Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil"

Transkript

1 Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil CHP'LÝ MUHARREM ÝNCE, BÝRGÜN ADLI GAZETENÝN MESNETSÝZ ÝDDÝALARINI MECLÝSE TAÞIYARAK, SAÝD NURSÎ VE RÝSALE-Ý NUR HAKKINDAKÝ HAZIMSIZLIÐINI GÖSTERMÝÞ OLDU. BÝRGÜN HABER YAPTI, ÝNCE MECLÝSE TAÞIDI u Birgün adlý gazetenin "Dersimiz Said-i Nursi" manþeti hakkýnda CHP Grup Baþkanvekili Muharrem Ýnce'nin bir soru önergesi vermesiyle Said Nursî Meclis gündemine taþýndý. Millî Eðitim Bakaný Ömer Dinçer tarafýndan cevaplanmasý istenen soru önergesinde Said Nursî'nin görüþlerinin gizlice okullarda öðretildiði iddia ediliyor. HABER BAÞTAN AÞAÐI YANLIÞLARLA DOLU uö ner ge ye da ya nak teþ kil e den Bir gün ga ze te si nin ha ber inde, bir MEB gö rev li sinin aðzýndan o kul lar da gös te ril mek ü ze re ha zýr la nan e ði tim ma ter yal le rin de Ri sa le-i Nur e ser le rin den me tin le re ve Sa id Nur sî'nin gö rüþ ve fi kir le ri ne yer ve ril di ði ve bu nun i çin ce ma at ler den des tek is ten di ði i fa de e di li yor. Umut Yavuz un haberi say fa 9 da RÝSALE-Ý NUR DERS KÝTABI OLMALI / Faruk Çakýr ýn yazýsý say fa 8 de DIÞÝÞLERÝ BAKANLIÐI YÝNE SÖZ VERDÝ: AB kararlýlýðýmýz sürecek u Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý, Tür ki ye nin AB ü ye li ði is ti ka me tin de i ra de si nin üst se vi ye de ol du ðunu be lir te rek, Tür ki ye nin, tam ü ye lik he de fi doð rul tu sun da tüm mü za ke re baþ lýk la rýn da ça lýþ ma la rý ö nü müz de ki dö nem de de ka rar lý lýk la sür dü re ce ði ni bil dir di. Ha be ri say fa 9 da SURÝYE HALKI ÝLE DAYANIÞMA ÝÇÝNDEYÝZ MESAJI VERMEK ÝÇÝN ABD Büyükelçisi Þam da u ABD yö ne ti mi, Þam Bü yü kel çi si Ro bert Ford u bu ül ke ye ge ri gön de ri yor. ABD, bu nun la Su ri ye hal kýy la da ya nýþ ma i çe ri sin de ol duk la rý me sa jý ný ver mek is ti yor. Ö te yan dan, deðiþen hava ile birlikte Fransa'nýn da büyükelçisini bu ülkeye göndereceði belirtiliyor. Ha be ri say fa 7 de KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM SON BULSUN Fatih Karagöz ün haberi say fa 8 de AB BAKANI EGEMEN BAÐIÞ'TAN ÞAKA GÝBÝ BÝR ÇÖZÜM YOLU 25 bin dolarý bulalým, vizeler kalkar uab Ba ka ný E ge men Ba ðýþ, ki þi ba þý na ge li rin 11 bin do la rý bul ma sýn dan son ra vi ze ko lay lýk la rý i çin ken di le ri ne ge lin me ye baþ lan dý ðý ný savunarak, Biz 25 bin do la rý bu la lým, biz is te me den vi ze le ri on lar kal dý ra cak i fa de si ni kul lan dý. Ha be ri say fa 9 da Ýs veç te ba þör tü lü bir ka dýn po lis u Ýs veç te po lis ko le jin de o ku - yan Don na El Ce mal (26) i sim li ba þör tü lü bir ba ya nýn Ýs veç in ilk ba þör tü lü po li si o la ca ðý þek lin de çý kan ha ber ge niþ yan ký bul du. n Ha be ri say fa 7 de Mehmet Atalay kaza geçirdi uba sýn Ý lân Ku ru mu nu zi ya re - te ge len Fut bol Fe de ras yo nu es ki Baþ ka ný Ha luk U lu soy ve Ba sýn Ý lân Ku ru mu Ge nel Ge nel Mü dü rü Meh met A ta lay ýn i çin - de bu lun du ðu a san sör 3. kat - tan ze mi ne ça kýl dý. n Ha be ri 8 de ISSN SURÝYE ÝLE SINIR KAPILARI AÇILDI / 7 DE MÝKRO PLANLAR LÂZIM Gül: Carî açýða dikkat etmeliyiz ucum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, Tür ki ye Ýh ra cat çý lar Mec li si nin ev sa hip li ðin de ki Tür ki ye Ý no vas yon Kon fe ran sý nda ki ko nuþ ma sýn da, Ar týk baþ ta ca rî a çý ðýn dü þü rül me si ve re el sek tö rün re ka bet gü cü nün art tý rýl ma sý gi bi ya pý sal ba zý so run la ra yo ðun laþ mak i çin im kân ve ka bi li yet le ri mi zi teþ vik et mek zo run da yýz de di. Ha be ri say fa 10 da Ka tar E mi ri Þeyh Ha mad bin Ha li fe El Ta ni ÝNSANLIÐI ETKÝLEMEDE Bilgi gerçek güç utür ki ye Ý no vas yon Kon fe ran sý na ka tý lan Ka tar E mi ri Þeyh Ha mad bin Ha li fe El Ta ni, Bil gi nin diz gin le ri ni e lin de tu ta nýn in san lý ðý et ki si al tý na a la bi le ce ði or ta ya çýk mýþ týr. Bil gi ger çek güç ha li ne gel miþ tir þek lin de ko nuþ tu. Ha be ri say fa 10 da VETO EDÝLEN YASAYI YENÝDEN KÖÞKE GÖNDERECEKLER Þike yasasý tekrar Komisyon da utbmm A da let Ko mis yo nu, ka mu o yun da þi ke ya sa sý o la rak ad lan dý rý lan ve Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ta ra fýn dan bir kez da ha gö rü þül mek ü ze re TBMM ye gön de ri len Spor da Þid det ve Dü zen siz li ðin Ön len me si ne Da ir Ya sa yý bu gün gö rü þe cek. Ha be ri say fa 9 da

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 Y KÜLTÜR SANAT Ker be lâ i lâ hi le ri Hic rî ye ni yý lýn ilk a yý o lan Mu har rem ay ný za man da Ýs lâm Ta ri hi nin en a cý o lay la rýn dan bi ri nin ya þan dý ðý Ker be lâ vak a sý nýn da a cý sý nýn yü rek le ri dað la dý ðý bir ay. Üç gün ön ce de bu a cý bir kez da ha i çi mi zi ka nat tý. Bu na sýl bir hýrs týr ki men su bu ol du ðu di nin A ziz Pey gam be ri nin (asm) to ru nu nu, ak ra ba la rý ný, ya kýn la rý ný hem de iþ ken cey le ve bir dam la su yu da hi çok gö re rek kat let mek. Ý za hý müm kün mü? Þim di ne Ye zid kal dý, ne de uð ru na ka til ol ma yý gö ze al dý ðý mev ki ve ma ka mý. Ba ki ka lan i se mü min le rin yü re ðin de o þe hid le re du yu lan ve hiç a zal ma yan mu hab bet ve hü zün. A ra dan ge çen a sýr la ra rað men ne za man o ha di se le ri an lat sa lar mü min le rin göz le ri ya þa rýr, iç le ri bur ku lur. Ço cuk lu ðum dan be ri hep bu ha tý ra la rýn an la týl dý ðý bir or tam day dým. Ö zel lik le her 10 Mu har rem gü nü Ca fe rî Mez he bi ne men sup Þi a i nan cý ný ta þý yan pek çok ki þi bu ma te mi da ha bir fark lý ve his se de rek ya þar. Ba zen ken di le ri ne a cý ve re rek ba zen de hü zün lü mer si ye le ri ses len di re rek. An cak bu a cý sa de ce el bet te Ca fe rî kar deþ le ri mi zin a cý sý de ðil. Bü tün Sün nî Müs lü man la rýn da or tak ke de ri. Bu ha di se le rin hik met bo yu tu nu el bet te Ce nâb-ý Hak bi lir. Be di üz za man Haz ret le ri nin Ri sâ le-i Nur da muh te lif yer ler de te mas ve i zah et ti ði ü ze re za hi ren bi ze a cý ve ren, i zah ta zor lan dý ðý mýz bu ha di se le rin el bet te bir de ma ne vî ve hik met yö nü var. Ýþ te bu ci ðer ya kan ha di se geç miþ ten bu ya na pek çok þa i rin ka le mi ne mýs ra bir çok bes te kâ rýn gön lü ne nað me o la rak dö kül müþ tür. Ýþ te on lar dan bir ka çý: Güf te si ni, Dr. Tür kan Al van ýn, bes te si ni ney zen M. Ha kan Al van ýn yap tý ðý Hi caz kâr i lâ hi Ha tî ce Sul tan dan do ðan nur-sî ma A dý Fâ tý ma nâ mý Be tül Zeh râ di ye baþ lar ken Dün ge ce sey rim i çin de ben de dem A li yi gör düm der Kul Him met Hü sey ni Ne fes de. A þýk Yu nus un Sey yid le rin ser çeþ me si Ha sen i le Hü seyn dir. þi i ri Se gah bes te ol muþ tur Al bay Se la had din Gü ler in gön lün de. Yâ rab bi zi dûr ey le me ev lâ dý Â li den di ye duâ e der ken Kâh ya zâ de A rif Bey, Tan bu ri Meh med Bey Hüz zam ma ka mýn da bes te le miþ tir bu nu. Ya zý cý zâ de Meh met E fen di nin, Ri va yet te ge lir bir gün Re su lul lah o lup dil þâd / Ki di zin de o tur muþ tu Hü seyn i le Ha san þeh zâd di ye te ren nüm et ti ði duy gu lar Ha tip Za ki ri Ha san E fen di de (Hal ve ti) Nü hüft Mer si ye ol muþ tur. Çok bi li nen ve be nim de se ve rek ic ra et ti ðim Hü se yin Ba ba nýn Ne ve ser Ne fes bes te sin de Sey yid Ne si mi; BULMACA SOL DAN SA ÐA a ra sý fa a li yet gös ter miþ Er me ni ted hiþ ör gü tü. - An lam yük le ti len þey, an lam lý iz. 2. Ko yun, ke çi, sý ðýr vb. ke si le cek hay van la rýn ti ca re ti ni ya pan kim se. - Kýz ev lât. 3. Ön As ya'da bir es ki çað me de ni ye ti. - Bu la þý cý, ya yýl ma ö zel li ði o lan. - Tar la sý ný rý. 4. An ka ra' da bir il çe. - Ýd rar tor ba sý. 5. Ham mad de yi iþ le yip mal ü ret me. - De mi ri sim ge yen harf ler. 6. Bir ba yan a dý. - Þi i ler de Ker be lâ o la yý ü ze ri ne din sel a cý çek me o yu nu. 7. Me ra bit ki si. - Te nis te to pa vur ma a ra cý. - Ye mek ten e mir. 8. Bir kýþ ya ðý þý. - De nen me si ni is te me. 9. Ko nu þa nýn te mel o la rak al dý ðý bir þey den da ha u zak o lan yer ve ya þey, ma ve ra. - A zer bay can Cum hu ri ye ti'nde ve Gü ney A zer bay can'da (Ý ran'da) ya þa yan Türk soy lu halk ve ya bu halk tan o lan kim se. - Namus. 10. Baþ lý ca pet rol böl ge miz. - Sa han alt lý ðý BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI A C A C A M E M A L A B E D Ý C A L Ý N E L Þ L Ý M A K A N a li ok li ok tay.net 1 Â lem yü zü ne sal dý zi yâ Âl-i MU HAM MED Sey fin çâk e dip gel di yi ne Âl-i MU HAM MED HA SEN ba þý mýn tâ cý HÜ SEYN gö züm de nem dir Ý MÂM-I ZEY NEL A BÂ BÂ KIR mih ri ha rem dir Ý MÂM-I CÂ FER SÂ DIK gi bi bir da hi ir fan Ý MÂM-I MÛ SA KÂ ZIM gi bi ol ma ya sul tan Ý MÂM-I TA KÝ göz le ri me ayn-i ci lâ dýr Ý MÂM-I NA KÝ sâ ye si bol mürg-i hü mâ dýr Ý MÂM AS KE RÝ der di mi ze ayn-ý de vâ dýr Çün MEH DÝ zu hur e de ni hân kal ma ya per de der. Mus ta fa Dül gün man ýn se gah ma ka mýn da bes te le di ði, Va k'a yý þâ hý þe hi di Ker be lâ yý gû þe dip /Ah e dip yan dý gö nül eh li di lan að lar bu gün þi i ri ni ya zan ki þi i se Rý fai þey hi Hay rul lah Ta ced din E fen di dir. Þar ký la rý bes te le ri i le mü zi ði mi zin zir ve i sim le rin den bi ri o lan Ha cý A rif Bey de Hüz zam Ý lâ hi si i le bu a cý ya or tak ol muþ ve Kah ya za de A rif Bey in Kur re tül ay ný Ha bi bi Kib ri ya sýn Ya Hu seyn þi i ri ni bes te le miþ tir. Ha bi bi Kib ri ya að lar bu gün ey ya mý ma tem dir di ye baþ la yan Nak þi ben di Þey hi Al var lý E fe Haz ret le ri nin þi i ri Ney zen M. Ha kan Al van ta ra fýn dan Uþ þak i lâ hi ol muþ tur. Ha san Se zai Gül þe ni Haz ret le ri nin Ey þe hi di Ker be lâ ya að la yan /Að la ma tem dir Mu har rem dir bu gün söz le ri Bes te kâr Ke ma ni Ars lan Hep gür e Hü sey ni i lâ hi o la rak il ham ver miþ tir. Ge çe riz dün ya da ca nu ca nan dan /Geç me yiz Ker be lâ da a kan kan dan di yen Ha cý Ha fýz Mu zaf fer Ö zak ýn bu þi i ri de yi ne Ney zen M. Ha kan Al van ta ra fýn dan Hi caz ma ka mýn da bes te len miþ tir. Su zi nak ma ka mýn da Cü neyt Ko sal (Der viþ Ka nu ni) ta ra fýn dan bes te le nen þu þi ir i se A þýk Yu nus un dur. A li al mýþ san ca ðý ný e li ne /Çe ki lip gi der mah þer ye ri ne. *** Gül Gon ca la rý Ker be lâ i lâ hi le ri sa de ce geç miþ te ic ra e di len bu bes te ler le sý nýr lý de ðil el bet te. Ye ri gel miþ ken Mo ral Pro dük si yon un yap tý ðý ye ni ve ö zel bir ça lýþ ma dan da bah set mem lâ zým: Gül Gon ca la rý. Ta sav vuf Mü zi ði sa nat çý sý A gâh ýn Ehl-i Beyt sev gi si ni an lat tý ðý 2 e se rin yer al dý ðý al büm, bu mu hab be ti ve ya þa nan a cý yý kalp ler de his set ti ri yor. Al büm de ki ilk e ser Kah ya zâ de A rif in Kur re tül ayn-ý Ha bi bi Kib ri ya sýn Ya Hu seyn, Gon ca i Gül þen sa ray-ý Mus ta fa sýn ya Hu seyn þek lin de baþ la yan ve Ha cý A rif Bey in de ay ný mu hab bet le bes te le di ði Kur re tül ayn (Göz nu ru) a dý ný ta þý yor. Di ðer e ser i se Ya Üm mü l Ha sen (Ey Ha san ýn an ne si) is mi ni ta þý yan ve Ey Fa tý ma, ey Zeh ra, ey kýy met li le rin nur lu la rýn an ne si / Ýs min kal bi miz de de rin de sak lý, se vinç ve hu zur i çin de ol / Biz ler de sen den rý za ný di li yo ruz. duâ sý ný i çe ren bes te. Bu e se rin þi ir ve bes te si a no nim. U zun yýl lar Ha fýz-ý Kur ra mer hum Ýs ma il Bi çer den is ti fa de e den A gâh ýn 1995 ve 1996 yý la rýn da Kur ân-ý Ke rim ký ra a tin de Tür ki ye bi rin ci lik le ri ol du ðu nu da be lir te lim. (Ý le ti þim i çin; Mo ral Pro dük si yon 0 (212) ) Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Eh li ye ti ol ma yan sü rü cü. 2. Her tür lü kor ku, ta sa ve teh li ke den u zak, gü ven de ol ma du ru mu. - U zak lýk be lir tir bir ni da. 3. Her ku zu ya süt ve ren ko yun. - Ta hýl sap la rý ný ve des te le ri bað la mak ta kul la ný lan bü kü le rek ip bi çi mi ne ge ti ril miþ ot. 4. Hz. Be di üz za man'ýn genç le re, has ta la ra, ih ti yar la ra, ba yan la ra ve top lu mun bir çok ke si mi ne ö zel lik le hi tap e den e se rine. 5. Eski bir siyasî partimizin kýsaltmasý.- Bir a maç çev re sin de top lan mýþ ve ya ay ný a ma cý güt tük le ri i çin bir a ra ya gel miþ o lan la rýn L A R Z A tamamý. 7. Bir yer de o tu rup is kân e den. 8. Ya - K H ra, ya nýk i zi. - Bil gi sa yar lar da ba sit prog ram lar - A Ý N P la dü zen len miþ bir o yun tü rünün halk E L T E arasýnda söyleniþi. 9. Se la nik'te bir bas ket bol Ý S A Ý M ta ký mý. -1.Waþ hing ton dc'nin ban li yo su Mary - R T B K O lan din bet hes da sem tin de bir a raþ týr ma mer - K E L A M ke zi. 10. Ri sâ le de ilk he ce. - Bir ba yan a dý. 11. Z K E D Rad yo ak tif ci sim ler de öl çü bi ri mi. - A ma cý na E Ý M Ý T u la þan kim se. 12. Yu mu þak çe lik ten ya pýl mýþ K Ý A B R ü ze ri ka lay kap lý in ce sac. - Ci rit so pa sý ný yer - Ý M M N E den al mak i çin kul la ný lan u cu hal ka lý dey nek. R A L I E K A N N K T A A K Ý L K C F E Ý A E H Z E A Ý E Ý M A M R E T M T K A D Evliya Çelebi Brüksel de EVLÝYA ÇELEBÝ, DOÐUMUN 400'NCÜ YILINDA UNESCO'NUN DESTEÐÝ ALTINDA BRÜKSEL'DE ÇEÞÝTLÝ PROGRAMLARLA ANILACAK. EV LÝ YA Çe le bi, BM E ði tim, Bi lim ve Kül tür Ku ru mu nun (U NES CO) da des tek le di ði do ðu mu nun 400 ün cü yý lý faaliyet le ri kap sa mýn da Brük sel de a ný la cak Ev li ye Çe le bi yý lý faaliyetle ri kap sa mýn da Brük sel Yu nus Em re Türk Kül tür Mer ke zi nin 12 A ra lýk ta dü zen le ye ce ði Ev li ya Çe le bi nin Kül tür Mi ra sý nýn Gü nü mü ze Ýz dü þü mü ko nu lu kon fe rans ta 17 nci yüz yýl da ya þa mýþ ün lü gez gi nin baþeseri Se ya hat na me ve gü nü mü ze yan sý ma la rý tar tý þý la cak. Kon fe ran sýn ilk bö lü mün de Ýs tan bul Bil gi Ü ni ver si te si nden Prof. Sü re ya Fa ru ki, Eg zo tik yer le rin zi ya ret çi si: Ev li ya Çe le bi, E xe ter Ü ni ver si te si den Prof. Ge rald Mac Le an Ev li ya Çe le bi Üsküdar sempozyuma hazýrlanýyor YIL LAR DIR dü zen le nen ve bir ge le nek ha li ne ge len Üs kü dar Sem poz yum la rý - nýn ye din ci si 2-4 Ka sým 2012 de ger - çek le þe cek. Da ha ön ce 6 kez a ðýr lýk lý o - la rak ta ri hî ve kül tü rel de ðer ler ü ze rin - den dü zen le nen sem poz yum bu kez þe hir kav ra mýn dan yo la çý ka rak ö - nem li bir kat ký sun ma ya ha zýr la ný yor. Üs kü dar Be le di ye si ta ra fýn dan dü zen - le nen sem poz yu mun bu yýl ki ko nu su i se Üs kü dar ýn ilk yer le þim ta ri hi o lan 1352 den Bu - gü ne Þe hir. H ü k ü m e t i n po li tik viz yo - nu na Çev re ve Þe hir ci lik Ba - kan lý ðý ný ek - le me si ve Üs - kü dar ýn da i - çe ri sin de yer al dý ðý Ýs tan - bul i çin Ka - nal Ýs tan bul Pro je si nin ge liþ ti ril - me si ko nu nun se çil me sin de ö nem li bir et ken o luþ tu ru yor. Sem poz yum Bað lar ba þý Kül tür Mer ke zi nde dü zen - le ne cek de tay lý bil gi ye i se ku - dar sem poz yu mu.org ad re sin den u la - þý la bi lir. Kül tür Sa nat Ser vi si Türk týb bý nýn ef sa ne vî is mi Maz har Os man Bâ bý â li de a ný la cak TÜR KÝ YE'DE psi ki yat ri sa ha sýn da bir sem bol i sim hâ li ne gel miþ, ül ke mi zin ye tiþ tir di ði en bü yük he kim ler den bi ri o - lan, ruh ve si nir has ta lýk la rý mü te has sý sý Ord. Prof. Dr. Maz har Os man, Bâ bý â li de dü zen le nen bir top lan tý i le a ný la cak. Ruh he kim li ði ya nýn da renk li þah si ye ti ve kül tür a da mý yö nüy le de hâ fý za lar da iz bý ra kan Maz har Os man, ve fa tý nýn 60. yý lý mü na se be tiy le ha týr la ný yor. Top lan - tý, Ti maþ Ki tap Kah ve de ya rýn sa at de baþ la ya cak. E de bi yat Sa nat ve Kül tür A raþ týr ma la rý Der ne ði nin dü zen - le di ði ve Meh met Nu ri Yar dým ýn yö ne - te ce ði top lan tý da, Prof. Dr. Se fa Say gý lý ve Prof. Dr. Þa hap Er koç, ün lü he ki min ha ya tý ný, hiz met le ri ni, e ser le ri ni ve fi kir - le ri ni an la ta cak lar. Týp ca mi a sýn dan de - ðer li ka tý lým la rýn da bek len di ði top lan tý - dan son ra, Prof. Dr. Se fa Say gý lý nýn Maz har Os man ki ta bý din le yi ci le re ar - ma ðan e di le cek. Kül tür Sa nat Ser vi si ve Wil li am Sha kes pe ar, Ga zi Ü ni ver si te si nden Ye liz Ö zay Ev li ya Çe le bi nin A ca yip ve Ga rip Dün ya sý ve Col le ge de Fran ce dan Gü neþ I þýk sel Ev li ya Çe le bi nin gö zün den Sah ra ve Sah ra Al tý ko nu lu su num lar ger çek leþ ti re cek. Mo da re tör lü ðü nü Bel çi ka lý ga ze te ci John Van Da e le ýn ya pa ca ðý i kin ci bö lüm de, Se ya hat na me nin gü nü müz de ki ö ne mi ve de ðe ri tar tý þý la cak. Kon fe ran sýn ka pa nýþ ko nuþ ma sý ný i se AB Ko mis yo nu Tür ki ye Ma sa sý Baþ kan Yar dým cý sý Chris tos Mak ri dis ya pa cak. Brük sel Gü zel Sa nat lar Sa ra yý Bo zar da 18 A ra lýk ta, Ev li ya Çe le bi nin mü zi ðe il gi si ni ha týr lat mak ve o dö ne min mü zi - ði ni ta nýt mak i çin Ýs tan bul Ba rok Top lu lu ðu ta ra fýn dan Os man lý ba rok mü zi ði kon se ri ve ri le cek. Yu nus Em re Türk Kül tür Mer ke zi ve Gent Ü ni ver si te si Tür ki ye A raþ týr ma lar Mer ke zi nin iþ bir li ðin de dü zen le nen kon se rin re per tu va rý, Ýs tan bul Ba rok Top lu lu ðu nun ku ru cu su klav sen Ley la Pý nar ta ra fýn dan, Ev li ya Çe le bi nin Se ya hat na me si nde ak ta rý lan bil gi ler ý þý ðýn da ha zýr lan dý. Kon ser de Ev li ya Çe le bi nin ya þa dý ðý dö ne me a it Os man lý Ba rok mü zi ðin den ye ni çe ri, halk tür kü sü ve sa ray mü zis yen le riy le il gi li par ça lar ve Av ru pa Ba rok mü zi ðin de Os man lý lar hak kýn da ya zýl mýþ e ser ler ses len di ri le cek. Brük sel / a a Osmanlý dan günümüze KAHVE KÜLTÜRÜ TÜRKÝYE'NÝN önde gelen kahve kültürü koleksiyonerlerinden Burçin Bendegül ün özel koleksiyonundan derlenen eserlerin yer aldýðý Osmanlý dan Günümüze Kahve Kültürü sergisi, Airport Outlet Center fuaye alanýnda yarýn açýlacak. Geçmiþten günümüze kahvenin tarih içindeki yolculuðunun anlatýldýðý sergide, Bendegül koleksiyonuna ait olan 18 ve 19. yüzyýl dönemini yansýtan tuðralý bakýr, gümüþ ve tombak fincan zarflarý, 19. yüzyýla ait el yapýmý yýldýz porselen fincanlarý, sedef kakmalý Osmanlý kahve dibekleri, ahþap kahve deðirmenleri gibi Osmanlý dönemine ait bir çok eþya sergilenecek. Sergi, 19 Aralýk a kadar ücretsiz gezilebilecek. Ýstanbul / aa Bir Öð ret me ni De ðer li Ký lan Ne dir? ko nu lu se mi ne ri Yrd. Doç. Dr. Ýb ra him Ha kan Ka ra taþ ver di. Alucralý eðitimciler seminerde buluþtu A LUC RA E ði tim Der ne ði nin Ýs tan bul Ýl Mil lî E ði tim Mü dür Yar dým cý sý A rif De de Baþ kan lý ðýn da ya pý lan top lan tý ya çok sa yý da A luc ra lý e ði tim ci ka týl dý. Der nek ta ra fýn dan ön ce sa de bir ta nýþ ma o la rak plan la nan top lan tý da ha son ra se mi ner þek lin de ya pýl dý. Po int Ho tel de ya pý lan se mi ner e ði tim ci ler ta ra fýn dan çok be ðe nil di. Prog ra mýn a çý lý þý ný ve su nu mu nu Der nek Sek re te ri E ði tim ci Ya zar Me sut Kay mak çý ger çek leþ tir di. Der nek Baþ ka ný Tü lay Do lu yap týk la rý faaliyet ler ve e ði ti min ö ne mi hak kýn da bir ko nuþ ma yap tý. Ay rý ca se mi ne rin or ga ni zas yon Baþ ka ný A rif De de e ði tim ci le re bu tip si vil top lum ku ru luþ la rý a ra cý lý ðý i le ta nýþ ma la rý nýn ö ne mi ni vur gu lar ken, stan bul Mil lî E ði tim Mü dür Yar dým cý sý Ýl ha mi O ral da ký sa bir ko nuþ ma ya pa rak e ði tim ci le rin bu tarz faaliyet le re da ha çok ö nem ver me si ge rek ti ði ni vur gu la dý. Bir Öð ret me ni De ðer li Ký lan Ne dir? ko nu lu se mi ne rin Ýs tan bul Gö nül lü E ði tim ci ler Der ne ði Baþ ka ný Ýb ra him Ha kan Ka ra taþ ver di. Soh bet ve bil gi a lýþ ve ri þi þek lin de ge çen se mi ner de Ka ra taþ ýn so ru la ra ver di ði ce vap lar dik ka ti çek ti. Se mi ne re bü yük il gi gös te ren A luc ra lý e ði tim ci ler, bu tip faaliyet le rin sü rek li ol ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti ler. Gi re sun med ya sý nýn bü yük il gi gös ter di ði prog ra ma Ýb ra him Bal cý oð lu, Sa di Toy gar, A li Þük rü Ka ra, Der ya Tv sa hi bi Ha lil Tek ler de ka týl dý. Ay rý ca, A luc ra Ý þ a dam la rý Der ne ði Baþ ka ný Mu am mer Dö ðen ci de prog ram son ra sý der nek yö ne ti ci le ri ni teb rik et ti. Ýs tan bul / Ye ni As ya

5 TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) MAKALE 5 Y Irak zi ya re ti son ra sýn da ( ta ri hin de) Tür ki ye ye ge len ABD nin i kin ci a da mý Baþ - kan Yar dým cý sý Jo e Bi den, ilk o la rak A nýt ka - bir i zi ya ret e de rek þu me al de ko nuþ tu: A ta türk ün de mok ra si pren sip le rin den a lý na - cak çok ders ler var! Bu ya lan dan son ra baþ ka ne ya lan lar ko nuþ muþ, ne at rak si yon la ra gir miþ? 1925 te baþ la yýp, 1934 te bi tir di ði in ký lâp la rý nýn han gi si ni mil le te so ra rak yap tý? Ne re de de mok ra tik bir uy gu la ma sý var? M. Ke mal, Fet hi Bey i par ti kur ma ko nu sun da ik na et mek i çin þun la rý söy ler: Bu gün kü man za - ra mýz a þa ðý yu ka rý bir dik ta tör man za ra sý dýr. Va - ký a bi rer mec lis var dýr. Fa kat i çe ri de de dý þa rý da da bi ze dik ta tör na za rýy la ba ký yor lar... Ben öl dük - ten son ra ar kam da ka la cak o lan mü es se se bir is - tib dat mü es se se si dir. Ve he nüz ha yat ta i ken dik - ta tör o la rak a ný la ca ðým di yen M. Ke mal in de - mok ra si i le ne il gi si var? Þim di ta rih çi Me te Tun çay ý din le ye lim: Tak rir-i Sü kûn, Cum hu ri yet in kim li ði ni be lir - le di. Tak rir-i Sü kûn dan üç gün ön ce da ha öz gür - lük çü o lan Cum hu ri yet, üç gün son ra dik ta tör yal cum hu ri yet ol du. Ku ru lan cum hu ri yet Ja ko ben bir cum hu ri yet. Çün kü bun lar, halk i çin doð ru nun, i yi nin ne ol du - ðu nu bi li yor lar. Hal ka öy le faz la da nýþ ma ya ih ti - yaç la rý yok. Me se lâ 1946 ya ka dar ki se çim ler i ki de re ce li dir ya dek, yurt taþ lar gi dip de mil let - ve kil le ri ni seç mi yor. A ta türk ve ya kýn çev re si, top - lu mun ne ye ih ti ya cý ol du ðu nu bil dik le ri ne i na ný - yor lar. Bu yüz den top lu ma da nýþ ma ih ti ya cýn da de ðil ler. Bü tün me se le, ka fa la rýn da ki mo de li top lu - ma ka bul et tir mek. Tek par ti dö ne mi, de mok ra si - ye ha zýr lýk dö ne mi o la rak yo rum la ný yor ya. De mok ra si ye ha zýr la nýl mý yor muy du? Ba kýn... Öz gür lük, ay ký rý o la bil mek tir. Öz gür - lük, ha yýr di ye bil mek tir. Ýs met Pa þa, 1938 de cum hur baþ ka ný o lun ca ya dek, or ta da böy le bir öz gür lük ve de mok ra si ni ye ti yok tu. A ma 1937 de Ýs met Pa þa, A ta türk ta ra fýn dan bir denbi - re baþ ba kan lýk tan ke na ra a tý lýn ca, þo ke ol du. A ta - türk öl dük ten son ra Cum hur baþ ka ný ol du ðun da, Ýs met Pa þa nýn, A ta türk ün el a ta ma dý ðý bir þe yi ba þar mak, o nu geç mek gi bi bir der di o luþ tu. A ta - türk her þe yi yap tý, a ma de mok ra si yi ge ti re me di, o nu da ben ge ti re ce ðim de di a de ta. Pe ki or du, ku ru luþ ta ki gö re vi ni, Cum hu ri yet ku rul duk tan son ra da sür dür dü mü? Sür dür dü. M. Ke mal e, Mec lis na mý na yet ki kul lan ma hak ký ta nýn mýþ tý. Ya ni, dik ta tör lük hak la - rý ta nýn mýþ tý. Böy le ce M. Ke mal in að zýn dan çý kan her e mir ka nun kuv ve tin dey di ve Mec lis na mý na yet ki kul lan ma hak ký, ü çer ay lýk sü re ler le u za tý lý yor - du. M. Ke mal, 1922 de Ar týk lü zum yok de di ve hak u za týl dý. Sa de ce, Baþ ko mu tan lýk, son suz o la rak M. Ke mal de kal sýn di ye bir ka rar ve ril di. Bu nu söy ler ken, Ka nun-î E sa si ge re ðin ce, baþ ku man da - nýn pa di þah ol du ðu nu da a kýl da tut mak lâ zým. Pa di þa hýn yet ki si, M. Ke mal e mi geç ti bu du - rum da? M. Ke mal e geç ti. Za ten Cum hur baþ - ka ný o lun ca, A ta türk ün si vil ol du ðu nu dü þün - mek yan lýþ (Ta raf, ) Jo e Bi den, baþ ka han gi ya lan lar la Tür ki ye yi Ý - ran a, Su ri ye ye yön len dir me ye ve sa vaþ ma ya ik - na et me ye ça lýþ tý? Bu ya lan lar dan kur tul ma dýk tan son ra bi ze ra - hat yok, hu zur yok! Bu ne bi çim kun du ra! Yi ne böy le zor bir gün, yi ne Van da dep rem var. Tür ki ye nin her ye - rin den u la þý yor yar dým lar Ha rýl ha rýl ça lýþ týr mýþ, kalk mýþ git miþ yo lu na. De re te pe düz le ne rek Kay se ri ye va rýl mýþ. Kam yon þo fö rü mo la ver di ði yer de, es ki miþ a yak ka bý la rý na þöy le bir ba kýn mýþ: Ye ni le sek de miþ, i çin den. Kay se ri den ge çer ken bir ka va fa uð ra - mýþ; bir kun du ra be ðen miþ. Be de li ni öð - ren mek i çin sor muþ: Kaç pa ra bu, bey ba ba? Ge len ce vap ga yet net: Al tý kâ ðýt. Þo för, kun du ra cý ya al tý li ra yý ö de yip, a - yak ka bý la rý da a yak la rý na giy dik ten son ra at la mýþ kam yo nu na; düþ müþ Van ýn yo - lu na. Yo la düþ müþ düþ me si ne de, pe dal - la ra her ba sýþ ta a yak ka bý bü yü müþ. U zun yay la, Ma lat ya, E la zýð, Muþ ve Bin göl; der ken, du ra kal ka Gü roy - mak tan ge çe rek Rah va Dü zü ne va rýl - mýþ. Þo för kam yo nu nu bir su ba þý na çek miþ; Hem mo tor din len sin, hem de þu cam la rý yý ka ya yým di ye dü þün - müþ. Yý ka mýþ, yu muþ, a ma su yu gö ren a yak ka bý ya mul muþ. Van a var mýþ, a - yak ka bý da ðýl mýþ. Me ðer a yak ka bý nýn, her ta ra fý ta mam da ta ba ný kâ ðýt tan, ya ni mu kav va dan ya pýl mýþ. Gö rev bi tip ay ný yol dan dö ner ken, þo för, o bel de ye uð ra yýp kun du ra cý ya var mýþ. Dük kân sa hi bi ne a cý bir si tem et miþ: Ba ba cý ðým, bu kun du ra bir se fer de da ðýl dý! de yip, e lin de ki a yak ka bý la rý gös te rin ce, kun du ra cý, hak lý a dam e - da sýy la: Oð lum! Ben sa na Al tý, kâ ðýt de dim ya de yi ver miþ. Þa þý la cak bir piþ kin lik gös ter miþ. Bi ri kan mýþ a da ma, bi ri yan mýþ ha ra - ma! Kay se ri nin a dý çýk mýþ, a ma bir çok yer de bu nu ma ra Sa tý cý lar sat mak i çin her yo la baþ vu ru yor. He lâl, ha ram; doð - ru, yan lýþ ku la ðý na gir mi yor. Müs lü man bir top lum da ya pý la cak þey mi bu? Sa a - det li A sýr dan bir ti ca ret ör ne ði: Ce rîr b. Ab dul lah, Ru sûl-i Ek rem e (asm) ge le rek Ýs lâ mi ye ti ka bul et miþ. Ge ri dö nüp gi der ken Re sûl-i Ek rem (asm), el bi se sin den tu ta rak Ce rîr i ken - di si ne doð ru çek miþ ve ti ca ret te al dat - ma ma sý ný, her ke se doð ru söy le yip na si - hat te bu lun ma sý ný þart koþ muþ. Bun dan son ra Ce rîr; Ýþ te mal, iþ te ku sur la rý ve iþ te fi ya tý. Ýs ter al, is ter al ma der miþ müþ te ri le ri ne. Sen böy le lik le bir þey ka za na maz sýn di yen le re i se, Ce rîr: Biz Re sûl-i Ek rem e söz ver dik. Ka - zan sýn ka zan ma sýn ver di ði miz söz den dö nen de ði liz di ye ce vap ve rir miþ. Ýþ te bi ze, sa ha be den bir ti ca ret ör ne ði! E fen di miz (asm) in san lý ða ses le ne rek son nok ta yý koy muþ ya: Bi zi al da tan biz den de ðil dir. Te va fuk; ilk i ki cüm le ha riç ol mak ü - ze re bu ya zý mý Van dep re min den ön ce yaz mýþ ve bil gi sa ya rým da tu tu yor dum. Ko nu doð ru dan Van dep re miy le il gi li ol - ma dý ðý i çin, ön ce li ði baþ ka ya zý lar al dý. A ma þu gün ler de, o gün le rin tek ra rý ný tak dir et ti Ý lâ hî. Sö zün bu ra sýn da, bü tün Van hal ký na en sa mi mî duy gu la rým la geç miþ ol sun di yo - rum. Rab bim bu a cý la rý bir da ha ya þat ma sýn. Gýybet dinlemek Ke nan Sert: 1- Gýy bet din le yen ya pan gi - bi ol du ðu na gö re is te ye rek ve ya is te me - ye rek din le di ði miz gýy bet ten so rum lu mu yuz? 2- Ca mi de ce ma at ten ba zý la rý na - maz son ra sýn da tes pih çe ker ken tes pi hi a yak la rý a ra sý na gi re cek ka dar a þa ðý da tu - tu yor lar. Bu nun bir sa kýn ca sý var mý dýr? Kur ân, Ku lak, göz ve kalp; bun la rýn hep si de yap týk la rýn dan me sul dür. 1 bu yu ru yor. E bu d-der da nýn ri va ye tiy le Sev gi li Pey gam be - ri miz (asm) bu yur du ki: Kim Müs lü man kar de - þi nin þe ref ve na mu su nu sa vu nur sa, Al lah da ký - ya met gü nü o nun yü zü nü ce hen nem den ko rur. 2 Gýy be ti ya pan dil; di li kul la nan kalp; gýy be - ti din le yen i se ku lak lar dýr. Yu ka rý da ki â yet her ü çü nü de me sul tu tu yor. Pey gam ber E fen di miz in (asm) müj de siy le; bir Müs lü man ýn gýy be ti ya pýl dý ðýn da, o Müs lü - man ýn þe ref ve na mu su nu sa vun mak i se, ce hen - nem den ko run ma ya se bep tir. Gýy bet yap mak ve ya is te ye rek din le mek me su li ye ti ge rek ti rir. Ýs te me ye rek ku lak mi sa fi ri ol mak i se, in þa - al lah af o lur. Her gü na hýn töv be si ol du ðu gi bi, gýy bet yap - ma nýn ve ya is te ye rek din le me nin de töv be si var dýr: Be di üz za man Haz ret le ri gýy bet ya pan ve ya din le yen i çin töv be yo lu nu þöy le gös te ri - yor: E ðer gýy bet et ti ve ya hut is te ye rek din le di; o va kit Al la hüm ma ðfir le nâ ve li me ni ðteb nâ - hü (Al lah ým! Bi zi ve gýy be ti ni yap tý ðý mýz ki þi yi ba ðýþ la) de me li, son ra gýy bet e di len a da ma ne va kit rast gel se, Be ni he lâl et de me li. 3 Tes pih ta ne le ri ne ge lin ce Tes pih ta ne le ri sa de ce çe ki len tes pi hin a de di ni gös te ren bir a - raç týr. Bu ta ne ler de herhan gi bir kut sal lýk yok - tur. E sas o lan kalp te ki tak va ve Al lah kor ku su - dur. Al lah a yük se len de bu dur. Kur ân ýn bo ðaz la nan kur ban lar la il gi li þu i - fa de si ni tes pih ta ne le ri i çin de de ðer len di re bi li - riz: Bo ðaz la nan kur ban lýk hay van la rýn ne e ti, ne de ka ný Al lah a u laþ maz; Al lah a u la þa cak o - lan, si zin tak va nýz dýr. 4 Düþen deðerin telâfisi Di yar ba kýr dan Se day Sal mi: Bir ya ký ný - ma al týn de ðe ri ü ze rin den 600 TL borç ver dim. Son ra al tý nýn de ðe ri ar týn ca i - lâ ve de ðe ri ver me yi ka bul et me di ve 600 li ra dan faz la a lýr sam ba na ha ram o la ca ðý ný söy le di. Doð ru su ne dir? Ön ce lik le, ma dem ki siz borç pa ra ver di niz; bu, Al lah ka týn da karz-ý ha sen dir, se vap týr. Si zin bu i - yi li ði ni zi de vam et tir me niz ve e ðer müm kün - se ar tan de ðe ri ba ðýþ la ma nýz fa zi let tir, se va býn de va mý dýr, Al lah ýn rý za sý ný mu cip tir. Borç pa ra dan men fa at le nen ta raf i çin de fa zi let ve se vap lâ zým dýr. Ma dem ki bir ya ký nýn dan borç pa ra a la rak, mad dî des tek sað la mýþ ve ö nem li bir i þi ni gör müþ; bor cu nu ö de ye ne ka dar pa ra e ðer de ðer kay bet miþ se, borç lu su nun pa ra sý ný ko ru - mak o nun i çin de bir gö rev dir. Ya ni ö de me za - ma ný na ka dar enf las yon ma ra zý dolayýsýyla borç al dý ðý mýz pa ra nýn de ðe ri düþ müþ se, o nu te lâ fi et - mek, ya ni dü þen de ðe ri i lâ ve et mek fa iz de ðil dir, borç lu muz i çin bu pa ra ha ram de ðil dir. Borç kul la nan ta raf o la rak da bu te lâ fi bi zi kul hak kýn dan kur ta rýr. Ya ni fa zi let ve se vap bun da dýr. Her i ki ta raf i çin i se, her halükâr da, he lâl - leþ mek þart týr. Cerbezeden Allah a sýðýnmalý Ýs tan bul dan Cen giz Bey: Bir tar týþ ma es - na sýn da bir ar ka daþ, Al lah ne den var ki? di ye sor du. Bu so ru yu ce vap lan dý ra ma dý - lar. Bu so ru ya ne söy le ne bi lir? Bu so ru tam bir cer be ze! Ak lýn bu lun du ðu yer de cer be ze ek sik ol mu yor. Þey tan böy le cer be ze ler le ak lý yol dan ve baþ tan çý ka rý yor. Bu so ru la rý akl-ý se lim sor maz. Akl-ý se lim Al lah ýn var lý ðý ný sor gu la maz, ken di var lý ðý ný sor gu lar; Biz ne den va rýz? di ye so rar. Ýlk çað da so fes ta i ler Al lah ýn var lý ðý ný ka bul et me mek i çin kâ i na tý ve her þe yi in kâr et miþ - ler; Hiç bir þey yok tur de miþ ler di. A ma in san lý ðýn ka hir ek se ri ye ti bu ka na at te ol ma dý ve ol ma ya cak. Ka hir ek se ri yet bir Va - ci bü l-vü cud a i na ný yor; var lýk la rý, kâ i na tý ve her þe yi O nun ya rat tý ðý na i na ný yor. Böy le uç sap kýn dü þün ce le re kar þý sa býr lý ol - mak, ne re ler de a þa ma dý ðý so ru la rý var sa da ha ö ze i ne rek ce vap la mak ve ya il gi ve ir ti ba tý sür - dür mek lâ zým. Bu so ru yu tah rik e den, da ha alt ta da ha baþ ka so ru la rý da var dýr mut la ka. Ze min so ru la rý ný çö zün ce üst te ka lan bu cer - be ze ken di li ðin den çö züm len miþ o la bi lir. Her ha lü kâr da i le ti þi mi ko par ma mak ge re kir. Dip not lar: 1- Ýs ra Sû re si: Ri yaz üs- Sâ li hîn Ter cü me ve Þer hi,: 5/ Mek tu - bat, s Hac Sû re si: 37. Jeo Biden in yalanlarý fer sa dog ni as ya.com.tr Haf ta lar dýr gün dem de ki sý cak lý ðý ný ko ru yan Der sim tar týþ ma sý, top - lum da dip a kýn tý sý þe klinde sey re - den i ki fark lý vic da nýn, i ki ay rý dün ya gö - rü þü nün, i ki zýt yön lü ka na a tin, da ha be - lir gin þe kil de fark e dil me si ni sað la dý. Bu i ki zýt cep he nin bir ta ra fýn da Ke ma - list ler mev zi len di; di ðer ta ra fýn da de - mok rat lar saf tut tu. Bir ta raf ta res mî gö rüþ sa hip le ri yer al - dý; di ðer ta raf ta hür dü þün ce li in san lar ke net len di. Bir ta raf ta ka tý yü rek li ja ko ben ler dur - du; di ðer ta raf ta maz lû mun â hý ný ru hun - da, vic da nýn da his se den ler yer al dý. Bir ta raf ta fi kir nâ mu su, ka lem hay si ye ti "hak ge ti re" züm re si ne da hil o lan lar di zil - di; di ðer ta raf ta vic da ný ný sat ma yan, ka le - mi ni ki ra lat ma yan hay si yet li in san lar çý - kýp çiz gi si ni bel li et ti. Top lum ge ne lin de bu tarz bir ku tup laþ - ma ha li ya þa nýr ken, med ya da "a mi ral ge - mi si" di ye i sim ya pan Hür ri yet ga ze te sin - de de, ö zel lik le i ki po pü ler kö þe ya za rý a - ra sýn da de rin mi de rin bir "Der sim çat la - ðý" or ta ya çýk tý. Yýl maz Öz dil, res mî gö rüþ is ti ka me tin - de dil dö ke rek, ön ce Ýn gi liz ar þiv le rin den, ar dýn dan Tür ki ye'de ki res mî ar þiv ler den bel ge ler gös ter di. Kö þe sin den þu nu de mek is te di: "Ý dam e - di len Sey yit Rý za ve a va ne le ri eþ ki ya dýr, is - yan cý dýr, do la yý sýy la ce za yý hak et miþ ler - dir. Ay rý ca, Der sim li ler çok sa yý da Türk as ke ri ni öl dür dük le ri i çin, on la ra re vâ gö - rü len mu a me le de meþ rû dur ve ka çý nýl - maz ol muþ tur." Bu gö rü þün tam zýd dý yö nün de ya zý lar ya zan ay ný ga ze te den Ah met Ha kan i se, i - sim be lirt me den Yýl maz Öz dil'e ay nen a - þa ðý da ki di li kul la na rak çok net ce vap lar ver di. (Bi rin ci ya zý dan...) "CHP Tun ce li Mil let ve ki li Hü se yin Ay - gün 'Ta raf sýz Böl ge de ko nuþ tu. "Tam i ki sa at bo yun ca... Sa hi ci li ðiy le et - ki le di, hak ka ni ye tiy le et ki le di, te va zu suy la et ki le di, sa mi mi ye tiy le et ki le di, bil gi siy le et ki le di, an la tý mýy la et ki le di. "Öy le bir ko nuþ tu ki... "O ko nuþ tuk ça göz le ri miz ya þar dý, u - tanç tan kýp kýr mý zý ke sil dik. "O ko nuþ tuk ça is yan et tik, mer ha met - siz li ðin böy le si ne la net o ku duk. "O ko nuþ tuk ça ken di mi zi 1938 in Der - sim in de gi bi his set tik. "O ko nuþ tuk ça Mun zur Ça yý ndan gün - ler ce a kan ka ný gör dük... "O ko nuþ tuk ça sün gü len dik, ma ki ne li - ler le ta ran dýk. "Ve en so nun da, 'Ar týk he pi miz Der - sim li yiz' de dik, di ye bil dik." * * * Yer li ya ban cý bel ge ler le Der sim kat li â - mý na ký lýf ge çir me ye ça lý þan Öz dil'e, Ah - met Ha kan i kin ci bir ya zý sýn da da son söz ka bi lin den þu kar þý lý ðý ver di: "Ne ya par san yap; "Ýs ter Fran sýz ýn ar þi vi ni te pe mi ze yýð, is - ter Ýn gi liz in... "Ýs ter Ce lal Ba yar ýn ru hu nu ça ðýr, is ter Ýs met Pa þa nýn... s ter 40 gün te pe mi ze bel - ge bo ca et, is ter 80 gün... "Bo þu na ça ba la ma... Mun zur Ça yý nda gün ler ce a kan ka ný te miz le ye mez sin. "Çün kü... Kan de di ðin, bel gey le te miz len - mez." (Agg, 1 5 A ra lýk 2011) Fikir camiasýnda Dersim çatlaðý "Ye ni hâl"le rin be de li Her ye ni lik ha re ke ti nin þüp he siz ken di ne has bir be de li var dýr. An cak, ih - ti yaç lar za ru ret de re ce si ne çýk - tý ðý hal de, bir ye ni len me ye ya - hut ye ni bir dü zen le me ye gi dil - me di ði tak dir de, ö de ne cek be - del çok da ha a ðýr o la bi lir. Bu cüm le den o la rak, Sul tan I I I. Se lim dev rin de ya pý lan re - form ni te li ðin de ki ye ni dü zen - le me le rin de ken di ne gö re bir fa tu ra sý ol muþ tur. Lâ kin, dev le - ti a yak ta tu ta bil mek ve hü kû - met çar ký ný dön dü re bil mek i - çin de ýs lâ hat ve ya te ced düt de ni len ye ni dü zen le me le re git mek ten baþ ka ça re kal mý yor. Ö zet le: De ði þen za man, me - kân ve þart lar i çin de "iz mih - lâl"e uð ra ma mak i çin, "ye ni hâl"e uy gun po li ti ka lar ge liþ tir - mek ka çý nýl maz ol mak ta dýr. Bu ký sa cýk ha týr lat ma dan son ra, Sul tan I I I. Se lim'in hem tah tý na, hem de ha ya tý na mal o lan ye ni lik/re form ha re ket le - ri ni an lat ma ya kal dý ðý mýz yer - den de vam e de lim. 3) Dip lo ma si i le sa vaþ tak tik ve stra te ji le ri hu su sun da kay da de ðer ge liþ me ler ya þan dý. Bir ta raf tan, harp ha lin de ki dev let ler le sulh/ba rýþ yap ma ci - he ti ne gi dil di. Bir ta raf tan da nis - be ten dost gö rü nen Av ru pa dev - let le riy le dip lo ma tik te mas lar sýk - laþ tý rýl ma ya ça lý þýl dý. Me se lâ: Pa - ris, Lon dra, Vi ya na ve Ber lin'de da i mî el çi lik ler a çý la rak, dip lo ma - si de ö nem li a tak lar ya pýl dý. Ö te yan dan, bil has sa or du - nun mo der ni zas yo nu ve as ke - rin ta li mi ko nu sun da bü yük gay ret ler gös te ril di. Av ru pa'da sa ha sýn da uz man ol muþ su bay lar as ke rin e ði ti mi i çin ge tir ti lip gö rev len di ri lir ken, ay rý ca harp sa na tý na (fenn i harp) da ir bir çok ki tap da Türk - çe'ye ter cü me e di le rek mat ba a - lar da ba sýl dý mer kez i le taþ ra da - ki or du bir lik le ri ne da ðý týl dý. Ba zý la rý nýn i si mi hay li ce u - zun o lan bu ki tap la rýn, il gi li ko mu tan ve dev let a dam la rýn - ca o kun ma sý, Pa di þah I I I. Se - lim ta ra fýn dan ay rý ca tav si ye e - di li yor du. Me se lâ, Müs tah kem Mev ki le re Ta ar ruz ve Mü da fa - a i sim li ki tap hak kýn da pa di þa - hýn þu söz ler le tav si ye de bu - lun du ðu kay de di li yor: "Bu kâ - fir le rin mu ha re be le ri a ca ip tir. Mey da na çý kýp mer da ne mu - ha re be et se ler, hiç mü lâ ha za et mem. Lâ kin öy le et mi yor lar. Be nim ter cü me et tir di ðim Go - ban (Va u ban) nâm ki tap, mü - ta le a e dil se mâ lum o lur." (En ver Zi ya, Os man lý Ta ri hi V/63.) 4) Mat bu at sa ha sýn da ki dur - gun lu ða son ve ri le rek, ki tap ba sý mý na iþ ler lik ka zan dý rýl dý. Ýb ra him Mü te fer ri ka'nýn kur - muþ ol du ðu mat ba a, u zun sü re - dir mu at tal va zi yet te du ru yor du. Sul tan I I I. Se lim za ma nýn da, hem bu mat ba a fa a li ye te ge çi - ril di, hem de ye ni mat ba a lar te sis e dil di: Has köy'de ku ru lan Mü hen dis ha ne Mat ba a sý i le A - na do lu ya ka sýn da ku ru lan Üs - kü dar Mat ba a sý gi bi. He men ha týr lat mak ge re kir ki, bu mat ba a lar da sa de ce Av - ru pa'dan ter cü me e di len harp sa na tý na da ir e ser ler de ðil, ay ný za man da hem Türk çe te lif o lu - nan, hem de A rap ça ve Fars - ça'dan ter cü me e di len ka mus ve lû gat nâ me le rin ba sý mý da ya pý lý yor du. A yýn tap lý A sým E - fen di nin ter cü me le ri gi bi... Böy le lik le, Ýs tan bul ve taþ ra - da ki kü tüp ha ne ler ye ni ye ni e - ser ler, kà mus lar ve lû gat lar la zen gin leþ ti ril miþ o lu yor du. 5) U zun za man dýr laç ka laþ - mýþ bu lu nan dev le tin mer kez ve taþ ra teþ ki lâ týn da da ba zý de - ði þik lik le re gi di le rek ö nem li ye - ni lik ler ya pýl dý. Ha sýl o lan laç ka lýk lar se be biy - le, ve zir ler, va li ler, pa þa lar, hat ta ka dý lar gi bi yük sek se vi ye de ki ba zý me mur lar, yet ki le ri ni kö tü - ye kul la na rak hak sýz lýk, yol suz - luk, zor ba lýk, rüþ vet ve ben ze ri suç la rý ir ti kâb e di yor du. Bu ir ti kâ býn ö nü ne geç mek, hiç ol maz sa ha ta la rý as ga ri ye in dir mek mak sa dýy la, dev let ka týn da ye ni bir ta kým ted bir le - rin a lýn ma sý ka rar laþ tý rýl dý. Ön ce lik le, ye ni or du po li ti - ka sý nýn mad dî (fi nans) ci het te sek te ye uð ra ma ma sý i çin, ye ni bir kà nun nâ me i le "Ý rad ý Ce - dit Def ter dar lý ðý" ku rul du. Bu ye ni teþ ki lât, da ha ev vel ku rul - muþ bu lu nan "Tâ lim li As ker Nâ zýr lý ðý"na bað lan dý. Bu nun ya ný sý ra, ge niþ dev let teþ ki lâ tý nýn "mül kî i da re"sin de de ye ni bir dü zen le me ye gi dil di. Ö zet le, A na do lu ve Ru me li coð raf ya sý, ye kûn 28 vi la ye te tak sim e dil di. Va zir le rin sa yý sý da bu na gö re ye ni den a yar lan dý. Dev le tin en yük sek mev ki de ki i da re ci me mur la rý sta tü sün de o - lan ve zir ler i çin, ön ce lik li o la rak ah lâk, sa býr, sa dâ kat ve me ta net norm la rý e sas ka bul e dil di. Pa di þah i le Sad râ za mýn it ti fa ký i le se çi le cek o lan ve zir le rin eh li - yet siz, de re be yi ve men þei be lir siz kim se ler den ol ma ma sý na dik kat ve has sa si yet gös te ril me si hu su su da, ay rý bir kà nun nâ me i le res mi - ye te ka vuþ tu rul du. Ay ný mül kî is lâ hat çer çe ve - sin de, va zi fe ma hal li ne git me te nez zü lü gös ter me yen ka dý lar (ad lî o to ri ter) i çin de þu hü - küm ge ti ril di: Þer'î bir mâ ze - ret le ri bu lun ma dýk ça, va zi fe ye ri ne git me mez lik e de mez ler. Islâhat ve yenilik hareketleri (2)

6 6 8 ARALIK 2011 PERÞEMBE EÐÝTÝM Y Deðiþim, çocuk ve deðiþmeyen deðerler M. ALÝ KAYA ÝKÝ ne vi i lim var dýr. Bi rin ci si, ha ya tý ko lay laþ tý ran i lim. Bu fen il mi dir. Ý kin ci si ha ya ta an lam ka tan i lim. Bu i se din ve ah lâk il mi dir. Ha yat ta de ði þen sa de ce ha ya týn ko lay laþ ma sý dýr. Bu nu fen nî ve tek nik ça lýþ ma lar sað la mýþ týr. Tek nik ve tek no lo jik ge liþ me ler dý þýn da in san la rýn mad dî ve ma ne vî ih ti yaç la rýn da bir de ði þik lik yok tur. De ði þen ha yat þart la rýn da de ðiþ me yen in sa nî ve ru hî de ðer ler var dýr. Bu de ðer le ri þöy le sý ra la ya bi li riz. Te mel ih ti yaç lar: Her in sa nýn ya þa ma ya ih ti ya cý var dýr. Ha ya týn de va mý i çin i se ye mek, ba rýn mak ve gi yin me ih ti ya cý dýr. Bu te mel ih ti ya cý gi der mek ya þa mak i çin ye ter li dir ve tek no lo jik ge liþ me ler de bu ih ti ya ca da ha ko lay yol dan ce vap ver mek i çin ge rek li dir. Se vin me ve mut lu ol ma ih ti ya cý: Her þey den ön ce me sut ol ma yý öð ret me li yiz. Ne þe li ol mak, an la yýþ lý ol mak, mem nun ol mak ve mem nun et mek, ha di se le ri ol du ðu gi bi ka bul Ev (hâ ne) ü ze ri ne EV LER in san la rýn ba rýn mak ve hu sû si ha yat la rý ný ge çir mek ü ze re ya þa dý ðý yer ve me kân lar dýr. Ay rý ca mes ken, beyt, dâr, ku lü be, tü nek de nil di ði gi bi ka dýn ve a i le mâ na la rýn da kul la nýl mak ta ve in san lar dan baþ ka on la rýn hay van la rý ný da ba rýn dý ran me kân ve sý ðý ný lan yer o la rak da i fâ de e dil mek te dir. Ev; gö çe be ler de ça dýr, o ba o la rak da i sim len di ri lir. Bu nun ya nýn da es ki Türk ev le ri u mu mi yet le ker piç ten o lup, a ðaç la rýn çok ça kul la nýl dý ðý ev ler de her þey dü þü nül müþ tür. O tur ma ve ya tak o da la rý, yük lük ler, raf lar, ban yo yer le ri, bah çe ve av lu lar, hay van la ra ay rý lan ba rý nak lar mut la ka o lur du. Dam da de ni len kýþ lýk ev le rin ya ný sý ra bah çe ler de de yaz lýk ev ler o lur ve bun lar u mu mi yet le ah þap a ðýr lýk lý dýr. To ros lar da bu ev le re kar pýþ ta (kar puþ ta), Ka ra de niz de pas ka de nil mek te dir. Du ru mu i yi o lan la rýn ev le ri da ha gös te riþ li ve i ki, üç kat lý in þa e di lir, so fa ve ey van la rý (sun dur ma la rý) bu lu nur du. Bey ko nak la rý bun la ra en i yi mi sal dir. Bir ve ya i ki kat lý, bil has sa bah çe li bir e vi hâ yal ve ü mid et mi þim dir. Böy le si bah çe li ev le re dâ i ma im ren mi þim dir. Bah çe si ne a ðaç ve çi çek ler den baþ ka mev si mi ne gö re seb ze ler e kip ye tiþ ti rir, son ra da bir a ðaç al tý na yer leþ ti ril miþ pey ke le re (se di re) ku ru lur tah ta ma sa nýn ba þýn da din le nir ve ye me ði mi yer i çer, a su de bir þe kil de ki ta bý mý o ku rum. Ý þi ni bi len bir me mur o la ma dý ðým dan mý dýr, ne dir? Bu ya þý ma ka dar böy le bir im kâ na ka vu þa ma dým. Bun dan son ra da müm kün gö rün mü yor. Ýþ te böy le bir ev de ken di me a it bir o da o la cak, du var la rý ki tap raf la rýy la kap lý ve uy gun bir ye rin de ça lýþ ma ma sam hep ar zum ol muþ tur. Ay rý ca, e vin i çeri sin de do la þan ve in sa na mû nis bir ar ka daþ o lan bir ke di nin bu lun ma sý ne ka dar gü zel o la cak týr. Öð ret me nin uy gun ça lýþ ma ze mi ni o lan e ve ih ti ya cý ol du ðu ka dar, öð ren ci nin de der si ni ra hat ça ça lý þa bi le ce ði va sat ta bir yu va ya ve hat ta ken di ne a it bir o da sý ol ma sý na lü zum var dýr. Böy le si bir im kân mev cut sa, bu ne gü zel bir hâ let tir. Ve her mes lek sa hi bi i çin ol du ðu gi bi, kul la nýþ lý ve hu zur lu bir ev, öð ret me nin ve öð ren ci nin ba þa rý sý ný art týr ma da mü him bir rol oy na ya cak týr. Her ney se, gü nü müz de es ki nin bir-i ki kat lý, bah çe li müs ta kil ev le ri ye ri ne çok kat lý ve hat ta si te ler ha lin de bi na lar da ya þý yo ruz. Bu nun la be ra ber es ki kom þu luk lar ve da ya nýþ ma, gi dip gel me ler yok. Beþ da i re li a part man lar da bi le beþ a i le den bel ki de ü çüy le bi le gö rü þü lüp ko nu þul mu yor. Hâl bu ki ev ler, a i le nin mut lu bir þe kil de ya þa dý ðý yer ol mak la be ra ber ge lip git me le rin, dost luk la rýn ku rul du ðu ve de vam et ti ði me kân lar dýr da. Ev le ri miz her ba kým dan in san i çin lü zum lu yer ler dir ve ya ra tý lýþ i ca bý vaz ge çil me zi dir. Ba rýn ma dan baþ ka sý ðýn ma, ko run ma ve ser best lik i çe ri sin de hür ce ya þa ma sý na im kân ve ren ma hal dir de. Zi ra; Be di üz za man Haz ret le ri ne gü zel i fâ de e di yor: Ýn sa nýn, hu su san Müs lü ma nýn ta has sun gâ hý ve bir ne vi Cen ne ti ve kü çük bir dün ya sý hâ ne si i le a i le ha ya tý dýr. E vet, in sa nýn ve a i le nin ka le si hük mün de o lan ev de ki ha yat, prob lem siz ve mut lu luk i çer isin de ya þa ný yor sa, da ha dün ya da ne is te nir? Ben þah sen bu nu nef sim de ya þý yor ve mü þa he de e di yo rum. En ra hat et ti ðim ve git me ye can at tý ðým yer e vim ol mak ta dýr. Za ten in san la rýn ço ðu, bir o da da ol sa ken di e vim ol sun ve ya e vim gi bi si yok di ye rek bu nun e hem mi ye ti ni her dâ im di le ge tir mek te dir ler, ves se lâm. et me si ni öð ret me miz ge re kir. Ýn san ha ya týn da ki ne þe li an lar, me sut ha tý ra lar kuv vet li bir þah si yet te þek kü lü nü ne ti ce ve rir. Kü çük mü kâ fat lar la gü zel se ci ye le ri ve ba þa rý la rý des tek le mek ve böy le ha di se le ri i yi de ðer len dir mek ge re kir. Sev gi ih ti ya cý: Sev gi in sa nýn en bü yük ih ti ya cý dýr. Her in san se vil mek is ter, se vil me yen sev me yi de bi le mez. Sev gi, â ni ve ge lip ge çen de ðil, gü ne þin do ðu þu gi bi gü ve ni lir ol ma sý ný is ter ler. Ço cuk lar sa de ce se vil me yi de ðil, se ven bir in san ol ma yý da öð ren me li dir ler. Bu da bü yük le rin den gö re rek öð re ni lir. Dü rüst lük: Dü rüst lük ve doð ru luk, ya lan söy le me mek, ver di ði sö zü ye ri ne ge tir mek tak di re þa yan ve sah te ol ma yan dav ra nýþ lar e din mek þah si yet bü tün lü ðü nün ve fa zi le tin ön þar tý dýr. Bir ço cuk o ku la gel me di ði za man ya lan söy lü yor sun de nil di ði za man be nim a i lem ya lan söy le mez, ben de söy le mem di ye bil me li dir. Ýn san dü rüst lü ðü öð ren mek le pü rüz süz, ta viz siz ve te na kuz dan u zak bir ha yat la ka za ný lýr. Ba zý iþ le ri ken di ba þý na yap ma sý ný öð ren me li ve ha ta la rý ný tas hih e de bil - me li dir. Ku sur la rý ka bul et mek dü rüst lük tür. Ce sa ret: Ýn san dü rüst ya þa ya cak sa ce sa re te mut la ka ih ti ya cý o la cak týr. Ha ya týn i yi ve kö tü ta raf la rý ný gö ðüs le ye bil me li, ha ya týn kö tü te sir le ri ne ka pý lýp kal ma ma lý dýr. Ço cuk la rý ha ya týn ger çek le rin den u zak tut ma ma lý dýr. Ö lüm, ka za, has ta lýk gi bi her ne vi ha ya týn ger çek le ri i le yüz leþ me li ve bun lar la il gi li va zi fe le ri yap ma lý dýr. Ýn san lar her za man bir bir le ri ni sev mez ler ve a ra la rýn da kin ve düþ man lýk var dýr ve bun la rýn se bep le ri ni öð ren me li dir ler ve bun lar la ce sa ret le mü ca de le e dil me si ge rek ti ði de öð re til me li dir. Bu ko nu da ço cuk la rýn bi rer kah ra ma na ih ti yaç la rý var dýr. Bu kah ra man ya bir ba ba ve ya bir öð ret men ol ma lý dýr. Ý nanç: Ha ya ta an lam ka tan ve dün ya yý an lam lý ký lan en ö nem li de ðer i man dýr. Ý man i le in san dün ya nýn ve in sa nýn ya ra tý lýþ a ma cý ný kav rar, ha ya týn ve ö lü mün an la mý ný bi lir ve öl dük ten son ra ki ha yat hak kýn da bil gi sa hi bi o lur. Bu sebep le du â ve i ba de tin ço cu ðun dün ya sýn da ki an la mý çok bü yük tür. Þa yet ço cuk dün ya ya ve kâ i na ta hük me den, Top lu mu muz da sýk ça baþ vu ru lan bir dav ra nýþ tar zý o lan þid det; grup i çi o to ri te sað la mak i çin kar þý ta ra fý kont rol al tý na al mak, sin dir mek, öz gür lük le ri ký sýt la ya rak ken di is tek le ri doð rul tu sun da ha re ket et me si ni sað la ma ya yö ne lik uy gu la nan, za rar ver me ye yö ne lik bir psi ko lo jik dav ra nýþ tü rü dür. Psi ko lo jik dav ra nýþ tü rü o lan þid de ti; söz lü þid det ve fi zi kî þid det o la rak i ki ye a yý ra bi li riz. E ði tim-öð re tim sis te mi ü ze rin den ko nuþ mak ge re kir se; Öð ret me nin öð ren ci le ri ne kýz ma sý, ba ðýr ma sý, ha ka ret et me si, a þa ðý la ma sý, teh dit et me si söz lü þid det; da yak at ma sý, döv me si, to kat vur ma sý, darp et me si gi bi du rum lar da fi zi kî þid de te gi rer. A i le i çi þid det, iþ ye rin de þid det, hay van la ra þid det, ak ran zor ba lý ðý o la rak þid det gi bi bir çok yel pa ze de þid det, var lý ðý ný sür dür mek te dir. Bu ma ka lem de da ha çok söz lü þid det kav ra mý ü ze rin de du ra ca ðým. Ön ce sin de i se, kýz gýn lýk ve öf ke nin dý þa yan sý ma sý o la rak ta ným la ya bi le ce ði miz söz lü þid det in, or ga niz ma ü ze rin de o luþ tur du ðu tah rip kâr et ki yi an la ya bil mek i çin bi lim a dam la rý nýn yap mýþ ol du ðu ça lýþ ma la ra göz a ta lým. Bi lim a dam la rý kýz gýn ve öf ke do lu bi - ri nin, i çe ri sin de kü çük bö cek le rin bu lun du ðu bir cam tü pe üf le me si ni sað la mýþ, a ra dan bir kaç da ki ka geç tik ten son ra i se bö cek le rin öl dü ðü ne þa hit ol muþ lar dýr. Bu nun se be bi i se, kýz gýn lýk ve öf ke a nýn da bir in sa nýn so lu ðu va sý ta sýy la tok sin (to xi um-ya ni ze hir) sa çý yor ol ma sý dýr. Kü tah ya nýn As lan bey Ýl köð re tim O ku lu nun 7. sý nýf öð ren ci le ri de su ya koy duk la rý no hut lar i le il ginç bir de ney ger çek leþ tir miþ ler. Ý ki ay rý ka va no za no hut ko ya rak, dü zen li bir þe kil de bir ay bo yun ca bi ri ne gü zel söz ler söy le yip ö te ki ne i se ha ka ret ler e dip a ra da ki far ký in ce le miþ ler. Gü zel söz söy le dik le ri ka va noz da ki no hut lar ta ze li ði ni ko ru du ðu nu, ha ka ret et tik le ri ka va noz da ki no hut la rýn i se bo zul du ðu nu göz lem le miþ ler. Bu na ben zer bir de ne yi yýl lar ön ce Ja pon bi lim a dam la rý da ger çek leþ tir miþ ti. Bütün fi zi kî þart la rý ay ný o lan i ki fark lý or ta ma, i çe ri sin de eþ yük sel ti de su bu lu nan öz deþ i ki ka va noz bý ra kýp, her gün, gün do ðu mun da ka va noz la rýn ya ký ný na gi de rek bi ri ne Al la hu Ek ber, El ham dü lil lah, Bis mil lah gi bi gü zel söz le rin geç ti ði i fa de le ri; i kin ci ka va no za i se, La net ol sun, kah ret sin, sen den nef ret e di yo rum gi bi kö tü söz le rin bu lun du ðu i fa de le ri söy le miþ ler. Her gün ay ný þe kil de de vâm et miþ ler. Bir ay son ra sýn da i se, gü zel söz söy le dik le ri su yun ber rak lý ðý ný ko ru du ðu nu ve te miz ko ku lar saç tý ðý ný, kö tü söz söy le dik le ri su yun i se ber rak lý ðý ný kay bet ti ði ni, sa rar mýþ bir su þek lin e dö nüþ tü ðü nü ve kö tü kok tu ðu nu gör müþ ler. Pe ki, nef ret, kýz gýn lýk, öf ke; su ya, bö ce ðe, gý da ya et ki e di yor da, bun lar dan da ha has sas, na zik ve na ze nin bir ya pý ya sa hip o lan in san ru hu na et ki et mi yor ol ma sý müm kün mü? Ne ya zýk ki söz lü þid de tin en çok kul la nýl dý ðý yer ler e ði tim yu va la rý dýr. Söz lü þid de te ma ruz ka la rak ye tiþ ti ri len öð ren ci ler; u tan gaç, pý sý rýk, ken di gö rü þü nü di le ge tir mek ten çe ki nen hat ta kor kan, il köð re tim çað la rýn da i se bu kor ku so nu cu al tý ný ýs la - mer ha met li, ke rem ve ce mal sa hi bi bir rab bin ol du ðu na i na nýr sa ha ya tý çok te miz ve ya þa na bi lir bu la cak týr. Di nî i nanç, ço cuk i çin ka ran lýk bir or man da yol gös te ren gü neþ gi bi dir. Bu a ra da i nan cýn kuv ve den fi i le çýk ma sý ný da sað la ma lý yýz. Bir in sa nýn en çok muh taç ol du ðu þey mad dî þey ler den çok yu ka rý da say dý ðý mýz ma ne vî ve mo ral, ah lâ kî ve di nî de ðer ler dir. Öð ret men, bir ze kâ yý ta ma men ha zýr bil gi ler le dol du ran öð re ti ci de ðil, öð ren ci le rin ken di ken di le ri ne fi kir le ri ni ge liþ ti re bil me le ri i çin on la rý teþ vik e den bir in san ol ma lý dýr. Ýlk sý nýf lar da öð ren ci le re, ez be re ve ha fý za ya da ya nan bil gi ler, for mül ler ve te rim ler öð re til me li dir. Son ra da on la rý a sil duy gu la ra doð ru yön len dir me li dir. Hak ka ni yet, cö mert lik, doð ru luk duy gu la rý na sa hip ol ma sý i çin ça ba sarf et me li dir. Da ha son ra da þah sî fi kir sis te mi ni bul ma sý i çin ze kâ la rý ný ser best bý rak ma lý dýr. Prof. Dr. A le xis Car rel E ði tim de öð ren ci ye en çok öð re til me si ge re ken þey fa zi let tir. Fa kat en çok ih mal et ti ði miz þey de bu dur de mek te dir. Eðitimde sözlü þiddet! HALÝS SERHAT TAN Eðitimci-Yazar NOT: tan, o kul da ki þid de tin fer din ü ze rin de bý rak tý ðý et ki so nu cu ev de e be veyn le ri i le de so run lar ya þa yan, li der lik ve a raþ týr ma cý yö nü kö re len ço cuk lar ye tiþ mek te dir. Bun dan ö tü rü o kul lar da, fi zi kî þid de te son ve ril di ði gi bi söz lü þid de te de bir an ev vel son ve ril me si ge re ki yor. Þid de tin, ki þi lik ge li þi mi ü ze rin de o lum suz ve ka lý cý bir et ki o luþ tur du ðu bi lin cin de o la rak, ço cuk la rý mýz ve öð ren ci le ri miz i le di ya log la rý mý zý bu þu ur i le sür dür me li yiz. O kul lar; be lir li bir sis tem çer çe ve sin de, öð ret men le rin reh ber li ðin de bil gi yi keþ fe de rek zi hin le rin de in þa e dip ya pý lan dýr dýk la rý bir e ði tim yu va sý ol ma lý dýr. E sa sýn da e ði tim yu va sý de di ði miz o kul lar sev gi yi ba rýn dýr ma lý; e ði tim ci ler ve öð ren ci ler a ra sýn da ki i le ti þim sý cak ve sa mi mî ol ma lý dýr ki öð ren ci ler bil gi yi, o ku lu, e ði tim ci le ri sev sin ve a raþ týr ma cý bir þah si ye te bü rü nüp ge le cek te bü yük ba þa rý la ra im za a ta cak ye ni bi lim a dam la rý mýz o la rak ye tiþ sin. Ge le cek a dý na bi ze ý þýk ol sun. U mut ver sin. E ðer, öð ren ci le re bil gi ak ta rý lýr ken söz lü þid det muhtevalý bir dil kul la ný lýr sa öð ren ci ler hem bil gi den, hem öð ret men le rin den hem de o kul lar dan so ður ki, bu da ni ha ye tin de is ten me yen ne ti ce ler do ðu rur. Bu so nuç la rýn en ba þýn da i se; Di na mik ve i ler le me ci e ði tim fel se fe si ne da ya nan tab let bil gi sa yar lar, a kýl lý tah ta lar, in ter net hiz met le ri vb tek no lo jik ye ni lik ler i le gün geç tik çe ge li þen ve yük sel me tren din de o lan e ði tim sis te mi miz hak et ti ði de ðe ri gör me miþ ol ma sý ge lir. Bütün e ði tim ci le rin, öð ren ci le rin sev gi di li i le yak laþ ma la rý te men ni si i le sað lý cak la ka lýn. Geç ti ði miz gün ler de kan tin de o tu rur ken, bir grup öð ren cim ya ný ma yak la þýp be nim le ko - nuþ mak is te dik le ri ni söy le di ler. Öð ret men le ri - nin kul lan dýk la rý dil den þi kâ yet çi o lan bu genç - ler; ba zý ho ca la rý nýn O ha, ö küz, hay van he rif, ge ri ze kâ lý! gi bi þid det muh te va lý bir dil kul - lan dýk la rý ný söy le ye rek, Ho cam, çok ký rý lý yo - ruz. Çok ka ba bir dil kul la ný yor ba zý ho ca la rý - mýz. Dü þün ce le ri mi zi i fa de et mek ten kor ku yo - ruz ar týk di yor lar dý. Bu ya zý on la rýn si tem le ri - ne bir ter cü man o la rak ka le me a lýn mýþ o lup, de ðer li e ði tim ci ar ka daþ la rý ma bir pay la þým dýr. T. C. ADANA 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2011/1003 Da va cý Sey han Be le di ye Baþ kan lý ðý ve ki li Av. Za fer Boz da va lý lar Hü se yin AK YOL ve A li ÇA KAR a ley hi ne a çý lan ka mu laþ týr ma be de li tes pi ti ve bu be del kar þý lý ðýn da ka mu laþ tý rý lan ta þýn ma zýn da va cý i da - re a dý na hük men tes ci li da va sý a çýl mýþ o lup; Ka mu laþ týr ma ya pan i da re nin Sey han Be le di ye Baþ kan lý ðý ol du ðu, Ka mu laþ týr ma ka nu nun 4650 Say ýlý Ya sa i le de ðiþ ti ri len 2942 sa yý lý ka mu laþ týr ma ka nu nun 27. mad de si u ya rýn ca bu teb li ga týn ya pýl dý ðý ta rih ten i ti ba ren 30 gün i çe ri sin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý i da ri yar gý da ip tal da va sý ya da ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tim da va sý a ça bi le cek le ri; Açýlan iþ bu davalarda husumetin Seyhan Belediye Baþkanlýðýna yöneltilebileceði ve adresin Seyhan Belediye Baþkanlýðý Seyhan- ADANA ol du ðu: Ka mu laþ týr ma ka nu nun 17. mad. gö rü len sü re i çe ri - sin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý i da ri yar gý da ip tal da va sý a çan la rýn da va aç týk la rý ný ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý al dýk la rý bel ge le - me dik le ri tak dir de ka mu laþ týr ma iþ le mi nin ke sin le þe ce ði ve mah ke - me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li ü ze rin den ka mu laþ týr ma yý ya pan i da re a dý na tes cil e di le ce ði; Mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ - týr ma be de li nin T.C.Va kýf bank Sey han Þu be si ne hak sa hi bi a dý na ya tý - rý la ca ðý, A da na i li, Sey han Ýl çe si, Þa kir pa þa Ma hal le si, 9491 A da 4 Par sel Par sel sa yý lý ta þýn ma zýn, ka mu laþ tý rýl ma sý na ka rar ve ri len mül ki ye tin müþ te mi la tý i le bir lik te be de li nin tes pi ti ne ta þýn ma zýn da va cý i da re a - dý na tes ci li ne, Ko nu ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de li lle ri teb li ðin den i ti ba ren 10 gün i çin de mah ke me mi ze ya zý lý o la rak bil dir - me si ge rek ti ði du ruþ ma nýn 18/01/2012 gü nü Sa at: 09:00'a bý ra kýl dý ðý, ka mu laþ týr ma ka nu nun 10. mad de si u ya rýn ca i lan ve teb lið o lu nur. 30/11/ B: na ci te ma il.com Demokrat Eðitimciler derneði Yön. Krl. Bþk. (Demokrat Eðitimciler.com) Gü ler yüz lü ol ma nýn e ði tim de ki ro lü GÜ LER yüz lü ol ma nýn Cen net lik a lâ met ler den ol du ðu na da ir çok ön ce den bir söz duy muþ tum. Bu bir a ta sö zü mü ya da bu me al de bir Ha dis-i Þe rif var mý bil mi yo rum. A ma gü ler yüz lü ol ma nýn e hem mi ye ti ni i fa de et me si ba ký mýn dan gü zel bir söz ol du ðu a çýk. Di ðer ta raf tan, Pey gam ber E fen di mi zin (asm) gü lüm se me nin bir sa da ka ol du ðu me a lin de bir Ha dis-i Þe ri fi ol du ðu nu bi li yo ruz. Öð ret men, öð ren ci, an ne ba ba, kar deþ ve ya bir baþ ka sý, kim o lur sa ol sun da i ma gü ler yüz lü ol ma lý dýr. Gü ler yüz lü ol ma nýn bü yük fay da la rý ve a van taj la rý var dýr. Ýn san lar a ra sýn da u yum sað la ma nýn, bir bir le ri ni an la ma la rý nýn, i yi mü na se bet kur ma la rý nýn en baþ ta ge len þart la rýn dan bi ri de gü ler yüz lü ol mak týr. Ev de ol sun, o kul da ol sun, so kak ta, iþ ye rin de ve ya her han gi bir yer de ol sun, du rum hep ay ný dýr. He le de bu Al lah (c.c.) rý za sý i çin o lur sa, ay ný za man da bir i ba det sa yý lýr. Ýn san fýt ra tý ge re ði hep gü ler yüz ler le kar þý laþ mak is ter. Böy le o lur sa e ðer, zor iþ ler ko lay la þýr, ol ma ya cak mýþ gi bi gö rü nen iþ ler o lu ve rir. Stres ya þan maz ak si ne mut lu luk du yu lur. Gü lüm se me nin, sað lý ða da bü yük kat ký sý var dýr. Ay ný za man da in sa nýn vü cut kim ya sýn da ve di ðer in san lar la i yi mü na se bet ge liþ ti ril me sin de mü him rol oy nar. Gü lüm se yen ki þi ler, bu lun duk la rý or tam la rýn mut lu luk kay na ðý dýr lar. Si zin gü lüm se me niz, kar þý nýz da ki ki þi yi fark et ti ði ni zi, o na ö nem ver di ði ni zi, o na sev gi ve say gý duy gu la rýy la yak laþ tý ðý ný zý ih sas et ti rir. Kar þý lýk lý mü na se bet ler de gü lüm se me, bir re fe rans o la rak iþ le ri mi zi hal let me miz de de ko lay lýk sað lar. Ya pý lan a raþ týr ma la ra gö re, gü lüm se yen in san la rýn yü zün de ki kas lar dan sa de ce 17 si fa al du rum da ol du ðu hal de, su ra tý ný a san, so murt kan in san la rýn i se yü zün de bu lu nan 43 ka sýn ça lýþ ma sý ge rek ti ði tesbit e dil miþ tir. Bu de mek o lu yor ki, gü ler yüz lü ol mak, a sýk su rat lý ol mak tan hem da ha ko lay, hem de sað lýk ve mut lu luk yö nün den bir çok fay da la rý var dýr. Do la yý sýy la, mu nis bir yüz i fa de si ne sa hip o lan in san, hem et ra fýn da ki in san la rýn mut lu ol ma sý na se bep o lur, hem de sos yal çev re sin de se vi len ve a ra nan bir ki þi o lur. Bu gü ler yüz lü lük tav rý, e ði tim, öð re tim ve reh ber lik fa a li yet le rin de, hu su siy le e hem ni yet ve ri len bir ha re ket tir. Öð ret men ve ya reh ber i le öð ren ci a ra sýn da ki ilk bað, ilk ya kýn lýk duy gu sal yön den baþ lar. Bu i se kar þý lýk lý sev gi, say gý, þef kat, i ta at, ko ru ma ve sa ir gi bi müs bet duy gu lar i le kin, nef ret, düþ man lýk, öf ke, kor ku ve sa ir gi bi men fi duy gu lar dýr. Müs bet duy gu la rýnýn ge liþ tiril me si, e ði tim, öð re tim ve reh ber lik fa a li yet le rin de bü yük öl çü de ko lay lýk la ra ve ba þa rý la ra se bep ol mak ta dýr. Öð ret men, reh ber ve öð ren ci ara sýn da ki di ya lo ðun ge liþ ti ril me si, müs bet duy gu la rýn ge liþ ti ril me siy le o la bi lir. Ak si hal de, e ði tim, öð re tim ve reh ber lik ten bek le nen ba þa rý el de e di le mez. Müs bet duy gu la rýn ge liþ ti ril me si i çin de en baþ ta gü ler yüz lü ol mak ge rek mek te dir. E sa sen öð ren ci nin de bek len ti si bu dur. Bu ko nu da ba þým dan ge çen bir o lay, mes lek ha ya tým da çok dik ka ti mi çek miþ ve ken di me çe ki dü zen ver mek ih ti ya cý ný duy ma ma se bep ol muþ tur. Þöy le ki, An ka ra da bir li se son sý ný fýn da ta rih der sin de, ko nu yu iþ li yor dum. Der si, -öð ren ci le rin dik ka ti ni can lý tut mak i çin- sý nýf ta ge ze rek an la tý yor dum. Bir a ra ön sý ra da o tu ran bir öð ren ci nin ko mik bir ha re ke ti dik ka ti mi çek ti ve e lim de ol ma ya rak gül düm. Yü zü mü baþ ka ta ra fa çe vir di ðim de, ay ný öð ren ci nin ya nýn da ki ar ka da þý na þu þe kil de fý sýl da dý ðý ný duy dum: Öð ret men gül dü, val la hi gö züm le gör düm, gül dü. Öð ren ci nin bu sö zü ben de bü yük bir te sir bý rak mýþ týr ve mes lek ha ya tým da bir dö nüm nok ta sý ol muþ tur! TAZÝYE Çorum Seydim beldesi eþrafýndan Almanya'dan iþçi emeklisi, muhterem kardeþlerimiz Asaf, Ali, Osman, Ahmet, Yusuf, Hatice ve Hanife'nin babasý deðerli aðabeyimiz Selahattin Dinçer'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Çorum, Alaca, Kargý, Osmancýk, Sungurlu Yeni Asya Okuyucularý

7 Y DÜN YA 7 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 13 Muharrem 1433 Ru mî: 25 T. Sani 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý E sed: Þid det kul lan ma em ri ver me dim SURÝYE Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sed, gös te ri ci le rin þid det kul la na rak bas tý rýl ma sý em ri ver di ði id di a la rý ný red det ti. ABC News ten Bar ba ra Wal ter, Beþ þar E sed e, iþ ken ce gö rüp öl dü rül dük ten son ra ce se di a i le si ne gön de ri len 13 ya þýn da ki Ham za El Ha tip i sor du. E sed i se ço cu ðun iþ ken ce gör dü ðü nü red de de rek, Ba ba sýy la gö rüþ tüm. Bu ço cu ðun ba ba sý oð lu nun med ya da yer al dý ðý gi bi iþ ken ce gör me di ði ni söy le di. de di. E sed, þid det uy gu la yan la rýn da as ker ler de ðil te rö rist ler ol du ðu nu sa vun du. Su ri ye de gös te ri le rin baþ la dý ðý Mart a yýn dan be ri ilk kez bir A me ri kan ya yýn ku ru lu þu na ko nu þan Beþ þar E sed, ba rýþ çýl gös te ri ci le rin a ra sý na di ni ra di kal ler, suç lu lar ve El Ka i de ye sem pa ti du yan te rö rist le rin ka týl dý ðý ný id di a et ti. So kak ta ki þid det o lay la rýn da ö len le rin de ba rýþ çýl gös te ri ci ler ol ma dýk la rý ný sa vun du. E sed, Öl dü rü len le rin ço ðu hü kü met ta raf tar la rý, ter si (pro tes to cu lar) de ðil. þek lin de ko nuþ tu. Su ri ye or du sun dan ba zý ki þi le rin i le ri git miþ o la bi le ce ði ni ka bul e den E sed, an cak bu ki þi le rin de ce za lan dý rýl dý ðý ný be lirt ti. Wal ter ýn An cak siz e mir ver mek zo run da sý nýz. ha týr lat ma sý ü ze ri ne i se E sed, Biz hal ký mý zý öl dür mü yo ruz. Dün ya da hiç bir hü kü met, çýl gýn bi ri ta ra fýn dan i da re e dil me di ði müd det çe ken di hal ký ný öl dür mez. di ye kay det ti. E sed, baþ ka bir yer de de Öl dü rün ve ya a cý ma sýz o lun di ye bir e mir yok. de di. HÝÇ BÝR ZA MAN BÝZ DE MOK RA TÝK BÝR ÜL KE YÝZ DE ME DÝK BU yýl ye rel se çim ler le baþ la mak ü ze re bir di zi ye ni re form uy gu la dýk la rý ný be - lir ten Su ri ye Dev let Baþ ka ný, baþ kan lýk se çi mi nin de 2014 te ya pý la ca ðý ný di le ge tir di. E sed, Biz hiç bir za man biz de - mok ra tik bir ül ke yiz de me dik. Re form - lar ko nu sun da i ler li yo ruz, ö zel lik le son 9 ay da. Tam bir de mok ra si ol mak u - zun za man ve çok ça ol gun luk ge rek ti - re cek. di ye ek le di. Ö te yan dan yap tý - rým la rýn ken di si ni en di þe len dir me di ði ni söy le yen E sed, Za ten son yýl dýr yap tý rým al týn da yýz, ye ni bir þey de ðil i fa de si ni kul lan dý. Bin ler ce ki þi nin öl - me sin ne den o lan ve ül ke si nin dýþ lan - ma sý na yol a çan þid det ten piþ man o - lup ol ma dý ðý nýn so rul ma sý ü ze ri ne i se E sed þu ce va bý ver di: Hal ký ko ru mak i - çin e lim den ge le nin en i yi si ni yap tým. E lim den ge le nin en i yi si ni yap tý ðým da ken di mi suç lu his set mem. Ha ya tý ný kay be den ler i çin ü zü lür sü nüz. An cak in san la rý öl dür me di ði niz de suç lu his - set mez si niz. Þam / ci han Ön ce ki gün kü o lay lar da 34 ki þi öl dü Su ri ye li ye rel ey lem ci ler, ön ce ki gün kü pro tes to lar da gü ven lik güç le ri - nin aç tý ðý a teþ so nu cu ço ðu Hu mus þeh rin de ken tin de ol mak ü ze re, ül ke ge ne lin de 34 ki þi nin öl dü ðü nü du yur - du. Ak ti vist ler, ay rý ca Su ri ye or du su - nun Hu mus a bað lý Deyr Ba il ba þehri ni yo ðun a te þe tu tul duk la rý ný i fa de e de - rek, or du dan ay rý lan as ker ler i le Su ri ye or du su a ra sýn da Hu mus a bað lý Se ra - kýb i le De ra þehrin de yo ðun ça týþ ma - la rýn sür dü ðü nü ak tar dý. Ýlk kez tür ban lý bir ka dýn, po lis o la cak ÝS VEÇ TE po lis ko le jin de o ku yan Don na El Ce mal (26) i sim li ba þör tü lü bir ba ya nýn Ýs veç in ilk ba þör - tü lü po li si o la ca ðý þek lin de çý kan ha ber ge niþ yan ký bul du. Ýs veç te üc ret siz o la rak da ðý tý lan Met ro ga ze te sin de Don na El Ce mal i sim li ba þör tü lü bir po lis ko le ji öð ren ci si nin Ýs veç in ilk de fa ba þör tü lü po lis o la rak va zi fe ya pa ca ðý yer al dý. El Ce mal ga - ze te ye ver di ði rö por taj da her mes lek te fark lý geç - miþ le re sa hip in san la rýn bu lun ma sý nýn ö ne mi ne vur gu ya pý yor. Kü çük lü ðün den be ri baþ ka in san la - ra yar dým et me yi dü þün dü ðü nün ve o se bep le po - lis mes le ði ni ter cih et ti ði ni söy le ne Don na El Ce - mal, Þu nu u nut ma mýz lâ zým ki Ýs veç çok kül tür lü bir ül ke dir. Bu þu an la ma ge li yor. Her mes lek i çin - de fark lý geç miþ le re sa hip in san la rýn var ol ma sý ö - nem li dir. Ben Pi te a ad lý kü çük bir þe hir de göç men - ler a ra sýn da bü yü düm. Ýn san la ra yar dým et mek, on la rýn prob lem le ri ni çöz mek i çin her za man ça ba gös ter dim. Ýþ te o nun i çin po lis mes le ði ni seç tim de di. Ga ze te nin i le ri de tür ba ný çý kar týp çý kart ma ya - ca ðý þek lin de ki so ru su nu ce vap la yan El Ce mal, Ha yýr tür ba ný ken di min bir par ça sý o la rak gö rü yo - rum. Ben tür ban la her þe yi ya pa bi li rim de di. Ford yeniden Þam da ABD, SURÝYE HALKINA DAYANIÞMA MESAJI VERMEK, MUHALÝFLERLE TEMASI SÜRDÜRMEK VE ÞÝDDET OLAYLARINA DÝKKAT ÇEKMEK ÝÇÝN ÞAM BÜYÜKELÇÝSÝ ROBERT FORD'U GERÝ GÖNDERME KARARI ALDI. Þam Büyükelçisi Robert Ford ABD yönetimi, Þam Büyükelçisi Robert Ford u bu ülkeye geri gönderme kararýyla, Suriye halkýyla dayanýþma içerisinde olduklarý mesajýný veriyor. Hem Beyaz Saray hem de Dýþiþleri Bakanlýðý, Þam Büyükelçisi Ford un tekrar Suriye ye dönme kararý ili ilgili açýklamalar yaptý. Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, yaptýðý yazýlý açýklamada, Ford un Þam a dönüþünün, ABD nin Suriye halkýyla devam eden dayanýþmasýnýn ve Büyükelçinin barýþçýl ve demokratik dönüþüm için gayret gösteren Suriyelilerle diyalog çabalarýna verdiði deðerin bir göstergesi olduðunu belirtti. Carney, açýklamasýnda, Büyükelçi Ford un Suriye deki varlýðýnýn, ABD nin Suriye halkýyla dayanýþma içinde olduðuna yönelik mesajýnýn, halka en etkili biçimde ulaþtýrýlmasýnýn yollarýndan biri olduðuna inanýyoruz ifadesini kullandý. Günlük basýn brifinginde konuyla ilgili sorular yöneltilen ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Mark Toner da hem Büyükelçi Ford un Þam a geri gönderilmesi hem de ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton ýn Cenevre de Suriyeli muhaliflerle görüþmesinin, ABD nin Suriye halkýný önemsediði mesajýnýn bir parçasý olduðunu söyledi. Suriye deki muhalefetle, ülkede demokratik dönüþüme öncülük etmelerinin yollarýný bulmak için birlikte çalýþtýklarýný vurgulayan Toner, ayrýca Ford un, Suriye de olup bitenlere dünyanýn dikkatinin çekilmesinde etkili bir rol oynadýðýný düþündüklerini dile getirdi. Toner, Bize göre, Büyükelçi Ford un Þam daki varlýðý, (Suriye halkýna) sýrtýmýzý çevirmeyeceðimiz, Büyükelçiyi bu ülkede tutmaya devam edeceðimiz, Suriye ye gözlemcilerin konuþlanmasý ve çaðrýsýný yaptýðýmýz demokratik dönüþümün hayata geçmesi için gayretlerimizi sürdüreceðimiz yönünde bir mesaj veriyor. Suriye muhalefetiyle temaslarýmýzý ve desteðimizi muhafaza edeceðiz diye konuþtu. Washington yönetimi, Ford un þahsýna yönelik tehditleri gerekçe göstererek 6 hafta önce Þam Büyükelçisini geri çekmiþti. Washington / aa Ýn gil te re, çý kar la rý na uy maz sa de ði þik li ðe ha yýr di ye cek ÝN GÝL TE RE Baþ ba ka ný Da vid Ca me ron, E u ro kri zi nin çö zü - mü i çin ya pý la cak an laþ ma de ði þik li ði ne ül ke si nin çý kar la rý na uy maz sa o nay ver me ye cek le ri ni bil dir di. Ca me ron Ti mes ga ze te sin de yer a lan ma ka le sin de, Ýn gil te re nin ön ce li ði nin E u ro kri zi nin çö zül me si nin ya ný sý ra, AB pa za rý ve Ýn gil te - re nin fi nans ser vis sek tö rü nün ko run ma sý ol du ðu nu kay - det ti. E u ro kri zi nin çö zül me si i çin ya pý lan tar týþ ma lar da gö - re vi nin Ýn gil te re nin çý kar la rý ný ko ru mak ol du ðu nu be lir ten Ca me ron, Ýn gil te re AB ü ye si. AB nin ku rum la rý Ýn gil te re de da hil, bütün ü ye ül ke le re a it. Tek bir pa zar da ol mak tan fay - da sað lý yo ruz, bu pa za rý ko ru ma lý ve ge niþ let me li yiz i fa de - le ri ne yer ver di. Ýn gil te re Baþ ba kan lý ðý ye ni an laþ ma nýn, Ýn - gil te re den AB ye yet ki dev ri ni ge rek tir me di ði i çin ül ke de re - fe ran du ma su nul ma sý na ge rek ol ma dý ðý ný kay de di yor. An - cak ö zel lik le ba zý Mu ha fa za kâr Par ti li mil let ve kil le ri, Ýn gil te - re nin AB de ki po zis yo nu nu de ðiþ ti re ce ði ge rek çe siy le re fe - ran du ma gi dil me si ge rek ti ði ni sa vu nu yor. Ýn gil te re, E u ro böl ge sin de ki o la sý bir ye ni dü zen le me nin AB de ki et kin li ði ni a zal ta bi le ce ði ge rek çe siy le en di þe du yu yor. Lon dra / a a Cilvegözü sý nýr ka pý sý aç ýldý SU RÝ YE Cil ve gö zü sý nýr ka pý sý ný ye ni - den aç tý, Türk TIR la rý Su ri ye ye gi riþ yap ma ya baþ la dý. E ko no mi Ba ka ný Za fer Çað la yan, Su ri ye dün i ti ba riy le Türk TIR la rý nýn ge çi þi ni tek rar ser best bý rak tý de di. Su ri ye nin Tür ki ye i le ser best ti ca ret an laþ ma sý ný as ký ya al - ma sýy la sý nýr da 5 gün dür bek le yen TIR la ra ge çiþ iz ni ön ce ki ak þam i ti ba - riy le çýk tý. An cak, da ha ön ce sý fý ra ya - kýn o lan güm rük ver gi si yüz de 30 a yük sel til di. Su ri ye, son gün ler de ar tan si ya sî ge ri lim son ra sý Tür ki ye i le a ra - sýn da ki ser best ti ca ret an laþ ma sý ný 1 A ra lýk i ti ba riy le as ký ya al mýþ tý. Su ri ye ta ra fý tran sit ge çiþ üc ret le ri ni i ki ka tý - na çý kar dý ve da ha ön ce 300 do lar o - lan a kar ya kýt fi yat far ký ný da 800 do - la ra yük selt ti. Ýs tan bul / a a GEÇMÝÞ OLSUN Basýn Ýlan Kurumu Genel Müdürü Sayýn Mehmet Atalay'ýn bir asansör kazasý sonucu yaralandýðýný öðrendik. Sayýn Atalay'a Allah'tan acil þifalar diliyoruz. Y Ba tý Þe ri a da ca mi kun dak lan dý ÝS RA ÝL gü ven lik yet ki li le ri, Ba tý Þe - ri a da Fi lis tin li le re a it bir ca mi nin kun dak lan dý ðý ný bil dir di. Ye rel yet ki - li ler ta ra fýn dan ya pý lan a çýk la ma da, bir grup sal dýr ga nýn sa bah sa at le - rin de Bur ki na kö yün de ki ca mi nin gi - ri þi ne slo gan lar a ta rak ya nan las tik - ler fýr lat týk la rý ve ca mi yi a te þe ver - dik le ri be lir til di. Ýs ra il po lis söz cü sü, sal dý rýy la il gi li so ruþ tur ma baþ la týl dý - ðý ný a çýk la dý. Böl ge de Fi lis tin li le ri ve ca mi ler baþ ta ol mak ü ze re Fi lis tin li - le re a it mülk le ri he def a lan sal dý rý la - rýn a þý rý din ci Ya hu di grup lar ta ra fýn - dan dü zen len di ði sa ný lý yor. Mo þe Kat sav ce za e vin de TE CA VÜZ su çun dan 7 yýl hap se mah kûm e di len es ki Ýs ra il Cum hur - baþ ka ný Mo þe Kat sav, ce za sý ný çek - mek ü ze re ül ke nin or ta ke sim le rin - de ki bir ha pis ha ne ye gel di yý - lýn da i ki dev let me mu ru na ta ciz ve bir me mu ra te ca vüz den suç lu bu lu - nan Kat sav ýn tem yiz baþ vu ru su ge - çen ay Yük sek Mah ke me ta ra fýn dan red de dil miþ ti. Kat sav, tem yiz baþ vu - ru su sü re sin ce ser best ti. Ka ra rý nýn ke sin leþ me sin den son ra ev hap sin de tu tul ma sý ný is te yen Kat sav ýn bu ta - le bi de red de dil miþ ti. Tel A viv / a a Ýç ki li a raç kul lan dý, ba kan lýk tan ol du ABD DE, ha va cý lýk i le il gi li dü zen le - me le ri ya pan Fe de ral Ha va cý lýk Ý da - re si Baþ ka ný Randy Bab bitt, al kol lü a raç kul la nýr ken ya ka la nýn ca gö re - vin den is ti fa et ti. Baþ kan Randy Bab bitt yap tý ðý a çýk la ma da, is ti fa sý - nýn U laþ týr ma Ba kan lý ðý ta ra fýn dan ka bul e dil di ði ni kay det ti. Es ki bir pi - lot o lan ve 2009 yý lýn dan be ri Fe de - ral Ha va cý lýk Ý da re si ni yö ne ten 65 ya þýn da ki Bab bitt, haf ta so nu Vir gi - ni a Fa ir fax da al kol lü a raç kul la nýr - ken ya ka lan mýþ tý. Was hing ton / a a

8 8 HABER Y ca ni as ya.com.tr Ri sâ le-i Nur ders kitabý olmalý Dost ve düþ ma nýn it ti fak et ti ði bir hu sus var: Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý, ça ðý mýz in sa ný nýn ak lý - na ta ký lan bü tün so ru la ra ik na e di ci ce vap lar su nar. El bet te bu bü yük bir id di a dýr, a ma is ba tý ol - ma yan ku ru bir id di â da de ðil dir. Bu id di a nýn bin ler - ce, hat ta mil yon lar ca de lil i var dýr. Hat ta ve hat ta, bu de lil ler sa de ce Tür ki ye de de ðil, dün ya nýn pek çok ül ke sin de, pek çok bel de sin de var dýr. Böy le ol mak la bir lik te, gü ne þi sön dür mek i çin üf - le yen ler de o lur. Üf le yen ler in de bir kýs mý bil me di - ðin den, bir kýs mý da bil di ði hal de i na dýn dan ya pa bi - lir. Ýn san la rýn bil me dik le ri þe ye düþ man lýk yap ma sý nor mal kar þý la na bi lir, a ma bil dik le ri hal de yan lýþ ta ýs rar e den ler ma sum de ðil. Bu gi riz gâ hý þu nun i çin yap týk: Ge çen ler de bir ga - ze te, Der si miz Sa id-i Nur sî baþ lý ðýy la çýk tý. On la ra gö re o kul lar da ve ders ki tap la rýn da Sa id Nur sî den bah set mek bü yük ka ba hat. Ney miþ, Mil lî E ði tim Ba - kan lý ðý men su bu bir uz man, bir si vil top lum ku ru lu - þu nun top lan tý sýn da yap tý ðý ça lýþ ma la rý an la týr ken, Ri sâ le le rin ders ki tap la rý na da gir me si ge rek ti ði nin al tý ný çi zer ken bu nun ya kýn da ger çek le þe ce ði ni be lir - ti yor. (Ýl gi li ha ber i çin bkz: Bir gün g., 2 A ra lýk 2011) Eh, böy le bir ha ber man þet o lun ca, CHP du rur mu? Bir mil let ve ki li he men ha re ke te geç miþ ve Mil lî E ði tim Ba ka ný nýn ce vap la ma sý ta le biy le so ru lar sor - muþ. Bu so ru lar dan bi ri þöy le: Ri sâ le-i Nur ad lý me tin le rin ya kýn za man da ders ki tap la rý na gi re ce - ðin den söz et mek te dir? Ba kan lý ðýn böy le bir ça lýþ - ma sý bu lun mak ta mý dýr? Ta biî ki MEB in bu so ru ya ne ce vap ve re ce ði ni bil - mi yo ruz, a ma ve lev ki böy le bir ça lýþ ma ol sun, ne za - ra rý var? Ço cuk la rý mý zýn ve genç le ri mi zin Ri sâ le-i Nur u ve o nu te lif e den Ýs lâm â li mi ni ta ný ma sý nýn ki - me ne za rar ve rir? Ol sa ol sa, if sat ko mi te le ri nin tu - zak la rý na, plan la rý na ve pro pa gan da la rý na za rar ve rir! Bey ler, e fen di ler ve pa þa lar! Yan lýþ o lan Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý nýn öð ren ci le re ta ný týl ma sý, o ku tul ma sý ya da on dan is ti fa de i le ders ki tap la rý ya zýl ma sý, e ði - tim ma ter yal le ri ha zýr lan ma sý de ðil dir. Yan lýþ o lan, bü tün dün ya nýn il gi i le ta kip et ti ði ve tak dir et ti ði bir e se ri gör mez den gel mek, o ku ma dan it ham et mek ve ka ra la ma ya ça lýþ mak týr. Ri sâ le-i Nur e ser le ri ne re - dey se bir a sýr dýr mey dan da dýr. O nu te lif e den â lim de, her tür lü it ha ma kar þý ha ya tý ný or ta ya ko ya rak Ri sâ le-i Nur u sa vun muþ tur. Hat ta ve hat ta, o e ser - ler den is ti fa de e den ta le be le ri de Ri sâ le-i Nur a dört el le sa rýl mýþ ve sa hip çýk mýþ týr. Dün ya nýn pek çok ül ke sin de de o ku nan ve is ti - fa de e di len, ü ze rin de uz man la rýn a raþ týr ma lar yap tý ðý bir e ser kül li ya tý ný en baþ tan suç lu i lân et - mek, on dan is ti fa de et me yi tek lif e den le ri ka ra la - mak yan lý þýn en bü yü ðü dür. Hem u nut ma ya lým ki, Ri sâ le-i Nur E ser le ri, Tek Par ti dev rin de te lif e dil me ye baþ lan mýþ ve o gü nün þart la rýn da da mað lûp ol ma mýþ týr el ham dü lil lah. Bu nok ta da Ka na da lý ga ze te ci Fred A. Re ed in (ki - tap ya yýn lan dýk tan son ra Müs lü man ol muþ tu) ka le - me al dý ðý ve Be di üz za man ý an lat tý ðý A na do lu Kav - þa ðý ad lý ki ta býn da ki bir tes bi ti ni ha týr la mak lâ zým. Re ed þöy le de miþ: Be di üz za man ý in ce le me ye be ni i - ten baþ ka bir et ken var dý. O da, o nun üç hü kü met ve üç si ya sî re ji min de ðiþ me si ne sah ne o lan si ya sî ve as - ke rî mü ca de le dö ne min de ak tif bir ka tý lým cý o la rak uð ra dý ðý ye nil gi ydi. (...) An cak bu ye nil gi, ras yo na - list bir a na li zin ka çýr dý ðý il ginç bir me tod la, za fe re dö - nü þür. Bu za fer, su fi ba kýþ a çý sýy la i fa de e der sek; te va - zu nun ki bi re, hik me tin kuv ve te, ih lâ sýn dal ka vuk lu ða, i ma nýn küf re ve ac zin kud re te kar þý bir za fe riy di. Ri sâ le-i Nur u ze hir gi bi gö ren le re de Üs tad Be di - üz za man ýn ta le be si Zü be yir Gün dü zalp in di liy le ses - le ne lim: Sav cý id di a na me sin de di yor ki: Sa id Nur sî e - ser le riy le ü ni ver si te genç le ri ni ze hir le miþ tir. Biz de bu na mu ka bil de riz ki: E ðer Ri sâ le-i Nur bir ze hir i se, bi zim bu ze hir le re ton lar la, bin ler ce ki lo ih ti ya cý mýz var dýr. E ðer çok luk la ol du ðu ye ri bi li yor sa, bi ze tay ya - re ler le sevk et sin. (Þu â lar, On Dör dün cü Þu â, s. 474) Ri sâ le-i Nur, Kur ân ý as rýn id ra ki ne su nan ha ki - kat li bir tef sir dir. O hal de hu zur ve sü kûn is te yen ler bu kay nak tan is ti fa de et me li. Sa de ce MEB ve öð ren - ci ler de ðil, he pi miz ve her kes... Bü rok ra si si az, hýz lý yar gý dö ne mi baþ lý yor KASTAMONU'NUN da i çin de bu lun du ðu 20 il de uy - gu la nan pro je i le bü rok ra si si az, hýz lý yar gý la ma dö - ne mi baþ la ya ca ðý be lir til di. A da let Ba kan lý ðý, Av ru pa Bir li ði ve Av ru pa Kon se yi des tek li Mah ke me Yö ne - tim Sis te mi nin Güç len di ril me si Or tak Pro je si nin bil gi len dir me top lan tý sý Kas ta mo nu A da let Sa ra - yý nda ya pýl dý. Pro je bil gi len dir me top lan tý sý i çin Kas ta mo nu ya ge len Hâ kim ler ve Sav cý lar Yük sek Ku ru lu (HSYK) ü ye le ri Ö mer Kö roð lu, A li Ay dýn, Av ru pa Kon se yi ü ye le ri ve üst dü zey bü rok rat lar dan o lu þan he yet, ilk o la rak Kas ta mo nu A da let Sa ra yý ný zi ya ret et ti. Kas ta mo nu Ad li ye si nde in ce le me ler de ya pan he yet ye ni sis te me ge çil me si i çin ya pý la cak ça - lýþ ma la rý de ðer len dir di. He yet da ha son ra kon fe rans sa lo nun da ki se mi ne re geç ti. Kas ta mo nu/ci han Ke sin ti siz e ði tim kal dý rýl sýn DES GENEL BAÞKANI GÜRKAN AVCI, 13 YIL ÖNCE, 28 ÞUBAT SÜRECÝNDE DAYATILAN 8 YILLIK KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM UYGULAMASININ MESLEK EÐÝTÝMÝNÝ YOK OLMA NOKTASINA GETÝRDÝÐÝNÝ BELÝRTEREK, SÝSTEMÝN KALDIRILMASI GEREKTÝÐÝNÝ KAYDETTÝ. FATÝH KARAGÖZ ANKARA DE SAM (DES Stra te jik A raþ týr ma lar Mer - ke zi) ta ra fýn dan dü zen le nen Tür ki ye de Mes le kî E ði ti min Du ru mu ve Ge le ce ði ad lý top lan tý son ra sýn da so nuç teklifi a - çýk la yan De mok rat E ði tim ci ler Sen di ka sý (DES) Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý, 13 yýl ön ce, 28 Þu bat sü re cin de da ya tý lan 8 yýl lýk ke sin ti siz e ði tim uy gu la ma sý nýn mes lek e - ði ti mi ni yok ol ma nok ta sý na ge tir di ði ni ve pe da go jik o la rak bü yük sa kýn ca lar o luþ - tur du ðu nu sa vu na rak, ke sin ti siz e ði ti min kal dý rýl ma sý ný is te di. Sen di ka o la rak, 18. Mil lî E ði tim Þû râ sý nda, se kiz yýl lýk zo run - lu ke sin ti siz te mel e ði ti min ka de me li ha le ge ti ril me si ne i liþ kin ö ne ri sun duk la - rý ný, ba zý sen di ka la rýn ve ü ye le rin de des - te ðiy le ö ne ri le ri nin þû râ ka ra rý ha li ne gel - di ði ni söy le yen Gür kan Av cý, A na o ku lu dâ hil, bir i la dör dün cü sý nýf la rýn e ði ti min bi rin ci ka de me sin de, beþ i la se ki zin ci sý - nýf la rýn e ði ti min i kin ci ka de me sin de o ku - ya ca ðý sis tem hem psi ko lo jik hem de pe - da go jik o la rak uy gu lan ma sý ge re ki yor. Be - den sel o la rak ge liþ miþ ya þýn da ki ço - cuk lar, 6-7 ya þýn da ki ço cuk la ra ko ri dor - lar da, bah çe de, kan tin de þid det uy gu la ya - bi li yor. Ö ne ri miz de ki a maç lar dan bi ri si de a ra la rýn da bü yük be den sel ve bi liþ sel fark lý lýk lar bu lu nan bu ço cuk la rý bir bi rin - den a yýr mak týr di ye ko nuþ tu. BBP eski lideri Muhsin Yazýcýoðlu ve beraberindekilerin öldüðü helikopter kazasýyla ilgili soruþturma derinleþerek sürüyor. AKP li Öz dað, i fa de ver di AKP Ma ni sa Mil let ve ki li Sel çuk Öz - dað, es ki BBP Ge nel Baþ ka ný Muh sin Ya zý cý oð lu i le 5 ki þi nin öl dü ðü he li - kop ter ka za sýy la il gi li so ruþ tur ma yý yü rü ten ö zel yet ki li Cum hu ri yet Baþ - sav cý Ve ki li Öz den Do ðan a bil dik le ri - ni ak tar dý. Sel çuk Öz dað, Ma lat ya Ad li ye si ne ge le rek Ya zý cý oð lu so ruþ - tur ma sý ný yü rü ten ö zel yet ki li Cum - hu ri yet Baþ sav cý Ve ki li Öz den Do - ðan la gö rüþ tü. 3 sa a te ya kýn bir sü re Öz den Do ðan la gö rü þen Sel çuk Öz - dað, gö rüþ me si nin ar dýn dan ga ze te ci - le re a çýk la ma lar da bu lun du. Muh sin Ya zý cý oð lu nun ö nem li bir si ya set çi ol du ðu nu kay de den Öz dað, Ken di si ö nem li bir dev let a da mý i - di. Ben ce Türk si ya sî ha ya týn da bir si - gor ta va zi fe si gö rü yor du. A de ta bir pa ra to ner va zi fe si gör dü. Hem 28 Þu - bat dö ne min de hem mec lis te bu lun - du ðu sü re i çe ri sin de çe þit li oy la ma lar - da hep þah si yet li o nur lu kal dý lar; Muh sin Ya zý cý oð lu ve ar ka daþ la rý de - di. Ya zý cý oð lu nun ö lü mün den mil let - çe ü zün tü du yul du ðu nu an la tan Öz - dað, Muh sin Ya zý cý oð lu o la yý nýn bir ka za ol ma dý ðý i nan cý i çe ri sin de yim de di. Öz dað, Ya zý cý oð lu nun Tür ki - ye de de mok ra si dý þý güç ler, de mok ra - si yi iç sel leþ ti re me yen ler ta ra fýn dan öl - dü rül dü ðü ka na a tin de ol du ðu nu sa - vun du. Bu nun la il gi li bil dik le ri mi, dü þün ce le ri mi ka na at le ri mi ak tar dým sa yýn baþ sav cý ve ki li ne di yen Öz dað, her ke sin hu ku ka yar dým cý ol ma sý ge - rek ti ði ni di le ge tir di. Bir ga ze te ci nin Ta nýk sý fa tý i le mi i fa de ver di niz so - ru su ü ze ri ne Öz dað, Bil dik le ri mi ak - tar dým. Bil gi ve ren o la rak de di. Ö zel yet ki li Cum hu ri yet Baþ sav cý Ve ki li ne an lat týk la rý nýn so rul ma sý ü ze ri ne Öz - dað, Sa yýn sav cý ya söy le dik le rim or da kal sýn. Za man i çe ri sin de on la rý siz ler de öð re nir si niz de di. Ma lat ya / a a 15 YA ÞIN DA MES LEK ÖÐ RE NÝL MEZ 15 BÝN do la yýn da ye ni bir yö - ne ti ci kad ro su is ra fý o luþ tur - ma mak i çin bi rin ci ve i kin ci ka de me bi na la rý nýn bir bi rin - den ay rý fa kat tek mü dü re bað lý ve her bi na dan so rum lu mü dür yar dým cý la rý nýn gö rev - len di ril me si þek lin de bir yö - ne tim sis te mi nin ge ti ril me si - ni tek lif e den Av cý, Ke sin ti siz e ði tim, ço cuk la rý mý zýn sos yal, duy gu sal, psi ko lo jik ge li þim le - DES Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý 16 yaþ la rýn da baþ la nýl ma dý ðý ný, mes le ki e ði tim de er ken ya þýn e sas ol du ðu nu söy le yen Gür kan Av cý, Genç le ri mi zin mes le ki e ði tim de da ha ba þa rý lý ol ma sý i çin, mes lek li - se le ri nin ge liþ me si i çin ve e ko no mik a çý dan iþ let me le rin ni te lik li e le man bul ma sý ný ko lay laþ týr mak i çin 8 yýl lýk ke sin ti siz e ði ti min kal dý rýl ma sý ge re - ki yor þek lin de ko nuþ tu. Av cý, ka de me li e ði ti min öð ren ci - le rin mut lu luk ve ba þa rý sý ný ar tý ra ca ðý - ri ne za rar ver di ði gi bi ye te nek ve ki þi lik ge li - þim le ri ya ný sý ra a ka de mik ve mes le ki e ði tim - le ri ni de o lum suz et ki li yor de di. Dün ya nýn hiç bir ye rin de mes le ki e ði ti me 15 ný, e ði tim de tek tip öð ren ci ye tiþ tir me sis tem - siz li ðin den kur ta ra ca ðý ný, e ði tim sis te min de ve - rim li li ði ge ti re ce ði ni, a ka de mik e ði tim de uz - man laþ ma nýn ö nü nü a ça ca ðý ný i fa de et ti. GEÇMÝÞ OLSUN Gazetemiz Genel Yayýn Müdürü ve baþyazarý Kâzým Güleçyüz'ün baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Avustralya Nur Vakfý He li kop ter düþ tü ðün de ya þý yor du BBP li de ri Muh sin Ya zý cý oð lu ve beþ ar ka da þý nýn öl dü ðü ka zay la il gi li ge liþ - me ler de vam e di yor. Ya zý cý oð lu a i le si nin a vu ka tý Se la mi E ki ci, or ta ya çý kan ye ni bul gu la ra gö re ka za son ra sýn da ken di ne ilk ge le nin mer hum Muh sin Ya zý cý oð lu ol du ðu nu söy le di. E ki ci, ga ze te ci Ýs ma il Gü neþ in he li kop ter düþ - me den ön ce çek ti ði fo toð raf lar da Ya zý cý oð lu nun em ni yet ke me ri ta kar ken gö rül dü ðü ne dik kat çe ke rek, So ruþ tur ma dos ya sýn da Muh sin baþ ka ný mý - zýn he li kop te rin 7 met re u za ðýn da bu lun du ðu be lir ti li yor. An cak, he li kop te - rin düþ tü ðü an da ki ko nu mu i le rah met li Muh sin Ya zý cý oð lu nun 7 met re de ðil en az 50 met re u zak lýk ta ol du ðu a çýk ça bel li dir de di. Muh sin Ya zý cý - oð lu nun e þi Gü le fer Ya zý cý oð lu da ay ný bil gi ye u laþ týk la rý ný i fa de e de rek þun la rý kay det ti: He li kop ter düþ tü ðün de ilk ken di si ne ge len Muh sin baþ - kan dý. Çün kü ken di si nin bu lun ma ye ri he li kop te rin u za ðýn day dý. Öy le zan - ne di yo rum ki, he li kop ter düþ tü ðü sý ra da em ni yet ke me ri ni çö züp ken di si ni dý þa rý a týp gi de bi le ce ði ye re ka dar git me ye ça lýþ mýþ. Ýs tan bul / ci han A ta lay, a san sör ka za sý ge çir di BASIN Ý lân Ku ru mu nu zi ya re te ge len Fut bol Fe de ras yo nu es ki Baþ ka ný Ha luk U lu soy ve Ba sýn Ý lân Ku ru mu Ge nel Ge nel Mü dü - rü Meh met A ta lay ýn i çin de bu - lun du ðu a san sör 3. kat tan a þa ðý düþ tü. Ý çin de 5 ki þi bu lu nan a - san sör ze mi ne ça ký lýr ken A ta lay ve U lu soy has ta ne ye kal dý rýl dý. Top ka pý da ki Ba sýn Ý lân Ku ru mu Ge nel Mü dür lü ðü nde mey da na ge len o lay, dün ak þam sa at le - rin de ya þan dý. Fut bol Fe de ras - yo nu es ki Baþ ka ný Ha luk U lu soy ve oð lu, Ba sýn Ý lân Ku ru mu Ge - nel Mü dü rü Meh met A ta lay ý zi - ya re te gel di. Zi ya ret son ra sý A - ta lay misafirlerini u ður la mak i - çin, Ö zel Ka lem Mü dü rü i le bir - lik te 5 ki þi a san sö re bin di. A rý za - la nan a san sör 3. kat tan be ton ze mi ne ça kýl dý. A san sör de bu lu - nan lar he men am bu lans lar la çev re has ta ne le ri ne kal dý rýl dý. A - ta lay ýn ba cak la rýn da ký rýk lar ol - du ðu, U lu soy un du ru mu nun i yi ol du ðu öð re nil di. Ya ra lý la rýn ha - ya tî teh li ke le ri nin bu lun ma dý ðý kay de dil di. Ýs tan bul / cihan 6 ü ni ver si te ye rek tör a ta ma sý CUMHURBAÞKANI Ab dul lah Gül ün, 6 ü ni ver si te ye rek tör a - ta ma sý na i liþ kin ka rar la rý Res mî Ga ze te de ya yým lan dý. Cum - hur baþ ka ný Gül ün, A na ya sa nýn 130 un cu ve 2547 sa yý lý Yük se - köð re tim Ka nu nu nun 13 ün cü mad de le ri u ya rýn ca, YÖK ün ö - ner di ði a day lar a ra sýn dan a ta - dý ðý rek tör ler ve ü ni ver si te le ri þöy le: Bi le cik Ü ni ver si te si Rek - tör lü ðü ne Prof. Dr. Az mi Öz - can, Ga la ta sa ray Ü ni ver si te si Rek tör lü ðü ne Prof. Dr. Et hem Tol ga, Ha cet te pe Ü ni ver si te si Rek tör lü ðü ne Prof. Dr. A. Mu - rat Tun cer, Ka ra bük Ü ni ver si te - si Rek tör lü ðü ne Prof. Dr. Bur - ha net tin Uy sal, Sel çuk Ü ni ver - si te si Rek tör lü ðü ne Prof. Dr. Hak ký Gök bel, ye ni ku ru lan A - da na Bi lim ve Tek no lo ji Ü ni ver - si te si Rek tör lü ðü ne Prof. Dr. A - dem Er soy. An ka ra / a a

9 Y HA BER 9 cev ni as ya.com.tr Ec ne bi le rin Müs lü man dün ya yý týp ký dört yüz se ne Av ru pa da de vam e den kan lý mez hep kav ga la rýn çe kip, Þîi blo ku ve Sün nî ek se ni o la rak ay rýþ týr ma plâ ný tam gaz de vam e di yor. Bel li ki, hak kýn ha tý rý ný üs tün tu tup hiç bir hak ka fe dâ et me yen, Ýs lâm ta ri hin de di nî sal ta nat, ma kam, kol tuk ve men fa at uð ru na si ya sal laþ tý ran ve dün ye vi leþ tir me sa kat Ye zi dî si ya sî zih ni yet i nin ilk a çýk ör ne ði ni ve ren, Ye zid in gad dar ca vic dan sýz ca zul mü ne ve hak sýz lý ða kar þý di re nen Hz. Hü se yin in hür ri yet, a dâ let, hu kuk ve mer ha met mü ca de le sin de vah þet ler le zu lüm ler le Ker ba lâ da ca ni yâ ne þe hid e dil di ði hâ dis le rin yýl dö nü mün de, kan lý deh þet li fit ne tah rik e di li yor. Be di üz za man ýn i fâ de siy le, Bin üç yüz se ne den be ri bü tün Ýs lâm dün ya sý ný að la tan ve bü tün ehl-i ha kî ka te, Ey vah lar, ya zýk lar ol sun! de dir ten â lem-i Ýs lâm ýn en bü yük ya ra sý ci ðer sûz hâ di se si, yý lýn da kas ten ec ne bi ler ce de þi li yor. (E mir dað Lâ hi ka sý, ) Ýs lâm â le mi ni Sün nî-þi î tef ri ka sýy la bir bi ri ne kýr dýr mak pro je si, ö te den be ri da ya týl mak ta. Pâ kis tan da sýk sýk ya ban cý is tih ba rat ser vis le ri nin sýz ma sýy la Sün ni le rin ve Þi î le rin ca mi le ri ne ya pý lan bom ba la ma lar da her de fa sýn da on lar ca, yüz ler ce Müs lü ma nýn öl dü rül me si, ba yat o yun un sü re ge len sal dý rý la rýy dý Þiî Sünnî tahrikine dikkat! An cak Hz. Hü se yin in ve be ra be rin de ki sa ha be le rin ve ço cuk la ra va ran ehl-i bey tin a cý ma sýz ca kat le dil di ði A þû re gü nü nde ki an ma ve du a top lan tý la rýn da Af ga nis tan da, Keþ mir de, I rak ta, Ker be lâ da bin ler ce Þi î nin top lan dý ðý tür be le re ya pý lan, a ra la rýn da ka dýn la rýn ve ço cuk la rýn bü yük bir ye kûn teþ kil et ti ði 100 den faz la Müs lü ma nýn hun har ca öl dü ren, yüz ler ce si ni ya ra la yan bom ba lý sal dý rý lar da, bü yük o yun un i çin de ki o yu nu sý rýt mak ta DEH ÞET LÝ FÝT NE YÝ DEÞ MEK Bel li ki ABD ve iþ gal iþ bir lik çi si Ba tý lý la rýn kýþ kýrt ma sýy la se kiz yýl sü ren ve her i ki ta raf tan bir mil yon in sa nýn öl dü rül dü ðü Ý ran-i rak sa va þý, Ye men den Bah reyn e, Lüb nan dan Pâ kis tan a u za nan coð raf ya da yüz ler ce pat la tý lan bom ba lar ye ter siz kal mýþ; tam ta Su ri ye de ki kal kýþ ma ve kar ga þa nýn týr man dý ðý sý ra da, mez he bî tef ri ka fit ne si az dý rý lý yor! Ý þin en vâ hi mi, a zýn lýk A le vî-nu say ri yö ne tim in Sün nî ço ðun lu ðu yö net ti ði has sas ve ký rýl ma ya teþ ne Su ri ye ü ze rin den bu fit ne Ýs lâm â le mi ne en jek te e di lip yay dý rýl mak is te ni yor. Þam ýn, Tah ran, hâ len Þiî hü kû me tin baþ ta ol du ðu Bað dat ve Huz bul lah tan do la yý Bey rut la mez he bî ya kýn lý ða da ya nan si ya sî ba ðý ný is ti mal et mek is te yen kü re sel mih rak lar, kar þý tep kiy le bir an da böl ge yi sa ra cak top ye kûn mez he bî-si ya sî o yu nu kýþ kýrt ma pe þin de. Su ri ye ye yap tý rým lar la ve he le mü da hâ le i le Lüb nan dan I rak a ve hat ta Pâ kis tan a ve Af ga nis tan a u za na cak ey lem ler le, baþ kal dý rý lar la Sün nî- Þiî ça týþ ma sý ü ze rin den ka rý þýk lýk ve ka os he def le ni yor. On üç a sýr lýk Ýs lâm â le - mi nin ilk ve tek da hi lî mez hep kav ga sý nýn he sap laþ ma sý ný kýþ kýrt mak la, ec ne bi le rin kü re sel he ge mon ya ve böl ge ü ze rin de ki e ner ji çý kar la rý he sa bý na bir bi ri ne mu a rýz lar i cad e di le rek da hi lî düþ man lýk lar gün cel le ni yor! Ý ran la a ra sýn da si ya sî ve böl ge sel ça týþ ma la rý o lan, A me ri kan ve Ýn gi liz sa vaþ ve u çak ge mi le ri nin a çýk de ni zin de de mir le di ði Kör fez sul tan lýk la rý yö ne tim le ri nin kor ku la rý ný ve si ya sî en diþ le ri ni kul la na rak dok san bin A me ri kan as ke ri nin üs len di ði Ka tar ýn baþ ken ti Do ha mer kez li A rap böl ge si ne kar þý Þiî ku þa ðý Su ri ye me se le si ü ze rin den ha re ket e ge çir me ye ça lý þý yor. ABD nin ken di mâ mu lu El Ka i de yi bu tür tah rik ler de kul lan dý ðý, en son Ýn gil te re i le bir lik te Þiî Ý ran a kar þý Cun dul lah a dý al týn da Sün nî bir ör gü tü kur du rup her tür lü pa ra ve lo jis tik des tek le tah rik et ti ði, Ý ran ve Pâ kis tan a ra sýn da ih ti lâf böl ge si Be lû cis tan prob le mi ni pro vo ke et ti ði, biz zat ta raf lar ca a çýk lan mak ta. Týp ký o tuz yýl dýr Tür ki ye ye kar þý tah rik e di lip hâ len ABD nin iþ ga lin de ki ve kon tro lün de ki Ku zey I rak kamp la rýn da ki PKK ye her tür lü si lâh, fi nans ve lo jis tik des te ðin ve ril me si gi bi. I rak ta ba ta ða sap la nan ABD nin, Tür ki ye ye Ý ran ý he def a lan Fü ze Kal ka ný ra dar la rý ný Tür ki ye ye yer leþ ti rip, a ka bin de Su ri ye ü ze rin den Ý ran la ça týþ ma ya it me si; ay nen BOP eþ ba kan lý ðý yla böl ge de po li i ka la rý a dý na li der lik ro lü ver di ði gi bi, Su ri ye ye yap tý rým lar da li der lik pâ ye si ver me si; ve A me ri ka lý la rýn her fýr sat ta Li der Tür ki ye öv gü le ri nin a ma cý bu. Fi lis tin de kat li âm ya pan Ýs ra il i bir kez ol sun ký na ma yan, I rak ta ki Sün nî-þiî ça týþ ma sý na ka yýt sýz ka lan, Gaz ze de kan göv de yi gö tü rür ken bir kez da hi top lan ma yan, Ku düs un iþ ga li ne bi gâ ne du ran A rap Bir li ði nin gü dü mün de ol du ðu ABD, Ýn gil te re ve iþ bir lik çi le rin dürt me siy le Su ri ye ye yap tý rým lar da Tür ki ye yi de ya ný na a lýp ba þý çek me si, bu a çý dan dik ka te de ðer BE DÝ ÜZ ZA MAN IN Ý KA ZI Bun dan dýr ki, Ýs lâm dün ya sý nýn bu sü reç te fev ka lâ de dik kat li ol ma sý; tah rik le re ve pro vo kas yon la ra gel me me si, bü yük ö nem ta þý yor. Be di üz za man ýn, bil has sa mez he bî ça týþ ma fit ne si ne kar þý, Hâ ri cî ve bü yük bir düþ ma nýn hü cu mu za ma nýn da, da hi lî kü çük düþ man lýk la rý bý rak mak el zem dir. Yok sa hü cum e den bü yük düþ ma na yar dým hük mü ne ge çer. Bu nun i çin, dâ i re-i Ýs lâ mi ye de es ki den be ri bir bi ri ne mu ka bil, mu â rýz va zi ye ti ni a lan ehl-i Ýs lâm o da hi lî düþ man lýk la rý mu va kat ten u nut mak mas la hât-ý Ýs lâ mi ye (Müs lü man la rýn men fa a ti) muk te zâ sý dýr (ge re ði dir) i ka zý, fev ka lâ de ö nem li. (a.g. e. 1834) Yi ne Be di üz za man ýn tâ bi riy le, Þim di deh þet li ej der hâ lar, ha kâ ik-i i mâ ni ye cep he sin de ehl-i i ma na gö zü müz ö nün de sal dýr ma la rýn dan ve çok la rý ý sýr ma la rýn dan ehl-i i mâ ný kur tar tam mec bu ri ye ti Kur ân ýn em ri i le var ken, bu za ma ný bý ra kýp, es ki za ma na gi dip Ehl-i Bey te ge len deh þet li zu lüm le ri te mâ þa e dip deþ me nin kim se ye fay da sý yok. Ýs lâm â le mi, bu i ka za ku lak ve rip, Müs lü man la rý Þi î - Sün nî di ye bir bi ri a ley hin de â let e dip is ti mâl e de cek bu yý ký cý deh þet li fit ne ye kar þý u ya nýk ol ma lý... Sa id Nur sî, Mec lis gün de min de BÝRGÜN GAZETESÝNÝN "DERSÝMÝZ SAÝD-Ý NURSÎ" MANÞETÝ HAKKINDA CHP GRUP BAÞKANVEKÝLÝ MUHARREM ÝNCE'NÝN BÝR SORU ÖNERGESÝ VERMESÝYLE SAÝD NURSÎ MECLÝS GÜNDEMÝNE TAÞINDI. ÝNCE'NÝN ÝDDÝASINA GÖRE SAÝD NURSÎ'NÝN GÖRÜÞLERÝ GÝZLÝCE OKULLARDA ÖÐRETÝLMEYE ÇALIÞILIYOR. BÝR GÜN ga ze te si 2 A ra lýk ta rih li man þe tin de Der si miz Sa i di Nur sî baþ lý ðý al týn da, Sa id Nur sî nin Kur ân tef si ri i le a yet le re ge tir miþ ol du ðu ki þi sel yo rum la rýn dan o lu þan ve a dý na Ri sâ le-i Nur de nen öð re ti le ri o kul lar da ki ders ler de kul la nýl ma ya baþ lan dý i fa de le riy le çe þit li id di a la rý gün de me ge tir miþ ti. Ga ze te nin bu id di a la rý ve man þet ha be ri ü ze ri ne CHP Gurp Baþ kan ve ki li Mu har rem Ýn ce de söz ko nu su ha be ri de lil gös te re rek, Mec lis Ge nel Ku ru lu nda bir so ru ö ner ge si ver di. Ön ce ki gün Mec li se su nu lan ö ner ge de bir Mil li E ði tim Ba kan lý ðý gö rev li si nin Ri sa le-i Nur ad lý e ser le ri e ði tim a ra cý o la rak kul la nýp kul lan ma dý ðý so rul du. Bu nun ya ný sý ra Ba kan lýk gö rev li si ol du ðu be lir ti len Ý. D. ad lý þah sýn, Ri sa lei Nur me tin le ri nin ya kýn za man da ders ki tap la rý na gi re ce ðin den bah set ti ði i fa de e di le rek, Ba kan lý ðýn böy le bir ça lýþ ma sý o lup ol ma dý ðý da so rul du. Bir gün Ga ze te si nin söz ko nu su ha be ri, Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý na bað lý Ye ni lik ve E ði tim Tek no lo ji le ri Ge nel Mü dür lü ðü nün te le viz yon bö lü mün de üç yýl ön ce gö re ve baþ la mýþ ol du ðu id di a e di len Ý. D. ad lý þah sýn, Ýs tan bul Ý lim ve Kül tür Vak fý nýn 29 Ha zi ran 2011 de dü zen le di ði Be di üz za man Ne Yap mak Ýs te miþ tir sem poz yu mu na sun du ðu Ri sâ le-i Nur da Gör sel lik ve Si ne ma ko nu lu teb lið de di le ge tir di ði gö rüþ le re da yan dýr dý ðý be lir ti li yor. 25 bin do la rý bu la lým, AB vi ze le ri kal dý ra cak AV RU PA Bir li ði Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci E ge men Ba ðýþ, Biz 25 bin do la rý bu la lým, biz is te me den vi ze le ri on lar kal dý ra cak de di. AB dö nem baþ kan lý ðý ný O cak a yýn da dev ra la cak o lan Da ni mar ka ya i ki gün lük zi ya ret te bu lu nan Baþ mü za ke re ci E ge men Ba ðýþ, Ko pen hag da Da ni mar ka lý si ya si ler ve yet ki li ler le bir a ra ya ge lir ken, ak þam sa at le rin de de Türk top lu mu ta ra fýn dan dü zen le nen ge niþ ka tý lým lý bir top lan tý ya ka týl dý. Yo ðun ka tý lým la ya pý lan ve a ðýr lýk lý o la rak Türk iþ a dam la rý nýn ka týl dý ðý ge ce de ko nu þan AB Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci E ge men Ba ðýþ, gün bo yu yap tý ðý gö rüþ me ler i çe ri sin de en an lam lý sý nýn Türk top lu mu i le yap tý ðý top lan tý ol du ðu nu vur gu la dý. Es ki den vi ze ko nu su a çýl dý ðýn da mu ha tap la rý nýn ken di le riy le ko nuþ mak da hi is te me di ði ni be lir ten Ba ðýþ, ki þi ba þý na ge li rin 11 bin do la rý bul ma sýn dan son ra vi ze ko lay lýk la rý i çin ken di le ri ne ge lin di ði ne i þa ret et ti. Ba ðýþ, Biz 25 bin do la rý bu la lým, biz is te me den vi ze le ri on lar kal dý ra cak de di. Ba ðýþ, Tür ki ye nin AB ye baþ vu ru su i le Türk le rin Av ru pa ya gö çü nün ta rih çe si nin bir bi ri ne pa ra lel ol du ðu nu be lirt ti. AB ye o dö nem de ki a dý i le Av ru pa E ko no mik Top lu lu ðu na 1959 yý lýn da rah met li Men de res dö ne min de baþ vu ru ya pýl dý ðý ný a ným sa tan Ba ðýþ, ay ný yýl lar da gö çün de baþ la dý ðý ný kay det ti. Ko pen hag / a a CHP Grup Baþkanvekili Muharrem Ýnce, Birgün Gazetesi'nin iddialarýný bir soru önergesiyle Meclis'e taþýdý. Bir gün Ga ze te si nin ha be rin de ay rý ca Ri sâ le-i Nur e ser le rin den bas he di lir ken, Sa id Nur sî nin Kur ân tef si ri ve â yet le re ge tir miþ Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý: AB ka rar lý lý ðý sü re cek DI ÞÝÞ LE RÝ Ba kan lý ðý, Tür ki ye nin AB ü ye li ði is ti ka me tin de i ra de si nin üst se vi ye de ol du ðu be lir te rek, Tür ki ye nin, tam ü ye lik he de fi doð rul tu sun da tüm mü za ke re baþ lýk la rýn da ça lýþ ma la rý ný ö nü müz de ki dö nem de de ka rar lý lýk la sür dü re ce ði ni bil dir di. Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý ndan ya pý lan a çýk la ma da, dün ya yým la nan AB Ge nel Ýþ le ri Kon se yi (GÝK) So nuç la rý de ðer len di ril di. Tür ki ye nin, AB nin oy bir li ðiy le al dý ðý ka rar lar te me lin de Bir li ðe tam ü ye lik he de fi doð rul tu sun da ki ça lýþ ma la rý nýn sür dü ðü nün be lir til di ði a çýk la ma da, ha len yü rü tül mek te o lan si ya si ve e ko no mik re form la rýn, Tür ki ye nin AB ü ye li ði is ti ka me tin de ki i ra de si nin en üst se vi ye de ol du ðu nu gös ter di ði kay de dil di. A çýk la ma da Kýb rýs ta ki mü za ke re le re de de ði ni le rek, Kýb rýs so ru nu nun çö züm ye ri AB Kon se yi So nuç Bil di ri le ri ol ma yýp, so run hak kýn da GÝK So nuç la rýn da yer a lan ta raf gir i fa de le rin ta ra fý mýz dan ka bu lü müm kün de ðil dir. AB çö zü me kat ký da bu lun mak is ti yor sa, Rum ta ra fý ný bu yön de i ra de gös ter me ye teþ vik et me li dir i fa de le ri kul la nýl dý. An ka ra / a a ol du ðu ki þi sel yo rum la rý nýn tü mü ne ve ri len ad dýr. Sa id Nur sî nin Kur ân yo ru mu na ve öð re ti le ri ne bað lý o lan Sün nî Ýs lâm gru bu na i se Nur cu lar den mek te dir. Nur Ce ma a ti, Ýs la mi e sas la ra (þe ri at) da ya lý bir dev let dü ze ni ni sa vun mak ta dýr. þek lin de ki tar týþ ma lý ba zý id di a la ra da yer ve ril di. Ko nu yu Mec lis gün de mi ne ge ti ren CHP Grup Baþ kan ve ki li Mu har rem Ýn ce nin da nýþ ma ný ta ra fýn dan ga ze te mi ze de i le ti len so ru ö ner ge sin de, ga ze te nin id di a la rý ný te mel a la rak, ko nu yu Mec lis gün de mi ne ta þý dý ðý gö rü lü yor. Ýn ce, Mil lî E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer ta ra fýn dan ce vap lan ma sý ný is te di ði ö ner ge de Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nýn A le vi lik le il gi li o la rak ha zýr la ya ca ðý ve o kul lar da gös te ri le cek film ler de Ri sâ le-i Nur dan me tin le re yer ve ri le ce ði ne da ir id di a la rýn doð ru o lup ol ma dý ðý ný da sor ma sý dik kat le ri çe ki yor. Ay rý ca Ýn ce, E ði tim a ma cýy la ha zýr la nan film le rin se nar yo la rý nýn di nî ce ma at ler den ma il yo luy la is ten di ði doð ru mu dur? þek lin de ki so ruy la da, ce ma at ler den ma ter yal des te ði a lý nýp a lýn ma dý ðý da so ru yor. Ö ner ge nin bir baþ ka mad de sin de i se, Ba kan lýk gö rev li si Ý. D, Ri sâ le-i Nur ad lý me tin le rin ya kýn za man da ders ki tap la rý na gi re ce ðin den söz et mek te dir? Ba kan lý ðýn böy le bir ça lýþ ma sý bu lun mak ta mý dýr? de ni li yor. Söz ko nu su ö ner ge nin ha li ha zýr da bek le di ði ve Mil lî E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer ta ra fýn dan he nüz ko nuy la il gi li her han gi bir ce vap ve ril me di ði i fa de e di li yor. An ka ra / U mut Ya vuz Vetolu þi ke ya sa sý Adalet Ko mis yon unda TBMM A da let Ko mis yo nu, ka mu o yun da þi ke ya sa sý o la rak ad lan dý rý lan ve Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ta ra fýn dan bir kez da ha gö rü þül mek ü ze re TBMM ye gön de ri len Spor da Þid det ve Dü zen siz li ðin Ön len me si ne Da ir Ya sa yý bu gün sa at de gö rü þe cek. A da let Ko mis yo nu, þi ke ce za la rýn da in di rim ön gö ren ve Cum hur baþ ka nýn ca bir kez da ha gö rü þül mek ü ze re TBMM ye i a de e di len ya sa nýn ko mis yon la rý na ha va le e dil me si nin ar dýn dan gün de mi ni be lir le di. Ko mis yon, ya sa yý 8 A ra lýk Per þem be gü nü sa at de gö rü þe cek. AKP Grup Baþ kan ve ki li Nu ret tin Ca nik li, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Biz AK Par ti Gru bu o la rak, ya sa yý ay nen Çan ka ya Köþ kü ne gön der mek ten ya na yýz de miþ ti. CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ta ra fýn dan bir kez da ha gö rü þül mek ü ze re TBMM ye gön de ri len ya sa da, im za la rý nýn ar ka sýn da ol duk la rý ný bil dir di. Ba rýþ ve De mok ra si Par ti si (BDP) Eþ Baþ ka ný Se la hat tin De mir taþ, ve to e di len Þi ke Ya sa sý nýn TBMM den tek rar ay nen geç me si ne ha yýr di ye cek le ri ni a çýk la dý. AKP Ga zi an tep Mil let ve ki li Þa mil Tay yar, þi ke ce za la rý ný in di ren ka nu nun re fe ran du ma gö tü rül me si ni is te ye rek, E ðer re fe ran dum dan ge çer se, ben geç ti ði gün mil let ve kil li ðin den is ti fa ya ha zý rým de di. Þa mil Tay yar, Kýr gýn mý sý nýz? so ru su na De rin bir ha yal ký rýk lý ðý ya þý yo rum. Ön ce o nu söy le ye yim. 10 yýl dýr çe te ler le mü ca de le et miþ bir par ti nin ref lek si nin bu ol ma ma sý ge re kir di. Bun dan do la yý çok ü zün tü lü yüm ce va bý ný ver di. An ka ra / a a drbat ho o.com Va kýf la ra vâ kýf mý sý nýz? (Ön ce ki ge ce An ka ra da bir a ra ya ge len ve me lek le rin al kýþ la rý na gar ko lan kad ro nun ih lâs ve ru ha ni ye ti ne it haf o lu nur.) Ec da dý mý zýn kur du ðu me de ni yet va kýf me de ni ye ti o la rak da a ný lýr. A ma va kýf kur mak ya da vak fet mek sa de ce ge le nek ten i ba ret de de ðil dir. As rýn id ra ki ne hi ta ben vak fe di len ler de var dýr me se lâ. Siz o ku yu cu la rý mýz, Be di üz za man ýn kur du ðu ve ya te sis et ti ði, bu ça ða a it i ki tür vak fý ö zel lik le bi lir si niz: Bi rin ci si, Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý, bir va kýf e ser dir. Mü el li fi, bu e ser le ri ken di þah sî ma me le ki ne ka rýþ týr ma mýþ, mi ra sý na da hil et me miþ, vak fet miþ tir. (Ki ta býn vak fe dil me si nin baþ ka bir ör ne ði ni bil mi yo ruz). Bir ki ta býn vak fe dil me si, ay ný za man da, te lif ge lir le ri nin de o ki ta býn da ha çok ya yýl ma sý na tah sis e dil me si dir. O ku ya ný bu lun duk ça ya þa ya cak bir va kýf tü rü dür bu. Pe ki, o va kýf ki ta bý kim sa hip le ne cek, ma ne vi fey zi ni kim mu ha fa za e de cek, neþ ri ni kim ken di si ne va zi fe bi le cek? Ýþ te bu grup da Be di üz za man ýn te sis et ti ði i kin ci tür vak fý or ta ya çý kar mak ta dýr: Ha ya tý ný ki ta ba vak fet miþ o lan va kýf þah si yet le ri. Nur la rý ken di ma lý ve te li fi bil mek bu ol sa ge rek tir. Çe kir de ðin de Kur ân ýn yer al dý ðý iç i çe hal ka lar dü þü ne lim. Kur ân ýn dý þýn da ki hal ka, tef sir ler den ve bir tef sir o la rak Ri sâ le ler den o lu þan va kýf hal ka sý i se, o nun bir dý þýn da ki hal ka da va kýf þah si yet ler den o lu þan va kýf hal ka sý dýr. Ka na a tim ce, hiz me tin mü ces sem ya da gay ri mü ces sem bi lu mum mü es se se le rin de bu lu nan ve ha ya tý ný hiz me te vak fe de rek Be nim üc re ti mi an cak Al lah ve rir pren si bi i le hiz met e den her kes bir mâ nâ da va kýf týr. Ýþ te bu va kýf la ra bir ko ru yu cu hal ka ve on la rýn her hal le ri ne vâ kýf ol ma sý ge re ken ler i se Kur ân ýn kud si ye ti ne i na nan, Kur ân ýn nu ru na hiz met et me nin kýy me ti ni bi len ve bil me si ge re ken her kes tir, ta le be le rin kar deþ le ri dir, on la rýn dost la rý dýr, ya ni siz o ku yu cu lar sý nýz. Ýþ te bu ya pý, bu se bep le, bu as ra öz gü dür. Bu du rum da baþ lýk ta ki so rum si ze dir ey o ku yu cu! Ma ne vi çe kir de ði ni zin hâ mî si o lan va kýf la ra vâ kýf mý sý nýz? Me se lâ, ha ya tý ný vak fet me ye e hil va kýf a day la rý ný teþ vik e di yor mu su nuz? Yok sa on la rý dün ye vî mâ nâ da ca zip mes lek le re mi yön len di ri yor su nuz? Ha ya tý ný vak fet me ye az me den le ri, ma nen, mad de ten ve ma len her þe yi niz le des tek li yor mu su nuz? Me se lâ, Kas ta mo nu Lâ hi ka sýn da (172) zik re di len þu pren si bin hak ký ný ve re bi li yor mu su nuz? Ri sâ le-i Nur un hiz me ti ne hasr-ý va kit e den rü kün le re ve ça lý þan la ra ze kât la yar dým et mek de Ri sâ le-i Nur a bir ne vî hiz met tir. Hem yar dým e dil me li. Her bü yük ca mi yi vak fe der ken ya ný na ki ra ge ti re cek dük kân lar da ya pýp bu ki ra ge li ri ni ca mi gö rev li si va kýf þah si yet le rin i a þe si i çin tah sis e den ve böy le ce her vak fý ha ki kat te a yak ta vak fe den yük sek fi kir sa hi bi ec da dý iz li yor mu su nuz? On la rýn bu, zah met siz ce yö ne ti len va kýf mü es se se kur ma pren si bi ni, kur du ðu nuz mü es se se ler de ne ka dar tat bik e di yor su nuz? Me se lâ, bu va kýf þah si yet le rin, ken di le ri ni mes lek i çin de e ðit me le ri ne, fýt rat la rý na uy gun bir ze min de ve ih ti sas la þa rak hiz met et me le ri ne yar dým cý o la bi li yor mu su nuz? Me se lâ bu va kýf la rýn be kâr lýk la rýn da ha yat la rý na vâ kýf sý nýz da, ev len dik le rin de on la rý mev ta sa yýp ruh la rý na rah met mi o ku yor su nuz? Ma nen mev ta ol ma ma la rý i çin doð ru e þi seç me le ri ne yar dým cý o lu yor mu su nuz? Da ha da ö nem li si, ev len dik le rin de him me ti ni zi art tý rý yor mu su nuz? En ö nem li si de üc ret-ma aþ far ký ný fark e de me yen ve va kýf la rý üc ret li ça lý þan lar zan ne den ze kât eh li dost la rý bu ko nu da u ya ra bi li yor mu su nuz? Yu ka rý da ki so ru lar da ce va bý nýz e vet de ðil se, siz de vâ kýf de ðil si niz. O la sý nýz in þal lah! Büt çe ma ra to nu baþ lýyor TBMM Ge nel Ku ru lun da, 2012 yý lý mer ke zi yý lý büt çe si nin gö rüþ me le ri ne bu gün baþ la na cak Yý lý Mer ke zi Yö ne tim Büt çe Ka nu nu Ta sa rý sý i le 2010 Yý lý Mer ke zi Yö ne tim Ke sin he sap Ka nu nu Ta sa rý sý nýn, TBMM Ge nel Ku ru lun da ki gö rüþ me tak vi mi ne i liþ kin Da nýþ ma Ku ru lu ö ne ri si ka bul e dil di. Bu na gö re, büt çe gö rüþ me le ri bu gün sa at de baþ la ya cak ve bi ti mi ne ka dar de vam e de cek. Ge nel Ku rul, ta til gün le ri da hil her gün sa at de top la na cak ve gün lük prog ra mýn ta mam lan ma sý na ka dar ça lýþ ma la rý ný sür dü re cek. Gö rüþ me ler 14 gün de ta mam la na cak. 8 A ra lýk gü nü, büt çe nin tü mü ü ze rin de grup lar ve hü kü met a dý na 1 er sa at (Hü kü me tin su nuþ ko nuþ ma sý ha riç) ko nu þu la cak. 1 er sa at lik sü re bir den faz la ko nuþ ma cý ta ra fýn dan kul la ný la bi le cek. Ki þi sel ko nuþ ma lar 10 ar da ki ka o la cak. Ka mu i da re le ri nin büt çe le ri ü ze rin de ki gö rüþ me ler 12 tur da ta mam la na cak,. Grup lar ve hü kü met a dý na ya pý la cak ko nuþ ma lar 1, 4, 5, 6, 7, 8 ve 11. tur lar da 50 þer, di ðer tur lar da 40 ar da ki ka; ki þi sel ko nuþ ma lar 5 er da ki ka o la cak. Her tur i çin so ru-ce vap iþ le mi 20 da ki kay la sý nýr lan dý rý la cak. Büt çe nin son gü nü o lan 21 A ra lýk Çar þam ba gü nü gö rüþ me le re sa at de baþ la na cak ve bi ti mi ne ka dar ça lý þý la cak. An ka ra / a a

10 10 EKONOMÝ Y ah me ta ri il.com. SGK Hiz met Sor gu la ma la rý in ter net ten ya pý la bi le cek Sos yal Gü ven lik Ku ru mu nun ta rih li ya zý lý du yu ru su na gö re, ta ri hin den i ti ba ren va tan daþ la rýn SGK hiz met sor gu la ma la rý ve di ðer sos yal gü ven lik le il gi li bil gi le ri, in ter net ten sor gu la nýp u la þý la bi le cek. Da ha ön ce le ri A na ya sa nýn 20'in ci mad de si ge re ði, ki þi sel ve ri le rin ko run ma sý a ma cýy la bu hiz met le ri va tan daþ lar an cak SGK dan ve ya e-dev let þif re siy le el de e de bi li yor lar dý. An cak, ye ni uy gu la ma da hiz met sor gu la ma sý ve di ðer iþ lem ler i çin sa de ce T.C. kim lik nu ma ra sý nýn gi ril me si ye ter li ol ma ya cak. Bu nun ya nýn da, ki þi nin ba ba a dý, nü fu sa ka yýt lý ol du ðu il/il çe, cilt no, a i le sý ra no gi bi her kes ta ra fýn dan bi lin me yen bil gi ler de is te ne cek tir. Bað-Kur dan ba sa mak sa týn a lan la rýn mað du ri ye ti gi de ri li yor SO RU 1: 2003 yý lýn da bað-kur dan ba sa mak sa týn a la rak 12'nci ba sa mak tan 20'nci ba sa ma ða yük sel dim yý lýn da Bað-Kur dan e mek li ol dum. An cak be nim le ay ný ba sa mak tan e mek li o lan di ðer ki þi ler den da ha az ay lýk a lý yo rum. Bu du rum da ne ya pa bi li rim? Mu har rem SAZ LI / Kon ya CE VAP 1: De ðer li o kur, si zin gi bi ay ný mað du ri ye ti ya þa yan bin ler ce va tan daþ bu lun mak ta dýr. Ay lý ðý ný zýn dü þük ol ma sý nýn bi rin ci se be bi; ba sa mak yük selt me prim le ri bað-kur ta ra fýn dan ca rî ay prim borç la rý gi bi pri mi ö den miþ sü re ler o la rak de ðer len di ril me mek te ve fi i len ça lý þýl mýþ gi bi ka bul e dil me mek te dir. Ý kin ci se be bi; Bað-Kur da ki ba sa mak sis te mi ta rih li ve 3396 sa yý lý ya say la 12 den 24 e çý ka rýl ma sý na rað men, 1980 li yýl lar da ya pý lan Bað-Kur bil gi sa yar la rýn da ki e mek li lik prog ra mý 12 ba sa mak lý sis te me gö re a yar lan mýþ týr. Ü çün cü sü i se; 4447 sa yý lý ya say la Bað-Kur e mek li lik he sap la ma sis te mi den i ti ba ren de ðiþ miþ tir. Ba sa mak sa týn a lan la rýn iþ le mi den son ra ya pýl dý ðý i çin, ba sa mak in ti bak (u yum) iþ le mi, den ön ce ye yan sý týl ma mýþ ve ö zel lik le son ra sý i çin ya pýl mýþ týr. Baþ lý ca bu üç se bep ten do la yý Bað- Kur dan ba sa mak sa týn a lan la ra, em sal le rin de gö re dü þük ay lýk bað lan mýþ týr. Bu se bep le siz, bin an ön ce bu lun du ðu nuz yer de ki iþ mah ke me le ri ne SGK a ley hi ne dâ vâ a çýn. Dâ vâ yý ke sin lik le ka za nýr sý nýz. Dâ vâ so nu cun da e mek li ay lý ðý nýz en az 500 TL ar ta cak týr. SGK ya tes ci li ol ma yan ver gi mü kel le fi nin iþ ka za sý þart la rý SO RU 2: E þim nak li ye ci i ken bun dan yak la þýk i ki ay ön ce iþ ka za sý ge çi re rek ve fat et ti. E þi min ver gi mü kel le fi ye ti ol ma sý na rað men SGK ya kay dý ya pýl ma mýþ. Bun dan do la yý e þim den ba na SGK dan iþ ka za sý ay lý ðý bað la ma dý lar. Bu du rum da ben ne ya pa bi li rim? Mu az zez ÞAN LI / An ka ra CE VAP 2: 4/b si gor ta lý sý ol ma yý ge rek ti re cek ni te lik te iþ yap tý ðý hal de SGK ya ka yýt ve tes ci li ol ma yan ki þi ler iþ ka za sý ge çir dik le rin de SGK ta ra fýn dan bu ki þi le rin ge ri de ka lan eþ ve ço cuk la rý na iþ ka za sý ay lý ðý bað lan ma mak ta dýr. Bu nun se be bi, 5510 sa yý lý ya sa nýn 23'ün cü mad de si nin 3'ün cü fýk ra sýn da yer a lan hü küm o la rak gös te ril mek te dir. Ya ni, SGK ver gi mü kel le fi o lan ki þi le ri öl se ler bi le ver gi kay dý nýn baþ lan gý cýn dan i ti ba ren si gor ta lý lý ðý ný baþ lat mak ta, an cak iþ ka za sýn dan do la yý hak sa hip le ri ne ö lüm ay lý ðý bað la ma mak ta dýr. SGK nýn yap tý ðý bu uy gu la ma hu ku kî de ðil dir. Bu lun du ðu nuz yer de ki iþ mah ke me le ri ne dâ vâ aç ma ný zý tav si ye e de riz. Ve kil öð ret men lik bel ge si i çin ya pýl ma sý ge re ken ler SO RU 3: Ka sým 1992 Ha zi ran 1993 ve 21/12/ /06/1994 dö ne min de ve kil öð ret men lik yap tým ve 1996 da 16 ay SSK lý o la rak þir ket te ça lýþ tým. 17/02/2000 den bu gü ne ka dar (10 yýl dan faz la) ak tif Bað- Kur lu yum do ðum lu yum. Ne za man e mek li o la bi li rim. Mil lî E ði tim Mü dür lü ðün den sa de ce yýl la rý na a it ça lýþ ma bel ge si çý ký yor. Ne ya pa bi li rim? Me sut Ö ZÝN CE CE VAP 3: E mek li San dý ðý nda ki sü re le ri ni ze a it o lan ve mil lî e ði tim mü dür lü ðü ka yýt la rýn da çýk ma yan ça lýþ ma bel ge ni zi, hü vi yet bil gi le ri ni zi (ad so yad, ça lýþ tý ðý nýz yer, ba ba a dý, do ðum ye ri, do ðum ta ri hi) bir di lek çe ye ya zýp SGK Ka mu Gö rev li le ri E mek li lik Da i re si Baþ kan lý ðý na gön de rin ve o di lek çe de e mek li lik si cil nu ma ra ný zý ve hiz met le ri ni zi net o la rak ne ka dar ol du ðu nu ta lep e din. Bað-Kur þart la rýn da 25 tam yýl prim ö de me gün sa yý sý na sa hip ol du ðu nuz da ve 57 ya þý ný zý ik mal et ti ði niz de e mek li o la bi lir si niz. An cak, SSK þart la rýn da 5675 gün ve 45 ya þýn da e mek li o lur su nuz. Sorularýnýz için e-posta adresi: DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2011 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Aç lýk sý ný rý bin li ra DÝSK'ÝN RAPORU'NA GÖRE, KASIM AYINDA 4 KÝÞÝLÝK BÝR AÝLENÝN AÇLIK SINIRI 992 LÝRAYA, YOKSULLUK SINIRI ÝSE LÝRAYA YÜKSELDÝ. TÜR KÝYE Dev rim ci Ýþ çi Sen di ka la rý Kon fe de ras yo nu A raþ týr ma Ens ti tü sü (DÝSK-AR), Ka sým A yý Aç lýk ve Yok sul luk Sý ný rý Ra po ru na gö re, 4 ki þi lik bir a i le nin aç lýk sý ný rý 992 li ra, yok sul luk sý ný rý i se li ra ol du. DÝSK ta ra fýn dan ya pý lan a çýk la ma da, sað lýk lý bes len mek i çin ye tiþ kin bir ka dý nýn yap ma sý ge re ken gün lük har ca ma tu ta rý 8,5 li ra o lur ken, bu ra kam ye tiþ kin bir er kek i çin 8,76 li ra, yaþ er kek ço cuk i çin 9,32 li ra, 4-6 yaþ bir kýz ço cu ðu i çin 6,48 li ra o la rak he sap lan dý. 4 ki þi lik bir a i le nin sað lýk lý bes len me si i çin yap ma sý ge re ken gün lük gý da har ca ma sý Ver gi a da le ti 33,06 li ra, ay lýk har ca ma sý i se 992 li ra o la rak be lir len di. Ay ný he sap la ma ya gö re 4 ki þi lik a i le nin sað lýk lý bes len mek ve ya þa ya bil mek i çin yap ma sý ge re ken as ga rî har ca ma tu ta rý i se ay lýk li ra o la rak tes bit e dil di. Söz ko nu su a i le nin ih ti yaç la rý nýn kar þý la ma sýn da a yýr ma sý ge re ken tu tar gý da, i çe cek i çin 992 li ra, gi yim ve a yak ka bý i çin 196 li ra, ki ra, su, e lek trik vb. i çin 887 li ra, mo bil ya, ev ba ký mý i çin 180 li ra, sað lýk i çin 70 li ra, u laþ týr ma i çin 306 li ra, ha ber leþ me i çin 135 li ra, eð len ce ve kül tür hiz met le ri i çin 69 li ra, e ði tim i çin 61 li ra, lo kan ta, ye mek, o tel i çin 130 li ra, çe þit li mal ve hiz met ler i çin 111 li ra o la - i çin 20 bin im za AS KE RÝ iþ yer le rin de ça lý þan 20 bi ne ya kýn iþ çi, üc ret ler den ke si len ver gi nin dü þü rül me si ni is te di. Türk-Ýþ ü ye si Türk Harb-Ýþ Sen di ka sý, ver gi de a da let baþ lý ðýy la ha zýr la dý ðý bil di ri yi, iþ ko lun da ki yak la þýk 400 iþ ye rin de ü ye le ri nin im za sý na aç tý. Yak la þýk 20 bin sa vun ma iþ çi si nin im za koy du ðu bil di ri bu gün baþ la ya cak o lan Türk-Ýþ Ge nel Ku ru lu na ka tý lan la rýn da im za sý na su nu la cak. Ým za kam pan ya sý hak kýn da a çýk la ma ya pan Türk Harb-Ýþ Ge nel Baþ ka ný Bay ram Bo zal, Ým za kam pan ya mý zý ya rýn iþ çi ha re ke ti nin en üst ic ra ma ka mý o lan Türk-Ýþ ge nel ku ru lun da sür dü re ce ðiz. Yýl lar ca ça lý þan lar, ge lir ve ver gi da ðý lý mý a da let siz li ði ne mah kûm e dil miþ tir. Bu ra dan yük se le cek se sin TBMM de, Hü kü met te yan ký bu la ca ðý na i nan mak is ti yo ruz de di. Ma li ye Ba ka ný nýn ver gi a da le ti ü ze ri ne ça lýþ týk la rý yö nün de ka mu o yu na a çýk la ma yap tý ðý ný ha týr la tan Bo zal, Bu be yan iþ çi ler ta ra fýn dan söz o la rak al gý lan mýþ ve hak lý bir bek len ti o luþ tur muþ tur. Ça lý þan ke sim, hü kü met ve TBMM de ki bütün si ya sî par ti ler den ver gi a da le ti i çin or tak bir i ra de bek le mek te dir þek lin de ko nuþ tu. Bo zal, top la nan im za la rýn Türk-Ýþ Ge nel Ku ru lu nun ar dýn dan Hü kü me te ve TBMM de ki si ya sî par ti grup la rý na gön de ri le ce ði bil gi si ni ver di. Ankara / Recep Gören TEBRÝK Muhterem üyelerimizden Malik Atom'un kýzý ve Melih Atom'un kýz kardeþi Dilâra Nur Hanýmefendi ile Yunus Huyut Beyefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, genç çifte iki cihan saadeti dileriz. Demokrat Eðitimciler Derneði rak be lir len di. Ra po ra gö re, dün a çýk la nan enf las yon ra kam la rý ü ze rin den ya pý lan he sap la ma ya gö re, Ka sým a yý i çin aç lýk sý ný rý bir ön ce ki a ya gö re 32 li ra, yok sul luk sý ný rý 102 li ra ar týþ gös ter di. As ga rî üc ret te 2012 yý lý ilk ya rý sý i çin ön gö rü len yüz de 3 lük ar tý þýn 19 li ra ya kar þý lýk gel di ði ne i þa ret e di len ra po ra gö re as ga rî üc re te ya pý la cak o la sý ar týþ, aç lýk sý ný rý dik ka te a lýn dý ðýn da 1 ay da ge ri a lýn mýþ ol du, yok sul luk sý ný rý i le me sa fe i se i yi ce a çýl dý. A çýk la ma da, as ga rî üc re tin ge lir da ðý lý mý ný dü zen le yi ci yön de be lir len me si ve e ko no mik bü yü me den pay al ma sý ge rek ti ði kay de dil di. Ýs tan bul / a a Gül: Ca rî a çý ða yo ðun laþ ma lý yýz CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, ca rî a çý ðýn dü þü rül me si ve re el sek tö rün re ka bet gü cü nün ar ttý rýl ma sý gi bi ya pý sal so run la ra yo ðun laþ mak ge rek ti ði ni be lirt ti. Cum hur baþ ka ný Gül, hi ma ye sin de Tür ki ye Ýh ra cat çý lar Mec li si (TÝM) ta ra fýn dan Turk cell stra te jik or tak lý ðýn da Ha liç Kon gre Mer ke zi nde dü zen le nen Tür ki ye Ý no vas yon Kon fe ra sý nýn a çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, yük - 6 ARALIK 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ sek o ran lý bü yü me yi ger çek leþ ti re bil mek i çin bü tün gay ret le rin top lam fak tör ve rim li li ði ni art tý ra cak re form la ra yo ðun laþ tý rýl ma sý nýn ö ne mi ne i þa ret et ti. Bu ve rim li li ði art týr ma nýn en et ki li yo lu nun da i no vas yon, a raþ týr ma ve ge liþ tir me fa a li yet le ri ne a ðýr lýk ve ril me si ol du ðu nu kay de den Gül, ko nuþ ma sý na þöy le de vam et ti: Bu gün Tür ki ye e ko no mi si A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Dep rem vur du, ü re tim dur du VAN Or ga ni ze Sa na yi Böl ge si (OSB) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Si nan Ha kan, mey da na ge len dep rem le rin ar dýn dan 70 fab ri ka dan 35 i nin ü re ti mi ne a ra ver di ði ni be lir te rek, ha len ü re ti me de vam e den 35 fab ri ka nýn da ka pa si te sin de dü þüþ ol du ðu nu bil dir di. Van da 23 E kim ve 9 Ka sým da mey da na ge len dep rem ler, þehirde ki sa na yi ci yi de o lum suz et ki le di. Or ga ni ze Sa na yi Böl ge si dý þýn da bu lu nan 1 yem ve 2 un fab ri ka sý nýn a ðýr ha sar al dý ðý dep rem de, fi zi kî ha sar gör me yen Van- Er ciþ yo lu ü ze rin de ki OSB de fa a li yet gös te ren fab ri ka la rýn ya rý sý, pa zar so ru nun dan do la yý ü re tim le ri ni dur dur du. Si nan Ha kan, OSB nin dep rem den ön ce çok cid dî bir yük sel me iv me si ya ka la dý ðý ný, çe þit li sek tör ler de 70 fab ri ka nýn Ha kan, a çýk la ma sý na þöy le de vam et ti: Mey da na ge len dep rem le rin ar dýn dan, 70 fab ri ka dan 35 i ü re ti me a ra ve rir ken, ha len ü re ti me de vam e den 35 fab ri ka nýn da ka pa si te sin de dü þüþ var. Bu du rum ü re tim an la mýn da, yüz de 50 den faz la bir dü þüþ de mek tir. Dep rem den ön ce bin 500 ki þi nin is tih dam e dil di ði OSB de þim di yak la þýk 600 ki þi ça lýþ mak ta dýr. Art çý la rýn dur ma sý, sos yal ve psi ko lo jik ha yat ta bir i yi leþ me ol ma sý du ru mun da, bu ra ka mýn Ma yýs a yýn da yük se li þe ge çe ce ði ni dü þü nü yo rum. Van / a a sað lam mak ro e ko no mik te mel le riy le, bü yük bir ka mu bor cu ve fi nan sal kriz al týn da e zi len Av ru pa e ko no mi le rin den ken di ni ay rýþ týr mýþ týr. Ar týk baþ ta ca rî a çý ðýn dü þü rül me si ve re el sek tö rün re ka bet gü cü nün art tý rýl ma sý gi bi ya pý sal ba zý so run la ra yo ðun laþ mak i çin im kân ve ka bi li yet le ri mi zi teþ vik et mek zo run da yýz. Þim di bu ko nuy la il gi len me miz ge rek mek te dir. Bu bað lam da ye ni lik ka pa si te si ni ar ttý ra cak mik ro re form la ra a ðýr lýk ver me za ma ný gel miþ tir. Ýs tan bul / a a DO LAR DÜN 1,8360 ÖN CE KÝ GÜN 1,8400 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,4540 ÖN CE KÝ GÜN 2,4610 p DÜN 101,60 ÖN CE KÝ GÜN 102,64 p 4/C li le re dü þük ma aþ hak sýz lýk nbü RO Me mur la rý Sen di ka sý (Bü ro Me mur-sen), ka mu da ki 4/C sta tü sün de ki per so ne lin ma aþ la rý nýn art tý rýl ma sý ve yýl so nun da iþ ten çý ka rýl ma ma la rý i çin Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu na (TÜ ÝK) ya zý yaz dý. Ko nuy la il gi li a çýk la ma ya pan Bü ro Me mur-sen Ge nel Baþ ka ný Yu suf Yaz gan, ka mu da ki en dü þük ma a þý 4/C li le rin al dý ðý ný söy le di. 4/C li le rin kad ro lu me mur la ay ný i þi yap ma sý na rað men dü þük üc ret ve ril me si nin a da let siz lik ol du ðu nu vur gu la yan Yu suf Yaz gan, Kad ro lu bir me mur en dü þük bin 500 li ra a lýr ken ge çi ci kad ro da bu lu nan 4/C li ler, or ta la ma 800 li ra ci va rýn da a lý yor. Üs te lik 4/C li le rin iþ gü ven ce si, a i le yar dý mý, sos yal yar dým, eþ du ru mun dan a ta ma, as ker lik dö nü þü i þe baþ la ma, yýl lýk i zin le rin top lu kul la nýl ma sý gi bi hak la rý da bu lun mu yor. Bu da yet mez miþ gi bi yýl so nun da, ye ni söz leþ me im za la nýn ca ya ka dar sü re si bel li ol ma yan bir dö nem üc ret siz i zi ne çý ka rý lý yor lar. Hat ta 4/C li ler iþ ten çý ka rýl ma kor ku suy la bu dö nem de de ça lý þý yor. Kad ro lu me mur la ay ný i þi yap ma sý na, hat ta da ha faz la ça lýþ ma sý na rað men 4/C li le re dü þük ma aþ ve ril me si hak sýz lýk týr de di. 4/B li le rin ya pý lan dü zen le me i le kad ro ya a lýn dý ðý ný an cak 4/C li le rin a lýn ma dý ðý na dik kat çe ken Yaz gan, Ça lýþ ma ba rý þý nýn sað la na bil me si i çin 4/C li le rin de bi ran ön ce kad ro ya a lýn ma sý ge rek mek te dir. En a zýn dan kad ro ve ri le ne ka dar ma aþ la rý art tý rýl ma lý dýr. di ye ko nuþ tu. Ankara / Ahmet Terzi Ka tar E mi ri: Bil gi ger çek güç nka TAR E mi ri Þeyh Ha mad Bin Ha li fe El Ta ni, bil gi nin diz gin le ri ni e lin de tu ta nýn in san lý ðý et ki si al tý na a la bi le ce ði nin or ta ya çýk tý ðý ný kay det ti. Ka tar E mi ri, Tür ki ye Ý no vas yon Kon fe ran sý nda yap tý ðý ko nuþ ma da, mü ref feh ve ge liþ miþ in san lýk ya pý lan ma sýn da ve ta sa rý mýn da fi i len bir ko num ka zan mak is ti yor sa, A rap ve Müs lü man dün ya sý i çin i no vas yo nun, ha ya týn ka çý nýl maz bir par ça sý ol du ðu nu söy le di. Te mel ö zel li ði ser best pa zar o lan dün ya nýn ilk sim ge si nin re ka bet çi lik ol du ðu nu be lir ten El Ta ni, bu re ka bet çi li ðin in san zih ni nin i no vas yo na doð ru da ha faz la il ham ve ri ci ve teþ vik e di ci ol ma sý e sa sý na da yan dý ðý ný kay det ti. Ka tar E mi ri El Ta ni, Bil gi nin diz gin le ri ni e lin de tu ta nýn in san lý ðý et ki si al tý na a la bi le ce ði or ta ya çýk mýþ týr. Bil gi ger çek güç ha li ne gel miþ tir di ye ko nuþ tu. Ýn san i ler le yi þin de ki ger çek ak tö rün, i ma lat ha ne ler, fab ri ka lar, ü ni ver si te ler de ðil, bütün ye te nek ve ka bi li yet le riy le in sa nýn ken di si ol du ðu na i nan cý ný di le ge ti ren El Ta ni, in sa na ya tý rý ma ver dik le ri ö ne min al tý ný çiz di. Ýs tan bul / a a GEÇMÝÞ OLSUN Gazetemiz baþyazarý Kâzým Güleçyüz Aðabeyimizin baþarýlý bir ameliyat geçirmiþ olduðunu öðrendik. Deðerli aðabeyimize ve aile fertlerine geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Antakya Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Resul Karageyim'in baldýzý, Þükriye Kayageyim'in kardeþi Ayþe Can'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Antalya Yeni Asya Okuyucularý GEÇMÝÞ OLSUN Gazetemiz Genel Yayýn Müdürü ve baþyazarý Kâzým Güleçyüz'ün baþarýlý bir ameliyat geçirmiþ olduðunu öðrendik. Deðerli aðabeyimize ve aile fertlerine geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Demokrat Eðitimciler Derneði DÜN 683 ÖN CE KÝ GÜN 679 p

11 Y MEDYA POLÝTÝK 11 AS KE RÎ CE ZA E VÝ YÖ NET ME LÝ ÐÝ NE DEN GÝZ LÝ? (...)Has dal da ya tan Er ge ne kon ve Bal yoz sa ný ðý su bay la rýn bir ay ön ce nak le dil dik le ri Ha dým köy As ke ri Ce za e vi nde, LCD te le viz yon, yüz me ha vu zu, mi ni bar ve ja ku zi li ban yo bi le var mýþ... «««Bu nun na sýl ol du ðu nu me rak e di yor mu su nuz? O za man ge lin, si zi de hay re te dü þü re cek o lan, o ku rum Ha san Yýl maz ýn ön ce ki gün ba na gön der di ði e lek tro nik pos ta yý be ra ber o ku ya lým: Sa yýn Al tan, Bu gün Star Ga ze te si nde man þet o lan Bal yoz cu la ra ja ku zi li ce za e vi ha be ri ko nu sun da bir kaç hu su su vur gu la mak is ti yo rum: 1. As ke ri ce za ev le ri nin var lý ðý nýn ya sal da ya na ðý As ke ri Ce za Ka nu nu nun 39 un cu mad de si dir. As ker ki þi ler bu sý fat la rý ný Bir de kar þý dan ba ka lým SAM SUN A çýk tý, kon gre le ri top la dý, mec li si aç tý, düþ ma ný de ni ze dök tü. Bu ka da rý si ze öð re ti lir. A part man ka pý cý lý ðý ya da ber ber çý rak lý ðý yap mak i çin da ha faz la bil gi ye de ge rek yok tur. Son ra, li se de fa lan, a zý cýk da ha ay rýn tý sý na gi rer si niz, A mas ya ge nel ge si, Kü tah ya-es ki þe hir çar pýþ ma la rý fa lan. Ho ca nýz an la týr sa. Ü ni ver si te de bi le, en kof ti ders sa yý lan Dev rim Ta ri hi nde (ha ni be den e ði ti mi ya da diþ ko ru ma gi bi), sa vaþ pek an la týl maz. Da ha çok Ýs ki lip li nin na sýl zevk le a sýl dý ðý ve Or man Çift li ði nin ne bü yük bir ön gö rüy le ku rul du ðu gi bi ö nem li ko nu la ra e ði lir ler! (Keþ ke e ðil se ler...) Türk-Yu nan sa va þý nýn ay rýn tý la rý ný me rak et mez si niz, öð ren me ni ze ge rek gö rül me miþ tir. (He le Çer kes Et hem fa lan... A man ha! Ço cuk la ra ders öð re te lim der ken ka fa la rýn da so ru i þa ret le ri u yan dýr ma ya lým!) Bu sa va þýn bir de kar þý cep he si var dýr. O bi zim hiç mi hiç u mu ru muz da ol ma mýþ týr. Kah pe Yu nan dur duk yer de, hiç bir il gi si ol ma dý ðý hal de Ýz mir i al mak is te miþ (þu an da bi zim Na po li yi ya da Mar sil ya yý e le ge çir mek is te me miz gi bi bir þey), der si ni de gör müþ tür. Bi zim ya kýn ta rih doð ru dü rüst öð re til mi yor ki kar þý ta ra fýn ya kýn ta ri hi, ö zet le bi le ol sa öð re til sin! Ör ne ðin, Yu na nis tan da 1920 se çim le riy le ger çek le þen ik ti dar de ði þik li ði nin, sa va þýn gi di þa tý ü ze rin de ki son de re ce ö nem li et ki le ri ni Türk ta rih çi le ri bi le ye ni öð ren di ler... Su bay kad ro su nun bu ik ti dar de ði þi mi ü ze ri ne na sýl al lak bul lak e dil di ði ni, genç ve ye te nek li Ve ni ze los çu su bay la rýn yü rü tü lüp yer le ri ne beþ pa ra et mez kral cý he rif le rin a tan dý ðý ný fa lan... Biz mi yendik, onlar mý yenildiler? de vam et tir di ði sü re ce tüm suç la rýn da as ke ri ce za ve tu tu ke vi ne ko nur lar. As ke ri ce za ve tu tu kev le ri A da let Ba kan lý ðý na de ðil, Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý na bað lý dýr. 2. Si vil le rin ka nun ve yö net me lik le ri Res mi Ga ze te de ya yým la nýr ken, As ke ri Ce za ve Tu tu kev le ri nin Yö ne ti mi ne ve Ce za la rýn Ýn fa zý na Da ir Yö net me lik giz li ol du ðun dan Res mi Ga ze te de ya yým lan maz. 3. Bu giz li li ði kul la nan AK Par ti li Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý ge ne ral ve a mi ral ler tu tuk lan dýk tan son ra yö net me lik te tu tuk lu lar le hi ne bir çok de ði þik lik yap mýþ týr. An cak bu de ði þik lik le rin ya pýl ma a ma cý in san hak ký mer kez li ol ma yýp, sa yýn ge ne ral ve a mi ral le ri ra hat et tir me a maç lý dýr. 4. Si vil ce za ve tu tu kev le ri her þe yiy le in faz sav cý sý na bað lý ve in faz sav cý sý nýn gö ze ti min de i ken, as ke ri sav cý lar an cak ko mu ta na ön ce den ha ber ver mek ve in faz iþ lem - le ri i le sý nýr lý ol mak ü ze re ce za e vi ni de net le ye bi lir ler. Bu de ne tim dý þýn da as ke ri ce za ev le ri nin her han gi bir de ne ti mi bu lun ma mak ta dýr. 5. Hü kü me ti de vir me ye te þeb büs le suç la nýp tu tuk la nan as ke rin as ke ri ce za e vin de ne i þi var dýr? Ya pýl ma sý ge re ken as ke ri-si vil ce za e vi ay rý mý ný kal dýr mak, tüm tu tuk lu ve hü küm lü le rin e þit þe kil de ce za la rý nýn in fa zý ný sað la mak týr. Pe ki, bu nu kim ya pa cak? A dý nýn i çin de a da let ke li me si ge çen AK Par ti. Pe ki, ya par mý? Ben bu gün kü ha be re ko nu o lan lük sü ge ne ral le re su nan la ra kýz mý yo rum. Bu hak sýz lý ðýn ve har ca nan 1 mil yon TL nin ve ba li AK Par ti nin ü ze ri ne dir. Al týn dan kal ka bi li yor lar i se bu yur sun lar kalk sýn lar. Say gý la rým la... «««28 ÞU BAT sü re cin de i de o lo jik ne den ler le uy gu lan ma ya so ku lan kat sa yý a da let siz li ðin den ni ha yet kur tul duk. Böy le ce YÖK ün bu ka ra rýy la, ü ni ver si te ye gi riþ te e þit lik tek rar sað lan mýþ ol du. Yýl lar dýr i mam ha tip li se le ri ni bi tir me a dý na mes lek li se le ri nin ve ge nel li se le rin a lan dý þý öð ren ci le ri ni ce za lan dýr ma ya yö ne lik a da let siz kat sa yý uy gu la ma sý nýn kal dý rýl mýþ ol ma sý, ge li þen e ko no mi mi ze de bü yük kat ký sað la ya cak. Ký sa ca sý, ö zel lik le ül ke miz de mes le ki e ði ti min teþ vi ki ne yö ne lik ço cuk la rý mý zýn ö nün de ki ö nem li bir en gel or ta dan kalk mýþ ol du. MÜF RE DAT SO RU NU VAR (...)Kat sa yý e þit li ði doð ru. An cak, ü ni ver si te a day la rý nýn da göz ar dý et me me si ge re ken ger çek ler var. Mes lek li se si öð ren ci le ri, LYS müf re da tý na dâ hil o lan ders le ri gör me dik le ri i çin, kat sa yý e þit len se da hi ba þa rý lý ol ma la rý zor. Bu ra da, öð ret men, i mam ha tip ve tek nik li se le rin öð ren ci le ri, müf re dat la rý ge nel li se ye pa ra lel ol du ðu i çin da ha þans lý. Ge nel li se ve A na do lu li se le rin de o ku yan öð ren ci le rin müf re dat e þit li ði ol ma dý ðý i çin, fen ve ya ma te ma tik ders le ri ni gör me yen bir öð ren ci gru bu na gö re, di ðer öð ren ci ler da ha þans lý o la cak. Ör ne ðin a lan kal dý rýl sa da hi, uy gu la ma da ol ma dý ðý i çin o ku lun da fen ve ma te ma tik der si ni Na sýl, as lýn da man þet lik bir ha ber de ðil mi? Tür ki ye de ku rum sal laþ mýþ bir de mok ra tik leþ me yi he def a lan de net le yi ci ve a kýl cý bir mu ha le fe tin ol ma ma sý ne kö tü... Bu si ya sal ek sik li ði top lum dol dur ma ya ça lýþ mak ta... Ha san Yýl maz ýn ça ba sý da on lar dan bi ri... Bun dan böy le bir tür lü a çýk lan ma yan as ke ri ma aþ lar gi bi as ke ri ce za ev le ri nin giz li yö net me li ði ni de iz le me lis te si ne ek le yin... Çün kü as ke ri ve sa yet bit ti de nin ce as ke ri ve sa yet bit mi yor, bi tir mek i çin çok da ha cid di ku rum sal ve mev zu a ta yö ne lik sa mi mi bir ça ba ya ih ti yaç var... A ma þi ke ci li ðin prim yap tý ðý bir si ya set a re na sýn da bu na sýl o la cak?(...) Meh met Al tan, Star, 7 A ra lýk 2011 YÖK ün al dý ðý ka rar doð ru, an cak... BU NE A CE LE? da ha faz la gö ren öð ren ci ler týp, mü hen dis lik, hu kuk, psi ko lo ji, iþ let me ve ca zip sö zel bö lüm le re da ha ra hat gi re cek. YA SAL ZO RUN LU LU ÐA DÝK KAT Ben ce de ðiþ ti ri len sis tem, 2547 sa yý lý Ya sa nýn 45. mad de ku ra lý na ay ký rý. Çün kü ku ral da, A lan i çi bir yük se köð re tim ku ru mu na gi rer ken, a ðýr lýk lý or ta öð re tim ba þa rý pu a ný, ay rý ca tes pit e di le cek bir kat sa yý i le çar pýl mak su re tiy le de ðer len di ri le rek, gi riþ sý na vý pu an la rý na ek le nir de ni li yor. Bu ku ra la gö re, a lan i çi ter cih ler de a ðýr lýk lý or ta öð re tim ba þa rý pu an la rý nýn, bir kat sa yý i le çar pý la rak, sý nav pu a ný na ek len me si ya sal zo run lu luk. A lan i çi ve a lan dý þý a ðýr lýk lý or ta öð re tim ba þa rý pu an la rý nýn ay ný de ðer de ki bir kat sa yýy la çar pýl ma sý ya sa ya uy gun düþ mü yor. Her þe ye rað men, ko nu nun net leþ me si i çin, ye ni bir ya sal dü zen le me ye ih ti yaç var. MEB, bir ya sa ta sa rý sý ha zýr lar ve Mec lis e ge ti rir se, ký sa sü re de ko mis yon lar dan ge çer. Ge nel Ku rul da da ka bul e di lir. Böy le ce YÖK ün ya pa ca ðý ye ni dü zen le me nin ya sa la ra ay ký rý lý ðý da or ta dan kalk mýþ o lur. So nuç o la rak i yi ni yet le a lýn mýþ bir ka rar. An cak ön ce lik le müf re dat ve ya sal so run lar çö züm len me li. Sa id Gür soy, Sa bah, 7 A ra lýk 2011 Ta til gü nü ol ma sý na rað men Pa zar gü nü Mec lis ça lýþ tý rý la rak, Þi ke Ya sa sý nýn çý ka rýl mak is ten me si ne an la ma ge li yor? Ab dül ka dir Sel vi, Ye ni Þa fak, 7 A ra lýk 2011 Or ge ne ral Ö zel i le u yum, hü kü me ti ya nýlt ma sýn SA YIÞ TAY Ka nu nu, ge çen yýl son la rý na doð ru, ne ya zýk ki biz zat ik ti dar da ki AK Par ti nin gi ri þi miy le, ge rek si vil ge rek se as ke rî a lan da ki har ca ma la rýn de ne ti mi ü ze ri ne ko yu lan ký sýt la ma lar la ka dük e di le rek çýk tý. Da ha ön ce de yaz dý ðým ü ze re, ka dük e dil me si þu an la ma ge li yor; TSK dâ hil hiç bir ku ru mun, har ca ma la rýn da ya pa cak la rý o la sý is raf la rý ön le ne me ye cek. Sa yýþ tay, ku rum la rýn, ve rim li, et kin, ve tu tum lu (VET) har ca ma ya pýp yap ma ya cak la rý ný de net le ye me ye cek. VET il ke si bü tün ge liþ miþ ül ke de ne tim kri ter le rin de yer a lý yor. VET in, Sa yýþ tay Ka nu nu ndan çýk ma sýy la, de net çi ler, ar týk ka mu i da re si nin koy du ðu po li ti ka ya gö re de ne tim ya pa bi le cek, TSK dâ hil hiç bir ku ru ma, koy du ðu nuz bu he def doð ru mu, yan lýþ mý, di ye so ra ma ya cak. VET kri te ri kal say dý, i da re ler, ken di le ri ne tah sis e di len kay nak la rý da ha ve rim li kul lan ma ya teþ vik e di le cek ler di. Her ne ka dar VET il ke si çý kar tý la rak Sa yýþ tay Ka nu nu ya ra al mýþ ol sa da, de net çi le rin per for mans de ne ti mi yet ki si bu lu nu yor. Di ðer bir de yiþ le, de net çi ler, he sap ver me so rum lu lu ðu çer çe ve sin de i da re ler ce be lir le nen he def ve gös ter ge ler le il gi li o la rak fa a li yet so nuç la rý ný mer cek al tý na a la cak lar. Ö te yan dan, Sa yýþ tay Ka nu nu nda yer a lan bir di ðer so run lu a lan i se, de net çi le rin, as ke rî har ca ma la ra i liþ kin ya pa cak la rý de ne tim so nuç la rý nýn ne ka da rý nýn ka mu o yu i le pay la þý la ca ðý na ge ti ri len sý nýr la ma. Bu sý nýr la ma la rýn ne ler o la ca ðý ný be lir le mek ü ze re Sa yýþ tay bir tas lak yö net me lik ha zýr la mýþ. Meh met Ba ran su, ge çen ler de tas la ðýn son ha li ni yaz dý da na sýl bir fe la ket le kar þý kar þý ya ol du ðu mu zu gör dük. Sa yýþ tay da ki si vil ký ya fet li as ker ci ka fa lar, tas lak me tin de yap týk la rý de ði þik lik ler le, as ke rî har ca ma la rý de net le ye cek de net çi le ri sin dir me den tu tun da, TSK nýn, ü ye si ol du ðu muz NA TO gi bi u lus la ra ra sý ku ru luþ la ra ver di ði Tür ki ye ye a it as ke rî bil gi le ri bi le ka mu o yu i le pay la þý la ma ya cak giz li, bil gi ler kap sa mý na al mýþ lar. Sa yýþ tay de net çi le ri nin, de net le ye cek le ri as ke rî har ca ma lar la il gi li bil gi le rin ne ka da rý nýn ka mu o yu i le pay la þý la ca ðý na i liþ kin yö net me lik, Ba kan lar Ku ru lu nda o nay lan dýk tan son ra uy gu la ma ya gi re bi le cek. Sa yýþ tay da ki as ker ci ka fa la rýn TSK i le u yum gös te rip týr pan la dýk la rý tas lak yö net me lik, Ba kan lar Ku ru lu na o nay i çin git me den ön ce, Baþ ba kan lýk Ka nun lar Ge nel Mü dür lü ðü nde in ce le ni yor muþ. Ba ka lým, Ba ran su nun or ta ya çý kar dý ðý tas lak me tin de, a de ta as ke rî har ca ma lar ü ze rin de ki sýr per de si or ta dan kalk ma sýn di ye ya pý lan de ði þik lik ler ip tal e di le cek mi?, gö re ce ðiz. Or ge ne ral Nec det Ö zel ko mu ta sýn da ki TSK i le hü kü met a ra sýn da, ö zel lik le te rör le mü ca de le de, çok ge cik miþ de ol sa i yi bir ko or di nas yon ya pý lý yor. Ya ni yýl lar ön ce ya pýl ma sý ge re ken ya pý lý yor ar týk, ve as ker, te rör le mü ca de le de hü kü me tin yön len dir me si i le ha re ket e di yor. U ma rým hü kü met, salt, Or ge ne ral Ö zel in ko mu ta sýn da ki TSK te rör le mü ca de le de, za ten ba þýn dan be ri, si ya si i ra de ler ce yap tý rýl ma sý ge re ken iþ bir li ði ni þim di ya pý yor di ye as ke re ö dün ve rip, as ke rî har ca ma la rýn þef faf bir þe kil de de ne ti mi ni en gel le mez. Bu a lan da ta viz ver me sin ki de mok ra tik leþ me nin ol maz sa ol maz la rý a ra sýn da yer a lan, as ke rî har ca ma la rýn þef faf laþ tý rýl ma sý, bas ký al týn da ka lýn ma dan ya pýl sýn ve el de e di le cek ve ri ler, ka mu o yu i le ü ye si ol du ðu muz NA TO stan dart la rý na uy gun bi çim de pay la þýl sýn. La le Ke mal, Ta raf, 7 A ra lýk 2011 Türk va tan da þý da ha Nu ret tin Pa þa yý ta ný mý yor ki Ge ne ral Vik tor Do us ma nis i ta ný ya cak... Pe ki, sý ra dan bir ne fe rin, Sa kar ya mu ha re be sin de bir Yu nan ço cu ðu nun a ný la rý il gi ni zi çe ker mi me se la? (Pan ta lon uy du ra ma dýy sak hu man in te rest ya pa lým.) A na do lu da ye nil di ði i çin 1922 yý lý nýn ka sým a yýn da kur þu na di zi len Baþ ba kan Gho u na ris in sý ký yö ne tim mah ke me si du ruþ ma la rý sý ra sýn da has ta ol du ðu nu, ti fo ya ya ka lan dý ðý ný ben ta rih çi ler den de ðil, o yýl la rýn genç ga ze te ci si He ming way den öð ren miþ tim... A ya ða kal ka cak ha li yok muþ da, ha pi sa ne nin av lu sun da bir su bi ri kin ti si nin ya ný na diz çök tür müþ ler, o tu rur ken vur muþ lar. (...) Biz mi yen dik, on lar mý ye nil di ler? Böy le þey ler il gi ni zi çe ki yor sa, si ze üç ki tap ö ne re ce ðim. Bi ri, Mic ha el Lle vellyn- Smyth in Yu na nis tan ýn A na do lu Ma ce ra sý ve Son ra sý i sim li e se ri. Sa haf lar da bu lu na bi lir. Ya kýn za ma na ka dar, ko nuy la il gi li tek e ser di. Ý kin ci si çok da ha ko lay bu lu na bi lir, çý ka lý bir se ne ol du: Ni lü fer Er dem in Yu nan Ta rih çi li ði nin Gö züy le A na do lu Ha re kâ tý i sim li ve ö nem li, çok ö nem li, bol ay rýn tý lý e se ri... Bu nu, Pro fe sör Bil ge U mar ýn Yu nan lý lar ýn ve A na do lu Rum la rý nýn An la tý mýy la Ýz mir Sa va þý ki ta býy la bir lik te o ku ya cak sý nýz. (Ay ný pro fe sö rün Ýz mir de Yu nan lý lar ýn Son Gün le ri i sim li te mel e se ri ni u nut ma yý nýz.) En gin Ar dýç, Sa bah, 7 A ra lýk 2011 Kü re sel köy de va zi yet kö tü BU GÜN ABD ve Av ru pa yý ka sýp ka vu ran kü re sel e ko no mik kri zin te me lin de yol suz luk ol du ðu gün gi bi or ta ya çýk tý. Yol suz luk ger çek ten top lum sal bir a fet. Çün kü top lum sal a hen gi bo zu yor. Bi na la rýn te mel le ri ni çü rü ten ru tu bet ve nem gi bi. Top lu mun çi men to su nu e ri ti yor, bü tün de ðer le ri çü rü tü yor. Ah lâk dý þý her þe yi meþ ru laþ tý rý yor, nor mal leþ ti ri yor. Sa de ce kül tü rel ve ah la ki de ðer le ri de ðil, di ni de ðer le ri de bo zu yor. Ne den bu ka dar a ðýr tah ri bat? Çün kü o ra da ye ti min hak ký var, fa kir fu ka ra nýn ah-ý var. «Yol suz luk la ra göz yum mak va tan daþ lar da ü mit siz li ðe yol a çar ken, ça lýþ ma ma e ði li mi ni de güç len di ri yor. Bu yüz den de yol suz luk be þe rî bir za af, psi ko lo jik bir has ta lýk. Top lum i çin dep rem, sel gi bi bir a fet. So nun da dev let de top lum da yý kýl ma ya gi di yor. Ör nek mi is ti yor su nuz? Ýþ te ABD ve Av ru pa ül ke le ri nin pe ri þan ha li. Ýþ te Or ta do ðu lu dik ta tör le rin bi rer bi rer yý ký lý þý. «Ça týr da mak ta o lan kü re sel e ko no mik sis tem, bü tün ül ke ler de zen gin-yok sul lar a ra sýn da ki u çu ru mu, sos yal pat la ma la ra yol a ça cak ka dar de rin leþ tir di. Sis te min çü rü me si nin ge lir u çu ru mu nu da de rin leþ tir di ði O ECD nin son ra po run da da çar pý cý bi çim de gö zü kü yor. Zen gin ler ve yok sul lar a ra sýn da ki ge lir u çu ru mu 30 yý lýn en yük sek se vi ye si ne çýk mýþ O ECD nin 22 ül ke de yap tý ðý a raþ týr ma ya da ya na rak ha zýr la dý ðý ra por böy le di yor. En zen gin yüz de 10 un or ta la ma ge li ri, þu an da en yok sul yüz de 10 un do kuz ka tý na u laþ mýþ. Ge lir e þit siz li ði en faz la ül ke ler Mek si ka, ABD, Ýs ra il ve Tür ki ye o la rak sý ra la ný yor. Ge lir e þit siz li ði en dü þük ül ke ler Da ni mar ka, Nor veç, Bel çi ka ve Çek Cum hu ri - ye ti. Ge lir e þit siz li ði, ge le nek sel o la rak e þit lik çi ül ke ler o la rak bi li nen Al man ya, Da ni mar ka ve Ýs veç te bi le bü yü müþ. Bu ül ke ler de zen gin ler ve yok sul lar a ra sýn da ki ge lir e þit siz li ði o ra ný 1980 yý lýn da 5 e 1 i ken, bu gün bu o ran 6 ya 1 ol muþ. Ge lir e þit siz li ði o ra ný Ý tal ya, Ja pon ya, Gü ney Ko re ve Ýn gil te re de 10 a 1 o lur ken, ABD, Ýs ra il ve Tür ki ye 14 e 1 o ra ný i le en yük sek ge lir e þit siz li ði ne sa hip ül ke ler a ra sýn da yer a lý yor. Ge lir a da let siz li ðin de stra te jik or tak ve stra te jik düþ man la ay ný saf ta yer a lý yo ruz. Ka de rin cil ve si mi? «Yol suz luk ay ný za man da yok sul lu ðu do ðu ru yor. Yol suz luk tan bes le nen ler, rüþ vet le, bah þiþ le da ha faz la ge lir sa hi bi o lu yor, a ma di ðer in san la rý fa kir leþ ti ri yor. Yol suz luk dev le tin i yi yö ne til me si ni de en gel li yor. E þit lik ve a da let il ke si ni ra fa kal dý rý yor Çün kü yol suz luk ay ný za man da va tan - da þýn dev le te o lan gü ve ni ni de sar sý yor. Va tan daþ, yol suz lu ðun çok ol du ðu bir or tam da, bah þi þi, he di ye yi ve rüþ ve ti ve re nin i þi nin ya pýl dý ðý ný, a ma ken di i þi nin ya pýl ma dý ðý ný fark e di yor sa, dev le te o lan gü ve ni sar sý lý yor. Bu du rum va tan daþ lar da ü mit siz li ðe yol a çar ken, ça lýþ ma ma e ði li mi ni de güç len di ri yor. «Ka mu ku rum la rý yol suz lu ðun at koþ tur du ðu en ca zip yer ler. Ýþ te ör nek; Or ta do ðu Tek nik Ü ni ver si te si (OD TÜ), ya pý la rýn da ya nýk lý lýk pro fi li ni çý kar dý. 16 bü yük þe hir de 6 bin bi na da a raþ týr ma ya pýl mýþ. A raþ týr ma kap sa mýn da Ýs tan bul dan 693 bi na dan nu mu ne a lýn mýþ. So nuç; Bý ra kýn dep re mi, bi na lar ken di yü kü nü bi le ta þý mak tan a ciz. En da ya nýk sýz bi na lar da ka mu bi na la rýy mýþ. Bu nun ne an la ma gel di ði ni her hal de her kes bi li yor dur? Ya þar Sün gü, Ye ni Þa fak, 7 A ra lýk 2011

12 12 Ý LAN Y Dosya No: 2009/1255 E. Örnek No: 27* Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri a- Sivas Merkez Çallý; köyü 124 ada 48 parsel sayýlý taþýnmaz Muhammen deðeri : ,00 TL Hali Hazýr durumu : m 2 büyüklüðünde ki taþýnmaz, aðýr bünyeli killi-týnlý toprak yapýsýna sahip yaklaþýk % 3-4 eðimde olup halen hububat ekili buðday, arpa, nohut gibi ürünlerin üretimine uygun, taþlýlýk tuzluluk ve drenaj problemi olmayan, orta þiddetli yaðmur erozyona açýk, kuru tarým arazidir. b- Sivas Merkez Çallý köyü 117 ada 5 parsel sayýlý taþýnmaz Muhammen deðeri : ,95 TL Hali Hazýr durumu : 7122,44 m 2 büyüklüðünde ki taþýnmaz aðýr bünyeli killi-týnlý toprak yapýsýna sahip yaklaþýk % 6-8 e ðim de o lup ha len hu bu bat e ki li buð day, ar pa, no hut gi bi ü rün le rin ü - re ti mi ne uy gun, taþ lý lýk tuz lu luk ve dre naj prob le mi ol ma yan, or ta þid det li yað mur e - roz yo na a çýk, ku ru ta rým a ra zi dir. c- Sivas Merkez Çallý köyü 103 ada 178 parsel sayýlý taþýnmaz Muhammen deðeri : ,00 TL Hali Hazýr durumu : ,65 m 2 büyüklüðünde ki taþýnmaz aðýr bünyeli killi-týnlý toprak yapýsýna sahip yaklaþýk % 8-9 e ðim de o lup ha len hu bu bat e ki li buð day, ar pa, no hut gi bi ü rün le rin ü re ti mi ne uy gun, taþ lý lýk tuz lu luk ve dre naj prob le mi ol ma yan, or ta þid det li yað mur e roz yo na a çýk, ku ru ta rým a ra zi dir. Satýþ þartlarý: 1- Satýþ 17/01/2012 günü saat a-) 14:00 ile 14:10 b-) 14:10 ile 14:20 c-) 14:20 ile 14:30 arasý Sivas 3. Ýcra Müdürlüðünde açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak þartýyla 27/01/2012 günü ayný yer ve ayný saatlerde ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da rüçhanlý alacaklýlarýn alacaðýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Þu kadarki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin yüzde kýrkýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri lâ zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Dam ga ver gi si, ta pu a - lým har cý ve %... KDV i le harç ve tüm tes cil tes lim ve di ðer mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi - rik miþ ver gi ler ve ta pu sa tým har cý ve Tel la li ye res mi, sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gili le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu - nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin - den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin Si vas 3. Ýc ra Müd. 2009/1255 E sas sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Not: Ta pu da ad res le ri bel li ol ma yan il gi li le re i la nen teb lið o lu nur. (Ý ÝKm.126) (*) Ýl gi li - ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: T. C. SÝVAS 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2010/5966 Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kýymeti, adedi, evsafý: -Bo lu i li Mer kez il çe Ö se nek Mah. Bah çe ar ka sý mev ki i 590 a da 46 par sel de ka yýt lý 341 m 2 yü zöl çüm lü a na ta þýn maz ni te li ði dub leks mes ken ve ar sa sý o lan ta þýn maz. Ta þýn - ma zýn sý nýr la rý 1 m yük sek li ðin de ü ze ri per for je bo ya lý de mir doð ra ma mev cut o lan du var i le çev ri li o lup, ta þýn ma zýn gü ney ta ra fýn da a ra ba gi riþ ka pý sý o la rak kul la ný lan bo ya lý de - mir per for je i çe a çý lýr çift ka pý ve ba tý ta ra fýn da bo ya lý de mir per for je tek ka pý o la rak bah çe ye gi riþ ký sým la rý bu lun mak ta dýr. Ta þýn maz ü ze rin de bu lu nan bi na 81 m 2 kul la ným a la ný na sa hip ve be to nar me ya pý o lup, ze min ka týn dýþ kýs mý 0,70 m do ðal taþ i le ve bi - na nýn dý þý si ding i le kap lý va zi yet te dir. Bi na ya gi riþ gü ney cep he den o lup, bi na nýn tüm pen ce re le ri pvc e sas lý ve cam lar çift cam lý ý sý cam o la rak ta kýl mýþ týr. Ka pý dan gi riþ kýs mý - nýn ze min le ri tra ven ten mer mer i le kap lý o lup, bi na nýn ku zey ta ra fýn da i ki a det pvc mal - ze me i le ya pýl mýþ ek len ti ký sým mev cut tur. Bi na i çe ri sin de e lek trik ve su mev cut o lup, ý sýt - ma ka lo ri fer i le sað lan mak ta dýr. Bi na da gü neþ e ner ji si ve ka me ra sis te mi mev cut bu lun - mak ta dýr. A çýk ad re si Beþ ka vak lar Mah. Ýs ken der Sok. No: 32 BO LU'dur. SATIÞ SAATÝ : 14:00-14:10 BORÇLU HÝSSESÝ : TAM ARSA DEÐERÝ : ,00 TL BÝNA DEÐERÝ : ,80 TL DUVAR DEÐERÝ : 1.460,00 TL PERFORJE DEÐERÝ : 500,00 TL PERFORJE KAPILAR DEÐERÝ : 1.000,00 TL TOPLAM DEÐERÝ : ,80 TL - Bo lu i li Mer kez il çe Ka ra man lý Mah. E be ka vak mev ki i 1935 a da 440 par sel de ka yýt lý 2 no lu ba ðým sýz bö lüm. 484 m 2 yü zöl çüm lü a na ta þýn maz ni te li ði ar sa o lan ta þýn maz. Al - pa gut Ma hal le si ta ra fý na gi den a na yol ü ze rin den u la þý lan ta þýn maz Ýz zet Bay sal Ma hal - le si De niz So kak ü ze rin de o lup, ta þýn maz ü ze rin de be to nar me sis tem de ya pýl mýþ bod - rum+ze min+3 nor mal kat lý bi na mev cut o lup, ta þýn ma za De niz So ka ða cep he li gü ney ta ra fýn dan gi ril mek te dir. Bi na nýn ta ma mý % 90 bit miþ va zi yet te o lup, kul la nýl ma mak - ta dýr. Ba ðým sýz bö lüm kat ir ti fa ký na gö re borç lu ya a it o lup, bir gi riþ an tre si, bir sa lon, üç a det o da, bir mut fak, bir ban yo, 1 WC ve i ki a det bal kon dan mü te þek kil dir. Ýç o da ka pý la - rý a me ri kan ka pý, ýs lak ze min ler se ra mik o lup, mut fak tez gâ hý mer mer ve tez gâh al tý ve üs tü do lap lar mev cut tur. Ta ban dö þe me si ya pýl ma mýþ o lup, e lek trik ve su yu mev cut tur. Bi na ka lo ri fer li sis tem de o lup a san sör süz dür. Dýþ ca mev le ri pvc e sas lý o lup ý sý cam lý dýr. Ba ðým sýz bö lü mün kul la ným a la ný 120 m 2 'dir. A çýk ad re si Beþ ka vak lar Mah. Be hi ye Bay - sal Cad. Kýb rýs Sok. No: 12/2 BO LU'dur. SATIÞ SAATÝ : 14:20-14:30 BORÇLU HÝSSESÝ : TAM ARSA DEÐERÝ : ,00 TL BÝNA DEÐERÝ : ,00 TL TOPLAM DEÐERÝ : ,00 TL - Bo lu i li Mer kez il çe Ka ra man lý Mah. E be ka vak mev ki i 1935 a da 440 par sel de ka yýt lý 3 no lu ba ðým sýz bö lüm. 484 m 2 yü zöl çüm lü a na ta þýn maz ni te li ði ar sa o lan ta þýn maz. Al - pa gut Ma hal le si ta ra fý na gi den a na yol ü ze rin den u la þý lan ta þýn maz Ýz zet Bay sal Ma hal - le si De niz So kak ü ze rin de o lup, ta þýn maz ü ze rin de be to nar me sis tem de ya pýl mýþ bod - rum+ze min+3 nor mal kat lý bi na mev cut o lup, ta þýn ma za De niz So ka ða cep he li gü ney ta ra fýn dan gi ril mek te dir. Bi na nýn ta ma mý % 90 bit miþ va zi yet te o lup, kul la nýl ma mak - ta dýr. Ba ðým sýz bö lüm kat ir ti fa ký na gö re borç lu ya a it o lup, bir gi riþ an tre si, bir sa lon, üç a det o da, bir mut fak, bir ban yo, 1 WC ve i ki a det bal kon dan mü te þek kil dir. Ýç o da ka pý la - rý a me ri kan ka pý, ýs lak ze min ler se ra mik o lup, mut fak tez gâ hý mer mer ve tez gâh al tý ve üs tü do lap lar mev cut tur. Ta ban dö þe me si ya pýl ma mýþ o lup, e lek trik ve su yu mev cut tur. Bi na ka lo ri fer li sis tem de o lup a san sör süz dür. Dýþ ca me vleri pvc e sas lý o lup ý sý cam lý dýr. Ba ðým sýz bö lü mün kul la ným a la ný 120 m 2 'dir. A çýk ad re si Beþ ka vak lar Mah. Be hi ye Bay - sal Cad. Kýb rýs Sok. No: 12/3 BO LU'dur. SATIÞ SAATÝ : 14:40-14:50 BORÇLU HÝSSESÝ : TAM ARSA DEÐERÝ : ,00 TL BÝNA DEÐERÝ : ,00 TL TOPLAM DEÐERÝ : ,00 TL - Bo lu i li Mer kez il çe Ka ra man lý Mah. E be ka vak mev ki i a da 440 par sel de ka yýt lý 4 no lu ba ðým sýz bö lüm. 484 m 2 yü zöl çüm lü a na ta þýn maz ni te li ði ar sa o lan ta þýn maz. Al pa gut Ma hal le si ta ra fý na gi den a na yol ü ze rin den u la þý lan ta þýn maz Ýz zet Bay sal Ma - hal le si De niz So kak ü ze rin de o lup, ta þýn maz ü ze rin de be to nar me sis tem de ya pýl mýþ bod rum+ze min+3 nor mal kat lý bi na mev cut o lup, ta þýn ma za De niz So ka ða cep he li gü - ney ta ra fýn dan gi ril mek te dir. Bi na nýn ta ma mý % 90 bit miþ va zi yet te o lup, kul la nýl ma - mak ta dýr. Ba ðým sýz bö lüm kat ir ti fa ký na gö re borç lu ya a it o lup, bir gi riþ an tre si, bir sa - lon, üç a det o da, bir mut fak, bir ban yo, 1 WC ve i ki a det bal kon dan mü te þek kil dir. Ýç o da ka pý larý a me ri kan ka pý, ýs lak ze min ler se ra mik o lup, mut fak tez gâ hý mer mer ve tez gâh al tý ve üs tü do lap lar mev cut tur. Ta ban dö þe me si ya pýl ma mýþ o lup, e lek trik ve su yu mev cut tur. Bi na ka lo ri fer li sis tem de o lup a san sör süz dür. Dýþ ca mev le ri pvc e sas lý o lup ý - sý cam lý dýr. Ba ðým sýz bö lü mün kul la ným a la ný 120 m 2 'dir. A çýk ad re si Beþ ka vak lar Mah. Be hi ye Bay sal Cad. Kýb rýs Sok. No: 12/4 BO LU'dur. SATIÞ SAATÝ : 15:00-15:10 BORÇLU HÝSSESÝ : TAM ARSA DEÐERÝ : ,00 TL BÝNA DEÐERÝ : ,00 TL TOPLAM DEÐERÝ : ,00 TL Satýþ Þartlarý: 1- Sa týþ 23/01/2012 gü nü sa at 14:00 i le 15:10 a ra sýn da Bo lu Ad li ye si Sa týþ Ýþ lem le ri Sa lo nun da a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60 ve rüç han lý a la cak lý la rýn, var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le 02/02/2012 gü nü ay ný yer ve sa at a ra lýk la rýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la - cak týr. Bu ar týr ma da bu mik tar el de e dil me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tý i le ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý, sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç han lý o lan a la cak larýn top la mýn dan faz la ve bun dan baþ ka pa ra ya çev ril me ve pay laþ - týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le ya pý lýr. A lý cý ya 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. KDV a lý cý ya a it o - lup, ver gi bor cu sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ve id - di a larý ný da ya nak bel ge le ri i le 15 gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye katýlýp daha sonra ihalede bedelini yatýrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan mesul olacaklardýr. Ýhale farký, temerrüt faizi hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacaktýr. 5- Þartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþka bilgi almak isteyenlerin dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý, 7- Tebligatlarýn yapýlamamasý halinde, gazete ilanýn teblið yerine geçeceði ilanen duyurulur B: T. C. BOLU 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GAYRÝMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) SAYI: 2011/1022 ESAS. Da va cý SEY HAN BE LE DÝ YE BAÞ KAN LI ÐI ve ki li ta ra fýn dan da va lý OS MAN RA FET GÜN GÖR a ley hi ne a çý lan "Ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes cil" da va sý nýn mah ke - me miz de ya pý la cak du ruþ ma ha zýr lý ðý sý ra sýn da ve ri len ten sip ka ra rý ge re ðin ce; Ka mu laþ tý rý la cak ta þýn maz ma lýn A da na i li, Sey han il çe si ta pu nun Þa kir pa þa mah a da 7 no lu par sel de ka yýt lý ta þýn maz la rýn da va lý OS MAN RA FET GÜN GÖR a dý na ka yýt lý bu lun du ðu, Ka mu laþ týr ma yý SEY HAN BE LE DÝ YE BAÞ KAN LI ÐI'nýn yap tý ðý Teb li - gat ve i lan ta ri hin den i ti ba ren 30 gün i çin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne i da ri yar gý da ip tal ve ya ad li yar gý da mad di ha ta la ra i liþ kin dü zel tim da va sý a çý la bi le ce ði, a çý la cak da va lar - da hu su me tin da va cý SEY HAN BE LE DÝ YE BAÞ KAN LI ÐI a dý na yö nel ti le ce ði, Teb li gat ve i lan ta ri hin den i ti ba ren 30 gün i çe ri sin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý i da ri yar gý da ip - tal da va sý a çan la rýn da va aç týk la rý ný ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý al dýk la rý ný bel - ge len dir me dik le ri tak dir de ka mu laþ týr ma iþ lem le ri nin ke sin le þe ce ði ve mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li ü ze rin den ta þýn maz ma lýn ka mu laþ týr ma ya pan i da - re a dý na tes cil e di le ce ði, mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li nin his se niz o - ra nýn da Va kýf bank Sey han Þu be si ne ya tý rý la ca ðý, ko nu ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i - liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le ri ni zi teb lið ta ri hin den i ti ba ren 10 gün i çe ri sin de mah ke - me ye ya zý lý o la rak bil dir me niz ge rek ti ði hu su su ka mu laþ týr ma ka nu nun 10. mad de si u ya rýn ca i lan o lu nur B: T. C. ADANA 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2011/1004 Esas. Da va cý Sey han Be le di ye Baþ kan lý ðý ve ki li Av. Za fer Boz da va lý Ser pil Þa hin a ley hi ne a çý lan ka mu laþ týr ma be de li tes pi ti ve bu be del kar þý lý ðýn da ka mu laþ tý rý lan ta þýn ma zýn da va cý i da re a dý na hük men tes ci li da va sý a çýl mýþ o lup; Ka mu laþ týr ma ya pan i da re nin Sey han Be le di ye Baþ kan lý ðý ol du ðu, Ka mu laþ týr ma ka nu nun 4650 Sa yý lý Ya sa i le de ðiþ ti ri len 2942 sa yý lý ka mu laþ týr ma ka nu nun 27. mad - de si u ya rýn ca bu teb li ga týn ya pýl dý ðý ta rih ten i ti ba ren 30 gün i çe ri sin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý i da ri yar gý da ip tal da va sý ya da ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel - tim da va sý a ça bi le cek le ri; A çý lan iþ bu da va lar da hu su me tin Sey han Be le di ye Baþ kan lý ðý yö nel ti le bi le ce ði ve ad re - sin Sey han Be le di ye Baþ kan lý ðý Sey ha n-a DA NA ol du ðu; Ka mu laþ týr ma ka nu nun 17. mad. gö rü len sü re i çe ri sin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý i da ri yar gý da ip tal da va sý a çan la rýn da - va aç týk la rý ný ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý al dýk la rýný bel ge le me di k le ri tak dir de ka - mu laþ týr ma iþ le mi nin ke sin le þe ce ði ve mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li ü - ze rin den ka mu laþ týr ma yý ya pan i da re a dý na tes cil e di le ce ði; Mah ke me ce tes pit e di len ka - mu laþ týr ma be de li nin T.C. Va kýf bank Sey han Þu be si ne hak sa hi bi a dý na ya tý rý la ca ðý, A da na i li, Sey han Ýl çe si, Þa kir pa þa Ma hal le si, 9490 A da 7 Par sel Par sel sa yý lý ta þýn - ma zýn, ka mu laþ tý rýl ma sý na ka rar ve ri len mül ki ye tin müþ te mi la tý i le bir lik te be de li nin tes pi ti ne ta þýn ma zýn da va cý i da re a dý na tes ci li ne, Ko nu ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de li lle ri teb li ðin den i ti - ba ren 10 gün i çin de mah ke me mi ze ya zý lý o la rak bil dir me si ge rek ti ði du raþ ma nýn 18/01/2012 gü nü Sa at: 09:00'a bý ra kýl dý ðý, ka mu laþ týr ma ka nu nun 10. mad de si u ya rýn - ca i lan ve teb lið o lu nur. 30/11/ B: T. C. ADANA 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 1999/306 Esas. DAVACI : TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ DEVLET DEMÝRYOLLARI DAVALILAR : CEBRAÝL BÜKRECÝ VE DÝÐERLERÝ DAVA TARÝHÝ : 17/08/1999 KARAR TARÝHÝ : 03/12/2009 Da va cý TCDD ta ra fýn dan Da va lý lar Ceb ra il Bük re ci ve di ðer le ri a ley hi ne mah ke me miz - de a çý lan Ta pu Ýp ta li ve Tes cil da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da a þa ðý da ki hü küm ku - rul muþ o lup, da va lý lar CEB RA ÝL BÜK RE CÝ ve SUL TA NÝ BÝ RA YOÐ LU BU LUT (Fat ma Ha - zar Bi ra yoð lu ký zý) a dý na teb li gat ya pý la ma dý ðýn dan ge rek çe li ka ra rýn i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ o lup, ge rek çe li ka rar a þa ðý da ki gi bi dir, Ý LA NEN TEB LÝÐ O LU NUR. "GD.: Da va cý ve ki li da va di lek çe sin de ki is te min de ö zet le; Mar din i li Çift lik kö yü sý nýr - la rý i çe ri sin de ka lan mü vek kil ku ru lu þun Mar din De mir yo lu Ýs tas yo nu sa ha sý o la rak is tim - lak et ti ði ve kul lan dý ðý ta þýn ma zýn 3 paf ta, 273 par sel o la rak da va lý lar a dý na tes pit gö rü le - rek ta pu ya tes cil e dil di ði ni, Ýs tan bul Bað dat De mir yo lu ya pý mý sý ra sýn da Os man lý De mir yo - lu Kum pan ya sý ta ra fýn dan is tim lak e di len da ha son ra TCDD Ýþ let me si Ge nel Mü dür lü ðü a - dý na dev re di len ü ze rin de de mir yo lu ve loj man lar bu lu nan da va lý ta þýn ma zýn ta pu su nun ip - ta li ne, mü vek kil ku ru luþ a dý na tes ci li ne ka rar ve ril me si ni ta lep ve da va et miþ tir. U su lü ne uy gun du ruþ ma a çýl mýþ ve de lil ler top lan mýþ týr. Da va cý ve ki li du ruþ ma da; da va di lek çe si ni ay nen tek rar e de rek da va nýn ka bu lü ne ka - rar ve ril me si ni ta lep et miþ, da va lý ha zi ne ve ki li ve bir ký sým da va lý lar ve ki li; da va nýn red di ni sa vun muþ tur. Da va ko nu su ta þýn ma zýn Mar din Çift lik Kö yü 273 par sel ol du ðu, da va lý lar a dý na his se li o la rak tes cil e dil di ði, 18/10/1972 ta ri hin de ka das tro tes pi ti nin ke sin leþ ti ði, 19/06/2006 ta - ri hin de ma hal li bi lir ki þi ve tek nik bi lir ki þi ler re fa ka tin de ke þif ic ra e dil di ði, ke þif so nu cun da zi ra at çý ve ka das tro bi lir ki þi le ri nin ra por la rý ný sun du ðu, is tim lak kro ki si i le mev cut ka das - tral ha ri ta nýn ör tüþ me di ði nin, ka das tro bi lir ki þi le rin ce i fa de e dil di ði an la þýl mýþ týr Sa yý lý Ka das tro Ka nu nun 12. Mad de si nin 3. Fýk ra sý na 25/02/2009 ta rih 5841 Sa yý lý Ya sa i le "bu hü küm, id di a ve ta þýn ma zýn ni te li ði ne ya hut Dev let ve ya di ðer ka mu tü zel ki - þi ler da hil, ta raf la rýn sý fa tý na ba kýl mak sý zýn uy gu la nýr hük mü ek len miþ, ay rý ca ay ný ya sa nýn ge çi ci 10. Mad de sin de de bu ka nu nun 12. Mad de si nin 3. Fýk ra sý nýn hük mü, Dev le tin hü - küm ve ta sar ru fu ol du ðu id di a sý i le yü rür lük ta ri hin den ön ce a çýl mýþ ve he nüz ke sin hük - me bað lan ma mýþ o lan da va lar da da hi uy gu la nýr, dü zen le me si ne yer ve ril miþ tir. Da va cý iþ let me ta ra fýn dan is tim lak pla ný dý þýn da ö de me bel ge si gi bi bel ge ler su nul - ma mýþ týr. Da va ta pu ip ta li tes cil da va sý o lup yu ka rý da sö zü e di len ka nun mad de le ri çer çe ve sin de ka das tro tes pi ti nin ke sin leþ me sin den i ti ba ren ka das tro ön ce si ne da ya lý o lan hak la ra yö ne lik 10 yýl lýk hak dü þü rü cü sü re i çe ri sin de a çýl ma lý dýr. Da va ko nu su ta - þýn maz la rýn ka das tro tes pi ti nin ke sin leþ me si 18/10/1972 ta ri hi o lup da va 19/08/1999 ta ri hin de a çýl mýþ týr. Yak la þýk 27 yýl son ra da va a çýl dý ðýn dan 3402 Sa yý lý Ya - sa nýn 12/3 Mad de si ge re ðin ce hak dü þü rü cü sü re a þý mý ne de niy le da va nýn red di yö - nün de a þa ðý da ki hü küm ku rul muþ tur. HÜKÜM: Yukarýda açýklanan sebeplerle; Davanýn hak düþürücü süre aþýmý nedeniyle REDDÝNE, Davacý kurum harçtan muaf olduðundan 66,33 TL'nin talep halinde iadesine, Davacý kurum tarafýndan yapýlan yargýlama giderlerinin kendi üzerinde býrakýlmasýna, Da va lý ha zi ne ve bir ký sým da va lý lar ken di si ni bir ve kil le tem sil et tir di ðin den yü rür lük - te o lan ta ri fe u ya rýn ca 575,00 TL ve kâ let üc re ti nin da va cý dan a lý na rak da va lý lar ta ra fý - na e þit o la rak ve ril me si ne, Da ir; ve ri len ka rar da va cý ve ki li nin ve bir ký sým da va lý lar ve ki li Av. Er dal Ka ya'nýn yü zün de di ðer da va lý la rýn yok lu ðun da ge rek çe li ka ra rýn teb li ði ni iz le yen gün den i ti ba ren 15 gün lük sü re i çin de Yar gý ta ya tem yiz yo lu a çýk ol mak ü ze re a çýk ça o ku nup u su len an la týl dý." B: T. C. MARDÝN 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ'NDEN ÝLAN Dosya No: 2011/1736 T. Bir borçtan dolayý ipotekli olup satýlmasýna karar verilen ve aþaðýda yazýlý özellikleri bulunan taþýnmaz satýlarak paraya çevrilecektir. TAPU KAYDI : Ýs tan bul Ý li, Si liv ri Ýl çe si, A li pa þa Ma hal le si, Se miz kum lar Mev ki i, 513 par sel sa yý lý 50/100 ar sa pay lý, 1. kat 2 no lu ba ðým sýz bö lüm no lu mes ken sa tý þa ko nu dur. ÝMAR DURUMU : Si liv ri Be le di ye si Plan ve Pro je Mü dür lü ðü'nün ta rih ve no lu ev ra kýn dan an la þýl dý ðý ü ze re; Ýs tan bul Ý li, Si liv ri Ýl çe si, A li pa þa Mah., Se miz - kum lar Mev ki i, 513 par sel de mev cut m 2 mik tar lý ar sa ü ze rin de yer a lan 50/100 ar sa pay lý Bah çe li Kar gir Ev ni te li ðin de ki 1. kat 2 no lu ba ðým sýz bö lüm no lu mes ken. MAHALLÝ ÝNCELEME: Kýy met tak di ri ne ko nu yer Se miz kum lar Ca mi in den 120 m ka - dar de ni ze doð ru i nil di ðin de sað ký sým da iç te ka lan i kin ci par sel dir. De ni ze 300 m ka dar u zak lýk ta dýr. Ýs tan bul Ý li, A li pa þa Kö yü, Se miz kum lar Mev ki i, 513 par se le a it plan ör ne ði ze mi ne uy gu lan dý. Ça pýn ze mi ne uy gun lu ðu an la þýl mýþ týr. HALÝ HAZIR DURUMU : Ýs tan bul Ý li, Si liv ri Ýl çe si A li pa þa Kö yü, Se miz kum lar Mev ki i, 513 par sel de yer a lan i ki kat lý bi na nýn bi rin ci kat ve ça tý a ra sýn dan i ba ret tir. Bi na yaz lýk a ma cýy la kul la nýl mak ta o lup ka pa lý ol du ðu i çin ge zi le me miþ tir. Bi na yak la þýk 90 m 2 alt - ta ve ça tý a ra sýn da yak la þýk 30 m 2 ol mak ü ze re top lam 120 m 2 dir. Bi na nýn pen ce re le ri P.V.C doð ra ma lý dýr. Bi na ya çý kýþ dý þa rý dan te sis e dil miþ o lup, ça tý ka tý na çý kýþ da bu ra - dan sað lan mak ta dýr. Ça tý a ra sýn da ka lan kýs mýn ö nün de ge niþ bir te ras ve ü ze rin de ah - þap ça tý bu lun mak ta dýr. Bi na ge nel hat la rýy la ba kým lý dýr. Bi na nýn çev re si bah çe li o lup bah çe du va rý çev ri li dir. Bi na nýn ze min kat te ras ze min le rin de çat la ma mey da na gel - miþ tir. Bi na nýn sý va sý ve bo ya sý ya pýl mýþ du rum da dýr. DEÐERÝ : ,00 TL (yüzonbeþbintürklirasý) SATIÞ TARÝHÝ VE SAATLERÝ : (Birinci Açýk Artýrmasý) 10/01/2012 Tarihinde Saat: 11:00 ile 11:10 arasýnda. SATIÞ ÞARTLARI VE SATIÞ YERÝ: Si liv ri 2. Ýc ra Mü dür lü ðü Ka le min de a çýk ar týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la - cak lar var sa a la cak la rýn mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le 20/01/2012 ta ri hin de ay ný yer ve ay ný sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ i se, gay ri men kul en çok art tý ra nýn ta a hhü - dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha - le e di le cek tir. Þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me tin % 40'ýný bul - ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le bir faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin % 20 nis pe tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi, % 1 KDV, i ha le pu lu, ta pu harç ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li ye res mi i ha le be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile on beþ gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr. Aksi takdirde haklarý tapu siciliyle sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaklardýr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak la rý baþ - ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/1736 Ta li mat sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ - vur ma la rý, Ta pu da ad re si ol ma yan la ra iþ bu sa týþ i la ný teb lið ye ri ne ka im dir, i lan o lu nur. *Ýc.Ýf.K. 126 il gi li le rin ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Yö net me lik Ör nek No: 27 B: T. C. SÝLÝVRÝ 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (GAYRÝMENKUL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/6159 E. Örnek No: 27 TAPU KAYDI : Ýstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Koca Sinan köyü., Parsel sayýlý, 233,00 m 2 yüz ölçümlü, on beþ baðýmsýz bölümlü kargir apartman vasýflý taþýnmazda 20/270 arsa paylý, 1. Kat, 6 no.lý mesken cinsindeki baðýmsýz bölümün tamamý borçlu adýna kayýtlý ve tamamý satýþa çýkarýlmýþtýr. TAÞINMAZIN ÝMARI : 1/1000 ölçekli tasdik tarihli Bahçelievler Revizyon Uygulama Alaný Ýmar Planýnda "Konut" alanýnda kalmakta olup, ikiz nizam, H: mt irtifada (ALTI) 6 kat yapýlaþma koþullarýna haizdir. TAÞINMAZIN ÖZELLLÝÐÝ : Ta þýn maz, Bah çe li ev ler il çe si, Si ya vuþ pa þa mah., Sul tan Se lim Cad. Ka ya lar Sa ray Apt. No: 16 mev ki in de bod rum kat + ze min kat (dük kân lar ve da i re ler) + 5 nor mal kat tan i ba ret 7 kat lý bir a part man dýr. A part ma nýn dýþ cep he si cam mo za ik, dýþ ka pý sý de mir dir. Gi riþ sa han lý ðý ve kat sa han lýk la rý i le mer di ven ba sa mak la rý dök me mo za ik, mer di ven kü peþ te si ah þap týr. Ze min kat ta 2 dük kân + 2 da i re mev cut - tur, a part man 24 yýl lýk týr. Borç lu nun ma li ki ol du ðu 1. kat her ne ka dar ta pu kay dýn da 6 no.lu da i re o la rak gö rü nü yor sa da ye rin de ya pý lan ke þif te 4 no.lu da i re ol du ðu tes pit e - dil miþ tir. Da i re nin dýþ ka pý sý çe lik o lup, mev cut da i re 2 ya tak o da sý+sa lon+ mut - fak+ban yo+wc+ko ri dor ve bal kon dan i ba ret 90,00 m 2 ci va rýn da bir a la na sa hip tir. Sa - lon ve ya tak o da la rý nýn yer dö þe me le ri mar ley, du var lar plas tik bo ya lý dýr. Mut fak, ban - yo, wc, ko ri dor ve bal ko nun yer dö þe me le ri ka ro se ra mik; mut fak, ban yo ve wc du var la - rý ta va na ka dar ka ro fa yans kap lý dýr. Ýç ka pý la rý ah þap, dýþ pen ce re ler i le bal kon ca me - kâ ný ve bal kon ka pý sý pvc ve ý sý cam lý, kom bi ka lo ri fer li ve do ðal gaz lý dýr. E lek trik, sýh hi, kom bi li ka lo ri fer ve do ðal gaz te si sat la rý ek sik siz o lup her tür lü Be le di ye hiz - metlerinden yararlanmaktadýr. TAÞINMAZIN DEÐERÝ : ,00 TL SATIÞ ÞARTLARI 1- Satýþ gü nü sa at 14.00'den 14.10'a ka dar Ba kýr köy 8. Ýc ra Mü dür lü - ðü'nde; a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu - nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la gü nü ay ný yer de ve ay ný sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr - ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma - sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun - dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri lâ zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Ý ha le dam ga ver gi si, ta - pu a lým har cý, kat ma de ðer ver gi si tah li ye ve tes lim ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler, Ta pu sa týþ har cý, tel la li ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma - dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu - nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve te mer - rüt fa i zin den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le - rin den tah sil e di le cek, bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lân ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gideri verildiði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, ta puda ka yýt lý bu lun ma yan ve ad re si bel li ol ma yan il gi li le re teb lið e dil miþ sa yý - la ca ðý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/6159 E. sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lur (Ý ÝK m.126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: T. C. BAKIRKÖY 8. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) TAZÝYE Muhterem aðabeyimiz Necati Gül'ün babasý, muhterem kardeþlerimiz Zübeyir, Hüseyin, Sadi Gül'ün dedesi ve Nadir Nas'ýn kayýnpederi muhterem aðabeyimiz Sefer Gül'ün vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Etlik Yeni Asya Okuyucularý / Ankara ZAYÝ n 34 TJK 77 plâkalý ticarî taksi aracýmýn nolu fiþ sayfalarý kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Mustafa Kesergen

13 Y DÝZÝ 13 RESÝM: HAYREDDÝN EKMEN Said Nursî, M. Kemal ve icraatý için neler söyledi? BEDÝÜZZAMAN'IN M. KEMAL HAKKINDAKÝ DÜÞÜNCELERÝ NELERDÝ? SAÝD NURSÎ, M. KEMAL VE ÝCRAATI ÝÇÝN NELER SÖYLEDÝ, NELER YAZDI? SAÝD NURSÎ'NÝN ESERLERÝNDEN, BU CEVAPLARI ÝHTÝVA EDEN BAHÝSLERÝ ANA HATLARIYLA DERLEYÝP SUNMAYA ÇALIÞALIM. K ZIM GÜ LEÇ YÜZ Ýman ve te fek kür a da mý Be di üz za man Sa id Nur sî, çok fark lý mak sat la ra hiz met e den Mus ta fa Ke mal hak kýn da ne dü þü nü yor du? Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür - ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le a da mý. Ý man kur tar ma mih ve ri et ra fýn da ya zý lan 130 e se - rin sa hi bi. M. Ke mal i se, ay ný dö ne min ön de ge len dev let a da mý. Cum hu ri yet dev ri nin ilk cum hur baþ ka ný, in ký lâp la rýn mi ma rý ve Be di - üz za man ýn i nanç la rý na ta ma men zýt bir dün - ya gö rü þü nün tem sil ci si, tat bi kat çý sý. A ca ba bu i ki ta ri hî þah si yet a ra sýn da ki mü - na se bet ler na sýl ce re yan et ti? Be di üz za man ýn M. Ke mal hak kýn da ki dü þün ce le ri ne ler di? Sa - id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le - di, ne ler yaz dý? Sa id Nur sî nin e ser le rin den, bu ce vap la rý ih - ti va e den ba his le ri a na hat la rýy la der le yip sun - ma ya ça lý þa lým. BU KAH RA MAN HO CA BÝ ZE L ZIM DIR Be di üz za man la M. Ke mal in ilk bu luþ ma sý, An ka ra da Bü yük Mil let Mec li sin de 1922 so - nun da ger çek le þir. Da ha ön ce sin de Sa id Nur sî Ýs tan bul da dýr ve iþ gal kuv vet le ri ne kar þý neþ - ret ti ði Hu tu vat-ý Sit te i sim li bro þü rün iþ gal ci - ler ta ra fýn dan yü rü tü len pro pa gan da la rý bo þa çý kar ma sý ve bü yük a kis ler u yan dý rýp A na do - lu da ki mil lî kur tu luþ ha re ke ti ne ö nem li bir mo ral kay na ðý ol ma sý ü ze ri ne, M. Ke mal ta ra - fýn dan ýs rar la An ka ra ya dâ vet e dil mek te dir. Be di üz za man bu ha di se yi bir mek tu bun da þöy le an la týr: Ha re kât-ý mil li ye de Ýs tan bul da Ýn gi liz ve Yu nan a ley hin de ki Hu tu vat-ý Sit te e se ri mi tab ve neþr i le bel ki bir fýr ka as ker ka dar hiz met et ti ði mi An ka ra bil di ki, Mus ta fa Ke mal þif re i le i ki de fa be ni An ka ra ya tal tif i çin is te di. Hat tâ de miþ ti: Bu kah ra man ho ca bi ze lâ zým - dýr. 1 Baþ lan gýç ta bu ýs rar lý dâ vet le re Ben teh li ke - li yer de mü ca he de et mek is ti yo rum. Si per ar - ka sýn da mü ca de le et mek ho þu ma git mi yor. A - na do lu dan zi ya de bu ra yý da ha teh li ke li gö rü - yo rum di ye rek i ca bet et me yen Sa id Nur sî, so nun da, es ki Van Va li si o lan dos tu meb us Tah sin Be yin a ra ya gir me si ü ze ri ne An ka ra ya ge lir ve Mec lis te ken di si i çin ö zel bir ho þa - 1 me dî me ra si mi ter tip le nir. Ne var ki, An ka - ra da ü mit et ti ði ha va yý bu la maz Be di üz za - man. Mil let ve kil le ri a ra sýn da gör dü ðü di ne lâ - kayt lýk o nu ü zer. Ba tý lý laþ ma a dý al týn da Ýs lâm þe a i ri ne kar þý so ðuk bir ta výr ta ký nýl dý ðý na þa - hit o lur. Bu nun ü ze ri ne, ön ce Mec lis Baþ ka ný M. Ke mal e bir mek tup ya zar, a ma bek le di ði ce va bý a la ma yýn ca bu mek tu bu Mec lis ü ye le - ri ne ses le nen on mad de lik bir be yan na me hâ - li ne ge ti re rek da ðý týr. Bu be yan na me de mil let - ve kil le ri ni Ýs lâm þe â i ri ne sa hip çýk ma ya ça ðý - rýr. 2 BE DÝ ÜZ ZA MAN - M. KE MAL TAR TIÞ MA SI Bu be yan na me M. Ke mal e Kâ zým Ka ra be - kir ta ra fýn dan o ku nur. Ve a ka bin de, el li-alt mýþ meb u sun bu lun du ðu bir mec lis te, Sa id Nur sî i le M. Ke mal a ra sýn da þid det li bir mü na ka þa ce re yan e der. M. Ke mal Be di üz za man a þöy le der: Si zin gi bi kah ra man bir ho ca bi ze lâ zým dýr. Si zi, yük sek fi kir le ri niz den is ti fa de et mek i çin bu ra ya ça ðýr dýk. Gel di niz, en ev vel na ma za da ir þey le ri yaz dý nýz, a ra mý za ih ti lâf ver di niz. Bu söz le re ce vap ve ren Sa id Nur sî, ko nuþ - ma sý nýn bi ti min de, hid det le i ki par ma ðý ný u - za ta rak þun la rý söy ler: Pa þa, pa þa! Ýs lâ mi yet te, i man dan son ra en yük sek ha ki kat na maz dýr. Na maz kýl ma yan ha in dir. Ha i nin hük mü mer dut tur. 3 Bu tar týþ ma, Be di üz za man ýn ta bi riy le, deh - þet li ku man da nýn bir ne vi tar zi ye ve rip [ö zür di le yip] hid de ti ni ge ri al ma sý 4 i le ne ti ce le nir. Son ra ki gün ler de Sa id Nur sî ve M. Ke mal, Mec li sin ri ya set o da sýn da bir a ra ya ge le rek i ki sa at ka dar ko nu þur lar. Be di üz za man, Ýs lâm düþ man la rý nýn a ra sýn da nam ka zan mak e me - liy le Ýs lâm þe a i ri ni tah rip et me nin bu mil let ve va tan ve â lem-i Ýs lâm hak kýn da bü yük za rar lar do ðu ra ca ðý ný; e ðer bir in ký lâp yap mak ge re ki - yor sa, doð ru dan doð ru ya Ýs lâ ma yö ne lip Kur ân dan il ham al mak i cab et ti ði ni an la týr M. Ke mal e. Me dar-ý þe ref ta ný dý ðý bü tün ec - da dý ný ve me dar-ý if ti har bil di ði bü tün geç - miþ le ri ni ve ru hen nok ta-i is ti nad te lâk ki et ti - ði se lef-i sa li hî nin cad de-i nu ra nî le ri ni terk e - dip, he ves kâ ra ne, he va pe res ta ne, ri ya kâ ra ne, þöh ret per ve ra ne, bid a kâ ra ne iþ ler de ve ha re - kât ta bu lun ma ma sý ný ih tar e der. 5 MUS TA FA KE MAL ÝN TEK LÝF LE RÝ Bu gö rüþ me sý ra sýn da M. Ke mal, Be di üz za - man a meb us luk ve þark u mu mî va iz li ði i le be ra ber, Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðýn da, es ki Da - rü l-hik me ti l-ýs lâ mi ye de ki va zi fe si ne ben zer bir va zi fe ver me tek li fin de bu lu nur. An cak Sa - id Nur sî bu tek lif le ri ka bul et mez. 6 Ö te yan dan, yi ne ay ný gün ler de, Be di üz za - man, u zun za man dýr pe þin de koþ tu ðu þark ü ni - ver si te si pro je si ni yi ne gün de me ge ti rir. Med - re se tüz zeh ra a dý ný ver di ði bu pro je yi da ha ön ce Sul tan Re þad a aç mýþ ve o nun ver di ði tah si sat i - le, Van Gö lü ký yý sýn da ü ni ver si te bi na sý nýn te - me li ni at mýþ týr. An cak, Bi rin ci Dün ya Har bi nin pat lak ver me si ü ze ri ne, ça lýþ ma lar in ký ta a uð ra - mýþ týr. Pro je si ni bu de fa An ka ra da ki meb us la - ra a çan Sa id Nur sî, 200 meb us tan 163 ü nün des te ði ni sað la mýþ ve 150 bin li ra lýk tah si sat al - mýþ týr. Bu 163 ki þi i çin de M. Ke mal de var dýr. 7 Ne var ki, ký sa sü re son ra Tev hid-i Ted ri sat Ka nu nu çý ka rý lýp bü tün med re se le rin ka pa týl - ma sý ü ze ri ne, bu tah si sat ka ra rý da ka dük ha le ge lir. Ve ha di se le rin gi di þa tý ný gö ren Be di üz za - man, An ka ra da ka lýp ye ni re jim le müþ te rek ça lýþ mak is te mez. Çün kü ku ru lan ye ni dev le tin i da re ci le ri, çok fark lý bir ha va da dýr lar. Dün ya - yý din i çin se ven ve Ýh ya-yý din i le o lur þu mil le tin ih ya sý dü þün ce sin de o lan Sa id Nur - sî nin a ra dý ðý ha va bu de ðil dir. Ay rý ca, a hir za - man la il gi li ha dis le rin ha ber ver di ði deh þet li þa hýs lar ýn or ta ya çýk tý ðý ný gö rür. Ve ri va yet - ler den an la þý lan O za ma na ye tiþ ti ði niz de, si - ya set ca ni biy le on la ra mu ka be le e dil mez; an - cak ma ne vî ký lýnç hük mün de i caz-ý Kur ân ýn nur la rýy la mu ka be le e di le bi lir tav si ye si ne u ya - rak, An ka ra dan ay rý lýp Van a gi der. 8 SON GÖ RÜÞ ME A vu kat Hu lû si Bit li sî Ak türk ün be lirt ti ði ne gö re, Be di üz za man An ka ra dan ay rýl ma dan ön ce M. Ke mal le son bir gö rüþ me si da ha ol - muþ tur. Tre ne bin mek ü ze re An ka ra Ga rý na gel di ðin de dost la rýy la ve da la þýr ken, is tas yon - da ki e vin de ka lan M. Ke mal ya ný na gi der ve a - ya küs tü ko nu þur lar. M. Ke mal Sa id Nur sî ye hey kel ler hak kýn da ki ka na a ti ni so rar. Be di üz - za man i se þu ce va bý ve rir: Bü yük Kur ân ý mý zýn bü tün hü cu mu hey kel le re dir. Müs lü man la rýn hey kel le ri i - se has ta ha ne ler, mek tep ler, ma bed ler, yol - lar gi bi â bi de ler ol ma lý dýr. 9 ÞEYH SA ÝD E YA ZI LAN MEK TUP Sa id Nur sî An ka ra dan ay rýl dýk tan son ra, ken di si ni ta ma men i man hiz me ti ne vak fe - der. O yýl lar da An ka ra hü kü me ti ne kar þý ya pý - lan þark is yan la rý nýn hiç bi ri ne ka rýþ ma dý ðý gi bi, bun la rý tas vip de et mez. Me se lâ, Zü be yir Gün - dü zalp in not la rýn da be lir til di ði ne gö re, ken di - sin den yar dým is te yen Þeyh Sa id e þu ce va bý gön de rir: Türk mil le ti a sýr lar dan be ri Ýs lâ mi - ye tin bay rak tar lý ðý ný yap mýþ týr. Çok ve li ler ye - tiþ tir miþ ve þe hit ler ver miþ tir. Böy le bir mil le - tin to run la rý na si lâh çe kil mez. Biz Müs lü ma - nýz, on lar la kar da þýz. Kar da þý kar daþ la çar pýþ tý - ra ma yýz. Bu, þer an ca iz de ðil dir. Ký lýç, ha ri cî düþ ma na kar þý çe ki lir. Dâ hil de ký lýç kul la nýl - maz. Bu za man da ye gâ ne kur tu luþ ça re miz, Kur ân ve i man ha ki kat le riy le ten vir ve ir þad et mek tir. En bü yük düþ ma ný mýz o lan ceh li i za - le et mek tir. Te þeb bü sü nüz den vaz ge çi niz. Zi ra a kim ka lýr. Bir kaç ca ni yü zün den bin ler ce ma - sum ka dýn ve er kek ler te lef o la bi lir. 10 DE HA-YI AS KE RÎ Be di üz za man, is yan la rýn M. Ke mal re ji mi ni na sýl et ki le di ði ni, 1935 te çý ka rýl dý ðý Es ki þe hir Mah ke me sin de ki mü da fa a la rýn da þöy le an lat - mak ta dýr: Bun dan on i ki se ne ev vel An ka ra re is le ri, Ýn - gi liz le re kar þý Hu tu vat-ý Sit te na mýn da ki mü ca - he dâ tý mý tak dir e dip, be ni o ra ya is te di ler. Git - tim. Gi di þat la rý, be nim ih ti yar lýk his si ya tý ma uy gun gel me di. Bi zim le ça lýþ de di ler. De dim: Ye ni Sa id ö te ki dün ya ya ça lýþ mak is ti yor, si zin - le ça lý þa maz; fa kat si ze de i liþ mez. E vet, i liþ me - dim ve i li þen le re de iþ ti rak et me dim. Çün kü an a nat-ý Ýs lâ mi ye le hin de is ti mal e di le bi lir bir de ha-yý as ke rî yi, an a ne a ley hi ne çe vir me ye ma at te es süf bir ve si le ol du. E vet, ben An ka ra re is le rin de, hu su san re i si cum hur da bir de ha his set tim ve de dim: Bu de ha yý, kuþ ku lan dýr - mak la an a nat a ley hi ne çe vir mek ca iz de ðil dir. O nun i çin, ne ka dar e lim den gel miþ se, dün ya - la rýn dan çe kin dim, ka rýþ ma dým. 11 Ý MAN HÝZ ME TÝ Pe ki, Sa id Nur sî bu tav rýy la ye ni re jim kar þý - sýn da ta ma men tes li mi yet çi bir ta výr ta ký nýp, ken di dün ya sý na çe ki le rek mü ca de le si ni bý rak - mýþ mý o lu yor du? Ha yýr. Ak si ne, en bü yük ih - ti yaç o lan i man la rý tah kim ve tak vi ye hiz me - ti ne a ðýr lýk ver mek su re tiy le, mu az zam bir fi - kir ve i nanç mü ca de le si ni baþ lat mýþ tý Be di üz - za man. Yaz dý ðý her bir e ser, ye ni re jim le bir lik - te zi hin le re ö rül mek is te nen zin ci rin bir hal ka - sý ný par ça lý yor, i man la rý kur ta rý yor du. Me se lâ, Ýs lâm or du su nun Yu nan a ga le be - sin den neþ e a lan ehl-i i ma nýn kuv vet li ef kâ rý i - çin de i çi ne gir mek ve boz mak ve ze hir len dir - mek i çin ça lý þan bir zýn dý ka fik ri ne kar þý, Al - lah ýn var lý ðý ný is pat e den Ta bi at Ri sâ le si ni 12 ; o - kul la ra ko nu lan fel se fe ders le riy le ha þir i nan cý ný genç di mað lar dan ka zý ma gay ret le ri ne kar þý Ha þir Ri sâ le si ni; 13 Sin nen, cis men, rüt be ten bü yük bir a dam ýn, Na maz i yi dir; fa kat her gün her gün be þer de fa kýl mak çok tur, bit me di ðin - den u sanç ve ri yor sö zü ne kar þý, na ma zýn lü - zum ve e hem mi ye ti ni i zah e den Yir mi Bi rin ci Söz ü; 14 Biz ha ya týn her bir çe þit lez zet ve zev - ki ni tat mak ve tat týr mak is ti yo ruz; bi ze ka rýþ - ma 15 di ye or ta ya çý kan se fa het ve da lâ le ti ter - viç e den bir þahs-ý ma ne vî ye kar þý Genç lik Reh be ri ni ve Mey ve Ri sâ le si ni; mev cu dat-ý â - lem den bir þe ye Rab ve ha ki kî ma lik ol mak dâ - vâ sýn da bu lu nan ve Al lah a i na nan la rý tür lü þüp he ler le te red dü de dü þür mek is te yen ehl-i da lâ le tin ve ki li ne kar þý O tuz Ý kin ci Söz ün bi - rin ci ve i kin ci mev kýf la rý ný; 16 ay ný mih rak lar dan kay nak la nan Ben sa a det-i dün ya yý ve lez zet-i ha ya tý ve te rak ki yat-ý me de ni ye ti ve ke mal-i san a tý, ken dim ce, a hi re ti dü þün me mek te ve Al - lah ý ta ný ma mak ta ve hubb-u dün ya da [dün ya sev gi sin de] ve hür ri yet te ve ken di me gü ven - mek te gör dü ðüm i çin, in sa nýn ek se ri si ni bu yo la þey ta nýn him me tiy le sevk et tim ve e di yo rum id di a sý na kar þý, ay ný söz ün ü çün cü mev ký fý ný; 17 Hz. Pey gam ber (asm) hak kýn da u yan dý rýl mak is te nen þüp he le re kar þý On Do ku zun cu Söz le 18 On Do ku zun cu Mek tub u; 19 Kur ân ý in kâr e den fi kir le re kar þý Yir mi Be þin ci Söz ü; 20 te - set tü rü he def a lan gay ret le re kar þý Te set tür Ri - sâ le si ni; 21 ka dýn hak la rý a dý na di ni mi ze ya pý lan hü cum la ra kar þý Ýs lâ mýn mi ras, ta ad düd-i zev - cat gi bi ko nu lar da ki hü küm le ri ni mü da fa a e den ba his le ri 22 ka le me al dý. Sa id Nur sî nin, e ser le rin den söz e der ken Mu ha ta bým, nef sim le be ra ber Av ru pa fey le - sof la rý dýr 23 sö zün de i þa ret et ti ði gi bi, yaz dý ðý her bir ri sâ le, fel se fe kay nak lý þüp he ve te red - düt le re ce vap ve ri yor; bu na lan ehl-i i ma na ra - hat bir ne fes al dý rýp, ye ni ne sil le re pý rýl pý rýl bir yol gös te ri yor du. Kü çük Söz ler den O tuz Ü - çün cü Söz e, Yir mi Dör dün cü Mek tup tan  ye tü l-küb ra ya, Has ta lar Ri sâ le si nden Ýh ti yar lar Ri sâ le si ne, Yir mi Se ki zin ci Söz de ki Cen net bah sin den Yir min ci Mek - tup ta ki de rin te fek kü rî ba his le re ka dar, bü tün ri sâ le ler, Kur ân dan il ham a lý na rak, bu za ma - nýn ih ti yaç la rý na gö re ya zýl mýþ bi rer ma ne vî re çe te ma hi ye ti ni ta þý yor du. Ve fa týn dan ön ce ki en son der sin de Kýrk se - ne ev vel bir baþ ku man dan be ni bir par ça dün - ya ya a lýþ týr mak i çin ba zý ku man dan la rý, hat tâ ho ca la rý ya ný ma gön der di di yen ve on la rýn ge tir di ði me sa jý Biz þim di mec bu ruz. Za ru - ret ler ha ra mý he lâl e de bi lir ka i de siy le, Av ru - pa nýn ba zý u sûl le ri ni, me de ni ye tin i cap la rý ný tak li de mec bu ruz þek lin de ak ta ran Sa id Nur - sî, on la ra ver di ði ce vap ta ki Çok al dan mýþ sý - nýz. Za ru ret su-i ih ti yar dan (i ra de yi kö tü ye kul lan mak tan) gel se, kat i yen doð ru de ðil dir, ha ra mý he lâl et mez. (...) Ek mek ye mek, ya þa - mak gi bi za ru rî ih ti yaç lar ha ri cin de baþ ka han - gi za ru ret var? Su-i ih ti yar dan, gay ri meþ rû me yil ler den ve ha ram mu a me le ler den te vel lüd e den ha re ket ler ha ra mý he lâl et me ye me dar o - la maz lar. Si ne ma, ti yat ro, dans gi bi þey ler de tir ya ki ol muþ sa, mut lak za ru ret ol ma dý ðý ve su-i ih ti yar dan gel di ði i çin, ha ra mý he lâl et me - ye se bep o la maz 24 i fa de le ri i se, ye ni dö nem de yay gýn laþ tý rýl mak is te nen ha yat tar zý ve kül tü - rü ne yö ne lik ö nem li u ya rý lar i çe ri yor du. Dip not lar: 1- Þu a lar, s. 839; 2- Ta rih - çe-i Ha yat, s. 219 v.d; 3- A ge., s. 226; 4- A.g.e.; 5- A.g.e., s. 230 v.d.; 6- A.g.e., s. 226; 7- E mir dað La hi ka sý, s. 843; 8- Ta rih - çe-i Ha yat, s. 233; 9- Nec - med din Þa hi ner, Bi lin me - yen Ta raf ta rýy la B. Sa id Nur sî, s. 250; 10- A.g.e., s. 254; 11- Ta rih çe-i Ha yat, s ; 12- Lem a lar, s. 420 { DEVAM EDECEK v.d.; 13- Söz ler, s. 82 v.d.; 14- A.g.e., s. 424 v.d.; 15- A sa-yý Mu sa, s. 29; 16- Söz ler, s. 962 v.d.; 17- A.g.e., s v.d; 18- A.g.e., s. 370 v.d; 19- Mek - tu bat, s. 153; 20- Söz ler, s. 586 v.d.; 21- Lem a lar, s. 453 v.d.; 22- Söz ler, s ; 23- Ta rih çe-i Ha - yat, s. 390; 24- E mir dað Lâ hi ka sý, s ; {

14 14 SPOR Y Q7'li Beþiktaþ Manisa önünde LÝGDE 9 HAFTADIR YENÝLMEYEN EGE TEMSÝLCÝSÝ BUGÜN BEÞÝKTAÞ'I KONUK EDECEK. CEZASI BÝTEN QUARESMA'NIN FORMA GEYECEÐÝ MAÇI BÜLENT YILDIRIM YÖNETECEK. SÜPER Lig'de Trab zons por ve Or - dus por'u mað lup e den Be þik taþ, 14. haf ta da bu gün dep las man da kar þý la þa ca ðý Ma ni sas por'u da ye - ne rek, ga li bi yet se ri si ni sür dür me - yi he def li yor. Si yah-be yaz lý e kip, zor lu maç ön ce si üst üs te al dý ðý ga li bi yet ler le 24 pu an la 3. sý ra ya yük sel di. Ga la ta sa ray i le oy na dý ðý der bi ma çýn dan 0-0 be ra be re ay rý - lan Be þik taþ, bu mü ca de le nin ar - dýn dan ön ce Trab zons po ru'u dep - las man da 1-0 mað lup et ti. Li gin 13. haf ta sýn da da ce za sý ne de niy le Or dus por i le An tal ya'da kar þý la þan Be þik taþ, bu kar þý laþ ma dan da 2-1 ga lip ge le rek 3 pu a ný ha ne si ne yaz dýr dý ve 3. sý ra ya ka dar çýk tý. U - E FA Av ru pa Li gi'nde de Ýs ra il'in Mac ca bi Tel A viv ta ký mý ný dep las - man da 3-2 ye nen ''Ka ra Kar tal lar'', son 3 maç ta ya ka la dý ðý per for man - sý Ma ni sas por kar þý sýn da da sür - dür me ye ça lý þa cak. Ma ni sa 19 Ma - yýs Sta dý'nda sa at 20.30'da baþ la ya - cak kar þý laþ ma yý ha kem Bü lent Yýl dý rým yö ne te cek. Be þik taþ'ta Ma ni sas por ön ce si tek nik he ye ti en çok se vin di ren ko nu ce za sý ný ta mam la yan Qu a res ma'nýn ta ký ma dön me si ol du. Trab zons por i le oy - na nan lig mü ca de le sin de bu se zon ki ilk res mi go lü nü a tan ve Mac ca - bi Tel A viv kar þý sýn da da 2 gol bu - la rak ta ký mý nýn ga li bi ye tin de bü - yük rol oy na yan Por te kiz li o yun cu, sa rý kart ce za sý ne de niy le Or dus - por ma çýn da for ma gi ye me miþ ti. Son maç la rýn form da is mi Ri car do Qu a res ma, ce za sý ný ta mam la ma sý - nýn ar dýn dan Ma ni sas por ma çýn da for ma sý na ka vu þa cak. Abdi Ýpekçi Salonu'nda bugün G.Saray þöleni var Güreþ Millî Takýmý Ýngiltere'ye gitti GÜREÞ Mil li Ta kým la rý, 2012 Lon dra O lim pi yat O yun la rý ön ce sin de, Lon dra'da test a ma - cýy la A ra lýk'ta dü zen le - ne cek tur nu va i çin Ýn gil te re'ye git ti. Tür ki ye Gü reþ Fe de ras yo - nu Baþ ka ný Be kir Çe ker baþ - kan lý ðýn da ki ka fi le, dün sa bah A ta türk Ha va li ma ný'ndan Lon - dra'ya ha re ket et ti. Tür ki ye'yi tur nu va da ser best stil de 60 ki - lo da Re cep Mü nir Ak taþ, 84 ki - lo da Ýb ra him Bö lük ba þý, 120 ki - lo da Ta ha Ak gül, gre ko ro men stil de de 74 ki lo da Sel çuk Çe bi, 84 ki lo da Naz mi Av lu ca, 96 ki - lo da Cenk Ýl dem, 120 ki lo da Rý za Ka ya alp tem sil e de cek. BASKETBOLDA Ab di Ý pek çi Spor Sa lo - nu'nda bu gün a de ta ''sa rý-kýr mý zý'' þö len ya þa na cak. Ga la ta sa ray Me di cal Park er - kek ve ka dýn bas ket bol ta kým la rý bu gün Av ru pa ku pa sý maç la rý na ay ný sa lon da çý ka cak. Er kek ta ký mý, THY Av ru pa Li - gi'nde Ý tal ya'nýn Mon te pasc hi Si e na e ki - biy le, ka dýn ta ký mý i se FI BA Av ru pa Li - gi'nde Çek Cum hu ri ye ti tem sil ci si USK Prag i le kar þý kar þý ya ge le cek. Ab di Ý pek çi Spor Sa lo nu'nda ön ce ka dýn lar sah ne a - la cak. Sa rý-kýr mý zý lý ta raf tar lar, bu ma çýn ar dýn dan er kek ta kým la rý nýn Av ru pa ku - pa sý ma çý he ye ca ný ný ya þa ya cak. Ta raf - tar lar, ta kým la rý nýn i ki ma çý ný da tek bi - let le iz le ye bi le cek. Ga la ta sa ray Me di cal Park ka dýn ta ký mý nýn USK Prag ta ký mýy - la ya pa ca ðý kar þý laþ ma sa at 17.00'de baþ - la ya cak ve GSTV'den can lý o la rak ya yýn - la na cak. Er kek ta ký mý, ay ný sa lon da sa at 20.00'de Ý tal ya'nýn Mon te pasc hi Si e na ta - ký mý ný ko nuk e de cek. Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Þekip Mosturoðlu. Beþiktaþ Kulübü yöneticisi Serdal Adalý. Metris'ten yalanlama FUTBOLDA þi ke id di a la rý na yö ne lik so ruþ tur ma kap sa mýn da Met ris Ce - za e vi'nde tu tuk lu bu lu nan Fe ner bah - çe Ku lü bü'nün yö ne ti ci si Þe kip Mos - tu roð lu'nun in ti har te þeb bü sün de bu lun du ðu yö nün de ki ha be rin ger - çe ði yan sýt ma dý ðý a çýk lan dý. Mos tu - roð lu'nun e þi ve a vu ka tý Di lek Mos - tu roð lu, bu gün gün lük bir ga ze te de ''Mos tu roð lu Ýn ti ha ra Te þeb büs Et ti'' baþ lýk lý ha be rin ya yýn lan dý ðý ný be lir - te rek, ''Ha ber i çe ri ði ta ma men ger - çek dý þý dýr. Mü vek ki lim böy le bir o - la ya as la te ves sül ve te þeb büs et me - miþ tir'' i fa de le ri ne yer ver di.so ruþ tur - ma nýn ba þýn dan be ri Þe kip Mos tu - roð lu hak kýn da sis te ma tik bir þe kil de ka ra la yý cý ha ber le re yer ve ril di ði ni ö - ne sü ren a vu kat Di lek Mos tu roð lu, þu i fa de le ri kul lan dý: KARALAMA KAMPANYASI ''Bun dan ön ce de i ti raf çý ol du ðu, A ziz Yýl dý rým ta ra fýn dan ko ðuþ ta is - ten me di ði ha ber le ri yer al mýþ tý, yi ne in ti har gi ri þi min de bu lun du ðu ve kav ga et ti ði ne da ir ha ber ler çý ka rýl - Futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan Fenerbahçe yöneticisi Þekip Mosturoðlu'nun intihara teþebbüs ettiði haberi yalanlandý. Yine ayný soruþturmada tutuklu bulunan Beþiktaþ yöneticisi Serdal Adalý'nýn mide kanamasý geçirdiði haberleri de yalanlandý. mýþ tý. Bu ha ber de bu ma ni pü las yon hal ka sý nýn bir de va mý o la rak gö zük - mek te dir. A ný lan ha ber le rin mü vek - ki le kar þý yü rü tü len sis te ma tik bir ka ra la ma kam pan ya sý nýn ye ni bir a - þa ma sý ol du ðu nu a çýk týr. Di ðer le ri ne kar þý ol du ðu gi bi bu ha ber i çin de ya - sal tüm yol la ra baþ vu ru la cak týr.'' SER DAR A DA LI'DAN A ÇIK LA MA Fut bol da þi ke id di a la rý na yö ne - lik so ruþ tur ma kap sa mýn da Met ris Ce za e vi'nde tu tuk lu bu lu nan Be - þik taþ Ku lü bü'nün yö ne ti ci si Ser - dal A da lý'nýn a vu ka tý Ö mer Du - rak, mü vek ki li nin mi de ka na ma sý ge çir di ði yö nün de çý kan ha ber le ri ya lan la dý. Du rak, yap tý ðý ya zý lý a - çýk la ma da, ba zý ba sýn or gan la rýn - da ve sos yal med ya da Be þik taþ Yö - ne tim Ku ru lu Ü ye si Ser dal A da - lý'nýn mi de ka na ma sý ge çir di ði ve sýrt að rý la rý ol du ðu yö nün de ha - ber le rin yer al dý ðý na dik kat çe ke - rek, þun la rý kay det ti: ''Ser dal A da - lý'nýn sað lýk du ru mu i le il gi li ba sýn - da yer a lan bu ha ber ler ger çe ði yan sýt ma mak ta dýr. Mü vek ki lim Sa yýn Ser dal A da lý'nýn sað lý ðý i le il - gi li her han gi bir so ru nu bu lun ma - mak ta dýr. Ser dal A da lý'yý se ven le ri ü zen ve en di þe len di ren bu mes - net siz id di a lar la il gi li ka mu o yu nu ve siz de ðer li ba sýn men sup la rý ný bil gi len dir mek is te rim.'' KILIÇ: ÞÝKE YASASI RESTLEÞME DEÐÝL GENÇLÝK ve Spor Ba ka ný Su at Ký - lýç,þi ke ce za lar da in di rim ön gö ren ya sa nýn Cum hur baþ ka nýn ca bir kez da ha gö rü þül mek ü ze re TBMM'ye i a de e dil me si ko nu sun - da, ''Bu nun bir rest leþ me, ve to-rest i ki le mi çer çe ve si i çe ri sin de de ðer - len di ril me si, ke sin lik le bi zim a çý - mýz dan ka bu lü müm kün ol ma yan yan lýþ bir de ðer len dir me ve yak la - þým dýr. Ko nu su hu let le de ðer len di - ril me li dir'' de di. Ba kan Ký lýç, ko nu - ya i liþ kin so ru nu ce vap lar ken, ''Sa - yýn Cum hur baþ ka ný, bir tak dir de bu lun muþ tur. Ni hai o la rak ya sa ma yet ki si TBMM'de dir. Da ha ön ce de tüm par ti grup la rý nýn uz la þý sýy la bu ka nun tek li fi ya sa laþ mýþ tý. Dün üç par ti den ge len a çýk la ma la ra ba ký - lýr sa, yi ne im za la rý nýn ar ka sýn da dur duk la rý an la þý lý yor. Bu du rum da Sa yýn Cum hur baþ ka ný nýn da fark lý bir de ðer len dir me si nin o la ca ðý ný san mý yo rum" dedi. Gül'ün çekinceleri gözönüne alýnacak mý? Spor da Þid det ve dü zen siz li ðin ön len me si ko nu sun da 8 ay ön ce ka bull e di len ya sa - nýn ba zý mad de le ri 24 Ka sým'da TBMM'de ya pý lan bir le þim de de ðiþ ti. De ði þik - sonucunda þi ke ce za sý na ve ri le cek ha pis ce za la rý 12 yýl dan 1-3 yý la in di ril di. Onay için Cum hur - baþ kan lý ðýna gönderilen bu yasayý hu kuk çu la rý - na in ce let ti ren Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, ya sa da suç ve ce za a ra sýn da nis pet siz lik o la ca ðý ný ve ön gö rü len yap tý rý mýn cay dý rý cý lý ðý ný yi ti re ce - ði ni dü þün dü ðü i çin söz ko nu su de ði þik lik yasasýný ve to e de rek, TBMM ye ge ri gön der di. Cum hur baþ ka ný Gül ve to ge rek çe sin de, Her hal de ge rek çe mi o ku muþ su nuz dur. Ti tiz bir þe kil de ça lýþ týk. Ge rek çe ye ba kar sa nýz on dan ön ce þu nu söy le mek is te rim. Siz 'Þi ke Ya sa sý' de di niz, bu bir Þi ke Ya sa sý de ðil ki. Bu, spor la il - gi li bü tün ko nu la rý ve spo run bü tün a lan la rý ný i - çi ne a lan ba his ler de var, þi ke de var, þid det de var. Do la yý sýy la hep si var. Bü yük bir dü zen le - me" þek lin de yo rum da bu lun muþtu. Bu a çýk la ma ü ze ri ne Ak Par ti Grup Baþ kan - ve ki li Mus ta fa E li taþ, Cum hur baþ ka ný nýn gö - rüþ le ri ne say gý lý yýz an cak Mec lis in i ra de si ö ne çý kar söz le riy le, ya sa yý ay nen Köþ ke gön de ri le - ce ði me sa jý ný ver di. Bu a çýk la ma nýn ar dýn dan Ak Par ti, CHP ve MHP yö ne ti ci le ri a ra sýn da gö rüþ me tra fi ði hýzlandý. Gö rüþ me ler den, Or- tak ha re ket e de cek sek, par ti söz cü le ri dü zen le - me ye kar þýy mýþ gi bi gö rü nen a çýk la ma lar dan vaz geç sin ler ka ra rý çýk tý. CHP Grup Baþ kan ve ki li E mi ne Ül ker Tar - han ýn, Hu kuk çu o la rak im za mýn ar ka sýn da - yým. 18 yýl ha pis ce za sý, spor tif bir suç ta bu ka - dar yük sek tu tul ma sý top lum vic da nýy la bað - daþ mý yor a çýk la ma sý ve MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li nin de im za larýna sa hip çýk ma - sýn dan son ra ya sa da Gül'ün çe kin ce le ri de göz ö nü ne a lý na rak ya sa nýn Mec lis A da let Ko mis - yo nu nda gö rü þül me si nin ar dýn dan pa zar gü nü ya sa laþ tý rýl ma sý plân lan dý. Þi ke Ya sa sý nor mal tak vim iþ ler se pa zar te si gü nü ye ni den Çan ka ya Köþ kü ne gön de ri le cek. Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ün ay nen ka - bul e di lmesi halinde ya sa yý ikinci defa ve to et - me hak ký bu lun mu yor. An cak a na ya sa ay ký rý ol du ðu ge rek çe siy le A na ya sa Mah ke me si ne gö tü re bi lir. Fa kat Mec lis te ki par tilerin yö ne ti ci - le ri, A na ya sa ya ay ký rý lýk ol ma dý ðý i çin Gül ün bu yo lu ter cih et me ye ce ði ni be lir ti yor lar. YASAÐI KALKTI BUR SAS POR HU KUK ÝÞ LE RÝ SO RUM LU YÖ NE TÝ CÝ SÝ ÖZ TÜRK YA ZI CI, "FE DE RAS YO NUN VE DER SON HAK KIN DA MAÇ LAR - DA YER A LA MA MA HU SU SUN DA VER DÝ ÐÝ TED BÝR KA RA RI, PFDK'YA YAP TI ÐI MIZ Ý TÝ RAZ SO NU CU ÝP TAL E DÝL DÝ" DE DÝ. BUR SAS POR'UN Hu kuk Ýþ le rin den So rum lu Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si Öz - türk Ya zý cý, ''Tür ki ye Fut bol Fe de ras - yo nu nun (TFF) Ve der son hak kýn da mü sa ba ka lar da yer a la ma ma hu su sun - da ver di ði ted bir ka ra rý, TFF Pro fes yo - nel Fut bol Di sip lin Ku ru lu na (PFDK) yap tý ðý mýz i ti raz so nu cu ip tal e dil miþ - tir'' de di. Ya zý cý, yap tý ðý a çýk la ma da, PFDK ta ra fýn dan ak þam sa at le rin de faks yo luy la gön de ri len ya zý da, Ve der - son'un mü sa ba ka la ra çý ka bi le ce ði, bu a çý dan TFF'nin ver di ði ka ra rýn ip tal e - dil di ði nin bil di ril di ði ni söy le di. SEYÝRDEN MEN KARARI DURUYOR Ýs tan bul Cum hu ri yet Sav cý lý ðý nýn ''se - yir den men'' hu su sun da ver di ði ted bir ka ra rý nýn i se de vam et ti ði ni di le ge ti ren Ya zý cý, ''se yir den men'' ka ra rý nýn mü sa - ba ka nýn oy na na bil me si ne en gel teþ kil et me di ði hu su sun da tüm fut bol o to ri te - le ri nin ve hu kuk çu la rýn gö rüþ le ri nin bi - lin di ði ni belirterek ''TFF'nin Ve der son hak kýn da mü sa ba ka lar da yer a la ma ma hu su sun da ver di ði ted bir ka ra rý, PFDK'na yap tý ðý mýz i ti raz so nu cu ip tal e dil miþ tir. Bu çer çe ve de Ve der son'un per þem be gü nü oy na na cak An ka ra gü - cü-bur sas por ma çý i çin di ðer fut bol cu - lar la bir lik te An ka ra'ya gö tü rü le ce ði ni kay det ti. Ya zý cý, sav cý lý ðýn ver di ði ''se yir - den men'' ka ra rý nýn Ve der son'u et ki le - me me si i çin Bur sas por Ku lü bü o la rak ad li ve i da ri ma kam la ra ge rek li gi ri þim - ler de bu lun duk la rý ný di le ge ti re rek, bu a çý dan bir ta kým o lum lu ge liþ me ler bek - le dik le ri ni söz le ri ne ek le di. MEHMET YILDIZ DA BEKLEMEDE Öte yandan ayný karar nedeniyle Eskiþehirspor'un Bursa deplasmanýnda Bursaspor'la oynadýðý maçta yer almayan ve Mehmet Yýldýz'ýn durumunun düzeltilmesi için PFDK'ya itiraz edileceði ifade ediliyor. Satrancýn en iyileri Mardin'de buluþuyor n DÜNYANIN en iyi bayan satranç oyuncularý Mardin de buluþuyor Dünya Kadýnlar Satranç Þampiyonasý tarihi kent Mardin de yapýlacak Aralýk tarihleri arasýnda düzenlenecek turnuva öncesi hazýrlýklar devam ediyor. Turnuvaya ünlü kadýn þampiyonlarý olan Antoaneta Stefanova, Maia Chiburdanidze ve Zhu Chen gibi isimler de katýlacak. Þampiyona hakkýnda bilgi veren Mardin Valisi Turhan Ayvaz, Aralýk 2011 tarihleri arasýnda 30 ülkeden Mardin de düzenlenecek þampiyonaya 120 sporcunun katýlacaðýný söyledi. Ayvaz, satrancýn günlük yaþamýn gerçeklerinden ortaya çýkan bir zihin sporu olduðunu belirtti. Kenan Sofuoðlu yeni takýmýnda imza atacak nyený se zon da Dün ya Su pers port Mo to sik let Þam pi yo na sý'nda ya rý þa cak Ke nan So fu oð lu, ye ni ta ký mýy la bugün Ýs tan bul'da söz leþ me im za la ya - cak. Mo to2'de mü ca de le et ti ði bu se zon bek len ti - le rin ge ri sin de ka lan Ke nan So fu oð lu'nun, da ha ön ce 2 kez þam pi yon luk ya þa dý ðý ve ge le cek se zon tek rar ya rý þa ca ðý Dün ya Su pers port Þam pi yo na - sý'nda ki ta ký mý Lo ren zi ni Ka wa sa ki i le Ýs tan bul'da im za tö re ni ya pa ca ðý a çýk lan dý. Validen 9 yaþýndaki þampiyon sporcuya ödül nýstanbul'da dü zen le nen 2. Bal kan A çýk Mu ay-thai Ço cuk Þam pi yo na sý'nda, 30 ki lo ''Wai Kru'' ka te go ri sin de þam pi yon o la 9 ya þýn - da ki Be ri van Ka ra kurt, Ga zi an tep Va li si Er dal A ta ta ra fýn dan al týn la ö dül len di ril di. Ga zi an tep Ýl Ö zel Ý da re si spor cu su Ka ra kurt i le ba ba sý ve ay ný za man da an tre nö rü o lan Çe tin Ka ra kurt, bir prog ram do la yý sýy la Ýl Ö zel Ý da re si'nde bu lu - nan Va li A ta i le gö rüþ tü. A ta, Be ri van Ka ra - kurt'u ba þa rý sýn dan do la yý kut la dý ve ken di si ne ya rým al týn he di ye et ti. Ýl Ö zel Ý da re Ge nel Sek - re te ri Ca fer Yýl maz da kü çük spor cu nun ba þa rý - sý nýn de va mý ný di le di.

15 15:15.qxd 12/7/2011 3:14 PM Page 1 LÂHÝKA 15 He de fi miz, mil le ti mi zi i dam-ý e be dî den kur tar mak týr He de fi miz ve prog ra mý mýz, ev ve lâ ken di mi zi, son ra mil le ti mi zi i dam-ý e be dî den ve da i mî, ber za hî haps-i mün fe rit ten kur tar mak ve va tan daþ la rý mý zý a nar þi lik ten ve ser se ri lik ten mu ha fa za et mek ve i ki ha ya tý mý zý im hâ ya ve si le o lan zýn dý ka ya kar þý Ri sâ le-i Nur un çe lik gi bi ha ki kat le riy le ken di mi zi mu ha fa za dýr. Kar þým da müt hiþ bir yan gýn var. A lev le ri gök le re yük se li yor. Ý çin de ev lâ dým ya ný yor, i ma ným tu tuþ muþ ya ný yor. O yan gý ný sön dür me ye, i ma ný mý kur tar ma ya ko þu yo rum. Tâ rih çe-i Ha yat, (ye ni tan zim) s. 27 *** E vet, biz bir ce ma a tiz. He de fi miz ve prog ra mý mýz, ev ve lâ ken di mi zi, son ra mil le ti mi zi i dam-ý e be dî den ve da i mî, ber za hî haps-i mün fe rit ten kur tar mak ve va tan daþ la rý mý zý a nar þi lik ten ve ser se ri lik ten mu ha fa za et mek ve i ki ha ya tý mý zý im hâ ya ve si le o lan zýn dý ka ya kar þý Ri sâ le-i Nur un çe lik gi bi ha ki kat le riy le ken di mi zi mu ha fa za dýr. Þu â lar, 14. Þu â, s. 319 *** Bu is ti da, üç ma ka ma ta gön de ril miþ tir. O ra da ki kar deþ le ri me bir me haz ol mak i çin gön de ril di. Yir mi se ne den be ri sab re dip sü kût e den bir maz lu mun þek va sý ný din le me ni zi is ti yo rum. Hür ri ye tin en ge niþ su re ti ni ve ren cum hu ri yet hü ku me tin de her bir hür ri yet ten men e dil mek le be ra ber, düþ man la rým, be nim a ley hi me her ci het le ser best o la rak be ni e zi yor lar. Hür ri yet-i vic dan ve hür ri yet-i fikr-i il mi ye yi te min e den cum hu ri yet hü ku me ti, ya be ni tam hi ma ye e dip, ga raz kâr, ev ham lý düþ man la rý mý sus tur sun ve ya hut ba na, düþ man la rým gi bi hür ri yet-i ka lem ve rip, mü da fa a tý ma ya sak de me sin. Çün kü, res men, per de al týn da her mu ha be re den men im i çin pos ta ha ne le re giz li e mir ve ril miþ. Su ve ek me ði mi ge ti ren bir tek ço cuk tan baþ ka kim sey le be ni gö rüþ tür me mek i çin ten bi hat ve ril di ði bir za man da, es ki den be ri be nim mu a rýz la rým fýr sat bu lup, tam Mah ke me-i Tem yi zin be ra a ti mi zi tas dik e de rek, mah ke me de ki ehl-i vu ku fun tah sin et tik le ri ki tap la rý mý al ma yý bek ler ken, o düþ man la rým, hiç mü na se be tim ol ma yan bir-i ki mah rem ri sâ le le ri mi ver di rip, son ra mes lek çe be nim a ley him de bir-i ki ehl-i vu ku fun e li ne ge çi rip, a ley him de fe na bir ra por ha zýr la dýk la rý ný i þit tim. Da ha sa býr ve ta ham mü lüm kal ma dý. Ben hü ku met-i cum hu ri ye nin bü tün er kân la rý na, bel ki dün ya ya i lân e di yo rum ki: Kur ân-ý Ha ki min sýrr-ý ha ki ka tiy le ve i câ zý nýn týl sý mýy la, be nim ve Ri sâ le-i Nur un prog ra mý mýz ve mes le ði miz ve bil fi il se me re si ni gör dü ðü müz ve ça lýþ tý ðý mýz ve ga ye-i ha re ke ti miz ve he de fi miz, ö lü mün i dam-ý e be di sin den i man-ý tah ki ki i le bî ça re le ri kur tar mak ve bu mü ba rek mil le ti de her ne vi a nar þi lik ten mu ha fa za et mek tir. Ýþ te Ri sâ le-i Nur, üç ehl-i vu kuf he ye ti nin ve üç mah ke me nin in ce le me sin den geç ti ði hal de, bu i ki va zi fe-i kud si ye den baþ ka, kas di o la rak dün ya ya, i da re ye, a sa yi þe do ku na cak ci he ti ol ma dý ðý na, yir mi se ne lik ha ya tým ve yüz o tuz Ri sâ le-i Nur, mey dan da, cerh e dil mez bir hüc cet tir. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 27 LÛ GAT ÇE: i dam-ý e be dî: Di ril me mek ü ze re yok o luþ; â hi ret i nan cý ol ma dý ðý i çin ö lü mü e be dî yok lu ða git mek o la rak gör me. ber za hî: ka bir le il gi li, kab re a it. haps-i mün fe rit: Tek ba þý - na ha pis; hüc re hap si. ÞÝ ÝR LER LE ES MÂ- Ý HÜS NÂ ÞER HÝ Öncedir varlýðý her þeyden O Rabbim Evvel Celle Þânühu Ebed Sultanýdýr O hem Ezel En küçükten büyüðe O nun tasarruf alaný Kâinattýr gösterir esmâsýný her bir yaný Yeryüzü meyve çiçek aðaçlarýn tohumlarý Evvel, isminin tecellisi ve hem mazharý Ýþte bundandýr ki hepsi tam mükemmel oluyor Bir kutucuk gibi tohumlar bahara dönüyor Bu hüviyetle yumurta hem tohumlar hem neler Ýsm-i Hafîz in azâmetini hem ispât eder Güzel konuþmanýn tehlikesi insanlara karþý kibirlenme ve kendisinde olmayan þeyle övünmektir. Cesaretin tehlikesi zulüm ve haddi aþmaktýr. (Ka la ba lýk bir E mi nö nügü nü nün ha tý ra sý na ) n san la rýn sel gi bi ak tý ðý bir cad de. Yaþ lý - Ý sýy la gen ciy le, ka dý nýy la er ke ðiy le... Ka la ba lýk, çok ka la ba lýk bir mey dan bu ra sý. Ý ler le mek bü yük bir ça ba is ti yor. He le a ce le git mek tam bir gay ret e se ri. Koþ ma ya ça lýþ mak; de li lik! Cad de de ki ye ni li ði an cak o za man fark e de bil di. Kýr mý zý ip le be lir til miþ bir hat ay rýl mýþ tý ka la ba lýk cad de den. Bir in sa nýn yü rü ye bi le ce ði bü yük lük te bir ge niþ lik. Boþ, bom boþ bir yol. Hat. Ýn san lar ka la ba lý ða rað men o hat ta gir mi yor lar dý. Se be bi ni me rak et ti, i ler de ki a fiþ te Ö lüm Yo lu yaz dý ðý ný gö rün ce sen de le di. Ne de mek ti bu, so ðuk bir þa ka mýy dý? Ö lüm yo lu mu? Ken di ni bir an gi zem li bir film de his set ti. Ne El-Evvel Ezel ebed sahibidir her ne varsa hep O nun Her iyi davranýþýndan râzý olur kulunun Varlýðýnýn ibtidasý olmayan Rabb-ý Bedî Vâcibü l-vücûd olan O dur ezelî ebedî Ö lüm den ür küp, ka bir den kor kup, ba þý ný çe vir me; mer dâ ne kab re bak, din le ne ta lep e der. Er kek çe si ne ö lü mün yü zü ne gül; bak, ne is ter. Be di üz za man Said Nursî er ge ne kon ho o.com HABÝBE IÞIK hab be il.com Ýn sa ným... Ý man et mek le in sa ni ye te lâ yýk bir ya ra týk ol ma ya ça lý þý yo rum. A ma ha ta la rým var mýþ be nim. Ý man et mi þim, a ma sa nem le rim var mýþ be nim. Yýl lar dýr far ký na va ra ma dý ðým. Sa nem-mi sâl dün ye vî mah bub la ra pe res tiþ et mi þim. Hâl bu ki ben i man e der ken Al lah tan baþ ka hiç bir þe yi mah bub e din me ye ce ði me, tap ma ya ca ðý ma söz ver miþ tim. Sö züm de du ra ma mý þým yýl lar dýr. Ya þa dý ðým her yýl da fark lý za man lar da fark lý sa nem le rim ol muþ be nim. Baþ ka la rý ný sö zün de dur ma mak la it ham e der ken, ken dim Ya ra tý cý ma ver di ðim söz de dur ma mý þým. Se ne ler ce bir mad dî rüt be yi sa nem it ti haz et mi þim, son ra ço cuk lu ðum dan be ri kar deþ sev gi mi sa nem it ti haz et mi þim, son ra dost la rý mý; da ha son ra ki yýl lar da da fa ni mah bub la rým ol muþ be nim... Oy sa ben i man et miþ tim. Put la rým ol ma ma lýy dý be nim! Ý man e der ken o put la rý Hem bütün kâmil sýfatla muttasýftýr Ol Hüdâ Ýþte kâinatý düþün kudretinden bir sedâ Hem de sonsuz bilinen âlemi halk eden O Zât Kudretinin sýnýrýna hiç ukûl çeker mi hatt Hem bütün varlýklar O ndan alýyor nûr u ziyâ Bunca enbiyâ velîler eyler O na ittibâ Ö lüm yo lu o lu yor du ger çek ten? Ö lüm yo lu Ýþ te in san la rýn da bom boþ bý rak týk la rý na gö re, se vil me yen bir yol du. Ö lüm yo lu. O la cak iþ de ðil. Þu gü zel mey da na böy le bir yol, ya ký þýr mý? Za ten ha yat tan faz la bek len ti si yok tu. Boþ yo la gir di, ö lüm yo lun da yü rü me ye baþ la dý te red düt lü a dým lar la. Kar þý sý na her an bir ku yu nun çýk ma sý ný bek li yor du, te red düt le a tý yor du a dým la rý ný. Bir an i çin yol dan çýk ma yý dü þün dü, mut lu ol ma sa da ö lü mün ku ca ðý na bu ka dar ko lay terk e de bi lir miy di ken di ni? Ma yýn mý dö þen miþ ti yok sa? Öy le kor ku tü nel le ri ne fa lan da ben ze mi yor du yol. Ken din den e min ol ma yan bir þe kil de a dým la ma ya de vam et ti. Kö tü bir þa ka mýy dý bu? Film se or ta da ni ye kim se ler gö zük mü yor du? Ýn san la rýn da göz u cuy la ken di ne bak ma sý i yi ce kor kut tu. Kur ban lýk ko yun gi bi his set ti ken di - Ýb ra him vâ rî kýr ma lýy dým! Bir kar ý bi le sa nem it ti haz et mi þim. Kar ta ne le ri nin ar ka sýn da ki Tev hid ha ki ka ti ni gö re me mi þim. Kar ý se vi yo rum. Fa kat ar týk baþ ka tür lü se vi yo rum. Ya ra tý lý þý ný, gön de ri li þi ni hay ret le iz li yo rum. Her bir ta ne si Tev hid ha ki ka ti ni ha týr lat tý ðý i çin se vi yo rum kar ý. Tev hid ha ki ka ti i le bir lik te Al lah ýn Rah met sik ke si ni ve Ra hi mi yet müh rü nü gös ter di ði i çin se vi yo rum. Tat sýz, renk siz kar; ar ka sýn da Ya ra tý cý nýn þef ka ti ni, ter bi ye e di ci li ði ni, rah me ti ni gös ter di ði i çin ar týk bir baþ ka. Yer yü zü nü kap la yan kar, top ra ðýn al týn da ki to hum cuk la rýn so ðuk tan do nup fi liz len me si ni en gel le me di ði i çin bir baþ ka ar týk. Bu yö nü de Rez zak bur cun da tu lu e di yor dün yam da. Gö züm kar ý gö rü yor, kal bim i se Hâ lýk-ý Zül ce lâl i ta ný ma e ði ti mi ya pý yor. An la dým ki ha yal le ri mi de sa nem it ti haz HA SAN ÞEN (Sa ba hî - Trab zon) si ni. Ýn san lar sa de ce sey re di yor lar dý, fe lâ ke te gi dip git me di ði ni on lar da bil mi yor lar dý. Bir ter cih ti bu, a ma or ta da ha ya tý var dý Ö lüm yo lu Öl mek is te yen le rin mi yo luy du? Ha ya týn kýy me ti ni an la mak is te yen le rin mi yü rü dük le ri yol du yok sa? Az ö te de gö rev li le ri gör dü, yo la na zýr du var da ya zan Ö lüm Yo lu ta be lâ la rý ný kal dý rý yor lar dý. A cil Çý kýþ Yo lu i sim li ta be lâ la rý Bu nezih zâtlarýn o yoluna kurban olayým O Rasulün (asm) ayaðý tozuna hayran olayým Ýþte bu zâtlarýn ortada hayatý eseri Hem ne mümkün bu nezih zâtlar yanýltsýn beþeri Ýþte Allah ýn Habîbi O nu bize tanýtan Nâmý Hazreti Emîn, hâþa olur mu aldatan? Zât-ý Vacibü l-vücûd hakkýnda eyleme nizâ Hazreti Cenâb-ý Fahrü l-âleme et ittibâ (a.s.m.) gö rün ce ra hat la dý bi raz. Gö rev li ye yak la þýp se lâm la dý. E lin de ki es ki ta be lâ lar dan bi ri ni al dý. Ö lüm, ka za vb. gi bi a cil i þi o lan lar hýz la git me le ri i çin bu yo lu kul la na bi lir ler! ya zý yor du ta be lâ da alt bil gi o la rak Ö lüm yo lu Bom boþ o lan yol Ta be lâ la rýn de ðiþ me sin den son ra dol ma ya baþ la dý. Her ke sin ken di ne gö re a cil hal let me si ge re ken iþ ler var dý. Her ke sin dün - El ve da bü tün sa nem le re... et mi þim. Bel ki bu yüz den mak su du ma e ri þe me dim. O za man i çi miz de ki sa nem le ri kýr ma za ma ný! A ma na sýl? Ý çi miz de ki sa nem le ri kýr mak, zi kir le müm kün o la bi lir. Bir du â ve zi kir ki ta bý Kur ân-ý Ke rim e mu ha tab o la rak o la bi lir. Ý çin de ki en tat lý, en þi rin zi kir ler den bi ri si i se Lâ Ý lâ he Ýl lâl lah týr. Ce nâb-ý Hakk ýn ce mâ li ni ve ke ma li ni kal be gös te ren ru ha his set ti ren Lâ Ý lâ he Ýl lâl lah ýn tek ra rý dýr. Bu yüz den Re sul-i Ek rem A ley his se lâ tü Ves se lâm fer man et miþ: Ben ve ben den ev vel ge len pey gam ber le rin en zi ya de fa zi let li ve kýy met li söz le ri, Lâ i lâ he il lâl lah ke lâ mý dýr. 1 Sa nem le ri miz den kur tul mak i çin zik re de vam et mek ge re kir. Zik re de vam et mek, nef sin sa nem it ti haz et ti ði mah bub lar dan yü zü nü çe vir mek i çin ge rek li dir. Ru hun doy ma sý dýr bir ne vî zi kir. Bu nun i çin ilk Câ mi ü s-sa ðîr, No: 5 / Ha di s-i Þe rif Me â li ya sýn da ki a cil kav ra mý nýn ye ri ay rýy dý A ma ö lüm yo lu bom boþ kal mýþ tý Ö lüm yol la rý Ha ya týn bü tün yol la rý nýn da ö lü me çýk tý ðý ný his set sek, bu ka dar ka la ba lýk o lur muy du bu cad de? Ve ya ö lüm yo lu bu ka dar boþ ka lýr mýy dý? Ö lüm yo lun dan çýk tý, a ma ar týk is te se de is te me se de bu yol dan çý ka ma ya ca ðý ný an la mýþ o la rak ön ce ru hu mun aç lý ðý ný his set mem ve bil mem ge re kir. Aç ol ma yan his se de mez. Di li mi zin söy le me si, ak lý mý zýn ha týr la ma sý ve kal bi mi zin Tev hi di tas dik et me si ve tat min ol ma sý i çin zik re de vam e dil me li dir. Tâ ki mak su da e ri þi le ne ka dar. Çün kü na sýl ki bir spor cu ka bi li yet le ri ni in ki þaf et tir mek i çin u fak an tre man lar la baþ lar ve ken di ni zin de tu tar; bi zim de ay ný þe kil de de vam lý ken di mi zi zi kir le can lý tut ma mýz ge re kir. Tâ ki is ti dat la rý mýz sün bül len sin. Ve u nu tul ma sýn ki: Gaf let le ya pý lan zi kir ler da hi fe yiz den hâ lî de ðil dir. 2 Öy le i se Lâ Ý lâ he Ýl lâl lah i le sa nem ler den kur tul ma ve i ma ný ye ni le me za ma ný! Lâf zen el ve da di yo rum bü tün sa nem le ri me, kal ben de di ye bil me yi çok ar zu e di yo rum... Dip not lar: 1- Þu â lar; s Mes ne vî-i Nu ri ye, s. 75.

16 SOKAKTAKÝ GENÇLER MESLEK ÖÐRENÝYOR Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y 80 ilin umut u oldu Gü ven li in ter ne te il gi bü yük BÝL GÝ Tek no lo ji le ri ve Ý le ti þim Ku ru mu nun (BTK), ço cuk la rýn ve genç le rin in ter net ü ze rin de ki bil gi kir li li ðin den ve za rar lý muhtevalardan ko run ma la rý a ma cýy la ge liþ tir di ði ve 22 Ka sým da uy gu la ma ya baþ la dý ðý gü ven li in ter net hiz me ti ne va tan daþ lar bü yük il gi gös ter di. Gü ven li in ter net hiz me ti ni al mak i çin baþ vu ran la rýn sa yý sý 15 gün de 70 bi ni geç ti. BTK Baþ ka ný Tay fun A ca rer, gü ven li in ter net hiz me ti nin baþ la ma sý nýn ü ze rin den 15 gün geç ti ði ni ha týr la ta rak, uy gu la ma da her han gi bir so run la kar þý la þýl ma dý ðý ný söy le di. Bu hiz me tin sü re sý ný rý nýn bu lun ma dý ðý ný be lir ten A ca rer, Ra kam lar dan söz et mek ge re kir se 15 gün i çin de 70 bi nin ü ze rin de a bo ne nin gü ven li in ter net hiz me ti al mak i çin baþ vu ru yap ma sý ve 200 bin ci va rýn da kul la ný cý nýn bu hiz met ten ya rar la ný yor ol ma sý ö nem li bir ge liþ me dir de di. Bu sü re i çin de gü ven li in ter net web say fa sý nýn 100 bin den faz la týk lan dý ðý ný be lir ten A ca rer, Ýn ter net kul la ný cý la rý bu ko nu ya il gi du yu yor lar. Gü ven li in ter net hiz me ti ni kul lan ma ya baþ la yan lar dan te þek kür me saj la rý a lý yo ruz di ye ko nuþ tu. Ankara / aa DÝYARBAKIR'DA GENÇLERÝ SOKAÐIN TEHLÝKELERÝNDEN KURTARMAK VE BÝR MESLEK SAHÝBÝ YAPMAK ÝÇÝN YÜRÜTÜLEN ''UMUT YILDIZI PROJESÝ'' BÜTÜN ÝLLERDE UYGULANMAYA BAÞLANDI. DÝYAR BA KIR DA genç le ri so ka ðýn teh li ke le rin den kur tar mak a ma cýy la yü rü tü len U mut Yýl dý zý Pro je si nin, bütün il ler de uy gu lan ma ya baþ lan dý ðý bil di ril di. Bir sü re ön ce Di yar ba kýr da va li lik çe su ça ma ruz ka la bi le cek ço cuk ve genç le ri o risk a lan la rýn dan çe kip çý kar mak ve bir mes lek sa hi bi yap mak i çin ey lem pla ný ha zýr lan dý. Plan kap sa mýn da Ýl Em ni yet, A i le ve Sos yal Po li ti ka lar ve Sað lýk Mü dür lük le rin ce so ka ðýn risk a la nýn da bu lu nan ço cuk lar tesbit e di le rek, bu ço cuk la rýn a i le le ri ne u la þýl dý. A i le le re, so ka ðýn teh li ke si nin ya ný sý ra baþ ba þa o lan ço cuk la rý i çin a çý lan mes lek e din dir me kurs la rý an la tý la rak, ço cuk la rýn bu kurs la ra yön le di ri le rek mes lek sa hi bi ol ma la rý sað lan dý. Va li lik, Mes le kî E ði tim ve Kü çük Sa na yi Des tek le me Vak fý (MEK SA Vak fý), Ýl Em ni yet, A i le ve Sos yal Po li ti ka lar, Sað lýk ve Ýþ kur Mü dür lük le ri i le Es naf ve Sa nat kâr lar O da la rý Bir li ði nin iþ bir li ðiy le a çý lan do ðal gaz, cilt ba ký mý, aþ çý lýk, mo bil ya ya pý mý gi bi kurs la ra de vam e den ve ba þa rýy la ta mam la yan 65 genç, çe þit li iþ ler de is tih dam e dil di. Va li Mus ta fa Top rak, pro je kap sa mýn da MEK SA Vak fý nda a çý lan kurs la rý zi ya ret e de rek, e ði tim gö ren genç ler le soh bet et ti. Top rak, bu ra da ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, ço cuk ve genç le ri risk a lan la rýn dan çe kip çý kar mak ve bir mes lek sa hi bi yap mak i çin ha zýr la dýk la rý ey lem pla ný ný ha ya ta ge çir dik le ri ni, il gi li ku rum mü dür lük le ri va sý ta sýy la de ði þik a lan lar dan bu ço cuk la rýn a i le le ri ne u laþ týk la rý ný ve pro je yi an lat týk la rý ný söy le di. A i le le re, Ço cuk la rý nýz gel di ði tak dir de biz mes lek ka zan dý rý yo ruz. Ay rý ca iþ bul ma im kâ ný da o la cak de dik le ri ni an la tan Top rak, U mut Yýl dý zý Pro je s i le hem u mut hem de ha yal le rin ger çek leþ me si ni sað la dý ðý ný bil dir di. Diyarbakýr / aa Va li Mus ta fa Top rak SOKAÐIN TEHLÝKELERÝNÝ BIRAKIP MESLEK ÖÐRENÝYORLAR KU RUM LA RIN or tak an la yýþ la ge li þen pro je kap sa mýn - da a çý lan 6 ay rý kurs ta 200 gen cin yer al dý ðý ný i fa de e den Top rak, þöy le de di: Dý þa rý da, so kak ta, so ka ðýn teh li ke le - riy le baþ ba þay dý lar. Bu pro je as lýn da çok gü zel ve is tis nai bir pro je de dir. Pro je yi, tüm il le ri miz ör nek al dý ve uy gu la - ma ya baþ la dý. Bu pro je bu ra dan baþ la dý. Pro je, ço cuk la - rýn mes lek sa hi bi ol ma la rý ný, ge lir el de et me le ri ni ve gü - zel i liþ ki ler ya þa ma la rý ný sað lý yor. Gün lük 15 li ra da des tek ve ri li yor. Ço cuk lar so ka ðýn tüm sý kýn tý la rý ný bý ra ka rak mes lek öð re ni yor lar. Ve ri len bel ge ler ö nem li öl çü de u - lus lar a ra sý ge çer li li ðe sa hip bel ge ler. Ge çer li o lan mes - lek le ri öð re ni yor lar. Kur su bi ti ren le re de iþ te min et me ye ça lý þý yo ruz. 200 gen ci miz is tih dam a la ný na ka vu þa cak. Dev le tin ku rum la rý o la rak ko or di nas yon lu ça lýþ tý ðý mýz da i çi miz de ki sev gi yi ço cuk la ra yan sýt tý ðý mýz sü re ce o ço - cuk la rýn ge le ce ði ni gü zel kýl ma a dý na bu kurs la rý aç tý ðý - mýz da ge le ce ði miz çok da ha gü zel o la cak. Biz ço cuk la rý - mý za sa hip çýk ma lý yýz, biz sa hip çýk maz sak so kak sa hip çý ký yor. Ço cuk la rý mý zýn el le rin den tut ma ya, mes lek ka - zan dýr ma ya ça lý þý yo ruz. Di yar ba kýr da iþ siz li ðin yo ðun ol - du ðu i fa de e di li yor, biz den de ak þa ma ka dar bi ze iþ bu - lun di ye ge len ler o lu yor. A ma bir ta raf tan da Or ga ni ze Sa na yi Böl ge sin de ki fab ri ka lar, iþ let me ler di yor ki; ka li fi - ye e le man bu la mý yo ruz, bi ze e le man ye tiþ ti rin di yor lar. Çocuklar Murat Nehri'nde kaymaya ailelerinin izni olmaksýzýn geliyorlar. FOTOÐRAF: CÝHAN Murat Nehri nde kayak keyfi AÐ RI DA, kýþ mev si mi nin gel me siy le buz tu tan ne hir ler ço cuk lar i çin il gi o da ðý ol du. Þe hir mer ke zi nin or ta sýn dan ge çen neh rin yü ze yi ha va la rýn a ni den so ðu ma sý i le bir lik te ta ma men buz tut tu. Bu du ru mu fýr sat bi len ço cuk lar da do nan ne hir ü ze rin de ka yak key fi ya pý yor. Ö zel lik le haf ta son la rý ne hir ü ze rin de oy na yan ve ya ka yak ya pan çok sa yý da ço cuk mev cut. Ço cuk lar, ka yak ya pa cak baþ ka yer bu la ma dýk la rý ný, bu yüz den bu ra da ka yak yap týk la rý ný i fa de et ti. Ço cuk la rýn a i le le ri i se bu du rum dan pek ha ber dar de ðil. Ço cuk lar, i zin a la ma ya cak la rý dü þün ce siy le bu ra ya gel dik le ri ni a i le le rin den sak la mak zo run da ka lý yor. Aðrý / cihan 40 günde 40 hatim geleneði Tokat'ýn Zile ilçesinde bir asýrdýr devam ediyor... FOTOÐRAF: CÝHAN 40 hatim geleneði baþladý YAK LA ÞIK bir a sýr dýr To kat Zi le de de vam e den 40 gün de 40 ha tim ge le ne ði dün sa bah na ma zýn dan son ra Na suh Pa þa Ca mi i nde (U lu Ca mi) baþ la dý. Ta ri hî Na suh Pa þa Ca mi i nde ilk Hatm-i Þe rif o kun du. Sa ba hýn er ken sa at le rin de ca mi yi dol du ran Zi le li ler 40 gün bo yun ca her gün bir ha tim e de cek. 14 O cak 2012 Cu mar te si gü nü kýr kýn cý Hatm-i Þe rif in o kun ma sý ve a ka bin de ya pý la cak ö zel prog ram ve du â i le bu ge le nek ta mam lan mýþ o la cak. Zi le nin çe þit li ca mi le rin de gö rev li i mam ve ha fýz lar gö rev yap týk la rý ca mi ler de sa bah na ma zý ný kýl dýr dýk tan son ra U lu Ca mi ye ge li yor. Kur ân ýn her cü zü bir ve ya bir kaç ha fýz ta ra fýn dan o kun mak su re tiyle bir ha tim bi ti ri li yor. Ar dýn dan ha fýz lar, mü ez zin ler ve ce ma at duâ e di yor. 40 gün de 40 hat min son gü nün de o ku nan bütün ha tim ler i çin top lu du â ya pý lý yor. Tokat / cihan Ýk kez tattýklarý Aþure'nin tadý Ýtalyan misafirlerin damaðýnda kaldý. FOTOÐRAF: CÝHAN Ýtalyanlar Aþureye bayýldý Ý TAL YA NIN baþþehri Ro ma da bu lu nan Te ve re Ens ti tü sü, Mu har rem a yý do la yý sýy la dü zen le di ði A þu re Gü nü prog ra mýn da a þu re yi ön ce ta nýt tý, son ra sýn da da ik ram et ti. Ka tý lým cý la rýn ço ðu nun ilk kez tat tý ðý a þu re nin ta dý, mi sa fir le rin da ma ðýn da kal dý. Ro ma da di ya log fa a li yet le rin de bu lu nan Te ve re Ens ti tü sü, Mu har rem a yý mü na se be tiy le A þu re Gü nü dü zen le di. Gre go ri a na Ü ni ver si te si nde li san süs tü a raþ týr ma lar ya pan Ba har Dik ve Zey nep To kaç ýn ha zýr la dýk la rý, a þu re nin ta ri hi sü re ci ni ve Mu har rem a yý nýn ö ne mi ni be lir ten su nu mu yap tý. Su num da ge çen A þu re nin i çin de ki her bir mal ze me tat la rý ný yi tir me den na sýl bir a ra da gü zel bir tat or ta ya çý ka rý yor sa in san lar da ay ný þe kil de ken di hal le ri ni ko ru ya rak bir a ra da gü zel lik le re se bep o la bi lir sö zü ge ce ye dam ga sý ný vur du. A þu re nin ta ri fi nin ve ya pý lý þý nýn an la týl ma sý nýn ar dýn dan a þu re ler ik ram e dil di. Roma / cihan Kendinden büyükleri mat etti OS MA NÝ YE NÝN Ka dir li il çe sin de bir il köð re tim öð ren ci si a ra la rýn da dok tor, öð ret men ve mü hen dis le rin de bu lun du ðu sat ranç tur nu va sýn da ü çün cü ol du. Er ge ne kon Þe hit Meh met çik Ýl köð re tim O ku lu 4. sý nýf öð ren ci si A nýl A daþ, Os ma ni ye de dü zen le nen ve yaþ sý ný rý nýn ol ma dý ðý çev re il ve il çe ler den a ra la rýn da dok tor, mü hen dis ve öð ret men ve diþ he kim le ri nin de bu lun du ðu 80 ki þi nin ka týl dý ðý sat ranç tur nu va sýn da ü çün cü ol du. Ay rý ca tur nu va da de re ce ye gi ren ilk 10 ki þi i çe ri sin de A nýl ýn ya þýn da kim se ol ma ma sý i se dik kat çek ti. Tur nu va da ü çün cü ol ma sýn da a i le si ve öð ret me ni Meh met Ey vaz ýn bü yük kat ký sý ol du ðu nu söy le yen A nýl A daþ, çok mut lu ol du ðu nu be lirt ti. Osmaniye / cihan

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı