SABİT-KUTUP YAKLAŞIMI KULLANILARAK TELEKONFERANSTA ODA AKUSTİK EKO YOK ETME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SABİT-KUTUP YAKLAŞIMI KULLANILARAK TELEKONFERANSTA ODA AKUSTİK EKO YOK ETME"

Transkript

1 SABİ-KUUP YAKLAŞIMI KULLAILARAK ELEKOFERASA ODA AKUSİK EKO YOK EME uğba Özge ÖZDİÇ Rıfat HACIOĞLU Eletr-Eletron Mühendslğ Bölümü Mühendsl Faültes Zongulda Karaelmas Ünverstes, 671, Zongulda ÖZE Bu çalışmada, aust eo yo etme problemne değnlmş ve sabt-utup yalaşımı teleonferans sırasında oluşan aust eo dnam yapısının modellenmes amacıyla önerlmştr. Adaptf Sonlu Darbe Cevabı (Fnte Impulse Response, FIR) fltrelerde arşılaşılan parametr armaşılı problemnn, aynı zamanda parametrede doğrusallı yapısında olan, sabt-utup yalaşımı le azaltılması amaçlanmatadır. Burada FIR fltre, Sabt-Kutup ve e olara da Freans Bölges Adaptf Fltre (Frequency Doman Adaptve Flter, FDAF) algortmaların aust eo yo etmede ullanılan farlı adaptf yalaşım benzetmler gösterlmş ve elde edlen sonuçlar arşılaştırılmıştır. Anahtar sözcüler: Aust Eo, Adaptf Fltreler ABSRAC In ths paper, acoustc echo problem s mentoned and fxed-pole approach s suggested for modellng of acoustc echo dynamc structure durng teleconference. he parametrc complexty problem n adaptve fnte mpulse response (FIR) flters s amed to be reduced by Fxed-Pole Approach whch has lnear-n-parameter structure. Here, FIR flter, Fxed- Pole Approach and n addton Frequency Doman Adaptve Flter (FDAF) algorthms dfferent adaptve approach smulatons used for acoustc echo cancellaton are presented and obtaned results are compared. Keywords: Acoustc Echo, Adaptve Flters 1. GİRİŞ Brço haberleşme sstemnde arşılaşılan eo yoetme öneml br problemdr [1]. Eo, gecmş ve bozulmuş orjnal snyalde veya aynağa ger yansıyan eletrsel şarette oluşan br olay olara tanımlanır. Örneğn, mrofonlu br ortamda geçen onuşmalarda mrofon hoparlörden snyaln çeştl yansımalarını toplar. Bu eolar daha sonra uzata onuşmacıya aust eo olara ger gtmetedr. Aust eo, end onuşmaları (gecmş versyonu) duyulduğundan, ullanıcıya rahatsızlı vermetedr. Aust eo problemn çözme çn, aust eo yo edc önerlmetedr. Bu problemn çözümünde sıça ullanılan sonlu darbe cevabı fltrelerde (FIR) ararlılı, parametrede doğrusallı ve bast yapısı özelllerne rağmen hafıza uzunluğu söz onusu olduğundan parametr armaşılı problem le arşılaşılmatadır [1]. Bu çalışmada, parametrede doğrusallı yapısında olan ve ararlılığı garant eden Sabt-Kutup yalaşımı [] önerlere parametr armaşılığın azaltılması amaçlanmatadır. Eo yo edc, eo yolunun darbe cevabını hesaplar ve eonun br benzern oluşturur. Daha sonra, hesaplanan eo alınan snyalden çıarılır. Amaç mrofondan terar ger letlen ses uzata onuşmacı sesnden ayırmatır. Böyle br yo edc blnmeyen ortamda memnun edc br şelde çalışan ve grş statstğnn zaman değşmlern zleyeblen adaptf br fltre ullanılara yapılablr. Bu tanımlama, genellle blnmeyen ve zamanla değşen eo yoluyla eşleşmetedr. Şel 1, mrofon sstemn uşatan hoparlör düzennn genel eo yo etme düzenn göstermetedr (Loudspeaer Echo Mcrophone, LEM). Şel 1 referans alınara, hoparlörden yaın onuşmacıya gden grş şaret (uza onuşmacıda ve d( mrofon tarafından toplanan şaret olara verlmetedr bunun çnde yaın onuşmacı şaret v(), ortam gürültüsü w() ve hoparlörden yayılan uza onuşmacının eolu şaret r() yer almatadır. d ( v( ) + r( ) + w( ) (1) Adaptf fltre, hoparlör ve mrofonun eonun benzern ( dˆ ( n ) ) oluşturacağı odanın transfer fonsyonunu modelleme çn ullanılır. Hesaplanan eo, ste grş şaret d( den çıarılır ve estrm hatası şaret elde edlr, e( d( dˆ( ()

2 Uza onuşmacıdan Hoparlör ODA Eolar H ( d G ( (5) Adaptf Fltre LEM olara tanımlanır ve burada G (,,G ( sabt utup temel fonsyonlarıdır. Bu brmd temel fonsyonlar ya gerçe utuplar ya da ompleseşlen utup çft çn [][3] de yalaşım ullanılara tap eden şelde tanımlanır. e( Uza onuşmacıya Şel 1 eleonferans aust eo yo etme düzen Amaç, ste grş şaret d( y (eo) hata şaret e( mümün olan en üçü değerde tutulara yo etmetr. Şel 1 de aynı zamanda estrm hatası snyal e( nn geçmş değerlernn adaptf fltreye ger beslendğ görülmetedr. Gerbeslemenn amacı, adaptf sstem yapısını cevap araterstğn mümün optmumla değştrere etl br şelde ayarlamatır.. SABİ KUUP YAKLAŞIMI Bu bölümde dnam aust eo sstem le önerlen Sabt-Kutup yalaşımı tanımlanacatır. Aynı zamanda ullanılan adaptasyon algortması ve özelllerde verlecetr..1. Aust Eo Parametr Model Grş uza onuşmacıdan gelen şaret, ve çıış eo ets olan şaret r( olaca şelde far denlem 1 r( a r( n ) + b n ) (3) M le sstem dnamğ tanımlanablr ve burada grşçıış transfer fonsyonu M H ( 1+ d ˆ ( n ) b 1 d( a z z B( A( (4) özbağımlı yürüyen ortalama (ARMA) model olara tanımlıdır. Yürüyen ortalama (MA) model ya da FIR model se (4) de le tanımlanır. a Mrofon Yaın onuşmacı.. Sabt Kutup Açılımı Sabt utup yalaşımında grş-çıış transfer fonsyonu anım.1 Sabt gerçe utup temel fonsyonları, eğer utuplar brm çember çnde gerçe sayılar se G ( 1 ve 1 α G ( ( z α ) 1 1 (1 α ( z α ) (6) anım. Sabt omples-eşlen utup temel fonsyonları dzs G ( 1 ve 1 1 G ( L ( H ( (7) 1,..., M / ve burada L (1 + β )( 1+ β )( 1 β β ) ( z 1) ( 1 L ( ( z β )( z β ) (1 β )( 1 β )( 1 β β ) ( z+ 1) ( z β )( z β ) H (1 β (1 β ( z β )( z β ) ( (8) (9) ve burada omples-eşlen utup çft, (, ) brm çember çndedr. β β Dat edelm (6) de eğer α terarlanan gerçe utup se, {G j (} Laguerre fonsyonları [3] olara ve aynı zamanda (7)-(9) da eğer β terarlanan omples-eşlen utup se {G j (} Kautz fonsyonları [][3] olara adlandırılırlar. Aynı zamanda (6) de eğer α değerler sıfıra eşt se (5) sonlu darbe cevabı (FIR) fltres olur. Bu çalışmada blnmeyen parametreler (ARMA model çn (4) de {α }, {b }, MA model çn (4) de {b } Sabt Kutup yalaşımı çn (5) de {d }) sonlu uzunluta ver setnden doğrusal regresyon le estrlr. Bu durumda (3) denlem

3 r( ϕ ( θ (1) olara yazılablr burada Ө vetörü tanımlanma stenen parametreler çeren parametre vetörü ve φ( de grş ye bağlı regresör vetörüdür. Sabt-Kutup yalaşımı çn g ( ler G ( lern darbe cevabı fonsyonu olaca şelde tanımlandığında grş nn onvolüsyon toplamı x ( m regresör vetörü g ( m) n m) ϕ n ) [ x ( x (... x ( ] ( 1 (11) (1) olara tanımlanır. FIR modelde se G ( ler brm gecme olduğundan regresör vetörü (1) ye benzer şelde ϕ( n ) [ n 1)... n m)] (13) olara tanımlanır. Sabt-Kutup yalaşımında parametre vetörü θ [ d d1... ] le verlr, FIR modelde se olacatır. θ d [ b b... 1 ] b M (14) (15) Sabt utup yalaşımında ağırlı parametreler {d } önceden seçlen temel fonsyonların G (,,G M ( en y ombnasyonunu bulma çn estrlr. Burada ullanılan sabt gerçe ve/veya omples-eşlen utuplar daha önceden estrlen FIR model parametreler Prony tenğnde ullanılara elde edleblr [][4]..3. LMS Algortması En Küçü Kareler (Least Mean Square, LMS) algortması hesaplama olaylığı ve bast yapısından dolayı sıça ullanılmatadır [1]. Bu durumda n zamanında parametre adaptasyon algortması θ ( n + 1) θ ( + µϕ( e( (16) olacatır. Burada φ( regresör vetörü ve Ө( estrlen parametrelern n zamanında değern veren parametre vetörü olara tanımlanır Sabt-Kutup çn bunlar sırasıyla (1) ve (14) de, FIR model yapısı çn se sırasıyla (13) ve (15) de verlrler. e( () de verlen hata estrm değerdr. µ parametres poztf üçü br sabt olan adım boyutudur. LMS algortmasında µ çn uygun br değer seçme geremetedr. Eğer değer ço üçüse adaptf fltrenn optmal çözüme yalaşması uzun zaman alır, eğer µ ço büyüse adaptf fltre ararsız olablr ve/veya yaınsaması mümün olmayacatır [1]. 3. BEZEİM SOUÇLARI Bu bölümde teleonferans sırasında arşılaşılan oda aust problem üzernde br uygulama le performans arşılaştırması yapılacatır. Bu amaçla 8 Hz le örnelenen uza onuşmacı eolu şaretn yaın onuşmacıdan aynalanan mrofon şaretne olan etsnn ortadan aldırılması amaçlanmatadır. Şel de yaın onuşmacı şaret, uza onuşmacı şaret ve de mrofondan uza onuşmacıya ger dönen oda eo blgs taşıyan şaret brlte görülmetedr. Bunun çn Sabt-Kutup yalaşımı le brlte adaptf FIR fltre ve freans bölges adaptf fltre (Frequency Doman Adaptve Flter, FDAF) le eo ets yo edlecetr. Burada adaptf FIR fltre uzunluğu 14 ve aynı zamanda FDAF çn de 14 ullanılmıştır. Bu benzetmde ullanılan oda darbe cevabı fonsyonu rasgele seçlmş olup hafıza uzunluğu.1 sn adardır. Dolayısıyla FIR fltre uzunluğu bu değer arşılayaca sevyede seçlmştr. Kestrm sonucunda elde edlen FIR fltre atsayıları ullanılara Prony yalaşımı le sabt-utup değerler 5 sabt-utup çn elde edlmş ve (5) de ağırlı atsayıları LMS algortması le estrlmştr. Yapılan estrm sonucunda her üç yalaşım çn elde edlen uza onuşmacı şaret estrmler sırasıyla Şel 3. de görülmetedr. Şel 4 de se performans rter olara verlen eo ger-dönüş ayıp genşlemes (Echo Return Loss Enhencement, ERLE) ERLE db ( ( e( v( ) 1log ( r( ) (17) değşm görülmetedr. Burada her üç yalaşımın da brbrne yaın performans gösterdğ açıca görülmele brlte fltre uzunlularına, ya da adaptasyon atsayılarına baıldığında FIR ve FDAF yalaşımlarında 14 parametre ullanılıren Sabt- Kutup yalaşımında bu değer 5 ağırlı atsayısı ve 5 sabt-utup şelndedr. Parametr armaşılıta azanç açıça görülmetedr. 4. SOUÇLAR Bu çalışmada, Adaptf FIR fltre, Sabt-Kutup yalaşımı ve Freans Bölges Adaptf Fltre ullanılara teleonferans sırasında arşılaşılan oda aust problem üzernde performans arşılaştırılması yapılmış, uza onuşmacı eolu şaretn yaın onuşmacıdan aynalanan mrofon şaretne olan ets gderlmeye çalışılmıştır. Yapılan benzetmler sonucunda, her üç algortma performansının da

4 yalaşı olara aynı olduğu anca Sabt-Kutup yalaşımında parametr armaşılığın büyü ölçüde gderldğ görülmüştür. Kutup seçmnde ullanılan Prony yalaşımı FIR model parametrelernden yararlanmala brlte, seçlen utup yerler le ararlılığın garant edlmes ve parametr armaşılığın azaltılması Sabt-Kutup yalaşımını avantajlı ılmatadır. Sabt-utup yerlernn bulunmasında adaptf yalaşımlar üzernde çalışmalar devam etmetedr. KAYAKLAR [1] S. Hayn, Adaptve Flter heory, Fourth Edton, Prentce-Hall, ew Jersey, [] G. A. Wllamson, ve S. Zmmermann, Globally convergent adaptve IIR flters based on fxed pole locatons, IEEE rans. Sgnal Processng, vol. 44, no.6 pp , June [3] B. Wahlberg, Laguerre and Kautz models, n Proc. 1th IFAC Symp. on System Identfcaton, vol. 3, pp. 1-, Copenhagen, Denmar, July [4] L. Ljung, System Identfcaton, heory for the User, Prentce-Hall, ew Jersey, [5] S. C. Douglas, Flter Desgn toolbox for use wth MALAB, user s gude (he Mathwors, Inc. atc, MA, 5) Şel Yaın Konuşmacı, Uza Konuşmacı ve Mrofon İşaret

5 Şel 3 Adaptf FIR Fltre, Sabt-Kutup Yalaşımı ve Freans Bölges Adaptf Fltre İle Elde Edlen Çıışlar Şel 4 FIR, Sabt-Kutup yalaşımı ve FDAF çn Eo Kayıp Değşm

Doç.Dr.Erkan ÜLKER, Selçuk Üniversitesi Mühendislik F, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Doç.Dr.Erkan ÜLKER, Selçuk Üniversitesi Mühendislik F, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Doç.Dr.Eran ÜLKER, Selç Ünverstes Mühendsl F, Blgsayar Mühendslğ Bölümü 7.05.204 Sayfa Doç.Dr.Eran ÜLKER, Selç Ünverstes Mühendsl F, Blgsayar Mühendslğ Bölümü NURBS Crve Fttng sng Artfcal Immne System

Detaylı

Yük Yoğunluğu ve Nokta Yük İçeren Elektrik Alan Problemlerinin Sınır Elemanları Yöntemiyle İncelenmesi

Yük Yoğunluğu ve Nokta Yük İçeren Elektrik Alan Problemlerinin Sınır Elemanları Yöntemiyle İncelenmesi Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. Dergs cence and Eng. J of Fırat Unv. (), 99-, (), 99-, Yü Yoğunluğu ve Nota Yü İçeren Eletr Alan Problemlernn ınır Elemanları Yöntemyle İncelenmes Hüseyn ERİŞTİ ve elçu YILDIRIM

Detaylı

Ticari Bankalarının Yerli ve Yabancı Bankalar Açısından Performansları ve Performans Sürekliliklerinin Analizi: Türkiye Ölçeği (2002-2012 ÖZET

Ticari Bankalarının Yerli ve Yabancı Bankalar Açısından Performansları ve Performans Sürekliliklerinin Analizi: Türkiye Ölçeği (2002-2012 ÖZET Tcar Banalarının Yerl ve Yabancı Banalar Açısından Performansları ve Performans Sürelllernn Analz: Türye Ölçeğ (2002-202) Selahattn KOÇ* Azz BAĞCI ** Al SÖZDEMİR *** ÖZET Son yıllarda yaşanan üreselleşme

Detaylı

Düşük Hacimli Üretimde İstatistiksel Proses Kontrolü: Kontrol Grafikleri

Düşük Hacimli Üretimde İstatistiksel Proses Kontrolü: Kontrol Grafikleri Düşü Hacml Üretmde İstatstsel Proses Kontrolü: Kontrol Grafler A. Sermet Anagün ÖZET İstatstsel Proses Kontrolu (İPK) apsamında, proses(ler)de çeştl nedenlerden aynalanan değşenlğn belrlenere ölçülmes,

Detaylı

RAF ÖMRÜ KISITLI EKONOMİK PARTİ PROGRAMLAMA PROBLEMİNE TEMEL PERİYOT YAKLAŞIMI

RAF ÖMRÜ KISITLI EKONOMİK PARTİ PROGRAMLAMA PROBLEMİNE TEMEL PERİYOT YAKLAŞIMI .C İSANBUL ÜNİERSİESİ SOSYAL BİLİMLER ENSİÜSÜ İŞLEME ANABİLİM DALI ÜREİM BİLİM ADI YÜKSEK LİSANS EZİ RAF ÖMRÜ KISILI EKONOMİK PARİ PROGRAMLAMA PROBLEMİNE EMEL PERİYO YAKLAŞIMI ŞULE BOZDOĞAN 5098096 EZ

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ 96 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya Uyarlanablr Snrsel Bulanık Çıkarım

Detaylı

6. KAYNAKLAR 5. SONUÇ. Fırat Üniversitesi-Elazığ

6. KAYNAKLAR 5. SONUÇ. Fırat Üniversitesi-Elazığ Fırat Ünverstes-Elazığ TEK TAŞIYICILI VE ÇOK TAŞIYICILI WMAX RADYONUN DURAĞAN VE ZAMANLA DEĞİŞEN NAKAGAMİ-M SÖNÜMLEMELİ KANALLARDAKİ BAŞARIM ANALİZLERİ Merve Abde Demr, Al Özen Elektrk-Elektronk Mühendslğ

Detaylı

BÖLÜM 4 4. AÇI METODU

BÖLÜM 4 4. AÇI METODU Açı etodu Bölüm. AÇ ETODU BÖÜ Hperstat sstemlern çözümü sstem hperstat yapan blnmeyenlern uvvet ve şel değştrme olmasına göre değşr. Ço açılılı br mütemad rş hperstat yapan mesnet tep uvvetler en atlı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİESİ FEN BİLİMLERİ ENSİÜSÜ DOKORA EZİ Bahattn ERDİNÇ PEROVSKİ YAPIDAKİ BAZI KRİSALLERDE İZOOP YERLEŞİRMENİN FAZ GEÇİŞ SICAKLIĞI ÜZERİNE EKİLERİNİN İNCELENMESİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

PARMAKİZİ RESİMLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TEMİZLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ

PARMAKİZİ RESİMLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TEMİZLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PARMAKİZİ RESİMLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TEMİZLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ Necla ÖZKAYA Şeref SAĞIROĞLU Blgsayar Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Ercyes Ünverstes, 38039, Talas, Kayser Gaz Ünverstes,

Detaylı

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM 5 Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), 3-5 Mayıs 2009, Karabük, Türkye ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİNDE OPTİMAL YAKIT MALİYETİNİN BENZETİM TAVLAMA (BT) ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı *

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı * İMO Teknk Derg, 2013 6211-6231, Yazı 392 Şehrç Karayolu Ağlarının Sezgsel Harmon Araştırması Optmzasyon Yöntem le Ayrık Tasarımı * Hüseyn CEYLAN* Halm CEYLAN** ÖZ Bu çalışmada, şehrç ulaştırma ağlarının

Detaylı

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 007 : 13 : 1 : 911

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ Emrullah ACAR YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Uludağ Ünverstes Mühendslk-Mmarlık Fakültes Dergs, Clt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Emrah YÜRÜKLÜ * Osman

Detaylı

Frekans ve Zaman Bölgesi Kanal Denkleştiricili OFDM Sistemlerinin Kodlamasız ve Katlamalı Kodlanmış Başarımlarının Karşılaştırılması

Frekans ve Zaman Bölgesi Kanal Denkleştiricili OFDM Sistemlerinin Kodlamasız ve Katlamalı Kodlanmış Başarımlarının Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Mü. Bl. Der. Sene an Eng. J o Fırat Unv. 8 7-6 8 7-6 Freans ve Zaman Bölges Kanal Denleştrl OFDM Sstemlernn Kolamasız ve Katlamalı Kolanmış Başarımlarının Karşılaştırılması Brol SOYSA

Detaylı

ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞITIM TALİ HATLARINDA ARIZA ANALİZİ

ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞITIM TALİ HATLARINDA ARIZA ANALİZİ ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞTM TALİ HATLARNDA ARZA ANALİZİ Yılmaz ASLAN Şebnem TÜRE 2,2 Dumlupınar Ünverstes Mühendslk Fak., Elektrk-Elektronk Müh. Bölümü, 4300, Kütahya e-posta: yaslan@dumlupnar.edu.tr 2 e-posta:

Detaylı

Boğaziçi Köprüsü Hareketlerinin Zaman Dizileri Analizi İle Belirlenmesi

Boğaziçi Köprüsü Hareketlerinin Zaman Dizileri Analizi İle Belirlenmesi hkm Jeodez, Jeonformasyon ve Araz Yönetm Dergs 2009/ Sayı 00 www.hkmo.org.tr Boğazç Köprüsü Hareketlernn Zaman Dzler Analz İle Belrlenmes Hedye ERDOĞAN, Engn GÜLAL 2 Özet Bu makalede; Asya le Avrupa kıtalarını

Detaylı

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKÂT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan Al Rıza BOZBULUT

Detaylı

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM Ekm 26 Clt:14 No:2 Kastamonu Eğtm Dergs 545-556 MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ Özet Aybaba HANÇERLİOĞULLARI Kastamonu Ünverstes, Fen-Edebyat Fakültes, Fzk Bölümü, Kastamonu. Monte Carlo

Detaylı

Telekom ağlarında kademeli fiyatlandırmayla kapasite kiralanması ve iş dağılımı

Telekom ağlarında kademeli fiyatlandırmayla kapasite kiralanması ve iş dağılımı tüdergs/d mühendslk Clt:9, Sayı:5, 3-14 Ekm 2010 Telekom ağlarında kademel fyatlandırmayla kapaste kralanması ve ş dağılımı Nhat KASAP *1, Berna TEKTAŞ SİVRİKAYA 2 1 Sabancı Ünverstes, Yönetm Blmler Fakültes,

Detaylı

Eskşehr Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XX, S.2, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskşehr Osmangaz Unversty, Vol..XX, No2, 2007 Makalenn Gelş Tarh.2.2006 Makalenn Kabul Tarh 08.06.2007 YENİDEN ÜRETİM SİSTEMLERİNDE

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI Hall İbrahm KESKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA

Detaylı

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu Enerj Sstemlernde Yapay Arı Kolons (YAK) Algortması Kullanarak Yük Akışı Optmzasyonu Nhat Pamuk Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket (TEİAŞ), 5. İletm Tess ve İşletme Grup Müdürlüğü, Sakarya nhatpamuk@gmal.com.tr

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK23, 26-28 Eylül 23, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ 655 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK23, 26-28 Eylül 23, Malatya EKF Tabanlı INS/GPS Entegrasyonu

Detaylı

THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM

THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XVII, S., 004 Eng.&Arch.Fac.Osmangaz Unversty, Vol.XVII, No :, 004 THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Recep BAKIŞ,

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

CuEEG: EEG Verilerinin Hızlı İşlenmesi için GPU Tabanlı Bir Yaklaşım CuEEG: A GPU-Based Approach for Fast Processing of EEG Data

CuEEG: EEG Verilerinin Hızlı İşlenmesi için GPU Tabanlı Bir Yaklaşım CuEEG: A GPU-Based Approach for Fast Processing of EEG Data ELECO '212 Elektrk - Elektronk ve Blgsayar Mühendslğ Sempozyumu, 29 Kasım - 1 Aralık 212, Bursa CuEEG: EEG Verlernn Hızlı İşlenmes çn GPU Tabanlı Br Yaklaşım CuEEG: A GPU-Based Approach for Fast Processng

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı