POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI"

Transkript

1 .. SAU Fen Bilimlei Enstitüsü Degisi 6.Cilt, 1.Saı (Mat 2002) Pozison Kontolüne Yönelik DC Moto Ugulaması A.İ.Doğman, A.F.Boz POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI 'oj Ali lhsan DOGMAN, Ali Fuat BOZ Özet Son ıllada, çağdaş ugalığın ve teknolojinin gelişmesi ve ilelenıesi ile bilikte! kontol sistemleinin önemi gittikçe atmaa başlamıştı. Kontol sistemleinin agınlaşması ile bilikte, kontol sistemlei eğitimine önelik çalışmalada hız kazanmıştı. Bu nedenle apılan çalışmalaın amaçlaından biiside teoide göülen konulaın, patik çalışmalada kullanılmasında aşanılan sounlaın çözümüdü. Bu çalışmada, bu poblemin çözümüne önelik olaak bi pozison kontolü dene seti geliştiilmiş ve teoide göülen sistem pefomansı test işlemi ve kontolö dizaınnın buna etkisi dene seti üzeinde incelenmişti. Anahta kelinıele Kontol sistemlei, kontolöle, geibesleme Abstact In the ecent eas, advances in technolog and science also inceased the impotance of the contol sstems. On the othe hand man poblems ae encounteed on contol sstems education. One of the poblem is the implementation o application of the contol sstems theoies to the pactice. In this stud an expeinıental appaatus fo testing the sstem pefomances and implementing the contolles has been poposed. Kewods Contol sstems, contolles, feedback I. KONTROL SİSTEMLERiNE GİRİŞ Bi kontol sisteminin temel öğelei şöle açıklanabili: Kontolün amaçlaı Kontolün sistem öğeleıi Sonuç a da çıkışla Bu üç öğenin bibileile ilişkisi daha teknik teimlele ifade edilise, amaçla u giişlei a da süücü işaetle ile belileni, sonuçla ise çıkışlaını ada kontol edilen değişkenlei etkile. Genel olaak kontol sisteminin amacı, kontol sisteminin elemanlaı aacılığı ile giişlei kullanaak, çıkışlan önceden belilenmiş bi şekilde kontol etmekti[ 1]. Kontol sistemlei temelde ikie aılıla:./ Açık çevim kontol sistemi Kapalı çevim kontol sistemi 1.1. Açık Çevim Kontol Sistemi Açık çevimli kontol sistemleinin öğelei Şekil 2 'de göüldüğü gibi kontolö ve kontol edilen sistem (süeç) olmak üzee iki kısma aılı. u süücü işaet çıkışlı kontolöe komutu a da giiş işaeti ugulanı; bu süıücü işaet, kontol edilen sistem çıkışındaki kontol edilen işaeti, önceden belilenen standatiaa göe davanmasını sağlaacak şekilde etkile [ 1]. Basit duumlada, sistemin özellikleine bağlı olaak kontolö, bi kuvvetlendiici, mekanik bağlantı, filte a da başka bii kontol elemanı olabili. Daha kamaşık duumlada kontolö bi mikoişlemci tüü bilgisaa olabili. Bu tü açık çevimli kontol sistemleine, basit ve ekonomik olmalaı nedenile, çok saıda kaıınaşık olmaan ugulamada astlamak mümkündü. R:taas GnŞ u _)oj KNTRlCR 'lı.. KNTR1.. 8 j 8\JSS1Bv1 Şekil 2. Açık çevim kontol sistemleinin öğelei Kapalı Çevim Kontol Sistemi Açık çevimli kontol sistemleinin; hatasız ve adaptif kontolü için geekli olan şe, sistem çıkışından giişine bi bağlantının oluştuulması a da gei beslemedi. Daha hatasız bi kontol elde etmek için, kontol edilen işaet gei beslenmeli ve efeans işaetle kaşılaştıılmalı, giişçıkış işaetlei fakı ile oantılı bi süücü işaet hata1 gideıınek üzee sisteme ugulanmalıdı. Buada tanımlandığı üzee bi vea daha çok gei besleme oluna sahip bi sisteme kapalı çevimli sistem deni. Şekil 3 'te {J) efeans giişi Amaçla u Kontol Sistemi Sonuçla Şekill. Bi kontol sisteminin temel öğelei A.İ.Doğman Güvecinlik EML, ŞaşmazlANKARA A.F.Boz SAÜ, TEF, ElektonikBilgisaa Eğitimi Bölümü, istenilen boşta hız değeini belilemektedi. Boşta moto hızı w efeans değei ile anı olmalıdı ve TL ük momentinin neden olduğu, istenilen hız ile geçek hız aasındaki he fak, hız dönüştüücü ve hata algılaıcı taafından algılanmalıdı. Kontolö, faka göe devee 13

2 .... SAU Fen Bi1imlei Enstitüsü Degisi 6.Cilt, I.Saı (Mat 2002) Pozison Kontolüne Yönelik DC oto Ugulaması A.I.Doğman, A.F.Boz gie ve hataı gidemek üzee a kısma açısım aaiaacak bi işaet üeti. Kapalı çevimli sisteminin boştaki hızı, TL ugulandıktan sona, kendini hemen topalaaak istenen değee gei geli. Sistem çıkışını önceden belilenen bi değede tutmaı amaçlaan bu boşta hız kontol sistemi "egülatö sistemi" olaak da bilini [2]. Hata Algılaıcı mc.. Kontol ö. T L, _... Cü.. Moto 1ııı.... Hız Dönüştüücü Şekil 3. Kapalı çevim boşta hız kontol sistemi Şekil 4 'te baskı tekei kontol sisteminin gei beslemeli blok diagamı göülmektedi. Bu duumda Baskı tekeinin konumu bi konum algılaıcı taafından belileni. Bu konum algılaıcııun çıkışı, tuş takımı ile belilenen, istenen konuola kaşılaştıılı ve mikoişlemeide değelendiili. Bölece baskı tekei motou istenen konuma hatasız bi şekilde önlendiileek kontol edilmiş olu. Baskı tekeinin konum bilgisi mikoişlemeide hız bilgisine dönüştüüleek değelendiilebili ve bölece baskı tekeinin haeket pofıli daha ii kontol edilmiş olu [ 4]. Tuş Takımı e Mikoişlemci "... Kontolö ) Güç... Doğu Ak1m e " Kuvvetlen diici n Motou o, Konum Kodlaıci "' ' Gei Besleme Şekil 4. Baskı tekei kapalı çevim boşta hız kontol sistemi II. GERiBESLEME Sistem çıkış büüklüğünün; giişe, pozitif vea negatif önde etki etmesi "geibesleme" olaak adlandıılabili. Şimdi gei beslemenin sistem davamşını faklı önleden ne şekilde etkilendiğini göelim. Basit cebisel işlemlele sistemin giişçıkış ilişkisinin G M== lgh olduğu gösteilebili. Gei beslemeli sistem apısının bu temel ilişkisinden aalanaak gei beslemenin bazı önemli etkilei açıklanabili [3]. Bu etkile D Geibeslemenin, sistemin toplan1 kazancına etkisi. O Geibeslemenin, sistem kaahhğına etkisi. O Geibeslemenin, sistem dualılığına etkisi. D Geibeslemenin, sistemi etkileen güültülee etkisi. b e G H Şekil 5. Geibeslemeli sistem. III. KONTROLÖR TÜRLERİ ve TASARIMI Tasaım kitelei genellikle sistemin ne apması geektiğini belitınek ve nas1l aptığını değelendiıınek için kullanılı. Bu kitele he bi ugulamaa özgü faklıdı ve genellikle göeli kaalılık, kaalı hal doğuluğu (hata), geçici amt ve fekans anıtı özelliklei ile ilgili lasınladan oluşu.bazı ugulamalada 14

3 SA U Fen Bilimlei Enstitüsü Degisi 6.Cilt, l.sa]'l (Mat 2002) Pozison Kontolüne Yönelik DC Moto Ugulaması A.İ.Doğman, A.F.Boz paamete değişimleine kaşı dualılık (öneğin daanıklılık a da bozuculan etkisiz kılma) gibi ilave kiteleden de aalanılı. Doğusal kontol sistemleinin tasaım zaman a da fekans tan1m bölgesinde geçekleştiilebili. Öneğin kaalı hal doğuluğu genellikle biim basamak, ampa a da paabalik giiş için tamnlanı. Belili tasanın kitelei zaman tanım bölgesinde çok daha kola değelendiilebili. En büük aşım, ükselme zamanı ve eleşme zamanı gibi biim basamak giiş için tamnlanan kitele genellikle zaman tanım bölgesi tasannlaında kullanılı. Göeli kaalılığın kazanç paı, faz paı ve M gibi büüklüklele ölçülebileceğini göstemiş bulunuouz. Bu tü fekans tanım bölgesi kitelei Bo de diagamı, kutupsal e eğisi, genlikfaz eğisi ve Nichols abağı ile bilikte kullanılmalıdı. Köntolölein; PD kontolö, PI kontolö, PID kontolö, Faz ilelemeli kontolö, Faz geilemeli kontolö, Faz ilelemeli/geilemeli kontolö vb. tülei mevcuttu. IV. ÖRNEK SİSTEM ve KONTROL SONUÇLARI Bu çalışmada, pozison kontolüne önelik bi dene seti tasalanmıştı. Tasalanan dene setinin blok şeması ve genel göünümü sıası ile Şekil6 ve 7 'de göiilmektedi. Dene setinde ala üzeinde haeket eden ve A4 büüklüğünde olan bi metal plakanın pozisonu DC bi moto ile kontol edilmektedi. Moto Pozison Komut Voltajı Kaşılaşttıcı ı..ı Voltaj Yükselticiı.ı Güç Yükseltici miline bağlı dişli sistemi sa esinde moto toku attınlmaktadı. Yine moto miline bağlı potansiomete vasıtası ile pozison ölçümü apılaak, geibesleme olaak sisteme veilmektedi. Sistemde bulunan DC motou beslemek için Şekil8 'de göülen süücü devesi kullamlmıştı[ 5]. Deve bi işlemsel ükselteç ve bu elemanın beslediği iki güç tansistöünden oluşmaktadı. Sistem üzeinde faklı kontolötein ugulamasının apılabilmesi amacı ile hata algılaıcı ile moto süücü devesi aasından bağlantı uçlaı çıkanlmıştı. Dizan edilen kontolöle bu uçla aasına bağlanabilmektedi. Sistemin en önemli özelliği ise, sistem pefomansının diekt olaak bi A4 kağıdı üzeine çizdiil eb ilmesidi. Bu amaca önelik olaak ala üzeinde haeket eden metal plaka üzeine A4 kağıdı apıştıılmakta ve bu plaka sistem giişine göe(genelhkle biim basamak sinali) haeket edeken, üzeine kalem monte edilmiş ve metal plakanın haeket önünün 90 tes istikametinde haeket eden ve zaman boutunu temsil eden bi azıcı ile sistem pefonuansı çizdiilmektedi. Bölece dene sıasında teoide elde edilen biim basamak cevabı diekt olaak sisteme çizdiilmektedi. Sistem pefomansı ine dizan edilen faklı kontallöle içinde anı düzlem üzeine çizdiilebilmektedi. Bölece kullancı vea öğencilein teoide gödüklei konulaı, patikte diekt olaak test etme vea elde etme imkanlaı olmaktadı. Buda konunun anlaşılması açısından büük önem az etmektedi[ 4]. Pota nsiomete Moto Pozison Geibeslenesi Şekil 6.Dene Setinin Blok Diagamı Süücü ve Güç Kanağa Pozison be lileici Potansiomete DC Moto Yazıcı Sistemi Şekil 7.Dene Setinin Genel Göünümü 15

4 SAU Fen Bihmlei Enstitü sü Degisi 6.Ci1t, l.sa1 (Mat 2002) Pozison Kontolüne Yönelik DC Moto Ugulaması A.İ.Doğman, A.F.Boz Kaşılaştıncı Voltaj Yükseltici Güç Yükseltici Refeans Giişi R 1 15 V OC Moto 15 V E 5 V Potansiomete 5 V Şekil 8. Kaşılaştıncı ve Sütücü Deve Şeması Dene seti kullanılaak elde edilen basamak cevaplanndan biisi Şekil9'da veilmişti. Buadan elde edilen basamak cevabı ile teoide hesaplanan cevabın anı olduğu ine kullanıcı taafından göülebilmektedi. Bunun anı sıa kullanıcı haeketli metal plakaa bi makaa sistemi ile bağlı sakaca faklı ağılıklaa sahip kütlele bağlaaak, sistenin dışandan veilen bi güültü( distubance) kaşısında nasıl davandığım da test edebilmekte ve sistenin cevabını çizdiebilmektedi. Şekil 9 : Sistemin Basamak Cevabı V. SONUÇLAR Günümüz teknoloji dünasında kontol sistemleinin önemi he geçen gün atmaktadı. Kontol sistemleinin kullanımının ve ugulamalaının anısıa eğitimide günümüzde büük önem az etmektedi. Bu konuda etişmiş eleman açığının kapatılabilmesi ve nitelikleinin attıılabilmesi için, eğitimde eni metotla ve öntemle kullanılmalıdı. Lisans vea üksek lisans düzeinde eğitim veen kuumlaın en büük poblemleinden biisi teoide öğencilee kazandınlan bilgilein, patikte ugulama sıkıntısıdı. Bu poblemin çözüm ollaından bi tanesi des konulannın genel ugulaınalanmn apılabileceği ugun dene setleidi. 16

5 SAU Fen Bilimlei EnstitüsG Degısi 6.Cilt, 1.Saı (Mat 2002) Pozison Kontolüne Yönelik DC Moto Ugulamasa A.i.Doğman, A.F.Boz Genel vea özel amaçlaa önelik ugun dene setleinin bulunabilmesi ise ine bi soun teşkil etmektedi. Çünkü a piasada ticai olaak bulunan setle amaca önelik olmamakta vea malietlei eğitim kuumlannın kaldıabileceğinin çok üzeinde olmaktadı[ 6] [7]. Bu çalışmada ukaıda değinilen pobleıne önelik olaak Kontol sistemlei desinde kullanılmak üzee bi pozison kontolü dene seti tasalanmıştı. Tasalanan dene setinin en büük özelliği, sistem pefomansının mekanik olla diekt olaak çizdiilebilmesi ve elde edilen pefomans eğisinin teoide göülen vea hesaplanan pefonnans değelei ile kaşılaştıılabilmesidi. Yine dışaıdan ugulanan sistemi bozucu sinalle kaşısında pefomansın nasıl değiştiğide göülebilmektedi. Sistem pefomansının test edilmesinden sona, ikinci aşamada bu değelein istenilen sınıla içeisinde olup olmadığının belilenmesidi. Eğe istenilen değele elde edilemiosa buna önelik olaak kontolö tasannu apılaak sistem pefomansı istenilen değelee çekilebilmektedi. Bu amaçla tasalanan ve ugulaması apılan bu dene seti, faklı kontolö ugulamalaına ugun hale getiilmişti. Kullanıcı ine kontolölü ve kontolösüz sistem pefomans eğileini mekanik olla çizdieek, kaşılaştıma apabilmektedi. Malieti düşük, ugulaması ve kullamını kola ve çok faklı amaçlaa önelik olaak dizan edilen bu sistem, eğtimde kaşılaşılan ugulama pobleminin çözümüne büük katkıla sağla acak özelliktedi. KAYNAKLAR [1] B.C.KUO, Linea Cicuits and Sstems, McGaw Hill Book Compan, New Yok, [2] B.C.KUO and J. TAL, Incemental Motion Contol, Vol. 1, DC Motos and Contol Sstems, SRL Publishing Co., Champaign, IL, [3] J. G. TRTJXAL, Automatic Feedback Contol Sstem Snthesis, McGawHill Book Compan, New Yok, 1955 [4] A.İ.DOGMAN, Kontol Sistemlei Eğitimine Yönelik Pozison Kontolü Dene Seti ve Tasaımı, Yüksek Lisans Tezi, Sakaa Ünivesitesi, 2002 [5]T.KENJOS.NAGAMORİ, PemanentMagnet and Bushless DC Motos, Oxfod 1985 [6] K.A.STILLMAN, The Place of Classical Contol In Contol Education, The 4th IFAC Smposium on Advances in Contol Education, 1416 Jul 1997, İstanbul, Tuke [7] C.SCHMİD S.MÜLLER, A Contibution to Contol Engineeing Education On the Web, 4th IF AC Smposium on Advances in Contol Education, 1416 Jul 1997, İstanbul, Tuke 17

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler ASD: Çok Amaçlı Ayalanabili Sınıflandııcı Deele Poje No: 06E39 Pof. D. Cem GÖKNAR Pof. D. Shaham MINAEI D. Meih YILDIZ D. Engin DENİZ EYLÜL 00 İSTANBUL ÖNSÖZ Bu pojenin ilk aşamasında mecut sınıflandııcı

Detaylı

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek Elektomanyetik Dalgaladan Eneji Hasat Etmek ( D. Cahit Kaakuş - Yük. Müh. Onu Teki) Havada sebest olaak yayınım yapan adyo ya da mikodalga fekanslaındaki elektomanyetik dalgalaın üzeinde baındıdıklaı enejinin

Detaylı

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI Bi elektonik elemanın özelliğini, bu elemanın üetiminde kullanılan malzemenin paametelei ve ısı, geilim ışık gibi dış etkenleden dolayı elemanın içinde geçekleşen fiziksel

Detaylı

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN:

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN: KLASİK MEKANİK- BÖLÜM- KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ )UZAY VE ZAMAN: Uzay ve zaman fiziğin en temel vasayımlaı ile ilgili kavamladandı. Uzay ve zamanın süekli olduğunu vasaymak, ancak uzunluk ve zamanın bi standadının

Detaylı

Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi

Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi KABLOSUZ İLTİŞİM SİSTMLRİ BİNA İÇİ YAYILIMINDA NGLLRİN TKİLRİNİN İNCLNMSİ Kadi UZUN Zonguldak Kaaelas Ünivesitesi Fen Bililei nstitüsü lektonik-lektonik Mühendisliği Anabili Dalında Yüksek Mühendislik

Detaylı

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI ÖLÜM İSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI. Açısal hı, otisite e Sikülasyon. otisitenin eğişme Hıı.3 Sikülasyonun eğişme Hıı Kelin Teoemi.4 İotasyonel Akım Hı Potansiyeli.5 ida Üeindeki e Sonsudaki

Detaylı

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ, Zafe ĠNGĠZ Düzce Ünivesitesi, Düzce Meslek Yüksekokulu, Teknik Pogamla Uzunmustafa, 81010 DÜZE. Email: etemguel@gmail.com

Detaylı

GERÇEK GAZLARIN TERMODİNAMİK VE TERMOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN LEE-KESLER HAL DENKLEMİ KULLANILARAK MODELLENMESİ

GERÇEK GAZLARIN TERMODİNAMİK VE TERMOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN LEE-KESLER HAL DENKLEMİ KULLANILARAK MODELLENMESİ GEÇEK GAZLAIN EMODİNAMİK E EMOFİZİKSEL ÖZELLİKLEİNİN LEE-KESLE HAL DENKLEMİ KULLANILAAK MODELLENMESİ M. uhan ÇOBAN Ege Ünivesitesi, Mühendislik Fakultesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Bonova, İZMİ tuhan.oban@ege.edu.t

Detaylı

Kuru Sorbent Enjeksiyon Tekniği ile Gaz Akımlarından Uçucu Organik Bileşiklerin Giderilmesi

Kuru Sorbent Enjeksiyon Tekniği ile Gaz Akımlarından Uçucu Organik Bileşiklerin Giderilmesi Kuu Sbent Enjeksiyn Tekniği ile Gaz Akımlaından Uçucu Oganik Bileşiklein Gideilmesi Mehmet KALENDER 1, Cevdet AKOSMAN 2 ıat Ünivesitesi Mühendislik akültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 23119-Elazığ 1 mkalende@fiat.edu.t,

Detaylı

OPTİK AKIŞIN HESAPLANMASI VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE YORUMLANARAK MOBİL ROBOTLAR İÇİN ENGEL TESPİTİ VE KAÇINMA DAVRANIŞINDA KULLANILMASI

OPTİK AKIŞIN HESAPLANMASI VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE YORUMLANARAK MOBİL ROBOTLAR İÇİN ENGEL TESPİTİ VE KAÇINMA DAVRANIŞINDA KULLANILMASI Opik Akışın Hesaplanması ve Yapay Sini Ağlaı ile Youmlanaak Mobil Robo İçin Engel espii ve Kaçınma Davanışında Kullanılması HAVACILIK VE UZAY EKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 009 CİL 4 SAYI (77-87) OPİK AKIŞIN

Detaylı

İltimas yalnız müslümanlara değil İslam devletinde yaşayan zirnınilere de yasaklanmıştır. Hz. Peygamber, Medine yahudilerinin

İltimas yalnız müslümanlara değil İslam devletinde yaşayan zirnınilere de yasaklanmıştır. Hz. Peygamber, Medine yahudilerinin itimas İ TİMAS ( U"~'YI) Adam kayınna anlamında ahlak teimi. Sözlükte "el süme, dokunma" anlamındaki lems kökünden masda olup "istemek. aamak" manasma gelen iltimas Tükçe'de " haksız yee adam kayıma, biine

Detaylı

5. ÜNİTE IS LM Analizi

5. ÜNİTE IS LM Analizi 5. ÜNİTE IS LM Analizi Bu bölümde mako iktisadın en çok bilinen modeli olan IS-LM modelini göeceğiz. Model statikti. Mako iktisatta statik vasayımı cai değişmelein stoklaı ve bekleyişlei etkilemediği vasayımıdı.

Detaylı

TÜRKÜLER ÖZGÜMÜŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

TÜRKÜLER ÖZGÜMÜŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ AKUSTİK TİTREŞİMLER İLE OLUŞTURULAN İKİNCİ MERTEBE GİRDAPLARIN KAPALI BİR ORTAM İÇERİSİNDEKİ ISI AKTARIMINA ETKİLERİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ TÜRKÜLER ÖZGÜMÜŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

2006 yýlýnda "Ýstatistiksel Test

2006 yýlýnda Ýstatistiksel Test Ýyileþtime süeçleinde çok deðiþkenli istatistik Ronald J.M.M. Does ve bi önek Setleaasý Koelasyon Analizi - Canonical Coelation Analysis Pof. D. Halit KASA Son yýllaýn yaygýn söylemleinden biisi olan,

Detaylı

Bölüm 6: Dairesel Hareket

Bölüm 6: Dairesel Hareket Bölüm 6: Daiesel Haeket Kaama Soulaı 1- Bi cismin süati değişmiyo ise hızındaki değişmeden bahsedilebili mi? - Hızı değişen bi cismin süati değişi mi? 3- Düzgün daiesel haekette cismin hızı değişi mi?

Detaylı

Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması

Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması Stokastk envante model kullanılaak ş maknelenn onaımında kullanılan ktk yedek paçala çn envante yönetm sstem oluştuulması İlke Bçe 2 Jandama Genel Komutanlığı, Beştepe, Ankaa Nhat Kasap Sabancı Ünvestes,

Detaylı

Altivar 71 Asenkron motorlar için H z kontrol cihazlar

Altivar 71 Asenkron motorlar için H z kontrol cihazlar Basilefliilmifl k lavuz Aliva 71 Asenkon moola için H z konol cihazla 0,37... 45 kw (0.5... 60 HP) / 200 240 V 0,75... 75 kw (1... 100 HP) / 380 480 V çindekile Konol cihaz n ayalama ad mla 2 Ön avsiyele

Detaylı

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI BÖÜM IV YAIİETKEN GÜÇ KAYNAKAI 4.1 GİİŞ Bütün elektronik devrelerin çalışabilmesi için bir güç kaynağına ihtiyacı vardır. Elektronik devrelerde besleme gerilimi olarak DC gerilim kullanılmaktadır. Ancak,

Detaylı

DNS temelleri ve BIND DNS sunucusu. Devrim GÜNDÜZ. TR.NET devrim@oper.metu.edu.tr. http://seminer.linux.org.tr http://belgeler.linux.org.

DNS temelleri ve BIND DNS sunucusu. Devrim GÜNDÜZ. TR.NET devrim@oper.metu.edu.tr. http://seminer.linux.org.tr http://belgeler.linux.org. DNS temellei ve sunucusu Devim GÜNDÜZ TR.NET devim@ope.metu.edu.t http://semine.linux.og.t http://belgele.linux.og.t Giiş Bu seminede, aşağıdaki konula anlatılacaktı: DNS Nedi? DNS Yapısı nasıldı? Ne zaman

Detaylı

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ 3.1.Giriş Bilim ve teknoloji ilerledikçe insan kas gücünün üretimdeki payı azaltmaktadır. Üretimi, makine ile veya insan gücüyle diye ayırsak, sürekli makine tarafı

Detaylı

Şek. 23-1a, s.710 Şek. 23-1b, s.710

Şek. 23-1a, s.710 Şek. 23-1b, s.710 Bölüm 3 ELEKTRİK ALANLARI Elektik Yükleinin Özelliklei Yalıtkanla ve İletkenle Coulomb Yasası Elektik Alan Süekli Bi Yük Dağılımının Elektik Alanı Elektik Alan Çizgilei Düzgün Bi Elektik Alanda Yüklü Paçacıklaın

Detaylı

YÜZ İFADE ANALİZİNDE ÖZNİTELİK SEÇİMİ VE ÇOKLU SVM SINIFLANDIRICILARINA ETKİSİ

YÜZ İFADE ANALİZİNDE ÖZNİTELİK SEÇİMİ VE ÇOKLU SVM SINIFLANDIRICILARINA ETKİSİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 24, No 1, 7-14, 2009 Vol 24, No 1, 7-14, 2009 YÜZ İFADE ANALİZİNDE ÖZNİTELİK SEÇİMİ VE ÇOKLU SVM SINIFLANDIRICILARINA ETKİSİ Turan GÜNEŞ

Detaylı

PAZAR RİSK MODELİ: BİR RİSKE MARUZ DEĞER VE STRES TESTİ UYGULAMASI

PAZAR RİSK MODELİ: BİR RİSKE MARUZ DEĞER VE STRES TESTİ UYGULAMASI Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 8 (2) 28: 83-82 PAZAR RİSK MODELİ: BİR RİSKE MARUZ DEĞER VE STRES TESTİ UYGULAMASI MARKET RISK MODELING: AN APPLICATION OF VALUE AT RISK AND STRESS TESTS Doç.Dr.

Detaylı

Animasyon Tabanlı PLC ve Operatör Panel Eğitim Seti

Animasyon Tabanlı PLC ve Operatör Panel Eğitim Seti 156 Animasyon Tabanlı PLC ve Operatör Panel Eğitim Seti Murat AYAZ 1, Koray ERHAN 2, Engin ÖZDEMİR 2, Yusuf ÇİLLİYÜZ 1 1 Elektrik Öğretmenliği Böl., Teknik Eğitim Fak., Kocaeli Üniversitesi 41380 Kocaeli

Detaylı

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım GİRİŞ Kök-yer eğrisi bize grafik olarak sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi verir. Sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi almak

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ Recep Kaan SİNAN Danışman : Yrd.Doç.Dr. Esra YEL YÜKSEK

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: FIRSAT SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARETTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: FIRSAT SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14/3 (2012). 1-16 ELEKTRONİK TİCARETTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: FIRSAT SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Filiz YALÇIN * Mehmet BAŞ ** Öz: Globalleşen

Detaylı

YAPISAL EŞİTLİK MODELİ

YAPISAL EŞİTLİK MODELİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

Detaylı

EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ

EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ 337 EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ Hacı SARI Yücel ERCAN ÖZET Ekskavatör değişik seviyelerdeki

Detaylı