DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER"

Transkript

1

2 DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi letme Anabilim Dal Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dal brahim Ersin TURGUT Dan!"man: Doç. Dr. Süleyman BARUTÇU Haziran 2009 DENZL

3

4

5 TEEKKÜR Bu çalmay hazrlamada bana yol gösteren, katklarn esirgemeden bana destek olan Danman Hocam Sayn Doç. Dr. Süleyman BARUTÇU ya sonsuz teekkürlerimi sunuyorum. Yüksek lisans derslerime girerek akademik e-itimime katkda bulunan Sayn Doç. Dr. Halil SAVA/ ve Sayn Yrd. Doç. Dr. rfan ERTU1RUL hocalarma içten teekkür ve sayglarm sunuyorum. Tez yazm süresince, yaptklar yardmlar ve destekler için de-erli dostlarm Ö-r. Gör. Dr. Cumali ERDEML, Ö-r. Gör. Yahya Kemal GÜL, Ö-r. Gör. Murat ULUSOY, ve Ö-r. Gör. Nuray Keskin e, ayrca anket sorularn cevaplayarak katkda bulunan firma yöneticilerine içten teekkürlerimi sunuyorum. Yüksek lisans çalmalarm boyunca, her zaman desteklerini gördü-üm sevgili eim Mine TURGUT a, çocuklarm Kemal ve Ya-mur a ve bütün e-itim hayatm süresince bana her türlü katky sa-layan annem Aye ve babam Kamil TURGUT a teekkür ediyorum.

6 ÖZET DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER Turgut, brahim Ersin Yüksek Lisans Tezi. letme ABD Tez Danman: Doç. Dr. Süleyman BARUTÇU Haziran, 2009, 145 Sayfa Bu tezde, Denizli tekstil sektöründeki ihracatç! firmalar!n, pazarlama faaliyetlerinde ihracat te"viklerinden nas!l ve ne kadar yararland!klar!, yapt!klar! ihracatlar ile ihracat te"viklerinin aras!nda nas!l bir ili"ki oldu;u tart!"!lmaktad!r. Tez, dört bölümden olu"maktad!r. Birinci bölümde uluslar aras! pazarlama ve uluslar aras! pazarlama stratejileri, ikinci bölümde Türkiye de ihracat ve te"vik politikalar!, üçüncü bölümde ise Dünya da ve Türkiye de uygulanan te"vik tedbirleri konular!na de;inilmi"tir. Dördüncü bölümde ise ihracat te"viklerinin Denizli tekstil sektöründe ihracatç! firmalar!n pazarlama faaliyetlerine etkisi ile ilgili ara"t!rma ele al!nm!"t!r. hracatç! firmalar aras!nda yap!lan ara"t!rmada, ihracatç!lar!n baz! te"vikleri kulland!klar! ve bundan yarar gördükleri, baz! te"viklere ilgi göstermedikleri ve bilgi sahibi olmad!klar!, hracat te"viklerinin kullan!lmas! halinde firmalara yarar sa;lad!;! ancak firmalar!n yeterince ihracat te"viki kullanmad!klar! ortaya ç!km!"t!r. hracat te"viklerinden yararlanan firmalar!n, ald!klar! te"viklerle daha etkin pazarlama ve sat!" faaliyetleri gerçekle"tirdikleri ortaya ç!km!"t!r. Anahtar Kelimeler: hracat te"vikleri, Pazarlama faaliyetleri, Tekstil sektörü

7 ABSTRACT EFFECTS OF EXPORT INCENTIVES ON THE MARKETING ACTIVITIES IN THE TEXTILE SECTOR IN DENZL Turgut, brahim Ersin M. Sc. Thesis in Business Administration Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Süleyman BARUTÇU June, 2009, 145 Pages In this thesis, it is discussed how and how much the textile exporting companies in Denizli benefit from export incentives in marketing activities and what kind of relationship is found between their exports and export incentives. The thesis consists of four parts. In the first part international marketing and international marketing strategies, in the second part, exports and incentive policies in Turkey and in the tird part the incentive measures applied both in Turkey and in the world are discussed. n the fourth part, the research about the effect of export incentives on the marketing activities of exporting companies in the textile sector in Denizli has been handled. In the research made amoung the exporting companies has revealed that exporters use some incentives and benefit from them but do not show interest or have no knowledge about some of them. It has emerged that the use of incentives benefit firms but the firms do not adequately use the incentives. It has also revealed that the companies taking advantage of the export incentives have more effective marketing and sales promotion activities. Keywords: Export incentives, Marketing activities, Textile sector

8 ÇNDEKLER ÖZET. ABSTARCT... ÇNDEKLER... /EKLLER DZN TABLOLAR DZN. SMGE VE KISALTMALAR DZN.. ii v V Xiii Xiv Xv GR... 1 BRNC BÖLÜM ULUSLARARASI PAZARLAMA VE STRATEJLER 1.1. ULUSLARARASI PAZARLAMA KAVRAMI, /LETMELER ULUSLARARASI PAZARLAMAYA YÖNELTEN ETKENLER VE KARAR VERME SÜREC Uluslararas Pazarlamann Tanm ve Önemi letmeleri Uluslararas Pazarlamalara Yönelten Etkenler letmelerde Uluslararas Pazarlara Giri Kararlar ULUSLARARASI PAZARLAMADA ÇEVRE FAKTÖRLER Kültürel ve Sosyal Çevre Ekonomik Çevre Politik ve Yasal Çevre Demografik Çevre

9 Teknolojik Çevre ULUSLARARASI PAZARA GR/ STRATEJLER hracat Dolayl ihracat Do-rudan ihracat Sözlemeye Dayal Pazara Giri Stratejileri Lisans anlamalar Franchising Sözlemeli üretim Anahtar teslim projeler Yönetim sözlemesi Montaj operasyonlar Yatrma Dayal Pazara Giri Stratejileri Ortak giriimler Uluslar aras birleme ve satn almalar Yurt dnda do-rudan yatrmlar ULUSLARARASI TCARET TE/VK EDEN KURULU/LAR VE ANLA/MALAR Dünya Bankas Grubu Uluslar aras imar ve kalknma bankas Uluslar aras kalknma birli-i Uluslar aras finansman kurumu Uluslararas Para Fonu.. 27

10 Ticaret ve Tarifeler Anlamas Birlemi Milletler Ticaret ve Kalknma Konferans Avrupa Ekonomik birli-i ve Kalknma Örgütü ULUSLARARASI TCARET ENGELLEYC KO/ULLAR Gümrük Tarifeleri Kotalar Fiyat Denetimleri Görünmeyen Engeller Tarife Benzeri Önlemler Dolayl vergiler thal teminatlar Tarife kotalar ve mevsimlik gümrük vergileri thalat vergileri ve fonlar Çoklu kur sistemi KNC BÖLÜM TÜRKYE DE HRACAT VE HRACATI TEVK POLTKALARI 2.1. HRACAT VE HRACAT LE LGL TEMEL KAVRAMLAR hracat kavram ve tanm hracatç kavram... 36

11 Fiili ihracat HRACAT TÜRLER Özellik Arz Etmeyen hracat Kayda Ba-l hracat Özelli-i Olan hracat Kredili ihracat Konsinye ihracat thal edilmi mallarn ihrac Serbest bölgelere yaplacak ihracat Ba-l muamele ve takas yolu ile ihracat Ticari kiralama yolu ile yaplacak ihracat Transit ticaret Bedelsiz ihracat Geçici ihracat HRACATIN FNANSMANI VE ÇE/TLER hracatn Finansman hracat Finansman Çeitleri Balca hracat Finansman Teknikleri Finansal kiralama (leasing) Factoring Forfaiting.. 45

12 2.4. TE/VK KAVRAMI VE TE/VK POLTKALARININ AMAÇLARI VE ÖNEM Tevik Kavram ve Tanm Tevik Politikalarnn Önemi Tevik Politikalarnn Amaçlar TÜRKYE DE TE/VK POLTKALARININ TARHSEL GEL/M Cumhuriyet Öncesi Dönem Dönemi Dönemi Dönemi li yllar.. 64 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÜNYADA VE TÜRKYE DE UYGULANAN HRACAT TEVKLER 3.1. DÜNYADA UYGULANAN TE/VK TEDBRLERNN GENEL TÜRLER Gümrük Tarifeleri hracatta Pirim Sistemi hracatçya dövizi serbest kullanm hakk verilmesi Döviz tahsisi Döviz kontrolü hracat bonolar ve sertifikalar 69

13 Mali Tevikler Finansal Tevikler hracat Kredileri hracat Kredi Sigortas AVRUPA BRL1NDE DEVLET YARDIMLARI POLTKASI TÜRKYE DE UYGULANAN TE/VK TEDBRLER Devlet Yardmlar Aratrma Gelitirme yardm E-itim yardm Çevre maliyetlerinin desteklenmesi yardm stihdam yardm Yurtd ve yurtiçi uluslar aras nitelikteki ihtisas fuarlarna ilikin yardmlar Pazar aratrmas ve pazarlama deste-i Yurtdnda ofis-ma-aza açma, iletme ve marka tantm faaliyetlerinin desteklenmesi Türk Ürünlerinin yurtdnda markalamas, Türk mal imajnn yerletirilmesi ve Turquality nin desteklenmesi hracat, ihracat saylan sat ve teslimler ile döviz kazandrc hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnas hracatta KDV istisnas Dahilde ileme rejimi Hariçte ileme rejimi Eximbank kredileri Ksa vadeli ihracat kredileri Sevk öncesi ihracat kredileri 90

14 D ticaret irketleri ksa vadeli ihracat kredileri hracata hazrlk kredileri KOB ihracata hazrlk kredileri Özellikli krediler Yurt d ma-azalar yatrm kredisi Özellikli ihracat kredisi Gemi ina ve ihracat finansman program Döviz kazandrc hizmet kapsamnda krediler Uluslar aras nakliyat pazarlama kredileri Turizm pazarlama kredisi Döviz kazandrc hizmetler kredisi slam Kalknma Bankas kaynakl krediler Dünya Bankas kaynakl krediler. 94 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN KULLANILMASI VE ETKLER HAKKINDA BR UYGULAMA 4.1. ARA/TIRMANIN KONUSU, DENZL TEKSTL SEKTÖRÜ LE LGL GENEL BLGLER ARA/TIRMANIN AMACI ARA/TIRMANIN ÖNEM ARA/TIRMANIN YÖNTEM.. 97

15 Aratrmann kapsam ve kstlar Anket formunun hazrlanmas Verilerin analiz yöntemi ARA/TIRMA SONUÇLARININ DE1ERLENDRLMES Ankete katlan firmalarn yapsal özellikleri Ankete katlan firmalarn pazarlama faaliyetleri ve ihracat teviklerini kullanmalar ile ilgili bölümün de-erlendirilmesi ARA/TIRMA BULGULARI SONUÇ VE ÖNERLER. 124 KAYNAKLAR. 133 EKLER. 138 EK.1.Anket Sorular 139 ÖZGEÇM/. 145

16 EKLLER DZN /ekil 1 Aratrma Modeli 96 Sayfa

17 TABLOLAR DZN Sayfa Tablo 1: Anketi cevaplayanlarn görev alanlar 100 Tablo 2: Firmann faaliyet süresi Tablo 3: Firmann ihracat faaliyet yöntemi Tablo 4: Firmann yllk ihracat cirosu..102 Tablo 5: Firmadaki çalan says..102 Tablo 6: Firmann yurtd pazarlara ulama yöntemi Tablo 7: Firmann ihracat pazarlamasnn hangi aamasnda oldu-u Tablo 8: Firmalarn kullandklar tutundurma araçlar..104 Tablo 9: Firmalarn yurtd piyasalarda rekabet gücünü etkileyen faktörleri de-erlendirilmelerini gösteren da-lm Tablo 10: Firmalarn ihracat ile ilgili sorunlarn önem srasna göre 1 den 7 ye kadar sralamasn gösteren da-lm 106 Tablo 11: Aratrmaya katlan firmalarn teviklerden yararlanma durumlar..108 Tablo 12: Yararlanlan ihracat teviklerin kullanm düzeyi..111 Tablo 13: Yararlanlan ihracat teviklerinin etki düzeyi Tablo 14: Teviklerden yararlanmama veya az yararlanma nedenlerini gösteren da-lm.113 Tablo 15: Yararlanlan tevikler ile ilgili ilk nereden bilgi alnd-n gösteren da-lm 115

18 SMGE VE KISALTMALAR DZN A.B. A.B.D. AR- GE AT ATO BM CE DFF DTM DTÖ DTS/ GAP GATT GSMH GSYH IBRD IDA IFC IMF GEME KB K.D.V K.K.D.F. KOB O.E.C.D R.G. SD/ SÖK TTGV TÜBTAK TÜRSAB WB UNCTAD UFRAD VRHB Avrupa birli-i Amerika Birleik Devletleri Aratrma Gelitirme Avrupa Toplulu-u Ankara Ticaret Odas Birlemi Milletler Conformite European Desteleme Fiyat stikrar Fonu D Ticaret Müstearl- Dünya Ticaret Örgütü D Ticaret Sermaye /irketleri Güneydo-u Anadolu Projesi General Agreement On Tarffs and Trade Gayri Safi Milli Hasla Gayri Safi Yurtiçi Hasla International Bank for Reconstruction and Development International Development Association International Finance Corporation International Monetary Fund hracat Gelitirme Etüd Merkezi slam Kalknma Bankas Katma De-er Vergisi Kaynak Kullanm Destekleme Fonu Küçük Orta Boy letmeler Organization for Economic Cooperation and Development Resmi Gazete Sektörel D Ticaret /irketleri Sevk Öncesi hracat Kredisi Türkiye Teknoloji Gelitirme Vakf Türkiye Bilimsel ve Teknik Aratrma Kurumu Türkiye Seyahat Acentalar Birli-i World Bank United Nations Conference On Trade and Development Ulusal Franchising Derne-i Vergi Resim Harç stisna Birli-i

19 GR Bir ülkenin ekonomik yaps içinde ihracatn, ekonomik büyüme içerisinde olumlu etkilerinin bulunmas, ülkelerin ihracat gelirlerini artrarak ekonomik ve sosyal alanda kalknmalarn kolaylatran önlemler almasn gerekli klmaktadr. Bir ülkede d ticaret, özellikle de ihracat geliri arttkça, o ülkede döviz rezervi yükselmekte, gayri safi milli hasla ve milli gelir art göstermekte ve o ülkede ekonomik istikrar sa-lanmaktadr. Globalleme ile birlikte ticari snrlar ortadan kalkmaktadr. Bu durumda ülkeler aras rekabet artlar oldukça a-rlamaktadr. Bu rekabet ortamnda gelimi ülkelerin rekabet avantajlar çok daha fazla olmaktadr. Bu nedenle özellikle gelimekte olan ülkelerin uluslararas rekabette istenilen düzeye gelebilmek için ihracat ile ilgili baz önlemlere ihtiyaç duyduklar görülmektedir. letmeler açsndan bakld-nda, özellikle uluslararas pazarlarda baarl olabilmeleri, ihracat pazar paylarn artrabilmeleri ve rekabet gücü kazanmalar için yeni pazarlama stratejileri gelitirerek ürünlerini fiyat, tutundurma ve da-tm ilemlerini müteri istek ve ihtiyaçlar çerçevesinde oluturabilmelerine ba-ldr. letmelerin, bu çalmalar yapabilmeleri ve di-er ülkelerdeki ihracatçlarla rekabet edebilmeleri için deste-e ihtiyaçlar olacaktr. letmelerin ve ülkelerin ihracat gelirlerini artrabilmeleri için ihracat ile ilgili desteklerin iletmelere sa-lanmas gerekmektedir. Bu çalmada iletmeler ve ülkeler açsndan oldukça önemli olan ihracat tevikleri incelenmi ve bu teviklerin iletmelerin mevcut rekabet koullarnda pazarlama stratejilerine etkileri analiz edilmitir. Bu çerçevede çalma dört bölümden olumaktadr. Birinci bölümde, uluslararas pazarlama ve uluslararas pazarlama stratejileri konusu incelenmitir. Bu bölümde uluslararas pazarlamann tanm ve önemi üzerinde durulmu, iletmelerin uluslararas pazara giri amaçlar ve stratejileri aratrlmtr.

20 Ayrca uluslararas ticareti tevik eden kurulular hakknda ve uluslararas ticareti engelleyici koullar ile ilgili bilgi verilmitir. kinci bölüm, Türkiye de ihracat ve ihracat tevik politikalar adn tamaktadr. Bu bölümde ihracat ile ilgili temel kavramlar ve ihracat finansman konusu yer alm, tevik kavram ve önemi hakknda bilgi verildikten sonra Türkiye de tevik politikalarnn tarihçesi incelenmitir. Üçüncü bölümde, dünyada uygulanan tevik tedbirlerinin genel türleri hakknda bilgi verildikten sonra Türkiye de uygulanmakta olan mevcut tevik tedbirleri incelenmitir. Dördüncü bölümde, Denizli Tekstil Sektöründe ihracat teviklerinin kullanlmas ve etkileri hakknda uygulama yer almaktadr. Bu bölümde 53 ihracatç firma üzerinde yaplan anket çalmas ile birlikte ihracat teviklerinin kullanlma oran ve bu teviklerin iletmelerin pazarlama faaliyetlerine etkisi ölçülmütür.

21 BRNC BÖLÜM ULUSLARARASI PAZARLAMA VE STRATEJLER 1.1. ULUSLARARASI PAZARLAMA KAVRAMI, LETMELER ULUSLARARASI PAZARLAMAYA YÖNELTEN ETKENLER VE KARAR VERME SÜREC Bir ülkenin siyasi snrlar dnda kalan alanlardaki müteriler uluslararas pazar oluturmaktadr. Bu alanlarda gösterilecek faaliyetler uluslararas pazarlama kavram içerisinde yer bulur Uluslararas! Pazarlaman!n Tan!m! ve Önemi nsanlar yeryüzünde var olduklarndan beri, yaamlarn sürdürebilmek için bir yandan do-a ile mücadele ederek ihtiyaçlarn gidermeye çalrlarken, di-er yandan da kendi güçlerinin yetmedi-i veya bulunduklar bölgeden sa-layamadklar mallar veya kt olan ihtiyaç duyduklar mallar, bunlar temin edebilen insanlardan veya ellerinde bu mallar bol bulunan insanlardan mal de-iimi yoluyla temin etmeye çalmlardr. Bu süreç, insanl-n evrimi ile gelierek çeitli ekillerde devam etmitir. Zaman içerisinde uluslar, üretim teknolojilerinde, telekomünikasyon ve ulam alanlarndaki hzl gelimeler sonucu, snrlarnn çok ötesindeki uluslarla bile ticari ilere girebilmilerdir. Böylece, ticaretin uluslararas boyutlara ulamas sonucu, uluslararas pazarlar do-mutur. Buna ba-l olarak da uluslararas pazarlama büyük önem kazanmtr. Pazarlama ekonomik sistem ile toplumun ihtiyaçlarnn uyumuna ba-ldr. Pazarlamann görevi üretimde gelimeyi sa-layarak atl kaynaklar etkin bir ekilde kullanmaktr (Ellis, 2003). Pazarlamann temelini pazar bilgisi toplama, pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi, mamul planlama ve gelitirme, fiyatlandrma, da-tm ve tutundurma oluturmaktadr. Uluslararas pazarlamann temelini ise; en basit ekliyle, bu faaliyetlerden birinin veya birkaçnn ulusal snrlar dnda yaplmas, en karmak ekli ile bu faaliyetlerin birçok ülkede yerine getirilmesi oluturmaktadr. Daha açk bir tanmlama ile uluslararas pazarlama, kiisel ve örgütsel amaçlara ulamay sa-layacak de-iimleri gerçekletirmek üzere

22 mallarn, hizmetlerin ve fikirlerin gelitirilmesi, fiyatlandrlmas, tutundurulmas ve da-tlmasna ilikin olarak birden çok ülkede yaplan planlama ve uygulama sürecidir (Akat, 2004:1). Uluslararas pazarlama, bir iletmenin dünyadaki müterilerin ne istediklerini anlayp, bulup, bu istekleri hem kendi ülkesindeki rakiplerden hem de yabanc rakiplerden daha iyi tatmin etme çabalardr. Bu da, pazar istihbarat, ürün gelitirme, fiyatlandrma, da-tm, tutundurma gibi faaliyetlerin ülke içinde yaplmasna ek olarak, birkaç ülkeye ihraç edilmesidir. Bir iletme, uluslararas pazarlamada daha do-rudan katlmda bulunursa, daha çok uluslararas pazarlamac olur (Tek ve Özgül, 2005: 209). Ça-da pazarlama anlayn benimsemi olan bir iletme üretti-ini müterilerine satmak yerine onun arzu etti-i mal ve hizmetleri üretmeye çalr ve maddi ve beeri tüm olanaklarn seferber eder. Bu ba-lamda pazarlamann esaslarn pazar bilgisi toplama, yeni mamul gelitirme, fiyatlama, da-tm ve tutundurma oluturmaktadr. O halde uluslararas pazarlama ulusal snrlar dndaki tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarn saptayarak daha sonra bunlar ulusal ve uluslararas rakiplerden daha iyi karlamak ve tatmin etmektir (Cengiz, v.d., 2007:5-6 ) "letmeleri Uluslararas! Pazarlamalara Yönelten Etkenler Uluslararas pazarlar, ulusal pazarlara göre çok geni ve çok boyutlu pazarlardr. Bu özelli-inden dolay uluslararas pazarlar, risk ve belirsizliklere ra-men giriimcilere cazip gelmektedir. Uluslararas pazarlar geni ve çok boyutlu olmas baz avantajlar da yannda getirmektedir. Bu avantajlar dolaysyla iletmeleri uluslararas pazarlara yönelten balca etkenleri u ekilde sralayabiliriz (Cengiz v.d, 2007: 6): i. Mukayeseli üstünlük imkanndan yararlanmak; ülkelerin ve iletmelerin yurt dndan daha fazla kazanç sa-lamalarnn bir nedeni de üstünlük avantajlar fikrini benimsemeleridir. Yani, nispi üstünlü-e sahip olduklar mal veya hizmetleri, daha az baarl olduklar mal ya da hizmetlerle de-itirmeleridir. te bu yolla, ülkeler ya da iletmeler en iyi olduklar mal veya hizmetleri darya satmakta, ihtiyaçlar olan mal ve hizmetleri de dardan satn almaktadrlar (Akat, 2004: 2).

23 ii. Rekabetin olumsuzluklarndan kurtulabilmek, ulusal pazardaki yo-un rekabet iletmelerin pazar paylarn ve karllklarn olumsuz olarak etkilemektedir. Uluslararas pazarlarda genileyebilmek iletmelerin ulusal pazarlardaki rekabetten en iyi kaç yoludur. iii. Uluslararas pazarlardaki vergi ve di-er tevik avantajlarndan yararlanmak; Özellikle gelimekte olan ve geri kalm ülkeler yabanc-sermayeyi ülkelerine çekerek, kalknmalarn hzlandrmak amacyla, d yatrmclar, yatrm yaptklar takdirde, vergi ve di-er tevik araçlaryla özendirmektedirler. Bu ekilde, uluslararas pazarlarda büyük miktarlarda kazanç sa-lanmas durumunda bile düük oranl vergi alnabilir. iv. Ürün yaamn uzatmak; ulusal pazarlarda etkisini kaybetmeye balayan bir ürün ihracat yolu ile yeni pazarlarda etkili olabilmektedir. v. letmenin politik etkinli-ini arttrmak; D pazarlara açlarak, ihracat yapan ve veya d ülkelerde yatrm ve üretim yapan iletmeler, di-er iletmelere göre, politik olarak daha etkin duruma gelebilmektedirler. vi. Pazar dalgalanmalarn dengede tutmak; iletmeler uluslararas pazarlara açlarak, iç piyasadaki genel ve mevsimsel dalgalanmalardan ve de-ien tüketici taleplerinin yaratt- baskdan kurtulabilirler (Onur, 2005: 3) vii. Fazla üretim kapasitesini satmak; iletmeler ihracat yaparak, kapasite kullanm oran ve üretim vardiyalarnn süresini uzatabilirler. Böylece birim maliyetler düürülmesi sonucu karllklar da artmaktadr (Onur, 2005: 3). Son yüzylda uluslararas ticarette önemli artlar olmutur. Bunun sebebini, ulusal ticaret politikalarndaki liberalizasyon, iletiim ve ulatrma sektörlerindeki gelimeler ve artk birçok firmann uluslararas ticarette bilgi teknolojilerini kullanmas oluturabilir. Tabi ki bu konuda uluslararas pazarlamay hedefleyen iletmelerin yönetim anlay da oldukça önemlidir ( Katsikeas, 2003) "letmelerde Uluslararas! Pazarlara Giri" Kararlar! Albaum, v.d. (1995: 4) uluslararas pazarlama yönetiminde üç karar ile kar karya kalnaca-n söylemilerdir. Birincisi uluslararas pazarlamann bütün aktiviteleri ile megul olunup olunmayaca-na karar vermektir. kincisi uluslararas pazarlarda faaliyet göstermeye karar veren bir firma kendi ülkesindeki pazarlarda da

24 ilgilenip ilgilenmeyece-idir. Son olarak pazarlama karmas elemanlarnn (ürün, fiyat, tutundurma ve da-tm) hangi ülke pazarlarna uygulanaca-na karar vermektir Uluslararas pazarlamaya geçmeyi düünen iletmelerin bu konuda almas gereken be temel karar (Tek ve Özgül, 2005: 214) i. Pazara giri karar ii. Pazar seçimi karar (hangi ülke/ülkeler) iii. Giri ve faaliyet karar ( en iyi giri yöntemi) iv. Uluslararas pazarlama karmas kararlar v. Uluslararas pazarlama örgütü karar, olarak sralanabilir. Bir iletmenin yeni pazarlara girmesi, pazar payn geniletmesi için yapaca- yatrmn zamanlamas kritik bir karardr. Bir iletmenin uluslararas pazarlarda büyüyebilmesi iletmenin sermayesi ile yakndan ilgilidir. Pazara giri kararlarn belirsizlik ve kaynak durumu etkiler. Pazarn yaps, talep, üretim teknolojisi ve co-rafi konum belirsizli-in giderilmesi için dikkate alnmas gereken faktörlerdir ( Delios ve Makino, 2003). Uluslararas pazarlamada iletmenin vermesi gereken kararlar u balklarda toplanabilir (Cengiz vd, 2007:17-24). i. Uluslararas pazarlama çevresinin incelenmesi; yeni pazarlar aramakta olan bir iletme öncelikle uluslararas pazarlama çevresini inceleyerek ie balamaldr. ncelenecek çevreler arasnda, uluslararas ticaret sistemi, serbest ticaret bölgeleri, ekonomik çevre, politik - yasal çevre, kültürel çevre ve teknolojik çevre bulunmaktadr. ii. Uluslararas pazarlara girip girmeme karar; iletmelerin büyük ksm, yerel pazarn yeterli olmamas durumunda uluslararas pazarlara girmemeyi tercih etmektedir. Böylelikle yabanc bir pazarn ortaya çkaraca- temel risklerden kaçnm olur ki bunlar, yeni bir kültür ve dil, de-iken kur yaplar, politik ve yasal belirsizlik, ürün tasarmlarnda de-iiklik, farkl tüketici istek, ihtiyaç ve beklentileridir.

25 iii. iv. Hangi pazarlara girilece-i karar; iletmeler, uluslararas pazarlara girmeden önce kendi pazarlama amaç ve politikalarn belirlemeli ve bunlarn do-rultusunda hangi pazarlara girece-ine karar vermelidir. letmeler riski düük tutup, baarya ulatkça büyümeye devam edebilmek için; uluslararas pazarlamaya küçük çapl balayp daha sonra genilemektedir. Böylelikle balangçta risk düük tutulacak ve baarya ulatkça büyümeye devam edilecektir. letmenin erimeye çalt- sat hacmi, uluslararas pazarlamann firmann ilerinin ne kadarn kapsayaca-, kaç farkl pazara girilece-i, ne tür pazarlara girilmek istendi-i, vb. konular verilecek kararlarda etkili olmaktadr. letme yöneticileri, hangi ülke pazarna girilmesi gerekti-ini belirlemeye çalrken tüm aday ülkeleri belirli faktörlere göre detayl bir ekilde incelemelidir. Pazara hangi yöntemle girilece-i karar; uluslararas pazarlara girmenin birçok farkl ekli bulunmaktadr. Pazara giri seçeneklerinin pazar gelitirme ve ürün gelitirme kombinasyonlaryla da yakndan ilikisi vardr. Pazarlarn benzerlikleri ve uzaklklar kadar ürünlerin yeni ve benzer ürünler olmalar da pazara giri ekilleri üzerinde do-rudan etkili olabilmektedir. v. Pazarlama program karar; uluslararas pazarlama program ile ilgili verilmesi gereken karar, yeni pazar için pazarlama karmasnn standart olaca- m yoksa de-ien koullara göre uyarlanaca- m olacaktr. Standart bir yaklamn seçilmesi durumunda iletme iç pazarda kulland- pazarlama karmasn uluslararas pazarlamada da aynen kullanlacaktr. Yani, ürün, fiyat, da-tm ve tutundurma kararlar iç pazardaki ile ayn olacaktr. vi. vii. Standardizasyon veya uyarlama karar; bu karar verildikten sonra, pazarlama karmas unsurlar, zaman kaybetmeden ürün, fiyat, da-tm, tutundurma kararlar gelitirilmelidir. Pazarlama örgütlenme karar; iletmeler uluslararas pazarlama faaliyetlerini genellikle üç farkl örgütlenme içerisinde yürütür. En basit hali iletme ihracat bölümü oluturulmasdr. Faaliyetler arttkça iletme içinde uluslararas ileri yürütecek ayr bir birim oluturulur. En gelimi hali ile iletme global bir örgütlenme yoluna gider.

26 Bu kararlarn sa-lkl bir ekilde verilmesi iletmenin uluslararas pazarlarda etkinli-ini ve baarsn artracaktr ULUSLARARASI PAZARLAMADA ÇEVRE FAKTÖRLER Uluslararas pazarlamann ulusal pazarlamadan farkllklar; pazarlama teknikleri ile ilgili olmayp, de-iik ülkelerin birbirinden farkllklar ve artk ulusal pazar yerine, ço-u kez birden çok d pazarlarla u-rayor olmasndan kaynaklanmaktadr (Akat, 2004: 5). Çevre analizi, yani, iletmenin içinde bulundu-u dünya sisteminin, yine içinde bulundu-u ülkenin ekonomik, politik vb. artlarnn ve yakn çevre denilen pazar ile ilgili gelimelerin incelenmesi, pazarlama programnn gelitirilmesinde yaplmas gereken bir faaliyettir. Çevre analizi özellikle uluslararas pazarlamaclar için oldukça büyük öneme sahiptir. Bunun nedeni de uluslararas pazarlamacnn iletmesinin çeitli ülke pazarlarnda faaliyette bulunabilmesi ihtimali ve bu pazar çevreleri arasnda büyük farkllklarn bulunmasdr (Özcan, 2000: 18) Kültürel ve Sosyal Çevre Pazarlama kararlarn etkileyen balca sosyo-kültürel özellikler, inançlar ve de-erler, alt kültürler, e-itim düzeyleri, gelenek ve görenekler, yaam tarzlar olarak sralanabilir. Alt kültüre örnek hippiler, heavy metalciler, beatnikler, punk gruplar gösterilebilir. Pazarlamaclar daha çok ikincil derecede önemli de-erleri etkileyebilirler. Örne-in sa-lkl yaam akm gibi. Pazarlamaclar bu akma uygun ürünler(spor malzemeleri, özel diyet gdalar, bisiklet, ifal otlar vb) gelitirebilirler. Zamanla kültürel de-erlerde de de-iiklik olmaktadr. Örne-in, 1980 li yllarda insanlar bayramlarda eskisi gibi e dost ziyareti yerine, tatil yerlerine giderek turistik talebi artrmaktadrlar (Tek ve Özgül, 2005:160). Uluslararas pazarlamann en önemli ve güç yönlerinden birisi hedef ülkedeki tüketicilerin tercih, tutum ve davranlarnn tespit edilebilirli-idir. Ülkeler arasndaki de-iik kültürler o ülkelerdeki davranlar ve tutumlar da etkilemektedir. Bu durum uluslararas pazarlarda faaliyet gösteren iletmelerin pazarlama stratejilerini de

27 etkilemektedir. Her ülkenin gelenek, görenek, tutum, alkanlk ve davranlar, nüfusun geliimi, da-lm, din, dil, rk, sosyal snflar, aile sistemleri, sosyal de-erler ve normlar (inançlar, çalkanlk, ticarete yatknlk, disiplin, dürüstlük, zamana de-er verme, estetik) uluslararas pazarlamada özellikle incelenmelidir. Türkçedeki Müslüman mahallesinde salyangoz satmak sözü, uluslararas pazarlardaki güçlükleri ifade bakmndan ilginç bir sözdür. Örne-in, uluslararas pazarlarda yabanc dilden çeviri yaparken dikkatli olmak gerekir. ABD irketi General Motors un Chevrolet Nova markal otomobili spanyolca da yürümez anlamna geldi-i için spanyolca konuan ülkelerde pazarlanamamtr. Bunun üzerine marka adn Caribe olarak de-itirmitir (Tek ve Özgül, 2005: 213). Di-er ülkelerdeki müterilerin her açdan satn alma davranlar, yerel müterilerden farkllk gösterebilir. Daha genel bir ifadeyle her ülkenin müterisi di-er ülkelerdeki müterilerden farkldr (Albaum v.d, 1995: 51). Bir ülkenin kültürünü anlamak için o ülkenin tarihi, kökeni, yaps ve fiili durumu göz önüne alnmal, sanatsal ve endüstriyel geliimi dikkate alnmal ve co-rafi çevresinin kültürde, alt kültürlerinde ve asimile olmu kültürlerinde nasl bir etkisi oldu-u aratrlmaldr. Bazen kültürlerdeki de-iimler çok hzl olabilir. D etkiler veya yönetim bu de-iimi hzlandrm olabilir. Bundan da tüketici davranlar etkilenmektedir (Albaum v.d, 1995: 52) Ekonomik Çevre Pazarlama açsndan yalnzca nüfus bir ey ifade etmez. Pazarlar satn alma gücü ile desteklenen talep ile anlam kazanr. Toplam satn alma gücü ise milli gelir, fiyatlar, tasarruflar, krediler vb gibi çeitli ekonomi politikas de-ikenlerinin bir fonksiyonudur. Ekonomik çevre faktörleri GSMH, kii bana milli gelir, kii bana harcanabilir gelir, ihtiyari gelir, gelir da-lm, tüketim harcamalar, istihdam düzeyi, yatrmlar, üretim kapasitesi, yurt d ve içi dövizleri, üretim miktar, turizm harcamalar, hizmet gelirleri, para arz, stagflasyon, enflasyon, resesyon, büyüme, faizler, ithalat ve ihracat politikas, serbestlik düzeyi, uluslararas ekonomik ve politik örgütler, kalknma politikas, planlama, tasarruf politikas gibi faktörlerdir (Tek ve Özgül, 2005: 157).

28 Uluslararasndaki serbest ticaret uluslararas uzmanlamaya yol açar. Ayn zamanda, serbest ticaret, etkin bir ekilde çalan iletmelerin sadece iç pazara yönelik iletmelere göre daha fazla üretim yaparak önemli ölçüde ölçek ekonomileri gerçekletirmelerini sa-lar. Sonuç olarak da mal ve hizmetlerde büyük artlar olur (Özcan, 2000: 18). Dünya ülkeleri endüstriyel yap, perakende ticaret, yabanc sermaye, pazar yaps, rekabet, da-tm, talep düzeyleri, ülke içindeki farkl gelir ve pazar dilimleri, üretim ve ürün çeitleri, ulusal gelir ve gelir da-lm vb gibi ekonomik koullar bakmndan büyük farkllklar gösterirler. Özellikle endüstriyel yap ve gelirler bu ülkelerin gereksinim duyacaklar ve zaten alabilecekleri ürün ve hizmetleri büyük ölçüde etkiler. Bu açdan bakld-nda ülkeler öyle sralanmaktadr (Tek ve Özgül, 2005: 212). i. Takas ekonomilerine dayal ülkeler (kt ktna yaayan ilkel ekonomiler): Büyük ölçüde basit tarmla u-raan, fazla do-al kaynaklar olmayan baz Afrika ve Güney Amerika ülkeleri gibi ii. Hammadde d satm yapan ülkeler: Daha çok bir veya birkaç hammadde üreten ülkeler. Örne-in, /ili (kalay, bakr), Suudi Arabistan (petrol) vb. iii. Endüstrilemekte olan ülkeler: Türkiye, Msr, Filipinler, Hindistan, Brezilya vb. iv. Endüstrilemi ülkeler (Mamul madde d satm yapan ülkeler): Japonya, ABD, Fransa, ngiltere vb. Ekonomik seviye, bir ülkedeki satn alma gücünü de etkileyecektir. Zayf ekonomilere sahip ülkelerde insanlarn birçok mal almas zorlaacaktr. Gelimekte olan ülkelerde iletmeler satlarn artrabilmek için daha ucuz mallarn üretimine yöneleceklerdir. (Alashban, v.d., 2002) Ülkeler bir de milli gelirlerine göre çok düük, çok yüksek, orta, düük vb eklinde gruplandrlabilmektedir. Bu tür snflandrmalar zaman içinde de-imekle

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

Eti de TPM ve Kazandrdklar ET RKETLER GRUBU ET RKETLER GRUBU Bisküvi, Kek ve Çikolata alannda 315 çeit ürün 5 ayr üretim tesisi 200.000 ton/yl üretim Toplam 580 milyon USD yllk sat cirosu 190.000 sat noktas

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

AVRUPA BRL NDE REKABET POLTKALARI, TÜRKYE VE AVRUPA BRL NN HRACATTA REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜLMES. Bülent ALTAY DOKTORA TEZ. ktisat Anabilim Dal)

AVRUPA BRL NDE REKABET POLTKALARI, TÜRKYE VE AVRUPA BRL NN HRACATTA REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜLMES. Bülent ALTAY DOKTORA TEZ. ktisat Anabilim Dal) AVRUPA BRL NDE REKABET POLTKALARI, TÜRKYE VE AVRUPA BRL NN HRACATTA REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜLMES Bülent ALTAY DOKTORA TEZ ktisat Anabilim Dal) Dan)*man: Doç. Dr. smail AYDOU0 Afyonkarahisar Afyonkarahisar

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr?

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr? SORU 31: 3 / 4 Bir ekonomide kii ba üretim fonksiyonu y = 2k biçiminde verilmektedir. Nüfus art hz %2, teknik ilerleme hz %2 ve amortisman oran %6 iken tasarruf oran da %30 ise bu ekonomideki kii ba sermaye

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR.

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. BEKİR GÖVDERE DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KIRSAL KALKINMA NEDR?

KIRSAL KALKINMA NEDR? KIRSAL KALKINMA NEDR? Krsal kalknma ; "krsal alanda yaayan ve geçimini tarm sektöründen veya benzer krsal mesleklerden salayan birey ve topluluklarn, insanca yaam koullarna kavuturulmas için onlarda önce

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dr. Dilek Seymen dilek.seymen@deu.edu.tr Dr. Dilek Seymen Dahilde İşleme Rejimi (DİR) DİR, ihracatçılara, ihraç mallarında kullanılmak kaydıyla dünya piyasa fiyatlarından

Detaylı

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf Doru-Yanl Sorular: 1. nsan ihtiyaçlarn dorudan ya da dolayl olarak karlama özelliine sahip ve bu amaçla kullanlmaya hazr olan fiziksel varlklara hizmet denir. 2. Tüketicinin ihtiyaçlarn dorudan karlayan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ 1. KLASİK DIŞ TİCARET TEORİLERİ... 4 1.1. Merkantilizm... 4 1.2. Fizyokrasi... 5 2. NEO KLASİK DIŞ TİCARET TEORİLERİ...

Detaylı

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral'k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil

Detaylı

DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN)

DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN) DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN) Kanun No. : 4646 Kabul Tarihi : 18/4/2001 Yay&m Tarihi : 2/5/2001 tarih ve 24390 Sayl Resmi Gazete

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER STRATEJK AMAÇ 1 Tarihi, do#al ve kültürel varl)klar)m)z) korumak, gelecek ku/aklara aktarmak ve evrensel kültüre katk)da bulunmak. Sorumlu

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI SORU 1: 013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI ABC hisse senedinin spot piyasadaki fiyat 150 TL ve bu hisse senedi üzerine yazlm alivre sözle mesinin fiyat

Detaylı

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR ÖZET Mustafa Terin 1 brahim Yldrm 1 Ülkelerin ekonomik kalknmasnda yatrmlar büyük önem tamaktadr. Sermaye birikiminin yetersiz

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ

İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ KISA VADELİ KREDİLER ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER ÜLKE KREDİLERİ İHRACAT KREDİLERİ ÖZELLİKLİ İHRACAT KREDİSİ DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLER KREDİLERİ

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN ARTVN L GELME PLANI TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN Artvin, 2005 ÇNDEKLER Sayfa no ÇNDEKLER...i TABLO LSTES... iii 1. TCARET...1 1.1 Giri...1 1.2

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLLK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

KURUMSAL TBARIN MÜTER TERCHLER ÜZERNE ETKLER: AFYON DA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALYET GÖSTEREN LETMELER ÜZERNE BR ARATIRMA

KURUMSAL TBARIN MÜTER TERCHLER ÜZERNE ETKLER: AFYON DA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALYET GÖSTEREN LETMELER ÜZERNE BR ARATIRMA KURUMSAL TBARIN MÜTER TERCHLER ÜZERNE ETKLER: AFYON DA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALYET GÖSTEREN LETMELER ÜZERNE BR ARATIRMA Ar.Grv.Nilüfer YÖRÜK KARAKILIÇ ÖZET Bu aratrmay gerçekletirme amacmz, bilinen pazarlama

Detaylı

DEM SÜRECNDE ÜRETM SSTEMLERNDE ORTAYA ÇIKAN YEN GLOBAL BOYUTLAR VE FNANSAL ETKLER Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN Yrd.Doç.Dr.Çetin BEKTA Yrd.Doç.Dr.

DEM SÜRECNDE ÜRETM SSTEMLERNDE ORTAYA ÇIKAN YEN GLOBAL BOYUTLAR VE FNANSAL ETKLER Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN Yrd.Doç.Dr.Çetin BEKTA Yrd.Doç.Dr. DEM SÜRECNDE ÜRETM SSTEMLERNDE ORTAYA ÇIKAN YEN GLOBAL BOYUTLAR VE FNANSAL ETKLER Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN Yrd.Doç.Dr.Çetin BEKTA Yrd.Doç.Dr.Ylmaz AKYÜZ ÖZET Çamzda her alanda çok youn bir rekabet ve deiim

Detaylı

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er;

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er; Ünite 6 Anketlerin Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Anketler ne zaman kullanlr? Anketler de0erlidir, e0er; Organizasyonun elemanlar geni/ olarak da0lm/sa Birçok eleman projede rol almaktaysa

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç Kurumsal tibar Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven Dr. Erhan Ba Genel Müdür Bilim laç EFQM Mükemmellik Modeli Bilim laç 167 ilaç firmas içinde IMS 2006 sonu verilerine göre: Kutu satlarnda en büyük

Detaylı

İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI

İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI 1. Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi 2. Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 3. Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARETİN TANIMI VE KAPSAMI

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARETİN TANIMI VE KAPSAMI İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARETİN TANIMI VE KAPSAMI 1. DIŞ TİCARETİN YURTİÇİ TİCARETTEN FARKI... 4 2. DIŞ TİCARETİN NEDENLERİ... 5 2.1. Doğal ve Beşeri Kaynak Yetersizliği...

Detaylı

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar DeutscheBankA.SermayePiyasas Hizmetlerineilikinaçklamalar dayeralanbilgilersermayepiyasaskurulu nun,iii-39.1say YatKurulular Kurulu ve Faaliyet Esaslar Hakkknda Tebli"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde

Detaylı

Rusya Federasyonu le Türkiye nin Ekonomik likilerinin Analizi Ö%r.Gör. P(nar Egeli (*)

Rusya Federasyonu le Türkiye nin Ekonomik likilerinin Analizi Ö%r.Gör. P(nar Egeli (*) 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye ÖZET Rusya Federasyonu le Türkiye nin Ekonomik likilerinin Analizi Ö%r.Gör. P(nar Egeli (*) Türkiye ve SSCB aras(ndaki

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir?

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir? SORU 1: Aadaki sigorta türlerinden hangisi sigorta snflandrmas bakmndan dierlerine göre farkllk arz etmektedir? A) Kasko Sigortas B) Yangn Sigortas C) Nakliyat Sigortas D) Makine Montaj Sigortas E) Trafik

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE II. Bölüm KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) BAZI KAVRAMLAR Bir ülke vatandaşlarının bir yıl için ürettikleri toplam mal

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları 13 Aralık 2012 İZMİR Hizmetlerimiz 13 Aralık 2012 İZMİR KOBİ Akademi KOBİ lerin yurtiçi ve uluslararası pazarlardaki karlılıklarını ve rekabet güçlerini artırabilecekleri

Detaylı

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52)

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) K I R S A L K A L K I N M A D A K A D I N L A R Sibel DEMR Birle(mi(

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR Bu rapor Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl Kamu Borçlanma Araçlar (Döviz) Emeklilik Yat r m Fonu nun

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu On5yirmi5.com Fotoğraf makinesi alma kılavuzu Fotoğrafa merak saldınız ve siz de bir fotoğraf makinesi almak istiyorsunuz. İşte size yardımcı olacak birkaç öneri... Yayın Tarihi : 3 Eylül 2012 Pazartesi

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi 1. Etkinliğe hangi kurumu temsilen katıldınız? Sivil toplum kuruluşu 75,0% 9 Bireysel 8,3% 1 Şirket 16,7% 2 Üniversite 0,0% 0 Sosyal Girişim 0,0%

Detaylı

Sa lk Ekonomisi. Berk KÜSBEC Bozok Üniversitesi Berk KÜSBEC (BOZOK) KT / 18

Sa lk Ekonomisi. Berk KÜSBEC Bozok Üniversitesi Berk KÜSBEC (BOZOK) KT / 18 Sa lk Ekonomisi Berk KÜSBEC Bozok Üniversitesi berk.kusbeci@bozok.edu.tr 01.03.2017 Berk KÜSBEC (BOZOK) KT310 01.03.2017 1 / 18 Ceteris Paribus Latince kökenli bir iktisat terimidir ve "Di er tüm faktörler

Detaylı

Biliim ve novasyon. S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye

Biliim ve novasyon. S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye Biliim ve novasyon S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye novasyon page 2 DONDURMASI DONDURMASI DONDURMASI DONDURMASI DÜNYANIN NYANIN NYANIN NYANIN EN EN EN EN TAZE TAZE TAZE TAZE DONDURMA Tanm Ticari Getirisi

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

Anahtar Kavramlar. çindekiler. Bu üniteyi tamamlad m zda, plan n tan mlayabilecek, plan n n kullan m amaçlar n aç klayabilecek,

Anahtar Kavramlar. çindekiler. Bu üniteyi tamamlad m zda, plan n tan mlayabilecek, plan n n kullan m amaçlar n aç klayabilecek, 5 Amaçlarmz Bu üniteyi tamamladmzda, plann tanmlayabilecek, plannn kullanm amaçlarn açklayabilecek, plannn nasl hazrlanacan belirleyebilecek, plann öelerini sralayabilecek, plannn dosya haline getirilmesini

Detaylı

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir?

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir? Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler 1) Kadro durumunuz nedir? 657 Sayl Kanuna tabi personelim 657 sayl Kanun 4/B Sözlemeli

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken!

UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S!* BASIN B!LD!R!S! * UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken! Dikkat Dikkat: Okullar Aç"l"yor!! 2012-2013!E"itim!Ö"retim!y#l#!17!Eylül!2012 de,!ilkokula!yeni!ba$layan!ö"renciler!ise!10!eylül!2012

Detaylı

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI SORU 1: 6 yl vade ile yllk %14 basit faiz oran üzerinden bir borç alnmtr. 3. yldaki faiz oranna e$de%er olan efektif iskonto oran a$a%dakilerden

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 1-Türkiye Finansal Raporlama Standartlar na (TFRS) göre deer dü"üklüü aada verilen hangi hesap kalemi için ayr(lmaz?

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

STRATEJK YÖNETM PERSPEKTFNDEN TÜRK MOBLYA SEKTÖRÜNÜN REKABET DURUMUNUN ANALZ VE DEERLENDRLMES

STRATEJK YÖNETM PERSPEKTFNDEN TÜRK MOBLYA SEKTÖRÜNÜN REKABET DURUMUNUN ANALZ VE DEERLENDRLMES STRATEJK YÖNETM PERSPEKTFNDEN TÜRK MOBLYA SEKTÖRÜNÜN REKABET DURUMUNUN ANALZ VE DEERLENDRLMES Ör. Gör.Dr. Koray GÜRPINAR * Ar. Gör. M. Said DÖVEN ** ÖZET Bu çalmann amac Türk mobilya sektörünün mevcut

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI YENLENEBLR ENERJ KAYNAKLARI MALYET ANALZ VE SÜRDÜRÜLEBLR YEK UYGULAMALARI Ömer Faruk ERTURUL omerfarukertugrul@gmail.com TEA 16. letim Tesis ve letme Grup Müdürlüü, Batraman Yolu Üzeri 2. km. 72070, Batman

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER *

MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER * Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8, Say: 4, 2006 MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER * Yrd. Doç. Dr. Ayehan ÇAKICI ** ÖZET Kadn giri$imcilerin i$ ya$amnda

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI i ii 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI İÇİNDEKİLER SAYFA I. 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

T.C. EGE ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ letme Anabilim Dal SANAY N N ULUSLARARASI PAZARLARA AÇILMASI YÜKSEK L SANS TEZ.

T.C. EGE ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ letme Anabilim Dal SANAY N N ULUSLARARASI PAZARLARA AÇILMASI YÜKSEK L SANS TEZ. T.C. EGE ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ letme Anabilim Dal AVRUPA B RL SÜREC NDE TÜRK BEYAZ E#YA SANAY N N ULUSLARARASI PAZARLARA AÇILMASI YÜKSEK L SANS TEZ Özge KOÇMAN DANI#MANI : Prof. Dr. REZAN

Detaylı

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933)

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933) TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:119136 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:119136 TÜRKYE DETARIMSALMAKNELEME(19231933)

Detaylı

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara 13/05/2015 TUTANAK Konu Yer : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi : ILO Türkiye Ofisi, Ankara Tarih/Saat : 13 Mays 2015, Saat:10.00-12.00 Gündem Gerekenler : Kooperatif İstatistiklerinin

Detaylı

İTHALAT, İHRACAT VE KAYNAK KULLANIMI

İTHALAT, İHRACAT VE KAYNAK KULLANIMI VII. Bölüm İTHALAT, İHRACAT VE KAYNAK KULLANIMI Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 04.04.2016 1 İhracat Satışı ve İhracat Pazarlaması İhracat ve ithalat kavramlarını daha iyi

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

TÜRK GIDA SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABETÇLK DÜZEYNN ANALZ

TÜRK GIDA SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABETÇLK DÜZEYNN ANALZ TÜRK GIDA SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABETÇLK DÜZEYNN ANALZ Yrd.Doç.Dr.Melih BULU *. Hakk ERASLAN * Doç.Dr.Mehmet BARCA ** ÖZET Günümüzün en önemli sosyo-ekonomik etkenine sahip olan endüstrilerden birisi

Detaylı

S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2

S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2 S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2! " # $%&'( )*!! " #$!" ## $ %& &'()& & * + (,( %! # -.&%( & $/(%&& % 0 1 / # %(# 2 1 / (' 3'!! # % ##%.&% - ## (( '( 4% / (%&& % & 5'(67 8 / ('#3 ( 3'! (-.&% ## (( &&&! /

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı