The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women"

Transkript

1 e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri, Beslenme Alışknlıklrı ve Etkileyen Fktörler h c r s Re l Gebelikte Beslenme / Nutrition During Pregnncy Okty Srı 1, Mustf Alprsln Bbyıgıt 2, Turker Turker 2, Necmettin Kock 2, Ümit Aydoğn 1, Yşm Keml Akpk 3, Hydr Ersoy 1, Selim Kılıç 2 1 Aile Hekimliği AD, GATA, 2 Hlk Sğlığı AD, GATA, 3 Kdın Hstlıklrı ve Doğum Servisi, Ankr Mevki Asker Hstnesi, Ankr, Türkiye Özet Amç: Gebelik öncesi ve gebelik döneminde yetersiz ve dengesiz beslenme, nnelerde preeklmpsi ve nne ölümlerine, bebeklerde ise fiziksel, zihinsel gelişim geriliğine, hstlıklr yklnm riskinde önemli düzeyde rtış ve ölü doğum yol çmktdır. Çlışmmızın mcı gebelerin gebelik dönemi beslenme lışknlıklrını ve gebelikte beslenme konusundki bilgi düzeylerini sptmktır. Gereç ve Yöntem: Çlışmmız kesitsel tipte bir rştırm olup, evrenini Kdın Hstlıklrı ve Doğum Polikliniğine dört ylık süre içerisinde mürct eden 409 gebe oluşturdu. Veriler rştırmcılr trfındn geliştirilen soru formu ile yüz yüze görüşülerek toplndı. Soru formu üç bölümden oluşmktydı. İlk bölümde gebelerin sosyodemogrfik özellikleri, ikinci bölümde gebelerin beslenme konusundki bilgileri ve üçüncü bölümde beslenme konusundki dvrnış ve tutumlrını sorgulmktydı. Gebelerin beslenme konusundki bilgi düzeyleri 100 pun üzerinden değerlendirildi ve demogrfik veriler ile krşılştırıldı. Bulgulr: Gebelerin ortlm yşı 27.39±4.57 yıl, ilk doğum yşı 23.80±3.43 yıl ve evlilik yşı 22.02±3.11 yıl olrk sptndı. Gebelerin büyük çoğunluğu (%78,2) lise ve üzeri eğitim seviyesine shipti ve ev hnımıydı (%75,8). Gebelerin beslenme konusundki bilgi punı 69.10±14.37 olrk hesplndı. Çlışmyn y d ev hnımı oln gebelerde bilgi düzeyinin dh fzl olduğu sptndı (p<0.001). İlkokul mezunlrının eğitim seviyesi dh yüksek oln gebelere göre gebelikte beslenme konusundki bilgi punlrı isttistiksel olrk nlmlı düzeyde düşük bulundu (p<0.005). Gebelerin bilgi punlrı ile ilk evlenme yşı rsınd pozitif yönde ve ort düzeyde (r=0.254), isttistiksel olrk nlmlı bir ilişki bulundu. Trtışm: Özellikle eğitim seviyesi dh düşük oln gebelere yönelik yeterli ve dengeli beslenme lışknlıklrının geliştirilmesine gereksinim olduğu değerlendirilmiştir. Anhtr Kelimeler Gebelik; Beslenme; Tutum ve Dvrnışlr; Vücut Kitle İndeksi Abstrct Aim: Filure to dily supplementry feeding in ccording with the growing needs, economic impossibilities, nutritionl imblnces cused by flse beliefs, wrong prctices in food preprrtion nd sfekeeping re the bsic cuses of the feding problems during pregnncy in our country. In our study re investigted the fctors ffecting the behviors nd the level of knowledge bout nutrition during pregnncy. Mteril nd Method: Our study is descriptive study whose universe is costituted of 409 pregnnt women in 4 month period. The questionnre consist of 3 prts. The first prt imed to identify the demogrphic chrcteristics of the prticipnts,the second prt imed to determine informtion bout nutrition during pregnncy nd the third prt imed to identify ttitudes nd behviors. Scores of knowledge of the pregnnt women bout nutrition were clculted out of 100 nd were compred to demogrphic dt. Results: The verge ge ws 27.39±4.57, the ge of first birth ws 23.80±3.43, the ge t first mrrige ws 22.02± % of the pregnnt women were housewives nd 78.2% of the pregnnt women were high school grdutesnd over. The levels of knowledge of nutrition in pregnnt women were clculted s 69.10± The levels of knowledge of nutrition in primery school grdutes ccording to high school nd higher grdutes were found sttisticlly significntly lower (p<0.005). It ws found coreltion between the knowledge score bout nutrition during pregnncy nd the ge t first mrrige which ws in positive direction, midlevel (r=0.254) nd sttisticlly significnt. Discussion: It ws evluted tht there is need to develop dequte nd blnced diet especilly for the group with low eduction. Keywords Pregnncy; Nutrition; Attitudes nd Behviors; Body Mss Index DOI: /JCAM.3580 Received: Accepted: Published Online: Corresponding Author: Okty Srı, Aile Hekimliği AD. GATA, Ankr Türkiye. T.: E-Mil: Journl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1

2 Giriş Sğlıklı beslenme için günümüzde temel strtejiler geliştirmeye yönelik yeterli düzeyde knıtlr mevcuttur. Bunlr rsınd sğlıklı doymmış yğlr, tm thıllr, protein lımı, meyve ve sebzeler ön plnd gelirken; trns ve doymuş yğ, yüksek rfine edilmiş thıllr ve şekerli içeceklerin tüketiminin sınırlndırılmsı, ilve olrk folik sit ve vitmin D ile tkviyeli multivitmin lıyor olmk d sğlıklı beslenme çısındn önemlidir. Bu ilkelere dynn bir diyet plnlmsı hemen hemen tüm yşm evrelerinde olduğu gibi, özellikle gebelik süresince de son derece sğlıklıdır [1]. Anne dylrının beslenme ihtiyçlrı, gebelikte orty çıkn fizyolojik değişiklikler ve fetusun büyüme ve gelişme için ihtiyçlrı doğrultusund rtış göstermektedir. Birçok kdın gebelik ve/vey emzirme sırsınd, her şeyi yiyebilme ve bzı gıd türlerinin lımı ile ilgili birtkım önyrgılı fikirlere shiptir [2]. Gebelikte nnenin ynlış beslenmesi sonucu postprtum dönemde obezite gelişme riski rtmktdır [3]. Bunun dışınd yetersiz beslenmenin de özellikle rtmış düşük sıklığı, erken doğum, gestsyonel hftsın göre düşük doğum ğırlığı, neontl ölüm riski ve mternl mlnutrisyon ile ilişkili olduğu litertürde belirtilmiştir [4]. Gelişmiş ülkelerde, gebelik esnsınd ve özellikle üçüncü trimesterde orty çıkn yetersiz beslenme, bebeklerdeki düşük doğum ğırlığının n nedenidir. Düşük doğum ğırlığı, kronik klp hstlıklrı ve Tip II dibetes mellitus gibi infntlrın uzun dönemde fiziksel ve bilişsel gelişimini etkileyen, rtmış postntl mentl reterdsyon, mortlite ve morbidite ornlrı ile ilişkilidir [5]. Görüldüğü üzere iyi beslenme, bşrılı bir gebelik ve emzirme dönemine ilve olrk hem nne hem de bebeğin uzun dönem yşm klitesi çısındn son derece önemlidir [6]. Ülkemizde gebelikte beslenme sorunlrının temel nedenleri; gebelikte rtn ihtiyçlr uygun olrk günlük ek beslenmenin ypılmmsı, ekonomik imknsızlıklr, ynlış innışlr nedeniyle orty çıkn beslenme dengesizlikleri, yiyecek hzırlm ve sklmdki ynlış uygulmlrdır [7]. Ayrıc gebelerdeki kronik hstlıklr ve kullndıklrı ilçlr gibi bir tkım tıbbi problemler de beslenmeyi etkilemektedir [4]. An çocuk sğlığını geliştirmeye yönelik ypıln progrmlrd, gebelerin beslenme konusundki bilinçliliğini rtırmk ve olumlu dvrnışlrı pekiştirmek için gebelikte beslenme lışknlıklrı ve etkileyen fktörlerin iyi bilinmesi ve kdınlr yönelik sğlık hizmeti kpsmın beslenme eğitiminin de dhil edilmesi gerekmektedir [8]. Çlışmmızın mcı, Kdın Hstlıklrı ve Doğum Polikliniği ne bşvurn gebelerin gebelik dönemi beslenme bilgi düzeylerini ve beslenme lışknlıklrını sptmk ve uygulnn nket sonrsı gebeleri beslenme konusund bilgilendirmektir. Ayrıc polikliniğe mürct eden tüm gebelere yönelik eğitim progrmı geliştirerek ynlış beslenme kynklı morbidite ve mortliteyi zltmktır. Gereç ve Yöntem Kesitsel tipte oln çlışmmız GATA Askeri Tıp Fkültesi Kdın Hstlıklrı ve Doğum Polikliniğine 4 ylık süre içerisinde (25 Hzirn- 25 Ekim 2007) herhngi bir sebeple mürct eden gebe kdınlr dhil edildi. Arştırmy bşlmdn önce GATA Askeri Tıp Fkültesi etik kurulundn ony lındı. Soru formu litertür trmsı sonrsı rştırmcılr trfındn geliştirildi. Anlşılbilirliğini değerlendirmek için, 10 gebede ön uygulm ypıldı. Gerekli düzeltmeler ypıldıktn sonr çlışmy ktılmyı kbul eden ve kdın doğum polikliniğine mürct edenlere soru formu yüz yüze görüşülerek uygulndı. Çlışmd gebelikte beslenme konulrınd bilgi düzeyi ve dvrnışlrını etkileyen fktörler rştırıldı. Soru formu üç bölümdü; birinci bölüm ktılımcıy it sosyodemogrfik özellikleri içeren dokuz sorudn, ikinci bölüm gebelikte beslenme konusundki bilgi düzeylerini ölçen 12 sorudn ve üçüncü bölüm beslenme konusundki tutum ve dvrnışlrı belirlemeye yönelik ltı sorudn oluşturuldu. Gebelikte beslenme konusundki bilgi düzeyi 12 soru ile değerlendirildi. Birden fzl doğru ynıt içeren bzı sorulrın değerlendirilmesinde her bir doğru için pun verildi. Toplmd 20 doğru ynıt krşılık gelen 100 pun üzerinden hesplm ypıldı. Gebelerin her cevp için ve toplmd ldıklrı punlrın ortlmlrı hesplndı Verilerin nlizi SPSS 15.0 pket progrmı ile ypıldı. Verilerin tnımlnmsınd syı, yüzde, ortlm, ortnc, stndrt spm, minumum ve mksimum değerleri kullnıldı. Değişkenlerin norml dğılım uygunluğu Kolmogrov Smirnov Testi ile değerlendirildi. Çoklu grup krşılştırılmsınd Kruskll Wllis testi, ileri ikili krşılştırmlrd Bonferroni düzeltmeli Mnn Whitney U testi kullnıldı. Bilgi düzeyine etki ettiği düşünülen fktörlerin değerlendirilmesi Bck Wrd LR Lojistik regresyon nlizi ile ypıldı. P<0.05 düzeyi nlmlı olrk kbul edildi. Bulgulr Çlışmy 409 gebe dhil edildi. Gebelerin ortlm yşı 27.39±4.57 yıl, ilk doğum yşı 23.80±3.43 yıl ve evlilik yşı 22.02±3.11yıl olrk sptndı. Gebelerin büyük çoğunluğu (%78,2) lise ve üzeri eğitim seviyesine shipti ve ev hnımıydı (%75,8). Ktılımcılrın gebelikte beslenme konusundki bilgi ve tutumlrın etki ettiği değerlendirilen sosyodemogrfik fktörlere it tnımlyıcı veriler Tblo 1 de sunulmuştur. Bun göre gebelerin eğitim seviyeleri dengeli dğılmktydı. Gebelerin büyük çoğunluğunu ev hnımlrı oluşturmktydı (n=310, %75,8) ve yklşık yrısı ilk çocuğun hmileydi. Gebelerin besleme konusundki bilgilerinin değerlendirildiği sorulr verilen cevplrın dğılımı Tblo 2 dedir. 100 pun üzerinden hesplndığınd gebelikte beslenme konusundki bilgi punı 69.10±14.37 olrk hesplndı. Gebelerin beslenme konusundki bilgileri incelendiğinde; Gebe bir kdın vücudun besinlerle yeteri kdr iyot lmdığınd bebeğinde hngi hstlıklr görülebilir sorusunu ktılımcılrın %45 i gutr, %29,6 sı zek geriliği, %38,6 sı büyüme geriliği, %1 i klç çıkığı olrk ynıtldı. Gebelik döneminde iyotlu tuzun kullnılmsı hem nne hem de bebeğin sğlığı çısındn çok önemlidir. önermesine %92,2 si doğru şıkkı işretledi. Yemeklerde kullnıln iyotlu tuz nsıl sklnmlıdır sorusun ktılımcılrın %44,5 i ğzı kplı, koyu renk cm kvnozd doğru ynıtını verdi. Demir emiliminin zlmmsı için yemeklerden iki st sonrsın kdr çy y d khve içilmemelidir. önermesini %84,8 i doğru olrk ynıtldı. Kurubklgiller pişirilirken ısltm ve hşlm suyunun dökülmesi fydlıdır. önermesini ktılımcılrın %51,1 i ynlış şıkkını işretleyerek doğru ynıtı verdi. Gebelikle ilgili beslenme konusund ktılımcılrın bilgi edinme kynklrı incelendiğinde gebeler en sık, tkibinde olduklrı hekimlerinden bilgi ldıklrını ifde ettiler (n=296, %72.4). Bunu 2

3 Tblo 1. Ktılımcılrın sosyodemogrfik verileri Demogrfik Prmetreler Syı (n) Yüzde (%) Eğitim Meslek Eş mesleği Toplm gebelik syısı Gebelik süresince geçirilen hstlıklr Sürekli kullnıln ilç Gebelikte sigr Gebelikte lkol İlkokul 38 9,3 Ortokul 51 12,5 Lise ,9 Üniversite ,3 Ev hnımı ,8 Memur 56 13,7 İşçi 13 3,2 Diğer 30 7,3 Suby 47 11,5 Astsuby ,4 Uzmn ,0 Diğer 70 17, , , , , ,2 Yok ,0 Diybet 17 4,2 Hipertnsiyon 8 2,0 Böbrek hstlığı 1 0,2 Klp hstlığı 1 0,2 Diğer 18 4,4 Hyır ,9 Evet 21 5,1 Hyır ,3 Evet 48 11,7 Hyır ,5 Evet 2 0,5 gzete, kitp ve dergiler ile internet tkip etmekteydi (Tblo 3). Gebelerin gebelik süresince tükettikleri yiyeceklerin sıklığı incelendiğinde %12.9 ornınd süt ürünleri (süt, peynir, yoğurt) tüketiminin hiç olmdığı vey seyrek tüketimin olduğu zımsnmyck bir grub rstlndı. Protein içeriği çısındn et ürünleri ve yumurt tüketiminin gebelerin büyük çoğunluğund yeterli ve dh fzl ornd tüketildiği gözlendi (et-blık; %78.6, yumurt; %87.8). Khve tüketimi çısındn d gebelerin zımsnmyck bir ornının hftd 1-3 kez ve dh fzl khve tükettikleri sptndı (%11.5) (Tblo 4). Gebelerin %71,9 (n=294) u yçiçeği yğı, %53,8 i (n=220) zeytin yğı kullnımı ynıtlrı en yüksek düzeyde bulundu. Kuyruk yğı (%0), mrgrin %17,8 ile en düşük düzeyde bulundu. Yemeklerin besin değerlerinin korunmsın yönelik bilgi değerlendirmesi için gebelere soruln Sebze yemeklerini nsıl pişiriyorsunuz? sorusun 299 (%73,1) ktılımcı yıklr, yıkr, doğrr, z sud pişirir, pişirme suyunu dökmem doğru ynıtını verdi. Bu gebeliğiniz sürecinde her hngi bir yiyeceğe ş erdiniz mi? sorusun gebelerin 223 ü (%54.5) hyır cevbını verdi. En çok şerilen yiyecekler rsınd net olrk ifde edilen gıdlr turşu 23 (%5,6) ve erik 13 (%3,2) olrk bulunmuştur (Tblo 5). Gebelerin demogrfik özelliklerinin beslenme konusundki bilgi düzeyleriyle krşılştırılmsınd eğitim düzeyi lise ve üzeri oln gebelerde bilgi düzeyinin dh fzl olduğu gözlendi (p<0.001) (Tblo 6, Grfik-1). Çlışmyn y d ev hnımı oln gebelerde Tblo 2. Gebelikte besleme konusundki bilgi sorulrın verilen cevplrın dğılımı Sorulr Prmetreler Syı (n) Yüzde (%) Gebe bir kdın hngilerini dh fzl tüketmelidir? * Proteinden zengin besinler nelerdir? * Gebelikte tüketilmemelidir? * Süt ve yoğurt ,2 Et, yumurt, kurubklgil ,4 Tze sebze, meyve ,2 Su ,3 Bl, reçel ve diğer ttlılr 38 9,3 Fikrim yok 6 1,5 Pilv, mkrn, bulgur 67 16,4 Bl, reçel, pekmez 35 8,6 Elm, muz, çilek 77 18,8 Et, süt, yumurt ,9 Hzır meyve sulrı ,4 Hzır çorblr ,8 Ktkı öğesi bulunn besinler ,1 Kollı içecekler ,5 Süt ve yoğurt 68 16,6 Aşırı tuzlu besinler ,0 Yeterli ve dengeli beslenme; vücudumuz için gerekli oln dört besin grubund (et, süt, kurubklgiller, meyve ve sebzeler) yer ln yiyeceklerin yeterli miktrd lınmsıdır. ** Kdınlrın gebelik döneminde her zmn tükettikleri kdr yemek yemeleri yeterlidir. ** Gebe bir kdının gebeliği boyunc her y en z 2,5-3 kg lmsı gereklidir. ** Gebe bir kdın günde en z 2 su brdğı süt y d yoğurt tüketmelidir. ** , , , ,1 * Birden fzl şık işretlendiğinden her bir değişkenin yüzdeleri birbirinden bğımsızdır. ** Soruy doğru cevp verenlerin syı ve yüzdesi belirtilmiştir. Tblo 3. Gebelikle İlgili Beslenme Konusund Ktılımcılrın Bilgi Edinme Kynklrı Bilgi Edinme Kynklrı* Syı (n) Yüzde (%) Bilgim yok 6 1,5 Doktor ,4 Hemşire Ebe 75 18,3 Diyetisyen 43 10,5 İnternet ,9 Rdyo ve televizyon ,1 Eş, dost ve komşulrdn 69 16,9 Gzete, kitp ve dergiden ,5 Diğer 12 2,9 * Birden fzl şık işretlendiğinden her bir değişkenin yüzdeleri birbirinden bğımsızdır. bilgi düzeyinin dh fzl olduğu sptndı (p<0.001). Gebelerin demogrfik verileri ile bilgi düzeylerinin regresyon nlizinde ilkokul ve ltı eğitim düzeyine ship olnlrd ve ilk doğum yşı dh düşük olnlrd risk dh yüksek bulundu (Tblo 7). Trtışm Her ne kdr gebelik döneminde, özellikle bizim toplumumuzd çok önemli görülerek, sğlıklı beslenme çbsı vurgulns d rştırmmız ktıln gebelerin yrısının bu konu hkkınd eksik bilgileri vey ynlış innışlrı olduğunu gözlemledik. Kdın hytınd klıcı ve etkili eğitimin ypılbildiği yegne dönem oln gebeliğin, gelecekte bebeği ve nneyi ciddi hstlıklrdn 3

4 Tblo 4. Gebelik süresince tüketilen yiyeceklerin sıklığı Yiyecek ve içecekler Hiç Dh Seyrek Hftd 1-3 Her gün Günde birkç kez n % n % n % n % n % Peynir 12 2,9 19 4, , ,3 16 3,9 Süt-yoğurt 6 1,5 16 3, , ,0 23 5,6 Et-blık 7 1, , ,5 35 8,6 2 0,5 Yumurt 6 1, , , ,0 4 1,0 Sebze 4 1,0 13 3, , ,8 11 2,7 Ekmek, pilv 6 1, , , ,9 19 4,6 Ttlılr 12 2, , , ,7 15 3,7 Çy 33 8, , , , ,0 Khve , ,2 38 9,3 6 1,5 3 0,7 Gzoz , ,7 33 8, Meyve suyu 62 15, , , ,1 2 0,5 Alkollü içecek ,0 7 1,7 1 0, Grfik 1. Gebelerde eğitim seviyesi beslenme konusundki bilgi düzeylerinin krşılştırılmsı Tblo 5. Gebelerde en çok şerilen gıdlr Aşerilen gıd Syı (n) Yüzde (%) Hiç ,5 Meyve sebze 84 20,6 Et-süt, bkliyt 20 4,9 Ttlı 33 8,1 Ekşi 46 11,2 Acı 3 0,7 Tblo 6. Gebelerin demogrfik özelliklerinin beslenme konusundki bilgi düzeyleriyle krşılştırılmsı Demogrfik veriler Bilgi pun Ort±St. spm Ortnc (Min-mks) Eğitim durumu İlkokul 61,05±14,43 60(30-85) <0,001 Ortokul 59,60±13,37 60(30-95) Lise 68,04±13,37 70(30-95) Yüksekokul 73,24±15,75 77,5(25-95) Meslek Çlışn 65,95±14,03 65(25-95) <0,001 Çlışmyn (ev hnımı) 74,29±16,01 80(30-95) Cnlı doğum Çocuğu yok 70,00±15,26 75(25-95) 0,001 Çocuğu vr 66,08±14,44 65(30-95) Geçirdiği hstlık Yok 67,98±14,85 70(25-95) 0,982 Vr 67,88± (35-95) Tblo 7. Gebelerin demogrfik verileri ile bilgi düzeylerinin regresyon nlizi Risk Fktörleri (referns grup) Meslek (Çlışmyn göre çlışnlrd risk) Eğitim (ilkokul ve ltı eğitim düzeyine ship olnlr göre) İlk doğum yşı düşük olnlrd risk yüksek B P OR GA 0,719 0,017 2,05 1,14-3,71 Ortokul -0,967 0,048 0,38 0,15-0,99 Lise 0,535 0,156 1,71 0,82-3,58 Yükseköğrenim 0,846 0,051 2,33 0,99-5,45 0,71 0,034 1,07 1,06-1,15 korumk için doğru kullnılmsı biz sğlıkçılr çısındn önem rz etmektedir [9]. Çlışmmızın ypıldığı yer oln Ankr d ypıln bir bşk çlışmd, demogrfik özellikler çısındn bkıldığınd ev hnımı p gebe ornı %85.5 iken, çlışn gebe ornı %14.5 bulunmuştur [10]. Bizim çlışmmızd bir çok çlışmy göre eğitim düzeyi dh yüksek buluns d (lise ve üstü eğitim düzeyi %78.2 ornınd) ev hnımı gebe ornı %75.8 ile yüksek bulunmuştur [11]. Çlışmmızd gebelerin %25,4 ü et grubu yiyecekleri, %4,2 si meyve-sebze grubu yiyecekleri, %5,4 ü süt grubu yiyecekleri hiç tüketmedikleri vey hftd birden dh z tükettiklerini sptdık. Litertür incelendiğinde Aykut ve rkdşlrının yptıklrı rştırmd gebelerin %62,7 sinin et grubu, %32,8 inin sebze-meyve grubu, %16,4 ünün süt grubu yiyecek tüketiminin yetersiz olduğunu, Bysl ve rkdşlrı ise gebelerin çoğunluğunun et tüketiminin z olduğunu belirtmişlerdir [12-13]. Bir bşk çlışmd ise gebelerin %66,7 sinin et tüketiminin yetersiz, ksine gebelerin tmmının sebze ve meyve grubu yiyecekleri her gün tükettiklerini tespit etmişlerdir [14]. Bizim çlışm grubumuzun homojen olmsı, eğitim düzeyinin yüksek olmsı ve düzenli gelire ship olmlrı nedeniyle et ürünlerinin tüketiminin diğer çlışmlr göre dh iyi olduğu, meyve-sebze ve süt ürün tüketimlerinin yüksek düzeyde olduğu değerlendirilmiştir. Kyseri de 375 gebe üzerinde ypıln bir çlışmd gebelerden et-yumurt-kurubklgiller, süt ürünleri ve sebze meyveyi gebelik öncesine göre dh fzl tüketmesi gerektiğini bilenlerin ornı sırsıyl %85.1, %92.5, %93.6 olrk yüksek bulunmuştur [15]. Çlışmmızd d yeterli beslenmenin bu grup gıdlrın dengeli tüketilmesi şeklinde ynıtlynlrın ornı %96.6 olrk tespit edilmiştir. Aslınd çlışmlr incelendiğinde proteinden zengin gıdlrın ne olduğu (çlışmmızd %92.9 doğru cevp verilmesi), iyotlu tuz kullnımının öneminin bilinmesi (çlışmmızd %92.2 ornınd evet cevbı), gebe kdının günde en z iki brdk süt vey yoğurt tüketmesi gerekip gerekmediği (çlışmmızd %96.1 evet cevbı) ve genel olrk ktkı mddeli gıdlrın tüketilmemesi gerekliliği (çlışmmızd %70-80 ornınd evet) ktılımcılrın büyük çoğunluğu trfındn bilinmektedir. Anck iyot eksikliğinde hngi durumlrın oluştuğu ve sklm koşullrı ile ilgili bilgilerde vey kurubklgillerin doğru pişirilmesi gibi spesifik konulrd %50 ye vrn seviyede düşük doğruluk ve bilinirlilik ornlrı gözlemlenmiştir. Sonuçlr, gebelikte beslenme konusunun hstlr trfındn her ne kdr n htlrı ile bilinse de detylı bilgilendirmenin ve eğitimin mutlk verilmesi gerek- 4

5 tiğini göstermektedir [16]. Çlışmmızd gebelikte beslenme konusundki bilgiler %72.4 ornınd doğrudn hekimden lınıyor ve hstlrın %53.8 i gebelik öncesi yedikleri kdr miktrın gebelik süresince de yeterli olcğın innıyor olslr d, günlük prtikte gebelerde kontrolsüz kilo lımı fzl gözlenmektedir. Gebelikte kilo lımı hkkınd bilgi yetersizliği kdr kültürel ve sosyl yşm biçimlerinin de etkisi kuşkusuz büyüktür. Ülkemizde ypıln bir çlışmd gebelerin %55.4 ünün gebelikte kilo lımı önerilenden fzl bulunmuştur [15]. Amerik d ypıln bir çlışmd bu orn %42.5 olrk tespit edilmiştir [17]. Sğlık personelinden beslenme hkkınd bilgi lm, bizim çlışmmızdki kdr yüksek olms d bir çok çlışmd %60-70 ve üstünde izlenmektedir [11,18]. Bu durumd sğlık çlışnlrının, zten gebe kldığınd üçte biri normlden kilolu oln, üçte birinin ise gebelik süresince önerilenden fzl kilo ldığı tespit edilen bir hst grubun hem doğru beslenmeyi öğretmeleri hem de her ntentl vizitte bu konud dh etkin vurgulm ypmlrı gerektiği knısındyız [16]. Ülkemizde ypıln bir çok çlışmd ornlr dh yüksek izlense de bizim çlışmmız içinde %11-12 ornınd sigr içen ve %0.5 ornınd lkol tüketimi oln bir hst grubu izlendi [19-20]. Yine diğer çlışmlrdn dh z ornd gözlense de (%11.5), ACOG (Americn College of Obstetricins nd Gynecologists) un hftd en fzl bir brdk khve ile sınırldığı miktrdn fzl kfein tüketen bir hst grubu tespit edildi [21]. Detylı bilgilendirme ve eğitim sonrsınd hl bu lışknlıklrını devm ettirmekte ısrrlı oln hstlrın, zten önceden imzltılmış gebelik tkibiyle ilgili bilgilendirilmiş onm formun vey tıbbi kyıtlrın bu durumu mutlk not düşülmelidir. Gebelikte önemli bir diğer konu demir tüketimi ve diğer yiyeceklerle oln ilişkisidir. Çlışm grubumuzd %84.8 ornıyl, demir etkileşimlerinin ne olduğu konusund gebelerin bilgi düzeyinin çok iyi olduğu gözlendi. Bu d etkili ve oturmuş sğlık politiklrı ile ile sğlığı merkezlerinde bu konud devmlı htırltm ypılmsının hst eğitimindeki bşrısını göstermektedir [11]. 501 gebeyle ypıln bir çlışmd gebelik döneminde herhngi bir besine şeren kdınlrın ornı %62.5, en fzl şerilen yiyecekler erik gibi ekşi besinler (%42.2) ve ttlılr (%17.9) olrk tespit edilmiştir [22]. Çlışmmızd ise bu orn %45.5 izlenmiş, net olrk ifde edilen gıdlr yine erik ve turşu gibi ekşi gıdlr olmuştur. Nispeten dh z izlenen şerme ornının çlışmmızdki eğitim düzeyiyle ters orntılı olduğunu sonucun vrdık. İlk doğum yşı dh düşük olnlrd riskin dh yüksek bulunmsı ile hstlrın beslenme konusundki bilgi düzeyleriyle krşılştırıldığınd eğitim düzeyi lise ve üzeri oln gebelerde bilgi düzeyinin dh fzl olduğunun gözlemlenmesi slınd Türkiye de ypıln bir çok çlışmyl uyumlu ve süpriz olmyn bir sonuçtur [23]. Anck ev hnımlrının bilgi düzeyinin çlışnlr göre yüksek bulunmsı irdelenebilir. Bizim ev hnımı grubumuz eğitim düzeyi lise ve üstü oln bir gruptu. Ayrıc hem doktor muyenelerine, çlışnlr göre dh koly gidebilme hem de bilgilere diğer kynklrdn vkit olrk dh koly ulşbilme şnsının bu isttistiki frklılığı oluşturduğu sonucun vrılmıştır. Ayrıc gebelerin yklşık yrısı birinci çocuğun gebeydi. Her ne kdr bu durum tecrübesizliği çğrıştırs d, okum ve öğrenme isteğinin gebeleri dh donnımlı hle getirdiği sonucun vrılmıştır. Norveç te gebeyle ypıln bir çlışmd birinci çocuğun gebe oln ktılımcılrın multiprlr göre ihtiytlı bir beslenme progrmı izledikleri, bu beslenme şeklininde erken doğum riskini nlmlı olrk zlttığı tespit edilmiştir. İlk çocuk grubund en önemli risk fktörü yşın küçük olmsı olrk tespit edilmiştir [24]. Antentl vizitlerde sğlık çlışnlrının bu konuy dikktle eğilmeleri çok önemlidir. Gebelerin yşı küçükse mutlk yeterli zmn yırrk ve sbırl eğitim verilmelidir. 525 gebelik ve beslenme bşlıklı yyının incelendiği bir derlemede gebelerin beslenme eğitimlerinin vey detylı bilgi edinmelerinin ortlm 12. gebelik hftsını bulduğu tespit edilmiştir. Bunun d fetl etkilenme çısındn en önemli hftlr olduğu yrıc bzı kötü lışknlıklrınd değişmesinin zor olduğu bir zmn dilimi olrk görülmüştür. İlk vizitlerde çok bilgi yüklemesi sonucu beslenme eğitiminin yeterli verilemediği bunu engellemek için ileride referns olbilecek mutlk yzılı bzı dokümnlrınd hsty sunulmsı önerilmiştir. Ayrıc ynı derlemede sğlık çlışnlrının d bu konuy yeterince önem vermediği, verilen bilgilerinde kişiden kişiye değiştiği vurgulnmktdır [25]. Çlışmmızdki gebelerin değerlendirmesinde gebelik hftsı göz önüne lınmmsı çlışmmızın eksik ynı olrk değerlendirilebilir. Gebeler trimesterlerine göre sınıflnrk çlışmy dhil edilseydi, dh homojen bir çlışm grubu oluşturulbilirdi. Ayrıc çlışmy VKİ (vücut kitle indeksi) ve ntentl glikoz tkipleri de dhil edilerek, gebelerde bun göre de bir krşılştırm ypılıp dh etkin sonuçlr elde edilebilirdi. Çlışmmızd vurgulnmsı gereken en önemli konu sosyl ve ırk ypımız uygun eğitim ve bilgilendirmenin çok önemli olduğu nck bunlrın hstlrın günlük yşmlrınd uygulnbilir trzd olmsının hyti olduğudur. Çıkr Çkışmsı ve Finnsmn Beynı Bu çlışmd çıkr çkışmsı ve finnsmn destek lındığı beyn edilmemiştir. Kynklr 1. Skerrett PJ, Willett WC. Essentils of helthy eting: guide. J Midwifery Womens Helth 2010;55(6): Pinheiro J, Sebr D. Chnges of food hbits during pregnncy nd brestfeeding Act Med Port 2008;21(2): Sieg-Riz AM, Evenson KR, Dole N. Pregnncy-relted weight gin-- link to obesity? Nutr Rev 2004;62(7): Tş EE, Üstüner I, Özdemir H, Dikeç A, Avşr AF. Gebe kdınlrın beslenme durumunun değerlendirilmesi. Bidder Tıp Bilimleri Dergisi 2010;2(1): Cheng Y, Dibley MJ, Zhng X, Zeng L, Yn H. Assessment of dietry intke mong pregnnt women in rurl re of western Chin. BMC Public Helth 2009;9: Theobld HE. Eting for pregnncy nd brest-feeding. J Fm Helth Cre 2007;17(2): Bysl A. The importnce of nutrition in mternl helth nd economy in nutrition. Turk Hemsire Derg 1988;38(2): Gripğoğlu M, Budk N, Elmcıoğlu F, Bulut A. İstnbul d yşyn bir grup gebe kdının beslenme durumunun değerlendirilmesi. Türk Aile Hek Derg 2007;11(1): Krschnewski JL, Chung CH. Eting for two : excessive gesttionl weight gin nd the need to chnge socil norms. Womens Helth Issues 2014;24(3): Arsln P, Krğoplu N, Öcl Z. Gebe kdınlr ypıln beslenme eğitiminin gebelerin beslenme ve genel sğlık durumlrı üzerine etkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi 1992;21: Sözeri C, Reyhn C, Shin S, Semiz O. Gebelerin gebelik süreci ile ilgili bilgi ve dvrnıslrı. Fırt Sglık Hizmetleri Dergisi 2006;1(2): Aykut M, Öztürk Y, Güny O. Gebelerin beslenme eğitiminin doğum ğırlığın etkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi 1990;19(2): Bysl A, Krğoglu N, Tşcı N, Aksoy C. Gebe ve emzikli kdınlrın beslenme lışknlıklrı ve bunun nne sğlığı ve çocuk ölümü ile ilişkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi 1985;14: Knber NA, Demirel R, Köken GN. Gebelere verilen beslenme eğitiminin Anemi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2011;10(1):

6 15. Yvuz S, Aykut M. Kyseri Melikgzi eğitim rştırm sğlık grup bşknlığı bölgesinde gebe kdınlrın gebelikte beslenme konusundki bilgi düzeyleri ve beslenme durumu. Sğlık Bilimleri Dergisi; 2014;23: de Jersey SJ, Nicholson JM, Cllwy LK, Dniels LA. An observtionl study of nutrition nd physicl ctivity behviours, knowledge, nd dvice in pregnncy. BMC Pregnncy Childbirth 2013;13: Lir Jewel S. Grummer L. Mternl obesity nd brest-feeding prctices. Am J Nutr 2003;77: Sevil Ü, Bkıcı, A. Gebelikte yşnn fiziksel sorunlrın sptnmsı ve bunlrı etkileyen etmenlerin incelenmesi. Sğlık ve Toplum Dergisi 2002;12(3): Şirin A. Primiprlrın doğum öncesi bkım ilişkin uygulmlrının incelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 1998;14(3): İrge E, Timur S, Zincir H, Oltuluoglu H, Dursun S. Gebelikte beslenmenin degerlendirilmesi. Sted 2005;14: Procter SB, Cmpbell CG. Position of the Acdemy of Nutrition nd Dietetics: nutrition nd lifestyle for helthy pregnncy outcome. J Acd Nutr Diet 2014;114(7): Şhin H, Ongn D, İnnç N, Bşer M, Mucuk S. Gebelerin innışlrı: Besin seçimi bebeğin cinsiyetini ve fiziksel özelliklerini etkiler mi? Aile ve Toplum Eğitim- Kültür ve Arştırm Dergisi 2009;5(19): Turn T, Ceyln SS, Teyikçi S. Annelerin düzenli prentl bkım lm durumlrı ve etkileyen fktörler. Fırt Sglık Hizmetleri Dergisi 2008;3: Englund-Ögge L, Brntsæter AL, Sengpiel V, Hugen M, Birgisdottir BE, Myhre R, et l. Mternl dietry ptterns nd preterm delivery: results from lrge prospective cohort study. BMJ 2014;348: Lucs C, Chrlton KE, Yetmn H. Nutrition dvice during pregnncy: Do women receive it nd cn helth professionls provide it? Mtern Child Helth J 2014;18(10): How to cite this rticle: Srı O, Bbyıgıt MA, Turker T, Kock N, Aydoğn Ü, Akpk YK, Ersoy H, Kılıç S. The Levels of Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women. J Clin Anl Med 2015; DOI: /JCAM

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

"DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" trfındn 49, Türkiye Jeoloji Kurultyı

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ../. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİNİN Adı Soydı Sınıfı No Eğitimde fed edilecek fert yoktur. Mustf Keml ATATÜRK T.C... VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Milli Eğitim Müdürlüğü. OKULU/LİSESİ

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013 Veliler Anketi Stndrt denetlemesi Mtemtik 4. sınıf 2013 Sevgili Anne ve Bblr, Sevgili Veliler, Çocuğunuzun sınıfı bu öğretim yılınd 4.sınıf Mtemtik dersinde ilk stndrt denetlenmesi uygulmsın ktılcktır.

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Mobil Uygulamalar ile Kişiye Özel Sağlık Uygulamalarına Bir Örnek; Diyet

Mobil Uygulamalar ile Kişiye Özel Sağlık Uygulamalarına Bir Örnek; Diyet TURKMIA 10 Proceedings 7 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Mobil Uygulmlr ile Kişiye Özel Sğlık Uygulmlrın Bir Örnek; Diyet Şengül Sngu TALAK, Müge ÖZYURT, Gözde ŞAHİN Ahmet ŞAHİN Beslenme ve

Detaylı

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Yüz İfdelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullnılbilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Filiz İŞLEYEN, K. Hkn GÜLKESEN, Neşe ZAYİM, M. Keml SAMUR Buket CİNEMRE b Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı Yüksek syıd mklelerin sırrı Prof. Dr. Metin Blcı Türk ilim cmisının 2010 yılınd en çok yyın yptığı ilk 10 ilimsel derginin nlizini yptı. Bun göre toplm 21.529 mklenin %10 unun çok düşük düzeyde ve üstelik

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Vn Tıp Dergisi: 13 (3):71-77,2006 Kekikğin Kollestrol Düzeyine Etkisi Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçnlrd Thymus fllx F. (kekik) Yprklrının Kn Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Hnefi Özbek*,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI Dilek ARDAÇ, Ebru MUĞALOĞLU Boğziçi Üniversitesi, Eğitim Fkültesi, OFMA Eğitimi Bölümü, İSTANBUL ÖZET: Çlışm bilimsel süreçlerin kznımını mçlyn

Detaylı

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen ÇONLR Çokgenler rdışık en z üç noktsı doğrusl olmyn, düzlemsel şekillere çokgen denir. Çokgenler kenr syılrın göre isimlendirilirler. Üçgen, dörtgen, beşgen gibi. ışbükey (onveks) ve İçbükey (onkv) Çokgenler

Detaylı

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa Türkiye VI. Ulusl Bhçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Zirt Fkültesi * Bhçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şnlıurf Seçilmiş Bzı Zerdli Genotiplerinin Polen Performnslrının Belirlenmesi Melike ÇETİNBAŞ 1,

Detaylı

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ BÖLÜM : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ (Rndom Vribles Giriş: Bölüm de olsılık fonksionu, denein örneklem uzını oluşurn sonuçlrın erimleri ile belirleniordu. Örneğin; iki zr ıldığınd, P gelen 6 olsı sırlı ikilinin

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri Akdemik Personel ve Lisnsüstü Eğitimi Giriş Sınvı ALES / Sonbhr / Syısl I / 7 Ksım 011 Mtemtik Sorulrının Çözümleri 1 1 1 1. 1. + + 1 1. + 3 6 1 3 1 + 3 6 3 1. + + 1 1 1 6+ + 3 1. 1 13 1. 1 13. 5.10 +

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

Lise Öğrencileri Arasında Sigara ve Alkol Kullanma Sıklığı ve Etkileyen Faktörler

Lise Öğrencileri Arasında Sigara ve Alkol Kullanma Sıklığı ve Etkileyen Faktörler Andolu Klin / Antol Clin Orijinl Mkle/Originl Article Lise Öğrencileri Arsınd Sigr ve Alkol Kullnm Sıklığı ve Etkileyen Fktörler The Prevlence of Tobcco nd Alcohol Use in High School Students nd the Affecting

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Syı : 13186036-010.07-/ b9 $~ fo/04/2013 Konu : eniz Kplumbğlrı Korum Çlışmlrı y- [TÜRKİYE CUMHURİYETİ! İCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

KESİTSEL ARAŞTIRMALAR

KESİTSEL ARAŞTIRMALAR KESİTSEL RŞTIRMLR KESİTSEL RŞTIRMLR PREVLNS RŞTIRMSI DURUM SPTM RŞTIRMSI ROSSSETIONL STUDY ROSSSETIONL SURVEY PREVLNE STUDY BSELINE SURVEY 1 2 Kesitsel çalışmalar, belirli bir populasyonda, belirli bir

Detaylı

Bilgisayar Ekranında Yüze Ait Duygu İfadelerini Tanımada Başarılı Olan İnsanların Özellikleri Nelerdir?

Bilgisayar Ekranında Yüze Ait Duygu İfadelerini Tanımada Başarılı Olan İnsanların Özellikleri Nelerdir? Bilgisyr Ekrnınd Yüze Ait Duygu İfdelerini Tnımd Bşrılı Oln İnsnlrın Özellikleri Nelerdir? Filiz İşleyen, K. Hkn Gülkesen, Neşe Zyim Buket Cinemre b, M. Keml Smur Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ

GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ Onur Ömer SÖĞÜT*, A. Fruk BAKAN**, Mesut AKGÜN* * YTÜ Dvutpş Kmpüsü, Kimy Mühendisliği Bölümü, 34210 Esenler, İstnul **YTÜ Elektrik

Detaylı

Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır.

Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır. ŞİŞMANLIK (OBEZİTE) Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır. Yağ dokusunun oranı; Yetişkin erkeklerde % 12 15, Yetişkin kadınlarda %20 27 arasındadır. Bu oranların

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ M. Akif ȘENOL 1 Ercüment ÖZDEMİRCİ 2 M. Cengiz TAPLAMACIOĞLU 3 1 Enerji ve Tbii Kynklr Bknlığı, Ankr, 2

Detaylı

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Özbek ve rk. Vn Tıp Dergisi: 12 (1):16-21, 2005 E Vitmini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtic dioic L. nin Phlloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Hnefi Özbek*, İlys Tuncer**, Hluk Dülger***, Serdr

Detaylı

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE İLK 1000 GÜNDE BESLENME DR.GÖNÜL KAYA

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE İLK 1000 GÜNDE BESLENME DR.GÖNÜL KAYA AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE İLK 1000 GÜNDE BESLENME DR.GÖNÜL KAYA AİLE SAĞLIĞI BİRİMİNDE EKİP Aile Hekimi Aile Sağlığı Elemanı Sözleşmeli Hemşire-Ebe BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM AİLE SAĞLIĞI BİRİMİNDE HİZMETLER Kayıtlı

Detaylı

İşgücü İstemi (00002065529) Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

İşgücü İstemi (00002065529) Bu ilana Kişisel Durumu Normal olanlarla birlikte TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan) olanlar da başvurabilir. İşgücü İstei (00002065529) Bu iln Kişisel Duruu "Norl" olnlrl birlikte "TMY (Terorle Mücdelede Yrlnn)" olnlr d bşvurbilir. Bu işgücü istei, İŞKUR'un ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ biriinden iln ediliştir. TÜRKİYE

Detaylı

Kariyer Gelişim Raporu

Kariyer Gelişim Raporu Kriyer Gelişim Rporu 22 Myıs 215 GİZLİ Kriyer Gelişim Rporu Giriş 22 Myıs 215 Giriş Bu rpor kişinin tipik yşm trzını tnımlmktdır. Rpord yer ln ifdeler kişinin 16PF Kişilik Envnterinde ldığı sonuçlr ve

Detaylı

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2008,25(2):44-51 ISSN 1300-3496 DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kmile ULUKAPI Mustf ERKAN

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI Yyımlyn: Türk - Almn Biyogz Projesi And Sokk No: 8/6 06580 Çnky, Ankr, Türkiye T: +90 312 466 70 56 T.C. Çevre ve Şehircilik

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ Sinn ALTIN 1, Özgür ANIL 2, M. Emin KARA 3 1 İnşt Müh. Böl. Prof. Dr., Gzi Üniversitesi, Mltepe, Ankr, Türkiye, 06570

Detaylı

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ NKR TIP MECMUSI (THE JOURNL OF THE FCULTY OF MEDICINE) Voİ. 48 : 191-198, 1995 KOBYLRD GENTMİSİN'İN KRCİĞER TOKSİTESİNİN RŞTIRILMSI : E VİTMİNİ'NİN ETKİSİ Orhn Cnbolt* Mustf Kvutcu* Serdr Öztürk* Ekmel

Detaylı

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ Gzi Üniv. Müh. Mim. Fk. Der. J. Fc. Eng. Arch. Gzi Univ. Cilt 4, No, 9-36, 009 Vol 4, No, 9-36, 009 TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT İLKÖĞRETİM OKULU Sağlık Bülteni-1. YETERLİ ve DENGELİ BESLENME. PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BÖLÜMÜ

ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT İLKÖĞRETİM OKULU Sağlık Bülteni-1. YETERLİ ve DENGELİ BESLENME. PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BÖLÜMÜ ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT İLKÖĞRETİM OKULU Sağlık Bülteni-1 YETERLİ ve DENGELİ BESLENME PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BÖLÜMÜ OKUL ÇAĞINDA BESLENME Okul çağı dönemi, büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu, besin

Detaylı

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL DANIÞMA MERKEZi: Cihzın TC.Gümrük ve Ticret bknlığı ve bknlıkç tespit ve iln edilen kullnım ömrü (cihzın fonksiyonlrını yerine getirebilmesi

Detaylı

Yüksek kolesterollü diyetle beslenen sıçanlarda Foeniculum vulgare P. mill. (rezene) tohumlarının kan kolesterol seviyesi üzerine etkisi

Yüksek kolesterollü diyetle beslenen sıçanlarda Foeniculum vulgare P. mill. (rezene) tohumlarının kan kolesterol seviyesi üzerine etkisi Yüksek kolesterollü diyetle beslenen sıçnlrd Foeniculum vulgre P. mill. (rezene) tohumlrının kn kolesterol seviyesi üzerine etkisi Hnefi Özbek 1, Nureddin Cengiz 2, Aydın Him 3, Serdr Uğrş 4, Fevzi Özgökçe

Detaylı

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Arlık GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Giriş Arlık Giriş Bu rpor profesyonel yrgı ile kullnılmlıdır. İçerdiği ifdeler; mülktlr, iyogrfik veriler ve diğer değerlendirme sonuçlrı

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr Selçuk Üniversitesi ISSN 130/6178 Journl of Technicl-Online Volume 10, Number:1-011 Cilt 10, Syı:1-011 ÇAPRAZ İLİŞKİ METODUYLA İRİS TANIMA Ferruh YILDIZ,*, Nurdn Akhn BAYKAN b Selçuk Üniversitesi, Hrit

Detaylı

PROSES FMEA FORMUNUN KULLANIMI

PROSES FMEA FORMUNUN KULLANIMI BİR PROE FMEA GELİŞTİRMEK (Q 9000 - üçüncü bsk) Proses sorumlusu mühendis, Proses FMEA hzrlklrnd kendisine yrdmc olbilecek tüm dokümnlr ship olmldr. Proses FMEA, bir prosesin ne olms ve ne olmms konusundki

Detaylı

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi Poli(3,8-diminoenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimysl Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi ÖZET Bircn Hspult 1*, Ahmet Fert Üzdürmez 2, Fhriye Srı 1,Hndn Gülce 1,

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pmukkle Univ Muh Bilim Derg, 22(2), -5, 26 Pmukkle Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pmukkle University Journl of Engineering Sciences Türkçe ses tnım sistemlerinde dil modeli boyutunun doğruluk

Detaylı

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre SORU 1 : Bhr, t=1,3,5. yıllrın sonund 1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon oluşturmuştur. Üç ylığ dönüştürülebilir nominl iskonto ornı 4/41 olrk verildiğine göre, bu fonun 7. yıl sonundki birikimli değeri,

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA.

OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA. OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA Okty EMİR Doktor Tezi Dnışmn: Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA Afyonkrhisr 2007

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h e r Ar þ t ý r m Juvenile Mystheni Grvis: A Report of Three Cses nd Literture Review l n i j ri O O i g in Jüvenil Miysteni Grvis: Üç Olgu Sunumu ve Litertürün Gözden Geçirilmesi h c r s Re l Jüvenil Miysteni

Detaylı

GEBELİK & EMZİKLİLİK DÖNEMLERİNDE SAĞLIKLI BESLENME

GEBELİK & EMZİKLİLİK DÖNEMLERİNDE SAĞLIKLI BESLENME GEBELİK & EMZİKLİLİK DÖNEMLERİNDE SAĞLIKLI BESLENME BESLENME NEDİR? Beslenme, yaşam zincirinin içinde yer alan, sağlık ve gelişimi kapsayan temel bir unsurdur. Her insanın yaşamının sonuna kadar sağlıklı

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 5,(3):7-33 J. of F. of Agri., OMU, 5,(3):7-33 SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ Bill CEMEK G.O.Ü. Zirt Fkültesi

Detaylı

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l e r Ar þ t ý r m Comprison of nd Methylprednisolone in Experimentlly Induced Spinl Cord Trum l n i j ri O O i g in Deneysel Spinl Kord Trvmlrınd ve Metilprednizolonun Krşılştırılmsı h c r s Re l Deneysel

Detaylı

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi?

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi? Sosyl Medy Arçlrı Türkiye deki Grip Benzeri Hstlıklrı Sptybilmek için kullnılbilir mi? Bşk OĞUZ YOLCULAR, Selen BOZKURT, Uğur BİLGE, Deniz ÖZEL, 1. Giriş Biyoisttistik ve Tıbbi Bilişim AD, Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

Alana Özgü Web Servis Keşif Sistemlerinde Otomatik Servis Kalitesi Hesaplama Yöntemi

Alana Özgü Web Servis Keşif Sistemlerinde Otomatik Servis Kalitesi Hesaplama Yöntemi 5. ULUSAL YAZILIM MÜHEDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS' Aln Özgü Web Servis Keşif Sistemlerinde Otomti Servis Klitesi Hesplm Yöntemi Emr Aşroğlu Pınr Şenul 2,2 Bilgisyr Mühendisliği Bölümü, Ort Doğu Teni Üniversitesi,

Detaylı

Bulanık Mantık ve Lojistik Regresyon Yöntemleri ile Ulaşım Ağlarında Geçki Seçim Davranışının Modellenmesi *

Bulanık Mantık ve Lojistik Regresyon Yöntemleri ile Ulaşım Ağlarında Geçki Seçim Davranışının Modellenmesi * İMO Teknik Dergi, 2008 4363-4379, Yzı 288 Bulnık Mntık ve Lojistik Regresyon Yöntemleri ile Ulşım Ağlrınd Geçki Seçim Dvrnışının Modellenmesi * Y. Şzi MURAT* Nurcn ULUDAĞ** ÖZ Geçki seçim problemi, bir

Detaylı

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu ES KLAVUZU Atriyl fibrilsyon tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği nin (ES) Atriyl Fibrilsyon Tedvisi İçin Görev Grubu Avrup Klp Ritmi irliği nin (EHRA) özel ktkısı ile geliştirilmiştir. Avrup Krdiyotorsik

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI Ekmek, diğer tahıllar ve patates Meyve ve sebzeler Et, balık ve alternatifleri Yağ ve şeker oranı yüksek yiyecek ve içecekler Süt ve süt ürünleri Sağlıklı beslenme tabağı insanların

Detaylı

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ Snem ALKİBAY *, slkiby@gzi.edu Aytül Dğlı EKMEKCİ, yekmekci@pu.edu.tr Bu çlışmd spor kulüplerinin İnternet üzerindeki

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 0 DENEME SINAVI ISBN 97-0--07- Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt. Dn. Hizm. Tic. Ltd. Şti

Detaylı

GEBELİKTE YETERLİ ve DENGELİ BESLENME

GEBELİKTE YETERLİ ve DENGELİ BESLENME GEBELİKTE YETERLİ ve DENGELİ BESLENME NEDEN ÖNEMLİDİR? Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Gebelik öncesi ideal ağırlığında olan yetişkin kadınların ortalama 9-14 kg arasında (ayda 1-1,5kg)

Detaylı

Evaluation of Fetal Lung Ultrasound Images by Digital Texture Analysis Methods l

Evaluation of Fetal Lung Ultrasound Images by Digital Texture Analysis Methods l e r Ar þ t ý r m Evlution of Fetl Lung Ultrsound Imges by Digitl Texture Anlysis Methods l n i j ri O O i g in Fetl Akciğer Ultrsonogrfik Görüntülerinin Dijitl Doku Çözümlemesi ile Değerlendirilmesi h

Detaylı

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ DENEY NO: 4 THÉENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DERE PARAMETRELERİ Mlzeme ve Cihz Litei:. 330 direnç det. k direnç 3 det 3.. k direnç det 4. 3.3 k direnç det 5. 5.6 k direnç det 6. 0 k direnç det

Detaylı

Fonksiyonel özelliklere sahip probiyotik incir uyutması tatlısı üretimi

Fonksiyonel özelliklere sahip probiyotik incir uyutması tatlısı üretimi SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 1. Syı, s. 147-153, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 1, p. 147-153, 2013 Fonksiyonel özelliklere ship proiyotik incir uyutmsı ttlısı üretimi Meryem Hut 1*, Ahmet Ayr 1 ÖZET 1 Skry

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA KURUMSAL YÖNETİMŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. İlker H. ÇARIKÇI Süleymn Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Doç. Dr. Şeref KALAYCI

Detaylı

BULANIK MANTIK. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Tokat.

BULANIK MANTIK. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Tokat. Nim Çğmn, ncgmn@gop.edu.tr BLNIK MNTIK Gziosmnpş Üniversitesi, Fen Edebiyt Fkültesi, Mtemtik Bölümü, Tokt. Mtemtik deyince ilk kl gelen kesinliktir. Hlbuki günlük hytt konuşmlrımız rsınd belirsizlik içeren,

Detaylı

BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 325-06

BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 325-06 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜH. BÖL. 35 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI I BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 3506. AMAÇ: Bğımsız uyrılmış DC motorun moment/hız ve verim

Detaylı

İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ

İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ Dr. Sema ÖZBAŞ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013 TÜRKİYE DE ROMATOLOJİ Romtizml Hstlıklr Hkkınd Dh Fzl Bilgi İçin Prof. Dr. Nurullh AKKOÇ Türkiye Romtoloji Derneği Bşknı www.romtizmveysm.org T ürkiye Romtoloji Arştırm ve Eğitim Derneği, kıs dıyl Türkiye

Detaylı

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU PAROKSETİNİN KAN GLUKOZ DÜZEYİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLERİN OLASI MEKANİZMALARININ ARAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Murt Kesim Krdeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fkültesi Frmkoloji Anilim Dlı -TRABZON KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN

Detaylı

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi TURKMIA 10 Proceedings 26 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Web Tbnlı Yoğun Bkım Krr Destek Sistemi Deniz ÖZEL, Uğur BİLGE, Neşe ZAYİM, Melike CENGİZ Osmn SAKA b, Ftih ÖZBEK, Biyoisttistik ve

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri Akdemik Personel ve Lisnsüstü Eğitimi Giriş Sınvı ALES / Sonbhr / Syısl II / 7 Ksım 0 Mtemtik Sorulrının Çözümleri. Bölüm şeklindeki kreköklü ifdenin pydsını krekökten kurtrmk için py ve pydyı, pydnın

Detaylı

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 43. GRUP: ELEKTRİK

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA KAYIT FORMU .. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA KAYIT FORMU .. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE SÜRÜCÜ SERTİFİKASI TALEP EDENİN EK-1 ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA KAYIT FORMU.. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE FOTOĞRAF (.) sınıfı sürücü sertifiksı lmk istiyorum. Gerekli işlemin ypılmsını rz ederim. Adı

Detaylı

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar Türk. bitki kor. derg (1935), 9 : 247-253 ISSN 0254-5454 EgeBölgesi turuntoillerinde zrr ypn Knlı blsır ([ eropistes rus[i L)'nın kimysl svı metotlrı üzerinde rlllrmlr E. Pervin ÖNDER* Orhn ULU* Aydın

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (0) 010, 104-10 GETİRİ VOLATİLİTESİ-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RETURN VOLATILITY-TRADING VOLUME RELATIONSHIP: AN EMPIRICAL

Detaylı