STRATEJK YÖNETM PERSPEKTFNDEN TÜRK MOBLYA SEKTÖRÜNÜN REKABET DURUMUNUN ANALZ VE DEERLENDRLMES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJK YÖNETM PERSPEKTFNDEN TÜRK MOBLYA SEKTÖRÜNÜN REKABET DURUMUNUN ANALZ VE DEERLENDRLMES"

Transkript

1 STRATEJK YÖNETM PERSPEKTFNDEN TÜRK MOBLYA SEKTÖRÜNÜN REKABET DURUMUNUN ANALZ VE DEERLENDRLMES Ör. Gör.Dr. Koray GÜRPINAR * Ar. Gör. M. Said DÖVEN ** ÖZET Bu çalmann amac Türk mobilya sektörünün mevcut durumunun stratejik yönetim perspektifinden analiz edilmesi ve daha rekabetçi bir sektör olmas için stratejik öneriler getirilmesidir. Bu amaçla öncelikle stratejik yönetim yaklam incelenmi; daha sonra rekabet, rekabet düzeyi, rekabet gücünün ölçülmesi kavramlar ele alnm, rekabet gücünü analiz yöntemlerinden biri olan swot analizi de'erlendirilmitir. (zleyen bölümde ise sektör hakknda genel bir de'erlendirmeden sonra sektörün swot analizi yaplmtr. Sonuç ve de'erlendirme ksmnda ise önceki bölümde yaplan de'erlendirme ve analizlerin 'nda sektör için stratejik öneriler getirilmitir. ABSTRACT The aim of this study is to analyse the current situation of Turkish furniture industry in terms of strategic management perspective and submit strategic recommendations to make this industry to be more competitive. In this respect, first of all strategic management approach was studied; competition, competition degree, competition strength measurement terms were evaluated and SWOT analysis technique was examined as one of the well-known methods employed to analyse competition strength. In the next section, the SWOT analysis of Turkish furniture industry was made after a brief introduction to the industry. In the evaluation and conclusion section, strategic recommendations were made in the light of evaluations and analysis made in previous sections. * Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Sandkl M.Y. O ** Gaziosmanpaa Üniversitesi, (.(.B.F., (letme Bölümü Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007) 173

2 I. STRATEJK YÖNETME GENEL BR BAKI A) STRATEJ(K YÖNET(M(N TANIMI Stratejik yönetiminin temel inceleme alann rekabet avantajnn temel dayana'nn ne oldu'u sorusu oluturmaktadr. 1 Di'er bir deyile stratejik yönetim iletmelerin göstermi olduklar performans farkllklarn ve bu farkllklarn düzenli ve sistematik olarak artmasnn nedenini bulmaya çalr 2. Stratejik Yönetim yaklam çerçevesinde yöneticiler örgütü bir bütün olarak düünerek ve içerisinde faaliyet gösterilen çevre koullarn de'erlendirerek rakiplere kar en uygun ekilde rekabetçi üstünlü'ü nasl sa'layacaklar yönünde bir konum belirlemeye çalrlar. (lk olarak uzun dönem karar verme yöntemi olarak kullanlan ve alglanan Stratejik Yönetim bugün ise yarn kadar hatta yarndan fazla bugünü ilgilendiren; rekabetçi ve bütüncül bir bak açsyla dünü, bugünü, yarn birlikte ele alan bir kavram olarak karmza çkmaktadr. Stratejik yönetim, irketin amaçlarna ulamada yardmc olacak verimli strateji ya da stratejiler gelitirmeyi sa'layan kararlar ve faaliyetler bütünüdür 3. B) NEDEN STRATEJ(K YÖNET(M Çevrenin ve rekabet artlarnn hzla de'iti'i bir dünyada iletmelerin operasyonel ilemlerle ayakta durmas mümkün de'ildir. Karmak bir ça'da yaanmaktadr. Bu yüzden dün çok önemli olan eyler artk bugün önemsiz olmaktadr. (letmelerde hzl bir de'iimin yaand' görülmektedir. Örne'in, yaplan aratrmalar, Fortune 500 listesindeki irketlerin üçte birinin yedi yl içerisinde rekabetçi konumlarn kaybettikleri ve listenin dna itildi'ini göstermektedir 4.Günümüzde iletmelerin de'ien ve gelien çevre 1 Mehmet Barca Vd, Stratejik Netlik Baarya, Stratejik Belirsizlik Baarszl'a Neden Olur: (spatlayabilir Misin?,10. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Bildiri Kitab,23 25 Mays, 2002,Antalya, S Mehmet Barca, Strateji Bir Yönetim Disiplini Olarak Görülebilir Mi?,9. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Bildiri Kitab.,24 26 May.s, 2001, S Lawrance,J.,William, G., Business Policy And Strategic Management,Fifth Ed. Mcgraw Hill nternational Edition1988.S.29 4 Charles Handy, Belirsizlikte Anlam Bulmak, (çinde Gelece'i Yeniden Düünmek, Edt. Rowan Gibson, Sabah Kitaplar stanbul. S Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007)

3 artlarna ayak uydurabilmeleri ve kaynak ve kabiliyetlerini etkin bir ekilde rekabet avantajna dönütürebilmeleri için bir stratejik bir netli'e sahip olma gereklili'i giderek artmaktadr. Artk kesin bir farka ve benzersizli'e nasl sahip olacaklar, farkl müteri gruplarna rakiplerinden farkl olarak ne ve nasl sunacaklarn açk bir ekilde belirlemeyen iletmeleri yo'un rekabet varlklarna son verme tehlikesi ile yüz yüze brakmaktadr. 5 Yöneticilerin; rekabet avantaj sa'lamak, sürdürmek, gelecek referansl davranabilmek kuruma bütüncül yaklaabilmek için iletme yönetimine stratejik bak açs ile yaklamak zorunda olmalar stratejik yönetimin popülaritesini arttran bir duruma yol açmtr. 6 II. SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜLMESNDE STRATEJK YÖNETM VE SWOT ANALZ A) TEMEL KAVRAMLAR Rekabet, kelimesi genel anlamda kii yada örgütlerin daha iyi, daha önde olmak için u'ra halinde olmalar olarak tarif edilebilir. Ekonomistlere göre ise rekabet kavram, serbest piyasa mekanizmas içinde faaliyet göstermekte olan en az iki iktisadi oyuncunun (firmann) fiyat veya fiyat dnda kalan çeitli araçlar ile karlarn artrmak ve pazar paylarn artrmak amacyla, yartklar stratejik etkileimi içeren bir süreci ifade etmektedir. Di'er bir ifade ile rekabet, bir iletmenin müterilerinin isteklerini, di'er iletmelerden daha etkin olarak yerine getirmesi, yani mal ve hizmetleri daha kaliteli ve ucuz olarak üretim pazara sunmas yardr. 7 Rekabetçilik ya da rekabet edebilirlilik kavram iletmelerin kaynak, kabiliyet ve varlklar ile sektörde faaliyet gösteren rakipleri karsnda ayakta kalabilme ve mücadele edebilme durumunu ifade eder. Rekabet ile ilgili bir di'er kavram ise rekabet gücüdür. Rekabet 5 Michael Porter, Yarnn Avantajlarn Yaratmak, (çinde Gelece'i Yeniden Düünmek, Edt. Rowan Gibson, Sabah Kitaplar stanbul. S Mehmet Barca, Stratejik Yönetim Yaklamlar: Rekabet Avantaj Yaratmada Sinerjik Etki, (çinde Stratejik Boyutuyla Modern Yönetim Yaklamlar Edt. Dalay Ve Di'erleri, (stanbul Beta Yay.nlar. 2002, stanbul. S Ali Bayramo'lu, Sunu (çinde Hiper Rekabet Stratejileri, Zeynel Ren, Rükrullah Dolu Müsiad Yay.nlar., 2004, stanbul, S.7. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007) 175

4 gücü kavram ele alnmak istenen birime (iletme, sektör, ülke vs) rekabet gücünü ölçmede kullanlacak olan ölçütlere (fiyat, kalite, yönetsel beceri vb) ve bak açsna göre de'imektedir. Rekabet gücünün analiz ve de'erlendirmesinde iletme, sektör, ülke olmak üzere üç düzey ele alnmaktadr. 8 B) REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜLMES( VE KULLANILAN YÖNTEMLER Bir ülkenin herhangi üretti'i mallarda/hizmetlerde di'er ülkelerin mallar/hizmetleri ile fiyat, kalite, tasarm, güvenilirlik ve zamannda teslim gibi unsurlarda yarabilir düzeyde olmas anlamna gelen sektörel rekabet gücünün ölçülmesinde çeitli yöntemler kullanlmaktadr 9. Yukarda da belirtildi'i üzere rekabet konusu iletme ve iktisat bilim dalnn ortak çalma alandr. Fakat iktisat bilim dal rekabet gücü analizlerinde daha ziyade kantitatif yöntemler kullanlrken; genelde iletme bilim dalnda özelde de stratejik yönetim bilim dalnda kalitatif teknikler kullanlmaktadr. Kantitatif yöntemlere aa'daki yöntemler örnek verilebilir. 10 KM/DRC, AKÜ/RCA, AKÜ, RCA1,RCA2, (hraç Pazarlar (çindeki Pay, Net (hracat Oran, (hracat/(thalat Oran, (thalat Nüfuz Oran, Sektör (çi Ticaret, Ticari Performans Ölçütü, Göreli (hracat Avantaj Endeksi, Göreli (thalat Nüfuz Endeksi Ve Göreli Ticari Avantaj Endeksi, Reel Döviz Kuru, Dolaysz Yabanc Sermaye Yatrmlar, Stratejik yönetim perspektifinden rekabet ölçümünde daha ziyade kalitatif yöntemler kullanlmaktadr. Stratejik yönetim perspektifinden rekabet ölçümünde daha ziyade kalitatif yöntemler kullanlmaktadr bunlar; Elmas Modeli, Porter n Be Güç Analizi, Swot Analizi, Performans Güçleri Analizi, Denge Analizi, Bcg Matrisi, Hofer Analizi, Yönlendirici Politika Matrisi, Rowe Modeli, Pims Analizi, Pest Analizi, Stratejik Kümeler Analizi, Senaryo Tekni'idir. Örgütlerin ve devletin kurumlarnn, sektörlerin rekabet gücünü ve durumunu ölçmesinin sebebi aa'daki gibi sralanabilir. 8 Cokun C. Aktan, (stiklal Y. Vural, Rekabet Gücü Ve Rekabet Stratejileri, Tisk Yay.nlar. Rekabet Dizisi 2, 2004 B, Ankara, (brahim Demir, Alt Sektörlerde Rekabet Gücü Ölçüm Yöntemleri, Planlama Dergisi 42.Yl Özel Says, Dpt, S. 229, 2002 Ankara Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007)

5 1. Sektörde faaliyet gösteren iletmelerin yöneticilerine, faaliyetlerine ve stratejilerine zemin oluturacak bilimsel bir referans kayna' olmas, 2. Sektöre yeni girmeyi düünen firmalarn sektöre girme kararna yardmc olacak bilimsel bir referans kayna' olmas, 3. Sektörlerle ilgili oda ve birliklerin sektörlerini gelitirici faaliyetlerde bulunabilmesi için bavuraca' bir bilgi kayna' olmas, 4. Resmi kurumlar ile görümelerde (DPT, AB, TUB(TAK; KOSGEB vs.) sektör temsilcilerinin bilimsel bir referans kayna' olarak göstermeleri, 5. Devletin sektöre ilikin gelitirece'i stratejilerde, yapaca' teviklerde ve üzerine düen görevlerin belirlenmesinde bilimsel bir referans kayna' olmas. C) REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜLMES(NDE SWOT ANAL(Z( Burada, yukarda belirtilen kalitatif ve kantitatif analiz yöntemlerinden, strateji aratrmalarnda ve karar vermede en sk kullanlan ve en temel teknik olan SWOT analizi yaklam kullanlacaktr 11. Swot Analizi, geçmiten gelece'e uzanan trendler göz önüne alnd'nda bir taraftan sektörün sahip oldu'u/olabilece'i temel rekabetçi güçlü yanlar ve rekabet yarnda dezavantajl konuma yol açabilecek zayf yanlar di'er taraftan yapsal de'iimler karsnda ne tür frsat ve tehditler ile kar karya oldu'unu tespit etmeyi amaçlamaktadr. Böylelikle sahip olunan zayf ve güçlü yanlar / frsat ve tehditler bir arada sektörün genel bir foto'rafn verecektir. Genel bir durum tespiti açsndan elde edilen bu foto'raftan hareket ile, yöneticiler zayf yanlar giderecek, tehditleri bertaraf edecek, frsatlardan yararlanmay sa'layacak temel sektörel güçlü rekabetçi yanlar gelitirmenin bir haritasn çkaracaklardr. Bu yol haritas 11 George Panagiotou Bringing Swot (nto Focus Business Strategy Review, 2003, Volume 14 Issue 2 Pp 8,; Alex Miller, Strategic Management Third Ed. Mcgraw Hill (nternational Edition 1998 Pg:68,; David Pickton, Wright Sheila What s Swot (n Strategic Analysis Strategic Change 1998, 7, P: 101 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007) 177

6 rekabet avantaj elde etme ve sürdürmek için neler yaplmas gerekti'inin referans kayna' olacaktr. 12 Di'er bir ifade ile, SWOT analizi, iletme üzerinde etkisi olan yada olabilecek iç ve d faktörler hakkndaki bilgilerin resmedilmesi ve toplanmasn sa'layarak yöneticilerin kararlarnda temel alaca' bilgi kayna'n oluturur. 13 SWOT analizinde oluturulacak matriste iletme ile ilgili bilgiler ve durumlar ayet iletme için olumsuz ise Zayflklar hanesine; e'er olumlu ise Üstünlükler hanesine yazlacaktr. (letme içi ile ilgili olan üstünlük ve zayfl'a iletmenin kaynaklar da denilmektedir. 14 Çevre ile ilgili bilgiler ise olumlu olanlar Frsatlar hanesine olumsuz olanlar ise Tehditler hanesine yazlacaktr. Frsatlar ve tehditlerin belirlendi'i d çevre analizinde demografik, sosyokültürel, makro ekonomik ve küresel çevre genel çevre unsurlar olarak 15 ; potansiyel rakipler, ikame mallar, tedarikçiler, satclar rekabetin iddeti yakn çevre unsurlar 16 olarak incelenir. Aa'da bu 4 unsur anlatlmtr. 1. Üstünlükler: Kaynak tabanl okul temsilcilerinin kaynak ve kabiliyetler diye nitelendirdi'i üstünlükler bir firmann amaçlarn geçekletirmesini sa'layabilecek rekabet avantaj kazandran örgütün içine yönelik durum ve yeteneklerdir. 17 Bir örgütü di'er örgütlerden ayrt eden ona rekabet avantaj sa'layan üstünlükler, örgütün yapt' i de'ildir; özellikle iyi yapt' itir Zay4fl4klar: Bir iletmenin rakiplere göre güçsüz oldu'u 12 Mehmet Barca Vd, Uluslar Aras Pazarlarda Türk Gda Sektörünün Rekabet Gücü Ve (hracatta Aranan Kriterler/Karlalan Engeller.,to Yay.nlar., ,(stanbul. S David Pickton, Sheila Wright, What s Swot (n Strategic Analysis Strategic Change, 7,1998, S Birger Wernelwelt, A Resource- Based View Of The Firm, Strategic Management Journal,April-June,1984,5, S Alex Miller, Strategic Management,Third Ed.,Mcgrawhill nternational Edition 1998,S Michael Porter, Competitive Advantage Creating And Sustaining Superior Performance, Free Press 2004, S James Higgins, Julian Vincze, Strategic Management Text And Cases, Fifth Ed.,Dryden Press nternationaledition 1993, S Kenneth R. Andrewes, The Concept Of Corporate Strategy, Prentice-Hall nternational Edition,1992, S Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007)

7 durumu ifade eder. Di'er bir tanma göre de çevrede meydana gelen de'iim ve geliime ayak uyduramamas denilebilir. 19 Di'er bir deyile iletmenin rekabet avantaj sa'layacak ve amaçlarna ulaabilecek kaynak kabiliyet ve duruma sahip olamama durumu denilebilir. 3. Tehditler: örgüt dnda yer alan ve örgütün performansn, rekabetçi pozisyonunu azaltacak her türlü durum, örgüt yada de'ikendir. 20 Önceleri rakip ile snrlandrlan tehdit kavram günümüzde devleti, sendikalar, toplumu ve di'er paydalar da içine almaktadr. 21 Di'er taraftan ekonomik, sosyal, politik, hukuki çevrede meydana gelebilecek ve iletmenin hedeflerine ulamasn enseleyecek her türlü de'iimde tehdit kapsamnda incelemektedir. 4.F4rsatlar: Bir iletmenin etrafnda meydana gelen ve iletmenin rekabetçi konumunu ve performansn gelitiren her türlü olgu, durum de'iikliktir. 22 Di'er bir de'ile Frsat, çevrenin iletmeye sundu'u ve amaçlarn baaryla gerçekletirilmesi için elverili bir durum olarak tanmlanabilir. 23 III. STRATEJK YÖNETM PERSPEKTFNDEN TÜRK MOBLYA SEKTÖRÜNÜN REKABET DURUMUNUN ANALZ VE DEERLENDRLMES A) TÜRK(YE DE MOB(LYA SEKTÖRÜNÜN GENEL YAPISI VE GEL(R(M( Mobilya; oturma, yatma, çalma, yemek yeme, dinlenme ve baz eyalarn muhafaza edilmesi ilerinde kolaylk ve rahatlk sa'layan sabit ya da tanabilir eyalardr. 24 Türk mobilya endüstrisi, genelde ço'u geleneksel yöntemlerle çalan atölye tipi, küçük ölçekli 19 Ömer Dinçer, Stratejik Yönetim Ve (letme Politikas, Beta Yay.nlar., 6. Bas.m, 2003, (stanbul, S Jay Barney, Gaining And Sustaining Competitive Advantage, Prentice Hall. 2002, S James Higgins, Julian Vincze, Strategic Management Text And Cases, Fifth Ed.,Dryden Press nternationaledition 1993, S Barney, Age, S Dinçer,Age,S Sinem Alan., Mobilya Sektör Raporu, OAB, Rapor No: 8,!998, A'ustos Ankara,Sayfa No: 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007) 179

8 iletmelerin a'rlkta oldu'u bir görünüme sahiptir. Buna karn özellikle son yllk süreçte küçük ölçekli iletmelerin yan sra orta ve büyük ölçekli iletmelerin says artmaya balamtr. Önemli mobilya üretim bölgeleri toplam üretimdeki paylarna göre; (stanbul, Ankara, Bursa ((negöl), Kayseri, (zmir ve Adana olarak sralanmaktadr. 25 Mobilya endüstrisinde küçük, orta ve büyük ölçekli olmak üzere üç tip iletme vardr. Bunlardan küçük ölçekli iletmeler daha çok emek yo'un çalma ortamnda bulunan, çalan says ço'unlukla 1 ile 5 eleman arasnda de'ien ve tamamna yakn kalifiye elemanlardan oluan iyerleridir. Orta ölçekli iletmelerin bir ksm emek yo'un, bir ksm ise yar emek yo'un, yar makine yo'un olarak çalmaktadr. Büyük iletmeler ise makine yo'un olarak çalmaktadr. Orta ve büyük iletmelerde çalan personel içerisinde nitelikli kalifiye eleman says azdr. Bu iletmelerden küçük iletmelerin tamam, orta ölçeklilerin ise bazlar siparie dayal, atölye tipi (kesikli) üretim, bazlar ise büyük ölçekli iletmeler gibi parti üretimi yapmaktadr. Küçük ölçekli atölyelerin bir ksm sadece sipari ve dekorasyon elemanlar üretecek ekilde organize olmulardr. (letmeler kutu mobilya veya iskelet mobilya üretimi yapmaktadrlar. Orman ürünleri sanayinin bir alt sektörü olan mobilyaclk sanayi, Türkiye nin genel imalat sanayinde %4 civarnda bir paya sahiptir. Türkiye de mobilyaclk, fabrikasyon ve atölye tipi olmak üzere ikiye ayrlsa da atölye tipi, torna tezgâhlarndan ibaret marangozhane gibi küçük ölçekli iletmelerin yo'unlukta oldu'u bir sektördür. Orta ve/veya büyük ölçekli, teknolojinin kullanld' firmalar aznlkta oldu'undan ve saylarnn civarnda oldu'u tahmin edilen sektörde, küçük ölçekli firmalar hakknda yeterli ve sa'lkl bilgi edinme ve envanter oluturma zorlu'u bulundu'undan, Türkiye mobilyaclk sektörü hakknda sa'lkl bir inceleme yapmak ancak orta ve / veya büyük boy iletmeleri incelemekle mümkündür Sevil Sakarya, Mobilya Sektörü De'erlendirme Raporu Orta Anadolu hracatç.lar BirliDi Genel SekreterliDi, Ocak 2006 Ankara, Tamer Kayackl, Taluy Emil, Dünya da Ve Türkiye de Mobilya Sektörü,.T.O. Yay.n No:19,2003,S Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007)

9 B) SEKTÖRDEK( TEKNOLOJ(K GEL(RMELER Türkiye de mobilya üretiminde kullanlan teknoloji, artan ihracat imkânlar ve ihracatç firma says ile birlikte her geçen gün gelimekte ve dünya ile rekabet edebilmektedir. Di'er yandan zanaat gelene'inin devam ettirildi'i KOB( nitelikli firmalarmz ile de el yapm mobilya üretimi önemini korumaktadr. Mobilya sektörünün Avrupa Birli'i standartlarnda üretimi gerçekletirebilecek ölçekteki iletmeleri ülke genelinde oldukça snrl düzeyde bulunmaktadr. Büyük boy iletmelere göre saylar daha fazla olan küçük iletmeler düük teknoloji ve bunun bir sonucu olarak ortaya çkan düük standartlardaki üretimleri nedeni ile rekabet anslarn kaybetmilerdir. Geleneksel olarak düük teknoloji ve sermaye ile yo'un emek girdilerine sahip ulusal hatta yerel pazar düzeylerinde faaliyet gösterdi'i düünülen mobilya endüstrisi hzl bir dönüüm geçirerek eskiye oranla çok daha bilgi ve sermaye yo'un bir moda sektörü olma yolunda ilerlemektedir. Bu dönüümün arkasnda yatan en önemli unsur mobilya endüstrisinin hzl bir küreselleme süreci yaamakta oluudur. Bu dönüümü hzlandran unsurlar, ilerleyen teknoloji, sa'lanan ekonomik gelimeler ve yükselen yaam standarddr. 27 D) TÜRK MOB(LYA SEKTÖRÜ DIR T(CARET DURUMU Türk Mobilya sektörü 2001 ylndan itibaren d ticaretinde sürekli olarak art vermeye balam ve bunu 2004 yl içerisinde de sürdürmeye devam etmitir. Geçen dönemde yaanan krizle birlikte iç talepte görülen daralma firmalarca ihracata yönelinilerek atlatlmaya çallmtr. Sektörce yaplan ihracatn yardan fazlas AB ne yaplmaktadr. Bu durum, komu ülkeler bata olmak üzere, pazar çeitlendirilmesine gidilmesini ve mevcut pazarlarda da firmalarn kendi markalar ile var olmaya çalarak kar marjlarn artrmaya çalmalarn zorunlu klmaktadr ylnda yakalanan olumlu sürecin devam edece'i tahmin edilmektedir. Daha sa'lkl makroekonomik koullarda ve edinilen d pazar deneyimleri ile birlikte 27 Bar Yeniçeri, Türkiye Sanayi (hracat Pazar Aratrmas, Ev Ve Ofis Mobilyas Sektörü D Pazar Aratrmas Raporu, (GEME Ankara Yaynlar, 2005, S.132 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007) 181

10 sektör daha büyük artlara müsait bir dinamizme ve potansiyele sahiptir hracat Türk mobilya sektöründe son yllk dönemde endüstriyelleme, markalama ve da açlma baars görülmütür. Mobilya sektörü dünya baznda 200 milyar dolarlk bir paya sahiptir ve Türk mobilya sektörü bu pastada %1 lik bir orana sahiptir. Türk mobilya sektörünün; dünya standartlarna uygun, üstün kalitede, farkl, özgün tasarmlar ile ileriki yllarda daha fazla pazar payna sahip olaca' da kaçnlmaz bir durumdur. Türk Mobilya Sanayisinin gerçekletirdi'i ihracatn %70 i Mobilya Sanayiciler Derne'i ne üye firmalar tarafndan gerçekletirilmektedir. Tablo1:Türkiye Mobilya sektörü ihracat Ocak- May4s (Milyon $) MOBLYA SEKTÖRÜ HRACATI MAYIS OCAK-MAYIS %DE %DE Mobilyalar , ,5 Türkiye geneli ihracat toplam 5,977 6,838 14,4 29,356 31,702 8 Kaynak: DTM verileri Türkiye de mobilya üretiminde kullanlan teknoloji, artan ihraç imkânlar ve ihracatç firma says ile birlikte her geçen gün gelimekte ve dünya ile rekabet edebilmektedir. Di'er yandan zanaat gelene'inin devam ettirildi'i KOB( nitelikli firmalarmz ile de el yapm mobilya üretimi a'rl'n/önemini korumaktadr. Mobilya tasarmclarnn yetitirilmesine gereken ilginin gösterilmesi ve istihdamlarnn sa'lanmas, sektörün geliimi açsndan büyük önem arzetmektedir. Fabrikasyon üretimin yaygnlamas, tüketicinin bilinçlendirilmesi ve artan ihracat da bu ve benzeri gelimeleri, zorunlu klmakta ve kolaylatrmaktadr. Mobilya sektörü, iyeri says ve yaratt' istihdam ile önemli bir sektör olmasna karn ihracatmz içindeki pay oldukça düüktür. Sektörün toplam ihracat içindeki pay 2004 de % 0,87 olarak gerçeklemitir Bar Yeniçeri, Mobilya Sektör Raporu, geme Yay.nlar., 2005, Ankara 29 Bar Yeniçeri, Türkiye Sanayi (hracat Pazar Aratrmas, Ev Ve Ofis Mobilyas Sektörü D Pazar Ara. Raporu, (GEME Ankara Yaynlar, 2005, S Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007)

11 Tablo 2: * y4llar4nda Mobilya Sektöründe en çok ihracat yap4lan beh ülke (1000$)* Ocak-May4s Dönemi S4ra ÜLKE ADI 2004 ÜLKE ADI 2005 ÜLKE ADI 2006* 1 ALMANYA ALMANYA ALMANYA HOLLANDA FRANSA FRANSA YUNAN(STAN HOLLANDA HOLLANDA A.B.D YUNAN(STAN (NG(LTERE FRANSA (NG(LTERE YUNAN(STAN Kaynak: DTM verileri 2. thalat 1986 ylnda mobilya ithalatnn daha fazla serbestletirilmesi ve daha sonra 1996 ylnda AB ile Gümrük Birli'i ne girmemiz ile mobilya ithalatnda art görülmütür te mobilya ithalat 38 milyon dolar civarnda gerçekleirken bir sonraki yl % 79,1 lik bir artla 68 milyon dolar civarnda gerçeklemitir yln küçük bir artla 126 milyon dolar ithalat ile kapayan sektör ithalat 2003 ylnda ekonomideki iyilemenin de etkisiyle tekrar art e'ilimine girmi ve % 45 orannda artarak, 170 milyon olarak gerçeklemitir yl rakam da art sürecinin devam etmekte oldu'unu, 283 milyon dolar ithalat ve %65 lik art oran ile, göstermektedir. 30 Tablo 3: Türkiye Mobilya sektörü thalat Ocak- May4s (Milyon $) MOBLYA SEKTÖRÜ THALATI MAYIS OCAK-MAYIS %DE %DE Mobilyalar , ,3 Türkiye geneli ithalat toplam 9,812 12,206 24,4 45,147 53, Kaynak: DTM verileri 30 Bar Yeniçeri, Mobilya Sektör Raporu, geme Yay.nlar., 2005, Ankara Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007) 183

12 Tablo 4: * y4llar4nda Mobilya Sektöründe en çok ihracat yap4lan beh ülke (1000$) Ocak-May4s Dönemi S4ra ÜLKE ADI 2004 ÜLKE ADI 2005 ÜLKE ADI 2006* 1 (TALYA Ç(N Ç(N ALMANYA (TALYA (TALYA FRANSA FRANSA ALMANYA (NG(LTERE ALMANYA FRANSA Ç(N (NG(LTERE (NG(LTERE Kaynak: DTM verileri E) TÜRK MOB(LYA SEKTÖRÜNÜN SWOT ANAL(Z( (LE DEZERLEND(R(LMES( Çalmann bu ksmnda Türk mobilya sektörünün SWOT analizi ile de'erlendirilmesi yaplacaktr. SWOT analizinde; 1. Oda ve birliklerin raporlarnda, kamu kurum ve kurulularn raporlarnda, daha önce yaplm olan çalmalarda yer alan bilgiler 2. Sektörle ilgili oda ve birlik yöneticileri ile, kamu kurum ve kurulularndaki ilgililerle ((GEME, DPT, DTM), ve iletme yöneticileri ile yaplm olan mülakatlardan elde edilen bilgiler, 3. Halen devam etmekte olan daha geni kapsaml bir aratrma için yaplm anket formlarnda, sektörün sahip oldu'u Frsatlar, Tehditler, Üstünlükler ve Zayfllar ile ilgili açk uçlu soru cevaplarnn analiz edilmesinde elde edilen bilgiler kullanlmtr. Anlan çalmadaki anketler; Siteler, Karaba'lar, (negöl ve Modoko sanayi kümelenmelerinde 123 iletme yetkilisine yaplmtr. 1. F4rsatlar Sektörün sahip oldu'u frsatlar aa'daki ekilde sralanabilir. Sektörün Geliime Açk Olmas: özellikle son yllarda gelien inaat sektörüne paralel olarak mobilya sektörünü de geliim imkân gelimitir. El içili'i, ucuz igücü gibi unsurlara tasarm ve kalitenin eklenmesi Avrupa y önemli bir pazar haline getirecektir. Son Yllarda Tasarm Çalmalarna Hz Verilmesi: Türk mobilya sektörünün önündeki en büyü dezavantajlarndan birisi tasarm konusundaki eksikliktir. Özellikle Batya açlabilmek için maliyet avantajnn yan sra hatta daha da öncelikli olarak tasarmdaki kaliteyi yakalamak gelmektedir. 184 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007)

13 Sektörün (birli'ine ve Yatrma Açk Yaps: Sektör sinerji yaratabilecek her türlü ibirli'ine açk olmasnn yan sra yeni yatrmlara açktr. Yeni yatrmlar ve ibirlikleri sayesinde sektörde sinerji etkisi yaratlabilir. 2. Tehditler Sektörün kar karya kald' tehditler aa'daki ekilde açklanabilir; Hammadde Sknts: (malatta kullanlacak olan hammaddenin istenen miktarda ve kalitede olmamas, olanlarn da yüksek maliyet getirmeleri atlm yapmay engellemektedir. Uluslar Aras Standartlar: Sektör gerek uluslararas pazara açlabilmek, gerekse de yurt içindeki yabanc iletmelerle rekabet edebilmek için gereken standartlara sahip de'ildir. Yo'un Rekabet: (letmeler di'er ülkelerdeki rekabetten dolay yurt içi ve d pazarda zorlanmaktadr. TL nin De'er Kazanmas Ve Artan Maliyetler: Bir taraftan Türk Lirasnn de'er kazanmas ihracatta sknt çkartrken di'er tarafta ülkedeki yüksek maliyetler (vergi, enerji vs.) maliyetler temelinde rekabet edilmesini zorlatrmaktadr. Sektördeki Firmalarn Ekonomik Yaps: Sektörde faaliyet gösteren firmalar genelde KOB( niteli'inde ve ekonomik olarak sknt çeken firmalardr. 3. Sektörün Güçlü Yönleri Sektörün sahip oldu'u güçlü yönler aa'daki ekilde açklanabilir; Sektörün Gittikçe Artan Teknoloji Transferi: Sektörde özellikle son yllarda artan oranda teknoloji transferi yaplmaktadr. Böylelikle hammadde ve el içili'i avantaj ile teknoloji avantajnn birlemesi sektöre uluslararas arenada ciddi bir avantaj do'uracaktr. Sektördeki Gelimeye Müsait (gücü: Genel olarak ülkemizdeki ucuz i gücü mevcuttur. Ucuz i gücünün ayn zamanda gerek tahsil açsndan gerek beceri ve yetenek açsndan nitelikli ve genç olmas sektöre rekabet avantaj sa'lamaktadr. AB ne Girme Arzusu ve Zorlayc Rartlar: Son yllarda Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007) 185

14 AB ne girme konusundaki çabalardan kaynaklanan ve devlet, birlikler ve iletmeler tarafndan yürütülen çaba ve gayretler, de'iiklikler ve gelimeler sektörün daha rekabetçi bir hal almasn sa'lamtr. 4. Sektörün Zay4f Yönleri Sektörün sahip oldu'u zayf yönler aa'daki ekilde açklanabilir; Pazarlama Eksikli'i: Sektörün uluslararas bir fuarnn bulunmamas, yurt d tantm faaliyetlerinin yetersizli'i, markalama, kalite, imaj sorunlar, reklâm ve tutundurma faaliyetlerinin etkin olmamas gibi sorunlar, sektörde pazarlama faaliyetlerinde ciddi eksiklik bulundu'unu göstermektedir. Teknoloji ve Tasarm: Bir taraftan teknoloji eksikli'inden dolay Ar-Ge faaliyetlerinin yetersizli'i di'er taraftan tasarm çalmalarnn azl' yeniliklere ayak uyduramamaya yol açmaktadr. Bu durumda rekabette tasarmn ve Ar-Ge nin önemli bir unsur oldu'u mobilya sektörü uluslar aras pazarlarda zorluk yaamaktadr. Kapasite Kullanm Orann Düüklü'ü: Mobilya sektörünün bir sorunu da, di'er bir deyile rekabet dezavantajna yol açacak di'er bir konuda kapasite kullanm oranlarnn, genel olarak düük olmasdr. Bunun nedenleri arasnda hammadde yetersizli'i, teknik bilgi ve sermaye eksikli'i saylabilir. Örgütlenme ve Yönetim Problemi: Gerek sektördeki iletmeleri kendi içerisinde gerekse de sektördeki iletmelerin bir arada oluturduklar birliklerde yönetim ve örgütlenme sorunlar bulunmaktadr. F) SONUÇ VE ÖNER(LER Türk mobilya sektörünün kar karya kald' durum aa'daki ekilde özetlenebilir, Toplam imalat sanayi üretimi içindeki pay % 1.3 olan Türk mobilya endüstrisinin durumu aa'daki ekilde özetlenebilir, Sektörün Geliime Açk Olmas, Son Yllarda Tasarm Çalmalarna Hz Verilmesi, Sektörün ibirli'ine ve yatrma açk yaps sektörün önündeki Frsatlar; Hammadde Sknts, Uluslar Aras Standartlar, Yo'un Rekabet, TL nin De'er Kazanmas Ve Artan Maliyetler, Siyasal ve ekonomik (stikrarszlk Sektördeki Firmalarn Ekonomik Yaps sektörün önündeki Tehditleri oluturmaktadr. Di'er 186 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007)

15 taraftan Sektörün gittikçe artan teknoloji transferi, Hedef pazarlara yönelik ihracat çalmalarnn artrlmas, Sektördeki igücünün, AB ye girme arzusu ve zorlayc artlar sektörün sahip oldu'u Üstünlükleri; Pazarlama eksikli'i, Teknoloji ve tasarm, Kapasite kullanm oran, Örgütlenme ve yönetim problemi sektörün sahip oldu'u Zayflklar oluturmaktadr Yukardaki bilgiler 'nda sektörün daha da rekabetçi bir hal almas için (letmelere, Devlete, Oda ve Birliklere yönelik aa'daki öneriler sunulabilir: Hletmelerin Yapmas4 Gerekenler De'ien çevre artlarna, teknoloji, müteri istek ve ihtiyaçlarna yönelik çalmalar yapmal (letmeler kendilerine özgü tasarm ve stil gelitirmeli, Markalamaya gidilmeli, Yaplacak çalmalarda üniversite-sanayi ibirli'inin somut bir ekilde uygulamaya geçirilmeli, Kaliteli, garanti ve müteri memnuniyetinin ön planda oldu'u stratejiler gelitirilmeli, Ar-Ge çalmalarna daha çok önem verilmeli, Uzmanlamaya gidilmelidir. Devletin Üzerine DüHen Görevler Vergileri düzenlemeli, (hracat için tevikleri arttrmal ve geniletmeli, Sektörde birlemeyi tevik edecek yasalar çkartmal, Tasarm açsndan birbirinin kopyas üretimlerinin yaplmasna engel olmak için gerekli kanuni düzenlemeler yapmal, Denetim görevini kamu kurum kurulular yada oda ve birlikler tarafndan üstlenilerek üretimin her aamasnda standardizasyon sa'lamal, Oda ve Birliklerin Yapmas4 Gerekenler Sektörün geliimini ve d pazarlara açlmasn sa'layacak açlmlarda ve faaliyetlerde bulunmalar, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007) 187

16 Uluslar aras düzeyde fuarlara, seminer ve kongrelere oda ve birlik düzeyinde katlm gerçekletirmeleri,. Sektörün sorunlarnn belirlenmesinde çözümünde önder olmalar, KAYNAKÇA AKTAN Cokun Can, Rekabet Gücü Göstergeleri Ve Rekabet Gücünün Ölçülmesi ); AKTAN,C.,C.,Vural,(.,Y, Rekabet Gücü Ve Rekabet Stratejileri TSK Yay.nlar. Rekabet Dizisi 2, 2004b Ankara AKTAN,C.,C.,Vural,(.,Y, Yeni Ekonomi Ve Yeni Rekabet TSK Yay.nlar. Rekabet Dizisi a Ankara ALAN, Sinem, Mobilya Sektör Raporu, OAB, Rapor no: 8,!998, A'ustos Ankara, 1-29 ANDREWES Kenneth R. The Concept Of Corporate Strategy (çn. Henry Mintzberg James Brian Quinn The Strategy Process, Prentice-Hall nternational Edition 1992 Anonim, A'aç Mamulleri ve Orman Ürünleri Sektörü Ankara, DTM OAB, 2005, Anonim, Mobilya Sektörünün De'erlendirilmesi Sanayide Yeni Ufuk, EskiGehir Sanayi Odas. Dergisi, 2001,Say: 21 Eskiehir. Anonim, DTM, OA(B Yönetim Kurulu Toplants, Ankara, 22 Aralk 2005 Anonim,Orta Anadolu (hracatç Birlikleri Genel Sekreterli'i (OA(B) Mobilya De'erlendirme Raporu. Ankara. BARCA Mehmet, M. Said Döven Ve Takn Kamil (2006), "Uluslararas Pazarlarda Türk Gda Sektörünün Rekabet Gücü Ve (hracatta Aranan Kriterler / Karlalan Engeller" TO Yay.nlar., Yay.n No: , (stanbul BARCA Mehmet, Strateji Bir Yönetim Disiplini Olarak Görülebilir mi? 9. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Bildiriler Mays,2001 S BARCA Mehmet, Stratejik Yönetim Yaklamlar: Rekabet Avantaj Yaratmada Sinerjik Etki (çinde Stratejik Boyutuyla Modern Yönetim Yaklamlar Edt. Dalay Ve Di'erleri, Ss: 27-45, Beta Yay.nlar (stanbul BARCA Mehmet, Zengin Hayrettin, Turan Haldun, Stratejik Netlik Baarya, Stratejik Belirsizlik Baarszl'a Neden Olur: (spatlayabilir Misin 10. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Bildiri Kitab., , Mays 2002 Antalya BARNEY, Jay,. Firm Resources And Sustained Competitive Advantage Journal Of Management, V.17 No;1 Pp BARNEY, Jay,. Gaining And Sustaining Competitive Advantage.: Prentice Hall BAYRAMOZLU Ali, Sunu (çn. Hiper Rekabet Stratejileri Zeynel Ren, Rükrullah Dolu Müsiad Yay.nlar (stanbul 188 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007)

17 BURDURLU,Erol, Ejder,E., Dar hacimli toplu konutlara uygun modüler mobilya tasarm, 1. Uluslar aras. mobilya kongresi ve sergisi kitab.,1997, Ankara DALAY (smail, Cokun Recai Ve Altunk Remzi, Yönetime Stratejik Yaklamann Anlam Ve Gereklili'i (çinde Stratejik Boyutuyla Modern Yönetim Yaklamlar Edt. Dalay Ve Di'erleri, Ss: 1-9, Beta Yay.nlar. 2002, (stanbul DEM(RC( Selçuk, Türkiye Mobilya Endüstrisinin yaps, sorunlar ve çözüm önerileri Doktora tezi,g.ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2004, DEM(R (brahim, Alt Sektörlerde Rekabet Gücü Ölçüm Yöntemleri, Planlama Dergisi 42.yl özel says, DPT, s. 229, 2002 Ankara D(NÇER Ömer, Stratejik Yönetim Ve (letme Politikas, 6. Bas, Beta Yaynlar, 2003, (stanbul ER, Alpay, Mobilya Endüstrisinde Tasarm Yönetimi,Hacettepe Üniversitesi, Mesleki Teknoloji Yüksek Okulu, ADaç Gleri Endüstri MühendisliDi Bölümü Ulusal Mobilya Kongresi Bildiri Kitab.. Ankara. GEORGE Panagiotou Bringing SWOT (nto Focus Business Strategy Review, 2003, Volume 14 Issue 2 Pp 8-10 HANDY Charles, Belirsizlikte Anlam Bulmak (çinde Gelece'i Yeniden Düünmek Edt. Rowan Gibson, Ss Sabah Kitaplar 1997 (stanbul H(GG(NS James M. Vincze Julian W. Strategic Management, Text And Cases, Fifth Ed.Dryden Pres (nternational Edition 1993 JAUCH, Lawrence R., Glueck William F. Business Policy And Strategic Management, Fifth Ed. Mcgraw Hill nternational Edition 1988 KAYACIKLI Tamer, ve Emil T., Dünyada ve Türkiye de Mobilya Sektörü TO Yay.n No: , stanbul M(LLER Alex, Strategic Management Third Ed. Mcgraw Hill (nternational Edition 1998 P(CKTON David, Wright Sheila What s Swot (n Strategic Analysis Strategic Change 7, PORTER Michael Competitive Advantage Creating And Sustaining Superior Performance Free Press 2004 PORTER Michael, Yarnn Avantajlarn Yaratmak (çinde Gelece'i Yeniden Düünmek Edt. Rowan Gibson, Ss Sabah Kitaplar.,1997 (stanbul SAKARYA Sevil, Mobilya sektörü de'erlendirme raporu, Orta Anadolu hracatç. Birlikleri Genel SekreterliDi (OAB) ocak, Ankara. TANYEL, Ferruh, 2000, Küçük ve orta ölçekli mobilya sektörümüz, KOSGEB yay.nlar.. UYGUN, Murat, Türkiye Mobilya Endüstrisi ve Rekabet Düzeyi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ADaç igleri Endüstri MühendisliDi. yüksek lisans tezi Ankara.. VALENT(N E.K. Swot Anaysis From Resource-Based View Journal Of Marketing Theory And Practice Spring 2001, Pp WERNERFELT Birger A Resource-Based View Of The Firm Strategic Management Journal, Apr-Jun 1984;5 Pp Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007) 189

18 YEN(ÇER(, Bar, 2005, Mobilya sektör raporu, GEME Yay.nlar., Ankara. YEN(ÇER(, Bar,A'ustos 2002, Mobilya Sektörü D Pazar Aratrmas, GEME Yay.nlar., YEN(ÇER(, Bar Türkiye Sanayi (hracat Pazar Aratrmas, Ev ve Ofis Mobilyas Sektörü D Pazar Aratrmas Raporu, GEME yay.nlar., Eylül 2005 Ankara. 190 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007)

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

TÜRK GIDA SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABETÇLK DÜZEYNN ANALZ

TÜRK GIDA SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABETÇLK DÜZEYNN ANALZ TÜRK GIDA SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABETÇLK DÜZEYNN ANALZ Yrd.Doç.Dr.Melih BULU *. Hakk ERASLAN * Doç.Dr.Mehmet BARCA ** ÖZET Günümüzün en önemli sosyo-ekonomik etkenine sahip olan endüstrilerden birisi

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

DEM SÜRECNDE ÜRETM SSTEMLERNDE ORTAYA ÇIKAN YEN GLOBAL BOYUTLAR VE FNANSAL ETKLER Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN Yrd.Doç.Dr.Çetin BEKTA Yrd.Doç.Dr.

DEM SÜRECNDE ÜRETM SSTEMLERNDE ORTAYA ÇIKAN YEN GLOBAL BOYUTLAR VE FNANSAL ETKLER Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN Yrd.Doç.Dr.Çetin BEKTA Yrd.Doç.Dr. DEM SÜRECNDE ÜRETM SSTEMLERNDE ORTAYA ÇIKAN YEN GLOBAL BOYUTLAR VE FNANSAL ETKLER Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN Yrd.Doç.Dr.Çetin BEKTA Yrd.Doç.Dr.Ylmaz AKYÜZ ÖZET Çamzda her alanda çok youn bir rekabet ve deiim

Detaylı

TÜRK TEKSTL SEKTÖRÜ VE TÜRK TEKSTL FRMALARININ ETKNLK DÜZEYLERNN BELRLENMES

TÜRK TEKSTL SEKTÖRÜ VE TÜRK TEKSTL FRMALARININ ETKNLK DÜZEYLERNN BELRLENMES TÜRK TEKSTL SEKTÖRÜ VE TÜRK TEKSTL FRMALARININ ETKNLK DÜZEYLERNN BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.Ali Cüneyt ÇETN ÖZET Türk tekstil sektörü, ülke ekonomisini dorudan etkileyen bir role sahiptir. Artan ticaret hacmine

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN ARTVN L GELME PLANI TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN Artvin, 2005 ÇNDEKLER Sayfa no ÇNDEKLER...i TABLO LSTES... iii 1. TCARET...1 1.1 Giri...1 1.2

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

AVRUPA BRL FONLARININ TÜRKYE EKONOMS NDEK YER Yeim IIK*

AVRUPA BRL FONLARININ TÜRKYE EKONOMS NDEK YER Yeim IIK* 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye AVRUPA BRL FONLARININ TÜRKYE EKONOMS NDEK YER Yeim IIK* Avrupa Birlii (AB) tarafndan salanan hibe nitelikli mali yardmlar

Detaylı

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER STRATEJK AMAÇ 1 Tarihi, do#al ve kültürel varl)klar)m)z) korumak, gelecek ku/aklara aktarmak ve evrensel kültüre katk)da bulunmak. Sorumlu

Detaylı

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR ÖZET Mustafa Terin 1 brahim Yldrm 1 Ülkelerin ekonomik kalknmasnda yatrmlar büyük önem tamaktadr. Sermaye birikiminin yetersiz

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er;

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er; Ünite 6 Anketlerin Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Anketler ne zaman kullanlr? Anketler de0erlidir, e0er; Organizasyonun elemanlar geni/ olarak da0lm/sa Birçok eleman projede rol almaktaysa

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI Yrd. Doç. Dr. Veysel ACA * Ar. Gör. Ender TUNÇER ** ÖZET letme baarsn tüm yönleriyle deerlendirmeyi amaçlayan performans deerleme

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi letme Anabilim Dal Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dal brahim

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral'k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

DÜNYA MOBİLYA İHRACATI

DÜNYA MOBİLYA İHRACATI İçindekiler MOBİLYA SEKTÖRÜ... 2 DÜNYA MOBİLYA İHRACATI... 3 TÜRKİYE DE MOBİLYA SEKTÖRÜ... 3 Türkiye de Mobilya Üretimi ve Tüketimi... 3 Türkiye de Mobilya İhracatı... 5 Türkiye de Mobilya İthalatı...

Detaylı

Eti de TPM ve Kazandrdklar ET RKETLER GRUBU ET RKETLER GRUBU Bisküvi, Kek ve Çikolata alannda 315 çeit ürün 5 ayr üretim tesisi 200.000 ton/yl üretim Toplam 580 milyon USD yllk sat cirosu 190.000 sat noktas

Detaylı

T.C. EGE ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ letme Anabilim Dal SANAY N N ULUSLARARASI PAZARLARA AÇILMASI YÜKSEK L SANS TEZ.

T.C. EGE ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ letme Anabilim Dal SANAY N N ULUSLARARASI PAZARLARA AÇILMASI YÜKSEK L SANS TEZ. T.C. EGE ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ letme Anabilim Dal AVRUPA B RL SÜREC NDE TÜRK BEYAZ E#YA SANAY N N ULUSLARARASI PAZARLARA AÇILMASI YÜKSEK L SANS TEZ Özge KOÇMAN DANI#MANI : Prof. Dr. REZAN

Detaylı

ç Ç Ğ Ç Ğ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç Ğ ç Ğ Ğ ç Ç ç ç ç ç» ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Y DiT P "Frsat Yaratt'' 1_) GENEL ni,ci,nn so5e6 0

Detaylı

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç Kurumsal tibar Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven Dr. Erhan Ba Genel Müdür Bilim laç EFQM Mükemmellik Modeli Bilim laç 167 ilaç firmas içinde IMS 2006 sonu verilerine göre: Kutu satlarnda en büyük

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

AVRUPA BRL NDE REKABET POLTKALARI, TÜRKYE VE AVRUPA BRL NN HRACATTA REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜLMES. Bülent ALTAY DOKTORA TEZ. ktisat Anabilim Dal)

AVRUPA BRL NDE REKABET POLTKALARI, TÜRKYE VE AVRUPA BRL NN HRACATTA REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜLMES. Bülent ALTAY DOKTORA TEZ. ktisat Anabilim Dal) AVRUPA BRL NDE REKABET POLTKALARI, TÜRKYE VE AVRUPA BRL NN HRACATTA REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜLMES Bülent ALTAY DOKTORA TEZ ktisat Anabilim Dal) Dan)*man: Doç. Dr. smail AYDOU0 Afyonkarahisar Afyonkarahisar

Detaylı

Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi

Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (2011) 57-68 statistikçiler Dergisi Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi brahim

Detaylı

KÜÇÜK LETMELERDE ORTAKLAA REKABET

KÜÇÜK LETMELERDE ORTAKLAA REKABET KÜÇÜK LETMELERDE ORTAKLAA REKABET Dr. Alper Özer Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi letme Bölümü ozer@politics.ankara.edu.tr GR Fiziksel varl"klar"n ve kaynaklar"n olmas", iletmeler için eskiden

Detaylı

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr?

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr? SORU 31: 3 / 4 Bir ekonomide kii ba üretim fonksiyonu y = 2k biçiminde verilmektedir. Nüfus art hz %2, teknik ilerleme hz %2 ve amortisman oran %6 iken tasarruf oran da %30 ise bu ekonomideki kii ba sermaye

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

DI TCARET HADLERNN GELR ETKS: TÜRKYE ÜZERNE BR UYGULAMA

DI TCARET HADLERNN GELR ETKS: TÜRKYE ÜZERNE BR UYGULAMA DI TCARET HADLERNN GELR ETKS: TÜRKYE ÜZERNE BR UYGULAMA Doç. Dr. smail AYDOU * Ar. Grv. H. Gonca DLER ** ÖZET Türkiye de d ticaret hadlerinin hesaplanmasnda kullanlan ihracat ve ithalat deerlerindeki reel

Detaylı

TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA

TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA Doç. Dr. Osman Çevik * ÖZET Bu çalmada Tokat il merkezinde faaliyet gösteren bir iletmede Tam Sayl Dorusal Programlama yardmyla iletmeye

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

KURUMSAL TBARIN MÜTER TERCHLER ÜZERNE ETKLER: AFYON DA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALYET GÖSTEREN LETMELER ÜZERNE BR ARATIRMA

KURUMSAL TBARIN MÜTER TERCHLER ÜZERNE ETKLER: AFYON DA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALYET GÖSTEREN LETMELER ÜZERNE BR ARATIRMA KURUMSAL TBARIN MÜTER TERCHLER ÜZERNE ETKLER: AFYON DA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALYET GÖSTEREN LETMELER ÜZERNE BR ARATIRMA Ar.Grv.Nilüfer YÖRÜK KARAKILIÇ ÖZET Bu aratrmay gerçekletirme amacmz, bilinen pazarlama

Detaylı

ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT

ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT Doç.Dr. Veysel KULA * Ar.Grv. Letife ÖZDEMR ** ÖZET Çalmada, stanbul Menkul Kymetler Borsas (MKB) na kote olan çimento

Detaylı

TÜRKYE DE SABT SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMK BÜYÜME ÜZERNDEK ETKS:KO-ENTEGRASYON ANALZ(1980-2006)

TÜRKYE DE SABT SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMK BÜYÜME ÜZERNDEK ETKS:KO-ENTEGRASYON ANALZ(1980-2006) TÜRKYE DE SABT SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMK BÜYÜME ÜZERNDEK ETKS:KO-ENTEGRASYON ANALZ(1980-2006) Yusuf BAYRAKTUTAN* brahim ARSLAN** ÖZET 20.yüzylda küreselle"me e#ilimleri bilimsel ve teknolojik yeniliklerin

Detaylı

TÜRKYE NN SALIK SEKTÖRÜNDEK EKONOMK GELMLK POTANSYEL VE FARKLI ÜLKE ÖRNEKLERYLE MUKAYESES

TÜRKYE NN SALIK SEKTÖRÜNDEK EKONOMK GELMLK POTANSYEL VE FARKLI ÜLKE ÖRNEKLERYLE MUKAYESES TÜRKYE NN SALIK SEKTÖRÜNDEK EKONOMK GELMLK POTANSYEL VE FARKLI ÜLKE ÖRNEKLERYLE MUKAYESES Filiz TUTAR * Nurcan KILINÇ ** ÖZET Günümüzde salk hizmetleri, ülke ekonomilerinin önemli bir parças olup, büyük

Detaylı

TÜRKYE DE TARIM POLTKALARININ DEMOKRATKLEMES VE ALTERNATF TARIM POLTKALARI OLUTURULMASI SÜRECNDE BASKI GRUPLARI OLARAK ÜRETC ÖRGÜTLER

TÜRKYE DE TARIM POLTKALARININ DEMOKRATKLEMES VE ALTERNATF TARIM POLTKALARI OLUTURULMASI SÜRECNDE BASKI GRUPLARI OLARAK ÜRETC ÖRGÜTLER 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye ÖZET: TÜRKYE DE TARIM POLTKALARININ DEMOKRATKLEMES VE ALTERNATF TARIM POLTKALARI OLUTURULMASI SÜRECNDE BASKI GRUPLARI

Detaylı

MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER *

MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER * Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8, Say: 4, 2006 MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER * Yrd. Doç. Dr. Ayehan ÇAKICI ** ÖZET Kadn giri$imcilerin i$ ya$amnda

Detaylı

TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1

TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir - Türkiye TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1 Rahmi Ak n Türeli 2 ÖZET Çalmada ele alnan 1990-2006 dönemi,

Detaylı

$stanbul daki Küçük ve Orta Ölçekli Mobilya Üretim $1letmelerinin Sorunlar ve Çözüm Önerileri

$stanbul daki Küçük ve Orta Ölçekli Mobilya Üretim $1letmelerinin Sorunlar ve Çözüm Önerileri Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:10 Say: 1 s.105-110, 2007 Vol: 10 No: 1 pp.105-110, 2007 $stanbul daki Küçük ve Orta Ölçekli Mobilya Üretim $1letmelerinin Sorunlar ve Çözüm Önerileri Rahmi

Detaylı

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl EtütveProjelerDairesiBakanl ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIMHALELERUBEMÜDÜRLÜÜI Yetki,GörevveSorumluluk Bakanlk Makam nn onaylar dorultusunda müdürlüümüz tarafndan ihale edilmesi istenilen projeli

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

Rusya Federasyonu le Türkiye nin Ekonomik likilerinin Analizi Ö%r.Gör. P(nar Egeli (*)

Rusya Federasyonu le Türkiye nin Ekonomik likilerinin Analizi Ö%r.Gör. P(nar Egeli (*) 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye ÖZET Rusya Federasyonu le Türkiye nin Ekonomik likilerinin Analizi Ö%r.Gör. P(nar Egeli (*) Türkiye ve SSCB aras(ndaki

Detaylı

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I KÜRESEL KRİZ SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İKTİSAT POLİTİKALARI Prof. Dr. Adem ahin TOBB-ETÜ Öğretim Üyesi 14 Mayıs 2010, İSTANBUL KRİZLER 2008 2001 İç Kaynaklı Finansal Derinliği Olan Olumlu Makro Ekonomik

Detaylı

TARIM İSTATİSTİKLERİ

TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜİK TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3169 MTB:2008-0473 - 50 Adet ISBN 978-975-19-4272-2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve tüm istatistik kullanclarnn

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01.01.2006 31.12.2006 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: Ocak aynda piyasalar üzerinde

Detaylı

Kümelenme ile İlgili Kavramlar

Kümelenme ile İlgili Kavramlar Program 25 Ağustos 2014 Kümelenme Kümelenme İle İlgili kavramlar Türkiye de kümelenme politikaları Başarılı küme örnekleri Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi İnegöl Mobilya Kümelenmesi Yalova Saksılı

Detaylı

TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU

TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 1.BÖLÜM TEKSTİL İMALATI SANAYİNİN TANIMI VE KAPSAMI 1.1 TEKSTİL İMALATI SANAYİ 1.2 TEKSTİL İMALATI SANAYİNİN KAPSAMI 2.BÖLÜM SEKTÖRÜN GELİŞİMİ

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir?

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir? Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler 1) Kadro durumunuz nedir? 657 Sayl Kanuna tabi personelim 657 sayl Kanun 4/B Sözlemeli

Detaylı

http://www.suzuki-toshie.net

http://www.suzuki-toshie.net B Uygulama 03.03.2011 Bilinçli Örenim Yoluyla Yaama Gücüne Doru Yeni Afet Önleme Eitimi --- Proje Örenimi, Portfolyo Deerlendirme, Koçluk Yöntemi --- Afet Önleme ve Yeni Örenme Becerileri Proje Örenimi

Detaylı

FORUMU 10.03.2007. A. hsan KARAMANLI. Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü

FORUMU 10.03.2007. A. hsan KARAMANLI. Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü ESKEHR ENERJ FORUMU 10.03.2007 A. hsan KARAMANLI Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Elektrik Enerjisi Sektöründe Durum *TEK *EÜA *TEA *TETA *TEDA Özel Üretim irketleri ve Otop. Grupları *Enerji Bakanlıı

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLLK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama.

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama. Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama. Değişim Yayınları. - Kotler, Philip & Armstrong, Gary

Detaylı

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas.

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. XIV. Ulusal Eitim ilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi 28 30 Eylül 2005 DEN&ZL& Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. Dr. Halil

Detaylı

Yýllýk Ekonomik Rapor

Yýllýk Ekonomik Rapor Yýllýk Ekonomik Rapor 2012 T.C. MALYE BAKANLII YILLIK EKONOMK RAPOR 2012 i Yıllık Ekonomik Rapor 2012 Yllk Ekonomik Rapor, Maliye Bakanl internet sitesinde (http://www.maliye.gov.tr) yer almaktadr. ii

Detaylı

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS C$LT.19 SAYI.2 Aral-k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI Serin MAVRUZ ve R.

Detaylı

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

n as Öngörülen Afyon Antalya Yüksek H zl Tren Hatt Güzergâh n n Hidrolojik Aç dan K smi De erlendirmesi

n as Öngörülen Afyon Antalya Yüksek H zl Tren Hatt Güzergâh n n Hidrolojik Aç dan K smi De erlendirmesi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 631 - nas Öngörülen Afyon Antalya Yüksek Hzl Tren Hatt Güzergâhnn Hidrolojik Açdan Ksmi Deerlendirmesi Yrd. Doç. Dr. N. Özgür BEZGN 1, Doç. Dr. Cevza

Detaylı

ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI)

ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI) ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI) Mustafa KÜÇÜKLHAN * Mustafa LAMBA ** ÖZET Günümüzün deien rekabet koullar içerisinde, salk kurumlar; müteri (hasta)

Detaylı

TÜRKYE VE AVRUPA BRL TARIM SEKTÖRLERNN KARILATIRILMASI

TÜRKYE VE AVRUPA BRL TARIM SEKTÖRLERNN KARILATIRILMASI TÜRKYE VE AVRUPA BRL TARIM SEKTÖRLERNN KARILATIRILMASI Özlem Karahan Uysal 1 Erdoan Oktay 1 ÖZET Tarm alannda Türkiye AB etkileimi ve olas gelimeler, ileri saysal aratrma tekniklerinin kullanld etki analizi

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı