Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l"

Transkript

1 e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r s Re l Ort ve Şiddetli Psorizis Hstlrının Özellikleri / Chrcteristics of Ptients with Modrete to Severe Psorisis Emine Nur Rifioğlu 1, Güzin Özrmğn 2 1 Mustf Keml Üniversitesi Tyfur At Sökmen Tıp Fkültesi Dermtoloji Anbilim Dlı, Hty, 2 İstnbul Üniversitesi İstnbul Tıp Fkültesi Dermtoloji Anbilim Dlı, İstnbul, Türkiye Özet Amç: Çlışmmızd İstnbul Üniversitesi İstnbul Tıp Fkültesi Dermtoloji Anbilim Dlı psorizis polikliniğinde tkip edilen ort ve şiddetli psorizis hstlrının demogrfik özelliklerini, klinik tiplerini ve kullnıln tedvileri incelemeyi mçldık. Gereç ve Yöntem: Psorizis polikliniğinde yıllrı rsınd izlenen 1831 hst trndı, ve içlerinden ort ve şiddetli 626 (%34) olgu retrospektif olrk değerlendirildi. Bulgulr: Çlışmmız ktıln olgulrın 305 i (%48.7) kdın, 321 i (%51.3) erkek olrk bulundu. Hstlık bşlngıç yşı 28.1 yıl ve en sık görülen klinik tip plk psorizis olrk sptndı. Tırnk tutulumu sptnn hstlrd en sık pitting gözlendi. Artriti oln hstlrd tırnk tutulumu görülme sıklığı nlmlı şekilde yüksek bulundu. Ailede psorizis bulunm öyküsü erken bşlngıçlı psorizis olgulrınd dh sık sptndı. Sistemik tedviler rsınd en sık retinoik sit, fototerpi türleri rsınd en sık dr bnt UVB tedvisi kullnıldığı belirlendi. Trtışm: Ort ve şiddetli psorizis ornı %34 olrk bulundu. Kdın erkek ornı rsınd frk sptnmdı. Bşlngıç yşı yş rsı pik ypıyordu. En sık eşlik eden sistemik hstlık diybetes mellitus olrk bulundu. Çlışmmızın bulgulrı litertür ile uyumlu olrk belirlendi. Sonuç olrk psorizis toplumun yklşık %2 sini etkileyen, komorbiditeleri ile hstlrın yşm klitesini olumsuz yönde etkileyen, kronik, rekürren inflmtur bir hstlıktır. Özellikle şiddetli formlrı, hstlrd ciddi iş gücü kyıplrın neden olbilmektedir. Çlışmmızın psorizisin demogrfik ve klinik özelliklerinin dh iyi nlşılmsın yrdım edecek ileri klinik çlışmlr ışık tutcğın innıyoruz. Anhtr Kelimeler Psorizis; Sosyodemogrfi; Klinik Özellikler Abstrct Aim: In our study, we im to investigte the demogrphic, clinic fetures nd the tretments of ptients with moderte to severe psorisis who were followed in outptient clinic of psorisis of Deprtment of Dermtology in Istnbul Medicl School of Istnbul University. Mteril nd Method: One thousnd eight hundred nd thirty-one ptients, who were followed between in outptient clinic of psorisis, were screened nd 626 (34%) of them, who were moderte nd severe, were evluted retrospectively. Results: Three hundred five of the ptients who prticipted in our study were femle nd 321 were mle. Men ge of onset ws Most frequently clinicl type ws plque psorisis. Most frequently nil involvement ws pitting in ptients. Nil involvement ws sttisticlly common in rthropthic ptients. Fmily history ws sttisticlly common in psorisis ptients with erly onset. Retinoid ws the most common used systemic drug. Nrrow bnd UVB ws the most common used phototherpy. Discussion: Moderte to severe psorisis rte ws 34%. Femle to mle rtio ws close to one nother. Pek ge of onset of psorisis ws between yers old. The most common concomitnt systemic disese ws dibetes mellitus. The findings were consistent with the literture. Consequently psorisis is chronic, recurrent, inflmmtory dermtologic disese which ffect 2% of the word nd which negtively ffect the qulity of life in ptients with comorbidities. Especilly in severe forms of psorisis cn cuse loss of lbor in ptients. A good knowledge of demogrphic nd clinicl chrcteristics of psorisis is importnt to shedding light on the further clinicl studies. Keywords Psorisis; Sociodemogrphy; Clinicl Fetures DOI: /JCAM.2413 Received: Accepted: Printed: J Clin Anl Med 2016;7(1): Corresponding Author: Emine Nur Rifioğlu, Mustf Keml Üniversitesi, Tyfur At Sökmen Tıp Fkültesi, Dermtoloji Anbilim Dlı, Antky, Hty, Türkiye. T.: /3326 E-Mil: Journl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1

2 Giriş Psorizis krkteristik lezyonu keskin sınırlı, üzeri gümüş beyzı skumlrl kplı eritemli plklr oln kronik, tklrl seyreden, multifktöriyel, otoinflmtur, bir dermtolojik hstlıktır [1,2]. Psorizis dünyd yygın görülen bir hstlık olmsın krşılık frklı etnik gruplrd sıklığı %0.2-%4.8 rsınd değişmektedir [3]. Norveç %4.8 görülme sıklığı ile psorizisin en sık görüldüğü ülkedir. Asy d psorizis insidnsi % rsınddır [3]. Türkiye de psorizis insidnsı tm olrk bilinmemekle birlikte son dönemlerde ypıln çlışmlrd % rsınd hesplnmıştır [4,5]. Klinikte en sık plk psorizis görülürken, guttt, plmoplntr, invers, püstüler, rtroptik ve eritrodermik formlrı d vrdır [6]. Psorizisin orty çıkmsınd genetik olrk ytkın bireylerde çeşitli tetikleyici fktörlerin rolü bulunmktdır. Tetikleyici fktörlerin bşınd trvm, infeksiyonlr ve stres gelmektedir [7,8]. Aile öyküsü ülkemizden bildirilen çlışmlrd %25.6 ile %29.8 rsınd değişmektedir [4,5]. Psorizis şiddetini belirlemede en sık kullnıln ölçütler psorizis ln şiddet indeksi (PAŞİ), vücut yüzey lnı (VYA) ve dermtoloji yşm klite indeksidir (DYKİ) [9]. PAŞİ, VYA ve DYKİ 10 ve üzeri şiddetli psorizis olrk kbul edilir. Anck yüz, genitl bölge, şiddetli tırnk, şiddetli sçlı deri, plmoplntr bölge tutulumu ve rtropti vrlığı PAŞİ, VYA ve DYKİ 10 ve üzeri olms bile şiddetli psorizis olrk kbul edilir [10]. Psoriziste tedvi hstlığın ciddiyet derecesine göre belirlenir. Hfif ve ort şiddette psoriziste topikl uygulmlr yeterli iken, dh şiddetli durumlrd fototerpi, retinoidler, metotrekst, siklosporin ve biyolojik jnlr gibi sistemik tedviler kullnılır. Tedvi yöntemleri seçilirken hstlığın şiddeti, tutulum yeri, hstnın beklentisi, hstnın sosyl özellikleri (sosyl güvencesi, yşı, cinsiyeti vb.) belirleyici olmktdır[10]. Ülkemizden ypılmış birçok sosyo-demogrfik psorizis çlışmsı bildirilmiştir. Anck ort ve şiddetli psorizis olgulrının sosyo-demogrfik ve klinik özelliklerinin tedvi tercihleri ile berber verildiği bir çlışm bulunmmktdır. Biz çlışmmızd ort ve şiddetli psorizis olgulrının demogrfik özellikleri ile tedvi tercihlerini rştırmyı mçldık. Gereç ve Yöntem İstnbul Üniversitesi İstnbul Tıp Fkültesi Dermtoloji Anbilim Dlı Psorizis polikliniğine yıllrı rsınd bşvurn klinik ve/vey histoptolojik olrk psorizis tnısı lmış 1831 hst trnrk, rlrındn toplm 626 (%34) ort ve şiddetli psorizis hstsının dosysı retrospektif olrk değerlendirildi. Yş, cinsiyet, Fitzptrick deri tipleri, sigr, lkol kullnımlrı, tetikleyici fktörlerin olup olmdığı (trvm, stres ve enfeksiyon), tırnk, sçlı deri, mukoz ve eklem tutulumlrının vrlığı, eşlik eden sistemik hstlık vrlığı (diybet, hiperlipidemi, hipertnsiyon, krdiyovsküler hstlıklr ve diğerleri) ve ilede psorizis öyküsü olup olmdığı kydedildi. Hstlığın bşlngıç yşın göre hstlr, erken bşlngıçlı (40 yş öncesi) ve geç bşlngıçlı (40 yş sonrsı) olrk iki grub yrıldı [11]. Psorizis klinik tipleri loklize plk tipi, yygın plk tipi, guttt, invers, plmoplntr, eritrodermik, loklize ve yygın püstüler tip olrk yrıldı. İlk bşvuru nındki PAŞİ değerleri hesplndı. Tüm değerlendirmelerde SPSS for Windows 11.5 progrmındn yrrlnıldı. Ktegorik değişkenlerin isttistikleri için Person Chi-Squre testi kullnıldı. Verilerin dğılımı Kolmogorow Smirnow testi ile değerlendirildi. Numerik değişkenler için dğılım normlse Student T testi, norml değilse Mnn Whitney U testi kullnıldı. Bulgulr Çlışmmız dhil edilen 626 ort-şiddetli psorizis hstsının 305 i (%48.7) kdın ve 321 i (%51.3) erkek idi. Kdın hstlrın yş ortlmsı 37.3 yıl, erkek hstlrın yş ortlmsı 40.6 yıl olrk bulundu. Hstlığın bşlngıç yşı 1-85 yıl (ortlm=28.1 yıl) rsınd değişmekteydi. Bşlm yşı yş rsınd pik yptığı sptndı (Şekil 1). Hstlrın %70.3 ü erken bşlngıçlı (40 yş ltı), %24 ü geç bşlngıçlı (40 yş üstü) olrk kydedildi. Hstlık süresi ortlm 10.8 yıl (0-55) ve PAŞİ ortlmsı 14.3 (2-47.7) olrk bulundu. Hstlık bşlngıç yşı ile PAŞİ rsınd ilişki sptnmdı. Hstlrın sosyodemogrfik özellikler Tblo 1 de görülmektedir. Ailede psorizis nmnezi 154 (%24.5) hstd vrdı. Erken bşlngıçlı olgulrd ile nmnezi vrlığı isttistiksel olrk nlmlı şekilde sıktı (p<0.001). Tırnk ve mukoz tutulumu erkek hstlrd kdın hstlr göre isttistiksel olrk nlmlı şekilde yüksek bulundu ( p<0.001, p<0.001, Tblo 1). Psorizise eşlik eden bulgulrı bşlngıç yşın göre gruplndırdığımızd 40 yş ltı ve 40 yş üstü bşlngıçlı olgulr rsınd tırnk, sçlı deri, mukoz ve eklem tutulumu çısındn isttistiksel olrk nlmlı frk yoktu (p>0.05). Artroptisi oln 91 hstnın 71 inde (%77.4) tırnk tutulumu vrdı. Artroptisi oln hstlrd tırnk tutulumu ornı nlmlı olrk dh yüksek bulundu (p<0.001). Psorizis lezyonlrının bşlmsını ve şiddetlenmesini tetikleyen fktörler oln stres, trvm ve enfeksiyon görülme sıklığı ve yüzdeleri Tblo 1 de gösterilmektedir. Tetikleyici fktörler ile psorizis klinik tiplerini krşılştırdığımızd guttt psorizis kliniği bulunn 217 hstnın 33 ünde (%15.2) sık tekrrlyn infeksiyon vrlığı kydedildi. Guttt psorizisli hstlrd tekrrlyn infeksiyon sıklığı isttistiksel olrk yüksek bulundu (p=0.004). Hstlrının 153 ünde (%24.4) ilede psorizis öyküsü vrdı. Erken bşlngıçlı hstlrd geç bşlngıçlılr göre ile hikyesi vrlığı isttistiksel olrk yüksek bulundu (p<0.001). Ayrıc tırnk tutulumu, ile hikyesi oln hstlrd ile hikyesi olmyn hstlr göre nlmlı olrk dh sık görüldü (p=0.013). Psorizis tedvisinde kullnıln tedviler ve klinik tiplere göre kullnım sıklıklrı Tblo 2 de verilmiştir. Plk tipi psorizis olgulrınd topikl steroidler ve invers psorizisli olgulrd pimekrolimus isttistiksel olrk dh sık kullnılmıştı (p<0.001,p<0.001). Metotrekst rtroptik ve eritrodermik psorizisli hstlrd (p<00.1,p<0.001) siklosporin jenerlize püstüler, rtroptik ve eritrodemik psorizisli (p<0.001,p=0.001,p=0.002) ve sitretin plmoplntr psorizis, jenerlize püstüler psorizis ve eritrodermik psorizisli hstlrd isttistiksel olrk dh sık kullnılmıştı (p<0.001, p<0.001,p=0.001). Dört yüz kırk (%70.2) hst fototerpi lmıştı. Fototerpi gören hstlrın Fitzptrick deri tipleri sırsıyl % 1 i Tip 1, %28.5 i Tip 2, % 58.2 si Tip 3 ve % 12.3 ü Tip 4 olrk kydedildi. Jenerlize plk psorizisli hstlrd PUVA isttistiksel olrk dh sık kullnılmıştı (p=0.008). Loklize plk pso- 2

3 Tblo 1. Hstlrın klinik ve demogrfik özellikleri Kdın (n/%) Erkek (n/%) Toplm (n/%) Cinsiyet 305/ / /34 p değeri Yş Bşlngıç yşı ortlmsı(yıl) Ortlm hstlık süresi(yıl) Klinik tip Loklize plk 89/ / / Jenerlize plk 154/ / / Guttt 114/ / / Plmoplntr 44/ / / Plmoplntr püstüler 16/5.2 11/3.4 27/ Jenerlize püstüler 9/3.0 12/3.7 21/ Eritrodermik 12/3.9 20/6.2 32/ İnvers 28/9.2 21/6.5 49/ Tırnk tutulumu Pitting 58/ / /20.8 Onikoliz 41/ / /15.3 Subungul hiperkertoz 1/0.3 6/1.9 7/1.1 Splinter hemoroji 1/0.3 1/0.3 2/0.3 Totl distrofi 17/5.6 35/ /8.3 Yty oluklnm 3/1 3/1 6/1.0 Pitting+onikoliz 24/7.9 3/1 56/8.9 Toplm 145/ / / Eşlik eden bulgulr Sçlı deri 231/ / / Mukoz 13/4.3 18/ / Eklem 44/ / / Tetikleyici fktörler Trvm 10/3.3 10/3.1 20/ Enfeksiyon 33/ / / Stres 136/ / / Sigr 42/ / / Alkol 6/2 45/ / Eşlik eden hstlıklr Diybet 15/4.9 20/6.2 35/5.9 Hipertnsiyon 23/7.4 10/3.0 33/5.4 Tiroid fonksiyon bozukluğu 15/4.9 3/0.9 18/2.9 Hiperlipidemi 10/3.3 4/1.2 14/2.3 Koroner rter hstlığı 2/0.7 4/1.2 6/1.0 Toplm 63/ / / PAŞİ:Psorizis ln şiddet indeksi riziste ve plmoplntr psoriziste lokl PUVA, guttt psoriziste drbnt UVB isttistiksel olrk dh sık kullnıldığı gözlendi (p=0.008,p<0.001,p<0.001). PUVA tedvisi frklı zmnlrd toplm 200 sensın üzerinde ln iki hst vrdı. Fototerpi ln hstlrd tkip süresi boyunc deri mlignitesi gelişimi görülmedi. Biyolojik jn kullnımınd etnersept ve infliksimb rtroptik psorizisli hstlrd isttistiksel olrk dh fzl tercih edilmiş olduğu bulundu (p<0.001,p<0.001). Tercih edilen topikl, sistemik tedviler, fototerpi ve biyolojik jnlr için ortlm PAŞİ değerleri sırsıyl topikl steroid için 14.2, klsipotriol için 13.4, ntrlin için 16.8, pimekrolimus için 9.6, metotrekst için 17.7, siklosporin için 21.3, sitretin için 16.1, PUVA için 17.7, drbnt UVB için 13.1, lokl PUVA için 3.4, infliksimb için 21.8 ve etnersept için 25.7 olrk hesplndı. Trtışm Kliniğimizde izlenen 1831 psorizis hstsını retrospektif olrk trdığımızd 626 sının (%34) fototerpi ve/vey sistemik tedvi lmış oln ort ve şiddetli psorizis olgulrı olduğunu sptdık. İspny dn Ferrndiz ve rkdşlrının yptığı çok merkezli bşk bir çlışmd ise 1774 hstnın 944 ü (%53.21) şiddetli psorizis olrk bulunmuştur [12]. Türkiye den Aykol ve rkdşlrının çlışmsınd PAŞİ 10 un üzerinde oln hst ornı %29.6 olrk belirlenmiştir [4]. Tekin ve rkdşlrının çlışmsınd ise PAŞİ 10 un üzerinde oln hst ornı %24.7 olrk bulunmuştur [5]. Bizim çlışmmızd şiddetli psorizis ornı Türkiye den ypıln çlışmlr ile uyumlu iken, Avrup ülkelerinden ypıln çlışmlr göre dh düşük bulundu. Bunun nedeni ülkemizde yşyn popülsyonun Asy ırkının genetik özelliklerini tşıyor olmsı ve birçok Avrup ülkesine göre dh güneşli bir iklime ship olmsı olbilir. Cinsiyete göre dğılımlrın bktığımızd çlışmmızd hstlrın %48.7 si kdın, %51.3 ü erkekti; kdın ve erkek sıklığı rsınd isttistiksel olrk nlmlı frk sptnmdı. Ferrndiz ve rkdşlrının 1774 olgusunun 939 u (%52.9) kdın 835 i (47.1) erkek olrk belirtilmişti [12]. Kundkçı ve rkdşlrının bildirdiği 329 psorizis hstsının kdın erkek ornı %61 e %39 idi [13]. Türkiye den bildirilmiş bşk bir çlışmd ise hstlrın %54.1 i kdın, %45.9 u erkekti [5]. Çlışmmızdki kdın erkek ornı litertür ile uyumluydu. Çlışmmızd psorizis bşlngıç yşı ortlm 28.1 olup, kdınlrd 26.7 yıl ve erkeklerde 29.5 yıl olrk bulundu. Tekin ve rkdşlrının çlışmsınd psorizis bşlm yşı kdınlrd 25.7 yıl, erkeklerde 28.8 yıl olrk bildirilmişti [5]. Ferrndiz ve rkdşlrının çlışmsınd ise psorizis bşlngıç yşlrı ortlm 29.1 yıl, (kdınlrd %28.2 yıl, erkeklerde %31.8 yıl) idi [12]. Çlışmmızd kdın ve erkeklerde hstlık bşlngıç yşlrı ulusl ve uluslr rsı litertür ile uyumluydu. Çlışmmızd erken bşlngıçlı olgu ornı %70.3, geç bşlngıçlı olgu ornı %24 olrk hesplndı. Sturt ve rkdşlrının yptıklrı çlışmd erken bşlngıçlı olgulr %83.8, geç bşlngıçlı olgulr %16.2 ornınd bulunmuştur [14]. Çlışmmızd erken ve geç bşlngıçlı psorizis olgulrının ornlrı litertür ile uyumlu olrk bulundu. Ayrıc çlışmmızd erken bşlngıçlı olgulrd ile öyküsü pozitifliği isttistiksel olrk dh sık olrk sptndı. Kundkçı ve rkdşlrının çlışmsınd ise olgulrın %30 und ile öyküsü vrlığı kydedilmişti. Pozitif ile öyküsü olnlrın yş ortlmsının 20, negtif ile öyküsü olnlrın yş ortlmsının 29 olduğunu bildirmişlerdir [13]. Ferrndiz ve rkdşlrı ise ile öyküsünü erken bşlngıçlı olgulrd %48.2 geç bşlngıçlı olgulrd %28.4 olrk bulmuşlrdır [12]. Aile öyküsü oln olgulrın sıklıkl erken bşlngıçlı olmsı, erken bşlngıçlı olgulrd genetik ptogenezin vrlığını desteklemektedir. Stres, trvm ve infeksiyon psorizisin bşt gelen tetikleyici fktörleridir [7-8]. Hstlrımızın %3.2 sinde trvm, %10.4 ünde infeksiyon ve %44.3 ünde psikojenik stres tetikleyici fktör olrk bulundu. Trvm yerinde yeni lezyon orty çık- 3

4 Tblo 2. Hstlık klinik tiplerine göre tedvi tercihleri Topikl Tedviler Topikl steroidler Loklize plk Jenerlize plk Guttt Invers Plmoplntr Plmoplntr püstüler Jenerlize püstüler Artroptik Eritrodermik Toplm (%) 167(%91.3)* 315(%90.5)* 193(%88.9) 47(%95.9) 78(%84.8) 18(%66.7) 17(%81.0) 73(%80.2) 22(%68.8) 553(88.3) Klsipotriol 109(%52.9) 184(%59.6) 126(%58.1) 26(%53.5) 48(%52.2) 11(%40.7) 6(%28.6) 47(%51.6) 15(%46.9) 336 (53.7) Antrlin 15(%8.2) 44(%8.4) 20(%9.2) 7(%14.3) 10(%10.9) 2(%7.4) 1 (%11.1) 9(%9.9) 2(%6.3) 67 (10.7) Pimekrolimus 7(%4.2) 11(%3.8) 8(%3.7) 7(%14.3)* 6(6.5) 0(%0) 1(%4.8) 3(%3.3) 1(%3.1) 22(3.5) Sistemik tedviler Metotrekst 57(%34.1) 86(%24.7) 40(%18.4) 12(%24.5) 18(%19.6) 7(%25.9) 7(%33.3) 76(%83.5)* 25(%78.1)* 161(25.7) Asitretin 82(%44.8) 171(49.1) 86(39.6)* 22(44.9) 66(%71.7) 16(59.5)* 19(%90.5)* 29(%31.9) 24(%75)* 294(47.0) Siklosporin 17(9.3) 41(%11.8) 15(%6.9) 3(%6.1) 9(%9.8) 2(%7.4) 8(%38.1)* 18%19.8)* 8(%25)* 64(10.2) Fototerpi PUVA 18(%9.8) 56(%16.1)* 12(%5.5) 5(%10.2) 5(%5.4) 1(%3.7) 1(%4.8) 12(%13.2) 9%28.1)* 78(12.5) DBUVB 64(%35.0) 184(%52.9)* 153(%70.5)* 24(%49) 20(%21.7) 9(%33.3) 4(%19.0) 22(%24.5) 9(%28.1) 296(47.3) LOKAL PUVA 19(%10.4) 8(%2.3) 8(%3.7) 2(%4.1) 27(%29.3)* 10(%37.0)* 0(%0) 5(%5.5) 0(%0) 45(10.9) Biyolojik jn İnfliksimb 5(%2.7) 10 (%2.9) 2(%0.9) 0(%0) 1(%1.1) 0(%0) 1(%4.8) 10%(%11.0)* 3(%9.4)* 15(2.4) Etnersept 7 (2.6) 9(%3.8) 2(%0.9) 1(%2) 0(%0) 0(%0) 2(%9.5) 11(%12.1)* 5(%15.6)* 16(2.6) PUVA:Psorlen+Ultrviyole A, DBUVB: Dr bnt Ultrviyole B *P>0.05,isttistiksel olrk dh sık tercih edilmiş. p>0.05,isttistiksel olrk dh z sıklıkl tercih edilmiş. msı (Köbner fenomeni) psorizisli olgulrd yklşık %25 ornınd görülmektedir [8]. Bizim çlışmmızd ise trvm öyküsü hstlrın nck %3.2 sinde bulunmktydı. Bunun nedeni minör trvmlrın hstlr trfındn göz rdı edilmesi olbilir. Osborne ve Hutchinson un çlışmsınd ise hstlrın %47 sinde stresin psorizisi tetiklediği belirlenmiştir [15]. Stresin psorizisi tetikleyici fktör olrk vrlığı çlışmmızd diğer çlışmlrl benzer ornd bulunmuştur. Stres sırsınd nörohümorl moleküllerin endojen slınımı Köbner etkisi yprk hstlığın yygınlşmsın neden oluyor olbilir. Psoriziste diğer bir tetikleyici fktör infeksiyonlrdır. Osborne ve Hutchinson un çlışmsınd 294 hstnın %10.2 sinde boğz infeksiyonu ile psorizisin tetiklendiği sptnmıştır [15]. Bizim çlışmmızd d boğz enfeksiyonu sıklığı %10.4 ile Osborne nun çlışmsın benzemektedir. Çlışmmızd erken ve geç bşlngıçlı psörizis hstlrı rsınd infeksiyonun tetikleyici fktör olmsı çısındn isttistiksel bir frk sptnmdı. Psorizisin diğer tetikleyici fktörleri rsınd sigr ve lkolde yer lmktdır [7]. Çlışmmızd sigr kullnımı %42.3 ve lkol kullnımı %19.2 ornınd bulundu. Kundkçı ve rkdşlrı d çlışmlrınd psorizis hstlrınd sigr kullnımını %40 ve lkol kullnımını %12 ornınd bulmuşlrdır [13]. Tekin ve rkdşlrının çlışmsınd ise sigr kullnım ornı %54.5 ve lkol kullnım ornı ise %19.6 olrk bulunmuştur [5]. Bizim sonuçlrımız diğer çlışmlrın sonuçlrı ile benzerlik göstermektedir. Son yıllrd çeşitli yyınlrd psorizis hstlrınd, sntrl obezite, tip 2 diybet, insülin rezistnsı, hipertnsiyon ve kombine hiperlipidemiyi içeren metbolik sendrom riskinde rtış olduğu gösterilmiştir [16]. Bizim çlışmmızd %18.6 olgud eşlik eden sistemik hstlık mevcuttu. En sık eşlik eden hstlıklr sırsıyl diybetes mellitus (%5.9), hipertnsiyon (%5.4), tiroid fonksiyon bozukluğu (%2.9) hiperlipidemi (%2.3), koroner rter hstlığı (%1)idi. Cohen ve rkdşlrı psorizis hstsı ile yptıklrı çlışmd 35 yş üzerinde psorizisli hstlrd diybetes mellitus sıklığını kontrol grubun göre nlmlı olrk yüksek bulmuşlrdır [17]. Akyol ve rkdşlrının çlışmsınd d psorizise en sık eşlik eden hstlıklr sırsıyl hipertnsiyon (%4.6), diybetes mellitus (%2.9), kronik obstrüktif kciğer hstlığı (%2.8), koroner rter hstlığı (%0.9) olrk bulunmuştur [4]. Bizim çlışmmızd psorizise eşlik eden hstlıklrdn diybetes mellitus ve hipertnsiyon ornlrının yüksek olmsı çlışmmız dhil ettiğimiz hstlrın ort ve şiddetli psorizis hstlrı olmsındn kynklnıyor olbilir. Çlışmmızd ort ve şiddetli psorizis olgulrı rsınd eklem tutulumu %14.5 olrk belirlendi. Erken ve geç bşlngıçlı hstlr rsınd eklem tutulumu sıklığı çısındn isttistiksel olrk frk sptnmdı. Artrit ve tırnk tutulumu rsınd ise isttistiksel olrk nlmlı ilişki vrdı. İrn dn Jmshidi ve rkdşlrının 320 psorizis hstsı üzerinde yptıklrı çlışmd psoritik rtrit sıklığını %9.1 olrk sptnmıştır. Aynı çlışmd psoritik rtritli hstlrd tırnk tutulumu ve PAŞİ değeri belirgin olrk yüksek bulunmuştur [18]. Bizim çlışmmızd ise eklem tutulumu oln ve olmyn psorizis hstlrı rsınd PAŞİ değeri çısındn belirgin bir frk sptnmdı. Çlışmmızd tırnk tutulumu ornı %55,9 olrk bulundu. En sık tırnk tutulumu %20,8 ile pitting, dh sonr %15,3 ile onikoliz idi. Kundkçı ve rkdşlrının yptığı çlışmd ise tırnk tutulumu % 16 olrk bulunmuştur. En sık tırnk tutulumu tipi ise pitting olrk tespit edilmiştir [13]. Aykol ve rkdşlrı çlışmlrınd psorizis tırnk tutulumunu %58.4 olrk bulmuşlrdır [4]. Türkiye den ypıln bşk bir çlışmd ise Tekin ve rkdşlrı tırnk tutulumunu %62.1 olrk belirlemişlerdir [5]. İspny dn Ferrndiz ve rkdşlrının çlışmsınd ise tırnk tutulumu %37.4 olrk sptnmıştır [12]. Çlışmmızdki pso- 4

5 rizis tırnk tutulumu ornı diğer çlışmlrın ornlrın benzer olrk bulundu. Ferrndiz ve rkdşlrının çlışmsınd tırnk tutulumu ile erken bşlngıç rsınd ve PAŞİ değeri ve rtropti rsınd nlmlı bir ilişki bulunmuştur [12]. Çlışmmızd ise tırnk tutulumu ile sdece rtropti rsınd isttistiksel ilişki bulunurken, tırnk tutulumu ile PAŞİ rsınd ilişki bulunmdı. Psorizis klinik tipleri rsınd en sık görüleni kronik plk tip psorizisdir [6]. Kundkçı ve rkdşlrının yptığı çlışmd d psorisiz klinik tipleri sırsıyl %68 plk, %2 yygın püstüler, %3 sınırlı püstüler, %23 guttt, %6 plmoplntr, %3 invers olrk sptnmıştır [13]. Bizim çlışmmızd d en sık görülen tip kronik plk tipi psorizis (%84.8) idi. Çlışmmız sdece ort ve şiddetli psorizis hstlrını içerdiğinden jenerlize plk (%56.4), eritrodermik (%5.1) ve jenerlize püstüler (%3.4) psorizis ornlrı dh yüksek olrk bulundu. Ferrndiz ve rkdşlrının yptığı çlışmd erken bşlngıçlı olgulrd guttt psorisis, geç bşlngıçlı olgulrd plmoplntr püstüler psorisis sıklığı isttistiki olrk dh sık bulunmuştur [12]. Bizim çlışmmızd ise plmoplntr psorizis ve invers psorizis geç bşlngıçlı olgulrd isttistiki olrk dh sık görülürken diğer klinik tipler ile erken ve geç bşlngıç rsınd frk bulunmdı. Çlışmmızd en sık tercih edilen topikl tedviler %88.3 ile topikl steroidler, %53 ile klsipotriol idi. Topikl ntrlin türevleri %10.7, pimekrolimus ise %3.5 hstd tercih edilmiştir. Topikl klsinörin inhibitörleri de son yıllrd psorizis tedvisinde yn etkilerinin topikl steroidlere ornl dh z olmsı nedeni ile özellikle topikl steroidleri kullnmdığımız intertrijinöz bölgeler, yüz, göz kpğı gibi lnlrd kullnılmktdır [19]. Bizim çlışmmızd d pimekrolimus invers psorisisli hstlrd isttistiksel olrk dh fzl tercih edilmiştir. Psorizis sistemik tedvisi için Menter ve rkdşlrının çlışmsınd 2001 yılınd en sık reçetelenen sistemik jnın %42.5 ile metotrekst, %28.9 ile sistemik retinoidler, %17.1 ile siklosporin ve %11.5 ile oksorlen olduğu bildirilmiştir [20]. Bu çlışmdn frklı olrk bizim çlışmmızd en sık tercih edilen sistemik jn sitretin (%47.0) olrk bulundu. Asitretin diğer klinik tiplerle krşılştırıldığınd eritrodermik, jenerlize püstüler, plmoplntr püstüler ve sınırlı plmoplntr psorisisli hstlrd dh sık tercih edilmiştir. Metotrekst ise rtroptik (%83.5) ve eritrodermik psoriziste (%78.4) diğer sistemik tedvilere göre isttistiksel olrk nlmlı derecede sık tercih edilmiştir. Çlışmmızd uygulnn fototerpi tedvilerine bktığımızd PUVA %8.1 ve drbnt UVB % 35 ornınd tercih edilmiştir. Yygın plk psorisiste PUVA, guttt psorisiste ise DBUVB isttistiksel olrk dh fzl tercih edilmiştir. Cristophers ve rkdşlrının yptığı çok merkezli bir çlışmd ise ort ve şiddetli 330 psorisis hstsı incelendiğinde %67 hsty UVB ve %46 hsty PUVA tedvisi verilmiştir [21]. Çlışmmızd fototerpi tercih edilme ornlrının dh z bulunmsı htlrımızın ortlm PAŞİ değerlerinin düşüklüğü ile çıklnbilir. Plmoplntr psorisis konvnsiyonel tedvilere çoğunlukl dirençli, hstlrd belirgin morbiditeye neden oln psorizis tipidir [22]. Tedvide sistemik tedvilere ek olrk lokl PUVA ve lokl DBUVB tedvisi de kullnılmktdır [23]. Çlışmmızd d plmoplntr psorizisli olgulrın %.29.3 ünde lokl PUVA tedvisi tercih edilmiştir. Bizim olgulrımızd psorizis şiddetini belirlemede PAŞİ tercih edilmiştir. Ptel ve rkdşlrının ort ve şiddetli 829 psorisis hstsı üzerinde yptıklrı bir çlışmd, hstlrın VYA %11-20-%21-40-%40 olrk gruplndığınd, topikl tedvilerin sırsıyl %44, %38, %37; fototerpinin % 18, %15, %7; sistemik tedvilerin %11, %13, %20 ve biyolojik tedvilerin %27, %34 %36 ornlrınd tercih edildiği bulunmuştur. Hstlık şiddeti rttıkç sistemik tedvi kullnım sıklığı rtrken topikl tedvi ve fototerpi kullnım sıklığının zldığı sptnmıştır [24]. Ptel ve rkdşlrının çlışmsın benzer şekilde bizim çlışmmızd d hstlık şiddeti rttıkç kullnıln tedvi seçenekleri fototerpiden sistemik tedviler ve biyolojik jnlr doğru kymkt olduğu bulunmuştur. Çlışmmızın bşlıc limitsyonu retrospektif bir çlışm olduğundn tedvi ynıtlrının krşılştırılmmış olmsıdır. Sonuç olrk, psorizis toplumun yklşık %2 sini etkileyen, komorbiditeleri ile hstlrd, yşm klitesini olumsuz yönde etkileyen, kronik, rekürren, inflmtur bir hstlıktır. Özellikle şiddetli formlrı, hstlrd ciddi iş gücü kyıplrın neden olmktdır. İleri klinik çlışmlr ışık tutmsı çısındn psorizisin demogrfik ve klinik özelliklerinin iyi bilinmesi önemlidir. Çıkr Çkışmsı ve Finnsmn Beynı Bu çlışmd çıkr çkışmsı ve finnsmn destek lındığı beyn edilmemiştir. Kynklr 1. Vn de Kerkhof PCM, Schlkwijk JN Psorisis. In: Bologni JL, Jorizzo JL, Rpini PR, editors. Psorisis. 2nd ed. Spin: Mosby Elseiver pres; p Sbt R, Philipp S, Höflich C, Kreutzer S, Wllce E, Asdullh K, et l. Immunphogenesis of psorisis. Exp Dermtol 2007;16(10): Gudjonsson JE, Elder JT. Psorisis: epidemiology. Clin Dermtol 2007;25(6): Akyol C, Mevlitoğlu İ, Özdemir M, Ünl M, Kony yöresindeki Psorisis Hstlrının klinik ve sosyodemogrfik özelliklerinin değerlendirilmesi Turk J Dermtol 2011;5(3): Solk Tekin N, Koc R, Altınyzr C, Çınr, Muhtr Ş, Aslner NN. Zonguldk bölgesindeki psorizis hstlrının sosyodemogrfik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi Türkiye Klinikleri J Dermtol 2005;15(3): Nldi L, Gmbini D. The clinicl spectrum of psorisis. Clin Dermtol 2007;25(6): Fry L, Bker B S, Triggering psorisis: the role of infections nd medictions Clin Dermtol 2007;25(6): Weiss G, Shemer A, Tru H. The Koebner phenomenon: review of the literture. J Eur Acd Dermtol Venereol 2002;16(3): Finly AY. Current severe psorisis nd the rule of tens. Br J Dermtol 2005;152(5): Mrowietz U, Krgblle K, Reich K, Spuls P, Griffiths CE, Nst A, et l. Definition of tretment gols for moderte to severe psorisis: Europen consensus. Arch Dermtol Res 2011;303(1): Henseler T, Christophers E. Psorisis of erly nd lte onset:chrcteriztion of two types of psorisis vulgris. J Am Acd Dermtol 1985;13(3): Ferrándiz C, Pujol RM, Grcí-Ptos V, Bords X, Smndí JA. Psorisis of erly nd lte onset: clinicl nd epidemiologic study from Spin. J Am Acd Dermtol 2002;46(6): Kundkci N, Türsen U, Bbiker MO, Gürgey E. The evlution of the sociodemogrphic nd clinicl fetures of Turkish psorisis ptients. Int J Dermtol 2002;41(4): Sturt P, Mlick F, Nir RP, Henseler T, Lim HW, Jenisch S, et l. Anlysis of phenotypic vrition in psorisis s function of ge t onset nd fmily history. Arch Dermtol Res 2002;294(5): Osborne JE, Hutchinson PE. Demogrphic nd clinicl correltes of extent of psorisis during stble disese nd during flres in chronic plque psorisis. Br J Dermtol 2008;158(4): Akcli C, Buyukcelik B, Kirtk N, Inloz S. Clinicl nd lbortory prmeters ssocited with metbolic syndrome in Turkish ptients with psorisis. J Int Med Res 2014;42(2): Cohen AD, Dreiher J, Shpiro Y, Vidvsky L, Vrdy DA, Dvidovici B, et l. Psorisis nd diybetes: popultion-bsed cross-sectionl study, J Eur Acd Dermtol Venereol 2008;22(5): Jmshidi F, Bouzri N, Seirfi H, Frnghi F, Firooz A. The prevlence of psoritic rthritis in psoritic ptients in Tehrn, Irn. Arch Irn Med 2008;11(2): Gribetz C, Ling M, Lebwohl M, Priser D, Drelos Z, Gottlieb AB, et l. Pimecrolimus crem 1% in the tretment of intertriginous psorisis: double-blind, rn- 5

6 domized study. J Am Acd Dermtol 2004;51(5): Menter MA, Krueger GC, Feldmn SR, Weinstein GD. Psorisis tretment 2003 t the new millennium: position pper on behlf of the uthors. J Am Acd Dermtol 2003;49(Suppl.2):S Christophers E, Griffiths CE, Gitnis G, vn de Kerkhof P. The unmet tretment need for moderte to severe psorisis: results of survey nd chrt review. J Eur Acd Dermtol Venereol 2006;20(8): Frley E, Msrour S, McKey J, Menter A. Plmoplntr psorisis: phenotypicl nd clinicl review with introduction of new qulity-of-life ssessment tool. J Am Acd Dermtol 2009;60(6): Sezer E, Erbil AH, Kurumlu Z, Tştn HB, Etikn I. Comprison of the efficcy of locl nrrowbnd ultrviolet B (NB-UVB) phototherpy versus psorlen plus ultrviolet A (PUVA) pint for plmoplntr psorisis. J Dermtol 2007;34(7): Ptel V, Horn EJ, Lobosco SJ, Fox KM, Stevens SR, Lebwohl M. Psorisis tretment ptterns: results of cross-sectionl survey of dermtologists. J Am Acd Dermtol 2008;58(6):

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l e r Ar þ t ý r m Evlution of Autoimmunity in Ptients with Primry Cutneous Vsculitis l n i j ri O O i g in Primer Kutnöz Vskülitli Hstlrd Otoimmünitenin Değerlendirilmesi h c r s Re l Primer Kutnöz Vskülit

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2008,25(2):44-51 ISSN 1300-3496 DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kmile ULUKAPI Mustf ERKAN

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l e r Ar þ t ý r m Comprison of nd Methylprednisolone in Experimentlly Induced Spinl Cord Trum l n i j ri O O i g in Deneysel Spinl Kord Trvmlrınd ve Metilprednizolonun Krşılştırılmsı h c r s Re l Deneysel

Detaylı

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Yüz İfdelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullnılbilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Filiz İŞLEYEN, K. Hkn GÜLKESEN, Neşe ZAYİM, M. Keml SAMUR Buket CİNEMRE b Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h e r Ar þ t ý r m Juvenile Mystheni Grvis: A Report of Three Cses nd Literture Review l n i j ri O O i g in Jüvenil Miysteni Grvis: Üç Olgu Sunumu ve Litertürün Gözden Geçirilmesi h c r s Re l Jüvenil Miysteni

Detaylı

Progresif Supranükleer Palsi: İki Olgu Sunumu

Progresif Supranükleer Palsi: İki Olgu Sunumu 10 ISSN:2149-455X Olgu Sunumu / Cse Report Progresif Suprnükleer Plsi: İki Olgu Sunumu Progressive Suprnucler Plsy: Two Cse Reports Mustf Ceyln 1, Bekir Enes Demiryürek 2, Bilgehn Atılgn Acr 3, Ayl Neslihn

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler Derleme 84 İntrvezikl Bcillus Clmette-Guerin Uygulmsı ile Mesnede Oluşn Ultrstrüktürel Değişiklikler Gökhn Sönmez, Adullh Demirtş Erciyes Üniversitesi Tıp Fkültesi, Üroloji Anilim Dlı, Kyseri, Türkiye

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

Bilgisayar Ekranında Yüze Ait Duygu İfadelerini Tanımada Başarılı Olan İnsanların Özellikleri Nelerdir?

Bilgisayar Ekranında Yüze Ait Duygu İfadelerini Tanımada Başarılı Olan İnsanların Özellikleri Nelerdir? Bilgisyr Ekrnınd Yüze Ait Duygu İfdelerini Tnımd Bşrılı Oln İnsnlrın Özellikleri Nelerdir? Filiz İşleyen, K. Hkn Gülkesen, Neşe Zyim Buket Cinemre b, M. Keml Smur Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3 Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB.20141014064600 Romtoid Artritli ve Ankilozn Sondilitli Hstlrd Adlimumb ve İnfiliksimb Kullnımının İnflmtuvr Belirteçler, Sitokinler ve Mtriks Metlloroteinz-3 Düzeylerine

Detaylı

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi?

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi? Sosyl Medy Arçlrı Türkiye deki Grip Benzeri Hstlıklrı Sptybilmek için kullnılbilir mi? Bşk OĞUZ YOLCULAR, Selen BOZKURT, Uğur BİLGE, Deniz ÖZEL, 1. Giriş Biyoisttistik ve Tıbbi Bilişim AD, Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

"DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" trfındn 49, Türkiye Jeoloji Kurultyı

Detaylı

Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Katkısı

Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Katkısı DAHİLİ BİLİMLER / MEDICAL SCIENCES Arştırm Mklesi / Reserch Article Ankr Üniversitesi Tıp Fkültesi Mecmusı 2009, 62(4) Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Ktkısı Contribution of

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HİPERLİPİDEMİ TEDAVİSİ GÖREN HASTALARIN HASTALIK VE TEDAVİLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hzırlyn İhsn BÜYÜK Dnışmn Doç. Dr. M. Betül

Detaylı

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (0) 010, 104-10 GETİRİ VOLATİLİTESİ-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RETURN VOLATILITY-TRADING VOLUME RELATIONSHIP: AN EMPIRICAL

Detaylı

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Vn Tıp Dergisi: 13 (3):71-77,2006 Kekikğin Kollestrol Düzeyine Etkisi Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçnlrd Thymus fllx F. (kekik) Yprklrının Kn Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Hnefi Özbek*,

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ M. Akif ȘENOL 1 Ercüment ÖZDEMİRCİ 2 M. Cengiz TAPLAMACIOĞLU 3 1 Enerji ve Tbii Kynklr Bknlığı, Ankr, 2

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013 TÜRKİYE DE ROMATOLOJİ Romtizml Hstlıklr Hkkınd Dh Fzl Bilgi İçin Prof. Dr. Nurullh AKKOÇ Türkiye Romtoloji Derneği Bşknı www.romtizmveysm.org T ürkiye Romtoloji Arştırm ve Eğitim Derneği, kıs dıyl Türkiye

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi Poli(3,8-diminoenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimysl Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi ÖZET Bircn Hspult 1*, Ahmet Fert Üzdürmez 2, Fhriye Srı 1,Hndn Gülce 1,

Detaylı

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU PAROKSETİNİN KAN GLUKOZ DÜZEYİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLERİN OLASI MEKANİZMALARININ ARAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Murt Kesim Krdeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fkültesi Frmkoloji Anilim Dlı -TRABZON KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN

Detaylı

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar Türk. bitki kor. derg (1935), 9 : 247-253 ISSN 0254-5454 EgeBölgesi turuntoillerinde zrr ypn Knlı blsır ([ eropistes rus[i L)'nın kimysl svı metotlrı üzerinde rlllrmlr E. Pervin ÖNDER* Orhn ULU* Aydın

Detaylı

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr Selçuk Üniversitesi ISSN 130/6178 Journl of Technicl-Online Volume 10, Number:1-011 Cilt 10, Syı:1-011 ÇAPRAZ İLİŞKİ METODUYLA İRİS TANIMA Ferruh YILDIZ,*, Nurdn Akhn BAYKAN b Selçuk Üniversitesi, Hrit

Detaylı

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ NKR TIP MECMUSI (THE JOURNL OF THE FCULTY OF MEDICINE) Voİ. 48 : 191-198, 1995 KOBYLRD GENTMİSİN'İN KRCİĞER TOKSİTESİNİN RŞTIRILMSI : E VİTMİNİ'NİN ETKİSİ Orhn Cnbolt* Mustf Kvutcu* Serdr Öztürk* Ekmel

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hasarsız Kalite Değerlendirmesinde Kullanılması. Using NIR Spectroscopy for Nondestructive Assessment of Fruit Quality

NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hasarsız Kalite Değerlendirmesinde Kullanılması. Using NIR Spectroscopy for Nondestructive Assessment of Fruit Quality 248 NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hsrsız Klite Değerlendirmesinde Kullnılmsı İsmil KAVDIR; Mehmet Burk BÜYÜKCAN Çnkkle Onsekiz Mrt Üniversitesi, Zirt Fkültesi, Trım Mkinlrı Bölümü, Çnkkle e-post: kvdiris@omu.edu.tr

Detaylı

ZOONOTİK ENFEKSİYONLARDAN Q ATEŞİ, LİSTERİOZ, TOKSOPLAZMOZ VE KİSTİK EKİNOKOKKOZ'UN RİSK GRUBUNDA SEROPREVALANSININ ARAŞTIRILMASI

ZOONOTİK ENFEKSİYONLARDAN Q ATEŞİ, LİSTERİOZ, TOKSOPLAZMOZ VE KİSTİK EKİNOKOKKOZ'UN RİSK GRUBUNDA SEROPREVALANSININ ARAŞTIRILMASI Arştırm Mklesi/Originl Article ZOONOTİK ENFEKSİYONLARDAN Q ATEŞİ, LİSTERİOZ, TOKSOPLAZMOZ VE KİSTİK EKİNOKOKKOZ'UN RİSK GRUBUNDA SEROPREVALANSININ ARAŞTIRILMASI Investigtion of Q fever, Listeriosis, Toxoplsmosis

Detaylı

Kalp dışı cerrahide preoperatif kardiyak riskin değerlendirilmesi ve perioperatif kardiyak tedaviye ilişkin kılavuzlar

Kalp dışı cerrahide preoperatif kardiyak riskin değerlendirilmesi ve perioperatif kardiyak tedaviye ilişkin kılavuzlar Europen Hert Journl doi:10.1093/eurhertj/ehp337 ESC KILAVUZLARI Klp dışı cerrhide preopertif krdiyk riskin değerlendirilmesi ve periopertif krdiyk tedviye ilişkin kılvuzlr Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC)

Detaylı

Fonksiyonel özelliklere sahip probiyotik incir uyutması tatlısı üretimi

Fonksiyonel özelliklere sahip probiyotik incir uyutması tatlısı üretimi SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 1. Syı, s. 147-153, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 1, p. 147-153, 2013 Fonksiyonel özelliklere ship proiyotik incir uyutmsı ttlısı üretimi Meryem Hut 1*, Ahmet Ayr 1 ÖZET 1 Skry

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu ES KLAVUZU Atriyl fibrilsyon tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği nin (ES) Atriyl Fibrilsyon Tedvisi İçin Görev Grubu Avrup Klp Ritmi irliği nin (EHRA) özel ktkısı ile geliştirilmiştir. Avrup Krdiyotorsik

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında ORAN ORANTI syısının 0 dn frklı oln b syısın ornı :b vey olrk gösterilir. b İki vey dh fzl ornın eşitlenmesiyle oluşn ifdeye orntı denir. b =c d ifdesine ikili orntı denir. Bir orntı orntı sbitine eşitlenerek

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ Sinn ALTIN 1, Özgür ANIL 2, M. Emin KARA 3 1 İnşt Müh. Böl. Prof. Dr., Gzi Üniversitesi, Mltepe, Ankr, Türkiye, 06570

Detaylı

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Özbek ve rk. Vn Tıp Dergisi: 12 (1):16-21, 2005 E Vitmini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtic dioic L. nin Phlloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Hnefi Özbek*, İlys Tuncer**, Hluk Dülger***, Serdr

Detaylı

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 5,(3):7-33 J. of F. of Agri., OMU, 5,(3):7-33 SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ Bill CEMEK G.O.Ü. Zirt Fkültesi

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Andolu Trım Bilimleri Dergisi Andolu Journl of Agriculturl Sciences http://dergiprk.ulkim.gov.tr/omunjs Arştırm/Reserch Andolu Trım Bilim. Derg./Andolu J Agr Sci, 3 (215) 6-67 ISSN: 138-875 (Print) 138-8769

Detaylı

BANKA KARLILIK PERFORMANSININ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TİCARİ BANKALAR İLE KATILIM BANKALARINDA BİR UYGULAMA

BANKA KARLILIK PERFORMANSININ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TİCARİ BANKALAR İLE KATILIM BANKALARINDA BİR UYGULAMA BANKA KARLILIK PERFORMANSININ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TİCARİ BANKALAR İLE KATILIM BANKALARINDA BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Ali Cüneyt ÇETİN Süleymn Demirel Üniversitesi, İİBF, etin@iibf.sdu.edu.tr

Detaylı

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ../. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİNİN Adı Soydı Sınıfı No Eğitimde fed edilecek fert yoktur. Mustf Keml ATATÜRK T.C... VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Milli Eğitim Müdürlüğü. OKULU/LİSESİ

Detaylı

ÖMER YAPRAK. Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009 Her hakkı saklıdır

ÖMER YAPRAK. Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009 Her hakkı saklıdır Sivs İli Hfik İlçesinde Açıkt ve Örtültınd Domtes Yetiştiriciliğinde Erkencilik ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi ÖMER YAPRAK Yüksek Lisns Tezi Bhçe Bitkileri Anbilim Dlı Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009

Detaylı

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi *

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi * KISA BİLDİRİ İMO Teknik Dergi, 009 4811-4815, Yzı 314, Kıs Bildiri Demiryolu Titreşimlerinin Konfor Etkisinin Örnek Htlrd İncelenmesi * Zübeyde ÖZTÜRK* Turgut ÖZTÜRK** Hluk EROL*** Veysel ARLI**** ÖZ

Detaylı

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 1 : 23-30 SÜREKLİ

Detaylı

Lise Öğrencileri Arasında Sigara ve Alkol Kullanma Sıklığı ve Etkileyen Faktörler

Lise Öğrencileri Arasında Sigara ve Alkol Kullanma Sıklığı ve Etkileyen Faktörler Andolu Klin / Antol Clin Orijinl Mkle/Originl Article Lise Öğrencileri Arsınd Sigr ve Alkol Kullnm Sıklığı ve Etkileyen Fktörler The Prevlence of Tobcco nd Alcohol Use in High School Students nd the Affecting

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI Yyımlyn: Türk - Almn Biyogz Projesi And Sokk No: 8/6 06580 Çnky, Ankr, Türkiye T: +90 312 466 70 56 T.C. Çevre ve Şehircilik

Detaylı

Yüksek kolesterollü diyetle beslenen sıçanlarda Foeniculum vulgare P. mill. (rezene) tohumlarının kan kolesterol seviyesi üzerine etkisi

Yüksek kolesterollü diyetle beslenen sıçanlarda Foeniculum vulgare P. mill. (rezene) tohumlarının kan kolesterol seviyesi üzerine etkisi Yüksek kolesterollü diyetle beslenen sıçnlrd Foeniculum vulgre P. mill. (rezene) tohumlrının kn kolesterol seviyesi üzerine etkisi Hnefi Özbek 1, Nureddin Cengiz 2, Aydın Him 3, Serdr Uğrş 4, Fevzi Özgökçe

Detaylı

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi *

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi * TRIM BİLİMLERİ DERGİSİ 5, (3) 5-56 Depolm Süresinin Bzı Hıyr Çeşitlerinde Meknik Özelliklere Oln Etkisinin Belirlenmesi * Yeşim Benl YURTLU Doğn ERDOĞN Geliş Trihi: 5.. 5 Öz: Bu çlışmd, bzı hıyr çeşitlerinde

Detaylı

Derneğimiz ve Sağlık Bakanlığı İstanbul da ortak ÇİYAD Kursları Düzenlemeye başladı

Derneğimiz ve Sağlık Bakanlığı İstanbul da ortak ÇİYAD Kursları Düzenlemeye başladı Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bkım Derneği Yyını Güncel Bhr 2007 Derneğimiz ve Sğlık Bknlığı İstnbul d ortk ÇİYAD Kurslrı Düzenlemeye bşldı Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bkım Derneği ile İstnbul İl Sğlık Müdürlüğü

Detaylı

ÖZET. Bülent AKBUDAK * Özgür Akgün KARABULUT **

ÖZET. Bülent AKBUDAK * Özgür Akgün KARABULUT ** Ulud. Üniv. Zir. Fk. Derg., (22) 16(2): 35-46 Üzüm Muhfzsınd Gri Küf den (Botrytis cinere Pers:Fr.) Kynklnn Klite Kybı ve Çürümelerin Ultrviolet-C (UV-C) Işık Uygulmlrı ile Önlenmesi Üzerine Bir Arştırm

Detaylı

Pankreasýn Solid Psödopapiller Tümörünün Preoperatif Tanýsý: Bir Olgu Sunumu

Pankreasýn Solid Psödopapiller Tümörünün Preoperatif Tanýsý: Bir Olgu Sunumu ARAÞTIRMALAR OLGU SUNUMU(Cse (Reserch Reports) Reports) Pnkresýn Solid Psödoppiller Tümörünün Preopertif Tnýsý: Bir Olgu Sunumu Preopertive Dignosis of Solid Pseudoppillry Tumor of the Pncres: Cse Report

Detaylı

Bulanık Mantık ve Lojistik Regresyon Yöntemleri ile Ulaşım Ağlarında Geçki Seçim Davranışının Modellenmesi *

Bulanık Mantık ve Lojistik Regresyon Yöntemleri ile Ulaşım Ağlarında Geçki Seçim Davranışının Modellenmesi * İMO Teknik Dergi, 2008 4363-4379, Yzı 288 Bulnık Mntık ve Lojistik Regresyon Yöntemleri ile Ulşım Ağlrınd Geçki Seçim Dvrnışının Modellenmesi * Y. Şzi MURAT* Nurcn ULUDAĞ** ÖZ Geçki seçim problemi, bir

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

TEKRARLI YÜK ETKİSİNDE KİL ZEMİNLERİN LİNEER OLMAYAN ELASTİK DAVRANIŞI

TEKRARLI YÜK ETKİSİNDE KİL ZEMİNLERİN LİNEER OLMAYAN ELASTİK DAVRANIŞI Eskişehir Osmngzi Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi Dergisi Cilt:XXII, Syı:1, 009 Journl of Engineering nd Architecture Fculty of Eskişehir Osmngzi University, Vol: XXII, No:1, 009 Mklenin Geliş

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA KURUMSAL YÖNETİMŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. İlker H. ÇARIKÇI Süleymn Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Doç. Dr. Şeref KALAYCI

Detaylı

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa Türkiye VI. Ulusl Bhçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Zirt Fkültesi * Bhçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şnlıurf Seçilmiş Bzı Zerdli Genotiplerinin Polen Performnslrının Belirlenmesi Melike ÇETİNBAŞ 1,

Detaylı

Evaluation of Fetal Lung Ultrasound Images by Digital Texture Analysis Methods l

Evaluation of Fetal Lung Ultrasound Images by Digital Texture Analysis Methods l e r Ar þ t ý r m Evlution of Fetl Lung Ultrsound Imges by Digitl Texture Anlysis Methods l n i j ri O O i g in Fetl Akciğer Ultrsonogrfik Görüntülerinin Dijitl Doku Çözümlemesi ile Değerlendirilmesi h

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

BİR NİKEL ALUMİNYUM BRONZU (CuAl10Ni5Fe4) İLE KALAY BRONZUNUN (CuSn11) SÜRTÜNME VE AŞINMA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

BİR NİKEL ALUMİNYUM BRONZU (CuAl10Ni5Fe4) İLE KALAY BRONZUNUN (CuSn11) SÜRTÜNME VE AŞINMA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 2 Uluslr rsı Demir Çelik Sempozyumu (IISS 15), 1-3 Nisn 2014, Krbük, Türkiye BİR NİKEL ALUMİNYUM BRONZU (CuAl10Ni5Fe4) İLE KALAY BRONZUNUN (CuSn11) SÜRTÜNME VE AŞINMA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Migren Hastalarında Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz ve Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim Gen Polimorfizmleri

Migren Hastalarında Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz ve Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim Gen Polimorfizmleri Arştırm Mklesi / Reserch Article Doi: 10.4274/np.y6665 274 Migren Hstlrınd Endotelyl Nitrik Oksit Sentz ve Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim Gen Polimorfizmleri Endothelil Nitric Oxide Synthse nd Angiotensin

Detaylı

Özgün Araştırma / Original Investigation. Özet. Abstract. 76 Turk J Dermatol 2013; 7: DOI: /tdd.1478

Özgün Araştırma / Original Investigation. Özet. Abstract. 76 Turk J Dermatol 2013; 7: DOI: /tdd.1478 76 Turk J Dermatol 2013; 7: 76-80 DOI: 10.4274/tdd.1478 Özgün Araştırma / Original Investigation Hakan Turan, Ersoy Acer, Cihangir Aliağaoğlu, Esma Uslu, Hülya Albayrak*, Mustafa Özşahin** Psoriazisli

Detaylı

Perinatal Outcomes in Women with Preeclampsia: Experience of a Tertiary Referral Center

Perinatal Outcomes in Women with Preeclampsia: Experience of a Tertiary Referral Center e r l Ar þ t ý r m Perintl Outcomes in Women with Preeclmpsi: Experience of Tertiry Referrl Center n i j ri O O i g in Preeklmpsi Tnılı Gebelerin Perintl Sonuçlrı: Bir Tersiyer Referns Merkezinin Deneyimleri

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

Akciğer Kanserinde PET/BT

Akciğer Kanserinde PET/BT 326 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ Akciğer Knserinde PET/BT Recep Svş TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2014; 2: 326-339 ÖĞRENME HEDEFLERİ Pozitron Emisyon Tomogrfi/Bilgisyrlı Tomogrfi (PET/BT) Cihzını, Kullnıln

Detaylı

Cost Analysis of Patients with Upper Gastrointestinal Hemorrhage. Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması ile Başvuran Hastaların Maliyet Analizi.

Cost Analysis of Patients with Upper Gastrointestinal Hemorrhage. Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması ile Başvuran Hastaların Maliyet Analizi. e r l Ar þ t ý r m Cost Anlysis of Ptients with Upper Gstrointestinl Hemorrhge n i j ri O O i g in Üst Gstrointestinl Sistem Knmsı ile Bşvurn Hstlrın Mliyet Anlizi h c r s Re l Üst Gstrointestinl Knm Mliyeti

Detaylı

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre SORU 1 : Bhr, t=1,3,5. yıllrın sonund 1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon oluşturmuştur. Üç ylığ dönüştürülebilir nominl iskonto ornı 4/41 olrk verildiğine göre, bu fonun 7. yıl sonundki birikimli değeri,

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM Burk Uzkent Osmn Prlktun Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Eskişehir Osmngzi Üniversitesi, Eskişehir uzkent.burk@gmil.com oprlk@ogu.edu.tr

Detaylı

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A.

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A. eneme - / Mt MTEMTİK ENEMESİ. c - m. c - m -.., bulunur. y. 7, + 7 y + + 00 y + + + y + +, y lınr ı.. ^ - h. ^ + h. ^ + h ^ - h. ^ + h - & & bulunur.. ΩΩΩΩΔφφφ ΩΩφφ ΩΩΔφ 0 evp. ise ^ h ^h 7 ise ^ 7h b

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı Yüksek syıd mklelerin sırrı Prof. Dr. Metin Blcı Türk ilim cmisının 2010 yılınd en çok yyın yptığı ilk 10 ilimsel derginin nlizini yptı. Bun göre toplm 21.529 mklenin %10 unun çok düşük düzeyde ve üstelik

Detaylı

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Uludğ Üniversitesi Tıp Fkültesi Dergisi 30 (2) 131-135, 2004 OLGU BİLDİRİMİ Geniş Vestiüler Akuduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Nusret İNCİ, İrhim HIZALAN, Özlem Ky TURGUT, İlker TEZEL, Selçuk ONART, Levent

Detaylı

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu Q 2013 ES Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ES) Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Görev Gruu Görev Gruu Üyeleri: Gilles Montlescot* (şkn) (Frns), Udo Sechtem* (şkn)

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ Snem ALKİBAY *, slkiby@gzi.edu Aytül Dğlı EKMEKCİ, yekmekci@pu.edu.tr Bu çlışmd spor kulüplerinin İnternet üzerindeki

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DES 03 Özer ŞENYU Mrt 0 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DA MOOLANN ELEĐ DEE MODELLEĐ E AAEĐSĐLEĐ ENDÜĐ DEESĐ MODELĐ Endüviye uygulnn gerilim (), zıt emk (E), endüvi srgı direni () ile temsil

Detaylı

ASİT-BAZ TEORİSİ. (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustafa DEMİR. M.DEMİR(ADU) ASİT-BAZ TEORİSİ (titrasyon) 1

ASİT-BAZ TEORİSİ. (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustafa DEMİR. M.DEMİR(ADU) ASİT-BAZ TEORİSİ (titrasyon) 1 ASİT-BAZ TEORİSİ (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustf DEMİR M.DEMİR(ADU) 009-05-ASİT-BAZ TEORİSİ (titrsyon) 1 Arhenius (su teorisi) 1990 Asit: Sud iyonlştığınd iyonu veren, bz ise O - iyonu veren mddelerdir. Cl,NO,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Syı : 13186036-010.07-/ b9 $~ fo/04/2013 Konu : eniz Kplumbğlrı Korum Çlışmlrı y- [TÜRKİYE CUMHURİYETİ! İCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

Detaylı

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi TURKMIA 10 Proceedings 26 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Web Tbnlı Yoğun Bkım Krr Destek Sistemi Deniz ÖZEL, Uğur BİLGE, Neşe ZAYİM, Melike CENGİZ Osmn SAKA b, Ftih ÖZBEK, Biyoisttistik ve

Detaylı

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye 4

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye 4 Arştırm Mklesi / Reserch Article Arch Neuropsychitr 2015; 52: 221-225 DOI 10.5152/np.2015.7607 Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) Oln Hstlrd Plzm Nitrit Düzeylerinin ve Oksidn-Antioksidn Durumlrının

Detaylı

Huş Odununun Kayın Odununa Alternatif Olarak Kontrplak Üretiminde Değerlendirilmesi

Huş Odununun Kayın Odununa Alternatif Olarak Kontrplak Üretiminde Değerlendirilmesi 50 Odununun Kyın Odunun Alterntif Olrk Kontrplk Üretiminde Değerlendirilmesi Evren Osmn ÇAKIROĞLU 1*, İsmil AYDIN 2 1 Artvin Çoruh Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mobily ve Dekorsyon Bölümü/Artvin 2 Krdeniz

Detaylı

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında ORAN ORANTI syısının 0 dn frklı oln b syısın ornı :b vey olrk gösterilir. b İki vey dh fzl ornın eşitlenmesiyle oluşn ifdeye orntı denir. b =c d ifdesine ikili orntı denir. Bir orntı orntı sbitine eşitlenerek

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı