KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME"

Transkript

1 KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME İbrahim Çütcü 1 ÖZET Çalmamzda, hzla küreselleerek küçülen dünyada,bata ülkemizde ve dünyada uygulanan özelletirme politikalar ayrntl bir ekilde incelenmitir. ktisat derslerinde anlatlan özelletirme kavram ve sonuçlaryla gerçekte görülen sonuçlar Türkiye de çok farkldr.özelletirme politikalar ile rekabete dayal piyasa ekonomisinin oluturulmas, verimsiz çalan kurulularn ekonomiye kazandrlmas, tekel kurulularnn güçlerini zayflatarak tam rekabetçi piyasalar oluturulmas hedeflenirken maalesef Türkiye de ki uygulamalar tamamen belli sermaye gruplarna satlan rantlar içermektedir.türkiye de uygulanan özelletirme politikalarnda istenilen verimin alnamamasnn bir di%er nedeni de politiktir.politik nedenlerle oy deposu olarak görülen kurulular yllarca verimsiz olarak çaltrlmtr.özelletirilen kurulular ise ekonomiye önemli katklar olan, sosyal devlet olgusunda vazgeçilmez görülen kurulular oldu%u için yine politik davranlarak satlarnda önemli rantlar elde edilmektedir.bu yüzden Türkiye de yaplan özelletirmelerin her türlüsüne, toplum olarak kar çkmak ve sosyal devleti korumak gerekmektedir. Anahtar Kelimeler : Özelletirme, Küreselleme, çi Snf, Sendika, Sosyal Devlet ABSTRACT In this project, it s been fully examined the world that is rapidly becoming small with globalisation, firstly practice of political privatisation in our country and secondly rest of the world also been examined. As a result of this investigation, we can see that the economy lectures that was taught to us which was involved concept of privatisation and however, real practical results seen in Turkey is completely different. Political privatisation and economy that is reliance on competition, introducing unproductive organisations to the economy, although in Turkey, it was aimed to reduce tobacco companies power in order to create fully competitive market however, all the relevant practice is based on certain individual capitalist groups which included unearned income. One of the reason why the privatization in Turkey is not so effective as expected is political situations. Due to political reasons the organisation that was seen as a voting storage, although they were unproductive organisations they have continued to operate. On the other hand, the organisations which were privatised considerably contribute to the economy, social government sees them as essential institutions and again acting politically they earn significantly huge unearned income. That s the main reason as a society we have to fight against any type of privatisation and it is necessary to protect the social government Key Words :Privatisation, Globalisation, Proletariat, Union, Social Government GR Yeni dünya düzeni kavramyla birlikte küreselleme,yeni emperyalizm,yeni sömürgecilik kavramlar da dile getirilmeye balanmtr.yeni dünya düzeni,küreselleme kavramnn öncesinde,belki onunla birlikte ortaya çkmtr.sovyetler Birli%i nin da%lmasyla balayan yeni dünya düzeninin olumasna, gelimi devletlerde yaanan kaynak sorunu hz kazandrmtr.bunun en iyi yolu,yeni yatrm yapma yerine hazr potansiyelden yararlanma olarak görülmütür.çünkü bu yol çok daha kolay ve ucuzdur.bunu sa%lamann yolu da,ülkelerin varlklarn özelletirmeden geçmektedir.özelletirme,küresellemeye ve yeni dünya düzenine ba%l bir olgudur. Bugün dünya düzenindeki uygulamalarla ilgili olarak gelitirilen küreselleme iki olguyu birletirip gerçekletirme sevdasndadr:serbest piyasa ekonomisi ve liberal demokrasi.küreselleme düüncesi,bu iki olguyu benimseyip uygulayan ülkelerin yaknlaaca% öngörüsünü içermektedir.bu durumda, devletler merkeziyetçi yapsn de%itirmeli, ekonomiye karmaktan vazgeçmeli,daha demokratik yapya 1 Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ktisat ABD, 1

2 Kaç%r%lan yada Kaç%r%lmas% Gereken Tren: ÖZELLET RME kavumaldr.bunu sa%layacak olanda özelletirmedir.örne%in talya da özelletirmenin uygulaycs K T lerden sorumlu ekonomi profesörü Romano Prodi öyle demektedir: Özelletirme devlet gelirlerini arttrmak amacyla yaplmaz.gelir sa%lamas özelletirmenin mutlu sonuçlarndan birisidir.asl amac,ülke ekonomisini dünya ekonomisi ile bütünletirmektir.globalleme gere%idir özelletirme. Bu çalmada;türkiye de uygulanan özelletirme politikalar ayrntl bir ekilde incelenerek, bu politikalarn hedeflerinden nasl saptrld% belirtilecektir.dünya uygulamalarnda özelletirme,küresellemenin bir gere%i olarak görülürken, ülkemizde siyasi rant,pe-ke,içi kym ve anti-demokratik uygulamalar ile gündeme gelmektedir.uygulanan bu anti-demokratik uygulamalar neticesinde halen binlerce dava devam etmekte olup, birçok özelletirme karar da Dantay dan dönmektedir.bunun en son örne%i PETK M de görülmütür.dantay kamu yararna aykrlk gerekçesi ile PETK M in satn durdurmutur.ayrca çalmada özelletirmenin avantajlar ve ülkemizde görülen dezavantajlar örnekleriyle açklanacaktr. 1.GENEL KAVRAMLAR Çalmamzn genelinde, içi ve sendika kavramlarna çok fazla de%inece%imiz ve özelletirmeye bakmz içi odakl yorumlayaca%mz için bu iki önemli kavramn do%ru alglanmas gerekmektedir. 1.1.(çi Nedir? Sendika Nedir? çi snf, bir iverene igücünü satarak ald% ücret karl%nda yaamn sürdüren insanlarn oluturdu%u toplumsal snftr.bu iveren özel sektör de olabilir,kamu sektörü de. çi snf esas olarak kapitalizmin ürünüdür.ancak,kapitalizm öncesi üretim biçimlerinde de içiler vardr;fakat bunlarn says,ekonomik,toplumsal ve siyasal gelimeleri etkileyebilecek boyutta de%ildir. çi ise,geçimini sa%layabilmek için igücünü satmaktan baka yolu olmayan ve ayrca igücünü satabilme özgürlü%üne sahip bulunan ve üretimi kendi bana sürdürebilecek baka olanaklara sahip bulunmayan(mülksüzlemi) ücretlidir.(koç,1998 :5) Sendika kavramna gelirsek,herkes belirledi%i ihtiyaçlar do%rultusunda sendikalar tanmlar,ne ie yarad%n anlatmaya çalr.kimilerine göre sendika bir mücadele örgütüdür,kimilerine göre ise uzlama.kimilerine göre içi snfnn örgütüdür,kimilerine göre ise düzenin kurumu...fakat biz, genel olarak sendika dendi%inde aklmza gelen tanm öyle yapmaktayz : çilerin veya iverenlerin,belirli bir ikolunda,ortak ekonomik ve toplumsal çkarlarn korumak ve gelitirmek amacyla kurduklar mesleki örgüttür. Yldrm Koç,sendikalar neyi neden yapamayaca% üzerinden tanmlamaya çalarak Sendikalar; avukat de%ildir,çoban de%ildir,sigorta irketi de%ildir,siyasal parti de%ildir...,bütün sorunlar çözemez. demektedir. Bir baka görüe göre ise,sendikalarn ilevi tarla sürmeye benzer.tarla sürülmeden atlan tohum iri bir baak olamaz.ekonomik mücadele sürecinden geçmemi kitleler de,içi snf bilimi açsndan sürülmemi tarlalardr. 1.2.Özelle(tirme Kavram/, Felsefesi, Amaçlar/ Özelletirme;tüm dünyada ve ülkemizde gelece%in anahtar olarak sunuluyor.bu anahtarla açlan kapdan girildi%inde gelece%in yakalanaca% söylenmektedir.özelletirme programlar oluturuluyor,ne kadar geç kalnm oldu%una dair veryansn ediliyor.patronlar,partilere ve siyasetçilere ne kadar özelletirmeci olduklarna dair notlar veriyor.medya,özelin elinde olmayann ne kadar insanlk d oldu%unu her frsatta en çarpc görüntülerle beyinlere kazyor.toplumun önemli bir kesimi özelletirilenler sayesinde Türkiye nin ilerleyece%ini ve ça%da ülkeler seviyesini yakalayaca%na inanyor.bunlarn yannda,özellikle içi kesiminden oluan gruplar Özelletirmeye Kar Mücadele Platformlar kuruyor, özelletirme giriiminde bulunan iletmeleri igal ediyor ve kararlar ertelettiriyor,geri aldrtyor.baz gruplar Özelletirme de%il Kamulatrma tezleriyle öne çkyor.tüm bunlar olup biterken,özelletirme dolu dizgin ilerliyor.birileri baaryor,birileri alklyor,birileri seyrediyor,birileri homurdanyor,birileri de sesini duyurmaya çalyor.peki nedir bu özelletirme?neler amaçlanmtr?amaçlarna 2

3 ulalabilinmi midir?varsa zararlar ve faydalar nelerdir?... Özelletirme,herkesçe benimsenmi tek ve kesin tanm bulunmayan,çeitli yaklamlarla farkl içeriklerle tanmlanan bir kavramdr.her ülkenin ekonomik,siyasi ve sosyal yapsna göre biçimlenen ve yorumlanan bir süreç olarak ortaya çkan özelletirme olgusunun anlalmas için,bu kavrama ilikin tanmlar dar ve geni olmak üzere ikiye ayrmak genel kabul görmektedir. Dar anlamda özelletirme; K T lerin mülkiyet ve yönetiminin özel kesime devredilmesi ya da kamu mülkiyetindeki iletmelerin ksmen veya tamamen özel sektöre satlmas olarak tanmlanr. Özelletirmenin dünya genelinde esas olarak ifade etti%i anlam ise geni anlamda özelletirme kavramnda kendini bulmaktadr.geni anlamda özelletirme,serbest piyasa ekonomisini güçlendirmek için ulusal ekonomi içinde kamunun ekonomik etkinli%inin en aza indirilmesi yada tümüyle ortadan kaldrlmasna yönelik düzenleme ve uygulamalarn bütünüdür.bu kavram do%rultusunda özelletirme; kamunun sahip oldu%u ticari ve snai teebbüslerin (K T) mülkiyet,yönetim ve denetimlerinin tamamen ya da ksmen özel kii ve kurululara devredilmesini,kamusal veya yar kamusal mal ve hizmetlerin finansmannn ya da üretiminin özelletirilmesini,kamu hizmetlerinin ihale,imtiyaz verme gibi yollarla özel kesime yaptrlmasn,kiralama veya finansal kiralama,ortak yatrm ve hizmet almlar için yardmda bulunulmasn,piyasa mekanizmasnn ileyiine yönelik her türlü yasal ve kurumsal engellemelerin kaldrlmasn,düzenleme ve uygulamalarn kapsamaktadr.(niçin Sendika?Nasl Sendika?, 1999) Ekonomi otoriteleri tarafndan özelletirmenin ana felsefesi ; devletin, asli görevleri olan adalet ve güvenli%in sa%lanmas yolundaki harcamalar ile özel sektör tarafndan yüklenilemeyecek altyap yatrmlarna yönelmesi, ekonominin ise pazar mekanizmalar tarafndan yönlendirilmesidir.(türkiye de Özelletirme, 2007) Devlete verilen bu görev ise birçok yönden eletirilmektedir.devletin görevleri konusundaki birinci eletiri, devletin görevlerini adalet ve güvenlikle snrlandrlmasdr.bu yaklam, 19. yüzyl liberalizmi ve 1970 lerin ekonomik bunalmnn ardndan gündeme gelen neo-liberal görütür.emperyalist ülkelerde devletin görevleri konusundaki ikinci eletiri, özellikle kinci Dünya Sava ndan sonraki Kapitalizmin Altn Ça% nda devletin, vatandalarnn yaamnn her alan konusunda sorumluluk üstlenmesidir. Bu ülkelerin, sosyal refah devleti, ulus ötesi irketlerin ve emperyalist ülkelerin azgelimi ülkeleri sömürmesinden ve soymasndan sa%lanan kaynaklarn bir bölümüyle finanse edilmektedir. Azgelimi ülkelerde ise devlet, yurttalar için temel hizmetleri sa%lamay üstlenmektedir.azgelimi ülkelerde devletin önemli di%er bir görevi, ba%mszl%n ve ulusal egemenli%in temeli olan güçlü bir ekonominin inas için çaba göstermektir.( Koç, 2005:3) Özelletirmenin amaçlarna bakarsak, özelletirme politikalar ile devletin ekonomideki snai ve ticari aktivitesinin en aza indirilmesi hedeflenirken, rekabete dayal piyasa ekonomisinin oluturulmas, devlet bütçesi üzerindeki K T finansman yükünün azaltlmas, sermaye piyasasnn gelitirilmesi ve atl tasarruflarn ekonomiye kazandrlmas, bu yolla elde edilecek kaynaklarn altyap yatrmlarna kanalize edilebilmesi mümkün olacaktr.özelletirmenin temel amac nihai olarak, devletin ekonomide iletmecilik alanndan tümüyle çekilmesini sa%lamaktr.(türkiye de Özeletirme,2007:1) 2.ÖZELLETRMEY BALATAN SÜREÇ VE DÜNYADA ÖZELLETRME UYGULAMALARI 1970 li yllarda azalan kâr oranlar biçiminde ortaya çkan krize kar devletlerin tepkisi, kamu maliyesi politikalarn de%itirme biçiminde olmutur. Kamu harcamalar kapsamnda çeitli sübvansiyonlarla kârlar desteklenmitir. Böylece devlet gelirleri azalrken harcamalar ço%alm, önce kamu açklar, daha sonra borçlar artm, devletlerin ekonomiye müdahaleleri sonuçsuz kalm ve kriz giderek derinlemitir.gelimi ülkeler de dahil çok saydaki ülkede ortaya çkan kriz, yeni önlemler alnmasn gerektirmitir.devletin küçültülmesi operasyonu, kapitalizmin yeniden yaplandrlmasnn vazgeçilmez bir unsurunu oluturmutur.özelletirme, ulusal ve 3

4 Kaç%r%lan yada Kaç%r%lmas% Gereken Tren: ÖZELLET RME uluslar aras düzeyde sermaye birikimi sürecindeki tkanmalar aabilmek ve kapitalist sistemin yeniden üretilmesi için bir araç ve çk yolu olarak görülmütür.özelletirme politikalar, gelimi ülkeler için kamu finansman açklarn azaltmann, ekonomik etkinli%i ve rekabeti artrmann araçlarndan birisi; gelimekte olan ülkeler için ise büyümeyi hzlandrmann, kamudaki yapsal dengesizlikleri ve finansman açklarn azaltmann arac olarak sunulmutur. Ayrca zamanla IMF, DB gibi uluslararas finans kurulularnca dayatlan bir araç haline gelmitir.özelletirme Yöntemleri ise, Halka Arz,Blok Sat, Yasal-Kurumsal Serbestletirme (Deregulation), Ortak Giriim (Joint Venture), mtiyaz Antlamalar, Yönetim Devri, Kiralama, Yap- let-devret, hale, Fiyatlama, Özel Kesimin Teviki, Piyasadan Çekilme eklinde olabilmektedir.(ö B, 2007) Dünyada uygulanan özelletirme politikalar ise genel olarak u ekildedir.mal ve hizmet üretiminde kamu paynn az oldu%u ABD de, Reagan n iktisadi politikalarnn temel unsurlarndan birisi özelletirme olmu ve ngiltere de Theatcher, bu politikalarn sadk bir izleyicisi olmutur. ABD de, çöp toplama kent içi ulam, sokak bakm ambulans hizmeti gibi yerel yönetim hizmetlerinde özelletirmeler gerçekletirilmitir.özelletirme uygulamalarnn en yaygn oldu%u ngiltere de, özelletirme sonucunda ortaya çkan durum Profesör Yarrow tarafndan incelenmitir.bu aratrmaya göre;1)özelletirilen tüm kamu kurulularnda verimlili%in, kârll%n artt% görülmemitir.2) Özelletirme daha çok, kamu sektörü borçlanma gereksinimini azaltmaya yardmc olmutur.3)telefon, gaz ve hava meydanlarnn özelletirilmesiyle birlikte getirilen düzenlemelerin yetersiz oldu%u, tekelci yaplarn rekabete açlmas ve tekelci fiyatlarn kontrolüne yönelik önlemlerin alnamad%,halka arz yöntemlerinde giderlerin daha çok oldu%u,mülkiyetin tabana yaylmas konusunda hisse sahiplili%inin giderek azald%, el de%itirme orannn yüksek oldu%u,özelletirilen kurulularda çok düük de%erlendirmeler ile hazinenin ve kamunun zarara u%ratld%,istihdamda % 50 lerin üzerinde daralmalar görüldü%ü eletirilen konular arasndadr. Almanya da, birleme öncesi Bat Almanya da baz özelletirme programlar uygulamaya konulmu ancak bu, önemli bir oran olmamtr.özelletirmeler daha çok Do%u Almanya daki kamu kurulularnn monopolcu yaplarnn parçalanmas biçiminde olmutur döneminde 11.6 milyar dolar tutarnda özelletirmeden kaynak sa%lanrken,41.2 milyar dolar harcama yaplmtr.fransa da, öncelik daha önce kamulatrlan kurululara verilmitir. Özelletirmede bir kiinin birden fazla pay senedi alamayaca%, yabanclara devrin % 20 ile snrlandrlmas, özelletirilen kurulularda kamu paynn bulundurulmas koullar getirilmitir. Rusya ve Eski Do%u Bloku ülkelerindeki özelletirmelerde kullanlan ana yöntem, düük de%erde ya da bedava kupon da%tm olmutur.daha sonra halkn elindeki hisseleri çok ucuz fiyatla satmas sonucunda kontrol, büyük fon ve bankalarn eline geçmitir.(özelletirme ve Türkiye,Petrol-, 2007) 3.TÜRKYE DE ÖZELLETRME UYGULAMALARI VE BAZI ÖRNEKLER Türkiye de özelletirme uygulamalarnn belirli bir plan dahilinde yaplmas amacyla 1985 ylnda DPT görevlendirilmitir.bu amaçla açlan uluslar aras ihale sonucunda Morgan Guaranty Trust Company Of New York Firmas, Türkiye Snai Kalknma Bankas, Snai Yatrm ve Kredi Bankas,Yatrm Finansman A.R. ve Price Waterhouse/Muhasebe A.R. ile birlikte özelletirme ana plan hazrlanmtr.söz konusu planda 32 K T, ekonomik yaayabilirlik ve yatrm gereksinimleri dikkate alnarak özelletirme önceliklerine göre snflandrlm ve 3 ana kategori ile 8 alt kategori belirlenmitir.master planda ayrca özelletirme uygulamalar çerçevesinde, mali sektörün geniletilmesi, ekonomideki rekabeti önleyici kstlamalarn kaldrlmas, kamu mülkiyetinde kalacak ya da ksa sürede özelletirilmesi mümkün olmayan K T lerin bir reform program içende yeniden yaplandrlmasn içeren ilkeler yer almasna karn, uygulamalarda özelletirme, bütçeye gelir sa%lamak ve borç ödemeleri için araç olarak kullanlmtr. Zamanla, do%rudan özel kesime kaynak aktarma arac haline gelmitir (Petrol-, 2007). 4

5 1985 ylndan itibaren 243 kurulutaki kamu hissesi, 22 yarm kalm tesis, 5 tanmaz ve 4 elektrik santrali, 6 otoyol, 2 bo%az köprüsü, 47 enerji üretim tesisi ve da%tm tesisi ile 1 hizmet birimi özelletirme kapsamna alnmtr döneminde 180 kuruluta hisse senedi veya varlk sat/devir ilemi yaplmtr. Bunlardan 168 kuruluta hiç kamu pay kalmamtr. 12 kuruluta ise halen kamu pay bulunmaktadr.ayn dönemde % 42 si Blok Sat, % 18 i Halka Arz, % 16 s Tesis ve Varlk Sat, % 11 i Uluslararas Halka Arz, % 9 u IMKB de Sat ve % 4 ü Bedelli Devir yöntemiyle olmak üzere toplam 9.2 milyar dolar tutarnda özelletirme ilemi gerçekletirilmitir. Tablo 1:Yllara Ve Yönetmelere Göre Özelletirme Uygulamalar (Milyon $) PAY YILLAR ÖZELLETRME YÖNTEM % TOPLAM Blok Sat Tesis/Varlk Sat Halka Arz Uluslararas Kurumsal Arz IMKB de Sat Yarm Kalm Tesis Sat Bedelli Devirler TOPLAM Kaynak:O B(2004) 9.2 milyar dolar tutarndaki özelletirme uygulamasndan, 8.3 milyar dolarlk bölüm tahsil edilebilmitir döneminde özelletirme kapsamndaki kurululardan toplam 12.9 milyar dolar tutarnda kaynak girii olmu ve O B, bunun 12.4 milyar dolarlk ksmn kullanmtr.bu miktarn % 47.6 s kapsamdaki kurululara, % 27.4 ü hazineye, % 21.4 ü O B nin borç ödemelerine, % 3.3 ü danmanlk, reklam, tantm, idari giderlere karlk O B ye aktarlmtr. lgili kurulularn teknolojik yenilik ve yenileme yatrmlarna hiç kaynak aktarlmaz iken, özelletirme ilemlerinden sa%lanan kaynaklarn % 52.4 ü, Hazine ve O B ye aktarlarak özelletirme, kamu giderlerinin karlanmas arac olarak görülmütür(ö B, 2007). O B tarafndan yllar arasnda özelletirilen 29 irket ile 56 iletme biriminin özelletirme öncesi ve sonrasndaki faaliyetlerine ilikin Milli Prodüktivite Merkezi ne yaptrlan çalmann sonuçlarna göre; özelletirme öncesi kârl ve verimli görülmeyen iletmelerin büyük oranda ayn kald% ya da zarara geçti%i, bazlarnn faaliyetlerine son verildi%i saptanmtr.örne%in; 1995 ylnda özelletirilen 31 adet SEK iletmesinden 16 tanesi özelletirme sonrasnda kapatlmtr. Faaliyeti devam eden iletmelerde ise % dolaynda istihdam daralmas olmu ve üretimde azalmalar görülmütür.1995 ylnda özelletirilen 10 adet Kombina (Et ve Balk Kurumu) da özelletirme sonrasnda % 46 orannda personel azal ile üretim artlar sa%lanabilmitir.ayrca 3 yl üretim art ile devredilen söz konusu iletmelerde istenilen düzeyde verimlilik ve kârllk de%erlerine ulalmam, hemen hemen tamam alt yap ve makine-donanm eksikli%i içinde bulunan bu iletmelere sermaye yetersizli%i nedeniyle gereken yatrmlar yaplmamtr.gayri menkulleri satlarak üretimden çekilmilerdir.1996 ylnda 3 yl üretim art ile satlan 8 ORÜS iletmesinde bir yl sonunda istihdam % orannda azalm, kereste üretimi % 46 orannda düerken yonga üretimi % 20 artmtr.1996 ylnda 3 yl üretim art ile özelletirilen 7 Sümer Holding iletmesinde çalan says % 36, iplik üretimi% 22, dokuma üretimi % 77 oranlarnda azalmtr.1996 ylnda blok sat yöntemiyle özelletirilen Çinkur un 154 milyar TL olan zarar özelletirme sonrasnda milyar TL ye ulam, 1999 ylnda faaliyetine son verilmitir.kamuya ait 24 çimento fabrikasnn özelletirilmesiyle devlet bu sektörden tamamen çekilmitir. Özelletirme öncesinde kârl çalan fabrikalardan yedisi 5

6 Kaç%r%lan yada Kaç%r%lmas% Gereken Tren: ÖZELLET RME özelletirme sonrasnda faaliyetlerini zararla kapatmtr. Çalan saysnda % orannda azalmalar olurken, bölgesel oligopoller olumu, çimento fiyatlar yükselirken rekabet yerine haksz rekabet yaratlmtr. (Petrol-, 2007) 4.ÖZELLETRME VE YABANCI SERMAYE Kalknmann yolu daha fazla üretmekten geçer. Daha fazla üretmek için daha fazla emek ve sermaye kullanmak gerekir. Bizim gibi ülkelerde emek bulmak kolaydr ama sermaye snrldr. Ekonomi denilen eyin esas da üretmektir. Üretmek demek katma de%er yaratmaktr. Katma de%er denilen ey kira, ücret, faiz,kardan oluur.e%er yabanc sermaye ülkeye yeni bir iyeri açmak için gelir, yeni bir banka, fabrika kurar ise, katma de%er yaratr. Üretimi, istihdam, geliri artrr. Buna karlk kendi yaratt% kâr ise do%al olarak yurtdna götürür.bu nedenle, gelimekte olan ülkeler yabanc sermayeyi ülkelerine çekmek için bin bir takla atmaktadrlar.birçok fikir yabanc sermaye önünde takla atmayalm düüncesinde olabilir. Bu düünceye sahip kiiler emin olmaldrlar ki Türkiye nin arkasnda onlarca ülke yabanc sermaye için takla atmaya hazr beklemektedirler. Bu yüzden Türkiye sermaye seçme ansna çok da sahip de%ildir. Ancak yabanclara kar milli cephe oluturma fikri özellikle siyasi arenada iyi prim yapmaktadr. Globalleen dünyada yabanc sermayeden duyulan korku, Türkiye gibi ülkelerle snrl de%ildir.almanya da da Alman irketlerinin, yabanclar tarafndan satn alnmas kamuoyunda tedirginlik yaratmt. Politikaclar orada da bu argüman sonuna kadar suistimal ettiler.örne%in Sosyal Demokrat Parti Bakan Franz Müntefering, yabanc sermaye fonlarn, Alman irketlerini talan eden çekirge sürülerine benzetti. Ancak ayn kii ulatrma bakan iken bütün otoban dinlenme tesislerini yabanclara satmt.fransa da da benzer eletiriler görülmütür.abd Pepsi irketinin, Fransz Danone irketi hisselerini satn alaca%na dair söylentiler de Fransa da benzer tepkilere neden oldu. Cumhurbakan Chirac yabanc sermayeye kar olmadklarn; ama anahtar Fransz irketlerini korumak için sk önlemler alnmas gerekti%ini söyledi. Babakan Villepin, milli irketleri yabanclarn ele geçirmelerine (takeover) kar yeterince korunmad%n belirtti ve Fransz hükümetinin ekonomik milliyetçilik için daha fazla enerji harcamas gerekti%ini ifade etti. Ancak, Fransz siyasiler kendi irketlerini yabanclara kar koruma nutuklar atarken Fransz devletinin de orta% oldu%u France Telecom, spanya da bir cep telefonu operatörü satn almaktayd. Di%er taraftan, Fransa nn en büyük 40 irketinin yardan fazlas yabanc yatrmclarn mülkiyetindeydi.maliye Bakanmz,"Yabanclar gümrükten dar çkarken, ceplerine Türkiye'de satn aldklar bankalar ve fabrikalar koyarak ülkeden ayrlmyorlar. Bankalar, fabrikalar ülkede kalyor"demiti.bakanmzn söyledikleri do%rudur. Bizim kurdu%umuz, ama yabanclar tarafndan satn alnan bankalar ve irketler ülkede duruyor. Bunlar darya çkaran yok, ama yabanclar kârlarn darya döviz olarak çkaryorlar ve çkaracaklar. Eskiden ülkede Türk paras olarak kalan kârlar, bundan sonra dövize dönütürülecek ve döviz olarak darya gidecek.fakat u örne%i de veremeden edemeyiz.yunanllarn 2.7 milyar dolara satn aldklar Finansbank'n 9 aylk (yllk de%il) net kâr 380 milyon dolardr (458 milyon YTL).Yani kaba bir hesapla Yunanllar ödedikleri paray nerede ise 4 ylda geri götürecekler.(uras, 2007) Mali sektörde durum böyleyken, imalat sektöründe durum nasl diye bakld%nda stanbul Sanayi Odas nn hazrlad% 500 büyük sanayi kuruluu 2006 rakamlarnda, 500 büyüklerin 140 yabanc sermayeli kurulu oldu%u görülür.ayrca 500 büyüklerin toplam vergi öncesi karlar 4,5 milyar dolar iken bu karlarn %40 yabanc sermayeli kurululara aittir( SO, 2007).Bu rakamlara bakarak yabanc sermaye kartl% fikirleri artk günümüz küresel dünyasnda çok da akllca de%ildir.fakat toplum ve siyasetçiler baz eyleri birbirine kartrmaktadr.ülkeye faiz için, borsa için gelen yabanc sermaye ile, yatrm için gelen yabanc sermaye farkldr.ülkeye daha önce Türkler tarafndan kurulmu bankay, fabrikay satn almak için gelen yabanc sermaye ile, yeni banka, fabrika kurmak için gelen yabanc sermaye farkldr.ülkeye fabrika kurmak için gelecek yabanc sermaye istenmelidir.türk ekonomisinde ek yatrm, ek üretim yapacak, ek istihdam yaratacak yabanc sermaye ise budur. Fakat yabanc sermaye daha önce kurulan bankay, irketi satn alr ise; üretim, istihdam ve geliri artrmadan, daha önce tamam ülkede kalan katma de%erin bir bölümünü kâr olarak yurtdna çkarr.bunu yapt 6

7 diyerek de yabanc sermaye kart olunamaz.kar olunacak bir ey var ise o ey, yabanclar yeni banka, fabrika kuracak yerde, Türklerin kurduklarn almaya tevik eden sistemdedir.yanllar anlatmann yabanc sermaye dümanl%yla ilgisi yoktur. Ülkenin ihtiyac olan ey, yeni yatrm ve üretim için gelecek yabanc sermayedir, do%rusu da budur. 5.KAMU KTSAD TEEBBüSLER NE (KT) GENEL BAKI Tanm olarak, sermayesinin %50 sinden fazlas devlete ait olup iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet gösteren,tekel niteli%indeki ve kamusal mal ve hizmet üreten kurululardr(karluk, 1994:124).Ekonomik geliim içinde K T lerin ülke ekonomilerinde oynad% rol de de%imitir.birçok ülkede K T ler,19.yy sonlar ile 20.yy balarnda kurulmaya balanmtr.özellikle 2.Dünya Savann ülke ekonomilerinde yaratt% tahribatn onarlmaya çalld% yllarda,hemen hemen bütün ülkelerde K T lerin says artmtr.türkiye de ise Cumhuriyet in ilanndan sonra Devletçilik rejimi altnda, 1.Be Yllk Sanayi Plan ( ) çerçevesinde sanayi alannda yo%unlaan ve o zamanki adyla ktisadi Devlet Teekkülleri( DT) kurulmutur. DT ler sayesinde gerek imalat sanayinde gerek madencilikte büyük admlar atlmtr. malat sanayinde Sümerbank emsiye altnda dokuma sanayisi ile, SEKA ve ka%t sanayi, cam sanayisi, demir-çelik sanayisi alanlarnda kayda de%er DT ler kurulmutur (Hiç, 1988 :131). K T lerin bulundu%u ülkeye olan katklar ya da bütçe içerisindeki pay ise önemli boyutlardadr. Fakat K T lerin ekonomiye ve topluma katklarnn bütçe ilikilerine indirgenmesi yanltr.birincisi,k T lerin milli gelire,ekonomik kalknmaya,ekonomik ba%mszl% korumaya, bölgesel dengesizlikleri gidermeye,sosyal refah artn sa%lamaya çok yönlü katklar bulunmaktadr. kinci olarak, mali ve ekonomik açdan iyi durumda olan K T leri atmaya ayarlanm bir özelletirme politikas,eninde sonunda kamu maliyesi için bir yük olmaya dönüür.çünkü kamusal hizmet anlayyla karsz çalacak K T leri dengeleyecek karl K T ler elden çkarlm olacaktr.üçüncüsü, K T leri sata hazrlamak için büyük masraflar yaplmakta,borçlar ve kdem tazminat yükleri kamu tarafndan yüklenilmekte, milyonlarca dolar danmalk paras ödenmektedir.tüm bu olumsuzluklara ra%men elimizdeki bütçe verileri K T lerin bütçeye yük de%il tam tersine can simidi oldu%unu göstermektedir döneminde bütçeden K T lere yaplan transfer önemli boyuttayken bu politika 1984 sonrasnda terkedilmitir.son yllarda bütçenin sadece %1 i orannda K T lere transfer yaplrken,k T lerden bütçeye yaplan kar ve gelir transferi daha önemli hale gelmitir.babakanlk Yüksek Denetleme Kurulu raporuna göre 1995 rakamlaryla bütçeden K T lere 16,3 trilyon liralk aktarma olurken,k T lerden bütçeye olan kar transferi ayn yl 19,6 trilyon liraya ulamtr. K T lerin bütçeye olan katklarnn görünmeyen bir boyutu da vergi yükümlüsü ve sorumlusu olarak yaptklar ödemelerdir.k T lerin GSY H içindeki paylar 1996 da %10,8 düzeyinde kalrken,bütçe toplam vergi gelirlerinin %31,9 unu sa%lyor olmasndan görüldü%ü gibi,k T ler vergi ödevini fazlasyla yerine getirmektedir.k T lerin kurumlar vergisinin de yaklak üçte birini ödüyor olmas da ayn yönde verilebilecek baka bir örnektir. 6.ÖZELLETRME POLTKALARINA ELETRLER 6.1.Sosyal Devlet Ele(tirisi Özelletirme yalnzca içi snfnn de%il,tüm halklarn temel sorunlarndan biridir.özelletirmeye yalnzca isizli%i getirdi%i için veya K T lerin özel tekelci güçlere devredildi%i için de%il,asl amac olan sosyal devleti ykma hedefinden dolay kar çklmas gerekir.bu nedenle SEK in arazi piyasa rayicinden satlsa ve SEK içileri iten çkarlmasa bile,sek in satna kar çkmak zorundayz.çünkü özelletirme yalnzca ucuza satlan ve iten çkarlan içiler nedeniyle zararl de%ildir.özelletirmenin amac,sosyal devleti yok etmek ve ulusötesi sermaye karsnda tek direnme aracmz olan demokratik ulusal devletleri yok etmektir.özelletirmeye kar çkmz bu noktada olmaldr. Ancak, kamu kesiminin yllar süren sistemli bir politikayla verimsizletirildi%i ve kötü hizmet sunar hale getirildi%i durumlarda, ortada tahrip edilecek fazla bir sosyal 7

8 Kaç%r%lan yada Kaç%r%lmas% Gereken Tren: ÖZELLET RME devlet de kalmamaktadr. Bu koullarda, sosyal devlete saldrlyor biçimindeki eletiri, özelletirmeye kar geni bir cephe oluturulmasnda yetersiz kalmaktadr. Bunun son örne%i, SSK sa%lk tesislerinin Sa%lk Bakanl% na devri srasnda yaanmtr. Sa%lk tesislerinin Sa%lk Bakanl% na devrinin arkasndan, Sa%lk Bakanl% nn tara tekilatnn ortadan kaldrlaca%, bu tesislerin yerel yönetimlere devredilece%i ve arkasndan özelletirilece%i bilinmektedir. Ancak SSK sa%lk tesislerine el konulmasn protesto etmek için eyleme gelen içilerin bir bölümü bile, SSK hizmetlerinden ikayetleri nedeniyle, bu uygulamaya kar çkmamaktadr; sendikalarnn istemesi üzerine örgüt disiplini gere%i eyleme gelmektedir.(türk- E%itim Yaynlar,1999) Uluslar aras tekelci sermaye ve ulusötesi irketler de karlarnda zayf devletler görmek istemektedir.bu nedenle,bölgesel saflamalar ve çatmalar körüklenmekte,ulusal devletler parçalanmaya ve zayflatlmaya çallmaktadr.oecd içinde tartlan Çok Tarafl Yatrm Anlamas da ulusötesi sermayenin ulusal devletleri daha da zayflatma çabasnn bir aracdr.ulusal devletleri zayflatmann,sosyal devleti yok etmenin ve ulusötesi sermayenin hakimiyetini pekitirmenin en önemli arac ise, özelletirmedir. çi snf ve içi sendikaclk hareketi,demokratik ulusal devletin güçlü olmasndan yanadr;onun için de sosyal devleti ve güçlü kamu kesimini savunmaktadr.türkiye Cumhuriyeti nin gelece%i,bu anlaya sahip çklmasna ba%ldr.sosyal devleti yok edecek özelletirme uygulamalar,ayn zamanda ulusal devleti de zayflatmakta ve ulusötesi sermayenin günümüzdeki politikalarna alet olmaktadr. 6.2.Özel Tekel Etkisi Küreselleme ile birlikte özelletirme, daha yaygn bir politika olarak uygulanmakta ve temel amaç olan uluslar aras sermayeye özelletirilen kurulular aracl%yla yeni alanlar açlmaktadr.özelletirmede asl sorunlardan birisi de; kamu tekelleri yklmak istenirken yerine özel tekeller olumas tehlikesidir.özellikle bu tehlike,gelimekte olan ülkeler için,henüz tüm sektörlerde dünyayla rekabet edemeyecek durumdaki ekonomisi için bir ykmdr.üretimi,emek yo%un mallarda üstün olan sektörlerde ciddi bir yok olu olmakla birlikte yerli sermayenin ve yerli üreticilerin bitmesi demektir.sanayi devrimini ilk yaayan ve liberal politikalarnn tam olarak uygulanmaya çalld% ülkelerden biri olan ngiltere de dahi özel tekel etkisi sorununu gidermek için dikkatli davranlmtr. ngiltere de Thatcher ilk özelletirmelerine esasen piyasada rakipleri bulunan British Aerospace,Enterprice Oil,Calia and Wireless gibi kurulularla balatmtr.yine ngiltere de ilk satlan kamu mülkleri 600 bin kamusal sosyal konut olmutur.british Telecom,British Airport Authority,British Gas,Britis Airways gibi monopol yada do%al monopol durumundaki kurulularn özelletirilmesinde ivedi davranlmam, bir dizi aratrma ve yasal düzenleme ile strateji oluturulmas beklenmitir.hatta Thatcher, British Telecom un özelletirilmesi için gerekli yasay 1981 de çkarmasna ra%men özelletirmesini hemen gerçekletirmemi,artlarn düzelmesini beklemitir.(koç, 2005) 6.3.(sizlik Etkisi Öncelikle igücünün ve isizli%in tanmn ve bu alanda baz terimleri iyi kavramak gerekir. gücü,toplumda çalma yana,çalma arzusuna ve çalma gücüne sahip kiilerdir.bir ülkede igücü,istihdam edilenler ile isizlerden olumaktadr.çalma ça%ndaki nüfus miktar,günümüzde yaygn olarak kabul edilen görüe göre ya arasndaki nüfus miktardr. stihdam;bir ülkedeki çalma miktarn göstermektedir. stihdam düzeyi, çalma düzeyinin ifadesi olup,istihdam edilenlerin igücüne orandr. sizlik ise;en basit tanmyla,çalma istek ve gücüne sahip olanlarn,igücü piyasasnda geçerli ücret düzeyine ve öteki çalma koullarna raz olmalarna ra%men,i bulamamalarn ifade etmektedir. sizli%in uluslar aras standart tanm üç kstasa dayanmaktadr: i olmama,iba yapmaya hazr olma ve i aryor olma.bu yaklama göre,kiinin isiz kabul edilebilmesi için söz konusu kstaslarn üçünün de birlikte var olmas gerekmektedir.(dinler, 2002 ; 449) sizli%in nedenlerine gelince,günümüzde isizlik içinde bulundu%umuz toplumsal sistemin yapsndan kaynaklanmaktadr.ancak son yllarda görülen,beklenenin veya 8

9 olmas normal olarak de%erlendirilenin oldukça üzerinde oranlara çkmtr.yeni liberalizm bir ekonomik model olarak yaygnlap,refah toplumu ve sosyal devlet ilkesi sermaye tarafndan reddedilirken,isizlikte trmana geçmitir.bu süreç içinde küreselleme ad altnda, rekabet adna sermayenin çkarlar için feda edilemeyecek hiç bir ey yoktur.özelletirme de küresellemenin bir ön aya% olarak ortaya çkmaktadr.sermaye, bata isizlik olmak üzere,bir çok sorunu kadermi gibi gösterme ve kabullendirme çabas içindedir. görebiliriz: Gerçekleen uygulamalarla özelletirmenin isizlik üzerine etkisini daha rahat Tablo 2:Özelletirmenin sizlik Etkisi KT ADI ÖZELLETRME ÖNCES Ç SAYISI ÖZELLETRME SONRASI Ç SAYISI TEN ATILMA ORANI EBK %79,7 SEK %67,4 ÇTOSAN %56,6 ORÜS %71,3 SÜMERBANK %39,5 Kaynak:Türk- E%itim Yaynlar, No:24 (1999) Özelletirme politikalarna yaplan eletiri bu noktada özelletirme içi kym eklindedir.bu yaklam, özelletirme uygulamalarn yalnzca iyerlerinin sat olarak alglayan bir bakn da ürünüdür. Ancak, bu eletirileri susturmak için, iten çkarlan içilere ek baz ödemelerin yaplmas veya iten çkarlanlarn çok düük ücretlerle baka kamu kurum veya kurulularna yerletirilmesi yetmektedir. Baz büyük iletmelerde ise, kapatlan veya özelletirilen iyerinin içileri, iletmenin bir baka birimine hak kayb olmakszn aktarlmaktadr. Bu durumda, özelletirilen iyerlerindeki içilerin ve örgütlerinin tepkisi son derece azalmaktadr. 6.4.YaDma-Talan-Pe(ke( Etkisi Özelletirme eletirilerinin di%er aamas, bu uygulamann ilgili iyerlerindeki içiler açsndan yarataca% sakncalara ek olarak, ya%ma-talan-peke vurgusunun eklenmesidir.bugüne kadar kamuoyunun en fazla dikkat etti%i nokta bu olmutur. Satlan iyerlerinin ucuza gitti%i, stoklardaki mallarn fiyatnn bile iletmenin bütününün sat fiyatn at%, fabrikann arsasnn çok de%erli oldu%u gibi eletiriler, kitle iletiim organlarnda da yer almtr. Örne%in, Bursa nn merkezindeki Sümerbank Merinos Fabrikas nn arsasna ilikin bilgiler çok tartlmtr. Ayrca, iktidardaki partilerin yandalarna çok ucuza devredilen iletmeler de tepki çekmitir.ancak, buradaki vurgu, kamu malnn devredilmesine de%il, sat fiyatnadr. Özelletirmeye yönelik eletirileri ya%ma-talan-peke ile snrl olanlar, sat fiyatnn rayiç bedelden olmas durumunda, susmaktadr.ayrca, Devletin mal deniz, yemeyen domuz anlaynn çok yaygn oldu%u bir ülkede devlet malnn ya%malanmasnn engellenmesi gerekçesiyle geni kitlelerin bir araya gelmeleri kolay de%ildir ve çok kapsaml bir ön çalmay gerektirmektedir.(koç,2005:6) 9

10 Kaç%r%lan yada Kaç%r%lmas% Gereken Tren: ÖZELLET RME 7.ÖZELLETRLEN BAZI KURUMLAR Çalmann bu bölümünde özelletirilen ve özelletirilmekte olan baz kurumlar ayrntl bir ekilde incelenerek,ülkemizde yaplan özelletirme uygulamalarnn hedefleriyle ne kadar uyumlu olup olmad% görülecektir Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol (letmeleri A..(TEKEL) Tekel Genel Müdürlü%ü 1 Haziran 1932 tarihinde Maliye Bakanl% na ba%l olarak kurulmutur.1917 sayl kanunla Gümrük Muhafaza Umum Kumandanl% ve 1989 sayl kanunla da Maliye Bakanl%na ba%l bulunan Tekel dare ve letmeleri, yeni kurulan Gümrük ve nhisarlar Vekaleti'ne ba%lanmtr.tekel Genel Müdürlü%ü, 1935 de sorumlulu%u özel kanunlarla kendisine verilmi devlet tekellerini iletmek yönetmek, bunlarla ilgili kaçakçlklar takip etmek üzere Gümrük ve Tekel Bakanl% na ba%l olarak kurulan, katma bütçe ve döner sermaye ile faaliyet gösteren, tüzel kiili%i olan devlet kurumu dur.balangçta görevleri tütün, ispirto ve ispirtolu içkiler, tuz tekellerini yönetmek, çay alm iletme ve sat, kahve ve viski ithal ve sat, turistik iletmelerin gereksindi%i yabanc kaynakl içkilere döviz ayrma, özel giriimin arap fabrikalarnn denetimi, bu fabrikalarn vergilerini toplamak, devlet adna tütün destekleme alm yapmak, tekel maddelerinin iç ve d piyasalardaki fiyatlarn saptamakt.( çi Konseyi, 2007) Özelletirme Yüksek Kurulu'nun (ÖYK) 2001/06 sayl kararyla özelletirme kapsamna alnan Tütün,Tütün Mamulleri,Tuz ve Alkol letmeleri A.R. 'ye(tekel) ait dokuz tanmaz toplam 5.2 trilyon lira bedelle çeitli kii ve kurululara satlmtr.tekel 2003 banda üç anonim irkete dönütürülerek kamu iktisadi teekkülü olmaktan çkarld. Burada amaç yeniden yaplanma ad altnda TEKEL i büyük sermayelere sat sürecini kolaylatrmakt.özelletirme kapsamndaki TEKEL' in Sigara letmeleri için yaplan ilk ihalede JTI, 1 milyar 150 milyon dolar ile en yüksek teklifi verdi.çklan ihale, JTI' nin verdi%i 1 milyar 150 milyon dolar teklif yeterli bulunmad% için iptal edildi ve ileriki bir tarihte yeniden ihaleye çklmas kararlatrld.bir hafta sonra TEKEL' in Sigara letmeleri ihalesi, teklif düük bulundu%u için iptal edildi. 26 Aralk ta Dantay ihalesi 292 milyon dolar teklifle sonuçlanan TEKEL' in alkollü içecekler ksmnn satna ilikin itiraz reddetti.tekel in iki ayr irket halinde özelletirmeye çkarlan tütün ürünleri ve alkollü içki bölümleri için yaplan ihaleye gelen toplam 1.4 milyar dolarlk fiyat teklifinin, kurumun ekonomiye bir ylda sa%lad% katma de%erden daha düük oldu%u belirlendi.özelletirme ihalesinde TEKEL in sigara ve alkollü içkiler birimleri için verilen en yüksek fiyat tekliflerinin toplam 1 milyar 442 milyon dolarla, ihale öncesi beklenen tutarn yaklak yars düzeyinde kald. Sigara birimine en yüksek teklifi 1 milyar 150 milyon dolarla Japan Tobacco International (JTI),alkollü içkilere de Nurol-Limak-Özaltn ve TÜTSAB in oluturdu%u konsorsiyum verdi(ö B, 2007). halede teklif edilen toplam tutar, yaklak 2.1 katrilyon liraya denk geliyor.buna karlk TEKEL in gayri safi milli haslaya katma de%er olarak katksnn 2002 yl itibariyle 2.9 katrilyon lira oldu%u belirlendi. Buna göre ihaleye gelen teklifin, TEKEL in Türkiye ekonomisine bir ylda yaratt% katma de%erden daha düük kald% dikkati çekti. Bu kadar düük rakamlarla özelletirme sürecinden geçen TEKEL in ekonomideki gücüne de bakarsak Özelletirme Kartlarnn ne kadar hakl bir mücadele içinde oldu%unu görebilmekteyiz. TEKEL in safi dönem kar 2000 ylnda yaklak 70 trilyon TL,2001 ylnda ise yine yaklak 138 trilyon TL dir.30 binin üstünde içi ve memura i imkan sa%lamakta olup yaklak 2,5 milyon insannda tütün ekiminden hayatn kazand% bilinmektedir.tekel in 2003 yl yatrm hacmi 89 Trilyon liradr.ülkemiz Gayri safi Milli Haslas içinde TEKEL in pay %1,7'ler civarnda seyretmektedir.hazinenin sa%lad% toplam vergi ve fon gelirleri içerisinde TEKEL' in pay %4.4'dur.Yaplan tütün ihracatnn genel tarm ürünleri ihracat çindeki pay %5 civarndadr.tekel, tütün mamulleri, alkollü içki ve tuz olmak üzere 71 markann üretimini, 190 markann satn gerçekletirmektedir.tekel 500 büyük firma sralamas içinde, 2001 yl sonuçlarna göre, üretimden satlar sralamasnda 8. srada yer almtr.tekel in piyasada ki Pazar gücüne 10

11 bakarsak tuzda % 100, arapta % 20, alkollü içkilerde % 95, sigarada % 62 oranlarn görmekteyiz.bu rakamlardan da TEKEL in ülke ekonomisinde ve ülke insanlarndaki yerinin ne kadar önemli oldu%unu görebilmekteyiz. ( çi Konseyi, 2007) TEKEL in özelletirme sürecine dönük 2008 de ise TEKEL Sigara ihalesi ile balanacaktr. 25 Ocak ta son tekliflerin alnaca% ihaleye ; JTI, BAT, Imperial Tobacco, Korea Tobacco, Do%an Grubu, European Tobacco nun yan sra Dubai Prensi Reyh Maktum a ait Dubai Investment Group, Cinven gibi yatrm fonlar ihale ile ilgilenmektedir.tekel Sigara, varlk sat yöntemiyle ihaleye çkaralacaktr (Bugün, 2008) 7.2.Türk Hava Yollar/ (THY) Türk Hava Yollar A.O. 20 Mays 1933 tarihinde 2186 sayl Kanunla "Hava Yollar Devlet letmesi" ad altnda Ankara'da kurulmu ve Milli Savunma Bakanl%'na ba%l olarak faaliyetlerine balamtr ylnda 6623 sayl Kanunla özel hukuk kurallar ile sevk ve idare edilen bir irket yapsna kavuturulan Kurulu, "Türk Hava Yollar Anonim Ortakl%"ad altnda faaliyetlerine devam etmitir. Türk Hava Yollar, bir Kamu ktisadi Kuruluu (K K) olarak ise çkarlan kanun kapsamnda yer alm ve kabul edilmitir.25 Eylül 1990 tarih ve Bakanlar Kurulu Karar ile Ortakl%n 3291 sayl kanun kapsamna alnarak özelletirilecek K T ler arasnda yer almasna karar verilmitir. ( çi Konseyi, 2007) THY nin özelletirmesinin ön hazrl% olarak ie kuruluun parçalanmasndan balanld. kram ve Yer Hizmetleri,THY dan alnarak USAR ve HAVAR a devredildi. THY nn itiraki eklinde oluturulan bu iki yeni irket bir süre kamu sektöründe faaliyetlerini sürdürdü.1990 ylnda önce USAR özelletirildi. Bir yllk karnn bile çok altnda bir fiyata skandinav Havayollarna satlan USAR, Çalma Bakanl% nn basksyla bir gecede Sivil Havaclk kolundan Otel Turizm ve letmecilik ikoluna alnarak sektörden koparld. Yüzlerce içi iini kaybetti. USAR bugün yine Swissair in yan irketinin elinde uçaklarmza dolar üzerinden ikram hizmeti veriyor.yer hizmetlerini liberalletirmek amacyla 1995 te bir yllk geliri 43 milyon dolar olan Hava n %60 4 taksitte 38 milyon dolar olarak Turgay Ciner e hibe edildi.2 yl sonra %40 da ayn kiiye devredildi. Daha sonra Turgay Ciner büyük miktardaki hissesini Swissair in yan kuruluuna devretti.thy Zürih havaalannda toplam yer hizmetini bir konaklama için 3000$ olarak alrken, Swissair, özelletirerek kendi yan kuruluuna hibe edilen Hava tan ayn hizmeti 1200$ a alabilmektedir. Bu arada THY nin yükleme boaltma, uçak temizli%i ve yer hizmetlerini yapan departmanlar tasfiye edildi.rimdi Çelebi ve özelletirilen Hava tan parayla hizmet alyor. Taeron firmalara olukla para aktyor.thy nn sadece 2000 ylnda ödedi%i Yer Hizmetleri giderleri 60 trilyon TL dir.thy nn özelletirme sürecindeki ekonomik boyutu bir kenara brakarak iin sosyal boyutunu da incelersek,thy çalanlarnn koullarna bakmak gerekmektedir. Sivil havaclk sektöründe kurulan küresel ittifaklar ve hzl tekelleme tüm dünyada hava yollar çalanlarnn çalma koullarnda kötülemeyi ve yaam standartlarnda düüü beraberinde getirdi. Toplu sözlemelerin ve sendikalarn tasfiyesi hz kazand. Part-time, geçici, mevsimlik, taeron içi istihdam geniletilerek sendikaszlatrma yaygnlatrld.böylece Sivil Havaclk Sektöründe sendikal içi oran büyük oranda düürüldü.reel ücretlerde büyük bir düü yaand. Özelletirmeye gerekçe olarak gösterilen istihdam fazlal% ve düük verimlilik iddialarnn THY için geçersiz oldu%u görülmektedir. Örne%in, 1990 ylndan sonra uçak says 34'ten 65'e çkarak %100 e yakn artm iken istihdam yalnzca %12.6 artmtr. Kurumda çalan personel says 1998 de 11,282, 1999 da 11,759, 2000 de , 2001 de 11,242 ve 2002 de 10,984 tür. Böylece uçak bana düen personel says %50 azalarak 1989'da 242'den 1999'da 157'ye dümütür. Rakamlarda görünen bu verimlilik art, her zaman uçuta güvenlik anlamna gelmemektedir.fiilen uçuu gerçekletiren personel saysnda yaanan azalma, ayn zamanda, daha az personelin daha az dinlenerek daha çok çalmas anlamna da gelmektedir.( çi Konseyi, 2007) 11

12 Kaç%r%lan yada Kaç%r%lmas% Gereken Tren: ÖZELLET RME 7.3. Petrol Ofisi A..(POA) Türkiye de 1940 ylna kadar petrol ürünleri(akaryakt ürünleri) yerli ve yabanc özel irketler tarafndan pazarlanmtr.(sekoni, Stenau, Raman, Naft-Sendikat, Shell gibi)1941 ylndan itibaren kurulan Petrol Ofisi A.R.(POAR), Opet, Turkuaz, Pet-line, Tuta, Selyak, Aytemiz, Bölünmez Petrolcülük A.R. gibi yerli, Shell, BP yabanc, Total-Elf, Turcas ise ortak sermayeli irketlerdir.2000 ylnda toplam 14 ana da%tm irketi faaliyet yürütmekte iken sektörün serbestletirilmesi ile birlikte bu say, 50 nin üzerine çkmtr. Ancak faal durumda 21 ana da%tm irketinden söz edilebilir.türkiye de bu sektörün büyüklü%ü ise 2004 yl itibariyle 27,8 milyar dolar de%erine ulamtr.petrol Ofisi, tarih ve 3780 sayl Milli Korunma Kanunu nun 6. maddesi ve 5. fkrasndaki yer alan Halk ve milli müdafaa ihtiyaçlarn temine, matuf bilumum ticari ve snai mamulleri ifa etmek ve hükümet tarafndan bu konudaki selahiyetler dairesinde verilecek di%er ileri görmek üzere cra Vekilleri Heyeti Kararyla hükmü ahsiyete haiz müesseseler ihdas olunabilir hükmüne dayal olarak ylnda 2,5 milyon TL sermaye ile kurulmutur. POAR n ana görevi; rafinerilerden ald% akaryakt ve üretti%i madeni ya% ile gresi tamak ve pazarlamaktr. Satlar, resmi kurumlara ve sözlemeli müterilere do%rudan, di%er tüketicilere ise bayiler aracl%yla yaplmaktadr.poar, stanbul ve Antalya hava limanlar a%rlkl olmak üzere 26 hava ikmal ünitesine hizmet vermektedir. Jet-A1 satlarnda %80 pazar pay ile hakim konumdadr.rirket do%rudan ya da liman bayileri aracl%yla yerli ve yabanc bandral gemilerin yakt ihtiyacn karlamaktadr.(petrol Ürünleri Da%tm Sektörü ve Poa,2007) POAR n özelletirme süreci ise u ekilde gelimitir.poar, 1983 ylnda özelletirmeye hazrlanmak amacyla Anonim Rirket statüsüne geçirilmitir ylnda özelletirme kapsamna, tarih ve 99/22 sayl ÖYK Karar ile özelletirme programna alnmtr tarih ve 2000/37 sayl ÖYK karar ile de, %51 lik kamu paynn blok sat yöntemiyle Türkiye Bankas-Do%an Rirketler Grubu Holding A.R. Ortak Giriim Grubu na, milyon dolar bedelle devredilmesine karar verilmitir tarihinde imzalanan sat sözlemesi ile POAR n, %51 oranndaki B grubu hisseleri, -Do%an Petrol Yatrmlar A.R. ye devredilmitir.poar n Ana Sözlemesine göre C grubu hisse imtiyazl hisse (Altn hisse) olup, C grubuna ana sözlemesinin 14. maddesinde tannan imtiyazl haklar, irket sermayesindeki kamu paynn %50 nin altna dümesinden itibaren yürürlü%e girmitir (Ö B, 2007). POAR n büyüklü%ünü, önemini ve ekonomiye katklarnn ne boyutta oldu%unu ise aa%daki tablolardan ve rakamlardan rahatça anlayabiliriz. *POAR n sektördeki da%tm ve pazarlama paylar özelletirme öncesi ve özelletirme sonras u ekildedir ; Tablo 3: Özelletirme Öncesi ve Sonrasndaki Bayi Saylar ve Pay Dönem Bayi Say/s/ Toplamdaki Pay/ (%) Özelletirmeden önce Özelletirmeden sonra Kaynak:POAR *POAR n sektördeki Pazar paylar ise aa%daki tabloda görüldü%ü üzere %51 olan akaryakt Pazar pay daralarak %33,4 e dümütür. Tablo 4: Petrol Ürünleri Pazar Paylarndaki Gelimeler Ürünler (%) Dönem Beyaz Ürün Siyah Ürün Madeni YaD Özelletirme Öncesi Özelletirme Sonras Kaynak:POAR *Özelletirme kartlarnn en çok eletirdi%i istihdam daralmas konusunda ise görülmektedir ki, POAR ta da büyük bir içi kym yaanmtr.özelletirme öncesi toplam çalan says 3838 iken, özelletirme sonras bu say 1094 e kadar 12

13 dümütür.ayrca sendikal yapda yok edilerek çökertilmi raporlarnda performans arttrma baars olarak sunulmutur. ve bu durum faaliyet Tablo 5: stihdam Yapsndaki De%iim Özelle(tirme Öncesinde Özelle(tirme Sonras/nda Statü Durum(2000) Durum(2004) Çalan Toplam Çalanlar çi stihdam Toplam Çalanlarn Says çindeki Oran (%) Says Daralmas çindeki Oran (%) Kapsam içi , ,23 42,05 Kapsam d , ,25 57,95 TOPLAM , ,94 100,0 Kaynak: POAR(2000,2004) Özetlenirse, 1941 ylnda kamu giriimcili%iyle kurulan ve ilk ulusal petrol ürünleri da%tm irketi olan POAR, 60 yllk kamu kuruluu olmann sa%lad% geni bir pazarlama a%na sahiptir.poar, özelletirildikten sonra da tamamen kamusal birikimle sa%lanan bu olanaktan yararlanmaktadr ve irketin en önemli müterileri hala kamu kurululardr.kontrol ve denetim ilevini gören imtiyazl hissenin, 5 yl geçerlilik süresi beklenilmeden kaldrlmas ile hukuk ihlali yaplm bu sermaye grubuna imtiyaz sa%lanmtr.poar ta özelletirme sonrasnda, i güvencesiz, sendikal haklara sahip olmayan kapsam d personel ve taeron içi çaltrlmas asl istihdam biçimi haline gelmitir.petrol ürünleri sat gelirinin sahip oldu%u büyük i hacmi, Bankas üzerinden ilem görmektedir. Bu nedenle söz konusu banka, sektörün para transferini kontrol etmektedir.poar n özelletirme öyküsü de göstermitir ki, di%er özelletirilen kurumlarda görüldü%ü gibi özelletirme, kamu kesiminden özel kesime RANT transferinin ideolojik arac olmaktadr.(petrol Ürünleri Da%tm Sektörü ve POAR,2007) SONUÇ Çalma boyunca özelletirmenin dünyadaki uygulamalar ile Türkiye deki uygulamalarnn farkl oldu%u ve kar çklmas gereken politikalarn da Türkiye deki özelletirmeler oldu%u vurgulanmaya çalld.ülkemizde ki özelletirme yasalarna ve politikalarna bakld%nda u hedefler belirlenmitir; Zarar eden K T lerin devlet bütçesi üzerindeki yükü kalkacaktr. K T lerin satndan elde edilecek fonlar kamu kesiminde yeni yatrm projelerinin finansmannda ve tabii ki iç ve d borçlarn ödenmesinde kaynak yaratacaktr. Devlet K T leri özelletirilerek gelecek yllarda bütçe üzerinde yüklenmesi muhtemel yüklerden kurtulmu olacaktr. Özel sektör elinde daha etkin,verimli ve aklc çaltrlacaklar umulan bu kurulular ekonomide katma de%er yaratacaklar ve devlete vergi ödeyeceklerdir. Özelletirmede,verimi yükseltmek ve bütçe yükünün hafifletilmesi ile di%er ekonomik sorunlar çözmek hedef alnmtr.bu amaçlardan ilki, yani verimlili%in yükseltilmesi amac, görünüte anlaml ve do%ru gelmektedir.fakat bir kuruluun özel kesime devredilmesi, orada verimi kendili%inden yükseltmez.ekonomide verimlili%in yükseltilmesi rekabet koullarnn oluturulmas ile olasdr.ru halde, bir iletme kamu elinde veya tekel konumda ise, kapitalist sistem içinde yaplacak ey, bunu özel kesime devretmek de%il ama o sahada özel iletmelerinin de oluturulmasna olanak ve hatta tevik sa%lamak olabilir.bunun en basit örne%ini THY oluturmaktadr.thy, büyük bir tekeldir.peki THY özel sektörün elinde olsayd di%er havayollar piyasaya girebilirler miydi?bu sorunun cevab hayr olacaktr.zira böyle bir durumda, di%er firmalar piyasadan kovmak için bir süreli%ine fiyat indirimi uygulanrd.böylece tüm firmalar zarar eder, en güçsüz firmalar piyasadan çekildikten sonra eski firma ar fiyatlamaya giderek hem tekelci konumunu korur hem de karll%n arttrrd. Di%er eletiri K T lerin verimsiz kurulular oldu%udur.yllarca popülist ideolojilere maruz kalarak oy deposu haline getirilen iletmelerde zaten herhangi bir verim beklenmemektedir.ayrca gelien teknolojiye ve ileri üretim araçlarna ra%men K T lerde 13

14 Kaç%r%lan yada Kaç%r%lmas% Gereken Tren: ÖZELLET RME halen eski, modern olmayan ve belki de zararl teknolojiye sahip makinelerle ve düünce yapsyla üretim yaplmaktadr.örne%in satlan SEKA fabrikalarnda 100 yll%a yakn makinelerle üretim yaplmaktayd.geçerli ve hakl gibi görülen tüm eletirilere ra%men stanbul Sanayi Odas nn yapm oldu%u irket sralamalarnda K T ler verimlilik yönünden hep ilk sralarda yer almaktadr. Bir di%er eletiri ise özelletirmelerle K T lerin bütçe üzerindeki yüklerinin azaltlmasdr.baka bir deyile zarar eden kurulularn özelletirme kapsamna alnmas hedeflenmitir.fakat her nedense yaplan özelletirmeler hep kar eden kurululara dönük olmutur.örne%in Telekom kar etmektedir, TÜPRAR kar etmektedir, THY kar etmektedir, PETK M kar etmektedir.bu örnekleri ço%altmak mümkündür.ülkemizde yaplan özelletirmelerin, hedefleriyle nasl çeliti%ini burada da rahatça görebilmekteyiz. Dünyann birçok ülkesinde özelletirmede hedef, piyasa ekonomisine geçmek, yani sistemsel sorunlardan kaynaklanmaktadr.hiçbir zaman özelletirmeden gelecek gelir üzerinden hesaplar ve bütçe hedefleri yaplmamtr.ülkemizde bu politikalarn tersi uyguland% için yllarca özelletirmede beklenen hedeflerin çok uza%nda kalnmtr. Özelletirmeye kar çkan gruplarn banda do%al olarak en önde içi sendikalar gelmektedir.fakat maalesef ülkemiz co%rafyasndaki sendikalarn kar çknn sebebi tüzüklerinde yazdklar gibi veya savunup mücadele ederek bedeller ödedi%i gibi de%ildir.yaplan aratrmalara göre bir sendika yöneticisinin eline geçen aylk net maa, bir içinin eline geçen net maatan kat ve kat daha fazladr.yllarca bulunduklar sendikann yönetiminden ayrlmayarak, sendikalar aile irketleri haline getirerek birer sendika a%as haline gelmilerdir.kullandklar makam araçlar, yazlklar,kat ve yatlar ile bir holding sahibinden farksz yaamaktadrlar.do%al olarak gelir kaynaklar olan içileri de kaybetmek istemezler.özelletirmenin en büyük sonucu olan i.sizlik sorunu sendika a%alarnn rant kslaca% için özelletirmenin her türlüsüne kar çkmaktadrlar.sistem tarafndan yaplan büyük basklar sonucunda uzlamac sendikacl%nda süngüsü de düürülmütür.kald ki bir çok sendikacnn da savundu%u üzere ; Türkiye de yllardr kamu sendikac%l%0% yani kolay sendikaclk yaplmaktadr ve artk bu anlaynda sonu gelmitir. Sendikaclarn bu tutumu karsnda özelletirme kartlarnn savundu%u temel düünce, Türkiye de uygulanan özelletirmenin her türlüsüne toplumun tüm bileenleri tarafndan sonuna kadar kar çkmak olmaldr.çünkü küreselleme ile yaygnlaan özelletirme politikalarnn yalnzca içi boyutu yoktur.kapitalizmin temel düüncesi olan serbest piyasa koullar hedeflendi%i için, bu politikalardan tüm insanlar etkilenecektir.öncelikle sistemin sosyal boyutu yok olacaktr.ayrca K T lerin üretti%i tüm hizmetlerden herkes faydalanrken, bunlarn el de%itirmesi sonucu, bunlardan yararlanan tüm insanlar etkilenecektir. KAYNAKÇA Dinler, Zeynel (2002) ; ktisada Giri(, Ekin Kitapevi Yaynlar, Bursa stanbul Sanayi Odas (2007) ;Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kurulu(u-2006, Eriim Tarihi: ; çi Konseyi (2007),TEKEL,Eriim Tarihi: ,http://www.iscikonseyi.org/ moduless.php?name=news&file= categories&op=newindex&catid=22&topicid=20 çi Konseyi (2007), THY,Eriim Tarihi: ,http://www.iscikonseyi.org/modules.php? name=news&file=article&sid=103 Karluk, Rdvan (1994), Türkiye Ekonomisi, Birlik Ofset Yayncl, Eskiehir Koç, Yldrm (1998) ;100 Soruda Türkiye de (çi S/n/f/ ve Sendikac/l/k Hareketi, Gerçek Yaynevi, stanbul. Koç, Yldrm (2005) ; Özelletirme,Türkiye ye ve Atatürk e Saldrdr,Yol-( EDitim 14

15 Dairesi, Eriim Tarihi: ;http://www.yol-is.org.tr/genel/bizden_detay. Php?kod=162 Özelletirme daresi Bakanl% (2007) ;Özelle(tirme Uygulamalar/, Eriim Tarihi : ; Özelletirme daresi Bakanl% (2007) ; Türkiye de Özelle(tirme, Eriim Tarihi : ; Özelletirme Rüzgar Esecek.( ).Bugün Gazetesi.s.6. Petrol- (2007) ;Özelle(tirme ve Türkiye, Petrol- Aratrma, Eriim Tarihi: ;http://www.petrol-is.org.tr/Web_Arastirma/Ozellestirme/ Turkiye/OZELLESTIRME_VE_TURKIYE.htm Petrol- (2007);Petrol Ürünleri DaD/t/m Sekötürü Ve POA,Eriim Tarihi: Hiç, Süreyya (1988), Türkiye Ekonomisi 1, Mente Kitabevi, stanbul Türk- (1999) ; Dünyada ve Türkiye de (sizlik, Türk- E%itim Yaynlar No:24, Ankara Türk- (1999);Niçin Sendika?Nas/l Sendika?,Türk- E%itim Yaynlar No:12, Ankara. Türk- (1999) ; Özelle(tirme ve Sosyal Devlet, Türk- E%itim Yaynlar-No:48, Ankara Türk- (1999); Sendikac/l/k ve Siyaset, Türk- E%itim Yaynlar No:17,Ankara. Uras,Güngör (2007) ;Yabanc, Bankay Fabrikay Götüremez Ama Kâr Götürür, Eriim Tarihi: ; 15

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr?

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr? SORU 31: 3 / 4 Bir ekonomide kii ba üretim fonksiyonu y = 2k biçiminde verilmektedir. Nüfus art hz %2, teknik ilerleme hz %2 ve amortisman oran %6 iken tasarruf oran da %30 ise bu ekonomideki kii ba sermaye

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR ÖZET Mustafa Terin 1 brahim Yldrm 1 Ülkelerin ekonomik kalknmasnda yatrmlar büyük önem tamaktadr. Sermaye birikiminin yetersiz

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES

2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES 2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. Habib YILDIZ * ÖZET Bu çalmada, 2000 2006 döneminde Türkiye de uygulanan maliye politikalarnn ana çizgileri ortaya konulmu

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI i ii 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI İÇİNDEKİLER SAYFA I. 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı Krizde 30 bin kişi birikimini,. milyon kişi de işsizliğe karş harcamasn güvenceye ald Tarih: 5..200 Say: 200/ 22 Ekonomik krizin etkilerinin yoğun biçimde hissedildiği son iki ylda Türkiye de milyar 65

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME VE TÜRKİYE

ÖZELLEŞTİRME VE TÜRKİYE ÖZELLEŞTİRME VE TÜRKİYE PETROL-İŞ ARAŞTIRMA 5 NİSAN 2008 GİRİŞ ÖZELLEŞTİRME VE TÜRKİYE Petrol-iş Araştırma 1970 li yıllarda azalan kâr oranları biçiminde ortaya çıkan krize karşı devletlerin tepkisi, kamu

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç Kurumsal tibar Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven Dr. Erhan Ba Genel Müdür Bilim laç EFQM Mükemmellik Modeli Bilim laç 167 ilaç firmas içinde IMS 2006 sonu verilerine göre: Kutu satlarnda en büyük

Detaylı

Tarm Ürünleri Dolu Sigortas nda aa1da verilen seçeneklerden hangisi yanltr?

Tarm Ürünleri Dolu Sigortas nda aa1da verilen seçeneklerden hangisi yanltr? SORU 1: Sedan irketçe kabul edilen sigortalar için üst snr önceden belirtilmi olan saklama paynn (sigorta bedeli veya hasar tazminat tutarnn) almas halinde uygulanan ve reasürörün anlamaya katlma payna

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde.

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde. KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU BRM : PERSONEL DARE BAKANLII S$ra No 1 Malzemenin Ad$ ve Konusu Bakanlklardan veya dier kurumlardan gelen genelge,

Detaylı

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar I Varl klar VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varl klar 84,972,238 1 Kasa 807 2 Alnan Çekler 3 Bankalar 62,357,854 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar 22,613,577

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEM Z 9.450.000,-TÜRK L RASI NAK T KARILANMAK SURET YLE 37.800.000,-TÜRK L RASINDAN 47.250.000,-TÜRK

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN ARTVN L GELME PLANI TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN Artvin, 2005 ÇNDEKLER Sayfa no ÇNDEKLER...i TABLO LSTES... iii 1. TCARET...1 1.1 Giri...1 1.2

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLLK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

ç Ç Ğ Ç Ğ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç Ğ ç Ğ Ğ ç Ç ç ç ç ç» ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Y DiT P "Frsat Yaratt'' 1_) GENEL ni,ci,nn so5e6 0

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde.

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde. KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU BRM : DARÎ VE MALÎ LER DARE BAKANLII S$ra No 1 2 3 4 5 Malzemenin Ad$ ve Konusu Kamu konutlaryla (lojmanlar) ilgili.

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI SORU 1: 013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI ABC hisse senedinin spot piyasadaki fiyat 150 TL ve bu hisse senedi üzerine yazlm alivre sözle mesinin fiyat

Detaylı

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir?

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir? SORU 1: Aadaki sigorta türlerinden hangisi sigorta snflandrmas bakmndan dierlerine göre farkllk arz etmektedir? A) Kasko Sigortas B) Yangn Sigortas C) Nakliyat Sigortas D) Makine Montaj Sigortas E) Trafik

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933)

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933) TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:119136 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:119136 TÜRKYE DETARIMSALMAKNELEME(19231933)

Detaylı

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR GENEL SALIK SGORTASI UYGULAMASINA LKN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel salk sigortas uygulamasndaki deiiklikler nelerdir? Genel salk sigortasndan yararlanlmasnda temel artlardan

Detaylı

FORUMU 10.03.2007. A. hsan KARAMANLI. Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü

FORUMU 10.03.2007. A. hsan KARAMANLI. Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü ESKEHR ENERJ FORUMU 10.03.2007 A. hsan KARAMANLI Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Elektrik Enerjisi Sektöründe Durum *TEK *EÜA *TEA *TETA *TEDA Özel Üretim irketleri ve Otop. Grupları *Enerji Bakanlıı

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 1-Türkiye Finansal Raporlama Standartlar na (TFRS) göre deer dü"üklüü aada verilen hangi hesap kalemi için ayr(lmaz?

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan+mlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü YazleriveKararlarDairesiBakanl YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZILERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Valilik yazmalarn hazrlamak, onay, teslim ilemlerini gerçekletirmek. çileribakanlgenelveözelteftiraporlarnteslimalmak,

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KESÝN HESAP ÞUBESÝ 2010 YILI MERKEZÝ YÖNETÝM KESÝN HESABI

T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KESÝN HESAP ÞUBESÝ 2010 YILI MERKEZÝ YÖNETÝM KESÝN HESABI T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KESÝN HESAP ÞUBESÝ 2010 YILI MERKEZÝ YÖNETÝM KESÝN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar DeutscheBankA.SermayePiyasas Hizmetlerineilikinaçklamalar dayeralanbilgilersermayepiyasaskurulu nun,iii-39.1say YatKurulular Kurulu ve Faaliyet Esaslar Hakkknda Tebli"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde

Detaylı

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf Doru-Yanl Sorular: 1. nsan ihtiyaçlarn dorudan ya da dolayl olarak karlama özelliine sahip ve bu amaçla kullanlmaya hazr olan fiziksel varlklara hizmet denir. 2. Tüketicinin ihtiyaçlarn dorudan karlayan

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi 1. Etkinliğe hangi kurumu temsilen katıldınız? Sivil toplum kuruluşu 75,0% 9 Bireysel 8,3% 1 Şirket 16,7% 2 Üniversite 0,0% 0 Sosyal Girişim 0,0%

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

KÜRESEL EKONOMK GELMELER VE TÜRKYE

KÜRESEL EKONOMK GELMELER VE TÜRKYE KÜRESEL EKONOMK GELMELER VE TÜRKYE Doç.Dr. smail AYDOU * ÖZET Gelimi dünya ülkelerinde faiz oranlarnn düük seviyelere inmesi küresel ekonomide likidite bolluuna neden olmutur. Artan likiditenin yükselen

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE 1 31 MART 2010 TARH TBARYLE DÜZENLENEN FNANSAL TABLOLARIMIZA LKN BEYANIMIZ liikte sunulan 31 Mart 2010 tarihi itibariyle düzenlediimiz finansal

Detaylı

TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1

TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir - Türkiye TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1 Rahmi Ak n Türeli 2 ÖZET Çalmada ele alnan 1990-2006 dönemi,

Detaylı

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI SORU 1: 6 yl vade ile yllk %14 basit faiz oran üzerinden bir borç alnmtr. 3. yldaki faiz oranna e$de%er olan efektif iskonto oran a$a%dakilerden

Detaylı

Yap Kredi Emeklilik A..

Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve finansal tablolara ili$kin açklayc dipnotlar 30 EYLÜL 2012 TAR*H* *T*BAR*YLE DÜZENLENEN F*NANSAL TABLOLARIMIZA *L*K*N BEYANIMIZ liikte

Detaylı

TARIM İSTATİSTİKLERİ

TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜİK TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3169 MTB:2008-0473 - 50 Adet ISBN 978-975-19-4272-2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve tüm istatistik kullanclarnn

Detaylı

MAL SÜRDÜRÜLEB L RL K: TEOR VE TÜRK YE UYGULAMASI

MAL SÜRDÜRÜLEB L RL K: TEOR VE TÜRK YE UYGULAMASI May s 2013 MAL SÜRDÜRÜLEB L RL K: TEOR VE TÜRK YE UYGULAMASI Dr. Ayşe Kaya MAL SÜRDÜRÜLEB L RL K: TEOR VE TÜRK YE UYGULAMASI Dr. Ayfle Kaya Yay n No: 292 stanbul, 2013 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR Bu rapor Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl Kamu Borçlanma Araçlar (Döviz) Emeklilik Yat r m Fonu nun

Detaylı

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

KIRSAL KALKINMA NEDR?

KIRSAL KALKINMA NEDR? KIRSAL KALKINMA NEDR? Krsal kalknma ; "krsal alanda yaayan ve geçimini tarm sektöründen veya benzer krsal mesleklerden salayan birey ve topluluklarn, insanca yaam koullarna kavuturulmas için onlarda önce

Detaylı

Yýllýk Ekonomik Rapor

Yýllýk Ekonomik Rapor Yýllýk Ekonomik Rapor 2012 T.C. MALYE BAKANLII YILLIK EKONOMK RAPOR 2012 i Yıllık Ekonomik Rapor 2012 Yllk Ekonomik Rapor, Maliye Bakanl internet sitesinde (http://www.maliye.gov.tr) yer almaktadr. ii

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda.

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda. 29.09.2009 RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortallarn Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yaymlanan Tebli Hakknda. 28.09.2008 tarihli 27011 say resmi Gazete de Sosyal

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI MDR? Agrievolution (Global Alliance for Agriculture Equipment Manufacturing Associations Tarm Makineleri malatç Birlikleri Küresel ttifak); ABD, Hindistan, Brezilya, Türkiye,

Detaylı

Türkiye de Özelleştirme: Ekonomik ve Sosyal Etkileri. Dr. Orkun ÖZBEK. Tanım ve Amaçlar

Türkiye de Özelleştirme: Ekonomik ve Sosyal Etkileri. Dr. Orkun ÖZBEK. Tanım ve Amaçlar 2007 ARALIK -EKONOMİ Türkiye de Özelleştirme: Ekonomik ve Sosyal Etkileri Dr. Orkun ÖZBEK Tanım ve Amaçlar Genel bir tanımla kamu mülkiyetinin kısmen ya da tamamen özel sektöre devri anlamını taşıyan özelleştirme,

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli www.ekrempakdemirli.com 21.05.2014 1923 sonlarında Cumhuriyet Kurulduğunda Savaşlardan yorgun Eğitim-öğrenim seviyesi oldukça düşük bir toplum Savaşlar sonrası ülke harap ve

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLAR HAKKINDA NCELEME RAPORU Yap Kredi

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM

Detaylı

Eti de TPM ve Kazandrdklar ET RKETLER GRUBU ET RKETLER GRUBU Bisküvi, Kek ve Çikolata alannda 315 çeit ürün 5 ayr üretim tesisi 200.000 ton/yl üretim Toplam 580 milyon USD yllk sat cirosu 190.000 sat noktas

Detaylı

DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER?

DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER? DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER? Sal?, Haziran 21, 2011 http://www.mmd.org.tr/dunya-teftis-kurulu-ornekleri 1.KITA AVRUPASI S?STEM? -FRANSA -?TALYA -?SPANYA -PORTEK?Z -BELÇ?KA -YUNAN?STAN 2.ANGLO-SAKSON S?STEM?

Detaylı

A) 1 B) 3 C) 6 D) 12 E) 18

A) 1 B) 3 C) 6 D) 12 E) 18 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar Deneme Sınavı I 1. Sermaye Piyasası kanununa göre ikincil düzenlemeleri yapma yetkisi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? A) Sermaye piyasası

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMNE AT SINIRLI DENETM RAPORU 1. Yap Kredi

Detaylı

TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ

TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ 2015 Ağustos ayında kurulan Ģirket sayısında bir önceki aya göre %5,84 artıģ oldu. Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %5,84 artış olurken, kooperatif sayısında %14,55 ve gerçek kişi ticari işletme

Detaylı

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r.

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r. GENELDURUM Suriye de yaanan iç karklk neticesinde, 29 Nisan 2011 tarihinden itibaren, Hatay dan snr geçerek ülkemize giri yapan Suriye vatandalarnn acil ihtiyaçlarnn karlanmas amacyla Türk Kzlay tarafndan

Detaylı

ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI)

ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI) ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI) Mustafa KÜÇÜKLHAN * Mustafa LAMBA ** ÖZET Günümüzün deien rekabet koullar içerisinde, salk kurumlar; müteri (hasta)

Detaylı

Herkese i$ Turkiska Arbete åt alla

Herkese i$ Turkiska Arbete åt alla Turkiska Arbete åt alla Herkese i$ Seçim günü olan 17 Eylül de (sveç in gelece+i için karar verilecek. Bunu sen ve ben seçimlere katlarak yapaca+z. Oylarmzn de+eri ayn hepimiz ayn sorumlulu+u payla$yoruz.

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

TARIM ALANINDA YATIRIM FlRSATLARI. No:1

TARIM ALANINDA YATIRIM FlRSATLARI. No:1 TARIM ALANINDA YATIRIM FlRSATLARI No:1 1 Meyve ve sebze işleme tesisinin yenilenmesi "Rustami Doston"Ltd.Şti. Yeni teçhizat alnmas, ofis, labaratuvar ve yeni tesis binas inşa edilmesi, eski tesisin yenilenmesi

Detaylı

Elektrik Enerjisinde Piyasa Kaosu ve Üç Ku ak Özelle tirmeler

Elektrik Enerjisinde Piyasa Kaosu ve Üç Ku ak Özelle tirmeler Elektrik Enerjisinde Piyasa Kaosu ve Üç Kuak Özelletirmeler Av. Hayati Küçük EMO Hukuk Müaviri Elektrik enerjisi alannda bu güne kadar gerçekletirilen özelletirmeleri üç ayr dönemde ele almak mümkündür.

Detaylı

TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER THE POSITION OF TOBACCO SECTOR IN TURKEY, PROBLEMS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION

TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER THE POSITION OF TOBACCO SECTOR IN TURKEY, PROBLEMS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER ÖZET Dr. dris Özkul * Dr. Yaar Sar ** Türkiye nin tarmsal

Detaylı

www.anadoluefes.com Anadolu Efes Biraclk ve Malt Sanayii A.. Olaan Genel Kurul Sunumu 14 Mays 2007

www.anadoluefes.com Anadolu Efes Biraclk ve Malt Sanayii A.. Olaan Genel Kurul Sunumu 14 Mays 2007 www.anadoluefes.com Anadolu Efes Biraclk ve Malt Sanayii A.. Olaan Genel Kurul Sunumu 14 Mays 2007 Avrupa nn 6. büyük Biraclk irketi* Dünya nn 10. büyük Coca-Cola i3eleme irketi** Bira Faaliyetleri 5 Ülkede

Detaylı

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process Yazm Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katklar TEC Contributions to the Software Testing Process Mustafa Namdar Turkcell Teknoloji Ararma & Gelitirme A.. 41470, Gebze-KOCAEL mustafa.namdar@turkcellteknoloji.com.tr

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 Ekonomik Göstergeler yayını, T.C. MALİYE BAKANLIĞI, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ekonomik ve Sektörel Analiz

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı