ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN *"

Transkript

1 ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ÖZET Eitim sisteminde baar en önemli hedeflerden birisidir. Sistemin baars iç ve d faktörler ile sistemin iyi kurulmas ve iletilmesine baldr. imdiye kadar eitim sisteminde baarnn ölçülmesi, iyiletirilmesi üzerine birçok aratrma yaplmtr. Eitimde baarnn artrlmas için öncelikle yaplmas gereken çalmalardan bir tanesi baarszla iten nedenlerin belirlenmesidir. Bu konuda istatistiksel veya matematiksel yöntemler olmak üzere birçok nicel ve nitel yöntemlere bavurulabilir. Bu yöntemler içersinde kolay ve pratik uygulanabilen Hata Türü ve Etkileri Analizi (HTEA) yöntemi öne çkmaktadr. Ancak imdiye kadar eitim sürecinin iyiletirilmesi amacyla bu yöntemin kullanlmas örneklerine özellikle ulusal literatürde rastlanlmamas çalmann önemini artrmaktadr. Çalmann konusu +letme lisans programlarnda bulunan üretim yönetimi dersinin eitim sürecinde baarszla neden olan hata türlerinin HTEA ile deerlendirilmesi üzerinedir. Ayn zamanda eitim sürecinin gelitirilmesi (iyiletirilmesi) çalmasnn da ilk aamasn oluturmaktadr. Üretim yönetimi dersinde elde edilen deneyimler, gözlemler ve örencilere yaplan anket uygulamalar çerçevesinde elde edilen bilgiler nda derste baarszla neden olan hata türleri belirlenmi ve HTEA yöntemi ile verilerin deerlendirilmesi sonucu risk öncelik göstergesi (RÖG) puanlar hesaplanmtr. Bu puanlarn büyükten * Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, +ktisadi ve +dari Bilimler Fakültesi, +letme Bölümü Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S II, 2007) 1

2 küçüe doru srlanmas sonucunda risklerin önem düzeyi sralamalar da elde edilmi ve sürecin gelitirilmesine hazr hale getirilmitir. Bu çalmann devam olarak süreç iyiletirme faaliyetlerine bir çevrimlik iyileme salanmtr. Tekrar HTEA yaplarak önceki sonuçlarla karlatrldnda risklerde %21,14 azalma salanmtr. Anahtar Kelimeler: Üretim Yönetimi, Süreç +yiletirme, Hata Türü ve Etkileri Analizi (HTEA). ABSTRACT Achievement is one of the most important targets for the educational system. Achievement of the system depends on internal and external factors, construction and operation of the system successfully. There have been several studies on its evaluation and improvement so far. However, determination of the couses behind the failure has the priority to ensure to achievement. For that purpose, it is possible to use many qualitative and quantitative methods. Among such methods Failure Mod And Effect Analyse (FMEA), has got an easy and practical aspect to be applied. The fact that the number at the studies using this method is rare in the national literature in Turkey increases the significience of the present study. This study focuses on the evaluation, through FMEA, of the each factor that couses for failure in the learning process of the course of Operation and Production Management Course at the department of management at graduate level. It also constitutes the first step in the improvement of the educational process. The study first determines the risk factors cousing for failure at the Opertion and Production Mnagement Course in the light of past experiences, personal observations and the survey applied to the students. Then it calculates Risk Priority Number (RPN) for each factor through FMEA method. Finally, it ranks such factors in order of increasing importance according to the calculated numbers. In addition to study, process has been developed only first stept. And then FMEA method is iterated again. Finally it is 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.II, 2007)

3 implicated that total risks has been reduced 21,14% when it was compared with initiate solution. Keywords : Operation and Production Management, Process Improvement,, Failure Mode And Effect Analyses (FMEA). I. GR Eitim sisteminde baar en önemli hedeflerden biridir. imdiye kadar eitim sisteminde baarnn ölçülmesi ve iyiletirilmesi konusunda birçok aratrma yaplmtr. Eitimde baarnn artrlmas için yaplmas gereken çalmalardan ilki baarszla iten nedenlerin belirlenmesidir. Bu konuda arlk verilen yöntemler istatistiksel yöntemler olsa da bu yöntemlerin devam veya alternatifi olarak farkl nicel ve nitel yöntemlere de bavurulabilir. Alternatif yöntemler içersinde kolay ve pratik uygulanabilirlii ile Hata Türü ve Etkileri Analizi (HTEA) yöntemi öne çkmaktadr. HTEA, ürün gelitirilmesinde, servis, sistem ve süreçlerin iyiletirilmesinde hata türlerinin belirlenmesi ve snflandrlmas üzerine skça kullanlan bir yöntemdir. Çalmann konusu +letme lisans programlarnda bulunan üretim yönetimi dersinin eitim sürecinde HTEA yöntemiyle baarszla neden olan hata türlerinin deerlendirilmesi üzerinedir. Ayn zamanda eitim sürecinin gelitirilmesi, iyiletirilmesi çalmasnn da ilk aamasn oluturmaktadr. Üretim yönetimi dersinde örencilere yaplan anket sonuçlar, geçmi deneyimler, gözlemler çerçevesinde elde edilen bilgilerin katksyla deerlendirilmi ve örencilerin baarszlna neden olan hata türleri belirlenmitir. Sonra hata türleri HTEA yöntemi yardmyla deerlendirilmi ve risk öncelik göstergesi (RÖG) puanlar hesaplanmtr. Bu puanlarn büyükten küçüe doru sralanmas sonucunda risklerin önem düzeyi sralamalar elde edilmi ve süreç gelitirmeye hazr hale getirilmitir. HTEA yönteminin devam olarak en yüksek puana sahip be hata türü belirlenmi ve bu hatalarn ortadan kaldrlmas için baz önlemler gelitirilmitir. Bir ders döneminde yeni süreç uygulanm ve iyileme salanan hata türü kalemlerindeki ikayet skl takip edilmitir. Son olarak iyiletirilen sürecin verileri tekrar HTEA Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S II, 2007) 3

4 analizine aktarlarak iyileme oran hesaplanmtr. HTEA yöntemi kullanlmas üzerine ulusal ve yabanc literatürde birçok çalmaya rastlamak mümkündür. Ancak imdiye kadar eitim sürecinin iyiletirilmesi amacyla bu yöntemin kullanlmas örneklerine özellikle ulusal literatürde rastlanlmamas çalmann önemini artrmaktadr. II. ETMDE KALTE KAVRAMI Kalite kavram günümüzde hayatn tüm aamalarna girmitir. Ksaca belirli bir bedel karl sunulan mal ve hizmetlerin müteri beklentilerini karlama düzeyi veya uygunluk düzeyi olarak tanmlanabilen kalite, gerek mamul ve gerekse hizmet üreten tüm iletmeler için büyük önem tamaktadr 1. Kalite, Juran a göre, kullanma uygunluk, Deming e göre amaca uygunluk, Feigenbaum a göre, en düük maliyetle müteri tatminini salamak olarak tanmlanmaktadr. 2 Tüm sektörlerde olduu gibi eitim sektörü için de kalite, ulusal ve küresel rekabet için gerekli standartlara ulamas gerekmektedir. Eitim iletmeleri kaliteyi salarken, kaynaklar da israf etmeden etkin kullanmak ve bu balamda maliyetleri snrlamak zorundadr. Rekabetin temel faktörleri içersinde her ne kadar kalite olsa da maliyet, verimlilik, esneklik, yenilikçilik gibi faktörler de önem tamaktadr. Kalitenin ölçülmesi, kalitenin artlarnn oluturulmas kadar önem arz etmektedir. Mamul üreten iletmelerde ürünlerin kalitesinin tanmlanmas ve ölçülmesi nicel kriter ve yöntemlere bal olarak kolayca gerçekletirilmektedir. Bu konuda istatistiksel kalite kontrol yöntemleri gelitirilmi ve bu sayede belirli bir önem düzeyinde belirlenen örneklem üzerinden tüm ürün partilerinin kalitesi 1 Mahmut TEK+N, Toplam Kalite Yönetimi, 3. Bask, Selçuk Üniversitesi,2007, s Besim AKIN B.; Canan ÇET+N ve Vedat EROL, Toplam kalite Yönetimi ve ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi, Beta Yaynlar, No:805, +stanbul,1998,s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.II, 2007)

5 ölçülebilmektedir. Ancak hizmet üretiminde, hizmet kalitesinin tanmlanmas ve ölçülmesi daha zor olmakta, nicel ölçüm yöntemleri bu konuda mamul kalitesi ölçümündeki kadar baarl olamamaktadr. Bir hizmet üretimi yapan eitim iletmelerinde kalite belirlenirken klasik yaklamda sadece çktnn kalitesi kavramna dikkat edilmekteydi. Ancak sadece kaliteyi çktda aramak günümüzde yanltc ve bir o kadar da çözümleyici olmaktan uzak görülmektedir. Günümüzde eitim kalitesi belirlenirken eitim tasarm kalitesi (müfredat tasarm) ve çktnn (sonuçlarn) kalitesi olarak iki yönlü deerlendirilmektedir. Bu kalite yaklamnda süreçlerin kalitesi konusuna deinilmemektedir 3. Sistem yaklam ile deerlendirdiimizde; bir eitim sisteminin kalitesi, girdi, süreç ve çkt kalitesinin toplamndan olumaktadr. Buradan girdi, süreç ve çkt deikenleri aadaki gibi tanmlanabilir : Girdi Deikenleri (Öretmen, örenci, fiziksel imkanlar ve donanmlar, öretim yöntemi, temel bilgi ve tecrübe,eitim materyalleri,..vb.) Süreç Deikenleri (Eitim müfredat veya program, öretim teknikleri, strateji, süreç yönetimi, denetim, planlama, zamana dayal faktörler,..vb.) Çkt Deikenleri ( Teknik baar (bilgiye dayal geliim), tutum ve davrana dayal baar (tutum ve davranlarn iyilemesi), bir sonraki eitime hazr olma ve baar, i bulma, topluma kazanlma, sosyo-kültürel gelimeler,..vb.) Toplam kalite yönetimi çerçevesinde, eitim iletmelerinde eitim kalitesinin artrlmas ve dolaysyla baarnn artrlmas amaçlanmaktadr. Buna ek olarak kalitesizlie neden olan faktörler belirlenerek, giderilmek suretiyle gerek süreçlerin ve gerekse tüm eitim sisteminin iyiletirilmesi ve dolaysyla da kalitenin artrlmas 3 Servet, ÖZDEM+R, Eitimde Toplam Kalite Yönetimi. Krgzistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,2002, s.255 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S II, 2007) 5

6 amaçlanmaktadr. Çktnn kalitesi, girdi ve sürecin kalitesiyle orantl olarak artmakta veya azalmaktadr. Eitim sisteminin baars, dardan çktya dayal odaklamay salasa da; çkt kalitesinin artrlmasnn temelinde girdi ve sürece dayal iyileme ve gelimelerin yattnn bilinci ve eitim kalitesinin artrlmas çalmalarnn yürütülmesinde fayda bulunmaktadr. III. HATA TÜRÜ VE ETKLER ANALZ Eitim sürecinin iyiletirilmesi üzerine literatür taramasnda HTEA konusunda bir yayna rastlanlmamtr. Genelde çalmalar, ürün ve süreç gelitirme üzerinde younlamaktadr. HTEA analizinin ilk kullanld yllarda ürün tasarm gibi teknik konularda kullanm daha yaygn iken sonralar sistem,süreç ve servis tasarmlar ile gelitirme ve iyiletirme uygulamalarna kaymtr. Günümüzde çalmalarn son zamanlarda yaygnlaan bulank mantk, çok kriterli karar verme, yapay sinir alar, simulasyon, vb. yöntemlerle birlikte yapld görülmektedir. HTEA analizinin önemli bir parças olan risk öncelik göstergesinin hesaplanmas ve ona göre risk faktörlerinin sralanmas aamasnda çok kriterli karar verme yöntemlerinden Analitik Hiyerari Süreci veya Fuzzy TOPSIS yöntemlerinin kullanlmas örnek olarak verilebilir. 6 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.II, 2007)

7 Tablo-1 : HTEA Analizi Literatür Özeti YIL YAZARLAR ÇALI MA KONUSU 1978 LEG Mühendislere HTEA yönteminin tantlmas amaçlanmtr 1992 KARA vd. Risk önem düzeylerinin belirlenmesine çallmtr GILCHRIST Maliyet analizleri ve bu amaçla maliyet artran risklerin deerlendirilmesi amaçlanmtr PRICE Is sistemlerinde oluan risklerin deerlendirilmesine çallmtr VANDENBRANDE Çevresel risklerin belirlenmesi ve deerlendirilmesi üzerine çallmtr YILMAZ Kalite gelitirme problemlerinde HTEA yönteminin nasl kullanlaca incelenmitir HOUTEN ve KIMURA 2000 CRISTIANO vd. Ürün yönetiminde kalite gelitirme modeli üzerinde çalmlardr. Sanal ürün tasarm ve görsel bakm sistemleri gelitirilmesinde kullanmlardr SANKAR ve Risklerin önem düzeylerine göre sralanmas üzerine çallmtr PRABHU 2002 PRICE Hata/risk olaslklarnn simulasyon yardmyla belirlenmesine çallmtr SCIPIONI vd. Üretim döngüsünde HACCP sistemine uygun operasyonel performansn artrlmasnda kullanlm ve bir italyan gda iletmesinde uygulanmtr SEUNG ve KOSUKE Bir imalat sürecinde maliyet tabanl htea yönteminin uygulanmasna çallmtr ERYÜREK ve TANYA 2004 MUSUBEYL+ ERG+NEL 2004 TEOH ve CASE 2004 TARI ve SABATER 2005 ATMACA 2005 LAUL vd. Maliyet artran riskler ELECTRE yöntemi ile sralanm ve HTEA ile deerlendirilerek azaltlmaya çallm. Müteri beklentilerinin AHP yöntemi ile deerlendirilmesi ve sonrasnda HTEA' da uygulanmas Bilgi tabanl modellerde verilerin analiz edilmesinde kullanlmtr ve bu amaçla yazlm tasarm yaplmtr. TKY de kullanlan kalite gelitirme yöntemleri ve sonuçlara etkileri deerlendirilmektedir. Bu amaçla vaka analizi üzerinde baz kritik faktörler belirlenerek süreç kalite için gelitirilmeye çallmaktadr. Otomotiv sektöründe kalite yönetim sistemlerinin gelitirilmesinde istatistiksel çalmalarla HTEA 'nn uygulanabilirlii aratrlmtr. Kimya sektöründe çalanlar üzerinde kimyasallarn olumsuz etkilerini incelerken HTEA analizinden yararlanmtr GARCIA vd. Risklerin belirlenmesi ve sralanmasnda Fuzzy DEA yöntemi kullanlmtr 2005 KILIÇ +çi Sal ve + Güvenlii yönetim sistemlerinde bir metod olarak FMEA yöntemini incelemitir LEWIS 2006 HO ve XIE 2007 SU ve CHOU 2007 PLAZA ve MEDRANO 2007 ELEREN ve EL+TA 2007 ELEREN ve SOBA Teknoloji eitiminde ideal ve baarl bir sürecin gelitirilmesinde uygulanabilir yöntemler ele almakta ve bunlardan birini de HTEA olarak tantmaktadr. Çalma yüksek örenimde 6 sigma çerçevesinin uygulanmasnn fizibilitesi üzerine uygulanmtr. +çinde HTEA analizine de yer verilmitir. Burada 6 sigma uygulanabilirliinin belirlenmesindeki amaç mühendislik eitim sürecinde baarl ve etkin eitim süreci planlamasdr. Alt Sigma projelerinde kriterlerin önem düzeylerine göre AHP ile deerlendirilmesi ve sonrasnda her proje için risk analizinin HTEA ile yaplmasn amaçlamtr. Çalmada, iki yl kadar süren elektronik laboratuar kursunda kalite felsefesinin yerlemesi ve dolaysyla eitim kalitesinin ve baarsnn artmas üzerine hazrlanmtr. +ki hedef bulunmaktadr: Birincisi örencilerle ilgili problemlerin yönetimi ve sürekli iyileme; ikincisi de örencilerin seviyelerinde ve baarlarnda istenen artn salanmasdr.bu çalmada eitimde problemlerin belirlenmesi ve analizinde FMEA uygulanmtr. Hedef maliyetleme yöntemi uygulayan bir iletmede maliyetleri artran risklerin belirlenmesinde HTEA analizinin uygulanmas yer almaktadr. +çi Sal Ve + Güvenlii Odakl Süreç Gelitirme Faaliyetlerinde Hata Türü Ve Etkileri Analizi Yönteminin Uygulanmas Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S II, 2007) 7

8 Hata Türü ve Etkileri (HTEA), sistem, süreç, yöntem, model, servis veya ürünler gelitirilirken veya iyiletirilirken; mevcut veya potansiyel hata/risk türlerini önceden belirlemek, sralamak ve iyiletirme/gelitirme aamasnda öncelikleri belirlemek üzere gelitirilmi bir yöntemdir. HTEA ilk olarak A.B.D. ordusunda uçu kontrol sistemlerinin gelitirilmesinde kullanlmtr. Bu amaçla 1949 da ilk olarak Hata Türleri, Etkileri ve Kritii Analiz Etmek +çin Prosedürler el kitab yaynlanm, sistem ve ekipman arzalarnn etkilerini belirleyecek güvenirlilik analiz teknii olarak gelitirilmitir l yllarda ABD havaclk sanayinde kullanlmaya balanmtr. +letmelerde ise ilk Ford otomobil iletmesi tarafndan kullanlmtr. 4 HTEA yönteminin uygulanmasnn temel nedenlerin banda sürekli iyileme ve gelime ihtiyac yatmaktadr. Sürekli iyileme ve gelime Toplam Kalite Yönetimi nin de temel hedefidir. Bu nedenle HTEA yöntemi, TKY uygulamalarnda da skça bavurulabilir bir kalite yöntemi olarak düünülebilir. HTEA yöntemi, arlkl olarak potansiyel hatalar üzerine younlamaktadr ve zamanla güncelliini korumaktadr. HTEA yöntemi her süreçte ve tüm zaman periyotlarnda tekrarlanmak suretiyle hatalarn ayklanmas ve gelimelerin salanmasna imkan vermektedir. HTEA yöntemi ; Yeni bir sistem, ürün, süreç, yöntem, model tasarmna ihtiyaç olduunda, Mevcut sistem, ürün, süreç, yöntem veya modelde bir deiiklik olduunda, Sistem, ürün, süreç, yöntem veya modelde bir gelitirme 4 Adil BAYKASOXLU, vd., Hata Türü ve Etkileri Analizi ve Gaziantep te Orta Ölçekli Bir Firmaya Uygulanmas1, II. Makine Tasarm ve +malat Teknolojileri Kongresi, Konya, 2003, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.II, 2007)

9 veya iyileme düünüldüünde, kullanlabilir. HTEA çalmas genellikle bir ekip çalmas olarak görülmektedir. Bu çalmalarda yer alacak ekibin konuya vakf, çok disiplinli çalmaya uygun konuyla dorudan ilgili kiilerden olumas çalmalarn baars açsndan önemlidir. Bunun yannda, yöntem tek yönlü olmaktan uzak, ürün/süreç vb gelitirme programlarnda tüm programn bir parças olarak yer almaktadr. A) HATA TÜRÜ VE ETKLER ANALZ ÇE TLER HTEA Yöntemi genellikle dört türde ele alnmaktadr: 5 Sistem HTEA: Sistemleri ana ve alt sistemler olarak analiz eden ve sistemi oluturan faktörler arasndaki potansiyel hata türlerini belirlemeyi amaçlayan bir yöntemdir. Tasarm HTEA: Ürün ve teknolojilerin tasarm veya gelitirilmesi aamasnda geçmite oluan hata ve ikayetleri deerlendiren ve yeni ürün ve teknolojilerin tasarm veya gelitirmesi aamasnda potansiyel hata türlerini belirlemeyi amaçlayan bir yöntemdir. Servis HTEA: Henüz servis müteriye ulamadan servisin analizine imkan veren ve potansiyel hata türlerini belirlemeyi amaçlayan bir yöntemdir. Süreç HTEA : Süreçleri ana ve alt süreçler olarak analiz eden ve süreci oluturan faktörler arasndaki potansiyel hata türlerini belirlemeyi amaçlayan bir yöntemdir. B) HATA TÜRÜ VE ETKLER ANALZ UYGULAMA SÜREC HTEA uygulama süreci üç aamadan olumaktadr 6 : 5 BAYKASOXLU vd., : Ali ACILAR vd.. Hata Türü ve Etkileri Analizi (HTEA) ve Orta Ölçekli Bir +letmede Uygulanmas, KOB ler ve Verimlilik Kongresi, +KÜ, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S II, 2007) 9

10 Hazrlk Aamas, Sistem Analizi Aamas, Sonuçlarn Deerlendirmesi Aamas. HTEA süreci aadaki srayla uygulanabilir : Fonksiyonlarn belirlenmesi ve tanmlanmas, Hata türlerinin belirlenmesi ve tanmlanmas, Hata nedenlerinin belirlenmesi, Hata olaslklarnn belirlenmesi, Hata iddetinin belirlenmesi, Hatann tespit edilebilirliinin belirlenmesi, Risk Öncelik Göstergesi (RÖG) hesaplanmas ve büyükten küçüe doru sralanmas, Risk ve hatalar azaltc önlemlerin alnmas olarak özetlenebilir. Potansiyel hata türleri, nedenleri ve olas etkilerinin belirlenmesinden sonra hatann oluum sklnn da belirlenmesi gerekmektedir. Geçmi veriler incelenmek suretiyle her hata karlalma skl nicel olarak belirlenebilir veya uzman tarafndan nitel olarak deerlendirilebilir. Hata olaslklarnn belirlenmesinden sonra, önemli bir çalma da hatann iddetidir. Hata iddeti ile kastedilen ürün, hizmet veya sürecin ana hedefine ulamada hatadan kaynaklanan olumsuzluklarn etki düzeyidir. Hatann tespit edilebilme zorluu, üretiminin veya sürecin tamamlanmadan hatann bulunabilme olasl veya zorluudur. HTEA yönteminin uygulanmas ve süreç iyiletirme çalmalar birlikte bir tablo üzerinde yürütülmektedir. Bu tabloda; Süreç (Fonksiyon) Analizi: +ncelenecek ürün veya sürece +stanbul,2006,s.454 ; Burcu Selin YILMAZ, Hata Türü ve Etkileri Analiz i, Dokuz Eylül ++BF, Dergisi, C.2., S.4, 2000,s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.II, 2007)

11 ait bölümler, safhalar yer almaktadr. Her safha snflandrma ve sra ile gösterilmek üzere tanmlanmaktadr. Risk Analizi: Potansiyel hata veya risk faktörlerinin belirlenmesi ve tanmlanmas ile risk öncelik göstergesi (RÖG) hesaplanmas ve sralanmas aamalarndan olumaktadr. Süreç Gelitirme : Süreç gelitirme, mantk olarak önceki bölümde belirlenen ve tanmlanan potansiyel hata veya risk faktörlerinin önlenmesi amacyla alnabilecek önlemler ve uygulamalardan olumaktadr. Bu bölümde öncelikle alnacak önlem veya uygulamalar ve artlar tanmlanr. Sonra RÖG puannn büyüklüüne veya her fonksiyonun toplam RÖG puanndaki arlna göre bir sralama ile dönemlik önlemler belirlenir ve uygulanarak iyiletirme yaplr. Risk Analizinin Tekrarlanmas: Bir aama (dönem) iyiletirilmi süreç için RÖG puanlar tekrar hesaplanr ve önceki admda hesaplanan puanlarla karlatrlr. Bu ekilde iyileme yüzdesi teorik olarak hesaplanm olur. HTEA yöntemi ve süreç iyiletirmeyi birlikte ele alan iki örnek Tablo-2 ve Tablo-3 de görülmektedir. Tablo-2:Bir Ürün Geli3tirme Sürecinde HTEA Uygulama ve Önlemler Erginel, 24 Tablo-2 de iyileme RÖG puanlarnda deiim yüzdesi ile belirtilmektedir. Ancak bu farkllk Tablo-3 te risk veya hatalarn Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S II, 2007) 11

12 maliyeti üzerinden oluan farkllkla açklanmaktadr. Tablo-3:Bir Ürün Geli3tirme Sürecinde HTEA Uygulama ve Önlemler Eryürek ve Tanya5, 2003 Uygulamalarda sürecin iyiletirilmesinde hata türlerinin en büyük RÖG puanndan aaya doru deerlendirilmesi esas düünülecek olursa, baz uygulamalar için yüzlerce hata türünün deerlendirilmesi durumunda i yükünü hafifletmek ve yöntemi kolaylatrmak için bir basamak deeri belirlenmektedir. Basamak deeri belirleyebilmek için istatistiksel yöntemlere bavurulabilir. Bu amaçla öncelikle belirli bir güven aralnn kabul edilmesi uygun olacaktr. Her üç öncelik kriteri için 10 lu derecelendirme kullanld varsaylrsa, basamak deeri 1000 üzerinden belirlenecektir. Örnein %95 güven aralnda kabul edilebilir hata veya baka bir ifade ile önem düzeyi %5 tir. Bu deer 50/1000 e karlk gelmektedir. Buradan basamak deerinin 50 puan olduu görülmektedir. Yani 50 puan üzeri RÖG deerlerini deerlemeye almamz %95 güven aralnda istediimiz amaca ulatracaktr. Bu basamak deeri ayn hesaplamayla %99 güven 12 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.II, 2007)

13 aralnda 10, %90 güven aralnda ise 100 puana karlk gelmektedir. Aslnda basamak deerinin sadece istatistiksel bir hesaplamaya dayandrlmas düünülemez. Gelitirme program çerçevesinde tüm artlar ve öncelikler dikkate alnarak ekibin sorumluluunda bu deerin belirlenmesi gerekir. HTEA uygulandktan sonra belirlenen öncelikli riskler, gelitirme programnda mevcut para,süre, kaynak vb imkanlar dikkate alnarak giderilmeye veya bir baka ifadeyle iyiletirmeye çallacaktr. Bu amaçla i görev programlar yaplarak ilgili gelitirme ekibi üyelerine görevler datlr. Bu ekilde gelitirme program döngüsel olarak tamamlanr. HTEA, gelitirme program tamamlandktan sonra da yaplmaldr. Bu aamada ikinci kez uygulanan HTEA yönteminde bir önceki riskler en aza indirgenmi olmas, gelime ve iyilemenin düzeyini gösterecektir. IV. ETM SÜRECNDE HATA TÜRÜ VE ETKLER ANALZ YÖNTEMNN UYGULANMASI HTEA yöntem olarak genellikle ürün/üretim yönetimi konularnda yaygn olarak kullanlan bir yöntemdir. Süreçlerin gelitirilmesi veya iyiletirmesi çalmalar çounlukla üretim veya servis süreçleri temelinde uygulanmtr. Bu uygulamalarda temel amaç, süreçlerin kalite, süre veya maliyet odakl gelitirilmesi olmutur. Süreçlerde elde edilen ürün ve hizmetlerin kalitesinin artrlmas, maliyetlerin ve üretim-ilem sürelerinin azaltlmas ile rekabet avantaj elde edilmesi düünülmektedir. HTEA yöntemi uygulamasyla ilgili amaç, kapsam ve yönteme dair bilgiler aadaki gibidir : A) AMAÇ Üretim yönetimi dersinde baarszla neden olan hata türlerinin analiz edilmesi ve sürecin baary artracak ekilde iyiletirilmesidir. B) YÖNTEM Hata türlerinin analizinde Hata Türü ve Etkileri Analizi, süreç Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S II, 2007) 13

14 iyiletirmede ise süreç iyiletirme döngüsü yöntemi kullanlacaktr. C) KAPSAM Afyonkarahisar ve Uak ++BF iletme bölümlerinde tek dönem ve zorunlu ders olarak okutulan üretim yönetimi dersini, dersi alan örencileri ve ders içeriklerini kapsamaktadr. D) VERLERN HAZIRLANMASI Risk öncelik göstergesinin hesaplanmasnda kullanlan girdiler, sklk, iddet ve belirleme zorluu deerleri nitel deerler olup 1-10 aras deiim göstermektedir. Risklerin ve her riske ait nitel deerlerin belirlenmesi amacyla 2 yl süresince güz dönemi ve yaz okulu programlarnda örenciler üzerinde gözlem ve anket uygulamas yaplmtr. Anketler 5 li likert ölçeine dayal (1:Hiç katlmyorum.. 5: Tamamen katlyorum) sorularndan olumaktadr ve dersi alan tüm örencilere (602 örenci) uygulanmtr. Güvenirlilik katsays Cronbach Alpha 0,827 çkmtr. E) UYGULAMA Uygulama safhalar dört grupta deerlendirilmektedir: Süreç analizi ile sürecin safhalarnn tanmlanmas, Risk analizi ile risklerin tanmlanmas, öncelik gösterge puanlarnn hesaplanmas ve sralanmas, Alnabilecek önlemlerin ve iyileme artlarnn ve harcanacak kaynaklarn belirlenmesi ve iyileme plannn bir dönemlik yaplmas, Tekrar HTEA uygulanmas ve ilk RÖG puanlar ile karlatrlarak teorik iyileme yüzdesinin belirlenmesidir. 1. Süreç Analizi Bu aama, uygulamann ilk aamasn oluturmaktadr. Sürecin safhalarnn tanmlanmas veya baka bir ifade ile süreç (fonksiyon) analizinde süreci oluturan her bir alt sürecin veya etki eden faktörlerin sralanmasna ve tanmlanmasna çallmaktadr. Uygulamann baarsnda ilk art doru ve mantkl bir süreç 14 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.II, 2007)

15 çalmasdr. Bu nedenle bu aamann üzerinde titizlikle durulmas gerekmektedir. Her bir fonksiyon, riskler olsun veya olmasn bütünlüün salanmas için çalmaya dahil edilmektedir. Bu amaçla üretim yönetimi dersine ait fonksiyon analizi Tablo- 4 de verilmitir. 2. Risk Analizi Üretim yönetimi dersinin her alt sürecinde baary engelleyen riskler (hata türleri) belirlenmitir. Alt süreçlerin herhangi birinde hata türleri hiç olmayabilir veya çok sayda da olabilir. Bu durum ana ve alt süreçlerin temel artlarndan kaynaklanmaktadr. Burada dikkat edilmesi gereken husus, gerek alt süreç saysnda gerekse her alt sürece ait hata türü saylarnda problemi tanmlayabilen yeterli saylara ulamaktr. Baka bir deyile arya kaçmamak gerekmektedir. Çalmada hata türleri anket yoluyla örencilerin verdikleri bilgiler ile dersi veren öretim elemannn gözlem ve ahsi deerlendirmeleri çerçevesinde belirlenmitir. Bu ekilde 42 tane hata türü belirlenmi ve 5 li likert ölçeinde anket formuna dönütürülerek örencilere tekrar anket uygulanmtr. Sonra her sorunun ortalamas alnmtr. Anket sorular potansiyel sorunlarn belirlenmesi ve buna dayal frekans dalmlar ile her sorunun önem düzeylerinin belirlenmesi ve bu düzeylere göre derecelendirilmesi olmak üzere iki bölümden olumaktadr. Buradan frekans dalm ile sklk, önem düzeylerine göre deerlendirme sonuçlar yardm ile de iddet sütunlar 1-10 aras deerlere dönütürülerek doldurulmutur. Hatann belirlenme zorluu sütunu karar verici tarafndan deerlendirilmitir. Sonra her hata türü için bu üç deer çarplarak aras deerlerden oluan risk öncelik göstergesi (RÖG) hesaplanmtr(bkz :Tablo-4). Tabloda RÖG puanlar iki farkl türde incelenebilir : Tüm hata türleri RÖG puan sralamasna tabi tutulur ve önem düzeylerine göre deerlendirilir. Tüm alt süreçlerin puanlarnn toplam (ana süreç) RÖG puan içersindeki arlklar belirlenerek sralamaya tabi tutulur ve önem düzeyine göre deerlendirilir. Bu yöntem süreçlerde bir bütün Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S II, 2007) 15

16 olarak iyiletirme amaçlandnda uygulanabilir. +lk deerlendirme temel alndnda; (RÖG) puanlarnn 0,020 0,324 arasnda deitii görülmektedir. Burada en öncelii Ölçme ve Deerlendirme bölümünde 0,324 puanla Sorularn yanl veya eksik anlalmas riski oluturmaktadr. Bunu 0,280 puanla Sorularn zorluk düzeyinin yüksek olmas takip etmektedir. +kinci deerlendirme temel alndnda; Ölçme ve Deerlendirme grubu, %19,9 arlkla öne çkmaktadr. Bu, risk arlnn ölçme ve deerlendirme aamasnda younlatn göstermektedir. Üretim Planlama ve Kontrol grubu %13,82 ile takip etmektedir. Risklerin en az bulunduu grup ise %3,07 ile ürün yönetimidir (Bkz :Tablo-4). 3. Süreç yile3tirme Analizi HTEA sonuçlar, eitim sürecinin iyiletirilmesi aamasnn ilk basaman oluturmaktadr. +yiletirme uygulamalar iki aamada yürütülmektedir : Risk ve hatalarn azaltlmasna dönük önlemlerin alnmas, Yeni iyiletirilen sürece HTEA analizinin tekrar yaplmas ve teorik iyileme yüzdesinin belirlenmesidir. +yiletirme süreci bir dönemlik döngülerden olumaktadr. Her döngü tamamlandnda süreç belirli bir düzeyde iyileme gösterecektir. Burada amaç, bir dönemde harcanacak kaynaklarn (zaman,insan gücü, araç.-gereç, para,..vb.) ktl sebebiyle RÖG puanlar en yüksek olan hatalara yönelmek, dolaysyla en az kaynakla en etkili hata türlerini iyiletirmektir. Çalmada ilk dönem için iyiletirme programna en yüksek RÖG puanna sahip ilk be hata türü alnmtr. Hatalarn nedenleri dikkate alnarak uygulanabilir önlemler gelitirilmitir. Bu önlemler sonucu olarak dönem sonunda tekrar HTEA analizi uygulanmtr. Sonuç olarak be hatann görülme sklnda azalma olmu ve bu da yeni RÖG puanlarna azalma eklinde tablolara yansmtr. (Bkz: Tablo-5 ve Tablo-6) Eski ve yeni HTEA analizi karlatrldnda; 16 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.II, 2007)

17 Hata türlerine ait RÖG sralamas deimi, iyileen hatalar daha alt sralara kaymtr, Toplam RÖG puan 3907 den 3081 e dümü ve tüm süreçte teorik olarak %21,14 azalma belirlenmitir. +yiletirme fiilen bir dönem uygulanm ve konusal anlamda benzer sorulara dayal bir ölçme ve deerlendirme sisteminde dersi ilk defa alanlar üzerinde yaplan bir deerlendirmede; önceki dönemin baar not ortalamas ile yeni dönemin ortalamalar arasnda %19.85 lik bir art gerçekletii görülmütür. Sürekli iyiletirme amacyla her dönem süreç iyiletirme döngüleri tekrarlandkça RÖG toplam puanlarnda azalma ve sralamalarda da sürekli deiim beklenmektedir. Ancak temel artlar deimedii sürece, sürekli iyilemenin adm büyüklüü azalarak devam edecek ve bir noktadan itibaren sabit hale gelecei söylenebilir. Çünkü belirli bir noktadan itibaren iyiletirme faaliyetleri tüm riskler için tamamland ve her riskin %100 iyilemesi söz konusu olamayaca için bu sonuç beklenmektedir. SONUÇ HTEA ürün, servis, sistem ve süreçlerin gelitirilmesi /iyiletirilmesi faaliyetlerinin ilk aamalarnda kolayca uygulanabilmekte ve faydal sonuçlar vermektedir. Üretim yönetimi iletme programlarnda zorunlu bir derstir ve iletme lisans eitimi alan örenciler için üretim fonksiyonu ve bu fonksiyonu icra eden üretim iletmeleri hakknda gerekli bilgilerin alnmas, dier bilgilerle karlatrlmas açsndan önemli bir derstir. Bu nedenle derste baarnn artmas örencilerin lisans eitiminden kazanmlarn da artracak ve pekitirecektir. Çalma her ne kadar üretim yönetimi dersinin eitim süreci üzerine kurulsa da dier eitim konular için uygulanabilir bir örnek tekil etmektedir. Bu tür yöntemlerin eitim bilimlerinde pek kullanlmad düünülürse çalmann önemi artmaktadr. Çalmada üretim yönetimi dersinde baarszla neden olan hata türleri fonksiyonel olarak gruplanm ve HTEA yöntemi ile sralanmtr. Hata türlerinin tek tek veya grup arlklar dikkate Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S II, 2007) 17

18 alnarak deerlendirmesi sonucunda ölçme ve deerlendirme aamasnda oluan hata türlerinin göreceli arlklar öne çkmtr. Çalma sonucunda bir dönemlik iyileme yüzdesinin teorik olarak %21,14, fiili olarak %19,85 olarak gerçekletii görülmütür. +yiletirme için ayrlacak imkanlar snrl olduu için tüm riskler bir dönem içersinde düürülmeyebilir. Her dönem yeni belirlenecek önceliklere göre risk önleyici çalmalar tekrarlanarak sürekli iyileme salanacaktr. KAYNAKLAR ACILAR,A.; ÖZCAN,G. Hata Türü ve Etkileri Analizi (HTEA) ve Orta Ölçekli Bir +letmede Uygulanmas, KOB ler ve Verimlilik Kongresi, +KÜ, +stanbul, AKIN B.; ÇET+N, C. ve EROL V., Toplam kalite Yönetimi ve ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi, Beta Yaynlar, No:805, +stanbul,1998. ATMACA, E., Bursa +li Otomotiv Sektöründe TS16949 Kalite Yönetim Sisteminin Rekabetçi Avantajlar, Üretim Ara5t1rmalar1 Sempozyumu, Ticaret Üniversitesi, 2005, ss BAYKASOXLU,A.;DEREL+,T.;YILANKIRAN,N.;YILANKIRAN, A., Hata Türü ve Etkileri Analizi ve Gaziantep te Orta Ölçekli Bir Firmaya Uygulanmas,II.Makine Tasar1m ve malat Teknolojileri Kongresi, Konya,s , BEN-DAYA, M., RAOUF, A. "A Revised Failure Mode And Effect 18 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.II, 2007)

19 Analysis Model", International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 13 No.1, 1996, pp CIISTIANO, J.J., LIKER, J.K., WHITE, C.C. Customer-driven productdevelopment through quality function deployment in the US and Japan.Journal of Product Innovation Management, 17, 4 (2000), pp DALE, B. G ve SHAW, P., Failure Mode and Effects Analysis in the U.K. Motor Industry, A State-of-the-art Study. Quality and Reliability, 1995, pp ELEREN,Ali;EL+TA,Cemal,(2007), "Hedef Maliyetlemede Hata Türü ve Etkileri Analizi ile Risklerin Deerlendirilmesi ",MUFAD Dergisi, Ekim ELEREN, Ali, (2007), +çi Sal Ve + Güvenlii Odakl Süreç Gelitirme Faaliyetlerinde Hata Türü Ve Etkileri Analizi Yönteminin Uygulanmas; Mermer Ocak +letmesi Örnei, Verimlilik ve KOB+ ler Kongresi, +KÜ,+stanbul. ERYÜREK,Ömer.; TANYA Mehmet, Hata Türü ve Etkileri Analizinde Maliyet Odakl Yeni Bir Karar Verme Yaklam, TÜ Dergisi, C.2, S.6,2003,s FORD MOTOR COMPANY, Potential failure mode and effects analysis in design (design FMECA) and for manufacturing and assembly process (process FMECA): instruction manua, Internal report, September,Ford Motor Company,Detroit,MI, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S II, 2007) 19

20 FORD, FMEA Handbook, Ford Motor Company Engineering Materials and Standarts, Dearborn, Michigan,1992. GARCIA, P.A.A., SCHIRRU, R, FRUTUOSO E., A Fuzzy Data Envelop Analysis Approach For FMEA, Progress In Nuclear Energy, V.46, N.2-4,2005,pp GENERAL MOTORS, FMEA Reference Manual, General Motors Corporation,Detroit, Michigan,1998. GILCHRIST, W., "Modeling failure mode and effect analysis", International Journal of Quality & Reliability Management, Vol.10 No.5, 1993,pp KARA-ZAITRI. C. ve FLEMING, P. V., Applications of Fuzzy Inference Methods to Failure Modes Effects and Criticality Analysis, International Conference on Safety and Reliability,1997,pp KARA-ZZAITRI, C., KELLER, A.Z., FLEMING, P.V., "A smart failure mode and effect analysis package", Proceedings of Annual Reliability and Maintainability Symposium, 1992,pp KILIÇ, Özlem, 5 SaGl1G1 Ve GüvenliGi, Yönetim Sistemleri Ve Risk DeGerlendirme Metodolojileri, T+SK Yayn No: 246, LAUL, B.J., etc. Perspektives on chemical hazard characterization and analysis proceed at DOE, Division of Chemical 20 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.II, 2007)

Maliyet Muhasebesi Dersi Eğitim Sürecinin İyileştirilmesinde Hata Türü ve Etkileri Analizi Yönteminin Kullanılması

Maliyet Muhasebesi Dersi Eğitim Sürecinin İyileştirilmesinde Hata Türü ve Etkileri Analizi Yönteminin Kullanılması Doç. Dr. Mehmet Erkan Yrd. Doç. Dr. Ali Eleren Maliyet Muhasebesi Dersi Eğitim Sürecinin İyileştirilmesinde Doç. Dr. Hata Türü ve Etkileri Analizi Yönteminin Kullanılması Cemal Elitaş Doç. Dr. Cemal ELİTAŞ

Detaylı

ÜRETİMDE KALİTE ODAKLI SÜREÇ GELİŞTİRME ANALİZİ: PANEL PRES KAPI ÜRETİM ÖRNEĞİ

ÜRETİMDE KALİTE ODAKLI SÜREÇ GELİŞTİRME ANALİZİ: PANEL PRES KAPI ÜRETİM ÖRNEĞİ ÜRETİMDE KALİTE ODAKLI SÜREÇ GELİŞTİRME ANALİZİ: PANEL PRES KAPI ÜRETİM ÖRNEĞİ Ali ELEREN * Koray GÜRPINAR ** Özet Üretim işletmelerinde en önemli sorunlardan birisi ürünlerde kalite normlarının sağlanması

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT

ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT Doç.Dr. Veysel KULA * Ar.Grv. Letife ÖZDEMR ** ÖZET Çalmada, stanbul Menkul Kymetler Borsas (MKB) na kote olan çimento

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU

8. MÜKEMMELL!! ARAYI& SEMPOZYUMU 8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU Salkta Kalite Uygulamalar 16:30 18:00!zmir ÖZLEM YILDIRIM Vehbi Koç Vakf Salk Kurulu8lar Sürekli Kalite Geli8tirme Müdürü Ö. Yldrm, D. V. Yiit, Ö. Ouz 1 KAPSAM Vehbi Koç

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

FMEA- Failure Modes and Effects Analysis Hata Modu ve Etkileri Analizi (HMEA) Yrd.Doç.Dr. pek Deveci Kocakoç 1

FMEA- Failure Modes and Effects Analysis Hata Modu ve Etkileri Analizi (HMEA) Yrd.Doç.Dr. pek Deveci Kocakoç 1 FMEA- Failure Modes and Effects Analysis Hata Modu ve Etkileri Analizi (HMEA) 1 Risk Seviyeleri Kabul edilemez risk bölgesi Riskin ortadan kald)r)lmas)n)n mümkün olmad)+) veya çok maliyetli oldu+u tolare

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

Simülasyon Modellemesi

Simülasyon Modellemesi Simülasyon Modellemesi Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr Ders -2: Metod ve Veri Analizi Contents 1 Metod Analizi 1 1.1 Giri³.................................. 1 1.2 Metod Müh.'de Sistematik

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI T.C. MLLÎETMBAKANLII TalimveTerbiyeKuruluBakanl SGORTACILIK ETM KURS PROGRAMI ANKARA 2009 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRES : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAI PROGRAMIN SEVYES PROGRAMIN AMAÇLARI

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

TURZM SEKTÖRÜNDE SERVQUAL ANALZ LE HZMET KALTESNN ÖLÇÜLMES VE BR TERMAL OTELDE UYGULAMA Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN * Dr.Burhan KILIÇ **

TURZM SEKTÖRÜNDE SERVQUAL ANALZ LE HZMET KALTESNN ÖLÇÜLMES VE BR TERMAL OTELDE UYGULAMA Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN * Dr.Burhan KILIÇ ** TURZM SEKTÖRÜNDE SERVQUAL ANALZ LE HZMET KALTESNN ÖLÇÜLMES VE BR TERMAL OTELDE UYGULAMA Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN * Dr.Burhan KILIÇ ** ÖZET Turizm sektörü, tüm hizmet sektörleri içersinde yatrm, istihdam ve

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas.

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. XIV. Ulusal Eitim ilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi 28 30 Eylül 2005 DEN&ZL& Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. Dr. Halil

Detaylı

Eti de TPM ve Kazandrdklar ET RKETLER GRUBU ET RKETLER GRUBU Bisküvi, Kek ve Çikolata alannda 315 çeit ürün 5 ayr üretim tesisi 200.000 ton/yl üretim Toplam 580 milyon USD yllk sat cirosu 190.000 sat noktas

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi

Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi Ramazan GÜRBÜZ* ÖZET Bu aratrmann amac, aratrmac tarafndan gelitirilen somut öretim nesneleri, çalma

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas

Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (011) 31-38 statistikçiler Dergisi Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas brahim Klç Afyon Kocatepe Üniversitesi,

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral'k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) Bülent ÖZTÜRK Okyay DOAN * Gürcü KOÇ ** Özet Bu çalmada, Gazi Eitim

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

Biliim ve novasyon. S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye

Biliim ve novasyon. S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye Biliim ve novasyon S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye novasyon page 2 DONDURMASI DONDURMASI DONDURMASI DONDURMASI DÜNYANIN NYANIN NYANIN NYANIN EN EN EN EN TAZE TAZE TAZE TAZE DONDURMA Tanm Ticari Getirisi

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

Olas l ksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel De i kenli in Etkisi

Olas l ksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel De i kenli in Etkisi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 221 - Olaslksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel Deikenliin Etkisi H. Gören, E. Tekin, S. O. Akba, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, naat

Detaylı

RİSK ANALİZİ TEHLİKE VE RİSK

RİSK ANALİZİ TEHLİKE VE RİSK İHTİMAL RİSK ANALİZİ TEHLİKE VE RİSK RİSK MATRİSİ Sık sık Muhtemel Muhtemel olmayan Çok az Küçük Anlamlı Büyük Felaket CİDDİYET Bölge 1 Bölge 2 Bölge 3 Düşük Risk Bir eylem gerekli değil Eylem gerekebilir,

Detaylı

ÜSTÜN YETENEKLLERN FEN BLMLER ÖRETMENLERNE YÖNELK BR HZMET Ç ETM UYGULAMA VE DEERLENDRME ÇALIMASI

ÜSTÜN YETENEKLLERN FEN BLMLER ÖRETMENLERNE YÖNELK BR HZMET Ç ETM UYGULAMA VE DEERLENDRME ÇALIMASI ÜSTÜN YETENEKLLERN FEN BLMLER ÖRETMENLERNE YÖNELK BR HZMET Ç ETM UYGULAMA VE DEERLENDRME ÇALIMASI Murat GÖKDERE * Salih ÇEPN ** Özet Özel durum yaklam kapsamnda yürütülen bu çalma, üstün yeteneklilerin

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI. Mustafa KALE

RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI. Mustafa KALE RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI Mustafa KALE Özet Aratrmann temel amac, Resmî ve Özel Fen nin örgütsel örenme açsndan bir karlatrmasnn yaplmasdr. Bu amaca yönelik olarak

Detaylı

FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN

FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN E. Songül KARAMAN, A. Beril TU RUL stanbul Teknik Üniversitesi-Enerji Enstitüsü Ayazaa Kampüsü, Maslak-STANBUL ÖZET

Detaylı

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS C$LT.19 SAYI.2 Aral-k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI Serin MAVRUZ ve R.

Detaylı

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 Doç.Dr.sa SABA Adem BAOLU ÖZET Çalmada ilköretim çandaki örencilerin vergiyi nasl algladklar ve vergiyi alglamalar üzerinde etkili

Detaylı

http://www.suzuki-toshie.net

http://www.suzuki-toshie.net B Uygulama 03.03.2011 Bilinçli Örenim Yoluyla Yaama Gücüne Doru Yeni Afet Önleme Eitimi --- Proje Örenimi, Portfolyo Deerlendirme, Koçluk Yöntemi --- Afet Önleme ve Yeni Örenme Becerileri Proje Örenimi

Detaylı

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ

HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ Balkesir Üniversitesi Mühendislik- Mimarlk Fakültesi, IV. Mühendislik-Mimarlk Sempozyumu, 11-13 Eylül 2002. HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ Zeki Kral 1, Hira Karagülle 2 ve Kutlay Aksöz 3 ÖZET -Hidrolik ve pnömatik

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

YÜKSEKÖRETM FNANSMAN POLTKALARI VE KURUM BAARISINA ETKS *

YÜKSEKÖRETM FNANSMAN POLTKALARI VE KURUM BAARISINA ETKS * YÜKSEKÖRETM FNANSMAN POLTKALARI VE KURUM BAARISINA ETKS * Prof. Dr. H. Hüseyin BAYRAKLI Prof Dr. Mustafa ERGÜN ** Dr. Süleyman KARATA# *** ÖZET Bu çal mada, fakültelerin kullandklar finansman ile fakültelerin

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52)

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) K I R S A L K A L K I N M A D A K A D I N L A R Sibel DEMR Birle(mi(

Detaylı

MAK NE MALATI YAPAN F RMALARIN YEN L KÇ KÜLTÜR YAPILARININ AKS YOMAT K TASARIM LE DE ERLEND R LMES

MAK NE MALATI YAPAN F RMALARIN YEN L KÇ KÜLTÜR YAPILARININ AKS YOMAT K TASARIM LE DE ERLEND R LMES Say 20, ralk 2009 Makine malat Yapan Firmalarn Yenilikçi Kültür Yaplarnn ksiyomatik Tasarm le Deerlendirilmesi M.Karata, G.kman MKNE MLTI YPN FRMLRIN YENLKÇ KÜLTÜR YPILRININ KSYOMTK TSRIM LE DEERLENDRLMES

Detaylı

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA Yrd. Doç. Dr. Said KINGIR * Ar. Grv. Erkan TAKIRAN * ÖZET Performans deerlendirme, astlar üzerinde etkili yönetim

Detaylı

TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA

TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA Doç. Dr. Osman Çevik * ÖZET Bu çalmada Tokat il merkezinde faaliyet gösteren bir iletmede Tam Sayl Dorusal Programlama yardmyla iletmeye

Detaylı

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI Yrd. Doç. Dr. Veysel ACA * Ar. Gör. Ender TUNÇER ** ÖZET letme baarsn tüm yönleriyle deerlendirmeyi amaçlayan performans deerleme

Detaylı

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 1 Maliyet kontrolü proje bütçelendirmesi çerçevesinde gerçek proje maliyetlerini kontrol etmeyi hedefleyen bir yönetim sürecidir. Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 2 Girdiler: Cost

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process Yazm Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katklar TEC Contributions to the Software Testing Process Mustafa Namdar Turkcell Teknoloji Ararma & Gelitirme A.. 41470, Gebze-KOCAEL mustafa.namdar@turkcellteknoloji.com.tr

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

SOSYAL BLGLER DERSNE YÖNELK TUTUMUN BAARIYA ETKS

SOSYAL BLGLER DERSNE YÖNELK TUTUMUN BAARIYA ETKS SOSYAL BLGLER DERSNE YÖNELK TUTUMUN BAARIYA ETKS Bayram TAY * Betül AKYÜREK TAY ** Örenme bireyin çevresiyle etkileimi sonucunda davranlarnda meydana gelen kalc izli deiiklik olarak ifade edilir. Eitimin

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

1. Sabit Noktal Say Sistemleri

1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. SAYI SSTEMLER VE KODLAR Say sistemleri iki ana gruba ayrlr. 1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. Kayan Noktal Say Sistemleri 2.1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2.1.1. Ondalk Say Sistemi Günlük yaantmzda

Detaylı

Simülasyon Modellemesi

Simülasyon Modellemesi Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr Melik³ah Üniversitesi Ders -2: Metod ve Veri Analizi çerik 1 Giri³ Metod Müh.'de Sistematik Yakla³m çerik 1 Giri³ Metod Müh.'de Sistematik Yakla³m

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

Ayegül Pamukçu TURAN

Ayegül Pamukçu TURAN ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLERNN YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) P R O J E Y Ö N E T M Ayegül Pamukçu TURAN SUNU Gündelik yaantda

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER?

DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER? DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER? Sal?, Haziran 21, 2011 http://www.mmd.org.tr/dunya-teftis-kurulu-ornekleri 1.KITA AVRUPASI S?STEM? -FRANSA -?TALYA -?SPANYA -PORTEK?Z -BELÇ?KA -YUNAN?STAN 2.ANGLO-SAKSON S?STEM?

Detaylı

SUALTI ve SUÜSTÜ GEM LER N N AKUST K Z ÇIKARTIMI

SUALTI ve SUÜSTÜ GEM LER N N AKUST K Z ÇIKARTIMI SUALTI ve SUÜSTÜ GEMLERNN AKUSTK Z ÇIKARTIMI Erkul BAARAN (a), Ramazan ÇOBAN (b), Serkan AKSOY (a) (a) Yrd. Doç. Dr., Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Elektronik Müh. Böl., 41400, Gebze, Kocaeli erkul@gyte.edu.tr

Detaylı

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun faaliyetlerini y³r³t³rken benimsedii y netim anlay nn, þada standartlara g re dei imi ve ilerleyi inin bir belgesi niteliindedir.

Detaylı

ÖZEL E T M VE REHAB L TASYON MERKEZLER NDE ÇALI AN E T MC LER N MESLEK YETERL L K ALGISI LE DOYUMLARININ NCELENMES. S.Barbaros YALÇIN Haf z BEK

ÖZEL E T M VE REHAB L TASYON MERKEZLER NDE ÇALI AN E T MC LER N MESLEK YETERL L K ALGISI LE DOYUMLARININ NCELENMES. S.Barbaros YALÇIN Haf z BEK TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:5570 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:5570 ÖZELETMVEREHABLTASYONMERKEZLERNDEÇALIAN

Detaylı

360 DERECE GERBLDRM SSTEMNE ELETREL BR BAKI 1 : BR ÖRNEK OLAY

360 DERECE GERBLDRM SSTEMNE ELETREL BR BAKI 1 : BR ÖRNEK OLAY 360 DERECE GERBLDRM SSTEMNE ELETREL BR BAKI 1 : BR ÖRNEK OLAY Doç. Dr. Serkan BAYRAKTAROLU * Uzman Özlem BALABAN * Ar. Gör. Yasemin ÖZDEM$R * Özet Performans deerlendirme önemi giderek artan ve dier insan

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Dr. GÜLER TOZKOPARAN. DL,YETERLLKLER ngilizce MS Office Uygulamalar2 (Word, Excel, PowerPoint) SPSS Paket Program2

Dr. GÜLER TOZKOPARAN. DL,YETERLLKLER ngilizce MS Office Uygulamalar2 (Word, Excel, PowerPoint) SPSS Paket Program2 Dr. GÜLER TOZKOPARAN Dokuz Eylül Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, letme Bölümü Dokuz Çemeler Kampüsü 35160 Buca-zmir 0 232 420 41 80 / 2128 e-mail: g.tozkoparan@deu.edu.tr ETM Dokuz Eylül

Detaylı

Do u Karadeniz deki iddetli Ya lar ve Ta k n Debilerine Uyan Da l mlar n Analizi

Do u Karadeniz deki iddetli Ya lar ve Ta k n Debilerine Uyan Da l mlar n Analizi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 4-6 Ekim 013, Trabzon - 377 - Dou Karadeniz deki iddetli Yalar ve Takn Debilerine Uyan Dalmlarn Analizi Prof. Dr. Ömer YÜKSEK (1), Ara. Gör. Tuçe ANILAN (), Yük. n. Müh. Uur

Detaylı

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b H20 PANEL SSTEM Her tür projeye uygun, güvenilir, salam ekonomik kolon ve perde kalb 1 2 çindekiler H20 Panel Sistem 4 Kalp sistemleri içinde H20 Panel 6 Tamamlanm örnek projeler 8 Sistem Elemanlar 3 H20

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

Bir yerleim yerinin (Yaprakhisar, Kapadokya) iki boyutlu kaya dümesi analizleri ile kaya dümesi riski açsndan deerlendirilmesi

Bir yerleim yerinin (Yaprakhisar, Kapadokya) iki boyutlu kaya dümesi analizleri ile kaya dümesi riski açsndan deerlendirilmesi Bir yerleim yerinin (Yaprakhisar, Kapadokya) iki boyutlu kaya dümesi analizleri ile kaya dümesi riski açsndan deerlendirilmesi Rockfall risk assessment in a settlement area (Yaprakhisar, Cappadocia) by

Detaylı

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N AMELYATHANEDE KULLANILAN HASSAS CHAZ VE CERRAH ALETLERN YENDEN KULLANIMA HAZIRLANMASINDA MERKEZ STERZASYON ÜNTES ÇALIANLARININ SORUMLULUKLARI Firdevs TABAK*, lknur NANIR** *Acbadem Kozyata Hastanesi, Merkezi

Detaylı

HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TABANLI SÜREÇLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE MERMER OCAK İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TABANLI SÜREÇLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE MERMER OCAK İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Madencilik, Cilt 48, Sayı 3, Sayfa 19-32, Eylül 2009 Vol. 48, No. 3, pp 19-32, September 2009 HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TABANLI SÜREÇLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE MERMER OCAK

Detaylı

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er;

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er; Ünite 6 Anketlerin Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Anketler ne zaman kullanlr? Anketler de0erlidir, e0er; Organizasyonun elemanlar geni/ olarak da0lm/sa Birçok eleman projede rol almaktaysa

Detaylı

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC Say 24, Nisan 2011 Kent Karayollarnda Kapasitenin Bulank Mantk le Modellenmesi N.Bargan,.ahinolu KENT KARAYOLLARINDA KAPASTENN BULANIK MANTIK LE MODELLENMES Nuran BAIRGAN 1, lker AHNOLU 2 1 Dumlupnar Üniversitesi,

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLAR HAKKINDA NCELEME RAPORU Yap Kredi

Detaylı

malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal

malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal GR 1 Dersin Amac malat teknolojisinin amac, teknik resimlerde veya baka tür bilgi ortamlarnda oluturulan parçalarn tasarmna uygun olarak ekonomik bir ekilde imal

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı