KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME"

Transkript

1 KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME İbrahim Çütcü 1 ÖZET Çalmamzda, hzla küreselleerek küçülen dünyada,bata ülkemizde ve dünyada uygulanan özelletirme politikalar ayrntl bir ekilde incelenmitir. ktisat derslerinde anlatlan özelletirme kavram ve sonuçlaryla gerçekte görülen sonuçlar Türkiye de çok farkldr.özelletirme politikalar ile rekabete dayal piyasa ekonomisinin oluturulmas, verimsiz çalan kurulularn ekonomiye kazandrlmas, tekel kurulularnn güçlerini zayflatarak tam rekabetçi piyasalar oluturulmas hedeflenirken maalesef Türkiye de ki uygulamalar tamamen belli sermaye gruplarna satlan rantlar içermektedir.türkiye de uygulanan özelletirme politikalarnda istenilen verimin alnamamasnn bir di%er nedeni de politiktir.politik nedenlerle oy deposu olarak görülen kurulular yllarca verimsiz olarak çaltrlmtr.özelletirilen kurulular ise ekonomiye önemli katklar olan, sosyal devlet olgusunda vazgeçilmez görülen kurulular oldu%u için yine politik davranlarak satlarnda önemli rantlar elde edilmektedir.bu yüzden Türkiye de yaplan özelletirmelerin her türlüsüne, toplum olarak kar çkmak ve sosyal devleti korumak gerekmektedir. Anahtar Kelimeler : Özelletirme, Küreselleme, çi Snf, Sendika, Sosyal Devlet ABSTRACT In this project, it s been fully examined the world that is rapidly becoming small with globalisation, firstly practice of political privatisation in our country and secondly rest of the world also been examined. As a result of this investigation, we can see that the economy lectures that was taught to us which was involved concept of privatisation and however, real practical results seen in Turkey is completely different. Political privatisation and economy that is reliance on competition, introducing unproductive organisations to the economy, although in Turkey, it was aimed to reduce tobacco companies power in order to create fully competitive market however, all the relevant practice is based on certain individual capitalist groups which included unearned income. One of the reason why the privatization in Turkey is not so effective as expected is political situations. Due to political reasons the organisation that was seen as a voting storage, although they were unproductive organisations they have continued to operate. On the other hand, the organisations which were privatised considerably contribute to the economy, social government sees them as essential institutions and again acting politically they earn significantly huge unearned income. That s the main reason as a society we have to fight against any type of privatisation and it is necessary to protect the social government Key Words :Privatisation, Globalisation, Proletariat, Union, Social Government GR Yeni dünya düzeni kavramyla birlikte küreselleme,yeni emperyalizm,yeni sömürgecilik kavramlar da dile getirilmeye balanmtr.yeni dünya düzeni,küreselleme kavramnn öncesinde,belki onunla birlikte ortaya çkmtr.sovyetler Birli%i nin da%lmasyla balayan yeni dünya düzeninin olumasna, gelimi devletlerde yaanan kaynak sorunu hz kazandrmtr.bunun en iyi yolu,yeni yatrm yapma yerine hazr potansiyelden yararlanma olarak görülmütür.çünkü bu yol çok daha kolay ve ucuzdur.bunu sa%lamann yolu da,ülkelerin varlklarn özelletirmeden geçmektedir.özelletirme,küresellemeye ve yeni dünya düzenine ba%l bir olgudur. Bugün dünya düzenindeki uygulamalarla ilgili olarak gelitirilen küreselleme iki olguyu birletirip gerçekletirme sevdasndadr:serbest piyasa ekonomisi ve liberal demokrasi.küreselleme düüncesi,bu iki olguyu benimseyip uygulayan ülkelerin yaknlaaca% öngörüsünü içermektedir.bu durumda, devletler merkeziyetçi yapsn de%itirmeli, ekonomiye karmaktan vazgeçmeli,daha demokratik yapya 1 Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ktisat ABD, 1

2 Kaç%r%lan yada Kaç%r%lmas% Gereken Tren: ÖZELLET RME kavumaldr.bunu sa%layacak olanda özelletirmedir.örne%in talya da özelletirmenin uygulaycs K T lerden sorumlu ekonomi profesörü Romano Prodi öyle demektedir: Özelletirme devlet gelirlerini arttrmak amacyla yaplmaz.gelir sa%lamas özelletirmenin mutlu sonuçlarndan birisidir.asl amac,ülke ekonomisini dünya ekonomisi ile bütünletirmektir.globalleme gere%idir özelletirme. Bu çalmada;türkiye de uygulanan özelletirme politikalar ayrntl bir ekilde incelenerek, bu politikalarn hedeflerinden nasl saptrld% belirtilecektir.dünya uygulamalarnda özelletirme,küresellemenin bir gere%i olarak görülürken, ülkemizde siyasi rant,pe-ke,içi kym ve anti-demokratik uygulamalar ile gündeme gelmektedir.uygulanan bu anti-demokratik uygulamalar neticesinde halen binlerce dava devam etmekte olup, birçok özelletirme karar da Dantay dan dönmektedir.bunun en son örne%i PETK M de görülmütür.dantay kamu yararna aykrlk gerekçesi ile PETK M in satn durdurmutur.ayrca çalmada özelletirmenin avantajlar ve ülkemizde görülen dezavantajlar örnekleriyle açklanacaktr. 1.GENEL KAVRAMLAR Çalmamzn genelinde, içi ve sendika kavramlarna çok fazla de%inece%imiz ve özelletirmeye bakmz içi odakl yorumlayaca%mz için bu iki önemli kavramn do%ru alglanmas gerekmektedir. 1.1.(çi Nedir? Sendika Nedir? çi snf, bir iverene igücünü satarak ald% ücret karl%nda yaamn sürdüren insanlarn oluturdu%u toplumsal snftr.bu iveren özel sektör de olabilir,kamu sektörü de. çi snf esas olarak kapitalizmin ürünüdür.ancak,kapitalizm öncesi üretim biçimlerinde de içiler vardr;fakat bunlarn says,ekonomik,toplumsal ve siyasal gelimeleri etkileyebilecek boyutta de%ildir. çi ise,geçimini sa%layabilmek için igücünü satmaktan baka yolu olmayan ve ayrca igücünü satabilme özgürlü%üne sahip bulunan ve üretimi kendi bana sürdürebilecek baka olanaklara sahip bulunmayan(mülksüzlemi) ücretlidir.(koç,1998 :5) Sendika kavramna gelirsek,herkes belirledi%i ihtiyaçlar do%rultusunda sendikalar tanmlar,ne ie yarad%n anlatmaya çalr.kimilerine göre sendika bir mücadele örgütüdür,kimilerine göre ise uzlama.kimilerine göre içi snfnn örgütüdür,kimilerine göre ise düzenin kurumu...fakat biz, genel olarak sendika dendi%inde aklmza gelen tanm öyle yapmaktayz : çilerin veya iverenlerin,belirli bir ikolunda,ortak ekonomik ve toplumsal çkarlarn korumak ve gelitirmek amacyla kurduklar mesleki örgüttür. Yldrm Koç,sendikalar neyi neden yapamayaca% üzerinden tanmlamaya çalarak Sendikalar; avukat de%ildir,çoban de%ildir,sigorta irketi de%ildir,siyasal parti de%ildir...,bütün sorunlar çözemez. demektedir. Bir baka görüe göre ise,sendikalarn ilevi tarla sürmeye benzer.tarla sürülmeden atlan tohum iri bir baak olamaz.ekonomik mücadele sürecinden geçmemi kitleler de,içi snf bilimi açsndan sürülmemi tarlalardr. 1.2.Özelle(tirme Kavram/, Felsefesi, Amaçlar/ Özelletirme;tüm dünyada ve ülkemizde gelece%in anahtar olarak sunuluyor.bu anahtarla açlan kapdan girildi%inde gelece%in yakalanaca% söylenmektedir.özelletirme programlar oluturuluyor,ne kadar geç kalnm oldu%una dair veryansn ediliyor.patronlar,partilere ve siyasetçilere ne kadar özelletirmeci olduklarna dair notlar veriyor.medya,özelin elinde olmayann ne kadar insanlk d oldu%unu her frsatta en çarpc görüntülerle beyinlere kazyor.toplumun önemli bir kesimi özelletirilenler sayesinde Türkiye nin ilerleyece%ini ve ça%da ülkeler seviyesini yakalayaca%na inanyor.bunlarn yannda,özellikle içi kesiminden oluan gruplar Özelletirmeye Kar Mücadele Platformlar kuruyor, özelletirme giriiminde bulunan iletmeleri igal ediyor ve kararlar ertelettiriyor,geri aldrtyor.baz gruplar Özelletirme de%il Kamulatrma tezleriyle öne çkyor.tüm bunlar olup biterken,özelletirme dolu dizgin ilerliyor.birileri baaryor,birileri alklyor,birileri seyrediyor,birileri homurdanyor,birileri de sesini duyurmaya çalyor.peki nedir bu özelletirme?neler amaçlanmtr?amaçlarna 2

3 ulalabilinmi midir?varsa zararlar ve faydalar nelerdir?... Özelletirme,herkesçe benimsenmi tek ve kesin tanm bulunmayan,çeitli yaklamlarla farkl içeriklerle tanmlanan bir kavramdr.her ülkenin ekonomik,siyasi ve sosyal yapsna göre biçimlenen ve yorumlanan bir süreç olarak ortaya çkan özelletirme olgusunun anlalmas için,bu kavrama ilikin tanmlar dar ve geni olmak üzere ikiye ayrmak genel kabul görmektedir. Dar anlamda özelletirme; K T lerin mülkiyet ve yönetiminin özel kesime devredilmesi ya da kamu mülkiyetindeki iletmelerin ksmen veya tamamen özel sektöre satlmas olarak tanmlanr. Özelletirmenin dünya genelinde esas olarak ifade etti%i anlam ise geni anlamda özelletirme kavramnda kendini bulmaktadr.geni anlamda özelletirme,serbest piyasa ekonomisini güçlendirmek için ulusal ekonomi içinde kamunun ekonomik etkinli%inin en aza indirilmesi yada tümüyle ortadan kaldrlmasna yönelik düzenleme ve uygulamalarn bütünüdür.bu kavram do%rultusunda özelletirme; kamunun sahip oldu%u ticari ve snai teebbüslerin (K T) mülkiyet,yönetim ve denetimlerinin tamamen ya da ksmen özel kii ve kurululara devredilmesini,kamusal veya yar kamusal mal ve hizmetlerin finansmannn ya da üretiminin özelletirilmesini,kamu hizmetlerinin ihale,imtiyaz verme gibi yollarla özel kesime yaptrlmasn,kiralama veya finansal kiralama,ortak yatrm ve hizmet almlar için yardmda bulunulmasn,piyasa mekanizmasnn ileyiine yönelik her türlü yasal ve kurumsal engellemelerin kaldrlmasn,düzenleme ve uygulamalarn kapsamaktadr.(niçin Sendika?Nasl Sendika?, 1999) Ekonomi otoriteleri tarafndan özelletirmenin ana felsefesi ; devletin, asli görevleri olan adalet ve güvenli%in sa%lanmas yolundaki harcamalar ile özel sektör tarafndan yüklenilemeyecek altyap yatrmlarna yönelmesi, ekonominin ise pazar mekanizmalar tarafndan yönlendirilmesidir.(türkiye de Özelletirme, 2007) Devlete verilen bu görev ise birçok yönden eletirilmektedir.devletin görevleri konusundaki birinci eletiri, devletin görevlerini adalet ve güvenlikle snrlandrlmasdr.bu yaklam, 19. yüzyl liberalizmi ve 1970 lerin ekonomik bunalmnn ardndan gündeme gelen neo-liberal görütür.emperyalist ülkelerde devletin görevleri konusundaki ikinci eletiri, özellikle kinci Dünya Sava ndan sonraki Kapitalizmin Altn Ça% nda devletin, vatandalarnn yaamnn her alan konusunda sorumluluk üstlenmesidir. Bu ülkelerin, sosyal refah devleti, ulus ötesi irketlerin ve emperyalist ülkelerin azgelimi ülkeleri sömürmesinden ve soymasndan sa%lanan kaynaklarn bir bölümüyle finanse edilmektedir. Azgelimi ülkelerde ise devlet, yurttalar için temel hizmetleri sa%lamay üstlenmektedir.azgelimi ülkelerde devletin önemli di%er bir görevi, ba%mszl%n ve ulusal egemenli%in temeli olan güçlü bir ekonominin inas için çaba göstermektir.( Koç, 2005:3) Özelletirmenin amaçlarna bakarsak, özelletirme politikalar ile devletin ekonomideki snai ve ticari aktivitesinin en aza indirilmesi hedeflenirken, rekabete dayal piyasa ekonomisinin oluturulmas, devlet bütçesi üzerindeki K T finansman yükünün azaltlmas, sermaye piyasasnn gelitirilmesi ve atl tasarruflarn ekonomiye kazandrlmas, bu yolla elde edilecek kaynaklarn altyap yatrmlarna kanalize edilebilmesi mümkün olacaktr.özelletirmenin temel amac nihai olarak, devletin ekonomide iletmecilik alanndan tümüyle çekilmesini sa%lamaktr.(türkiye de Özeletirme,2007:1) 2.ÖZELLETRMEY BALATAN SÜREÇ VE DÜNYADA ÖZELLETRME UYGULAMALARI 1970 li yllarda azalan kâr oranlar biçiminde ortaya çkan krize kar devletlerin tepkisi, kamu maliyesi politikalarn de%itirme biçiminde olmutur. Kamu harcamalar kapsamnda çeitli sübvansiyonlarla kârlar desteklenmitir. Böylece devlet gelirleri azalrken harcamalar ço%alm, önce kamu açklar, daha sonra borçlar artm, devletlerin ekonomiye müdahaleleri sonuçsuz kalm ve kriz giderek derinlemitir.gelimi ülkeler de dahil çok saydaki ülkede ortaya çkan kriz, yeni önlemler alnmasn gerektirmitir.devletin küçültülmesi operasyonu, kapitalizmin yeniden yaplandrlmasnn vazgeçilmez bir unsurunu oluturmutur.özelletirme, ulusal ve 3

4 Kaç%r%lan yada Kaç%r%lmas% Gereken Tren: ÖZELLET RME uluslar aras düzeyde sermaye birikimi sürecindeki tkanmalar aabilmek ve kapitalist sistemin yeniden üretilmesi için bir araç ve çk yolu olarak görülmütür.özelletirme politikalar, gelimi ülkeler için kamu finansman açklarn azaltmann, ekonomik etkinli%i ve rekabeti artrmann araçlarndan birisi; gelimekte olan ülkeler için ise büyümeyi hzlandrmann, kamudaki yapsal dengesizlikleri ve finansman açklarn azaltmann arac olarak sunulmutur. Ayrca zamanla IMF, DB gibi uluslararas finans kurulularnca dayatlan bir araç haline gelmitir.özelletirme Yöntemleri ise, Halka Arz,Blok Sat, Yasal-Kurumsal Serbestletirme (Deregulation), Ortak Giriim (Joint Venture), mtiyaz Antlamalar, Yönetim Devri, Kiralama, Yap- let-devret, hale, Fiyatlama, Özel Kesimin Teviki, Piyasadan Çekilme eklinde olabilmektedir.(ö B, 2007) Dünyada uygulanan özelletirme politikalar ise genel olarak u ekildedir.mal ve hizmet üretiminde kamu paynn az oldu%u ABD de, Reagan n iktisadi politikalarnn temel unsurlarndan birisi özelletirme olmu ve ngiltere de Theatcher, bu politikalarn sadk bir izleyicisi olmutur. ABD de, çöp toplama kent içi ulam, sokak bakm ambulans hizmeti gibi yerel yönetim hizmetlerinde özelletirmeler gerçekletirilmitir.özelletirme uygulamalarnn en yaygn oldu%u ngiltere de, özelletirme sonucunda ortaya çkan durum Profesör Yarrow tarafndan incelenmitir.bu aratrmaya göre;1)özelletirilen tüm kamu kurulularnda verimlili%in, kârll%n artt% görülmemitir.2) Özelletirme daha çok, kamu sektörü borçlanma gereksinimini azaltmaya yardmc olmutur.3)telefon, gaz ve hava meydanlarnn özelletirilmesiyle birlikte getirilen düzenlemelerin yetersiz oldu%u, tekelci yaplarn rekabete açlmas ve tekelci fiyatlarn kontrolüne yönelik önlemlerin alnamad%,halka arz yöntemlerinde giderlerin daha çok oldu%u,mülkiyetin tabana yaylmas konusunda hisse sahiplili%inin giderek azald%, el de%itirme orannn yüksek oldu%u,özelletirilen kurulularda çok düük de%erlendirmeler ile hazinenin ve kamunun zarara u%ratld%,istihdamda % 50 lerin üzerinde daralmalar görüldü%ü eletirilen konular arasndadr. Almanya da, birleme öncesi Bat Almanya da baz özelletirme programlar uygulamaya konulmu ancak bu, önemli bir oran olmamtr.özelletirmeler daha çok Do%u Almanya daki kamu kurulularnn monopolcu yaplarnn parçalanmas biçiminde olmutur döneminde 11.6 milyar dolar tutarnda özelletirmeden kaynak sa%lanrken,41.2 milyar dolar harcama yaplmtr.fransa da, öncelik daha önce kamulatrlan kurululara verilmitir. Özelletirmede bir kiinin birden fazla pay senedi alamayaca%, yabanclara devrin % 20 ile snrlandrlmas, özelletirilen kurulularda kamu paynn bulundurulmas koullar getirilmitir. Rusya ve Eski Do%u Bloku ülkelerindeki özelletirmelerde kullanlan ana yöntem, düük de%erde ya da bedava kupon da%tm olmutur.daha sonra halkn elindeki hisseleri çok ucuz fiyatla satmas sonucunda kontrol, büyük fon ve bankalarn eline geçmitir.(özelletirme ve Türkiye,Petrol-, 2007) 3.TÜRKYE DE ÖZELLETRME UYGULAMALARI VE BAZI ÖRNEKLER Türkiye de özelletirme uygulamalarnn belirli bir plan dahilinde yaplmas amacyla 1985 ylnda DPT görevlendirilmitir.bu amaçla açlan uluslar aras ihale sonucunda Morgan Guaranty Trust Company Of New York Firmas, Türkiye Snai Kalknma Bankas, Snai Yatrm ve Kredi Bankas,Yatrm Finansman A.R. ve Price Waterhouse/Muhasebe A.R. ile birlikte özelletirme ana plan hazrlanmtr.söz konusu planda 32 K T, ekonomik yaayabilirlik ve yatrm gereksinimleri dikkate alnarak özelletirme önceliklerine göre snflandrlm ve 3 ana kategori ile 8 alt kategori belirlenmitir.master planda ayrca özelletirme uygulamalar çerçevesinde, mali sektörün geniletilmesi, ekonomideki rekabeti önleyici kstlamalarn kaldrlmas, kamu mülkiyetinde kalacak ya da ksa sürede özelletirilmesi mümkün olmayan K T lerin bir reform program içende yeniden yaplandrlmasn içeren ilkeler yer almasna karn, uygulamalarda özelletirme, bütçeye gelir sa%lamak ve borç ödemeleri için araç olarak kullanlmtr. Zamanla, do%rudan özel kesime kaynak aktarma arac haline gelmitir (Petrol-, 2007). 4

5 1985 ylndan itibaren 243 kurulutaki kamu hissesi, 22 yarm kalm tesis, 5 tanmaz ve 4 elektrik santrali, 6 otoyol, 2 bo%az köprüsü, 47 enerji üretim tesisi ve da%tm tesisi ile 1 hizmet birimi özelletirme kapsamna alnmtr döneminde 180 kuruluta hisse senedi veya varlk sat/devir ilemi yaplmtr. Bunlardan 168 kuruluta hiç kamu pay kalmamtr. 12 kuruluta ise halen kamu pay bulunmaktadr.ayn dönemde % 42 si Blok Sat, % 18 i Halka Arz, % 16 s Tesis ve Varlk Sat, % 11 i Uluslararas Halka Arz, % 9 u IMKB de Sat ve % 4 ü Bedelli Devir yöntemiyle olmak üzere toplam 9.2 milyar dolar tutarnda özelletirme ilemi gerçekletirilmitir. Tablo 1:Yllara Ve Yönetmelere Göre Özelletirme Uygulamalar (Milyon $) PAY YILLAR ÖZELLETRME YÖNTEM % TOPLAM Blok Sat Tesis/Varlk Sat Halka Arz Uluslararas Kurumsal Arz IMKB de Sat Yarm Kalm Tesis Sat Bedelli Devirler TOPLAM Kaynak:O B(2004) 9.2 milyar dolar tutarndaki özelletirme uygulamasndan, 8.3 milyar dolarlk bölüm tahsil edilebilmitir döneminde özelletirme kapsamndaki kurululardan toplam 12.9 milyar dolar tutarnda kaynak girii olmu ve O B, bunun 12.4 milyar dolarlk ksmn kullanmtr.bu miktarn % 47.6 s kapsamdaki kurululara, % 27.4 ü hazineye, % 21.4 ü O B nin borç ödemelerine, % 3.3 ü danmanlk, reklam, tantm, idari giderlere karlk O B ye aktarlmtr. lgili kurulularn teknolojik yenilik ve yenileme yatrmlarna hiç kaynak aktarlmaz iken, özelletirme ilemlerinden sa%lanan kaynaklarn % 52.4 ü, Hazine ve O B ye aktarlarak özelletirme, kamu giderlerinin karlanmas arac olarak görülmütür(ö B, 2007). O B tarafndan yllar arasnda özelletirilen 29 irket ile 56 iletme biriminin özelletirme öncesi ve sonrasndaki faaliyetlerine ilikin Milli Prodüktivite Merkezi ne yaptrlan çalmann sonuçlarna göre; özelletirme öncesi kârl ve verimli görülmeyen iletmelerin büyük oranda ayn kald% ya da zarara geçti%i, bazlarnn faaliyetlerine son verildi%i saptanmtr.örne%in; 1995 ylnda özelletirilen 31 adet SEK iletmesinden 16 tanesi özelletirme sonrasnda kapatlmtr. Faaliyeti devam eden iletmelerde ise % dolaynda istihdam daralmas olmu ve üretimde azalmalar görülmütür.1995 ylnda özelletirilen 10 adet Kombina (Et ve Balk Kurumu) da özelletirme sonrasnda % 46 orannda personel azal ile üretim artlar sa%lanabilmitir.ayrca 3 yl üretim art ile devredilen söz konusu iletmelerde istenilen düzeyde verimlilik ve kârllk de%erlerine ulalmam, hemen hemen tamam alt yap ve makine-donanm eksikli%i içinde bulunan bu iletmelere sermaye yetersizli%i nedeniyle gereken yatrmlar yaplmamtr.gayri menkulleri satlarak üretimden çekilmilerdir.1996 ylnda 3 yl üretim art ile satlan 8 ORÜS iletmesinde bir yl sonunda istihdam % orannda azalm, kereste üretimi % 46 orannda düerken yonga üretimi % 20 artmtr.1996 ylnda 3 yl üretim art ile özelletirilen 7 Sümer Holding iletmesinde çalan says % 36, iplik üretimi% 22, dokuma üretimi % 77 oranlarnda azalmtr.1996 ylnda blok sat yöntemiyle özelletirilen Çinkur un 154 milyar TL olan zarar özelletirme sonrasnda milyar TL ye ulam, 1999 ylnda faaliyetine son verilmitir.kamuya ait 24 çimento fabrikasnn özelletirilmesiyle devlet bu sektörden tamamen çekilmitir. Özelletirme öncesinde kârl çalan fabrikalardan yedisi 5

6 Kaç%r%lan yada Kaç%r%lmas% Gereken Tren: ÖZELLET RME özelletirme sonrasnda faaliyetlerini zararla kapatmtr. Çalan saysnda % orannda azalmalar olurken, bölgesel oligopoller olumu, çimento fiyatlar yükselirken rekabet yerine haksz rekabet yaratlmtr. (Petrol-, 2007) 4.ÖZELLETRME VE YABANCI SERMAYE Kalknmann yolu daha fazla üretmekten geçer. Daha fazla üretmek için daha fazla emek ve sermaye kullanmak gerekir. Bizim gibi ülkelerde emek bulmak kolaydr ama sermaye snrldr. Ekonomi denilen eyin esas da üretmektir. Üretmek demek katma de%er yaratmaktr. Katma de%er denilen ey kira, ücret, faiz,kardan oluur.e%er yabanc sermaye ülkeye yeni bir iyeri açmak için gelir, yeni bir banka, fabrika kurar ise, katma de%er yaratr. Üretimi, istihdam, geliri artrr. Buna karlk kendi yaratt% kâr ise do%al olarak yurtdna götürür.bu nedenle, gelimekte olan ülkeler yabanc sermayeyi ülkelerine çekmek için bin bir takla atmaktadrlar.birçok fikir yabanc sermaye önünde takla atmayalm düüncesinde olabilir. Bu düünceye sahip kiiler emin olmaldrlar ki Türkiye nin arkasnda onlarca ülke yabanc sermaye için takla atmaya hazr beklemektedirler. Bu yüzden Türkiye sermaye seçme ansna çok da sahip de%ildir. Ancak yabanclara kar milli cephe oluturma fikri özellikle siyasi arenada iyi prim yapmaktadr. Globalleen dünyada yabanc sermayeden duyulan korku, Türkiye gibi ülkelerle snrl de%ildir.almanya da da Alman irketlerinin, yabanclar tarafndan satn alnmas kamuoyunda tedirginlik yaratmt. Politikaclar orada da bu argüman sonuna kadar suistimal ettiler.örne%in Sosyal Demokrat Parti Bakan Franz Müntefering, yabanc sermaye fonlarn, Alman irketlerini talan eden çekirge sürülerine benzetti. Ancak ayn kii ulatrma bakan iken bütün otoban dinlenme tesislerini yabanclara satmt.fransa da da benzer eletiriler görülmütür.abd Pepsi irketinin, Fransz Danone irketi hisselerini satn alaca%na dair söylentiler de Fransa da benzer tepkilere neden oldu. Cumhurbakan Chirac yabanc sermayeye kar olmadklarn; ama anahtar Fransz irketlerini korumak için sk önlemler alnmas gerekti%ini söyledi. Babakan Villepin, milli irketleri yabanclarn ele geçirmelerine (takeover) kar yeterince korunmad%n belirtti ve Fransz hükümetinin ekonomik milliyetçilik için daha fazla enerji harcamas gerekti%ini ifade etti. Ancak, Fransz siyasiler kendi irketlerini yabanclara kar koruma nutuklar atarken Fransz devletinin de orta% oldu%u France Telecom, spanya da bir cep telefonu operatörü satn almaktayd. Di%er taraftan, Fransa nn en büyük 40 irketinin yardan fazlas yabanc yatrmclarn mülkiyetindeydi.maliye Bakanmz,"Yabanclar gümrükten dar çkarken, ceplerine Türkiye'de satn aldklar bankalar ve fabrikalar koyarak ülkeden ayrlmyorlar. Bankalar, fabrikalar ülkede kalyor"demiti.bakanmzn söyledikleri do%rudur. Bizim kurdu%umuz, ama yabanclar tarafndan satn alnan bankalar ve irketler ülkede duruyor. Bunlar darya çkaran yok, ama yabanclar kârlarn darya döviz olarak çkaryorlar ve çkaracaklar. Eskiden ülkede Türk paras olarak kalan kârlar, bundan sonra dövize dönütürülecek ve döviz olarak darya gidecek.fakat u örne%i de veremeden edemeyiz.yunanllarn 2.7 milyar dolara satn aldklar Finansbank'n 9 aylk (yllk de%il) net kâr 380 milyon dolardr (458 milyon YTL).Yani kaba bir hesapla Yunanllar ödedikleri paray nerede ise 4 ylda geri götürecekler.(uras, 2007) Mali sektörde durum böyleyken, imalat sektöründe durum nasl diye bakld%nda stanbul Sanayi Odas nn hazrlad% 500 büyük sanayi kuruluu 2006 rakamlarnda, 500 büyüklerin 140 yabanc sermayeli kurulu oldu%u görülür.ayrca 500 büyüklerin toplam vergi öncesi karlar 4,5 milyar dolar iken bu karlarn %40 yabanc sermayeli kurululara aittir( SO, 2007).Bu rakamlara bakarak yabanc sermaye kartl% fikirleri artk günümüz küresel dünyasnda çok da akllca de%ildir.fakat toplum ve siyasetçiler baz eyleri birbirine kartrmaktadr.ülkeye faiz için, borsa için gelen yabanc sermaye ile, yatrm için gelen yabanc sermaye farkldr.ülkeye daha önce Türkler tarafndan kurulmu bankay, fabrikay satn almak için gelen yabanc sermaye ile, yeni banka, fabrika kurmak için gelen yabanc sermaye farkldr.ülkeye fabrika kurmak için gelecek yabanc sermaye istenmelidir.türk ekonomisinde ek yatrm, ek üretim yapacak, ek istihdam yaratacak yabanc sermaye ise budur. Fakat yabanc sermaye daha önce kurulan bankay, irketi satn alr ise; üretim, istihdam ve geliri artrmadan, daha önce tamam ülkede kalan katma de%erin bir bölümünü kâr olarak yurtdna çkarr.bunu yapt 6

7 diyerek de yabanc sermaye kart olunamaz.kar olunacak bir ey var ise o ey, yabanclar yeni banka, fabrika kuracak yerde, Türklerin kurduklarn almaya tevik eden sistemdedir.yanllar anlatmann yabanc sermaye dümanl%yla ilgisi yoktur. Ülkenin ihtiyac olan ey, yeni yatrm ve üretim için gelecek yabanc sermayedir, do%rusu da budur. 5.KAMU KTSAD TEEBBüSLER NE (KT) GENEL BAKI Tanm olarak, sermayesinin %50 sinden fazlas devlete ait olup iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet gösteren,tekel niteli%indeki ve kamusal mal ve hizmet üreten kurululardr(karluk, 1994:124).Ekonomik geliim içinde K T lerin ülke ekonomilerinde oynad% rol de de%imitir.birçok ülkede K T ler,19.yy sonlar ile 20.yy balarnda kurulmaya balanmtr.özellikle 2.Dünya Savann ülke ekonomilerinde yaratt% tahribatn onarlmaya çalld% yllarda,hemen hemen bütün ülkelerde K T lerin says artmtr.türkiye de ise Cumhuriyet in ilanndan sonra Devletçilik rejimi altnda, 1.Be Yllk Sanayi Plan ( ) çerçevesinde sanayi alannda yo%unlaan ve o zamanki adyla ktisadi Devlet Teekkülleri( DT) kurulmutur. DT ler sayesinde gerek imalat sanayinde gerek madencilikte büyük admlar atlmtr. malat sanayinde Sümerbank emsiye altnda dokuma sanayisi ile, SEKA ve ka%t sanayi, cam sanayisi, demir-çelik sanayisi alanlarnda kayda de%er DT ler kurulmutur (Hiç, 1988 :131). K T lerin bulundu%u ülkeye olan katklar ya da bütçe içerisindeki pay ise önemli boyutlardadr. Fakat K T lerin ekonomiye ve topluma katklarnn bütçe ilikilerine indirgenmesi yanltr.birincisi,k T lerin milli gelire,ekonomik kalknmaya,ekonomik ba%mszl% korumaya, bölgesel dengesizlikleri gidermeye,sosyal refah artn sa%lamaya çok yönlü katklar bulunmaktadr. kinci olarak, mali ve ekonomik açdan iyi durumda olan K T leri atmaya ayarlanm bir özelletirme politikas,eninde sonunda kamu maliyesi için bir yük olmaya dönüür.çünkü kamusal hizmet anlayyla karsz çalacak K T leri dengeleyecek karl K T ler elden çkarlm olacaktr.üçüncüsü, K T leri sata hazrlamak için büyük masraflar yaplmakta,borçlar ve kdem tazminat yükleri kamu tarafndan yüklenilmekte, milyonlarca dolar danmalk paras ödenmektedir.tüm bu olumsuzluklara ra%men elimizdeki bütçe verileri K T lerin bütçeye yük de%il tam tersine can simidi oldu%unu göstermektedir döneminde bütçeden K T lere yaplan transfer önemli boyuttayken bu politika 1984 sonrasnda terkedilmitir.son yllarda bütçenin sadece %1 i orannda K T lere transfer yaplrken,k T lerden bütçeye yaplan kar ve gelir transferi daha önemli hale gelmitir.babakanlk Yüksek Denetleme Kurulu raporuna göre 1995 rakamlaryla bütçeden K T lere 16,3 trilyon liralk aktarma olurken,k T lerden bütçeye olan kar transferi ayn yl 19,6 trilyon liraya ulamtr. K T lerin bütçeye olan katklarnn görünmeyen bir boyutu da vergi yükümlüsü ve sorumlusu olarak yaptklar ödemelerdir.k T lerin GSY H içindeki paylar 1996 da %10,8 düzeyinde kalrken,bütçe toplam vergi gelirlerinin %31,9 unu sa%lyor olmasndan görüldü%ü gibi,k T ler vergi ödevini fazlasyla yerine getirmektedir.k T lerin kurumlar vergisinin de yaklak üçte birini ödüyor olmas da ayn yönde verilebilecek baka bir örnektir. 6.ÖZELLETRME POLTKALARINA ELETRLER 6.1.Sosyal Devlet Ele(tirisi Özelletirme yalnzca içi snfnn de%il,tüm halklarn temel sorunlarndan biridir.özelletirmeye yalnzca isizli%i getirdi%i için veya K T lerin özel tekelci güçlere devredildi%i için de%il,asl amac olan sosyal devleti ykma hedefinden dolay kar çklmas gerekir.bu nedenle SEK in arazi piyasa rayicinden satlsa ve SEK içileri iten çkarlmasa bile,sek in satna kar çkmak zorundayz.çünkü özelletirme yalnzca ucuza satlan ve iten çkarlan içiler nedeniyle zararl de%ildir.özelletirmenin amac,sosyal devleti yok etmek ve ulusötesi sermaye karsnda tek direnme aracmz olan demokratik ulusal devletleri yok etmektir.özelletirmeye kar çkmz bu noktada olmaldr. Ancak, kamu kesiminin yllar süren sistemli bir politikayla verimsizletirildi%i ve kötü hizmet sunar hale getirildi%i durumlarda, ortada tahrip edilecek fazla bir sosyal 7

8 Kaç%r%lan yada Kaç%r%lmas% Gereken Tren: ÖZELLET RME devlet de kalmamaktadr. Bu koullarda, sosyal devlete saldrlyor biçimindeki eletiri, özelletirmeye kar geni bir cephe oluturulmasnda yetersiz kalmaktadr. Bunun son örne%i, SSK sa%lk tesislerinin Sa%lk Bakanl% na devri srasnda yaanmtr. Sa%lk tesislerinin Sa%lk Bakanl% na devrinin arkasndan, Sa%lk Bakanl% nn tara tekilatnn ortadan kaldrlaca%, bu tesislerin yerel yönetimlere devredilece%i ve arkasndan özelletirilece%i bilinmektedir. Ancak SSK sa%lk tesislerine el konulmasn protesto etmek için eyleme gelen içilerin bir bölümü bile, SSK hizmetlerinden ikayetleri nedeniyle, bu uygulamaya kar çkmamaktadr; sendikalarnn istemesi üzerine örgüt disiplini gere%i eyleme gelmektedir.(türk- E%itim Yaynlar,1999) Uluslar aras tekelci sermaye ve ulusötesi irketler de karlarnda zayf devletler görmek istemektedir.bu nedenle,bölgesel saflamalar ve çatmalar körüklenmekte,ulusal devletler parçalanmaya ve zayflatlmaya çallmaktadr.oecd içinde tartlan Çok Tarafl Yatrm Anlamas da ulusötesi sermayenin ulusal devletleri daha da zayflatma çabasnn bir aracdr.ulusal devletleri zayflatmann,sosyal devleti yok etmenin ve ulusötesi sermayenin hakimiyetini pekitirmenin en önemli arac ise, özelletirmedir. çi snf ve içi sendikaclk hareketi,demokratik ulusal devletin güçlü olmasndan yanadr;onun için de sosyal devleti ve güçlü kamu kesimini savunmaktadr.türkiye Cumhuriyeti nin gelece%i,bu anlaya sahip çklmasna ba%ldr.sosyal devleti yok edecek özelletirme uygulamalar,ayn zamanda ulusal devleti de zayflatmakta ve ulusötesi sermayenin günümüzdeki politikalarna alet olmaktadr. 6.2.Özel Tekel Etkisi Küreselleme ile birlikte özelletirme, daha yaygn bir politika olarak uygulanmakta ve temel amaç olan uluslar aras sermayeye özelletirilen kurulular aracl%yla yeni alanlar açlmaktadr.özelletirmede asl sorunlardan birisi de; kamu tekelleri yklmak istenirken yerine özel tekeller olumas tehlikesidir.özellikle bu tehlike,gelimekte olan ülkeler için,henüz tüm sektörlerde dünyayla rekabet edemeyecek durumdaki ekonomisi için bir ykmdr.üretimi,emek yo%un mallarda üstün olan sektörlerde ciddi bir yok olu olmakla birlikte yerli sermayenin ve yerli üreticilerin bitmesi demektir.sanayi devrimini ilk yaayan ve liberal politikalarnn tam olarak uygulanmaya çalld% ülkelerden biri olan ngiltere de dahi özel tekel etkisi sorununu gidermek için dikkatli davranlmtr. ngiltere de Thatcher ilk özelletirmelerine esasen piyasada rakipleri bulunan British Aerospace,Enterprice Oil,Calia and Wireless gibi kurulularla balatmtr.yine ngiltere de ilk satlan kamu mülkleri 600 bin kamusal sosyal konut olmutur.british Telecom,British Airport Authority,British Gas,Britis Airways gibi monopol yada do%al monopol durumundaki kurulularn özelletirilmesinde ivedi davranlmam, bir dizi aratrma ve yasal düzenleme ile strateji oluturulmas beklenmitir.hatta Thatcher, British Telecom un özelletirilmesi için gerekli yasay 1981 de çkarmasna ra%men özelletirmesini hemen gerçekletirmemi,artlarn düzelmesini beklemitir.(koç, 2005) 6.3.(sizlik Etkisi Öncelikle igücünün ve isizli%in tanmn ve bu alanda baz terimleri iyi kavramak gerekir. gücü,toplumda çalma yana,çalma arzusuna ve çalma gücüne sahip kiilerdir.bir ülkede igücü,istihdam edilenler ile isizlerden olumaktadr.çalma ça%ndaki nüfus miktar,günümüzde yaygn olarak kabul edilen görüe göre ya arasndaki nüfus miktardr. stihdam;bir ülkedeki çalma miktarn göstermektedir. stihdam düzeyi, çalma düzeyinin ifadesi olup,istihdam edilenlerin igücüne orandr. sizlik ise;en basit tanmyla,çalma istek ve gücüne sahip olanlarn,igücü piyasasnda geçerli ücret düzeyine ve öteki çalma koullarna raz olmalarna ra%men,i bulamamalarn ifade etmektedir. sizli%in uluslar aras standart tanm üç kstasa dayanmaktadr: i olmama,iba yapmaya hazr olma ve i aryor olma.bu yaklama göre,kiinin isiz kabul edilebilmesi için söz konusu kstaslarn üçünün de birlikte var olmas gerekmektedir.(dinler, 2002 ; 449) sizli%in nedenlerine gelince,günümüzde isizlik içinde bulundu%umuz toplumsal sistemin yapsndan kaynaklanmaktadr.ancak son yllarda görülen,beklenenin veya 8

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES ÖZET TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. K.evket Sayn 1 Küreselleme ile birlikte balayan uluslar aras para hareketler, ülkemizdeki bankaclk sektörünü

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE MaliHizmetlerDernei YaynNo:7 KAYITDIISTHDAMVENEDENOLDUUMAL KAYIPLARINBÜTÇEÜZERNDEKETKLER:TÜRKYE ÖRNE ErkanKARAARSLAN MaliyeBakanlMuhasebatBakontrolörüve SGKPrimsizÖdemelerGenelMüdürlüü KurumsalGeliimveOrtakVeriTabanDaireBakan

Detaylı

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM Faaliyet Raporu 2012 çindekiler 1 EKERYATIRIMMENKULDEERLERA.. 2012YILINAAT28MART2013TARHLOLAANGENELKURUL TOPLANTIGÜNDEM 1 AçlveYoklama 2 BakanlkDivanSeçimi 3 Bakanlk Divanna Genel Kurul Toplant tutanan

Detaylı

YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR

YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR Doç. Dr. smail AYDOU * Doç. Dr. Erol KUTLU ** Ar. Grv. Selim YILDIRIM *** ÖZET Bu çalmann amac yolsuzluun dorudan yabanc yatrm üzerine etkisini incelemektir. Birinci

Detaylı

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER Prof.Dr.Ahmet Erdinç TUTAR Yard.Doç.Dr.Hüsamettin NAÇ Dr.Ümit GÜNER*** ÖZET Outsourcing kavram, literatüre ilk defa ngiltere de, 20. yüzyln ikinci

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti)

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti) ekil. Bamsz bölümlerin 3B temsili amacyla oluturulan ara yüz (Stoter ve Oosterom, 006) 3.. Avustralya (Queensland Eyaleti) Avustralya nn Queensland eyaletindeki kadastral yap B yüzey parselinden bamsz

Detaylı

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 'letme Anabilim Dal) Muhasebe Ve Finansman Bilim Dal) Necmettin ÖZARSLAN Dan)'man: Doç. Dr. Hakan

Detaylı

TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI

TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI T.C. BAHÇE!EH"R ÜN"VERS"TES" TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI Yüksek Lisans Tezi BURÇAK AKANSEL "STANBUL, 2011 T.C BAHÇE!EH"R ÜN"VERS"TES" SOSYAL B"L"MLER ENST"TÜSÜ SPOR YÖNET"M" YÜKSEK

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

ABMYO Dergisi. 23, (2011) (1-8) Baarnn Altndaki Sr M. Salih ÇELKKALE 1 stanbul Aydn Üniversitei Anadolu BL Meslek Yüksekokulu ile Yükseköretim hayatna balad. Anadolu BL Meslek Yüksekokulu, Yükseköretim

Detaylı

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010)

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) EYLÜL 2012 BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) Dr. fiehnaz Bak r Yi itbafl BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS

Detaylı

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Y"ld"z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Y"ld"z 34349, STANBUL ( gyay@yildiz.edu.tr; gulsun.yay@gmail.com )

Detaylı

Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Haz rl k Seviyeleri

Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Haz rl k Seviyeleri Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Hazrlk Seviyeleri Seda YILMAZ ve eref SAIROLU Özet Bu çalmada, siber güvenlik konusunda uygulanmas önerilen evrensel kurallar, siber kaynaklarn risk analizi, tehdit

Detaylı

TÜRKİYE DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ ANALİZİ

TÜRKİYE DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ ANALİZİ Yayın No: 2885 TÜRKİYE DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ ANALİZİ Uzmanlık Tezi Yusuf Ziya TÜRK YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Nisan 2014 ISBN 978-605-4667-81-9 Bu tez Müsteşar

Detaylı

FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON

FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON TÜİK FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 3 ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU !"!# 3129 ISBN 978-975-19-4218-0-50 AdetǨ-ΰ ˇðŞŞŞˇ3ìúł Önsöz!! "#$"%!!! "#$%&'(! )*+,+&*+&%!

Detaylı

Uzay Tabanl Güvenlik Çal malar

Uzay Tabanl Güvenlik Çal malar Uzay Tabanl Güvenlik Çalmalar HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (39-51) UZAY-TABANLI GÜVENLK ÇALIMALARI Fuat NCE Hava Harp Okulu HUTEN Md.lüü Yeilyurt / STANBUL fuat.ince@superonline.com

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam

Detaylı

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun No. 5307 Kabul Tarihi : 2.3.2005 BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

TEMMUZ 2007 SEÇ MLER

TEMMUZ 2007 SEÇ MLER YASAL LETM YÖNTEMLERN SEÇMEN DAVRANIINA ETK VE 22 TEMMUZ 2007 SEÇMLER Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi T Bölümü Bakan Siyaset sklkla satranç metaforuna dayanlarak tanmlanan

Detaylı

ANAHTAR KELİMELER ABSTRACT KEY WORDS

ANAHTAR KELİMELER ABSTRACT KEY WORDS i ÖZ Bu çalışmanın temel amacı devletin yeniden yapılanma süreci içerisinde önemli yer tutan özelleştirme uygulamaları sonucunda, el değiştiren kamu işletmelerinin durumlarını Nazilli Sümerbank örneği

Detaylı