OKUL MÜDÜRLERNN TUTUM VE DAVRANILARININ ÖRETMENLERN MOTVASYONUNA ETKS (ÖZEL VE DEVLET OKULU ÖRNE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OKUL MÜDÜRLERNN TUTUM VE DAVRANILARININ ÖRETMENLERN MOTVASYONUNA ETKS (ÖZEL VE DEVLET OKULU ÖRNE)"

Transkript

1 OKUL MÜDÜRLERNN TUTUM VE DAVRANILARININ ÖRETMENLERN MOTVASYONUNA ETKS (ÖZEL VE DEVLET OKULU ÖRNE) brahim KOCABA * Turgut KARAKÖSE ** Bu aratrmada, öretmenlerin motivasyonuna etki eden faktörleri belirlemek amacyla bir anket gelitirilerek örnekleme alnan öretmen grubu üzerine uygulanmtr. Motivasyonu; müdürlerin örgüt çalanlarn bireysel amaçlar ve örgütsel amaçlar dorultusunda harekete geçirmek için kullandklar bir süreç olarak tanmlamak mümkündür. "nsan davranlarnn kayna ihtiyaçlardr. "htiyaçlarn ortaya çkmasyla motivasyon süreci balamaktadr. Bireyler bu ihtiyaçlarn gidermek amacyla fiziksel ve ruhsal yönden uyarlrlar. Uyarlan birey harekete geçerek davranta bulunur ve sonuçta doyuma ular. "te, bu doyum noktas motivasyon sürecinin son aamasdr. Ülkelerin gelecei, eitim kurumlarnn, ilevlerini tam olarak yerine getirip getirmemesine baldr. Bu çerçevede, eitim örgütlerinde verimlilik makine ile deil insanla salanmaktadr. Verimliliin salanabilmesi için, eitim-öretimde stratejik konuma sahip olan öretmenlerin ilerinde mutlu ve doyuma ulam olmalar gerekmektedir. Öretmenlerin yüksek düzeyde moralli olmas eitimde kalite ve verimliliin salanmasna katkda bulunacaktr. Bu nedenle insanlar etkileme ve yönlendirme sanat olan motivasyon dier örgütlerde olduu gibi eitim örgütlerinde de insanlar etkileme arac olarak kullanlabilir Anahtar sözcükler: Motivasyon, verimlilik, okul müdürü, iletiim. Abstract The aim of this study is to identify whether there is a relationship between teachers motivation and leadership roles of the principals working in state and private schools. A questionnaire was developed to identify the factors affecting motivation and administered to a group of teachers in the sample. The findings of the study show that teachers working in private schools found the managerial behavior of the principals, interpersonal communication skills, appreciating their staff more positive than those teachers working in state schools. In addition, teachers working in private schools expressed more positive opinions about working environment, physical structure and organizational climate of the school. Further, teachers working in private schools replied more positively about the decency of the teaching profession and the level it is accepted. However, both groups of teachers agreed that the teaching profession is a decent job. Özet Key words: Motivation, productivity, principal, communication. Günümüzde yaamn her safhasnda hzl bir gelime ve deime yaanmaktadr. Dünya endüstri çandan bilgi çana doru ilerlerken ülkelerin toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel yönden bu sürece ayak uydurmalar zorunlu hâle gelmitir. Bilindii üzere ülkemiz genç bir nüfus potansiyeline sahiptir. Bu genç nüfusu çan artlarna uygun olarak yetitirmek, onlar gerekli bilgi ve becerilerle donatmak; ülkemizin bilimsel, teknolojik, kültürel ve ekonomik yönden gelimesine önemli ölçüde katk salayacaktr. Mevcut genç nüfus potansiyelini deerlendirebilmek için insan kaynaklarna yönelik yatrmlarn yaplmas gerekmektedir. "nsan kaynaklarna yaplan yatrm bir fabrika veya herhangi bir ticarî örgüte yaplan yatrmla ayn tutulmamaldr. Bir ülkenin insana yatrm yapmas, geleceine yatrm yapmas anlamna gelmektedir. "yi yetimi bilinçli bir gençlik o ülkenin sigortas demektir. 7üphesiz bu durum eitim yoluyla gerçekleecektir. Bu nedenle eitim ve öretim kurumlarna büyük görevler dümektedir. Ülkelerin gelimilik düzeyleriyle eitim Yazma adresi: * Yard. Doç. Dr. "brahim Kocaba, Frat Üniversitesi Teknik Eitim Fakültesi Eitim Bilimleri, ** Turgut Karaköse, Frat Üniversitesi Teknik Eitim Fakültesi Eitim Bilimleri Bölümü,

2 seviyeleri arasnda sk bir ilikinin bulunduu, ayrca eitimin toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel kalknmann en önemli arac olduu bilinmektedir. Eitim örgütlerinde verim makine ile deil insanla gerçekletirilmektedir. Bu verimin yaratlmasnda insanlarn duygusu, cokusu, heyecan büyük önem tamaktadr. Yorgun, krgn, küskün insanlar verimli olamazlar. Çünkü verim bir heyecan iidir. Bir biyolojik organizma için bedensel salk ne ise örgüt için de moral ayn eydir. Moralin eksiklii tpk kii salndaki eksiklik gibidir. Nasl salkla ilgili sorunlar maddî organizmay tedavi etmeyi gerektiriyorsa, toplumsal örgüte ilikin konular da insan ilikilerini gelitirmeyi ve salkl hâle getirmeyi gerektirmektedir (Alç, 1996: 17). Örenme-öretme sürecinin en stratejik ögesi kukusuz öretmendir. Öretmenin örencilere en iyi ekilde eitim-öretim hizmetini sunmak, onlara iyi hedefler göstermek, kendilerine ve topluma faydal birer birey olarak yetimelerine yardmc olmak gibi önemli bir misyonu vardr. Ancak öretmenlerin bu misyonlarn yerine getirirken eitim-öretim hizmetini sunmaya hazr olmalar ve yüksek düzeyde moralli olmalar gerekmektedir. Moralin önemli temellerinden birisi de zihinseldir. Zihinsel temel, öretmen açsndan özel bir önem tamaktadr. Öretmenlerin çounluunun doygunluk verici bir zihinsel ortama ve örgütsel iklime önem verdikleri görülmektedir. Doygunluk verici zihinsel bir ortamn ön koulu olarak yönetimin nesnellii ve dürüstlüü gösterilmektedir. Yönetimin bu konularda kesin ve kararl olmas beklenmektedir (Aydn, 1986: 96). Örgüt içinde bireyin moralinin, yapt i ve i arkadalaryla, kiiliine deer verilmesi, statüsü ve müdürünün davranlar ile yakndan ilgili olduu belirtilmektedir. "yerinin çalma saatleri, verilen ücret, çalanlar üzerindeki denetimin nitelii, kuruluun personel politikas ve uygulamalar ile dier artlar da bireyin morali üzerinde etkili olmaktadr (Bingöl, 1984: 29). Örgüt ortamnda bireyler aras iletiim, morali olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bir eitim kurumu olan okulda, müdürlerle öretmenler arasndaki iletiimin, bireylerin moralini büyük ölçüde etkiledii görülmektedir. Zihinsel ve kültürel açdan yüksek düzeyli, meslek içi ve meslek d ilikiler salayan nitelikte bir etkileim, öretmenin mesleksel ufkunu geniletici, yeni görüler kazandrc, özendirici, güdüleyici ve moral verici bir etki yapmaktadr (Aydn, 1986: 96). Eitimde kalite ve verimin salanabilmesi için öretmenin iine iyi bir ekilde motive olmas ve yüksek düzeyde moralli olmas hatta bu moralin olabildiince sürekli olmas gerekmektedir. Öretmenleri ilerine motive etme, onlarn verimini artrma ve bu yolla ilerinde doyuma ulamasn salama görevi ilk aamada okul örgütünün banda bulunan okul müdürüne dümektedir. Motivasyon konusu genel olarak bireylerin beklenti ve ihtiyaçlarn, amaçlarn, davranlarn kapsamaktadr. Günümüze gelinceye kadar motivasyon hakknda birçok tanm yaplmtr. Örnein, Bentley e (1999: 180) göre motivasyon; bir insann içinde bulunan, o insann olumlu ya da olumsuz belli baz eylemlerde bulunmasn ve bireysel isteklere ulamasn, böylece tatmin olmasn salayan güçtür. Öncü ye (2000: 113) göre motivasyon ise, davran hedefe doru yönlendiren ve faaliyete geçiren bir güçtür. Yani istek ve arzular, ihtiyaçlar, dürtüleri ve ilgileri kapsayan genel bir kavramdr. Bu balamda motivasyonu; müdürlerin çalanlar bireysel ve örgütsel amaçlar dorultusunda devaml olarak harekete geçirmek için kullandklar bir güç olarak tanmlamak mümkündür. Bu yüzden yönetim ve örgüt açsndan motivasyonun önemi yadsnamaz. "nsanlar motive eden gereksinimlerin neler olduu ne kadar iyi anlalrsa o derece etkin ekilde motive edilebilirler. Motivasyonun esas gereksinimlerin karlanmasdr (Hanks, 1999: 139). Her bireyin sürekli olarak

3 tatmin etmeye çalt baz gereksinimleri vardr. Bireyde bu gereksinimlerin ortaya çkmasyla güdülenme süreci balar. Gereksinimler ister psikolojik ister fizyolojik olsun, bireyleri belli davranlarda bulunmaya iter. Bireyde itici bir gücün meydana gelmesi için uyarlmann gerçeklemesi gerekir. Bu güç, fiziksel ve ruhsal isteklenmedir. Gereksinimlerini karlamak için uyarlan birey, davranta bulunur. Davranta bulunmann amac ise gereksinmelerin doyurulmasdr. Doyum, güdülenme sürecinin son aamasdr. Davranlar sonucu gereksinim amacna ulatnda, güdülenme tamamlanm olur. Sonuçta gereksinimleri karlanan birey de mutlu olur (Özkalp ve Krel, 1987: 244). Duyarl ve etkili müdürler, kendi gereksinim ve amaçlarndan haberdar olan kiiler olarak, öretmenlerin gereksinimlerini ve amaçlarn da dikkate almaktadrlar. Karlkl güven ve destek, salkl bir iletiim, çatmalar örgütsel bir olgu olarak kabul etme ve onlarla birlikte yaanmas gereine inanma, bireysel farkllklara saygl olma, bu müdürlerin önem verdikleri noktalar olarak görülmektedir. Böyle bir yaklamla öretmenlerden üst düzeyde bir yararlanma beklenebilir (Aydn,1986: 94). Okul müdürleri öretmenlerin, ilerinde motive olmalarna yardmc olmaldr. Çünkü iine kendini adam, bütün enerjisini bu yönde harcayan bireyler örgütün amaçlarna ulalmasnda kukusuz katk salayacaklardr. Okul müdürlerinin baary yakalayabilmesi, okul çalanlarnn bilgi, yetenek ve güçlerini tam olarak okulun amaçlarn gerçekletirme yönünde harcamalarna baldr. Bu yüzden çalanlarn örgüt amaçlar dorultusunda motive edilmesi gerekmektedir. Okul müdürü açsndan da önemli olan, çalanlarn okulun amaçlar dorultusunda davranmalardr. "yi bir motivasyonun önündeki engellerden biri kötü iletiimdir. Bu problem en saltanatl yönetim kurulu odalarndan, en mütevaz evlere kadar her yerde mevcuttur. "nsanlar motive edicileri memnun edememektedirler. Çünkü onlarn ne istediklerini bilmemektedirler. "letiim düzeldikçe motivasyon da iyileecektir. "görenler, kendilerinden istenilenin ne olduunu tam olarak bilirlerse, eer istenilen ey makul ise bunu yerine getireceklerdir (Hanks, 1999: 22). Öretmen ve müdür arasnda karlkl güvene dayal olarak kurulacak bir iletiim okul müdürünün müdürlük rolünü daha kolay oynamasna yardmc olur. Ancak bürokratik okul müdürleri öretmenlerden tamamen soyutlanmtr. Bu müdürler fiziksel olarak öretmenlere çok yakn, fakat psikolojik olarak öretmenlerden çok uzaktr. Öretmenler odasna günlerce girmeyen, öretmenlerle arasna psikolojik duvarlar ören çok sayda okul müdürü vardr. Bu tip müdürlerin öretmenlere müdürlük yapmas çok zordur (Çelik ; 1999: 123). Okul örgütünde motivasyonun salanabilmesi için bireyler arasndaki açk bir iletiim çok önemlidir. Açk iletiim, çalanlarn birbirleriyle ilgili olmas, birbirlerine dikkat ve sayg göstermesi anlamnda düünülmelidir. Çalanlar örgüt içindeki iletiim vastasyla kendilerinden neyin yaplmas beklendiini ve örgüt dnda ileriyle ilgili olarak nelerin gerçekletiini bilmek isteyeceklerdir. Bu yüzden örgüt içinde serbest bir ekilde bilgi aknn salanmas gerekmektedir. Okul müdürünün kurum içindeki tavr ve davranlar, çalanlara kar tutumlar, örgüt içindeki motivasyonun salanmas bakmndan önemli görülmektedir. Kurumlar baarya götüren en önemli öge ast-üst ilikilerinde anlaya dayal bir ahenktir. Müdür iinde ne kadar bilgili olursa olsun, emri altndakilerin yapmalar gerekli ileri ne kadar iyi bilirse bilsin; iyi sonuç almada en önemli rolün, ast-üst ilikilerindeki ahenk olduu görülmektedir. Bu nedenle örgüt içerisinde gerek aadan yukar, gerek yukardan aa iletiim kanallarnn açk olmas motivasyonu önemli ölçüde etkileyecektir. Okul müdürü, öretmenlerle etkili bir iletiim kurma yoluna gitmelidir. Müdür, çalanlara zorla baz istek ve emirlerini yaptrabilir, ancak onun olmad bir ortamda, çalan gene kendi doru bildiklerini

4 yapacaktr. Onlarla verimli bir ekilde çalabilmek için bireyleri tanmak ve anlamak gerekmektedir. Bu amaçla okul müdürü, çalann hangi konularda baarl olduklarn, hobilerini, fobilerini ve hayattan beklentilerini bilmeli; bu yolla onlar anlamaya ve güdülemeye özen göstermelidir. "nsanlar yaptklar faaliyetlerle ilgili takdir edilmekten ve beenilmekten holanrlar. Her normal insan da bunu ister. "nsanlarn kendilerine duyduklar güven ve saygnn gelimesi buna baldr. Sunulan bir beeni ve takdir, insanlarn gelimesine yüksek düzeyde bir önderlik ya da destek kadar yardmc olacaktr. "nsanlarn yaptklarnn fark edilmesi, onlarn kendilerini özel hissetmelerini salayacaktr. Bu duygu, dorudan insan bilincinde kabul edilme, onaylanma, sayg ve güveni artrr. Bu etkiler gelecek için güçlü motivasyon faktörleridir (Bentley, 1999: 179). Bireylerin gösterdii davranlar uzun bir süre pekitirilmezse bu davran zamanla azalr ve kaybolur (Erden ve Akman, 1995: 128). Bu nedenle örgüt yöneticileri çalanlarn olumlu davranlarn pekitirmezlerse, baka bir ifadeyle ödüllendirmezlerse bu davranlar sönme eilimine girecektir. Okul müdürü, çalanlarn olumlu davranlarna belli aralklarla geri besleme vererek onlar ödüllendirmeyi ihmal etmemelidir. Personelinin olumlu davranlarn gördüünde en azndan teekkür etmesini bilmelidir. Yerinde ve zamannda verilen olumlu bir pekitireç, çalann iini severek yapmasn ve çalma arzusunun artmasn salayacaktr. Ayrca onu iine daha iyi motive ederek, kendine olan güvenini artracak, iini daha çok sevmesine ve doyuma ulamasna etki edecektir. Okulla ilgili konularda karar alma sürecine örgütünün birer üyesi olan öretmenleri de dahil etmelidir. Böylelikle öretmenler kendilerinden neler beklendiini bilecekler; ona uygun bir tutum ve davran gelitirme yoluna gideceklerdir. Sonuçta eitim-öretim sürecinde ve insan ilikileri yönünden hata yapma anslar git gide azalacaktr. Ancak okul müdürlerinin; yönetimi altndaki çalanlarn çeitli sebeplerden dolay yeterince destekleyip cesaretlendiremedikleri ve ilerinde doyuma ulamalarn salayabilecek motivasyon faktörlerini kullanmadklar, ayrca etkili liderlik özelliklerine sahip olmadklar ifade edilebilir. Buna bal olarak eitimin kalitesinin olumsuz yönde etkilendii düünülmektedir. Bu nedenle eitimde kalite ve verimin salanabilmesi amacyla, okul müdürlerinin etkili liderlik özelliklerini benimsemeleri; öretmenin yetitirilmesi, yönlendirilmesi ve örenme-öretme sürecinde daha verimli hâle gelebilmesi amacyla çalanlarn motive etmeye özen göstermeleri gerekmektedir. Örgüt çalanlarnn motivasyonu ile ilgili, Türkiye de ve yurt dnda baz aratrmalar yaplmtr. Örnein; Kinman ve Kinman 2001 ylnda The role of motivation to learn in management education adl çalmalarnda; genel olarak motivasyon ve örenme biçimleri hakkndaki literatürü inceledikten sonra, anket ve görüme yöntemiyle, çalma ortamlarnn örenmeye uygunluunu ve uygun ortam hazrlamann örgütü örenen bir organizasyon hâline getirmedeki etkilerini aratrmlardr. Bu aratrma sonucunda çalma ortamnn, motivasyonu önemli ölçüde etkiledii sonucuna ulalmtr. Yldrm n, 2001 ylnda yapm olduu Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rollerinin Öretmenlerin " Doyumuna ve Meslek Ahlâkna Etkisi isimli aratrmasnda liderlik, örgüt kültürü, i doyumu ve motivasyon kavramlar incelenmi, öretmenlere ve müdürlere uygulanan anket sonuçlarna göre yorum yaplmtr. Bunun sonucunda, okul müdürlerinin liderlik davranlarnn öretmenler üzerinde önemli ölçüde etkisinin olduu sonucuna varlmtr.

5 Amaç Aratrmann genel amac; özel okul ve devlet okullarndaki müdürlerin tutum ve davranlar ( liderlik rolleri) ile öretmenlerin motivasyonu arasnda herhangi bir ilginin olup olmadn saptamaktr. Bu genel amaç çerçevesinde; a) Okul müdürlerinin, göstermi olduklar olumlu ve olumsuz davranlar belirlemek; bu davranlarn öretmenlerin motivasyonu üzerindeki ilevini tespit etmek, b) Özel okul ve devlet okullarndaki öretmenlerin motivasyon düzeylerini karlatrmak, c) Öretmenlerin kendi mesleklerine ilikin görülerini belirlemek, d) Buna bal olarak, okul müdürlerine önerilerde bulunmak aratrmann alt amaçlarn oluturmaktadr. Yöntem Bu balk altnda aratrmann evren ve örneklemi tanmlanm, veri toplama arac, verilerin toplanmas, analiz ve yaplan istatistiksel ilemler üzerinde durulmutur. Aratrma, betimsel tarama ve anket uygulanmas eklinde yaplm olup mevcut durumun ortaya konulmasna çallmtr. Evren Aratrmann evrenini, Türkiye genelinde eitim veren devlet okullar ve özel okullar ile bu okullarda görev yapan öretmenler oluturmaktadr. Çalma evreni ise, Gaziantep il merkezi ile, Kahramanmara il merkezi ve ilçelerinde bulunan özel ve devlet okullarnda görev yapan öretmenlerden olumaktadr. Örneklem Aratrmann örneklemi, Gaziantep il merkezinden 4 özel okul, 3 lise, 7 ilköretim okulu ve Kahramanmara il merkezi ve ilçelerinden 5 özel okul, 8 lise, 13 ilköretim okulundan olumaktadr. Gaziantep il merkeziyle Kahramanmara il merkezi ve ilçelerinde bulunan özel ve devlet okulunda görev yapan öretmenler arasndan, random yöntemiyle seçilen toplam 495 öretmen aratrma örneklemine alnmtr. Veri Toplama Arac6n6n Geli8tirilmesi ve Verilerin Toplanmas6 Veriler literatür taramas ve 40 maddeden oluan bir anket yolu ile toplanmtr. Anket, literatür taramas sonucu elde edilen bilgiler ve benzer uygulamalar nda hazrlanmtr. Daha sonra istatistik uzmanlarnn (Yrd. Doç. Dr. Mehmet TA7PINAR ) ve yönetim uzmanlarnn ( Yrd. Doç. Dr. "brahim KOCABA7 ) yardm ile anket sorular gelitirilmitir. Öretmenlerin motivasyon ve i doyumunu deerlendirmek amacyla oluturulan ankette 5 li likert tipi ölçek kullanlm olup anket, uzman görüüne bavurulduktan sonra uygulanmtr. Anket toplam 495 öretmene datlm, verilen anket formlarndan 313 adedi geriye dönmü, ancak çeitli hatalar nedeniyle 17 anket formu aratrma kapsamna alnmam ve toplam olarak 296 öretmenin görüleri aratrma kapsamna dahil edilmitir. Verilerin Analizi Verilerin analizinde SPSS for Windows paket programnn sürümünden yararlanlarak yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, anlamllk testi gibi istatistiksel ilemler yaplmtr. Elde edilen tablolar sonucunda gruplarn katlm ortalamalar, ortalamalar aras fark ve bu farka uygulanan (p) deeri için ( p<0.05) anlamllk düzeyi kullanlmtr. Uygulanan likert tipi ölçek beli deerlendirme eklinde hazrlanm olup buna

6 yönelik olarak aralklar olumludan olumsuza doru seçeneklere ayrlarak analiz için uygun hâle getirilmitir. Ortalama karlatrmalara esas olmak üzere; tamamen katlyorum, katlyorum, kararszm, katlmyorum, tamamen katlmyorum eklinde puanlandrlmtr. Bulgular ve Yorum Bulgular bölümünde çeitli davranlarn gösterilme düzeyine ilikin öretmen görüleri yer almaktadr. Bu görüleri belirleyebilmek amacyla 40 maddelik likert tipi bir ölçek kullanlm olup, maddelerin tamam yorumlamam, öretmen görülerinden sadece anlaml (P<0.05) düzeyde farkllklar olan maddeler yorumlanmaya çallmtr. Okul Müdürlerinin Çe8itli Boyutlardaki Tutum ve Davran68lar6n6n Uygulamada Gösterilme Düzeyine li8kin Ö:retmen Görü8leri Tablo 1. Okul Müdürlerinin Çe8itli Boyutlardaki Tutum ve Davran68lar6n6n Uygulamada Gösterilme Düzeyine li8kin Ö:retmen Görü8leri Özel okul Devlet Okulu De:i8ken Maddeler X ss X ss t p 25. Yöneticim bilgi ve tecrübesi ile bana güven verir * 33. Herhangi bir sorunumu yöneticimle açk ve rahat bir * ekilde konuabiliyorum. 38. Yöneticim çalanlarn ilgi ve görüleri hakknda bilgi * edinmeye özen gösterir. 39. Yöneticim olumlu davranlarmz takdir eder * * P<0.05 anlaml Serbestlik derecesi (sd ): 294 Tablo 1 de okul müdürlerinin çeitli boyutlardaki tutum ve davranlarnn uygulamada gösterilme düzeyine ilikin öretmen görüleri yer almaktadr. Yöneticim sahip olduu bilgi ve tecrübesiyle bana güven verir. görüüne katlm açsndan özel okullardaki öretmenlerle devlet okullarndaki öretmenler arasnda (P<0.05) düzeyinde anlaml farkllk (t=18.57) bulunmaktadr. Buna göre özel okul öretmenleri ( X = 4.05) bu fikre katldklarn belirtirken, devlet okullarnda görev yapanlar ( X =3.33) ile kararsz kaldklarn ifade etmilerdir. Elde edilen sonuçlar, özel okullarda çalan öretmenlerin, müdürlerinin bilgi ve tecrübesine daha fazla güvendiini ortaya koymaktadr. Herhangi bir sorunumu yöneticimle açk ve rahat bir ekilde konuabiliyorum. görüüne katlm açsndan özel okullar ve devlet okullar arasnda (P<0.05) düzeyinde anlaml farkllk (t=16.50) vardr. Özel okul öretmenleri ( X =4.18) bu görüe katldklarn belirtirken, devlet okulunda çalanlar da ( X =3.48) katldklarn ifade etmilerdir. Her iki okulda görev yapan öretmenler olumlu yönde görü belirtmelerine ramen; özel okullarda görev yapan öretmenler kendi müdürlerinin, motivasyonun önemli bir unsuru olan iletiime daha fazla önem verdiini ifade etmilerdir. Yöneticim çalanlarn ilgi ve görüleri hakknda bilgi edinmeye özen gösterir. görüüne katlm açsndan özel okullar ve devlet okullar arasnda (P<0.05) düzeyinde anlaml farkllk (t=15.74) vardr. Buna göre özel okul öretmenleri ( X =4.03) bu görüe katldklarn ifade ederken, devlet okulunda görev yapanlar ise

7 ( X =3.25) kararsz bir tavr taknmlardr. Ulalan bu sonuç devlet okulunda çalanlarn, müdürlerini bu konuda yetersiz gördüklerini ortaya koymaktadr. Bu durumun öretmenlerin motivasyonunu olumsuz yönde etkiledii ifade edilebilir. Yöneticim olumlu davranlarmz takdir eder. görüüne katlm açsndan özel okul ve devlet okullar arasnda (P<0.05) düzeyinde anlaml farkllk (t=8.12) vardr. Buna göre özel okul öretmenleri bu görüe katldklarn ( X =4.07) ifade ederken, devlet okulunda çalan öretmenler ise ( X =3.58) kararszla yakn bir katlm göstermilerdir. Bu balamda özel okulda çalan öretmenler, olumlu davranlarnn müdürleri tarafndan daha sklkla pekitirildiini ifade etmilerdir. Okulun Fizikî Yap6s6n6n, Çal68ma Ortam6n6n ve Örgütsel kliminin E:itim-Ö:retim Aç6s6ndan Uygunlu:una Yönelik Ö:retmen Görü8leri Tablo 2. Okulun Fizikî Yap6s6n6n, Çal68ma Ortam6n6n, ve Örgütsel kliminin E:itim- Ö:retim Aç6s6ndan Uygunlu:una Yönelik Ö:retmen Görü8leri De:i8ken Maddeler 8. Okuldaki çalma ortamn yeterli buluyorum. 17. Kurumda fikirlerime deer verildiine inanyorum. 20. Okulun fizikî yaps eitim-öretime uygundur. X Özel okul ss Devlet Okulu * P<0.05 anlaml Serbestlik derecesi (sd): 294 X ss t p * * * Tablo 2 de okulun çalma ortam, fizikî yaps ve örgütsel ikliminin eitim-öretim açsndan uygunluuna yönelik öretmen görüleri yer almaktadr. Okulda çalma ortamn yeterli buluyorum. görüüne katlm açsndan özel okul ve devlet okullar arasnda (P<0.05) düzeyinde anlaml farkllk (t=35.89) belirlenmitir. Özel okullarda çalan öretmenler ( X =4.00) bu görüe katldklarn belirtmiler, devlet okullarnda çalan öretmenler ise ( X =2.91) kararsz olduklarn ifade etmilerdir. Buna verilere göre, genel olarak özel okullarn çalma ortamnn devlet okullarna göre daha yeterli olduu eklinde bir görü ileri sürülebilir. Kurumda fikirlerime deer verildiine inanyorum. görüüne katlm açsndan iki grup arasnda (P<0.05) düzeyinde anlaml farkllk (t=32.26) vardr. Özel okulda çalan öretmenler ( X =4.13) bu görüe katldklarn belirtmiler, devlet okullarnda çalanlar ise ( X =3.22) kararsz kaldklarn ifade etmilerdir. Buna bal olarak elde edilen sonuçlar, özel okullarda görev yapan öretmenlerin beyan ettikleri fikirlerin yönetim tarafndan daha sklkla dikkate alndn ortaya koymaktadr. Okulun fizikî yaps uygundur. görüüne katlm açsndan özel okullarla devlet okullar arasnda (P<0.05) düzeyinde anlaml farkllk (t=17.51) bulunmaktadr. Özel okullarda çalan öretmenler ( X =3.70) bu görüe katlrken devlet okullarndaki öretmenler ( X =2.88) ise kararsz bir tutum içinde olduklarn ifade etmilerdir. Özel okullarda çalan öretmenler okullarnn fizikî yapsnn daha iyi olduunu ifade ederken; devlet okullarna görev yapanlar ayn görüü paylamamlardr.

8 Ö:retmenlik Mesle:inin Sayg6nl6:6na ve Bu Mesle:in Kabullenilme Düzeyine li8kin Ö:retmen Görü8leri Tablo 3. Ö:retmenlik Mesle:inin Sayg6nl6:6na ve Bu Mesle:in Kabullenilme Düzeyine li8kin Ö:retmen Görü8leri Özel okul Devlet Okulu De:i8ken Maddeler ss X X ss t p 5. "imin dnda baka bir ite * çalmak isterim. 11. "imi yaparken hedeflerimi * gerçekletirebileceime inanyorum. 18. Mesleimin itibarl olduunu * düünüyorum. * P<0.05 anlaml Serbestlik derecesi (sd ): 294 Tablo 3 te öretmenlerin, mesleklerinin saygnlna ve bu meslein kendileri tarafndan kabullenilme düzeyine ilikin görüleri yer almaktadr. "imin dnda baka bir ite çalmak isterim. görüüne katlm açsndan iki okul grubu arasnda (P<0.05) düzeyinde anlaml farkllk (t=17.51) belirlenmitir. Buna göre özel okullarda çalanlar ( X =2.53) ile bu görüe katlmazken, devlet okullarndakiler ( X =3.19) kararsz bir tavr taknmlardr. Buna bal olarak, özel okul öretmenleri ilerinin dnda baka bir ite çalmak istemediklerini ifade etmiler; devlet okullarnda çalanlar ise bu konuda kararsz kalmlardr. "imi yaparken hedeflerimi gerçekletirebileceime inanyorum. fikrine katlm açsndan iki grup okul arasnda (P<0.05) düzeyinde anlaml farkllk (t=25.19) gözlenmektedir. Buna göre özel okulda çalan öretmenler ( X =4.42) bu görüe tamamen katldklarn ifade ederken, devlet okulunda çalanlar ( X =3.59) ise katldklarn ifade etmilerdir. Elde edilen sonuçlar, özel okulda çalanlarn bireysel hedeflerine daha kolay ulaabileceini gösterirken, devlet okulunda çalanlar açsndan ayn yorumu yapmak biraz daha güçtür. Mesleimin itibarl olduunu düünüyorum. görüüne katlm açsndan özel okul ve devlet okulu öretmenleri arasnda (P<0.05) düzeyinde anlaml farkllk (t=15.89) bulunmaktadr. Özel okul öretmenleri ( X =4.18) bu fikre katldklarn ifade ederken, devlet okulunda görev yapan öretmenler de ( X =3.44) katldklarn belirtmilerdir. Buna göre tüm öretmenler saygn bir meslee sahip olduklarn ifade etmilerdir. Genel olarak bakldnda, özel okulda çalan öretmenlerin devlet okullarndakilere oranla mesleklerine ilikin konularda daha olumlu görüe sahip olduklar anlalmaktadr. Sonuçlar Çalanlarn motivasyonu ile ilgili olarak Türkiye de ve yurt dnda yaplan dier aratrmalarn sonucunda, çalma ortamnn ve müdürlerinin liderlik davranlarnn çalanlarn motivasyonunu önemli ölçüde etkiledii yargsna ulalmtr. Bu çalmada ise okul müdürlerinin çeitli boyutlardaki (yönetim becerileri yönünden, bireyler aras iletiim, çalanlar fark etme ve takdir etme) tutum ve davranlarnn uygulamada gösterilme düzeyine ilikin öretmen görülerinde dier deikenlerine göre anlaml bir iliki bulunamazken;

9 okul türü deikenine göre anlaml farkllk vardr. Bu veriler nda özel okullarda çalan öretmenler müdürlerini; yönetim becerileri, bireyler aras iletiim, çalanlar fark etme ve takdir etme konusunda daha baarl bulmaktadrlar. Devlet okullarnda çalan öretmenler ise bu konularda müdürlerini daha az yeterli bulmaktadrlar. Okuldaki çalma ortamnn, okulun fizikî yapsnn ve örgütsel iklimin eitim-öretim açsndan uygunluuna ilikin öretmen görülerinde, okul türü deikenine göre anlaml bir farkllk belirlenirken; dier deikenler açsndan anlaml bir farkllk gözlenmemitir. Özel okullarda çalan öretmenler devlet okullarndakilere oranla, okullarndaki çalma ortam, fizikî yap ve örgütsel iklim konusunda daha olumlu düünmektedirler. Öretmenlik mesleinin saygnlna ve bu meslein öretmenler tarafndan kabullenilme düzeyine ilikin öretmen görülerinde okul türü deikenlerine göre anlaml bir farkllk gözlenirken; dier deikenler açsndan anlaml bir farkllk yoktur. Tüm öretmenler, mesleklerinin saygnlna ilikin benzer görüleri paylamaktadrlar. Ancak iinin dnda baka bir ite çalma ve mesleini icra ederken hedeflerine ulaabileceine inanma deikenlerine, devlet okullarnda çalan öretmenler daha düük düzeyde katlm göstermilerdir. Bu veriler nda, devlet okullarnda çalan öretmenlerin ilerini ekonomik yönden daha az yeterli bulduklarn söylemek olasdr. Aratrma bulgular, okul müdürlerinin yönetim becerileri, bireyler aras iletiim, çalanlar fark etme ve takdir etme yönünden gösterdikleri tutum ve davranlar; özel okulda çalan öretmenler tarafndan olumlu yönde deerlendirilirken, ayn tutum ve davranlar devlet okullarnda çalanlar arasnda snrl düzeyde destek bulabilmitir. Ayrca özel okullarda çalan öretmenlerin, devlet okullarnda görev yapan öretmenlere oranla; okulun çalma ortam, fizikî yaps ve örgütsel iklimine yönelik konularda daha olumlu görü bildirdikleri anlalmaktadr. Öretmenlik mesleinin saygnlna ve bu meslein kabullenilme düzeyine ilikin öretmen görülerinde, özel okulda çalanlar devlet okullarndakilere oranla daha olumlu fikir belirtmilerdir. Ancak hem özel hem de devlet okulundaki öretmenlerin mesleklerinin saygnl konusunda fikir birlii içinde olduklar anlalmaktadr. Öneriler Aratrma sonuçlarna dayal olarak gelitirilen öneriler aadaki gibi sralanabilir: Genel olarak devlet okullarnda çalan öretmenler, müdürleriyle sorunlarn açk ve rahat bir ekilde konuamadklar yönünde fikir bildirmilerdir. Okul müdürleri, öretmenlerin ilerine daha iyi motive olabilmeleri ve doyuma ulaabilmeleri amacyla, kurum içinde salkl bir iletiim a kurarak sorunlaryla yakndan ilgilenmeli ve onlara kurumun amaçlar dorultusunda çalabilme ruhunu alamal; ayrca öretmenlerin meslekî gelimelerden haberdar olmalarna, yeni bilgiler örenmelerine ve becerilerini gelitirmelerine yardmc olarak onlar cesaretlendirmeli, bu tür çabalarna destek olmal ve ilgi göstermelidir. Devlet okullarndaki öretmenler, okulda alnan kararlarda kendi görülerine yeterince bavurulmadn düünmektedir. Bu durum onlarn ilerine motive olmalarna engel tekil etmektedir. Çada yönetim anlaynn da önemli bir unsuru olan, yönetimde çalanlarn karara katlmas ilkesinin okullarda uygulanmasna özen gösterilmelidir. Bu nedenle müdür sürekli, yetkilerine ve yasal güçlerine bavurmak yerine,

10 belli ölçülerde esnek davranp çalanlar da karara katarak, onlar okulun amaçlar dorultusunda motive etmeye dikkat etmelidir. Devlet okullarnda görev yapan öretmenler, okul içindeki olumlu hareketlerinin yeterince takdir edilmediinden yaknmaktadrlar. Okul müdürleri motivasyon açsndan önemli bir unsur olan olumlu davranlarn pekitirilmesi ve takdir edilmesi konusuna dikkat etmelidirler. Müdürler, öretmenlerin yaptklar hatalardan dolay onlara bakalarnn yannda küçük düürücü eletirilerde bulunmamal, barma ve ceza gibi yöntemlere bavurmamal, çalanlar arasnda eitlik ilkesine riayet etmelidir. Okul müdürleri öretmenlerin çalma isteini ortaya çkararak, kendi kendilerini motive edebilecekleri ortam ve koullar hazrlamal; okulun hedeflerine ancak çalanlarla birlikte ulalabileceinin önemini kavramaldr. Devlet okullarndaki öretmenler, müdürlerin konumlar gerei, bilgi ve tecrübeleriyle kendilerine yeterince güven vermedii görüünde birlemilerdir. Bu nedenle müdürlerin, yönetim becerileri yönünden yeterli hâle getirilmesi amacyla, uzman eiticiler tarafndan verilen hizmet içi eitim programlar yaygnlatrlmal ve artrlmaldr. Devlet okullarnda görev yapan öretmenler, okullardaki çalma ortamn yeterli bulmadklar yönünde görü bildirmilerdir. Bu noktada devlet okullar gerek fizikî yaps itibaryla gerekse eitim-öretim ortam yönünden yeterli hâle getirilmelidir. Öretmenlerin motivasyonlarna olumsuz etkide bulunan bir baka deiken de, okullarda yeteneklerini gelitirme frsatlarnn snrl olduu görüünü tamalardr. Öretmenlere çeitli yönlerden gelimelerine katkda bulunacak eitim olanaklar salanarak sürekli örenmeye tevik edilmeli, okul örenen bir organizasyon hâline dönütürülmelidir. Özellikle öretmenlikte terfi olanaklarnn snrl olmasnn, öretmenlerin motivasyonlarn olumsuz yönde etkilediini söylemek olasdr. Bu nedenle öretmenlerin terfi olanaklarnn gelitirilmesine yönelik çalmalar balatlmal, onlara yükselme ve ilerleme ans tannmaldr. Öretmenlik mesleinin hak ettii saygnlnn tekrar kazandrlabilmesi amacyla bu meslein önemini ve kutsalln tantc programlar düzenlenmeli ve yaygnlatrlmaldr. Çalanlar motive eden faktörler, kiiden kiiye deitiinden bireylerin psikolojik yaplar, dolaysyla onlar motive edecek araçlar da birbirinden farkldr. Bu yüzden okul müdürleri motivasyon araçlarn kullanrken öretmenler arasndaki bireysel farkllklara sayg göstererek öretmenlerden optimal düzeyde yararlanmaya çalmaldrlar. Kaynaklar Alç M. (1996). Eitim Sisteminin Amaçlarnn Gerçekletirilmesinde Eitim Yöneticisinin "levleri. Çada Eitim Dergisi. Say: 217. (12-16). Aydn, M. (1986). Çada Eitim Denetim. Ankara: "M Eitim Aratrma Yayn Danmanlk A.7. Bentley, T. (1999). nsanlar Motive Etme. (Çeviren: Onur Yldrm). "stanbul: Hayat Yaynlar. Bingöl, D. (1984). Çalma Psikolojisi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi ".".B.F. Yaynlar. Çelik, V. (1999). Eitimsel Liderlik. Ankara: Pegem Yaynclk. Erden, M. ve Akman, Y. (1995). Eitim Psikolojisi. Ankara: Arkada Yaynevi.

11 Hanks, K. (1999). nsanlar Motive Etme Sanat. "stanbul: Alfa Yaynlar. Kinman, G. ve Kinman, R. (2001). The role of motivation to learn in management education. The Journal of Workplace Learning. Vol.13, Num.4, pp Öncü, H. (2000). Motivasyon (Güdülenme). Snf Yönetimi. Ankara: Nobel Yayn Datm. Özkalp, E. ve Krel, Ç. (1987). Örgütsel Davran. Eskiehir: Anadolu Üniversitesi Yaynlar. Yldrm, B. (2001). Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rollerinin Öretmenlerin doyumuna ve Meslek Ahlâkna Etkisi. (Yaymlanmam Doktora Tezi). Elaz: Frat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

12 Ek: Anket Formu Saygdeer Meslektam; Bu anket okul müdürlerinin davranlarnn öretmenlerin motivasyonuna etkisini belirlemek amacyla hazrlanmtr. Vereceiniz cevaplar sadece bu aratrma için kullanlacak olup, kesinlikle gizli tutulacaktr. Bu nedenle, özellikle isim veya tantc herhangi bir bilginin yazlmamas gerekmektedir. Göstereceinizi umduumuz samimiyete ve ilgiye imdiden teekkür ederiz. Sayglarmla. 01. Cinsiyetiniz 01. [ ] Erkek 02. [ ] Kadn 02. Yanz 01. [ ] [ ] [ ] [ ] 51 ve üzeri 03. Meslekî Deneyiminiz 01. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 21 ve üzeri 04. Okul Türü 01. [ ] Özel Okul 02. [ ] Devlet Okulu 05. Bran 01. [ ] Sosyal Bilimler 02. [ ] Fen Bilimleri 06. Ö#retim Kademesi 01. [ ] lköretim 02. [ ] Ortaöretim NO Maddeler Tamamen Kat6l6yorum Kat6l6yorum Karars6z6m Kat6lm6yorum Tamamen Kat6lm6yorum 1 Bu okulda öretmen olmak bana çevremde saygnlk kazandrmaktadr. 2 Emekli oluncaya kadar öretmenlie devam etmek istiyorum. 3 Çalma arkadalarmla ilikilerimiz iyi bir düzeydedir. 4 Kurumumda terfi imkânm bulunmaktadr. 5 "imin dnda baka bir ite çalmak isterim. 6 Mesleimin çok çaba gerektiren zahmetli bir i olduunu düünüyorum. 7 Mesleim bana performansm deerlendirme ans veriyor. 8 Okuldaki çalma ortamn yeterli buluyorum. 9 "im için yeterli zaman ve emei harcadm düünüyorum. 10 Okulda olmay evde olmaya tercih ederim. 11 "imi yaparken hedeflerimi gerçekletirebileceime inanyorum. 12 Bilgi ve beceri yönünden kendimi sürekli olarak yenileyebiliyorum. 13 "imi yaparken kendimi stres altnda hissediyorum. 14 Çabalarmn örenciler üzerinde olumlu etkiler braktna inanyorum. 15 "letiim becerilerimin yeterli olduunu düünüyorum. 16 Zamanm iyi yönetebiliyorum. 17 Kurumda fikirlerime deer verildiine inanyorum. 18 Mesleimin itibarl olduunu düünüyorum. 19 Okulumda kat, bürokratik ve hiyerarik bir yap vardr. 20 Okulun fizikî yaps eitim-öretim açsndan oldukça uygundur.

13 21 Öretmenlik mesleini isteyerek seçtim. 22 Okulumuz çevrede önemli bir saygnla sahiptir. 23 Kurum içinde yeteneklerimi gelitirebilme imkânm vardr. 24 "imle ilgili olarak gelecee güvenle bakabiliyorum. 25 Yöneticim bilgi ve tecrübesi ile bana güven verir. 26 Yöneticim kurum içindeki bilgi akn kolaylatrr. 27 Yöneticim herhangi bir konuda karar verirken görülerimizi alr. 28 Yöneticim dardan gelen fikirlere açktr. 29 Yöneticimin beerî ilikileri iyidir. 30 Yöneticim çalanlarn kendini gelitirmesine katkda bulunur. 31 Yöneticim yeniliklere kar duyarldr. 32 Yöneticim yaplan hatalar bir örenme frsat olarak görür. 33 Herhangi bir sorunumu yöneticimle açk ve rahat bir ekilde konuabiliyorum. 34 Yöneticim gerekli olduunda yetki aktarmnda bulunur. 35 Yöneticim misyon ve vizyon sahibidir. 36 Yöneticim kurumun baarsn çalanlarla paylar. 37 Yöneticim kurum içi çatmalar çözümlemede yeterlidir. 38 Yöneticim çalanlarn ilgi ve görüleri hakknda bilgi edinmeye özen gösterir. 39 Yöneticim olumlu davranlarmz takdir eder. 40 Yöneticim inisiyatif kullanr ve kullandrr. Ba8ka görü8leriniz varsa lütfen belirtiniz

14 Summary PRINCIPALS BEHAVIOR AND ATTITUDES EFFECT ON THE MOTIVATION OF TEACHERS brahim KOCABA * Turgut KARAKÖSE ** In the modern world, there have been rapid changes and developments in each stage of life. As the world is going through the industrial age toward information age, countries face the obligation to adapt economically, socially and politically to this changing world. As is known, our country has a young population. It would be a great contribution to the economic, technological, and cultural development of our country to equip them with the knowledge and skills necessitated by the current conditions of our time. It is imperative that we invest in human resources to take advantage of this young potential. Open communication among the individuals at school is very important for motivational purposes. Open communication should be considered as caring and respecting of the school staff. Thus, a free information flow in a school setting needs to be established. The behavior and attitudes of the principal is of great significance in terms of creating a motivating atmosphere within the school. However, it is thought that principals fall short to encourage their staff and fail to use the motivating factors for their staff to get adequate job satisfaction and that they lack the required leadership characteristics. Accordingly, the quality of education is badly affected by this. Therefore, principals must adopt effective leadership qualifications and be more careful to motivate their staff, so that quality education and productivity could be possible. Motivation can be defined as a process which principals use to simulate their staff toward organizational objectives. Teachers need to be satisfied and pleased with the job they do. In this way, with a high morale, they can contribute a lot to delivering quality education. Therefore, motivation, as in other organizations, could be employed as a means to influence people. The aim of this study is to identify whether there is a relationship between teachers motivation and leadership roles of the principals working in state and private schools. A questionnaire was developed to identify the factors affecting motivation and administered to a group of teachers in the sample. The findings of the study show that teachers working in private schools found the managerial behavior of the principals, interpersonal communication skills, appreciating their staff more positive than those teachers working in state schools. In addition, teachers working in private schools expressed more positive opinions about working environment, physical structure and organizational climate of the school. Further, teachers working in private schools replied more positively about the decency of the teaching profession and the level it is accepted. However, both groups of teachers agreed that the teaching profession is a decent job. Address for correspondence: * Yard. Doç. Dr. "brahim Kocaba, Frat Üniversitesi Teknik Eitim Fakültesi Eitim Bilimleri, ** Turgut Karaköse, Frat Üniversitesi Teknik Eitim Fakültesi Eitim Bilimleri Bölümü,

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) Bülent ÖZTÜRK Okyay DOAN * Gürcü KOÇ ** Özet Bu çalmada, Gazi Eitim

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI. Mustafa KALE

RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI. Mustafa KALE RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI Mustafa KALE Özet Aratrmann temel amac, Resmî ve Özel Fen nin örgütsel örenme açsndan bir karlatrmasnn yaplmasdr. Bu amaca yönelik olarak

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES

ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES Özet / Abstract H. smail ASLANTA Aratrmada, ilköretimde görev yapan öretmenlerin snf içi öretim etkinliklerinde

Detaylı

ÖZEL VE DEVLET OKULLARINDA ÖĞRETMENLERİN BEKLENTİLERİNİN İŞ DOYUMU VE MOTİVASYON ÜZERİNE ETKİLERİ

ÖZEL VE DEVLET OKULLARINDA ÖĞRETMENLERİN BEKLENTİLERİNİN İŞ DOYUMU VE MOTİVASYON ÜZERİNE ETKİLERİ ÖZEL VE DEVLET OKULLARINDA ÖĞRETMENLERİN BEKLENTİLERİNİN İŞ DOYUMU VE MOTİVASYON ÜZERİNE ETKİLERİ THE EFFECT OF TEACHERS EXPECTATIONS ON JOB SATISFACTION AND MOTIVATION IN PRIVATE AND PUBLIC SCHOOLS Turgut

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

KURUMSAL TBARIN MÜTER TERCHLER ÜZERNE ETKLER: AFYON DA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALYET GÖSTEREN LETMELER ÜZERNE BR ARATIRMA

KURUMSAL TBARIN MÜTER TERCHLER ÜZERNE ETKLER: AFYON DA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALYET GÖSTEREN LETMELER ÜZERNE BR ARATIRMA KURUMSAL TBARIN MÜTER TERCHLER ÜZERNE ETKLER: AFYON DA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALYET GÖSTEREN LETMELER ÜZERNE BR ARATIRMA Ar.Grv.Nilüfer YÖRÜK KARAKILIÇ ÖZET Bu aratrmay gerçekletirme amacmz, bilinen pazarlama

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER *

MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER * Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8, Say: 4, 2006 MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER * Yrd. Doç. Dr. Ayehan ÇAKICI ** ÖZET Kadn giri$imcilerin i$ ya$amnda

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

LKÖRETM SINIF ÖRETMENLERNN LETM BECERLERNE LKN ALGILARININ ÇETL DEKENLER AÇISINDAN NCELENMES * Nergüz BOZKURT BULUT**

LKÖRETM SINIF ÖRETMENLERNN LETM BECERLERNE LKN ALGILARININ ÇETL DEKENLER AÇISINDAN NCELENMES * Nergüz BOZKURT BULUT** LKÖRETM SINIF ÖRETMENLERNN LETM BECERLERNE LKN ALGILARININ ÇETL DEKENLER AÇISINDAN NCELENMES * Nergüz BOZKURT BULUT** Özet Bu aratrmann amac, lköretim snf öretmenlerinin, iletiim becerisine yönelik alglarnn

Detaylı

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi 1. Etkinliğe hangi kurumu temsilen katıldınız? Sivil toplum kuruluşu 75,0% 9 Bireysel 8,3% 1 Şirket 16,7% 2 Üniversite 0,0% 0 Sosyal Girişim 0,0%

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı?

Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Prof. Dr. smail Tufan Birlemi Milletler 8-12 Nisan 2002 tarihinde spanya nn Bakenti Madrid de yal nüfusun yaam kalitesinin iyiletirilmesi, topluma katlm, geçim ve salk

Detaylı

LKÖRETM ÖRETMENLERNN MESLEK BENLK SAYGISI VE DOYUMLARI ARASINDAK LKNN DEERLENDRLMES

LKÖRETM ÖRETMENLERNN MESLEK BENLK SAYGISI VE DOYUMLARI ARASINDAK LKNN DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 345-358 345 LKÖRETM ÖRETMENLERNN MESLEK BENLK SAYGISI VE DOYUMLARI ARASINDAK LKNN DEERLENDRLMES Nuri BALOLU Ahi Evran

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

LSE ÖRENCLERNN TARH DERSNN AMAÇLARINA YÖNELK GÖRÜLER

LSE ÖRENCLERNN TARH DERSNN AMAÇLARINA YÖNELK GÖRÜLER LSE ÖRENCLERNN TARH DERSNN AMAÇLARINA YÖNELK GÖRÜLER smail H. DEMRCOLU * Özet Lise örencilerinin tarih dersinin amaçlar hakkndaki düünceleri, bu dersin ilenii ve örencilerin tarih dersine yönelik görülerini

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

ETMDE YABANCILAMA OLGUSU VE ÖRETMEN: LSE ÖRETMENLER ÜZERNE SOSYOLOJK BR ARATIRMA

ETMDE YABANCILAMA OLGUSU VE ÖRETMEN: LSE ÖRETMENLER ÜZERNE SOSYOLOJK BR ARATIRMA ETMDE YABANCILAMA OLGUSU VE ÖRETMEN: LSE ÖRETMENLER ÜZERNE SOSYOLOJK BR ARATIRMA Yaar ERJEM * Özet Bu aratrmann konusunu eitimde yabanclamann önemli bir formu olan öretmen yabanclamas oluturur. Lise öretmenleri

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 Doç.Dr.sa SABA Adem BAOLU ÖZET Çalmada ilköretim çandaki örencilerin vergiyi nasl algladklar ve vergiyi alglamalar üzerinde etkili

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI T.C. MLLÎETMBAKANLII TalimveTerbiyeKuruluBakanl SGORTACILIK ETM KURS PROGRAMI ANKARA 2009 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRES : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAI PROGRAMIN SEVYES PROGRAMIN AMAÇLARI

Detaylı

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 1 Maliyet kontrolü proje bütçelendirmesi çerçevesinde gerçek proje maliyetlerini kontrol etmeyi hedefleyen bir yönetim sürecidir. Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 2 Girdiler: Cost

Detaylı

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er;

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er; Ünite 6 Anketlerin Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Anketler ne zaman kullanlr? Anketler de0erlidir, e0er; Organizasyonun elemanlar geni/ olarak da0lm/sa Birçok eleman projede rol almaktaysa

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

lköretim Müfredat Laboratuvar Okullar le Dier lköretim Okullarnn Örencilerinin Akademik Baarlarnn Karlatrlmas*

lköretim Müfredat Laboratuvar Okullar le Dier lköretim Okullarnn Örencilerinin Akademik Baarlarnn Karlatrlmas* Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 0:5-5 (00) lköretim Müfredat Laboratuvar Okullar le Dier lköretim Okullarnn Örencilerinin Akademik Baarlarnn Karlatrlmas* dris "ahin** ÖZET Bu çalmayla,

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

SINIF ÖRETMENLERNN DERSLERE LKN GÖRÜLER VE TERCH ETTKLER ÖRETM YÖNTEMLER: STANBUL ÖRNE. Cihangir DOAN *

SINIF ÖRETMENLERNN DERSLERE LKN GÖRÜLER VE TERCH ETTKLER ÖRETM YÖNTEMLER: STANBUL ÖRNE. Cihangir DOAN * SINIF ÖRETMENLERNN DERSLERE LKN GÖRÜLER VE TERCH ETTKLER ÖRETM YÖNTEMLER: STANBUL ÖRNE Cihangir DOAN * Özet Türkiye de Cumhuriyetin bandan itibaren snf öretmeni yetitirilmeye önem verilmi ve günümüzde

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

ÖZEL E T M VE REHAB L TASYON MERKEZLER NDE ÇALI AN E T MC LER N MESLEK YETERL L K ALGISI LE DOYUMLARININ NCELENMES. S.Barbaros YALÇIN Haf z BEK

ÖZEL E T M VE REHAB L TASYON MERKEZLER NDE ÇALI AN E T MC LER N MESLEK YETERL L K ALGISI LE DOYUMLARININ NCELENMES. S.Barbaros YALÇIN Haf z BEK TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:5570 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:5570 ÖZELETMVEREHABLTASYONMERKEZLERNDEÇALIAN

Detaylı

LKÖRETM 4. SINIF BLGSAYAR DERS KTAPLARININ GÖRSEL TASARIM LKERLERNE GÖRE DEERLENDRLMES. Hafize KESER *

LKÖRETM 4. SINIF BLGSAYAR DERS KTAPLARININ GÖRSEL TASARIM LKERLERNE GÖRE DEERLENDRLMES. Hafize KESER * LKÖRETM 4. SINIF BLGSAYAR DERS KTAPLARININ GÖRSEL TASARIM LKERLERNE GÖRE DEERLENDRLMES Hafize KESER * Özet Bu çalmann hedefi, Türkiye deki ilköretim bilgisayar ders kitaplarnn önceden belirlenmi olan 48

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun faaliyetlerini y³r³t³rken benimsedii y netim anlay nn, þada standartlara g re dei imi ve ilerleyi inin bir belgesi niteliindedir.

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken!

UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S!* BASIN B!LD!R!S! * UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken! Dikkat Dikkat: Okullar Aç"l"yor!! 2012-2013!E"itim!Ö"retim!y#l#!17!Eylül!2012 de,!ilkokula!yeni!ba$layan!ö"renciler!ise!10!eylül!2012

Detaylı

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI Edip ÖRÜCÜ (*) Sedat YUMUAK (**) Özet: Bu aratırmanın amacı kamu kurulularında verilen hizmet içi eitimin çalıanlar üzerindeki etkilerinin hangi faktörlere

Detaylı

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA Yrd. Doç. Dr. Said KINGIR * Ar. Grv. Erkan TAKIRAN * ÖZET Performans deerlendirme, astlar üzerinde etkili yönetim

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 92 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

Üniversitelerde Okutulan Türk Dili Dersi le lgili Tespitler Deerlendirmeler ve Öneriler

Üniversitelerde Okutulan Türk Dili Dersi le lgili Tespitler Deerlendirmeler ve Öneriler Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Üniversitelerde Okutulan Türk Dili Dersi le lgili Tespitler Deerlendirmeler ve Öneriler Mustafa Cemilolu Uluda Üniversitesi Eitim

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

LKÖRETM II. KADEMEDE ÜÇ BOYUTLU SANAT UYGULAMALARININ YARATICILIIN GELMESNE ETKS *

LKÖRETM II. KADEMEDE ÜÇ BOYUTLU SANAT UYGULAMALARININ YARATICILIIN GELMESNE ETKS * LKÖRETM II. KADEMEDE ÜÇ BOYUTLU SANAT UYGULAMALARININ YARATICILIIN GELMESNE ETKS * Özet / Abstract Özcan ÖZKARAKOÇ ** Sanata ilikin en önemli özellik, anlatmdr. Sanata dair deerlerin bireye kavratlmas

Detaylı

Anahtar Kavramlar. çindekiler. Bu üniteyi tamamlad m zda, plan n tan mlayabilecek, plan n n kullan m amaçlar n aç klayabilecek,

Anahtar Kavramlar. çindekiler. Bu üniteyi tamamlad m zda, plan n tan mlayabilecek, plan n n kullan m amaçlar n aç klayabilecek, 5 Amaçlarmz Bu üniteyi tamamladmzda, plann tanmlayabilecek, plannn kullanm amaçlarn açklayabilecek, plannn nasl hazrlanacan belirleyebilecek, plann öelerini sralayabilecek, plannn dosya haline getirilmesini

Detaylı

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden Çalma, Türkiye de 2003 ylnda Salkta Dönüüm Program ile balatlan salk sektöründeki dönüümü, Salk Bakanl nn tara örgütlenmesi üzerinden inceleme ve analiz etme amacna yöneliktir. Çalmada, Salkta Dönüüm Program

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

SOSYAL BLGLER DERSNE YÖNELK TUTUMUN BAARIYA ETKS

SOSYAL BLGLER DERSNE YÖNELK TUTUMUN BAARIYA ETKS SOSYAL BLGLER DERSNE YÖNELK TUTUMUN BAARIYA ETKS Bayram TAY * Betül AKYÜREK TAY ** Örenme bireyin çevresiyle etkileimi sonucunda davranlarnda meydana gelen kalc izli deiiklik olarak ifade edilir. Eitimin

Detaylı

FEN BLMLER LABORATUVAR UYGULAMALARININ DEERLENDRLMES

FEN BLMLER LABORATUVAR UYGULAMALARININ DEERLENDRLMES FEN BLMLER LABORATUVAR UYGULAMALARININ DEERLENDRLMES afak ULUÇINAR * Arzu CANSARAN** Aysun KARACA*** Özet Fen alan derslerindeki kavramlarn birçok örenci tarafndan anlalmasnn güç olduu bir gerçektir. Deneysel

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers Cavit YAVUZ* 1 Cemile B. KARADENZ** 2 Özet Eitimin kalitesini ve niteliini etkileyen

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

Doç.Dr. Aytekin ALBUZ Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKPINAR GÜGEF. MEABD. 1. Giri

Doç.Dr. Aytekin ALBUZ Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKPINAR GÜGEF. MEABD. 1. Giri Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ 1. Giri 2006 LKÖRETM MÜZK DERS ÖRETM PROGRAMI VE YEN YAKLAIMLAR Doç.Dr. Aytekin ALBUZ Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKPINAR GÜGEF. MEABD. 21. yüzyla

Detaylı

LKÖRETM TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMININ DEERLENDRLMES THE EVALUATION OF ELEMENTARY TURKISH LESSON S CURRICULUM

LKÖRETM TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMININ DEERLENDRLMES THE EVALUATION OF ELEMENTARY TURKISH LESSON S CURRICULUM LKÖRETM TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMININ DEERLENDRLMES THE EVALUATION OF ELEMENTARY TURKISH LESSON S CURRICULUM Dr. Cevdet EPÇAÇAN* Dr. Melih ERZEN** Özet Bu aratırmanın amacı, ilköretim Türkçe dersi öretim

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

Okul Öncesi Eitim Kurumlarna Devam Eden 5-6 Ya Çocuklarnda Akademik Benlik Saygs

Okul Öncesi Eitim Kurumlarna Devam Eden 5-6 Ya Çocuklarnda Akademik Benlik Saygs Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: 28-39 (2006) Okul Öncesi Eitim Kurumlarna Devam Eden 5-6 Ya Çocuklarnda Akademik Benlik Saygs Fatma Nilgün Cevher*, Mustafa Bulu** ÖZET Bu aratrmann

Detaylı

TARIM İSTATİSTİKLERİ

TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜİK TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3169 MTB:2008-0473 - 50 Adet ISBN 978-975-19-4272-2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve tüm istatistik kullanclarnn

Detaylı

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI YENLENEBLR ENERJ KAYNAKLARI MALYET ANALZ VE SÜRDÜRÜLEBLR YEK UYGULAMALARI Ömer Faruk ERTURUL omerfarukertugrul@gmail.com TEA 16. letim Tesis ve letme Grup Müdürlüü, Batraman Yolu Üzeri 2. km. 72070, Batman

Detaylı

TRT SANATÇILARININ MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ ( )

TRT SANATÇILARININ MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ ( ) A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 55, ERZURUM 2016, 543-555 TRT SANATÇILARININ MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ ( ) Öz Bu araştırma, TRT sanatçılarının mesleki

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI)

ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI) ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI) Mustafa KÜÇÜKLHAN * Mustafa LAMBA ** ÖZET Günümüzün deien rekabet koullar içerisinde, salk kurumlar; müteri (hasta)

Detaylı

The Comparison of the Difficulties of Primary School Teachers and Non Education Majoring Teachers on Early Reading and Writing Instruction

The Comparison of the Difficulties of Primary School Teachers and Non Education Majoring Teachers on Early Reading and Writing Instruction Elementary Education Online, 7(1), 71-90, 2008. lköretim Online, 7(1), 71-90, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Comparison of the Difficulties of Primary School Teachers and Non Education

Detaylı

ORTAÖRETM ÖRENCLERNN ANNE BABAYA GÜVENL BALANMA DÜZEYLERNN DN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BLGS DERSNE YÖNELK TUTUMLARINA ETKS

ORTAÖRETM ÖRENCLERNN ANNE BABAYA GÜVENL BALANMA DÜZEYLERNN DN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BLGS DERSNE YÖNELK TUTUMLARINA ETKS ORTAÖRETM ÖRENCLERNN ANNE BABAYA GÜVENL BALANMA DÜZEYLERNN DN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BLGS DERSNE YÖNELK TUTUMLARINA ETKS Özet / Abstract Mehmet Kamil COKUN Aratrmann amac, ortaöretim örencilerinin anne babalarna

Detaylı

ÖNSÖZ Anayasa Uzlaúma Komisyonu

ÖNSÖZ Anayasa Uzlaúma Komisyonu ÖNSÖZ Ülkemizde yeni anayasa konusunda uzun yllardr süren tartmalar, TBMM de anayasa yapm sürecini yönetmek ve anayasa taslak metnini hazrlamak için oluturulan Anayasa Uzlama Komisyonu ile yeni bir aamaya

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

GRMC VE YÖNETC KADINLARIN PROFLLER FARKLI MIDIR? Doç.Dr.Rana ÖZEN KUTANS * Ar.Gör.Sümeyra ALPASLAN **

GRMC VE YÖNETC KADINLARIN PROFLLER FARKLI MIDIR? Doç.Dr.Rana ÖZEN KUTANS * Ar.Gör.Sümeyra ALPASLAN ** GRMC VE YÖNETC KADINLARIN PROFLLER FARKLI MIDIR? Doç.Dr.Rana ÖZEN KUTANS * Ar.Gör.Sümeyra ALPASLAN ** ÖZET Bu çalmann amac, giriimci ve yönetici kadn profillerinin karlatrlmasdr. Üretim faktörlerini bir

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 1. GENEL BLGLER, TEMEL LKE VE KURALLAR 1.1. 2009 yl aktüerlik snavlar (2009-AS) aadaki tarihlerde yaplacaktr: Birinci

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir?

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir? SORU 1: Aadaki sigorta türlerinden hangisi sigorta snflandrmas bakmndan dierlerine göre farkllk arz etmektedir? A) Kasko Sigortas B) Yangn Sigortas C) Nakliyat Sigortas D) Makine Montaj Sigortas E) Trafik

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

AFYONKARAHSAR BELEDYESNDE e-beledye UYGULAMALARI VE YEREL FARKINDALIK

AFYONKARAHSAR BELEDYESNDE e-beledye UYGULAMALARI VE YEREL FARKINDALIK AFYONKARAHSAR BELEDYESNDE e-beledye UYGULAMALARI VE YEREL FARKINDALIK Yrd. Doç.Dr. Gülsüm GÜRLER HAZMAN * ÖZET Kamu sektöründe bilgi ve iletiim teknolojilerinin geliimi yönetim ekillerini deitirmitir.

Detaylı

7-11 YA GRUBU ÇOCUK YUVASI Ö RENC LER N

7-11 YA GRUBU ÇOCUK YUVASI Ö RENC LER N Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ OYUN, HAREKET, DANS VE RM YOLUYLA MÜZK EN 7-11 YA GRUBU ÇOCUK YUVASI ÖRENCLERN SOSYAL GELMLER ÜZERNE ETK Prof. Selmin TUFAN GÜGEF. MEABD.

Detaylı