Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr

2 Ýçindekiler Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....8 Çevre Korumaya Katkýnýz...23 Tablo...24 Kumanda Üniteleri...25 Açma-/Kapama-Tuþu Sensörlü Tuþlar...26 Ekran...28 Ana Menü...29 Semboller...29 Kullanma Kuralý...31 Donaným...32 Model...32 Tip Etiketi...32 Cihaz Teslimi...32 Cihazla Verilen ve Satýn Alýnabilen Aksesuar...32 Cam Kase...33 Korumalý Izgara Fýrýn Kumandasý...37 Güvenlik Sistemleri...37 Çalýþtýrma Kilidi...37 Soðutma Faný...37 Otomatik Kapatma...37 PerfectClean-Kaplamalý Yüzeyler...38 Ýlk Çalýþtýrma Temel Ayarlarýn Girilmesi...39 Fýrýnýn Ýlk Defa Isýtýlmasý...41 Ayarlar Ayarlar Tablosu...42 "Ayarlar" Menüsünün Seçilmesi Ayarlarýn Deðiþtirilmesi ve Hafýzaya Alýnmasý...44 Lisan...44 Güncel Saat...45 Gösterge...45 Gösterge...45 Zaman Formatý...45 Ayarla...45 Tarih...46 Aydýnlatma

3 Ýçindekiler Parlaklýk...46 Start görüntüsü...46 Ses Seviyesi Sinyal sesleri...47 Tuþ Sesi...47 Karþýlama müziði Birimler Aðýrlýk...47 Isý Derecesi...47 Hýzlý-MD...48 Popcorn...48 Sýcak Tutma...48 Fan süresini uzatma Önerilen ýsý dereceleri...49 MD-Gücü...49 Güvenlik...50 Çalýþtýrma Kilidi...50 Tuþ Kilidi...50 Bayi...51 Fuar Modu Fabrika Ayarlarý...51 MyMiele...52 Giriþi Ekleyin MyMiele Düzeni...53 Giriþleri Sil...53 Giriþleri sýrala...53 Alarm + Kýsa Süre...54 Alarm Kullanýmý...54 Alarm Ayarý...54 Alarm Deðiþimi...55 Alarmýn Silinmesi Kýsa süreden faydalanýnýz Kýsa Süre Ayarý...56 Kýsa Sürenin Deðiþtirilmesi...57 Kýsa Sürenin Silinmesi Program Türleri...58 Mikrodalgasýz Programlar...58 Mikrodalga

4 Ýçindekiler Mikrodalga Kombineli Programlar...59 Mikrodalga...60 Çalýþma Þekli...60 Güç...60 Mikrodalga için piþirme kaplarý seçimi...61 Mikrodalga için uygun kaplar...61 Mikrodalga için uygun olmayan kaplar...63 Kap Testi...64 Kabýn Fýrýna Yerleþtirilmesi Tabla Kapaðý...65 Enerji Tasarrufu Önerileri...67 Kalan Isýdan Faydalanma...67 Enerji Tasarrufu Modu Kullaným: Mikrodalgasýz Programlar...68 Basit Kullaným...68 Soðutma Faný...68 Geliþtirilmiþ Kullaným...69 Isý Derecesinin Deðiþtirilmesi...70 Hýzlý Isýtma...71 Fýrýnda Ön Isýtma Crisp function (nem azaltma) Program Türünün Deðiþtirilmesi Piþme Süresi Ayarý...73 Piþirme Ýþleminin Otomatik Kapatýlmasý...74 Piþirme iþlemini otomatik açma ve kapama...74 Otomatik açýlan- ve kapanan bir piþirme iþleminin akýþý Verilen Piþirme Sürelerinin Deðiþtirilmesi...75 Piþirme Ýþleminin Durdurulmasý Kullaným: Mikrodalga Programý...76 Basit kullaným Soðutma Faný...76 Geliþtirilmiþ Kullaným...77 Güç Deðiþtirme...77 Piþirme Süresinin Deðiþtirilmesi...77 Program Türünü deðiþtirin...77 Diðer piþirme sürelerinin ayarlarý...78 Piþirme iþlemini otomatik açma ve kapama...78 Otomatik açýlan- ve kapanan bir piþirme iþleminin akýþý

5 Ýçindekiler Ayarlanan Piþirme Süresinin Deðiþtirilmesi Piþme Süresinin Bitiþ Saatinin Silinmesi...79 Piþirme Ýþleminin Durdurulmasý Kullaným: Kombineli Programlar...80 Basit kullaným Piþirme Süresinin Sonunda...81 Soðutma Faný...81 Geliþtirilmiþ Kullaným...81 Güç ve Isý Derecesinin Deðiþtirilmesi...82 Crisp function (nem azaltma) Program Türünü deðiþtirin...82 Diðer piþirme sürelerinin ayarlarý...82 Mikrodalga ile Piþme Süresi Ayarý...82 Otomatik Programlar...83 Yemek Çeþitleri Tablosu...83 Otomatik Programlarýn Kullanýmý...83 Kullanýmla Ýlgili Bilgiler...84 Arama...85 Özel Programlar...86 Özel Programlarýn Oluþturulmasý...86 Özel programlarýn baþlatýlmasý...87 Özel Programlarýn Deðiþtirilmesi...88 Piþirme adýmýný deðiþtirin...88 Ýsim Deðiþtirin...89 Özel Programlarýn Silinmesi Hýzlý-MD...90 Popcorn...91 Fýrýnda Piþirme...92 Piþirme Tablosu ile Ýlgili Öneriler...93 Fýrýnda Piþirme Tablosu...94 Kýzartma...98 Kýzartma Tablosu Bilgileri...99 Besin Termometresi Çalýþma Þekli Kullaným Seçenekleri Kullaným için Önemli Bilgiler Besin Termometresi Kullanýmý

6 Ýçindekiler Kalan Süre Göstergesi Çekirdek Isýnýn Gösterilmesi Kalan Isýdan Faydalanma Kýzartma Tablosu Düþük Isýda Piþirme "Özel Kullaným" Düþük ýsýda piþirme fonksiyonundan faydalanma Manuel Isý Ayarlý Düþük Isýda Piþirme Gril Gril Tablosu Bilgileri Gril Tablosu Mikrodalga ile Çözme ve Isýtma veya Piþirme Tablolar yiyeceklerin çözülmesi, ýsýtýlmasý ve piþirilmesi içindir Yiyeceklerin çözülme tablosu Seçilen yemekleri ýsýtma tablosu Yemek piþirme tablosu Özel Kullanýmlar Çözme Fýrýnlama Isýtma Mayalý hamuru kabartma Pizza Tabak Isýtma Þabat-Programý Üst kýzartarak piþirme Konserve Dondurulmuþ/Hazýr Gýdalar Test Enstitüsü için Veriler EN sayýlý Avrupa Normlarýna uygun test yemekleri (Mikrodalga programý ) EN sayýlý Avrupa normuna uygun test yemekleri (Mikrodalgasýz programlar) Temizlik ve Bakým Uygun Olmayan Temizlik Maddeleri Öneriler Normal Kirler Ýnatçý Kirler Gril Rezistansýnýn Katlanmasý

7 Ýçindekiler Ne Yapmalý, eðer...? Müþteri Hizmetleri ve Garanti Elektrik Baðlantýsý Montaj ölçü çizimleri Ölçüler ve dolap kesintisi Bir Yüksek Dolaba Montaj Bir Alt Dolaba Montaj Fýrýn önü ayrýntýlý ölçüleri Montaj Miele home Telif Haklarý ve Lisanslar Adresler

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu fýrýn yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Hatalý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Cihazý kullanmadan önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný dikkatle okuyunuz. Burada montaj, güvenlik, kullaným ve bakým ile ilgili önemli bilgiler bulacaksýnýz. Bu sayede kendinizi ve cihazý meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. Miele güvenlikle ilgili olarak yapýlan uyarýlarýn dikkate alýnmamasý durumunda oluþan zararlardan sorumlu tutulamaz. Kullanma kýlavuzu ve montaj talimatýný saklayýnýz ve cihazýn sizden sonraki sahibine teslim ediniz. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Kullaným Kurallarý Bu fýrýn evde ve ev benzeri ortamlarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Bu fýrýn dýþ alanlarda kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. Fýrýný sadece evsel ortamlarda besinleri çözme, ýsýtma ve konserve yapma iþlemleri için kullanabilirsiniz. Cihazýn diðer amaçlara yönelik kullanýmýna izin verilmez. Mikrodalga fýrýnýn içinde alev alabilecek malzemeler kurutulduðunda, malzemenin içindeki nem buharlaþýr. Bu nedenle çok fazla kuruyan malzemeler tutuþabilir. Mikrodalgalý fýrýný cihazý asla besinleri saklamak ve alev alabilen malzemelerin kurutulmasý için kullanmayýnýzzr. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle fýrýný çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler sadece bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Bu kiþiler ancak cihazýn nasýl güvenle kullanýlacaðý anlatýldýktan sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir kiþi olmadan cihazý kullanabilirler. Bu kiþiler yanlýþ kullaným sonucunda ortaya çýkabilecek tehlikeleri algýlayacak ve anlayacak durumda olmalýdýr. 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Evdeki Çocuklar Sekiz yaþýndan küçük çocuklar devamlý kontrol altýnda olsalar bile fýrýndan uzak tutulmalýdýr. Çocuklar ancak sekiz yaþýndan itibaren fýrýný güvenle kullanabilmeleri için gerekli bilgiler verildikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan cihazý çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. Çocuklar cihazý yanlarýnda bir büyük olmadan temizleyemez ve bakýmýný yapamazlar. Fýrýn çevresindeki çocuklara çok dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamasýna asla izin vermeyiniz. Boðulma tehlikesi! Çocuklar ambalaj malzemeleri (örn. folyo gibi) ile oynarken baþlarýna geçirebilir ve boðulabilirler. Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. 10

11 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Yanýk tehlikesi! Çocuk cildi yetiþkin bir kiþiye göre yüksek ýsýya karþý daha hassastýr. Fýrýn çalýþýrken kapak camý, kumanda paneli ve hava çýkýþ delikleri çok ýsýnýr! Çocuklarýn fýrýn çalýþýrken cihaza dokunmalarýný engelleyin. Yaralanma tehlikesi! Kapaðýn taþýma gücü en fazla 8 kilodur. Fýrýnýn açýk býrakýlan kapaðý nedeniyle çocuklar yaralanabilir. Çocuklarýn açýk kapaðýn önünde üstüne oturmalarýna veya kapaða asýlmalarýna izin vermeyiniz. 11

12 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik Hatalý tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir. Montaj ve bakým veya tamir iþleri ancak Miele yetkili personelleri tarafýndan yapýlabilir. Hasarlý bir fýrýn güvenliðinizi tehlikeye sokabilir. Gözle görülür bir hasarýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir cihazý asla çalýþtýrmayýn. Arýzalý bir mikrodalga cihazý çalýþýrken kullanýcýsý için tehlike oluþturabilecek mikrodalgalar dýþarý sýzabilir. Mikrodalga cihazýný þu durumlarda kullanmayýnýz: kapak eðrilmiþ olabilir, Kapak menteþeleri doðru ayarlanmamýþ olabilir. cihaz kasasýnda, fýrýn duvarlarýnda ve kapaðýnda gözle görülür delikler ve yýrtýlmalar olabilir. Cihazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun koruyucu bir kablo sisteminin (topraklama hattý) mevcut olmasý halinde saðlanabilir. Bu temel güvenlik þartýnýn mevcut olmasý çok önemlidir. Gerektiðinde binadaki elektrik donanýmýný bir elektrikçiye kontrol ettirebilirsiniz. Cihazýn zarar görmemesi için fýrýnýn tip etiketinde yazýlý baðlantý deðerleri (voltaj ve frekans) evinizdeki þebeke verileri ile mutlaka ayný olmalýdýr. Baðlantýdan önce bunu karþýlaþtýrýn. Bu konuda emin olmak için bir elektrikçiye danýþýlmalýdýr. Çoklu priz veya uzatma kablosu gerekli güvenliði saðlayamazlar (yangýn tehlikesi). Fýrýn bunlarla elektrik þebekesine baðlanmamalýdýr. 12

13 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Güvenli bir þekilde çalýþabilmesi için fýrýný ancak monte edildikten sonra kullanýnýz. Bu fýrýn ev dýþýnda bir yerde (örneðin: tekne gibi) çalýþtýrýlamaz. Elektrik ileten baðlantýlara temas veya elektrikli ve mekanik parçalarýn deðiþtirilmesi güvenliðiniz için tehlikeli ve fýrýnýn bozulmasýna sebep olabilir. Cihazýn kasasýný asla açmayýn. Fýrýn Miele yetkili servisi tarafýndan tamir edilmediðinde cihazýn garanti hakký ortadan kalkar. Miele ancak orijinal yedek parçalar ile cihazýn güvenle çalýþmasýný saðlayabilir. Bozuk parçalar sadece Miele-orijinal-yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Cihazýn kablosu yoksa veya hasarlý olan kablosu deðiþtirilecekse özel bir kablo Miele yetkili servisi tarafýndan takýlmalýdýr ("Elektrik Baðlantýsý" bölümüne bakýnýz). 13

14 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Montaj ve bakým veya tamir iþlemlerinde örneðin fýrýn içindeki lamba bozuk fýrýn elektrik þebekesinden ayrýlmalýdýr ("Ne yapmalý, eðer" bölümüne bakýnýz) Bunu saðlamak için: Evdeki sigortalar kapatýlmalýdýr veya Evdeki telli sigorta yuvasýndan tamamen çýkarýlmalýdýr, veya Fiþ (eðer varsa) prizden çekilmelidir. Fiþi prizden çekerken kablodan tutup çekmeyiniz, fiþi tutarak prizden çýkartýnýz. Fýrýnýn kusursuz çalýþabilmesi için yeterli seviyede soðuk hava giriþi gereklidir. Soðuk hava giriþinin engellenmemesine dikkat ediniz (örneðin dolap içine ýsý koruyucu çýtalar gibi). Bunun dýþýnda gerekli soðuk hava diðer ýsý kaynaklarý tarafýndan (örneðin katý yakýtla ýsýtýlan sobalar gibi) aþýrý derecede ýsýtýlmamalýdýr. Fýrýn bir dolap kapaðý arkasýna monte edilmiþse, fýrýný kullanýrken bu kapaðý asla kapatmayýnýz. Aksi halde dolap kapaðý arkasýnda ýsý ve nem birikir. Bunun sonucunda fýrýn, dolap ve zemin zarar görebilir. Dolap kapaðýný ancak fýrýn tamamen soðuduktan sonra kapatýnýz. 14

15 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Kullaným Yanýk tehlikesi! Mikrodalgalý fýrýn çalýþýrken çok ýsýnýr. Seçilen programa göre Üst-/Alt Isýtma rezistansý aþýrý ýsýnýr. Bu durumda rezistans, fýrýn içi, piþen malzeme ve aksesuar elinizi yakabilir. Sýcak yemeði fýrýna sürerken veya dýþarý alýrken ve farklý bir iþlem için mutlaka mutfak eldiveni kullanýlmalýdýr. Fýrýn çalýþýrken etrafýnda tutuþabilecek malzemeler bulundurmayýnýz, yüksek ýsý nedeniyle yanmaya baþlayabilir. Cihazý asla mutfaðý ýsýtmak için kullanmayýnýz. Sývý ve katý yaðlar aþýrý kýzdýðýnda alev alabilir. Bu yaðlar ile hazýrlanan yiyeceklerde mikrodalga fýrýný asla kontrolsüz býrakmayýnýz. Cihazý fritöz olarak kullanmayýnýz. Yaðlarýn tutuþmasý halinde asla su ile söndürmeye çalýþmayýn. Cihazý kapatýnýz ve alevleri cihaz kapaðýný kapalý tutarak söndürünüz. 15

16 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Mikrodalgalý bir programda piþirme, ýsýtma, çözme süreleri mikrodalgasýz programa göre oldukça kýsadýr. Fýrýnýn çok uzun süre çalýþmasý besinlerin kurumasýna ve hatta tutuþmasýna yol açabilir. Gril programlarýnda önerilen gril sürelerine uyunuz. Mikrodalga programýný çiçekleri, baharatlý otlarý, ekmekleri kurutmak için kullanmayýnýz. Gril programlarýný ekmek, küçük ekmekleri piþirmek ve çiçekleri, baharatlý otlarý kurutmak için asla kullanmayýnýz. Bu tür iþlemler için Turbo + programýný seçiniz ve mutlaka devamlý kontrol ediniz! Bazý besinlerin piþirilmesinde çoðu kez alkollü içkiler kullanýlýr. Yüksek ýsýda alkol buharlaþýr. Bu buhar sýcak rezistansta tutuþabilir. Kalan ýsýdan faydalanmak istenildiðinde yüksek nem ve kondense su nedeniyle fýrýn içinde korozyon meydana gelebilir ve kumanda paneli, tezgah ve mutfak dolabý da bu durumdan zarar görebilir. Yemekler mikrodalga programýnda piþerken üstü kapatýlmalýdýr. Piþirme iþleminden sonra çok fazla buhar çýkmamasý için düþük bir kademe seçiniz. Bunu önlemek için mikrodalgalý fýrýný asla kapatmayýnýz, onun yerine seçilen programda en düþük ýsý derecesini ayarlayýnýz. Bu pozisyonda soðutma faný otomatik olarak açýk kalýr. Fýrýn içinde sýcak tutulacak veya saklanacak yiyecekler kuruyabilir ve çýkan nem korozyona sebep olabilir. Kumanda paneli, tezgah veya mutfak dolabý da zarar görebilir. Bunun için yiyeceklerin üstünü bir kapakla kapatýnýz. 16

17 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Mikrodalgalý fýrýn ýsý yoðunluðu nedeniyle çatlayabilir. Üst-/Alt Isýtma, Alt Isýtma, Yoðun piþirme ve Turbo + programýnda fýrýn alt tabanýný asla aluminyum folyo veya fýrýn koruma folyosu ile örtmeyiniz. Fýrýn iç tabaný üzerine bir piþirme kabý ve cam kase koymayýnýz. Besinlerin içindeki ýsýnýn eþit daðýlýmý ve yeterli derecede yüksek olmasý önemlidir. Yiyeceklerin eþit derecede ýsýtýlmasý için arada bir çevrilmesi veya karýþtýrýlmasý gerekir ve ýsýtma, çözme, piþirme için verilen dengeleme sürelerine dikkat edilmelidir. Dengeleme süreleri ýsýnýn besinlerin içinde eþit olarak daðýlmasýna kadar geçen dinlenme sürecidir. Yiyecekler ýsýtýlýrken, ýsý doðrudan yiyeceðin içinde oluþur, bu arada yiyeceðin kabý daha soðuk kalýr. Kap sadece yiyecekten iletilen ýsý ile ýsýnýr. Besinler mikrodalga cihazýndan çýkardýktan sonra, kabýn sýcaklýðýný dikkate almadan, yiyeceklerin istediðiniz ýsýda olup olmadýðýný kontrol ediniz! Kabýn ýsý derecesini dikkate almayýnýz! Özellikle bebek mamalarý ýsýtýlýrken ýsý derecesinin yüksek olmamasýna dikkat edin! Bebek mamalarýný ýsýttýktan sonra, iyice karýþtýrýnýz ve çalkalayýnýz, bebeðin aðzýnýn yanmamasý için kendiniz önceden tadarak kontrol ediniz. Mikrodalga cihazý kullandýðýnýz aletlerin temizliði ve dezenfeksiyonu için uygun deðildir. Bunun dýþýnda oluþan çok yüksek ýsý nedeniyle dýþarý alýrken eliniz yanabilir. Yanýk tehlikesi! Kapalý kaplarda veya þiþelerde ýsýtma sýrasýnda oluþan basýnç patlamaya sebep olabilir. Yiyecekleri veya sularý asla kapalý kaplarda ýsýtmayýnýz. Kaplarýn kapaðýný açýnýz ve biberonlarýn kapaklarýný ve emziklerini önceden çýkartýnýz. 17

18 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Kaynama çubuðu suyun eþit derecede kaynamasýný ve buhar baloncuklarýnýn oluþmasýný saðlar. Sývýlar mikrodalga cihazýnda kaynatýlýrken ve özellikle tekrar ýsýtýlýrken bu çubuk kullanýlmaz ise sývý kaynama noktasýna eriþtiði halde, kaynamanýn tipik buhar kabarcýklarý çýkmayabilir. Sývýlar homojen olarak kaynamazlar. Kabýn dýþarý çýkarýldýðýnda veya bir sarsýntý ile bu kaynamanýn gecikmesi, aniden buhar baloncuklarý oluþmasýna ve birdenbire patlamaya benzeyen aþýrý bir kaynamaya yol açar. Bu buhar baloncuklarýnýn ürettiði basýnç, cihazýn kapaðýný açacak kadar güçlü olabilir. Yaralanma ve hasar tehlikesi! Sývýlar ýsýtýlýrken, cihazla birlikte verilen özel kaynama çubuðu her zaman kabýn içine konulmalýdýr. Kabuksuz yumurtalar mikrodalga fýrýnda ýsýtýldýðýnda yüksek basýnç nedeniyle sarýlar fýþkýrabilir. Yumurtanýn sarýsý daha önce birkaç yerinden delinmelidir. Kabuklu yumurtalar mikrodalga fýrýnda ýsýtýlýrsa, fýrýndan çýkartýldýktan sonra patlayabilir. Kabuklu yumurtalarý sadece özel kaplarý içinde piþirin. Katý piþmiþ yumurtalar mikrodalga fýrýnda ýsýtýlmamalýdýr. 18

19 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Domates, sosis, patates, patlýcan gibi kalýn kabuklu yiyecekler ýsýtýldýðýndan patlayabilir. Bu besinleri oluþan buharýn dýþarý çýkabilmesi için önceden birkaç yerinden delin ve çiziniz. Cývalý- veya sývýlý termometreler yüksek ýslar için uygun deðildir ve kolayca kýrýlýr. Besin termometresini kontrol etmek için cihazýn çalýþmasýný durdurun. Besin termometresini ölçmek için uygun bir özel termometre kullanýn. Isýtýlmak üzere mikrodalga fýrýna sürülen çekirdekli, kiraz çekirdekli veya jöle ile doldurulmuþ poðaçalar veya benzerleri fýrýndan çýkarýldýktan sonra bile alev alabilirler. Bu yiyecekleri cihazda ýsýtmayýnýz. Fýrýn içindeki yiyecekler duman çýkardýðýnda, muhtemel bir alev oluþmasýný önlemek için, cihazýn kapaðýný kapalý tutunuz. Ýþlemi durdurmak için fýrýný kapatýnýz ve fiþini prizden çekiniz. Cihaz kapaðý ancak duman çekildikten sonra açýlabilir. Kulplarýnýn ve kapak tutacaklarýnýn içi boþ olan kaplar mikrodalga cihaz için uygun deðildir. Bu boþluklara nem sýzabilir ve çok güçlü bir basýnç oluþabilir, bu nedenle patlamaya benzer hasar meydana gelebilir (Ýstisna: Boþluklarýn içindeki hava çekilmiþ olabilir). Yemek piþirmek için bu tip kaplar kullanmayýnýz. 19

20 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Mikrodalga ve mikrodalgalý programlarda: Yangýn tehlikesi! Mikrodalga fýrýn için uygun olmayan plastik kaplar eriyebilir ve mikrodalga cihaza zarar verebilirler. Madeni kaplar, aluminyum folyo, çatal-kaþýk-býçak, metal kapaklý kaplar, kurþun içeren kristaller, metal süslü kaplar, içinde tel olan plastik- ve kaðýt klipsler, ýsýya dayanýklý olmayan plastik kaplar, tahta kaplar, aluminyum kapaklý plastik kadehler ("Mikrodalga cihazlar için uygun kaplar" bölümüne bakýnýz) kullanmayýnýz. Mikrodalgasýz programlarda: Fýrýn için uygun olmayan plastik kaplar yüksek ýsý derecelerinde erir ve cihaza zarar verebilir. Sadece fýrýna dayanýklý plastik kaplar kullanýnýz. Kap üreticilerinin önerilerini dikkate alýnýz. Tek kullanýmlýk plastik kaplar "Mikrodalga için uygun kaplar" bölümünde yazýlý özelliklere sahip olmalýdýr. Yiyecekleri plastik, karton veya diðer yanabilen tek kullanýmlýk kaplarda ýsýtýrken veya piþirirken kontrolsüz býrakmayýn. Sýcak tutma ambalajlarý genelde ince aluminyum folyodan yapýlmýþtýr. Bu folyo mikrodalgalarý yansýtýr. Mikrodalgalar kaðýt tabakayý tutuþturuncaya kadar ýsýtýlabilirler. Mikrodalga fýrýnda yiyecekleri sýcak tutma ambalajlarý içinde (kýzarmýþ piliç ambalajý gibi) ýsýtmayýnýz. 20

21 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Mikrodalga ve mikrodalgalý programlarda fýrýn içinde piþecek malzeme yoksa veya yanlýþ doldurma sonucunda zarar görebilir. Bu nedenle kaplarýn ýsýtýlmasý veya baharatlý otlarýn kurutulmasý için mikrodalgalý program kullanmayýnýz. Bunun yerine Turbo + veya Üst-/Alt Isýtma programýný kullanýnýz. Kapalý kaplarda konserve ve ýsýtma sýrasýnda aþýrý basýnç oluþabilir ve sonuçta kaplar patlayabilir. Fýrýný konserve kutularýnýn ýsýtýlmasý için kullanmayýnýz. Fýrýnýn kapaðýný gereksiz yere açýk býrakmayýn. Açýk kapaða çarpabilir ve yaralanabilirsiniz. Kapaðýn taþýma gücü en fazla 8 kilodur. Açýk kapaðýn üzerine bir eþya koymayýnýz veya oturmayýnýz. Kapakla fýrýn arasýna bir malzemenin sýkýþmamasýna dikkat ediniz, cihaz zarar görebilir. 21

22 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Temizlik ve Bakým Bir buharlý temizlik aletinin buharý elektrik ileten parçalara sýzabilir ve kýsa devreye sebep olabilir. Fýrýnýn temizliði için asla buharlý temizlik aleti kullanmayýnýz. Kapak camý çiziklere karþý hassastýr, zarar görebilir. Kapak camýný temizlemek için aþýndýrma özelliði olan deterjanlar, sert yüzeyli süngerler veya fýrçalar ve keskin metal kazýyýcýlar kullanmayýnýz. Korozyonu önlemek için fýrýnýn çelik yüzeylerine dökülen tuzlu yemek sularýný veya sývýlarý hemen bir bezle siliniz. Aksesuar Ancak Miele firmasý tarafýndan öngörülen aksesuarlar cihaza monte edilebilir veya takýlabilir. Bunun dýþýnda yabancý aksesuarlar takýldýðý takdirde tüketicinin garanti talebi karþýlanmaz veya ürünle ilgili sorumluluk ortadan kalkar. Sadece özel Miele besin termometresini kullanýnýz. Besin termometresinin deðiþtirilmesi gerektiðinde, yerine orijinal bir Miele besin termometresi takýlmalýdýr. Bu termometreyi Miele bayilerinde ve Miele yetkili servisinden temin edebilirsiniz. 22

23 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalajýn Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri çevreye zarar vermeyecek nitelikteki maddelerden seçilmiþ olduðundan geri dönüþüm iþlemine uygundur. Ambalaj malzemesinin geri dönüþümlü olmasý ham madde tasarrufu saðladýðý kadar çöp oluþumunu da azaltýr. Eski Cihazýn Çýkarýlmasý Eski elektrikli ve elektronik cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmalarýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. 23

24 Tablo Kumanda Üniteleri Besin Termometresi Baðlantý Manþonu Üst Isýtma / Gril Rezistansý Cam kase ve ýzgara için üç sýra raf Tip etiketli ön çerçeve Kapak 24

25 Kumanda Üniteleri Açma/Kapama-Tuþu Ekran Sensörlü Tuþlar,,,, 25

26 Kumanda Üniteleri Açma-/Kapama-Tuþu Açma-/Kapama tuþu yüzeyden daha derin bir noktadadýr ve parmak temasý ile çalýþýr. Bu tuþ ile fýrýný açar ve kapatýrsýnýz. Sensörlü Tuþlar Sensörlü tuþlar parmak temasý ile çalýþýr. Her parmak temasý bir tuþ sesi ile onaylanýr. Bu tuþ sesini kapatabilirsiniz ("Ayarlar Ses seviyesi Tuþ sesi" böl. bkz.). Sensörlü Tuþ Fonksiyon Öneriler Adým adým geri dönüþ için Hýzlý-MD Mikrodalga 1000 W maksimum güç ve 1 dakikalýk süre ile baþlar ("Hýzlý-MD" böl. bkz.). Bu sensörlü tuþa birkaç defa dokunarak piþirme süresini dilim dilim yükseltebilirsiniz. Bu fonksiyon ancak baþka bir piþirme iþlemi uygulanmadýðý zaman kullanýlabilir. 26

27 Kumanda Üniteleri Sensörlü Fonksiyon Öneriler Tuþ Popcorn Mikrodalga 850 W gücünde ve 3 dakikalýk piþirme süresi ile baþlar ("Popcorn" böl. bkz.). Bu fonksiyon ancak baþka bir piþirme iþlemi uygulanmadýðý zaman kullanýlabilir. Fýrýn aydýnlatmasýný açmak ve kapatmak içindir. Ekranda bir menü görüldüðünde veya bir piþirme iþlemi devam ederken tuþuna dokunarak fýrýn aydýnlatmasýný açabilir ve kapatabilirsiniz. Ekran karanlýk ise, sensörlü tuþu çalýþtýrmadan önce fýrýný açmanýz gerekir. Seçilen ayara göre bir piþirme iþleminde 15 saniye sonra fýrýn aydýnlatmasý kapanýr veya sürekli açýk kalýr. Kýsa süre veya Ekranda bir menü görüldüðünde veya bir piþirme alarm ayarlamak iþlemi sýrasýnda her an bir kýsa süre (örneðin yumurta içindir. piþirmek için) veya alarm için bir saat ayarlayabilirsiniz ("Alarm + Kýsa süre" böl. bkz.). Ekran karanlýk ise, sensörlü tuþu çalýþtýrmadan önce fýrýný açmanýz gerekir. 27

28 Kumanda Üniteleri Ekran Ekran parmak temasý ile çalýþýr. Sensörlü tuþlarýn aksine ekran temasý bir tuþ sesi ile onaylanmaz. Dokunmatik ekrana sivri uçlu ve keskin maddelere dokunmayýnýz, dokunmatik yüzey zarar görebilir. Ayrýca bu maddelerle yüzeye dokunduðunuzda ekran reaksiyon göstermez. Ekran üç bölüme ayrýlýr. Yukarýda solda menü dosyasý görülür. Bu dosya hangi menüde veya alt menüde olduðunuzu gösterir. Her menü noktasý dikey bir çizgi ile birbirinden ayrýlýr. Menü dosyasý yer darlýðý nedeniyle tam olarak gösterilemezse, üst menü noktalarý... ile açýklanýr. Yukarýda saðda Güncel saat, Alarm ve Kýsa süre görülür. Ortada o andaki menü ve menü noktalarý görülür. Ekran üzerinde sola veya saða gezinebilirsiniz. Alt satýrda ve oklarý ile saða ve sola gezinebilirsiniz. Oklarýn arasýndaki küçük kareler kullanýlabilir sayfa sayýlarýný ve o andaki menünün içindeki pozisyonunuzu gösterir. 28

29 Kumanda Üniteleri Ana Menü Program Türleri: Otomatik Programlar Özel Kullanýmlar MyMiele Özel Programlar Ayarlar Semboller Ekranda ayrýca þu semboller gösterilir: Sembol Anlamlarý Ekran parlaklýðý veya ses seviyesi gibi ayarlar bu iþaretlerle yapýlýr. Bu sembol kullaným için gerekli bilgi ve önerileri gösterir. Bu uyarýlarý "OK" ile onaylayýnýz. Çalýþtýrma kilidi veya tuþ kilidi devrededir ("Ayarlar Güvenlik" böl. bkz.). Kullaným kilitlidir. Alarm Kýsa Süre... Menü dosyasýnda yer azlýðý nedeniyle gösterilemeyen üst menü noktalarý ile ilgili bilgiler. 29

30 Kumanda Üniteleri Bir program türü seçilirken yapýlan ayara göre aþaðýdaki semboller de görülebilir: Sembol Anlamlarý Turbo + Mikrodalga Üst-/Alt-Isýtma Yoðun Piþirme Otomatik Kýzartma Alt Isýtma Gril Turbo gril MD * ile Turbo + MD * + Turbo gril MD * + Gril MD * + Otomatik kýzartma Üst Kýzartarak Piþirme ** MD = Mikrodalga Besin termometresi kullanýldýðýnda çekirdek ýsý 30

31 Kumanda Üniteleri Kullanma Kuralý Uygun olan seçeneðe her dokunuþta ona ait tuþun rengi portakal rengine döner. Menü noktasýný seç veya menüyü aç Parmaðýnýzla istediðiniz yere basýnýz. Ekranda Gezinme Sola veya saða doðru gezinebilirsiniz. Parmaðýnýzý dokunmatik ekrana koyunuz ve parmaðýnýzý istediðiniz yöne doðru kaydýrýnýz veya saða veya sola hareket etmek için parmaðýnýzla ve ok iþaretlerine basýnýz. Menü Alanýndan Çýkýþ Bunun için tuþuna dokununuz veya menü dosyasýnda bir üst menü noktasýnda... üzerine basýnýz. Bulunduðunuz menüye göre bir üst menüye geçebilir veya ana menüye geri dönebilirsiniz. Yardým Fonksiyonu Bazý menü noktalarýnda/fonksiyonlarda "Yardým" yazýsý görülür. Bu yazýya dokununuz. Burada yazýlý ve resimli olarak gerekli açýklamayý göreceksiniz. Rakam Giriþi Rakamlarý ekran üzerinde gezinerek veya sayýsal klavye üzerinden girebilirsiniz. Sayýsal klavye ile rakam girmek isterseniz: Ýstediðiniz deðer görülünceye kadar sayýsal klavye üzerinde yukarýya aþaðýya gezdiriniz. Sayýlarý sayýsal klavye ile girmek isterseniz: Sað alt taraftaki giriþ pozisyonuna basýnýz. Sayýsal blok açýlýr. Ýstediðiniz rakamlara basýnýz. Geçerli bir deðer girildikten sonra "OK"-tuþu yeþil rengine döner. Ok iþareti ile son girilen rakamý silebilirsiniz. "OK" üzerine basýnýz. Harflerin Giriþi Özel program isimlerini bir klavye yardýmý ile yapýnýz. Kýsa ve net isimler giriniz. Ýstediðiniz harfleri ve iþaretleri tuþlayýnýz. "Hafýzaya al" üzerine basýnýz. 31

32 Donaným Model Bu kullanma kýlavuzunda tanýtýlan modelleri arka sayfada bulacaksýnýz. Tip Etiketi Tip etiketi kapak açýkken ön çerçevede görülür. Etikette fýrýnýn model tanýmlamasýný, seri numarasýný ve baðlantý bilgilerini (voltaj/frekans/maks. baðlantý deðeri) bulabilirsiniz. Bu bilgileri hazýr bulundurunuz, sorularýnýz veya bir problem olduðunda Miele elemanlarý bu bilgiler doðrultusunda size yardýmcý olacaktýr. Cihazla Verilen ve Satýn Alýnabilen Aksesuar Temelde fýrýnýnýzda ýzgara ve cam kase bulunur. Bütün aksesuarlar ve temizlik ve bakým maddeleri Miele cihazlarý için tasarlanmýþtýr. Adý geçen aksesuar ve temizlik- ve bakým maddelerini Miele merkez servisinden ve Miele bayilerinden satýn alabilirsiniz. Bir sipariþ verirken cihazýn modelini ve aksesuarýn numarasýný veriniz. Cihaz Teslimi Cihaz teslimde þunlar verilir: Fýrýn- ve mikrodalga fonksiyonlarýný kumanda edebilmek için kullanma kýlavuzu ve montaj talimatý, "Fýrýnda Piþirme Kýzartma Mikrodalga ile Fýrýnda Piþirme" yemek tarifi kitabý, Fýrýnýn mutfak dolabýna sabitlenmesi için vidalar, çeþitli aksesuar. 32

33 Donaným Cam Kase Korumalý Izgara Cam kase malzemesi nedeniyle bütün programlar için uygundur. Mikrodalgalý programlarda daima cam kase kullanýnýz. Cam kaseye 8 kg.'dan daha fazla bir malzeme doldurmayýnýz. Cam kase zarar görebilir. Sýcak kaseyi granit veya fayans gibi soðuk tezgahlara oturtmayýnýz, altýna uygun bir altlýk koyunuz. Izgara özel olarak dalga boyuna göre tasarlanmýþtýr ve buna göre mikrodalga kombineli bir piþirme iþleminde fýrýna konulabilir, fakat buna karþýn mikrodalga programýnda kullanýlamaz. Yanýk tehlikesi! Izgara mikrodalga kombineli programlarda çok ýsýnýr. Fýrýna yemek verip çýkartýrken veya fýrýn içinde çalýþýrken mutfak eldiveni giyiniz. Fýrýn oluþan kývýlcýmlardan zarar görebilir. Izgarayý doðrudan fýrýn tabanýna koymayýnýz ve ýzgarayý mikrodalga programlarda kullanmayýnýz. Izgaranýn üzerine 8 kilodan daha aðýr bir malzeme koymayýnýz. 33

34 Donaným Izgaranýn üzerinde geriye kaymamasý için koruyucu girintiler bardýr, bu sayede rahatça yarýya kadar dýþarý çekilebilir. Izgarayý fýrýna sürerken bu koruyucu girintilerin arkada olmasýna dikkat ediniz. Kaynama Çubuðu Kaynama çubuðu suyun eþit derecede kaynamasýný saðlar. Bir sývýyý ýsýtmak için kaynama çubuðunu daima kabýn içine koyunuz. Besin Termometresi Izgara dýþarý çekilirken girintiler nedeniyle takýlýrsa, ýzgarayý önden hafifçe kaldýrýnýz. Besin termometresi sayesinde piþirme iþlemindeki ýsý derecesini kesin olarak kontrol edebilirsiniz ("Kýzartma - Besin termometresi" böl. bkz.). Belirli piþirme iþlemlerinde (örn.: ýzgarada kýzartma için) ýzgarayý cam kase ile birlikte kullanýnýz. 34

35 Donaným Yuvarlak Fýrýn Tepsisi HBF27-1 Mikrodalga programýnda ve mikrodalga kombineli programlarda yemek piþirmek için yuvarlak fýrýn kalýbýný kullanmayýnýz. Yuvarlak fýrýn tepsisi Pizza, mayalý veya kek hamurundan yapýlan ince kekler, tatlý tartlar, fýrýnlanacak tatlýlar, pide veya derin dondurulmuþ keklerin veya Pizzalarýn hazýrlanmasý için uygundur. Yuvarlak fýrýn kalýbýný ýzgara üzerine koyunuz. Emaye yüzey PerfectClean ile kaplanmýþtýr. Kýzartma Kabý HUB ve Kýzartma Kabý Kapaðý HBD Kýzartama kabýný ve kapaðýný mikrodalga programýnda ve mikrodalga kombineli programlarda yemek piþirmek için kullanmayýnýz. Miele kýzartma kabý alttan 1. rafa yerleþtirilir. Kýzartma kabýnýn yüzeyi yapýþmayý önleyen bir malzeme ile kaplanmýþtýr. Kýzartma kaplarý 22 cm veya 35 cm derinliðinde satýþa sunulmaktadýr. Geniþlik ve yükseklik aynýdýr. Ayrýca uygun kapaklar da satýn alýnabilir. Satýn alýrken kýzartma kabýnýn modelini veriniz. Derinlik: 22 cm HUB61-22 HUB62-22* Derinlik: 35 cm HUB61-35** HBD60-22 HBD60-35 * Ýnduksiyonlu ocaklar için uygundur ** Kýzartma kabý HUB61-35 kapaklý olarak fýrýna sürülemez, fýrýn içi ölçüsü bunun için uygun deðildir. 35

36 Donaným Miele Mikro Elyaflý Bez Mikro elyaflý bez ile parmak izlerini ve hafif kirleri kolayca silebilirsiniz. Miele Fýrýn Temizleme Maddesi Fýrýn spreyi çok inatçý kirleri temizlemek için uygundur. Bu durumda fýrýnýn ýsýtýlmasý gereksizdir. 36

37 Donaným Fýrýn Kumandasý Fýrýn kumandasý fýrýnda piþirme, kýzartma ve gril gibi çeþitli iþlemlerin yanýnda þu olanaklarý da sunar Güncel Saat Göstergesi Kýsa Süre piþirme iþlemlerinin otomatik açýlmasý ve kapatýlmasý, otomatik programlarýn kullanýmý, özel programlarýn oluþturulmasý, özel ayarlarýn seçimi. Güvenlik Sistemleri Çalýþtýrma Kilidi Çalýþma kilidi cihazýn yanlýþlýkla açýlmamasý için bir güvencedir ("Çalýþtýrma Kilidi ") böl. bkz.) Çalýþtýrma kilidi elektrik kesintisinden sonra da devrede kalýr. Soðutma Faný Soðutma faný her piþirme iþleminde otomatik olarak çalýþmaya baþlar. Bu fan fýrýnýn içindeki sýcak havanýn kapak ve kumanda paneli aralýklarýndan dýþarý sýzmadan önce mutfaktaki soðuk hava ile karýþarak soðumasýný saðlar. Bir piþirme iþleminden sonra fýrýn içindeki nemli havanýn kumanda paneline veya mutfak dolaplarýna sinmemesi için soðutma faný çalýþmaya devam eder ve belirli bir süre sonra otomatik olarak kapanýr. Otomatik Kapatma Bir mikrodalgasýz program bir piþirme süresi verilmeden baþlatýlabilir. Fýrýnýn süresiz çalýþmasýný önlemek ve yangýn tehlikesini ortadan kaldýrmak için fýrýn seçilen programa ve ýsý derecesine göre belirli bir süre sonra (yakl. 1 saat ile 12 saat arasý) otomatik olarak kapanýr Eðer mikrodalgalý bir piþirme iþleminin arkasýndan mikrodalgalý baþka bir program yürütülürse, mikrodalga üreticileri ancak yakl. 10 saniye sonra tekrar devreye girer. Ýkinci iþlemi bu nedenle ancak bu sürenin sonunda baþlatýnýz. 37

38 Donaným PerfectClean-Kaplamalý Yüzeyler PerfectClean kaplamalý yüzeyler yapýþmayý önleyici kaplama ile kaplandýðýndan temizleme iþlerini de kolaylaþtýrýr. Piþirilen yemekler kolayca alýnabilir. Fýrýnda piþirme ve kýzartma iþlemlerinden sonra kalan artýklar rahatça temizlenebilir. Piþirdiðiniz yiyeceði PerfectClean kaplamalý yüzeyler üzerinde kesebilir ve küçük parçalara ayýrabilirsiniz. PerfectClean yüzeyin çizilmemesi için seramik-býçak kullanmayýnýz. PerfectClean-kaplamalý yüzeylerin bakýmý cam ile kýyaslanabilir. Yapýþmayý önleyici kaplamanýn etkisinin kaybolmamasý için "Temizlik ve Bakým" bölümünü okuyunuz. Fýrýn içi ve ýzgarasý PerfectClean kaplamalýdýr. 38

39 Ýlk Çalýþtýrma Temel Ayarlarýn Girilmesi Fýrýn ancak monte edildikten sonra kullanýlabilir. Fýrýn elektrik þebekesine baðlandýðýnda otomatik olarak açýlýr. Hoþ Geldiniz Yazýsý Ekran sizi "Miele - Hoþ Geldiniz" yazýsý ve karþýlama müziði ile karþýlar. Daha sonra cihazýn ilk defa çalýþtýrýlmasý için gerekli birkaç temel ayar sorularý sorulur. Ekrandaki önerileri izleyiniz. Lisan Ayarý Ýstediðiniz lisaný seçiniz ve bunu "OK" ile onaylayýnýz. Ülke ayarý Ýstediðiniz ülkeyi ve lisaný seçiniz ve bunu "OK" ile onaylayýnýz. Tarih Ayarý Ýstediðiniz güncel gün rakamý görülünceye kadar ekranda "gün" üzerinde gezinin. Güncel tarih ayarlanýncaya kadar bunu "ay" ve "yýl" için tekrarlayýnýz. "OK" üzerine basýnýz. Yapýlan ayar hafýzaya alýnýr. Güncel Saat Ayarý Ýstediðiniz güncel saat rakamý görülünceye kadar ekranda sol tarafta gezininiz. Güncel saat ayarlanýncaya kadar bunu "dakika" için sað tarafta tekrarlayýnýz. Alternatif olarak güncel saati sayýsal klavye ile ayarlayabilirsiniz. "OK" üzerine basýnýz. Yapýlan ayar hafýzaya alýnýr. Güncel saati 12-saatlik format olarak da gösterebilirsiniz ("Ayarlar Güncel Saat Zaman Formatý" böl.bkz.). 39

40 Ýlk Çalýþtýrma Güncel Saat Göstergesi Sonunda kapalý fýrýn için güncel saat göstergesini seçiniz ("Ayarlar Güncel Saat Gösterge" böl. bkz.). açýk Güncel saat ekranda daima görülür, kapalý Enerji tasarrufu amacýyla ekran kararýr. Bazý fonksiyonlar sýnýrlandýrýlýr. Gece Kapatma Fonksiyonu Güncel saat sadece saat 5 ile saat 23 arasý ekranda görülür ve enerji tasarrufu için gece saatlerinde kapalýdýr. Ýstediðiniz gösterge formatýný seçiniz. "OK" üzerine basýnýz. Enerji tüketimi bilgileri gösterilir. "OK" üzerine basýnýz. Gerekirse diðer uyarýlarý izleyiniz. "Ýlk çalýþtýrma baþarýyla tamamlandý" bilgisini "OK" ile onayladýktan sonra fýrýn çalýþmaya hazýrdýr. Yanlýþlýkla anlamadýðýnýz bir lisan seçilmiþse, o zaman "Ayarlar Lisan " bölümündeki yazýlarý dikkatle okuyunuz. 40

41 Ýlk Çalýþtýrma Fýrýnýn Ýlk Defa Isýtýlmasý Fýrýnýn ilk defa ýsýtýlmasýnda hoþ olmayan kokular duyulabilir. Bunlar fýrýn boþ olarak en az bir saat ýsýtýldýðýnda yok olacaktýr. Fýrýný ýsýtma sürecinde mutfak çok iyi havalandýrýlmalýdýr. Bu kokularýn diðer odalara gitmesini önleyiniz. Fýrýn ve aksesuarýnýn üstündeki etiket veya koruyucu folyoyu çekip alýnýz. Aksesuarý fýrýndan çýkartýnýz ve temizleyiniz ("Temizlik ve Bakým" böl. bak.) Isýtma iþleminden önce fýrýn içinde kalan ambalaj artýklarýný ve tozlarý ýslak bir bezle siliniz. Fýrýný açýnýz. Ana menü görülür: "Program türleri" üzerine basýnýz. Turbo + programý üzerine basýnýz. Önerilen Isý Derecesi görülür (160 C). Fýrýn rezistansý, aydýnlatmasý ve soðutma faný açýlýr. Mümkün olan en yüksek ýsý derecesini sayýsal klavye ile seçiniz (250 C). "OK" üzerine basýnýz. Ýlk Isýtmadan Sonra Yanýk tehlikesi! Fýrýnýn içini elle temizlemeden önce soðumaya býrakýnýz. Fýrýný açýnýz. Daha sonra kapak iç tarafýný elde bulaþýk yýkama deterjaný, sýcak su ve temiz bir süngerli bezle veya temiz ve nemli bir mikro elyaflý bezle siliniz. Daha sonra yüzeyleri yumuþak bir bezle kurulayýnýz. Fýrýný kapatýnýz. Fýrýnýn içi tamamen kuruduktan sonra cihaz kapaðýný kapatýnýz. Fýrýný en az bir saat ýsýtýnýz. En az bir saat sonra: Fýrýný kapatýnýz. 41

42 Ayarlar Ayarlar Tablosu Ayarlar ancak bir piþirme programý uygulanmadýðý zaman deðiþtirilebilir. Fabrikada öngörülen ayarlar tabloda koyu renk gösterilir. Ayarlar Seçenekler Lisan [...]... Almanca... / Almanya / Luxemburg /... Ýngilizce... / Australia / United Kingdom /... [...]... Güncel Saat Gösterge açýk / kapalý / Gece kapatmasý Gösterge analog /dijital Zaman Formatý 24 sa. /12sa. Ayarla Güncel saati ayarlayabilirsiniz. Tarih Tarihi ayarlayabilirsiniz. Aydýnlatma açýk 15 saniye "açýk" Start görüntüsü Ana Menü Program Türleri Otomatik Programlar Özel Kullanýmlar MyMiele Özel Programlar Parlaklýk daha koyu daha açýk Ses Seviyesi Sinyal ve tuþ sesi seviyesini ayarlayabilir veya tuþ seslerini tamamen kapatabilirsiniz. Sinyal sesleri daha kýsýk daha sesli açýk / kapalý Tuþ Sesi daha kýsýk daha sesli açýk / kapalý Karþýlama müziði açýk / kapalý 42

43 Ayarlar Ayarlar Seçenekler Birimler Aðýrlýk gr. lb/oz Isý Derecesi C F Hýzlý-MD Güç 1000 W Piþirme Süresi 1:00 dak. Popcorn Piþirme Süresi 3:00 dak. Sýcak Tutma açýk kapalý Fan süresini uzatma Önerilen ýsý dereceleri MD gücü ýsý kumandalý zaman kumandalý Önerilen ýsý derecelerini verilen ýsý derecesi deðiþtirebilirsiniz. Mikrodalga program ve mikrodalga kombineli programlar için önerilen güç kademesini deðiþtirebilirsiniz. Güvenlik Çalýþtýrma Kilidi açýk kapalý Tuþ Kilidi açýk kapalý Bayi Fuar Modu açýk kapalý Fabrika Ayarý Ayarlar Özel Programlar MD gücü Önerilen ýsý dereceleri MyMiele 43

44 Ayarlar "Ayarlar" Menüsünün Seçilmesi Þu anda ana menüdesiniz. "Ayarlar" üzerine basýnýz. Þimdi ayarlarý kontrol edebilir veya deðiþtirebilirsiniz. Ayarlarýn Deðiþtirilmesi ve Hafýzaya Alýnmasý "Ayarlar" üzerine basýnýz. Ýstediðiniz ayar görülünceye kadar ekranda gezininiz ve üzerine basýnýz. Son seçilen ayarlarý renkli çerçevelerinden anlayabilirsiniz. Ýstediðiniz seçenek görülünceye kadar ekranda gezininiz ve üzerine basýnýz. Yapýlan ayar hafýzaya alýnýr. Lisan Ekran için lisanýnýzý ve ülkenizi ayarlayabilirsiniz. Seçim ve onaydan sonra istediðiniz lisan görülür. Öneri:Yanlýþlýkla anlamadýðýnýz bir lisan seçildiðinde, sembolü sizi tekrar alt menüde, "Lisan " noktasýna ulaþmanýz için yardýmcý olacaktýr. 44

45 Ayarlar Güncel Saat Gösterge Sonunda kapalý fýrýn için güncel saat göstergesini seçiniz. açýk Güncel saat ekranda daima görülür, kapalý Enerji tasarrufu için ekran kararýr. Fýrýný kullanmadan önce açmanýz gerekir. Bu ayný zamanda Hýzlý-MD, Popcorn, Aydýnlatma ve Kýsa süre fonksiyonu için de geçerlidir. Gece Kapatma Fonksiyonu Enerji tasarrufu için güncel saat sadece saat 5 ile saat 23 arasý ekranda görülür. Kalan süre içinde ekran karanlýktýr. Zaman Formatý Güncel saat zaman formatýný seçebilirsiniz: 24 Sa. Güncel saat 24-saatlik formatta gösterilir. 12 Sa. Güncel saat 12-saatlik formatta gösterilir. Ayarla Saatleri ve dakikalarý ayarlayýnýz. Bir elektrik kesintisinden sonra güncel saat yeniden görülür. Fýrýn bu bilgiyi yaklaþýk 200 saat hafýzada tutar. Gösterge Güncel saati analog (rakam olarak) veya dijital (sa:dak) olarak gösterebilirsiniz. Dijital göstergede ayrýca tarih görülür. 45

46 Ayarlar Tarih Tarihi ayarlayýnýz. Fýrýn kapalý iken tarih ancak "Güncel saat Gösterge dijital" ayarýnda görülür. Parlaklýk Parlaklýk yedi adet küçük kutucuk halinde gösterilir. Parlaklýðý kutucuklarla deðiþtiriniz. Aydýnlatma açýk Fýrýn aydýnlatma tüm piþirme iþlemlerinde açýktýr. 15 saniye "açýk" Fýrýn aydýnlatmasý bir piþirme iþlemi sýrasýnda 15saniye sonra kapatýlýr. Tekrar 15 saniye için açmak isterseniz iþaretine dokununuz. Start görüntüsü Fabrika çýkýþýnda cihaz açýldýðýnda ana menü gösterilir. Bunun yerine Start ekran görüntüsü ve hatta doðrudan program türlerini veya MyMiele içindeki giriþleri seçebilirsiniz. 46

47 Ayarlar Ses Seviyesi Sinyal sesleri Ses seviyesi yedi adet küçük kutucuk halinde gösterilir. Ses seviyesini kutucuklarla deðiþtiriniz. Sinyal sesini açmak veya kapatmak için "açýk" veya "kapalý" üzerine basýnýz. Bütün kutucuklar dolu görüldüðünde maksimum ses seviyesi seçilmiþ demektir. Hiçbir kutucuk dolu deðilse ses kapatýlmýþ demektir. Tuþ Sesi Sensörlü tuþlara her dokunuþta duyulan tuþ sesinin ses seviyesi yedi adet küçük kutucuk halinde gösterilir. Ses seviyesini kutucuklarla deðiþtiriniz. Sinyal sesini açmak veya kapatmak için "açýk" veya "kapalý" üzerine basýnýz. Bütün kutucuklar dolu görüldüðünde maksimum ses seviyesi seçilmiþ demektir. Hiçbir kutucuk dolu deðilse ses kapatýlmýþ demektir. Birimler Aðýrlýk gr. Otomatik programlarda yemeklerin aðýrlýðý gram olarak verilir. lb/oz Otomatik programlarda yemeklerin aðýrlýðý yarým kilo olarak verilir. Isý Derecesi C Isý derecesi Celsius biriminde gösterilir. F Isý derecesi Fahrenheit biriminde gösterilir. Karþýlama müziði Açma-/Kapama tuþuna dokunulduðunda duyulan sesi kapatabilir- veya açabilirsiniz. 47

48 Ayarlar Hýzlý-MD Mikrodalganýn hemen baþlamasý için 1000 W maks. güç ve 1dakikalýk piþirme süresi önceden ayarlanýr. Güç 80 W, 150 W, 300 W, 450 W, 600 W, 850 W veya 1000 W güç kademelerinden birini ayarlayabilirsiniz. Piþirme süresi Ayarlanabilecek maksimum piþirme süresi seçilen mikrodalga gücüne baðlýdýr W: maks. 10 dak W: maks. 5 dak. Popcorn Popcorn hazýrlanmasýnda mikrodalganýn hemen baþlamasý için 850 W güç ve 3dakika piþirme süresi önceden ayarlanýr. Bu mikrodalgada Popcorn hazýrlamanýn üreticiler tarafýndan verilen önerilerine uygun bir ayardýr. Piþirme süresini deðiþtirebilir, fakat güç kademesini deðiþtiremezsiniz. Piþirme süresi En fazla 4 dakika piþirme süresi ayarlayabilirsiniz. Sýcak Tutma açýk Mikrodalga programýnda güç kademesi olarak en az 450 W ve en az 10 dakikalýk bir piþirme süresi seçilmiþse sýcak tutma fonksiyonu devrededir. Eðer yemekler piþirme süresi bittikten sonra fýrýndan alýnmazsa, bu fonksiyon 5 dakika sonra devreye girer. Ekranda "Sýcak tutma" yazýsý görülür ve yemekler yaklaþýk 15dakika 150W gücünde ýsýtýlýr. Fýrýn kapaðý açýldýðýnda sýcak tutma süreci durdurulur. kapalý Sýcak tutma fonksiyonu kapanýr. 48

49 Ayarlar Fan süresini uzatma Bir piþirme iþleminden sonra fýrýn içindeki nemli havanýn kumanda paneline veya mutfak dolaplarýna sinmemesi için soðutma faný çalýþmaya devam eder. ýsý kumandalý Soðutma faný fýrýn içi ýsý derecesi yakl. 70 C altýnda kapatýlýr. zaman kumandalý Soðutma faný yakl. 25 dakika sonra kapatýlýr. Soðutma faný için "zaman kumandalý" ayarýný seçmiþseniz, fýrýnýn içinde yemeði sýcak tutamazsýnýz. Havadaki nem oraný yükselir ve nemin kumanda paneline sinmesine ve tezgah altýnda su damlalarýnýn toplanmasýna veya mutfak dolaplarýna sinmesine yol açar. Kondense su dolaplarýn içine ve tezgaha zarar verebilir ve fýrýnda korozyon oluþmasýna sebep olabilir. Önerilen ýsý dereceleri Sürekli farklý ýsý derecelerini tercih etmeniz halinde önerilen ýsý derecelerini deðiþtirmeniz doðru olacaktýr. Menü noktasýný bulduðunuzda program türlerinin seçme listesi görülür. Ýstediðiniz programýn üzerine basýnýz. Gerekirse önerilen ýsý derecesini deðiþtiriniz. MD-Gücü Sürekli farklý ýsý derecelerini tercih etmeniz halinde önerilen ýsý derecelerini deðiþtirmeniz doðru olacaktýr. Mikrodalga program ve mikrodalga kombineli programlar için önerilen güç kademesini deðiþtirebilirsiniz. Menü noktasýný bulduðunuzda program türleri ve önerilen güç kademeleri listesi görülür. Mikrodalga : 80 W, 150 W, 300 W, 450 W, 600 W, 850 W, 1000 W Kombineli Programlar: 80 W, 150 W, 300 W Ýstediðiniz programýn üzerine basýnýz. Önerilen güç kademesini deðiþtiriniz. 49

50 Ayarlar Güvenlik Çalýþtýrma Kilidi Çalýþtýrma kilidi sayesinde cihazýn yanlýþlýkla açýlmasý önlenir. Çalýþtýrma kilidi elektrik kesintisinden sonra da devrede kalýr. Çalýþtýrma kilidinin devreye alýnmasý için "açýk" seçeneðini seçiniz. açýk Çalýþtýrma kilidi devreye alýnýr. Fýrýný kullanmadan önce bu fonksiyonu devreye alýnýz ve sembolüne en az 6 saniye dokununuz. Tuþ Kilidi Tuþ kilidi cihazýn yanlýþlýkla kapatýlmasýný veya bir piþirme iþleminin deðiþtirilmesini engeller. Tuþ kilid devrede ise bütün sensörlü tuþlar bir yemek piþirme iþlemi baþladýktan sonra birkaç saniye sonra kilitlenir. açýk Tuþ fonksiyonunu kullanmadan önce sembolüne en az 6 saniye dokununuz. kapalý Tuþlara dokunulduðunda hemen reaksiyon gösterirler. Çalýþtýrma kilidi devrede iken alarm ve kýsa süreyi hemen ayarlayabilirsiniz. kapalý Çalýþtýrma kilidi devre dýþýdýr. Fýrýný eskisi gibi kullanabilirsiniz. 50

51 Ayarlar Bayi Cihazý ýsýtmadan sergilemek ve müþteriye tanýtmak amacýyla bayiler bu ayardan faydalanabilirler. Kendi mutfaðýnýzdaki kullaným için bu ayarý kullanmanýz gerekmez. Fuar Modu açýk Fuar modunu devreye almak için "OK"-tuþuna en az 4 saniye dokununuz. Fuar modunu devreye aldýktan sonra fýrýný açtýðýnýz zaman ekranda "Fuar modu devrede. Cihaz ýsýnmaz" bilgisi verilir. Fabrika Ayarlarý Ayarlar Ayarlar cihazýn fabrika teslim ayarlarýna geri alýnýr. Özel Programlar Bütün programlar silinir. MD-Gücü Deðiþtirilen önerilen ýsý dereceleri fabrika ayarlarýna geri alýnýr. Önerilen ýsý dereceleri Deðiþtirilen önerilen ýsý dereceleri fabrika ayarlarýna geri alýnýr. MyMiele Bütün MyMiele giriþleri silinir. kapalý Fuar modunu devreden çýkarmak için OK-tuþuna en az 4 saniye dokununuz. Fýrýný eskisi gibi kullanabilirsiniz. 51

52 MyMiele MyMiele ile fýrýnýnýzý çok sýk kullandýðýnýz programlarý oraya kaydederek kiþiselleþtirebilirsiniz. Özellikle otomatik programlarda bir program seçmek için bütün menü alanlarýný dolaþmak zorunda deðilsiniz. MyMiele altýna kaydedilen menü noktalarý Start ekran görüntüsü olarak da belirleyebilirsiniz girilen ("Ayarlar Start ekraný görüntüsü" böl. bkz.). Giriþi Ekleyin 20 adede kadar bir giriþ yapabilirsiniz. "MyMiele " noktasýný seçiniz. "Giriþ ekleyin" noktasýný seçiniz. Þu baþlýklardan alt noktalar seçebilirsiniz: Program Türleri Otomatik Programlar Özel Kullanýmlar Özel Programlar Seçiminizi "OK" ile onaylayýnýz. Listede seçilen alt nokta ile ve seçmiþ olduðunuz baþlýk sembolü görülür. Diðer giriþlere uygun olarak iþlemleri yapýnýz. Seçenek olarak sadece henüz ilave edilmeyen alt noktalar sunulur. 52

53 MyMiele MyMiele Düzeni "Düzenle" seçildikten sonra MyMiele içinde 20 giriþten daha az kayýt varsa, giriþ ilave edebilirsiniz. Giriþleri Sil, MyMiele içinde 4 giriþten fazla kayýt varsa giriþleri sýralayýnýz. Giriþleri Sil "MyMiele " noktasýný seçiniz. "Düzenle" noktasýný seçiniz. "Giriþi sil" noktaýný seçiniz. Silmek istediðiniz giriþi seçiniz. Seçiminizi "OK" ile onaylayýnýz. Giriþ listeden silinir. Giriþleri sýrala Giriþlerin sýrasýný 4 giriþten sonra deðiþtirebilirsiniz. "MyMiele " noktasýný seçiniz. "Düzenle" noktasýný seçiniz. "Giriþi sýrala" konumunu seçiniz. Deðiþtirmek istediðiniz giriþ pozisyonunu seçiniz Giriþin görülmesi gereken pozisyonunu seçiniz. Seçiminizi "OK" ile onaylayýnýz. Giriþ istenilen pozisyonda görülür. 53

54 Alarm + Kýsa Süre Sensörlü tuþ ile bir kýsa süre (yumurta piþirmek için) veya alarm için belirli bir saat ayarlayabilirsiniz. Ayný zamanda iki kýsa süre veya bir alarm ve bir kýsa süre ayarlayabilirsiniz. Alarm Kullanýmý Fýrýn sinyal sesinin verilmesinde belirli bir saat ayarlamak için alarmdan faydalanabilirsiniz. Alarm Ayarý Eðer "Güncel saat Gösterge kapalý" ayarýný seçmiþseniz, alarm ayarý için fýrýný açýnýz. Alarm saati fýrýn kapalý iken gösterilir. Bunun için. tuþuna dokununuz.. "Yeni Alarm" üzerine basýnýz. Alarm için saati ayarlayýnýz. "OK" üzerine basýnýz. Fýrýn kapalý ise alarm saati ve güncel saat yerine görülür. Eðer ayný sürede bir piþirme iþlemi devam ediyorsa veya bir menü içinde bulunuyorsanýz alarm saati ve üstte saðda görülür. 54

55 Alarm + Kýsa Süre Alarm için ayarlanan saat sinyal sesi açýksa bir sinyal sesi duyulur ("Ayarlar - Ses seviyesi - Sinyal sesi" böl. bak.) ekranda saatin yanýnda yaný söner. Þimdi iþaretine veya ekranda üstte saðda alarm iþaretine dokununuz. Akustik ve optik sinyaller kapatýlýr. Alarm Deðiþimi Ekranýn sað üst bölümündeki alarma veya sembolüne dokununuz ve o andaki alarma basýnýz. Ayarlanan alarm görülür. Alarm için yeni süreyi ayarlayýnýz. "OK" üzerine basýnýz. Deðiþtirilen alarm hafýzaya alýnýr ve ekranda görülür. Alarmýn Silinmesi Ekranýn sað üst bölümündeki alarma veya sembolüne dokununuz ve o andaki alarma basýnýz. Ayarlanan alarm görülür. "Geri al" tuþuna basýnýz. "OK" üzerine basýnýz. Alarm silinir. 55

56 Alarm + Kýsa Süre Kýsa süreden faydalanýnýz. Yumurta piþirmek gibi farklý iþlemlerin kontrol edilmesi için kýsa süre ayarlayabilirsiniz. Kýsa süreyi ayný zamanda bir piþirme iþlemi için otomatik açma-kapama ayarý yapmýþsanýz kullanabilirsiniz (örn.: bir yemeðe baharat koymayý veya su eklemeyi hatýrlamak gibi). Kýsa süre en fazla 9 saat, 59 dakika ve 59 saniye arasýnda ayarlanabilir. Kýsa Süre Ayarý Örnek: Yumurta haþlamak istediniz ve kýsa süre ayarladýnýz. Eðer "Güncel saat Gösterge kapalý" ayarýný seçmiþseniz, kýsa süre ayarý için fýrýný açýnýz. Ýlerleyen kýsa süre fýrýn kapalý iken gösterilir. Bunun için. tuþuna dokununuz.. "Yeni Kýsa Süre" tuþuna basýnýz. Kýsa süreyi ayarlayýnýz. "OK" üzerine basýnýz. Fýrýn kapalý ise ilerleyen kýsa süre ve güncel saat yerine görülür. Eðer ayný sürede bir piþirme iþlemi devam ediyorsa veya bir menü içinde bulunuyorsanýz ilerleyen kýsa süre ve ekranýn sað üst bölümünde görülür. 56

57 Alarm + Kýsa Süre Kýsa sürenin sonunda: sinyal sesi açýksa bir sinyal sesi duyulur ("Ayarlar - Ses seviyesi - Sinyal sesi" böl. bak.) ekranda yanýp söner ve fýrýn kapalý ise veya ayný anda bir piþirme iþlemi devam ediyorsa süre yukarý doðru saymaya baþlar Þimdi iþaretine veya ekranda üstte saðda kýsa süre iþaretine dokununuz. Akustik ve optik sinyaller kapatýlýr. Kýsa Sürenin Deðiþtirilmesi Ekranýn sað üst bölümündeki kýsa süreye veya sembolüne dokununuz ve o andaki kýsa süreye basýnýz. Ayarlanan kýsa süre görülür. Yeni kýsa süreyi ayarlayýnýz. "OK" üzerine basýnýz. Deðiþtirilen kýsa süre hafýzaya alýnýr ve saniye dilimleri ile devam eder. Kýsa Sürenin Silinmesi Ekranýn sað üst bölümündeki kýsa süreye veya sembolüne dokununuz ve o andaki kýsa süreye basýnýz. Ayarlanan kýsa süre görülür. "Geri al" tuþuna basýnýz. "OK" üzerine basýnýz. Kýsa süre silinir. 57

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 569

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 919

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 4302 B, H 4402 B, H 432 B, H 442 B tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 507

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Buz Hazýrlama Ünitesi ve NoFrost-Sistemli Derin Dondurucu F 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KTN 14840 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14842 SD ed/cs-1 KFN 14943 SD ed/cs-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli, Buz Üretme ve NoFrost-Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14943 SD KFN 14943 SD ed/cs KFN 14842 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı