Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 BARI GAZETECL: TÜRK YAZILI BASININDA 2003 IRAK SAVAI HABERLERNN DEERLENDRLMES PEACE JOURNALISM: AN ANALYSE WHICH RELATED EVALUATION OF 2003 NEWS OF IRAQ WAR IN TURKISH WRITTEN PRESS Özet. Pelin DÜNDAR adiye DENZ Barı gazeteciliini tüm yönleriyle ele almayı amaçlayan bu çalımada; öncelikle barı gazetecilii kavramı, kavramın ilevselliini engelleyen unsurlar ve yapı taları incelenmitir. Çalımanın devam eden kısmında ise, ilitirilmi gazetecilik olgusu üzerinde durulmu ve konu esasıyla eletirel gözle bakılmıtır. Barı gazeteciliinin Türkiye deki görünümünü sergilemek amacıyla hazırlanan bu çalımada, Türk yazılı basınındaki 2003 Irak savaı haberleri, söylem analizi yöntemiyle barı gazetecilii açısından incelenmitir. Anahtar Kelimeler: Barı Gazetecilii, Söylem Analizi, litirilmi Gazetecilik. Abstract In this study which intended to address all aspects of peace journalism s firstly investigated that concept of peace journalism, difficulties which rumples functions of peace journalism and structure points which constitutes also. At ongoing study, focused on embedded journalism and the issues on the basis of cases were examined critically. This study which prepared for to present the appearance of peace journalism in Turkey, 2003 news of Iraq war has been examined ın Turkish written press by pronunciation analsying method. Key Words: Peace Journalism, Discource Analyse, Embassed Journalism Giri nsan hakları, barı, demokrasi, eitlik gibi kavramlara katkı salayabilen bir habercilik anlayıının mümkün olduu düüncesi, geleneksel gazetecilikten farklı olarak yeni habercilik anlayılarının ortaya çıkmasına neden olmutur. Hak habercilii, barı gazetecilii, yurtta habercilii gibi farklı isimlerle ortaya çıkan bu akımlar, medyanın temsil yaratma, gündem oluturma, konumlandırma gücüne atıflar yaparak, toplumdaki sorunların giderilmesine katkı salayabilecei varsayımına dayanmaktadır. Bu balamda geleneksel gazetecilik anlayıının nesnellie yaptıı vurguya karın, hak habercilii, barı gazetecilii adı altında ortaya çıkan bu yeni akımlar, genel bir tarafsızlık söyleminin ardına gizlenmi habercilik yerine barıtan, toplumda geri kalan kiilerden / gruplardan yana bir habercilik pratiini önermektedir. Türk yazılı basınında barı gazeteciliinin, haber metinlerde ne kadar uygulandıını ortaya koymayı amaçlayan bu çalımada; öncelikle ilitirilmi gazetecilik, barı gazetecilii ve yurtta gazetecilii kavramları tartıılmıtır. Son bölümde ise, barıtan yana bir habercilik anlayıının varlıını ölçmenin en iyi örneklemi olduunu düündüümüz sava haberleri üzerinden Türkiye de yazılı basının barı gazeteciliine yönelik tutumları incelenmitir. Haberlerde iddete, çatımaya ve savaa dayalı unsurlardan ziyade, barıı tevik edici bir söylem kullanmanın, barıa katkı salayacaı düüncesinden Doç. Dr., Ege Üniversitesi letiim Fakültesi, Basın Ekonomisi ve letmecilii Anabilim Dalı Öretim Üyesi, Dr. Ar. Gör., Ege Üniversitesi letiim Fakültesi, Genel Gazetecilik Anabilim Dalı Öretim Elemanı,

2 201 hareket eden bu çalımada, Türkiye nin önde gelen gazetelerinde 2003 Irak Savaı haberlerinin nasıl temsil edildii analiz edilmitir. Barı Gazetecilii Kavramı Gazeteciliin profesyonel kodları objektiflik unsuru üzerine kurulu olmasına ramen, gazetecinin haber yapım süreçlerinde kendisini etnosentrik bakı açısından, ideolojisinden, dünya görüünden arındıramaması, haber söyleminin objektiflikten uzak ve genel kanaati besleyen bir ekilde ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle gazetecilik meslei açısından yurtta gazetecilii, barı gazetecilii ve ilitirilmi gazetecilik gibi yeni arayıların varlıı kendini göstermitir. Geleneksel gazetecilik anlayıının, sava haberlerini sunarken, zaman zaman barıçıl unsurlardan ziyade çatımaya ve savaa ilikin unsurları ön plana çıkardıı eletirisi, yeni arayıların çıkı noktasını oluturmutur. Bu gazetecilik, olay / sorun odaklı haberin deerini olaan dıılıında bulan, haber kaynaı olarak seçkinleri kullanan, öte yandan nesnellik ve dengelilik adına iki tarafın söylediklerini vermeyi yeterli marifet sayan, böylelikle iyiler-kötüler, suçlular-kurbanlar gibi ikili karıtlıklar üzerine kurulu bir dünya tasarımını ortaya koyan bir gazetecilik anlayııdır. (Alanku, 2009: 113) Böyle bir haber sunumu ise, toplumda biz ve öteki karıtlıının domasına, eitsiz toplumsal tabakalar yaratılmasına ya da sürdürülmesine katkı salayacaktır. Barı gazetecilii, bu temel düünceden hareketle sava haberlerine ilikin yukarıda bahsedilen tutumlardan kaçınan, yeni bir haber söyleminden söz etmektedir. Sava gazeteciliine karın popüler bir kavram olarak kullanılmaya balanan barı gazetecilii, temel olarak medyanın barı getirme konusuna olumlu katkı yapması gerei üzerine kurulmutur. Bu balamda da; sadece editörlerin deil, aynı zamanda muhabirlerin de çatımaya ait iddetten uzak bir takım tepkilere daha fazla yer vermek suretiyle toplumu cesaretlendirmek ve bu dorultuda da ne tarz haberlerin verilmesi gerektii ve bunların nasıl sunulacaı hususunda seçim yapmak temeline dayandırılan bir gazetecilik anlayıı olarak karımıza çıkmaktadır. Sevda Alanku barı gazeteciliini öyle tarif etmektedir: Barı gazetecilii barıı savunan, barıa, barı için yapılanlara haber deeri atfeden, bu arada çatımalı durumlarla ilgili olarak yapılan her türlü habercilikte savaı, iddeti kıkırtmak yerine barıı, çözümü kolaylatırmak peinde olan bir gazetecilik türüdür: (Alanku, 2009: 112) Süleyman rvan ise medyanın barı konusunda üstlenebilecei role vurgu yapmaktadır. rvan a göre; barı gazetecilii bakımından medya tansiyonu çatımanın tarafları arasında veya içinde yükseltmek yönünden olumsuz bir rol oynarsa, aynı zamanda barıı getirmek yönünden de olumlu bir rol oynayabilir. (rvan, 2006: 34-39) Bu çerçeveden bakıldıında da; sava veya barı çabaları söz konusu olduunda; biz ve elde ettiklerimiz ve beraberinde onlar ve kaybettikleri eklindeki ifadeler terk edilerek, bunun yerine tarafların kazanımları üzerinde younlamak tercih edilir hale gelmitir. Dolayısıyla neresinden bakılırsa bakılsın, barı gazetecilii iyi niyetle gerçekletirilecek bir gazetecilik türüdür ve toplumlara ve insanlara iyi niyetle yaklaılmasını amaçlamaktadır: (Tokgöz, 2008: 404) Tokgöz ün barı gazeteciliinin topluma hizmet ettii yönündeki düüncesi, Theodore Peterson ın düüncelerini desteklemektedir. Barı gazetecilii fikrini, Theodore Peterson (1963) tarafından çerçevesi çizilen toplumsal sorumluluk kuramına dayandırmak mümkündür. Peterson a göre basın çada toplumda kitle iletiimin yaamsal ilevlerini yerine getirmede topluma karı sorumludur. (rvan 2008: 267) Kanımızca Peterson un kitle iletiimin ilevleri bakımından öne sürdüü topluma karı sorumlu bir habercilik anlayıının dier yanını, kamplamalardan uzak, eitlikçi, toplum hiyerarisinin gerisinde kalan kiilere/gruplara özen gösteren habercilik söylemi oluturmaktadır. Bugün hak habercilii, barı gazetecilii, yurtta gazetecilii gibi kavramlardan söz ediyor olmamız, medya haberlerinin genel olarak bu unsurları göz ardı ettiini göstermektedir. Medyanın bu tutumu, gazetecinin, haber kuruluunun, toplumun ideolojik/kültürel/toplumsal kodlardan beslenen farkında olunmayan bir ihmal ya da farkında olunan kasıtlı bir çaba olarak ortaya çıkmaktadır. Bu noktadan hareketle bir sonraki balık altında barı gazeteciliini engelleyen unsurların neler olduu tartıılmıtır. Barı Gazeteciliinin Önündeki Engeller rvan (rvan, 2008), barı gazeteciliinin önündeki engellerin sadece bireysel düzlemde deil, kurumsal ve ideolojik düzlemde de ortaya çıktıını söylemektedir. rvan a göre; gazetecinin öncelikle çatımanın nedenlerini ortaya koyması gerekmektedir. Buna balı olarak da; çatımanın ne zaman çıkabilecei ihtimalini de hem eldeki verilerden hem de geçmi tecrübelerinden faydalanmak suretiyle

3 202 kestirebilmesi arttır. Dolayısıyla da gazetecinin kaynakların sınırlı olduu zamanların yanı sıra iletiim yetersizliinin yaandıı anları, yanlı birtakım algılamaların olabilme ihtimali olduu zaman dilimlerini, güven bunalımının hâkimiyet kazandıı ortamları dikkate alması arttır. Bunların dıında, geçmiten gelen birtakım çözülemeyen hususların imdiye yansıdıı atmosferleri, karılıklı süregelen ilikilerin deerini yitirmeye baladıı ve kaynak daılımında adaletsizliin yaandıı süreçleri de çatıma ihtimalini yükselten dier sebepler olarak deerlendirmek gerekmektedir. Bu deerlendirme süreci sadece çatımanın temellerini ortaya koymak deil, aynı zamanda çatımanın tarafları ve hedefleri üzerinde de younlamanın yaanması açısından gereklidir. Ayrıca yapılan deerlendirme, çatımayı berrak bir hale sokarken bunu her tarafa eit söz hakkı vermek suretiyle gerçekletirmektedir. nsani boyutun ihmal edilmemesi gereini baz alan deerlendirme süreci, iddet olgusunun görünmeyen unsurlarına deinmek ve henüz iddet ortamı vücut kazanmamıken iddetin nasıl önlenebilecei üzerine mantık yürütme esasını temel olarak almaktadır. Halbuki; geleneksel gazeteciliinin olumasına alt yapı hazırlayan içinde yaanılan zaman dilimine younlama, acı ve iddete yönelen ilgi, kolay ve anlaılabilir olanı baz almak ve etnik anlamdaki merkeziyetçilik yukarıda sözü edilenlerin yapılamayıının en esas nedenleridir. Dier taraftan gazetelere birer basın iletmesi gözüyle bakıldıında ise, temel amaçların süreklilik ve toplumsal sorumluluun yanında kar olduu gerçei; ister istemez ayakta kalma mücadelesi veren gazeteleri ticari anlamda birtakım kaygılar içerisinde kalmak durumunda bırakmıtır. Barı gazeteciliine kurumsal düzlemde engel olarak görülebilecek bu durum, ticari kaygılar, medya sahiplii iktidar ilikileri nedeniyle haber yapım süreçlerini dorudan etkilemekte ve biçimlendirmektedir. deolojik açıdan yaklaıldıında ise, çatıma ortamı ulusal yerine uluslararası bir perspektife dayandırıldıında; basının milliyetçi yaklaımı arka plana atmadan olay ya da olgular üzerine eilmesi barı gazeteciliinin oluumuna ket vurmaktadır. Çünkü gazetecilerin yaptıkları haberlerin genelde iyi taraf olarak yer edinen biz hakkında yapılması ve bunun tersine kötü olarak adı geçen ya da onlar diye ilem gören tarafın haberlerde gerektii kadar temsil edilmemesi, barı gazeteciliinin anlam bulacaına ilikin kaygıları beraberinde getirmektedir. Gazetecinin etnik, dini, cinsiyetçi ideolojilerle biçimlenen biz algısı, haberlerde de öne çıkmakta, karısında ise bizden olmayan bir onlar grubu yaratmaktadır. Biz/onlar farklılaması temelinde yapılanan haberler ise, barıa katkı salamamaktadır. Barı Gazeteciliini Çevreleyen Yeni Gazetecilik Anlayıları: Hak Odaklı Habercilik ve Yurtta Gazetecilii Demokratik gelimilik düzeyi ne olursa olsun, dünya üzerindeki tüm ülkelerde insan hakları ihlallerine rastlanmaktadır. Toplumsal düzene bakıldıında kadınların, çocukların, yoksulların, herhangi bir sebepten ötürü ayrımcılıa maruz kalan grupların, içinde bulundukları kötü koulların olaan dönemlerde medya için haber deeri taımadıı ancak adı geçen grupların olumsuz davranıları söz konusu olduunda haber konusu olduu görülmektedir. Örnein, sokak çocuklarının durumlarına çözüm arayıcı haberler medyada çounlukla yer almazken, bu çocuklara suç öznesi oldukları durumlarda haber metinlerde geni yer verilmektedir. Yine kadınların ekonomik düzen içerisinde yer edinmeleri, güçlü pozisyonlara erimeleri yeterince haber konusu yapılmazken, iddete maruz kalan ya da cinsel obje olarak kadın haberleri daha fazla yapılmaktadır. Bu durum gazetecilikte hak habercilii adı altında yeni bir anlayıı ortaya çıkarmaktadır. Bütün bunlar hak ihlallerini haber konusu olmaktan çıkaracak yeni bir yönelime olan ihtiyacın göstergesidir. Bu balamda hak odaklı habercilii; haberin tanımının, çerçevelenme biçiminin deimesi, elit odaklı olmaktan çıkarak farklılıklardan ötürü hak ihlallerine ve ayrımcılıklara daha çok urayan ötekiler lehinde kılınması olarak ifade etmek mümkündür. (Alanku, 2009: 109) Hak odaklı haberciliin ilevsel olabilmesi için, gazeteciliin geleneksel kodlarının ve genel geçer ilkelerinin yazı bozumuna uratılmasıyla ie balamak gerekmektedir. Gazetecinin, haber yaptıı toplumdaki eitsizliklerin farkına varıp, sadece olanı biteni aktarmaktan ziyade bu eitsizlikleri giderici bir tutumla haberlerini sunması ve toplumu bilinçlendirmeye yönelik bir misyona sahip olması beklenmektedir. Barı gazetecilii ile paralel giden bir dier gazetecilik anlayıı yurtta gazeteciliidir. Yurtta gazetecilii ya da dier adıyla kamu gazetecilii, medya eletirilerinin hayli arttıı son yıllarda hâkim medyadaki mevcut gazetecilik pratiini sorgulayarak yeni bir anlayıla demokrasiye farklı açılımlar getirme amacını taımaktadır. Jan Schaffer a göre, bu gazetecilik anlayıından beklenmesi gereken insanlarda problemlerine sahip çıkma duyarlılıının gelitirilmesi, e deyile yurtta olma bilincinin ve sorumluluun yurtta gazeteleri tarafından tetiklenmesidir. Ancak burada tetiklemeden kasıt, partizan

4 203 gazetecilik yapılması da deildir. (Cangöz, 2005: 109) Yurtta gazetecilii doruluk, nesnellik, baımsızlık ve adalet unsurlarını temel aldıından dolayı geleneksel gazetecilik anlayıından çok farklı deildir. Bu sebeple de; gazetecilerin uymaları söz konusuyken dikkate almadıkları ilkeler üzerinde durmaktadır. Haber tanımını genileten dolayısıyla haberin çerçevesini yeniden ina ederek okuyucunun ilgisini arttırmayı hedef alan yurtta gazeteciliinde denge unsuru, okuyucular açısından yeniden tanımlanmak durumunda kalmıtır. Gazetecilerle yurttalar arasındaki mesafeyi etkileim olgusuna önem vermek suretiyle kaldırmaya çalıan yurtta gazetecilii, kamu adına hareket ederek bu anlamda da yasama, yargı ve yürütmeyi takip etmek suretiyle bu kurumları uyarmak görevini de üstlenmitir. Amaç; dıarıdan tarafsız bir güç sıfatıyla deiim ya da dönüüm konusunda basını zorlamak, bu anlamda da basın ile kamu gözcülüü sıfatını bütüncül kılmaktır. Yurtta gazetecilii, halkı temsil etme mantıından hareket ederek sadece olaanüstü durumlarda insanın haber öznesi olmasına sıcak bakmamakta, insana yönelik sorunların olumadan önce dile getirilebilmesi için uygun koulların yaratılabilmesini ve bu konuda fırsatların tanınmasını temel olarak almaktadır. litirilmi Gazetecilikten Barı Gazeteciliine Medyanın sava, felaket, kriz gibi olgulara sıradan olaylardan daha fazla ilgi duyduu bilinen bir gerçektir. Çünkü sava bata olmak üzere her türden iddet medya için haber deeri taır. Aslında haber deeri taımaktan öte medya adeta iddetler tarafından beslenir. (Arsan, 2005: 126) Bu anlamda 2003 yılı Mart ayında balayan Irak Savaı yeni bir gazetecilik türünü ortaya çıkarmıtır. litirilmi gazetecilik olarak ifade edilen bu yeni gazetecilik anlayıı, Pentagon un 2003 yılında balayan Irak savaıyla beraber yeni iletiim politikasını açıklaması neticesinde gündeme gelmitir. Irak ta meydana gelse de tüm dünyayı etkisine alan Irak savaında yüzlerce gazeteci, savaı kendi ülkeleri adına izlemek durumunda kalmılardır. Savaına ana aktörü olan ABD nin, savaa ilikin enformasyonun aktarılmasında seçilmi haber kurulularına izin vermesi ve yapılan haberleri bizzat denetlemesi effaf ve özgür olmayan bir iletiim biçimini ortaya çıkarmıtır. Yapılan anlamaların odak noktası, gazetecilerin sava ortamında gündeme gelen güvenlik sorununa çözüm bulmaktır. Teknolojik imkânlardan faydalanmak suretiyle yüzde yüz güvenli olmasa da ordunun himayesi altında ülkelerine haber geçen gazeteciler açısından avantajlı gibi görünen bu sürecin gerçeklemesi, bazı koullar dâhilinde olmutur. mzalanan sözlemeler neticesinde; basın çalıanı ilitirilme sürecine katılmakla, sadece hükümetin yönetim ve direktiflerini deil, aynı zamanda yönetmeliklerini de benimsemekte, buna aykırı davranıın da ilitirilme sürecini sonlandıracaını bilerek hareket etmektedir. Birçok noktada gazeteciyi sınırlayan ve kısıtlayan ilitirilme süreci, meslein etik kurallar çerçevesinde gerçekletirilmesine engel tekil etmekte dolayısıyla barı ortamının olumasına ket vurmaktadır. Oysa devletler uygar bir yöntem olan diplomatik görümeler aracılııyla çözemedikleri konuları iddete bavurarak halletmeye çalıırlar bu anlamda sava, politikanın ve diplomasinin kanlı bir devamı sayılır. Böyle bir olguyu, böyle bir ortamı izlemek, aktarmak için sava muhabirinin uyması gereken bazı koullar vardır; birinci koul, barıtan yana olmaktır. (Çubukçu, 2005: 46). Sava gazetecilii, bir tarafın sözcüsü gibi hareket ederken ve buna ilaveten gazetecilik anlayıını tamamen bir propaganda aygıtına dönütürürken, bundan farklı olarak barı gazetecilii tarafların gerçei söylemesi gerektii düüncesinden hareket ederek, tüm tarafların yanlılarını ve yalanlarını ortaya döken bir gazetecilik anlayıı sergilemektedir. Çatımayı effaflatıran, propagandanın dıında kalan, olaylara empatik yaklaan ve her eyden önemlisi her iki tarafı da insan olarak görme düüncesinden hareket eden barı gazeteciliinden farklı olarak ilitirilmi gazetecilik, biz / onlar ayrımını odak noktası yapan, bilgiyi gizleme amaçlı hareket eden ve sadece ölen insanların sayılarını vererek sonucun ardalanını unutturan bir gerçei ifade etmektedir. Dolayısıyla haberlerin, gerçekte olayların tarihsel boyutu düünülerek hazırlanmadıına dikkat çeken ve yine haberlerin çatıma, iddet ve trajediye ait görüntü ve bilgileri sunarken çatımaya neden olan gerçeklere ilikin bilgiyi aktarmaktan uzak hareket eden ilitirilmi gazetecilik, iddet politikasını, deerini yalnızca ortadaki tesirleriyle deerlendirmekte, bunun yerine görünmeyen bir takım etkileri haberletirme konusunda efor sarf etmemektedir. Bu da duyarlı insan olma formatından uzaklaan gazetecileri, rutin bir çizgiye sokmakta ve barıa katkı yapmaktan uzaklatırmaktadır. Barı gazeteciliinde insanları aaılayan, iddeti ve çeitli noktalardaki ayrımcılıı tetikleyen bir haber söyleminden kaçınmak önem taımaktadır. Dolayısıyla

5 204 haberler yaparken, manet ve sürmaneti belirlerken bu öngörü içerisinde hareket edilmelidir. nsana gereken deer ve hassasiyeti göstermek, barı gazeteciliinin en önemli unsurlarındandır. Barı Gazetecilii ve Toplumsal Kalite Kalitenin tamamlayıcı unsurlarından biri olan güvenilirlik, okuyucunun gazeteyle bütünlemesi açısından son derece önem taımaktadır. Bu balamda, barı gazeteciliinin daha kaliteli bir toplum yaantısına hizmet edecei düünülmektedir. Savaın vahetini göstermek bundan holandıımız anlamına gelmez. Savalarda yapılan haberler, çekilen görüntüler savaın gidiatını etkilemese bile insanların sava hakkındaki görülerini deitirebilir, onları etkileyebilir: (Çubukçu 2005: 47) Sava hakkındaki görüleri etkileyebilme gücüne sahip olan medyanın, sava öelerinden ziyade barı öelerini vurgulaması toplumsal yaama önemli katkılar salayacaktır. Haber deeri/insan deeri ayrımında ikincisini benimseyen barı gazeteciliine giden yolda savaan insanları deil, savamak zorunda bırakılan insanları, savaı önleme hususunda atılabilecek adımlar üzerinde durabilmek için dikkate almak gerekmektedir. Toptan tüfekten, sava esnasında kolunu bacaını kaybeden insanlardan bahsetmek yerine onları bu duruma sürükleyen radikal gerçekler üzerinde younlamak, çabaları belli bir noktaya götürmek için arttır. Bu sebeple unu daima hatırlamamız gerekiyor; savaı gerçekletiren de, savaın maduru olanlar da insanlardır. O halde, haberin temel hassasiyetini insan öesinin önemi oluturursa, daha barıçıl bir toplumun ortaya çıkmasını salamak mümkün olabilecektir. Bu balamda barı gazetecilii, toplumsal kalitenin de önemli unsurlarından biri olan liderlik için öncü olabilecek, toplumsal faydanın arttırılması için olumlu katkılar salayabilecektir. Tüm bunların dıında gazetelerin ve de gazetecilerin sürekli gelime zihniyetine sıcak bakmaları gerekmektedir. Japonların Kaizen felsefesinde belirtilen iyi yoktur çünkü iyinin de daha iyisi vardır görüünden hareket eden gazetelerin/gazetecilerin öze inmeleri, görünmeyeni görüp deerlendirme becerisine sahip olabilmeleri, doal olarak barı gazeteciliinin oluumuna ve sürdürülebilmesine katkıda bulunmalarını kolaylatıracaktır. litirilmi gazeteciliin sonuçlarından toplum lehine ders çıkarabilmek, bu nokta da barı gazeteciliinin toplum açısından önemini kavrayabilmek, görünmeyen gerçekleri ilgi konusu yapabilmek önemli misyonlar olarak karımıza çıkmaktadır. Bunun için bilgi yönetim süreciyle dorudan ilintili olan, bilgi unsurunun yıın tekil etmekten kurtarılması ve haber seçimlerinde yaama artı deer katan tarza ilenmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Türk Yazılı Basınında 2003 Irak Savaı Haberlerinin Deerlendirilmesine Yönelik Bir Aratırma Aratırmanın Konusu ve Amaç Çatıma haberlerinin bile barı eksenli verilmesi ve barıın özendirilmesi amacını taıyan barı gazetecilii, sava durumunda dahi haberlerin önyargılardan, ideolojilerden arınmı barıa taraf bir ekilde sunulması unsurunu ön plana çıkarmaktadır. Geleneksel gazetecilik anlayıında sava ve çatıma haberleri, biz ve onlar kamplaması çerçevesinde verilebilmektedir. Barı gazeteciliinde bu durum eletirilmekte ve alternatif bir gazetecilik tutumu sergilenmesi gerektii vurgulanmaktadır. Savaa ilikin haberler, haklılıa yapılan vurgu ile biz ve haksızlıklara yapılan vurgu ile onlar kavramsallatırmaları temelinde sunulduu sürece, barıa hizmet etmemekte, tam aksine savaı körüklemektedir. Türkiye deki gazetelerin sava karısındaki tutumlarını incelemeyi amaçlayan bu çalımada, 2003 yılında Amerika nın Irak a müdahalesiyle balayan Irak Savaı süreci, barı gazetecilii açısından irdelenmitir. Yöntem ve Teknik Aratırmada yöntem olarak söylem analizi kullanılmıtır. Söylem analizinin tercih edilmesinin nedeni, özünde, açık ya da gizli bir ekilde biz e yapılan olumlu vurguyu ve onlar a yapılan olumsuz vurguyu ortaya çıkarmaya yönelik bir yöntem olmasıdır. Barı gazeteciliinde de, gazeteler savaın tarafları arasında böyle bir ayrıma gitmektedir. Ayrıca, söylem analizi metnin içindeki ikircikli, açık ya da örtük ifadelerden söylenenin yanında söylenmeyeni ortaya çıkarmaya çalımaktadır. Haber metinleri yapı bozumuna uratılmakta, haberin arkasında yatan ideolojik arka planlar ortaya konulmaya çalıılmaktadır. Gazeteler sava ve çatıma haberlerinde, ilk bakıta savaı destekleyen bir tutum içerisine girmemekte ancak alt metinlerde örtük bir ekilde barıtan yana olmayan bir haber söylemine rastlanabilmektedir. Bu

6 205 çalımada; ABD nin Irak a balattıı operasyonun Türk basınında nasıl sunulduu söylem analizi yöntemi ile incelenmitir. Söylem analizi, medya metinlerinin ideolojik ve eletirel olarak incelemesini ve metinlerin ardalanında yatan düüncenin yorumlamaya dayanarak ortaya çıkarılmasını amaçlayan bir yöntemdir. Söylem analizi, keif yoluyla bilgi elde etmeye yönelik bir analizdir. (Sözen, 1999: 86) Van Dijk a göre; söylem analizinin ilkeleri haber söz dizimi (sentaks), açılı ve kapanı söylemi, hikâyenin kurulması, haber balıkları, haberin bütünsel anlatımı, söylemin konusu, haberin retorii yani haberin formüle edili biçimi ve balamıyla oluturulan ikna edici soyutlamaların toplumsal balama yerletirilmesi ve kapanıla gerçekletirilir (Bulut vd., 2004: 126). Van Dijk ın bu yöntemi iki temel çözümleme üzerine kurmutur. Bunlar, haberlerin makro ve mikro analizidir. Makro yapı haber balıkları, giri, sonuç genel fikir verme ilevine sahiptir. Ana metinde esas olay, arka plan bilgileri balam ve yorumlar yer alır. En önemli bilgiler öncelikle verilerek okuyucuya neyin daha önemli olduu bildirilmektedir. (Bulut vd., 2004:126) Makro yapı tematik ve ematik çözümleme olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tematik çözümleme; üst balık, balık, alt balık, spot ve haber girilerini incelemektedir. Buna göre balık ve haber girii, özetlemenin yanı sıra, metne giri görevini de görür. Balık, spot ve haber giriinden oluan standart bir haberin incelenmesi, haberde genelden özele, en önemli bilginin önce verilmesinden, önemsiz ayrıntılara doru bir hiyerari olduunu gösterir. Öte yandan durum ve yorum bölümlerinden oluan ematik çözümleme, Van Dijk ın önem verdii dier makro çözümleme kategorisidir. Durum, haber olayı hakkındaki bilgileri içerir ve ana olayın ele alı biçimini deerlendirir. Balam ve ardalan bilgilerini içerebilir. Önceki olayların ifade edilmesiyle olayların anlaılır olmasını kolaylatırırken, ardalan bilgisinin olmaması olayın tipletirilmesini salar. Sonuç, ana olayın sonuçlarının deerlendirilmesini içerirken, haber kaynakları ve olayın taraflarının sözlü tepkilerine yer verilen yorum bölümleri makro çözümlemenin son kısmını oluturmaktadır. (Keskin, 2004: ). Mikro yapı ise, sözcük seçimleri, söz diziminden olumaktadır. Mikro yapı, söz dizinsel yapının, kelimeler arası bölgesel uyumun, kelime seçimlerinin ve haberin retoriinin çözümlenmesinden olumaktadır. Haberde kullanılan cümlelerin kısa veya uzun, basit veya bileik ve etken veya edilgen cümle olmaları haberin ideolojik arka planı hakkında ipuçları vermektedir. Bölgesel uyum, ard arda gelen cümlelerin birbirleriyle ilikilerini incelerken, kelime seçimleri ise, gazetenin ya da gazetecinin ana olaya yaklatıı ideolojik perspektifi ortaya çıkarmaktadır. Son olarak haberin ikna edicilik özelliini arttıran olayın taraf ve tanıklarının yorum ve sözel tepkilerinin yer aldıı alıntılar, olayın gerçekten olduunun göstergesi olan fotoraf ve haberin inandırıcılıını artıran grafik, rakam ve sayısal verilerden oluan haber retorii, haberin mikro yapısının öelerini oluturmaktadır (Dijk, 1998: 59-94). Örneklem Aratırmanın örneklemini oluturan gazeteler Hürriyet, Cumhuriyet ve Zaman dır. Aratırma kapsamına giren haberler ise; Savaa olumsuz yaklaımı vurgulayan haberler, Amerika Birleik Devletleri ile ilgili haberler (ABD nin askeri operasyonları, ABD askerleri ile ilgili haberler, ABD nin Irak politikası ile ilgili haberler), Savaa dair bilgi vermeye dönük haberler ve Türkiye ile ilgili haberlerdir. Yukarıda verilen makro ve mikro analizi içeren söylem analizi yöntemiyle gerçekletirilen aratırma Barı Gazeteciliine ilikin Türkiye gazetelerinin tutumlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu aratırmada Irak savaının konu olarak seçilmi olması, Türkiye nin corafi konumu bakımından Irak a olan yakınlıı nedeniyle, bölgede olanlara kayıtsız kalamaması dolayısıyla bu savaın Türkiye yi de yakından ilgilendirmesinden kaynaklanmaktadır. Gazetelerin taranmasında 20 Mart 2003 tarihinde balayan Irak savaının üç gün öncesinden üç gün sonrasına kadar olan toplam 6 günlük bir süreç dikkate alınmıtır. Taramalar 18 Mart 2003 ile 23 Mart 2003 tarihleri arasını kapsamaktadır. Aratırma Sonuçlarının Deerlendirilmesi Söylem analizi, niteliksel bir deerlendirme olmasına ramen, haberlerin yorumlanmasına geçmeden önce, niceliksel verilerin sunulmasında fayda bulunmaktadır. Bu balamda, Tablo 1, örnekleme dâhil olan gazetelerdeki konuya ilikin haberleri sayısal olarak sunmaktadır. Gazeteler Haber Sayısı Savaa Olumsuz Yaklaım Haberleri Tablo 1: Gazete Haberlerinde Ön Plana Çıkan Genel Temalar ABD ile lgili ve Bilgi Vermeye Dönük Haberler Türkiye le lgili Haberlerin Sayısı Cumhuriyet (% 48) 24 6 Hürriyet 21 5 (% 24) 12 4

7 206 Zaman 40 9 ( %23) Toplam (%35) Makro Analiz Makro analiz; haber balık ve girilerinde hangi temanın ön plana çıkarıldıını ortaya koymaya yönelik bir yöntem olarak deerlendirilmektedir. Buna balı olarak da; söylem analizi yapılırken haberlerde en çok önem verilen konunun balıklarda verildii varsayımından hareket edilmitir. Bu çalımada, makro analizin haber balıkları, haber girileri, tematik yapılar, ardalan ve balam bilgisi boyutlarına yer verilmitir. Makro analiz balamında ilk incelenen gazete Cumhuriyet tir. Cumhuriyet gazetesinde konuya ilikin yer alan haberler unlardır: Sezer: Sava Yıkım Getirir ( ) Eller Tetikte ( ) Washington Post un ddiası ( ) ABD li Yetkili: Yetti Artık ( ) Kürt Devletine zin Verilmemeli ( ) Savatan Kaçan Siviller Türkiye Ve ran Sınırına Doru Geliyor: Irak tan Göç Baladı ( ) ngiltere nin Hedefi Basra ( ) BM Genel Sekreteri BM Görevlilerine Geri Çekilme Emri Verdi: Denetçiler Irak tan Ayrılıyor ( ) Dünyada Protestolar Sürerken Türkiye de Sava Çarısı Yapılacak: Barı Cephesinin Umudu Tükenmedi ( ) Mutabakatta Uzlama: Türkiye Kuzey Irak a Girecek ( ) Büyük Kaçı ( ) Türk Askerine zin Verilmeyecek ( ) Colin Powell Uçu zni stedi: Mali Yardımın Süresi Doldu ( ) Dünyanın Dört Bir Yanında Meydanları Dolduran Göstericiler Barıa ans stiyorlar: Savaa Direni Sürüyor ( ) Ölüm Saçan Bombalar ( ) Çöldeki Tehlikeler: Irak ın Doal Silahları ( ) Saddam Gitse De ABD Irak a Girecek ( ) Arkandayız: Bush un Takipçileri ( ) BM in Irak taki i Sona Erdi ( ) Bush: Irak ı Terk Et ( ) Sava Hattı Geciktirir ( ) Baskı Tezkeresi ( ) ABD le Zorunlu birlii Onur Kırıcı ( ) Meclis Bakanı Arınç Sert Çıktı: Bush Zalim Ve Zorba ( ) Barı Eylemine Cop ( ) Irak a Verilen Süre Doldu ( ) Arınç: Bush un Yaptıı Zorbalık ( ) Irak tan Önce Türkiye gal Edildi ( ) TBMM, Emperyalizme Boyun Ememeli ( ) Coplar Barıı Dövdü ( ) Sava Sektörünü de Yarattı ( ) Füzelere Karı Kum Bombası ( ) BM Güvenlik Konseyi Toplantısında Son Sözü Alan Genel Sekreter Kofi Annan: Dünya çin Kederli Bir Gün ( ) Bush un Verdii Süre Doldu ( ) Sezer: Doru Bulmuyorum ( ) Irak a Bomba Yaıyor. ( ) Dünya Ayaa Kalktı ( )

8 207 Sava Önce Çocukları Vurur ( ) ABD le Hava Sahası Gerginlii ( ) AKP liler Savaa kna Oldu ( ) ABD Meydan Okuyor ( ) Operasyon Yasadıı ( ) Barzani: Türk Ordusu Sınırı Geçerse Büyük Acılar Olur ( ) Milyonlar Sokakta Barı çin Haykırdı ( ) Dünya Ayaa Kalktı ( ) Savatan Kaçı ( ) Ölüm Bana Ne Zaman Düecek ( ) Dünyayı Terör Korkusu Sardı ( ) Badat Ate Altında ( ) Amerikalı Utanıyor ( ) Medya Etii Vurdu ( ) Katliam Gibi ( ) Irak a Sava lan Eder Duruma Dütük ( ) AKP Hükümetine Sıfır Not ( ) Kendi Çıkarları çin Trajedi Yaratıyorlar ( ) Savala Yaam ( ) ABD nin Gözü Saddam da ( ) Badat ta ok Ve Dehet ( ) Makro analiz dorultusunda, gazetelerin Irak savaı haberlerinde hangi temayı ön plana çıkardıı incelendiinde, Cumhuriyet gazetesinin Irak savaı haberlerinde barıtan yana bir tutum sergiledii dikkat çekmektedir. Haber balıklarında ön plana çıkan genel tema; savaa yapılan olumsuz vurgudur. Bu vurgu, Milyonlar Sokakta Barı çin Haykırdı, Dünya Ayaa Kalktı, Savatan Kaçı, Dünyada Protestolar Sürerken Türkiye de Sava Tezkeresine Karı Barı Çarısı Yapılacak haberlerinde bariz olarak ilenmitir. Bunun dıında Dünya Ayaa Kalktı, Sava Önce Çocukları Vurur, Dünyayı Terör Korkusu Sardı, Cihat Çarıları Geliyor eklindeki balıklar da savaın tüm dünyayı ilgilendirdii izlenimini dorulamaktadır. Dikkatleri çeken bir baka nokta da; savaın siyasi olmasına ramen ekonomik boyutlarıyla ön plana çıkarılmasıdır. Sava Hattı Geciktirir, Colin Powel Uçu zni stedi: Mali Yardımın Süresi Doldu balıklı haberler savaın tarafı olan Amerika nın savala ilgili mazeretini zayıflatarak, savaın ardalanında ekonomik temelli olduunu vurgulamaktadır. Ayrıca savaın olumsuzluunu ifade eden ve barıa özlem duyan halkın çaresizliini ifade eden haberler de gözden kaçmamaktadır. Bu anlamda Savatan Kaçan Siviller Türkiye Ve ran Sınırına Doru Geliyor, Irak tan Göç Baladı, Füzelere Karı Kum Torbaları, Iraklı Her Gece Soruyor; Ölüm Bana Ne Zaman Düecek, Badat ta ok Ve Dehet, Savala Yaam eklindeki haberler savaın Irak halkı üzerinde yarattıı tedirginlii ve çaresizlii vurgulayarak barı gazeteciliinin gerekliliine de gönderme yapmaktadır. Makro analizin ikinci boyutunu oluturan ardalan ve balam bilgisi bakımından haberler incelendiinde, yukarıda da vurgulandıı üzere 2003 yılında gerçekletirilen Irak savaı görünürde her ne kadar siyasi temelli olsa da, ekonomik kökene dayanan birtakım sıkıntılardan domaktadır. Nitekim belirtilen haberlerin dıında Bush Yönetiminin Hedefi Salt Petrol Rezervlerini Deil Fiyatları Da Kontrol Altına Almak: Sava 2001'de lan Edildi, ngiltere nin Hedefi Basra eklindeki haberler savaın gerçekte ekonomik bir takım sıkıntılardan doduu gerçeini ifade etmektedir. Ayrıca ekonomik temelli haberlerin uluslararası hukukla ilgili sorunlar balamında ele alındıı görülmütür. Örnein; BM Genel Sekreteri BM Görevlilerine Geri Çekilme Emri Verdi. Birçok Ülke Büyükelçiliklerini Kapatıyor, Denetçiler De Irak tan Ayrılıyor, Irak ta Bulunan Elçilikler Kapatılıyor, Yabancılara Ülkeyi Terk Etme Çarıları Yapılıyor balıklı haberde BM Genel Sekreteri Annan ın bölgede yeterli eleman kalmayacaı için Irak halkına gıda ve ilaç salayan gıda için petrol uygulamasına son verileceini de bildirmesi ve güvenlik konseyi kararı olmadan eyleme geçildii takdirde yasallıın bir kenara itilmi olacaı ve destein azalacaını ifade etmitir. Bu da savaın hukuksal meruluunun olmadıını öne çıkarırken, ardalanında ekonomik temelli olduunu vurgulamaktadır. Bunların dıında Irak savaı haberlerinin Türkiye nin stratejik açıdan sömürü malzemesi yapıldıına iaret eden bir balamda sunulduu da dikkatleri çekmektedir. Bu anlamda; Irak tan önce Türkiye igal edildi: Bülent Ecevit, yalnızca üslerin

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir?

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ORTADOU'NUN YENDEN

Detaylı

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Digital Newspapers and Marketing: An Analysis Related To Marketing Dynamics

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 KURUM Ç LETMN KALTEYE OLAN ETKS: YEN LETM TEKNOLOJLERNN KURUM Ç LETMN

Detaylı

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı,

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KAMU POLTKASI

Detaylı

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI LETM INTERNATIONAL MIGRATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Zeynep AKSOY

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI LETM INTERNATIONAL MIGRATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Zeynep AKSOY Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ULUSLARARASI GÖÇ

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK TELEVZYONLARINDAK GIDA REKLAMLARINDA

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi.

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KÜLTÜR PLANLAYICISI OLARAK ÇEVRMENN

Detaylı

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr 1 NASIL BR AFET YÖNETM? Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr GR Bilindii üzere afetler, meydana geldikleri toplumlarda olumsuz etkiler bırakan olaylardır. nsan kaynaklı afetlerin bir ekilde önlenmesi,

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 6 Sayı: 28 Volume: 6 Issue: 28. Güz 2013 Fall 2013

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 6 Sayı: 28 Volume: 6 Issue: 28. Güz 2013 Fall 2013 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 28 Volume: 6 Issue: 28 Güz 2013 Fall 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BR ÇERK ANALZ ÖRNE:

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 TOPLAM KALTE YÖNETM UYGULAMALARINA ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ETKS: AMPRK BR ÇALIMA HAZIRLAYAN: BAAK ÇATALOLU DANIMAN: YRD. DOÇ. DR. AL ENDER ALTUNOLU

Detaylı

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER

BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER THE TRANSFORMATION OF TURKS OF BULGARIA IN HISTORICAL PROCESS AND THE EFFECTS OF EU MEMBERSHIP PROCESS OF BULGARIA

Detaylı

Neoliberal Küreselleme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi?

Neoliberal Küreselleme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi? ERC Working Paper in Economic 04/09 August 2004 Neoliberal Küreselleme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi? Fikret enses ktisat Bölümü Orta Dou Teknik Üniversitesi Ankara 06531 Economic Research Center

Detaylı

fade Özgürlüü Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin 10. Maddesi nin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Macovei nsan hakları el kitapları, No.

fade Özgürlüü Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin 10. Maddesi nin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Macovei nsan hakları el kitapları, No. fade Özgürlüü Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin 10. Maddesi nin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Macovei nsan hakları el kitapları, No. 2 çindekiler Giri... 4 10. Madde konusunda genel düünceler...

Detaylı

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ L YL 2006-0006 YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS HAZIRLAYAN: Bengü Emine ÇOLAKOLU DANIMAN: Yrd.Doç.Dr. Mustafa

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 GAZETE REKLÂMLARINDA MZAH: TÜRK MZAH REKLÂMLARINA LKN TARHSEL BR ANALZ HUMOR AT NEWSPAPER

Detaylı

VAKIF ÜN!VERS!TES!NDE AKADEM!K KAP!TAL!ZM VE AKADEM!K SEND!KACILIK: LAUREATE EDU., INC.!STANBUL B!LG! ÜN!VERS!TES! VE SOSYAL!$/D!SK ÖRNE%!

VAKIF ÜN!VERS!TES!NDE AKADEM!K KAP!TAL!ZM VE AKADEM!K SEND!KACILIK: LAUREATE EDU., INC.!STANBUL B!LG! ÜN!VERS!TES! VE SOSYAL!$/D!SK ÖRNE%! VAKIF ÜN!VERS!TES!NDE AKADEM!K KAP!TAL!ZM VE AKADEM!K SEND!KACILIK: LAUREATE EDU., INC.!STANBUL B!LG! ÜN!VERS!TES! VE SOSYAL!$/D!SK ÖRNE%! Hakan Arslan $stanbul Bilgi Üniversitesi Aslı Odman $stanbul $!çi

Detaylı

GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER

GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 45-74 45 GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER Mahmut BOLAT Gazi Üniversitesi, Kırehir Eitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öretmenlii

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

DOULU VE BATILI MEDYALARIN TÜKETC PROFL FARKLARININ MARKA KMLNE YANSIMASI: EL CEZRE ÖRNE

DOULU VE BATILI MEDYALARIN TÜKETC PROFL FARKLARININ MARKA KMLNE YANSIMASI: EL CEZRE ÖRNE DOULU VE BATILI MEDYALARIN TÜKETC PROFL FARKLARININ MARKA KMLNE YANSIMASI: EL CEZRE ÖRNE THE REFLECTION OF EASTERN AND WESTERN MEDIAS S CONSUMER PROFILE DIFFERANCES TO BRAND IDENTITY: THE CASE OF AL JAZEERA

Detaylı

BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter

BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter 2908 Sayılı Dernekler Yasasına son noktayı koyan ve bunun yerine tamamen yeni bir yasayı kabul eden TBMM nin 22 inci dönem son oturumunu TV den izledim. Çok

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

TELEVİZYONDA SAVAŞ HABERLERİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA 2003 IRAK VE 2011 SURİYE OLAYLARI

TELEVİZYONDA SAVAŞ HABERLERİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA 2003 IRAK VE 2011 SURİYE OLAYLARI Journal of Yasar University 2011 24(6) 3990-4006 TELEVİZYONDA SAVAŞ HABERLERİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA 2003 IRAK VE 2011 SURİYE OLAYLARI A COMPARISON OF WAR NEWS ON TELEVISION 2003 IRAQ AND 2011 SYRIA

Detaylı

Sistem Performansının Kontrolü. Verinin Enformasyona Dönüümü. Veri, Model ve Bilgi. Kaynaklarının. Depolanması. ekil 1: Enformasyon Genel leyi Modeli

Sistem Performansının Kontrolü. Verinin Enformasyona Dönüümü. Veri, Model ve Bilgi. Kaynaklarının. Depolanması. ekil 1: Enformasyon Genel leyi Modeli Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ENFORMASYON KURAMI

Detaylı

! "# $ : %& ' () $*+",-. /

! # $ : %& ' () $*+,-. / !"#$: & ' ()$*+",-./ 0 01 Türkiye nin demografik armaanı geçtiimiz günlerde ülkemizin gündemine oturmu durumda. Bu konuda pek çok ey yazıldı çizildi. Özetle Türkiye nin Avrupa Birlii perspektifi çerçevesinde

Detaylı

Ara tırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu

Ara tırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu Strasbourg, 7 ubat 2011 CDBI/INF(2011)2 Biyoetik Yürütme Komitesi (CDBI) Aratırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu Bu belge Aratırma Etik Kurul üyelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıtır. Metin Avrupa

Detaylı

- 315 - Anahtar Kelimeler: Terörizm, Terör Maduru Olma Korkusu, 11 Eylül Saldırıları.

- 315 - Anahtar Kelimeler: Terörizm, Terör Maduru Olma Korkusu, 11 Eylül Saldırıları. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AMERKA BRLEK DEVLETLER'NDE TERÖRZM VE

Detaylı