Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut Ağırlığı Verilerinin Friedman ve Quade Testleriyle Belirlenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut Ağırlığı Verilerinin Friedman ve Quade Testleriyle Belirlenmesi"

Transkript

1 Türk Tarım ve Doğa Blmler Dergs (): 7 77, 05 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES Farklı Tüy Rengne Sahp Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut Ağırlığı Verlernn Fredman ve Testleryle Belrlenmes Bünyamn SÖĞÜT, Şenol ÇELİK*, Hakan İNCİ, Turgay ŞENGÜL, Aydın DAŞ Bngöl Ünverstes Zraat Fakültes Zootekn Bölümü Bngöl, Türkye *Sorumlu yazar: Gelş Tarh: Düzeltme Gelş Tarh: Kabul Tarh:.0.05 Özet Bu çalışmada, Japon bıldırcınlarda farklı tüy renklernn karkas ağırlığı, but ağırlığı, göğüs ağırlığı, kanat ağırlığı ve sırt ağırlığına olan etks araştırılmıştır. Denemede 4 farklı tüy rengne (beyaz, koyu kahve reng, doğal ve sarı) sahp 40 adet bıldırcın kullanılmıştır. Verler parametrk olmayan testlerden Fredman ve testler le analz edlmştr. Yapılan analzle, farklı tüy renklerne sahp Japon bıldırcınları but ağırlığı, kanat ağırlığı ve sırt ağırlığı bakımından statstksel olarak öneml farklılık göstermştr (P<0.05). Ancak tüy renklernn karkas ağırlığı ve göğüs ağırlığı üzerne statstk olarak öneml br etks olmamıştır (P>0.05). Bıldırcın but ağırlığı beyaz-sarı, koyu kahvedoğal ve doğal-sarı renkl bıldırcınlar arasında statstksel olarak öneml farklılık göstermştr. Kanat ağırlığı beyazsarı ve doğal-sarı renkler arasında; sırt ağırlığı, beyaz-doğal ve doğal-sarı renkler arasında statstksel olarak öneml farklılık göstermştr. Sarı rengn but ağırlığı, kanat ağırlığı ve sırt ağırlığı üzernde dğer renklerden daha fazla farklılığa sebep olduğu ortaya çıkmıştır. Anahtar kelmeler: Japon bıldırcını, vücut ağırlıkları, Fredman test, test Fgurng Out the Effects of Dfferent Feather Color Weght on Carcass Characterstc of Japanese Qual by Usng Fredman and Tests of Non-Parametrc Tests Abstract In ths study, effect of dfferent feather colors of Japanese qual on carcass weght, leg weght, breast weght, wng weght and back and neck weght were nvestgated. In the experment, 40 quals that have four dfferent feather colors (whte, dark brown, wld and yellow) were used. The data were analyzed by Fredman and tests of non-parametrc tests. The analyss, Japanese qual wth dfferent feather colors showed a statstcally sgnfcant dfference n terms of leg, wng and back weght (P<0.05). However, the colors of the feather were not statstcally sgnfcant effect on carcass and breast weght (P> 0.05). Qual thgh weght showed a sgnfcant dfference between the whte and yellow, dark brown and wld type, wld and yellow colors. Wng weght had a sgnfcant dfference between the whte and yellow, wld and yellow colors. Besdes, back weght weght was sgnfcantly dfference between the whte and wld, and wld and yellow colors. The effects of yellow color was much greater than other colors mpact on thgh, wng and back weght. Keywords: Japanese qual, body weght, Fredman test, test. Grş (Dlmen ve Özgen, 97). Bıldırcın, Türkye'de Gelşmekte olan ülkelerde, gıda maddeler yetştrclğ özellkle son yıllarda yaygınlaşan br nüfus artış hızına göre dengel bçmde kanatlı türüdür. İnsan beslenmesnde öneml br üretlmemektedr. Yapılan araştırmalarda gelşmekte olan ülkelerde açlık sorunlarının protende, özellkle hayvansal proten kaynağı olması sebebyle de her geçen gün önem artmaktadır. kaltel hayvansal protende yoğunlaştığı açıklanmıştır 7

2 Türk Tarım ve Doğa Blmler Dergs (): 7 77, 05 Japon bıldırcınlarında et kaltes le lşkl karakterlern kalıtımına lşkn yapılan araştırmalar mevcuttur (Kawahara ve Sato, 976; Toelle ve ark., 99; Mchalska, 99; Schüler ve ark., 996; Bahe El-Deen, 00; Oğuz ve Mnvelle, 00; Oğuz ve ark., 004a,b). Oğuz ve Mnvelle (00) çalışmasında Japon bıldırcının karkas ve et kaltes le lşkl karakterlernn genellkle orta ve yüksek düzeyde kalıtsal olduğu belrtmştr. Bunun yanında, Toelle ve ark., (99) ve Schüler ve ark., (996) karkas karakterler çn maternal etklern öneml olmadığını, benzer şeklde, bu karakterlere lşkn kalıtım derecelernn orta ve yüksek düzeyde değştğn fade etmşlerdr. Bıldırcınlarda göğüs et oranı dğer kanatlılardaknden daha fazladır. Bu değere en yakın sırada hnd yer almaktadır (Camcı, 99). Bıldırcınlarda altı haftalık yaşta but ağırlığı bakımından eşeyler arasında öneml farklılık saptanmamıştır. But ağırlığı ve oransal but ağırlığı sırasıyla erkeklerde.94 g ve %3.08, dşlerde 3.3 g ve %3.3 olarak bldrlmektedr (Tserven- Gous, 986). Tüy reng, bıldırcınlarda br ırk ya da hat özellğ olarak kabul edlmektedr. Yapılan araştırmalarda bıldırcın hatları tüy reng mutasyonlarına göre smlendrlerek tanımlanmaktadır. Günümüzde değşk tüy reng mutasyonlarına sahp yen hatlar da elde edlmeye çalışılmaktadır (Cneg ve Kmura, 990). Japon bıldırcınları le çeştl konularda yapılmış çok sayıda araştırma mevcuttur. Bıldırcınların canlı ağırlığı, karkas ağırlığı ve vücut ölçüler le de yapılmış araştırmalar vardır. Yolcu ve ark. (006) nın çalışmalarında, Japon bıldırcınlarında beşnc hafta canlı ağırlığı çn 5 generasyon boyunca yapılan k yönlü seleksyonun ve cnsyetn kesm, karkas ve bazı organ ağırlıklarına etks ncelenmştr. Alkan ve ark. (00) nın çalışmalarında, beşnc hafta canlı ağırlığa göre yüksek canlı ağırlık ve düşük canlı ağırlık yönünde seleksyon uygulanan hatlar le kontrol hattı kullanılarak canlı ağırlık ve karkas ağırlığı özellkler ncelenmştr. Gürcan ve ark. (00) nın çalışmalarında, temel bleşenler analz le Japon bıldırcınlarında canlı ağırlık le çeştl vücut ölçüler arasındak lşk araştırılmıştır. Ancak, yapılan lteratür taramasına göre Fredman ve gb testler kullanarak Japon bıldırcınlarda farklı tüy renklerne göre çeştl vücut ağırlıklarının ncelenmesne lşkn herhang br çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma bu yöntemle söz konusu araştırmaya yönelk lk çalışma olarak tahmn edlmektedr. Bu çalışmanın amacı, farklı tüy rengne sahp Japon bıldırcınlarında bazı vücut ağırlığı verlernn Fredman ve testleryle belrlenmesdr. Materyal ve Yöntem Materyal Araştırmanın materyaln, Bngöl Ünverstes Zraat Fakültes Zootekn Bölümü kanatlı hayvan üntesnde üretlen 4 farklı tüy rengne sahp (beyaz, koyu kahve, doğal ve sarı) her brnden 0 ar adet olmak üzere 7 haftalık toplam 40 adet Japon bıldırcını (Coturnx coturnx aponca) oluşturmuştur. Deneme, Bngöl Ünverstes Zraat Fakültes Zootekn Bölümü ne at kanatlı hayvan üntesnde yürütülmüştür. Denemeye alınan bıldırcınlar 7 hafta boyunca zlenen aynı hayvanlardır. Bu hayvanların karkas, but, göğüs, kanat ve sırt ağırlığı ölçüler alınmıştır. Bu vücut ölçülernn 4 farklı tüy rengne statstk analz yapılmıştır. Yöntem İkden fazla bağımlı gruplar çn uygulanan Fredman test, k yönlü varyans analznn parametrk olmayan karşılığıdır. Doğallık ve varyansların homoenlğ varsayımı gerektrmemes ve ölçüm değerlerne büyüklük sıra sayılarının verlmes bu testn temel özellğdr. İk yönlü varyans analznde model =,,,n =,,,c şeklnde fade edlr (Gamgam ve Altunkaynak, 008). Burada; X :. blokta. şlem çn gözlem değerler, : Genel ortalama, :. blok etks, :. grup etks, : Hata term, n: Blok sayısı, c: grup sayısıdır. Fredman (937) tarafından önerlen test statstğ şeklndedr. Burada; R :. gruba at sıra sayıları toplamı, R :. gruba at sıra sayıları ortalaması, R: Sıra sayıları genel toplamıdır. Fredman test statstğ c ve n nn çeştl değerler çn örnekleme dağılımı haln almıştır ve kkare statstğne yaklaşmıştır. Hollander ve Wolfe (973), Lehmann (975) ve Danel (978) tarafından Fredman statstğnn örnekleme dağılımı le lgl tablolar hazırlanmış ve bu statstğn verlen br 7

3 Türk Tarım ve Doğa Blmler Dergs (): 7 77, 05 değere eşt ya da büyük değerler alması olasılığı bulunablmştr. Fredman testnde çoklu karşılaştırma test, R R > t / b( A B) ( b)( k) / le yapılır. Burada. A ve B fadeler sırasıyla şeklnde tanımlanır. A ve B fadeler aşağıdak gb hesaplanır. A B b k S k S b, bk( k )(k ) A, B 6 k R b şeklndedr. Burada, b: blok sayısı, k: grup sayısı, R :. grubun rank toplamı, R :. grubun rank toplamıdır (Conover, 999). Burada belrtlen çoklu karşılaştırma test aslında Fsher n en küçük öneml fark eştlğdr. 949 yılında Fsher tarafından bulunan ve en küçük öneml fark (least sgnfcant dfference) test olarak blnen LSD test, tüm ortalamaların brbrler le kl olarak eşleştrlerek karşılaştırılmasını tek br krtk değer le yapan çoklu karşılaştırma testdr (Wlcox, 987). test, Fredman testne benzer şeklde tasarlanır ama bazı farklılıklar vardır. testnde, eğer bloklar arasında büyük değşkenlk varsa örneklem aralığı brbrleryle karşılaştırılablr farklı bloklardan oluşur (, 979; Conover, 999). testn uygulanması çn aşağıdak varsayımlar gerekldr. k hacml b sayıda rasgele değşkenler bağımsızdır. Her br blokta gözlem değerler bazı krterlere göre sıralanablr. Blokların sıralanablmes amacıyla örneklem aralığı her blok çnde tespt edleblr (Conover, 999). test statstğ, ( b) B Q A B S değer se, k ( k ) S Q R( X ) şeklndedr (Doğan ve Doğan, 04). Kısaca, test de Fredman test gb kden fazla bağımlı gruplar çn uygulanan parametrk olmayan br testtr. Sonuçlar ve Tartışma Bıldırcınlarda vücut ağırlıkları le lgl karkas, but, göğüs, kanat ve sırt ağırlıkları çn Fredman ve testler uygulanmıştır. Karkas ağırlığı Çzelge de görüldüğü gb, ortalama olarak karkas ağırlığı beyaz renkl bıldırcınların 74.06, koyu kave bıldırcınların 73.99, doğal renkl bıldırcınların 80.8 ve sarı bıldırcınların 7.8 gramdır. Alkan ve ark. (00) beşnc hafta karkas ağırlığında ortalama olarak 0.57 g değern elde etmşlerdr. Ayaşan ve ark. (000) beşnc hafta karkas ağırlığını gruplara göre ortalama olarak 4.7 le 4.83 gram olarak tespt etmşlerdr. Çzelge de Fredman test sonucuna göre, k-kare değer 3., test sonucuna göre Q=0.57 bulunmuştur ve renklere göre karkas ağırlığı statstksel olarak öneml farklılık göstermemektedr (P>0.05). Çzelge. Karkas ağırlığına at tanıtıcı statstkler Renk N X s Medyan x CV(%) Mnmum Maksmum Beyaz Koyu kahve Doğal Sarı N: Brm sayısı, X : Ortalama, s: Standart sapma, CV (%): Varyasyon katsayısı 73

4 Türk Tarım ve Doğa Blmler Dergs (): 7 77, 05 Çzelge. Karkas ağırlığı çn Fredman ve statstğ Fredman Test statstğ =3. Q=0.57 p But ağırlığı Çzelge 3 te görüldüğü gb, ortalama olarak but ağırlığı beyaz renkl bıldırcınların 6.56, koyu kahve bıldırcınların 7.84, doğal bıldırcınların 4.97 ve sarı bıldırcınların 8.94 gramdır. Oğuz ve Türkmut (999) çalışmalarında çeştl kuşaklar ve hatlardak çalışmalarında but ağırlığını ortalama olarak 4 haftalık erkek bıldırcınlarda 8.77 g le 49.0 g arasında, dşlerde se.45 g le g arasında elde etmşlerdr. Çzelge 4 te Fredman test sonucuna göre k-kare değer.6, test sonucuna göre Q=4.6 bulunmuştur ve renklere göre but ağırlığı statstksel olarak öneml farklılık göstermştr (P<0.05). Çzelge 5 te verlen çoklu karşılaştırma testne göre, beyaz-sarı, koyu kahvedoğal ve doğal-sarı renkl bıldırcınlar arasındak but ağırlıkları farkı statstk açıdan öneml bulunmuştur. Çzelge 3. But ağırlığına at tanıtıcı statstkler Renk N X s x CV (%) Mnmum Maksmum Medyan Beyaz Koyu kahve Doğal Sarı Çzelge 4. But ağırlığı çn Fredman ve statstğ Fredman Test statstğ =.6 Q=4.6 p 0.0 Çzelge 5. But ağırlığına at çoklu karşılaştırma test Renkler / R R Anlamlılık b( A B) t / ( b)( k) Beyaz - koyu kahve Beyaz doğal Beyaz - sarı Öneml Koyu kahve-doğal Öneml Koyu kahve-sarı Doğal-sarı Öneml t / değer anlamlılık düzeynde (b-)(k-) serbestlk derecel t tablo değerdr. Burada =0.05 anlamlılık düzeynde (0-)(4-)=7 serbestlk derecel t tablo değer.05 dr. Göğüs ağırlığı Çzelge 6 da zleneceğ üzere, ortalama olarak göğüs ağırlığı beyaz renkl bıldırcınların 57.73, koyu kahve bıldırcınların 54.09, doğal bıldırcınların 56.7 ve sarı bıldırcınların 5.06 gramdır. Oğuz ve Türkmut (999) çalışmalarında çeştl kuşaklar ve hatlardak çalışmalarında göğüs ağırlığını ortalama olarak 4 haftalık erkek bıldırcınlarda g le 63.4 g arasında, dşlerde se 4.63 g le g elde etmşlerdr. Çzelge 7 de Fredman test sonucuna göre, k-kare değer 7.3, test sonucuna göre Q=.8 bulunmuştur ve renklere göre göğüs ağırlığı farkı statstksel olarak önemsz çıkmıştır (P>0.05). 74

5 Türk Tarım ve Doğa Blmler Dergs (): 7 77, 05 Çzelge 6. Göğüs ağırlığına at tanıtıcı statstkler N X s x CV (%) Mnmum Maksmum Medyan Beyaz Koyu kahve Doğal Sarı Çzelge 7. Göğüs ağırlığı çn Fredman ve test statstğ Fredman Test statstğ =7.3 Q=.8 p 0.06 Kanat ağırlığı Çzelge 8 de görüldüğü gb, ortalama olarak kanat ağırlığı beyaz renkl bıldırcınların 7.96, koyu kahve bıldırcınların 8.74, doğal bıldırcınların 8.06 ve sarı bıldırcınların 9.43 gramdır. Çzelge 9 da Fredman test sonucuna göre, k-kare değer 8.76, test sonucuna göre Q=5.6 bulunmuştur ve renklere göre kanat ağırlığı statstksel olarak öneml farklılık göstermştr (P<0.05). Çzelge 0 da verlen çoklu karşılaştırma testne göre, beyaz le sarı ve doğal le sarı renkl bıldırcınlar arasındak kanat ağırlıkları farkı statstk açıdan öneml bulunmuştur. Çzelge 8. Kanat ağırlığına at tanıtıcı statstkler N X s x CV (%) Mnmum Maksmum Medyan Beyaz Koyu kahve Doğal Sarı Çzelge 9. Kanat ağırlığı çn Fredman ve test statstğ Fredman Test statstğ =8.76 Q=5.6 p Çzelge 0. Kanat ağırlığı çn çoklu karşılaştırma test Renkler / R R Anlamlılık b( A B) t / ( b)( k) Beyaz - koyu kahve Beyaz doğal Beyaz - sarı Öneml Koyu kahve-doğal Koyu kahve-sarı Doğal-sarı Öneml Sırt ağırlığı Çzelge de görüldüğü gb, ortalama olarak sırt ağırlığı beyaz renkl bıldırcınların 37.5, koyu kahve bıldırcınların 38.83, doğal bıldırcınların ve sarı bıldırcınların 33.6 gramdır. Çzelge de Fredman test sonucuna göre, k-kare değer 8.8, test sonucuna göre Q=3.78 bulunmuştur ve renklere göre sırt ağırlığı statstksel olarak öneml farklılık göstermştr (P<0.05). Çzelge 3 de verlen çoklu karşılaştırma testne göre, beyaz le doğal ve doğal le sarı renkl bıldırcınlar arasındak sırt ağırlıkları farkı statstk açıdan öneml bulunmuştur. 75

6 Türk Tarım ve Doğa Blmler Dergs (): 7 77, 05 Çzelge. Sırt ağırlığına at tanıtıcı statstkler Renk N X s x CV (%) Mnmum Maksmum Medyan Beyaz Koyu kahve Doğal Sarı Çzelge. Sırt ağırlığı çn Fredman ve test statstğ Fredman Test statstğ =8.8 p 0.04 sd: serbestlk dereces Q=3.78 Çzelge 3. Sırt ağırlığı çn çoklu karşılaştırma test Renkler / R R Anlamlılık b( A B) t / ( b)( k) Beyaz - koyu kahve Beyaz doğal 0.66 Öneml Beyaz - sarı Koyu kahve-doğal Koyu kahve-sarı Doğal-sarı Öneml Sonuç Sonuç olarak bu çalışmada Japon bıldırcınlarda farklı tüy renkler but ağırlığı, kanat ağırlığı ve sırt ağırlığı üzernde statstk olarak öneml etk ettğ gözlenmştr Fredman test le test benzer sonuçlar göstermştr. Karkas ağırlığı ortalama olarak en yüksek doğal renkl (80.8 g), en düşük se sarı renkl (7.8 g) bıldırcınlardır. But ağırlığı ortalama olarak en yüksek sarı renkl (8.94 g), en düşük se beyaz renkl (6.56 g) bıldırcınlardır. Göğüs ağırlığı ortalama olarak en yüksek beyaz renkl (57.73 g), en düşük se sarı renkl (5.06 g) bıldırcınlardır. Kanat ağırlığı ortalama olarak en yüksek sarı renkl (9.43 g) en düşük se beyaz renkl (7.96 g) bıldırcınlardır. Sırt ağırlığı ortalama olarak en yüksek doğal renkl (45.33 g) en düşük se sarı renkl (33.6 g) bıldırcınlardır. But ağırlığında beyaz le sarı, koyu kahve le doğal ve doğal le sarı renkl bıldırcınlar arasında statstksel olarak öneml farklılık bulunmuştur. Kanat ağırlığında beyaz le sarı ve doğal le sarı renklerde; sırt ağırlığında beyaz le doğal ve doğal le sarı renklerde statstksel olarak öneml farklılık bulunmuştur. But ağırlığı, kanat ağırlığı ve sırt ağırlığının hepsnde doğal le sarı renkler arasındak farklılık gözlenmştr. Sarı rengn söz konusu vücut ağırlıkları üzernde dğer renklerden daha fazla farklılığa sebep olduğu ortaya çıkmıştır. Kaynaklar Alkan, S., Karabağ, K., Galç, A., Karslı, T., Balcıoğlu M. S., 00. Determnaton of Body Weght and Some Carcass Trats n Japanese Quals (Coturnx coturnx aponca) of Dfferent Lnes. Kafkas Ünverstes Veterner Fakültes Dergs, 6(): Ayaşan,T., Baylan, M., Uluocak, A. N., Karasu, Ö., 000. Japon Bıldırcınlarında Eşey ve Değşk Sıklıklarda Barındırmanın Bes Özellklerne Etks. Tavukçuluk Araştırma Dergs, ():47-50, Ankara. Bahe El-Deen, M., 00. Genetc parameters of carcass trats n apanese qual. Proceedngs of XV European Symposum on the Qualty of Poultry Meat. 9- September. Kuşadası- Turkey. Pp Camcı, Ö., 99. Entansf Bıldırcın Yetştrclğ. Teknk Tavukçuluk Dergs. 75: Cneg, K. M., Kmura, M., 990. Poultry Breedng and Genetcs Chapter 3. Mutatons and Maor Varants n Japanese Qual. R.D. Crawford 76

7 Türk Tarım ve Doğa Blmler Dergs (): 7 77, 05 ed. Elsever, Amsterdam, Conover, W. J., 999. Practcal Nonparametrc Statstcs. John Wley and Sons, Inc, New York. Danel, W. W Appled Nonparametrc Statstcs. Houghton Mffln Company, Boston. Dlmen, S., Özgen, H. 97. Yen Br Proten Kaynağı. A. Ü. Veterner Fakültes Yayınları: 80. Çalışmalar: 8. Doğan, İ., Doğan, İ. 04. Adım Adım Çözümlü Parametrk Olmayan İstatstksel Yöntemler. Detay Yayıncılık, Ankara. Fredman, M The use of ranks to avod the assumpton of normalty mplct n the analyss of varance. Journal of the Amercan Statstcal Assocatons, 3: Gamgam, H., Altunkaynak, B., 008. Parametrk Olmayan Yöntemler SPSS Uygulamalı. Gaz Ktabev, Ankara. Gürcan, E. K., Soysal, M. İ., Genç, S., 00. Japon Bıldırcınlarında Canlı Ağırlık le Çeştl Vücut Ölçüler Arasındak İlşklern Temel Bleşenler Analz le Belrlenmes. Tavukçuluk Araştırma Dergs 9 (): Hollander, M., Wolfe, D. A., 973. Nonparametrc Statstcal Methods. John Wley and Sons, New York. Kawahara, T., Sato, K., 976. Genetc parameters of organ and body weghts n the Japanese qual. Poultry Sc. 55:47-5. Lehmann, E. L., 975. Nonparametrc Statstcal Methods Based on Ranks. Holden-Day, SanFrancsco. Oğuz, İ., Türkmut, L., 999. Japon Bıldırcınlarında (Coturnx coturnx aponca) Canlı Ağırlık çn Yapılan Seleksyonun Bazı Parametrelere Etks.. Verm Özellkler ve Genetk Değşmeler (Kazançlar). Tr. J. of Veternary and Anmal Scences. 3:3-39, TÜBİTAK. Oğuz, İ., Mnvelle, F., 00. Effects of Genetcs and breedng on carcass and meat qualty of apanese qual: A revew. Proceedngs of XV European Symposum on the Qualty of Poultry Meat. 9- September. Kuşadası- Turkey. Pp Oğuz, İ., Akşt., M., Önenç., A., Gevrekç., Y. Özdemr., D., Atlan, Ö., 004a. Genetc varablty of meat qualty characterstcs n apanese qual (coturnx coturnx aponca).arch. für Geflüg..68(4): Oğuz, İ., Akşt., M., Önenç. A., Gevrekç., Y., Özdemr., D., Çınar., M. U., Altan, Ö. 004b. Hertablty estmates of meat qualty characterstcs n apanese qual (coturnx coturnx aponca). XXII. World s Poultry Congress. In G4; Genetc aspects of qualty-safety of meat. June 8-3, İstanbul, Turkey., D., 979. Usng Weghted Rankngs n the Analyss of Complete Blocks wth Addtve Block Effects. Journal of the Amercan Statstcal Assocaton. Volume 74, Issue 367, Schüler, L., Hempel, St., Melenz, N Hertabltätskoeffzenten und Maternaleffekte von Lestungesmerkmalen der Japanschen Wachtel (Coturnx coturnx ap.). Arch. für Ter.. 39: Toelle, V.D., Havensten, G. B., Nestor, K. E., Harvey, W. R., 99. Genetc and phenotypc relatonshps n Japanese qual.. Body weght, carcass, and organ measurements. Poultry Sc. 70: Tserven-Gous, A.S., 986. Yannakopoulos, A.: Carcase Characterstcs of Japanese Qual at 4 Days of Age. Brtsh Poultry Scence. 7: 3-7. Wlcox, R., R., 987. New Statstcal Procedures for the Socal Scences. Lawrance Erlbaum Assocates, Inc., New Jersey, 40p. Yolcu, H. İ., Balcıoğlu, M. S., Karabağ, K., Şahn, E., 006. Japon Bıldırcınlarında Canlı Ağırlık İçn Yapılan İk Yönlü Seleksyonun Ve Cnsyetn Karkas Ve Bazı Organ Ağırlıklarına Etkler. Akdenz Ünverstes Zraat Fakültes Dergs, 9(),

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN TEŞHİSİ Robust Regresson Method and Dagnose Of Outlers on Several Socal Data Dayanıklı Yöntem 76 ÖZ Özlem YORULMAZ * Araştırmanın

Detaylı

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 007 : 13 : 1 : 911

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI Ekonometr ve İstatstk Sayı:7 2008 51-87 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU:

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 80 94 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ ÇOK

Detaylı

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ Öz Aşır ÖZBEK a Tamer EREN b Hzmet sağlayıcılar ya da üçüncü part lojstk (3PL) frmalar, şletmenn ana faalyetler dışında kalan, geleneksel

Detaylı

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Uludağ Ünverstes Mühendslk-Mmarlık Fakültes Dergs, Clt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Emrah YÜRÜKLÜ * Osman

Detaylı

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model Tahmn Sorunu Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometr 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekm 2011) Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported

Detaylı

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu Enerj Sstemlernde Yapay Arı Kolons (YAK) Algortması Kullanarak Yük Akışı Optmzasyonu Nhat Pamuk Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket (TEİAŞ), 5. İletm Tess ve İşletme Grup Müdürlüğü, Sakarya nhatpamuk@gmal.com.tr

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI Cem Celal TUTUM İ.T.Ü. ROTAM, Makne Yük. Müh. ÖZET: Bu çalışmada düzlemsel kafes sstemlern belrl

Detaylı

Değişik Yüzey Profiline Sahip Tek Geçişli Plaka Tipli Isı Değiştiricilerinde Isı Transferinin İncelenmesi

Değişik Yüzey Profiline Sahip Tek Geçişli Plaka Tipli Isı Değiştiricilerinde Isı Transferinin İncelenmesi Fırat Ünv. Fen ve Mü. Bl. ergs Sene and Eng. J of Fırat Unv. 18 (4), 569-575, 2006 18 (4), 569-575, 2006 eğşk Yüzey Proflne Sap Tek Geçşl Plaka Tpl Isı eğştrlernde Isı Transfernn İnelenmes Hüseyn BENLİ

Detaylı

EGE BÖLGESİ ALT YÜKSELTİ KUŞAĞI ISLAH ZONU NDA (0-400 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) DÖL DENEMELERİ (8. YAŞ SONUÇLARI) (ODC: 165.

EGE BÖLGESİ ALT YÜKSELTİ KUŞAĞI ISLAH ZONU NDA (0-400 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) DÖL DENEMELERİ (8. YAŞ SONUÇLARI) (ODC: 165. Bakanlık Yayın : 404 Müdürlük Yayın : 35 EGE BÖLGESİ ALT YÜKSELTİ KUŞAĞI ISLAH ZONU NDA (0-400 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) DÖL DENEMELERİ (8. YAŞ SONUÇLARI) (ODC: 165.3) Turkish Red Pine (Pinus brutia

Detaylı

Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Becerilerinin Karşılaştırılması

Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Becerilerinin Karşılaştırılması Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2008 () 23. Sayı 85 Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Becerilerinin Karşılaştırılması

Detaylı

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006)

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006) M. MUCUK, V. ALPTEKİN Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (975-2006) Mehmet MUCUK * Volkan ALPTEKİN ** Özet Vergi gelirleri devletin en önemli finansman kaynaklarından birini teşkil

Detaylı

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:1, s.127-136 Year:2012, Vol:4, No:1, s. 127-136 Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik

Detaylı

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI: YOZGAT ÖRNEĞİ SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Detaylı

Türkiye de Bölgesel Gelir Eşitsizliği

Türkiye de Bölgesel Gelir Eşitsizliği MAKALE / ARTICLE Türkiye de Bölgesel Gelir Eşitsizliği Regional Income Inequality in Turkey Alpay FİLİZTEKİN, 1 Murat Alp ÇELİK 2 Bu araştırmada Türkiye İstatistik Kurumu nun 1994 ve 2003 Hane Halkı Gelir

Detaylı

Bilgi Yönetimi Projelerinde izlenmesi Gereken Yol Haritası için Öneriler. Fahrettin ÖZDEMiRCi* ve Sabri ALYAKUT** Abstract

Bilgi Yönetimi Projelerinde izlenmesi Gereken Yol Haritası için Öneriler. Fahrettin ÖZDEMiRCi* ve Sabri ALYAKUT** Abstract BILGI DÜNYASI, 2012, 13 (2) 557-564 Blg Yönetm Projelernde zlenmes Gereken Yol Hartası çn Önerler Recommendatons for Roadmap of Informaton Management Projects Fahrettn ÖZDEMRC* ve Sabr ALYAKUT** Öz Son

Detaylı

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 211-232 Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ebru DEMİRCİOĞLU Murat ÖZDEMİR Öz Bu araştırmada

Detaylı

Üstbiliş Ölçeği-30 un Türkçe Uyarlaması, Geçerliği, Güvenirliği, Kaygı ve Obsesif-Kompülsif Belir lerle İlişkisi

Üstbiliş Ölçeği-30 un Türkçe Uyarlaması, Geçerliği, Güvenirliği, Kaygı ve Obsesif-Kompülsif Belir lerle İlişkisi Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(2): 2. ÇIKTI Üstbiliş Ölçeği-30 un Türkçe Uyarlaması, Geçerliği, Güvenirliği, Kaygı ve Obsesif-Kompülsif Belir lerle İlişkisi BASKIDA Dr. Ahmet TOSUN 1, Dr. Metehan IRAK

Detaylı

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri Özlem Gürbüz Kılıç 1 Nevin Eryüce 2 ÖZET Çalışma, farklı su stresi koşullarında potasyumun farklı

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 22.06.2011 Cilt: 13, Sayı: 3, Yıl: 2011, Sayfa: 39-63 Online Yayın Tarihi: 26.10.2011 ISSN:

Detaylı

Üst Düzey Yöneticilerin Sahip Olması Gereken Yönetsel Yetkinliklerin Belirlenmesine Đlişkin Ampirik Bir Çalışma

Üst Düzey Yöneticilerin Sahip Olması Gereken Yönetsel Yetkinliklerin Belirlenmesine Đlişkin Ampirik Bir Çalışma Belirlenmesine Đlişkin Ampirik Bir Çalışma * ** ÖZET: Üst düzey yöneticilerin sahip olması gereken yetkinlikler hem uygulayıcılar hem de ilgili araştırmacılar için yeni bir inceleme alanı olarak kabul

Detaylı

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 17, s. 439-468 ERGENLERDE BENLİK SAYGISI

Detaylı

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8 (1) 2007, 92-107 DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC FACTORS ON JOB SATISFACTION:

Detaylı

AKDENİZ BÖLGESİ ORTA YÜKSELTİ KUŞAĞI (401-800 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ISLAH ZONUNDA DÖL DENEMELERİ (4. YAŞ SONUÇLARI)

AKDENİZ BÖLGESİ ORTA YÜKSELTİ KUŞAĞI (401-800 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ISLAH ZONUNDA DÖL DENEMELERİ (4. YAŞ SONUÇLARI) Bakanlık Yayın No: 296 Müdürlük Yayın No: 28 ISBN: 975-8273-85-X AKDENİZ BÖLGESİ ORTA YÜKSELTİ KUŞAĞI (401-800 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ISLAH ZONUNDA DÖL DENEMELERİ (4. YAŞ SONUÇLARI) (ODC: 165.3)

Detaylı

Internet Tabanlı Uzaktan Eğitimin Etkililiği:Bir Meta-Analiz Çalışması

Internet Tabanlı Uzaktan Eğitimin Etkililiği:Bir Meta-Analiz Çalışması Internet Tabanlı Uzaktan Eğitimin Etkililiği:Bir Meta-Analiz Çalışması Arş.Gör Mehmet Can Şahin mcsahin@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Yrd. Doç.Dr. Mehmet

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

SEÇME GEREKTİREN, KISA CEVAPLI VE DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİNİN MADDE VE TEST ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Erol KARACA

SEÇME GEREKTİREN, KISA CEVAPLI VE DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİNİN MADDE VE TEST ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Erol KARACA SEÇME GEREKTİREN, KISA CEVAPLI VE DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİNİN MADDE VE TEST ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Erol KARACA ÖZET. - Bu araştırmada seçme gerektiren, kısa cevaplı ve doğru-yanlış test maddelerinin

Detaylı