T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 55 SAYI: 2006/5 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /7256, 7307, 7405 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. : 5.00 YTL. VOLUME: 55 NUMBER: 2006/5 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /7256, 7307, 7405 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M KUTSAL K TAP HIR ST YAN AHLAKI VE BADET D NB L M HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER Kültür ve kurumlar S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...70 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer...105

8 630 TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H GENEL KUZEY AMER KA TAR H GENEL GÜNEY AMER KA TAR H...150

9 000 GENEL KONULAR 050 GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 000 (1) 050 (1) Ergur, Ali. Virtual Agoras as Spaces Gündüz, Mustafa. Ahmed fiirânî ve of Flexible Socialization: The Case of Medreseleri Hem Elefltiren Hem de Internet Sites Based on Over- Savunan Dergisi: "Medrese 'tikatlar " Exposure of the Self. Lapsus (1) ( ndeks ve Yaz Özetleri) 2006, ss. Folklor/Edebiyat 12(46) 2006, Türkçe, Fr. ve ng. özet ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA , (2) 000 (2) Öztürk, Ali Osman. Önemli Alman Ö ütcen, Yalç n. Bilgi Kayna Halkbilim Dergilerinde Türklere Olarak nternet KOB 'ler için Alt n liflkin Yaz lar Kaynakças. Madeni. GEME'den Bak fl (32) Folklor/Edebiyat 12(46) 2006, , ss SB ss SA , B BL YOGRAFYA 010 (1) Alç tepe, Galip. Ülker (Burdur Halkevi Dergisi) s. Türk Kültürü 44( ) , ss SA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME Çakan, Ifl l. Tek-Parti Döneminde Devrim E itimi Tart flmalar Ba lam nda Halk Kitaplar n n Modernizasyonu ve Yeniden Üretimi. Yak n Dönem Türkiye Araflt rmalar 5(9) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 020, (3) Uluskan, Seda Bay nd r. Atatürk Döneminde Halk Terbiyesi ve Buna Dair Bir Yay n Örne i: Halk Dergisi. Yak n Dönem Türkiye Araflt rmalar 5(9) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K Ad güzel, Ömer. Okul D fl nda Farkl Bir Ö renme Ortam Olarak Çocuk Müzeleri. E itim Bilim Toplum 4(14) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 060 Efe, Hasan. Her Anlamda Örnek Bir Müze Anadolu Üniversitesi E itim Karikatürleri Müzesi. Hürriyet Gösteri (280) , ss SB , 060 1

10 060 (1) Eti i-hukuku-tarihi Dergisi 14(2) Ortayl, lber. 'Saray, Saray Olarak 2006, ss. Türkçe ve ng. özet. Teflhir Edilmeli' [Söylefli] Konuflan: Sebahat Ba bars, Popüler Tarih 1994 SB 87 (69) , ss SB HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 130 (1) Bulut, Mehmet. Dinî Bilginin Aktar m ve Bas n. Diyanet (185) , ss SC 6 297, (1) Huyugüzel, Ömer Faruk. zmir Bas n Tarihi Üzerine Bir Söylefli. Konuflan: Serhat Ifl k, Türk Dili (653) , ss SA FELSEFE VE PS KOLOJ 110 METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 110 (1) Bayraktar, Fulya. Gabriel Marcel'de nsan n Metafizik Yolculu u ya da: "Homo Viator" Lapsus (1) 2006, ss. Türkçe, Fr. ve ng. özet SA , NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR Hepkon, Haluk. Kuruluflunun 230. Y ldönümünde lluminati ve Komplo Teorileri. Bilim ve Ütopya 12(143) , ss SC , EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 2002 SA , (1) Erdo an, Eyüp. Ölüm Olgusuna Nedenbilim ve Felsefe Penceresinden Bir Bak fl. Türkiye Klinikleri T p PS KOLOJ 150 (1) Atabek, Erdal. 'Gençlik Silah Kullanmaya Teflvik Ediliyor' Evrensel Kültür (173) , ss SB , 306 Ayd n, Mehmet Zeki. nsan n De erler E itimi. E itim Yaz lar 7(10) , ss SB , (2) Candangil, Seçil Özcan - Aydo an Aykut Ceyhan. Denetim Odaklar Farkl Lise Ö rencilerinin Baz Kiflisel Özelliklerine Göre Karar Vermede Öz- Sayg ve Stres Düzeyleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6(2) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (3) Çubukçu, Zühal - Mehmet Gültekin. lkö retimde Ö rencilere

11 Kazand r lmas Gereken Sosyal Beceriler. Bilig (37) 2006, ss. Türkçe, ng. ve Rusça özet SB SC 6 150, , (2) Ayd n, Mehmet Zeki. Ahlâkî Davran fl ve Bilgi. Diyanet (185) , ss. 150 (4) Timur, Taner. Nörobiyoloji, Kiflilik 170 (3) Kuram ve Marksizm. Evrensel Ayd n, Mehmet Zeki. nsan n Kültür (173) , ss. De erler E itimi. E itim Yaz lar 1992 SB 96 7(10) , ss. 150, SB (5) 170, 150 Toptan, Fatih. Psikanaliz Yönteminin Kurucusu Freud 150 Yafl nda. Popüler Tarih (69) 170 (4) , ss. Demirsoy, Nilüfer - Ömür Elçio lu SB 298 Ahlaki, Dini, Kültürel De erler: 150, 920 Do ruyu Söylemede Hangisi Daha Önemlidir? Türkiye Klinikleri T p 150 (6) Eti i-hukuku-tarihi Dergisi 14(2) Tuncer, Fatma. Ergen Kimdir? 2006, ss. Türkçe ve ng. özet. Ergenlik Nedir? E itim Yaz lar 7(10) , ss SB SB , (7) 170 (5) Üstünlüo lu, Evrim. Üst Düzey Fogaça Da Costa, Elton - Nilza Düflünme Becerilerini Gelifltirmede Maria Diniz - José Eduardo Siqueria. Biliflsel Sorular n Rolü. Ça dafl The Cloning of Human Beings: Ethical E itim 31(331) , ss. and Legal Issues. Türkiye Klinikleri Türkçe ve ng. özet. T p Eti i-hukuku-tarihi Dergisi 1976 SA 19 14(2) 2006, ss. ng. ve Türkçe 150, 650 özet SB ET K (AHLAK FELSEFES ) 170 (1) Àlvarez Del Río, Asunción. Neonatal and Infantile Euthanasia: More Exceptional Situations. Türkiye Klinikleri T p Eti i - Hukuku-Tarihi Dergisi 14(2) 2006, ss. ng. ve Türkçe özet SB (6) Hot, nci - Hanzade Do an. Almanya'da Ötenaziye Yaklafl m. Türkiye Klinikleri T p Eti i - Hukuku-Tarihi Dergisi 14(2) 2006, ss. Türkçe ve ing. özet SB (7) S r, Ünsal. fl Ahlak ve Meslek Eti inin Kurumsallaflt r lmas nda,

12 De erlerin ve Çevrenin Uyumlaflt r lmas na Yönelik Bir Model Önerisi: De er ve Çevre Odakl Askeri fl Ahlak Modeli. Savunma Bilimleri Dergisi 5(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. dans la Conversion Philosophique. Lapsus (1) 2006, ss. Türkçe, Fr. ve ng. özet SA SA (6) 170 Topdemir, Hüseyin Gazi. Do a Filozofu Olarak bn Sînâ. Bilim ve Ütopya 12(143) , ss. 180 ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 1995 SC , (1) 180 (7) At c, Medar. Dünya Yurttafll Kavram n n Stoa Felsefesindeki Dayanaklar. Lapsus (1) 2006, ss. Türkçe, Fr. ve ng. özet SA , (2) Ayd n, Ayten Koç. bn Sînâ'n n Mineroloji, Kimya ve Simya Alan ndaki Çal flmalar. Bilim ve Ütopya 12(143) , ss SC , 500 Yak t, smail. bn Sina'n n Avrupa Felsefelerine Etkileri. Bilim ve Ütopya 12(143) , ss SC MODERN BATI FELSEFES 190 (1) Horkheimer, Max. Toplumsal Felsefenin Bugünkü Durumu ve Bir Toplumsal Araflt rma Enstitüsünün Görevleri. Çevirenler: Alber Nahum, Seçil Do uç, Lapsus (1) 2006, ss SA (3) Bayat, Ali Haydar. Ortaça slâm Toplumlar n n Gözünde bn Sînâ. Bilim ve Ütopya 12(143) , 190 (2) ss. Kaplan, Yusuf. nsan n Ayart l fl ve 1995 SC 203 Yokolufl Serüveni. E itim Yaz lar 180, 297 7(10) , ss. Türkçe özet. 180 (4) 2001 SB 28 Coflkun, Abdulkadir. bn Sinâ ve 190, 210, 297 fiifâ Kitaplar Projesi. Bilim ve Ütopya 12(143) , ss. 190 (3) 1995 SC 203 Öksüzan, Umut. L'Envoi de L'Etre et 180 la Representation. Lapsus (1) 2006, ss. Türkçe, Fr. ve ng. özet. 180 (5) 2008 SA 21 Stern, Martin. Socrate, Marsyas et 190 Les Silènes: La Question de L'altérité 4

13 190 (4) 220 KUTSAL K TAP Ökten, Kaan H. nsanlar n Ölümlülü ünün Anlam n Keflfetmeye Çal fl yorum [Söylefli] Konuflan: Saka Erkan, Hürriyet Gösteri (280) , ss SB Timur, Taner. Nörobiyoloji, Kiflilik Kuram ve Marksizm. Evrensel Kültür (173) , ss SB , 190 Yak t, smail. bn Sina'n n Avrupa Felsefelerine Etkileri. Bilim ve Ütopya 12(143) , ss SC , D N 220 (1) Cockburn, Andrew. Yahuda ncili. Foto raflar: Kenneth Garrett, National Geographic Türkiye (61) , SB HIR ST YAN AHLAKI VE BADET D NB L M 240 (1) Y ld z, Seyfi. Ticari Defterlerin braz ve K smi braz Durumu. Mali Çözüm 16(75) , ss. Türkçe ve ng. özet SA K l ç, Davut. Ermeni Terörünün Ortaya Ç k fl nda Kilise ve Din Adamlar n n Rolü ( ) Türk Kültürü 44( ) , ss SA , DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M 260 HIR ST YAN SOSYAL D NB L M Erdo an, Dilflen nce. XIX. Yüzy lda Ermeni syanlar n n Ç kmas nda Rol Oynayan Görünmeyen Tehlike: Misyonerler. Türk Yurdu 26(225) , ss SB , 260 Kaplan, Yusuf. nsan n Ayart l fl ve Yokolufl Serüveni. E itim Yaz lar 280 HIR ST YAN 7(10) , ss. Türkçe özet. TAR KATLARI VE 2001 SB 28 MEZHEPLER 190, 210, (1) 210 (1) Seyfeli, Canan. Ermeni Kilisesi'nin Kirman, Mehmet Ali. Din ve Kuruluflu. Türk Yurdu 26(225) Sekülerleflme. Tan tan ve elefltiren: , ss. Ali Bayer, Demokrasi Platformu 1960 SB 27 2(5) 2006, ss. 280, SA , 297 5

14 290 HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (6) Görmez, Mehmet. Hz. Peygamberin man Tasavvuru ve Tan m. Diyanet (185) , ss SC (1) 297 (7) Akbafl, Abdurrahman. Bilgiden Kahraman, Hikmete... Diyanet (185) , ss SC SB Abdülhamit. Kur'ân'da nsan Terbiyesi. E itim Yaz lar 7(10) , ss. 297 (8) 297 (2) Kalay, fierafeddin. Ve Emaneti Ayd n, M. fievki. Tevhid-i Tedrisat ve nsan Yüklendi. E itim Yaz lar Kur'an Kurslar. Diyanet (185) 7(10) , ss , ss SC SB , Bayat, Ali Haydar. Ortaça slâm 297 (9) Kalkan, Ahmed. Kur'an' n nsan Toplumlar n n Gözünde bn Sînâ. Güzellefltirmesi. E itim Yaz lar Bilim ve Ütopya 12(143) , ss. 7(10) , ss SB SC , 297 Kaplan, Yusuf. nsan n Ayart l fl ve 297 (3) Yokolufl Serüveni. E itim Yaz lar Bulut, Mehmet. Dinî Bilginin 7(10) , ss. Türkçe Aktar m ve Bas n. Diyanet (185) özet , ss SB SC 6 190, 210, , (10) 297 (4) Çetinkaya, Bayram Ali. Tefekkür Tezekkür ve Ar nma. Diyanet (185) , ss SC (5) Çiçek, Mustafa. Mus'ab b. 'Umeyr'in Hayat ve Tebli de Baflar l Olma Sebepleri. E itim Yaz lar 7(10) , ss SB , 920 Karagöz, smail. Âhirette Engellilik Olacak m? Diyanet (185) , ss SC 6 297, (11) Kirman, M. Ali. Türkiye'de Toplumsal De iflme, Din ve Kimlik: Dinî Cemaatlerin Dönüflümü ve Tan mlanma Sorunu. Demokrasi Platformu 2(5) 2006, ss. ng. özet SA , 300 6

15 Kirman, Mehmet Ali. Din ve Sekülerleflme. Tan tan ve elefltiren: Ali Bayer, Demokrasi Platformu 2(5) 2006, ss SA , SB Merçil, pek. Une Figure «Autre» de L'Intellectuel: L'intellectuel Islam ste. Lapsus (1) 2006, ss. Türkçe, Fr. ve ng. özet SA , (14) Taflgetiren, Ahmet. nsan Kiflili inde De iflim, Paslanma ve Yenilenme. E itim Yaz lar 7(10) , ss. 297 (15) Turna, Nalan. Ondokuzuncu Yüzy l n lk Yar s nda stanbul'da Berber Olmak, Berber Kalmak. Yak n Dönem Türkiye Araflt rmalar 5(9) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (12) Nutku, Mustafa. Hayat Nedir? 297 (16) Diyanet (185) , ss. Yar mbafl, Emine. Hikmet Üzerine 1969 SC Düflünceler. Diyanet (185) , ss SC Onat, Hasan. Küreselleflme Sürecinde Kimlik, Din ve Türkiye'nin Baz Gerçekleri. Demokrasi Platformu 2(5) 2006, ss SA , (17) Yi it, Yaflar. Korkmayan Kalpten Allah'a S nmak. Diyanet (185) , ss SC (13) Öztürk, Mustafa. Kur'an'da Bilgi- Ahlâk liflkisi Ba lam nda Bel'am Tiplemesi. Diyanet (185) , ss SC 6 297, 300 fiahin, Bican. Is Islam an Obstacle to Democratization in the Muslim World? The Debete of the Compatibility of slam and Democracy Revisited. Bilig (37) 2006, ss. Türkçe, ng. ve Rusça özet SB , TOPLUM B L MLER 300 (1) Acun, Serdar. Yar nlardan Vazgeçmiyoruz! Evrensel Kültür (173) , 80. s SB Alkan, Necmettin. Ermeni Teröristlerin Osmanl Baflflehri stanbul'daki Sald r lar ve 1896 Osmanl Bankas Bask n (ABD'deki 11 Eylül Sald r lar yla Bir Mukayese) Türk Yurdu 26(225) , ss SB , 300 7

16 300 (2) Etnosantrik Düflüncenin Rolü. Altuntafl, Halil. Bilgi Toplumu, Folklor/Edebiyat 12(46) 2006, Duygu Toplumu. Diyanet (185) ss. Türkçe ve ng. özet , 5-7. ss SC SA , (3) Apan, Ahmet. Türkiye'de ç Göç Olgusu: Nedenler ve Sonuçlar. Yerel Yönetim ve Denetim 11(5) , ss SA (4) Aslan, Hasan. Oryantalizm. Folklor/Edebiyat 12(46) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA SB (5) 720, 300 Ayd n, Hacer. bn-i Bacce'nin Birey'inden Modern Bireye. E itim Yaz lar 7(10) , ss SB (6) Ayd n, Hasan. Sosyal Bilimlerde Kavram Ö retimi: Elefltirel Bir Yaklafl m. E itim Bilim Toplum 4(14) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 370 Ayd n, Mehmet Zeki. Ahlâkî Davran fl ve Bilgi. Diyanet (185) , ss SC 6 170, (7) Aygün, Banu. nsan-çevre liflkilerinde Düflün Biçimlerinin ve (8) Baflaran, Melih. Encore des Conditions de Possibilité des Sciences Humaines (Hériages et Perspectives) Lapsus (1) 2006, Türkçe, Fr. ve ng. özet SA Batur, Afife. Osmanl Modernleflmesinde T p Okullar ve Hastane Binalar. Mimar.ist 6(19) 2006, ss. ng. özet. 300 (9) Bayrak, Asuman. Kendi ktidar m z Y kmaya Haz r m y z? Birikim ( ) , ss SB , 320 Bayraktar, Fulya. Gabriel Marcel'de nsan n Metafizik Yolculu u ya da: "Homo Viator" Lapsus (1) 2006, ss. Türkçe, Fr. ve ng. özet SA , (10) Bilgin, Mahmut. Diyarbak r' n Ç l. Evrensel Kültür (173) , ss SB

17 300 (11) 300 (13) Bilgin, Nuri. Cumhuriyetçi Yurttafll k Çi dem, Modeli ve Yeni Meydan Okuyufllar. Demokrasi Platformu 2(5) 2006, ss SA , (14) 300 (12) Bozçal, V. F rat. Poulantzas' n D/Devrimi: Devlet, ktidar, Sosyalizm. Birikim ( ) , ss. Ahmet. Duvar Çökerken. Birikim ( ) , ss SB 50 Çubukçu, Ayd n. Afifllerdeki 1 May s. Evrensel Kültür (173) , ss SB SB (15) 300, 320 Da tafl, Erdal - Banu Da tafl. Tüketim Kültürü, Yaflam Tarzlar, Bofl Bülbül, rfan. kinci Dünya Savafl n n Türkiye'de Sosyal Hayata Olumsuz Yans malar. Yak n Dönem Türkiye Araflt rmalar 5(9) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet. Zamanlar ve Medya Üzerine Bir Literatür Taramas. E itim Bilim Toplum 4(14) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SB , SA (16) 956.1, 300 Demirkan, Semra. Elefltirinin Aile liflkilerine Etkisi. Diyanet (185) , ss. Coflkun, Vahap. Kamusal Alanda Kimlik Sorunu. Demokrasi Platformu 2(5) 2006, ss SA , SC 6 300, 800 Çal flkan, Nihat - Engin Karada. Ö renme-ö retme Sürecinde letiflim, Çeldirici Uyar c lar ve Dikkat. Ça dafl E itim 31(331) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , , (17) Çetintafl, Erdal. 19. Yüzy l Osmanl - Rus Savafllar nda Ermeniler. Türk Yurdu 26(225) , ss SB SA , Diyar, Tu ba. Rosa, Bakunin ve Umudun Devrimi. Birikim ( ) , ss SB , 300 Duman, Bilgay. Irak'ta Sünni Direniflin Analizi. Global Strateji 2(5) , ss SA 30 Erdo an, rfan. Kimlik Sorunu: Kendini Sevmeyenin Kimli indeki Kendi Olmayan Kendi. Demokrasi Platformu 2(5) 2006, ss. 9

18 Ergur, Ali. Virtual Agoras as Spaces of Flexible Socialization: The Case of Internet Sites Based on Over- Exposure of the Self. Lapsus (1) 2006, ss. Türkçe, Fr. ve ng. özet SA , 300 Erkan, Nilgün Ç. Geliflme Konut Alanlar nda - Kentsel maj Ba lam nda - Kimlik Sorunlar. Mimar.ist 6(19) 2006, ss. ng. özet SB , 300 Güler, Aydemir. Devrim Toplumsal Bütün Kal plar Altüst Etmelidir [Söylefli] Konuflanlar: Hande Kesgin, Murat Güney, Birikim ( ) , ss SB , 300 ngin, Asl K yak. Kent Düflleri Ankete 1-Galata ve K y s Kente Dair Proje Üretmek. Mimar.ist 6(19) 2006, ss. ng. özet SB , (18) rtifl, Verda. Representations of France and Turkey Among Young People Descended from Turkish Immigrant Families. Lapsus (1) 2006, s Türkçe, Fr. ve ng. özet SA Kalafat, Yaflar. Gregoryan Türklerin Stratejik Boyutu. Türk Yurdu 26(225) , ss SB , 300 Kantarc, fienol. Tehcir'e Giden Yolda Önemli Bir Olay: 1915 Van syan. Türk Yurdu 26(225) , ss SB , 300 Karagöz, smail. Âhirette Engellilik Olacak m? Diyanet (185) , ss SC 6 297, (19) K zmaz, Zahir. Modernlik- Postmodernlik Sürecinde Kimlik ve Din. Demokrasi Platformu 2(5) 2006, ss SA Kirman, M. Ali. Türkiye'de Toplumsal De iflme, Din ve Kimlik: Dinî Cemaatlerin Dönüflümü ve Tan mlanma Sorunu. Demokrasi Platformu 2(5) 2006, ss. ng. özet SA , (20) Kodaman, Bayram. Ermeni Hadiseleri Kimin için Mesele, Kimin için syan, Kimin için Macera. Türk Yurdu 26(225) , ss SB , (21) Kolo lu, Orhan. Anadolu'ya Göç Yunan Ayaklanmas 'ndan Girit Olaylar na...avrupa Bas n Neyi Savundu? Popüler Tarih (69) , ss SB ,

19 300 (22) 300 (28) "Kürt Sorunu" Kim(lik) Vurduya Hay r!... Birikim ( ) , ss SB (23) Lüküslü, G. Demet. Tüketim Toplumunda Genç Olmak ve Yoksunluk Çekenler için fiiddetin Cazibesi. Evrensel Kültür (173) , ss SB , (24) Marcos, Sylvia. çerideki S n rlar: Meksika'da Yerli Kad n Hareketi ve Feminizm. Folklor/Edebiyat 12(46) 2006, ss SA (25) Mater, Tayfun. Devrimcili i Hayat Tarz Olarak da Düflünebilirsiniz [Söylefli] Konuflanlar: Derya Nizam, Yasin Kaya, Birikim ( ) , ss SB , (26) Merçil, pek. Une Figure «Autre» de L'Intellectuel: L'intellectuel Islam ste. Lapsus (1) 2006, ss. Türkçe, Fr. ve ng. özet SA , 297 Oluç, Saruhan. Toplumsal Olan Dönüfltürmek [Söylefli] Konuflanlar: V. F rat Bozçal, Derya Nizam, Birikim ( ) , ss SB , (29) Onat, Hasan. Küreselleflme Sürecinde Kimlik, Din ve Türkiye'nin Baz Gerçekleri. Demokrasi Platformu 2(5) 2006, ss SA , (30) Ö ütçü, Mehmet. Ögütçü'den 2023'e Haz rlanan Gençlere Ö ütler. Finans Dünyas (197) , ss SB (31) Özden, Canay. Hardt, Negri, Holloway ve Devrim Dünyay De ifltirmek için Kaç mparator Devirmek Gerekir? Birikim ( ) , ss SB Öztürk, Mustafa. Kur'an'da Bilgi- Ahlâk liflkisi Ba lam nda Bel'am Tiplemesi. Diyanet (185) , ss SC 6 297, (27) Metin, Ali K. Do ru Bilgi Do ru nsanda Temayüz Eder. Diyanet (185) , ss SC (32) Pehlivan, Zekai. Atatürkçü Düflüncede Gençlik ve Spor. Ça dafl E itim 31(331) , ss. Türkçe ve ng. özet 1976 SA ,

20 Petras, James. Latin Amerikal Ayd nlar n Dönüflümü. Çeviren: Deniz Y ld r m; Düzelti: Evren Haspolat, E itim Bilim Toplum 4(14) 2006, ss SB , 660, , (38) 300 (33) Sa d ç, smail. Gençlik Gelece ine Güvenle Bakmak stiyor. Evrensel Kültür (173) , ss SB , (34) Sa lam, Fatma. Die Deutsch- Türkischen Bikulturellen Ehepartner in Deutschland Und in der Turkei im Hinblick auf Ihr Alter und Ihre Ausbildung. Folklor/Edebiyat 12(46) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA (37) Sezer, Bülent. Kahve Rengi Yaflam. Türktar m (169) , ss SB 74 Sezer, Sennur. Kad nlar Birbirine Yaklaflt nda. Evrensel Kültür (173) , ss SB (35) 150, 300 Sancar, Nuray. fiiddetin Gençli i, Gençli in fiiddeti. Evrensel Kültür (173) , ss SB , (36) Savaflçin, Zeynep. Poser la Reconnaissance en Tant Que Probléme Proprement Politique: Autour de L'œuvre d'axel Honneth. Lapsus (1) 2006, ss. Türkçe, Fr. ve ng. özet SA (39) Tok, Nafiz. Çokkültürlülü e Bir Yan t Olarak Tekkültürcülük ve Çokkültürcülük. Demokrasi Platformu 2(5) 2006, ss SA Tuncer, Fatma. Ergen Kimdir? Ergenlik Nedir? E itim Yaz lar 7(10) , ss SB (40) Türkmen, Buket. Laik Kamusal Alanda slami Görünürlük ve Karfl Kamular n Oluflumu. Lapsus (1) 2006, ss. Türkçe, Fr. ve ng. özet SA , 320 Seyfeli, Canan. Ermeni Kilisesi'nin Kuruluflu. Türk Yurdu 26(225) , ss SB SA , (41) Türköne, Mümtaz'er. Karfl t Kimlikler. Demokrasi Platformu 2(5) 2006, ss SA (42) Wieviorka, Michel. The Construction of What? Çeviren: Baflak Demir, Lapsus (1) 2006, ss. 12

21 Yüksek, Özcan. Örtünün Arkas nda Burka Afganistan. Atlas (158) , ss SB , SB (3) Akan, Murat. Edmund Burke'un Devrim Karfl t Savlar. Birikim ( ) , ss. 300 (43) Zülâl, Asl. Enerji Denizi Karadeniz. Bilim ve Teknik (462) , ss SA , Kültür ve kurumlar 320 (4) Albert, Michael. Devrimcinin Gündeminin Kalbi ve Ruhu. Çeviren: Evren Çelik, Birikim ( ) , ss SB Atabek, Erdal. 'Gençlik Silah Kullanmaya Teflvik Ediliyor' Evrensel Kültür (173) , ss SB SA , (5) Ar, Tayyar. BOP, Orta Do u ve ABD: Politika m Propaganda m? Global Strateji 2(5) , ss. 320 S YASAL B L MLER 320 (6) Arnove, Anthony. Çok Geç Olmadan. 320 (1) Çeviren: Erdem Evren, Birikim Abdulhakimo ullar, Erdal. Siyasal Partiler için fade Özgürlü ünün Anlam. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi 10(1-2) 2006, ss. Türkçe özet. ( ) , ss SB , (7) 2000 SA 16 Arslan, Esat. stanbul 320, 340 Üniversitesi'nde Yap lan Ermeni Kongresi'nin Ard ndan Yeni Alg lamalar (61) , 320 (2) ss. Acar, Özgen. Atoma Karfl Karadeniz'de Asma Köprü. Stratejik Analiz (73) , ss SB , SB (8) 320 Ataay, Faruk. Türkiye'de Yönetiflim ve "Sivil Toplum" Tart flmalar Üzerine Akad, M. Tanju. Dünyan n Kaynayan Kazan Çin. Popüler Tarih (69) , ss SB , 320 Bir De erlendirme. Memleket Siyaset Yönetim 1(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA

22 320 (9) 320 (14) Atafler, Aziz R fk. Türkiye'nin Bener, Burak. Burjuvazi ve Devrim: Jeopolitik Seçenekleri. Global Birkaç Avrupa Filmin(d)e Billi Bir Strateji 2(5) , ss. Bak fl. Birikim ( ) , ss SA SB (10) Bilgin, Nuri. Cumhuriyetçi Yurttafll k Aygül, Cenk. fiebeke Kurumlar na Modeli ve Yeni Meydan Okuyufllar. Elefltirel Bir Yaklafl m. Memleket Demokrasi Platformu 2(5) 2006, Siyaset Yönetim 1(1) , ss ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , , (11) Aymaz, Göksel. Bir Uzun Kofluysa Devrim... Birikim ( ) , ss SB SB (15) Birsel, Haktan. Hâkimiyet Mücadelesi Gölgesinde Avrasya'da Güvenlik Stratejileri (61) , ss. 320 (16) 320 (12) Boltanski, Luc May s' Ayönü, Yusuf. [Selahattin Sert'in Sonras nda Sol ve Topyekûn Devrime Frans zlar n Ermenileri Yok Etme Duyulan Özlem! Çeviren: smet Ak c, Plan Kilikya Haçin Ölüm Birikim ( ) , Kamp " Adl Eseri Üzerine] Türk ss. Yurdu 26(225) , ss SB SB , (13) Bal, dris - Belk s Gülen Çelik Irak Savafl Sonras Geliflmeler ve Türk Amerikan liflkilerine Baz Yans malar. Global Strateji 2(5) , ss SA Bayrak, Asuman. Kendi ktidar m z Y kmaya Haz r m y z? Birikim ( ) , ss SB , 320 Bozçal, V. F rat. Poulantzas' n D/Devrimi: Devlet, ktidar, Sosyalizm. Birikim ( ) , ss SB , (17) Bozkurt, Giray Saynur. Gürcistan, Ukrayna ve K rg zistan'da Kadife Devrimler (61) , ss SB

23 320 (18) 320 (22) Cafl n, Mesut Hakk. Avrupa Çal flkan, Koray. Tek Yol Topyekûn Jeopoliti inde So uk Savafl n Devrim mi? Birikim ( ) Demokratik Miras : 2006 Belarus ve Ukrayna Seçimleri. Jeopolitik 5(28) , ss , ss SB , SB (23) 320 (19) Chatterjee, Partha. Uzun Soluklu bir Mücadele Olarak Devrim. Çeviren: V. F rat Bozçal, Birikim ( ) , ss SA SB , 330 Çavdar, Tevfik. Türkiye'nin Ulusal Egemenli ini Yitirme Süreci. Memleket Siyaset Yönetim 1(1) , ss. Türkçe ve ng. özet (24) Çayc, Sadi. "Derin Devlet" Kavram ve Hukuk. Stratejik Analiz (73) , ss SB (20) Coflkun, Vahap. Kamusal Alanda Kimlik Sorunu. Demokrasi Platformu 2(5) 2006, ss SA (25) 320, 300 Çeçen, An l. Karadeniz'de Atlantik Emperyalizmi (61) , ss. Cöhce, Salim. Anahatlar yla Osmanl Ermenilerinin Siyasallaflma Süreci. Türk Yurdu 26(225) , ss SB (26) 1960 SB 27 Da, Zeynep. Ulusal Kimli in nflas 956.1, 320 ve D fl Politika. Demokrasi Platformu 2(5) 2006, ss. Çakan, Ifl l. Tek-Parti Döneminde Devrim E itimi Tart flmalar 2007 SA 18 Ba lam nda Halk Kitaplar n n 320 Modernizasyonu ve Yeniden Üretimi. Yak n Dönem Türkiye 320 (27) Araflt rmalar 5(9) 2006, ss. Denli, Özlem. Adaletin Kültürle Türkçe ve ng. özet. mtihan : John Ravis. Lapsus (1) 2002 SA , 020, SA (21) Çal k, Ramazan - Zafer Atar. Johannes Lepsius'un fiekillendirdi i Almanya'n n Ermeni Politikas. Türk Yurdu 26(225) , ss SB , ss. 320 (28) Diyar, Tu ba. Rosa, Bakunin ve Umudun Devrimi. Birikim ( ) , ss SB ,

24 Doster, Bar fl. Enerji: Bir Ulusal Güvenlik Sorunu. Jeopolitik 5(28) , ss SB , (29) Duman, Bilgay. Irak'ta Sünni Direniflin Analizi. Global Strateji 2(5) , ss SA , 300 Erdost, Muzaffer lhan. Osmanl 'dan Günümüze Yabanc lara Tafl nmaz Sat fl Yasallaflma Süreçleri ve Sonuçlar. Memleket Siyaset Yönetim 1(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 320, (32) Gençtürk, Ahmet. Amerika'n n Özbekistan ve Orta Asya Stratejileri ve Bölgede Yeni ttifaklar. Global Strateji 2(5) , ss SA (33) Gibson-Graham, J. K. "Mekan Tabanl Küreselleflme": Devrim için Yeni Bir Tahayyül. Çeviren: Hande Kesgin, Birikim ( ) , ss SB (34) Gökaçt, Mehmet Ali - Bülent Katkak. Zaman n Ruhu ya da Kudüs. Eman Name (10) , ss SB , (30) 320 (35) Erol, Ali. Toptan Devrim Bir Haklar Graeber, Hiyerarflisi mi? [Söylefli] Konuflanlar: Murat Güney, Canay Özden, Birikim ( ) , ss SB SB David. "Devrimci Eylem Nedir?" Çeviren: Erdem Evren, Birikim ( ) , ss. Eslen, Nejat. Azerbaycan. Global 320 (36) Gül, Duygu. Devrimin Modern Anti- Prensi: Gramsci. Birikim ( ) Strateji 2(5) , ss SA , ss SB , (31) 320 (37) Federov, Yuri E. Bilimsel Düflünenler ve Soytar lar: Rusya'n n Stratejik Düflüncesinde Farkl ki Damar. Stratejik Analiz (73) , ss SB SB , 300 Güler, Aydemir. Devrim Toplumsal Bütün Kal plar Altüst Etmelidir [Söylefli] Konuflanlar: Hande Kesgin, Murat Güney, Birikim ( ) , ss. 16

25 320 (38) 320 (43) Güler, Birgül A. Yönetimde Özerklik Sorunu: Duyunu Umumiyeti Osmanl Meclisi daresi Memleket Siyaset Yönetim 1(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. Holloway, John. Devrim Nedir? Bir Milyon Ar Sokmas, Bir Milyon Erdem. Birikim ( ) , ss SB SA , (44) Hür, Ayfle. Biz Devrim'i Çok Sevdik: 320 (39) Güney, Atilla. Medeniyetler Çat flmas m S n f Çat flmas m? ya da Ibn Haldun Versus Huntington. Folklor/Edebiyat 12(46) 2006, ss. ng. özet. Devrim Tarihinde Bir Gezinti. Birikim ( ) , ss SB , SA (45) 320 Kalafat, Yaflar. Gregoryan Türklerin Stratejik Boyutu. Türk Yurdu 26(225) , ss. 320 (40) 1960 SB 27 Güney, K. Murat. Foucault'nun Gelecek Siyaseti: Devrime Karfl syan. Birikim ( ) , ss SB , SB (41) 320 Gürlesel, Can Fuat. Siyasi stikrar n Sonuna Yaklafl yoruz. Finans Dünyas (197) , ss SB , SB , (42) Han, Ahmet Kas m. AKP'nin "Liyakat Paradigmas " ve D fl Politika S k nt lar. Finans Dünyas (197) , ss SB SB Hepkon, Haluk. Kuruluflunun 230. Y ldönümünde lluminati ve Komplo Teorileri. Bilim ve Ütopya 12(143) , ss SC SB , (46) Kalayc, Hüseyin. Avrupa Birli i ve Mikro Milliyetçilik. Stratejik Analiz (73) , ss. Kalea as, Bahad r. Hasta Adam n Reçeteleri. Finans Dünyas (197) , ss. 320 (47) Kantarc, fienol. Ermeniler Çal fl yor, Peki ya Biz Türkleri? 2023 (61) , ss. 320 (48) Kayador, Vakur. Irak Karmafl ve Yaflad m z Dünya (61) , ss. 17

26 320 (49) Bafllamas d r [Söylefli] Konuflanlar: Keskin, Arif. ABD- ran Gerginli i Duygu Gül, Tu ba Diyar, Murat Güney, Çerçevesinde ran'da Etnik Birikim ( ) , Milliyetçilik. Global Strateji 2(5) 208. ss , ss SB SA , (50) 320 (56) Keskin, Arif. ran Ne Yapmak stiyor? Stratejik Analiz (73) , ss SB SB K z ltu, Kürflat. Devrimin Konusu: Tüm "Hayat" Birikim ( ) , ss. 320 (51) Koca, Salim. Selçuklular Döneminde Khoury, Elias. Sadece An lar. Türk-Ermeni liflkileri. Türk Yurdu Çevirenler: Sherene Shelkaly, Duygu 26(225) , ss. Gül, Birikim ( ) , ss SB SB , (52) K l ç, Davut. Ermeni Terörünün Ortaya Ç k fl nda Kilise ve Din Adamlar n n Rolü ( ) Türk Kültürü 44( ) , ss SA , (53) K n ko lu, Suat. Karadeniz'de Bölgesel Aray fllar ve Zihinsel Altyap lar. Stratejik Analiz (73) , ss SB Koçak, Cemil. Hatay Neden Sorun Oldu? Nas l Sorun Olmaktan Ç kt? [Serhan Ada'n n "Hatay Sorunu" Adl Eseri Üzerine] Tarih ve Toplum Yeni Yaklafl mlar (3) 2006, ss SB , 320 Kodaman, Bayram. Ermeni Hadiseleri Kimin için Mesele, Kimin için syan, Kimin için Macera. Türk Yurdu 26(225) , ss SB , (54) K rl, Biray Kolluo lu. lerlemeci Düzçizgisel Zamansall k ve Devrim Devrim ne zaman? Birikim ( ) , ss SB , (55) K z ltu, Kürflad. Devrim Toplumda Kurumsallaflm fl liflkilerin Geriye Döndürülemez fiekilde Dönüflmeye (57) Köni, Hasan. Asya'da Büyük Göçlerin Stratejileri, Çekiflmeleri ve Türkiye. Global Strateji 2(5) , ss SA (58) Kulo lu, Arma an. ABD Ulusal Güvenlik Stratejisinin Küresel Etkileri ve Türkiye Aç s ndan

27 De erlendirilmesi. Global Strateji 2(5) , ss SA , 355 Kurflun, Zekeriya. Irak'ta "Kim" Savafl yor. Global Strateji 2(5) , ss. Mater, Tayfun. Devrimcili i Hayat Tarz Olarak da Düflünebilirsiniz [Söylefli] Konuflanlar: Derya Nizam, Yasin Kaya, Birikim ( ) , ss SB , (64) 2005 SA 30 Metinsoy, Murat. Erken Cumhuriyet 950, 320 Döneminde "Mebus"lar n " ntihap Dairesi" ve "Teftifl Bölgesi" Raporlar. 320 (59) Tarih ve Toplum Yeni Yaklafl mlar Kürkçü, Ertu rul. Devrim Art k Böyle (3) 2006, Gitmez Dedi iniz Anda Bafllam fl ss. Demektir [Söylefli] Konuflanlar: Derya Türkçe ve ng. özet. Nizam, Yasin Kaya, Birikim ( ) , ss SB SB , (65) 320 (60) Mitchell, Timothy. Devrim Planlama. Kürkçügil, Masis. Devrimi Çeviren: Taylan Acar, Birikim (205 - Devrimciler Yapmaz [Söylefli] 206) , ss. Konuflan: Taylan Acar, Birikim ( ) , ss SB SB (61) Laclau, Ernesto. Devrim Nedir? Çeviren: Canay Özden, Birikim ( ) , ss SB (62) Latour, Bruno. B rak n Ölü [Devrimci] Ölüsünü Gömsün. Çeviren: Canay Özden, Birikim ( ) , ss SB (63) Mastnak, Tomaz. Devrimden Önce Devrim. Çeviren: Alican Y ld r m, Birikim ( ) , ss SB (66) Mungan, Murathan. "Art k" Devrim Nedir? Birikim ( ) , ss SB (67) Mutluer, O uzhan. Hu Jintao'nun Afrika Gezisi ve Afrika'n n Çin D fl Politikas ndaki Yeri. Global Strateji 2(5) , ss SA (68) Newman, Saul. Devrim: Birçok Cephede flleyen Bir Strateji Serisi. Çeviren: Canay Özden, Birikim ( ) , ss SB

28 320 (69) 320 (73) Nizam, Derya. Devrimin Dikiflleri? Paker, Murat. Olmak ve Yapmak Laclau ve Mouffe'un Alternatifleri. Gerilimi Aras nda Devrim Meselesi. Birikim ( ) , Birikim ( ) , ss ss SB SB , Poroy, Mehmet A. Yarg Kararlar n n Uygulanmamas ndan Do an Sorumluluk. Kazanc Hakemli Hukuk Dergisi (21-22) , ss. 320 (70) O an, Sinan. Küresel Mücadelenin Yeni Rekabet Alan : Karadeniz (61) , ss SA SB , , (74) Poroy, Mehmet Akif. Yatay Okutan, Cevat. Küreselleflme Olgusu Karfl s nda Türkiye'de Bask Gruplar n n De iflen Niteli i. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi 10(1-2) 2006, liflkilerde Pozitif Yükümlülük nsan Haklar n n Yatay liflkilerde Geçerlili i. stanbul Barosu Dergisi 80(3) , ss ss SA , SA , (75) Reyhan, Cenk. Adem-i Merkeziyet: Bir Kavram n çerik Analizi. Oluç, Saruhan. Toplumsal Olan Dönüfltürmek [Söylefli] Konuflanlar: V. F rat Bozçal, Derya Nizam, Birikim ( ) , ss SB , 320 Folklor/Edebiyat 12(46) 2006, ss. ng. ve Türkçe özet SA (76) Reyhan, Cenk. Cebel-i Lübnan Vilâyet Nizamnamesi. Memleket Siyaset Yönetim 1(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (71) Orhan, Oytun. Suriye Kürtleri ve Türkiye. Stratejik Analiz (73) , ss SB Sancaktar, Fatih Mehmet. Son Osmanl Meclis-i Ayan' nda Damat 320 (72) Öz, Özlem. Mars'ta Devrim. Birikim ( ) , ss SB , SA , Ferit Pafla Taraftarlar n n Faaliyeti ve Anadolu Hareketine Etkisi. Yak n Dönem Türkiye Araflt rmalar 5(9) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet.

29 Selvi, Haluk. II. Meflrutiyet Döneminde Osmanl Devleti'nin Ermeni Politikalar ( ) Türk Yurdu 26(225) , ss SB SA , (81) Timuro lu, Vecihi. Mitolojide Devlet Bilgisi. Memleket Siyaset Yönetim 1(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 320 (77) Smith, Neil. Baflka bir Devrim 320 (82) Mümkün. Çeviren: Kenan Erçel, Torney, Simon. Tek Olmayan Birikim ( ) , Devrim. Çeviren: K. Murat Güney, ss. Birikim ( ) , 1975 SB ss. 320, SB Soy, H. Bayram. Birinci Dünya Savafl Öncesinde II. Wilhelm Almanyas 'n n Ermeni Meselesine Yaklafl m. Türk Yurdu 26(225) , ss SB , SA , (78) fiafak, Elif. Dar ve S k nt l Zamanlarda Devrim. Birikim ( ) , ss SB (79) fiahin, Bican. Is Islam an Obstacle to Democratization in the Muslim World? The Debete of the Compatibility of slam and Democracy Revisited. Bilig (37) 2006, ss. Türkçe, ng. ve Rusça özet SB , (83) Tunç, Hasan. Yeni Irak Anayasas nda Kürdistan ve Kerkük Sorunu. Global Strateji 2(5) , ss. 320 (84) Turan, Nam k Sinan. M s r'da Ulusal Bir Sembolün Oluflumu "M s r' n Dördüncü Piramidi: Ümmü Gülsüm" Folklor/Edebiyat 12(46) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 960, (85) Türbedar, Erhan. Yüzy l n Davas : Bosna Adalet Peflinde. Stratejik Analiz (73) , ss SB (80) 320, 940 Tansi, Deniz. Il ml slam: So uk Savafl'tan Yeni Dünya Düzenine Türkmen, Buket. Laik Kamusal Uzanan Küresel Model. Jeopolitik Alanda slami Görünürlük ve Karfl 5(28) , ss. Kamular n Oluflumu. Lapsus (1) 2002 SB , ss. 320 Türkçe, Fr. ve ng. özet SA , 320

30 320 (86) 320 (92) Uras, Ufuk. Yeryüzü Aflk n Yüzü Yefliltuna, Dilek - M. Zeki Duman. Oluncaya Dek Devrim Mücadelesi Derin Devletin Ontolojisi (Kurtlar Sürecek [Söylefli] Konuflanlar: V. Vadisi Dizisi Örne i) F rat Bozçal, Ayfle Aln aç k, Birikim Folklor/Edebiyat 12(46) 2006, ( ) , ss ss. Türkçe ve ng. özet SB SA , (87) Ünsal, fiamil. Son Dönem Rusya Federasyonu ve Türk-Rus liflkileri. 320 (93) Jeopolitik 5(28) , ss. Yücel, Bülent. Westphalia 2002 SB Antlaflmas ndan Nice Antlaflmas na: Egemenlik Kavram n n Tarihsel Seyri ve Bir Prototip Olarak Avrupa Birli i. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi 10(1-2) 2006, ss. 320 (88) Yavuz, Celalettin. Karadeniz 2000 SA 16 Jeopoliti inde Küresel Egemenlik 320 Mücadelesi (61) , ss SB EKONOM (89) Yeniçeri, Özcan. Irak/ ran Sarkac nda ABD'nin Müdahale Stratejileri ve ran' n Nükleer Enerji Israr. Global Strateji 2(5) , ss. 330 (1) AB Müzakere Süreçlerinde Hidrolik Pnömatik Sektörünün Durumu. Makina & Metal Teknolojileri , ss SB SA 30 Akat, Ömer - Ça atan Taflk n - Aysun 320 Özdemir. Uluslararas Al flverifl Merkezi Tüketicilerinin Sat n Alma 320 (90) Davran fl : Bursa linde Bir Uygulama. Yeniçeri, Özcan. Karadeniz'de ABD Anadolu Üniversitesi Sosyal Satranc ve Türkiye'nin Pozisyonu. Bilimler Dergisi 6(2) 2006, 2023 (61) , ss ss. Türkçe ve ng. özet SB SA , (91) Yefliltafl, Murat. Amerikan Hegemonyas n n Sürdürülebilirlik Krizi ve nsani Müdahale. Jeopolitik 5(28) , ss SB (2) Aksoy, Erol. Turizmde Geliflmek Yerine fiiflmanl yoruz. Finans Dünyas (197) , ss SB

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

TÜRK DİLİ VE AVRASYA DA TARİHİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM

TÜRK DİLİ VE AVRASYA DA TARİHİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM 1984 MARMAR A 1883 ÜNİVERSİTESİ AVRASYA DA 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM marmara ün vers tes atatürk eğ t m fakültes ve türk ocağı stanbul şubes şb rl ğ le T.C. BAȘBAKANLIK TÜRK İȘBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 01.07.2014 TOPLANTI NO: 24 KARAR:24-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER:

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER: KONTROL ORTAMI Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Ç NDEK LER BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Bellek ve Ö renme... 2 Davran n Yap Ta lar : Nöronlar... 3 Nöronlar n Bütünle tirme Fonksiyonu... 7 Ö renme ve Bellek... 12 Ö renme

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

1982-1983 Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Bölümü Öğretim Görevlisi

1982-1983 Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Bölümü Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Y. Doç. Dr. Mehmet Kabasakal 2. Doğum Tarihi : 5.11.1951 3. Unvanı : Öğretim Üyesi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İş İdaresi Boğaziçi Üniversitesi 1975 Y.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 21/01/2014 TOPLANTI SAYISI : 2014/02 Enstitü Yönetim Kurulu 21/01/2014 Salı günü Enstitü Müdürü Doç.Dr. Mehmet

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/9 Türkiye

Detaylı

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 CV 1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 3. Unvanı: (16.04.2014 tarihi itibariyle kendi isteği ile Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden emekli- Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

TURİZM AKADEMİK DERGİSİ

TURİZM AKADEMİK DERGİSİ Turizm Akademik Dergisi i TURİZM AKADEMİK DERGİSİ TOURISM ACADEMIC JOURNAL CİLT 2, SAYI 2, GÜZ 2015 VOLUME 2, ISSUE 2, FALL 2015 ii Turizm Akademik Dergisi Dergi Hakkında Turizm Akademik Dergisi 2000-2006

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/04 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/04 Türkiye

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/1 Türkiye

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye

Detaylı

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR Yard mc lar Saim ÜYE / Eylem ÜM T / Zeynep spir TOPRAK Emine rem AKI STANBUL BAROSU YAYINLARI stanbul

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI Prof. Dr. fiermin TEK NALP Ruhdan UZUN LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI T pk 4. Bask Yay n No : 2988 letiflim Dizisi : 106 3. Bask - Eylül 2009 - STANBUL 3. Bask dan (T pk 4. Bas m) Ekim 2013 - STANBUL

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/4 Türkiye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/11 Türkiye

Detaylı

OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER

OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER 26-27 Nisan 2006 Ba l ca Kampusu ANKARA DÜZENLEME KOM TES Prof. Dr. Ünsal YAVUZ (Baflkent Üniversitesi ATAMER Müdürü) Ayfer YILMAZ (Baflkent Üniversitesi

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

1. SUNUŞ... 1 3. PROJE KOORDİNATÖRÜ... 3 5. TARİH... 3 6. AMAÇ VE HEDEFLER... 4 8. HEDEF KİTLE... 5 10. KONGRE MALZEMELERİ... 6 12. METODOLOJİ...

1. SUNUŞ... 1 3. PROJE KOORDİNATÖRÜ... 3 5. TARİH... 3 6. AMAÇ VE HEDEFLER... 4 8. HEDEF KİTLE... 5 10. KONGRE MALZEMELERİ... 6 12. METODOLOJİ... İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 1 2. KONU... 3 3. PROJE KOORDİNATÖRÜ... 3 4. YER... 3 5. TARİH... 3 6. AMAÇ VE HEDEFLER... 4 7. GEREKÇELER... 4 8. HEDEF KİTLE... 5 9. BASIN VE PR TANITIM... 5 10. KONGRE MALZEMELERİ...

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye

Detaylı

İSTANBUL ve SANAT KONULU İSMEK BRANŞ YARIŞMALARI 2013

İSTANBUL ve SANAT KONULU İSMEK BRANŞ YARIŞMALARI 2013 1 2 Sevgili sanatseverler, Sadece iki kıtanın değil, aynı zamanda iki dünyanın, Doğu ile Batı nın birleştiği bir şehirdir İstanbulumuz. Bu kadim şehir; Yerebatan Sarayı, Dikilitaş, Çemberlitaş, Ayasofya,

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/08 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/08 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/06 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/06 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/2 Türkiye

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/1 Türkiye

Detaylı

İslami Ekonomik Aktörlere Bakış: Katılım Bankaları ve. Yrd. Doç. Dr. Seda Demiralp (yürütücü)

İslami Ekonomik Aktörlere Bakış: Katılım Bankaları ve. Yrd. Doç. Dr. Seda Demiralp (yürütücü) Projenin Adı: Mevduat İslami Ekonomik Aktörlere Bakış: Katılım Bankaları ve Bankaları Arasında Karşılaştırmalı Bir Analiz Destekleyen Kuruluş: Proje Tipi: 1001 Yönetici ve Ekip: Yrd. Doç. Dr. Seda Demiralp

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN. LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010

Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN. LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010 Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN I LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010 I LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M Yay n No : flletme-ekonomi Dizisi : 1. Bask - Ocak 2010 - stanbul ISBN Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :12.11.2010 TOPLANTI SAYISI : 2010/11 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulumuz 12.11.2010 Cuma günü Enstitü Müdürü Yrd. Doç.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/3 Türkiye

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/4 Türkiye

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı