FARKLI METALLERİN KAYNAĞINDA GERİLME YIĞILMALARININ İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FARKLI METALLERİN KAYNAĞINDA GERİLME YIĞILMALARININ İNCELENMESİ"

Transkript

1 P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R G İ S İ J O U R N A L O F E N G I N E E R I N G S C I E N C E S YIL CİLT SAYI SAYFA : 1996 : 2 : 1 : FARKLI METALLERİN KAYNAĞINDA GERİLME YIĞILMALARININ İNCELENMESİ Ayha ÇELİK*, Ada ÖZEL*, Süleyma KARADENİZ** *Atatürk Üverstes, Mühedslk Fakültes, Maka Mühedslğ Bölümü, Erzurum ** Dokuz Eylül Üverstes, Mühedslk Fakültes, Maka Mühedslğ Bölümü, İzmr ÖZET Ayı kostrüksyo üzerde kullaıla brbrde farklı özellklere sahp malzemeler brleştrlmes gerekllğ bazı problemler ortaya koymaktadır. Kayak tekolojs gelşmesyle farklı metaller belrl şartlar altıda kayatılablmektedr. Bu çalışmada dökme demr le çelk malzemes brleştrlmes ele alımıştır. Bu malzemeler brleştrlmesde geellkle kel elektrodlar kullaılmaktadır. Bu durumda kayak bölges yapısı homoje değldr, çükü kayak metal ve esas metaller farklı bleşmdedrler. Bu farklı yapı, yük altıda, malzeme uyumsuzluğu sebebyle kayak bölgesde gerlme yığılmalarıa ede olmaktadır. Ortaya çıka bu durum, V ve X kayak ağızlı brleştrmeler ç solu elemalar metoduyla araştırılarak, gerlme yığılmalarıı dağılımı celemştr. Aahtar Kelmeler: Farklı metaller kayağı, Gerlme yığılması THE EXAMINING OF STRESS CONCENTRATION IN THE WELDING OF DISSIMILAR METALS ABSTRACT I the ecessty of dssmlar materals havg dfferet characterstc used o the same costructo brgs up some problems. Wth the developg of weldg techology, dssmlar metals ca be welded uder certa codtos. I ths study, the jog of cast ro wth steel materal has bee examed. Ncel electrods are usually used ths materals jog. I ths stuato, the ste of weldg structure s ot homogeous, because weldg metal ad paret metals are at dfferet cocetrato. Because of the materal dscord, ths dfferet structure uder load causes more cocetrato of stress at the weldg ste. Therefore, the cocetrato of stress has bee determed by studyg fte elemet method for V ad X weldg-edged jog. Key Words: Dssmlar weldg, Stress cocetrato 1. GİRİŞ Dökme demr le çelğ kayağı malat parçalarıı brleştrlmes farklı metaller kayağıa örek teşkl eder. İmalat esasıda başta ekoomklğ ve dökme demr le çelğ avatajlarıı br arada kullaılması açısıda oldukça yararlıdır. Kırılmış parçaları tamrde de öeml yer tutar. Bu sebeble dökme demr ve çelk kayağı öeml ölçüde kullaılmaktadır. Farklı metaller kayağı kousuda yapıla çalışmalar daha çok paslamaz çelklerle, düşük alaşımlı çelkler kayağı kousuda yoğulaşmaktadır. Farklı metaller kayağı kousuda, paslamaz çelk le düşük alaşımlı ferrtk çelkler kayağıı asıl yapılacağıı ve seçlecek elektroda 55

2 göre kayak bölges yapısıı asıl olacağıı detaylı br şeklde celemştr (Aık, 1988). Tekeloğlu ve ark. (1992), yapıştırıcı bdrme bağlatılarıda gerlme dağılımıı araştırmış, ayrıca bdrme köşe kayağı bağlatısıda gerlme dağılımıı celemştr. Sudereso ve Murt, (1993) alümyum ve paslamaz çelğ sürtüme kayağı le brleştrmşlerdr. İk malzeme mekak ve fzksel özellkler farklı olduğuda, oluşablecek problemler ç optmum parametreler belrlemştr (Sudereso, S., ve Murt, K.G.K., 1993). Dökme demr le çelğ kayak edlmesde, çelğ kayağıda öeml br zorluk yoktur, fakat dökme demrler kayağı bazı edelerde dolayı oldukça zordur. Dökme demr-çelk kayağıı başarılı olablmes ç, dökme demr kayağıı asıl yapılacağıı y blmes gerekr. Dökme demrler kayağı kousuda çeştl kayaklarda geş blgler bulumaktadır (Aık ve ark., 1991; Oğuz, 1989). Bu kayaklarda, dökme demr kayağıı asıl yapılacağı, elektrod seçm, kayak şlem ve kayak sorası ortaya çıka sorular ve gderlme ölemler geş olarak alatılmaktadır. Bu çalışmada gr dökme demr (DDL12) le geel malat çelğ (St 37) kayağı celemştr. Dolgu malzemes olarak saf kel (BÖHLER FOX GNİ) kel kayak elektrodu seçlmştr. Bu brleştrmeye uygu olarak solu elemalar model oluşturulmuş ve farklı metaller kayağıda uyumsuzlukta doğa gerlme yığılmaları celemştr. Elde edle souçlar deeysel souçlarla karşılaştırılmıştır. 2. SONLU ELEMAN MODELİ Problem br levha problem olarak alıdığı ç düzlem gerlme söz kousudur. Bu durumda sstemdek br düğümü yer değştrmes x ve y doğrultusuda k bleşe (u,v) vardır. Bua göre serbestlk dereces 2 olmaktadır. Düzlem gerlme problemde terpolasyo foksyouda hareketle koordatlar ve yer değştrmeler şöyledr. x N. x y N. y 1 1 u N. u v N. v 1 1 (1) (2) N şekl foksyoları olmak üzere, düğüm sayısıı, I düğüm umarasıı göstermektedr. Burada şekl değştrmeler, u v u,, x x olmak üzere; y y xy y v x ue v T x y xy B dır. Burada v (3) ; (4), düğüm yer değştrmeler ve şekl foksyolarıı türevlerde oluşa br matrs göstermektedr. Gerlme vektörü se, {σ}=[d]{ε}=[d][b]{δ} (5) deklem le buluur. Burada x y xy T şeklde gerlme vektörü ve [D] smetrk elastste matrsdr. Düzlem gerlme ç; şekldedr. Burada E elastste modülü, posso oraıdır. Problemmz farklı metallerde oluştuğu ç, her farklı metal buluduğu düğümde E ve değşmektedr. Tablo 1 de dökme demr, Rst37-2 ve kel elekrodu E ve v değerler verlmştr. Tablo 1. Dökme demr, RSt37-2 çelk ve kel E ve v değerler. Dökme Demr RSt37-2 Nkel E(GPa) v Geçş bölgelerde kel ve dökme demr brbr çersde karıştığı varsayılarak, kel ve dökme demr % lere göre E ve v hesaplamıştır. Vrtüel ş presb kullaılarak; B (6) Mühedslk Blmler Dergs (1)

3 F K (7) F yazılablr. Burada rk dregelk matrsdr. ç; dış kuvvetler, K smet- K matrs br elema e T k t D B da e (8) şeklde verlmştr. Deklem (8) de, te elemaı kalılığıdır. Her br elema ç k e oluşturuldukta sora, bular brleştrlerek sstem dregelk matrs [K] oluşturulur. Her br elemaa at dregelk matrs oluşturulurke ala tegral yere ümerk tegral kullaılmıştır. Sıır şartları uyguladıkta sora (7) deklem çözülerek, düğüm yer değştrmeler buluur. Yer değştrmelerde hareketle (5) eştlğyle düğümlerdek gerlmeler hesaplamış olur. 2.1 Problem Solu Elema Model Kayaklı parçaları (Şekl 1 ve Şekl 2) solu elema model oluşturmak ç, özel blgsayar programı gelştrlmştr ve kayak edlecek parçaları boyutları, kayak ağzı le lgl verler ve kayak geçş bölges boyutları program grds olarak verlmştr. Böylece şekl zoparametrk dörtge elemalara otomatk olarak bölümüştür. Elema kearları üzerde 2, tüm elemada 4 düğüm vardır (Klaus, 1982). Geel deklem çözümüde Solu Elema modelde 871 düğüm 792 elema kullaılmıştır. Şekl 1 ve Şekl 2 de sırasıyla V ve X kayak ağzı ç örek solu elema model verlmştr. P yükü olarak akma mukavemet altıda herhag br değer (Örek olarak p = 50 N/mm 2 ) alımıştır çükü gerlme yığılması yük le lşkl değldr. Şekl 1. V kayak ağzı ç solu elema model Şekl 2. X kayak ağzı ç solu elema model 2.2 Sıır Şartları V kayak ağzı açılmış parçaı solu elema modelde kayak ağzıa göre her k taraf smetrk kabul edlmese rağme her k tarafta malzeme özellkler farklı olması edeyle şekl tamamı alımıştır. Sıır şartı olarak y ekse üzerdek (x=0) düğümler yatay ve düşey (u,v) yer değştrmeler sıfır olarak kabul edlmştr. Yükleme se parçaı dökme demr kısmıı ucua üform yayılı yük şeklde uygulamıştır. X kayak ağzı açılmış parçaı solu elema modelde se x eksee göre hem şekl hem de malzeme smetrs olduğuda şekl yarısı alımıştır. Bua göre x ekse üzerdek düğümler düşey (v) yer değştrmeler sıfır alımıştır. Bu çözümde de yükleme dökme demr parçaı uç kısmıda üform yayılı yük şeklde uygulamıştır. 3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR Bu çalışmada gr dökme demr (DDL12) ve St37-2 çelk, saf kel elektrot le kayak edlmştr. Dolgu elektroduu ve dökme demr % olarak kmyasl aalzler Tablo 2' de verlmştr. Dökme demre uygulaa kayak yötemler sıcak ve soğuk kayak olmak üzere k aa grupta celeeblr. Kayakta öce parçaya br ö ısıtma uygulamıyor ve kayak oda sıcaklığıda yapılıyorsa bu yöteme soğuk kayak adı verlr. Eğer malzeme kayak öces her tarafı koyu kırmızı br rek alıcaya kadar tavlaır ( o C) ve sıcaklık dereces kayak şlem süresce koruursa bu yöteme sıcak kayak der. Bu kayak şlemde sora parça fırıda veya ocak çde çok yavaş br şeklde soğumaya terkedlr. Kayak edlecek parçalara V ve X kayak ağzı açılmıştır. X kayak ağzı açıla parçalar se teork olarak celemştr. V kayak ağzı açıla parçalar hazırladıkta sora yüzeyler yağ, kr ve pslklere karşı temzlemştr.malzemeler hazırlamasıda Mühedslk Blmler Dergs (1)

4 sora kayak yötem ve kayak yöteme göre elektrod seçm yapılmıştır. Kayak yötem ve elektrodu uygu seçlmes e y kayağı elde etmemz açısıda öemldr. Kayak yötem olarak elektrk ark kayağı ve sıcak kayak yötem kayak bölgesdek çatlamalara ede olmamak, Tablo 2. Dolgu Elektroduu, DDL ve RSt37-2 Kmyasal Aalz (%) Malzeme C S M P S Fe N DDL N elekrod RSt S e r t lk ( H v ) Şekl 3. Çekme deey umues I s l s le m s z C ta v C ta v ( 1 5 ) ( 1 0 ) ( 5 ) C e lk D o km e D e m r ( m m ) Çelk sertlğ azaltmak ve malzemeler eğlme ve bükülmes mumumda tutmak çdr. Elektrod olarak saf kel BÖHLER FOX GNI dökme demr kayak elektrodu seçlmştr. Bu tp lektrodla daha yumuşak, süek ve sağlam kayak dkş elde edleblr. Malzemeler, kayak esasıda ked çekmemes ç proflde br çerçeveye sabtlemştr. Ayrıca kayaklı parçalarda ç gerlmeler e aza drmek ç şu prosedür takp edlmştr. Parçalar oksasetle alev le yavaş ve üform br şeklde (25 dak., C ) tavlaarak ve bu sıcaklık Dökme Demr Şekl 4.Kayak bağlatısıdak sertlk değerler. muhafaza edlerek 3.25 mm çapıda kel elektrod le kayak yapılmıştır. Kayak sırasıda her paso sıcakke haff darbelerle çekçlemştr. Ayrıca her pasoda cüruflar temzleerek kayak hatalarıı meydaa gelmes ölemştr. Kayak şlem bter btmez kayak edlmş parçalar daha öcede ısıtılarak hazırlamış tozaltı kayak tozu le örtülerek çok yavaş soğumaları sağlamıştır. Soğuma süresce sıcaklık kotrol edlerek ölçümler yapılmıştır (soğuma hızı 2.6 o C/dak). Kayak şlemde sora TS a uygu olarak çekme deey parçaları hazırlamıştır (Şekl 3). Çekme deey soucuda kayaklı parçaları hepsde Mühedslk Blmler Dergs (1)

5 dökme demr ITAB (Isı Tesr Altıdak Bölge) bölgesde kırıldıkları gözlemştr. Çekme deeylerde 5 adet stadart parça kullaılmış ve elde edle değerler Tablo 3 de verlmştr. Ortalama çekme mukavemet yaklaşık olarak 100 MPa elde edlmştr. Tablo 3. Çekme Deey Souçları (MPa) Ort. Çekme Muk Ayrıca kayak edlmş parçalar sertlk taramasıa tab tutularak, maksmum sertlğ meydaa geldğ bölge tesbt edlmştr. Sertlk taramasıa göre dökme demr bölgesde oluşa sertlk değerler çelkte oldukça fazladır. Kayakta sora yapıla tavlama şlem le sertlğ br mktar düştüğü gözlemştr (Şekl 4). Çekme deeyde plastk deformasyou meydaa gelmedğ ve tamame gevrek kırılma olduğu görülmüştür. 4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA Şekl 5 V kayak, Şekl 6 se X kayak ağzı ç gerlme yığılmasıı oluştuğu kayak dkş üst kısmıda meydaa gele gerlme dağılımı verlmştr. Yüksek ola değerler tek br oktayı çe aldığıda gerlme yığılması olarak kabul edlmemştr. Daha geş br bölgey kapsaya değer max olarak kabul edlmştr. Şekl 7 ve 8'de verle gerlme yığılma faktörü; K=max/ort değer göstermektedr. Gerlme yığılması, dökme demr brleşme yerde meydaa gelmektedr. max malzeme uyumsuzluğuda doğa e yüksek gerlmey, ort se kayaklı parçada oluşması beklee gerlmey göstermektedr. Örek olarak kel elektrotta dökme demre geçş bölgesde %5 kel olduğu zama; p= 50 N/mm 2 yayılı yük ç ort=50 MPa dır. Şekl 1 ve Şekl 2 de gösterle gerlme yığılmasıı meydaa geldğ bölgede V kayak ç ort = 55,8 Mpa, X kayak ç ort=61 MPa elde edlr. Teork çalışmada dökme demr le kel elektrodu erme bölgesde brbr çersde karışım oraıa bağlı olarak gerlme yığılma faktörler araştırılmıştır. Şekl 7 ve Şekl 8'de gösterle % kel, dökme demr le kel karışımdak kel yüzdes göstermektedr. Şekl 7 de, V kayak ağzı le brleştrle parçalardak % kel oraıa bağlı olarak gerlme yığılma faktörü verlmştr. Nkel elektrodu dökme demr le karışım meydaa getrme yüzdes drekt olarak ölçülmemş acak %5,... %25 oraıda demr çde erme olarak kabul edlmştr. Nkel erme oraı kayak parametrelere bağlı olarak değşeblr. Şekl celedğde düşük kel yüzdesde yüksek değerlere çıkıldıkça gerlme yığılma faktörü azalmaktadır. Nkel yüzdes düşük olduğu değerde K = 1.116' dır. Bu değer kayaklı parçaı mukavemet uyumsuzlukta dolayı azaltmaktadır. Nkel yüzdes yüksek olduğu değerde K faktörü küçük olduğuda öem azalmaktadır. Nkel - Çelk kısımda çelk le kel mekak özellkler brbre yakı olduğuda gerlme yığılmaları çok küçük olmaktadır. Hem dökme demr mukavemet düşük olması hem de dökme demr kısmıdak gerlme yığılmasıı yüksek olması sebebyle sadece kel - dökme demr kısmıdak gerlmeler gözöüe alıarak celemeler bu bölgeye göre yapılmıştır. Şekl 8 de X kayak ağzı le brleştrle parçalardak % kel oraıa bağlı olarak gerlme yığılma faktörü verlmştr. X kayağı yapıla parçalarda da kel yüzdesde gerlme yığılma faktörü artmaktadır. Deeysel çalışmalarda sadece V kayak ağzı açılarak kayak şlem yapılmıştır. Çelk le dökme demr kayak yaparke dökme demrler metalurjk ve mekak özellkler edeyle mutlaka ölem alarak kayak yapmak gerekmektedr. Bu yüzde de ö tavlama yaparak ve kayakta sora oldukça yavaş soğuma yapılarak hatasız kayak elde edlmştr. Kayakta sora sertlk taraması yapılırke e yüksek sertlğ olduğu bölge araştırılmış ve ve sertlk değer dökme demr kısmıda (ITAB) fazla olduğu belrlemştr (Şekl 4). Yapıla çekme deeylerde kırılmaları dökme demr kısmıda meydaa geldğ gözlemştr. Dökme demr çekme mukavemet olarak 100 MPa cvarıda olduğu belrlemştr. Yapıla deeysel ve teork çalışmaları souçları brbre uyguluk göstermektedr. Kayak öces ve sorası yapıla şlemler malzemede ç gerlmeler e aza drecek şeklde yapıldığıda teork çalışmalarda bu okta göz öüe alıarak ç gerlmeler hesaba katılmamıştır. Teork çalışmalar soucu elde edle souçlar le deeysel souçlar arasıdak br mktar fark, ç gerlmeler tamame gderlmesde kayakladığı düşüülmektedr. Teork çalışmalar ç gerlmeler olmadığı gözöüe alıarak yapıldığıda deeysel çalışmalardak Mühedslk Blmler Dergs (1)

6 souçlarda br mktar farklı gerlme artışı gözlemştr. Şekl 5. V kayakta kayak dkş üst kısmıda meydaa gele gerlme dağılımı Şekl 6. X kayakta kayak dkş üst meydaa gele gerlme dağılımı K 1.08 K % N Şekl 7. V kayakta gerlme yığılma faktörü 5. KAYNAKLAR Aık, S., Farklı Metaller Kayağı. Gedk Kayak Düyası. 1988/1,4-9 Aık, S., Tülbetç K., Kaluç E., Örtülü Elektrod le Ark Kayağı. Gedk Holdg Yayıı 97 s. Klaus, J. B, Fte Elemet Procedures Egeerg Aalyss, Pretc-Hall, Ic., Eglewood Clffs, New Jersey. Oğuz, B.,1989. Ark Kayağı. Oerlko Yay Suderesa., S., Murt, K.K.G Frcto Weldg of Alumum to Austetc Staless Steel % N Şekl 8. X kayakta gerlme yığılma faktörü Ida Ist. of Techology, Ida. It. J. Jog of Metarals. 5, Tekeloğlu, M., Kaya, A., Güay, D "Yapıştırıcı Bağlı Bdrme Bağlatılarıda Gerlme Dağılımıı Araştırılması" 5. Ulusal Maka Tasarım ve İmalat Kogres, Eylül ODTÜ Akara, Tekeloğlu, M., Cerd, M., Güay, D "Bdrme Köşe Kayağı Bağlatısıda Gerlme Dağılımıı İcelemes" 5. Ulusal Maka Tasarım ve İmalat Kogres, Eylül ODTÜ Akara, Mühedslk Blmler Dergs (1)

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI Cem Celal TUTUM İ.T.Ü. ROTAM, Makne Yük. Müh. ÖZET: Bu çalışmada düzlemsel kafes sstemlern belrl

Detaylı

Birlik Hava Savunma Önceliklerinin Tespitine Bulanık Bir Yaklaşım. A Fuzzy Approach to Determination of a Unit s Air Defense Priorities

Birlik Hava Savunma Önceliklerinin Tespitine Bulanık Bir Yaklaşım. A Fuzzy Approach to Determination of a Unit s Air Defense Priorities Savua Bller Dergs Kası 0 Clt 0 Sayı -7. Brlk Hava Savua Öcelkler Tespte Bulaık Br Yaklaşı Mehet Kabak Öz Hava savua desteğ belrlees proble savua ssteler verllğde öel br etkye sahp ve karaşık br koudur.

Detaylı

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Uludağ Ünverstes Mühendslk-Mmarlık Fakültes Dergs, Clt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Emrah YÜRÜKLÜ * Osman

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

KAYNAKLI BİRLEŞİMLER

KAYNAKLI BİRLEŞİMLER KAYNAKLI BİRLEŞİMLER TARİHÇE VE BİRLEŞİMLERİN TATBİKİ* Aynı veya benzer alaşımlı metallerin, ısı etkisi altında birleştirilme işlemine kaynak adı verilir (Şekil 1). Kaynakla birleştirmenin bazı türlerinde,

Detaylı

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1 EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM Eskişehir Osmagazi Üiversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Bu çalışmada ilk olarak çizge kuramıı temel kavramları

Detaylı

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ ÜRETİM VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper Cerit Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Birleştirme Yöntemleri Çözülebilir birleştirme yöntemleri Çözülemeyen birleştirme

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.1, s.123-142. Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecoomics ad Admiistrative Scieces Y.2012, Vol.17,

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)...

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)... ÜNİTE PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK Bölüm PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM VE OLASILIK! = (...... ) PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,

Detaylı

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK NEDİR? Kaynak; metalik veya termoplastik malzemelerin ısı, basınç veya her ikisinin etkisi altında bir malzeme ilavesi/ilave malzeme kullanmadan gerçekleştirilen bir

Detaylı

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 007 : 13 : 1 : 911

Detaylı

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA Halil İbrahim ÇİÇEKDAĞI 1, Şafak KIRIŞ 2 1 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,Afet Yöetim Merkezi, Kütahya, hi.cicekdagi@kutahyaafetacil.gov.tr

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2014 CİLT 7 SAYI 2 (85-101) SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ HAVACILIK ve UZAY YAPILARINDA KULLANILAN AL 6013-T6 ALAŞIMININ MİKROYAPI ve MEKANİK

Detaylı

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR GEV Gedik Eğitim Vakfı Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR Prof. Dr. Selâhaddin ANIK ÖNSÖZ Kaynak tekniğinin son 45 yıl içerisindeki

Detaylı

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 26 : 2 : 3 : 33-32

Detaylı

İmalat Teknolojileri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal. Kaynak Teknolojileri

İmalat Teknolojileri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal. Kaynak Teknolojileri İmalat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal Kaynak Teknolojileri 1 KAYNAK NEDİR? Kaynak, malzemelerin kaynak bölgesinde ısı ve/veya basınç yardımıyla ilave malzeme kullanarak veya kullanmadan birleştirilmesidir.

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI Ekonometr ve İstatstk Sayı:7 2008 51-87 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU:

Detaylı

İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE

İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE 1 ölüm maçları İSTTİSTİKSEL THMİLEME VE YORUMLM SÜRECİ ÖREKLEME VE ÖREKLEME DĞILIMLRI u bölümde öğreeceklerz. Örekleme gereksm ve yötemler celemek. Örekleme hatası kavramıı taımlamak Örekleme dağılışı

Detaylı

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ Öz Aşır ÖZBEK a Tamer EREN b Hzmet sağlayıcılar ya da üçüncü part lojstk (3PL) frmalar, şletmenn ana faalyetler dışında kalan, geleneksel

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ŞARTLARDA DÖKÜLMÜŞ MODİFİYELİ Al-12Si ALAŞIMLARINDA YAPI VE ÖZELLİKLER Muhammet ULUDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Aralık-2011

Detaylı

ÖRTÜLÜ ELEKTROT ARK KAYNAĞI VE MIG KAYNAĞINDA AKIM ŞİDDETİNİN KAYNAK NÜFUZİYETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ÖRTÜLÜ ELEKTROT ARK KAYNAĞI VE MIG KAYNAĞINDA AKIM ŞİDDETİNİN KAYNAK NÜFUZİYETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 22-29, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 2, 22-29, 2013 ÖRTÜLÜ ELEKTROT ARK KAYNAĞI VE MIG KAYNAĞINDA AKIM ŞİDDETİNİN KAYNAK NÜFUZİYETİNE

Detaylı

SEROLOJİK ÖRNEKLEME EL KİTABI. AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI

SEROLOJİK ÖRNEKLEME EL KİTABI. AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI 1/9 Hazırlaya Oaylaya Yürürlük Tarihi Revizyo Tarihi Mehmet ÜVEY Mehmet ÜVEY 06.04.2011 05.06.2014 Gözde Geçire Gözde

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ. Malzeme Üretim Laboratuarı I Deney Föyü KAYNAK DENEYİ

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ. Malzeme Üretim Laboratuarı I Deney Föyü KAYNAK DENEYİ 1. AMAÇ Bu deneyin amacı, kaynak yolu ile yapılan birleştirmeler hakkında teknolojik bilgi verilmesi ve bu birleştirmeler sonucu malzemelerde meydana gelen bozulmaların metalurjik yönden belirlenmesi,

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR Cilt D Kısım 55 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait Esaslar 2005 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

Faz kavramı. Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler gösteren bölgelere faz (phase) adı verilir.

Faz kavramı. Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler gösteren bölgelere faz (phase) adı verilir. Faz kavramı Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler gösteren bölgelere faz (phase) adı verilir. Fazlar; bu atom düzenlerinden ve toplam iç yapıda bu fazların oluşturdukları

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI. Öğr. Gör.

MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI. Öğr. Gör. MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI Öğr. Gör. Kadir GELİŞ AĞRI- 2014 2 ÖNSÖZ Endüstride birçok alanda sökülemez bağlantı

Detaylı