Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı"

Transkript

1 MLL ETM BAKANLII MÜFETTLERNN OKUL REHBERLK HZMETLER VE DENETMYLE LGL GÖRÜLER THE OPINIONS OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INSPECTORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE SERVICES AND SUPERVISION OF THESE SERVICES Mehmet GÜVEN Özet Bu aratırmanın amacı, Milli Eitim Bakanlıı Müfettilerinin ortaöretim okullarındaki psikolojik danıma ve rehberlik hizmetleri ve bu hizmetlerin denetimiyle ilgili görülerini belirlemektir. Aratırmanın çalıma grubunu 30 Haziran 11 Temmuz 2008 tarihleri arasında Mula da yapılan program tanıtım seminerine katılan 175 Bakanlık Müfettii oluturmaktadır. Veriler, aratırmacı tarafından hazırlanan ve açık uçlu sorulardan oluan bir anketle toplanmıtır. Anket, katılımcılara seminer sırasında uygulanmıtır. Yanıtlar, frekansları belirlenerek tablolatırılmıtır. Müfettilerce belirtilen görülere dayalı olarak bulgular; okul rehberlik hizmetlerinin bir ihtiyaç olarak algılanması, psikolojik danımanların mesleki geliim çabaları, örenci rehberlik hizmetlerindeki artı gibi olumlu gelimelere karın, okul rehberlik hizmetlerinin birtakım olumsuz görünümlerinin olduunu göstermektedir. Olumsuz görünümler arasında; psikolojik danımanlarla okul yöneticileri arasında iletiim yetersizlii, birçok okulda danıman sayısının azlıı, sınıf rehberlik programının uygulanmasındaki yetersizlikler, kayıt sistemindeki düzensizlik ve eksiklikler dikkati çekmektedir. Müfettiler, okul rehberlik hizmetlerinin denetimiyle ilgili olarak rehberlik servislerinin alan dıı müfettilerce denetlenmesi, denetimler arası sürenin uzunluu ve denetime ayrılan sürenin yetersizlii, denetimin genellikle evrak ve kayıtların incelenmesine dayalı olması gibi birtakım sorunlar da belirtmilerdir. Anahtar Sözcükler: Okul rehberlik hizmetleri, psikolojik danıman, müfetti, denetim Abstract The purpose of this research is to describe the opinions of the Ministry of National Education Inspectors about counseling and guidance services and the supervision of these services in secondary schools. The study group was 175 Ministry of National Education Inspectors participating in a curriculum introduction seminar in Mugla between 30 June and 11 July Data were collected by using an open ended item questionnaire developed by researcher. The questionnaire was administered to participants during the seminar. Responses were tabulated by using frequencies. Findings indicated that despite the positive developments such as perceiving school guidance services as a need, professional development efforts of counselors and increases in student guidance services, a number of negative aspects of the school guidance services were described by the Inspectors. Negative aspects included the lack of communication between counselors and school administrators, shortage of counselors in many schools, deficiencies in implementation of the classroom counseling curriculum and lack of a clear and concise recording system. Inspectors also described a number of problems related to supervision of guidance services including supervision of guidance services by inspectors from outside the field, long intervals between supervision periods, insufficient time allocated for supervision and supervising guidance services most often by reviewing documents and records. Key Words: school guidance services, counselor, inspector, supervision GR Okullarda psikolojik danıma ve rehberlik (PDR) hizmetleri, örencinin kendini daha iyi tanıması ve özelliklerinin farkına varması, fırsatlarını ve seçeneklerini tanıması, kendisi için gerçekçi kararlar alabilmesi, potansiyellerini gelitirebilmesi, karılatıı engel ve sorunlarla ba edebilmesi ve çevresine uyum salayabilmesi için yürütülen psikolojik yardım hizmetleridir. Milli Eitim Bakanlıı Rehberlik ve Psikolojik Danıma Hizmetleri Yönetmelii ne (2001) göre rehberlik ve psikolojik danıma hizmetlerinin amacı, Türk Milli Eitim Sisteminin genel amaçları çerçevesinde örencilerin kendilerini gerçekletirmelerine, eitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizil güçlerini en uygun ekilde kullanmalarına ve gelitirmelerine yöneliktir. Bu amaç çerçevesinde yürütülen çalımalar temelde uzmanlık iidir, fakat bir okulda psikolojik danımanın okul personelini ie karıtırmadan tek baına bu hizmetleri yürütmeye çabalaması uygun bir davranı deildir. PDR Bu çalıma, Haziran 2009 tarihlerinde Ankara da düzenlenmi olan Uluslar arası Katılımlı Ulusal Eitim Denetimi Sempozyumu nda sözel bildiri olarak sunulmutur. Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Mesleki Eitim Fakültesi Eitim Bilimleri Bölümü,

2 hizmetlerinin önemli bir ilkesi olarak, bu hizmetlerin etkili ve verimli bir ekilde sunulabilmesi ve amacına ulaabilmesi için okuldaki personel ile ibirlii ve ortak bir anlayı içinde yürütülmesi gerekmektedir. Bu nedenle okulda psikolojik danıman, okul müdürü, müdür yardımcısı, sınıf rehber öretmeni ve ders öretmenlerinin yapacaı görevler M.E.B. Rehberlik ve Psikolojik Danıma Hizmetleri Yönetmelii nde (2001) ayrıntılı bir ekilde belirtilmitir. Bu görevlerin beklenildii ekilde yerine getirilmesinde okul personelinin isteklilii, anlayı ve ibirlii önemlidir. Ülkemizde okul yöneticileri ve öretmenlerin PDR hizmetlerine ve psikolojik danımanın görevlerine ilikin algı, anlayı ve deerlendirmeleri konusunda yapılan bazı aratırmaların (Gültekin, 1984; Paskal, 2001; Güven, 2004; Nazlı, 2007) sonuçları, bu konuda bazı eksikliklerin ve yanlı anlayıların olduunu göstermektedir. Bu durum, okullarda konsültasyon hizmetlerinin gereini ve önemini ortaya koymaktadır. Konsültasyon (müavirlik-danıma) çalımalarının amacı, okuldaki yönetici ve öretmenlerin daha yeterli ve ortak bir anlayıa sahip olmasını ve böylece okuldaki çalımalarda bu anlayıın esas alınmasını ve tüm olanakların bu anlayıa uygun bir biçimde kollanılmasını salamaktır (Kepçeolu, 1994, s.122). Dier bir deyile konsültasyon çalıması, psikolojik danıman ile örencinin eitimi ve yetitirilmesiyle ilgili bir ya da daha fazla kiinin (öretmen, yönetici, veli ) ibirlii içinde, örencinin gelimesine yönelik olarak kurdukları yardım ilikisidir (Akman, 1994). Konsültasyon çalımalarının ortak anlayı ve ibirliini gelitirmenin yanında asıl amacı örencilerin yararına çalımalar yapılmasıdır. Bozic ve Carter (2002) tarafından öretmenlerle yapılan konsültasyon çalımasının yararları incelenmitir. Çalımanın sonucunda katılımcıların %84 ü konsültasyon çalımasının kendileri için yararlı bir zaman etkinlii olduunu, %92 si sınıflarındaki örencilerinin çalımalarıyla daha yakından ilgilenir olduunu, %80 i sınıfta kullanabilecekleri stratejilerde artı olduunu ve %56 sı özel eitime muhtaç çocuklarla çalımada kendilerine daha güvenir olduklarını belirtmilerdir. Bu sonuçlardan da anlaılacaı gibi okullardaki kosültasyon çalımalarının örencilere olumlu yansıyan yönleri bulunmaktadır. Okullardaki hizmetler, yönetim, eitim-öretim ve örenci kiilik hizmetleri olarak örgütlenmitir (Özgüven, 1999, s.53). Bu hizmetlerin üçü de birbiri ile ilikili hizmetlerdir ve bu hizmetlerin temel amacı, bireyin doutan getirmi olduu gizilgüçlerini/kapasitelerini ya da özünü gerçekletirmesi suretiyle kendisi ve toplum için yetimesine yardımcı olmaktır (ahin, 2008, s.6). Okullarda bu hizmetlerin etkili ve verimli bir ekilde yürütülmesi için yönetim, denetim ve deerlendirme etkinliklerinin önemli bir yeri vardır. Okulda denetim ve deerlendirmeler okulun amaçlarına ulama derecesi hakkında yargıya varmak üzere yapılır. Bu nedenle denetim ve deerlendirme, okul çalıanlarının okulun amaçlarına ulamasındaki katkı derecelerinin, bu katkıyı salayacak yeterliklerinin belirlenmesi sürecidir (Bircan ve Sefunç, 2006, s.235). Milli Eitim Bakanlıı Tefti Kurulu Bakanlıınca (2007) hazırlanmı olan Lise ve Dengi Okullar Denetim Rehberi nde denetim; genel olarak kamuda, özel ve tüzel kiilii bulunan kurum ve kurulularda yapılmakta olan ilerin; kaynak, imkan ve artlar dikkate alınarak, yasal çerçeve ile belirlenen amaç, öngörülen temel ilke ve hedeflere uygunluunu, doruluunu, düzenliliini, verimliliini, ekonomikliini, etkinliini; objektif, geçerli ve güvenilir ölçütlere göre karılatırma yapabilme, ulusal standartlara ve planlanan esaslara göre durumunu ortaya koyma, giderilebilir eksikler için rehberlikte bulunma, deiim ve geliim için öneriler getirme sürecidir eklinde tanımlanmakta ve denetimin, plânlama ve uygulamaların hedefe ulaıp ulamadıının belirlenmesi, varsa eksik ve sapmaların düzeltilmesi amacıyla yapıldıı belirtilmektedir. Okullarda okul yöneticilerinin de yönetim ve denetim görevleri yanında, Türk eitim sisteminde denetim etkinlikleri bakanlık ve ilköretim denetmenleri aracılıı ile gerçekletirilmektedir (Yılmaz, 2009). Ortaöretim kurumları bakanlık müfettilerince, ilköretim kurumları ise ilköretim müfettilerince denetlenmektedir. Dolayısıyla okullardaki rehberlik hizmetleri ve okul psikolojik danımaları da bu kapsamda deerlendirilmektedir. Okul PDR hizmetlerinin denetiminde görev alan müfettilerin okullardaki PDR hizmetlerinin genel durumu ve bu hizmetlerin denetimine ilikin görü ve izlenimlerinin belirlenmesi, bu hizmetlerin etkiliinin artırılması ve bu konuda yapılacak çalımaların planlanmasında katkı salayıcı olacaktır. Bu nedenle bu aratırmada, Milli Eitim Bakanlıı Müfettilerinin ortaöretim okullarındaki PDR hizmetleri ve bu hizmetlerin denetimiyle ilgili görülerini belirlemek amaçlanmıtır. Bu amaç çerçevesinde aratırmada u sorulara cevap aranmıtır: 1. Milli Eitim Bakanlıı Müfettilerinin ortaöretim okullarındaki PDR hizmetleriyle ilgili görüleri nelerdir? 2. Bakanlık Müfettilerinin ortaöretim okullarındaki PDR hizmetlerinin denetimi konusunda karılaılan sorunlara ilikin görüleri nelerdir? 3. Bakanlık müfettilerinin okul PDR hizmetlerinin denetimiyle ilgili önerileri nelerdir?

3 YÖNTEM Çalıma Grubu Aratırmanın çalıma grubunu 30 Haziran 11 Temmuz 2008 tarihleri arasında Mula da yapılan Ortaöretim ders programları tanıtımı seminerine katılan yaklaık 210 Bakanlık Müfettii arasından çalımaya gönüllü olarak katılan 175 müfetti oluturmaktadır. Bakanlık Müfettileriyle ilgili kiisel bilgileri de ortaya koymak amacıyla çalıma grubunun branlara, kıdeme, eitim durumuna, cinsiyete, müfettilikteki çalıma süresine ve okul rehberlik çalımalarının denetiminde bulunup bulunmamaya göre daılımları aaıda tablolar halinde verilmitir. Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı Alan Eitimi (Bran) n % Matematik Türk Dili ve Edebiyatı ngilizce Teknik Eitim Kimya Tarih Fizik Biyoloji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Corafya Felsefe Beden Eitimi Resim ktisat Müzik letme-muhasebe Çocuk Geliimi Psikolojik Danıma ve Rehberlik Eitim Yönetimi Ticaret Turizm Kamu Yönetimi Sosyoloji Almanca Bilgisayar Fen Bilgisi Hukuk Sanat Tarihi Belirtilmeyen Tablo 1 deki verilerden, aratırmanın çalıma grubunu oluturan müfettilerin çeitli branlara sahip olduu; matematik, Türk dili ve edebiyatı, ngilizce ve teknik eitim branlarından müfettilerinin sayılarının dier branlara göre daha fazla olduu görülmektedir. Tablo 2: Çalıma grubunun meslekteki kıdeme göre daılımı Kıdem n % 1 5 yıl yıl yıl yıl yıl yıl yıl yıl ve üzeri Belirtilmeyen Tablo 2 deki verilerden, çalıma grubunu oluturan müfettilerin %35.42 sinin yıl arası kıdeme sahip olduu, bunu sırası ile yıl ve yıl arası çalıanların izledii görülmektedir. Tablo 3: Çalıma grubunun eitim durumuna göre daılımı Eitim Durumu n % Lisans Yüksek Lisans Doktora

4 Tablo 3 te görüldüü gibi aratırma kapsamına alınan Bakanlık Müfettilerinin çounluu (%76.57) lisans eitimine sahiptir. %22.86 sı ise yüksek lisans eitimi almıtır. Tablo 4. Çalıma grubunun cinsiyete göre daılımı Cinsiyet n % Kadın Erkek Tablo 4 teki verilerden, çalıma grubunu oluturan Bakanlık Müfettilerin çounluunun (%90.86) erkek olduu anlaılmaktadır. Tablo 5: Bakanlık Müfettiliindeki çalıma süresine göre daılım Müfettilikteki çalıma süresi n % 1 2 yıl yıl yıl yıl yıl yıl ve üzeri Belirtilmeyen Tablo 5 de görüldüü gibi çalıma grubunu oluturan müfettilerin önemli bir kısmını (%44) müfettilikte henüz 1-2 yıl çalımı olanlar oluturmaktadır. Bunu sırası ile 3-5 yıl (%22.86), yıl (%13.71) ve 21 yıl ve üzeri (%12.57) çalıanlar izlemektedir. Tablo 6: Okul Rehberlik çalımalarının denetiminde bulunup bulunmamaya göre daılım Denetimde Bulunma n % Evet Hayır Tablo 6 da görüldüü gibi, çalıma grubunu oluturan müfettilerin %85.71 i bugüne kadar okul rehberlik çalımalarının denetiminde bulunduunu, %14.29 u ise bulunmadıını belirtmilerdir. Veri Toplama Aracı Aratırmada katılımcılara bu aratırma için hazırlanan bir anket uygulanmıtır. Anketin hazırlanmasının ilk aamasında aratırmacı tarafından bir taslak form hazırlanmıtır. Hazırlanan bu form, kapsamı ve içerdii soruların anlaılırlıı bakımından alanla ilgili iki öretim elemanı ve üç Bakanlık Müfettiinin görüüne sunulmutur. Alınan görü ve öneriler dorultusunda ankete son ekli verilmitir. Ankette, Bakanlık Müfettileriyle ilgili kiisel bilgiler, ortaöretim okullarındaki PDR hizmetlerinin genel durumu, denetim sorunları ve denetime ilikin öneriler konusunda açık uçlu sorular yer almaktadır. Verilerin Toplanması Veri toplama aracı, Bakanlık Müfettilerine yönelik yürütülen ortaöretim ders programlarının tanıtımı semineri sırasında aratırmacı tarafından uygulanmıtır. Uygulamadan önce, çalımayla ve anketin yanıtlanmasıyla ilgili açıklamalar yapılarak katılımcıların isimlerini belirtmeden anketteki sorulara serbestçe yanıt vermeleri salanmıtır. Verilerin Deerlendirilmesi Katılımcıların kiisel niteliklerine ilikin sorulara verdikleri yanıtların frekans ve yüzdeleri hesaplanarak daılımları belirlenmitir. Okul rehberlik hizmetleri ile ilgili açık uçlu sorulara verilen yanıtların deerlendirilmesinde ise her bir soruya verilen yanıtlar incelenerek kendi aralarındaki benzerliklerine göre gruplandırılmı, tablolatırılmı ve deerlendirilmitir. BULGULAR VE YORUM Bu bölümde, aratırmada elde edilen bulgular sırasıyla ve tablolar halinde verilmi ve yorumlanmıtır. Tablo 7 de aratırma grubunu oluturan Bakanlık Müfettilerinin ortaöretim okullarındaki PDR hizmetleriyle ilgili olumlu görüleri verilmitir.

5 Tablo 7. Bakanlık Müfettilerinin okul PDR hizmetleriyle ilgili olumlu görüleri Belirtilme Olumlu görüler sayısı Alanında yeterli, ilgili ve gayretli rehber öretmenlerin olması 22 Okul rehberlik hizmetlerinin bir ihtiyaç olarak algılanması 19 Rehber öretmenlerin örencilerle ilgilenmelerinde artı var 16 Örencilere gerekli eitsel ve mesleki rehberliin yapılması 16 Rehber öretmenlerin kendilerini gelitirme gayreti içinde olması 13 Örenciyi tanıma tekniklerinin uygulanması ve deerlendirilmesi 13 Okul rehberlik hizmetlerinin yaygınlaması 12 Okul rehberlik hizmetleri konusunda olumlu gelimeler var 11 Rehberlik hizmetlerinin verimlilii ve düzenliliinde artı var 10 Yeni sınıf rehberlik programının örenciler için yararlı olması 10 Rehberlik çalımalarının programlı bir ekilde yürütülmesi 9 Birçok okulda rehber öretmen bulunması 9 Velilerle görümelerde ve ilgilenmede artı gözlenmesi 8 Rehberlik çalımaları için uygun mekânlar oluturma çabası 7 Rehberlik hizmetlerinin örencilerin geliimine katkı salaması 6 Örencilerin rehber öretmene yönelik olumlu algıları ve güven 6 Dosyalama ve arivleme sistemindeki gelimeler 5 Rehber öretmenlerin dier öretmenlerle ibirlii içinde olması 4 Ders programında ayrı bir rehberlik saatinin olması 3 Okullarda rehber öretmenlere verilen deerde artı var 3 Öretmenlere ve velilere rehberlikle ilgili doküman verilmesi 3 Sınıf rehberlik programının rehber öretmenlerce beenilmesi 3 RAM ile program alı verii iyi durumda 3 Sınıf öretmenlerinin rehberlik saatinde ne yapacaklarını bilmesi 3 Özel okullardaki rehberlik çalımaları daha sistemli ve etkin 2 Okullarda rehber öretmen sayısındaki artı 2 Çevrenin örenciler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltması 1 Genellikle mevzuata uygun çalımalar yapılması 1 Okullarda sorunların belirlenmesi ve çözümünde öncülük etmesi 1 Okulların kendi PDR programlarını hazırlamada özerk olması 1 Tablo 7 deki bulgulardan, Bakanlık müfettilerinin okul PDR hizmetleri ile ilgili olarak bazı olumlu izlenimlere sahip oldukları anlaılmaktadır. Özellikle rehber öretmenlerin alanlarında yeterli olarak algılanmaları, okullarda rehberlik hizmetlerinin bir ihtiyaç olarak görülmesi, örencilere yönelik eitsel ve mesleki rehberlik çalımalarındaki artı, rehber öretmenlerin kendilerini gelitirme gayreti içinde olmaları, okullarda rehberlik hizmetlerinin gittikçe yaygınlatıı ve bu hizmetlerin verimliliinde bir artı olduu, yeni sınıf rehberlik programının örenciler için yararlı olduu eklindeki olumlu görüler ilk sıralarda yer almaktadır. Bu bulgulardan, ortaöretim okullarındaki PDR hizmetleriyle ilgili bazı olumlu gelimelerin olduu anlaılmaktadır. Ancak bu konudaki olumlu görülerin yanında bazı olumsuz görü ve izlenimler de bulunmaktadır. Tablo 8 de aratırma grubunu oluturan Bakanlık Müfettilerinin ortaöretim okullarındaki PDR hizmetleriyle ilgili olumsuz görüleri verilmitir. Tablo 8: Bakanlık Müfettilerinin okul PDR hizmetleriyle ilgili olumsuz görüleri Belirtilme Olumsuz görüler sayısı Rehber öretmenin okul yönetimi ve öretmenlerle iletiim eksiklii 22 Örenci tanıma tekniklerinin sonuçlarının yeterince paylaılmaması 18 Çou okulda rehber öretmen sayısının azlıı ve yokluu 15 Evrak ilerine fazla zaman harcanması, her eyin kaıt üzerinde kalması 14 Sınıf rehberlik programının uygulanmasındaki eksiklikler 11 Rehber öretmenlerin çalımalarını mesai saatleriyle sınırlandırması 11 Kayıt tutmada yetersizlikler ve düzensizlikler 11 Rehber öretmenlerin alan bilgisi ve becerisinde eksiklik 10 Örencilerin sorunları için yeterli çözüm üretilememesi 10 Rehber öretmenlere görevlerinin dıında iler yüklenmesi 9 Örencilerin yeterince tanınmaması 9 Okul rehberlik servislerinin fiziki donanım eksiklii 9 Rehber öretmenlerin odalarına fazla baımlı olmaları 9 Okul yönetiminin rehberliin önemini ve amacını kavrayamaması 9 Rehber öretmenlerin görevlerini yeterince yapmamaları 8 Öretmenlerin rehberlik hizmetlerinin önemine inanmamaları 8 Rehber öretmenlerin sınıf rehber öretmenlerine destek olmaması 6 Örencilerle bireysel görümelere yeterince yer verilmemesi 6 Rehberlik hizmetleriyle ilgili mevzuatın yeterince bilinmemesi 6 Velilerle ilgili çalımaların yetersizlii 6 Sınıf rehber öretmenleri yeterli rehberlik bilgi ve becerine sahip deil 5

6 Sınıf rehber öretmenlerinin rehberlik konusundaki isteksizlii 5 Okuldaki tüm örencileri kapsayıcı çalımalar yapılmaması 5 kili öretimde altı saatlik mesai sorun yaratıyor 5 Rehber öretmenlerin örencilerle iletiimi yeterli deil 4 Rehber öretmenlerin kendilerini öretmenlerden üst konumda algılaması 4 Rehber öretmenler kiisel geliime yardımda yetersiz kalıyorlar 4 Rehber öretmenlerin kendilerini gelitirmeye istekli olmamaları 4 Bazı rehber öretmenlerin ölçme aracı uygulamanın ilerisine geçememesi 4 Okulun özelliklerinin dikkate alınmaması 3 Bazı rehber öretmenlerin sınıf rehberlik programını anlamamı olması 3 Örencileri izleme çalımalarının yetersizlii 3 Rehberlik çalımalarının tamamen rehber öretmene bırakılmak istenmesi 3 Örencilerin ihtiyaçlarının yeterince belirlenmemesi 3 Önleyici rehberlik çalımalarının yetersizlii 3 Rehber öretmenlerin ilerini öretmenlere devrederek yürütme eilimi 2 Özel eitime muhtaç örencilerle yeterince ilgilenilmemesi 2 Rehberlik programının kazanımlarının ileniinde zaman yetersizlii 2 Dosyaların ve evrakların sadece denetim için hazırlanması 2 Çalıma takvimine ve planına uyulmaması 2 Rehberlik hizmetlerinin örencilere yeterince tanıtılmaması 2 Rehberlik yürütme komisyonunun etkin çalımaması 2 Gizlilik gerekçesiyle bazı kayıtların müfettilere gösterilmemesi 2 Rehber öretmenlerin birden fazla okulda görevlendirilmesi 1 Rehber öretmenin örencilere olumsuz örnek olması 1 Okulda birden fazla rehber öretmen olduunda aralarında anlamazlık yaanması 1 Tablo 8 deki bulgular incelendiinde, aratırma grubunu oluturan Bakanlık Müfettilerinin okullardaki PDR hizmetleriyle ilgili bazı olumsuz görü ve izlenimlere sahip oldukları anlaılmaktadır. Olumsuz izlenimler arasında; rehber öretmenlerin okul yönetimi ve öretmenlerle iletiim eksiklii, örenci tanıma tekniklerinin sonuçlarının yeterince paylaılmaması, çou okulda rehber öretmen sayısının azlıı ve yokluu, evrak ilerine fazla zaman harcanması, her eyin kâıt üzerinde kalması, sınıf rehberlik programının uygulanmasındaki eksiklikler, rehber öretmenlerin çalımalarını mesai saatleriyle sınırlandırması ve odalarına fazla baımlı kalmaları, kayıt tutmada yetersizlikler ve düzensizlikler, rehber öretmenlerin alan bilgisi ve becerisinde eksiklik, örencilerin sorunları için yeterli çözüm üretilememesi, rehber öretmenlere görevlerinin dıında iler yüklenmesi, okul rehberlik servislerinin fiziki donanım eksiklii, okul yönetiminin rehberliin önemini ve amacını yeterince kavrayamaması gibi olumsuz durumların ilk sıralarda yer aldıı görülmektedir. Bu konudaki bulgular, ortaöretim okullarındaki PDR hizmetleri konusunda önemli eksikliklerin olduunu ortaya koymaktadır. Özellikle okul yönetimipsikolojik danıman-öretmenler arası iletiim eksiklii rehberlik hizmetlerinin etkililiini azaltabilecek bir durumdur. Okul personeli arasında gerekli iletiim ve ibirliinin salanmasında okul psikolojik danımanının yanı sıra okul yönetimi ve öretmenlere de sorumluluk dümektedir. Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde ibirliinin incelendii bir aratırmada, ibirliinin yüksek olduu okullarda yüksek idare destei, gelitirici iletiim, olumlu PDR anlayıı, psikolojik danımanın çaba ve motivasyonu, isteklilik, eitim ve geliime önem veren bir anlayı, önleyici PDR anlayıı, örenci ihtiyaçlarına duyarlılık, sorumlulukların yerine getirilmesi, danımanın rolünün benimsenmesi ve yüksek düzeyde veli katılımı gibi faktörlere rastlanmıtır(akba ve Çam, 2003). Bu nedenle okullarda rehberlik hizmetlerinin verimliliinde ibirlii ilkesine balı kalınmasının önemi yadsınamaz. Bu konuda okul psikolojik danımanı kadar okul yönetiminin de anlayı ve tutumu önemlidir. Psikolojik danımanların okul yöneticileriyle ilikilerinin incelendii bir aratırmada (Güven, 2003) ilikilerde ciddi sorunlar yaanmadıı, ancak dikkate alınması gereken bazı konuların olduu ortaya çıkmıtır. Özellikle okul yöneticilerinin rehberlik hizmetleri konusundaki bilgi ve anlayılarında, rehberlik çalımalarını desteklemelerinde bazı eksiklikler olduu ve bazı okul yöneticilerinin psikolojik danımanlardan görevleri dıındaki ilerde de görev almalarını istedikleri belirlenmitir. Okul yöneticilerinin PDR hizmetlerini algılamaları konusunda yapılan bir baka çalımada (Nazlı, 2007) ise, okul yöneticilerinin PDR hizmetlerinin amacını ve okullardaki uygulamalarını yeterince bilmedikleri, mevcut rehberlik hizmetlerinin çeitli sorunlarını algılamadıkları, rehberlik hizmetlerinin toplumun ve örencilerin ihtiyaçlarını karılamadıını düündükleri, ancak ihtiyaca cevap veremeyen bu hizmetin nasıl yapılandırılacaı hakkında fikirlerinin olmadıı belirlenmitir. Bu tür eksikliklerin ve sorunların giderilmesinde okul psikolojik danımanlarının da anlayı ve tutumu önemlidir. Okul danımanları mesleiyle ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirmenin yanında okulda konültasyon hizmetleri kapsamındaki çalımaları da istenilen düzeyde yürüttüünde rehberlik hizmetleri konusundaki anlayı ve ibirliinde gelimeler olacaktır.

7 Tablo 9 da aratırma grubunu oluturan Bakanlık Müfettilerinin ortaöretim okullarındaki PDR hizmetlerinin denetimi konusunda karılaılan sorunlara ilikin görüleri verilmitir. Tablo 9: Bakanlık Müfettilerinin okul PDR hizmetlerinin denetimiyle ilgili sorunlara ilikin görüleri Belirtilme Denetimle lgili Sorunlar sayısı Bu konuda sorun yok 32 Rehberlik hizmetlerinin alan dıı müfettilerce denetlenmesi 27 Denetim için ayrılan sürenin yetersizlii 22 Her müfettiin rehberlik konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip olmaması 10 Denetimin genellikle evrak üzerinden yapılması 9 Denetimler arası sürenin uzunluu 5 Denetimde süreklilik ve izlemenin olmaması 4 Gizlilii olan evrakların müfettilere gösterilmek istenilmemesi 3 Rehber öretmenlerin dier okul çalıanlarıyla egüdüm içinde olmaması 3 Bazı sorunlar var 3 Bazı rehber öretmenlerin rehberlie açık olmaması 2 Örenci ve velilerin denetimin dıında kalması 2 Denetimde süreç deerlendirilmesine yer verilmemesi 2 Deerlendirme ölçütlerinin somut olmaması 2 Müfettilerin önem verdikleri konuların ve denetim yönteminin farklılıı 2 Denetime yönelik olumsuz algılar 2 Rehber öretmenlerin çalıtıkları kurumu yeterince tanımamaları 1 Okul müdürlerinin denetimle ilgili bilgilerinin yetersizlii 1 Rehber öretmenlerin sadece yaptıklarını göstermek istemesi 1 Müfetti sayısının azlıı 1 Denetim için ayrılan bütçenin yetersizlii 1 Rehber öretmenlerin rehberlie ihtiyaçlarının olması 1 Denetimler sırasında rehber öretmenlerin çalıma saatlerinin dolduunu belirtmeleri 1 Bakanlıın rehberlik konusundaki gelimelerle ilgili çalımasının olmaması 1 Bu sorunun cevabının kendi kurumumuzda tartıılmasını doru buluyorum 1 Bo bırakan 58 Ortaöretim okullarındaki rehberlik hizmetlerinin denetimi ile ilgili olarak ankette yer alan Size göre ortaöretim okullarımızın denetimi ile ilgili sorunlar var mı? Varsa lütfen yazınız eklindeki soruya çalıma grubunun %33.14 ünün (58 müfetti) yanıt vermedii gözlenmitir. Bu durum, denetimle ilgili sorunların genellikle müfettilerin kendi aralarında ve kurumlarında paylaılması gerektii anlayıından kaynaklanabilir. Tablo 9 daki bulgulardan, müfettilerin 32 sinin (%18.28) bu konuda bir sorun görmedii anlaılmaktadır. Önemli görülen sorunlar arasında ise rehberlik hizmetlerinin alan dıı müfettilerce denetlenmesi, denetim için ayrılan sürenin yetersizlii, her müfettiin rehberlik konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip olmaması, denetimin genellikle evrak üzerinden yapılması, denetimler arası sürenin uzunluu, denetimde süreklilik ve izlemenin olmaması gibi sorunların ilk sıralarda yer aldıı görülmektedir. Bu bulgulardan, okul rehberlik hizmetlerinin denetimi konusunda çözüme kavuturulması gereken bazı sorunların olduu anlaılmaktadır. MEB Tefti Kurulu Bakanlıınca (2007) hazırlanan Lise ve Dengi Okullar Denetim Rehberi nde de belirtildii gibi yapılan faaliyetlerden istenilen verimin alınması, beklenen fayda ve geliimin salanması, faaliyetlerin baarı ile sürdürülebilmesi, sürekli ve etkili bir denetimle salanabilir. Bu nedenle bu konudaki sorunların çözümü için çalımalar yapılmasında yarar vardır. Özellikle PDR hizmetlerinin denetiminde bulunacak müfettilerin bu hizmetler konusunda daha yeterli bilgi ve donanıma sahip olmalarının salanması gerekir. lköretim Müfettilerinin rehber öretmenlerin denetimine ilikin yeterlik algılarının incelendii bir aratırmada (Dönmez, Kaya ve Çivitçi, 2003), ilköretim müfettilerinin rehber öretmenleri deerlendirmeyle ilgili birçok konuda kendilerini çounlukla ya da tamamen yeterli algıladıkları, ancak uzmanlık bilgisi gerektiren bazı konularda ise kendilerini kısmen yeterli algıladıkları belirlenmitir. Bakanlık müfettileriyle de yürütülebilecek benzer bir çalımanın sonuçlarına dayalı olarak, PDR hizmetlerinin denetiminde görev alacak Bakanlık Müfettilerinin bu konudaki eksikliklerinin giderilmesine yönelik çalımalar yapılabilir. Tablo 10 da aratırma grubunu oluturan Bakanlık Müfettilerinin ortaöretim okullarındaki PDR hizmetlerinin ve çalımalarının denetimiyle ilgili önerileri verilmitir. Tablo 10. Bakanlık Müfettilerinin okul PDR hizmetlerinin ve çalımalarının denetimiyle ilgili önerileri Belirtilme Denetimle lgili Öneriler sayısı Rehberlik hizmetleri mümkün olduunca PDR alanından müfettilerce denetlenmeli 23 Rehberlikle ilgili gelimeler konusunda Bakanlık Müfettilerine yönelik hizmet içi eitim çalımaları düzenlenmeli 12

8 Gizlilik nitelii taıyan evrakların da müfettilerce incelenebilmesi 9 Denetimler daha sık aralıkla ve yeterli zaman diliminde yapılmalı 9 Rehber öretmenleri gelitirici hizmet içi eitim çalımaları yapılmalı 8 Rehber öretmenler okul yönetimi ve öretmenlerle egüdümlü çalımalı 8 Okul PDR programları okulun özelliklerine uygun olmalı 7 Rehber öretmenler denetim konusunda eletiriye açık olmalı 7 Denetimle ilgili geri bildirim verilmeli 6 Rehberlik çalımaları konusunda sadece rehber öretmen deil, tüm ilgililer denetlenmeli 5 Rehber öretmenlerin çalıma saatleri artırılmalı 5 Rehber öretmenler örencileri tanımaları için sınıfa daha çok girmeli 5 Denetim ve deerlendirmede hizmetlerin örenciler üzerindeki etkilerine de bakılmalı 4 Rehberlik ve Aratırma Merkeziyle iletiim açık tutulmalı 4 Rehberlik çalımalarının denetiminde görev alacak müfettiler bu konuda kendilerini gelitirmeli 4 Rehberlik çalımalarının sonuçları nicelik deil, nitelik açısından deerlendirilmeli 3 Rehber öretmenler denetim hakkında ön bilgi edinmeli 3 Rehberlik konusunda okul müdürlerine de hizmet içi eitim verilmeli 3 Örencilere randevu verilerek çalıılmalı 2 Dosyalama sistemleri gelitirilmeli 2 Okul rehberlik yürütme komisyonunu etkililii artırılmalı 2 Denetim kontrole ve eletiriye yönelik deil, gelitirmeye yönelik olmalı 2 Rehber öretmenlerin evraklar arasında boulmamaları gerekir 2 Her okulda rehber öretmen bulunmalı 2 Denetim ve deerlendirme süreç odaklı olmalı 1 Denetimle ilgili ölçütler daha belirgin hale getirilmeli 1 Okul rehberlik servisleri daha uygun ortamlar haline getirilmeli 1 Bo bırakan 78 Ortaöretim okullarındaki rehberlik hizmetlerinin ve çalımalarının denetimiyle ilgili önerilere ilikin soruya çalıma grubunun %44.57 sinin (78 müfetti) yanıt vermedii gözlenmitir. Bu durum da, denetimle ilgili konuların genellikle müfettilerin kendi kurumlarında paylaılması gerektii anlayıından kaynaklanabilir. Tablo 10 daki bulgular incelendiinde, bu konudaki önerilerin bir kısmının rehberlik çalımalarının denetimiyle bir kısmının da rehberlik hizmetleriyle ilgili olduu görülmektedir. Bakanlık müfettilerinin okul rehberlik hizmetlerinin denetimi ile ilgili balıca önerileri arasında; okul rehberlik hizmetlerinin mümkün olduunca rehberlik alanından müfettilerce denetlenmesi, rehberlikle ilgili gelimeler konusunda Bakanlık Müfettilerine yönelik hizmet içi eitim çalımalarının düzenlenmesi, gizlilik nitelii taıyan evrakların da müfettilerce incelenebilmesi, denetimlerin daha sık aralıkla ve yeterli zaman diliminde yapılması, rehber öretmenlerin denetim konusunda eletiriye açık olmaları, denetimle ilgili geri bildirim verilmesi, rehberlik çalımaları konusunda sadece rehber öretmen deil, tüm ilgililerin denetlenmesi gibi önerilerin ilk sıralarda yer aldıı görülmektedir. Rehberlik çalımalarının denetimiyle ilgili bu öneriler yanında Bakanlık Müfettilerinin okullardaki rehberlik hizmetleriyle ilgili bazı genel önerileri de bulunmaktadır. Bunlar arasında; rehber öretmenleri gelitirici hizmet içi eitim çalımalarının yapılması, rehber öretmenlerin okul yönetimi ve öretmenlerle egüdümlü çalıması, okul PDR programlarının okulun özelliklerine uygun olması gibi öneriler sayılabilir. Bakanlık Müfettilerinin bu konudaki önerilerine dayalı olarak yapılacak çalımaların, okul PDR hizmetlerinin etkililiini ve verimini önemli ölçüde artıracaı söylenebilir. SONUÇ VE ÖNERLER Milli Eitim Bakanlıı Müfettilerinin ortaöretim okullarındaki PDR hizmetleri ve bu hizmetlerin denetimiyle ilgili görülerinin belirlendii bu aratırmada, okullardaki rehberlik hizmetleriyle ilgili olumlu algılar ve gelimelerin yanında olumsuz bulunan bazı durumların da olduu ortaya çıkmıtır. Olumlu bulunan durumlar arasında; rehber öretmenlerin alanlarındaki yeterlilii, okullarda rehberlik hizmetlerinin bir ihtiyaç olarak görülmesi, örencilere yönelik eitsel ve mesleki rehberlik çalımalarındaki artı, rehber öretmenlerin kendilerini gelitirme gayreti içinde olmaları, okullarda rehberlik hizmetlerinin verimliliinde bir artı, yeni sınıf rehberlik programının örenciler için yararlı olması sayılabilir. Olumsuz izlenimler arasında; rehber öretmenlerin okul yönetimi ve öretmenlerle iletiim eksiklii, örenci tanıma tekniklerinin sonuçlarının yeterince paylaılmaması, çou okulda rehber öretmen sayısının azlıı ve yokluu, evrak ilerine fazla zaman harcanması, her eyin kâıt üzerinde kalması, sınıf rehberlik programının uygulanmasındaki eksiklikler, rehber öretmenlerin çalımalarını mesai saatleriyle sınırlandırması ve odalarına fazla baımlı kalmaları, kayıt tutmada yetersizlikler ve düzensizlikler, rehber öretmenlerin alan bilgisi ve becerisinde eksiklik, örencilerin sorunları için yeterli

9 çözüm üretilememesi, rehber öretmenlere görevlerinin dıında iler yüklenmesi, okul rehberlik servislerinin fiziki donanım eksiklii, okul yönetiminin rehberliin önemini ve amacını yeterince kavrayamaması gibi durumların ilk sıralarda yer aldıı görülmektedir. Bu konudaki bulgular, ortaöretim okullarındaki PDR hizmetleri konusunda önemli eksikliklerin olduunu ortaya koymaktadır. Okullardaki psikolojik danıma ve rehberlik hizmetlerinin denetimi konusunda önemli görülen sorunlar arasında; rehberlik hizmetlerinin alan dıı müfettilerce denetlenmesi, denetim için ayrılan sürenin yetersizlii, her müfettiin rehberlik konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip olmaması, denetimin genellikle evrak üzerinden yapılması, denetimler arası sürenin uzunluu, denetimde süreklilik ve izlemenin olmaması gibi sorunların olduu ortaya çıkmıtır. Aratırmadan elde edilen bulgulara dayalı olarak aaıda bazı öneriler verilmitir: Örenciyi tanıma tekniklerinin sonuçlarından daha çok yararlanılmalı, gerektiinde sonuçlar örenci, öretmen, okul yönetimi ve velilerle uygun bir ekilde paylaılmalıdır. Rehber öretmeni bulunmayan veya rehber öretmen sayısı yetersiz olan okullara rehber öretmen atamasında öncelik verilmelidir. Sınıf rehberlik programının uygulanmasıyla ilgili eksikliklerin giderilmesine ve bu konuda öretmenlerin gelitirilmesine yönelik çalımalar yapılmalıdır. Okul rehberlik servisleri örencilere daha iyi hizmet verebilecek mekânlar haline getirilmelidir. Örenciyi tanıma ve bireysel görüme hizmetleri artırılmalıdır. Rehberlik hizmetlerinin mümkün olduunca psikolojik danıma ve rehberlik alanında yetimi müfettilerce denetlenmesinin salanması için gerekli çalımalar yapılmalıdır. Denetimler daha sık aralıkla ve yeterli zaman ayrılarak yapılmalıdır. Denetimde süreklilik salanmalı, izlemeye ve geri-bildirime yer verilmelidir. Rehberlik hizmetlerinin denetimi sadece evrak üzerinden yapılan denetimle sınırlı kalmamalı, hizmetlerin örenciler ve veliler üzerindeki etkilerini belirleyici deerlendirme çalımaları da yapılmalıdır. Denetim ve deerlendirme çalımalarında sürecin deerlendirilmesine de önem verilmelidir. Öz deerlendirme çalımalarına da yer verilmelidir. Benzer bir çalıma ilköretim müfettileriyle de yapılabilir. KAYNAKÇA Akba, S. ve Çam, S. (2003). Okullarda Psikolojik Danıma ve Rehberlik Hizmetlerinin Yürütülmesinde Oluturulan birliinin ncelenmesi. VII. Ulusal Psikolojik Danıma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri, Ankara: Cantekin Matbaası, s. 87. Akman, Y. (1994). Okullarda Psikolojik Danıma ve Rehberlik Servislerinde Verilen Konsültasyon Hizmetlerinin Yeri ve Önemi. 1. Eitim Bilimleri Kongresi Kitabı. Cilt 3, Adana: Çukurova Üniversitesi, s Bircan,. ve Sefunç, M. (2006). Eitimin Yönetsel Temelleri. Eitim Bilimine Giri (Ed. Veysel Sönmez), Ankara: Anı Yayıncılık. Bozic, N. Ve Carter, A. (2002). Consultation Groups: Participants Views, Educational Psychology in Practice, 18(3), Dönmez, B., Kaya, A. Ve Çivitçi, A. (2003). lköretim Müfettilerinin Rehber Öretmenlerin Denetimine likin Yeterlik Algıları. VII. Ulusal Psikolojik Danıma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri, Ankara: Cantekin Matbaası, s Gültekin,. (1984). Orta Dereceli Okullarda Sınıf Öretmenlerinin Görev Algıları, YayıMlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Güven, M. (2003). Psikolojik Danımanların Okul Yöneticileri le likilerini Deerlendirmeleri. VII. Ulusal Psikolojik Danıma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri, Ankara: Cantekin Matbaası, s Güven, M. (2004). lköretim ve Ortaöretim Öretmenlerinin Psikolojik Danıma ve Rehberlik Uygulamalarını Deerlendirmeleri. 6. Rehberlik Sempozyumu-Bildiriler. stanbul: MEF Okulları, s Kepçeolu, M. (1994). Psikolojik Danıma ve Rehberlik (Daha da gelitirilmi 8. Baskı), Ankara: Özerler Matbaası. M.E.B. (2001). Milli Eitim Bakanlıı Rehberlik ve Psikolojik Danıma Hizmetleri Yönetmeli,. Resmi Gazete, Tarih: , Sayı: M.E.B. Tefti Kurulu Bakanlıı (2007). Lise ve Dengi Okullar Denetim Rehberi. Ankara: MEB. Tefti Kurulu Bakanlıı Yayını. Nazlı, S. (2007). Okul Yöneticilerinin Rehberlik ve Psikolojik Danıma Hizmetlerini Algılamaları, Eitim Aratırmaları, 26, Özgüven,. E. (1999). Çada Eitimde Psikolojik Danıma ve Rehberlik. Ankara: PDREM Yayınları. Paskal, K. (2001). Okul Yöneticilerinin (lköretim Okulu Müdürlerinin) Bu Okullarda Görev Yapan Rehber Öretmenlerin Görevleri ve Rehberlik Hizmetleri le lgili Bilinçlilik Düzeyleri, Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, stanbul: Marmara Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü. ahin, C. (2008). Eitim Sürecinde Örenci Kiilik Hizmetleri ve Rehberlik. Psikolojik Danıma ve Rehberlik (Ed. M. Güven), Ankara: Anı Yayıncılık. Yılmaz, K. (2009). Okul Müdürlerinin Denetim Görevi, nönü Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, 10(1),

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 175-189 175 KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET Prof. Suna ÇEVK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY ! "#$#%$#%&$#' #$$ LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY Yrd. Doç. Dr. Erten GÖKÇE Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara,

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com 7. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRENC ÇALIMA

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Elementary Education Online, 5(1), 1-6, 2006. lköretim Online, 5(1), 1-6, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz

Detaylı

The New Social Studies Curriculum from the Teachers Point Of View: A Study in the Adana Province of Turkey *

The New Social Studies Curriculum from the Teachers Point Of View: A Study in the Adana Province of Turkey * Elementary Education Online, 7(2), 468-484, 2008. lköretim Online, 7(2), 468-484, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The New Social Studies Curriculum from the Teachers Point Of View: A Study

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Y. Doç. Dr. Ahmet. Özdemir M.Ü. A.E.F. lköretim Bölümü Matematik Eitimi

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

Yüksek Lisans Çalımalarının Yürütülmesinde Aday Örencinin Sorumlulukları

Yüksek Lisans Çalımalarının Yürütülmesinde Aday Örencinin Sorumlulukları ANKARA ÜNVERSTES BLGSAYAR MÜHENDSL BÖLÜMÜ YÜKSEK LSANS PROGRAMI Yüksek Lisans Çalımalarının Yürütülmesinde Aday Örencinin Sorumlulukları Bölümümüzde yürütülmekte olan Tezli Yüksek Lisans Programı, YÖK,

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME TÜRKÇE DERS KTAPLARININ TÜRLER AÇISINDAN NCELENMES 1 A TEXTBOOK ANALYSIS OF SENIOR PRIMARY EDUCATION TURKISH COURSE BOOKS

LKÖRETM KNC KADEME TÜRKÇE DERS KTAPLARININ TÜRLER AÇISINDAN NCELENMES 1 A TEXTBOOK ANALYSIS OF SENIOR PRIMARY EDUCATION TURKISH COURSE BOOKS LKÖRETM KNC KADEME TÜRKÇE DERS KTAPLARININ TÜRLER AÇISINDAN NCELENMES 1 A TEXTBOOK ANALYSIS OF SENIOR PRIMARY EDUCATION TURKISH COURSE BOOKS Murat SOLAK 2 Derya YAYLI 3 Özet Türkçe ders kitaplarında yer

Detaylı

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 199-205 199 ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Okul öncesi eitim kurumlarından yüksek

Detaylı

TÜRK DL VE EDEBYATI ÖRETMENLERNN ETMDE AKILLI TAHTA VE TABLET BLGSAYAR KULLANIMINA LKN GÖRÜLER (RZE L ÖRNE

TÜRK DL VE EDEBYATI ÖRETMENLERNN ETMDE AKILLI TAHTA VE TABLET BLGSAYAR KULLANIMINA LKN GÖRÜLER (RZE L ÖRNE Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK DL VE EDEBYATI

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır:

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: Return to Study A Guide to VCE and VCAL / Turkish OKULA GER_ DÖNÜ_ VCE ve VCAL REHBER_ Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: 18 ya_ından büyükler ve Orta dereceli okulların

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

Teachers Views with Regard to New Primary School Curriculum

Teachers Views with Regard to New Primary School Curriculum Elementary Education Online, 6(3), 480-490, 2007. lköretim Online, 6(3), 480-490, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Teachers Views with Regard to New Primary School Curriculum Mehmet YAPICI

Detaylı

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, Avcılar Belediyesi nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü nün kurulu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıma

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

A research on preschool and primary student-teachers use of online homework sites

A research on preschool and primary student-teachers use of online homework sites Elementary Education Online, 6(3), 366-376, 2007. lköretim Online, 6(3), 366-376, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr A research on preschool and primary student-teachers use of online homework

Detaylı

edilmesi öngörülmütür. Bu çerçevede kariyer basamaklarında yükselmesi öngörülen öretmen sayısı uzman öretmenlik için 124 bin, baöretmenlik için de 62

edilmesi öngörülmütür. Bu çerçevede kariyer basamaklarında yükselmesi öngörülen öretmen sayısı uzman öretmenlik için 124 bin, baöretmenlik için de 62 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK KARYER

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

Türkiye de Hanehalkı

Türkiye de Hanehalkı gücü, gelir, harcama ve yoksulluk açısından Türkiye de Hanehalkı Zaf er Yükseler Er can Tür kan TÜSAD Küresel Ekonomiye Ent egrasyon Sürecinde Büyüme Semineri 21 Mart 2008, Ankara Sunum çerii* I - gücü

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET lköretim Sınıf Ve Matematik Öretmenlerinin Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER Kürat YENLMEZ * Özge KARAKU ** ÖZET Bu aratırmanın

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

Giri. Anahtar Kelimeler: Eitim yönetimi, okul yönetimi, yönetim süreçleri, müdür. Abstract

Giri. Anahtar Kelimeler: Eitim yönetimi, okul yönetimi, yönetim süreçleri, müdür. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OKUL MÜDÜRLERNN ETM YÖNETMNN LEVLER

Detaylı

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE DEERLER

Detaylı

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 21-29 21 LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org / BilgilenmeHakki.Org 28 Eylül 2004 Sürüm 1.1 Güncelleme

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

Yazılım Takımlarında Baarı

Yazılım Takımlarında Baarı Yazılım Takımlarında Baarı Tunca SELBES Meteksan Sistem, Simülasyon ve Görsel Sistemler Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii, Ankara, Türkiye e-posta: tunca.selbes@sgs.meteksan.com.tr e-posta:

Detaylı

Fatih Emiral. Deloitte

Fatih Emiral. Deloitte Bilgi güvenlii bilincinin genele yayılması Fatih Emiral Deloitte nsan faktörü bilgi güvenlii programlarındaki en zayıf halka olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılar kasıtlı veya kasıtsız olarak, bilgi

Detaylı

Cumhuriyetin lanından Günümüze Türkiye de Okul Öncesi Eitim ve lköretimde Niceliksel ve Niteliksel Gelimeler

Cumhuriyetin lanından Günümüze Türkiye de Okul Öncesi Eitim ve lköretimde Niceliksel ve Niteliksel Gelimeler Cumhuriyetin lanından Günümüze Türkiye de Okul Öncesi Eitim ve lköretimde Niceliksel ve Niteliksel Gelimeler Qualitative and Quantitative Developments and Evaluations in Preschol between the Foundation

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers Elementary Education Online, 7(3), 680-692, 2008. lköretim Online, 7(3), 680-692, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM

Detaylı

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT Mustafa AHN Özet Bu çalımada cumhuriyet dönemi boyunca

Detaylı

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Seçkin TUNALILAR Doç. Dr. Onur DEMRÖRS ASELSAN A., Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grubu, Görüntü leme Müdürlüü, 6, Akyurt, Ankara Orta Dou Teknik Üniversitesi,

Detaylı

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI Tekstil Bankası Anonim irketi nin 2009 yılına ait Olaan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2010 tarihinde,

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002. " ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması" Hk.

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002.  ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması Hk. Bilgi Notu ARATIRMA VE TASNF GRUBU 30.05.2002 "ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması" Hk. ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması Kamu Kurumlarındaki

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * Dr. Belir Tecimer Kasap GR *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı