ÇELİK UZAYSAL ÇERÇEVE YAPILARIN OPTİMUM TASARIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇELİK UZAYSAL ÇERÇEVE YAPILARIN OPTİMUM TASARIMI"

Transkript

1 ÇELİK UZAYSAL ÇERÇEVE YAPILARIN OPTİMUM TASARIMI M. Sedat HAYALİOĞLU *, S. Özgür DEĞERTEKİN * * Dcle Ünverstes, Müh.-Mm. Fak., İnşaat Müh. Böl., Dyarbakır ÖZET Bu çalışmada çelk uzay çerçevelern, Amerkan Çelk Yapılar Yönetmelğ ndek (AISCemnyet gerlmeler tasarımı) bleşk gerlme sınırlayıcıları ve ayrıca deplasman sınırlayıcılarına göre genetk algortma yöntemyle optmum tasarımını yapan br algortma ve blgsayar programı gelştrlmştr. Optmum tasarımda, düşey ve yatay yükler altında mnmum ağırlıklı çerçevelern elde edlmes amaçlanmıştır. Tasarım değşkenler ayrık değşkenler olup pratkte kullanılan hazır standart kestlerden seçlmektedr (Amerkan genş başlıklı W-kestler). Genetk algortmada üreme, çaprazlama ve mutasyon operatörler kullanılmaktadır. Algortmanın uygulanablrlğn göstermek üzere k çelk uzay çerçevenn optmum tasarım örneğ sunulmuştur. Anahtar Kelmeler: Optmum tasarım, Uzay çerçeveler, Genetk Algortma. OPTIMUM DESIGN OF STEEL SPACE FRAMED STRUCTURES ABSTRACT In ths study, an algorthm and ts computer program were developed for the optmum desgn of steel space frames usng genetc algorthm accordng to the combned stress constrants of AISC-allowable stres desgn and dsplacement constrants. Havng mnmum weght frames subjected to lateral and vertcal loads was amed n the optmum desgns. Desgn varables are dscrete and selected from practcally avalable standard set of sectons (AISC wde-flange W-sectons). Reproducton, crossover and mutaton operators were used n genetc algorthm. Optmum desgn examples of two steel space frames were presented to show the applcablty of the algorthm. Keywords: Optmum desgn, Space frames, Genetc algorthm.

2 1. GİRİŞ Yapıların ekonomk olarak tasarımı, yapı mühendslğnn öneml amaçlarından brdr. Yapıların mnmum ağırlıklı olarak tasarımı, ekonomk tasarımda öneml br yer tutmaktadır. Bu şeklde tasarlanan yapıların davranışlarının kabul edleblr sınırlar çersnde kalması gerekmektedr. Böylece, yapıya etkyen yüklere güvenlkle ve belrl rjtlkle dayanan ve mnmum malyetl olan br yapının belrlenmes problem, optmum tasarım problem olarak adlandırılır. Matematk programlama, yapısal optmum tasarımda en çok kullanılan optmzasyon teknklernden brdr. Bu teknkle gelştrlen algortmaların çoğunda tasarım değşkenlernn sürekl olduğu kabul edlmektedr. Fakat pratktek br çok tasarım problemlernde, özellkle çelk yapıların tasarımında, tasarım değşkenler ayrıktır. Bu yapısal elemanların standart ölçülerde üretlmesnden, yapım ve malattak sınırlamalardan kaynaklanmaktadır. Byolojk prensplern hesaplamalı algortmalara uygulaması olan genetk algortmalar, son yıllarda optmum tasarım çözümlernn elde edlmesnde kullanılmaktadırlar. Bunlar en sağlıklı (uygun) breylern hayatta kalma lkesn uygularlar ve aynı zamanda ayrık tasarım değşkenlern kullanırlar. Bu çalışmada, çelk uzaysal taşıyıcı çerçevelern Çelk Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları-TS 648 [1], yönetmelğne esas teşkl eden AISC emnyet gerlmeler tasarımı (allowable stress desgn-asd) [2] yönetmelğndek gerlme, burkulma ve yanal burkulmayı kapsayan bleşk gerlme sınırlayıcıları ve ayrıca deplasman sınırlayıcıları altında optmum tasarımını genetk algortma yöntemyle yapan br algortma ve bunun blgsayar programı gelştrlmştr. Gelştrlen algortmanın uygulaması olarak k çelk uzaysal çerçevenn optmum tasarımı yapılmıştır. Optmum tasarımda profl lstelerndek kest seçeneğnn fazla olmasından dolayı AISC genş başlıklı kestler (W- kestler) kullanılmıştır. 2. GENETİK ALGORİTMA Bu çalışmada optmzasyon yöntem olarak genetk algortma kullanılmıştır. Genetk algortma (GA) br amaç fonksyonunu maksmze veya mnmze etmek üzere br optmzasyon yöntem olarak kullanılablmektedr. Genetk algortmalar, doğal genetk ve doğal seleksyon olayına dayanan araştırma teknklerdr [3-5]. Bunlar güçlü br araştırma mekanzması kurmak çn doğadan alınmış operatörler yardımıyla yapay br şeklde en sağlıklı (uygun) olanın hayatta kalma lkesn kullanırlar. GA da kullanılan değşk operatörler bulunmaktadır. Bu çalışmada; üreme (reprodüksyon), çaprazlama (krosovır) ve mutasyon gb genetk operatörler kullanılmıştır. GA larda br tasarım değşken (örneğn çelk profl tp ve numarası), belrlenmş br ayrık tasarım değşkenler takımında (örneğn çelk profl kestler lstesnde) br sıra numarasına sahptr. Bu numaralar çn kl kodlama sstem kullanılmaktadır. Br topluluktak breyler 1 veya 0 karakterlernden oluşan sonlu uzunluktak dzlerdr. Breyler kromozomlar, 1 ve 0 karakterler se yapay genler olarak adlandırılırlar. Br dz, her br br tasarım değşkenn temsl eden br takım alt dzlerden oluşmaktadır. GA da belrl sayıda breylerden (çelk çerçevelerden) oluşan br başlangıç topluluğu rasgele seçlr. Bu topluluğa üreme operatörü uygulanır: her brey uygunluk faktörü le orantılı olarak kopyalanarak eşleşme havuzuna gönderlr. Bu arada uygunluk faktörü düşük olan breyler topluluktan çıkarılır. Daha ağır, gerlme ve deplasman sınırlamalarını sağlamayan breyler uygunluk faktörü daha düşük olan breyler

3 olarak kabul edlrler. Bu yen kopyalar eşleşme havuzunda rasgele eşleştrlr ve her çfte çaprazlama (kromozomların belrl br bölgesnde karşılıklı genlern değştrlmes) uygulanarak yen evlatlar (yen çerçeveler) ve bunların oluşturduğu yen topluluk (nesl) elde edlr. Yen topluluktak her evlada mutasyon operatörü uygulanır. Bu operatör topluluktak her yen breye önceden belrlenmş br olasılıkla uygulanır. Bu operatörle breyden rasgele seçlen br gen 0 dan 1 e veya 1 den 0 a değştrlr. Yen topluluk başlangıç topluluğu le yer değştrr. Aynı şlemler yen topluluk (nesl) üzernde uygulanır. Bu şlemlere Bölüm 5 te anlatılan durdurma krter sağlanıncaya kadar devam edlr. Bu durumda toplulukta maksmum uygunluk değerne sahp brey (çelk çerçeve) optmum çözüm olarak belrlenr. 3. OPTİMUM TASARIM PROBLEMİ Deplasman ve gerlme sınırlayıcıları altında çelk uzaysal çerçevelern optmum tasarım problem; aşağıda fades verlen yapı ağırlık fonksyonunu mnmze eden A k (k no.lu eleman grubunun enkest alanı) tasarım değşkenler takımının bulunması şeklnde tanımlanablr. ng k = 1 mk W ( x) = A k ρ L (1) Burada mk k no.lu gruptak toplam eleman sayısını, ρ ve L no.lu elemanın yoğunluğunu ve boyunu, ng se çerçevedek toplam grup sayısını göstermektedr. GA lar sınırlayıcısız optmzasyon problemler çn uygundur. Bu nedenle buradak sınırlayıcılı optmzasyon problemn sınırlayıcısız probleme dönüştürmek gerekmektedr. Bu çalışmada sınırlayıcılar çn normalze edlen sınırlayıcıların hlal edlmes esasına dayanan bağıntılar verlecektr [4]. Normalze edlmş sınırlayıcılar aşağıdak şeklde fade edleblr. Deplasman sınırlayıcıları, = 1 δ j g j ( x) = 1,0 0 δ ju j = 1,...,p (2) şeklndedr. Burada δ j j nc sınırlanmış deplasmanın değern, δ ju se onun üst sınırını, p se çerçevedek sınırlanmış deplasmanların toplam sayısını göstermektedr. Bleşk gerlme sınırlayıcıları [2], eksenel basınç ve eğlmeye maruz çubuklar çn : fa Cmx f Cmy f bx by g ( x) = , = 1,, nc (3) Fa f 1 ' 1 ' a F fa bx F by Fex Fey f a f f bx by g ( x) = , = 1,.,nc (4) 0.60Fy Fbx Fby veya, f a /F b 0,15 olması durumunda, (3) ve (4) denklemlernn yerne (5) kullanılır.

4 Eksenel çekme ve eğlmeye maruz çubuklar çn : f a f f bx by g ( x) = , = 1,.,nc (5) Fa Fbx Fby f a f f bx by g ( x) = = 1,.,nb (6) Ft Fbx Fby Burada, nc eksenel basınç ve eğlmeye maruz çubukların, nb se eksenel çekme ve eğlmeye maruz çubukların toplam sayılarını göstermektedr. (3)-(6) denklemlernde, b,m ve e alt ndsleryle kullanılan x ve y alt ndsler kestlern eğlme eksenlern temsl etmektedr. (3)-(5) de F a yalnız eksenel basınç kuvvet etkmes halnde emnyet gerlmesn, F b yalnız eğlme moment etkmes halnde eğlme-basınç emnyet gerlmesn, ' F e emnyet katsayısına bölünmüş Euler gerlmesn, f a yalnız eksenel basınç kuvvet etkmes halnde hesaplanan gerlmey, f b yalnız eğlme moment etkmes halnde hesaplanan basınç-eğlme gerlmesn ve C m yanal ötelenmes önlenmemş çerçevelern basınç elemanları çn 0,85 olarak alınan br katsayıyı göstermektedr. (6) da f a hesaplanan eksenel çekme gerlmesn, f b hesaplanan eğlme-çekme gerlmesn, F b eğlme emnyet gerlmesn, F t hakm çekme emnyet gerlmesn belrtmektedr. Emnyet gerlmeler, Euler gerlmes ve dğer ayrıntılar AISC emnyet gerlmeler tasarımı [2] yönetmelğnde ayrıntılı olarak verlmektedr ve tekrarlanmayacaktır. Burada eksenel basınç kuvvet taşıyan çubukların etkl uzunluk faktörü K çn bast br denklem kullanılmıştır [6]. Sınırlayıcısız amaç fonksyonu se aşağıdak şeklde yazılablr. φ ( x ) = W ( x)(1 + KC), C = m c = 1 Burada K probleme özgü olarak seçlen sabt br değer olup bu çalışmada 10 olarak alınmıştır. Denklem (7) dek c hlal katsayıları se aşağıdak gb hesaplanır. Eğer g ( x) > 0 se c = g(x) Eğer g ( x) 0 se c = 0 (8) Denklem (7) dek m çerçevedek sınırlayıcıların toplam sayısını göstermektedr. Genetk algortma yöntem breyler arasında seçm yapablmek çn br uygunluk krter kullanmaktadır. Bu krter topluluktak en sağlıklı breyn uygunluğunun maksmum olması esasına dayanır. Buna göre topluluktak no.lu brey çn uygunluk fades aşağıdak formda yazılablr [4]. F = φ( x) + φ( x) ) φ( x) (9) ( max mn (7) Burada φ(x) max ve φ(x) mn topluluktak maksmum ve mnmum sınırlayıcısız amaç fonksyonlarının değerlern, φ(x) nc eleman çn aynı fonksyonun değern göstermektedr. F / F ort fades le burada her breyn uygunluk faktörü hesaplanır. Burada F ort topluluğun ortalama uygunluğudur. Br breyn uygunluğunun hesabı çn çerçevedek deplasman ve gerlme değerlernn blnmes gerekmektedr. Bu da uzaysal çerçeve sstemlern lneer-elastk analzlernn yapılmasıyla elde edlr.

5 4. UZAYSAL ÇERÇEVE SİSTEMİN ANALİZİ Uzaysal çerçeve sstemn analz matrs deplasman yöntem kullanılarak yapılmaktadır. Her düğüm noktasında altı serbestlk dereces, her elemanda se lokal koordnatlarda altı çubuk uç kuvvet göz önüne alınmaktadır. Bunlar; eksenel çekme, çubuğun (z-y) ve (z-x) düzlemlernde eğlme oluşturan kşer momentler, ve burulma momentdr ( x ve y çubuk kestnn asal eksenler, z se çubuk eksendr). Çerçevenn düğüm noktası deplasmanları ve çubuk uç kuvvetler yöntemn blnen adımları uygulanarak elde edlr. Dğer çubuk uç kuvvetler ve açıklık momentler se yukarıda elde edlenlere bağlı olarak hesaplanır. 5. OPTİMUM TASARIM ALGORİTMASI Çelk uzaysal çerçeve yapıların genetk algortma yöntemyle optmum tasarım algortması aşağıdak adımlardan oluşmaktadır: 1- Çerçevedek tasarım değşkenler ve profl lstesndek kest sayısına göre dz uzunluğunu belrlenr. Tasarım çn belrl uzunlukta br profl kest lstes düzenlenr. 2- İkl sayılardan (0 ve 1) oluşan başlangıç topluluğu rasgele oluşturulur. (Topluluğun her br brey br çerçevey oluşturan tasarım değşkenlern, yan çelk profl kestlern, temsl etmektedr) 3- Her br brey çn kl sstemde kodlanan tasarım değşkenlernn numarası onluk ssteme dönüştürülerek kest lstesndek sırası bulunur ve değşken bu numaradak standart kestle eşleştrlr. 4- Belrlenen bu kestlerle her breyn (çerçevenn) lneer-elastk analz br öncek bölümde anlatılan şeklde yapılarak her çerçeve çn düğüm noktaları deplasmanları ve elemanlardak gerlmeler hesaplanır. 5- Her brey çn (2)-(8) denklemlernden sınırlayıcısız amaç fonksyonu değerler hesaplanır. Toplulukta bu fonksyonların maksmum ve mnmum değerler belrlenr. 6- (9) denklemyle her breyn uygunluğu hesaplanır. Topluluğa optmum çözüme hızlı yakınsama çn, Lneer Uygunluk Ölçeklendrmes uygulanır [3]. Toplulukta ortalama uygunluk ve her brey çn uygunluk faktörü belrlenr. 7- Üreme operatörü uygulanır. Her brey uygunluk faktörü le orantılı olarak kopyalanarak eşleşme havuzuna gönderlr. Bu arada uygunluk faktörü düşük olan breyler topluluktan çıkarılır. Bu yen kopyalar br havuzda rasgele eşleştrlr ve her çfte ünform çaprazlama [7] uygulanarak yen evlatlar ve bunların oluşturduğu yen topluluk elde edlr. 8- Yen topluluktak her evlada mutasyon operatörü uygulanır. 9- Yen topluluk başlangıç topluluğu le yer değştrr. 3-9 arası adımlardak şlemlere, en son elde edlen topluluktak maksmum uygunlukla ortalama uygunluk arasındak fark belrl küçük br değern altına nnceye kadar devam edlr. Bu durumda maksmum uygunluk değerne sahp brey optmum çözüm olarak belrlenr.

6 6. TASARIM ÖRNEKLERİ Bu çalışmada çelk malzemesnn elastste modülü çn MPa, kayma modülü çn MPa, akma dayanımı çn 344,8 MPa, özgül ağırlığı çn se 76,98 kn/m 3 değerler kullanılmıştır. Yapıya etkyen dört farklı yük çeşd kullanılmıştır: Ölü yük (D), hareketl yük (L), çatı hareketl yükü (L r ) ve rüzgar yükü (W). AISC-ASD yönetmelğne göre tasarımda (D+L+L r +W) yük bleşm kullanılmıştır. Sunulan k tasarım örneğnde, D = 2,78 kpa, L = L r = 2,39 kpa olarak alınmıştır. En üst katın yatay ötelenmes toplam yapı yükseklğnn k yüz ellde br kadar sınırlandırılmıştır. Rüzgar yükünün hesaplanması çn Unform Buldng Code yönetmelğ kullanılmıştır [8]. Rüzgar yükler p = C e C q q s I denklemyle hesaplanmaktadır. Bu denklemde; p tasarımda kullanılan rüzgar basıncı, C e çerçeve yükseklğ, çerçevenn bulunduğu konum (çevresnde çok sayıda bna bulunması veya açık br arazde olması) ve sert rüzgar etkme faktörü gb etkenlern br arada bulunması durumunu göz önüne alan br katsayı, C q basınç katsayısı, q s rüzgar durgunluk basıncı, I se önem katsayısıdır. Örneklerde temel rüzgar hızı 113 km/s olarak seçlmş ve dolayısıyla rüzgar durgunluk basıncı q s =0.622 kpa değern almıştır. Bnanın,yerleşm bölgesnde yapılacağı kabulü le cephe durumu (exposure) B olarak seçlmştr. C e katsayısı cephe durumu B çn 0,7 değern almaktadır. C q rüzgarın çerçeveye doğru olması halnde 0.8 çerçeveden dışarı doğru olması halnde se 0,5 tr. Önem katsayısı I w se 1.0 olarak alınmıştır Dört Katlı Seksen Dört Elemanlı Uzay Çerçeve Şekl 1 de dört katlı uzay çerçevenn planı ve yan görünüşü verlmektedr. Çerçevenn 84 elemanı 8 eleman grubuna ayrılmıştır. Gruplar şu şeklde planlanmıştır: 1. grup: 4. ve 3. katların köşe kolonları, 2. grup: 4. ve 3. katların dış ve ç kolonları, 3. grup: 2. ve 1. katların köşe kolonları, 4. grup: 2. ve 1. katların dış ve ç kolonları, 5. grup: en üst katın dış krşler, 6. grup: en üst katın ç krşler, 7. grup: 3., 2. ve 1. katların dış krşler, 8. grup: 3., 2. ve 1. katların ç krşler. Rüzgardan oluşan yatay yükler tüm katlar boyunca AB ve CD kenarlarındak her düğüm noktasına z-yönünde etkmektedr. Deplasman sınırlayıcıları en üst kat sevyesndek düğüm noktalarında z-yönünde ±5,76 cm olarak verlmştr. Topluluk büyüklüğü (topluluktak breylern sayısı), çaprazlama ve mutasyon olasılığı sırasıyla; 60, 0,99 ve 0,001 seçlmştr. 94. neslde çerçevenn optmum ağırlığı 180,16 kn ve en üst katın yatay ötelenmes se 2,31 cm olarak hesaplanmıştır. Tasarımda gerlme sınırlayıcıları hakm olmuştur. Eleman grupları çn optmum kestler Çzelge 1 de verlmştr. Çzelge 1. Dört katlı seksen dört elemanlı uzay çerçeve çn optmum kestler G r u p n u m a r a l a r ı Optmum Kestler W 8 31 W10 49 W 8 35 W 8 31 W 8 18 W 8 35 W12 14 W12 45

7 Şekl 1. Dört katlı seksen dört elemanlı uzay çerçeve: (a) plan, (b) yan görünüş 6.2. On Katlı Yüz Otuz Elemanlı Uzay Çerçeve On katlı uzay çerçevenn dkdörtgen planı ve yan görünüşü Şekl 2 de görülmektedr. Çerçeve 130 elemandan oluşmakta ve 9 eleman grubuna ayrılmaktadır. Gruplar şu şeklde planlanmıştır: 1. grup: en üst katın dış krşler, 2. grup: en üst katın ç krşler, 3. grup: 1-9 katların dış krşler, 4. grup: 1-9 katların ç krşler, 5. grup: 10. ve 9. katların dış ve köşe kolonları, 6. grup: 8. ve 7. katların dış ve köşe kolonları, 7. grup: 6. ve 5. katların dış ve köşe kolonları, 8. grup: 4. ve 3. katların dış ve köşe kolonları, 9. grup: 2. ve 1. katların dış ve köşe kolonları. Rüzgardan oluşan yatay yükler tüm katlar boyunca AB ve CD kenarlarındak her düğüm noktasına z-yönünde etkmektedr. Deplasman sınırlayıcıları en üst kat sevyesndek düğüm noktalarında z-yönünde ±14,4 cm olarak verlmştr. Topluluk büyüklüğü, çaprazlama ve mutasyon olasılığı çn br öncek örnektek değerler seçlmştr. 97. neslde çerçevenn optmum ağırlığı 404,82 kn ve en üst katın yatay ötelenmes se 14,23 cm olarak elde edlmştr. Tasarımda deplasman sınırlayıcıları hakm olmuştur. Eleman grupları çn optmum kestler Çzelge 2 de verlmştr.

8 Şekl 2. On katlı yüz otuz elemanlı uzay çerçeve: (a) plan, (b) yan görünüş Çzelge 2. On katlı yüz otuz elemanlı uzay çerçeve çn optmum W-kestler G r u p n u m a r a l a r ı Optmum Kestler SONUÇLAR Bu çalışmada, AISC emnyet gerlmeler tasarımı (allowable stress desgn) standardı kullanılarak çelk çerçevelern genetk algortma yaklaşımıyla optmum tasarımı çn br algortma ve onun blgsayar programı gelştrlmştr. İk değşk çelk uzaysal çerçeve sstemn optmum tasarım sonuçları burada sunulmuştur. Genetk algortma yöntem ayrık tasarım değşkenler kullandığı çn pratk amaçlı optmum yapısal tasarımı çn oldukça uygundur. Gelştrlen algortmayla gerlme ve deplasman sınırlamalarının tasarım standartlarında belrtldğ şeklde şleme konulableceğ ve pratkte geçerl olan kestlern

9 kullanılableceğ gösterlmştr. Algortma genel olup ulusal veya değşk uluslararası çelk tasarım standartları ve profl kestler çn de uyarlanablr. GA da çözüme ulaşmak çn çok sayıda analzn ve dğer şlemlern gerektğ görülmektedr. Bu da hesaplama zamanının artması anlamına gelr. Bu çalışmada ayrıca şlemler belrl br ölçüde azaltmak çn uygun topluluk büyüklüğü, çaprazlama ve mutasyon olasılıkları belrlenmştr. Yapılan sayısal çözümlerden topluluk büyüklüğünün kromozom uzunluğunun br la k katı arasında seçlmesnn uygun olduğu görülmüştür. Her k örnekte de alt dz uzunluğu 6 seçlmş ve dolayısıyla profl kest lsteler 64 elemandan oluşmuştur. Brnc ve knc örnekte kromozom uzunlukları sırasıyla 48 ve 54 tür ve topluluk büyüklüğü çn 60 değer seçlmştr. Toplulukta uygunluk ölçeklendrmes (ftness scalng) [3] ve büyük çaprazlama olasılıklarının kullanılması optmum çözüme yakınsamayı hızlandırmaktadır. Örneklerde çaprazlama olasılığı olarak 0,99 değer kullanılmıştır. Yapılan sayısal örneklerden büyük mutasyon olasılık değerlernn çözümlerde ıraksamaya yol açtığı ve bunun çn 0,001 veya 0,002 gb küçük değerlern kullanılmasının uygun olduğu anlaşılmaktadır. GA da takp eden durdurma krter kullanılmıştır: (F max F ort ) F max ε, burada F max ve F ort en son elde edlen topluluktak en büyük ve ortalama uygunluk değerlern, ε belrlenmş küçük br sayıyı göstermektedr. ε çn küçük değerlern seçlmes yakınsamada geckmeye, büyük değerlern seçlmes se optmum değere ulaşmadan yakınsamaya yol açmaktadır. Sayısal örneklerden bu değern 0,01 la 0,015 arasında alınmasının uygun olduğu anlaşılmıştır. KAYNAKÇA [1] TS 648, Çelk Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları, 1980, Ankara. [2] Amercan Insttute of Steel Constructon, Manual of steel constructon-allowable stress desgn, 1989, Chcago. [3] D. E. Goldberg, 1989, Genetc Algorthms n Search Optmzaton and Machne Learnng, Readng, Massachusetts, Addsson-Wesley. [4] S. Rajeev and C.S. Krshnamoorthy, 1992, Dscrete Optmzaton of Structures Usng Genetc Algorthms, J.Struct. Engrg.,ASCE,118, [5] H. Adel and N. T. Cheng, 1994, Augmented Lagrangan Genetc Algorthm for Structural Optmzaton, J. Aerospace Engrg., ASCE, 7, [6] P. Dumontel, 1992, Smple Equatons for Effectve Length Factors, Engneerng Journal, AISC, 3, [7] G. Syswerda, 1989, Unform Crossover n Genetc Algorthms, (Ed.,Schaffer), J., Proceedngs of the Thrd Internatonal Conference on Genetc Algorthms, 2-9, Los Altos, CA, Morgan Kaufmann Publshers. [8] Unform Buldng Code, 1997, Internatonal Conference of Buldng Offcals, Whtter, CA.

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

Çelik Yapıların Öngörülen Göreli Kat Ötelemesi Oranına Göre Enerji Esaslı Tasarımı *

Çelik Yapıların Öngörülen Göreli Kat Ötelemesi Oranına Göre Enerji Esaslı Tasarımı * İO Teknk Derg, 01 5777-5798, Yazı 369 Çelk Yaıların Öngörülen Görel Kat Ötelemes Oranına Göre Enerj Esaslı Tasarımı * Onur ERTER* Özgür BOZDAĞ** ustafa DÜZGÜ*** ÖZ Günümüz yönetmelklernde yer alan ve yaıların

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI Cem Celal TUTUM İ.T.Ü. ROTAM, Makne Yük. Müh. ÖZET: Bu çalışmada düzlemsel kafes sstemlern belrl

Detaylı

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı *

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı * İMO Teknk Derg, 2013 6211-6231, Yazı 392 Şehrç Karayolu Ağlarının Sezgsel Harmon Araştırması Optmzasyon Yöntem le Ayrık Tasarımı * Hüseyn CEYLAN* Halm CEYLAN** ÖZ Bu çalışmada, şehrç ulaştırma ağlarının

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM 5 Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), 3-5 Mayıs 2009, Karabük, Türkye ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİNDE OPTİMAL YAKIT MALİYETİNİN BENZETİM TAVLAMA (BT) ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu Enerj Sstemlernde Yapay Arı Kolons (YAK) Algortması Kullanarak Yük Akışı Optmzasyonu Nhat Pamuk Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket (TEİAŞ), 5. İletm Tess ve İşletme Grup Müdürlüğü, Sakarya nhatpamuk@gmal.com.tr

Detaylı

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3]. " >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3].  >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban nceleme ler DEPREME DA YANıKLI YAPlTASARIMINDA KULLANILABİLİNEN YAPI KONTROL SİSTEMLERİ Araş. Gör. Ercan YOZGAT Doç. Dr. Metn HÜSEM Karadenİz Teknk: Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü ÖZET Topraklarının

Detaylı

Tuğla Duvardaki ve Tesisattaki Isı Kaybının Yapay Sinir Ağları İle Belirlenmesi

Tuğla Duvardaki ve Tesisattaki Isı Kaybının Yapay Sinir Ağları İle Belirlenmesi Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. Der. Scence and Eng. J of Fırat Unv. 18 (1), 133-141, 2006 18 (1), 133-141, 2006 Tuğla Duvardak ve Tessattak Isı Kaybının Yapay Snr Ağları İle Belrlenmes Ömer KELEŞOĞLU ve Adem

Detaylı

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 14 Sayı: 3 Temmuz 2014 ss. 463-479 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama Selecton of Shoppng Center

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ 96 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya Uyarlanablr Snrsel Bulanık Çıkarım

Detaylı

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKÂT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan Al Rıza BOZBULUT

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK23, 26-28 Eylül 23, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ 655 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK23, 26-28 Eylül 23, Malatya EKF Tabanlı INS/GPS Entegrasyonu

Detaylı

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, ss. 109 125. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde

Detaylı

AYIRMA KOLONLARININ TASARIMI-1

AYIRMA KOLONLARININ TASARIMI-1 AYIRMA KOLONLARININ TASARIMI-1 DİSTİLASYON KOLONLARININ TASARIMI Prof.Dr.Hasp Yenova İÇİNDEKİLER: 1. Grş 1 2. Sürekl Dstlasyon Prosesn Tanımı 1 Buhar- sıvı denge verler 3 2.1 Ger akma 4 2.2 Besleme noktasının

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

Servis Amaçlı Robotlarda Modüler ve Esnek Boyun Mekanizması Tasarımı ve Kontrolü

Servis Amaçlı Robotlarda Modüler ve Esnek Boyun Mekanizması Tasarımı ve Kontrolü Servs Amaçlı Robotlarda Modüler ve Esnek Boyun Mekanzması Tasarımı ve Kontrolü Neşe Topuz, Hüseyn Burak Kurt, Pınar Boyraz, Chat Bora Yğt Makna Mühendslğ Bölümü İstanbul Teknk Ünverstes İnönü Cd. No:65,

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engneerng and Archtecture of Gaz Unversty Clt 27, No 2, 385-395, 2012 Vol 27, No 2, 385-395, 2012 AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 47-59 LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS KESTİRİMİNİN İNCELENMESİ Cengz AKTAŞ *, Orkun ERKUŞ ** Gelş: 12.10.2009 Kabul:

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

Optimal Güç Akışı Probleminin Çözümü İçin GA, MA ve YAK Algoritmalarının Karşılaştırılması

Optimal Güç Akışı Probleminin Çözümü İçin GA, MA ve YAK Algoritmalarının Karşılaştırılması 6 th Internatonal Advanced echnologes Symposm (IAS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, rkey Comparson of GA, MA and ABC Algorthm for Solton of Optmal ower Flow Abstract In ths stdy, tree dfferent herstc methods

Detaylı

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 007 : 13 : 1 : 911

Detaylı

Boğaziçi Köprüsü Hareketlerinin Zaman Dizileri Analizi İle Belirlenmesi

Boğaziçi Köprüsü Hareketlerinin Zaman Dizileri Analizi İle Belirlenmesi hkm Jeodez, Jeonformasyon ve Araz Yönetm Dergs 2009/ Sayı 00 www.hkmo.org.tr Boğazç Köprüsü Hareketlernn Zaman Dzler Analz İle Belrlenmes Hedye ERDOĞAN, Engn GÜLAL 2 Özet Bu makalede; Asya le Avrupa kıtalarını

Detaylı

CuEEG: EEG Verilerinin Hızlı İşlenmesi için GPU Tabanlı Bir Yaklaşım CuEEG: A GPU-Based Approach for Fast Processing of EEG Data

CuEEG: EEG Verilerinin Hızlı İşlenmesi için GPU Tabanlı Bir Yaklaşım CuEEG: A GPU-Based Approach for Fast Processing of EEG Data ELECO '212 Elektrk - Elektronk ve Blgsayar Mühendslğ Sempozyumu, 29 Kasım - 1 Aralık 212, Bursa CuEEG: EEG Verlernn Hızlı İşlenmes çn GPU Tabanlı Br Yaklaşım CuEEG: A GPU-Based Approach for Fast Processng

Detaylı

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM Ekm 26 Clt:14 No:2 Kastamonu Eğtm Dergs 545-556 MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ Özet Aybaba HANÇERLİOĞULLARI Kastamonu Ünverstes, Fen-Edebyat Fakültes, Fzk Bölümü, Kastamonu. Monte Carlo

Detaylı

PARMAKİZİ RESİMLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TEMİZLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ

PARMAKİZİ RESİMLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TEMİZLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PARMAKİZİ RESİMLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TEMİZLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ Necla ÖZKAYA Şeref SAĞIROĞLU Blgsayar Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Ercyes Ünverstes, 38039, Talas, Kayser Gaz Ünverstes,

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI Hall İbrahm KESKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA

Detaylı