The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 Issn:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581"

Transkript

1 Cilt: Sayı: Volume: Issue: Issn: -9 AVRUA BRL UYUM SÜRECNDE TEK NUMARA ACL ÇARI SSTEM UYGULAMASINA AMBULANS ERSONELNN BAKII THE ERSECTIVE OF AMBULANCE STAFF TO THE SINGLE NUMBER EMERGENCY CALL SYSTEM IN THE ROCESS OF ADATATION TO THE EUROEAN UNION Ali EK* Gül Özlem YILDIRIM* * Öz Acil çarı hizmetleri, yaam hakkı ile dorudan ilikili önemli bir kamu hizmetidir. Türkiye de Avrupa Birlii (AB) uyum süreci ile balantılı olarak, hizmet alanında bir sistem deiiklii yaanmaktadır. Çalımada, u an mevcutta yaygın olarak kullanılan sistem ile pilot uygulama aamasında olan sistem deiikliinin, ambulans personeli gözünden deerlendirilmesi amaçlanmıtır. Mevcut çarı sistemi uygulamasında, acil yardım salayan kurumlar arası koordinasyon, acil çarı sisteminin teknik ve fiziki altyapısı yetersiz görülmektedir. AB uyum sürecinde uygulanan ve sistemin iyiletirilmesinde fırsat olarak görülen Tek Numara Acil Çarı Sistemi uygulamasında beklentiler genelde iyimser olmakla birlikte, pilot uygulamanın devam ettii Antalya da daha düüktür. Çalımadan elde edilen sonuçların, pilot uygulama aamasında olan deiim sürecine katkı salaması beklenmektedir. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii, Tek Numara Acil Çarı Sistemi, Ambulans ersoneli, Kamu Hizmeti. Abstract Emergency call services, an important public service directly related to the right of life. In Turkey, a system change is experienced in the field of services in conjunction with the European Union (EU) harmonization process. In this study, we aimed to evaluate the widely used and currently available system and the pilot phase of system changes, from the point of view of ambulance staff. In the current call system, inter-agency coordination in providing emergency aid, technical and physical infrastructure of emergency call system seems insufficient. Single Number Emergency Call System applied in the EU integration process and seen as opportunity to improve the system applications, expectations are generally optimistic about the prospects but application is lower in the pilot project continued in Antalya. The results obtained from this study are expected to contribute to the process of change which is in the pilot phase. Keywords: European Union, Single Number Emergency Call System, Ambulance Staff, ublic Service. * Ör.Dr., Ege Üniversitesi Atatürk Salık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Bornova, ZMR ** Cilt: Sayı: Volume: Issue: Issn: -9

2 Giri Acil çarı sistemleri, acil durumlarda yardıma gereksinimi olan kiilerin yardım isteini iletebilmesi ve acil yardım hizmetlerinin organizasyonunun salanması amacıyla oluturulmutur. Yardım istemek için kiilerin merkez ile iletiim kurabilecei en kolay yol ise telefondur. Dünya nın her yerinde, acil çarı hizmetleri için kısa ve kolay akılda kalabilen numaralar kullanılmaktadır. Ülkeler acil yardım hizmetlerinin organizasyonunda, tüm acil yardım kurumları (ambulans, itfaiye, polis, sahil güvenlik vs) için ya ayrı ayrı numaralar kullanmakta ya da tüm acil yardım hizmetlerini tek numara ve merkezden yönettikleri ve tek numara acil çarı sistemi (TNAÇS) olarak adlandırılan sistemi kullanmaktadırlar. Türkiye de acil yardım hizmetlerinin organizasyonu, her acil birimin ayrı bir çarı numarası ve çarı merkezi (Ambulans;, tfaiye;, olis mdat; vs) olacak ekilde yapılanmıtır. Ancak AB uyum sürecinde tüm AB ülkelerinde kullanılan TNAÇS uygulaması için çalımalar yapılmı ve uygulama bazı illerde pilot uygulama seviyesinde balatılmıtır. AB uyum sürecinde, kamunun sunduu birçok hizmet alanında yenilikler, deiimler olumaktadır. Ancak çok azı, TNAÇS gibi vatandaın genelinin günlük hayatında önemli deiimler oluturmaktadır. Bununla birlikte acil çarı hizmetleri, dorudan yaam hakkı ile balantılıdır. Dolayısıyla sistemde yaanacak olan baarı ya da baarısızlıklar toplumun genelini ciddi ekilde etkileyecektir. Uygulamanın pilot aamada olması, sistemin yararlanıcıları üzerinde yani toplum üzerinde yapılacak çalımalarda, önemli kısıtlayıcı faktörler ortaya çıkarmaktadır. Bu açılardan bakıldıında TNAÇS pilot uygulamasında, sorun alanlarının tespiti ve çözüm önerilerinin oluturulması için sistem ve süreç hakkında bilgi sahibi olan, sistemin parçası profesyoneller üzerinde yapılacak çalımalar önemli görülmektedir (Eki, :). Çalımada, u an mevcutta yaygın olarak kullanılan sistem ile TNAÇS pilot uygulamasının, sistemin asli unsurlarından olan ambulans personeli gözünden deerlendirilmesi amaçlanmıtır. TNAÇS uygulamasının temel hedeflerinden olan, teknolojik altyapı ve organizasyon yapısının iyiletirilmesi ile salanması planlanan hizmetin hızlandırılması ve daha etkin hale getirilmesi konusunda, mevcut durum ve pilot uygulama deerlendirilecektir. Çalımadan elde edilen sonuçların, pilot uygulama aamasında olan TNAÇS uygulamasına ve konu ile ilgili daha sonra yapılacak olan bilimsel çalımalara katkı sunması beklenmektedir.. Kavramsal Çerçeve.. Acil Çarı Hizmetleri Acil durum; bir ii yapmak ya da önlem almak için kullanılabilecek sürenin kısıtlı olması, iin yapılmaması ya da önlemin alınmaması durumunda ölümcül bir riskin ortaya çıkabilmesini ifade eder. hizmetleri ise acil bir durumda, ek zararın olumaması ya da zararın daha kötü sonuçlar dourmaması için yapılması gereken hizmetlerin organizasyonudur (Eryılmaz :). Gelien teknolojinin de etkisiyle, vatandaın acil yardım hizmetlerinden beklentileri sürekli artmaktadır. Karılatıı güvenlik sorununun mümkün olduunca hızlı çözülmesini, acil salık hizmetine en kısa sürede ulamayı ve bir yangının mümkün olduunca hızlı söndürülmesini istemek vatandaın en temel haklarındandır. Acil durumlarda vatandaına yardım ulatırmak, yaam haklarını korumak modern devlet olmanın en önemli öelerindendir. hizmetlerinin deerlendirmesinde, vatanda tarafından birinci öncelik hizmetin mümkün olduunca kendisine hızlı ulaması üzerinedir. Oysa refah düzeyi yüksek ülkeler bile, acil yardım hizmetlerinin organizasyonunu sınırlı kamu kaynaklarını etkin kullanmak adına, belli bir corafi daılımda gerçekletirmektedir. Acil durum yönetiminde, elde bulunan sınırlı kaynaklarla mümkün olduunca fazla sayıda madura ulaabilmek önemlidir (Vatansever, :; Smith, :-). Hizmetin hiç kimsenin madur olmayacaı bir hız ve etkinlikte sunulması, kurulan haberleme sistemleri ile mümkün olmaktadır. Son yıllarda iletiim teknolojisinde ki gelimeler, hizmetin etkinliini salamak adına acil çarı hizmetlerini ön plana çıkarmaktadır. Acil durumlarda madur vatandaa ihtiyacı olduu hizmeti mümkün olduunca hızlı ve kaliteli götürebilmek, ancak iyi organize olmu ve çaın teknik altyapı gereksinimlerini karılayan bir acil çarı hizmetiyle mümkündür. Acil çarı hizmetleri, sistemin kalbi olarak kabul edilen bir acil çarı merkezinden yönetilmektedir. Acil çarı merkezleri sadece yardım taleplerini cevaplayan merkezler deildir. Bu merkezlerde acil yardımın nasıl yapılacaı planlanır ve yardım operasyonları yönetilir. Acil çarı sisteminin organizasyonunda, hizmetin yararlanıcı tarafından aktive edilmesi gerekir. Günümüz koullarında, acil yardım talebinde olan madurların ya da yakınlarının yardım isteyebilecei en önemli haberleme aracı telefondur. Vatanda ile acil yardım haberlemesini kolaylatırmak ve hızlandırmak adına acil çarı numaraları kullanılır. Acil durumlarda kullanılacak olan numaraların, kolay hatırda kalır, kısa bir numara olması gerekir (Kaplan, :). Cilt: Sayı: Volume: Issue: Issn: -9

3 .. Tek Numara Acil Çarı Sistemi (TNAÇS) Toplumlarda acil yardım gereksinimi olan insan sayısının artması ve hizmetin sosyallemesi ile acil yardım merkezlerinin müdahale etmesi beklenen olay sayılarında önemli artılar olmutur. Bu durum, her acil yardım hizmeti için farklı bir yönetim merkezi oluturan ve farklı acil çarı numaraları kullanan ülkeler için farklı acil birimlerin koordinasyonunu salamada ve hizmeti yeterince etkin sunmada sorunlar oluturmutur. Bununla birlikte, çok sayıda birbirinden farklı acil çarı numarasını vatandaın aklında tutması zorlamakta ve yardımların ulaım süresi olumsuz yönde etkilenmektedir. Hizmetin etkinliini ve acil yardım kurumları arasında ki koordinasyonu güçlendirmek adına, son yıllarda TNAÇS ülkeler tarafından daha çok önemsenmekte, tüm acil yardım kurulularının entegrasyonunun salandıı acil çarı merkezleri oluturulmaktadır (Terpstra, 9; Morandini, :- ). Avrupa Komisyonu 99 yılında AB vatandalarının serbest dolaım hakkından yola çıkarak, AB sınırlarında tüm acil durumlar için tek bir acil çarı numarasının kullanılmasına karar vermitir (European Commission, 99). yılında yayınlanan, Avrupa Komisyonu Kararı uygulamanın önemini ve gerekliliini pekitirmi, üye devletlerden acil çarı numarasını arayan kiilerin otomatik olarak yerlerinin belirlenebilmesi için gerekli çalımaların yapılmasını istemitir. Nisan e gelindiinde ise tüm üye devletler TNAÇS uygulaması geçi sürecini tamamlamılardır (European Commission, ; EENA, ). Türkiye, AB uyum sürecinde TNAÇS ile ilgili çalımalara, yılında Hollanda Hükümeti ve T.C. çileri Bakanlıı nın ibirlii ile yürütülen MATRA rojesi kapsamında balamıtır. Nisan de, Antalya ve Isparta pilot il olarak seçilmi, bu illerde pilot uygulama 9 yılında balamıtır. ilde TNAÇS geçiin salanması için çalımalar devam etmektedir. Geçi sürecinde acil yardım hizmetlerinde görevli personelin rol ve sorumluluklarında bir takım deiiklikler olmu, sistem deiiklii ile ilgili çeitli tartımalar yaanmıtır (Eki, :9). Uygulamanın temel gerekçelerinin içerisinde, acil çarı numarası aracılııyla tüm acil durumlar için yardım istenebilmesi ve dolayısıyla hizmetin ulaımının hızlanması, acil yardım organizasyonunun tek merkezden yapılması ile kurumlar arası koordinasyonun arttırılması, hizmetin sunumu için teknik ve fiziki altyapının iyiletirilmesi ve hizmetin etkinliinin arttırılması amaçlanmaktadır (European Union, 9; COCOM, ).. Materyal ve Yöntem Çalımada, TNAÇS pilot uygulama ili Antalya ile sosyo-ekonomik durum, turizm sektörü gelimilii konularında benzerlik gösteren, zmir ili kapsama alınmıtır. Çalıma evreni, Antalya ve zmir illerinde TC Salık Bakanlıı acil salık sistemi ve acil çarı merkezinde görev yapan ambulans personelinden oluturulmutur. Çalımanın örneklemini her iki ilden er kii olarak belirlenmi ve anket formları i adreslerine elden bırakılmıtır. zmir ilinden kii, Antalya ilinden kii olmak üzere toplam kii formları doldurarak aratırmacılara teslim etmitir. Çalıma, Mart Temmuz tarihleri arasında Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Aratırma Merkezi (EBLTEM) Bilimsel Aratırma rojesi Destei ile gerçekletirilmitir. Anket formunun ilk bölümünde katılımcıları tanımlayıcı bilgiler yer almıtır. kinci bölümde, ambulans personelinin mevcut acil çarı sistemi ve TNAÇS pilot uygulaması ile ilgili algılarını deerlendirmeye yönelik sorular yer almıtır. Çalımadan çıkacak sonuçlarda Türkiye geneli ile ilgili genellemeler ve deerlendirmeler hedeflenmemitir. Toplanan veriler SSS (Statistical ackage for the Social Sciences Chiago, III, USA), istatistik programı kullanılarak analiz edilmitir. Veri çözümlenmesinde frekans daılımı ve yüzdelerden yararlanılmı, deikenler arasındaki farkın belirlenmesinde ki-kare testi kullanılmıtır. <. istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmitir.. Bulgular.. Katılımcıları Tanımlayıcı Bilgiler Çalımaya zmir ve Antalya ilinden (+) toplam kii katılmıtır. Katılımcıların % i (n=) kadın ve % i (n=) erkektir. %,9 u (n=) 9- ya, %, i (n=) - ya, %, i (n=) 9- ya, %, si (n=) - ya, %, si (n=) 9- ya, %, i (n=) - ya ve %, si (n=) 9 ve üzeri ya grubundadır. Ambulans hizmetlerinde görevli katılımcıların %, i (n=) - yıl, %, si (n=) - yıl, %9, ü (n=) -9 yıl, %, si (n=) - yıl ve %. i (n=) ve daha üzeri i deneyimine sahiptir. Katılımcıların, %9, i (n=) acil salık istasyonunda, %, i (n=) acil çarı merkezinde görev yapmaktadır. Katılımcıların, %, i (n=) TNAÇS ni olumlu bir uygulama olarak görürken, %, i (n=9) olumsuz bir uygulama olarak gördüünü, %,9 u da (n=) bu konuda fikrinin olmadıını belirtmitir. ABD ve Kanada da 9, Avustralya da, AB de gibi. MATRA rojesi: Türkiye nin AB uyum sürecinde, Hollanda Hükümeti ibirlii ile yürütülen bir hibe programıdır. roje kapsamında Türkiye de birçok farklı proje oluturulmu ve Hollanda Hükümeti ibirlii ile tamamlanmıtır. Cilt: Sayı: Volume: Issue: Issn: -9

4 .. Ambulans personelinin mevcut acil çarı sistemi ile ilgili algılarının deerlendirilmesi Katılımcılar, acil yardım salayan kurumlar arası (polis, itfaiye, ambulans hizmetleri) ibirlii ve koordinasyonun yeterliliine, %, (n=9) oranında kesinlikle yanıtını verirken, %, ü (n=) kesinlikle katılmadıını belirtmitir. Katılımcıların sadece %, i (n=9) mevcut acil çarı merkezlerinin teknolojik altyapısının yeterli olduu fikrine kesinlikle katıldıını belirtmi, bu oran acil çarı merkezlerinin fiziki altyapısının yeterli olduu görüünde %, (n=) ve acil çarı hizmetlerinde kullanılan iletiim araçlarının yeterli olduu görüünde % (n=) olarak bulgulanmıtır (Tablo ). Tablo : Ambulans personelinin mevcut acil çarı sistemi ile ilgili algıları veren kurumlar arası ibirlii ve koordinasy on Acil çarı merkezlerin in teknolojik altyapısı Acil çarı merkezlerin in fiziki altyapısı Acil çarı hizmetlerin de kullanılan iletiim araçları % n % n % n % n % n, 9,, 9,,,,,,,,.. Ambulans personelinin TNAÇS pilot uygulaması ile ilgili algılarının deerlendirilmesi Ambulans personelinin, %, ü (n=) TNAÇS uygulaması ile acil durumlarda vatanda tarafından aranabilecek acil çarı numarası karııklıının sona erecei görüüne kesinlikle yanıtını vermitir. Bu oran, hizmetinin olay yerine ulaım süresi kısalacaı görüünde %, (n=), acil yardım veren kurumlar arası ibirlii ve koordinasyonun artacaı görüünde %, (n=), acil,,, 9,, 9 9, yardım hizmetinin kalitesinin artacaı görüünde %, (n=) olmutur (Tablo ). Tablo : Ambulans personelinin TNAÇS uygulaması ile ilgili algıları Acil durumlard a vatanda tarafından aranabilece k acil çarı numarası karııklıı sona erer hizmetinin olay yerine ulaım süresi kısalır veren kurumlar arası ibirlii ve koordinasy on artar hizmetinin kalitesi artar % n % n % n % n % n,,,,, 9,,,, 9,,,9,,,, 9.. TNAÇS genel bakı açısını etkileyen durumlar TNAÇS genel deerlendirmesi ile cinsiyet, ya, görev süresi ve görev yeri arasında anlamlı istatistiksel iliki bulunmazken (p>,), TNAÇS genel deerlendirmesi ile görev yapılan il arasında istatistikî açıdan anlamlı iliki bulunmaktadır (p<,). zmir ilinde uygulamaya olumlu bakanların oranı %9, ken (n=), bu oran Antalya da %,9 (n=9) olmutur (Tablo ). Tablo : TNAÇS uygulamasına genel bakı ve görev yapılan ilin karılatırılması TNAÇS uygulamasına genel bakı? Olumlu Olumsuz Fikrim yok L zmir n % 9,,, Antalya n 9 %,9,, Toplam n 9 %,,,9,, 9,, p, Cilt: Sayı: Volume: Issue: Issn: -9

5 .. Ambulans personelinin TNAÇS uygulamasından beklentilerini etkileyen durumların deerlendirilmesi TNAÇS uygulamasından beklentiler ile cinsiyet, ya, görev süresi ve görev yeri arasında anlamlı istatistiksel iliki bulunmazken (p>,), TNAÇS uygulamasından beklentiler ile görev yapılan il arasında istatistikî açıdan anlamlı iliki bulunmaktadır (p<,). TNAÇS ile elde edilmesi planlanan kazanımlar ile ilgili tüm balıklarda, pilot uygulamanın devam ettii Antalya ilinde olumlu bakı açısı daha düük bulunmutur (Tablo ). Tablo : Ambulans personelinin TNAÇS uygulaması ile elde edilmesi planlanan kazanımları etkileyen durumların deerlendirilmesi Acil durumlarda vatanda tarafından aranabilecek acil çarı numarası karııklıı sona erer l zmir n 9 %,,,,, Antalya n %,,,,9 9, Toplam n 9 %,,,,, hizmetinin olay yerine ulaım süresi kısalır l zmir n %, 9,,, Antalya n %,,9,,9, Toplam n %, 9,,,, veren kurumlar arası ibirlii ve koordinasyon artar l zmir n 9 %,,,,, Antalya n 9 %,,,,, Toplam n %,,,9, 9,,,, hizmetinin kalitesi artar l zmir n %,9 9 9,,, Antalya n, %,,9 9,,, Toplam n 9. Tartıma %,,,,,, TNAÇS uygulaması ile birlikte önemli hedeflerden birisi, tüm acil durumlar için tek bir acil çarı numarasının kullanılabilir olması ve sistemde numara karııklıının sona ermesidir. Eki ve Torlak ın yılında yapmı olduu çalımada, ambulans numarasının bilinirlii %9 lar oranındayken, polis, itfaiye ve jandarma numaralarının bilinirlii anlamlı oranda dümektedir (Eki ve Torlak, :). Acil çarı numaralarının hatırlanabilirliinin düük olması, birbiri ile karıtırılabilmesi acil çarı hizmetlerinin etkinliini olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla, TNAÇS uygulaması sistemin hızının ve etkinliinin arttırılması adına önemli bir uygulama olarak görülmektedir (EENA, a). Bu çalımada yer alan katılımcıların yaklaık % ı, uygulama ile numara karııklıının sona ereceini düünmektedir. Ambulans personeli, mevcut sistemde acil çarı sisteminin teknik altyapısı ve iletiim araçlarını yaklaık % oranında, acil çarı merkezlerinin fiziki alt yapılarını da yaklaık % oranında yetersiz bulmaktadır. Avrupa Komisyonu TNAÇS uygulaması ile hizmetin hızını ve etkinliini arttırmak adına, bazı teknolojik altyapı yatırımlarını zorunlu kılmıtır. Bunlardan en önemlisi sayılabilecekler; yardım talebinde bulunan kiinin yerinin otomatik olarak belirlenmesi ve acil çarı numarasını kaza yapan aracın otomatik arayarak kazayı haber vermesi üzerine kurulmu olan HeERO rojesi dir (COCOM, ; HeERO, ). Bu çalımaya katılanların genel algısı TNAÇS uygulaması ile yaklaık % oranında acil çarı hizmetinin kalitesinin artacaı yönünde olmutur. TNAÇS uygulaması ile hizmetin etkinliinin ve hızının artacaı yönünde ki görülerde, sistemin pilot uygulamasının yapıldıı Antalya da görev yapan ambulans personelinin olumsuz düündüü görülmektedir. Uygulama ile hizmetin sunumunun hızlanacaını düünenlerin oranı zmir de % lardeyken, bu oran Antalya da % lara dümektedir. ilot uygulama ile oluan ilk yıl verilerine bakıldıında da ambulans personelinin görüünü Cilt: Sayı: Volume: Issue: Issn: -9

6 destekleyen bir sonuç çıkmaktadır. Antalya ilinde, TNAÇS uygulamasından önce, acil çarı merkezine çarı geldikten sonra ambulansın dakika içerisinde olay yerine ulama oranı %9 ken, pilot uygulama ile birlikte bu oran % lere dümektedir (AAHD, ). Bunun en önemli nedeni, Türkiye de tüm acil yardım kurulularının ortak görev yaptıı, entegrasyonunun salandıı acil çarı merkezinde, tüm acil durumlar için görev yapabilecek, özel yetimi personelin (Emergency Medical Dispatcher-Acil Tıbbi Yönlendirme personelinin) istihdamının olmamasıdır. TNAÇS Türkiye pilot uygulamasında, vatanda tek numaradan yardım talep edebilmektedir. Ancak telefonda ilk karısına çıkan ve santralist olarak adlandırılan görevli, kiinin talep ettii acil yardımın çeidine göre telefonu muhatabına aktarmaktadır. Dolayısıyla yardım isteme süresi kısalmamakta, tam tersi uzayabilmektedir (Eki, :). Acil çarı hizmetleri, kamu yararının en üst seviyede olduu hizmetlerdendir. Ortaya çıkabilecek acil durum sorunları, bireyleri etkiledii gibi zamanında müdahale edilmediinde, dier bireylere ve topluma da zarar verebilir, kamu güvenliini olumsuz etkileyebilir. Hatta bazı durumlarda Devlet otoritesinin tartıılmasına neden olabilir (Eki, :9). Acil çarı hizmetinin baarılı bir ekilde organize edilmesi, vatanda ile Devlet arasındaki güveni arttırmakta, kamu güvenliine katkı sunmaktadır. Acil çarı hizmetinin etkinlii için, özellikle büyük trafik kazaları, yangınlar gibi kitlesel olaylarda acil yardım salayan (ambulans, itfaiye, güvenlik) kurumların koordinasyonu son derece önemlidir. Türkiye de yaygın olarak kullanılan acil çarı sisteminde tüm acil yardım kuruluları farklı acil çarı numaraları ile aktive edilmekte ve farklı merkezlerden yönetilmektedir. Bu çalımada sistemde aktif olarak sorumluluk alan ve acil yardım operasyonlarında dier acil yardım kurumları ile birlikte görev yapan ambulans personelinin yarısından fazlasının mevcut sistemde, acil yardım salayan kurumlar arasındaki koordinasyonu yetersiz görmektedir. Eki ve arkadalarının yılında yapmı oldukları çalımada polis ve acil salık personelinden oluan örneklem grubu, acil yardım salayan kurumlar arasındaki koordinasyonu yüzde seksenin üzerinde yetersiz bulmutur (Eki vd., :). Türkiye nin mevcut acil yardım organizasyonunda kurumlar arası koordinasyon, sistemde görev yapan personel tarafından yetersiz görülmektedir. Bu aamada, AB uyum sürecinde yürütülen TNAÇS uygulaması sistemi iyiletirmek adına fırsat olarak kabul edilmelidir. TNAÇS uygulamasında, ambulans personelinin yaklaık % ı sistem deiiklii ile kurumlar arası koordinasyonu arttıracaını düünmektedir. Ancak bu oran sistemin pilot uygulama aamasında uygulandıı Antalya da % ler oranına dümektedir. TNAÇS uygulaması ile sistemde oluması beklenen iyiletirmeler deerlendirildiinde, tüm konularda iyileme beklentisi, uygulamanın pilot olarak uygulandıı Antalya da görev yapan personelde, uygulamanın henüz balamadıı zmir e göre daha düüktür. Acil çarı hizmetleri gibi birçok önemli kurumu ilgilendiren önemli bir kamu hizmetinde yaanan sistem deiikliinden sonra, bir takım sıkıntıların yaanması muhtemeldir. AB nin resmi aratırma irketi olan Eurobarometer yılında hazırlamı olduu raporda, TNAÇS geçi yapan üye devletlerde, teknik sorunlar bata olmak üzere hizmet kalitesini olumsuz etkileyen bir takım sorunların yaandıını ortaya koymaktadır (Eurobarometer, :). Türkiye de sistem deiiklii sırasında, bazı sorun alanlarının yaanması olaandır. Ancak bu sorun alanları, uygulamanın içerisinde yer alan profesyonellerin algısında, uygulamanın geneli hakkında olumsuz algı oluturmaması için önlemler alınmalıdır. Türkiye AB aday ülkesidir ve birçok hizmet alanında olduu gibi acil çarı hizmetlerinde de bir deiim yaamaktadır. TNAÇS uygulaması gibi insanların yaam hakkı ile dorudan balantılı bir deiimin, amacına ulaması için sistemin içerisinde yer alan personelin payda olarak kabul edilmeli, sorun alanlarının çözümü için ortak öneriler gelitirilmelidir.. Sonuç Acil çarı hizmetlerinin önemli bir unsuru olan ambulans personeli, mevcut çarı sisteminde, acil yardım salayan kurumlar arası koordinasyonu, acil çarı sisteminin teknik ve fiziki altyapısını yetersiz görmektedir. AB uyum sürecinde uygulanan ve sistemin iyiletirilmesinde fırsat olarak görülen TNAÇS uygulamasından beklentiler genelde iyimserdir. ilot uygulamanın devam ettii Antalya da sistem deiikliinden beklentiler ilk yılın sonunda, ambulans personeli tarafından olumsuz olarak deerlendirilmektedir. TNAÇS uygulaması, Avrupa Komisyonunun uygulamanın amacı çerçevesinde koymu olduu hedefler dorultusunda devam etmeli, pilot uygulamalardan çıkarılacak dersler iyi deerlendirilmeli ve uygulama ülke geneline yaygınlatırılırken fırsata dönütürülmelidir. AB uyum sürecinde, TNAÇS uygulaması gibi toplumun önemli bir kısmını dorudan ilgilendiren uygulamalarda, personel yapısı gibi ülkenin kendi dinamikleri de dikkate alınmalıdır. Sistem deiikliklerinin baarı ile gerçekletirilebilmesinde, en önemli etken mevcut sistemde görev yapan personel olabilmektedir. TNAÇS nin daha baarılı bir ekilde yaygınlatırılabilmesi için sorun alanlarına yönelik çözümler gelitirilirken, sistemde çalıanların önerileri dikkate alınmalıdır. Cilt: Sayı: Volume: Issue: Issn: -9

7 KAYNAKÇA AAHD (Acil Ambulans Hekimleri Dernei) (). Tek Numara ve Antalya Gerçei, (eriim tarihi:..). COCOM (European Commıssıon- Communıcatıons Commıttee) (). Implementation of the European emergency number Results of the third data-gathering round, Working Document, (eriim tarihi:..). EENA (European Emergency Number Association) (), What is? (eriim tarihi:..). EK, Ali, KOLAÇ, Zülal, TÜLEK, Ayhan, ANIK, Nurcan, ÜNLÜOLU, lhami (). Tek Numara Çarı Sistemi le lgili Bir Anket Çalıması, Acil Tıp Dergisi, C., S., s.-. EK, Ali (). Kamu Hizmetinden Yararlanma Hakkı Çerçevesinde Acil Çarı Merkezlerinin Yönetimi, Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Denizli: amukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. EK, Ali ve TORLAK, S. Evinç (). Avrupa Tek Acil Çarı Numarası Uygulama Sürecinde Acil Çaı Hizmetlerinden Yararlanma Durumu: Antalya ve zmir llerinin Karılatırılması, Türkiye Acil Tıp Dergisi, C., S., s.9-. ERYILMAZ, Mehmet (). Afet Tıbbı Terminoloji Sözlüü, Afet Tıbbı, Editörler; Mehmet Eryılmaz ve Ufuk Dizdar, Cilt:, s.-, Ankara: Ünsal Yayınları. Eurobarometer (). The European Emergency Number, Analytical Report, Wave, The Gallup Organızatıon, European Commission, en.pdf (eriim tarihi:..). European Commission (99). Council Decision, :EN:DF (eriim tarihi:9..). European Commission (). Your lifeline in the EU, information_society/doc/factsheets/-- bluerev-en.pdf (eriim tarihi:..). European Union (9). : Commission Says EU Single Emergency Number Must get Multilingual, (eriim tarihi:..). HeERO (). ecall Hakkında, (eriim tarihi: 9..). KALAN, M. Orhan (). GS, GRS ve GIS Teknolojileri Kullanılarak Acil Yardım Merkezi Otomasyon Merkezi Tasarımı, Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. MORANDINI, O. aul (). in Europe A key factor against disability, Consensus Conference, eschiera del Garda, - 9 November, y/eena.pdf (eriim tarihi:..). SMITH, hillip (). Emergency Call Management, Office of The Deputy rime Minister, The Commissioner of the London Fire, England. ww.communities.gov.uk/documents/fire/pdf/.pdf (eriim tarihi:..). TERSTRA, Tjerk (9). Slovak Roundtable on, November 9, 9, (eriim tarihi:..). VATANSEVER, Kevser (). Acil Salık Hizmetlerinin Organizasyonu, Afetlerde Salık Hizmetleri Yönetimi, Salık Bakanlıı Salık rojesi Genel Müdürlüü, Ankara: Takav Matbaacılık. Cilt: Sayı: Volume: Issue: Issn: -9

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Avrupa Tek Acil Çağrı Numarası Uygulama Sürecinde Acil Çağı Hizmetlerinden Yararlanma Durumu: Antalya ve İzmir İllerinin Karşılaştırılması

Avrupa Tek Acil Çağrı Numarası Uygulama Sürecinde Acil Çağı Hizmetlerinden Yararlanma Durumu: Antalya ve İzmir İllerinin Karşılaştırılması KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE 149 Avrupa Tek Acil Çağrı Numarası Uygulama Sürecinde Acil Çağı Hizmetlerinden Yararlanma Durumu: Antalya ve İzmir İllerinin Karşılaştırılması Utilization of Emergency Services

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Deniz Akkahve Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı Bölgesel Gelime ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüü AB Bölgesel Programları Dairesi Bakanı zmir de düzenlenen 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumunun

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Seçkin TUNALILAR Doç. Dr. Onur DEMRÖRS ASELSAN A., Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grubu, Görüntü leme Müdürlüü, 6, Akyurt, Ankara Orta Dou Teknik Üniversitesi,

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars

Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars KAR BEYAZ LTD. T. Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars (3 ) 1 ile 2005 yılında imzaladıı distribütörlük anlamasıyla giri yaptı. 2005 yılının ilk

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME

RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME I. RUSYA NIN YEN STRATEJS OCAK 2005 1- Rusya, ekonomik, siyasi ve askeri açıdan yeniden güçlenmek ve öncelikle bölgesinde nüfus sahibi olabilmek stratejisinde

Detaylı

TÜS AD TBV etr ödülleri sahiplerini buldu

TÜS AD TBV etr ödülleri sahiplerini buldu TÜSAD TBV etr ödülleri sahiplerini buldu 01 Aralık 2005 Türk Sanayicileri ve adamları Dernei (TÜSAD) ve Türkiye Biliim Vakfı (TBV) nın ibirlii ile Türkiye nin bilgi toplumuna geçiine katkıda bulunmak amacıyla,

Detaylı

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062 Avrupa Konseyi Proje No EC/1062!"#$ Projenin Adı Proje Alanı Türkiye de Yolsuzluun Önlenmesi çin Etik (TYEC) Türkiye Projenin Balangıç Tarihi 30 Kasım 2007 Finansman Avrupa Komisyonu (%90) ve Avrupa Konseyi

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

AVRUPA B RL PROGRAMLARI VE TÜRK YE

AVRUPA B RL PROGRAMLARI VE TÜRK YE Sayıtay Dergisi Sayı: 43 AVRUPA BRL PROGRAMLARI VE TÜRKYE Dr. Eyüp ZENGN Qafqaz Üniversitesi..B.F. Röven BRAHMOV Qafqaz Üniversitesi Ara. Gör. GR 1997 yılında genileme strateji çerçevesinde benimsenen

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması

SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması This project is organised with the financial support of the European Commission 1. Giri hayatında stres, uluslararası, Avrupa ve

Detaylı

DİTAM DİCLE TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

DİTAM DİCLE TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DİTAM DİCLE TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DİYARBAKIR DA HASTA-HEKİM-ECZACI İLETİŞİMİNDE DİLDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR ARAŞTIRMASI - 2012 - - 1 - Bu araştırmayı destekleyen kuruluşlar: Açık Toplum Enstitüsü,

Detaylı

GAZ!ANTEP KENT KONSEY! FAAL!YET RAPORU

GAZ!ANTEP KENT KONSEY! FAAL!YET RAPORU GAZ!ANTEP KENT KONSEY! 2007-2009 FAAL!YET RAPORU Sayın Genel Kurul Üyeleri, " Gaziantep Büyük#ehir Belediyesi nin Mayıs 2004 tarihinde kurdu$u Gaziantep Kent Konseyi,!çi#leri Bakanlı$ının 8 Ekim 2006

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 FAALYET PROGRAMI Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 2006 Faaliyet Programı, 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 tarihleri arasında 5 ana balık

Detaylı

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI Edip ÖRÜCÜ (*) Sedat YUMUAK (**) Özet: Bu aratırmanın amacı kamu kurulularında verilen hizmet içi eitimin çalıanlar üzerindeki etkilerinin hangi faktörlere

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü 28 ubat 2007 TS/BAS-BÜL/07-20 Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulatırma Sektörü Özet Bulgular Türk Sanayicileri ve adamları Dernei (TÜSAD), ulatırma yöntemlerinin sürdürülebilir büyümeye

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

! "#$%& " !"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 #

! #$%&  !# # $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # ! "#$%& " '(! "#$%& "!"#!"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # )*+ $, "- (.,/ 0..1)2#$,# &%& 0! #. # #. &&/& %# -$ 1. $.1 3 - ' # % # 1/% & & 2%% &#&&% '% /!2% &%&& #,# '%' #

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

FAAL YET RAPORU 2008

FAAL YET RAPORU 2008 BÖLÜM 1-GENEL BLGLER 1.1 Döneme Ait Faaliyet Sonuçlarına likin Özet Finansal Bilgiler 1.2 Bankanın Tarihsel Geliimi ve Ana Sözleme Deiiklikleri 1.3 Bankanın Ortaklık Yapısı 1.4 Bankanın Yönetim Kurulu

Detaylı

(A) GRUBU MTYAZLI PAY SAHPLER GENEL KURUL GÜNDEM

(A) GRUBU MTYAZLI PAY SAHPLER GENEL KURUL GÜNDEM F A A LYET RAPORU 2005 (A) GRUBU MTYAZLI PAY SAHPLER GENEL KURUL GÜNDEM 1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili, 2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

Eitim ve Öretim Bakanlıı. Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI

Eitim ve Öretim Bakanlıı. Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI Eitim ve Öretim Bakanlıı Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI Victoria Hükümetine ait okullarda i yapmaya devam etmek veya yeni i almak isteyen temizlik

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur.

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur. AVUSTRALYA NIN YEN GÜNEY GALLER EYALET SAYITAYI PERFORMANS DENETM RAPORU Yıllık Raporlardan Hareketle Performansın Deerlendirilmesi: Sekiz Kuruluun Yıllık Raporlarının ncelenmesi (Özet Çeviri) Sacit Yörüker

Detaylı

Türkiye de Hanehalkı

Türkiye de Hanehalkı gücü, gelir, harcama ve yoksulluk açısından Türkiye de Hanehalkı Zaf er Yükseler Er can Tür kan TÜSAD Küresel Ekonomiye Ent egrasyon Sürecinde Büyüme Semineri 21 Mart 2008, Ankara Sunum çerii* I - gücü

Detaylı

SUÇ GELRLERNN AKLANMASI VE TERÖRZMN FNANSMANI LE MÜCADELEDE BANKAMIZ POLTKASI

SUÇ GELRLERNN AKLANMASI VE TERÖRZMN FNANSMANI LE MÜCADELEDE BANKAMIZ POLTKASI TÜRKYE KALKINMA BANKASI A.. SUÇ GELRLERNN AKLANMASI VE TERÖRZMN FNANSMANI LE MÜCADELEDE BANKAMIZ POLTKASI NSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜÜ NSAN / 2006 GR... 1 I. AMAÇ... 1 II. KAPSAM... 1 III. MÜTERNN TANINMASI...

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Bursa ubesi olarak;

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Bursa ubesi olarak; 6. Bölgenin endemik bitki örtüsünün korunması ana hedef olmalıdır. 7. Bölgede bulunan yer altı su kaynaklarının korunması ana hedeflerden olmalıdır. 8. Arıtma sorunu yapılacak bilimsel aratırmalar sonucu

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

AYDIN KESEN. ZMR TCARET BORSASI-Gazi Bulvarı No:2 35210 zmir, Tel: (0232) 425 13 70 (5 Hat), Fax: (0232) 484 29 54, www.itb.org.tr

AYDIN KESEN. ZMR TCARET BORSASI-Gazi Bulvarı No:2 35210 zmir, Tel: (0232) 425 13 70 (5 Hat), Fax: (0232) 484 29 54, www.itb.org.tr The Developments in Production and Trade of Biotech Cotton in Turkey and Traceability Türkiye de Biyoteknolojik Pamuk Üretim ve Ticaretindeki Gelimeler ve Biyoteknolojik pamukların zlenebilirlii Aydın

Detaylı

TÜS AD B LKENT ÜN VERS TES BUSINESS SEMINAR KONU MASI

TÜS AD B LKENT ÜN VERS TES BUSINESS SEMINAR KONU MASI TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BLKENT ÜNVERSTES LETME VE EKONOM TOPLULUU NUN BUSINESS SEMINAR KONUMASI 31 Mart 2007 Abant Sevgili örenciler, deerli

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". " " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!",

! # $! %&'(()*!!+,$!-+ ./ #!.    0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! 2 3 $-! 0 $! 4 444,3,, 5!.!, !"# $ %&'()'$*!$+$&+,!!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". "-+ -.+. " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!", -. * ",/" - 6%%( 7 "#!896: ;, +"-** "8',& ""$ + + "0*0! -! 0# 0#!* -"0 " < +"!

Detaylı

Kavramsal Çerçeve Tüm hakları saklıdır, TÜSEV

Kavramsal Çerçeve Tüm hakları saklıdır, TÜSEV Kavramsal Çerçeve Bu aratırma, Türkiye de sosyal adalet için hayırseverlik potansiyelini anlamak ve ölçmek amacıyla, TÜSEV in (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı) iki yıl süren uzun bir giriimini sergilemektedir.

Detaylı

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS)

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) Hale ALTINOVA, Yasemin YALÇIN, ve Serdar ARSLAN Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgi lem Daire Bakanlıı, ANKARA altinova@metu.edu.tr,

Detaylı

E-Beyanname* *connectedthinking

E-Beyanname* *connectedthinking E-Beyanname* Neden E-beyanname? Maliye Bakanlıı, Tüm dünyada hızla gelien bilgi ilem teknolojilerinden yararlanmak, Vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin hızlı, kolay bir ekilde beyanını salamak,

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE

BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE Elman BAHAR 1 Ahmet KUBA 2 lknur DOAN 1 Özay DENZL 1 Baak GÜZEYCAN 1 1. Trakya Üniversitesi, Tekirda Ziraat Fakültesi,

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir talya da Avrupa Birlii Bölgesel Politikalarının Evrimi 2000-2006 Yapısal fonlar programlama dönemindeki talyan deneyimi Ruggero Tabossi Özet Sunum talya nın hem yönetim hem de geliim politikalarının hızlı

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org / BilgilenmeHakki.Org 28 Eylül 2004 Sürüm 1.1 Güncelleme

Detaylı

IETC - May 25-27, 2011 Istanbul, TURKEY

IETC - May 25-27, 2011 Istanbul, TURKEY BĐLGĐSAYAR ve ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ (BÖTE) ÖĞRENCĐLERĐNĐN FACEBOOK KULLANIM AMAÇLARI ve EĞĐTSEL BAĞLAMDA KULLANIMI ĐLE ĐLGĐLĐ GÖRÜLERĐ: MAKÜ ÖRNEĞĐ CEIT STUDENTS PURPOSES ABOUT USING FACEBOOK AND THEIR

Detaylı

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER Prof. Dr. Güngör EVREN Ara. Gör. K. Selçuk ÖÜT.T.Ü. naat Fakültesi Ulatırma Anabilim Dalı Ayazaa / STANBUL 1. GR Kentlerin, büyümeleri ölçüsünde

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

YEREL YÖNETMLER ULUSLARARASI PROJE FNANSMAN KAYNAKLARI

YEREL YÖNETMLER ULUSLARARASI PROJE FNANSMAN KAYNAKLARI YEREL YÖNETMLER ULUSLARARASI PROJE FNANSMAN KAYNAKLARI 1 YEREL YÖNETMLER ULUSLARARASI PROJE FNANSMAN KAYNAKLARI Koordinatör Kenan Çamurcu Danıma Kurulu Hulusi entürk brahim Ciminli Osman Danı Salih Kenan

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT LEVEL AND SOCIO-DEMOCRAPHIjC VARIABLES OF ACADEMICIANS Engin GEZER * Fatih YENEL ** Hasan AHAN

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR. Fikret enses 1

ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR. Fikret enses 1 http://www.bagimsizsosyalbilimciler.org/yazilar_bsb/iktisattoplum28ocak04-senses.doc ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR Fikret enses 1 Üniversitelerimize ilikin yasal düzenleme tartımaları, özellikle

Detaylı

MAL YAPI VE DENET M BOYUTLARIYLA "AFET YÖNET M " *

MAL YAPI VE DENET M BOYUTLARIYLA AFET YÖNET M  * MAL YAPI VE DENETM BOYUTLARIYLA "AFET YÖNETM" * S. Emre AKDA Sayıtay Badenetçisi GR Bu makale, 17 Austos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde gerçekleen ve kamuoyunda Marmara ve Düzce depremleri olarak adlandırılan

Detaylı

Türkiye Enerji Forumu

Türkiye Enerji Forumu Türkiye Enerji Forumu ULUSAL ENERJ FORUMU 2001-2005 0 / 9 Ulusal Enerji Ödülleri 2001-2050 Sürdürülebilir bir gelecein oluumu için gelecek nesillerin ihtiyacını karılama sorumluluu ile uygar yaamın gereksinimi

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

G R L TERATÜR TARAMASI 1. Deniz Alanları ve Ula tırma Koridorlarına li kin Temel Kavramlar

G R L TERATÜR TARAMASI 1. Deniz Alanları ve Ula tırma Koridorlarına li kin Temel Kavramlar Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 DENZ ALANLARI VE ULATIRMA KORDORLARI

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yerelde Yönetiim Olgusunda Demokratik Kazanımları Teorik ve Pratik Temelli Yaklaımlar (Türkiye ve zmir) Prof. Dr. Zerrin Toprak Dokuz Eylül

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION

ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION Prof. Dr. Faruk en Yunus Ulusoy Cem entürk Özet Almanya daki Türk kökenli nüfus arasında 1990 lı yıllarda kendi

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

TEEKKÜRLER. Çalımamıza deerli yorum ve önerileri ile katkıda bulunan sayın Dekanımız Meral Aksu ya çok teekkür ederiz.

TEEKKÜRLER. Çalımamıza deerli yorum ve önerileri ile katkıda bulunan sayın Dekanımız Meral Aksu ya çok teekkür ederiz. TEEKKÜRLER Bu çalımanın her aamasında bizden deerli görülerini esirgemeyen ve çalımanın tamamlanmasında emei geçen Dekan Yardımcısı Soner Yıldırım a sonsuz teekkürlerimizi sunuyoruz. Çalımamıza deerli

Detaylı

SANAL MOBL EBEKE HZMET MOBILE VIRTUAL NETWORK SERVICES

SANAL MOBL EBEKE HZMET MOBILE VIRTUAL NETWORK SERVICES SANAL MOBL EBEKE HZMET MOBILE VIRTUAL NETWORK SERVICES Levent ÇANKAYA 1 Telekomünikasyon Kurumu, Lisans ve Sözlemeler Dairesi Bakanlıı, Ankara 1 e-posta: lcankaya@tk.gov.tr Özet Bu çalımada, Sanal Mobil

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 CEZA NFAZ KURUMLARINDA DN HZMETLER RELIGIOUS SERVICES IN PENAL INSTITUTIONS Harun IIK

Detaylı

Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei

Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei Hakan Berument Bilkent Üniversitesi Ankara Tel: + 32 266 2529 Faks: + 32 266 54 e-posta: berument@bilkent.edu.tr Mart 22 . Giri: 995 Meksika krizi

Detaylı

T.C. SANAY VE TCARET BAKANLII

T.C. SANAY VE TCARET BAKANLII T.C. SANAY VE TET BAKANLII Mayıs 2008 Ankara BAKAN SUNUU Deien ve gelien dünyada devletler, uluslararası sistemde güçlü bir biçimde yer almak için her anlamda çada, bilimsel ve salıklı altyapıya sahip

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 23 Volume: 5 Issue: 23 Güz 2012 Fall 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MARDN LNDEN VERLEN

Detaylı