SSK HASTANELER GERÇE SSK SALIK TESSLERNN SALIK BAKANLII NA DEVRNDEN SONRAK UYGULAMA SONUÇLARI. Paras olana sa"lk hizmeti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SSK HASTANELER GERÇE SSK SALIK TESSLERNN SALIK BAKANLII NA DEVRNDEN SONRAK UYGULAMA SONUÇLARI. Paras olana sa"lk hizmeti"

Transkript

1 SSK HASTANELER GERÇE SSK SALIK TESSLERNN SALIK BAKANLII NA DEVRNDEN SONRAK UYGULAMA SONUÇLARI Paras olana sa"lk hizmeti ANKARA OCAK

2 KURUM SALIK TESSLERNN SALIK BAKANLIINA DEVRNDEN SONRAK UYGULAMALARIN SONUÇLARI Giri. Sigortallarn, emeklilerin, bunlarn hak sahibi durumundaki aile fertlerinin, dul ve yetimlerinin Sosyal Sigortalar Kurumu na ait salk tesislerinde yaadklar sorunlar gerekçe gösterilerek, Kurum salk tesisleri Salk Bakanl na devredildi. Bu raporda Kurum salk tesislerinin, Salk Bakanl na devredildii tarihinden itibaren, bir yllk uygulama sonuçlar deerlendirilerek, sigortal hastalarn salk tesislerinde yaadklar sorunlarn ne ölçüde çözüme kavuturulduu, Kurumun salk giderlerinin nasl bir gelime gösterdii, devri öngören 5283 sayl Kanunun gerekçesinde belirtilen hedeflerin ne ölçüde gerçekletirildii gibi hususlarn somut olarak ortaya konmas amaçlanmtr. Deerlendirmelerde, somut sonuçlarn ortaya konmas için, sigortal hastalarn devirden önce Kurum salk tesislerinde yaadklar sorunlar, Baz Kamu Kurum ve Kurulularna Ait Salk Birimlerinin Salk Bakanl na Devredilmesine Dair Kanun un gerekçesinde belirtilen amaçlar, hedefler ile kanunun uygulanmasna ilikin tespitler ve Kurum salk harcamalar dikkate alnmtr. Kurum Sa"lk Tesislerinin Devrinden Önce Sigortal Hastalarn Ya.adklar Sorunlar Kurumun kapsamdaki nüfus artnn yarataca talebi karlayacak yeterlilikte salk yatrmlarn gerçekletirmesine olanak verilmemesi, salk ve yardmc salk personeli ihtiyaçlarnn karlanmamas, salk tesislerinin yetersiz kalmas sonucunu dourmutur. Buna bal olarak sigortal hastalar, özellikle sigortal nüfusun youn olduu -stanbul, -zmir, Antalya, Ankara, Kocaeli, Bursa gibi büyük iller bata olmak üzere, ülke genelinde Kurum hastanelerine bavurmada, muayene ve tedavi olmada önemli sorunlar yaamlardr. Sigortal hastalarn youn olarak yaadklar sorunlar, muayene ve tedavi için güçlükle randevu almalar, büyük illerde ileri günlere randevu verilmesi, ilaç almak için saatlerce kuyruklarda beklemeleri, yatarak tedavi görecek hastalara ileri tarihlere gün verilmesi, baz illerde younluk nedeniyle ameliyatlarn ileri tarihlere atlmas, öncelikle tedavi olabilmeleri için hekimlerin muayenehanelerine gitmek zorunda braklmalar, baz salk tesislerinde hastalarn kötü muamele görmeleri olarak belirlenmitir. Dikkat edilecek olursa salk tesislerinin devrinden önce sigortal hastalarn yaadklar sorunlarn tümü salk tesislerinin ve salk personelinin yetersizliinden kaynaklanan sorunlardr. Baz Kamu Kurum ve Kurulu.larna Ait Sa"lk Birimlerinin Sa"lk Bakanl"na Devrine Dair Kanunun Gerekçesinde Öngörülen Amaç ve Hedefler Sigortal hastalarn muayene ve tedavileri esnasnda yaadklar sorunlardan hareket edilerek kanunun gerekçesinde u hususlara yer verilmitir: 2

3 Etkin ve kaliteli bir salk sisteminin, nitelikli bir toplum için art olduunu bilen ve salk hizmetlerinin yerine getirilmesini sosyal devlet anlaynn vazgeçilmez unsurlar arasnda gören 59. Hükümet döneminde, devletin, herkesin temel salk hizmetlerini, gerekirse özel sektörle ibirlii yaparak yerine getirecei, salk hizmetlerinin bütünsel bir anlayla ele alnaca, yeni bir yaplanma ve ibirliine gidilecei vurgulanm ve bu çerçevede Salk Bakanl nca yürütülmekte olan Salkta Dönüüm Program uygulamaya konulmutur. Bilindii üzere, Salkta Dönüüm Program halka hzl, adil ve etkili bir salk hizmeti verebilmek, salk hizmetleri sunumunda etkinlii artrmak, toplum ve bireyler için daha kaliteli salk bakm hizmeti sunmak, ülkemizin salk politikasn rasyonel ve verimli bir çerçeveye kavuturmak amacyla uygulamaya konulmu bulunmaktadr. Belirtildiine göre, Salkta Dönüüm Program insan merkezli, etkili, katlmc ve geliime açk bir perspektif getirmektedir. Salk kurumlarnn tek çat altnda toplanarak rehabilite edilmesi ve bunu takiben özerkletirilmesi de ayn amaca yöneliktir. Salkta Dönüüm Programnda da tespit edilmi olduu gibi, ülkemizde salk hizmetlerinin organizasyon ve sunumu karmak ve çok bal bir yap arz etmekteydi. Salk hizmeti sunmakta olan Salk Bakanl, Sosyal Sigortalar Kurumu ve dier kurumlar ve bunlara ait olan salk kurulular arasnda yeterli koordinasyon salanamadndan, hizmet ve yatrm planlamalar toplumsal ihtiyaçlarmza uygun olarak yaplamamaktayd. Emekli Sand, SSK ve Ba-Kur mensuplar gibi farkl sosyal güvenlik kurumlarna tabi olanlarn ve aktif kamu çalanlarnn farkl salk tesislerinden farkl artlarla hizmet alyor olmalar da hizmet verimini ve kaliteyi azaltmakta, standart eksikliini ve eitsizlii getirmekteydi. Sosyal statüsü ve bal olduu sosyal güvenlik kuruluu ne olursa olsun tüm halkmza ayn standartta, etkili, kaliteli, eit ve ulalabilir salk hizmeti vermek hükümetin temel ve öncelikli hedeflerindendir. Böylece devlete verilmi olan herkesin hayatn beden ve ruh sal içinde sürdürmesini temin etmek; insan ve madde gücünde tasarruf salamak, verimi artrmak, ibirliini gerçekletirmek ve bu maksatlarla salk kurulularn tek elden planlayp hizmet vermesini düzenlemek eklindeki Anayasal görev laykyla yerine getirilmi olacaktr yl verileriyle SSK salk tesislerinde 68 milyon müracaatla hizmet sunulduu dikkate alndnda ve bu hizmetin tamamen Salk Bakanl na bal salk kurulularnca verildii farz edildiinde, maliyetin 1,7 katrilyon TL (68 milyon x 25 milyon TL) olaca görülmektedir. Yani SSK l vatandalarmzn salk hizmetini SSK nn kendi salk kurulularndan deil de Salk Bakanl ndan almasnn yllk bedeli (ilaç ve sarf malzemesi hariç) 1,7 katrilyon olacaktr. Bu miktar ancak, hizmet kalitesinin ve ulalabilirliin artmasndan kaynaklanan talep ve kullanm artna bal olarak artabilir. Kalite ve ulalabilirliin artmas ise sosyal devlet anlaynn bir gereidir. Dier taraftan, ilk sekiz ayda Salk Bakanl na bal salk kurulularna bavuran önemli saydaki SSK l hasta saysna ramen, kapasite kullanmnn artrlmas ve performansa dayal prim sistemi uygulamasyla, hizmet kalitesinde bir azalma olmam, aksine hasta memnuniyetinde art gözlenmitir. 3

4 Uygulamaya daha ziyade SSK l hastalarn Salk Bakanl ndan hizmet almas eklinde yansyan ortak kullanm protokolü ile elde edilen göstergeler, tasarnn ülke kaynaklarnn etkili ve verimli olarak kullanmn ve kaliteli salk hizmeti sunumunu salamaya yönelik hazrlanma amacna da delil oluturmaktadr. Tasar kapsamnda bulunan salk kurulularnn Salk Bakanl çats altnda toplanmas ile u sonuçlarn elde edilmesi beklenmektedir: Salk hizmetlerinin tek elden planlanmas, salk politikalarnn ülke genelinde ayn ekilde uygulanmas ile kurumsal farkllklarn ortadan kaldrlmas salanacaktr. Salk hizmetlerinin sunumunda standardizasyonun teminine yönelik çalmalar hzlanacaktr. Salk kurum ve kurulularnn açl, kapan ve denetimlerinde de ayn standartlar uygulanabilecektir. Koruyucu salk hizmetlerine arlk vermek daha kolay hale gelecektir. E zamanl olarak balatlacak aile hekimlii hizmetleriyle birlikte, etkili bir sevk mekanizmasnn oluturulmas mümkün olacaktr. Salk hizmetlerinin maliyetlerinin daha iyi kontrol edilmesi salanabilecektir. Tbbi cihaz, ilaç ve dier tbbi sarflarn temininde ortak yöntemlerin kullanlmas salanacak ve kaynak kullanm rasyonel hale gelecektir. Salk yatrmlar ve salk insan gücü planlamasnn daha gerçekçi olarak yaplmas ve uygulanmas temin edilecektir. Salk personelinin farkl kurumlarda çalmalarndan kaynaklanan özlük ve dier mali haklarndaki farkllklar ortadan kalkacaktr. Ülke genelinde bütün hastalarn ayakta veya yatarak tedavileri srasnda kullanacaklar ilaçlar ayn standartlarda temin edilecek, geri ödeme mümkün olacak ve bu konuda maduriyet yaanmasnn önüne geçilecektir. Kurumlara ait binalar ve donanm daha verimli kullanlacaktr. Halkmz salk hizmetine daha kolay ulamaya balayacak, daha kaliteli bir hizmeti eit artlarda alm olacaktr. Devirden Sonraki Durum ve Sigortal Hastalarn Ya.adklar Sorunlar 5283 sayl Kanun uyarnca Kurumun 144 hastane, 11 az di merkezi, 217 dispanser ve 176 salk istasyonu Salk Bakanl na devredilmitir. Ancak yukarda da belirtildii gibi söz konusu kanunun gerekçesinde ve siyasilerin söylemlerinde devirden sonra sigortal hastalarn, süratle salk hizmetlerine ulaacaklar, salk hizmetlerinden adil ve eit ölçülerde yararlanacaklar, iyi muamele görecekleri, ameliyat olabilmeleri veya yatarak tedavi görmeleri için bçak paras veya baka adlar altnda kendilerinden para istenmeyecei, hekim tarafndan verilen ilaçlara sra 4

5 beklemeden ulaarak tedavilerine balayacaklar srarla belirtilmise de bir yllk uygulama sonuçlar aksini göstermektedir. Salk tesislerinde sunulan hizmetlerin iyiletirilmesi için hiçbir kaynak ayrmadan (nitekim 2000 ylnda kii bana düen salk harcamas 202 USD iken, 2004 de 196 USD ye dümütür.) Kurum hastanelerinin devrinin mevcut sorunlar çözmedii gibi yeni sorunlarda yaratacan gören sendika ve meslek örgütlerinin bakanlar baka amaçlarla yaplan devre kar çkmtr. Ancak baz yetkililer örgüt bakanlarnn bu tepkilerini çarptarak, örgüt bakanlarn sigortal hastalarn daha iyi salk hizmeti almalarna kar olmakla suçlam, Kurum hastaneleri üzerindeki etkinliklerinin kalkaca için feryat ettiklerini ifade etmitir. Devrin gerçekletii tarihinden itibaren tüm illerde yaplan gözlem ve tespitlerimizde sigortal hastalarn yaadklar sorunlar çözüme kavumam, aksine devirden önce var olmayan yeni sorunlar ortaya çkm, hizmet satn alnmas nedeniyle maliyetler artmtr. Salk Bakanl tarafndan devralnan baz salk tesislerinin özellikle büyük illerde poliklinik hizmetleri sunan dispanserlerin kapatlmas, salk hizmetlerinin sunumunu zorlatrmtr. Devirden önce salk hizmetine ulamada sorun yaanmayan baz illerde devirden sonra kapatlan salk tesisleri nedeniyle, hastalarn salk hizmetlerine ulamalar güçlemitir. Devredilen salk tesislerinin bünyesindeki ödeme bürolarnn kapatlmas bu yerlerdeki sigortallarn emeklilerin, bunlarn hak sahibi durumundaki aile fertlerinin önemli ölçüde madur olmalarna neden olmutur. Bulunduu yerdeki imkanlarla tedavi olamadklar için dier illere sevk edilen hastalardan yol masraflarn ödeyemeyecek durumda olanlar, bulunduu yerdeki ödeme bürolarnn hizmetlerinden de yoksun kaldklarndan tedavilerini yaptramaz duruma dümülerdir. Devirden önce yatan sigortal hastalarn tedavileri ile ilgili her türlü ilaç, tbbi malzeme, protez, ortez ve iyiletirme araç ve gereçleri Kurum hastanesi tarafndan karlanmakta iken, devirden sonra çou hastanelerde söz konusu malzemeler sigortal hastalara temin ettirilmektedir. Bu malzemelerin bedellerini ödeyemeyecek durumda olan sigortal hastalarn tedavileri ise aksamaktadr. Sürekli ilaç kullanmak zorunda olan sigortal hastalarn devirden önce yurtiçinden veya dndan temin edilecek ilaçlar zamannda karlanmakta iken, devirden sonra ilaçlarn karlanmasnda gecikmeler olmaktadr. Devirden önce vizite kad ile sigorta hastanesine bavurarak tedavisini yaptran sigortal hastalar, devirden sonra bilgisayara bilgilerin geç girilmesi veya yanl girilmesi nedeniyle zor duruma dümülerdir. Provizyon alamayan hastalar hastane, iyeri, sigorta müdürlüü arasnda gidip gelme zorunda braklarak madur edilmektedir. Görüldüü üzere Kurum hastanelerinin Salk Bakanl na devrinden sonra sigortal hastalarn yaadklar sorunlar ortadan kalkmam var olan baz sorunlarn arlamas yannda yukarda belirtilen yeni sorunlarla da karlamaya balamlardr. 5

6 TÜRK--C Bölge ve -l temsilciliklerinin yaptklar tespitlere göre sigortallarn, emeklilerin bunlarn hak sahibi durumundaki aile fertlerinin dul ve yetimlerin muayene ve tedavileri srasnda yaamaya devam ettikleri ve yeni karlatklar sorunlar aada ki balklar halinde toplanmtr: *Gerekli önlemler alnmadan çou illerde, özellikle büyük illerde Sosyal Sigortalar Kurumu ndan devralnan dispanser ve salk istasyonlarnn kapatlmas, telefonla randevu sisteminin kaldrlmas sonucu, polikliniklerde büyük ylmalar olumakta, hastalar çok uzun süre poliklinik önlerinde beklemek zorunda kalmaktadr. Baz hastalar ise muayene olamadan dönmek zorunda kalmaktadr. *Laboratuar hizmetleri (kan tetkikleri, röntgen, ultrasonografi vb.) yetersiz kaldndan hastalarn tetkiklerini yaptrmalar bir haftay geçmektedir. *Özellikle ileri tetkiklerde çok ileri tarihlere gün verilmektedir. *Yatarak tedaviler için baz branlarda hastalara alt ay aan sürelerde gün verilmektedir. *Baz branlarda ameliyatlar için de aylarla ifade edilen tarihlere gün verilebilmektedir. *Az ve di salna ilikin tedaviler için alt ay aan sürelere gün verilmektedir. *Hastalara taklmas gereken protez, ortez ve iyiletirme vastalar, çou hastanece hastalara aldrtldndan, bunlar almaya gücü yetmeyen sigortallarn tedavileri aksamakta, salklar riske girmektedir. *Baz hastaneler tarafndan ameliyat srasnda kullanlacak ilaç ve tbbi malzemeler de hasta sahiplerine aldrldndan, özellikle acil vakalarda önemli skntlar yaanmaktadr. *1. basamaktan 2. basamaa, 2. basamaktan 3. basamaa sevklerde büyük skntlar yaanmaktadr. Özellikle ilçelerden illere yaplan sevklerde, o yerdeki Kurum salk tesisleri ile birlikte Ödeme Bürolar da kapatldndan sigortal hastalarn yol ve zorunlu masraflar ödenmemektedir. Yol giderlerini karlayamayacak durumda olan hastalar tedavilerini yaptramamaktadr. *-laçlarn temininde kuyruklarn kalkm olmasna karn yeni büyük skntlar yaanmaktadr. Özellikle ara verilmeden sürekli kullanlmas gereken ilaçlarn temini zamannda yaplamadndan, hastalar ilaç kullanmna ara vermek zorunda kalmaktadrlar. Bu durum ise hastalarn tedavilerini aksatarak hayatlarn büyük ölçüde riske etmektedir. Keza bedeli yüksek olan ilaçlar çou eczaneler tarafndan eczanede olmad gerekçesi ile hastalara verilmemektedir. *Artan maliyet nedeniyle, ilaç giderlerindeki art azaltmak amacyla 1.basamak hekimlerin ilaç yazma yetkisi snrlanmtr. Bu uygulama sigortal hastalarn ilaca ulamalarn zorlatrmtr. Özellikle ilçelerde oturan sigortallarn ilaç yazdrmak için ildeki hastanelere gitmek zorunda braklmas önemli maduriyetlere neden olduu gibi hastane polikliniklerinde ylmalara da yol açmtr. 6

7 *Sigortal hastalarn acil bavurularnda, kurum uygulamalarn bilmeyen baz hastaneler bu hastalardan ücret talep edilmektedir. *Salk Bakanl na bal hastanelerdeki çou hekimler ve personel kurum uygulamalarn ve mevzuatn yeteri kadar bilmediklerinden, viziteye çkan sigortal personel iba srasnda iverenleri ile sorun yaamaktadr. *Güncel olmayan provizyon veri tabanndaki bilgiler nedeniyle sigortal hastalar salk tesislerine bavuru aamasnda önemli sorunlar yaanmaktadr. Sigortallar gereksiz bürokratik ilemlere muhatap olmaktadr. Provizyon alnamayan sigortal hasta önce iyerine gönderilerek vizite kad dnda hesap fii almakta, sonra Sigorta Müdürlüüne gidip tasdik ettirmekte, daha sonra salk tesislerine gelerek zaman kalrsa tedavisini yaptrmaktadr. Gidi geliler için yol paras veremeyenler tedaviden vazgeçmek zorunda kalmaktadr. *Salk Bakanl na bal çou hastanede sigortallarn, emeklilerin, bunlarn hak sahibi durumundaki aile fertlerinin, dul ve yetimlerin ikinci snf vatanda gibi davranlmasna srarla devam edilmektedir. *Hekimin gerekli görmesine karn, sosyal sigorta mevzuat yeteri kadar bilinmediinden hasta refakatçilerinden ücret alnmaktadr. *Salk personeline performansa dayal ücret ödendiinden baz hekimler tarafndan sigortal hastalar istismar edilmektedir. *Yatarak tedavilerde, ameliyatlarda muayenehaneye bavuru yöntemi, bçak paras ad altnda uygulamaya devam edilmektedir. *Hala hastanelerde ücret ödeyemeyen hastalar rehin tutulmakta ve senet alnmaktadr. *Protokol akdedilmi özel hastaneler, sigortal hastalardan fark ücreti aldklarndan salk tesisinin seçme özgürlüü sadece üst gelir gruplarna tannan bir hak olmutur. *- kazalarna ilikin tüm tedavilerin kurum tarafndan ücretsiz olarak karlanmas yasa gerei olmasna karn sevkle giden hastalardan dahi baz özel hastaneler özel hizmet ad altnda fark ücret almaktadr. *Öte yandan aile hekimlii uygulamasnda da amaçlanan baar elde edilememitir. Düzce de pilot olarak uygulanan aile hekimlii müessesesinden istenilen sonuç elde edilememitir. Pilot uygulamalardaki baarszlk ülke koullar ile badamayan aile hekimlii müessesesinin ileyeceinden duyulan kukuyu artrmtr. Hastanelerinin Sa"lk Bakanl"na Devrinden sonra, Kurumun Sa"lk Giderleri ve Ek Yükü Artm.tr Salk tesislerinin devredildii tarihinden itibaren Kurum salk hizmetlerini satn almaya balamtr. Salk hizmeti üretmedii için maliyetleri kontrol edemeyen Kurumun, salk harcamalar hzla artmtr sayl kanun gerekçesinde ve Salk Bakanl nca yaplan açklamalarda belirtilenlerin aksine 7

8 Kurumun salk harcamalar, Mart 2005 aynda, Ocak 2005 ayna göre yüzde 160 orannda artla aylk 335,9 milyon YTL den 926,4 milyon YTL ye yükselmitir. Kurumun salk giderlerindeki art sonraki aylarda da devam etmitir. Austos 2005 ayna kadar Kurumun yapt fiili salk harcamalar dikkate alndnda, 2005 ylnda salk harcamalarnn 8,621 milyar YTL n aaca hesaplanmaktadr. Ancak bu hesaplamada Salk Bakanl hastaneleri tarafndan henüz gönderilmeyen faturalar (2005 yl içinde Kurum tarafndan sadece 92 milyon YTL Ocak aynda, 99,5 milyon YTL Mart aynda fatural ödeme yaplmtr. Tüm aylarda Salk Bakanl na avans ödenmitir.) ile Kasm ve Aralk aylar için eczanelerden gelecek faturalar dikkate alnmamtr. Nitekim Kasm sonu itibariyle Kurumun salk harcamalar 6,147 milyar YTL n amtr. Bu ödemelerinde dikkate alnmas halinde hastanelerin devri nedeniyle, 2005 ylnda salk harcamalarndaki artn, kuruma getirecei ek yükün 4,5 milyar YTL n aaca hesaplanmaktadr. Hastanelerin devrini öngören kanunun gerekçesinde ise Kurumun salk harcamalarnn, 2005 ylnda 7 milyar YTL olarak gerçekleecei, gelecek ek yükün 1,7 milyar YTL olaca hesaplanmtr. Nitekim Kurumlarn salk giderlerindeki büyük art dikkate alnarak, 2006 yl Bütçe Kanununda yaplan düzenleme ile sosyal güvenlik kurumlarnn tarihi itibariyle Salk Bakanl na olan tedavi borçlar terkin edilmitir ylndan itibaren yeni bir fiyatlandrma ile salk hizmetleri sunumunda maliyetlerin üzerindeki tutarlarn sigortal ve emeklilerden alnmas gibi uygulamalarla yeni katk paylar getirilmek istenmektedir. Bu uygulamann salk hizmeti üretimini olumsuz etkileyecei kukusuzdur. Konfederasyonumuzun, Kanunun gerekçesindeki hesaplarn yanl olduu, hastanelerin devri halinde salk harcamalarndaki artn kuruma 5 milyar YTL na yakn ek yük getirecei konusundaki uyarlar dikkate alnmamtr. Oysa ki Kurumun, salk hizmetlerini üretip maliyetlerini kontrol ettii, 2004 ylna kadar ksa vadeli sigorta kollarndan toplad primler çok az farkla salk harcamalarn karlamtr. Salk hizmetlerini dardan satn almann düük olduu 2000 ylna kadar toplanan primler ise giderleri karlad gibi önemli miktarlarda fazla vermitir. Salk hizmetlerini satn alma zorunda braklan Kurumun, giderek artan salk harcamalarn karlamas mümkün görünmemektedir. Bu nedenle açklar büyüdükçe Hazinenin yükü de artacaktr. Nitekim Kurum, piyasadan satn ald salk hizmetlerinin ve ilaçlarn bedellerini ödemekte zorlanmaya balam, ödeme süreleri her ay uzamtr. Uzamaya devam etmektedir. Kurumun salk harcamalarndaki art, sigortallarn salk yardmlarndaki mevcut haklarn ksmay da gündeme getirmitir. Nitekim TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun gündeminde olan Sosyal Sigorta ve Genel Salk Sigortas Kanun Tasarsnda, sigortallara verilecek salk hizmetlerinin süresinin, miktarnn her yl maliyet ve etkinlik ölçütlerine göre Kurumca belirlenmesi öngörülmektedir. Kurumun salk hizmetlerini satn almas sigortallara da baz durumlarda ek yük getirmitir. Özel hastaneler ile yaplan protokollerde hastanelerin sigortal hastalardan protokol üstünde ücret talep etmeleri olana salanmtr. Söz konusu uygulama ile 8

9 fark ücreti ödeme gücü olmayan sigortallarn bu hastanelerden yararlanmalar imkanlar ortadan kaldrlmtr. Kurumun laç Harcamalar Artm.tr Hastanelerin devri ile birlikte, Kurumun sigortal hastalara verecei ilaçlar piyasa eczanelerinden temin etmesi ilacn salk harcamalar içindeki payn yüzde 42 üzerinde artrmtr. Toplu ilaç alm imkannn ortadan kalkmas, ilaç fabrikasnn kapatlmas Kurumun ilaç giderlerinin hzla artmasna neden olmutur. Kasm 2005 ay sonu itibariyle kurumun ilaç gideri 3,2 milyar YTL dir. Bu miktarn içine faturas gönderildii halde ödenemeyen veya faturas gönderilmeyen ilaç bedelleri dahil edilmemitir. -laç Fabrikas ile eczanelerinin kapatlmas Kurum açsndan iki önemli kayb gündeme getirmitir. Bunlardan birincisi Salk Bakanl na devredilen hastanelerin stoklarnda bulunan ilaçlar ile -laç Fabrikasnn stoklarnda bulunan ilaçlarn miad dolmadan sigortal hastalara verilememesi halinde urayaca kayp, dieri ise ilaçlarn toplu alm yaplamamasndan kaynaklanan kayptr. Sosyal Sigortalar Kurumu Bakanl nn verilerine göre Kurum eczanelerinin stoklarnda bulunan 474,3 milyon YTL tutarndaki ilaç Salk Bakanl na devredilmitir. Hastanelerin devri ile birlikte eczaneler de kapatldndan devredilen bu ilaçlarn sigortal hastalara, özellikle ayaktan tedavi gören hastalara verilmesi imkan azalmtr. Stoktaki ilaçlar kullanm süresi içinde sigortal hastalara verilemedii takdirde imha edilecektir. Bu ilaçlarn ila tarihleri arasnda deiik tarihlerde miatlar dolacaktr. Bu ilaçlar miatlar dolmadan sigortal hastalara verilemedii takdirde imha edilecektir. Keza kapatlan -laç Fabrikasnn stoklarnda da 4,2 milyon YTL tutarnda ilaç bulunmaktadr. Bu ilaçlarnda yukarda belirtilen süreler içinde deiik tarihlerde miatlar dolacaktr. Gerek hastanelerin gerekse ilaç fabrikasnn stoklarnda ki ilaçlardan tarihine kadar miatlar dolacak ilaçlarn hastalara verilmesi imkan nerde ise kalmamtr. Bu ilaçlarn imhas halinde Kurum önemli miktarda kayba urayacaktr. -laçlarn serbest piyasa eczanelerinden alnmas, dorudan üreticilerden ve ecza depolarndan toplu alm nedeniyle Kurumun salad avantaj ortadan kaldrmtr. Buna bal olarak Kurumun ilaç giderleri, 2004 ylna oranla 2005 ylnda 11 aylk fiili gerçeklemeye göre yüzde 32,5 artla 3,6 milyar YTL nin üstünde olacaktr. Nitekim bu miktara 45 gün içinde ödenmesi gereken ve ödenmeyen 9, 10 ve 11. aylara ait ödemeler dahil edilmemitir. Bunlarda dikkate alndnda kurumun 2004 ylna oranla 2005 ylndaki ilaç giderlerinin yaklak yüzde 40 orannda art göstererek 3,7 milyar YTL olarak gerçekleecei tahmin edilmektedir. Salk giderlerindeki hzl ve büyük oranlardaki art, Kurumu kaynak skntsna sokmutur. Buna bal olarak protokol gerei 45 günlük süre içinde ödemesi gereken ilaç bedelleri, 60 gün içinde ödenebilmektedir. Salk giderleri arttkça ilaç bedellerinin ödeme süresi daha da uzayacaktr. Bu durum ise eczanelerin sigortallarn, emeklilerin, bunlarn hak sahibi durumundaki aile fertlerinin, dul ve yetimlerin ilaçlarn karlamalarn engelleyecektir. Çou eczanenin iflasna dahi neden olabilecektir. 9

10 Kald ki bir yllk uygulama dahi, baz eczanelerin pahal ilaçlar sigortal hastalara vermekte nazlandklar tespitini ortaya koymutur. Bu nedenle de çou sigortal hastalar ilaçlarn alabilmek için eczane eczane dolamak zorunda kalmaktadr. Sonuç Sosyal Sigortalar Kurumu salk tesislerinin Salk Bakanl na devrinden sonraki uygulama sigortallarn salk hizmetine ulamada tedavileri srasnda karlatklar sorunlarn çözüme kavuturulamadn, aksine baz sorunlarn arlamasna neden olduu gibi devirden önce olmayan yeni sorunlarnda ortaya çktn göstermitir. Kurumun salk harcamalar ise kanun gerekçesinde tahmin edilen miktarlarn çok üstünde artmtr ylnda 6,6 milyar YTL olan salk harcamas, 2005 ylnda 11 aylk fiili harcamaya göre yüzde 27,2 orannda artla 8,4 milyar YTL olacaktr. Ancak bu miktarn hesaplanmasnda hastaneler tarafndan fatura edilmemi aylara ait tedavi giderleri ile 45 ila 60 gün öncesine ait ödenmemi ilaç giderleri dahil edilmemitir. Bu miktarlarnda ödenmesi halinde Kurumun salk harcamalar önceki yla oranla büyük ölçüde artacaktr. Ancak 2006 Bütçe Kanunu ile tarihine kadarki Salk Bakanl na olan borçlar terkin edildiinden 2005 ylnda bu yükten kurtulmu bulunmaktadr. Ancak yine de ilaç bedellerinin protokolde öngörülen sürede ödenmesi imkan kalmamtr. Verdikleri ilaçlarn bedellerini süresinde alamayan eczanelerin sigortal hastalara ilaçlarn vermemesi büyük olaslktr. Konfederasyonumuz, tüm sendikal ve meslek örgütlerinin kar çkmasna ramen Salkta Dönüüm Program çerçevesinde uygulamaya konan bu sistemin giderek arlaacak yükünün faturasnn içi ve iverene kesilerek, prim yükünün arlatrlacandan, Sosyal Güvenlik Sistemimizde Reform ad altnda çkartlmak istenilen Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu ile de sigortallarn mevcut salk yardmlar haklarnn büyük ölçüde kstlanacandan endie duymaktadr. *Bu rapor TÜRK-> Sosyal Güvenlik Dan.man Celal Tozan tarafndan hazrlanm.tr. 10

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR GENEL SALIK SGORTASI UYGULAMASINA LKN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel salk sigortas uygulamasndaki deiiklikler nelerdir? Genel salk sigortasndan yararlanlmasnda temel artlardan

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU Bilindiği üzere Kurumumuzca 18/12/2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

TAM GÜN YASA TASARISI HEK MLERE NE GET R YOR?

TAM GÜN YASA TASARISI HEK MLERE NE GET R YOR? TAM GÜN YASA TASARISI HEKMLERE NE GETRYOR? 2 TAM GÜN YASA TASARISI Tam Gün Yasa Tasars Hekimlere Ne Getiriyor? Birinci Bask, Austos 2009, Ankara Türk Tabipleri Birlii Yaynlar TÜRK TABPLER BRL MERKEZ KONSEY

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde.

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde. KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU BRM : PERSONEL DARE BAKANLII S$ra No 1 Malzemenin Ad$ ve Konusu Bakanlklardan veya dier kurumlardan gelen genelge,

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı Eczac?lar ve Eczaneler Hakk?nda Yönetmelikte De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Yönetmelik bugün 29667 say?l? Resmi Gazete'de yay?mland? Say? : 29667 28 Mart 2016 PAZARTES? Resmî Gazete YÖNETMEL?K Türkiye?laç

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden Çalma, Türkiye de 2003 ylnda Salkta Dönüüm Program ile balatlan salk sektöründeki dönüümü, Salk Bakanl nn tara örgütlenmesi üzerinden inceleme ve analiz etme amacna yöneliktir. Çalmada, Salkta Dönüüm Program

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR ÖZET Mustafa Terin 1 brahim Yldrm 1 Ülkelerin ekonomik kalknmasnda yatrmlar büyük önem tamaktadr. Sermaye birikiminin yetersiz

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 92 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda.

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda. 29.09.2009 RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortallarn Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yaymlanan Tebli Hakknda. 28.09.2008 tarihli 27011 say resmi Gazete de Sosyal

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU Kanun Numaras : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yaymland R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Say : 26173 Yaymland Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa: BRNC BÖLÜM Amaç, Tanmlar, Kurulu

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KESÝN HESAP ÞUBESÝ 2010 YILI MERKEZÝ YÖNETÝM KESÝN HESABI

T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KESÝN HESAP ÞUBESÝ 2010 YILI MERKEZÝ YÖNETÝM KESÝN HESABI T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KESÝN HESAP ÞUBESÝ 2010 YILI MERKEZÝ YÖNETÝM KESÝN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI SORU 1: 013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI ABC hisse senedinin spot piyasadaki fiyat 150 TL ve bu hisse senedi üzerine yazlm alivre sözle mesinin fiyat

Detaylı

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur.

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur. 1 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI YASASINDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN YASA TASARISI İLE İLGİLİ EMEK PLATFORMUNUN TALEPLERİ HAKKINDA BAKANLIKTA YAPILAN GÖRÜŞMELERDE KABUL EDİLEN, KISMEN KABUL EDİLEN

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde.

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde. KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU BRM : DARÎ VE MALÎ LER DARE BAKANLII S$ra No 1 2 3 4 5 Malzemenin Ad$ ve Konusu Kamu konutlaryla (lojmanlar) ilgili.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI i ii 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI İÇİNDEKİLER SAYFA I. 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK)

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) TRYAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) Triyaj hasta ya da yaraln, tedavi ve bakm gereksinimlerini karlamak amacyla, sak bakm kurumlarndaki kaynaklarn doru yerde ve doru zamanda kullanlmas salayan sflandrma sistemidir.

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35

SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35 SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35 Konu: SGK TARAFINDAN GENEL SAĞLIK SĐGORTASI VE GELĐR TESTĐ HAKKINDA GENELGE ĐLE SORU CEVAP ÇALIŞMASI YAYINLANMIŞTIR 01.01.2012 den itibaren yürürlüğe

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER?

DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER? DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER? Sal?, Haziran 21, 2011 http://www.mmd.org.tr/dunya-teftis-kurulu-ornekleri 1.KITA AVRUPASI S?STEM? -FRANSA -?TALYA -?SPANYA -PORTEK?Z -BELÇ?KA -YUNAN?STAN 2.ANGLO-SAKSON S?STEM?

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017

SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017 SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017 Sağlık Hizmeti Geri Ödemeleri ile Yalın Uygulamaların İlişkisi 2 Sağlık Hizmeti Geri Ödemeleri ile Yalın

Detaylı

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi 2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi BakanSunuu yi hazrlanm bir bütçe kötü yönetilebilir fakat kötü hazrlanm bir bütçe asla iyi yönetilemez. 2003 ylndan itibaren hazrladmz güçlü bütçeler

Detaylı

Türkiye de özel sa l k kurulu lar nda bir tutundurma faaliyeti olarak reklam n hukuki boyutu üzerine bir ara t rma

Türkiye de özel sa l k kurulu lar nda bir tutundurma faaliyeti olarak reklam n hukuki boyutu üzerine bir ara t rma ABMYO Dergisi. 23, (2011) (99-108) Türkiye de özel salk kurulularnda bir tutundurma faaliyeti olarak reklamn hukuki boyutu üzerine bir aratrma Özet 1 stanbul Aydn Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMNE AT SINIRLI DENETM RAPORU 1. Yap Kredi

Detaylı

TÜRKYE DE ÇFTÇLERN SOSYAL GÜVENL VE SOSYAL GÜVENLK REFORMUNUN ÇFTÇLER ÜZERNE OLASI ETKLER

TÜRKYE DE ÇFTÇLERN SOSYAL GÜVENL VE SOSYAL GÜVENLK REFORMUNUN ÇFTÇLER ÜZERNE OLASI ETKLER Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8, Say: 4, 2006 TÜRKYE DE ÇFTÇLERN SOSYAL GÜVENL VE SOSYAL GÜVENLK REFORMUNUN ÇFTÇLER ÜZERNE OLASI ETKLER Yrd. Doç. Dr. O(uz KARADEN-Z 1

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE 1 31 MART 2010 TARH TBARYLE DÜZENLENEN FNANSAL TABLOLARIMIZA LKN BEYANIMIZ liikte sunulan 31 Mart 2010 tarihi itibariyle düzenlediimiz finansal

Detaylı

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI SORU 1: 6 yl vade ile yllk %14 basit faiz oran üzerinden bir borç alnmtr. 3. yldaki faiz oranna e$de%er olan efektif iskonto oran a$a%dakilerden

Detaylı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı Krizde 30 bin kişi birikimini,. milyon kişi de işsizliğe karş harcamasn güvenceye ald Tarih: 5..200 Say: 200/ 22 Ekonomik krizin etkilerinin yoğun biçimde hissedildiği son iki ylda Türkiye de milyar 65

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 ÖZET: * SSK ek genelgesi yayımlandı. SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI S.S.K.Bakanlıı Sigorta leri Genel Müdürlüü Sigorta Primleri Daire Bakanlıı nın 04.07.2005

Detaylı

A-Protokol Kapsamında Sağlık Hizmetlerinden Yararlandırılacak Sigortalı ve Hak Sahibi Kimseler ve İbrazı Zorunlu Belgeler:

A-Protokol Kapsamında Sağlık Hizmetlerinden Yararlandırılacak Sigortalı ve Hak Sahibi Kimseler ve İbrazı Zorunlu Belgeler: SSK Sağlık Hizmetleri Protokolü Hakkında Genelge Tarihi:02.09.2002 Sayısı:18681 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0100002/3120 02.09.2002 * 18681 KONU : Sağlık Bakanlığı-SSK

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

Herkese i$ Turkiska Arbete åt alla

Herkese i$ Turkiska Arbete åt alla Turkiska Arbete åt alla Herkese i$ Seçim günü olan 17 Eylül de (sveç in gelece+i için karar verilecek. Bunu sen ve ben seçimlere katlarak yapaca+z. Oylarmzn de+eri ayn hepimiz ayn sorumlulu+u payla$yoruz.

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES

2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES 2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. Habib YILDIZ * ÖZET Bu çalmada, 2000 2006 döneminde Türkiye de uygulanan maliye politikalarnn ana çizgileri ortaya konulmu

Detaylı

Sa lk Ekonomisi. Berk KÜSBEC Bozok Üniversitesi Berk KÜSBEC (BOZOK) KT / 18

Sa lk Ekonomisi. Berk KÜSBEC Bozok Üniversitesi Berk KÜSBEC (BOZOK) KT / 18 Sa lk Ekonomisi Berk KÜSBEC Bozok Üniversitesi berk.kusbeci@bozok.edu.tr 01.03.2017 Berk KÜSBEC (BOZOK) KT310 01.03.2017 1 / 18 Ceteris Paribus Latince kökenli bir iktisat terimidir ve "Di er tüm faktörler

Detaylı

ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI)

ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI) ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI) Mustafa KÜÇÜKLHAN * Mustafa LAMBA ** ÖZET Günümüzün deien rekabet koullar içerisinde, salk kurumlar; müteri (hasta)

Detaylı

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN Almanya; Orta Avrupa da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey denizi, Danimarka, ve Baltık denizi; doğusunda Polonya ve Çek cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre;

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 1-Türkiye Finansal Raporlama Standartlar na (TFRS) göre deer dü"üklüü aada verilen hangi hesap kalemi için ayr(lmaz?

Detaylı

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU PERSONELİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVRİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 1. Kamu idarelerinin

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLK KURUMU BAKANLII Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüü

T.C. SOSYAL GÜVENLK KURUMU BAKANLII Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüü !!"!!"#$%&' T.C. SOSYAL GÜVENLK KURUMU BAKANLII Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-309 12/5/2011 Konu: 6111 sayılı Kanun uyarınca Kurumumuz alacaklarının yapılandırılmasına

Detaylı

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi 1. Etkinliğe hangi kurumu temsilen katıldınız? Sivil toplum kuruluşu 75,0% 9 Bireysel 8,3% 1 Şirket 16,7% 2 Üniversite 0,0% 0 Sosyal Girişim 0,0%

Detaylı

Sağlık Reformunun Mali Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi. A. Tuncay Teksöz Pfizer,Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü

Sağlık Reformunun Mali Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi. A. Tuncay Teksöz Pfizer,Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü Sağlık Reformunun Mali Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi A. Tuncay Teksöz Pfizer,Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü T.Teksöz, K.Helvacıoğlu ve Y.Kaya Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.11.06.04 / 42 5 /01/2009 Konu : Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı GENELGE (2009/.10.) Bilindiği üzere; Yönetim Kurulumuzun 23/05/2008 tarihli 2008/154 sayılı kararı ve Bakanlık

Detaylı

Ö Ö Ö Ö 16 Eyll 2015 Resmi ÇARAMBA Gazete Say 29477 " -N,Itlli Eiti. Brl*"l Hayat Boyu Örenme Genel Mdrlnden Toplant Ve Tarih Saat No Trkiye Mesleki Eitim Kurulu 27. Toplants Kararlar : 27 : 14.00-17.00

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN ARTVN L GELME PLANI TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN Artvin, 2005 ÇNDEKLER Sayfa no ÇNDEKLER...i TABLO LSTES... iii 1. TCARET...1 1.1 Giri...1 1.2

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ ARŞİVDE MALZEME NİN LİSTESİ ARŞ.LS.01 01.08.2013 0 1/5 BİRİM ARŞİV KURUM ARŞİV Yatan Hasta Dosyası Kurumda saklanır Ameliyat defteri 20 yıl Kurumda saklanır Hasta Kayıt Defteri (Servisler) 20 yıl Devlet

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 SAYI :2008-046

Detaylı

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral'k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü YazleriveKararlarDairesiBakanl YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZILERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Valilik yazmalarn hazrlamak, onay, teslim ilemlerini gerçekletirmek. çileribakanlgenelveözelteftiraporlarnteslimalmak,

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLLK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf Doru-Yanl Sorular: 1. nsan ihtiyaçlarn dorudan ya da dolayl olarak karlama özelliine sahip ve bu amaçla kullanlmaya hazr olan fiziksel varlklara hizmet denir. 2. Tüketicinin ihtiyaçlarn dorudan karlayan

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN)

DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN) DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN) Kanun No. : 4646 Kabul Tarihi : 18/4/2001 Yay&m Tarihi : 2/5/2001 tarih ve 24390 Sayl Resmi Gazete

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

ç Ç Ğ Ç Ğ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç Ğ ç Ğ Ğ ç Ç ç ç ç ç» ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Y DiT P "Frsat Yaratt'' 1_) GENEL ni,ci,nn so5e6 0

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü SAYI : B.13.2.SGK.0.11.05.00/327 21/05 /2010 KONU : daire başkanlıklarının görev dağılımı GENELGE 2010/65 Bilindiği üzere, 19.12.2008 tarihli ve 2008/496 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve Bakanlık Makamının

Detaylı

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI Kimler Sigorta Kapsamına Alınabilir? Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan Genel Sağlık Sigortası olan kişiler bu poliçeyi satın alabilirler. Bu

Detaylı

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI YENLENEBLR ENERJ KAYNAKLARI MALYET ANALZ VE SÜRDÜRÜLEBLR YEK UYGULAMALARI Ömer Faruk ERTURUL omerfarukertugrul@gmail.com TEA 16. letim Tesis ve letme Grup Müdürlüü, Batraman Yolu Üzeri 2. km. 72070, Batman

Detaylı

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r.

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r. GENELDURUM Suriye de yaanan iç karklk neticesinde, 29 Nisan 2011 tarihinden itibaren, Hatay dan snr geçerek ülkemize giri yapan Suriye vatandalarnn acil ihtiyaçlarnn karlanmas amacyla Türk Kzlay tarafndan

Detaylı

MAL SÜRDÜRÜLEB L RL K: TEOR VE TÜRK YE UYGULAMASI

MAL SÜRDÜRÜLEB L RL K: TEOR VE TÜRK YE UYGULAMASI May s 2013 MAL SÜRDÜRÜLEB L RL K: TEOR VE TÜRK YE UYGULAMASI Dr. Ayşe Kaya MAL SÜRDÜRÜLEB L RL K: TEOR VE TÜRK YE UYGULAMASI Dr. Ayfle Kaya Yay n No: 292 stanbul, 2013 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLAR HAKKINDA NCELEME RAPORU Yap Kredi

Detaylı

Konu : SGYDK Toplantısında Gündeme Alınması Önerilen Konular

Konu : SGYDK Toplantısında Gündeme Alınması Önerilen Konular SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞINA ANKARA Konu : SGYDK Toplantısında Gündeme Alınması Önerilen Konular 5502 Sayılı Kanunun

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1

TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir - Türkiye TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1 Rahmi Ak n Türeli 2 ÖZET Çalmada ele alnan 1990-2006 dönemi,

Detaylı

TÜRKYE DE DEVLET BÜTÇELERNN DEEN HEDEF: FAZ DII FAZLA KAVRAMI

TÜRKYE DE DEVLET BÜTÇELERNN DEEN HEDEF: FAZ DII FAZLA KAVRAMI TÜRKYE DE DEVLET BÜTÇELERNN DEEN HEDEF: FAZ DII FAZLA KAVRAMI Yrd.Doç.Dr. Harun CANSIZ ÖZET 1990 l yllarda Türk Kamu Maliyesi önemli sorunlar yaamtr. Hükümetler bunlar kendi çabalaryla çözemedikleri için

Detaylı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan+mlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE AİLE HEKİMLİĞİ

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE AİLE HEKİMLİĞİ 1 2 DÜNYA BANKASI 2004 TÜRKİYE SAĞLIK RAPORU Aile Hekimliği Türkiye de birinci basamak sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesinin en önemli adımıdır. Bu nedenle

Detaylı

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir?

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir? SORU 1: Aadaki sigorta türlerinden hangisi sigorta snflandrmas bakmndan dierlerine göre farkllk arz etmektedir? A) Kasko Sigortas B) Yangn Sigortas C) Nakliyat Sigortas D) Makine Montaj Sigortas E) Trafik

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE BA$IMSIZ DENETM RAPORU BA$IMSIZ DENETM RAPORU Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı... VALĐLĐĞĐNE (Đl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/32

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı... VALĐLĐĞĐNE (Đl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/32 Hi zmetal ml ar ndaçal şt r l acakişçi Say s n n Tespi t iveöngör ül ecek Ücr et l er(2009/32) T ar i h :12. 05. 2009 Say :4690 S r ano:2009/ 32 Ekl er : Per sonelçal şt r l mas nadayal Hi zmetal ml ar

Detaylı

KIRSAL KALKINMA NEDR?

KIRSAL KALKINMA NEDR? KIRSAL KALKINMA NEDR? Krsal kalknma ; "krsal alanda yaayan ve geçimini tarm sektöründen veya benzer krsal mesleklerden salayan birey ve topluluklarn, insanca yaam koullarna kavuturulmas için onlarda önce

Detaylı