GÜÇLÜ BETA HESAPLAMALARI. Güray Küçükkocaoğlu-Arzdar Kiracı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜÇLÜ BETA HESAPLAMALARI. Güray Küçükkocaoğlu-Arzdar Kiracı"

Transkript

1 GÜÇLÜ BETA HESAPLAMALAI Güray Küçükkocaoğlu-Arzdar Kracı Özet Bu çalışaı aacı Fasal Varlıkları Fyatlaa Model (Captal Asset Prcg Model) Beta katsayısıı hesaplarke yaygı olarak kulladığı sırada e küçük kareler regresyo yöte ola (ordary least squares) EKK (OLS) yöte İMKB de şle göre fralara uygulaak ve ardıda güçlü statstk yöte ola e küçük orta kareler KOK (LMS) yöte le Beta katsayılarıı yede hesaplaak ve yoru yapaktır. Çalışaı bulguları KOK yöte Beta katsayıları ı hesaplarke ver küesdek blgy çok daha başarılı (güçlü) br şeklde değerledrebldğdr. Aahtar sözcükler: KOK yöte Beta hesaplaaları I. Grş Hsse seed pyasalarıda beklee getr ögörüles ve bu getr sahp olduğu rsk hesaplaası gerek bu kou hakkıda akadek çalışa yapaları gerekse yatırı yapak ç e y yatırı aracıı araya yatırıcıları lgledre kou oluştur. Hsse seed getrs ve şle gördüğü pazarı getrs eler olableceğe dar bu güe kadar pek çok aalz hesaplaa ve tah tekkler gelştrlş olup bütü bu çalışaları aacı hsse seed pazara göre gelecekte asıl br perforas sergleyeceğ ögörek ve bu blg yatırılarda değerledrles sağlaaktır. Bu çalışalar arasıda e çok ble fas lteratürüe Fasal Varlıkları Fyatlaa Model (Captal Asset Prcg Model CAPM) olarak 964 yılıda Wlla Sharpe tarafıda taıtılıştır. CAPM seraye varlıklarıı beklee getrler açıklaak ç ortaya koyduğu yapı oldukça bast ve lg çekc görüektedr. Acak çeştl varsayılara dayaılarak öerle bu odel pyasadak getrler açıklaada e derece başarılı olduğu her zaa tartışıla gelştr. Bu tartışaları odağıda yer ala kou se Beta katsayısıı asıl hesaplaacağı yöüdedr. Herhag br hsse seed ç sabt br rsk gösterges ola Beta hsse seed getrs hsse seed pyasasıa göre e del değşkelk göstereceğ açıklaaya çalışa br ateatksel katsayıdır. İlk açıkladığı yıllarda güüüze değ CAPM odel ve Beta katsayısı hesaplaa yöteler tutarlılığı test edlş uygulaablrlğ tartışılış ve hakkıda br çok akadek çalışa yapılıştır. Bu odel üzere yapıla brçok eleştrye rağe ekul kıyet yöetde çok yaygı kullaı alaı buluştur. Bruer ve dğerler (996) yaptıkları çalışa CAPM odel destekler telktedr. Bu çalışaya göre CAPM ekul değer alyet hesaplaada e çok kullaıla e yaygı odel olduğu ve Beta katsayılarıı ye brçok yatırıcı tarafıda terch edldğ tespt edlştr. Güüüzde Beta katsayısıı hesaplaasıda e sık kullaıla tekk e küçük kareler yöte ola EKK (ordary-least squares OLS) regresyo yötedr. Yrd. Doç. Dr. Arzdar Kracı: Başket Üverstes Güray Küçükkocaoğlu: Başket Üverstes İktsad İdar Bller Fakültes Bağlıca Kapüsü Akara. Tel: 90 (32) / 728 Fax: 90 (32) E-posta:

2 Fakat Mart ve S (999) Aerka ekul kıyetler borsasıdak hsseler ç EKK yöte le yalış tahler yapılableceğ gösterşlerdr. EKK yöte le Beta hesaplaasıı fasta göster ve kısa br yoruu bu çalışada kc bölüde yer alaktadır. Üçücü bölü EKK ve KOK yöteler hesaplaa felsefes takp ede dördücü bölü ateatksel fade edlş bç le hesaplaa yöte ayrıtılarıı çerektedr. Beşc bölü her k yöte uygulaasıa ve so bölü bulguları yorulaasıa ayrılıştır. II. Fasta Beta Katsayısı Beta katsayısıı hesaplaada kullaıla regresyo aalz fasal uygulaalarda ve ver kullaarak tahlerde bulua dğer br çok dalda öel br yer tutaktadır. Güüüzde ver set kullaılarak yapılakta ola tahlerde brçok farklı etod kullaılakla beraber e çok kullaıla hesaplaa tekğ e küçük kareler yöte ola EKK (ordary-least squares OLS) regresyo yötedr. Bu yöte belrl br hsses ç fastak ateatksel göster bç ve açıklaası aşağıdak gbdr: t t ε t () t : hsse seed t zaadak getrs : kesş (tercept) : Beta/rsk/eğ katsayısı (slope) t : ekul kıyet pazarıı t zaadak getrs ε t : hata katsayısı t : ver toplaa aralığı yapıla aalze göre gü ay yıl olablr Bu odele göre hsse seed getrler le pazar getrler arasıda yapıla br regresyo aalz ateatksel olarak değşke gb gösterle belrl br hsses ç söz kousu hsse seed Beta katsayısıı verecektr. Beta katsayısıı fade ettğ ala se hsse seed getrs pazar getrse ola duyarlılığıdır. Bu katsayı ayı zaada dekle 2 de gösterldğ gb hsse seed getrs pazar getrse göre kovaryası le pazarı varyasıı bölüü le de buluablr. cov( ) 2 σ ( ) (2) Pazarı Beta katsayısıı rakasal değer doğal olarak dr. Beta katsayısı de fazla ola hsse seed ekstra pazar rske sahptr ve buu soucu olarak ekstra pazar kovaryası gözleektedr. Bua göre de fazla br Beta değere sahp ola hsse seed pazarı sahp olduğu getrde daha yüksek br getr vaat etektedr. Ayı şeklde de az Beta değere sahp ola hsse seed daha düşük br kovaryas dolayısıyla pazarı sahp olduğu getrde daha az br getrye sahp olacaktır. III. Doğrusal egresyo ç Güçlü Tahler EKK yöte kullaılası ç br çok sebep evcuttur ve bular çde ver set oluşurke verler oral hata ktarıı çerebleceğ varsayılarak yapılış tahler optu souç veres öeldr. Bua lavete yapılış ola br çok sadeleştrc varsayıla brlkte bu yöte çok kullaışlıdır ve dğer hesaplaa yötelere göre daha kolay hesaplaablektedr. Bu edele bu yöte düyada çok geş br lteratür oluşturablş ve sıkça kullaı alaı bulablştr.

3 Çok yaygı olarak kullaılakta ola EKK yötede tahler yapakta kullaıla varsayılar geçersz olaya başladığıda yapıla paraetre tahler hç bekleedk kötü br perforas göstereblektedr. Bu durularda br ver setde geel eğle (pater) aykırı uzak verler (outler) yer alasıda dolayı gerçekleşektedr. Ekoo fas ve statstk lteratürüde EKK uygulaaları le yapılış aalzler uzak verler e küçük kareler yöte tahler öel ölçüde etkledğ gösterektedr. Aşağıdak şekller (Şekl a Şekl b) böyle br duruda EKK yötee dayalı tahler sergleektedr. Getrler arasıda brkaç aykırılık (hsse başı aşırı getr veya kayıp) buluası ver setlerde uzak verler oluşasıa sebep olaktadır. Şekllerde de görülebleceğ gb brkaç hsse seed getrsde oluşuş ver setde yer ala br getr (ver) değşes ve buu soucu olarak getr uzak ver duruua geles tahler bütüüyle değştrştr. Brc şeklde Beta poztf br değer alırke kc şeklde Beta ı eks br değer aldığıı görekteyz. Buu sebeb EKK yöte tah yaparke kulladığı felsefede yataktadır. Şekl a. Uzak Ver Olada EKK Tah Şekl b. Uzak Ver Duruuda EKK Tah EKK yöte le yapıla tahler felsefes yapılacak ola br tah soucu oluşacak ola hataları toplaıı dğer yapılacak tahlere göre e düşük sevyede olası gerektğdr. Fakat böyle br uygulaada ver setde uzak verler buluası duruuda şekllerde görüle proble ortaya çıkaktadır. Bu proble açıklaası se bu oktaları oluşturablecekler hatalar toplaıı e düşük sevyeye drek ç yapıla tah ver set çoğuluğu tarafıda verle blgye ters düşesdr. Bütü hataları toplaıı drgeek ver set çoğuluğuu oluştura ve gerçek blgy çere verler hata ktarıı haksız yere arttıraktadır. Böyle br durula karşılaşaak ç uzak verler tespt edles ve doğrusal regresyo ç güçlü tahler gerekektedr. Lteratürde bu kou le uğraşa dal güçlü statstktr (robust statstcs). Güçlü statstksel yötelerle yapılış ola tahler güçlü regresyo (robust regresso) tarafıda yapılaktadır. Bu yöte ousseeuw ve Leroy (987) tarafıda bu lteratüre taıtılış ve gelştrlştr. Burada kullaıla yötede se bütü oktaları hataları dkkate alıada ortaca hata ktarıı e aza dre tah araır ve böylece verler yüksek kalıtı değer alablese z verlr. Bu tah tespt edldkte sora bu tahler kullaıı geellkle uzak verler tespt ve bu verler etkler eledkte sora klask tah yöteler uygulaası şeklde olaktadır. Uzak verler tespt ç gelştrlş br çok güçlü regresyo tekğ evcuttur. Bu çalışada seçle yöte se yaygı kullaıı ola ortaca kalıtıyı (eda resdual) e düşük sevyeye getrecek ola sıralı e küçük orta kareler (least eda squares) ya da KOK (LMS) yötedr.

4 IV. EKK (OLS) ve KOK (LMS) yöteler ateatksel göster IV.. Sırada e küçük kareler (EKK): Ver sayısı ola doğrusal br odel hsse seed ç getrler; aşağıdak gb fade edleblr: r r r ε ε ε M M (3) Bu forülde yer ala ve paraetreler odel ve paraetreler tah ve r kalıtıları değer fade etektedr. Mateatksel olarak aşağıda gösterldğ gb EKK yötede paraetre tah kalıtıları kareler toplaı e düşük olacak şeklde yapılaktadır: 2 r (3) Daha öcede açıkladığı gb br adet uzak ver dah bu yötele tah yapayı kasız hale getrektedr. EKK yöte br adet uzak ver buluası duruuda ble çöktüğü ç çöke oktasıı değer %0 olaktadır. IV.2. E Küçük Orta Kareler (KOK): EKK yöte terse güçlü statstk le yapılış güçlü regresyo tahler ç çöke oktası %50 olaktadır. Ortaca kalıtıı drgees bu kalıtıı daha yüksek kalıtı değerlerde etklees egelleekte ve böylece ver set yarısı ble uzak verde oluşablekte fakat verler çoğuluğuu gösterdğ yö değşeektedr. Güçlü yöteler sık kullaılalarıda br e küçük orta kareler yötedr ve ateatksel fade edlş bç aşağıda gösterlştr: ) ( 2.. r ed (4) IV.3.Uzak verler tespt: Yukarıdak ateatksel forülde de alaşılableceğ gb uzak verler tespt ç cebrsel veya aaltk çözü çok şle gerektrektedr. Çok kullaışlı ola EKK yöte yaıda bu yöte yaygılaşasıı egelleye edelerde br budur. Bu sebeple bu şlev yere getreblek ç C ve Gauss dllerde hazırlaış progralar kullaılıştır. Kracı (996) tarafıda bu hesaplaaları yapak ç C ve Gauss dllerde yazılış prograda kullaıla aşağıdak algorta böyle br prograı üteaddt defalar yere getrdğ şleler gösterekte ve bu sayede uzak verler tespt edeblektedr. Fasal br ver setde yer ala adet getr ç aşağıdak sıralaaya göre şleler tekrarlaır:. Getr setdek adet oktada br defa kullaılak üzere farklı p adet okta seçlr. Br tah yalış souç vereye başlaası ç gerekl ola uzak ver ktarı çöke oktası (breakdow pot) olarak taılaıştır.

5 2. Seçlş p okta ç EKK uygulaır ve paraetreler tespt edlr. 3. Tespt edlş paraetreler bütü getr setde yer ala oktaya uygulaıp kalıtılar hesaplaır. 4. Kalıtıları kares alııp büyükte küçüğe sıralaır. 5. Sıralı kalıtılarda ortaca değer ot edlr. 6. Not edle ortaca değer daha öce ot edlş ortaca değerlerde küçükse e y paraetreler olarak ye paraetreler ot edlr.! Bütü p okta kobasyoları ya kez yukarıda yer ala şleler tekrarlaır.!( p)! Yukarıdak algorta soucu elde edle e küçük ortaca kalıtıı kares vere KOK ve KOK paraetreler ç tekrar bütü kalıtılar hesaplaır. Ve aşağıda taılaış σ stadart sapa yardıı le uzak verler tespt ükü olur. w r 2.5 σ 5 σ.4826( ) r p 0 > 2.5 σ ed r 2 (5) r Yukarıdak w değer > 2. 5 şartıı sağlaası duruuda 0 değer alır ve uzak ver olarak σ tespt edlş olur. So olarak bu uzak verler getr setde çıkarılır ve EKK regresyou le daha güçlü tah (robust estato) gerçekleşş olur. Şekl c. Uzak Ver Olada EKK Tah Şekl d. Uzak Ver Duruuda KOK Tah Yukarıdak şekllerde de alaşılacağı gb uzak verler getr setde çıkarılıp ardıda EKK yöteyle Beta katsayısı hesapladığıda elde edle değerler verler çerdğ blgy daha y yasıtaktadır. Daha öce hsse seed getrlerde brde gerçekleşe aoral değş hsse seed Beta katsayısıı egatf olarak hesaplaasıa ede olurke KOK yöte Beta katsayısıı hesaplarke aoral getry ve poztf lşky tespt edeblektedr. Bu yöte sayesde bulua Beta katsayısı daha sağlıklı ve doğru br şeklde hesaplaış olaktadır. Yukarıda bahs geçe EKK (OLS) ve KOK (LMS) yöteler İstabul Mekul Kıyetler Borsası da rastsal seçlş fralara uygulaıştır. Aalz ç İMKB de şle göre Arçelk

6 Aygaz Dezl Ca ve Tüpraş fralarıı yılları arasıdak düzeltlş fyatlarıı aylık getrler kullaılıştır. egresyo ç seçle ekul kıyet pazarıı oluştura ver tabaı se İMKB-00 edeks ve bu edeks yılları arasıdak aylık getrlerdr. Souçları yer aldığı tablolar bu aaç ç hazırlaış prograı çıktılarıdır. V. EKK ve KOK yöteler uygulaaları Tablo Arçelk frası ç EKK regresyou ve KOK regresyou le yapılış beta tahler özetleektedr. EKK regresyoua göre Arçelk frasıı Beta katsayısı.02 olarak hesaplaakta fakat KOK yöte le regresyo yapıldığıda Beta katsayısıı.35 olduğu ve bu katsayıya göre Arçelk frasıı pazara göre daha rskl br yapıya sahp olduğu tespt edlektedr. Bu farklılığı edeler takp ede şekllerde (Şekl 2a Şekl 2b) daha y alaşılaktadır. Tablo. AÇELİK EKK Souçları Değşke Katsayı Stadart Hata t-değer beta F r stdhata KOK Souçları Değşke Katsayı Stadart Hata t-değer beta F r stdhata Şekl 2a. Arçelk EKK egresyou

7 Şekl 2b. Arçelk KOK egresyou Şekl 2a EKK regresyou soucu elde edle tred ya da tah gösterektedr. Bekledğ gb bu tred çzgs uzak verler tarafıa doğru eğlş ve düşük br rsk tah yapaktadır. Fakat ver set daha dkkatl celedğde brk ola ve ver set çoğuluğuu gösterdğ tred daha dk br yö gösterektedr (Şekl 2b). EKK yöte uzak verlerde çok etkledğ blcde olarak getrler yoğulaştığı bölgede oluşturulacak tred Beta tah ç uygu olacak bölüdür. Şekllerde görüldüğü gb KOK yöte Beta ç bu eğl (pater) tespt edeblektedr. Aşağıdak tablo 2 de Aygaz frasıı EKK regresyou ve KOK regresyou le yapılış Beta tahler görülektedr. EKK regresyoua göre Aygaz frasıı Beta katsayısı.09 olarak hesaplaakta fakat KOK yöte le regresyo yapıldığıda Beta katsayısıı 0.9 olduğu ve bu katsayıya göre aslıda bu hsse pazara göre daha az rske sahp br yapıda olduğu tespt edlektedr. KOK odel ver set daha y tesl ettğ r 2 lerde de görüleblektedr. Bua göre EKK Beta katsayısı ç r 2 değer %58 KOK Beta katsayısı ç %82 olduğu Tablo 2 de görülektedr. Tablo 2. AYGAZ EKK Souçları Değşke Katsayı Stadart Hata t-değer beta F r stdhata KOK Souçları Değşke Katsayı Stadart Hata t-değer beta F r stdhata

8 Şekl 3a. Aygaz EKK egresyou Şekl 3b. Aygaz KOK egresyou Şekllerde (Şekl 3a Şekl 3b) tespt edlebleceğ gb Aygaz frasıı getrler çoğuu oluşturduğu doğrusal tred EKK regresyouu hesaplaası soucu oluşa doğrusal tredle uyuşaaktadır. Uzak verler varlığı hsse seed olduğuda daha rskl gösterş ve odel doğrusallığıı bozuştur. Tablo 3 Dezl Ca frasıı EKK regresyou ve KOK regresyou le yapılış Beta tahler özetleektedr. EKK regresyoua göre Dezl Ca frasıı Beta katsayısı 0.73 fakat KOK yöte le regresyo yapıldığıda Beta katsayısıı.25 olduğu ve Dezl Ca frasıı aslıda pazara göre daha fazla rske sahp br yapıda buluduğu görülektedr. Takp ede şekllerde (Şekl 4a Şekl 4b) bu farklılığı sebepler görülektedr.

9 Tablo 3. DENİZLİ CAM EKK Souçları Değşke Katsayı Stadart Hata t-değer beta F r stdhata KOK Souçları Değşke Katsayı Stadart Hata t-değer beta F r stdhata Şekl 4a. Dezl Ca EKK egresyou Şekl 4b. Dezl Ca KOK egresyou

10 Yukarıdak şekllerde verler çoğuu tred tespt etek zor olaktadır ve hatta ver sayısı yüksek ktarlara ulaştığı ç bu tred göz le tespt etek kasız hale gelektedr. Uzak verler dağılış olası yüzüde EKK regresyou düşük br r 2 değer le souçlaış ve doğrusal br odel varlığı ble tartışa kousu oluştur. Fakat KOK yöte Dezl Ca frası ç tred her k tarafıda bulua bu uzak verler eledkte sora verler gerçek yöüü tespt edeblş ve verler çoğuu br tred olduğuu görülüştür. So olarak Tüpraş frası celedğde Tablo 4 le özetlee souçlar elde edlektedr. Bua göre EKK regresyo Beta katsayısı le KOK regresyo Beta katsayısı arasıda çok büyük br fark oladığı ve EKK regresyoua göre buluuş ola.00 Beta katsayısıa sahp ola fraı aslıda pazara göre braz rskl olduğu ve KOK yötee göre Beta ı gerçekte.05 olası gerektğ tespt edlştr. Bu çalışadak vurgu se şekllerde de görüleblecek ola odel açıklayablrlğ ya da EKK regresyou yalış tespt ettğ ve gerçekte %82 lk r 2 katsayısıdır. İstabul Mekul Kıyetler Borsası da yer ala ve İMKB Ulusal-00 Edeks de büyük pazar payıa sahp ola Tüpraş hsse seed pazar le ayı eğle (pater) sahp olası ve bu fraı rsk olarak da pazarı sahp olduğu ssteatk rske yakı br rske sahp olası İMKB Ulusal-00 Edeks dek ağırlığıda dolayı beklee br durudur. Fakat EKK regresyouu bulduğu düşük r 2 değer bu hsse çok yüksek br volatlteye sahp olduğuu söyleektedr. Takp ede şekllerde buu tekk sebeb zaa zaa bu fraı hsse seed getrler pazara göre yüksek oralarda değşler gösteres ve EKK regresyouu bu uzak verler dkkate alarak souçlarda bu sefer farklı br yaılsaaya sebep olduğudur. KOK regresyou se yüksek oralardak değşler uzak ver olarak regresyo aalze aladığıda bu hsse he volatles düşük he de r 2 daha yüksek olableceğ söyleektedr. Tablo 4. TÜPAŞ EKK Souçları Değşke Katsayı Stadart Hata t-değer beta F r stdhata KOK Souçları Değşke Katsayı Stadart Hata t-değer beta F r stdhata

11 Şekl 5a. Tüpraş EKK egresyou Şekl 5b. Tüpraş KOK egresyou VII. Souç EKK ve KOK yöteler İstabul Mekul Kıyetler Borsası da rastgele seçlş fralara uyarladığıda her k regresyo yöte farklı Beta katsayıları le souçladığı buluuştur. Klask EKK yöte le bulua Beta katsayılarıı yatırılarda kullaılası duruuda gerçek getr le beklee getr arasıda ortaya çıkacak farklar çok büyük olacak ve çok hatalı tahler yapılasıa ede olacaktır. Br örekle açıklaak gerekrse eğer eekllk folarıda uzu sürel br yatırı düşüe br fo yöetcs EKK yöteyle bulua Beta yı kullaarak yatırı kararı verecek olursa yatırıı souçladığı gü yatırıda bekledğ getr le gerçekleşe getr arasıda büyük fark buluduğuu görecektr. Bu yatırıcı ver setdek aoaller yalış yöledres soucu yalış karar verştr. Halbuk pyasa getrs le varlığı getrs arasıdak lşky daha y br şeklde tesl ede KOK yöte le yapılacak tahde beklee getr le gerçek getr arasıdak fark ze edlş olacağı ç hata payı da düşektedr. Özetle KOK yöte le

12 bulua Beta katsayısı hsse seed rsk daha doğru yasıtaktadır ve gelecektek getr tahler ç bu yöte e uygu hesaplaa yöte olarak kabul edleye adaydır. Kayakça: Blue M. E. Betas ad Ther egresso Tedeces. Joural of Face 26: (March 97) -0. Bruer. ve dğerler. Best Practces Estatg the Cost of Captal: Survey ad Sythess Uversty of Washgto Workg Paper (March 996). Cha L. Lakoshok obust Measureet of Beta sk Joural of Facal ad Quattatve Aalyss 27:2 (Jue 992) Kracı A. obust egresso ad Applcatos Blket Üverstes Master Tez Eylül 996. Mart D.. S T. obust Estato of Beta Uversty of Washgto Workg Paper (March 999). Mosteller F. Tukey J. Data Aalyss ad egresso. Addso-Wesley Publshg Copay 977. ousseeuw P. Least Meda of Squares egresso Joural of the Aerca Statstcal Assocato 984 Vol ousseeuw P. Va Zoere B. Uaskg Multvarate Outlers ad Leverage Pots Joural of the Aerca Statstcal Assocato Septeber 990 Vol 85 No 44. ousseeuw P. Leroy A. obust egresso ad Outler Detecto. Joh Wley & Sos 987. Sharpe W. Captal Asset Prces: A Theory of Market Equlbru Uder Codtos of sk Joural of Face Vol 9 Septeber 964. Sharpe W. Mea-Absolute-Devato Characterstc Les for Securtes ad Portfolos. Maageet Scece Vol 8:2 October 97. The Gauss Syste Verso 3. Aptech Systes Ic. Maple Valley WA

Birlik Hava Savunma Önceliklerinin Tespitine Bulanık Bir Yaklaşım. A Fuzzy Approach to Determination of a Unit s Air Defense Priorities

Birlik Hava Savunma Önceliklerinin Tespitine Bulanık Bir Yaklaşım. A Fuzzy Approach to Determination of a Unit s Air Defense Priorities Savua Bller Dergs Kası 0 Clt 0 Sayı -7. Brlk Hava Savua Öcelkler Tespte Bulaık Br Yaklaşı Mehet Kabak Öz Hava savua desteğ belrlees proble savua ssteler verllğde öel br etkye sahp ve karaşık br koudur.

Detaylı

REGRESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KARELER VE EN KÜÇÜK MEDYAN KARELER YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

REGRESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KARELER VE EN KÜÇÜK MEDYAN KARELER YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI FEN DEGİSİ (E-DEGİ). 8, 3() 9-9 EGESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KAELE VE EN KÜÇÜK MEDYAN KAELE YÖNTEMLEİNİN KAŞILAŞTIILMASI Özlem GÜÜNLÜ ALMA, Özgül VUPA Dokuz Eylül Üverstes, Fe-Edebyat Fakültes,

Detaylı

KUKLA DEĞİŞKENLERİN T İSTATİSTİĞİ İLE AYKIRI GÖZLEMLER TESPİT EDİLEMEZ

KUKLA DEĞİŞKENLERİN T İSTATİSTİĞİ İLE AYKIRI GÖZLEMLER TESPİT EDİLEMEZ Eoometr ve İstatst Sayı:5 0-4 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KUKLA DEĞİŞKENLERİN T İSTATİSTİĞİ İLE AYKIRI GÖZLEMLER TESPİT EDİLEMEZ Arzdar KİRACI* Özet Gücel yazıda,

Detaylı

Matematik olarak normal dağılım fonksiyonu. 1 exp X 2

Matematik olarak normal dağılım fonksiyonu. 1 exp X 2 Matematk olarak ormal dağılım foksyou f ( ) ep ( ) Şeklde fade edlr. Burada μ artmetk ortalama, σ se stadart sapma değer gösterr ve dağılım foksyou N(μ, σ) otasyou le gösterlr. Bu deklem geometrk görütüsü

Detaylı

Açık Artırma Teorisi Üzerine Bir Çalışma

Açık Artırma Teorisi Üzerine Bir Çalışma Kocael Üerstes Sosyal Blmler Esttüsü Dergs (4) 27 / 2 : 5-77 Açık Artırma Teors Üzere Br Çalışma Şeket Alper Koç Özet: Bu çalışmada haleler üzere teork r araştırma yapılacaktır. Belrl arsayımlar altıda

Detaylı

Bir KANUN ve Bir TEOREM. Büyük Sayılar Kanunu

Bir KANUN ve Bir TEOREM. Büyük Sayılar Kanunu Br KANUN ve Br TEOREM Büyük Türkçe Sözlük kau Đg. law Doğa olaylarıı oluş edeler ortaya koya ve gelecektek olayları öcede kestrme olaağı vere bağıtı; Newto kauu, Kepler kauları. (BSTS / Gökblm Termler

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

Nesrin ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR 2

Nesrin ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR 2 Tük Hsse Seed Emekllk Yatıım Folaıı Çok Ktel Pefomas Değeledmes: Topsıs Metodu N.Alptek, E.Şıkla Tük Hsse Seed Emekllk Yatıım Folaıı Çok Ktel Pefomas Değeledmes: Topsıs Metodu Nes ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN TEŞHİSİ Robust Regresson Method and Dagnose Of Outlers on Several Socal Data Dayanıklı Yöntem 76 ÖZ Özlem YORULMAZ * Araştırmanın

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)...

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)... ÜNİTE PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK Bölüm PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM VE OLASILIK! = (...... ) PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 47-59 LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS KESTİRİMİNİN İNCELENMESİ Cengz AKTAŞ *, Orkun ERKUŞ ** Gelş: 12.10.2009 Kabul:

Detaylı

FARKLI METALLERİN KAYNAĞINDA GERİLME YIĞILMALARININ İNCELENMESİ

FARKLI METALLERİN KAYNAĞINDA GERİLME YIĞILMALARININ İNCELENMESİ P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Özet YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Atıf EVREN *1 Elf TUNA ** Yarı parametrk panel ver modeller parametrk ve parametrk olmayan modeller br araya getren; br kısmı

Detaylı

Hüseyin TOPAN. Yrd. Doç. Dr., Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü, Zonguldak, topan@beun.edu.

Hüseyin TOPAN. Yrd. Doç. Dr., Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü, Zonguldak, topan@beun.edu. DÖNÜŞÜM KASAYILARININ VE SAYISAL YÜKSEKLİK MODELİNİN KONUM DOĞRULUĞUNUN OROGÖRÜNÜLERİN KONUM DOĞRULUĞU ÜERİNDEKİ EKİSİNİN BELİRLENMESİ: IKONOS, QUICKBIRD, ORBVIEW-3 VE PLÉIADES-1A GÖRÜNÜLERİ İLE ÖRNEK

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131. Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Y.008, C.3, S. s.-3. BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARINDA FON YAPILARININ KARMA DENEMELER YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ EXAMINING THE STRUCTURE OF FUNDS BY MIXTURE

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

DERS 7. En Küçük Kareler Yöntemi

DERS 7. En Küçük Kareler Yöntemi DERS 7 E Küçü Kareler Yöte 7.. E Küçü Kareler Yöte. Gerçe aşaı çeştl alalarıda herhag r ugulaa le toplaa verler talo şele getrlere celer ve toplaa ver odellee r foso uluaa çalışılır. Çoğu zaa u ver talosua

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması Busness and Economcs Research Journal Volume 2. Number 1. 2011 pp. 143-151 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkye de Bölgeler Arası Gelr Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Ver Analz Uygulaması Fatma

Detaylı

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model Tahmn Sorunu Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometr 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekm 2011) Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported

Detaylı

Yaşam eğrilerini karşılaştırmak için kullanılan skor ve ağırlıklı testler: Sayısal örnekler

Yaşam eğrilerini karşılaştırmak için kullanılan skor ve ağırlıklı testler: Sayısal örnekler www.statstcler.org İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya 6 () - İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya Yaşam eğrler arşılaştırma ç ullaıla sor ve ağırlılı testler: ayısal öreler Duru Karasoy Hacettepe Üverstes

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Alpteki SÖKMEN İrfa YAZICIOĞLU ÖZET İşletmeler arası büyük rekabetleri yaşadığı, adeta ekoomik

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.1, s.123-142. Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecoomics ad Admiistrative Scieces Y.2012, Vol.17,

Detaylı

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşklatının görüşlern yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına attr. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşklatının znn gerektrmez;

Detaylı