'yý rövanþta 3-2 ye ne rek dört lü fi - na le yük se len Va kýf bank Gü neþ Si gor ta Türk Te - le kom, ya rý fi nal de Fe ner bah çe A cý ba dem'in ra ki - bi ol du. Ý ki Türk ta ký mýn mü ca de le si son ra sý bir Türk ta ký mý fi nal de mü ca de le et me ye hak ka za - na cak. A zer bay can'ýn Ra bi ta Ba kü ta ký mý i se ilk maç ta 3-0 yen di ði Po lon ya'nýn Bank BPS Fak ro Musz yna ta ký mý ný rö vanþ ta da 3-0 mað lup e de - rek, dört lü fi nal vi ze si ni al dý. Ý tal ya'nýn Sca vo li ni Pe sa ro ta ký mý da ilk maç ta 3-1 yen di ði Ýs viç re'nin Vo le ro Zü rih ta ký mý ný rö vanþ ta 3-2 ye ne rek, dört - lü fi nal de Ra bi ta Ba kü'nün ra ki bi ol du. BURHAN BELEK'TE OYNANACAK Ýs tan bul Bur han Fe lek Vo ley bol Sa lo nu'nda Mart'ta dü zen le ne cek dört lü fi na lin ilk gü nün - de Fe ner bah çe A cý ba dem-va kýf bank Gü neþ Si - gor ta Türk Te le kom, Ra bi ta Ba kü-sca vo li ni Pe sa - ro kar þý kar þý ya ge le cek. Ýlk gün maç la rý ný ka za nan ta kým lar, 20 Mart Pa zar gü nü fi nal de mü ca de le e - de cek. Ýlk gün maç la rý ný yi ti ren ta kým lar i se ay ný gün ü çün cü lük ma çý na çý ka cak. Sercan Yýldýrým Moskova'da saðlýk kontrolünden geçtikten sonra yeni takýmýnýn Antalya'daki kampýna katýlacak. Sercan: Lokomotif Moskova ile anlaþtým Bursaspor'dan ayrýlmasýnýn kendisi için kolay olmadýðýný söyleyen golcü fuütbolcu, "Ýnþallah bu yýl da þampiyon olurlar" dedi. RUSYA'NIN Lo ko mo tif Mos ko va ta ký mýy la pren sip an - laþ ma sý na va ran Ser can Yýl dý rým, sað lýk kon tro lün den geç mek ü ze re Mos ko va'ya git ti. Yýl dýz o yun cu, Mos ko - va'ya git me den ön ce yap tý ðý a çýk la ma da, trans fer gö - rüþ me le rin de so na ge lin di ði ni, i ki ta kým a ra sýn da ki kü - çük pü rüz le rin gi de ril me si ha lin de ye ni ta ký mýy la söz - leþ me im za la ya ca ðý ný söy le di. Ye tiþ ti ði Bur sas por Ku lü - bü'nden ay rýl ma sý nýn ken di si i çin ko lay ol ma dý ðý ný be - lir ten Ser can Yýl dý rým, ''Al lah'a þü kür ler ol sun ki ye þilbe yaz lý for ma al týn da þam pi yon luk se vin ci ni ya þa mak na sip ol du. U ma rým bu se ne de i pi gö ðüs le yen Bur sas - por o lur'' de di. Ser can Yýl dý rým, Mos ko va'da sað lýk kon tro lün den ge çe ce ði ni i fa de e de rek, ''Ý ki ta kým a ra - sýn da 1-2 kü çük pü rüz kal dý. On la rýn da gi de ri le ce ði ni tah min e di yo rum. Pü rüz ler gi de ril dik ten son ra söz leþ - me im za la ya ca ðým'' di ye ko nuþ tu. Genç o yun cu nun, söz leþ me im za la ma sý nýn ar dýn dan ye ni ta ký mý nýn An - tal ya'da ki kam pý na ka týl ma sý bek le ni yor. 2 atletimiz Fransa'da yarý finalde koþacak n31. Av ru pa Sa lon At le tizm Þam pi yo na sý, Fran - sa'nýn baþ ken ti Pa ris'de baþ la dý. 50 ül ke den 629 spor cu nun ka tý lý mýy la, 18 bin se yir ci ka pa si te li Pa la - is Om nis ports Pa ris Bercy sa lo nun da dü zen le nen þam pi yo na nýn ilk gün sa bah se an sýn da, ilk o la rak ba yan lar 400 met re de Türk at let ler Me liz Re dif ve Pý nar Sa ka pis te çýk tý. Ya rý þý ilk üç sý ra da bi ti ren ler i - le en i yi de re ce yi ya pan üç at le tin ya rý fi na le yük sel - di ði ya rýþ ta, her i ki at let de se ri le ri ni dör dün cü sý ra - da bi tir me le ri ne kar þýn en i yi de re ce yi ya pan üç at - let a ra sýn da yer a la rak ya rý fi nal hak ký ný el de et ti. Kasýmpaþa'da Ersen Martin ameliyat oldu nzýraat Tür ki ye Ku pa sý çey rek fi na lin de Ýs tan - bul Bü yük þe hir Be le di yes por'a e le nen Ka sým pa - þa, bir ü zün tü de Er sen Mar tin'den ge len ha ber le ya þa dý. Ku pa da Ka sým pa þa'nýn ra ki biy le ken di sa - ha sýn da yap tý ðý Perþembe günkü maç ta yü zü ne al dý ðý dar be son ra sý el ma cýk ke mi ði ký rý lan ve bu sa bah a me li yat o - lan Er sen'in en az 1 ay sa ha lar - dan u zak ka la ca ðý a çýk lan dý. Ka sým pa þa Fut bol Þu be So - rum lu su Meh met Sü ha Si dal, el ma cýk ke mi ði ký - rý lan Er sen'in Me di cal Park Bah çe li ev ler Has ta - ne si'nde a me li yat ol du ðu nu ve tec rü be li o yun cu - nun en az 1 ay oy na ya ma ya ca ðý ný söy le di. Tek biletle iki maç nbeþýktaþli ta raf tar lar, tek bi let le ba yan ve er - kek bas ket bol ta kým la rý nýn ya rýn ki maç la rý ný iz le - ye bi le cek. Be þik taþ Ku lü bü'nden ya pý lan a çýk la - ma da, Be þik taþ Co la Tur ka ba yan ve er kek ta - kým la rý nýn bugün BJK Co la Tur ka A re na'da oy - na ya cak la rý maç la rý ta raf tar la rýn tek bi let le iz le ye - bi le ce ði bil di ril di. Ya pý lan a çýk la ma da, ba yan ta - ký mý nýn sa at 13.00'te Fe ner bah çe i le er kek ta ký - mý nýn i se sa at 15.00'te O YAK Re na ult i le kar þý kar þý ya ge le ce ði ve bu mü ca de le nin bi let le ri nin Bi le tix gi þe le rin den sa týl dý ðý kay de dil di. EKRANDA BUGÜN Gaziantepspor-Sivasspor (Lig TV) Galatasaray-Karabük (Lig TV) Mallorca-Valencia (NTVSPOR) Barcelona-Zaragoza (NTVSpor) Juventus-Milan (TV8) Atletico Madrid-Villarreal (NTVSpor) SPOR TOTO SÜPER LÝGÝ Bugün: Konyaspor-Ankaragücü (Atatürk) Gaziantepspor-Sivasspor (Kamil Ocak) Galatasaray-Karabük (Türk Telekom) 6 Mart Pazar: Kasýmpaþa-Antalya (R. Tayyip Erdoðan) Bursaspor-Ýstanbul BB. (Bursa Atatürk) Eskiþehir-Bucaspor (Eskiþehir Atatürk) Beþiktaþ-Trabzonspor (Fiyapý Ýnönü) 7 Mart Pazartesi: Gençlerbirliði-Fenerbahçe (19 Mayýs) BANK ASYA BÝRÝNCÝ LÝGÝ Bugün: Mersin Ýdman.-Kayseri Erciyes (T. Sýrrý Gür) 6 Mart Pazar: Çaykur Rize-Gaziantep B.Bel. (Rize Þehir) Kartalspor-Denizlispor (Kartal Ýlçe) Boluspor-Karþýyaka (Bolu Atatürk) Ak hi sar Be l. Gün gö ren Be l. (Be le di ye) TKÝ Tavþanlý Linyit-Giresun (Dumlupýnar) Adanaspor-Samsunspor (Adana 5 Ocak) 7 Mart Pazartesi: Altay-Orduspor (Folkart Altay Alsancak) BEKO BASKETBOL LÝGÝ Bugün: Beþiktaþ CT-OYAK Renault (Cola Turka) Antalya BB.-Aliaða Petkim (Atatürk) Olin Edirne-Bornova Bel. (Mimar Sinan) Erdemir-Banvit (Erdemir) TOFAÞ-Mersin B. Belediyesi (Atatürk) Pýnar Karþýyaka-Türk Telekom (Karþýyaka) 6 Mart Pazar: MP Trabzon-Fenerbahçe Ülker (19 Mayýs) Galatasaray Cafe Crown-Efes (Abdi Ýpekçi) SiyahMaviKýrmýzýSarý

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý AÝLE - SAÐLIK 15 ÖZGE GENLÝK Prob lem ben de de ðil, sen de! De ðiþ se ne sen Yer yü zün de ki hiç bir in san de ðiþ mez, de ði þe - mez. Bu na i na nan lar var sa ve bu u ður da ça ba gös te ri yor lar sa ön le rin de say gý i le e ði - li yo rum, a ma ne ya zýk ki bo þa kü rek çe ki yor lar. Çün kü u la þa bi le cek le ri bir ka ra par ça sý yok. De ði þim, ki þi yi fark lý yap mak, ih ti yaç la rý na di ren - me yi ya da ko lay ca ka bul len me si ni sað la mak de ðil - dir. De ði þim, o la ný ka bul et mek le baþ lar. De ði þim bir sü reç tir. Bu sü reç i çe ri sin de ki þi sel far kýn da lý ðý mý zý art tý ra rak ben li ði miz den ay rýþ týr ma ya ça lýþ tý ðý mýz ta raf la rý mý zýn gi de rek a zal ma sý an la mý na ge lir. De ði þim da ha sý nýr lý dar bir a lan dan, da ha bü - yük ge niþ bir a la na ge çiþ te ya þa nan far kýn da lýk sü re ci gi bi dü þü nü le bi lir. Ne den de ði þi me ih ti yaç du ya rýz? Ço cuk ken an ne-ba ba mý zýn sev gi si ni kay bet - me mek i çin, e be veyn le ri mi zin sý nýr la rý ný far kýn - da ol ma dan yu ta rýz, on la rý mo del le riz. Er gen lik ve ye tiþ kin lik dö ne min de ha ya tý mýz da bir bö lün - müþ lük ya þa rýz: Me li/ma lý lar, e be veyn le ri mi zin sev gi si ni kay - bet me mek uð ru na öð ren di ði miz dav ra nýþ ka lýp - la rý nýn i çer di ði de ðer ve dü þün ce ka lýp la rý, pren - sip le ri ni o luþ tur mak ta dýr. Ýs tek/ih ti yaç lar i se þim di ve bu ra da be li ren o or tam da yap mak, dü - þün mek ya da his set mek is te di ði miz ol gu lar dýr. Bu an lam da ki þi bir yan dan de ðiþ mek is ter ken bir yan dan da ay ný kal ma yý ar zu lar. De ði þim ya - pa rak de ðil, o la rak ger çek le þir. Bu ne den le ön ce - lik le ne den de ðiþ mek is te di ði ni i yi bil mek ge re - kir. De ði þi me gi den yol da ön ce lik le þu so ru la rý ken di mi ze sor ma lý yýz: Ne a pý yor sun? Na sýl ya pý - yor sun? Bu yap tý ðý nýn se nin i çin iþ le vi ne? Ve bu yol da þu an da bu lun du ðu muz, bir baþ ka de yiþ le o la ný a bart ma lý yýz. Ve duy gu ve dü þün - ce le ri mi ze þa hit ko nu mun dan bak ma lý yýz. Ok - ya nus ký yý sýn da dal ga la rý sey re der ken, ken di mi zi o dal ga lar gi bi dü þü nür sek, ta ham mül gü cü müz za yýf o lur. Hal bu ki sa hil den ken di mi zi sey re den bir ta ra fý mý zý o luþ tu ra bi lir sek, o dal ga la rý o luþ tu - ran zer re cik ler gi bi his se der ve dü þü nü rüz, böy - le ce ta ham mül gü cü müz ar tar. ÇET KO DER den hij yen se mi ne ri ÇEVRE Ve Tü ke ti ci Hak la rý ný Ko ru ma Der ne ði (ÇET - KO DER) Ge nel Mer ke zi, gü nü müz de ar tan grip va k'a - la rý, sal gýn en fek si yon has ta lýk la rý baþ ta ol mak ü ze re çok sa yý da has ta lý ðýn se be bi hij ye ne dik kat e dil me me si di ye - rek, her a lan da hij ye ne dik kat çek ti. ÇET KO DER Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Gök taþ, Tüm tü ke ti ci va tan daþ la rý mýz baþ ta ye tiþ kin ler ol mak ü ze re, ye tiþ mek te o lan çað ço - cuk la rý mý za hij ye ni, sað lýk lý ya þam ko þul la rý ný öð ret me li, su yu ve sa bu nu na sýl kul la na ca ðý ný ak tar ma lý. Bil me li. Su ve sa bun çok has ta lýk lar dan ko ru ya cak týr de di. Gök taþ, ku rul du ðu muz ilk gün den bu ya na Hij yen ve te miz lik ko nu sun da sü rek li üc ret siz ve gö nül lü o la rak uz man la - rý mýz ta ra fýn dan va tan daþ la ra e ði tim se mi ner le ri ver dik. Her a lan da hij yen ko nu lu e ði tim se mi ner le ri miz yurt ge ne li sür dü rül dü. An cak ye ter li de ðil. Çün kü biz le rin im kân la rý ký sýt lý Hal ký mý zýn ge nel sað lý ðý, tüm tü ke ti ci kar deþ le ri mi zin sað lýk lý ya þam hak ký a dý na ya pý la cak tüm ça lýþ ma la ra gö nül lü, üc ret siz, halk ya ra rý na ka tý lým yap ma ya ha zý rýz de di. An ka ra / Meh met Ka ra Cilt i çin sal yan goz öz lü krem ECT An ka ra te sis le rin de ü re ti len der ma so ul sal yan goz öz - lü krem, u zun a raþ týr ma lar so nun da ü ri til miþ. bü yük Bütün cilt tip le ri ne uy gun o la rak for mü le e dil miþ o lan krem, her yaþ gu ru bu nun cil di ne ce vap ve ri yor. Pro te in i - çe rik li o lan krem dü zen li o la rak kul la nýl dý ðýn da has sas cilt ler de ki ko yu a - çýk le ke le rin ve renk fark - lý lýk la rý nýn za man la cil din ken di tabiî ren gi ne ka - vuþ ma sý na, cil din can lý kal ma sý na yar dým cý o lu - yor. Der ma to lo jik test le ri ya pýl mýþ krem Sað lýk Ba kan lý ðý o nay lý o lup bütün ec za ne ler den te min e di le bi li yor. Ge niþ bil gi i çin; ne li.com Ýs tan bul / Bü lent Tok mak Çocukla kariyer arasýnda, kadýnýn yükü ikiye katlandý NÖ RO LO JÝ UZ MA NI DR. MEH MET YA VUZ, "ÝÞ HA YA TI Ý LE AN NE OL MA ÝS TE ÐÝ A RA - SIN DA Ý KÝ LE ME DÜ ÞEN KA DIN LAR DA 'ÇO CUK DA YA PA RIM KA RÝ YER DE' AN LA YI ÞI OR TA YA ÇIK TI VE BU DU RUM Ü ZER LE RÝN DE O LAN YÜ KÜ Ý KÝ YE KAT LA DI" DE DÝ. MO DERN ha yat gü nü müz ka dýn la rý - nýn ça lýþ ma sý ný zo run lu ha le ge ti ri yor. Hem ev iþ le ri ne ye tiþ me ye ça lý þan, hem de iþ ha ya týn da ka ri yer he def le - yen ka dýn lar ço cuk sa hi bi ol ma yý da er te le mek is te mi yor. Ço cuk da ya pa - rým ka ri yer de! fik ri nin ka dýn lar da mey da na ge tir di ði psi ko lo jik so run la rý 8 Mart Ka dýn lar Gü nü do la yý sýy la Re - em Nö ro lo ji Mer ke zi nden Nö ro lo ji Uz ma ný Dr. Meh met Ya vuz an lat tý. Gü nü müz de ö zel lik le ev li ka dýn - lar ken di le rin den bek le ne nin faz la - sý ný yap ma ya ça lý þý yor ve bu du rum stre se bað lý has ta lýk la rý gün de me ge tir di ði ni be lir ten Dr. Ya vuz, Ka - dýn lar iþ ha ya tý nýn sun du ðu sos yal ve e ko no mik ge ti ri le ri baþ lan gýç ta ca zip gö re bi li yor. Da ha öz gür ya þa - ma is te ði ve er ke ðe ba ðým lý kal ma - mak ka dýn la rý ça lýþ ma ya teþ vik e den en ö nem li fak tör ler. Ço cuk sa hi bi ol ma plan la rý dev re ye gir di ðin de iþ ha ya tý i le an ne ol ma is te ði a ra sýn da i ki le me dü þen ka dýn lar da Ço cuk da ya pa rým ka ri yer de an la yý þý or ta ya çýk tý ve bu du rum ü zer le rin de o lan yü kü i ki ye kat la dý de di. Aðýz kokusunu ciddiye alýn SAÐ LI ÐI MI ZI ve sos yal ha ya tý mý zý o lum suz et ki le yen, a ðýz ko ku su bes - len me a lýþ kan lýk la rýy la i liþ ki li o la rak ge li þe bi lir, mi de ve di ðer sis te mik ra hat sýz lýk la rýn bir gös ter ge si o la bi lir. A ðýz ko ku su nun baþ ta ge len ne - de niy se da ha çok diþ ler de ki il ti hap ve çü rük ler dir. Cid di ye a lýn ma sý ge re ken a ðýz ko ku su ko nu sun da me rak e di len le ri Diþ He ki mi Pro - tez Uz ma ný Çað daþ Kýþ la oð lu an la tý yor. Sa nýl dý ðýn dan çok da ha yay gýn gö rü len a ðýz ko ku su; ki þi nin iþ, ar ka - daþ ve hat ta a i le hayatý ný et ki le ye bi - le cek bir ko nu o lup, ço ðu za - man ki þi de mah cu bi ye te ve bu na bað lý o la rak da sos yo- psi ko lo jik prob lem le re se - bep o lur. Ça lý þan ka dýn, mü kem mel an ne i ma jý ve sað lýk so run la rý ÇALIÞAN ka dýn hem ça lýþ ma ha ya tý ný, hem de ço cu ðu nu ay ný an da i da re et mek zo run da kal dý ðýn da ev ve iþ ye ri a ra sýn da yo ðun bir tem po i çe ri si ne gir di ði ni i fa de e den Dr. Ya vuz, Ýþ, ço cuk ve eþ a ra sýn da ka - lan ka dýn tam an la mýy la bir tü ken miþ lik his si ne ka pý lýr. Yo ðun duy gu lar i çe ri si ne gi ren ki þi ken di ni suç la - ma ya baþ lar, e þi ve ço cu ðu i le ya þa dý ðý i le ti þim siz li ði ça lýþ ma ha ya tý na bað la ya bi lir. Dr. Ya vuz ay rý ca þun - la rý kay det ti: Ço cu ðu ve ka ri ye ri ni bir a ra da yü rüt mek is te yen ka dýn lar ge nel lik le ço cuk la rý na da ha düþ - kün bir ta výr ser gi ler. Ço cu ðu nun ih ti yaç la rý ný sü rek li ye ri ne ge tir mek is te ye bi lir. Bu nun a sýl se be bi i se ço - cu ðun an ne si ne o lan il gi si nin a zal ma sý ve o nu ça lý þý yor ol ma sýn dan do la yý suç la ma sý kor ku su dur. Bu du - rum da ça lý þan an ne, ço cu ðu na ve e þi ne ye ter li il gi gös ter di ði ni bel li et mek i çin da ha faz la ça ba sarf e der. Ço cuk ve ka ri yer yap ma yý, hem de i yi bir eþ ol ma yý is te yen ka dýn i çin has ta lýk lar da ka çý nýl maz o lur. Diþ eti hastalýklarýna zemin hazýrlýyor Bir çok ki þi a ðýz ko ku su yü zün den ko nuþ mak tan ve i le ti þim den ka çar. Hat - ta ev li ki þi ler de bo þan ma la ra bi le sebep o la - bi lir. E ðer ça lý þý yor sa mes le ði a çý sýn dan da teh li ke o luþ tu ra bi lir. Ö zel lik le ti yat ro cu, sa týþ tem sil ci si gi bi ya kýn te mas ha lin de ça lý þan ki þi le rin iþ hayatý ný zo ra so kar. Bu sebep le a - ðýz ko ku su nun cid di ye a lýn ma sý ge rek ti ði ni vur gu la yan Diþ He ki mi Dr. Çað daþ Kýþ la oð lu, ko ku nun ba sit çe diþ taþ la rýn dan kay nak la - na bi le ce ði gi bi, a ðýz da ki es ki dol gu ve kron-köp rü le rin bo zul muþ diþ e ti i liþ ki le - rin den o lu þa bi le ce ði ni de vur gu la dý. Dr. Kýþlaoðlu, a ðýz ku ru lu ðu na se bep ol du ðun - dan ve diþ e ti has ta lýk la rý na da ze min ha zýr - la ya rak a ðýz ko ku su o luþ tu ra ca ðýn dan si ga ra iç ilmemesini de tavsiye etti. HAS TA LIK BE LÝR TÝ LE RÝ Dr. Ya vuz, böy le bir du rum da ki þi de o lu þan be lir ti ler i se þu þe kil de sý ra la dý: n Tü ken miþ lik ve býk kýn lýk his si n Dep res yon, sü rek li ger gin lik ve pa nik a - tak be lir ti le ri n Uy ku suz luk n Sü rek li yor gun luk his si n Be yin de a ðýr laþ ma, dü þün ce ler de kar ma þa n U nut kan lýk n Mi de ve ba ðýr sak ra hat sýz lýk la rý n Ek lem ve kas að rý la rý n Cin sel is tek siz lik ÇOCUKLAR OLUMSUZ ETKÝLENÝYOR Hem ço cuk, hem de ka ri yer yap ma dü - þün ce si ni top lu ma ve e þi ne is pat la ma ya ça lý - þan an ne ler, ço cuk la rý nýn her is te di ði ni ya - par ha le gel di ði nin al tý ný çi zen Dr. Ya vuz, Sü rek li en di þe ve kay gý duy duk la rý i çin ço - cuk lar hu zur suz, kor kak ve gü ven siz ki þi ler o la bi li yor. Ay ný za man da a þý rý il gi den do la yý þý ma rýk bir ki þi lik de or ta ya çý ka bi li yor. Çün - kü an ne ço cu ðun ö nü ne tüm im kân la rý su - nu yor, tüm is tek le ri ni ger çek leþ ti ri yor ve i - ler de baþ ka la rý bu or ta mý o na sað la ya ma dý - ðýn da i se ço cuk mut suz ve do yum suz bir bi - rey o la bi li yor þek lin de ko nuþ tu. SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 SiyahMaviKýrmýzýSarý Dün ya kaç pa ra e der? AS TRO FÝZÝK ÇÝ Greg La ugh lin Dün ya nýn de ðe ri ni he sap la mak ü ze re bir for mül ge liþ tir di ve bu na gö re Dün ya nýn de ðe ri 3500 tril yon e u ro. Vatan'daki habere göre, La ugh lin, ge ze ge nin ya þý ný, bü yük lü ðü nü, sý cak lý ðý ný, küt le si ni ve di ðer is ta tis tik le ri nin top la - mý ný for mü lüy le he sap la ya rak bu ve ri ye u laþ tý ve Dün ya nýn en pa ha lý ge ze gen ol du ðu so nu cu na var dý. La ugh lin e gö re, Mars ýn de ðe ri yak la þýk 12 bin e u ro i ken, Ve nüs ün ki bir pe ni den az. Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y HABERLER Karanlýk maddenin sýrrý BÜYÜK HADRON ÇARPIÞTIRICISI'NDA KARANLIK MADDENÝN YAPISINA ÝLÝÞKÝN YENÝ BÝLGÝLER KEÞFEDÝLECEK. YÜZ YILIN en bü yük de ne yi o la rak ka bul e di len Bü yük Had ron Çar pýþ tý rý cý sý nda (LHC) bi lim in san la rý ný ol duk ça he ye can lan dý ran ye ni bir dö ne me gi ril di. Yet ki li ler, ö nü müz de ki 2 yýl i - çe ri sin de Tan rý Par ça cý ðý te o ri si ni is pat la ma - yý u mu yor lar yý lýn da tam ka pa si te si o lan 7 TeV i le ye ni den ça lýþ ma ya baþ la ya cak. Yet ki - li ler, yýl so nu na ka dar Tan rý Par ça cý ðý o la rak da bi li nen Higgs par ça cý ðý te o ri si ni is pat la ma - ya (ve ya çü rüt me ye) ye te cek ka dar bil gi top la - mýþ ol ma yý u mu yor lar. A me ri kan Bi lim sel Ý ler - le me Der ne ði nin son yýl lýk top lan tý sýn da ko - nu þan CERN de U lus la ra sý Ý liþ ki ler den so run - lu o lan Fe li ci tas Pa uss yýl so nu na ka dar Higgs hak kýn da so mut bir þey ler söy le ye bil me yi um - duk la rý ný ek le di. Ba zý bi lim in san la rý na gö re Higgs par ça cý ðý nýn bu lu na ma ma sý, bu lun ma - sýn dan da ha il ginç bir ke þif o la rak gö rü le bi lir. Mary land Ü ni ver si te si nde ça lý þan ve ay ný za - man da LHC nin Kom pakt Mü on So le no id de tek tö rü nün a raþ týr ma e ki bin de o lan Nic ho - las Had ley þöy le de di: E ðer bu la maz sak, bu da ha da he ye can ve ri ci o la cak. Çün kü, o za - man yep ye ni bir þey le kar þý kar þý ya yýz de mek - tir. I þýk hý zý na ya kýn bir hýz da ters yön ler de pro ton ý þýn la rý nýn bir bi ri ne çar pýþ tý rýl dý ðý LHC bir ön ce ki re ko ru nun tam 3 ka tý ka pa si tey le ça lý þý yor. Bu sü reç te or ta ya de va sa bo yut lar da e ner ji a çý ða çý ký yor. Ni haî a maç sa, 14 TeV lik e ner ji or ta ya çý kar ta rak ka i na týn o luþ ma sý na yol aç tý ðý dü þü nü len Bü yük Pat la ma es na sýn - da ki fi zik sel þart la rý ye ni den o luþ tur mak. Otobüs geliyor mu? sorusuna mesajla bilgi verilecek. Ge ci ken o to büs cep te le fo nu na ge le cek n Ý ETT, En teg re Yö ne tim Sis te mi ne (EYS) ha - zýr la ný yor. Star ga ze te si nin ha be ri ne gö re; Ý ETT Ge nel Mü dü rü Hay ri Ba raç lý, O to büs ge li yor mu? so ru su na kar þý lýk, va tan daþ me saj la bil gi - len di ri le cek de di. Ka li te yö ne tim ça lýþ ma la rýy la müþ te ri mem nu ni ye ti ni ve hiz met ka li te si ni art týr ma yý he def le yen Ý ETT de EYS dö ne mi baþ lý yor. Ý ETT Ge nel Mü dü rü Ba raç lý, yol cu la - rýn SMS yo luy la bil gi len di ri le cek le ri ni be lir te re - rek, O to bü se cep te le fo nuy la na sýl bi ni lir Ý - ETT de gö re cek si niz di ye rek þu bil gi le ri ver di: On-li ne iþ lem, web ve mo bil cep te le fo nu uy - gu la ma la rý na ge çiþ ko nu sun da ça lýþ ma la ra de - vam e di yo ruz. O to büs ge li yor mu? so ru su na kar þý lýk, va tan daþ me saj la bil gi len di ri le cek. BÝR GÜN DE 700 BÝN KÝ ÞÝ MET RO BÜS KUL LA NI YOR l E-5 ten 133 ü Ý ETT, 76 sý Ö zel Halk O to bü sü ol mak ü ze re 209 a det o to büs çe kil di. l 1296 mi ni büs tra fik ten a lýn dý. l 80 bin a det ö zel a raç tra fi ðe çýk mý yor. l Gün de 1.59 mil yon TL de ðe rin de 494 bin lit re ya kýt ta sar ru fu sað lan dý. l Ýn san lar gün de 50 da ki ka, yýl da 28 gün, or ta - la ma bir ö mü re gö re 5.5 yýl ka zan dý. l Gün de bin ki þi met ro büs le se ya - hat et me ay rý ca lý ðý ný ya þý yor. l Çev re ci sis tem le gün de 623 ton kar bon di ok - sit ha va dan ek sil di. l Av cý lar dan Sö ðüt lü çeþ me ye 42 ki lo met - re lik yol 3 sa at te kat e di lir ken, þim di 63 da ki - ka da u la þý lý yor. l Met ro büs dün ya nýn çev re si ni her gün 2.2 de - fa do la þa cak me sa fe yi kat e di yor. Felçliler bu cihazla insanlarla iletiþimde bulunabilecek. Sa de ce dü þü ne rek ya zý ya zýn n CE BIT 2011 de ser gi le nen In ten dix ad lý ci haz be yin dal ga la rý ný al gý la ya rak bil gi sa yar da ya zý yaz ma ný zý sað lý yor. Klav ye kul lan mak ye ri ne sa - de ce dü þün ce le ri kul la na rak bil gi sa yar da ya zý yaz mak, iþ ha ya týn da çok faz la do kü man yaz - mak zo run da ka lan ki þi le rin ha yal le ri ni süs lü - yor dur. Ce BIT 2011 fu a rýn da bu ha yal le rin ger - çe ðe dö nüþ müþ ha li ser gi le ni yor. Gu ger Tech - no lo gi es ad lý bir fir ma nýn ge liþ tir di ði In ten dix a dý ve ri len ci haz zih ni ni zi o ku ya rak, ya zý ya çe - vi re bi li yor. Dün ya nýn ti ca ri o la rak sa tý þa su nu - lan bu tarz da ki ilk ü rü nü o lan In ten dix, ka fa ya ge çi ri len a lý cý lar, sin yal iþ le yi ci ve ö zel bir ya zý - lým dan o lu þu yor. Ya zý yaz mak i çin harf le re o - dak lan mak ge re ki yor. Ký sa bir e ði tim den son ra ci haz la da ki ka da 6-7 ka rak ter ya zý la bi li yor. Gu - ger Tech no lo gi es yet ki li le ri ci ha zýn felç li ler ve ben zer so run lar ya þa yan lar i çin ge liþ ti ril di ði ni, bu tip ra hat sýz lýk lar ya þa yan la rýn In ten dix sa ye - sin de i le ti þim ku ra bi le ce ði ni be lir ti yor. Haþema Tekstil 2011 modelleri ile fuarda yerini aldý. Ha þe ma Teks til, ü çün cü kez Te set tür Fu a rý nda n TE SET TÜR ma yo sun da ön cü ku ru luþ o lan Ha þe ma Teks til 2011 ma yo mo del le ri ni bu yýl ü - çün cü sü dü zen le ne cek o lan Te set tür Fu a rý nda ta ný tý ma su na cak. Ha þe ma Teks til, her yýl ol du - ðu gi bi 2011 yý lýn da da ü rün yel pa ze si ni ye ni lik - ler ya pa rak ge niþ let me ye de vam e di yor.ye ni se - zon da, ü re ti me su na ca ðý Ma rin Gru bu i le müþ te ri le ri ne da ha mo dern ve fonk si yo nel bir çiz gi de hiz met sað la ya cak o lan Ha þe ma Teks til ka tý la ca ðý 3.Te set tür Fu a rý nda bütün ü rün le ri ni müþ te ri le ri nin be ðe ni si ne su na cak yaz se - zo nu na ye ni ve fark lý ü rün ler i le i yi bir gi riþ yap - ma yý he def le yen ön cü ku ru luþ,ö nü müz de ki gün ler de Ba þak þe hir de ma ða za la rý na bir ye ni si ni da ha ek le me ye ha zýr la ný yor. Ýstanbul / Yeni Asya SiyahMaviKýrmýzýSarý

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý BEDÝÜZZAMAN-M. KEMAL GÖRÜÞMESÝNÝN ARDINDAKÝ GERÇEKLER HÜR ADAM FIRTINASI B E K L E Y Ý N Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR FARUK ÇAKIR GÝTTÝ GÖRDÜ YAZDI YARIN YENÝ ASYA DA YIL: 41 SA

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Mayýs ayý, Ýsyan, Ayaklanma, Devrim þiarýna yakýþýr bir ay olduðunu bu yýl da bir kez daha kanýtladý. Ýþçilerin, emekçilerin birlik,

Detaylı