Frekans ve Zaman Bölgesi Kanal Denkleştiricili OFDM Sistemlerinin Kodlamasız ve Katlamalı Kodlanmış Başarımlarının Karşılaştırılması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Frekans ve Zaman Bölgesi Kanal Denkleştiricili OFDM Sistemlerinin Kodlamasız ve Katlamalı Kodlanmış Başarımlarının Karşılaştırılması"

Transkript

1 Fırat Ünv. Fen ve Mü. Bl. Der. Sene an Eng. J o Fırat Unv Freans ve Zaman Bölges Kanal Denleştrl OFDM Sstemlernn Kolamasız ve Katlamalı Kolanmış Başarımlarının Karşılaştırılması Brol SOYSA ve İsmal KAYA Atatür Ünverstes Eletr-Eletron Müenslğ Bölümü 5 Erzurum Karaenz Ten Ünverstes Eletr-Eletron Müenslğ Bölümü 68 Trabzon Gelş/Reeve: 5.8.5; Kabul/Aepte: 8..6 Özet: Bu çalışmaa reans ve zaman bölges anal enleştrl OFDM sstemlernn olamasız ve atlamalı olama ullanılması urumuna BER başarımları arşılaştırılmataır. Benzetmler Rayleg sönümlemel reans seç anallar üzernen gerçeleştrlmştr. Ele elen sonuçlar gürültünün etn oluğu bölgee zaman bölges anal enleştrl sstemn ISI ın etn oluğu bölgee se reans bölges anal enleştrl sstemn başarımının aa yüse oluğunu göstermştr. Ayrıa atlamalı olama tenğnn zaman bölges anal enleştrl sstemn ata eşğn aşağı çetğ aat ortaan alıramaığı belrlenmştr. Anatar elmeler: OFDM Katlamalı olama Kanal enleştrme Perormane Comparson o Unoe an Convolutonal Coe OFDM Systems wt Frequeny an Tme Doman Cannel Equalzer Abstrat: In ts stuy BER perormanes o unoe an onvolutonal oe OFDM systems wt requeny an tme oman annel equalzer are ompare. Smulatons are arre out troug Rayleg ae requeny seletve annels. Te results obtane sow tat te system wt tme oman annel equalzer ebts better perormane n te nose lmte regon wle te perormane o te system wt requeny oman annel equalzer s better n ISI lmte regon. It s also observe tat onvolutonal ong tenque as reue error loor o te system wt tme oman annel equalzer but as not remove t totally. Key wors: OFDM Convolutonal ong Cannel equalzaton. Grş Son on yıla letşm tenololer onusuna yapılan araştırmaların büyü br ısmı aa yüse ızlara ver letm sağlayan ablosuz letşm sstem tasarımı üzerne yoğunlaşmataır. Günümüze nternet üzernen gerçeleştrlen ses görüntü ve ver letşmne mütş artış çolu ortam multmea uygulamaları belentlernn büyü oluğunu oğrular ntelter. Çolu ortam uygulamalarının geretrğ yüse ızlara çımayı sağlayaa sstemler olara se Ortogonal Freans Paylaşımlı Çolama Ortogonal Frequeny Dvson Multpleng OFDM tabanlı sstemler görülmeter [ ]. OFDM tabanlı sstemlere letşm çn tass elen bant genşlğ ço sayıa ar bantlı alt anallara ayrılır ve gönerlee ver bu alt anallar üzernen paralel olara letlr. Her br alt analan letlen ver mtarı üşü olmasına rağmen toplama yüse ızlara çımayı sağlamataır. Kanalın bozuu etlernen br olan smgeler arası grşm Inter Symbol Intererene ISI analın geme yayılmasına bağlı olara bren azla smgenn aynı ana anala bulunmasınan aynalanmataır. Alııa analan alınan er br örnete bren azla smge yer alığınan veren ang smgenn gönerlmş oluğuna arar verren atalar meyana gelmete ve sstem başarımı üşmeter. veren gönerlen

2 B. Soysal ve İ. Kaya smgey v analan örnelenen şaret ve anal atsayılarını gösterme üzere alıı grşne şaret v... olara yazılablr. Buraa analın geme attı süzgeç moelne al sayısını ve toplanır beyaz Gauss gürültüsünü göstermeter. Böyle br şaretten veren gönerlen smgeler çıarma grşm ortaan alırma öneml br problemr. Bu problem aşma çn anal enleştr Cannel equalzer ullanma önemn oruyan br yöntemr. OFDM tabanlı sstemlere şaret em reans bölgesne em e zaman bölgesne şleneblğnen anal enleştrler e em reans bölgesne [] [] em e zaman bölgesne tasarlanablmeter [5]. Kanal enleştr ullanılara ISI ya arşı önlem alınsa a gürültü anala meyana gelen ern sönümlenmeler ve analın reans seçlğnen olayı sstem başarımı sınırlanmataır. Daa yüse başarıma sap br sstem ele etme çn ata üzeltme olaması tenler yaygın olara ullanılmataır. Brço olama tenğ bulunmasına rağmen OFDM tabanlı sstemlere başarımlarının yüse olmasınan olayı atlamalı olama Convolutonal ong ve turbo olama Turbo ong [6-8] tenler ter elmeter.. OFDM Sstem Şel.a a görülen vere olayıı olara ısıt uzunluğu Constrant lengt K 7 ve olama oranı R / olan atlamalı olayıı ullanılmıştır. Gönerlee şaret olanıtan sonra seçlen ver ızına bağlı olara alt taşıyıı moülasyonuna tab tutulur. Bu çalışmaa ver ızı Mbt/s olara seçlğnen alt taşıyıı moülasyon bçm Quarature Pase St Keyng QPSK r. Arınan plot alt taşıyııların a elenmesyle ele elen reans bölges OFDM smgesne 6 notalı IFFT Inverse Fast Fourer Transorm şlem uygulanır. Ele elen zaman bölges OFDM smgeler ve eşzamanlama çn ullanılaa özel smgelern e elenmesyle çerçeve oluşturulur. Alça geçren süzgeç le stenmeyen reans bleşenler yo elen şaret RF moülatörü ve yüseltenen sonra antene verlr. Alıı yapısı reans bölges anal enleştr Frequeny Doman Equalzer FEQ ullanılması alne Şel.b zaman bölges anal enleştr Tme Doman Equalzer TEQ ullanılması alne se Şel. le verlmeter. Şel. OFDM sstemnn blo şeması a Ver b Freans bölges anal enleştrl alıı Zaman bölges anal enleştrl alıı FEQ ullanılan ssteme alınan şaret öne uvvetlenrlr ve RF Rao Frequeny emoülatör yarımıyla temel banta nrlr. Alça geçren süzgeçten geçrlten sonra çerçeve yapısı çözümlenr ve zaman bölges OFDM smgeler ele elr. Freans bölges OFDM smgelern yenen ele etme çn şarete 6 notalı FFT Fast Fourer Transorm şlem uygulanır. Plot alt taşıyıılarının azına önme ve genllerne zayılamaya göre ğer alt taşıyıılarla gelen şaretlern az ve genller üzeltlr. Bu şlem br çeşt reans bölges anal enleştrme şlemr. Daa sonra alt taşıyıı emoülasyonu yarımıyla gönerlen btler ele elr. Çeştl neenleren olayı meyana gelen ataları üzeltme amaıyla şaret Vterb o çözüü grşne uygulanır. Böylee veren gönerlen şaretn br opyası ele elmş olur. TEQ ullanılan ssteme se anal enleştrme şlem zaman bölgesne ve RF 8

3 Freans ve Zaman Bölges Kanal Denleştrl OFDM Sstemlernn Kolamasız ve Katlamalı Kolanmış Başarımlarının atınan emen sonra yapılmataır. Dğer şlemler FEQ l alııa oluğu gbr. FFT şlem sonuuna ele elen şaret emoülasyona tab tutulmata ve arınan a o çözme şlem gelmeter. Blgsayar benzetm yapılıren öneml ablosuz ağ stanarı olan IEEE nn Insttute o Eletral an Eletrons Engneers 8.a ve ETSI nn European Teleommunaton Stanars Insttute HIPERAN/ Hg Perormane Rao oal Area Networ/Type stanartlarının sstem parametreler temel alınmış IEEE 8.a stanarının öngörüğü çerçeve yapısı ullanılmıştır [9] []. aet ısa OFDM smgesnn arınan aet uzun OFDM smges le zamanaşlama eler oluşturulmuş arınan aet OFDM smges le çerçeve tamamlanmıştır. Oluşturulan çerçeve brbrnen arlı 5 analan gönerlmş ve bu şlem arlı SNR Sgnal to Nose Rato eğerlerne terarlanara sstemn BER Bt Error Rate başarımı ele elmştr. Ver le alıının brbrn göremeğ urumları a apsayan Rayleg sönümlenmel anal moel ullanılmış olup anal prol olara [] e verlen prol ullanılmıştır. Bu prol { } zs le verlmeter. Bu proln seçlmesne amaç oluça ötü br spetral araterstğe sap olmasıır []. Sstemn blgsayar benzetm Mrosot Vsual C6. ortamına gerçeleştrlmştr. Freans bölges anal enleştrl ssteme anal veya anal enleştr atsayıları reans bölgesne zaman bölges anal enleştrl ssteme se anal atsayıları zaman bölgesne MS algortması ullanılara estrlmştr. Her uruma a estrm çn brbrnn aynı olan aet uzun OFDM smges ullanılmıştır.. Freans Bölges Kanal Denleştrl Sstem ve Başarımı Veren gönerlen çerçevenn başına ısa başlangıç enen Sort preamble sonra yer alan ve uzun başlangıç e ong preamble olara alanırılan aet plot smge analın reans bölgesne estrleblmes çn gerel olanağı sağlamataır. Uzun başlangıç e çersne T ve T plot smgeler brbrleryle özeş ve er br 6 örne uzunluğunaır. Alııa FFT şlemnen sonra bu plot smgelere at alınan şaret R R T T H H W W le verleblr. Buraa H analın. alttaşıyııya arşı gelen reans tepesn veren gönerlen reans bölges plot smge örneğn ve W l se toplanır beyaz Gauss gürültüsünün reans bölges örneğn göstermeter. Plot smgelern ortalaması üzernen yapılaa estrm sonuuna analın reans tepes Hˆ H R R T T H W H W W W olara ele elr. Buraa armaşı bölme şlem yapma yerne gönerlen şaretn eşlenğ le çarpma yoluna glmştr. Gürültü örneler arasına orelasyon olmaığı abul elee olursa son enlemen gürültünün etsnn yarı yarıya azaltılığı söyleneblr. Ele elen atsayılar analın reans tepesnn estrlmş eğerler olmalarının yanı sıra reans bölges anal enleştr atsayılarıırlar. Bu atsayılar yarımıyla veren gönerlen smge aşağıa gb ele eleblr: R ˆ Hˆ Buraa R alınan şaretn reans bölges örneğ ve ˆ veren gönerlen smgenn estrlmş eğern göstermeter. Karmaşı bölme şlemnen urtulma amaıyla yne eşlenle çarpma yapılaa olursa ˆ R Hˆ 5 9

4 B. Soysal ve İ. Kaya olara ele elr. BER E E- E- E- E- E-5 AWGN Kolamasız Kolamalı DFE ter elmştr. Çünü bu yapı özellle şaret gürültü oranının üşü oluğu urumlara anala enery toplayara Multpat versty alııa şaret gürültü oranını masmum yapmataır [] []. Şel te zaman bölges anal enleştr CMF-DFE görülmeter. Kanal uyumlu süzgeç analın geme attı süzgeç moelnn aynaa as ve atsayıları a anal atsayılarının armaşı eşlenğr. CMF çıışına şaret çn E-6 SNR [B] Şel. Freans bölges anal enleştrl sstemn olamasız ve olamalı BER başarımı Şel e reans bölges anal enleştrl OFDM sstemnn BER başarımı verlmeter. Kolamasız OFDM sstem başarımının - bt ata oranına ana 5 B l şaret gürültü oranına ulaşablğ görülmeter. Oysa atlamalı olayıı le aynı oranı ele etme çn B en aa az şaret gürültü oranına tyaç uyulmataır.. Zaman Bölges Kanal Denleştrl Sstem ve Başarımı Freans bölges anal enleştr er br alt-taşıyıı çn genl ve azın üzeltlmesn sağlayan brer atsayıan oluştuğu çn oluça bast br yapıya saptr. Oysa zaman bölgesne alınan şaret gönerlen şaret le analın vuruş tepesnn atlanması ve gürültünün toplamınan oluşmataır. Dolayısıyla enleştrme şlem aslına br ters atlamayı veya analın ters le atlamayı geretrmeter. y v v v... v 6 yazılablr. 5 allı anal çn eştlğ 6 eştlğne ullanılır ve üzenlenrse termnn çarpanının gerçel oluğu sanal ısmının bulunmaığı görüleetr. Bu eşzamanlamanın smgesne yapılması alne CMF n çıışına bu smgenn azı üzeltlmş olara ele elebleeğ anlamına gelmeter. Bu uruma ğer bleşenler ISI bleşenler olaatır. Eğer bu ISI bleşenler ortaan alırılablrse gerye ele elme stenen smgeye at şaret alaatır. smgesnn atsayısının genlğ ğer smgelern atsayılarının genlğnen em aa büyü em e gerçel eğerlr. smgesne at bütün allaran gelen ener toplanmış olmataır. Ayrıa ISI bleşenlernen le 8 n le 7 nn le 6 nın ve le 5 n atsayıları brbrlernn armaşı eşlenlerr. Yan genller eşt aat açıları ters şaretlr. CMF n br özellğ e en y örneleme notasını sağlıyor olmasıır. CMF-DFE anal enleştr çıışı Şel. CMF-DFE anal enleştr blo şeması Zaman bölges anal enleştr olara anal uyumlu süzgeç çeren arar gerbeslemel enleştr Cannel Mate Ftler-Deson Feeba Equalzer CMF- ˆ y 7 b le esaplanablr. Buraa ˆ anal enleştr çıışına estrlen smgey y CMF çıışına şaret arar verlen smgey ler-besleme ısmının al sayısını ger-besleme ısmının al b

5 Freans ve Zaman Bölges Kanal Denleştrl OFDM Sstemlernn Kolamasız ve Katlamalı Kolanmış Başarımlarının sayısını lerbesleme ısmının atsayılarını ve ger-besleme ısmının atsayılarını göstermeter. Kanal enleştrnn sap oluğu ger-besleme çevrm DFE y oğrusal olmayan br yapıya götürmete ve bu a olay analz elmesn engellemeter. Buna rağmen DFE atsayılarının optmum yapılmasına ortalama aresel ata rter ullanılablmeter []. CMF n çıış aes 7 eştlğne ullanılaa olursa... - b... b ˆ 8 ele elr. Buraa 9 le verlen yen atsayılar taımıır. Bu genel enlem analın 5 allı anal enleştrnn ler-beslemel ısmının 5 ger-beslemel ısmının allı olması alne yazılır ve üzenlenrse ˆ ele elr. Bu eştlte aet ISI bleşen görülmeter. Eşzamanlamanın smgesne yapılması alne anal enleştrnn ler-beslemel süzgeç ısmı le smgesnen sonra { } ISI bleşenler ve gerbeslemel süzgeç ısmı le { } ISI bleşenler ortaan alırılablr. Ger alan { } bleşenler se alıı ISI bleşenlern oluştururlar. Bu bleşenler CMF-DFE nn ata eşğnn neenrler. ISI bleşenlernn atsayıları sııra ve smgesnn atsayısı e zorlanara ele elen enlem taımının çözümü anal enleştr atsayılarını vereetr Şel te zaman bölges anal enleştrl OFDM sstemnn BER başarımı verlmeter. Kolamasız OFDM sstem başarımının - bt ata oranına yaınsaığı görülüren atlamalı olayıı le - bt ata oranına erşleblmeter.

6 B. Soysal ve İ. Kaya Zaman bölges anal enleştrl ssteme alıı ISI bleşenler neenyle br ata eşğ oluşmata ve BER belrl br eğern altına üşememeter. BER E E- E- E- E- E-5 SNR [B] AWGN Kolamasız Kolamalı Şel. Zaman bölges anal enleştrl sstemn olamasız ve olamalı BER başarımı Şel 5 te se reans ve zaman bölges anal enleştrl sstemlern olamalı BER başarımları verlmeter. Zaman bölges anal enleştrl sstemn BER başarımı gürültünün etn oluğu bölgee SNR < 5 B reans bölges anal enleştrl sstemn BER başarımınan aa y olmasına arşın ISI ın etn oluğu bölgee SNR > 5 B ata eşğ neenyle reans bölges anal enleştrl sstemn BER başarımının gersne almataır. BER E E- E- E- E- E-5 E-6 SNR [B] AWGN Kolamalı FEQ Kolamalı TEQ Şel 5. Freans bölges ve zaman bölges anal enleştrl sstemlern olamalı BER başarımları 5. Sonuçlar ve Tartışma 5 Gz banına çalışan OFDM tabanlı ablosuz ağ sstemlernn reans veya zaman bölges anal enleştr ullanılması alne olamasız ve olamalı benzetmler yapılmış BER başarımları ele elmştr. Zaman bölges anal enleştrl sstemn BER başarımının gere olamasız ve gerese olamalı uruma şaret gürültü oranının 5 B en üşü oluğu bölgee reans bölges anal enleştrl sstemn BER başarımınan aa yüse oluğu görülmüştür. İletşm analı sonlu br süzgeç olara moellenğ çn bunun ters olan zaman bölges anal enleştr süzge sonsuz uzunluta olmataır. Sonsuz uzunluta anal enleştr süzgeç gerçeleştrlemeyeeğnen ISI bleşenlernn tümü ortaan alırılamamataır. Dolayısıyla olamasız uruma mertebesne br ata eşğ açınılmaz olmataır. Katlamalı olama ullanılığı uruma se ata eşğ mertebesne nmeter. Dğer taratan zaman bölges anal enleştrl sstemn BER başarımının yne ata eşğnen olayı şaret gürültü oranının 5 B en yüse oluğu bölgee reans bölges anal enleştrl sstemn BER başarımınan üşü oluğu belrlenmştr. Freans bölges anal enleştrl sstem olamasız olara atalı bt oranını yaalayablme çn B l şaret gürültü oranına tyaç uyaren olamalı ssteme 9 B l şaret gürültü oranı yeterl olmataır. Kolama reans bölges anal enleştrl sstemn başarımını öneml ölçüe arttırmataır. Zaman bölges anal enleştrnn gürültünün etn oluğu bölgee başarımınan ve reans bölges anal enleştrnn ISI ın etn oluğu bölgee başarımınan yararlanablme amaıyla şaret gürültü oranına bağlı olara enleştr türünü seçen br algortma gelştrleblr. Böylee üşü şaret gürültü oranlarına a aa yüse başarıma sap ve ata eşğ olmayan brt anal enleştr ele elmş olaatır. Katlamalı olamanın zaman bölges anal enleştrnn alıı

7 Freans ve Zaman Bölges Kanal Denleştrl OFDM Sstemlernn Kolamasız ve Katlamalı Kolanmış Başarımlarının ISI neenyle oluşan ata eşğn aşağı çetğ aat ortaan alıramaığı görülmüştür. 6. Kaynalar. Bngam J.A.C. 99 Multarrer Moulaton or Data Transmsson: An Iea Wose Tme Has Come IEEE Commun. Mag Cmn.J. 985 Analyss an Smulaton o a Dgtal Moble Cannel Usng Ortogonal Frequeny Dvson Multpleng IEEE Transatons on Communatons Jeon W.G. Cang K.H. ve Co Y.S. 999 An Equalzaton Tenque or Ortogonal Frequeny-Dvson Multpleng Systems n Tme-Varant Multpat Cannels IEEE Transatons on Communatons An J. ve ee H.S. 99 Frequeny Doman Equalzaton o OFDM Sgnals Over Frequeny Nonseletve Rayleg Fang Cannels Eletrons etters Zang J. ve Ser W. New Crteron or Tme-Doman Equalzer Desgn n OFDM Systems ICASSP' IEEE Internatonal Conerene on Aousts Spee an Sgnal Proessng Proeengs USA n. Cmn.J. ve Cuang J.C.-I. Comparson o Convolutonal an Turbo Coes or OFDM wt Antenna Dversty n Hg-Bt-Rate Wreless Applatons IEEE Communaton etters Km J. Cmn.J. ve Cuang J.C.-I. 998 Cong Strateges or OFDM wt Antenna Dversty or Hg-Bt-Rate Moble Data Applatons VTC 98 IEEE Internatonal Conerene on Veular Tenology Proeengs Canaa Beneetto S. ve Montors G. 996 Desgn o Parallel Conatenate Convolutonal Coes IEEE Transatons on Communatons IEEE 999 St 8.a Supplement to IEEE Stanar or Inormaton Tenology- Teleommunatons an Inormaton Eange Between Systems- oal an Metropoltan Area Networs- Spe Requrements- Part : Wreless AN Meum Aess Control MAC an Pysal ayer PHY Speatons: Hg-Spee Pysal ayer n te 5 GHz Ban New Yor.. ETSI 999 DTS/BRAN- Broaban Rao Aess Networs BRAN; HIPERAN Type ; Tenal Speatons; Pysal PHY ayer Sopa Antpols Cee.. Proas J.G. Dgtal Communatons Fourt Eton MGraw-Hll Co. Sngapore s.. Kaya I. 998 A Stuy o Hg Perormane Equalsaton an Pre- Equalsaton or Hg Spee Wreless Data Communatons P.D. Tess Centre or Communatons Resear Unversty o Brstol s.. Balta Y. Kaya I. ve N A.R. Implementaton o a HIPERAN/ Compatble CMF-DFE Equalser VTC IEEE 5 st Veular Tenology Conerene Proeengs Toyo

6. KAYNAKLAR 5. SONUÇ. Fırat Üniversitesi-Elazığ

6. KAYNAKLAR 5. SONUÇ. Fırat Üniversitesi-Elazığ Fırat Ünverstes-Elazığ TEK TAŞIYICILI VE ÇOK TAŞIYICILI WMAX RADYONUN DURAĞAN VE ZAMANLA DEĞİŞEN NAKAGAMİ-M SÖNÜMLEMELİ KANALLARDAKİ BAŞARIM ANALİZLERİ Merve Abde Demr, Al Özen Elektrk-Elektronk Mühendslğ

Detaylı

Düşük Hacimli Üretimde İstatistiksel Proses Kontrolü: Kontrol Grafikleri

Düşük Hacimli Üretimde İstatistiksel Proses Kontrolü: Kontrol Grafikleri Düşü Hacml Üretmde İstatstsel Proses Kontrolü: Kontrol Grafler A. Sermet Anagün ÖZET İstatstsel Proses Kontrolu (İPK) apsamında, proses(ler)de çeştl nedenlerden aynalanan değşenlğn belrlenere ölçülmes,

Detaylı

Ticari Bankalarının Yerli ve Yabancı Bankalar Açısından Performansları ve Performans Sürekliliklerinin Analizi: Türkiye Ölçeği (2002-2012 ÖZET

Ticari Bankalarının Yerli ve Yabancı Bankalar Açısından Performansları ve Performans Sürekliliklerinin Analizi: Türkiye Ölçeği (2002-2012 ÖZET Tcar Banalarının Yerl ve Yabancı Banalar Açısından Performansları ve Performans Sürelllernn Analz: Türye Ölçeğ (2002-202) Selahattn KOÇ* Azz BAĞCI ** Al SÖZDEMİR *** ÖZET Son yıllarda yaşanan üreselleşme

Detaylı

DC-DC Boost Konvertörün PID ve Kesirli Dereceli PID ile Simulink/Matlab Ortamında Kontrolü

DC-DC Boost Konvertörün PID ve Kesirli Dereceli PID ile Simulink/Matlab Ortamında Kontrolü TO 214 Blr tabı 11-13 Eylül 214, ocael - Boot onvertörün PI ve erl erecel PI le Smuln/Matlab Ortamına ontrolü Aın Özel 1, Nuret Tan 2 1 Ten Blmler MYO Eletr Programı Bngöl Ünverte, Bngöl aozel@bngol.eu.tr

Detaylı

BÖLÜM 4 4. AÇI METODU

BÖLÜM 4 4. AÇI METODU Açı etodu Bölüm. AÇ ETODU BÖÜ Hperstat sstemlern çözümü sstem hperstat yapan blnmeyenlern uvvet ve şel değştrme olmasına göre değşr. Ço açılılı br mütemad rş hperstat yapan mesnet tep uvvetler en atlı

Detaylı

ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞITIM TALİ HATLARINDA ARIZA ANALİZİ

ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞITIM TALİ HATLARINDA ARIZA ANALİZİ ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞTM TALİ HATLARNDA ARZA ANALİZİ Yılmaz ASLAN Şebnem TÜRE 2,2 Dumlupınar Ünverstes Mühendslk Fak., Elektrk-Elektronk Müh. Bölümü, 4300, Kütahya e-posta: yaslan@dumlupnar.edu.tr 2 e-posta:

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK23, 26-28 Eylül 23, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ 655 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK23, 26-28 Eylül 23, Malatya EKF Tabanlı INS/GPS Entegrasyonu

Detaylı

Boğaziçi Köprüsü Hareketlerinin Zaman Dizileri Analizi İle Belirlenmesi

Boğaziçi Köprüsü Hareketlerinin Zaman Dizileri Analizi İle Belirlenmesi hkm Jeodez, Jeonformasyon ve Araz Yönetm Dergs 2009/ Sayı 00 www.hkmo.org.tr Boğazç Köprüsü Hareketlernn Zaman Dzler Analz İle Belrlenmes Hedye ERDOĞAN, Engn GÜLAL 2 Özet Bu makalede; Asya le Avrupa kıtalarını

Detaylı

Doç.Dr.Erkan ÜLKER, Selçuk Üniversitesi Mühendislik F, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Doç.Dr.Erkan ÜLKER, Selçuk Üniversitesi Mühendislik F, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Doç.Dr.Eran ÜLKER, Selç Ünverstes Mühendsl F, Blgsayar Mühendslğ Bölümü 7.05.204 Sayfa Doç.Dr.Eran ÜLKER, Selç Ünverstes Mühendsl F, Blgsayar Mühendslğ Bölümü NURBS Crve Fttng sng Artfcal Immne System

Detaylı

PARMAKİZİ RESİMLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TEMİZLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ

PARMAKİZİ RESİMLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TEMİZLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PARMAKİZİ RESİMLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TEMİZLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ Necla ÖZKAYA Şeref SAĞIROĞLU Blgsayar Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Ercyes Ünverstes, 38039, Talas, Kayser Gaz Ünverstes,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİESİ FEN BİLİMLERİ ENSİÜSÜ DOKORA EZİ Bahattn ERDİNÇ PEROVSKİ YAPIDAKİ BAZI KRİSALLERDE İZOOP YERLEŞİRMENİN FAZ GEÇİŞ SICAKLIĞI ÜZERİNE EKİLERİNİN İNCELENMESİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

Yük Yoğunluğu ve Nokta Yük İçeren Elektrik Alan Problemlerinin Sınır Elemanları Yöntemiyle İncelenmesi

Yük Yoğunluğu ve Nokta Yük İçeren Elektrik Alan Problemlerinin Sınır Elemanları Yöntemiyle İncelenmesi Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. Dergs cence and Eng. J of Fırat Unv. (), 99-, (), 99-, Yü Yoğunluğu ve Nota Yü İçeren Eletr Alan Problemlernn ınır Elemanları Yöntemyle İncelenmes Hüseyn ERİŞTİ ve elçu YILDIRIM

Detaylı

Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği

Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği Okullarda Coğraf Blg Sstem Destekl Öğrenc Kayıt Otomasyon Sstem Uygulaması: Trabzon Kent Örneğ Volkan YILDIRIM 1, Recep NİŞANCI 2, Selçuk REİS 3 Özet Ülkemzde öğrenc veller le okul darecler, öğrenc kayıt

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ 96 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya Uyarlanablr Snrsel Bulanık Çıkarım

Detaylı

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ Emrullah ACAR YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Uludağ Ünverstes Mühendslk-Mmarlık Fakültes Dergs, Clt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Emrah YÜRÜKLÜ * Osman

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMLERİ İÇİN FARKLI BİR ATAMA YAKLAŞIMI. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

TRANSPORT PROBLEMLERİ İÇİN FARKLI BİR ATAMA YAKLAŞIMI. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı önetm, ıl: 9, Sayı: 59, Şubat 008 TRANSORT ROBLEMLERİ İÇİN FARKLI BİR ATAMA AKLAŞIMI r. oç. r. Ergün EROGLU Arş. Grv. Fatma LORCU İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Sayısal öntemler Anablm alı Bu çalışmaa

Detaylı

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKÂT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan Al Rıza BOZBULUT

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ELEKTRİK MOTORLARININ KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ELEKTRİK MOTORLARININ KONTROLÜ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK, 6-8 Eylül, Malatya ELEKTRİK MOTORLARININ KONTROLÜ 4 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK, 6-8 Eylül, Malatya F85 DSP le Doğru Akım Motorunun Durum Ger Beslemel

Detaylı

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 007 : 13 : 1 : 911

Detaylı

Yaşam eğrilerini karşılaştırmak için kullanılan skor ve ağırlıklı testler: Sayısal örnekler

Yaşam eğrilerini karşılaştırmak için kullanılan skor ve ağırlıklı testler: Sayısal örnekler www.statstcler.org İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya 6 () - İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya Yaşam eğrler arşılaştırma ç ullaıla sor ve ağırlılı testler: ayısal öreler Duru Karasoy Hacettepe Üverstes

Detaylı

Değişik Yüzey Profiline Sahip Tek Geçişli Plaka Tipli Isı Değiştiricilerinde Isı Transferinin İncelenmesi

Değişik Yüzey Profiline Sahip Tek Geçişli Plaka Tipli Isı Değiştiricilerinde Isı Transferinin İncelenmesi Fırat Ünv. Fen ve Mü. Bl. ergs Sene and Eng. J of Fırat Unv. 18 (4), 569-575, 2006 18 (4), 569-575, 2006 eğşk Yüzey Proflne Sap Tek Geçşl Plaka Tpl Isı eğştrlernde Isı Transfernn İnelenmes Hüseyn BENLİ

Detaylı

ENGELLİ BİR ALAN İÇİNDE OTOMATİK OLARAK HEDEFİNİ BULABİLEN BİR MOBİL ROBOTUN TASARIMI, İMALATI VE HAREKET ALGORİTMALARININ GELİŞTİRİLMESİ

ENGELLİ BİR ALAN İÇİNDE OTOMATİK OLARAK HEDEFİNİ BULABİLEN BİR MOBİL ROBOTUN TASARIMI, İMALATI VE HAREKET ALGORİTMALARININ GELİŞTİRİLMESİ ENGELLİ BİR ALAN İÇİNDE TMATİK LARAK HEDEFİNİ BULABİLEN BİR MBİL RBTUN TASARIMI İMALATI VE HAREKET ALGRİTMALARININ GELİŞTİRİLMESİ Pamkkale Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Yüksek Lsans Tez Elektrk-Elektronk

Detaylı

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM Ekm 26 Clt:14 No:2 Kastamonu Eğtm Dergs 545-556 MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ Özet Aybaba HANÇERLİOĞULLARI Kastamonu Ünverstes, Fen-Edebyat Fakültes, Fzk Bölümü, Kastamonu. Monte Carlo

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa ELECO '0 Elektrk Elektronk ve Blgsaar ühendslğ Sempozumu, 9 Kasım 0 Aralık 0, Bursa Amotrofk Lateral Skleroz (ALS) Hastalığının Destek Vektör aknes le eşhs Dagnoss of Amotrophc Lateral Scleross (ALS) th

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇ (OYA) SİSTEMLERİ VE DEPO BAKIMINDA ROTALAMA PROBLEMİ

OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇ (OYA) SİSTEMLERİ VE DEPO BAKIMINDA ROTALAMA PROBLEMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 2 : 269-277

Detaylı

DÜ EY ELEKTRİK SONDAJI VERİLERİNİN YORUMU

DÜ EY ELEKTRİK SONDAJI VERİLERİNİN YORUMU DÜ EY ELEKTRİK SONDAJI VERİLERİNİN YORUMU Prof.Dr. Ahmet Tuğrul BA OKUR TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI EĞİTİM YAYINLARI NO: 5 ISBN 978-9944-89-969-7 Mll Müdafaa Cad. N: /7 Kızılay/ANKARA Tel: 3 48 4

Detaylı

ÖZET. Alışveriş Merkezlerinin Tanımı, Gelişimi ve Önemi

ÖZET. Alışveriş Merkezlerinin Tanımı, Gelişimi ve Önemi ALIŞVERİŞ MERKEZİ TÜKETİCİLERİNİN TATMİNİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Gaz Ü. İİBF İşletme Bölümü Dr. Metehan TOLON Gaz Ü. İİBF İşletme Bölümü Dr. Nuray GÜNERİ TOSUNOĞLU

Detaylı