KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER?"

Transkript

1 KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? Doç.Dr.smail Bakan Ör.Gör.Tuba Büyükbee * ÖZET letmelerde yönetsel faaliyetlerin en önemlilerinden biri karar vermedir. Karar vermede çalanlarn kararlara katlm çeitli oranlarda gerçeklemektedir. Bu çalmada öncelikle karar verme, katlm, katlmc karar verme kavramlar açklanacak, çalanlarn kararlara katlma derecelerine ilikin modellerden bahsedilecektir. Aratrma ksmnda ise çalanlarn ne tür kararlara hangi düzeyde katlmak istedikleri ve çalanlarn demografik özellikleri ile kararlara katlma türüne ilikin tercihleri arasnda anlaml iliki olup olmad# incelenmektedir. ABSTRACT Decision making is one of the most important subject in managerial matters. Employees participate in decision making process at different rates. In the first part of the article some relevent terms such as participation, participative decision making are defined, and the theoretical models on the employees participation in the decision making are mentioned theoretically. In the second and last part of the article the results of a field study about what kind of decisions employees want to participate, how much they want to participate, relationship between personal characteristics of employees and their choices about types of decision making. GR Yönetimde karar alma veya verme, günümüz yönetsel faaliyetlerinin en önemlilerinden birisi, hatta en önemlisidir. Baz aratrmaclar yönetimi karar verme süreci eklinde Kahramanmara Sütçü imam Üniversitesi,..B.F. letme Bölümü Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005) 23

2 tanmlamlardr. 1 Yöneticiler tarafndan rahatlkla kullanlabilecek de#iik karar verme prosedürleri mevcuttur. Bu prosedürlerin bir ksmnda ast konumundaki çalanlar büyük oranda kararlara katlrken, di#erlerinde söz konusu katlm çok küçük bir oranda gerçeklemektedir. Hatta baz karar verme prosedürlerinde çalanlar tamamen devre d braklmakta ve bütün kararlar yalnzca yöneticiler tarafndan alnmaktadr. Bu durum Lewin, Lippitt ve White n 2 çalmalar sonucunda tanmladklar üç farkl lider tiplemesinde (otoriter, demokratik ve özgürlükçü) kendini göstermektedir. Otoriter liderler hemen hemen astlarna hiç danmadan kararlar kendileri verirken, özgürlükçü liderler karar verme yetkisinin bütününü ast konumundaki çalanlara devrederler. Bir baka ifadeyle, otoriter liderler karar alma sürecinde çalanlarn görülerine hiçbir ekilde yer vermezler, özgürlükçü liderler bütün kararlarn çalanlar tarafndan verilmesini beklerler. 3 Demokratik liderler ise çalanlar ile müterek hareket ederek kararlar birlikte verirler. Yukarda de#inilen karar verme prosedürlerinden çalanlarn kararlara katlmlarn esas alan katlmc karar verme anlaynn (demokratik anlay) kökleri çok eskilere dayanmakla birlikte, günümüzde popülerli#i gittikçe artmaktadr. Coch ve French in 4 yapm olduklar orijinal Harwood Manufacturing Company çalmasndan balayarak günümüze de#in katlmc karar verme çalanlar ile ilgili problemlerin çözümünde etkili bir yönetim anlay olarak kabul edilmektedir. 5 Coch ve French 6 çalmalarnda katlmc karar vermenin verimlilik ve davranlar üzerinde pozitif etkiye sahip 1 O., ALPUGAN, M.H., DEMR, M., OKTAV, ve N., ÜNER, "letme Ekonomisi ve Yönetimi, Beta Yaynlar, 3. Basm, stanbul, 1993, K., LEWIN, R, LIPPETT ve R.K., WHITE, Patterns of Aggressive Behavior in Experimentally Created Social Climates, Journal of Social Psychology, 10, F.A. HELLER ve G., YUKL, Participation, Managerial Decision Making and Situational Variables, Organizational Behavior and Human Performance, 4, 1969, L., COCH ve J.R.P., FRENCH, Overcoming Resistance to Change, Human Relations, 1(4), J.N., SINGER, Participative Decision Making About Work: An Overdue Look At Variables Which Mediate Its Effects, Sociology of Work and Occupations, 1, 1974, COCH ve FRENCH. 24 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005)

3 oldu#unu ortaya koymulardr. Dolaysyla literatürde katlmc karar vermenin örgütler ve bireyler açsndan olumlu sonuçlar yarataca# belirtilmi (bkz. Katlmc karar vermenin faydalar) olmakla birlikte çalanlarn kararlara katlmak isteyip istemeyecekleri konusu etkin olarak aratrlmamtr. I. KAVRAMSALVE KURAMSAL ÇERÇEVE A) KARAR VERME Karar verme belirli bir balangç noktas olan ve buradan itibaren de#iik i, faaliyet veya düüncelerin birbirini izledi#i ve sonunda bir tercihin yaplmas ile sonuçlanan bir iler toplulu#u, bir süreçtir. 7 Bu ba#lamda karar verme (decision-making) süreci birden fazla seçenek bulunmas durumunda, bunlar arasnda seçim ve tercih yapmakla ilgili bedensel ve zihinsel çabalarn toplamdr 8 eklinde tanmlanmaktadr. Olay ve olaylarn boyutlarnn artmas durumunda karar verme karmak, zaman alc ve pahal bir ilem olabilir. Karar verme, her yönetim seviyesinde çözümlenmesi zorunlu olan bir veya bir dizi sorunun çözümü konumunda olan farkl seçeneklerin tüm yönleriyle de#erlendirilerek en uygun sonuca götürecek olann belirlenmesidir. 9 B) KATILIMCI KARAR VERME Katlmc karar verme konusunda literatürde genel kabul görmü bir tanm bulunmamaktadr. 10 Yöneticilerin astlarna kararlara katlma frsat tand# karar verme biçimine katlmc karar verme denilmektedir. 11 Benzer ekilde katlmc karar verme birlikte karar 7 T., KOÇEL, "letme Yöneticili3i, 9. Bask, Beta Yaynlar, stanbul, 2003, K., TOSUN, "letme Yönetimi: Genel Esaslar, Sava Yaynlar, 6. Bask, Ankara, 1992, S., BANKIRAN, Karar Verme, Der Yaynlar, stanbul, 1983, E., RAUSCH, Guidelines for Participation in Appropriate Decision Making, Management Development Review, 9(4), 1996, pp.29-34; M., TREMPLAY ve A., ROGER, Career Pletouing Reactions: The Moderating Role Of Job Scope, Role Ambiguity and Participation Among Canadian Managers, International Journal Of Human Resource Management, 15(6), 2004, M., MULDER ve H.,WILKE, Participation and Power Equalization, Organizational Behaviour and Human Performance, 5(5), 1970, 432; S.S. ANDALEEB ve G.V., WOLFORD, Participation in The Workplace: Gender Perspectives From Bangladesh, Women in Management Review, 19(1), 2004, 54. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005) 25

4 verme 12 veya karar verme yetkisini üstler ve astlarn birlikte kullanm 13 olarak tanmlanr. Genel anlamyla katlmc karar verme bir yöneticiyle bir çalan veya bir yöneticiyle bir grup çalan tarafndan bir konu hakknda birlikte karar verme süreci olarak ifade edilmektedir. 14 Katlm yoluyla verilecek kararlarn hangileri olaca# konusunda French ve arkadalar 15 kararlara katlacak olan kiileri gelecekte etkileyecek kararlar olarak belirtmek suretiyle genel çerçeveyi çizmilerdir. Yukarda verilen tanmlarda genellikle ön plana çkan grupsal karar verme sürecidir. Yani, kararlarn bir grup çalan tarafndan verilmesi katlmc karar vermeye ede olarak ortaya çkabilmektedir. Fakat yalnzca grup halinde karar vermeyi katlmc karar vermeye eit olarak kabul etmek katlmc karar vermenin snrlarn daraltmak anlamna gelir. Halbuki e#er herhangi bir igörene kendi iini nasl yapaca#na ilikin karar yalnz bana verebilecek yetki devredilmi ise bu da katlmc karar vermenin kapsamna girmektedir. C) KATILIMCI KARAR VERMENN FAYDALARI Katlmc karar verme aa#da saylan yararlarn ortaya çkmasna neden olur. Katlmc karar verme: Örgütsel performans üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Verimlili#i artrr LOCKE ve SCHWEIGER; V.H., VROOM, Some Personality Determinants of the Effects of Participation, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, MITCHELL; M., MARCHNGTON, A., WILKINSON, P., ACKERS ve J., GOODMAN, Understanding the Meaning of Participation: Views From the Workplace, Human Relations, 47(8), 1994, pp VROOM; MITCHELL; LOCKE ve SCHWEIGER; E.A., LOCKE, D.M., SCHWEIGER ve G.P., LATHAM, Participation in Decision Making: When Should It Be Used?, Organizational Dynamics, 14, 1986, pp J.R.P., FRENCH, J., ISRAEL ve D., AS, An Experiment on Participation in a Norwegian Factory, Human Relations, 13(1), 1960, 3; Y. WANG, Trust and Decision Making Style in Chinese Township- Village Enterprises, Journal of Management Psychology, 18(6), 2003, p Y. WANG, Trust and Decision Making Style in Chinese Township- Village Enterprises, Journal of Management Psychology, 18(6), 2003, p Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005)

5 Birden fazla insann ayn konu üzerinde uzmanlk bilgilerini, becerilerini ve yeteneklerini kullanmalarna imkan sa#lad#ndan dolay alnan kararlarn kalitesini artrr. 17 Görülerine bavurulan insanlarn beklentilerini karlamaya imkan sa#lad#ndan ve do#rudan iletiim kurabilmeyi kolaylatrd#ndan daha iyi bir örgüt iklimi yaratlmasna neden olur. Sonucunda kalite, performans ve motivasyonun artmas ile örgüte duyulan güveni sa#lamlatrr. 18 Çalanlara kararlarn nasl verildi#ini ö#renme imkan tanr ve alnan kararlar üzerinde katlm sa#lamayan çalanlarn yaptklar yorumlarn etkinli#ini azaltr. 19 Çalanlarn moral ve motivasyonlarn artrr. 20 Çalanlarn i tatminini ve örgütsel ba#llklarn artrr. 21 Örgüte güven duygusunu gelitirir E. RAUSCH, Guidelines for Participation in Appropriate Decision Making, Management Development Review, 9(4), 1996, pp.29-34; K.Y. WANG VE S. CLEGG, Trust and Decision Making: Are Managers Different in the People s Republic of China and in Australia?,Cross Cultural Management, 9(1),2002,p RAUSCH, p ANDALEEB VE WOLFORD, p M. DENTON, Perceived Participation in Decision Making in a University Setting: The Impact of The Gender, Industrial and Labor Relations Review, 46(2), 1993, p ; T. HUANG, The Effect of Participative Management on Organizational Performance: The Case of Taiwan, The International Management of Human Resource Management, 8(5), 1997, pp LAM, CHEN VE SCHAUBROECK, p ; R.C. KEARNEY VE S.W. HAYS, Labor Management Relations and Participative Decision Making: Toward a New Paradigm, Public Administration Review, 54(1), 1994, pp.44-51; J.A. WAGNER, Participation s Effects on Performance and Satisfaction: A Reconsideration of the Research Evidence, Academy of Management Review, 19, 1994, pp ; K.I. MILLER VE P.R MONGE, Participation, Satisfaction and Productivity: A Meta Analytic Review Academy of Management Journal, 29 (4), 1986, ; E. APPELBAUM, T. BAILEY, P. BERG VE A.L. KALLEBERG, Manufacturing Advantage: Why High Performance Work Systems Pay Off.. Ithaca, NY: Economic Policy Institute, ILR Pres, WANG, p.541; B. ROSEN VE T.H. JERDEE, Effects of Decision Performance on Managerial Willingness to Use Participation, Academy of Management Journal, 21, 1978, pp Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005) 27

6 birli#ini artrr. 23 Çalanlarn örgütsel de#iimi kabul etmelerini kolaylatrr. 24 Ö#renme sürecinin gelimesine yardmc olur. 25 Örgütsel amaçlarn daha iyi anlalmasna imkan tanr. 26 Kararlarn baaryla uygulanmas yönünde anlaml bir sosyal bask oluturur. 27 Grup kimli#i, ibirli#i ve koordinasyonun gelimesini sa#lar. 28 Ast-üst arasnda diyalo#u, bilgi al-veriini artrarak iletiim engellerini ortadan kaldrr ve iletiimi kolaylatrr. 29 Ast-üst arasnda ibirli#i ortamn yaratarak denetimin daha etkin yaplmasna neden olur. 30 Çalanlarda yüksek karar verme gücüne sahip olmadan dolay baarl olma duygusunu gelitirerek kariyer uygulamalar üzerinde olumlu etkiler yaratr ve örgütten ayrlma düüncelerini azaltr. 31 Çalanlarn kendilerini etkileyen stratejik ve politik nitelikteki kararlarn alnmasna katlmalarn sa#lamak suretiyle iletmede 23 J.B. RITCHIE VE R.E. MILES, An Analysis of Quantity and Quality, of Participation As Mediating Variables in the Participative Decision Making Process, Personnel Psychology, 23, 1970, pp C. GILL, T. BEAUPAIN, D. FROHLICH VE H. KREIGER, Workplace Involvement in Tecnological Innovation in European Community: Issues of Participitation, Luxembourg: Office for Offical Publications of the European Commmunities, R.M. POWELL VE J.L. SCHLACTER, Participative Management a Panacea?, Academy of Management Journal, 14, 1971 p.166; EREN, s E.E. III. LAWLER VE J.R HACKMAN, Impact of Employee Participitation in the Development of Pay Incentive Plans: A Field Experiment, Journal of Applied Psychology, 53(6), 1969, pp SASHKIN, pp K. DAVIS, The Case for Participative Management, Business Horizons, 6, 1963, pp Zeyyat SABUNCUONLU VE Melek TÜZ, Örgütsel Psikoloji, Ezgi Kitabevi, 2. Bask, SABUNCUONLU VE TÜZ, s M. TREMPLAY VE A. ROGER, Career Pletouing Reactions: The Moderating Role Of Job Scope, Role Ambiguity and Participation Among Canadian Managers, International Journal Of Human Resource Management, 15(6), 2004, p Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005)

7 bulunan bütün bireyleri mutlu klacak bir demokratik yönetimin olumasna olanak tanr. 32 görenlere birçok taleplerini bizzat dile getirme olana# sa#lad#ndan ii aksatma, yavalatma ve grev gibi çalma barn bozacak eylemlerde azalmalar meydana gelir. 33 Çalann bilgi, tecrübe ve yeteneklerini yaptklar ie katabilecekleri ve yaptklar iin anlaml oldu#unu fark edebilecekleri demokratik çalma ortamnn yaratlmasn sa#layarak yabanclamann ortadan kaldrlmas veya etkisinin azaltlmasna yol açabilir. 34 Bedensel gücü yannda düünsel gücünü de kullanmasna olanak tand# çalann kendisine olan güven duygusunu artrr ve kendisini gerçekletirme özlemine kavumasn sa#lar. 35 D) ÇALIUANLARIN KARARLARA KATILMA DERECELER Aratrmaclar 36 ast konumundaki çalanlarn kararlara katlma derecelerini ifade etmek üzere aralarnda çok büyük farklarn bulunmad# de#iik modeller gelitirmilerdir. Bu modellerde kararlara katlm derecesi bir ucunda katlmamann yer almad#, di#er ucunda da tam katlmn oldu#u bir düzlem üzerinde açklanmtr. 32 SABUNCUONLU VE TÜZ, s SABUNCUONLU VE TÜZ, s SABUNCUONLU VE TÜZ, s SABUNCUONLU VE TÜZ, s F.A., HELLER ve G., YUKL, Participation, Managerial Decision Making and Situational Variables, Organizational Behaviour and Human Performance, 4, 1969, pp ; A.S., TANNENBAUM ve W., SCHMIDT, How to Choose a Leadership Pattern, Harvard Business Review, 36, 1958, pp ; V.H., VROOM ve P.W., YETTON, Leadership and Decision Making, Pittsburgh: University of Pittsburgh Pres, 1973; J.A., BELASCO ve J.A., ALUTTO, Organizational Impacts of Teacher Negotiations,Industrial Relations, 9, 1969, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005) 29

8 Astlarn Kararlara Etkisi Düük Düzeyde Astlarn Kararlara Etkisi Yüksek Düzeyde 1 Açklama olmakszn yönetici tarafndan verilen karar 2 Açklama yaplarak yönetici tarafndan verilen karar ekil 1. Karar Do#rusu 3 Danmac karar verme 4 Birlikte karar verme 5 Astlar yetkili klarak (görevlendirerek) karar verme Kaynak: F.A., HELLER ve G., YUKL, Participation, Managerial Decision Making and Situational Variables, Organizational Behaviour and Human Performance, 4, 1969, 230. Heller ve Yukl a 37 göre bir organizasyonda ast konumunda çalanlarn kararlara katlm dereceleri bir düzlem üzerinde ifade edilmek istenilirse bu düzlemin bir ucunda astlarn hiç etkisi olmadan alnan kararlar di#er ucunda ise tamamen astlarn istekleri do#rultusunda alnan kararlar bulunur. Heller ve Yukl un modeli Uekil 1 de gösterilmektedir. Uekilde be farkl karar prosedürünün bulundu#u görülmektedir. Bunlar; Açklama olmakszn yönetici tarafndan verilen karar, Açklama yaplarak yönetici tarafndan verilen karar, Danmac karar verme, Birlikte karar verme, Astlar yetkili klarak (görevlendirerek) karar verme. 37 HELLER ve YUKL, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005)

9 Göreve Yönelik Liderlik nsana Yönelik Liderlik Yöneticinin Yetkisini Kullanmas Astlarn Özgürlük Alan Yönetici kararn vererek astlarna bildirir Yönetici kararn satar Yönetici fikirlerini sunar, soru bekler Yönetici kararn deneme amacyla geçici olarak açklar Yönetici sorunu sunar, önerileri alarak kararn verir Yönetici snrlar belirler, karar almay astlarna brakr Yönetici üst tarafndan belirlenen snrlar içinde karar almay astlarna brakr ekil 2. Liderlik Davranlar Do#rusu Kaynak: Z., SABUNCUONLU ve M., TÜZ, Örgütsel Psikoloji, Ezgi Kitabevi, 2. Bask, 1998, 178. Heller ve Yukl un modeline çok benzeyen bir model ise Tannenbaum ve Schmidt 38 tarafndan gelitirilmitir. Liderlik Davranlar Do#rusu olarak isimlendirilen bu modelde hangi düzeyde katlmcl#n gerçekletirilebilece#i bir do#ru üzerinde gösterilmektedir (Uekil 2). Yetki kavram üzerinde kurulan modelde belli bir durumdaki liderlik davrannn liderin kulland# yetki miktar ile asta devredilen yetki derecesinin bir kombinasyonundan meydana geldi#i kabul edilmektedir. Modeli oluturan düzlemin en solunda yönetici kararn vererek astlarna bildirmektedir. Burada yönetici astlarna hiç danmakszn kendi iste#i do#rultusunda kararlar verir. Otoriter yönetim anlay ile hareket edilmekte olup ast konumundaki igörenlerin kararlara katlmlarna imkan tannmamaktadr. Modeli oluturan düzlemin en sa#nda ise yönetici üstleri tarafndan belirlenen snrlar içinde karar almay astlarna brakr. Dolaysyla burada kararlar yöneticiler tarafndan belirlenen snrlar içinde kalmak 38 TANNENBAUM ve SCHMIDT. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005) 31

10 kouluyla astlar tarafndan verilir ve yöneticilerin kararlar üzerinde do#rudan etkileri bulunmamaktadr. Aratrmaclara 39 göre modelde yer alan ilk ve son karar verme prosedürü yani yöneticilerin (ilk prosedür) ve astlarn (son prosedür) yalnz balarna alm olduklar kararlar katlmc karar verme kapsamna girmemektedir. Bunlarn dnda kalan karar verme prosedürleri yani yönetici ve astlarn müterek bir ekilde alm olduklar kararlar katlmc karar verme kapsamna girmektedir. Liderlerin yapt# en önemli iin karar vermek oldu#u görüünden hareketle, 1973 ylnda Victor Vroom ve Philip Yetton liderin karar verme süreci üzerinde yo#unlaarak karar a#ac modeli olarak da ifade edilen modellerini gelitirmilerdir. Modele göre kararlar etkin klan ve onlar iyi verilmi kararlar düzeyine ulatran temel unsurlardan birisi de bu kararlara uygun zaman ve düzeyde astlarn katlmn sa#lamaktr. Astlarn uygun biçimde kararlara katlm kararlarn kabulünü ve amaçlara ulamay kolaylatrr. Bu durum ayn zamanda liderli#in etkilili#ini artrr ve astlar gelitirir. Astlarn kararlara katlm bu olumlu sonuçlar do#urabilece#i gibi zaman kayb, bireysel amaçlarla örgütsel amaçlarn çatmas, kararlarn gecikmesi gibi, olumsuzluklar da yaratabilir. Bu nedenle; temel sorun, astlarn ne zaman, ne ölçüde ve nasl karara katlacaklardr. Vroom ve Yetton gelitirdikleri modelde, bu sorular cevaplandrmaya çalmlardr. 40 Vroom ve Yetton modellerinde be ayr karar verme tarz belirlemilerdir: 41 Lider mevcut bilgisiyle karar verir ve uygulatr. Gerekli bilgiyi aldktan sonra emir verir. Lider astlarna bireysel olarak danr ve karar verir. Lider astlarna grup olarak danr ve karar verir. Lider sorunu grup ortamnda tartr ve ortak karar verilir. 39 H.C., JAIN ve A., GILES, Workers Participation in Western Europe: Implications for North America, Relations Industrielles, 40(4), 1985, 749; G. HESPE ve T., WALL, The Demand for Participation among Employees, Human Relations, 29(5), 1976, VROOM ve YETTON. 41 VROOM ve YETTON, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005)

11 Modele göre, lider, verimlili#i ve çalanlarn etkinli#ini artrmak için farkl sorunlarn çözümünde farkl karar yöntemleri kullanmaldr. Tüm koullarda en iyi olarak nitelendirilebilecek bir karar verme süreci yoktur. Lider tarafndan alnan kararlarn etkin olabilmesi astlar tarafndan kabul edilme derecesine ba#ldr. Bu nedenle, çalanlarn mümkün oldu#u kadar karar mekanizmasna daha çok katlmalar sa#lanmaldr. 42 Eren e 43 göre alnacak kararlara ast konumundaki personelin katlmnn niteli#i ve derecesi katlma konusunun özelli#ine göre farkllk gösterebilmektedir. Örne#in, Almanya da ekonomik ve teknolojik konularla ilgili kararlara astlar sadece bilgi verme biçiminde katkda bulunmaktadrlar. Personeli ie alma ve iten çkarma gibi konulardaki kararlara danma eklinde, ite tevik unsurlar, i güvenli#i, çalma saatleri ve dinlenme aralarnn düzenlenmesi gibi sosyal hizmet konularnda astlar do#rudan aktif olarak ve eit katlma derecesinde katlmda bulunmaktadrlar. Eren 44 kararlara katlm konusunu Türkiye açsndan de#erlendirerek bu alanda yaplan uygulamalarn çok snrl kald#n ifade etmitir. ABD ve Bat Avrupa ülkeleri yannda Türkiye de bu yönetsel yönteme henüz ra#bet edilmemektedir. Ancak hzla de#iimin yaand# günümüzde insan kaynaklarnn en etkin ekilde kullanmak gerekti#ini fark eden yöneticiler, katlmc karar verme tekni#inin bu anlamda ça#da bir teknik oldu#unu kabul etmektedirler. II. ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? A) ARAUTIRMANIN AMACI, KAPSAMI VE YÖNTEM Bu aratrma iletmelerde çalanlarn ne tür kararlara, hangi düzeyde katlmak istediklerini ortaya koymak ve çalanlarn demografik ve mesleki özellikleri ile kararlara katlma türüne ilikin tercihleri arasnda anlaml iliki olup olmad#n incelemek amac ile yaplmtr. Çalanlarn en uygun karar verme türünü seçmelerinde EREN 44 EREN Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005) 33

12 Tannenbaum ve Schmidt in (birden yediye kadar boyutlarn yer ald# ve 1 in yöneticilerin baskn olarak karar verdikleri, 7 ye do#ru gidildikçe astlarn kararlara katlmnn artt# ve yedinin ise kararlarda astlarn egemen oldu#u) karar do#rusu kullanlmtr (bkz. Uekil.2). Aratrma Kahramanmara ta tekstil sektöründe faaliyette bulunan 20 iletmede gerçekletirilmitir. Aratrmada veri toplama yöntemi olarak anket kullanlmtr. letmedeki pozisyonlar dikkate alnarak da#tlan 300 anketten 265 i geri dönerek aratrmaya dahil edilmitir. Anket demografik özellikler, mesleki özellikler ve kararlara katlma ilikin sorulardan oluan 3 bölümü kapsamaktadr. Elde edilen veriler SPSS paket programnda frekans analizi, t testi ve tek yönlü varyans (ANOVA) analizi ile de#erlendirilerek, sonuçlar tablolar halinde düzenlenmitir. B) ARAUTIRMA BULGULARI 1. Kat/l/mc/lar/n Demografik ve Mesleki Özellikleri Tablo 1. Demografik Özellikler Demografik Özellikler Cinsiyet Kadn Erkek Ya 20 den az Say/* % Demografik Özellikler Say/ % ,1 26,9 3,9 29,1 30,3 22,0 9,4 3,1 2,0 Medeni durum Evli Bekar Di#er E#itim durumu lkokul Ortaokul Lise Önlisans Lisans Lisans Üstü ,2 44,2 3,6 10,6 13,3 50,6 12,9 12,2 0,4 *Makalede yer alan bu ve bundan sonraki tablolarda baz sorulara deneklerden bazlar yant vermediklerinden, soruyu yantlayanlarn toplam anketi yantlayanlarn toplam says olan 265 ten düük çkmaktadr. Tablo 1 de ankete katlanlarn demografik özelliklerine ilikin bilgiler yer almaktadr. Ankete katlanlarn %73,1 ini erkekler, kalan %26,9 unu ise kadnlar oluturmaktadr. Anketi yantlayanlarn %52,2 si evlidir ve katlmclarn %59,4 ü ya arasndadr. Ankete katlanlarn e#itim durumlarna bakld#nda %23,9 u ilkokul 34 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005)

13 ya da ortaokul mezunu, %50,6 s lise, %12,9 u ön lisans, %12,6 s lisans ve üstü e#itime sahiptir. Tablo 2. Mesleki Özellikler Mesleki Özellikler Say/* % Mesleki Özellikler Say/ % letmede çalma süresi 6 aydan az 6 ay-1 yldan az 1-2 yldan az 2-5 yldan az 5-10 yldan az 10 yl ve üstü Baka iletmede çalma Evet Hayr Sendika üyeli#i Evet Hayr ,3 8,0 14,9 30,5 29,8 11,5 51,7 48,3 22,1 77,9 tanm Üst kademe yönetici Orta kademe yönetici Alt kademe yönetici Memur-sekreter Teknik personel Di#er Baka iletmede çalma süresi 6 aydan az 6 ay 1 yldan az 1-2 yldan az 2-5 yldan az 5-10 yldan az 10 yl ve üstü ,8 13,6 10,6 24,6 16,7 27,7 9,3 17,9 25,0 1,4 40,0 6,4 Tablo 2 de ankete katlanlarn bulunduklar iletmedeki çalma sürelerine bakld#nda %71,3 ünün 2 yl ve üzerinde çalma süresine sahip olduklar görülmektedir. Katlmclarn %51,7 si daha önce baka bir iletmede çaltklarn, bunlarn %46,4 ü 5 yl veya daha fazla süre çaltklarn ifade etmilerdir. Anketi yantlayanlarn %59,4 ü ya aras, %31,4 ü ise ya aral#ndadr. Anketi yantlayanlarn %31,0 yöneticiler (%6,8 üst düzey, %13,6 orta düzey, %10,6 alt düzey yönetici), %69,0 memur, sekreter, teknik personel ve di#erlerinden olumaktadr. Ankete katlanlarn %22,1 i sendika üyesi oldu#unu, %77,9 u ise sendikaya üye olmad#n ifade etmitir. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005) 35

14 2. Karar Verme Türü Tablo 3. Karar verme türü N % Ortalama Std. sapma 1.Yönetici kararn verir ve astlara bildirir. 15 6,0 2.Yönetici karar verir ve astlarna benimsetmeye 37 14,7 çalr. 3.Yönetici düüncelerini açklar, astlarnn görü ve 64 25,5 sorularn belirtmelerini ister. 4.Yönetici geçici bir karar verir, astlarna de#itirme hakk tanr. 12 4,8 5.Yönetici sadece sorunu sunar, astlarn önerilerini alr ve kararn verir ,8 6.Yönetici kanunun snrlarn belirler ve kurulun 8 3,2 karar vermesini ister. 7.Yönetici snrlarn belirler ve bu çerçeve içinde 20 8,0 astlarna istedikleri kararlar alp yürütme iznini tanr. Toplam ,0 3,95 1, katlm türü karar erisi ekil 1. Karar do#rusu Tannenbaum ve Schmidt birden yediye kadar boyutlarn yer ald# ve 1 in yöneticilerin baskn olarak karar verdikleri, 7 ye do#ru gidildikçe astlarn kararlara katlmnn artt# ve yedinin ise kararlarda astlarn egemen oldu#u bir karar do#rusu gelitirmilerdir. Ankete katlanlara Tannenbaum ve Schmidt in karar do#rusundan yola çkarak en uygun karar verme türü nün hangisi oldu#u 36 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005)

15 soruldu#unda %37,8 i yönetici sadece sorunu sunar, astlarn önerilerini alr ve kararn verir seçene#ini, %25,5 i yönetici düüncelerini açklar, astlarnn görü ve sorularn belirtmelerini ister, %14,7 si ise yönetici karar verir ve astlarna benimsetmeye çalr seçene#ini iaretlemilerdir. Katlmclarn karar verme türleri içerisinde en az onayladklar seçenek ise yönetici kanunun snrlarn belirler ve yönetim kurulunun karar vermesini ister seçene#i olmutur. Tablo 3 teki veriler dikkate alnd#nda anketi yantlayanlarn karar do#rusu üzerindeki 7 seçenek arasnda en çok astlarn görü ve önerilerinin alnp kararlarn verilmesi gerekti#ine iaret eden seçenekler üzerinde yo#unlatklar görülmektedir. Karar do#rusunun iki uç noktasndan birisini oluturan yöneticilerin astlarnn görü ve önerilerini dikkate almadan yalnz balarna karar verdikleri ve otoriterli#i simgelemekte olan 45 seçenek katlmclarn %6,0 gibi bir aznlk tarafndan uygun karar verme yöntemi olarak benimsenirken, di#er uç noktay oluturan ve tamamen serbestiyetçi bir yönetim anlayn simgeleyen yöneticinin belirledi#i snrlar içerisinde astlarn istedikleri kararlar alabilecekleri seçene#i yine katlmclarn %8,0 gibi bir aznlk tarafndan olumlu bulunmutur. Katlmclarn %86,0 gibi büyük ço#unlu#u karar do#rusundaki bu iki ar uç arasnda kalan karar verme türlerinin daha uygun oldu#u düüncesindedirler. Tannbaum ve Schmidt in karar do#rusuna benzer bir model gelitirmi olan Heller ve Yukl 46 un çalanlarn kararlara katlm düzlemi modeli üzerinde yorum yapan Jain ve Giles 47 kesin bir ifadeyle, karar do#rusu üzerindeki ar iki ucun katlmclk olmad#, birinin yöneticinin di#erinin astlarn kontrolü elinde bulundurduklar durumlar ifade ettiklerini, ancak bu iki uç arasndaki seçeneklerin katlmclk oldu#unu ifade etmilerdir. Bu ba#lamda ankete katlanlarn büyük ço#unlu#unun astlarn yöneticileriyle birlikte kararlara katlmasna imkan tanyan ve gerçek anlamda katlmc yönetimi (participative management) ifade eden yönetim anlaynn benimsenmesi yönünde görü bildirdikleri ortaya çkmaktadr. 45 U., UMUEK, "letme Bilimine Giri", Nobel Yaynclk, HELLER ve YUKL, JAIN ve GILES, 749. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005) 37

16 3. Kararlara Kat/l/m Derecesi Tablo 4. kararlara kat/l/m/ Hiç katlmyorum Yok denilecek kadar az katlyorum Biraz katlyorum yi bir oranda katlyorum Çok iyi bir oranda katlyorum Toplam % n Kendi iinizle ilgili kararlara 1,6 4 Çalt#nz bölümü ilgilendiren 3,1 sorunlar hakkndaki kararlara 8 letmenin genel politikalar hakkndaki 22,2 kararlara 56 letmede verilen kararlarn geneli 20,4 düünüldü#ünde 51 letmenin rutin ileri hakkndaki 26,1 kararlara 65 Gelece#e yönelik stratejiler ile ilgili 23,4 kararlara 59 % n 5,5 14 6, , , , ,7 37 % n 18, , , , , ,2 66 % n 22, , , , , ,9 45 % n 52, , , , , ,9 45 % n 100, , , , , ,0 252 Ankete katlanlara kararlara katlm boyutunu ölçen 6 önerme sunulmu ve u yantlar alnmtr. Kendi ileri ile ilgili kararlara ilikin katlmclarn %74,0 iyi bir oranda veya çok iyi bir oranda kararlara katldklarn, %18,9 u biraz katldklarn, %7,1 i katlmadklarn veya yok denilecek kadar az katldklarn ifade etmilerdir. Ankete katlanlarn %78,7 si çalt# bölümü ilgilendiren kararlara katldklarn (iyi bir oranda ve çok iyi bir oranda diyenler), %11,8 i biraz katldklarn, %9,4 ü ise katlmadklarn (hiç katlmyorum ve yok denilecek kadar az katlyorum diyenler) ifade etmilerdir. letmenin genel politikalar hakkndaki kararlara katlmclarn %33,8 i katldklarn, %27,0 biraz katldklarn, %39,3 ü ise katlmadklarn belirtmilerdir. Katlmclarn %35,8 i iletmenin rutin ileri hakkndaki kararlara katldklarn, %24,5 i biraz katldklarn, %39,8 i katlmadklarn bildirmilerdir. Gelece#e yönelik kararlara ise katlmclarn %35,8 i katldklarn, %26,2 si biraz katldklarn, %38,1 i ise katlmadklarn ifade etmilerdir. Tablo 4 e bakld#nda anketi yantlayanlarn kendi ileriyle ilgili ve çaltklar bölümü ilgilendiren sorunlar hakkndaki kararlara di#er 38 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005)

17 karar alanlarna (genel politikalar hakkndaki kararlar gibi) oranla daha çok katldklar görülmektedir. 4. Kararlara Kat/lma le Karar Verme Türü Kararlara katlma ile karar verme türü arasndaki ilikiyi incelemek amac ile karar verme ile ilgili önermelere verilen yantlar SPSS programnda compute mean seçene#i kullanlarak birletirilmi ve t testi yapmak amacyla kararlara katlanlarla katlmayanlar iki gruba ayrlmtr. Tablo 4 te yer alan ve çalanlarn katlm düzeyini ölçen 5 soru compute mean seçene#i ile birletirilerek anketi yantlayan her bir katlmc için kararlara katlm düzeylerini gösteren tek bir aritmetik ortalama (mean) de#eri elde edilmitir. Kararlara katlm ölçen sorular için sunulan yant seçeneklerinden 1 hiç katlmyorum u, 2 ise yok denecek kadar az katlyorum u ifade etti#inden 5 soruya verdikleri yantlarn ortalamas 2 veya daha düük olan katlmclar bir grup (kararlara katlmayanlar), aritmetik ortalamas 2 nin üstünde olanlar ise di#er bir grup (kararlara katlanlar) olmak üzere iki grup oluturulmutur. Tablo 5.Kararlara kat/lma ile karar verme türü Kararlara katlanlar Kararlara katlmayanlar T de#eri Art. Ortalama Std. sapma Art. Ortalama Std. sapma Karar verme türü 4,39 1,50 3,21 1,52-5,978**** Not: * p 0,1 ** p 0,05 *** p 0,005 **** p 0,001 Tannbaum ve Schmidt in kararlara katlm do#rusunda 1 yöneticinin astlarn görülerine hiç bavurmadan karar yalnz bana verdi#ini, 7 ise astlarn istedikleri kararlar verebildiklerini ifade etmektedir (baknz Tablo 3). Dolaysyla 1 den 7 ye do#ru uzaklaldkça astlarn kararlara katlm oran artmaktadr. Bu açklamadan yola çkarak Tablo 5 teki veriler incelendi#inde, kararlara katldklarn belirten katlmc grubunun astlara daha fazla kararlara katlma imkan sa#layan karar verme türlerini tercih ettikleri (aritmetik ortalama=4,39), kararlara katlmadklarn belirten grubun ise di#er gruba göre kararlara astlarn daha az katlmlarna imkan sa#layan karar türlerini tercih ettikleri (aritmetik ortalama= 3,21) ortaya çkmaktadr. ki grubun karar verme türü ile ilgili tercihleri arasnda (aritmetik ortalama de#erleri arasnda) bir farkllk olup bu Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005) 39

18 farkllk istatistiksel olarak anlaml (p 0,001) düzeydedir. Görü farkllklarnn nedeni ile ilgili gelecekte baka çalmalarn yaplmasnn faydal olaca# düünülmektedir. Ancak bu farkll#n kararlara katlanlarn katlmc yönetimin olumlu yönlerini kararlara katlmayanlara oranla daha fazla algladklar ve bu nedenle de astlarn kararlara daha fazla katlmalar gerekti#ine inandklarndan kaynakland# söylenebilir. 5. Örgüte Ait Olma Alg/s/ le Karar Verme Türü Ankete katlanlara çaltklar iletmeye ait olma alglarn ölçmek amacyla üç önerme sunulmu ve katlmclarn %35,0 kendisini firma sahibi gibi hissetti#ini ve bulundu#u iletmede çalt# için gurur duydu#unu, %40,3 ü kendisini sadece iletmede çalan biri olarak gördü#ünü, %24,8 i ise baka bir iletmeden uygun teklif alacak olursa de#erlendirece#ini ve bulundu#u iletmede çalt# için kendisini anssz buldu#unu belirtmitir. Bu boyutuyla çalanlarn örgüte ait olma alglarnn orta düzeyde oldu#u sonucuna ulalabilir. Tablo 6. örgüte ait olma alg/lar/ Kendimi firma sahibi gibi hissediyor ve burada çalt#m için gurur duyuyorum (yüksek düzeyde ait olma algs) Kendimi sadece burada çalan biri olarak görüyorum (orta düzeyde ait olma algs) Baka bir firmadan uygun teklif alacak olursam de#erlendiririm ve bu firmada çalt#m için kendimi anssz buluyorum (düük düzeyde ait olma algs) n % Art. ortalama 72 35, , ,8 Toplam ,0 Std. sapma 1,89 0,76 Çalanlarn örgüte ait olma alglar ile karar verme türü arasndaki ilikiyi incelemek amacyla tek yönlü varyans analizi yaplm ve tablo 7 deki sonuçlar elde edilmitir. Çalanlarn örgüte ait olma alglaryla karar verme türü arasnda p 0,001 düzeyinde çok anlaml bir iliki bulunmutur. Yüksek, orta ve düük düzeyde ait olma duygusuna sahip üç grup arasnda Tannenbaum ve Schmidt in karar verme do#rusu üzerinde yer alan ve astlarn daha fazla kararlara katlmasn içeren karar türünü tercih etmeleri açsndan düük düzeyde ait olma 40 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005)

19 duygusuna sahip olan grup (bu firmada çalt# için kendini anssz görenler) birinci srada (aritmetik ortalama=4,36), yüksek düzeyde ait olma duygusuna sahip olan grup (kendini firma sahibi gibi hissedenler) ikinci srada (aritmetik ortalama=4,01) ve orta düzeyde ait olma algsna sahip olan grup (kendini sadece firmada çalan biri olarak görenler) ise son srada yer almaktadrlar (aritmetik ortalama=3,19). Bir baka deyile baka bir iletmeden uygun teklif alrlarsa de#erlendireceklerini ve kendilerini bulunduklar iletmede çaltklar için anssz gören katlmclarn astlarn daha fazla kararlara katldklar karar verme türünü tercih ettikleri, kendini iletme sahibi gibi hisseden ve bulundu#u iletmede çalmaktan gurur duyanlarn astlarn biraz daha az kararlara katldklar karar verme türünü tercih ettikleri görülmektedir. Kendisini sadece çalanlardan biri olara görenler ise di#er gruplara göre çalanlarn kararlara en az katlmn tercih eden grubu oluturmaktadr. Tablo 7. örgüte ait olma alg/lar/ ile karar verme türü Kendimi firma sahibi gibi hissediyor ve burada çalt#m için gurur duyuyorum Kendimi sadece burada çalan biri olarak görüyorum Baka bir firmadan uygun teklif alacak olursam de#erlendiririm ve bu firmada çalt#m için kendimi anssz buluyorum n Art.ort. F Anlamllk 69 4,01 0, ,19 9,50 p 0, ,36 6. Demografik Özellikleri ile Karar Verme Türüne Tercihleri Aras/ndaki Ankete katlanlarn demografik özellikleri ile karar verme türüne ilikin tercihleri arasndaki iliki olup olmad#n bulmak amacyla t testi yaplmtr. T testi için öncelikle ikiden fazla seçenekli sorularn seçenekleri birletirilerek iki gruba indirgenmitir. Demografik özelliklerden cinsiyet, medeni durum, ya, e#itim durumu, çalma süresi, daha önce baka bir iletmede çalma durumu, unvan ve sendika üyeli#i ile karar verme türüne ilikin tercihler arasndaki ilikiler incelenmitir. T testi sonucunda, karar verme türü ile medeni durum (p 0,05), ya (p 0,1), e#itim durumu (p 0,001), unvan (p 0,001) ve sendika üyeli#i (p 0,05) arasnda anlaml ilikiler bulunmutur. Bu ba#lamda evliler bekarlara göre; 26 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005) 41

20 ya ve üstündekiler 25 ya ve altndakilere göre; e#itim seviyesi yüksek olanlar (yüksek okul ve üstü e#itim alanlar) düük olanlara göre (lise ve alt); yöneticiler yönetici olmayanlara göre ve sendika üyeli#i olanlar üye olmayanlara göre kararlara astlarn daha fazla katlmalar gerekti#ini belirtmilerdir. Cinsiyet, çalma süresi ve baka iletmede çalma ile karar verme türleri arasnda anlaml bir ilikiye rastlanmamtr. Tablo 8. Demografik özellikler karar verme türü De#ikenler N Art.ortalama Std.sapma T de#eri Cinsiyet Kadn 181 3,93 1,65 0,003 Erkek 65 3,93 1,55 Medeni durum Evli 124 4,03 1,63 2,029** Bekar 105 3,60 1,57 Ya 25 ya ve alt 78 3,67 1,57 1,796* 26 ya ve üstü 172 4,06 1,62 E#itim durumu Yüksekokul 62 4,53 1,42 3,588**** ve üstü Lise ve alt 188 3,75 1,63 Çalma süresi 2 yl ve alt 72 3,98 1,67-2,236 2 yldan çok 178 3,93 1,60 Baka Evet 117 3,91 1,63-0,642 iletmede çalma Hayr 109 4,05 1,64 Unvan Yönetici 73 4,54 1,43 4,078**** Yönetici olmayan 177 3,70 1,62 Sendika üyeli#i Üye 57 4,36 1,71 2,006** Üye olmayan 191 3,85 1,56 Not: * p 0,1 ** p 0,05 *** p 0,005 **** p 0,001 SONUÇ letmeler için en önemli yönetim faaliyetlerinden biri olan karar verme konusu birçok uygulamac ve aratrmac tarafndan incelenen bir konudur. letmelerin do#ru kararlar alabilmeleri ve aldklar kararlar etkin olarak uygulayabilmeleri için çalanlarn kararlara katlm gerekmektedir. Ancak bu katlmn hangi boyutta ve ne ekilde olaca# konusunda kesin bir sonuca ulalamamtr. Bu çalmada Tannenbaum ve Schmidt in 1 in yöneticilerin baskn olarak karar verdikleri, 7 ye do#ru gidildikçe astlarn kararlara katlmnn artt# ve yedinin ise kararlarda astlarn egemen oldu#u karar do#rusundan (bkz. Uekil 2) yola çkarak en uygun karar verme 42 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005)

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ. Unvanı: Doçent Doktor. Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ. Unvanı: Doçent Doktor. Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ Unvanı: Doçent Doktor Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/ Üniversite Yıl Program

Detaylı

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) Bülent ÖZTÜRK Okyay DOAN * Gürcü KOÇ ** Özet Bu çalmada, Gazi Eitim

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

OKUL MÜDÜRLERNN TUTUM VE DAVRANILARININ ÖRETMENLERN MOTVASYONUNA ETKS (ÖZEL VE DEVLET OKULU ÖRNE)

OKUL MÜDÜRLERNN TUTUM VE DAVRANILARININ ÖRETMENLERN MOTVASYONUNA ETKS (ÖZEL VE DEVLET OKULU ÖRNE) OKUL MÜDÜRLERNN TUTUM VE DAVRANILARININ ÖRETMENLERN MOTVASYONUNA ETKS (ÖZEL VE DEVLET OKULU ÖRNE) brahim KOCABA * Turgut KARAKÖSE ** Bu aratrmada, öretmenlerin motivasyonuna etki eden faktörleri belirlemek

Detaylı

KURUMSAL TBARIN MÜTER TERCHLER ÜZERNE ETKLER: AFYON DA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALYET GÖSTEREN LETMELER ÜZERNE BR ARATIRMA

KURUMSAL TBARIN MÜTER TERCHLER ÜZERNE ETKLER: AFYON DA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALYET GÖSTEREN LETMELER ÜZERNE BR ARATIRMA KURUMSAL TBARIN MÜTER TERCHLER ÜZERNE ETKLER: AFYON DA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALYET GÖSTEREN LETMELER ÜZERNE BR ARATIRMA Ar.Grv.Nilüfer YÖRÜK KARAKILIÇ ÖZET Bu aratrmay gerçekletirme amacmz, bilinen pazarlama

Detaylı

ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES

ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES Özet / Abstract H. smail ASLANTA Aratrmada, ilköretimde görev yapan öretmenlerin snf içi öretim etkinliklerinde

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bige Zeynep OKTUĞ Doğum Tarihi: 12.02.1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans İletişim

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 Doç.Dr.sa SABA Adem BAOLU ÖZET Çalmada ilköretim çandaki örencilerin vergiyi nasl algladklar ve vergiyi alglamalar üzerinde etkili

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

E-DEVLET H ZMETLER NDEN YARARLANMA DERECES VE ALGILANAN H ZMET KAL TES : AMPR K B R ÇALIMA

E-DEVLET H ZMETLER NDEN YARARLANMA DERECES VE ALGILANAN H ZMET KAL TES : AMPR K B R ÇALIMA E-DEVLET H ZMETLER NDEN YARARLANMA DERECES VE ALGILANAN H ZMET KAL TES : AMPR K B R ÇALIMA Yrd. Doç. Dr. Naci Tolga SARUÇ * ÖZET E-devlet hizmetlerin vatandalar tarafndan nasl alglandn, hangi hizmetlerin

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Derya DENİZ Doğum Tarihi: 31.12.1979 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 2002

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

ETMDE YABANCILAMA OLGUSU VE ÖRETMEN: LSE ÖRETMENLER ÜZERNE SOSYOLOJK BR ARATIRMA

ETMDE YABANCILAMA OLGUSU VE ÖRETMEN: LSE ÖRETMENLER ÜZERNE SOSYOLOJK BR ARATIRMA ETMDE YABANCILAMA OLGUSU VE ÖRETMEN: LSE ÖRETMENLER ÜZERNE SOSYOLOJK BR ARATIRMA Yaar ERJEM * Özet Bu aratrmann konusunu eitimde yabanclamann önemli bir formu olan öretmen yabanclamas oluturur. Lise öretmenleri

Detaylı

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er;

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er; Ünite 6 Anketlerin Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Anketler ne zaman kullanlr? Anketler de0erlidir, e0er; Organizasyonun elemanlar geni/ olarak da0lm/sa Birçok eleman projede rol almaktaysa

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi 1. Etkinliğe hangi kurumu temsilen katıldınız? Sivil toplum kuruluşu 75,0% 9 Bireysel 8,3% 1 Şirket 16,7% 2 Üniversite 0,0% 0 Sosyal Girişim 0,0%

Detaylı

LKÖRETM KADEMESNDE GÖREV YAPAN ÖRETMENLERN ÖRGÜTSEL SNZM DÜZEYNN BAZI DEKENLER AÇISINDAN NCELENMES

LKÖRETM KADEMESNDE GÖREV YAPAN ÖRETMENLERN ÖRGÜTSEL SNZM DÜZEYNN BAZI DEKENLER AÇISINDAN NCELENMES LKÖRETM KADEMESNDE GÖREV YAPAN ÖRETMENLERN ÖRGÜTSEL SNZM DÜZEYNN BAZI DEKENLER AÇISINDAN NCELENMES Özet / Abstract Habib ÖZGAN Bayram ÇETN ** Ebru KÜLEKÇ *** Yaplan bu çalmann amac ilköretim kademesinde

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU

8. MÜKEMMELL!! ARAYI& SEMPOZYUMU 8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU Salkta Kalite Uygulamalar 16:30 18:00!zmir ÖZLEM YILDIRIM Vehbi Koç Vakf Salk Kurulu8lar Sürekli Kalite Geli8tirme Müdürü Ö. Yldrm, D. V. Yiit, Ö. Ouz 1 KAPSAM Vehbi Koç

Detaylı

ÇEVRM Ç ETM UYGULAMALARINA LKN ÖRETM ELEMANI VE ÖRENC GÖRÜLERNN BELRLENMES

ÇEVRM Ç ETM UYGULAMALARINA LKN ÖRETM ELEMANI VE ÖRENC GÖRÜLERNN BELRLENMES ÇEVRM Ç ETM UYGULAMALARINA LKN ÖRETM ELEMANI VE ÖRENC GÖRÜLERNN BELRLENMES Muharrem TANYILDIZI Çetin SEMERC * Özet Aratrmann genel amac, çevrim içi eitim uygulamalarna ilikin öretim eleman ve örenci görülerini

Detaylı

Simülasyon Modellemesi

Simülasyon Modellemesi Simülasyon Modellemesi Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr Ders -2: Metod ve Veri Analizi Contents 1 Metod Analizi 1 1.1 Giri³.................................. 1 1.2 Metod Müh.'de Sistematik

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR GENEL SALIK SGORTASI UYGULAMASINA LKN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel salk sigortas uygulamasndaki deiiklikler nelerdir? Genel salk sigortasndan yararlanlmasnda temel artlardan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

TEN ÇIKARMA SÜRECNDE ÇIKI MÜLAKATLARI Handan KUMA( * ) Güler TOZKOPARAN ( ** )

TEN ÇIKARMA SÜRECNDE ÇIKI MÜLAKATLARI Handan KUMA( * ) Güler TOZKOPARAN ( ** ) Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8, Say:4, 2006 TEN ÇIKARMA SÜRECNDE ÇIKI MÜLAKATLARI Handan KUMA( * ) Güler TOZKOPARAN ( ** ) ÖZET letmeler, çalanlarn seçme konusunda sürekli

Detaylı

RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI. Mustafa KALE

RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI. Mustafa KALE RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI Mustafa KALE Özet Aratrmann temel amac, Resmî ve Özel Fen nin örgütsel örenme açsndan bir karlatrmasnn yaplmasdr. Bu amaca yönelik olarak

Detaylı

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI Yrd. Doç. Dr. Veysel ACA * Ar. Gör. Ender TUNÇER ** ÖZET letme baarsn tüm yönleriyle deerlendirmeyi amaçlayan performans deerleme

Detaylı

THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM. Özet

THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM. Özet THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM Sinan T. ERDOAN naat Müh. Bölümü Teksas-Austin Üniversitesi, ABD Turhan Y. ERDOAN naat Müh. Bölümü ODTÜ, Ankara Özet T.A. Edison,

Detaylı

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA Yrd. Doç. Dr. Said KINGIR * Ar. Grv. Erkan TAKIRAN * ÖZET Performans deerlendirme, astlar üzerinde etkili yönetim

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52)

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) K I R S A L K A L K I N M A D A K A D I N L A R Sibel DEMR Birle(mi(

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi

Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi Ramazan GÜRBÜZ* ÖZET Bu aratrmann amac, aratrmac tarafndan gelitirilen somut öretim nesneleri, çalma

Detaylı

Özel ve Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemodiyaliz Hemşirelerinde Örgütsel Sessizlik Üzerine Araştırma

Özel ve Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemodiyaliz Hemşirelerinde Örgütsel Sessizlik Üzerine Araştırma Özel ve Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemodiyaliz Hemşirelerinde Örgütsel Sessizlik Üzerine Araştırma Öğretim Görevlisi Emine DANE Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Sunu Akışı Giriş

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç Kurumsal tibar Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven Dr. Erhan Ba Genel Müdür Bilim laç EFQM Mükemmellik Modeli Bilim laç 167 ilaç firmas içinde IMS 2006 sonu verilerine göre: Kutu satlarnda en büyük

Detaylı

Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi TR-06590 Cebeci, Ankara Tel.: (0312) 319 77 20 den 340 Faks: (0312) 319 77 36 E-posta: kibritci@dialup.ankara.edu.tr URL: http://dialup.ankara.edu.tr/~kibritci/

Detaylı

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI Edip ÖRÜCÜ (*) Sedat YUMUAK (**) Özet: Bu aratırmanın amacı kamu kurulularında verilen hizmet içi eitimin çalıanlar üzerindeki etkilerinin hangi faktörlere

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

İŞLETMELERDE YÖNETİCİLER ASTLARINI SEÇERKEN HANGİ KARAKTER ÖZELLİKLERİNİ GÖZÖNÜNDE BULUNDURURLAR?

İŞLETMELERDE YÖNETİCİLER ASTLARINI SEÇERKEN HANGİ KARAKTER ÖZELLİKLERİNİ GÖZÖNÜNDE BULUNDURURLAR? İŞLETMELERDE YÖNETİCİLER ASTLARINI SEÇERKEN HANGİ KARAKTER ÖZELLİKLERİNİ GÖZÖNÜNDE BULUNDURURLAR? Saygun GÜRPINAR Haliç Üniversitesi - İşletme Fakültesi Emekyemez Mah. Okçumusa Mah. Şişhane Sok. No: 17

Detaylı

360 DERECE GERBLDRM SSTEMNE ELETREL BR BAKI 1 : BR ÖRNEK OLAY

360 DERECE GERBLDRM SSTEMNE ELETREL BR BAKI 1 : BR ÖRNEK OLAY 360 DERECE GERBLDRM SSTEMNE ELETREL BR BAKI 1 : BR ÖRNEK OLAY Doç. Dr. Serkan BAYRAKTAROLU * Uzman Özlem BALABAN * Ar. Gör. Yasemin ÖZDEM$R * Özet Performans deerlendirme önemi giderek artan ve dier insan

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI)

ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI) ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI) Mustafa KÜÇÜKLHAN * Mustafa LAMBA ** ÖZET Günümüzün deien rekabet koullar içerisinde, salk kurumlar; müteri (hasta)

Detaylı

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf Doru-Yanl Sorular: 1. nsan ihtiyaçlarn dorudan ya da dolayl olarak karlama özelliine sahip ve bu amaçla kullanlmaya hazr olan fiziksel varlklara hizmet denir. 2. Tüketicinin ihtiyaçlarn dorudan karlayan

Detaylı

Ali YILDIZ. Deneyim. Intern Engineer - Siemens ali.yildiz@ieee.org. Intern Engineer at Siemens 2014 - #u Anda (bir y#ldan az)

Ali YILDIZ. Deneyim. Intern Engineer - Siemens ali.yildiz@ieee.org. Intern Engineer at Siemens 2014 - #u Anda (bir y#ldan az) Ali YILDIZ Intern Engineer - Siemens ali.yildiz@ieee.org Deneyim Intern Engineer at Siemens 2014 - #u Anda (bir y#ldan az) Giri#imcilik Elçisi at Ebiltem Teknoloji Transfer Ofisi Kas#m 2013 - #u Anda (10

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas.

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. XIV. Ulusal Eitim ilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi 28 30 Eylül 2005 DEN&ZL& Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. Dr. Halil

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI T.C. MLLÎETMBAKANLII TalimveTerbiyeKuruluBakanl SGORTACILIK ETM KURS PROGRAMI ANKARA 2009 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRES : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAI PROGRAMIN SEVYES PROGRAMIN AMAÇLARI

Detaylı

TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA

TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA Doç. Dr. Osman Çevik * ÖZET Bu çalmada Tokat il merkezinde faaliyet gösteren bir iletmede Tam Sayl Dorusal Programlama yardmyla iletmeye

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

ç Ç Ğ Ç Ğ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç Ğ ç Ğ Ğ ç Ç ç ç ç ç» ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Y DiT P "Frsat Yaratt'' 1_) GENEL ni,ci,nn so5e6 0

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar Von Neumann Mimarisinin Bileenleri 1 Bellek 2 Merkezi lem Birimi 3 Giri/Çk Birimleri Yazmaçlar letiim Yollar Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı

ÖZEL E T M VE REHAB L TASYON MERKEZLER NDE ÇALI AN E T MC LER N MESLEK YETERL L K ALGISI LE DOYUMLARININ NCELENMES. S.Barbaros YALÇIN Haf z BEK

ÖZEL E T M VE REHAB L TASYON MERKEZLER NDE ÇALI AN E T MC LER N MESLEK YETERL L K ALGISI LE DOYUMLARININ NCELENMES. S.Barbaros YALÇIN Haf z BEK TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:5570 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:5570 ÖZELETMVEREHABLTASYONMERKEZLERNDEÇALIAN

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir?

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir? Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler 1) Kadro durumunuz nedir? 657 Sayl Kanuna tabi personelim 657 sayl Kanun 4/B Sözlemeli

Detaylı

Askeri Doktorların Kararlara Katılım Tutumları Üzerine Bir Araştırma

Askeri Doktorların Kararlara Katılım Tutumları Üzerine Bir Araştırma Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2010; 9(2):113-122 Askeri Doktorların Kararlara Katılım Tutumları Üzerine Bir Araştırma [A Study on the Military Physicians Perceptions on Participation to

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management 15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi MIT Sloan School of Management Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Hedef Sürdürülebilir rekabet avantajını ve buna ulaşmak için gerekli değişiklikleri hayata

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇALIŞAN KADINLAR: SORUNLARI, BEKLENTİLERİ VE SENDİKALARA KARŞI TUTUMLARI

TÜRKİYE DE ÇALIŞAN KADINLAR: SORUNLARI, BEKLENTİLERİ VE SENDİKALARA KARŞI TUTUMLARI TÜRKİYE DE ÇALIŞAN KADINLAR: SORUNLARI, BEKLENTİLERİ VE SENDİKALARA KARŞI TUTUMLARI Anket Kasım 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında 26 ilde, kadınların çalıştığı işkolları dikkate alınarak 10 işkolunda,

Detaylı

MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER *

MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER * Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8, Say: 4, 2006 MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER * Yrd. Doç. Dr. Ayehan ÇAKICI ** ÖZET Kadn giri$imcilerin i$ ya$amnda

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar V.A.D. Yaklamnn avantajlar Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Verinin hareketinin hikayeletirilmesine nazaran 4 avantaj mevcuttur. Teknik uygulamann gerçekletirilmesinden

Detaylı

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI YENLENEBLR ENERJ KAYNAKLARI MALYET ANALZ VE SÜRDÜRÜLEBLR YEK UYGULAMALARI Ömer Faruk ERTURUL omerfarukertugrul@gmail.com TEA 16. letim Tesis ve letme Grup Müdürlüü, Batraman Yolu Üzeri 2. km. 72070, Batman

Detaylı

17 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ VE YAPILAN ANKET ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com.

17 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ VE YAPILAN ANKET ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com. 169 17 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ VE YAPILAN ANKET ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com.tr GİRİŞ Her yl 17 Ağustos tarihinde, Marmara Depreminin yldönümü

Detaylı

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTMEN Prof. Dr. ERHAN EROĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ 1. Doğum tarihi: 2 NBisan 1972 2.Öğrenim durumu: Okul Bölüm İletişim Bilimleri Fakültesi Eğitim İleitşimi ve Planlaması Bölümü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı(Yüksek

Detaylı

BÖLÜM 5. Gerilim Azaltan Dönü türücünün Kal Durum Devre Analizi

BÖLÜM 5. Gerilim Azaltan Dönü türücünün Kal Durum Devre Analizi BÖÜM 5 DC-DC DÖNÜTÜRÜCÜER A. Deneyin Amac DC-DC erilim azaltan dönütürücü (buck converter) ve DC-DC erilim artran dönütürücü (boost converter) devrelerinin davranlar incelemek. Bu deneyde erilim azaltan

Detaylı