NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR"

Transkript

1 YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR BM BÝNASI ÖNÜNDE HOCALI KATLÝAMI PROTESTOSU Diyanet-Sen Genel Baþkaný Mehmet Bayraktutar Dag Ham mors kjold Par kýnda dü zen le nen pro tes to gös te ri si ne A ze ri ve Türkler bay rak lar la ka týl dý. FO TOÐ RAF: A A NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR CHOMSKY: OR TA DO ÐU DA KÝ KA RI ÞIK LIK TAN ABD VE ÝS RA ÝL SO RUM - LU; ABD SEÇ ME NÝ NE O CON LA RI SAN DIK TA HE ZÝ ME TE UÐ RAT MA LI. No am Chomsky KÝTABINDA NEOCON VE LÝBERALLERÝ ELEÞTÝRDÝ uabd'li ün lü mu ha lif dü þü nür No am Chomsky, son ki ta bý Ma king the Fu tu re da (Ge le ce ði Kur gu la mak) ne o con la rý ve li be ral le ri sert bir dil le e leþ tir di. Chomsky, bil has sa Bush dö ne min de ki iþ gal ci ABD po li ti ka la rý nýn be lir len me sin de et ki li o lan fa na tik Ýs ra il ta raf ta rý ye ni mu ha fa za kâr la rýn A me ri ka'yý ve tüm dün ya yý bü yük bir fe lâke te sü rük le di ði ni vur gu la dý. AFGANÝSTAN DAKÝ DURUM ABD NÝN KURGUSU uor ta do ðu'da ki ka rý þýk lý ðýn so rum lu la rý o la rak ABD ve Ýs ra il yö ne tim le ri ni gös te ren Chomsky, Af ga nis tan'da ki du ru mu "ABD'nin in san lýk dý þý kur gu su" o la rak ta ným lar ken, "Bü tün u mu dum A me ri ka lý seç men le rin, son 20 yý lýn si ya se ti ni tem sil e den ve hâ lâ çok güç lü o lan ne o con la rý san dýk lar da he zi me te uð rat ma sý dýr" di ye yaz dý. nha be ri say fa 5 te Þi ke de 7 tah li ye u Fut bol da þi ke id di a la rý na i liþ kin dâ vânýn tu tuk lu sa nýk la rýn dan Þe kip Mos tu roð lu, Ö mer Ül kü, Coþ kun Ça lýk, Bü lent Uy gun, Mec nur Ot yak maz, Ce mil Tu ran ve Meh met Ye ni ce nin tah li ye si ne ka rar ve ril di. nspor da Terörün 9 yýlý ubaþ ba kan Yar dým cý sý Be þir A ta lay, 2 Ka sým A ra lýk 2011 ta rih le ri a ra sýn da te rör le mü ca de le de 788 gü ven lik gö rev li si nin þe hit ol du ðu nu, 4 bin 487 gü ven lik gö rev li si nin de ya ra lan dý ðý ný bil dir di. n6 da 54 doktor 128 yardýmcý uhacattepe Üniversitesi Rek tö rü Prof. Dr. Mu rat Tun cer, Tür ki ye nin i kin ci yüz nak li nin ay rýn tý la rý ný an lat tý. Or gan nak li a me li ya tý i le bir has ta ya yüz, di ðer has ta ya i ki kol i ki ba cak nak li ya pýl dý ðý ný kay de den Tun cer, A me li yat lar da 54 dok tor; 128 yar dým cý sað lýk per so ne li i le bir lik te 20 sa at gö rev yap tý. Ö nü müz de ki bir kaç gün kri tik o la cak týr de di. n12 de ISSN DÜNKÜ PROTESTOLARDA MEYDANA GELEN OLAYLARDA 107 KÝÞÝ ÖLDÜ Su ri ye de ey lem ler dalga dalga ya yý lý yor usu ri ye de yö ne tim kar þý tý gös te ri ler dal ga dal ga ya yý lýr ken, dün ül ke nin bir çok þeh rin de 617 ay rý pro tes to gös te risi ya pýl dý. Gü ven lik güç le ri nin dün kü o pe ras yon la rýn da 107 ki þi öldü. Pro tes to ey lem le rin de 150 gös te ri i le Ýd lib ba þý çe ker ken, ül ke nin en bü yük i kin ci þeh ri Ha lep de 97 ay rý gös te ri gerçekleþti. nha be ri say fa 5 te 2012 Hac Protokolü imzalandý u7 Kayýp iþçilerinin aileleri, arama-kurtarma çalýþmalarýný gün boyu endiþeli bir þekilde takip ediyorlar.fo TOÐ RAF: A A KAYBOLAN ÝÞÇÝLERDEN ÝKÝSÝNÝN CESEDÝ BULUNDU Ko zan da hü zün lü bek le yiþ ua da na nýn Ko zan il çe sin de ki Gök de re Köp rü Ba ra jý De ri vas yon Tü ne li ka pa ðý nýn pat la ma sý so nu cu kay bo lan iþ çi ler den i ki si nin ce se di bu lun du. A ra ma ça lýþ ma la rý ný ne hir bo yun ca iz le yen iþ çi le rin a i le le ri ve ya kýn la rý nýn me rak lý ve en di þe li bek le yiþ le ri sü rü yor. nha be ri say fa 7 de Vali Coþ: Ýdarî ve adlî soruþturma yapýlacak nha be ri say fa 7 de Baraj test edilmeden su tutuldu iddiasý nha be ri say fa 7 de

2 2 26 ÞUBAT 2012 PAZAR Y L HÝ KA  Y E T Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah ýndýr. Bütün yaratýklarýnýn tedbir ve idaresine vekil olarak Allah yeter. H AD Ý S Kendin için istediðini baþkalarý için de iste ki, gerçek Müslüman olasýn. Çok gülme; çünkü çok gülmek kalbi öldürür. Nisa Sû re si: 171 /  ye t-i Ke ri me Me â li Câ mi ü s-sa ðîr, No: 67 / Ha di s-i Þe rif Me â li Hýristiyan muvahhidler, Risâle-i Nur u görseler, Hz. Ýsa'nýn vesâyâsý nev'inden sarýlacaklar Güneþin doðduðu yerden gelen adam SE LÝM GÜN DÜ ZALP Her ruhun bir ihtiyac-ý hakikîsi olan hakikî iman nurunu se lim gun du ma il.com arayan Hýristiyan muvahhidler, elbette Risâle-i Nur u görseler, Hazret-i Ýsa Aleyhisselâmýn vesâyâsý nev inden kabul edip sarýlacaklardýr. LÛ GAT ÇE: De re li Ha fýz Ah med E fen di nin çok mâ ni dar rü ya lý bir fýk ra sý dýr: ziz ve müþ fik üs ta dým e fen dim, ir gün â lem-i me nam da bir sah ra da ge - zer ken, bir çok ka la ba lýk a ha li nin i çi ne gir dim. Der sim o lan ke li me-i tev hi de de vam e di yor dum. O a hâ li nin cüm le si Na sâ râ i miþ. Biz â þi kâ re ke li me-i tev hi di çek ti - ði miz den, hep si bi ze iþ ti rak et ti. Her yüz ba þýn - da, Mu ham me dü r-re su lul lah di yo rum. O Na sâ ra lar, Ý sâ ru hul lah di yor lar. On la ra de - dim ki: Ya hu, biz Ý sâ A ley his se lâ mý tas dik e di - yo ruz. Ve ken di le ri ne ke li me-i tev hi di o ku - dum, Ý sâ ru hul lah de dim. Ýþ te ba ký nýz, ben si zin pey gam be ri ni zi tas dik e di yo rum. Siz de bi zim pey gam be ri mi zi tas dik et se niz ne o lur de dim. Ha yýr! Ý sâ A ley his se lâm gök ten in me - dik çe ve si zin pey gam be ri ni zi â þi kâr tas dik et - me dik çe, biz tas dik et me yiz de di ler. Bu nun ü - ze ri ne ya ným da i ki ar ka daþ bu lun du. Lâ kin ar - ka daþ la rým kim ler ol du ðu nu bi le mi yo rum. Biz du â e de lim de Ý sâ A ley his se lâm gel sin ve bi zi na sýl tas dik e di yor, gö re cek si niz. Duâ et tik. Ý ki ki þi  min de di ler. Lâ kin Ý sâ A ley his se lâm gel - me yin ce mü te es sir ol duk. Yi ne duâ et tik, Ya Rab bi! Bi zi bun la rýn ya nýn da ni çin mah cup çý - ka rý yor sun? de dik. Bu din â lî de ðil mi? Tah mi nen, a ra sý bir sa at ve ya bir bu çuk sa at son ra, kar þý dan üç ki þi çýk tý. El ham dü lil lâh, Ý sa A ley his se lâm ge li yor. Bak tým, bi ri si sa kal lý, i ki si þâbb-i em red. De dim: Ý sâ A ley his se lâm o tuz üç ya þýn da ol du ðu hal de gö ðe hu ruç et ti, ni çin sa ka lýn da be yaz var? Kal bi me gel di ki, Al la hu a lem, Ý sâ A ley his se lâm de ðil se? Bu zat ve i ki ar ka da þýy la ya ný mý za gel di ler. Dik kat le bak tým, Üs ta dý mý zýn si mâ sý ve el bi se si dir. Bi zim ya ný - mý za ge lin ce, bi zim al tý mýz ma ða ra i miþ. Ya - nýn da ki i ki ki þi ye em ret ti: Þu ra da ki lit li sa lip - ler, haç lar var. Cüm le si ni çý ka rý nýz. Çý kar dý lar. Na sâ ra la ra kar þý hep si ni kýr dý ve Ke li me-i Tev - hid ge ti rip Pey gam be ri mi zi tas dik e din ce, biz de Na sâ râ la ra, Ba ký nýz, iþ te Ý sâ A ley his se lâ mýn ve ki li gel di de yin ce, cüm le si tas dik et ti ler. Al la hu a lem, bu rü ya nýn bir ta bi ri þu dur ki: Üs ta dý mý zýn Kur ân-ý Ha kîm den al dý ðý ve neþ ret ti ði Ri sâ le-i Nur va sý ta sýy la Na sâ râ nýn bir kýs mý Ýs lâ mi ye ti ka bul e de cek ve Na sâ râ Müs lü man la rý ve ya Hý ris ti yan mü min le ri hük mü ne ge çip Üs ta dý mý zýn söz le ri ni Ý sâ A - ley his se lâ mýn söz le ri nev in den hüsn-ü ka bul e de cek le ri ne i þâ ret tir. E vet, Ri sâ le-i Nur da öy le bir kuv vet var dýr ki, Av ru pa nýn en mu an nid fi lo zof la rý ný da hi tes li - me mec bur e der. Her ru hun bir ih ti yac-ý ha ki - kî si o lan ha ki kî i man nu ru nu a ra yan Hý ris ti yan mu vah hid ler, el bet te Ri sâ le-i Nur u gör se ler, Haz ret-i Ý sa A ley his se lâ mýn ve sâ yâ sý nev in den ka bul e dip sa rý la cak lar dýr... De re li Mu tâf Ha fýz Ah med Bar la Lâ hi ka sý, ye ni tan zim, s. 255 â lem-i me nam: Uy ku â le mi. Na sâ râ: Hris ti yan lar. Nas ra ni ler. Hz. Ý sa ya (as) ilk ön ce le ri Nâ sý ra Kar ye sin de ki a ha li yar dým et tik le rin den, on la ra Na sa ra is mi ve ril miþ tir. ru hul lah: Al lah ýn em riy le mey da na ge len. * Ý sa A ley his se lâm ýn bir lâ ka bý. þâbb-i em red: Bý yý ðý, sa ka lý he nüz çýk mýþ de - li kan lý. hu ruç: Çýk ma, çý kýþ. mu an nid: Ý nat çý. mu vah hid: Al lah ýn bir li ði ne i na nan. Tev hid e den. ve sâ yâ: Va si yet ler. Ö ðüt ler. Na si hat lar. ir var mýþ bir yok muþ... Her þe - B yin ya sak ol du ðu bir ül ke var - mýþ. Hat ta ya sak la rýn bi le ya sak ol du ðu bir ül ke... Bu ül ke a ðýr i - þi ten le rin, a ðýr yü rü yen le rin, bir gö zü gör me yen le rin ül ke siy miþ. Ne o lup bit ti ði nin far kýn da de ðil miþ hiç kim se bu ra lar da. Hiç bir þey son su za dek de - vam et mez ya, bu ül ke de de bir za man di li - min de bir þey ler de ðiþ me ye baþ la mýþ. Ya a... Ne ler de ðiþ ti a ca ba? di ye cek si niz. Su lar ter si ne ak ma dý ya... Yað mur lar yer - den gö ðe yað ma dý ya... Na sýl ol duy sa ol du, bir þey ler de ðiþ me ye baþ la mýþ iþ te. Gü ne þin doð du ðu yer den bir a dam gel miþ. Gü zel gö ren, hýz lý yü rü yen, geç ti ði yer le ri rüz gâ rýy la de ðiþ ti ren bir a dam... O nun geç ti ði ül ke nin þe hir le rin de, ka sa ba la rýn da, köy le rin - de, ne ka dar ya sak var sa, de lin miþ. Rüz gâ rýy la sil miþ sü pür müþ her ye ri. Kör ler gö rür, sa ðýr - lar i þi tir ol muþ. Can la ra can gel miþ. Kor kak - lar yi ðit ol muþ. Ýn san lar o ku ma ya, an la ma ya baþ la mýþ lar. An la dýk ça, o ku duk ça, ü zer le ri ne çö ken ka ra bu lu tu fark et miþ ler. O gü ne ka dar kim se kal dýr ma yý de ne me - miþ o ya sak la rý. Ya sak lar, sa de ce bir a dam i çin miþ san ki. O nun i çin... O gel sin, o kal - dý ra bil sin di ye var mýþ san ki ya sak lar. Güç on da, fe ra set on da, ce sa ret on day mýþ... Ya - sak lar, o a da mýn geç ti ði yer ler den, so kak - lar dan, ev ler den, her kö þe den bir bir kalk - ma ya baþ la mýþ. Kim se nin si le me di ði ya sak - la rý, kalp le re, ka fa la ra ka zýn mýþ o lan ya sak - la rý rüz gâ rýy la sil miþ sü pür müþ bu a dam. Ya sak la rý ko yan lar ne yap mýþ lar pe ki? O ge çer ken bir ke na ra sak lan mýþ lar. O - nun geç ti ði yol lar dan ya sak la rýn si lin di ði ni gö rün ce, tek rar bo ya mýþ lar yol la rý ya sak la - ra. O geç tik çe ya sak lar si lin miþ, o nun ar - dýn dan yol lar tek rar bo yan mýþ. Bir mü ca de le dir, sü re gel miþ... Ya sak lar ve ya sak ol ma yan lar, ya sak la ra kar þý ko - yan lar ve en ni ha ye tin de top ye kûn ya sak la - rýn kö kü ne kib rit su yu dö ken ler... Ka fa la rýn ve kalp le rin i çin de ki o i lâ hî ni me ti, o öz gür hâ li boð ma ya ça lý þan lar, çok faz la da ya na - ma mýþ lar. El le ri ni bi raz ol sun gev þet miþ ler. A ma mü ca de le hiç bit me miþ. Bir ký sýr dön gü dür sür müþ git miþ... Ve gü ne þin doð du ðu yer den ge len a dam, bir gün çe ki li ver miþ bu dün ya dan. Ya nýn da hiç bir þey gö tür me den baþ ka bir dün ya ya ta þýn mýþ... Son ra o ya sak lar, o nun e ser le ri i çin, yaz dý ðý ki tap la rý i çin de sür müþ. O ki - tap la ra, o ki tap la rýn i çin de ki fi kir le re bi le ta ham mül e de mez ol muþ bi ri le ri. Ya sak ca na va rý nýn ka fa sý kop sa da, kuy - ru ðuy la iþ gö rü yor muþ. Ne de ol sa ca na - var... Bil mez ki bir ne fes lik ca ný var... Ya - sak lar bu se fer, yol lar da ki ya sak la rý te miz - le yen o yol cu i çin de ðil de, ki tap la rý i çin baþ la mýþ. I þýk hý zýy la ya yý lan o ki tap la rýn ve o ki tap la rýn i çin de ki fi kir le rin geç ti ði kö þe baþ la rý, her yer tu tul muþ. An la ya ca ðý nýz, ya sa ðý çok se ven bir ül - key miþ bu ra sý bir dö nem. Böy le tat min o lu yor muþ bi ri le ri. Bi ri le ri ni hap se a týn - ca, fi kir le ri mah kûm e din ce ken di le ri sýr - ça sa ra yýn da ra hat et tik le ri ni zan ne di - yor lar mýþ. A ma kü çü cük bir taþ sýr ça sa - ra ya de ðin ce, u nu fak o lu ver miþ... Ka ran - lý ðýn öm rü, gü neþ do ða na ka dar mýþ. Ya sak ya sak üs tü ne... Böy le bir ül key - miþ bu ra sý... San dýk üs tü ne san dýk, a man e fe ler yan dýk... Ya sak ya sak üs tü ney miþ bu ra lar da. Ya sa - la rýn ta ma mý, ya sak lar üs tü ney miþ. Ya sak ol ma yan hiç bir þey yok muþ bu ül ke de; her þey ya sak mýþ. Ne re dey se ne fes al mak bi le... Ki tap o ku mak i se ya sak la rýn en bü yü ðü. Vay, sen mi sin o ku yan kýr mý zý kap lý ki - tap la rý? Gel ba ka lým þöy le, bir i fa de ni a la - lým se nin... di ye rek, o ku yan la rý he men göz al tý na a lýr lar mýþ. Gün ler ce i nim i nim in le - tir ler, her tür lü iþ ken ce yi re va gö rür ler, son ra ça re siz sa lý ve rir ler miþ dü zel di ler, ýs - lâh-ý hâl et ti ler di ye ga rip le ri. Ken di le rin ce us lan dý lar zan ne der ler miþ. A ma dý þa rý sal dýk la rý nýn ilk iþ le ri, yi ne o ki - tap la rý e li ne al mak o lur muþ. A de tâ su yu çý - ka rýl mýþ li mon gi bi ka pý nýn ö nü ne bý rak týk - la rý, dý þa rý da can bu lur muþ. Ki ta bý e li ne a - lan, ye ni den di ri lir miþ. Hiç bir þey kâr et me - miþ. Ne ya sak lar, ne iþ ken ce ler, ne e zâ lar, ne ce fa lar... Her de fa sýn da ya nýl mýþ, hem de fe cî ya nýl mýþ bu sö züm o na i da re ci ler. Ken - di le ri ni i da re et mek ten â ciz, ay na da bir de fa ol sun ken di le ri ni ger çek yü züy le gö re me - miþ bu se fil ler... Bun lar Vic tor Hu go nun de ðil, bu ül ke nin se fil le riy miþ. On lar ya sak de dik çe, on lar o ku muþ lar, on lar gö zal tý na al dýk ça ve iþ ken ce yap týk ça, ki tap la rý o ku yan lar ço ðal mýþ. Hat ta ki tap la rý o ku yan lar o ka - dar ço ðal mýþ ki, ya sa - ðýn ne re sin - den baþ la yýp ne re sin de bi ti re cek le ri ni bir tür lü kes ti re me miþ e fen di ler. Ne yap sýn lar, ne et sin ler... Ki tap lar la ba þa çý ka ma ya cak la rý ný an la - yýn ca, bu se fer, ki tap la rý ba san ya yý nev le ri - ni kon trol al tý na al mýþ lar. Mat ba a la rý, mat - ba a cý la rý, diz gi ci le ri bi le hat ta... A ma yok, hiç bir þey fay da et me miþ. Ya pý lan lar sa de - ce o ku yu cu la rýn sa yý sý ný ço ðalt mýþ, o ka - dar... Ner den ge li yor sa ge li yor bu ki tap lar, bir yer den ge li yor ve þeh rin i çin de ki in san - la ra u la þý yor muþ. Þe hir ler, köy ler, o ül ke - nin he men her ya ný pý rýl pý rýl ol muþ, ý þýl ý þýl ol muþ. Çün kü ki tap la rýn gir di ði ev ler de ka - ran lýk lar yok ol muþ. Ü mit le ri, neþ e le ri, þevk le ri â de tâ dý þa rý la ra ta þý yor muþ. Ne lâ - zým sa bir ha ya ta, o ki tap lar da da ha faz la sý var mýþ çün kü. O nun i çin ya sak lý yor muþ e - fen di ler bu ki tap la rý me ðer... Ka ran lý ðýn ay dýn lý ðý yen di ði ne re de gö - rül müþ? On la rýn ki sa de ce bir ham ha yal - miþ. Göl ge as lý na ye ti þe mez. Ka ran lýk, nu ra ga le be ça la maz. Bu, e ze lî bir hü küm dür. Ruh na sýl ki be de ne hâ kim i se, mâ nâ na - sýl mad de ye hâ kim i se, ki tap lar da þeh re hâ kim, o nun i çin de ki fi kir ler de ha yat la ra hâ kim ol muþ. Ha ya tý de ðiþ ti ren bil gi ler, ha ya tý dö nüþ tü ren bil gi ler miþ bun lar. Ko - lay ol ma mýþ ve ri len mü ca de le, a ma so nun - da Nur ga lip gel miþ. Bir ke re o ku yan lar u nu tur muþ her der - di, her sý kýn tý yý, þi fa bu lur lar mýþ o ki tap - lar la. Zah met li dir ha yýr lý iþ ler ya, ya sak la - rýn hâ kim ol du ðu bir de vir, a ðýr mü ca de - le ler le geç miþ. Þim di söy le sek in san la ra, bir ma sal gi bi ge lir miþ bu. Tat lý su da ba lýk av la yan la rýn i þi de ðil bu. Bu nu an lat mak zor. Zor lu a dam la rýn i þi bu. En yal çýn te - pe ler den a þa ðý la ra sü zü len le rin i þi... O lup bi ten le ri gö ren le rin i þi bu. En a ðýr þart lar - da ya sa yan la rýn i þi bu. Bun lar, sý ca ðýn so - ðu ðun ve vah þe tin en â lâ sý ný ya þa mýþ la rýn i þi... Bun lar ko lay ko lay par ça la na cak, a tý - la cak, lok ma lok ma ya pý lýp bi ri le ri nin ö - nü ne yem di ye ko nu la cak cins ten ba sit lok ma lar de ðil. De ðil de o nun i çin iþ te... Ký rýn tý la rýy la bi le ka rýn la rý ný do yur muþ lar. O ki tap la rýn bir cüm le siy le ha yat la rý ný dü - zelt miþ ler, ye ni den ya þa ma ya baþ la mýþ lar. Bu mü ca de le nin ilk sa fýn da yer a lan lar, a ðýr dar be le rin al týn da in le ye in le ye, e ri - ti le e ri ti le, dö kü le dö kü le öy le bir nok ta - ya ge ti ril miþ ler ki, su ve ri len çe lik gi bi sa - pa sað lam ol muþ lar... A ma a ðýz la rýn dan hiç bir za man, dâ vâ et tik le ri ha ki ka tin hi - lâ fý na da ir on lar dan bir söz a la ma mýþ lar. Ser ver miþ ler, sýr ver me miþ ler. Ve o ku - ma dan e de me miþ ler. O ku duk la rý ný yay - ma dan, ka ran lýk ta ka lan la rý ay dýn lat ma - dan ya pa ma mýþ lar. Kýr mý zý kap lý ki tap la rýn ma ce ra sý ný ben si ze na sýl an la ta bi li rim ki? Bu lun ma hal le - niz den, kö yü nüz den, þeh ri niz den, her ne - re den i se... On lar dan bi ri var dýr her hal de ha yat ta. Din le yin he le bu ya sak la rýn ma ce - ra sý ný bir... Bi zim an lat týk la rý mýz, bun la rýn ya nýn da ne ka dar sö nük ka la cak, o za man hak ve re cek si niz. I þýk, gü ne þi ne ka dar an la ta bi lir ki? Gü - ne þe de lil, yi ne gü neþ tir. Ger çek bir i ma nýn ken di si an cak ha ya tý an la ta bi lir. Biz ler i se gü ne þin yer de ki göl ge le ri yiz. E vet, bi ze de bir ta kým pý rýl tý lar, bir ta kým ses ler u laþ ma dý de ðil. Söz ler, me saj lar u laþ - tý. A ma bi rin ci el den din le mek, on la rý bi - rin ci el den duy mak bir baþ ka dýr her hal de... Ah na sýl an lat sam si ze... O ki tap lar uð ru - na mah ke me sa lon la rýn da can ve ren le ri mi? Ca ný mý al yâ Rab! de yip de þa ha det þer be - ti ni bir çýr pý da i çen le ri mi? O ki tap lar uð ru - na ha pis ha ne le re dü þen le ri mi? O ra lar da u - nu tu lan la rý mý? O ki tap lar uð ru na yük lük - ler de ça lý þýp, mum ý þý ðýn da ha yat la rý ný mum gi bi e ri ten le ri mi? Risâle le ri, o kýr mý zý kap lý ki tap la rý ya zar ken ha ya tý nýn her â ný ný teh li ke de ge çi ren le ri mi? Her an ve her za - man ö lüm le bu run bu ru na ya þa yan la rý mý? Bu ay rý bir des tan can ca ðý zým... Bu nun ne fil mi çe ki le bi lir, ne de bu ha yat bi zim ki gi bi bir ya zýy la, an la tý la bi lir... Ne de ro man - la... Ý yi si mi, siz o ha ya tý ya þa yan lar dan so - run, on lar si ze bir an lat sýn lar. Son ra bir de ya þa dý ðý mýz ha ya ta dö nüp bir ba ka lým. Ne ler ol muþ, o gün den bu ya - na ve þim di biz ner de yiz? Si ze an la tan lar da za ten ya þa dýk la rý nýn bin de bi ri ni, mil - yon da bi ri ni an la ta cak lar dýr te va zu la rýn - dan. Ken di le ri ne bir sýr gi bi sak la ya cak la rý - dýr ge ri ye ka la ný. Al lah a kar þý bir yan lýþ lýk yap ma ma has sa si yet le rin den, ih lâs la rýn - dan. Al lah a gi den bu a ziz yol cu luk ta bir iz, bir i þa ret bu lun sun di ye bu dün ya dan, ya - þa dýk la rý nýn en ö nem li kýs mý ný da be ra be - rin de gö tü re cek ler dir. Si ze zer re nin zer re - si ni ve re cek ler dir an cak. Her þe yi an lat ma - ya cak lar dýr; bun dan e min o lun. Ya sak lý ül ke nin ve kýr mý zý kap lý ki tap la - rýn hi kâ ye si ni in þal lah bir gün o lur, cen net - te on lar dan din le riz...

3

4 4 26 ÞUBAT 2012 PAZAR Y KÜLTÜR SANAT Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Mus ta fa DÖ KÜ LER Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi An ka ra Tem sil ci si Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN Meh met KA RA (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam Spor E di tö rü Koordinatörü 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 4 Rebiülahir 1433 Ru mî: 13 Þubat 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Medrese sempozyumu MUÞ ALPARSLAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÝLAHÝYAT FAKÜLTESÝ NÝN MEDRESE GELENEÐÝ VE MODERNLEÞME SÜRECÝNDE MEDRESELER BAÞLIÐIYLA DÜZENLEDÝÐÝ SEMPOZYUMA DÜNYANIN ÇEÞÝTLÝ ÜLKELERÝNDEN BÝRÇOK ÂLÝM KATILACAK. MUÞ Al pars lan Ü ni ver si te si i la hi yat a la nýn da u lus la r a ra sý bir sem poz yu ma ev sa hip li ði yap ma ya ha zýr la ný yor. Muþ Al pars lan Ü ni ver si te si Ý la hi yat Fa kül te si nin Med re se Ge le ne ði ve Mo dern leþ me Sü re cin de Med re se ler baþ lý ðýy la dü zen le di ði u lus la r a ra sý sem poz yu ma Tür ki ye den ve dün ya nýn çe þit li ül ke le rin den u lus la r a ra sý ü ne sa hip bir çok â lim ka tý la cak. Türk çe, Kürt çe, A rap ça ve Ýn gi liz ce o la rak dört dil de ha zýr la na ca ðý be lir ti len sem poz yum da Med re se ler, Med re se ler de E ði tim- Öð re tim, Mo dern leþ me Sü re cin de Med re se ler, Med re se le rin Mev cut Du ru mu ve Ge le ce ði baþ lýk lý ko nu lar e le a lý na cak. Ha zýr lýk la rý na 1 O cak i ti ba riy le baþ la nan sem poz yu mun ger çek leþ me ta ri hi 5-7 E kim o la rak be lir len di. Sem poz yu mun her a þa ma sýy la il gi le nen ve her tür lü des te ði ve ren Muþ Al pars lan Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Ni hat Ý nanç Ü ni ver si te o la rak Tür ki ye nin ih ti ya cý o lan bi lim sel ça lýþ ma la rý ön ce le me ye, des tek le me ye ve ger çek leþ tir me ye ça lý þý yo ruz. Bu sem poz yum da Ý la hi yat Fa kül te mi zin i la hi yat a la ný na çok ö nem li bir kat ký sý. He de fi miz þu gü ne ka dar tar tý þýl ma yan bir ko nu yu u lus la r a ra sý bi lim sel a la na ta þý ma nok ta sýn da ön cü lük et mek. Ýn þal lah sem poz yu mu mu zun u lus la r a ra sý çap ta ü ne sa hip çok de ðer li mi sa fir le ri o la cak. de di. Muþ / ci han BULMACA SOL DAN SA ÐA 1. Mu sî be te, kö tü ha le ma ruz kal mak mâ nâ sýn da bir ta bir. 2. Gü zel yüz. - Ku ral. 3. Avrupa Transit Kara Yolunun kýsaltmasý. - Ö lü gö mü len yer, gö müt, me zar, ka bir, met fen, mak ber. - Za ma nýn bö lü ne me ye cek ka dar ký sa o lan par ça sý, lâh za. 4. So ðuk ve du ru su lar da ya þa yan, e ti tu run cu ve lez zet li bir tat lý su ba lý ðý. - Do lay lý o la rak an lat ma, üs tü ka pa lý o la rak be lirt me, i þa ret le me, a nýþ týr ma, ih sas. 5. Bir ge yik tü rü. - Ýs tek, a maç, ga ye, mak sat. - (Tersi) Bir olumsuzluk eki. 6. Ya ka ke li me si nin se ssiz le ri. - Yer yü zü nün de niz le ör tü lü ol ma yan bö lü mü, top rak. -Ý çin den su a kýt mak i çin top ra ðý ka za rak ya pý lan a çýk o luk. 7. Ý nen, in miþ. - (Tersi) Arapçada bir harfin okunuþu. 8. Þa rap. - Ka re le re ay rýl mýþ ze min ü ze rin de on al tý taþ la i ki ki þi a ra sýn da oy na nan o yun. - Bir nota. 9. Suç la ma. - Rüt be si ge ne ral i le ay ný o lan de niz su ba yý. 10. Ta þý yý cý. - Ö ge ler Sem poz yum da Med re se ler, Med re se ler de E ði tim-öð re tim, Mo dern leþ me Sü re cin de Med re se ler, Med re se le rin Mev cut Du ru mu ve Ge le ce ði baþ lýk lý ko nu lar e le a lý na cak. FO TOÐ RAF: A A Yeni Yýlmaz Öztuna lar yetiþmeli EDEBÝYAT Sa nat ve Kül tür A raþ týr ma la rý Der ne ði (ES KA DER) in bu haf ta dü zen le di ði Bâ bý â li Soh bet le ri nde ký sa bir sü re ön ce ha ya ta ve da e den ta rih çi, mü zi ko log ve Tür ki ye ga ze te si baþ ya za rý Yýl maz Öz tu na yâd e dil di. ES KA DER Baþ ka ný Meh met Nu ri Yar dým ýn yö net ti ði, Öz tu na nýn se ven le ri ve me saî ar ka daþ la rý nýn ta rih çi yi an lat tý ðý ta ri hî ge ce de, mi sa fir ler za man za man duy gu lu an lar ya þa dý. Ta rih çi, ga ze te ci ve ya yýn cý la rýn da ka týl dý ðý ge ce de yo ðun bir ka tý lým he men dik kat le ri çe ker ken, prog ram da ilk ko nuþ ma cý Sü ley man Bað lan ol du. Ti maþ Ki tap kah ve de ger çek le þen top lan tý da Öz tu na nýn ve fa týn dan son ra ya yým la nan ha ber ve ya zý lar ser gi len di. Ko nuþ ma cý o la rak ka tý lan Sü ley men Bað lan, Yýl maz Öz tu na nýn bal kan la ra ö nem li bir has sa si ye ti var dý. Öz tu na nýn ta ri hi mi zin mü him bir e se ri o lan Bir Dar be nin A na to mi si i sim li ki ta bý ný ilk çýk tý ðý ES KA DER in düzenlediði Bâ bý â li Soh bet le ri nde ký sa bir sü re ön ce ha ya ta ve da e den ta rih çi, mü zi ko log ve Tür ki ye ga ze - te si baþ ya za rý Yýl maz Öz tu na yâd e dil di. Toplantýda zaman zaman duygulu anlar yaþandý. an da al mýþ tým. Cen net me kân Sul tan Ab dül ha mid i ta ný ma mý za ve si le ol du. Gö nül ar zu e der di ki ay ný þe kil de Ab dü la ziz Han ý, Vah KONFERANSA DÂVET Konu: Risâle-i Nura Göre Esmaü'l Hüsna ve Ahlâk Konuþmacý: Süleyman Kösmene (Ýlahiyatçý) Tarih : 26/02/2012 Pazar Saat:19.30 Organizasyon: Asyanur Kültür Merkezi Yer: Yunus Emre Cad. Kanarya Sokak Giriþi, Lale Sok. No: 8/1 Pursaklar / ANKARA Hanýmlar için yer ayrýlmýþtýr. det tin i de iþ le sey di. Yýl maz Öz tu na nýn Tür ki ye Ta ri hi ni an lat ma ya ge rek yok za ten, mu az zam bir e ser de di. Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA- 1. En kü çük top çu bir li ði. - Ýn le me sý ra sýn da çý kan ses. 2. La ba da. - Ma den Tek nik A ra ma'nýn ký sa ya zý lý þý. 3. Ge mi le rin ba rýn ma la rý na, yük a lýp bo þalt ma la rý na, yol cu in di rip bin dir me le ri ne ya ra yan tabiî ve ya sun'î sý ðý nak. - A rap ça da e vet, olur ma na sýn da bir ce vap e da tý. 4. Sat ranç ta, her yön de si yah tan be ya za ve be yaz dan si ya ha bir ha ne at la ya rak L bi çi min de ha re ket e den taþ. - Kayakla yapýlan hareket. 5. Uy gun ve ya rar lý ol ma yan, bir i þe ya ra ma yan. 6. Su. - Ýs pan ya' da bir þe hir. 7. Peþpeþe dizme i þi. 8. Ye ni do ðan ço cuk lar i - çin ke si len kur ban. - A rap ça da me kân ve bir þe ye bað la ma yý i fa de e den bir harf. 9. Gü neþ doð ma dan ön ce ki a la ca ka ran lýk, fe cir. - Yol cu luk ta ve as ker lik te kul la ný lan, boy na ve ya be le a sý lý o la rak ta þý nan, ge nel lik le a ba, de ri ve ya me tal den ya pýl mýþ su ka bý. 10. Bir no ta. - Bir iþ te baþ ta ge len (kim se ve ya þey). 11. Ge re ðin den çok, i yi ce, bir gü zel, bir te miz Eylül liderinin adý. - Rad yum e le men ti nin sim ge si. OS MAN LI DE NÝN CE HE YE CAN LA NIR DI SÜLEYMAN Bað la nýn ar dýn da sö zü a lan Dur sun Gür lek, bir ta rih ho ca mýz var dý. Ce mal Ak gö nül. Bu ho ca mýz ba na ta ri - hi sev dir di. Bir çok ta rih çi miz boy boy cilt cilt ki tap lar yaz - mýþ lar dýr, a ma bel li bir ke sim dý þýn da kim se ye ta ri hi sev di - re me miþ ler dir. Ba zý il mî ki tap lar, a ka de mik e ser ler zevk le o - kun mu yor ma a le sef, Yýl maz Öz tu na nýn ta ri hi müs tes na. O ho ca mýz di ðer ho ca la rý mýz gi bi ders an lat maz dý di ye ko nuþ - tu. Gür lek söz le ri ni þöy le ta mam la dý, o san ki ders an la týr - ken ya þar dý. Ba na ta ri hi sev di ren ho cam Ce mal Ho ca; Bak ev lâ dým se nin ta ri he me ra kýn var, Yýl maz Öz tu na nýn bü tün e ser le ri ni o ku. de miþ ti. Ki tap la rý ný a lýp o ku ma ya baþ la dý - ðým o gün den bu gü ne Yýl maz Öz tu na i le a ram da bir gö nül dost lu ðum var. Bel ki bi ri i ki si ha riç bü tün e ser le ri ni o ku - dum. A ma bil has sa Ýs ma il Bey in ve Sü ley man Ho ca mýn bah set ti ði Bir Dar be nin A na to mi si çok ö nem li, her ke se ö - zel lik le genç le re mut la ka o ku ma la rý ný tav si ye e di yo rum. Biz ler ya kýn ta ri hi i yi bil mi yo ruz, a ma u zak ta ri hi i yi bi li yo ruz. Top ka pý Sa ra yýn da tek rar Kur ân-ý Ke rim o kun ma sý öy le ko - lay bir iþ de ðil. Yýl maz Öz tu na nýn def te ri ne se vap ya zýl dý ðý ka na a tin de yim. Yýl maz Öz tu na, ta rih de ni lin ce, Os man lý de ni lin ce he ye can la nýr dý den 1982 ye ka dar de vam e - den Ha yat Ta rih mec mu a la rý ný genç le rin te min e dip o ku - ma sý ný ö zel lik le tav si ye e di yo rum. Kül tür Sa nat Ser vi si BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI F Ý G U R A N Ç K A M A Ý L E L E B E T K R A B Z A M A N A Þ I M I U A A N E R K E A A Z A D N Ý R E N A L A K A E Ý D H E R R M E Y Ý L S L S A K A R Ý N M N A M E A Y L D A Ý M A E N E E D E L Ý N M E K A M A L E E A N A Ý K A B A L A Bahçelievler'de kendi motoruyla gazete daðýtacak eleman aranýyor TL+SSK Tel: 0(212) Gsm: (0532) (0530) Avea Bayiinde çalýþmak üzere tecrübeli ve eðitilmek üzere personel alýnacaktýr. Tel: 0 (212) Gsm: (0507) Do ðu mu nun 570. yý lýn da A li Þir Ne va i Sem poz yu mu ALÝ Þir Ne va i nin hem bir sa nat çý, hem bir ya zar, hem bir þa ir, hem bir dev let a da mý, hem bir viz yo ner in san o la rak Türk dün ya sý ü ze rin de et ki li bir i sim ol du ðu nu be lir ten Ý sen, Bu gün de Türk dün ya sý ný ye ni den a de ta bir çi men to gi bi bir a ra da tut ma ko nu sun da ki gay ret le ri i le dik ka te a lýn ma sý ge re ken bir i sim dir de di. Ý sen, Ne va i nin Türk dün ya sý nýn ay dýn kad ro su i le il gi li bir sý ra la ma ya pýl ma sý du ru mun da ilk sý ra ya yer leþ ti ri le bi le ce ði ni i fa de e de rek, o nun bü yük bir þa ir, bü yük bir ya zar ve ay ný za man da bü yük bir dev let a da mý ol du ðu nu kay det ti. A li Þir Ne va i nin ha ya tý nýn ö nem li bir ro man ve si ne ma fil mi ko nu su o la bi le ce ði ni di le ge ti ren Ý sen, ko nuþ ma sý ný þöy le sür dür dü: Türk e de bi ya týn da pek çok þe yin baþ la tý cý sý A li Þir Ne va i dir. Ýlk þa ir ler tes ke re si ni o yaz mýþ týr, ilk ham se yi o mey da na ge tir miþ tir. Türk çe o la rak bi yog ra fi ge le ne ði ni o baþ lat mýþ týr, Türk çe ko nu sun da ilk bi linç li e ser o nun e se ri dir. Dün ya da bir dil, bir þa i rin a dý na baþ ka bir ül ke de a ný lýr mý? Ben bu iþ ler le uð ra þan bi ri si o la rak bil mi yo rum. Ça ða tay Türk çe si ni dev rin kay nak la rý Ne va i di li di ye ad lan dý rýr. A na do lu da ki Türk e de bi ya tý na da bü yük bir e sin kay na ðý ol muþ bir i sim dir. O nun e ser le ri da ha son ra ki dö nem ler de A na do lu da ki pek çok e se rin vü cut bul ma sý ný sað la mýþ týr. Ýs tan bul / a a He re dot Cev det genç ler le bu luþ tu BU yýl 2012 de 2012 et kin lik kon sep tiy le yo la çý kan Üs kü dar Be le di ye si Genç ler le Baþ ba þa söy le þi le ri nin il ki ni Ha san Ka çan i le ger çek leþ tir di. Ge rek öz gün çiz gi ve ka rak ter le ri, ge rek se di zi ve film ler de üst len di ði rol ler le genç le rin dik ka ti ni çe ken Ha san Ka çan, ba þa rý la rý nýn sýr rý ný Üs kü dar lý genç ler le pay laþ tý. Ek mek Tek ne si di zi sin de can lan dýr dý ðý He re dot Cev det ro lüy le gö nül ler de taht ku ran o yun cu ve ya pým cý Ha san Ka çan, Üs kü dar Genç lik Mer ke zi nde bi ne ya kýn genç i le bir a ra ya gel di. Sa nat çý, genç le rin so ru la rý ný cevap la ya rak hem ti yat ro a la nýn da hem de ga ze te ci lik gün le rin de ki tec rü be le ri ni pay laþ tý. Kül tür Sa nat Ser vi si Kül tü rü mü zü dün ya in sa ný ta kip et me li TÜRKÝYE Ý lim ve E de bi yat E se ri Sa hip le ri Mes lek Bir li ði (Ý LE SAM) Ga zi an tep Þu be Mü dü rü Mu hit tin A rar, Mes le ði miz dok tor luk, mü hen dis lik gi bi mes lek ler o la bi lir, a ma her mes le ðin i çin den kül tür a dam la rý çýk ma sý ge re kir. de di. Ga zi kent Ü ni ver si te si Spor Sað lýk ve Kül tür Mü dür lü ðü i le Ý LE - SAM iþ bir li ðin de Bir Kent Kül tü rü i le Bu lu þu yor i sim li þi ir din le ti si dü zen len di. Faaliyet te ko nu þan Ga zi an tep Þu be Mü dü rü Mu hit tin A rar, ü ni ver si te yi bi tir dik ten öð ren ci le rin han gi mes lek te o lur sa ol sun, kül tür ve sa nat ta raf la rý nýn da ol ma sý ge rek ti ði ne dik kat çek ti. A rar, Me ka nik o la rak kal kýn ma mýz müm kün, e ko no mi de ve tek no lo ji de ge li þe bi li riz. Ül ke mi zi dün ya da i yi nok ta la ra ge ti re bi li riz, a ma bu ça lýþ ma la rý ya par ken kül tü rü, sa na tý ge ri pla na at ma ma mýz ge re kir. Mes le ði miz dok tor luk, mü hen dis lik gi bi mes lek ler o la bi lir, a ma her mes le ðin i çin den kül tür a dam la rý çýk ma sý ge re kir. Ge li þi mi mi zi ta mam lar ken öz kül tü rü mü ze de sa hip o la ca ðýz. Dün ya kül tü rü i le kýs men bü tün le þir ken, ken di kül tü rü mü zü de dün ya in sa ný na tak dim et me nin yol la rý ný a ra ya ca ðýz. di ye ko nuþ tu. Ga zi an tep / ci han Öð ret men ler Ye di Cü ce ler i sah ne le di TÝREBOLU DA gö rev ya pan öð ret men le rin o luþ tur du ðu ti yat ro gru bu, Ye di Cü ce ler ad lý o yu nu ye di se ans ha lin de öð ren ci le rin be ðe ni si ne sun du. Ti re bo lu Halk E ði tim Mer ke zi ta ra fýn dan or ga ni ze e di len o yun, Ti re bo lu Mer kez Ýl köð re tim O ku lu nda sah ne len di. Öð ren ci ler, o yu nu be ðe ni i le iz le di. Ye di Cü ce ler i ser gi le yen e kip da ha ön ce de Ke loð lan i sim li o yu nu sah ne le miþ ti. Gi re sun / ci han Kupon No: 45

5 5 26 ÞUBAT 2012 PAZAR DÜN YA Y HABERLER Ne o con lar dün ya yý fe lâ ke te sü rük lü yor ABD'LÝ ÜNLÜ DÜÞÜNÜR NOAM CHOMSKY, NEOCONLARIN SON YÝRMÝ YILDIR BENÝMSEDÝKLERÝ SALDIRGAN ÝÞGALCÝ TUTUMUN, ABD VE BÜTÜN DÜNYAYI BÜYÜK BÝR FELÂKETE SÜRÜKLEDÝÐÝNÝ BELÝRTTÝ. Obama, Suriye'ye baskýyý arttýracaðýný söyledi. O ba ma dan Su ri ye ü ze rin de bas ký yý ar ttýr ma sö zü n ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, ABD ve müt te fik - le ri nin Su ri ye de ma sum in san la rýn kat le dil me si ni ön le mek i çin bas ký yý ar ttý ra ca ðý ný ve el de ki bütün a raç la rý kul la na ca ðý ný söy le di. O ba ma, Be yaz Sa - ray da Da ni mar ka Baþ ba ka ný Hel le Thor ning- Schmidt i le gö rüþ me si nin ar dýn dan yap tý ðý a çýk la - ma da, U lus la r a ra sý top lu mun bir a ra ya gel me si ve Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad a de ði þim za ma - ný nýn gel di ði yö nün de net me saj gön der me si nin bir zo run lu luk ol du ðu nu be lirt ti. Ül ke le rin, Su ri ye de ö lüm ler de vam e der ken bu na se yir ci o la ma ya ca - ðý ný i fa de e den O ba ma, Tu nus ta dü zen le nen Su - ri ye nin Dost la rý top lan tý sýn da ki ge liþ me le rin ce sa - ret ve ri ci ol du ðu nu kay det ti. O ba ma, Su ri ye de ma sum la rýn kat le dil me si ni ön le mek i çin bas ký yý art týr ma ya ve e li miz de ki bütün a raç la rý kul lan ma a - ra yý þý na de vam e de ce ðiz de di. Was hing ton / a a Pu tin: Ba tý Ý ran da re jim de ði þik li ði is ti yor n RUS YA Baþ ba ka ný Vla di mir Pu tin, ba tý nýn nük le - er si lâh la rýn ya yýl ma sý kam pan ya sý ný Ý ran da ki re ji mi de ðiþ tir mek i çin kul lan dý ðý ný söy le di. Pu tin, Nij ni Nov go rod böl ge sin de ki Sa rov nük le er te si si ni zi ya - re ti nin ar dýn dan sa vun ma sa na yi nin ge li þi miy le il gi li top lan tý da yap tý ðý ko nuþ ma da, Kit le im ha si lâh la rý - nýn ya yýl ma sý ný ön le me ge rek çe si al týn da ye ni bir nük le er ku lüp ü ye si o lan Ý ran ý et ki siz ha le ge ti re rek bu ra da re jim de ði þik li ði yap ma yö nün de ki gi ri þim ler de vam et mek te de di. Rus ya nýn bu yön de cid dî kuþ - ku la rý ol du ðu nu kay de den Pu tin, Rus ya nýn Ý ran ko - nu sun da ve Ý ran so ru nu nun çö zü mü ko nu sun da ba tý dün ya sýy la ay ný po zis yon da yer al ma dý ðý ný söy - le di. ABD i le yü rü tü len si lah sýz lan ma gö rüþ me le ri ne de de ði nen Pu tin Rus ya nýn bu ko nu da tek ta raf lý bir a dým at ma ya ca ðý nýn al tý ný çi ze rek, Si lâh sýz lan ma yö nün de ki her a dým ge nel ve kap sam lý ol ma lý di ye ko nuþ tu. Nük le er gü ce sa hip bütün ül ke le rin si lâh - sýz lan ma sü re ci ne da hil ol ma sý ge rek ti ði ni i fa de e den Pu tin, Nük le er gü ce sa hip ba zý ül ke ler si lâh la nýr ken biz son su za dek si lâh sýz la na ma yýz. Bu müm kün de - ðil de di. Pu tin, nük le er si lâh ya rý þý nýn sý nýr lan dý rýl - ma sý i çin Was hing ton i le et ki li bir iþ bir li ði ya pýl ma sý ge rek ti ði ni be lir te rek, Biz ye ni si lâh lan ma ya rýþ la rý - na i zin ver me ye ce ðiz di ye ko nuþ tu. Mos ko va / a a Gös te ri ci ler Kun duz da BM ka rar gâ hý ný ku þat tý n AF GA NÝS TAN DA bin ler ce gös te ri ci ku zey de ki Kun duz vi la ye tin de bu lu nan BM ka rar gâ hý ný ku - þat tý. Po lis, ka rar gâ hý ko ru mak i çin tak vi ye e kip le - rin böl ge ye gön de ril di ði ni, po lis ve gös te ri ci ler a - ra sýn da ça týþ ma çýk tý ðý ný be lirt ti. Gör gü þahitleri gös te ri ci le rin po li se taþ lar la sal dýr dý ðý ný, po li sin gös te ri ci le ri da ðýt mak i çin ha va ya a teþ aç tý ðý ný, böl ge den du man la rýn yük sel di ði ni söy le di. Has ta - ne kay nak la rý i se 3 ki þi nin öl dü ðü nü, 47 ki þi nin de ya ra lan dý ðý ný a çýk la dý. Lag man vi la ye ti nin baþ - þehri Mih tar lam da da þid det o lay la rý nýn çýk tý ðý, 15 gös te ri ci nin has ta ne ye kal dý rýl dý ðý bil di ril di. Af - ga nis tan ýn Lo gar, Sa ri Pul, Nan gar har vi la yet le - rin de de yüz ler ce ki þi nin gös te ri yap tý ðý be lirt til di. Af ga nis tan da bir A me ri kan üs sün de Kur ân-ý Ke - rim ve di ðer di nî ki tap la rýn ya kýl ma sý nýn ar dýn dan ül ke ge ne lin de 5 gün dür pro tes to gös te ri le ri ya pý - lý yor. Gös te ri ler de Sa lý gü nün den bu ya na 25 ki þi öl dü. Di ðer yan da yol ke na rý na yer leþ ti ri len bom - ba nýn, im ha e dil me ye ça lý þýr ken pat la ma sý so nu cu 6 Af gan as ke ri öl dü. Af ga nis tan Sa vun ma Ba kan - lý ðý, ül ke nin ba tý sýn da Bag dis e bað lý Mu kar ken - tin de mey da na ge len o lay da 6 as ke rin öl dü ðü nü, 16 as ke rin ya ra lan dý ðý ný a çýk la dý. Ka bil / a a TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Ýsmail Okutan'ýn dünürü, Eþe Kýsacýk'ýn ve muhterem kardeþimiz Seyyit Koçak'ýn aðabeyi Hilmi Koçak'ýn vefatlarýný teessürle öðrendik. Merhume ve merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Antalya Yeni Asya Okuyucularý U zun sü re dir ko ru du ðu ses siz li ði ni son çý kar dý ðý Ge le ce ði Kur gu la mak ki ta býy la boz an ünlü düþünür Chomsky, Neoconlarý ve Liberalleri sert bir dille eleþtirdi. ABD LÝ ün lü mu ha lif dü þü nür No am Chomsky, son ki ta bý Ma king the Fu tu re da Ne o con la rý ve Li be ral le ri sert bir dil le e leþ tir - di. ABD li dü þü nür ve dil bi lim ci Chomsky, u zun sü re dir ko ru du ðu ses siz li ði ni son çý - kar dý ðý Ge le ce ði Kur gu la mak ki ta býy la boz du. Ki ta býn da ABD iþ ga li ne di ren me nin meþ rû i ye ti ni bir ay dýn gö züy le de rin le me si - ne de ðer len di ren Chomsky, ABD seç me ni - ni Ne o con la rýn sal dýr gan dýþ si ya se ti ni oy la - rýy la de ðiþ tir me ye da vet et ti. Ne o con la rýn son yir mi yýl dýr be nim se dik le ri sal dýr gan iþ - gal ci tu tu mun, ABD ve tüm dün ya yý bü yük bir fe lâ ke te sü rük le di ði ni be lir ten Chomsky, I rak ve Af ga nis tan iþ gal le rin de Ne o con la rýn Bush ü ze ri ne kur du ðu et ki yi so mut bir bi - çim de de ðer len dir di. Ki ta býn da Ne o con la rýn si ya sî stra te jik he - def le ri nin a na liz le ri ne de ge niþ çe bir yer ve - ren Chomsky, ABD nin ö zel lik le Or ta do ðu po li ti ka sý na da ir çok ko nu þu la cak mu ha lif gö rüþ ler ö ne sür dü. Ne o con la rýn kur ma yý plan la dýk la rý ABD im pa ra tor lu ðu ha yal le ri - ni, ABD nin ta ri hin va ri si ol du ðu te o ri sin - den ha re ket le in san lý ða bi çim ver me e ði lim - le ri ni sert bir dil le e leþ ti ren Chomsky, Ne o- A me ri ka nýn I rak ý iþ ga li, bütün A me ri ka hal ký nýn boy nun da si lin mez vic da nî bir le ke bý rak mýþ týr di ye yaz dý. OR TA DO ÐU DA KÝ KA RI ÞIK LI ÐIN SO RUM LU LA RI ABD VE ÝS RA ÝL Li be ral le ri de to pa tu tan Chomsky, li be - ral le rin ABD nin iþ gal ci tav rý ný sa vaþ kar þý tý bir en te lek tü el du ruþ la de ðil, stra te jik bir ha ta, yük sek ma li yet li kâr sýz bir iþ ol du ðu i - çin sað lýk lý bul ma dýk la rý na de ði ne rek, e leþ ti - ri ok la rý ný Ba rak O ba ma ve Bill Clin ton a yö nelt ti. Dün ya da ba rý þýn ger çek leþ me si nin ö nün de ki en bü yük en ge lin ABD sis te mi ol - du ðu na dik kat le ri çe ken Chomsky, Was - hing ton da stra te jik ka rar la rý a lan seç kin a - zýn lý ðý Dün ya da ki so run la rý çöz mek ye ri ne, da ha da kar ma þýk ha le ge tir mek le suç la dý. Or ta do ðu da ki ka rý þýk lý ðýn so rum lu la rý o la - rak ABD ve Ýs ra il yö ne tim le ri ni gös te ren Chomsky, Af ga nis tan da ki du ru mu i se ABD nin in san lýk dý þý kur gu su o la rak ta - ným la ya rak, ABD nin ö nü müz de ki dö nem - ler de Çin ve Hin dis tan yö ne tim le ri ni bir bi - ri ne kar þý kýþ kýr ta ca ðý ný id di a et ti. Chomsky, si ya sal kül tü rel a na liz le rin de te mel so rum - lu lu ðu ABD nin seç kin züm re si ne ve ser - ma ye çev re le ri ne yük le di. ABD LÝ SEÇ MEN LER NE O CON LA RI SAN DIK TA HE ZÝ ME TE UÐ RAT MA LI Chomsky; ki ta býn da sö mü rü nün ol ma - dý ðý bir dün ya i çin çok faz la i þa ret ol ma sa da ABD nin ar týk tek güç ol ma ma sý, ba zý ül ke - le rin ba ðým sýz dav ran ma la rý ve Çin gi bi bir ül ke nin var lý ðý nýn cid di ye a lýn ma sý ge rek ti - ði gi bi ko nu la rý iþ ler ken dün ya da ki güç le - rin den ge siz bir bi çim de de ol sa, nis pe ten da ðýl mýþ ol ma sý ný o lum lu bul du ðu nu be - lirt ti. Ki ta bý nýn son bö lüm le rin de: Bü tün u - mu du nun ABD li seç men le rin son yir mi yý - lýn si ya se ti ni tem sil e den ve hâ lâ çok güç lü o lan Ne o con la rý san dýk lar da he zi me te uð - rat ma sý ol du ðu nu i fa de e den Chomsky A - me ri kan hal ký nýn mut lu luk ha yal le ri i çin mü ca de le et me za ma ný gel di. Ba rak O ba ma ma a le sef ABD nin son yir mi yýl dýr ta kýn dý ðý si ya sî tav rý kök lü bir þe kil de de ðiþ ti re me di di ye yaz dý. Ýs tan bul / a a Ýs lâm ül ke le ri ü ni ver si te le rin den bü yük iþ bir li ði Türkiye, KKTC, Lib ya, Pa kis tan ve Ý ran dan 30 a ya kýn ü ni ver si te rek tö rü I UC ön cü lü ðün de Ý ran ýn Teb riz þehrin de bir a ra ya ge ldi. TÜR KÝ YE, KKTC, Lib ya, Pa kis - tan ve Ý ran dan 30 a ya kýn ü ni - ver si te rek tö rü U lus lar a ra sý Ü - ni ver si te ler Kon se yi (I UC) ön cü - lü ðün de Ý ran ýn Teb riz þehrin de bir a ra ya ge le rek bü yük bir iþ bir li ði ne im za at tý. Top lan tý da ko nu þan U lus lar a ra sý Ü ni ver si - te ler Kon se yi Baþ ka ný (I UC) Or - han Hik met A zi zoð lu, hiç bir ül - ke nin si lâh lý gü cü nün, e ði tim gü cün den bü yük ol ma dý ðý ný i fa - de e der ken, Ý ran lý Ba kan Yar - dým cý sý Prof.Dr. Mo ham mad Mah di Nez had No o ri de; ABD, Ýn gil te re ve Ýs ra il in e lin de o lan bir tek no lo ji nin Ý ran, Su ri ye ve Pa kis tan da ol du ðun da ne den so run ol du ðu nu sor du. Ýs lâm ül - ke le ri ü ni ver si te le ri nin ken di a - ra la rýn da iþ bir li ði yap ma sý nýn ö - ne mi ne dik ka ti çe ken Prof. Dr. Mo ham mad Mah di Nez had No o ri, Yer yü zün de her kes mut lu ve hu zur lu ya þa ma hak ký - na sa hip tir. Ü ni ver si te le rin ken - di a ra la rýn da yap týk la rý an laþ ma - lar ül ke le rin de iþ le ri ni da ha da ko lay laþ tý rýr. Bi li mi ve tek no lo ji - yi ken di el le rin de tut mak is te - yen le re kar þý, ü ni ver si te le rin bu iþ bir lik le ri ni çok ö nem si yo ruz ve ba þa rý lý ol ma sý i çin e li miz den ge le ni ya pa ðýz. A me ri ka nýn, Ýn - gil te re nin, Ýs ra il in e lin de bu lu - nan tek no lo ji nin, Ý ran, Su ri ye ve Pa kis tan da da ol du ðu za man so run çýk ma sýn. Her kes e lin de ki gü cü ken di si i çin de ðil, in san lýk i çin kul lan sýn de di. Teb riz Ü ni - ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Sey - yed Mo ham mad Tag hi A la vi de, Müs lü man ül ke ler bir bi ri ne çok ya kýn i liþ ki ler kur mak zo - run da dýr. Ýs tis mar e den ül ke ler bi zi bi lim ve kül tü rel ba kým dan dýþ lý yor lar, ba þa rý la rý mýz en gel li - yor lar. Çok ça ba ser gi le me miz ge re ki yor. Bir lik te lik çok ö nem - li, bu ba kým dan ser best ül ke ler - de or tak ü ni ver si te ku rul ma sý çok ö nem li de di. ÝÞ BÝRLÝÐÝ ANLAÞMALARI ÝMZALANDI Ý ki gün bo yu na gö rüþ a lýþ ve ri - þin de bu lu nan ü ni ver si te rek tör - le ri, top lan tý lar son ra sýn da kar þý - lýk lý iþ bir li ði an laþ ma la rý im za la dý. Ým za la nan iþ bir li ði an laþ ma la rý i le Tür ki ye ve Ý ran ü ni ver si te le ri a - ra sýn da kar þý lýk lý öð ren ci de ði þi - mi, a ka de mis yen de ði þi mi, burs prog ram la rý, mer ke zî kü tüp ha - ne le rin in ter net va sý ta sýy la bir bi - ri ne bað lan ma sý, or tak work - shop la rýn ku rul ma sý, or tak der gi ve sem poz yum la rýn dü zen len - me si, ye ni or tak bö lüm le rin a çýl - ma sý ve u zak tan e ði tim sis te mi - nin kar þý lýk lý o la rak a çýl ma sý ka - rar laþ tý rýl dý. Ýs tan bul / Ye ni As ya Hastaneye kaldýrýlan Mandela'nýn saðlýk durumu iyi. Man de la nýn sað lýk du ru mu i yi GÜ NEY Af ri ka nýn ku ru cu Dev let Baþ ka ný Nel son Man de la nýn sað lýk du ru mu nun i yi ol du ðu bil di ril di. Dev let Baþ kan lý ðý söz cü sü Mac Ma ha rac, has ta ne ye kal dý rý lan Man de - la nýn (93), key fi nin ye rin de, du ru mu nun i yi ol du ðu nu be lirt ti. Söz cü ay rýn tý lý bil gi ver - mez ken, Man de la nýn dün, ka rýn að rý la rý dolayýsýyla has ta ne de te da vi al tý na a lýn dý ðý bil di ril miþ ti. Jo han nes burg / a a Su ri ye de ey lem ler ülke geneline ya yý lý yor SU RÝ YE DE yö ne tim kar þý tý gös te ri ler dal ga dal ga ya yý lýr ken, ön ce ki gün ül ke nin bir çok þeh rin de 617 ay rý pro tes to gös te ri nin ya pýl dý - ðý be lir til di. Gü ven lik güç le ri nin o pe ras yon la - rýn da i se ül ke de 107 ki þi öl dü. Ak ti vist ler, pro tes to ey lem le rin de 150 gös te ri i le Ýd lib in ba þý çek ti ði ni i fa de e de rek, o nu ül ke nin en bü yük i kin ci þeh ri Ha lep in 97 ay rý gös te ri i le ta kip et ti ði ni ak tar dý. Ak ti vist ler Ha ma da i se 86 ey le min ya pýl dý ðý ný kay det ti. Ye rel ak ti vist - ler ay rý ca Su ri ye or du su nun Hu mus, Ýd lib, Ha ma, De ra, Deyr Ez Zor gi bi bir çok þe hir de gös te ri le re mü da ha le et me si ve or du nun o - pe ras yon la rý so nu cu ül ke ge ne lin de 107 ki þi - nin öl dü ðü nü a çýk la dý. Am man / ci han BM ö nün de Ho ca lý Kat li â mý ey le mi HO CA LI Kat li â mý nýn yýl dö nü mü, New York ta BM mer kez bi na sý nýn tam kar þý sýn da - ki Dag Ham mors kjold Par ký nda dü zen le nen pro tes to gös te ri siy le a nýl dý. A zer bay can New York Ce mi ye ti ta ra fýn dan dü zen le nen pro tes - to gös te ri si ne A ze ri ve Türk va tan daþ lar el le - rin de A zer bay can ve Türk bay rak la rýy la ka týl - dý ve Er me nis tan ý Ho ca lý kat li â mý nýn yýl dö - nü mün de ký na dý lar. Gös te ri ci ler el le rin de Er - me ni ler Siz Soy ký rým Suç lu su su nuz, Ho ca lý Tra je di si, 20. yüz yýl da Er me nis tan Ta ra fýn dan Ýn san lý ða Kar þý Ýþ le nen En Kö tü Suç lar dan Bi - ri dir, Er me nis tan Ço cuk Ka ti li dir, Ho ca lý Kur ban la rý Son su za Dek Ya þa ya cak, A zer - bay can Yu ka rý Ka ra bað dan Çýk, BM ka rar - la rý na u yul sun ya zý lý pan kart lar ta þý dý lar. Grup gös te ri sý ra sýn da, Ho ca lý Ý çin A da let Ýs - ti yo ruz, Ya þa sýn A zer bay can, Ya þa sýn Türk Dün ya sý þek lin de slo gan lar at tý. Gös ter ci ler BM nin tam kar þý sýn da ki park tan ge çen ya - ban cý la ra Ho ca lý Kat li â mý ný an la tan bro þür ler de da ðýt tý lar. A me ri kan ve A zer bay can mil lî marþ la rý nýn ça lýn dý ðý mi ting de Ýn gi liz ce ko - nuþ ma ya pan A zer bay can New York Ce mi ye - ti Baþ ka ný Er can Yer de len li, Er me ni ler in A ze - ri Türk le ri ne kar þý soy ký rým uy gu la dý ðý ný, ka - dýn, ço cuk, yaþ lý de me den si vil hal ký öl dür dü - ðü nü an lat tý. Mi tin ge ka tý lan Türk A me ri kan Der nek le ri Fe de ras yo nu (TADF) Baþ ka ný A li Çý nar da, Ho ca lý kat liâ mý ný an mak ve bu kat li â mý pro tes to et mek i çin BM nin kar þý sýn da ya pý lan bu mi tin - ge TADF o la rak des tek ver dik le ri ni söy le di. Çý nar, Pa zar te si gü nü de Er - me nis tan ýn New York ta ki BM Da - i mî Tem sil ci li ði ö nün de ay rý bir pro tes to nun ya pý la ca ðý ný kay det ti. Ho ca lý kat li â mý nýn 20. yý lýn da kur - ban lar Al man ya nýn baþþehri Ber - lin de dü zen le nen bir faaliyet le a - nýl dý. New York / a a TAZÝYE Kardeþlerimiz Necat ve Ýsmail Þen ile Ayþe ve Vildan Hanýmefendilerin annesi, Faruk Türkoðlu ile Eyüp Ataç'ýn kayýnvalidesi muhtereme Hacý Fatma Þen'in vefat ettiðini öðrendik. Cenâb-ý Allah'tan kardeþlerimize ve diðer yakýnlarýna sabr-ý cemîl niyaz eder, merhumeye rahmet ve maðfiret dileriz. Y

6 6 26 ÞUBAT 2012 PAZAR HA BER Y ca ni as ya.com.tr Müs teh cen li ði teþ vik ÝBB ye mi kal dý? (2) Hak lý i ti raz la ra rað men müs teh cen ti yat ro o yun la rý nýn sah ne len me sin de ýs rar e di li yor. 28 O cak 2012 ta rih li ya zý mýz da Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si Þe hir Ti yat ro la rý nca sah ne ye ko nul mak is te nen Gün lük Müs teh cen Sýr lar ad lý o yu na dik kat çek miþ ve Müs teh cen li ði teþ vik ÝBB ye mi kal dý? di ye sor muþ tuk. (Bkz.: ni as ya.com.tr/ya zi-de tay2.asp?id=5107) O yu nun ga la sý 30 O cak 2012 ta ri hin de Ka dý köy Hal dun Ta ner San he sin de ya pý la ca ðý du yu rul muþ tu. An cak o gün ler de ki ha va þart la rý dolayýsýyla ga la ip tal e dil miþ ti. A dý üs tün de, müs teh cen o lan ve (16+) ya ni 16 yaþ üs tü iz le yi ci le re a çýk o lan bu o yun i çin (tep ki ve i ti raz la ra rað men) 27 Þu bat 2012 ta ri hin de ye ni den ga la dü zen le ne cek miþ. Ko nu ya dik kat çek me miz ü ze ri ne ba zý in ter net si te le ri de ti yat ro da ki müs teh cen o yu nu ha ber o la rak gün de me ta þý dý lar. (Tes bit e de bil di ði miz ka da rýy la: ya bul te ni.net/?aty pe=ha - ber&ar tic le ID= de vir.com/man set/50487/se - hir-ti yat ro sun da-re za let.html ber5.com/se hir-ti yat ro sun da-re - za let-ti yat ro-ha be ri aw se da.net/fa ruk-ca kir/3392/mus teh - cen li gi-tes vik.-ibb%e2%80%99ye-mi-kal di-.html) Ýs ken der Pa la Bey de 14 Þu bat 2012 de ay ný ko nu da bir ya zý ya zýn ca tar týþ ma a lev len di. Pa la, Gün lük müs teh cen sýr lar baþ lýk lý ya zý sýn da þöy le di yor du: Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si nin Þe hir Ti yat ro la rý bu gün ler de ye ni bir o yun ü ret ti. Gün lük Müs teh cen Sýr lar... A fi þin de çem be re a lýn mýþ bir 16+ i þa re ti var. Bir li se ö nün de yol la rý ke si þen i ki teþ hir ci sa pý ðýn sö züm o na müs teh cen sýr la rý ný an la tý yor. El bet te müs teh cen lik diz bo yu, a ma i çin de se yir ci yi il gi len di re cek ne bir ha yat der si, ne bir er dem, ne de ti yat ro nun ge nel a ma cý na yö ne lik bir top lum e leþ ti ri si var. E ðer bu o yu nun a ma cý se yir ci ye teþ hir ci lik hak kýn da ha yat der si ver mek i se bu na dev let pa ra sýy la ba ya ðý lýk tan baþ ka ne de nir? Se yir ci ye ha ka ret de ca ba sý. Pe ki re per tu a rýn di ðer o yun la rýn da ki % 80 cin sel su lu luk ve müs teh cen lik le re ne de me li? (...) ÝBB Þe hir Ti yat ro la rý, hal kýn ver gi le riy le bu tür o yun lar ü re ti yor sa ti yat ro mu a ma cýn dan sap mýþ týr, ti yat ro cu lar mý ka li te li ü re tim den düþ müþ tür? (Za man, 14 Þu bat 2012) Son ra sýn da Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si Þe hir Ti yat ro la rý Sa nat çý la rý Der ne ði bir ba sýn a çýk la ma sý ya pa rak gü ya e leþ ti ri le re ce vap ver di. 23 Þu bat 2012 ta rih li a çýk la ma da e leþ ti ri le re ce vap tan zi ya de, ku ru bir sa vun ma var. Ay ný ko nu ve ay ný ta rih li ÝBB Þe hir Ti yat ro la rý Ge nel Sa nat Yö net men li ði nin a çýk la ma sý da ay ný þe kil de u zun bir sa vun ma dan i ba ret. A çýk la ma nýn bir ye rin de þöy le den miþ: Al tý çi zi len 16 yaþ u ya rý sý öð ren ci le ri ni o yun la ra ge ti ren ho ca la rýn ri ca sý ü ze ri ne, ço cuk la rýn al gý sý nýn üs tün de kar ma þýk me tin ler, ar go söz cük ler i çe ren ya da sert te ma la rýn yer al dý ðý o yun lar da kul la nýl mýþ týr. Bu i ba re müs teh cen lik ya da e ro tizm a dý na ko yul ma mýþ týr, biz ler ti yat ro sa na tý ný ic ra e di yo ruz, baþ ka bir þey de ðil. Ta biî ki kim se Ay ra ným ek þi dir de mez. An cak, a dýn dan ve ko nu sun dan müs teh cen ol du ðu an la þý lan bir o yu nun, ÝBB ma ri fe tiy le sah ne ye ko nul ma sý yan lýþ týr. Þu nu da i fa de e de lim ki a dý nda müs teh cen lik ol ma dý ðý hal de muh te va sý çok da ha müs teh cen o lan o yun lar var dý. Gün lük Müs teh cen Sýr lar ýn sah ne ye ko nul muþ ol ma sý, ti yat ro da müs teh cen lik ko nu su nun tar tý þýl ma sý na ve si le ol muþ tur ve ol ma lý dýr da. Dört bir kol dan müs teh cen lik rek lâ mý nýn, teþ vi ki nin ya pýl dý ðý gü nü müz de, bu çor ba ya bir tuz da Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si at ma ma lý... Ti yat ro da ki müs ten cen li ðin tar tý þýl ma sý na ve si le o lan Ýs ken der Pa la ya te þek kür e der ken, böy le ö nem li bir ko nu yu gün de mi ne al ma yan, a de ta yok sa yan du yar lý med ya ya Bu o yu nun [ve el bet te ben ze ri müs teh cen o yun la rýn] sah ne len me si ni al kýþ lý yor mu su nuz? di ye sor mak is ti yo rum... Er ba kan Üs kü dar da a ný la cak TÜR KÝ YE Cum hu ri ye ti nin 27 nci Baþ ba ka ný mer hum Nec met tin Er ba kan ýn ö lü mü nün bi rin ci yý lý do la yý sýy la Üs kü dar Be le di ye si ta ra fýn dan bir an ma ge ce si dü zen le ni yor. An ma prog ra mýn da Nec met tin Er ba kan ýn ha ya týn dan çe þit li ke sit le rin su nu la ca ðý fo toð raf ser gi si, ta ný tým fil mi ve Ku r'ân-ý Ke rim ti lâ ve ti nin ar dýn dan bir pa nel ger çek leþ ti ri le cek. Program, 27 Þu bat Pa zar te si gü nü Üs kü dar Bað lar ba þý Kon gre ve Kül tür Mer ke zi nde sa at da baþ la ya cak. Ýs tan bul / Ye ni As ya 32 yýl son ra Ad lî Týp ta iþ ken ce i zi a ra dý lar 12 EY LÜL DÖ NE MÝN DE ÝÞ KEN CE GÖR DÜ ÐÜ ÝD DÝ A SIY LA SUÇ DU YU RU - SUN DA BU LU NAN ÞA ÝR-YA ZAR O DA BA ÞI, ÝÞ KEN CE NÝN ÝZ LE RÝ NÝN BU - LUN MA SI Ý ÇÝN ÝS TAN BUL AD LÎ TIP KU RU MUN DA MU A YE NE E DÝL DÝ. 12 Ey lül as ke rî dar be si son ra sýn da iþ ken ce gör dü ðü nü id di a e de rek dö ne min as ke rî yö ne ti ci le ri hak kýn da suç du yu ru sun da bu lu nan þa ir-ya zar Yýl maz O da ba þý, 32 yýl ön ce ya pýl dý ðý id di a e di len iþ ken ce nin iz le ri nin bu lun ma sý i çin Ýs tan bul Ad lî Týp Ku ru mun da mu a ye ne e dil di. O da ba þý, Ad lî Týp Ku ru mun dan çýk týk tan son ra yap tý ðý a çýk la ma da, Di yar ba kýr Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nýn ta li ma týy la Ya lo va Cum hu ri yet Sav cý lý ðý na i fa de ver di ði ni, dö ne min iþ ken ce iz le ri nin tes pi ti i çin yak la þýk 8 ay ön ce dev let has ta ne si ne gön de ril di ði ni be lirt ti. Bu kez de sav cý ta ra fýn dan Ýs tan bul Ad lî Týp Ku ru mu na sevk e dil di ði ni kay de den O da ba þý, bu sebep le mu a ye ne e dil di ði ni i fa de et ti. Baþ ta Ke nan Ev ren ol mak ü ze re, dö ne min 7. Ko lor du Ko mu ta ný Ke mal Ya mak, Di yar ba kýr Ýç Gü ven lik A mi ri E sat Ok tay Yýl dý ran gi bi i - BAÞ BA KAN Yar dým cý sý Be þir A ta lay, te rör ör güt le riy le yü rü tü len et kin mü ca de le sý ra sýn da 2 Ka sým A ra lýk 2011 ta rih le ri a ra sýn da mey da na ge len 11 bin 734 ey lem de, 788 gü ven lik gö rev li si nin þe hit ol du ðu nu, 4 bin 487 gü ven lik gö rev li si nin de ya ra lan dý ðý ný bil dir di. A ta lay, MHP Ha tay Mil let ve ki li Ad nan Þe fik Çir kin in so ru ö ner ge si ne ver di ði ya zý lý ce vap ta, te rör ör gü tü nün a maç ve fa a li - Þa ir-ya zar Yýl maz O da ba þý SA A DET Par ti si Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Ka ma lak, Zo run lu e ði ti mi dü zen le yen te mel e ði tim ka nu nu na, Kur ân-ý Ke rim ders le ri Müs lü man ço cuk la rý i çin seç me li ders o la rak ko nul ma lý dýr de di. Ka ma lak, A fi tab Kül tür Mer ke zi nde dü zen le nen par ti si nin Ýl Baþ kan la rý Top lan tý sý nda yap tý ðý ko nuþ ma da, Sa a det Par ti si nin sa de ce Tür ki ye de ðil dün ya i çin, bütün in san lýk i çin bir ký la vuz ol du ðu nu söy le di. A na ya sa nýn de ðiþ me si, A na ya sa Mah ke me si nin ye ni den þe kil len me si, ü ye sa yý sý nýn art ma sý, TBMM nin bu ra ya ü ye seç me si ve A na ya sa Mah ke me si ne bi rey sel baþ vu ru sim ler hak kýn da dâ vâ cý ol du ðu nu di le ge ti ren O da ba þý, sav cý nýn, ken di si ne iþ ken ce ya pan la rý teþ his et me si, bu ko nu da i sim, un van ve delil sun ma sý ge rek ti ði ni söy le di ði ni ak tar dý. Ken di si ne iþ ken ce ya pan la rý tes bit et me si nin müm kün o la ma ya ca ðý ný i fa de e den O da ba þý, þöy le ko nuþ tu: Bi zim göz le ri miz bað lýy dý. Bu yüz den iþ ken ce ya pan la rý gör me dik. Ýþ ken ce ya pan lar da de lil le ri yok et ti. Sav cý ha ný mýn ba na gös ter di ði 20 ye ya kýn si yah-be yaz su bay ve er fo toð ra fý da fo to ko pi gi biy di. Göz hat la rý bi le bel li ol mu yor du. 32 yýl a ra dan son ra ben si lu et ha lin de ki fo toð raf tan na sýl teþ his e de yim iþ ken ce ci le ri? Hem ben ya pan dan çok yap tý ra nýn suç lu ol du ðu na i nan dý ðý mý, yap tý ran lar la il gi li de Ke nan Ev ren, Tah sin Þa hin ka ya, Ke mal Ya mak ve E sat Ok tay Yýl dý ran gi bi i sim le ri be yan et miþ ol ma ma rað men bu - hak ký nýn ta nýn ma sý ge rek ti ði ni yýl lar ön ce sin den söy le dik le ri ni an la tan Ka ma lak, zo run lu e ði tim de sis te mi ne ge çil me si ko nu sun da da ik ti da ra yol gös ter dik le ri ni ve ya pý lan uy gu la ma la rýn ken di le ri ni doð ru la dý ðý ný be lirt ti. An cak bu tek lif te i ki ö nem li ek sik ol du ðu nu ve bun lar gi de ril me di ði tak dir de dü zen le me nin çok bü yük sý kýn tý lar do ðu ra bi le ce ði ni sa vu nan Ka ma lak, þöy le de vam et ti: Bun lar dan bi rin ci si, zo run lu e ði ti min a na hat la rý, i çe rik ba ký mýn dan mut lak su ret le ka nun da yer al ma lý dýr. Ý kin ci si, tek lif te ma ne vî de ðer ler le il gi li i fa de yer al mý yor. Bu hu su sa nun ka nýt sa yý la ma ya ca ðý ný söy le di ler. Bu se bep le Ad lî Týp Ku ru mu na ge le rek, ra por al mak i çin mu a ye ne e dil di ði ni be lir ten O da ba þý, 32 yýl a ra dan son ra i kin ci kez, iþ ken ce ya pý lýp ya pýl ma dý ðý na da ir Ad lî Týp Ku ru mun da mu a ye ne e dil mem ol duk ça tu haf bir du rum. Kim se bu nu bi rey sel bir dâ vâ o la rak al gý la ma sýn. Bu top lum sal bir dâ vâ dýr. Þu an da geç mi þe dö nük de lil ler su na ma yýz. Fa kat bi ze ya pý lan iþ ken ce ler ger çek. O dö nem de ne le rin ol du ðu nu her kes bi li yor. O za man biz le re ya pý lan iþ ken ce le re da ir bi rey sel ka nýt lar is te nir se, 12 Ey lül e da ir bir dâ vâ a çýl ma sý söz ko nu su o la maz. Gö zü nü bað la ya rak iþ ken ce yap tý ðý in san da kim se bir ka nýt bý rak maz. Çe þit li test ler den ge çi ril dim. Bir ta kým iz le re rast lan dý. Ar týk ra po run so nu cu nu bek le ye ce ðiz þek lin de ko nuþ tu. Ýs tan bul / a a Te rör de, 9 yý lýn bi lân ço su BAÞ BA KAN YAR DIM CI SI A TA LAY: 2 KA SIM A RA LIK 2011 TA RÝH LE RÝ A RA SIN DA MEY DA NA GE LEN 11 BÝN 734 EY LEM DE, 788 GÜ VEN LÝK GÖ REV - LÝ SÝ ÞE HÝT OL DU, 4 BÝN 487 GÜ VEN LÝK GÖ REV LÝ SÝ DE YA RA LAN DI. yet le ri nin ö nü ne ge çi le bil me si a ma cýy la et kin bir mü ca de le prog ra mý yü rü tül dü ðü nü i fa de et ti. Ba kan A ta lay, te rör ör güt le riy le yü rü tü len et kin mü ca de le sý ra sýn da 2 Ka sým A ra lýk 2011 ta rih le ri a ra sýn da mey da na ge len 11 bin 734 ey lem de, 788 gü ven lik gö rev li si nin þe hit ol du ðu nu, 4 bin 487 gü ven lik gö rev li si nin de ya ra lan dý ðý ný bil dir di. A ta lay, þun la rý kay det ti: 1 Ka sým A ra lýk 2011 ta rih le ri a ra sýn da i se mey da na ge len 885 o lay da 208 gü ven lik gö rev li si þe hit ol muþ, 473 gü ven lik gö rev li si de ya ra lan mýþ týr. Ha zi ran 2011 i ti ba riy le 118 gü ven lik gö rev li si þe hit ol muþ, 41 va tan da þý mýz ha ya tý ný kay bet miþ tir. Ay ný dö nem i çe ri sin de 436 gü ven lik gö rev li si i le 195 va tan da þý mýz da ya ra lan mýþ týr. Ay rý ca, 85 va tan da þý mýz ka çý rýl mýþ, da ha son ra 75 i ser best bý ra kýl mýþ týr. An ka ra / a a Kur ân-ý Ke rim ders le ri seç me li ol ma lý da mut la ka ka nun da yer ve ril me li dir. Ör ne ðin, A na ya sa nýn 24. mad de si nin 4. fýk ra sý nýn son cüm le sin de, Di nî e ði tim 18 ya þýn dan kü çük o lan la rýn ve li le ri nin ar zu la rý na gö re dü zen le nir di yor. Zo run lu e ði ti mi dü zen le yen te mel e ði tim ka nu nu na, Kur ân-ý Ke rim ders le ri Müs lü man ço cuk la rý i çin seç me li ders o la rak ko nul ma lý dýr di yo ruz. Bu la ik li ðe ay ký rý bir dü zen le me de ðil dir. La ik li ðin ve a na ya sa nýn a dil hük mü ve ge re ði dir. Çün kü te mel il ke miz ah lâk ve ma ne vi yat. Ah lâk ve ma ne vi yat da Kur ân-ý Ke rim e uy gun vu ku bul du ðu öl çü de mu te ber dir. An ka ra / a a Ye ni As ya bü yük bir hiz me te im za at tý ntür KÝ YE Di ya net ve Va kýf Gö rev li le ri Sen di ka sý (Di ya net-sen) Ge nel Baþ ka ný Meh met Bay rak tu tar, fark lý viz yon ve mis yo nuy la 43 yýl dýr ya yýn ha ya tý na de vam e den Ye ni As ya Ga ze te si nin bü yük bir kül tür ve e ði tim hiz me ti ne da ha im za at tý ðý ný söy le di. Bay rak tu tar, Pey gam ber E fen di mi zin (asm) Be nim As ha bým gök te ki yýl dýz lar gi bi dir, han gi si ne tu tu nur sa nýz hi da ye te e rer si niz bu yur du ðu Sa ha bi e fen di le ri mi zin ha yat la rý nýn an la týl dý ðý muh te þem bir e ser o lan Ha ya tü s Sa ha be e se ri nin bütün Ye ni As ya o kur la rý na üc ret siz ve ril me si nin bü yük bir hiz met ol du ðu nu i fa de et ti. Bay rak tu tur, þun la rý kay det ti: Ke sin lik le ya yýn çiz gi sin den ta viz ver me yen ve her ver di ði ki tap la top lu ma hiz me ti a maç la yan Ye ni As ya Ga ze te si bu na lan, da ra lan ruh la rý mý za su ser pe cek bu gü zel e ser le Kur ân ah lâ ký i le ah lâk lan mýþ, vah yi bi rin ci a ðýz dan din le miþ, hi da yet ý þýk la rý ü zer le ri ne doð muþ Sa ha bi e fen di le ri mi zin ha yat la rý ný biz le re an la tan muh te þem e se ri üc ret siz o la rak tüm o ku yu cu la rý na ver mek le bü yük bir hiz met i fa et mek te dir. Mo dern za ma nýn hýz la a kýp gi den an cak hep yü zey sel ya þa nan, iç sel leþ ti ri le me yen ha yat tar zýn dan biz le ri sý yý rýp, te fek kür, te va zu, ih lâs a bi de si Sa ha bi e fen di le ri mi zin ha ya tý na yol cu luk et ti re cek bu muh te þem e se ri o ku yu cu la rý na üc ret siz ar ma ðan e den Ye ni As ya Ga ze te si yet ki li le ri ni bu bü yük hiz met ten do la yý tek rar tek rar teb rik e de rim. An ka ra / Fa tih Ka ra göz Çe tin sa ya: Sav cý lýk belgeleri is te di, biz de ver dik nyük SE KÖÐ RE TÝM Ku ru lu (YÖK) Baþ ka ný Prof. Dr. Gök han Çe tin sa ya, Sav cý lýk biz den bir ta kým bel ge ler is te miþ tir. Biz de yet ki çer çe ve sin de o lan bu ta le bi ye ri ne ge tir dik ve bu bel ge le ri tes lim et tik de di. Prof. Dr. Çe tin sa ya, Af yon Ko ca te pe Ü ni ver si te si Sos yal Te sis le rin de, Ü ni ver si te ler Böl ge Top lan tý la rý kap sa mýn da, 21 ü ni ver si te nin öð ren ci kon sey baþ kan la rýy la bir a ra ya gel di. Ko nuþ ma nýn ar dýn dan Prof. Dr. Çe tin sa ya, ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý. Bir ga ze te ci nin An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nýn KPSS de ki kop ya id di a la rý so ruþ tur ma sý çer çe ve sin de YÖK Baþ kan lý ðý na bað lý ÖSYM de ya pý lan a ra ma lar da 28 Þu bat sü re ci ne i liþ kin bel ge ler çýk ma sýy la il gi li so ru su ü ze ri ne Prof. Dr. Çe tin sa ya, þun la rý söy le di: Dün (ön ce ki gün) bu ko nuy la il gi li bir kaç þey söy le miþ tim. Bu gün de on la rýn ü ze ri ne söy le ye ce ðim çok faz la bir þey yok. A ma bu gün ba sýn ve ba zý ya yýn or gan la rý mýz da bas ký ke li me si, el koy ma gi bi ke li me ler gör düm. Dün de an lat tý ðým gi bi a çýk la dý ðým gi bi sav cý lýk biz den bir ta kým bel ge ler is te miþ tir. Biz de yet ki çer çe ve sin de o lan bu ta le bi ye ri ne ge tir dik ve bu bel ge le ri tes lim et tik. Bun dan i ba ret tir. Bu nun dý þýn da so ruþ tur ma nýn ni te li ðiy le sü re ciy le il gi li her han gi bir a çýk la ma yap mam söz ko nu su de ðil dir. Af yon ka ra hi sar / a a CHP de ku rul tay günü nchp DE bu gün ya pý la cak 16. O la ða nüs tü Ku rul tay ha zýr lýk la rýn da son a þa ma ya ge lin di. Bu gün An ka ra Spor Sa lo nu nda ger çek leþ ti ri le cek 16. O la ða nüs tü Ku rul tay ön ce si þeh re ge len de le ge ler ve par ti li ler ge nel mer kez de yo ðun lu ða se bep o lur ken, par ti bay rak la rýy la süs le nen Ge nel Mer kez bi na sý na Bü yük De mok ra si Þö le ni ya zý sý ve Ge nel Baþ kan Ke mal Ký lýç da roð lu nun fo toð ra fý bu lu nan bü yük boy pos ter ler a sýl dý. Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Er do ðan Top rak, ku rul ta ya 30 bi ni aþ kýn ka tý lým ta le bi ol du ðu nu be lir te rek, Sa lo nun hem i çi hem de dý þý do la cak gö rü nü yor de di. O la ða nüs tü Ku rul ta yý iz le mek i çin 100 e ya kýn ku ru luþ tan baþ vu ran 918 ba sýn men su bun i çin sa ha i çin de yer ler o luþ tu ru la ca ðý ný ay rý ca fu a ye de de ça lýþ ma a lan la rý ha zýr la na ca ðý ný be lir ten Top rak, de le ge ler, o nur ko nuk la rý ve ya ban cý mis yon tem sil ci le ri i çin de ay rý ay rý o tur ma bö lüm le ri ha zýr lan dý ðý ný an lat tý. Ö te yan dan par ti ge nel mer ke zin de es ki genç lik kol la rý baþ kan la rý ve yö ne ti ci le ri nin dü zen le dik le ri top lan tý da, CHP ku rul tay la rýy la gün cel ge liþ me ler de ðer len di ril di. Top lan tý ba sý na ka pa lý o la rak ya pýl dý. CHP nin 1980 ön ce si genç lik ko lu baþ kan ve yö ne ti ci le ri, o la ða nüs tü ku rul tay lar ön ce si par ti ge nel mer ke zin de bir a ra ya ge le rek de ðer len dir me top lan tý sý yap tý. Top lan tý ba sý na ka pa lý de vam e der ken, top lan tý ya ka tý lan lar a dý na i se bir bil di ri o kun du. Bil di ri de, "Dý þa dö nük mü ca de le miz de par ti i çi so run la rýn var lý ðý ka bul e di le mez. Par ti mi zi yýp ra tý cý, ay rýþ tý rý cý bir di li kul lan ma ya hiç kim se nin hak ký yok tur. Biz ler par ti mi ze ve Ge nel Baþ ka ný mý za sa hip çý ký yo ruz de nil di. CHP Ýl Baþ kan la rý da Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Ni hat Mat kap baþ kan lý ðýn da top la na rak, ku rul tay lar ön ce si du rum de ðer len dir me si yap tý. An ka ra / a a Ku veyt li ler ya ban cý ya mülk ka nu nu bek li yor nku VEYT ÝN An ka ra Bü yü kel çi si Ab dul lah Ab du la ziz El Du veyk, Ku veyt li fir ma ve ki þi le rin, Tür ki ye den mülk e din mek i çin ka nun çýk ma sý ný bek le di ði ni söy le di. Ku veyt Mil lî Gü nü, An ka ra Swiss O tel de dü zen le nen bir re sep si yon la kut lan dý. Re sep si yo na Kal kýn ma Ba ka ný Cev det Yýl maz, AKP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Hü se yin Tan rý ver di, AKP Mil let ve ki li Sa lim Us lu, ABD nin An ka ra Bü yü kel çi si Fran cis J. Ric ci ar do ne, Al man ya nýn An ka ra Bü yü kel çi si E ber hard Pohl, bü yü kel çi ler, dip lo mat lar, bü rok rat lar, as ker ler ve çok sa yý da dâ vet li ka týl dý. Ku veyt in An ka ra Bü yü kel çi si Ab dul lah Ab du la ziz El Du veyk, ko nuk la rý ný re sep si yo nun ya pýl dý ðý sa lo nun ka pý sýn da kar þý la dý. Re sep si yo na ka tý lan Ba kan Yýl maz la El Du veyk, da ha son ra bir sü re soh bet et ti, hur ma ye di, A rap kah ve si iç ti. Ku veyt in An ka ra Bü yü kel çi si Ab dul lah Ab du la ziz El Du veyk, gö rev de bu lun du ðu 8 yýl lýk sü re i çe ri sin de Tür ki ye i le i liþ ki le ri ni kat la ya rak art týr dýk la rý na dik kat çe ke rek, i ki ül ke a ra sýn da ki 300 mil yon do lar lýk ih ra ca týn 4 mil yar la ra yak laþ tý ðý ný bil dir di. Ku veyt li i þ a dam la rý nýn Tür ki ye yi ya kýn dan ta kip et tik le ri ni be lir ten El Du veyk, Ku veyt li gi ri þim ci le rin ya ban cý la rýn mülk e din me si ni sað la yan ka nu nu bek le di ði ni kay det ti. El Du veyk, Tür ki ye i le i liþ ki le ri ni da ha da ge liþ tir mek is te dik le ri ni kay det ti. An ka ra / ci han

7 Y 26 ÞU BAT 2012 PAZAR HA BER 7 Ta ri hin ka ran lýk say fa la rý na 28 Þu bat post mo dern dar be si o la rak ge çen 28 Þu bat sü re ci nin 15. yýl dö nü mü ne yak la þý yo ruz. 28 Þu bat 1997 ta ri hin de Mil lî Gü ven lik Ku ru lu top lan tý sý son ra sýn da a çýk la nan ve Tür ki ye de si ya sî, i da rî, hu ku kî ve top lum sal a lan da et ki si ha len de vam e den post mo dern dar be nin ü ze rin den 15 yýl geç ti. Bu sü reç te, se kiz yýl lýk ke sin ti siz e ði tim le i mam ha tip le rin or ta ký sým la rý ka pa týl dý. Kur ân kurs la rý na yaþ sý nýr la ma sý ge ti ril di. Mes lek li se le ri ne kat sa yý a da let siz li ði uy gu la ma sý baþ la týl dý. Ba tý Ça lýþ ma Gru bu fa a li yet le ri i le i na nan ke sim ler fiþ len di. Ba þör tü sü ya sa ðý sert bir þe kil de uy gu lan dý. Bin ler ce me mur iþ le rin den a týl dý. Gel di ði miz nok ta da, a ra dan ge çen u zun sü re ye rað men 28 Þu bat ýn bý rak tý ðý iz ler den ba zý la rý hâ lâ du ru yor. Dö ne min Ge nel kur may Baþ ka ný Hü se yin Kýv rý koð lu nun Bin yýl sü re cek de di ði 28 Þu bat sü re cin de ö zel lik le i na nan in san la ra ya pý lan zu lüm ler ha ya lî bir þe kil de ü re ti len ir ti ca teh li ke si teh di di i le ya pýl dý. Hal ký kin ve düþ man lý ða tah rik su çu nu dü zen le yen mad de nin kap sa mý na so ku la rak bin ler ce in san ce za al dý, sür gün e Hac Pro to ko lü im za lan dý mka ni as ya.com.tr 2012 Hac Pro to ko lü, Su u di A ra bis tan ýn Cid de þehrin de Su u di A ra bis tan Hac Ba ka ný Ben der bin Mu ham med Ham za E sad Hac car ve Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Gör mez ta ra fýn dan im za lan dý. Ý ki ül ke a ra sýn da Hac dö ne min de uy gu la na cak ku ral ve pren sip le ri be lir le yen pro to ko lün im za lan ma sý son ra sý ko nu þan Gör mez, 2011 yý lýn da hac ca git mek i çin bir mil yon dan faz la ki þi nin baþ vu ru yap tý ðý ný ha týr la ta rak, 2012 yý lý hac or ga ni zas yo nun da Tür ki ye ye ve ri len 74 bin ki þi lik ha cý ko ta sý nýn ye ter siz ol du ðu nu ve art tý rýl ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Ay rý ca Gör mez, Av ru pa ül ke le rin den kut sal top rak la ra gi de cek o lan ha cý a day la rý na da Di ya net þem si ye si al týn da ay rý bir ko ta ve ril me si ni ta lep et ti. Hac da ya þa nan sý kýn tý la rýn da e le a lýn dý ðý i ki li gö rüþ me ler de, ö zel lik le Müz de li fe de ya þa nan in ti kal so run la rý nýn a þý la bil me si i çin so run lu böl ge ye bir üst ge çi din in þa e dil me si de gün de me gel di. Cid de / a a Ýs lâmla, de mok ra sinin bir a ra da o la bi le ce ði ni gös ter dik BAÞBAKAN Yar dým cý sý A li Ba ba can, Yap tý ðý mýz re form lar sa ye sin de Ýs lâm, de mok ra si ve la ik li ðin bir a ra da o la bi le ce ði ni gös ter dik de di. Baþ ba kan Yar dým cý sý Ba ba can, G-20 Ma li ye Ba kan la rý Top lan tý sý i çin bu lun du ðu Mek si ka nýn baþ þehri Me xi co City de, U lus la ra ra sý Fi nans En si tü tü sü (I IF) ta ra fýn dan dü zen le nen top lan tý la rýn ar dýn dan ve ri len ak þam ye me ði ne ko nuþ ma cý o la rak ka týl dý. Ko nuþ ma sýn da, Or ta do ðu ve Ku zey Af ri ka da ki ge liþ me le re de ði nen Ba ba can, böl ge de ki bu ge çiþ sü re cin de Tür ki ye nin il ham kay na ðý o la rak gö rül dü ðü nü söy le di. Ba ba can, Yap tý ðý mýz re form lar sa ye sin de, Ýs lâm, de mok ra si ve la ik li ðin bir a ra da o la bi le ce ði ni gös ter dik. Bir çok ül ke de genç ler, iþ le yen bir ör nek gör dük le rin de bun dan ce sa ret a lý yor lar. Ýl ham kay na ðý ol ma nýn dý þýn da, biz bu dö nü þüm sü re ci ne e ko no mik ve si ya sî re form lar da ki tec rü be le ri miz le yar dým e di yo ruz. A ma va az ver mi yo ruz, ders ver mi yo ruz, sa de ce tec rü be le ri mi zi pay la þý yo ruz de di. Me xi co City / a a Has ta ne de yan gýn kor kut tu AÐRI NIN Do ðu ba ya zýt il çe sin de dev let has ta ne sin de çý kan yan gýn yak la þýk 5 sa at te son ra kon trol al tý na a lý na rak sön dü rül dü. E di ni len bil gi ye gö re, 150 ya tak lý 5 kat lý Do ðu ba ya zýt Dev let Has ta ne si nin ça tý sýn da çý kan yan gý nýn bü yü me si ü ze ri ne çev re il ve il çe ler den, it fa i ye a ra cý i le am bu lans lar sevk e dil di. Po lis, as ker, be le di ye i le Pla to Dað cý lýk A ra ma ve Kur tar ma e kip le ri nin, TO MA ve it fa i ye a raç la rýy la mü da ha le siy le yak la þýk 5 sa at te kon trol al tý na a lý na rak sön dü rü len yan gýn da, has ta ne nin ça tý sý ta ma men yan dý. O lay ye ri ne ge le rek in ce le me ler de bu lu nan Ýl Sað lýk Mü dü rü Dr. Ýs met Ko lo muç, yap tý ðý a çýk la ma da, yan gý nýn ba ca dan çýk mýþ o la bi le ce ði ni be lir te rek, o lay la il gi li so ruþ tur ma baþ lat týk la rý ný söy le di. Has ta lar la il gi li bir sý kýn tý nýn ya þan ma dý ðý ný i fa de e den Ko lo muç, 7 yo ðum ba kým has ta sý nýn 4 ü nün du ru mu a cil di. Bu has ta la rý mýz il çe de bu lu nan has ta ne ye ve Að rý ya sevk e dil di. Yi ne te da vi gö ren 97 has ta mý zýn ta ma mý ev le ri ne ve çe þit li has ta ne le re tah li ye e dil di. Her han gi bir sý kýn tý ya þan ma dý de di. Bu a ra da, so ðuk ha va dolayýsýyla TO MA i le bir it fa i ye a ra cý nýn do nan su yu ý sý tý la rak çö zül me yi ça lý þýl dý. Að rý / a a 28 Þubat ýn hesabý artýk sorulmalý dil di, i þin den a týl dý. Ga ze te mi zin im ti yaz sa hi bi Meh met Kut lu lar sýrf dep re me Ý lâ hî i kaz de di ði i çin 276 gün ha pis te yat tý. Ya zar la rý mý za on lar ca dâ vâ a çýl dý. Ce za a lan dâ vâ lar Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si ne gö tü rül dü ve Tür ki ye taz mi nat ö de me ye mah kûm e dil di. 28 Þu bat ýn 15. yýl dö nü mü ne yak laþ tý ðý mýz þu gün ler de ya yýn lan ma ya baþ la yan bel ge sel de ki i ti raf lar da o dö nem de ya þa nan la rý göz ler ö nü ne se ri yor. Bun lar dan bi ri si de med ya a ya ðý i le il gi li. Dö ne min Hür ri yet Ga ze te si Ge nel Ya yýn Yö net me ni Er tuð rul Öz kök bir i ti raf ta bu lun du. Hür ri yet ga ze te si yö ne ti ci ve ya zar la rý o la rak 28 Þu bat dö ne min de Ge nel kur may 2. Baþ ka ný o lan Or ge ne ral Çe vik Bir i le yap týk la rý bir gö rüþ me yi an la tan Öz kök; Tu fan Tü renç ve E min Çö la þan la bir lik te Çe vik Bir i zi ya re te git tik le ri ni, E min Çö la þan ýn Or ge ne ral Bir e, Siz o nu bý ra kýn dar be ya pa cak mý sý nýz? Yap ma ya cak mý sý nýz? de di ði ni an lat tý. Er tuð rul Öz kök, Çe vik Bir in de Çö la þan a, Ne di yor su nuz E min Bey siz! ce va bý ný ver di ði ni ak tar dý. Çö la þan da o la yýn doð ru ol ma dý ðý ný, Öz kök ün ya lan söy le di ði ni söy ler ken ken di si ni þöy le sa vun du: Be nim o ra da Çe vik Bir e sor du ðum so ru Pa þam ge re kir se si lâh kul la na cak mý sý nýz? bi çi min de dir. O da Ge re kir se ta biî kul la ný rýz ce va bý ný ver di. Ha dar be ya pa cak mý sý nýz, ha si lâh kul la na cak mý sý nýz? ne fark e di yor ki? Bu i ti raf lar da, o dö nem de med ya nýn bir ke si mi nin de i þin ne ka dar i çin de ol du ðu nu gös te ri - yor. O dö nem de ya yýn la nan Hür ri yet ga ze te si nin, Ge re kir se si lâh bi le kul la ný rýz man þe ti ni de bu ra da ha týr la ma dan geç me ye lim 15 yý lýn geç ti ði bu sü reç te e ðer o dö nem de an ti de mok ra tik gi ri þim le re des tek ve ren si vil top lum ku ru luþ la rý, ha kim ler, sav cý lar, med ya pat ron ve ya zar la rý de mok ra si den ya na ta výr al sa lar dý, dik dur sa lar dý, 28 Þu bat ya ol ma ya cak tý, ya da bu ka dar u zun sü re iz le ri dur ma ya cak tý. * * * 28 Þu bat dö ne mi i le il gi li suç du yu ru sun da bu lu nul ma ya de vam e di li yor. Ge çen gün ler de 28 Þu bat sü re cin de, ya sa dý þý ör güt ü ye si ol mak su çun dan 14 ya þýn da tu tuk la nan ve i dam ce za sýy la yar gý la nan Ya kup Kö se, so rum lu la rýn ce za lan dý rýl ma sý i çin An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na suç du yu ru sun da bu lun du. 14 ya þýn da Ý mam Ha tip O ku lu 1. sý nýf öð ren ci siy ken ya sa dý þý ör güt ü ye si ol mak la suç la na rak tu tuk lan dý ðý ný kay de den Ya kup Kö se nin þu i fa de le ri o dö nem de ya þa nan la rý or ta ya ko yu yor. Ý fa de tu ta nak la rý ný, kor ku ve bas ký sü re ci i çin de ka bul len mek zo run da kal dým. Ço cuk mah ke me le ri ye ri ne, DGM de yar gý lan dým ve Ýz mir DGM i dam ce za sý ver di. 28 Þu bat bir çok ki þi gi bi be nim de ha ya tým dan çal dý. 28 Þu bat dö ne min den ve so rum lu la rýn dan he sap sor mak i çin suç du yu ru sun da bu lun dum Þu an da 2011 in Ka sým a yýn da, An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nca baþ la tý lan so ruþ tur ma sü rü yor. Tür ki ye nin her ye rin den suç du yu ru su ya pýl ma ya da de vam e di li yor. Ge çen gün ler de o dö nem de Ge nel kur may Baþ kan lý ðýn da gö rev ya pan 4 si vil me mu run, so ruþ tur ma yý yü rü ten ö zel yet ki li sav cý ya i fa de ver di ði bil di ril di. Di ðer yan dan, An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý ve ki li Hü se yin Gö rü þen, 28 Þu bat so ruþ tur ma sý kap sa mýn da, yük sek yar gý or ga ný men sup la rý i le ha kim ve sav cý lar hak kýn da in ce le me baþ la týl dý ðý yö nün de ki ha ber le rin doð ru ol ma dý ðý ný a çýk la dý. Ba ka lým, bu so ruþ tur ma lar ne ti ce sin de, 28 Þu bat bin yýl sü re cek di yen Org. Kýv rý koð lu, De mok ra si ye ba lans a ya rý yap týk a çýk la ma sý ný ya pan Çe vik Bir, o sü reç te kul la ný lan ga ze te ci ler, Sin can dan tank la rý yü rü ten ler, o ze mi ni o luþ tur mak i çin ol ma dýk iþ ler ya pan lar yar gý ö nü ne çý ka rý lýp, yar gý la na bi le cek ler mi? Bu a þa ma da en ö nem li si de, si vil a na ya sa gö rü þü lür ken a na ya sal bir ku rum o la rak du ran Mil lî Gü ven lik Ku ru lu nun fi i len hâ lâ Ba kan lar Ku ru lu nun ü ze rin de bir gü ce sa hip ol du ðu gö rün tü sü var. Bu nun da de ðiþ ti ril me si lâ zým. Bu kap sam da As ke rî Þû râ nýn ve Ge nel kur may ýn Mil lî Sa vun ma Ba kan lý ðý na bað lan ma sý da sað la na bil me li dir. Di ðer yan dan, o dö nem de i nanç la rý ge re ði baþ la rý ný ört tü ðü i çin o kul dan, me mu ri yet ten a tý lan la rýn za rar la rý da gi de ril me li. Ö zet le, 28 Þu bat ar týk ay dýn la týl ma lý, o dö nem de hor la nan in san la ra i ti bar la rý i a de e dil me li, hak la rý ge ri ve ril me li, ken di si ni mil le tin ü ze rin de gö ren ler de ce za la rý ný çek me li dir Tür ki ye dar be ci ler le yüz leþ me di ði sü re ce, de mok ra si de tam ge liþ miþ ol ma ya cak týr. BA RAJ GÖV DE SÝ TEST E DÝL ME DEN SU TU TUL DU ÝD DÝ A SI ADANA NIN Ko zan il çe sin de ki Gök de re Ba ra jý nýn pat la ma sý nýn ar dýn dan il ginç id di a lar or ta ya a týl ma ya baþ lan dý. Ba raj göv de si test e dil me den su yun tu tul - du ðu nu id di a e den o lay ye rin de ki bir uz man, bu nun da de ri vas yon tü ne li nin ka pa ðý nýn pat la ma sý na se bep ol du ðu nu i le ri sür dü. 9 Þu bat ta su tu tul ma ya baþ - la nan ba raj da 15 gün i çin de 80 mil yon met re küp su bi rik ti ði ni be lir ten uz man, Nor mal þart lar al týn da bu tür ba raj lar da ilk su tu tul ma ya baþ lan dý ðý an bel li bir met re kü pe ka dar test ya pýl ma sý ge re kir. Çün kü ba ra jýn a na göv de le rin de bu sý ra da mey da na ge le bi le cek ha sar lar tes pit e di lir. Da ha son ra i se e ðer bir kor ku - tu cu bir du rum yok sa i ki ay lýk bir sü re de ba raj ka pa si te si dol du ru la bi lir de di. Ay ný uz man, 80 mil yon met re küp su as lýn da i ki ay da bi rik ti ril me si ge re ken bir suy du a ma bu 15 gün de tu tu lun ca bu pat la ma mey da na gel di. Test e dil me den ya pý lan bu iþ lem ba ra jýn ka pa ðý ný pat lat mýþ o la bi lir. di ye ko nuþ tu. Kayýp iþçilerin aileleri, arama-kurtarma çalýþmalarýný gün boyu endiþeli bir þekilde takip ediyorlar. FO TOÐ RAFLAR: A A Hüzünlü bekleyiþ KO ZAN'DA BA RAJ KA PA ÐI NIN PAT LA MA SI SO NU CU KAY BO LAN ÝÞ ÇÝ LER DEN Ý KÝ SÝ - NÝN CE SE DÝ BU LUN DU. A RA MA ÇA LIÞ MA LA RI NI NE HÝR BO YUN CA ÝZ LE YEN ÝÞ ÇÝ LE - RÝN A Ý LE LE RÝ VE YA KIN LA RI NIN ME RAK LI VE EN DÝ ÞE LÝ BEK LE YÝÞ LE RÝ SÜ RÜ YOR. ADANA NIN Ko zan il çe sin de ki Gök de re Köp rü Ba ra jý De ri vas yon Tü ne li nin ka pa ðý nýn pat la ma sý so nu cu kay bo lan 10 iþ çi den i ki si nin ce se di bu lun du. A ra ma ça lýþ ma la rý ný ne hir bo yun ca iz le yen iþ çi le rin a i le le ri ve ya kýn la rý nýn me rak lý ve en di þe li bek le yiþ le ri sü rü yor. Gök de re Köp rü Ba ra jý De ri vas yon Tü ne li nin ka pa ðý nýn pat la ma sý nýn ar dýn dan su la ra ka pý la rak kay bo lan 10 iþ çi yi bul mak i çin dün sa bah ye ni den ça lýþ ma la ra baþ la yan a ra ma kur tar ma e kip le ri, kay bo lan iþ çi ler den E yüp Al týn taþ ve Cu ma li De ðir men ci (28) nin ce se di ne u laþ tý. Ha va des tek li, U lu sal Me di kal Kur tar ma (UM KE), su al tý po li si, Ýl A fet ve A cil Du rum Mü dür lü ðü e kip le ri, ön ce ki gün ak þam ha va nýn ka rar ma sý se be biy le a ra ver dik le ri a ra ma kur tar ma ça lýþ ma la rý na, dün sa bah gü ne þin doð ma sýy la Gök su Neh ri nde ye ni den baþ la dý. Ba raj su yu nun çe kil me si ve su yun a zal ma sý son ra sýn da a ra ma kur ta ra ma e kip le ri neh rin yak la þýk 5 6 ki lo met re i le ri sin de, kay bo lan 10 iþ çi den E yüp Al týn taþ ýn ce se di ne u la þýl dý. Ce na ze, am bu lans la Ko zan Dev let Has ta ne si ne gö tü rül dü. Gök su neh ri nin her i ki ya nýn da he li kop ter ve kur tar ma ça lýþ ma la rý de vam e der ken iþ çi le rin den Cu ma li De ðir men ci nin de ce se di ne u la þýl dý. Ö te yan dan, kur tar ma ça lýþ ma la rý ný ne hir bo yun ca iz le yen iþ çi le rin a i le le ri ve ya kýn la rý nýn me rak lý ve en di þe li bek le yiþ le ri sü rü yor. He li kop ter le ge ti ri len ve has ta ne mor gu nu gö tü rül dü ðü sý ra da iþ çi nin ya kýn la rý si nir kri ze ge çir di. Di ðer 8 iþ çi i çin i se a ra ma kur tar ma ça lýþ ma la rý de vam e di yor. VA LÝ COÞ: Ý DA RÎ VE AD LÎ SO RUÞ TUR MA YA PI LA CAK ADANA Va li si Hü se yin Av ni Coþ da he li kop ter le gel di ði ba raj þan ti ye - sin de, E ner ji SA Pro je Mü dü rü Ve li Bo lat tan ka zay la il gi bil gi al dý ve in - ce le me ler de bu lun du. Coþ, bu ra da ba sýn men sup la rý na yap tý ðý a çýk la - ma da, ba raj da su kal ma dý ðý ný ve böl ge de i cap e den bü tün ted bir le rin a lýn dý ðý ný kay det ti. Çe þit li mal ka yýp la rý nýn ol du ðu nu, an cak bun la rýn ö nem li ol ma dý ðý ný vur gu la yan Coþ, Ö nem li o lan can kay bý. Za rar la rýn zi yan la rýn na sýl te lâ fi e dil me si ge re ki yor sa, ge re ken ler ya pý la cak týr. Ci - var da bu lu nan 5 köy de ki va tan daþ la ra, can ka yýp la rý nýn ol ma ma sý i çin ge rek li u ya rý lar da bu lu nul du. Ba raj da mil yon met re küp su var - dý. Bu su bo þal dý. Sa bah sa at le rin de su yun de bi si çok yük sek ti, sa at gi bi bu de bi a zal dý. Þu an i ti ba riy le her han gi bir su kal ma dý. A ra - ma kur tar ma ça lýþ ma la rý de vam e di yor de di. Bir ga ze te ci nin, ba raj ka pa ðýn da çat lak bu lun du ðu ve bu na rað men 15 gün dür ça lýþ ma la ra de vam e dil di ði þek lin de id di a la rýn gün de me gel di ði ni söy le me si ü ze ri - ne Coþ, Ýþ çi ler o çat la ðý ka pat ma ya ça lý þýr ken bu o lay mey da na gel di. Ko nuy la il gi li i da rî ve ad lî so ruþ tur ma ya pý la cak ve ke sin se bep bi lir ki þi ra po run dan son ra or ta ya çý ka cak. A ma ilk bul gu lar bir a rý za mey da na gel di ði yö nün de. So ruþ tur ma yý yön len di re cek her han gi bir a çýk la ma yap mak uy gun ol maz. Tek nik bir ko nu dur. Bu tarz id di a la rý o lan lar, Ko zan Cum hu ri yet Sav cý lý ðý nýn baþ lat tý ðý so ruþ tur ma kap sa mýn da i - fa de ver me ye gi de bi lir de di. A da na / ci han - a a ir ti ni as ya.com.tr A ðaç ta ki ça put Ge çen se ne a þa ðý yu ka rý bu gün ler de bu kö þe de ( ) bir a ðaç ta ki po þet hi kâ ye si ni an lat mýþ týk. Muh te me len bi zim a part ma nýn üst kat la rýn dan fýrla tý lan ve bah çe de ki a ðaç lar dan bi ri nin da lý na ta ký lan mü na se bet siz po þet, haf ta lar ca hem za val lý a ða cý ta ciz, hem de bi zi ra hat sýz et tik ten son ra, bir ge ce sa at ler ce þeh ri dö ven bir fýr tý na da ta kýl dý ðý yer den ni ha yet çýk mýþ ve ka yýp la ra ka rýþ mýþ tý. Bah çe miz de bu yýl da ben zer bir o lay ya þan dý. Bu de fa da ge çen yýl ki po þet ze de da lýn he men ya ný ba þý kom þu su o lan bir da la, yi ne yu ka rý dan a týl mýþ çir kin ve ið renç bir ça put mu sal lat ol du. Ve o da haf ta lar ca o ra da kal dý. Öy le bir ye re ta kýl mýþ ve sý ký sý ký ya tu tun muþ ki, ne a þa ðý dan, ne de pen ce re ler den e ri þip de o nu o ra dan a la bil mek müm kün. An cak ö zel bir mer di ven ge ti rip da ya mak lâ zým ki, o nu da kim ya pa cak? Böy le o lun ca, a ðaç haf ta lar ca o na da kat lan mak zo run da kal dý. Geç ti ði miz gün le rin zor lu kýþ dal ga la rýn da ki þid det li rüz gâr ve fýr tý na la ra da hi Ba na mý sýn? de me yen kir li ça put, tam ter si ne, ya ðýþ lar la ýs la nýp a ðýr la þa rak da ha çok yer leþ ti. Bu nun, ken di si ne has duy gu la rý ol du ðu bi lim ta ra fýn dan da tes bit e di len a ða ca na sýl da ya nýl maz bir kas vet ve sý kýn tý ver di ði ni an la yýp his se de bil mek i çin, herhal de a ðaç ol mak lâ zým! A ma ken di ha ya tý mýz da, i ra de miz dý þýn da bi ze mu sal lat o lan ve ne ya par sak ya pa lým bir tür lü kur tu la ma dý ðý mýz as kýn tý lar se be biy le na sýl bu na lý yor sak, ay ný ha lin a ða ca has bir ver si yo nu nu da o na tat bik e de rek em pa ti ya pa bi li riz. Bu his si yat la sa bah-ak þam bah çe ye ba kýp da da la ya pýþ mýþ o ra hat sýz e di ci pa çav ra yý gör dük çe i çim da ra lý yor; o nu o ra ya a tan dü þün ce siz in san la ra bir kez da ha ha yýr du â lar e di yor dum. Böy le o lay la rýn hep tek rar lan ma sý gös te ri yor ki, çev re ye du yar sýz, a ðaç la rýn da hisleri ol du ðun dan ha ber siz, kom þu la rý na say gý sýz, me de ni yet ten na sip siz in san la rýn, el le rin de ki dö kün tü le ri rast ge le a þa ðý at ma a lýþ kan lýk la rý bit me di ði sü re ce bu il kel lik le rin so nu gel me ye cek. Da ha sý, o yet mi yor muþ gi bi, son ra ki gün ler de da ha a þa ðý da ki bo dur bir a ða cýn da lý na da baþ ka bir bez par ça sý ta kýl dý. Ve kas vet kat mer len di. Bu na hoþ man za ra lar tam bi zim pen ce re le rin kar þý sý na ve göz hi za mý za gel di ði i çin, ha liy le ve ö zel lik le bi zi çok da ha faz la ra hat sýz e di yor du. Hal bu ki her bi ri ay rý þe kil ve sa nat lar la ya ra týl mýþ a ðaç la rýn, hem tek tek, hem de be ra ber ce o luþ tur duk la rý gö rün tü ler ký þýn ay rý, ya zýn ay rý, ilk ve son ba har lar da ay rý gü zel lik te. Me se lâ son dem le ri ni ya þa dý ðý mýz kýþ ta, ha va da da ðýl mýþ bin ler ce ku ru dal müt hiþ bir es te tik i çin de. Kar yað dý ðýn da bu es te tik ay rý bir ih ti þam ka za ný yor. Ýn sa na ay ný za man da ka bir de ki du ru mu nu da ha týr la tan bu man za ra, düþ me ye baþ la yan cem re le rin müj de le di ði ba har gel di ðin de, ye ri ni, ha þir de ki di ri li þe ben zer bir can la ný þýn i fa de si o lan ta ze yap rak çýk la rýn ye þi li i le ön ce to mur cuk la rýn, son ra çi çek le rin renk cüm bü þü ne bý ra ka cak. Ar dýn dan çi çek ler mey ve ye dö nü þür ken, yap rak lar Bi rin ci Söz de ki i fa dey le bi rer a za-yý Ýb ra him (a.s.) gi bi, ya zýn ay lar ca a teþ sa ça cak ha ra re ti ne kar þý ye þil, se rin göl ge lik ler o luþ tu ra cak. Ýþ te o ça put lar, her ne ka dar Her þe yin i yi si ne bak ka i de siy le a mel e de rek on la ra bak ma ma ya ça lýþ sak da bü tün bu gü zel lik le ri bo zu yor du ki... Geç ti ði miz gün ler de bir ak þam e ve dö nüp yi ne pen ce re den bak tý ðým da bah çe de e sas lý bir de ði þik lik ol du ðu nu gör düm: Bü tün a ðaç lar bu dan mýþ, dal lar ke sil miþ, ça put lar da a þa ðý in miþ. Ýlk ba kýþ ta Bu da a ðaç la ra a cý ver mez mi? di ye dü þü nü le bi lir bel ki, a ma ger çek te bu da ma a ðaç la rýn da ha gür ve sað lýk lý bir þe kil de bü yü me si ni sað lar ken, en þid det li fýr tý na la rýn ye rin den sö küp a ta ma dý ðý ta ciz ci ça put la rý da a la þa ðý e di yor. So nuç: Ka lý cý o lan, ni ce zor lu kýþ la rý at la ta rak bu gün le re ge len a ðaç. O na mu sal lat o lan po þet ve ya ça put lar i se il lâ ki gi di yor. Ya sert e sen bir rüz gâr la ve ya e sas lý bir bu da ma o pe ras yo nuy la. Her ha liy le fark lý Es mâ nýn te cel lî le ri ne maz har o lan a ðaç i se dim dik, yo lu na de vam e di yor... KÝK Ü ye si A li K. da tu tuk lan dý ANKARA Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nýn, ka mu i ha le le rin de men fa at kar þý lý ðýn da u sûl süz lük ya pýl dý ðý id di a la rýy la yü rüt tü ðü so ruþ tur ma kap sa mýn da, Ka mu Ý ha le Ku ru lu Ü ye si A li K. da tu tuk lan dý. Gö zal tý na a lýn dýk tan son ra ra hat sýz la na rak has ta ne ye kal dý rý lan A li K, ad li ye ye ge ti ril di. A li K, bu ra da so ruþ tur ma yý yü rü ten Cum hu ri yet Sav cý sý Ha kan Bü yü ka ba cý ya i fa de ver di. Bü yü ka ba cý, i fa de son ra sýn da A li K yý suç ör gü tü kur mak ve yö net mek i le rüþ vet suç la rýn dan tu tuk lan ma sý ta le biy le mah ke me ye sevk et ti. Nö bet çi An ka ra 7. Sulh Ce za Mah ke me sin de ha kim kar þý sý na çý kan A li K, tu tuk lan dý. Ay ný o pe ras yon kap sa mýn da da ha ön ce de 12 zan lý tu tuk lan mýþ tý. An ka ra / a a

8 EKONOMÝ 8 26 ÞUBAT 2012 PAZAR Y A. FUAT ZÝMMETOÐLU Ma li ye, Teþ ki lât Ka nu nu i le sý kýn tý la rý gi der me li Ma li ye Ça lý þan la rý i le il gi li yaz dý ðý mýz 04 Þu bat 2012 ta rih li Ma li ye de Ne ler O lu yor 2 baþ lýk lý ya zý mýz yi ne il kin de ol du ðu gi bi siz o ku yu cu la rý mýz ta ra fýn dan bü yük bir il giy le kar þý lan dý. Ga ze te mi ze yö ne lik o la rak da Ye ni As ya Ga ze te si in ter net si te sin de di le ge tir di ði niz teb rik ve tak dir le ri ni ze, ay rý ca ya zý mýz i çin yap tý ðý nýz bü tün yo rum la ra te þek kür e di yo rum. Bu gün kü ya zý mýz da ký sa ca i ki ko nu ya te mas et tik ten son ra son bö lüm de ön ce ki i ki ya zý mý za siz den ge len yo rum la rýn bir kýs mý na (ki yü zün ü ze rin de yo rum var dýr) yer ver me ye ça lý þa ca ðým. MA LÝ YE TEÞ KÝ LÂT KA NU NU Ma li ye Ba kan lý ðý Teþ ki lâ tý bu gü ne ka dar ta rih ve 2680 sa yý lý Yet ki Ka nu nu na da ya ný la rak ta ri hin de ka bul e di len ve ta rih ve (Mük.) sa yý lý Res mî Ga ze te de ya yýn la na rak yü rür lü ðe gi ren 178 Sa yý lý Ma li ye Ba kan lý ðý nýn Teþ ki lât ve Gö rev le ri Hak kýn da Ka nun Hük mün de Ka rar na me i le yü rü tül mek te dir. Yir mi se kiz yýl dýr yü rür lük te o lan bu 178 sa yý lý KHK ye þim di bak tý ðý mýz da o tu zun ü ze rin de mül ga, kýr kýn ü ze rin de A na ya sa Mah ke me sin ce Ýp tal ve yi ne kýr kýn ü ze rin de de ði þik i ba re li mad de ve hü küm le riy le kýrk ya ma lý boh ça gi bi ö nü müz de dur mak ta dýr. Ö zel lik le de i yi ni yet le ya pýl dý ðý ný dü þün dü ðü müz son dü zen le me ler le li ya kat, ka ri yer ve hi ye rar þik ya pý ta ma men göz ar dý e di lip bir ke sim bek len ti le ri ni el de e der ken bü yük bir ke sim de ha yal ký rýk lý ðý na uð ra tý la rak Ma li ye Teþ ki lâ tý i çin den çý kýl maz bir ha le so kul muþ tur. Ta ri hin de ilk de fa bü tün Ma li ye Ça lý þan la rý sý ra sýy la Ba kan lýk ö nün de ba sýn bil di ri le riy le sý kýn tý la rý ný di le ge ti re rek ey lem le ri ni ger çek leþ tir miþ ler dir. Yü rür lük te ki bu Ka rar na me Ma li ye Teþ ki lâ tý na dar gel me nin de ö te sin de hiç uy ma mak ta dýr. Dev le ti mi zin en kök lü ku rum la rýn dan bi ri o lan Ma li ye nin ken di ne ya ký þan Teþ ki lat Ka nu nu nu mev cut sý kýn tý la rý gi de re cek þe kil de ça lý þan la rý nýn da gö rüþ ve ö ne ri le ri dik ka te a lý na rak bi r an ön ce çý kar ma sý zo run lu luk ha li ne gel miþ tir. MA LÎ HÝZ MET LER SI NI FI Ý þe a lýn ma sý, ye tiþ ti ril me si, e ði til me si, gö rev de yük sel me sin de gös te ri len has sa si yet ve ça lýþ ma la rýn da ki yük sek ve rim li lik le Ma li ye nin her bi ri mi nin her ka de me sin de ki Ça lý þan la rý ge çir dik le ri bu sü reç te Ma li ye ci li ði bir ka ri yer mes lek ha li ne ge tir miþ ler dir. Ma li ye de bir Def ter dar, Ver gi D. Bþk., Deft. Yrd., Mü dür (Mu ha se be, Say man lýk, Mil lî Em lak, Ver gi, Per so nel ve Mal mü dü rü), Müd.Yrd., De net men, Uz man ve Þef a çýk tan a ta may la gel mez. Ön le rin de geç me le ri ge re ken bel li bir sü reç var dýr. Bu sü reç i se, her ka de me de ki per so ne li o ku ma, ken di ni ye ni le me ve ye tiþ tir me de bir kam çý va zi fe si gör mek te dir. Bu da Ý da re nin ka li te si ni yük selt mek te dir. O nun i çin dir ki bir il de ve bir il çe de her za man Ma li ye ci ler Va li nin, Kay ma ka mýn baþ da nýþ ma ný gi bi ol muþ lar dýr. Bu sü reç ze de le nir se (ki son ya pý lan ba zý dü zen le me ler le bü tün Ma li ye bi rim Mü dür ve Md. Yrd.la rý i le Mu ha se be ve Mil lî Em lak De net men le ri ve Þef ler ken di e þit le ri nin çok al tý na i til di ler) ça lýþ ma ba rý þý bo zu lur, bü tün ü mit ler yý ký lýr, ka li te ve ve rim li lik dü þer. Bu sebep le teþ ki lât ka nu nuy la bir lik te Ma lî Hiz met ler Sý ný fý nýn da ih das e dil me si ve hi ye rar þik ya pý i çe ri sin de bü tün den ge le rin sað lan ma sý vaz ge çil mez bir ih ti yaç ha li ni al mýþ týr. SÝZ DEN GE LEN LER Ge lir uz ma ný Ön ce lik le Ye ni As ya Ga ze te si ne Ma li ye Ça lý þan la rý nýn sý kýn tý la rý ný say fa la rý na ta þý dý ðý i çin ve Sa yýn Ya za rý na da bu ko nu yu gün de mi ne al dý ðý i çin çok te þek kür e de riz. Kos ko ca Ma li ye Ba kan lý ðý nýn hâ lâ bir teþ ki lât ya sa sý bi le yok. Hâ lâ 178 Sa yý lý KHK i le i da re e di yo ruz. Bü tün ka de me ler de ki ar ka daþ la rýn mað du ri ye ti var dýr. Ke sin çö züm Malî Hizmetler Sýnýfýnýn bir an ön ce ih das e di le rek her kes lâ yýk ol du ðu ye re gel me li dir. ma li bu De ðer li ya zar; A. Fu at ZÝM ME TOÐ LU nun ka le mi ne ve yü re ði ne sað lýk di yo rum. Dý þa rý dan bir ki þi nin gö re bil di ði bu ka dar so run lar var ken si ya sî le rin ve bü rok rat la rýn bun lar dan çok da ha faz la sý ný gör me si ni te men ni e di yor, sen di ka la rý da bi raz ça lýþ ma ya dâ vet e di yo rum. Say gý la rým la. Hü se yin He lâl ol sun doð ru sö ze da ha ne de ni le bi lir, tek li ya kat li ku rum ma li ye kal mýþ tý, bu son dü zen le me ler le ne li ya kat kal dý ne de ka ri yer... U ma rým bu yan lýþ bir gün dü ze lir, yok sa hu zur suz bir Def ter dar lýk ça lýþ ma or ta mýn da ki þi ler na sýl ça lý þa cak a ca ba? Ser pil So run sa de ce der ne ði o lan un van la rýn de ðil, der ne ði ol ma yan Mu ha se be E mek çi le ri nin (Mu ha se be Þe fi ve me mur la rý) da so ru nu dur. DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2012 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 24 ÞUBAT A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ DOSYA NO: 2010/4860 TALÝMAT. Satýlmasýna Karar verilen Taþýnmazýn Cinsi ve özellikleri: TAPU KAYDI : Büyükçekmece Tapu Sicil Müdürlüðünün tarih, 2595 sayýlý tapu kaydýna göre; Büyükçekmece il çe si, Mi mar si nan kö yü, Çöp lü ce Yo lu mev ki in de ka in, 369 a da, 1 par sel sa yý lý, 1.725,28 m 2. yü zöl çüm lü,"tar la " vas fý i le kat ir ti fa ký te sis li kar gir bi na nýn, 54/2400 ar sa pay lý, ze min kat ta (5) no.lu da i re nin ta ma mý borç lu a dý na ka yýt lý o lup kay dýn da; Ya pý ve Kre di Ban ka sý A.Þ. Le hi ne i po tek ve bu ka yýt la il gi li dos ya sý nýn sa tý þa arz þer hi kay dý bu lun mak ta dýr. NÝTELÝKLERÝ BÜYÜKÇEKMECE 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ : Ta pu kay dý ve ek li ça pý ma hal li ne tat bik e di le rek ça pý nýn ze mi ni ne uy gun ol du ðu tes bit e di len par se lin kay dýn da be lir ti len tüm sa ha sý 1.725,28 m 2.dir. Sa tý þa ko nu ta þýn maz; Bü yük çek me ce il çe si, Mi mar si nan, Ba tý köy Ma hal le si, Pi ri Re is Cad de si, Ay berk so kak, No: 12, E lit A part manýn da ka in, 369 a da, 1 no.lu par sel de ka yýt lý kar gir bi na nýn, ze min kat ta, 54/2400 ar sa pa yý na tef rik li (5) no.lu da i re nin ta ma mý dýr. A NA GAY RÝ MEN KUL: Ta þýn ma zýn bu lun du ðu par sel ü ze rin de 1 a det blok ni zam da E lit A part - ma ný o la rak ad lan dý rýl mýþ bi na bu lun mak ta dýr. Bi na ko num o la rak, Mi mar si nan mer ke zi ne 1,5 km. Çar þý mer ke zi ne 700 m. E-5 Ka ra yo lu na 500 m. me sa fe de bu lun mak ta dýr. Ya kýn çev re sin de ben zer ni te lik te or ta ge lir se vi ye si ne hi tap e den si te ler ve boþ par sel ler bu lun mak ta dýr. Sos yal a lan lar yü rü me me sa fe sin de o lup top lu ta þý ma i le u la þým ko lay lýk la ya pýl mak ta dýr. Ko nu ta þýn ma zýn bu lun du ðu bi na; 2 Bod rum + Ze min + 9 Nor mal ka tý o la rak be to nar me kar kas sis tem de in þa e dil miþ tir. Bi na tak ri bi 11 yýl lýk o lup top lam 44 ba ðým sýz bö lüm den o luþ mak ta dýr. (5) NU MA RA LI DA Ý RE: Ta pu kay dýn da bi na nýn ze min ka týn da ka yýt lý ol ma sý na kar þýn, ma hal lin de 1. kat gö rü nü mün de dir. Da i re bi na gi ri þi ne gö re sað ön ta raf ta ve ku zey do ðu cep he sin de yer al mak ta dýr. Da i re, 3 o da, sa lon, mut fak, ban yo, e be veyn ban yo, WC, an tre, hol ve bir bal kon ha cim le rin den o luþ mak ta dýr. Sa lon ve o da lar da yer dö þe me si ah þap par ke, du var lar sa ten bo ya, ta van kar ton pi ye rl i dir. Ban yo lar da ve WC de yer dö þe - me si se ra mik, du var lar se ra mik, ta van plas tik bo ya dýr. Mut fak ta yer dö þe me si ve du var lar se ra mik, ta van kar ton pi yer li o lup do lap lar la mi nat, tez gâh gra nit tir. Hol de yer dö þe me si se ra mik, du var lar sa ten bo ya, ta van kar ton pi yer li dir. Pen ce re ler PVC doð ra ma ve çift cam lý dýr. Ýç ka pý lar a me - ri kan pres, dýþ ka pý çe lik tir. Ban yo da vit ri fi ye mal ze me si o la rak kü vet, la va bo ve klo zet mev cut tur. Da i re de do ðal gaz ya kýt lý, kom bi sis tem pe tek li ka lo ri fer te si sa tý kul la nýl mak ta dýr. Sa bit port man to mev cut tur. Bal kon PVC doð ra ma i le ka pa týl mýþ týr. Brüt a la ný tak ri bi: 145 m 2, net a la ný 122,51 m 2.dir. DO LAR DÜN 1,7681 ÖN CE KÝ GÜN 1,763 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,3808 ÖN CE KÝ GÜN 2,3639 p DÜN 99,95 ÖN CE KÝ GÜN 100,50 Slim, Tür ki ye i le il gi le ni yor p DÜN 675 ÖN CE KÝ GÜN 679 DÜNYANIN EN ZENGÝN ÝÞ ADAMI CARLOS SLÝM, TÜRKÝYE'DE ÖZELLÝKLE TELEKOMÜNÝKASYON ALANINA ÝLGÝ GÖSTERÝYOR. MEKSÝKALI ÝÞADAMI, BAÞKA ALANLARDA DA YATIRIM YAPABÝLÝR. DÜN YA NIN en zen gin ki þi le ri lis te sin de 1 nu ma ra da yer a lan Mek si ka lý i þ a da mý Car los Slim He lu, dün ya nýn par la yan yýl dý zý o la rak ta ným la dý ðý Tür ki ye de ya tý rým im kân la rý ný a raþ tý rý yor. TOBB-DE ÝK Baþ ka ný Ri fat Hi sar cýk lý oð lu, Türk-Mek si ka Ýþ Kon se yi top lan tý sý i çin gel di ði Me xi co City de ge çen yýl dün ya nýn en zen gin ki þi si o la rak gös te ri len Mek si ka lý i þ a da mý Car los Slim i zi ya ret et ti. Hi sar cýk lý oð lu, gö rüþ me si nin ar dýn dan, Car los Slim in Tür ki ye ye kar þý çok il gi li ol du ðu nu ve Tür ki ye de ya tý rým im kân la rý ný a raþ týr dý ðý ný söy le di. Ki þi sel ser ve ti nin yak la þýk 70 mil yar do lar ol du ðu bil di ri len Car los Slim in Tür ki ye de ö zel lik le te le ko mü ni kas yon a la nýy la il gi len di ði ni be lir ten Hi sar cýk lý oð lu, Mek si ka lý i þ a da mý nýn ca zip o lan di ðer a lan la ra ya tý rým yap mak gi bi dü þün ce le ri nin de bu lun du ðu nu i fa de et ti. Car los Slim in Mek si ka dý þýn da 19 ül ke de te le ko mü ni kas yon a la nýn da ya tý rým la rý bu lu nu yor. Mek si ka da ki te le ko mü ni kas yon pa za rý nýn çok bü yük kýs mý ný e lin de bu lun du ran Slim in ban ka cý lýk, bi li þim ve pe ra ken de ci lik gi bi bir çok sek tör de ya tý rým la rý bu lu nu yor. Hi sar cýk lý oð lu, bu çer çe ve de Car los Slim i Tür ki ye ye dâ vet et ti ði ni, ö nü müz de ki yaz ay la rýn da bü yük bir ih ti mal le Tür ki ye yi zi ya ret e de ce ði ni kay det ti. Car los Slim i Baþ ba kan Re cep Tay - Ma li ye, tah si lat la rý il il ta kip e de cek MA LÝ YE Ba ka ný Meh met Þim þek, Tür ki ye ge ne lin de ki ver gi da i re si baþ kan la rý na, Ma li ye Ba kan lý ðý nýn al dý ðý ye ni ka rar la rý teb lið e der ken, tah si lat he def le ri nin il il ta kip e di le ce ði ni bil dir di. Ba kan Þim þek, 2012 yý lý Ver gi len dir me Top lan tý sýn da, yap tý ðý ko nuþ ma da, tah si lat he def le ri nin il il ta kip e di le ce ði ni ve bu nun ye ni bir yak la þým ol du ðu nu kay det ti. Geç miþ ten ka lan ba zý a la cak la rýn bu lun du ðu nu ha týr la tan Þim þek, bu a la cak la ra i liþ kin he def ler ve ri le ce ði ni söy le di ve Ki mi si ne yüz de 30, ki mi si ne yüz de 20, a ma or ta la ma yüz de 24 lük bir per for mans bek li yo ruz. Bu ko nu nun ta kip çi si o la ca ðýz de di. Þim þek, ver gi Ya pý la cak da ha çok þey var ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, Av ru pa lý la rýn, E u ro Böl ge si nin borç kri zi nin çö zü mü ko nu sun da ba zý i ler le me ler kay det ti ði ni an cak fi nan sal is tik ra rý sað la mak i çin da ha ya pý la cak çok þey ol du ðu nu söy le di. Av ru pa da bü yü me nin de ge rek li ol du ðu nu i fa de e den O ba ma, çün kü Av ru pa e ko no mi si nin bü yü me si nin ABD e ko no mi si i çin de et ki le ri o la ca ðý na dik ka ti çek ti. Was hing ton / a a ta hak ku kun da da yüz de 90 ýn ü ze rin de o ran lar is te dik le ri ni be lir te rek, yüz de nin al tý na dü þen ver gi da i re le ri nin ya kýn in ce le me ye a lý na ca ðý ný ve per for mans za yýf lý ðý nýn ne re den kay nak lan dý ðý nýn a raþ tý rý la ca ðý ný söy le di. Tür ki ye nin güç lü bir to par lan ma sü re ci ne gir di ði ni kay de den Þim þek, Ka sým a yýn dan bu ya na ca rî a çý ðýn da ral dý ðý ný, Tür ki ye e ko no mi si nin yu mu þak i niþ sü re ci ne gir di ði ni söy le di. Ba kan Þim þek, yurt i çin de ki ön cü gös ter ge le re ba kýl dý ðýn da, iç ta lep te ki ya vaþ la ma nýn a çýk ça gö rül dü ðü nü, bi raz fre ne ba sýl dý ðý ný kay det ti. Þim þek, dýþ þok la ra kar þý ma nev ra a la ný nýn bu lun du ðu nu da i fa de et ti. Mar din / a a yip Er do ðan i le gö rüþ tü re cek le ri ni bil di ren Hi - za lan ma sý ný is te di. Me xi co City / a a sar cýk lý oð lu, Mek si ka lý i þ a da mý nýn Tür ki ye yi par la yan bir yýl dýz o la rak ta ným la dý ðý ný söy le di. Hi sar cýk lý oð lu, Car los Slim in Tür ki ye ve Mek si ka nýn ö nü müz de ki 10 yýl i çin de kur duk la rý dü ze ni boz maz lar sa ge liþ mek te o lan de ðil, ge liþ miþ ül ke ka te go ri si ne gi re cek le ri ni söy le di ði ni ak tar dý. Hi sar cýk lý oð lu, dün ya ça pýn da söz sa hi bi ol mak i çin Mek si ka i le a lýþ ve riþ ya pýl ma sý ge rek ti ði ni be lir te rek, Tür ki ye i le Mek si ka a ra sýn da ti ca re tin art tý rýl ma sý i çin en gel le rin kal dý rýl ma sý ve ser best ti ca ret an laþ ma sý nýn bir an ön ce im - Car los Slim He lu 10 yýl ge ri ye dö nük kart a i dat la rý a lý na bi le cek ntü KE TÝ CÝ Hak la rý Der ne ði, Yar gý tay dan ge len se vin di ri ci ha be ri kre di kar tý kul la ný cý la rýy la pay laþ tý. Es ki den ge ri ye dö nük 2 yýl o lan kre di kar tý a i dat la rý 10 yýl ge ri ye dö nük o la rak a lý na bi le cek. Kre di kar tý a i dat la rý ný ge ri al mak is te yen le re Der nek yar dým cý o la cak. Yar gý tay ýn tü ke ti ci le ri se vin di ren bir ka ra ra im za at tý ðý na dik kat çe ken Tü ke ti ci Hak la rý Der ne ði yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Yar gý tay 13. Hu kuk Da i re si nin bir u yuþ maz lýk la il gi li ver di ði 2011/4736 e sas 2011/11579 sa yý lý ka nun ya rý na boz ma ka ra rý u ya rýn ca, kre di kart la rýn dan yýl lýk ü ye lik a i da tý tah sil e dil me si nin hak sýz þart ni te li ðin de ol du ðu ve ge ri ye dö nük o la rak 10 yýl bo yun ca ta lep e di le bi le ce ði sa bit ol du. THD ye gö re em sal ni te li ðin de ki bu ka rar u ya rýn ca, bun dan böy le tü ke ti ci ler ban ka la rýn al dý ðý yýl lýk kre di kar tý kul la ným üc re ti ke sil me si ne kar þý 10 yýl ge ri ye dö nük tüm ke sin ti le ri ta lep e de bi le cek ler. bil gi si ne yer ve ril di. BAÞ BA KAN Yar dým cý sý A li Ba ba can, e ko no mik kriz le bir lik te si ya sî ka rar al ma me ka niz ma sý nýn bir çok ül ke de so run lu ol du ðu nun or ta ya çýk tý ðý ný be lir te rek, Bir çok ül ke de ma lî ön lem ler ve ya pý sal re form la ra a ci len ih ti yaç du yu lu yor. Bu da sa de ce o ül ke ler de va tan daþ la rýn güç lü bir sa hip len me duy gu suy la müm kün de di. Baþ ba kan Yar dým cý sý Ba ba can, G-20 Ma li ye Ba kan la rý Top lan tý sý i çin bu lun du ðu Mek si ka nýn baþ þehri Me xi co City de, U lus la ra ra sý Fi nans En si tü tü sü (I IF) ta ra fýn dan dü zen le nen top lan tý la rýn ar dýn dan ve ri len ak þam ye me ði ne ko nuþ ma cý o la rak ka týl dý. Ba ba can, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, ön ce lik le ka tý lým cý la ra Tür ki ye nin mak ro e ko no mik gös ter ge le ri ve hü kü me tin son yýl lar da ger çek leþ tir di ði sos yal ve e ko no mik re form lar p Ali Babacan: Bir çok ül ke de ma lî tedbirlere ih ti yaç var hak kýn da bil gi ver di. Bu yýl yüz de 4 ci va rýn da bir bü yü me ön gör dük le ri ni di le ge ti ren Ba ba can, yi ne yüz de 8-9 luk bü yü me ye ri ne bu yýl ih ti yat lý dav ran ma yý seç tik le ri ni ve bü yü me yi sür dü rü le bi lir kýl ma yý is te dik le ri ni söy le di. Ba ba can, Tür ki ye de ge lir da ðý lý mý nýn da hýz la dü zel di ði ni, zen gin le fa kir a ra sýn da ki u çu ru mun a zal dý ðý ný ve ül ke de or ta sý ný fýn bü yü dü ðü nü ak tar dý. Kü re sel e ko no mi de ki ge liþ me le re de de ði nen Ba ba can, e ko no mik kriz le bir lik te si ya sî ka rar al ma me ka niz ma sý nýn bir çok ül ke de so run lu ol du ðu nun or ta ya çýk tý ðý ný söy le di. Ba ba can, Bir çok ül ke de ma lî ön lem ler ve ya pý sal re form la ra a ci len ih ti yaç du yu lu yor. Bu da sa de ce o ül ke ler de va tan daþ la rýn güç lü bir sa hip len me duy gu suy la müm kün de di. Me xi co City / a a ÝMAR DURUMU : Büyük çek me ce Be le di ye Baþ kan lý ðý, Ý mar ve Þe hir ci lik Mü dür lü ðü nün ta rih, sa yý lý ya zý sý na gö re; Bü yük çek me ce il çe si, Mi mar si nan, Ba tý köy Ma hal le si, 369 a da, 1 no.lu par sel, 1/1000 öl çek li Mi mar si nan Re viz yon Ý mar Pla nýn da, Hmax= 12,50 m (4 kat) ya pý laþ ma þar tý i le "Ko nut" a la nýn da kal dý ðý be lir til miþ tir. KIYMETÝ : tarihinde bilirkiþilerce ,00 - TL. Deðer takdir edilmiþtir. Birinci Satýþ günü : 06/04/ :00-11:10 Saatleri arasýnda Ýkinci Satýþ günü : 16/04/ :00-11:10 Saatleri arasýnda BÜYÜKÇEKMECE 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Adresinde 1)- Açýk artýrma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç - han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la Yu ka rý da ya zý lý yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Ý kin ci ar týr ma nýn res mi ta ti le rast la ma sý ha lin de ta ti lin bi ti mi ni iz le yen ilk iþ gü nü ay ný yer de ve ay ný sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya pý - la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek - tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te - ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe - vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta - le bi dü þe cek tir. 2)- Artýrmaya iþtirak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de na kit ve ya bu mik tar ka dar bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is - te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Sa týþ tan Mü te vel lit Bin de 4,95 i ha le dam ga res mi, % 1 KDV i le 1/2 ta pu harç ve mas raf la rý A lý cý ya, 100,00 TL i çin Yüz de 2 a þan ký sým i çin Yüz - de 1 Tel la li ye res mi sa tý cý (borç lu ya) a it o la cak týr. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3)- Ýpotek sahi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa - iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la - zým dýr. Ak si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4)- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar - lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5)- Þartna me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve - ril di ði tak tir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6)- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin Þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma - la rý i lan o lu nur (Ýc. Ýfl. K. 126) Yö net me lik Ör nek No: 27 (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Ad la rý na teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re ga ze te i la ný teb li gat ye ri ne ge çer li dir. B: 11960

9 Y GÖRÜÞ 26 ÞUBAT 2012 PAZAR 9 Çaðýnýn hükümdarlýðýndan, çað açan Fatih olma yoluna giden sýr Müj de ler le ge len fe tih, Kons ta niy ye yi a çan Fa tih ü ze ri ne ha di se nin ger çek leþ ti ði an dan bu gü ne ni ce gü zel ke lâm e dil miþ, ka lem ler den in ci ler di zil miþ, nað me ler le ruh la ra sü zül müþ tür. Hal bu ki bil di ði miz bir þe yin tek ra rý be þe rî fa a li yet ler i çin ço ðu za man ge çer siz dir, u san dý rýr. Ne var ki, bu ha di se de ah val ter si ne iþ ler. O ru hu han gi ve sa i tin yar dý mýy la ya ka la sak tek ra rýn dan haz a lý rýz. Kâh Ak þem sed din in þah sýn da fet hin ma ne vî mi ma ri si nin þa hi ka la rýn da ge zi nir, kâh Fa tih in o sar sýl maz i de a li nin zir ve le ri ne u la þýr, ba zen de U lu bat lý Ha san mi sa li, sur la ra bay rak di ke riz. Fe tih ne sa de ce Fa tih in de ha sý nýn ü rü nü, ne tek ba þý na ev li ya du â ve göz yaþ la rý nýn ve ne de ci had yo lun da ga zi lik ve þe ha de ti en yü ce ma kam bi len as ker le rin dir. Fe tih kül li yen bü tün bu un sur lar dan mü rek kep ve im ti zaç et miþ bir ha ti me dir. Top ka pý dan i çe ri gi ren Fa tih e "Pa di þa hým bu þeh ri bi zim du â la rý mýz sa ye sin de al dýn" di yen der vi þe pa di þa hýn "Sen de bu ký lý cýn hak ký ný u nut ma" de me si ne ka dar mâ ni dar dýr. 21 ya þýn da ça ðýn fa ti hi ol ma ün va ný na u laþ mak i çin ço cuk lu ðun dan bu ya na çok sý ký bir ter bi ye den geç me si lâ zým dýr ki ni ha yet öy le de ol muþ tur. Ter bi ye nin e lif ba sý na o na ve ri len i sim le baþ lan mýþ týr. Hz. Mu ham med den (a.s.m.) mül hem ve say gý ni þa ne si o la rak ga lat o la rak ta ký lan Meh med is min de, Pey gam be rimize (asm) lâ yýk üm met ve o müj de ye maz har ol sun du â sý ve ni ye ti nin iz le ri ni bul mak müm kün dür. Son ra doð du ðu ev ve mu hi tin ve ilk mu al li mi o lan an ne ve da dý sý nýn tel kin le riy le ga za ve ci had i de a liy le þe kil le nen ki þi li ði Ba ba 2. Mu rad ýn plân ve prog ra mýy la ka rak ter ký va mý na u laþ mýþ týr. Os man lý pa di þah la rý nýn þeh za de san cak la rý na çý kýp dev let iþ le rin de ye tiþ ti ril me si ge le ne ði ö te denbe ri bir dev let te a mü lü dür. An cak o nun bun dan da ha faz la sý ný ya pýp ken di rý za sýy la taht tan çe ki le rek, 12 ya þýn da ki oð lu nu ba þa ge çir me si as lýn da bir ba ký ma fet hin ilk a dý mý dýr. Ev lâ dýn yo lu nu aç mak, o na tam gü ven mek dev let iþ le rin de er ken den pi þi rip, o to ri te si ni ka bul et tir me ye im kân ve ren bir an la yýþ týr bu. (A ra ba sý nýn a nah ta rý ný bi le ço cu ðu na ver mek ten kor kup son ra da bu na sýl yu va ku rup ev i da re e de cek di ye ser ze niþ te bu lu nan ba ba la rýn ku la ðý çýn la sýn.) Pa di þa hý böy le bir ter ci he i ten a sýl sa ik Ha cý Bay ram-ý Ve li den al dý ðý be þa ret tir. Oð lu nun, ge le ce ðin Fa ti hi o la ca ðý ný öð ren miþ tir. Ken di si de ken din den ön ce ki bü tün Ýs lâm hü küm dar la rý gi bi bu sev day la sev da lan mýþ týr. So rar mür þi di ne; "A ca ba bu þe re fe na il o la cak mý dýr?" Ge len ce vap pa di þah a çý sýn dan men fi dir ger çi, a ma ay ný za man da mes rur e di ci, ü mit ve ri ci dir. Ýs tan bul un fet hi ni ne sen ne de ben gö re me ye ce ðiz, lâ kin þu be nim kö se (Ak þem sed din) i le be þik te ki þu þeh za de ye na sip o la cak de miþ tir ko ca ve li. O hal de bun dan böy le bir ba ba o la rak ken di si ne dü þen va zi fe; þeh za de si nin mad dî ve ma ne vî yön den tam mü ceh hez ve hü küm dar lý ðýn bü tün rü kün le ri ni lâ yý kýy la ye ri ne ge ti re cek þe kil de ye tiþ me si ni sað la mak týr. Dev rin en seç kin ho ca la rý na, â lim le ri ne tes lim e di lir kü çük þeh za de. 'E ti senin ke mi ði benim' ka bi lin den. Ho ca sý Mol la Gü ra ni nin ta le be si nin tem bel lik toz la rý ný sil ke le mek i çin her da im ka pý ar ka sýn da ký zýl cýk so pa sý bu lun dur ma sý nýn a sýl se be bi ba ba nýn sý ký tem bih ve ö ðüt le rin den do la yý dýr. Bu bü yük â lim, þeh za de nin sa de ce Kur ân ve tef sir ho ca sý ol mak la kal maz, o nun feth-i mü bin uð ru na fe da et ti ði uy ku la rý na ve e mek le ri ne uy gun bir ce re yan ve rir. Â lim lik ve ci han gir lik yet mez, ay ný za man da ehl-i kalb ve fe ra set sa hi bi ol ma lý dýr ki feth-i mü bin o na na sip ve mü yes ser ol sun. Ma ya tu tun ca ge ri si ko lay dýr ve öy le de ol muþ tur. Bun dan son ra sý baþ dön dü rü cü hýz la ge li þir. A rap ça, Fars ça, La tin ce, Sýrp ça ve Yu nan ca ol mak ü ze re beþ di li li sa nýn bü tün in ce lik le ri ne va kýf o la rak öð re nir. Harp ve as ker lik sa na tý ný, dev let ve si ya set tec rü be si ni ka zan dý ran ilk ho ca sý Ve zir Za ða nos Pa þa dýr. Mol la Zey rek, Tem ci doð lu, Ka sap za de Ýb ra him, Mol la Ý yas, Çe le bi za de Meh met, Mol la Hüs rev, Ho ca za de Mus li hid din gi bi â lim le rin kat ký la rýy la di nî i lim le rin ta ma mýn dan, Ta rih fel se fe si ne, e de bi yat, coð raf ya, ma te ma ti ðe ha sý lý bü tün i lim le re ke mal nok ta da va kýf ol muþ tur. E ði ti min de dik kat çe ken ö nem li bir ay rýn tý i se Ý tal yan ve Rum ho ca lar dan da ders al mýþ ol ma sý dýr. 15. yüz yýl da il mi ta as su bun pen çe sin de ki Av ru pa nýn ya ný ba þýn da böy le bir hoþ gö rü ye sa hip o lun ma sý da ay rý bir üs tün lük tür. Bu an la yýþ fe tih ha zýr lýk la rýn da da ken di ni gös te rir. Top dö kü mün de gö rev len dir di ði Sa ru ca Sek ban ve Mi mar Mus li hid din in ya nýn da bir Ma car Ur ba nýn var lý ðý bun dan do la yý dýr. Fa tih ta ri he ay ný za man da mu cid pa di þah o la rak da geç miþ tir. Ha van to pu nu i cad et miþ, Þa hî a dý ve ri len sur la rý par ça la ma gü cü ne sa hip ilk bü yük top lar dök tür müþ, ilk ro ket ve ilk zýrh lý ge mi ör nek le ri ni uy gu la ma ya koy muþ tur. San ki fan tas tik bir film kah ra ma nýn dan bah se der gi bi ol sak da bi li yo ruz ki, bu ne film ne de ha yal ü rü nü dür. Ger çe ðin ta ken di si dir. Ýn sa nýn ken di si ne ve ri len ka bi li yet ler top la mý ný kâ mil ma na da iþ let me siy le na sýl yük se le bil di ði nin mü þah has bir ör ne ði dir Fa - ÝS TAN BUL U FET HE DEN YE NÝ ÇE RÝ YE GA ZEL tih. Bir ke re sin de: Be nim kud re ti min u laþ tý ðý ye re on la rýn ha yal le ri bi le ye ti þe mez" de me si e na ni ye ti nin de ðil, in ti sa býy la ke mal bul muþ bir i ma nýn þah sýn da ga ye-i ha yal de ni len dâ vâ ya dö nüþ me si nin gay ri ih ti ya ri dil den dö kü lü þü dür. ÝS TAN BU L'U FET HE DEN FA TÝH, FA TÝ HÝ FET HE DEN Ý SE AK ÞEM SED DÝN DÝR Pa di þah 2. Meh med i Fa tih ol ma vas fý na e riþ ti ren ve yu ka rý da say dý ðý mýz do na ný mý kal bi bir ter bi ye i le va sat nok ta da kul lan dýr ma ma ha re ti ni ka zan dý ran, feth-i mü bi ni ku la ðý na her fýr sat ta fý sýl da ya rak ma ne vi ya tý nýn ký rýl ma sý na mü sa a de et me yen; Ci ha da var, ben de se nin bi le ge lü rüm de yip, des te ði ni bir an ol sun bi le e sir ge me yen bir yü ce in san dýr o. Ni ce dev let le re ka fa Vur pen çe-i a li de ki þem sir aþ ký na, Gül bang-i as ma ni tu tan pir aþ ký na, Ey leþ ker-i mü fet te hü l -eb vab vur bu gün Feth-i mü bi ni za min o teb þir aþ ký na, Vur deyr-i küf rün üs tü ne rekz-i hi lâl i çin, Gel miþ bu þeh sü var-i ci han gir aþ ký na, Düþ sün çe len gi Rum un, e ðil sün ser-i Frenk, Vur Türk ü gön de ren yed-i tak dir aþ ký na, Son sav le tin le vur ki a çýl sýn bu sur lar Fecr-i hü cum i çin de ki tek bir aþ ký na Ve zir li ði ne den ka bul et me di? Afa can bir ço cuk o lan Fa ti h'i ilk ter bi ye e den ve ha ya ta ha zýr la yan Mol la Gü ra ni Haz ret le ri ne Fa ti h'in hür me ti son suz dur. Yap tý ðý hiz met le re mü kâ fe ten o nu ve zir lik ma ka mý na ge tir mek is ter. Mev cut hi ye rar þi nin ter si ne dý þa rý dan ya pý lan bu a ta ma dan do la yý, bu ma ka mý bek le yen çok ki þi nin ö nü ne ge çi le ce ði, bu nun da i da re ci ler de ki þev ki ký ra ca ðý, bundan da a sýl za ra rý yi ne pa di þa hýn gö re ce ði ni söy le ye rek ka bul et mez. Fa kat o il mi ye sýn fý nýn bü tün pa ye le rin de sý ra sýy la gö rev a lýr. Ka zas ker lik, mü der ris lik ve Bur sa ka dý lý ðý ve en ni ha yet 4. Os man lý Þey hü lis lâ mý ol muþ tur. Bir a ra Mý sýr 'da i ka met et miþ se de Fa ti h'in göz yaþ la rý i çin de yaz dý ðý mek tup lar, ri ca ve min net ler ü ze ri ne tek rar ge ri dö ner. Sa ray dan u zak kal ma yý bay ram zi ya re ti da hil ol mak ü ze re pren sip ha li ne ge tir me si, ve zir le re is miy le hi tap et me si gi bi ta výr la rý dik kat çe ki ci dir. Ce na ze na ma zý ný va si ye ti ü ze re 2. Ba ye zid kýl dýr mýþ týr. Kab ri Fýn dýk za de du ra ðý nýn bi ti þi ðin de ken di yap týr dý ðý mü te va zi ca mi ö nün de dir, kim bi lir? Ba kýp gör me den yüz ler ce kez ö nün den ge çil miþ tir. tu tan bü yük cen gâ ver o la cak, a ma ay ný za man da a dil o lup zul met me ye cek, il mi mü nâ za ra la ra ka tý lýp ho ca la rýy la fi kir mü ta lâ a sýn da bu lu na cak, a ma e na ni yet sa hi bi ol ma ya cak, ik ti da rý nýn þa hi ka sýn day ken der viþ meþ rep o lup bun la ra meyl et me ye cek; Bir þa ha kul ol dum ki ci han o na ge da dur de me þu u ru na e ri þe cek ký va ma ge ti re cek ke mâ lâ tý doz doz þý rýn ga e den bir ma ne vi yat-ý a me li yat-ý cer ra hiy ye nin ha zýk bir he ki mi dir. En gü ven di ði, il min den ve bað lý lý ðýn dan þüp he et me di ði dev let ve i lim a dam la rý nýn tö kez le yip ü mit siz li ðe düþ tü ðü an da sar sýl maz bir ü mit le ya nýn da hep o var ol muþ tur. Ni ha yet sa bah la ra ka dar göz yaþ la rý i çin de dal dý ðý mu ra ke be den fe tih sa ba hý ný müj de le yip as ke re hü cum em ri ni ver me si ni tav si ye e den de o dur. Pa di þa hý düþ mek ü ze re ol du ðu ü mit siz lik ve ha ta gir dap la rýn dan bir söz le çe kip çý ka ran da yi ne o: Sen se ni sa ir halk gi bi zan net me ye sin. Is lâh-ý mem le ket ten gay rý nes ne ye iþ ti gal gös ter me ye sün de yip u ya ran. Ýþ te bu yüz den dir ki hük müy le dün ya yý tit re ten Fa tih in mür þi di kar þý sýn da boy nu bü kük tür. Bu pîr e hür me tim ih ti yar sýz dýr ya nýn da he ye can la ný rým el le rim tit rer. Sa ir þeyh le rin i se be nim ya ný ma gel dik le rin de el le ri tit rer de mek ten ken di ni a la maz. Fe tih gü nü sur lar dan i çe ri gir me þe re fi ni de ho ca sýy la pay la þýr. Or du yu is tik bal e den Bi zans yer li a ha li si nin yaþ lý lý ðýn dan ö tü rü pa di þa hý o sa nýp çi çek de met le ri ni u zat ma la rý na gü le rek; Her ne ka dar pa di þah ben i sem de fet hin ger çek sa hi bi o dur" de yip te vec cü hü yi ne o na yö nelt me si bu yüz den dir. Fe tih se vin ci ne mür þi di ni or tak et mek ten de yi ne bü yük haz du yar Fa tih: Bu fe rah ki ben de gö rür süz, yal nýz bu kal a fet hi ne de ðül dür. Ak þem sed din gi bi bir a ziz be nim za ma ným da ol du ðu na se vi ni rim" de miþ tir. Ak þem sed din, Fa tih in bun dan son ra da ci han gir lik mis yo nu nu de vam et tir me sin de en et ki li bir a mil dir. Pa di þa hýn tac ve taht tan fe ra gat e dip di zi di bin de bir der viþ ol ma te þeb bü sü nü dur dur mak i çin, "Se nin ye rin sa lik ol ma de ðil ma lik ol ma ma ka mý dýr" der. De mek le de kal maz bu e ði li min ö nü nü al mak i çin sýr ra ka dem ba sar an sý zýn. Ön ce Ta rak lý son ra Göy nü ðe yer le þir. Me kân dan u zak lý ðýn ne e hem mi ye ti var. O ra dan da ma ne vî des tek ve du â la rý ný e sir ge mez ko ca Pîr. Ha sý lý Ýs tan bul u fet he den ko mu tan gü zel dir. Böy le gü zel in san lar i çin de ye tiþ ti ði i çin, se bep le rin te si ri ni at la ma dan her bi ri nin hak ký ný ve re rek tam bir se lâ hi yet ve hü küm ran lýk la do nan dý ðý i çin. Gü zel dir; bu nu ken di ka bi li ye ti bil me yip Al lah ýn bir lüt fu ve na si bi ol du ðu bi lin cin den gaf let et me di ði i çin gü zel dir: Ý lâ-yý ke li me tul lah san ca ðý ný þe ref le ta þý dý ðý i çin. Ým ti sa li ca hid-ü fil lah o lup dur niy ye tüm. Din-i Ýs lâ m'ýn mü cer red gay re ti dür gay re tüm. En bi ya vü ev li ya ya is ti na dum var be nüm Lütf -i Hak tan dur he man üm mid-i feth-u nus re tim. Nefs ü mal i le n o la kýl sam ci han da ic ti had Ham dü lil lah var ga za ya sad he za ran rað be tüm Ey Mu ham med mu 'ci zat-ý Ah med-i Muh tar i le U ma rum ga lib o la a da-yý di ne dev le tüm Sö zün bit ti ði yer dir bu ra sý. Ni ye ti böy le o la na nus re tin hýz la gel me si nin mu kad der ol ma sý þa þý la cak bir þey de ðil dir. Ve o nun as ke ri de gü zel dir. Bu ruh ve an la yýþ la do nan mýþ, en üs tün harp tek nik le riy le e ði til miþ, ga za ve ci had i de a liy le ya nýp tu tuþ muþ, gü cü nü Al lah ýn as la ný Hz. A li den, müj de yi ve des te ði Hz. Pey gam ber den (asm), ma ka mý ecr ve mü kâ fa tý þe hid lik ve ga zi lik le Ce nâb-ý Er ha mür ra him inden a lan bir or du ya ne Hay be r'in ka pý sý da ya nýr, ne Kons tan ti no po lis in. Bun dan son ra sý te fer ru at týr. Ýs mi ha U lu bat lý Ha san ol muþ, ha Ba la ban Ça vuþ, E zi ne li Yah ya Ça vuþ ya da Sey yit On ba þý. Ne fark e der? Her bi ri bu ru hu ya þa tan sem bol i sim ler dir. Su ra çý kan U lu bat lý dýr, de ðil dir in ne ö ne mi var? Ya da za ten su ra bay rak dik mek bir ef sa ne dir de me nin. Mil let ha fý za sýn da yer le ri kah ra man lýk ni þa ne si o la rak tap ta ze ya þar gi der. Hem Lil lah i çin ol ma yan han gi dâ vâ uð ru na bel ki de hiç o tu ra ma ya cak la rý, se fa sü re me ye cek le ri bir þeh rin maz gal la rýn da, si per le rin de, sur la rýn da yað lý kat ran lar, ko ca ka ya lar, güç lü düþ man or du su ü ze ri ne yað mur gi bi ya ðar ken, can pa za rý na çý kýp ser den geç me nin i za hý na sýl ya pý lýr? Biz bu nu an lat mak tan a ci ziz. Cen gin, ne aþ ký na ya pýl dý ðý ný an la mak ve bir neb ze ol sun o ru hu ya ka la mak i çin si ze tav si yem, a þa ðý da ki þi i rin sa týr la rý a ra sýn da kay bol mak. Hat ta bu nun la da ye tin me yip en ya kýn bir u la þým la nað me le re bü rün müþ ha liy le meh ter mar þý o la rak din le mek. Ken di yap týr dý ðý ü ni ver si te ye im ti han sýz ka bul e dil me yen pa di þah SAHN-I Se man Med re se si fe tih ten son ra ku ru lan ilk ü ni - ver si te dir. Fa tih'in ku ru cu su ol du ðu ü ni ver si te de ken di si ne bir o da tah sis e dil me si ni is ter. Mü der ris ler ku ru cu da ol sa, ne ta le be ve ne de pro fe sör pa ye si ol ma dý ðý i çin im ti ha na gir me den bu nun müm kün o la ma ya ca ðý ný söy ler ler. Pa di - þah te red düt süz diz çö ker ve her branþ tan ya pý lan ye ter li lik sý na výn dan son ra an cak ü ni ver si te de ki o da sý na yer le þir. Akþemseddin Mahallesinin hikâyesi BUGÜN Ýs tan bul Em ni ye ti nin de i çin de ol du ðu iþ lek cad de ve yo ðun yer le þim le çev ri li Ak þem sed din Ma hal le si nin ku - rul ma sý nýn da bir hi kâ ye si var. Fe tih ten son ra ki üç gün i çin - de göz den kay bo lur Ak þem sed din. A rar lar, so rar lar en ni ha - yet E dir ne ka pý ci va rýn da bir o da cýk ta uz le te çe kil miþ bu lur - lar. Bü yük â lim o ra ya bir mes cid yap tý rýr ve Ýs tan bul da bu - lun du ðu sü re ce de hep bu ra da i ka met e der. Fet hin ma ne vî mi ma rý o has sas va zi fe de en ön saf lar da dýr. An cak gö rev bi ti min de tek rar as lî ma ka mý na dön müþ tür. Ýþ te on lar dur - ma sý ge rek ti ði ye ri i yi bil dik le ri i çin de ay rý ca bü yük tür ler.

10 10 26 ÞUBAT 2012 PAZAR SPOR Y ARENADA DERBÝ ATEÞÝ ÞÝKE DAVASINDA 7 TAHLÝYE SEVÝNCÝ SÜ PER LÝG'DE BU GÜN G.SA RAY VE BE ÞÝK TAÞ TÜRK TE LE KOM A RE NA'DA KAR ÞI - LA ÞA CAK. SA AT 19.00'DA BAÞ LA YA CAK DEV MA ÇI FI RAT AY DI NUS YÖ NE TE CEK. SÜ PER Lig'in 28. haf ta sý bu gün der bi ma ça sah ne o la cak. E ze li ra kip ler Ga - la ta sa ray i le Be þik taþ, Türk Te le kom A re na'da kar þý kar þý ya ge le cek. Sa at 19.00'da baþ la ya cak der bi yi FI FA ko - kart lý ha kem Fý rat Ay dý nus yö ne te cek. Ay dý nus'un yar dým cý lýk la rý ný Ser kan Ok i le A leks Taþ çý oð lu ya pa cak. Dev ma çýn 4. ha ke mi i se Ay te kin Dur maz. Sü per Lig'de ge ri de ka lan 27 haf ta so - nun da 60 pu an top la yan Ga la ta sa ray, en ya kýn ta kip çi si Fe ner bah çe'nin 6, Be þik taþ'ýn i se 11 pu an ö nün de li der du rum da bu lu nu yor. Ü çün cü sý ra da ki Be þik taþ'ýn i se 49 pu a ný var. Se zo nun ilk ya rý sýn da Fi ya pý Ý nö nü Sta dý'nda oy na nan maç 0-0 bit miþ ti. GA LA TA SA RAY CEP HE SÝ Sa kat lý ðý ne de niy le bir sü re dir ta kým - dan ay rý o lan, Be þik taþ der bi si ön ce si du - ru mu me rak la bek le nen Jo han El man - der'in dün ta kým la ça lýþ ma la ra da hil ol - ma sý tek nik he ye tin yü zü nü gül dür dü. Ga la ta sa ray ta ký mý nýn en gol cü fut bol cu - su du ru mun da ki Ýs veç li fut bol cu, sað lýk e ki bi nin yo ðun ça lýþ ma la rý so nu cun da bu gün kü der bi mü ca de le sin de oy na ya bi - le cek du ru ma gel di. Ay rý ca, An tal yas por ma çýn da kýr mý zý kart gör me si nin ar dýn - dan PFDK'dan 3 maç ce za a lan Mi lan Ba ros'un da ce za sý bit ti. An tal yas por mü - ca de le si nin ar dýn dan Ga zi an teps por, Kay se ris por ve Mer sin Ýd man yur du maç la rýn da ce za sý ne de niy le oy na ya ma - yan Ba ros, Be þik taþ kar þý sýn da tek nik di - rek tör Fa tih Te rim'in al ter na tif le ri a ra sýn - da yer a la cak. Ga la ta sa ray'da Be þik taþ der bi si ön ce si sa kat ve ce za lý o yun cu bu - lun mu yor. Ga la ta sa ray'ýn der bi ma ça, Mus le ra, E bo u e, Se mih Ka ya, Uj fa lu si, Ha kan Bal ta, En gin Bay tar, Me lo, Sel çuk Ý nan, Em re Ço lak, Ne ca ti A teþ ve El man - der (Ba ros) 11'i i le baþ la ma sý bek le ni yor. BE ÞÝK TAÞ CEP HE SÝ Be þik taþ ise, ra ki biy le a ra sýn da ki pu an far ký nýn da ha da a çýl ma sý ný is te mi yor. Haf ta i çi U E FA Av ru pa Li gi'nde Por te kiz e ki bi Bra ga'yý e le ye rek 3. tu ra yük se len ve ö nem li bir mo ral ka za nan Be þik taþ ta ký - mý, li der Ga la ta sa ray'la a ra sýn da ki 11 pu - an lýk far ký a zalt ma nýn he sap la rý ný ya pý - yor. Türk Te le kom A re na'da ya pý la cak kar þý laþ ma da ta raf tar des te ðin den de yok sun o la cak si yah-be yaz lý lar, ga li bi yet du ru mun da Ga la ta sa ray'la a ra sýn da ki pu - an far ký ný 8'e in di re cek, ye nil gi ha lin de i se fark 14 pu a na yük se le cek. Ga la ta sa ray'la oy na na cak der bi mü ca de le si ön ce si Be - þik taþ'ta ek sik fut bol cu la rýn çok lu ðu dik - ka ti çe ki yor. Si yah-be yaz lý e ki bin en et ki li fut bol cu la rýn dan Ma nu el Fer nan des, son oy na nan Genç ler bir li ði ma çýn da sa rý kart gö re rek der bi de ce za lý du ru ma dü þtü.be - þik taþ'ýn der bi maç ta sa ha ya Cenk Gö - nen, Ýb ra him To ra man, Si vok, E ge men Kork maz, Ek rem Dað, Ve li Kav lak, Ernst, Ne cip Uy sal, Qu a res ma, Si ma o ve Al me - i da 11'i i le çýk ma sý bek le ni yor. Derbiye 2 bin 553 güvenlik ordusu Fenerbahçe'nin efsanevî futbolcularýndan ve kulübün altyapý sorumlusu Cemil Turan Metris Cezaevinden çýkýþýnda aile yakýnlarý tarafýndan karþýlandý. FOTOÐRAF: A.A AZÝZ YILDIRIM'A OYBÝRLÝÐÝYLE TAHLÝYE ÇIKMADI Dört büyük kulübün kendi arasýnda yaptýðý anlaþma gereðince, konuk Beþiktaþ'ýn taraftarlarý stada alýnmayacak. Biletlere ilgi büyük, 52 bin 600 kapasiteli Türk Telekom Arena'nýn derbide tamamen dolmasý bekleniyor. SÜPER Lig'de Ga la ta sa ray i le Be þik taþ a ra sýn da bu gün ya pý la cak der bi ye med ya bü yük il gi gös te ri yor. Türk Te - le kom A re na'da sa at 19.00'da baþ la ya - cak dev maç i çin Tür ki ye Spor Ya zar - la rý Der ne ði'ne (TSYD) yo ðun bi çim - de ak re di tas yon baþ vu ru su ya pýl dý. Der bi yi ba sýn tri bü nün ka pa si te si o ra - nýn da 4'ü ya ban cý 285 ga ze te ci i le sa ha i çin de 100'e ya kýn fo to mu ha bi ri nin ta kip e de ce ði, ba sýn tri bü nü ne ya pý lan bir çok baþ vu ru nun i se ký sýt lý ka pa si te ne de niy le ge ri çev ril di ði a çýk lan dý. GÜVENLÝK ÜST DÜZEYDE Ga la ta sa ray i le Be þik taþ a ra sýn da ya - rýn oy na na cak der bi maç ta top lam 2 bin 553 gü ven lik gö rev li si gö rev ya pa - cak. Kar þý laþ ma ön ce si, sý ra sý ve son - ra sýn da gü ven li ði sað la mak ü ze re 1200 ö zel gü ven lik gö rev li si ve 1333 po li sin gö rev ya pa ca ðý bil di ril di. Kar þý laþ ma ön ce sin de stat ve çev re sin de sa at 15.00'den i ti ba ren ted bir ler a lý na cak, stat ka pý la rý i se sa at 16.00'da a çý la cak. BEÞÝKTAÞ TARAFTARI YOK Der bi ye ko nuk Be þik taþ lý ta raf tar lar Türk Te le kom A re na'da ta kým la rý ný des tek le ye me ye cek. Dört bü yük ku lü - bün yap tý ðý an laþ ma ge re ðin ce, si yahbe yaz lý ta raf tar lar sta da a lýn ma ya cak. BÝLETLER TÜKENÝYOR Der bi ye ev sa hi bi Ga la ta sa ray lý ta - raf tar lar bü yük il gi gös te ri yor. 60 i le 500 li ra a ra sýn da de ði þen fi yat lar la sa - tý þa su nu lan der bi bi let le rin den bü yük bö lü mü nün sa týl dý ðý öð re nil di. SÜPER LÝG'DE BUGÜN Ýstanbul B. B. -Antalya: Barýþ: Þimþek Gençlerbirliði-Sivasspor: Süleyman Abay Trabzonspor-Mersin Ýd.: Yunus Yýldýrým Süper Lig'in 28. haftasýndabugün karþý karþýya gelecek olan G.Saray ve Beþiktaþ sezonun ilk yarýsýnda Ýnönü Stadýnda 0-0 berabere kalmýþtý. FOTOÐRAF: A.A POTADA F.BAHÇE ÜLKER BEÞÝKTAÞ'I KONUK EDÝYOR BEKO Bas ket bol Li gi'nin 19. haf ta sý bu gün Fe ner bah çe Ül - ker-be þik taþ Mi lan gaz der bi - si ne sah ne o la cak. Ül ker Sports A re na'da sa at 17.00'de baþ la ya cak ve Lig TV-3'ten nak len ya yýn la na cak ma çý En gin Ken ner man, Ser kan Em lek, Ha lil Bal de mir ha kem üç lü sü yö ne te cek. Bu yý lýn ba - þýn da hiz me te gi ren sa rý-la ci - vert li le rin ye ni sa lo nun da ki ilk der bi ö zel li ði ni ta þý yan maç ta, ge ri de ka lan 18 kar þý - laþ ma dan 14'ü nü ka za na rak 32 pu an top la yan ve maç faz - la sýy la haf ta ya li der gi ren Be - þik taþ Mi lan gaz, 12 ga li bi yet le 30 pu a ný bu lu nan be þin ci sý - ra da ki Fe ner bah çe Ül ker i le dep las man da kar þý la þa cak. Se zo nun ilk ya rý sýn da si yahbe yaz lý la rýn ev sa hip li ðin de, Si nan Er dem Spor Sa lo - nu'nda oy na nan ma çý Be þik - taþ Mi lan gaz 83-78'lik skor la ka zan mýþ tý.fe ner bah çe Ül - ker, bu gün kü der bi yi ken di se yir ci si ö nün de ka za na rak, e ze li ra ki bin den rö van þý al - mak is te ye cek. Tür ki ye Ku - pa sý'ný ta ri hin de ilk kez mü - ze si ne gö tü re rek mo ral de po - la yan Be þik taþ Mi lan gaz i se ra ki bi ni bir kez da ha mað lup e dip, o la sý bir play-off eþ leþ - me sin de sa ha a van ta jý ný e li ne ge çir me yi he def le ye cek. Der - bi ma çý, ''Üç Bü yük ler'' a ra sýn - da ki an laþ ma u ya rýn ca ko nuk Be þik taþ'ýn ta raf tar la rý sa lon da iz le ye me ye cek. NBA HABERLERÝNE EN ÇOK HÝDAYET KONU OLDU TÜRKÝYE'DE, NBA'de for - ma gi yen Türk o yun cu lar a - ra sýn da en çok ha ber, mil li o yun cu Hi da yet Tür koð lu ü ze ri ne çýk tý. Med ya ta kip a jan sý In ter press'in, Tür ki - ye'de ki i ki bi ne ya kýn u lu sal ve ye rel ya zý lý ba sýn da yer a - lan ha ber le ri in ce le di ði a raþ - týr ma ya gö re, lo kavt ne de - niy le 25 A ra lýk'ta baþ la yan NBA'de oy na nan maç lar hak kýn da bu gü ne dek top - lam 3 bin 351 a det ha ber ya yýn lan dý. NBA'de ki Türk o yun cu la rýn, Tür ki ye'de ki ha ber yan sý ma la rý ný a raþ tý - ran ay ný ra po ru na gö re, en çok ha ber NBA'de bu yýl 11. se zo nu nu ge çi ren Hi da yet Tür koð lu ü ze ri ne çýk tý. Hidayet Türkoðlu YHi da yet, top lam 515 de fa spor say fa la rýn da yer a la rak is min den en çok söz et ti ren Türk bas ket bol cu un va ný ný al dý. NBA'de, Chi ca go Bulls'ta oy na yan Ö mer A - þýk, hak kýn da çý kan 417 ha - ber le i kin ci sý ra yý a lýr ken, 9 se zon dur NBA'de ter dö ken Meh met O kur da New Jer - sey Nets for ma sý al týn da 411 kez ha ber ol du. ''FUTBOLDA þi ke'' id di a la rý na i liþ kin da - va da tu tuk suz yar gý lan ma la rý na ka rar ve ri len 7 sa nýk tan 6'sý, Met ris Ce za e - vin den tah li ye e dil di. Ö zel yet ki li Ýs tan - bul 16. A ðýr Ce za Mah ke me si nin tah li - ye ka ra rý nýn ar dýn dan Çað la yan'da ki Ýs tan bul Ad li ye sin den Met ris Ce za e vi - ne gö tü rü len Fe ner bah çe Ku lü bü As - baþ ka ný Þe kip Mos tu roð lu, Si vass por Ku lü bü Baþ ka ný Mec nun Ot yak maz, tek nik di rek tör Bü lent Uy gun, Ce mil Tu ran, Coþ kun Ça lýk ve Meh met Ye - ni ce, bu ra da ki iþ lem le ri ta mam lan dýk - tan son ra ce za e vin den tah li ye ol du. Mah ke me he ye ti, A ziz Yýl dý rým, Ol gun Pe ker, Ýl han Ek þi oð lu ve Ta mer Yel ko - van'ýn da a ra la rýn da bu lun du ðu 16 tu - tuk lu sa ný ðýn, kuv vet li suç þüp he si ni gös te ren ol gu la rýn, de lil le ri ka rart ma ih ti ma li nin bu lun ma sý ve ko ru ma ted - bir le ri nin uy gu lan ma sý nýn ye ter li o la - ma ya ca ðýn dan bu hal le ri nin de va mý na oy bir li ðiy le hük met ti. Du ruþ ma 26 Mart Pa zar te si gü nü ne er te len di. Tah - li ye o lan sa nýk la rý, ce za e vi ö nün de u - zun sü re bek le yen ya kýn la rý ve bir grup ta raf tar kar þý la dý. RUHUMUZ ÝÇERDE KALDI Fe ner bah çe Ku lü bü As baþ ka ný Þe - kip Mos tu roð lu, ga ze te ci le re yap tý ðý a - çýk la ma da, a i le le ri ne ka vuþ tuk la rý i çin mut lu ol duk la rý ný, a ma bu ruk bir se - vinç ya þa dýk la rý ný söy le di. Mos tu roð lu, ''Baþ ka ný mýz, yö ne ti ci ar ka da þý mýz Ýl - han bey, di ðer ar ka daþ la rý mýz tah li ye ol ma dý lar. O nun i çin ru hu muz i çer de, vü cu du muz dý þar da. Ar ka daþ la rý mýz ma sum. Ma su mi yet le ri ne en az ken di ma su mi ye ti miz ka dar i na ný yo ruz. Ýn - þal lah on lar da en ký sa sü re de tah li ye o - la cak lar. Ýn þal lah hem o ar ka daþ la rý mý - zýn hem ken di mi zin ak lan ma sý nok ta - sýn da ge re ken her tür lü sa vun ma yý yap ma ya ça lý þa ca ðýz'' þek lin de ko nuþ tu. ERKENDEN KONUÞMAYALIM Mec nun Ot yak maz da ga ze te ci le rin so ru la rý ü ze ri ne, ''Ýd di a na me a çýk lan dý - ðýn da sa de ce Fe ner bah çe ma çýy la il gi li ol du ðu nu gör dük. Bu, tu tuk lan ma mý za çok bü yük et ken di. Bi raz ö zel yet ki li mah ke me le rin iþ le yi þiy le mü ca de le et - mek zo run da kal dýk. Ta nýk lar ta mam - lan dýk tan son ra i çer de ki ar ka daþ la rý mý - Tahliye olan teknik direktör Bülent Uygun buruk bir sevinç yaþadýðýný söyledi. Sivasspor Baþkaný Mecnun Otyakmaz, "Ýçerideki arkadaþlarýmýzýn da tahliye olacaðýný ümit ediyor, bekliyoruz" dedi. Fe ner bah çe As baþ ka ný Þe kip Mos tu roð lu, ailelerine kavuþtuklarý için mutlu olduklarýný söyledi. zýn da tah li ye o la ca ðý ný ü mit e di yor, bek li yo ruz. Ý çe ri de ki ar ka daþ la rý mý zýn ma su mi ye ti ne de tüm kal bi miz le i na ný - yo ruz'' i fa de le ri ni kul lan dý. Ot yak maz, bir ga ze te ci nin, ''Bu ka rar, Si vass por'un ak lan ma sý de mek mi dir?'' þek lin de ki so - ru su na kar þý lýk da ''Ta bii ki öy le. Þim di er ken den ko nuþ ma ya lým. Her þey za - man i ler le dik çe or ta ya çý ka cak týr. Ý fa de - miz de za ten söy le dik. Her þey a yan be - yan or ta ya çý ka cak týr di ye dü þü nü yo - rum'' de di. Tah li ye o lan sa nýk lar, ya kýn - la rý na a it a raç lar la ce za e vin den ay rýl dý. ÝSPANYA'DA NURÝ ÞAHÝN ÞAÞKINLIÐI Ýspanyol spor basýný, Real Madrid'de 66 gündür forma giymeyen Nuri Þahin'in millî takýma dâvet edilmesine þaþýrdý. ÝSPANYOL spor ga ze te le ri, A Mil li Ta kým tek nik di rek tö rü Ab dul lah Av cý'nýn 29 Þu - bat'ta oy na na cak Tür ki ye-slo vak ya ö zel ma çý i çin a day kad ro ya Re al Mad rid'ten Nu ri Þa hin'i ça ðýr ma sý na þa þýr dý. Mar ca ga - ze te si ''Þa hin, da ki ka la rýn zev ki ni çý ka ra - cak... Tür ki ye i le!!!'' baþ lý ðý al týn da ver di ði ha ber de, ''Nu ri, Mad rid'de 2 ay dýr oy na ma - ma sý na rað men Tür ki ye Mil li Ta ký mý'nýn tek nik di rek tö rü Ab dul lah Av cý ta ra fýn dan Slo vak ya i le oy na na cak ö zel ma çýn kad ro - su na ça ðý rýl dý. Hiç þüp he yok ki, Þa hin'in bu yýl al dý ðý en i yi ha ber bu'' di ye yaz dý. Nu - ri'nin 21 A ra lýk'tan bu ya na hiç bir maç ta oy na ma dý ðý ný ha týr la tan Ýs pan yol ga ze te si, ''Türk fut bol cu nun sa kat lýk tan 4 ay ön ce Nuri Þahin çýk tý ðý ný an cak ha len tek nik di rek tör Mo u - rin ho'yu ik na e de cek dü ze ye ge le me di ði ni'' sa vun du. Ya pý lan yo rum lar da ''Mo u rin ho, Nu ri'yi ha len Re al Mad rid'de oy na ya cak dü - zey de gör mü yor. Nu ri, tüm se zo nu kay bet - me ye doð ru gi di yor ve bu nun far kýn da ol du - ðun dan mo ra li dü þük. Her kes Nu ri'nin pa - zar gün kü Ra yo Val le ca no ma çýn da da dý þa - rý da ka la ca ðý ný dü þü nü yor. A ma e mi niz ki Slo vak ya kar þý sýn da Val le ca no'dan da ha faz la þan sý o la cak'' de nil di. ''Tür ki ye, 66 gün dür oy na ma ma sý na rað men Þa hin'i ça ðý rý yor'' baþ lý ðý ný a tan As ga ze te si de, ''Öy le gö rü lü yor ki, Nu ri'nin bu se zon en az da ki ka oy na yan (top lam da 364 da ki ka) fut bol cu ol ma sý Av - cý'yý il gi len dir mi yor'' gö rü þü nü sa vun du.

11 Y AÝLE - SAÐLIK 26 ÞUBAT 2012 PAZAR 11 YETERLÝ BESLENÝP, BESLENÝLMEDÝÐÝNÝ ELE VERÝYOR Saç, vücudumuzun BAROMETRESÝ GENEL SAÐLIÐIMIZ BOZULDUÐUNDA SAÇ ÝLK SÝNYAL VEREN YAPIDIR. VÜCUT ÝÇÝN GEREKLÝ ENERJÝ, BESÝN YOLUYLA YETERLÝ ORANDA SAÐLANAMADIÐINDAN, VÜCUT ÖNCE SAÇA GÖNDERECEÐÝ BESÝNÝ KESER. ÝN SAN vü cu du sað lýk lý iþ le yi þi i çin ge rek li o lan e ner ji yi, an cak sað lýk lý bir bes len me þek liy le sað la ya bi lir. Saç hüc re le ri ö zel lik le kan dan ge len pro te in ve ok si jen yar dý mýy la ço ða lýp sa çý o luþ tu rur. Ö zet le; saç kan la bes le nir. Saç Sað lý ðý Uz ma ný Ev rim Bay rak tar, Ýn san sa çý % 90 o ra nýn da pro te in i çe ren, kop ma ya, a þýn ma ya da ya nýk lý güç lü bir lif ya pý sý dýr ve vü cu dun bir par ça sý dýr. Vü cut i çin ge rek li tüm be sin ler saç i çin de ge rek li dir, saç i çin ö zel bir bes len me þek li yok tur. Vü cu du muz i çin ge rek li e ner ji be sin yo luy la ye ter li o ran da sað la na ma dý ðýn da, vü cut ön ce lik le ha ya tî or gan la rý ko ru ma al tý na a lýr ve en ön ce sa ça gön de re ce ði be si ni ke ser. Do la yý sýy la saç ta ha cim sel a zal ma, dö nem sel yo ðun dö kül me, can sýz lýk ve ký rýl ma ya þa nýr. An ne kar nýn da ki bes len me be be ðin sa çý ný da et ki ler Saç Sað lý ðý Uz ma ný Bay rak tar, kö tü ve ek sik bes len me nin ki þi nin saç ka li te si ni da ha an ne kar nýn day ken et ki le di ði ni be lir te rek söz le ri ne þöy le de vam et ti: A me ri ka da Du ke Ü ni ver si te si nde ya pý lan a raþ týr ma da ha mi le bir fa re yi dört vi ta min gru bu -B-12, Fo lik A sit, Be ta i ne, Cho li ne i le bes le dik le rin de be bek fa re nin tüy ren gi nin de ðiþ ti ði ve kah ve ren gi tüy lü yav ru lar doð du ðu göz lem len miþ tir. Bu na kar þý lýk bu tak vi ye le rin ve ril me di ði ha mi le fa re nin sa rý tüy lü yav ru lar do ður du ðu gö rül müþ tür. Bu a raþ týr ma, as lýn da ilk de fa, an ne nin bes len me þek li nin an ne kar nýn da ki be be ðin saç gen ya pý sý ný et ki le di ði ni or ta ya ko yu yor. Bu ça lýþ ma, in san lar ü ze rin de ya pýl ma mýþ ol sa da bi lim dün ya sýn da bes len me nin in sa nýn gen ha ri ta sý ný et ki le di ði ne da ir güç lü bir yar gý o luþ tu ru yor. Bu ra dan ha re ket le kö tü ve ek sik bes len me nin ki þi nin saç ka li te si ni da ha an ne kar nýn day ken et ki le di ði ni ra hat lýk la söy le ye bi li riz. Ö zet le, saç ta be sin ek sik li ði ne bað lý ka yýp lar þu du rum lar da sýk lýk la gö rü lür: Pro te in den ek sik bes len me Ve je tar yen ve ya tek tip bes len me Hýz lý ki lo ver di ren þok di yet ler De mir ek sik li ði ne bað lý kan sýz lýk Çin ko, fo lik a sit, B-12, bi o tin ek sik li ði Ye me bo zuk luk la rý, a no rek si a ve blu mi a Sa çý mý zý ko rur ken yan lýþ yap ma ya lým Ge nel sað lý ðý mýz bo zul du ðun da saç ilk sin yal ve ren ya pý dýr. A ka de mi Saç Te ra pi Mer ke zi Saç Sað lý ðý Uz ma ný (Tri ko lo jist) Ev rim Bay rak tar, Saç vü cu dun ba ro met re si dir. Ki þi nin sa çý i le il gi li þi kâ yet le ri art tý ðýn da ilk a raþ tý rýl ma sý ge re ken sa çýn ye ter li be sin a lýp Saç saðlýðýný desteklemek için faydasý bilinen bazý besin kaynaklarý: al ma dý ðý ol ma lý dýr. Bu ne den le ki þi nin ön ce lik le ne den saç kay bet ti ði ta ný sý nýn ko nu lup, a raþ tý rýl ma sý ge rek mek te dir. Bu ta ný yý en ko lay ta ným la ya cak þey ki þi den bir kan tes ti a lýn ma sý dýr. Bu du rum da sýk lýk la ya pý lan ha ta ez be re vi ta min kul la ný mý dýr. Ay rý ca ki þi ne den saç kay bet ti ði ni bil me den çe þit li yön tem ler de ne mek te so nuç a la ma dý ðýn da ha yal ký rýk lý ðý ya þa mak ta dýr. Bu a þa ma da en doð ru a dým saç sað lý ðý uz man la rýn dan da nýþ man lýk al mak týr. Be sin kay bý na bað lý saç ka yýp la rýn da pro fes yo nel yak la þým saç dö kül me si ni (þam pu an ve ya los yon lar la) dur dur mak/mas ke le mek ol ma ma lý dýr, ak si ne bu so nu cu ya ra tan te mel so ru nu ta ným la mak ge re kir. Saç ta ek sik o lan te mel so run gi de ril di ðin de saç so ru nu ço ðu za man ken di li ðin den i yi le þe cek tir. Bu a þa ma da sü re ci hýz lan dýr mak ve i yi leþ me yi tak vi ye et mek a maç lý ü rün ler ö ne ri le bi lir de di. lprotein yönünden zengin kýrmýzý et tüketimi saç için çok faydalýdýr. lb vitamin gruplarý, özellikle Biotin içeren tahýllý gýdalar, ciðer, yumurta, soya ve mayalý yiyecekler kýrýlgan saç yapýsýný desteklerler. lbalýk tüketmek, içinde Omega3 yað asitleri, B12, demir barýndýrmasý dolayýsýyla saçtaki parlaklýðý saðlar ve saç derisini canlandýrýr. lbaklagiller, iyi bir protein desteðidir. Muhtevasýnda demir, çinko ve biotin bulundurur. lfýndýk yüksek oranda selenyum, çinko ve faydalý yað asitleri muhtevasý dolayýsýyla saç cilt saðlýðý için faydalýdýr. Bir den faz la ce za e vi ne gi ren suç lu la rýn; so run lu a i le ler de ye tiþ tik le ri, a i le de suç lu bi rey le rin ol du ðu ve da ha çok suç lu ak ran gru - bu na sa hip ol duk la rý be lir len di. A raþ týr ma da el de e di len bul gu lar, ilk kez ce za e vi ne gi ren suç lu la rýn bir den çok kez ce za e vi ne gi - ren suç lu la ra ký yas la da ha din dar ol duk la rý yö nün de. Ce za e vi nin yo lu, so run lu a i le ve kö tü ar ka daþ tan ge çi yor CEZAEVLERÝNDE mah kûm lar la gö rü þü le rek ya pý lan a raþ týr ma, bir den faz la ce za e vi ne gi ren suç lu la rýn; so run lu a i le ler de ye tiþ tik le ri, a i le de suç lu bi rey le rin ol du ðu ve da ha çok suç lu ak ran gru bu na sa hip ol duk la rý be lir len di. A raþ týr ma, bu ki þi le rin su ça bu laþ ma yaþ la rý nýn da kü çük ol du ðu, u yuþ tu ru cu mad de kul lan dýk la rý ve da ha az din dar ol duk la rý ný da or ta ya koy du. Fý rat Ü ni ver si te si Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Za hir Kýz maz ta ra fýn dan Ce za e vi ne gir me sýk lýk la rý na gö re suç lu lar ü ze rin de ya pý lan bir a raþ týr ma da dik kat çe ki ci ve ri ler el de e dil di. E la zýð E Ti pi Ce za e vi nde ki suç lu lar ü ze rin de ger çek leþ ti ri len a raþ týr ma da, ilk kez ce za e vi ne gi ren 40 ki þi i le bir den çok ce za e vi ne gi ren 40 ki þi nin du ru mu in ce len di. A raþ týr ma kap sa mýn da e le a lý nan her i ki suç lu ka te go ri si i çe ri sin de ge nel de hýr sýz lýk, gasp ve ci na yet su çu na ka rý þan tu tuk lu ve hü küm lü ler bu lu nu yor. SUÇ LU LA RIN OR TAK Ö ZEL LÝK LE RÝ Ý ki suç lu ka te go ri sin de yer a lan suç lu la rýn en çok ben zer lik gös ter dik le ri ko nu la rýn ba þýn da i se sos yoe ko no mik dü zey, me de ni du rum, i ka met ye ri ve öð re nim dü ze yi ge li yor. Ý ki suç lu gru bu a ra sýn da belirlenen en be lir gin fark lý lýk lar da cin si yet, suç iþ le me ye baþ la ma ya þý, a i le ve ar ka daþ bi rey le ri nin suç lu luk du ru mu, göç et me, din dar lýk dü ze yi, u yuþ tu ru cu kul lan ma, piþ man lýk duy ma o ran la rýn da ve ce za e vi son ra sý na i liþ kin tek rar suç iþ le me ye i liþ kin gö rüþ ler de or ta ya çýk tý. A Ý LE DE BAÞ KA SUÇ LU NUN OL MA SI SUÇ ÝÞ LE ME YÝ ET KÝ LÝ YOR Bir den faz la sa yý da ce za e vi ne gi ren suç lu la rýn, ilk kez ce za e vi ne gi ren suç lu la ra ký yas la da ha faz la o ran da, a i le de baþ ka suç lu bi rey le rin var ol du ðu nu (yüz de 26.5 e kar þý lýk yüz de 73.5) be lirt ti ler. Ce za e vi ne gir me sýk lý ðý faz la o lan suç lu lar, da ha çok a i le le ri nin ken di le ri ne kö tü dav ra nýþ lar ka zan dýr dýk la rý ný be lirt ti ler (yüz de 82.5). Bu bul gu lar, a i le de baþ ka suç lu bi rey-bi rey le rin ol ma sý nýn ve a i le bi rey le ri nin o lum suz tu tum la ra sa hip ol ma sý nýn, bi rey le rin suç lu luk sü reç le rin de et ki li ol du ðu nu gös te ri yor. Ce za e vi ön ce si suç lu ar ka daþ la ra sa hip ol ma a çý sýn dan her i ki suç lu gru bu a ra sýn da çok bü yük o ran sal bir fark dik kat çe ki yor. Ce za e vi ne gir me sýk lý ðý faz la o lan suç lu la rýn ilk kez ce za e vi ne gi ren suç lu gru bu na ký yas la da ha çok suç lu ar ka da þa sa hip ol duk la rý tes bit e dil di (yüz de 33.3 e kar þý lýk yüz de 66.7). Ay ný þe kil de ilk kez ce za e vi ne gi ren suç lu la rýn sa de ce yüz de 42.5 i suç lu ar ka da þa sa hip ol duk la rý ný i fa de e der ken, çok sa yý da ce za e vi ne gi ren suç lu lar da bu o ran yüz de 85 o la rak ger çek leþ ti. DÝ NÎ Ý NANÇ, SUÇ ÝÞ LE ME YE EN GEL O LU YOR A raþ týr ma da, suç iþ le me de gö çün de et ki li ol du ðu or ta ya çýk tý. Bir den çok ce za e vi ne gi ren suç lu lar i çe ri sin de göç et tik le ri ni be lir ten le rin o ra ný, ilk kez ce za e vi ne gi ren suç lu la ra ký yas la yak la þýk i ki ka tý (yüz de 34.8 e kar þý lýk yüz de 65.2). Suç lu lar a ra sýn da göz lem le nen di ðer bir fark lý lýk da suç lu la rýn din dar lýk dü zey le rin de or ta ya çýk tý. A raþ týr ma da el de e di len bul gu lar, ilk kez ce za e vi ne gi ren suç lu la rýn bir den çok kez ce za e vi ne gi ren suç lu la ra ký yas la da ha din dar ol duk la rý yö nün de. Bu tesbit, Bi rey le rin suç iþ le me ve ce za e vi ne gir me sýk lýk la rý nýn art ma sý na pa ra lel o la rak on la rýn din dar lýk dü zey le rin de de bir a zal ma e ði li mi nin or ta ya çýk tý ðý. þek lin de yo rum la ný yor. A raþ týr ma nýn de ðer len dir me sin de, Bu du rum, bir den çok kez ce za e vi ne gi ren suç lu la rýn suç iþ le me ye da ha çok e ði lim li ha le gel dik le ri ve ya su çu a lýþ kan lýk e din dik le ri ni gös te ri yor. Su çu a lýþ kan lýk e din mek ve ya çok sa yý da ce za e vi ne gi rip çýk mak, suç ey lem le ri ni son lan dýr ma yý güç leþ tir mek te dir. Bu güç lü lük ce za e vi nin cay dý rý cý lýk dü ze yi ni de a zalt mak ta dýr. Bu hu sus da ce za e vi ne gir me sýk lý ðý faz la o la suç lu la rýn da ha çok kri mi nal bir e ði lim ser gi le dik le ri an la mý na gel mek te dir. Hiç kuþ ku suz ce za e vi suç iþ le me ü ze rin de ö nem li öl çü de cay dý rý cý lýk iþ le vi ni gö ren bir ku rum dur. An cak bu cay dý rý cý lýk her suç lu i çin ay ný dü zey de de ðil dir. Bu sebep le ce za e vi nin cay dý rý cý lý ðý; iþ le nen suç tü rü ne (hýr sýz lýk, ci na yet, u yuþ tu ru cu kul lan ma v.b), suç lu ka te go ri le ri ne (kro nik suç lu ve ya ilk kez suç iþ le miþ), a lý nan ce za ve ya mah kû mi yet sü re si ne, ce za e vi son ra sý top lu ma ba þa rý lý gi riþ ya pa bil me ka bi li ye ti ve imkâný na, ce za e vi ne a lýþ ma ve ce za ev li leþ me dü ze yi ne bað lý o la rak de ðiþ mek te dir. Suç lu lu ðun sü rek li lik arz et me si, ce za e vi ne gir me sýk lý ðý i le de a lâ ka lý dýr. An ka ra / ci han Kilo almak istemiyorsanýz kýþýn yediklerinize dikkat edin KÝLO ver me nin denk le mi as lýn da ba sit: Al dý ðý mýz ka lo ri yi ya ka mý yor sak bu yað o la rak bi ri kir. Tam ter si, al dý ðý mýz ka lo ri den da ha faz la ya ký yor sak, o za man e ner ji ih ti ya cý i çin de po yað lar kul la ný lýr ve bi rey ki lo ve rir. Kýþ ay la rýn da ço ðu muz i çin ha re ket a za lýr, ev de da ha u zun za man ge çi ri riz ve da ha faz la yað ve kar bon hid rat lý bir bes len me dü ze ni or ta ya çý kar. Bu du rum da ya ka ma dý ðý mýz ka lo ri ler ba zý bi rey de kal ça da (ar mut ti pi) ba zý bi rey ler de i se gö bek te (el ma ti pi) bi ri kir. Uz man Di ye tis yen Di la ra Ko çak, kýþ ay la rýn da a lý nan ki lo la rýn yýl lar i çin de bi ri ke rek cid dî bir so run ha li ne gel di ði ne dik kat çe ki yor. Di la ra Ko çak ko nu i le il gi li þun la rý söy lü yor: Vü cu du mu zun ya þa mak i çin kul lan dý ðý e ner ji (ka lo ri) mik ta rý o lan me ta bo liz ma hý zý, mev sim le re gö re de ðiþ ken lik gös te rir. Ýn san do ða sý ge re ði kýþ ay la rýy la bir lik te me ta bo liz ma ça lýþ ma hý zý da ya vaþ lý yor. Bu da vü cu du mu zun da ha az ka lo ri har ca ma ya baþ la ma sý an la mý na ge li yor. Do la yý sýy la ki lo al ma mak ya da ki lo kay bet mek is ti yor sak da ha dü þük ka lo ri li yi ye cek le re yö nel me miz ve ya al dý ðý mýz ka lo ri yi yak mak i çin ha re ket et me miz ge re ki yor. Bir ço ðu muz ha va lar so ðuk di ye e ve ka pa ný yor ve ký sa me sa fe le re bi le u la þý mý mý zý a raç lar la sað lý yo ruz. Di ye tis yen Di la ra Ko çak, bu nu ev ya da spor sa lon la rýn da ya pa ca ðý mýz eg zer siz ler le te lâ fi et me miz ge rek ti ði ni be lir ti yor ve þun la rý söy lü yor: Kýþ mev si min de ol du ðu gi bi, me ta bo liz ma ný zýn ya vaþ la dý ðý du rum lar da eg zer siz yap ma nýz çok ö nem li dir. Kas do ku sun da ki ar týþ ve yað do ku sun da ki a za lýþ la bir lik te me ta bo liz ma hý zý ar tar ve ye dik le ri ni zi da ha hýz lý yak ma ya baþ lar sý nýz.

12 Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Twitter ý saðlýklý kullanýn Y26 ÞUBAT 2012 PAZAR KALP NAK LÝ 56 BÝN LÝ RA, KA RA CÝ ÐER 77 BÝN LÝ RA YÜZ nak lin de 250 bin li ra ta lep e dil me si dik kat le ri di ðer or gan na kil le ri ne çe vir di. Hayatî ö nem arz e den kalp, ka ra ci ðer ve ak ci ðer na kil le rin de ki fi yat lar, yüz nak li ne ta lep e di len fi ya týn çok al týn da kal dý. Dev let, in sa nýn ha yat ta ka la bil me si i çin ya pý lan kalp nak li a me li yat la rý na 56 bin li ra, ka ra ci ðer nak li i çin 77 bin li ra pa ket fi yat ö dü yor. Yi ne has ta la rý di ya liz den kur ta ran ve 1 mil yar li ra lýk di ya liz mas ra fý nýn Ha zi ne de kal ma sý ný sað la yan böb rek nak li ne 31 bin li ra ve ri li yor. Has ta la ra ya pý lan in ce ba ðýr sak ve ak ci ðer na kil le re i se 70 bin li ra ö de ni yor. Bu o pe ras yon lar da dok to ra ay rý has ta ne ye ay rý pa ra ö den mi yor. Has ta nýn bü tün mas raf la rý SGK ta ra fýn dan kar þý la ný yor. Kalp, ka ra ci ðer, böb rek, ak ci ðer gi bi has ta la rýn hayata tu tun ma sý na ve si le o lan na kil le re en faz la 77 bin li ra ö de nir ken, yüz nak li ne ve ri le cek ra kam me rak e di li yor. A lý nan bil gi ye gö re, or gan ba ðýþ la rý ný da et ki le ye cek ye ni fi yat ta her tür lü den ge gö ze ti le cek. 250 bin li ra is te nen yüz na kil le ri nin de va mý nýn ge le bil me si i çin fi yat lan dýr ma ko mis yo nu 60 i le 70 bin li ra a ra sýn da bir pa ket fi yat be lir le me si bek le ni yor. Bu fi ya týn ha ya tî ö nem ta þý yan na kil le rin ü ze ri ne çýk ma sý na i zin ve ril me ye cek. Türkiye de ilk yüz nak lini 19 yaþýndaki Uður Acar da gerçekleþtiren Prof. Dr. Ö mer Öz kan (solda), ameliyatýn bedelini 250 bin li ra o la rak be lir le di. SSK, fiyat için toplantý yapacak. Ýlk yüz nak li nin fa tu ra sý: 250 bin li ra UÐUR ACAR A YÜZÜ NAKLEDEN PROF. DR. ÖZKAN AMELÝYATIN BEDELÝNÝ 250 BÝN LÝRA OLARAK TESBÝT ETTÝ. SGK FÝYATLANDIRMA KOMÝSYONU YÜZ NAKLÝ ÝÇÝN ÖDENECEK BEDELÝ BELÝRLEYECEK. TÜRKÝYE DE ilk yüz nak li o pe ras yo nu nun fa tu ra sý Sos yal Gü ven lik Ku ru mu na gön de ril di. Ak de niz Ü ni ver si te si nde a me li ya tý ger çek leþ ti ren Prof. Dr. Ö mer Öz kan, 19 ya þýn da ki U ður A car a nak le di len yü zün be de li ni 250 bin li ra o la rak be lir le di. SGK fi yat lan dýr ma ko mis yo nu yüz nak li i çin ö de ne cek be de li ö nü müz de ki haf ta be lir le ye cek. Ra ka mýn bin li ra a ra sýn da sa bit len me si nin bek len di ði, fi ya týn bun dan son ra ki yüz na kil le ri i çin de re fe rans o la ca ðý öð re nil di. Dün ya nýn da ko nuþ tu ðu o pe ras yon la rýn ar dýn dan yüz na kil le ri nin ö de nip ö den me ye ce ði tar tý þý lýr ken Sos yal Gü ven lik Ku ru mu Baþ ka ný Fa tih A car, Yüz nak li çok cid dî bir e mek is ti yor. Bir dok tor 5 sa at a me li yat o da sýn da, 24 sa at has ta nýn ba þýn da bek li yor. Bu nun kar þý lý ðý ö den me li. di ye rek, te da vi a maç lý yüz na kil le ri ni kar þý la ya cak la rý ný müj de le miþ ti. A car ýn a çýk la ma sý nýn ar dýn dan SGK yet ki li le ri yüz nak li ya pan Prof. Ö mer Öz kan ve e ki bi ne teb rik zi ya re ti de ger - çek leþ tir di. Yüz na kil le ri ne ö de ne cek ra ka mýn be lir le ne bil me si i çin Öz kan dan fi yat is ten di. 21 O cak 2012 ta ri hin de 19 ya þýn da ki U ður A car a Ah met Ka ya dan a lý nan yü zü nak le den Prof. Dr. Öz kan a me li ya týn be de li ni 250 bin li ra o la rak tes bit et ti. Söz ko nu su fi ya tý SGK ya da gön de ren Öz kan ýn tek li fi Ça lýþ ma, Ma li ye, Kal kýn ma ve Sað lýk Ba kan lýk la rý i le Ha zi ne den tem sil ci le rin ka týl dý ðý Fi yat lan dýr ma Ko mis yo nu nun ilk top lan tý sýn da gün de me a lý na cak. An ka ra / ci han FOTOÐRAF: AA TWÝT TER IN ku ru cu la rýn dan Biz Sto ne, mik ro blo gun 500 mil yon kul la ný cý sý na, twe et a ta rak çok va kit har ca ma yýn tav si ye sin de bu lun du. Ka na da nýn Mon tre al þeh rin de ka týl dý ðý bir kon fe rans ta ko nu þan Sto ne, Twit ter da çok va kit ge çir me nin, sað lýk a çý sýn da za rar lý ol du ðu nu be lirt ti ve twe et a týp o ku mak ye ri ne baþ ka þey ler le uð raþ ma la rý ný tav si ye et ti. Ya pý lan a raþ týr ma lar, ba zý kul la ný cý la rýn gün de 12 sa at le ri ni Twit ter da har ca ya bil dik le ri ni gös ter miþ ti. 37 ya þýn da ki Sto ne, CEP te le fo nu uy gu la ma la rý ge liþ ti ren Cha o tic Mo on Labs, doð ru dan be yin dal ga la rýn dan al dý ðý ko mut la ha re ket e den kay kay ü ret ti. Bo ard Of I ma gi na ti on (Ha yal gü cü kay ka yý) o la rak ad lan dý rý lan ve 800 watt lýk mo to ra sa hip o lan kay kay, sa at te 48 ki lo met re hý za u la þa bi li yor. Ken di si ni ký sa ca Whur ley o la rak ta ný tan Cha o tic Mo on un mü dü rü, kay ka yýn Sam sung tab let bil gi sa yar ve Xbox Ki nect i le ça lýþ tý ðý ný be lirt ti. Kab lo suz E POC baþ lý ðý kul la nan Whur ley, be yin sin yal le ri ni bu ci haz a ra cý lý ðýy la ak ta rýr ken, el ha re ket le ri de Xbox Ki nect ta ra fýn dan a na liz e di le rek kay ka yýn mo to ru na ko - Twit ter ý ba ðým lý lýk ha li ne ge tir me nin, si te yi kur ma a maç la rý a ra sýn da bu lun ma dý ðý ný i fa de e de rek, Bu ba na sað lý ða çok za rar lý bir þey gi bi gö rü nü yor Bir si te ye gi rer ve o ra da ih ti ya cý nýz o lan þe yi bul du ðu nuz ve ya bir þey ler öð ren di ði niz za man çý kar sa nýz. Ben bu tür kul la ným dan hoþ la ný yo rum de di. Twit ter in ilk ha ya ta geç ti ði dö nem de bir çok ki þi ta ra fýn dan ba þa rý sýz bir gi ri þim o la rak gö rül dü ðü nü söy le yen Sto ne, Ta bi ki Twit ter a sýk ça gir me ni zi is ti yo rum, a ma bu nu sað lýk lý bir þe kil de ya pýn i fa de si ni kul lan dý. Lüks ce za e vi nde kal mak i çin suç uy du ru yor lar BAZI ce za ev le rin de bu lu nan tu tuk lu la rý n A lan ya da bu lu nan sü per lüks L Ti pi A çýk ve Ka pa lý Ce za e vi nde kal mak i çin suç uy dur duk la rý id di a e dil di. Kay se ri ve Ço rum Ce za ev le ri nde ya tan i ki ki þi nin, de niz man za ra lý sü per A lan ya da ki lüks L ti pi a çýk ve ka pa lý ce za e vi ne na kil le ri ni yap tý ra bil mek çin suç uy dur duk la rý or ta ya çýk tý. Ço rum Ce za e vi nde bu lu nan R. K. (28) i sim li tu tuk lu A lan ya Ad li ye si ne di lek çe gön de re rek fa i li meç hul bir ci na ye ti i ti raf e de ce ði ni bil dir di. Di lek çe ü ze ri ne A lan ya Ad li ye si ne ge ti ri len R. K., sav cý ya i fa de ver di. R. K. nýn i fa de sin de Ço rum Ce za e vi ni se ve me di ði ni A lan ya Ce za e vi ne yer leþ mek i çin plan yap tý ðý ný i fa de et ti ði öð re nil di. Mem le ke ti ne ya kýn di ye A lan ya ya nak li ni is te di ði ni, an cak bu nun ya pýl ma dý ðý ný be lir ten mah kû mun, ce za e vin de ta nýþ tý ðý þa hýs lar dan bi ri nin ken di si ne A lan ya da suç iþ le di ði ni söy le me si ha lin de bu ce za e vi - ne a lý na bi le ce ði ni söy le di ði ni ak tar dý. Ken di si nin de bu þe kil de plan yap tý ðý ný be lir ten hü küm lü, a ma cý nýn ta ma men A lan ya Ce za e vi ne yer leþ mek ol du ðu nu ve fa i li meç hul ci na ye tin iþ len me di ði ni i ti raf et ti. Piþ man ol du ðu þek lin de sav cý ya i fa de ve ren R. K. hak kýn da suç uy dur ma dan so ruþ tur ma baþ la týl dý ve tek rar Ço rum Ce za e vi ne gön de ril di yý lýn da da ben zer bir o la yýn ya þan dý ðý or ta ya çýk tý. Kay se ri Ce za e vi nde tu tuk lu bu lu nur ken di lek çe ve re rek 4 yýl ön ce A lan ya da Ýs ra il ge mi le ri ni pro tes to et mek a ma cýy la Lüb lan lý 3 Ha mas mi li ta nýn dan al dý ðý ve bir lik te yap týk la rý bom ba la rý yay la yo lun da bir yer de sak la dý ðý ný be yan e den A. K. nýn (36), Kay se ri Ad li ye si nde i fa de ver di ði öð re nil di. Ge çen yýl A lan ya ya ge ti ri len þah sýn da i fa de le ri nin ger çek ol ma dý ðý be lir len di. Þa hýs hak kýn da da suç üst len me den dâ vâ a çýl dý ðý ve bu dâ vâ nýn ha len de vam et ti ði be lir til di. An tal ya / ci han Beyin dalgalarýyla çalýþan kaykay 800 watt lýk mo to ra sa hip o lan kay kay, sa at te 48 ki lo met re hý z yapýyor. mut o la rak gön de ri li yor. Cnet e ko nu þan Whur ley, Be yin sin yal le ri, bir USB bað lan tý sýy la Sam sung tab le te gön de ri li yor. Ar dýn dan, ya zu ý lým a ra cý lý ðýy la e lek tro nik mo to ra kay ka yý yön len di re ce ði niz ko mut lar gön de ri li yor de di. Whur ley, kul lan dý ðý baþ lý ðýn ken di si ne ö zel ol du ðu na dik kat çe ke rek, Her be yin fark lý ol du ðu i çin baþ lýk bir kaç kul la ný mýn ar dýn dan si ze u yum lu ha le ge li yor i fa de si ni kul lan dý. Ha yal Gü cü Kay ka yý ný kul la nýr ken, sü rü cü nün baþ ka bir þey dü þün me me si ge rek ti ði ni be lir ten Whur ley, ak si tak dir de ka za la rýn ya þa na bi le ce ði ni be lirt ti. Rek tör Tun cer: 54 doktor, 128 yardýmcý 20 saat görev yaptý ANTALYA Ak de niz Ü ni ver si te si nde ki Tür ki ye nin ilk yüz nak li nin ar dýn dan Tür ki ye yi gu rur lan dý ran bir ha ber de An ka ra Ha cet te pe Ü ni ver si te si nden gel di. Ge çir di ði ka za da vefat e den N. A nýn yüzü, 5 ya þýn da te le viz yo nun pat la ma sý so nu cu yü zü nün yüz de 70 i ha sar gö ren 25 ya þýn da ki Cen giz Gül e nak le dil di. Ýlk yüz nak li o lan U ður A car dan son ra Tür ki ye nin i kin ci yüz nak li kah ra man la rý N. A ve Cen giz Gül ol du. N. A. nýn ba ðýþ la dý ðý kol ve ba cak lar da baþ ka bir has ta ya nak le dil di. Ha cet te pe Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Mu rat Tun cer, Has ta mý zýn kri tik dö ne mi at la ta bil me si i çin kan ve plaz ma de ði þi mi de vam e di yor de di. Ha cet te pe Ü ni ver si te si nde ya pý lan i kin ci yüz nak li, çift kol ve çift ba cak nak li a me li ya tý i le il gi li bil gi ve ren Rek tör Prof. Dr. Tun cer, has ta nýn du ru mu nun kri tik ol du ðu nu be lir te rek, Bu ka dar bü yük or gan nak lin de vü cu dun yüz de 50 in den faz la sý de ðiþ miþ gi bi ol du. Has ta mý zýn kri tik dö ne mi at la ta bil me si i çin kan ve plaz ma de ði þi mi de vam e di yor di ye ko nuþ tu. Ge le cek 24 sa a tin vü cut ta ki do ku lar i çin kri tik ol du ðu nu kay de den Tun cer, A me li yat lar da 54 dok tor; 128 yar dým cý sað lýk per so ne li i le bir lik te 20 sa at gö rev yap tý. Bu me ka nik o pe ras yon dan zi ya de vü cu da ya ban cý o lan bir do ku nun nak li iþ le mi dir. Kan ih ti yaç la rýn dan do la yý kal bin ye ni do ku la rý ný ka bul e de cek mi, ka ný pom pa la ya cak mý ça lýþ ma sý ya pýl dý. Ö nü müz de ki bir kaç gün kri tik o la cak týr. de di. Tun cer, yüz nak li ya pý lan has ta nýn te da vi si nin i se yo ðun ba kým da sür dü ðü nü bil dir di. An ka ra / a a - ci han

13 8 26 ÞUBAT 2012 PAZAR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR l SAYI: 49 YENÝ ASYA GAZETESÝ NÝN ÜCRETSÝZ ÝLAVESÝDÝR Ha yat yo ru cu ha le na sýl ge li yor? FOTOÐRAF: ERHAN AKKAYA Ze min yü zün de çi çek a çan genç Sa id le rin mek tu bu dur KOLAJ: MUSA TARTAR SEBAHATTÝN YAÞAR sya ho o.com HASAN KOÇ ma il.com Mu kad des dert POZÝTÝF PENCERE aþ lý ða çek ti ði miz cüm le dik kat çe ki ci. B Ýn sa nýn, i çin den, Kim ha ya tý yo ru cu ha le ge - ti ri yor? gi bi bey lik lâf lar e de si ge li yor. A ma ge lin gö rün ki, ha yat tan kim yo ru lu yor - sa, ha ya tý o yo ru cu ha le ge tir miþ tir. Ya ni ha yat du rup du rur ken ne yo ru cu dur ne de ko - lay ca dýr. Ha yat, o nu kul la nan ki þi ye ve ki þi le re gö re an lam ka za nýr. Ýn san, i çin de ya þa nan ha ya týn ku ral la rý na uy gun ya - þar sa, â de tul lah ka nun la rý na u yar sa, el bet te ha yat, böy le bir in sa na gü len yü zü nü gös te re cek tir. A ma yok, a kýn tý ya kü rek çe ker gi bi, ha ya týn ka nun la rý ný dik ka te al ma dan, â de tul lah ka nun la rý ný ye ri ne ge tir - me den ya þa na cak ha yat, el bet te ki þi ye zor yü zü nü gös te re cek ve o ki þi i çin yo ru cu ve çe kil mez o la cak týr. Ta bir ye rin dey se, in san ne e ki yor sa, o nun la kar þý la - þa cak týr. Kim se ek me di ði bir þe yi kar þý sýn da bul ma ya cak týr. Ta ri hî sö zü bir kez da ha ku lak la ra kat mak ge re ki - yor; E den, bu lur. *** Ya kýn ak ra ba, genç ev li le ri miz le bir a ra da yýz. Za man böy le or tam lar da çok hýz lý ge çi yor. E vet, nor mal o la rak; ye mek ler, iç mek ler, eð len mek - ler, gez mek ler v.s. v.s. Gü zel. Bu a ra da na maz lar ge çi yor, kim se cik ler den bir ra - hat sýz lýk gün de me gel mi yor. Ýþ te bu þa þý la cak bir du rum. Ay ný ev or ta mýn da yýz. El bet te bir lik te ya þa ma nýn bir hu ku ku o lu þu yor. Bu çer çe ve de, es pri li gün dem ler o luþ tu ru yo ruz, a ma i ba det le re dö nük gün dem ler o - lun ca he men ce ha va de ði þi ve ri yor. Da ha ön ce dü zen li na maz lar ký lan be ye fen di ler, þim di ler de, san ki hiç na maz kýl ma mýþ lar gi bi. Na sýl o lur böy le bir þey de me yin, o lu yor iþ te. Þey ta nýn me saî kav ra mý çok yo ðun. Ýn san a lýþ tý ðý bir þe yi bý rak ma ya gör sün, he men ce - cik so ðu yu ve ri yor, ya ba nî le þi yor. O nun i çin, he le he le i ba det le re hiç a ra ver me ye gel mi yor. Çün kü za ten bý - rak týr mak i çin bir sü rü ge rek çe var. Ya ni bir i ba de te baþ la ya bil mek i çin on lar ca i þin ye - ri ne gel me si ge re ki yor ken, o i ba de tin bý ra kýl ma sý i çin sa de ce bir i þin ya pýl ma ma sý ye ter li o lu yor. Þu na ben zi yor, bir a ra cýn ça lý þa bil me si, ha re ket e - de bil me si ve bir yer ler den bir yer le re gi de bil me si i çin yüz ler ce, bin ler ce iþ le min ye ri ne gel me si ge re ki yor - ken; a ra cýn ça lýþ ma ma sý, ha re ket et me me si ve bir yer - le re gi de me me si i çin sa de ce bir iþ le min ye ri ne gel me - me si ye ti yor. Bir kab lo nun ye ri ne ta kýl ma ma sý, bir düð me ye do ku nul ma ma sý ye ti yor. Ney se ki, genç ha ný me fen di ve be ye fen di ak ra ba la - rý mýz, bü yük le ri ne ol duk ça say gý lý lar. Ta biî on lar la bir þey ler ya þa mak ve yap mak ih ti ya cý i çin, a ra da ki say gý ba ðý nýn hiç za yýf la ma ma sý ge re ki yor. Ya ni, in sa na en a ðýr ge len þey, say gý duy ma dý ðý bir in sa nýn de di ði ni yap mak ve ya yap mak du ru mun da kal mak. A ma du rum, sev di ði ve say dý ðý bir in san i çin hiç de ay ný de ðil dir. O nun mut lu ol ma sý ve ne þe duy ma sý i - çin, i çi ne sin me yen þey le ri bi le zevk le ya par. Bir a ra i ki genç be ye fen di ye, E ðer ba na çok ýs rar cý o lur sa nýz, si ze i mam lýk ya pa bi li rim. Mü ez zin lik de ya pa bi li rim. Hat ta na maz dan son ra bir ders bi le o ku - ya bi li rim. tü rün den es pri li cüm le ler kur dum. Bu yak la þým on la rýn çok ho þu na git ti. Ön ce ken di le ri gel me se de, genç le re ve ço cuk la ra bir çað rý ya pa rak, Hay din genç ler yir mi ye di kat na maz var, ce ma at le na maz var! di ye çað rý da bu lun du lar. Doð ru su biz de bu çað rý ya dâ vet e di len ve i ca bet de e den genç ler ve ço cuk lar la na maz la rý mý zý e da et tik. Ta biî tes bi hat ve ar ka sýn dan Nur der si. Ha liy le ders o lun ca du rum de ðiþ ti. Nur sa a ti mi zi hep bir lik te de ðer len dir dik. O ku du - ðu muz ki tap, Risâle-i Nur Kül li ya tý ndan, Ý þâ râ tü l- Ý câz. Ko nu muz da, Ve na ma zý dos doð ru ký lar lar. (Ba ka ra Sû re si: 3.) i di. Dos doð ru nun i çe ri sin de i se, ta dil-i er kân, mü da ve met, mu ha fa za gi bi i ka me nin ma na la rý ný mü ra at et me ye i þa ret ol du ðu nu öð ren dik. El bet te bu üç e sas tan bi ri sin de mey da na ge le cek nok - san lýk, na ma zýn dos doð ru o lu þu nu or ta dan kal dý rý yor. Na maz, kul i le Al lah a ra sýn da yük sek bir nis pet ve ul - vî bir mü na se bet ve ne zih bir hiz met tir ki, her ru hu celp ve cezp et mek na ma zýn þe nin den dir. (A.g.e, s: 76.) Her ru hu ken di ne celb e den ve cezp e den na maz, in san ru hun da bü yük bir hu zur hâ li ve ri yor. O nun i - çin in sa nýn na ma zý ný kýl dý ðýn da ki ruh ha li, ol duk ça ra hat týr. A ma e ðer bir ruh na maz dan, ni yaz dan, i ba det ler - den zevk al ma ma ya mu ha tap ol muþ sa, as lýn da o ki þi cid dî bir im ti han la kar þý kar þý ya dýr. Ya ni bir in sa nýn i - ba det ler den u zak dur ma sý ka dar bir mu sî bet hâ li var mý dýr? Ýþ te bu du rum, Be di üz za man ýn e ser le rin de be lirt ti ði gi bi, el mas gi bi de ðer li ma den le ri bý ra kýp, cam par ça la rý na çok ö zel il gi gös ter mek tir. Bu i se çok ak la uy gun bir tarz de ðil dir. Der si mi zi yap týk. Ger çek ten bü tün me se le, tat lý bir mü sa a de a lýp, kýr mý zý ki tap la rýn sa týr la rý na ge çe bil - mek tir. Ar ka sý ge li yor. A ra la rýn da ha mi le lik dö nem - le ri de o lan ha ný me fen di ler var dý. Ço cuk, genç lik, an - ne ba ba gi bi ko nu lar e le a lýn dýk ça, dik kat ler i yi ce can - lan dý. Ev li lik te a sýl o pe ras yon, ev len me den ön ce; ol ma - mýþ sa, ev len dik ten son ra; o da ol ma mýþ sa, hiç de ðil se, ço cuk tan ha ber ge lin ce baþ la týl ma lý dýr. Genç ev li le rin ko nu ya bu ka dar du yar lý o la cak la rý ný pek dü þün mü yor dum. A ma soh bet öy le tat lý bir hal al dý ki, bir gün son ra ki o tu ru mu muz i çin de ya pa ca - ðý mýz ders ko nu su ko nu þul ma ya baþ lan dý. Ön ce ko nu o ku nur ken, gü lüm se yen genç ev li bey - ler ve ba yan la rýn, bi raz son ra ko nu ge liþ tik çe ve Rab - bim ik ram et tik çe, yüz hat la rýn da cid dî bir ha re ket li - lik baþ la dý. Ö zet cüm le le ri miz þun lar ol du: Ý le ri de bir þey le rin se ni yor ma sý ný is te mi yor san, bu gün bir þey ler i çin yo rul man ge re ke cek tir. Na sýl bir ev lât is ti yor san, iþ te þim di o na sýl a ça lýþ - mak ge re ki yor. Bir þe yi çok i yi an lý yor duk ki, in sa nýn bir þey ler i çin yo rul ma ma sý, her þe yin o na yo ru cu ol ma sý ný ne ti ce ve ri yor. Bu gün çok þey ler den þi kâ yet çi o lan e be veyn ler, e - min o la bi lir si niz ki, dün çok þey le ri ýs ka la dý lar. Is ka la - nan ger çek ler bu gün gün yü zü ne çý ký yor. O za man di ye bi li riz ki, ki min çok þi kâ ye ti var sa, dün o ki þi o ka dar çok ih mal ler i çin de ol muþ tur. Kim de ya þa dý ðý ha yat i çe ri sin de mut lu i se, dün mut la ka be de li ni ö de miþ tir. Bu bir ka nun gi bi a de ta: Ha ya tý yo ru cu hâ le ge ti - ren ler, yo ru lan la rýn ta ken di le ri dir. Ha ya týn bir yer le - rin de bir þe kil de yo rul ma yan lar, be del ö de me yen ler ha ya týn i ler le yen a þa ma la rýn da bu be de li ö de ye cek ler de mek tir. Bu gün bý yýk al tý gül dük le ri miz, ya rýn bi ze kah ka ha - lar la gü le cek ler dir. Aziz, sýd dýk, sar sýl maz, çe kil mez, yo - rul maz kar deþ le ri miz, Nu run fü tu ha tý biz le ri sü ru ra sevk et me ye de vam e der ken, Nur la rý ta ný ma dan ge çen gün le ri mi zi ka yýp ve ka ran lýk lý yýl lar o la rak ni te len - dir mek te yiz. Biz ga yet a ciz, fa kir ve mis kin ol du ðu muz hal de, tam ih ti ya cý - mý zýn zi ya de leþ ti ði va kit te Ce nâb-ý Mev lâ biz le ri bü yük bir ni me te gark et miþ tir. Bu ni met Ri sâ le-i Nur dur. Nur lar â le me gel miþ tir ki, â le min yü zü nur i le gül sün. Ve bi zim yü zü müz de nur i le gül müþ tür. Genç lik dar be si ni biz ler de ye mek tey ken, ne fis le mü ca - de le de ga lip ol mak müm kün gö rün - mü yor du. Genç li ði miz de ðer siz bir me ta gi bi bir kö þe ye a týl mak tay ken, bi - zi kur ta ran Nur lar ol muþ tur. Sa hip siz kal mýþ bu va ta nýn ev lâ dý Nur lar sa ye sin de ye ni den þah la ný þa geç miþ tir. Bu þah la nýþ Al lah ýn tev fi - kiy le ol mak ta dýr. Bu þah la nýþ; küf re, zul me, ah lâk sýz lý ða, hak sýz lý ða kar þý dýr. A ziz Üs ta dý mýz biz le ri de ka bul e der - se, can la, baþ la, sa da kat ve ih lâs la, Kur ân ýn, i ma nýn hiz me tin de koþ mak is ti yo ruz. Bi ze ye ni den ha yat bah þe - den ve bi zi öz ve as lý mý za dön dü ren, dün ya ve a hi ret sa a de ti ni ka zan dý ran Ri sâ le-i Nur a ve Üs ta dý mý za ca ný mý zý da fe da et sek, bor cu mu zu ö de miþ o la - ma yýz. Rab bi miz den du â mýz, biz le ri bu ha ki kat le re fe daî ey le sin. Ka ra ran ge ce le ri mi zin sa ba hý Nur lar la ol sun in þal lah. Ya Rab bi! Bu ne bü yük bir ih san ve müj de dir biz le re? Biz le ri dün ye vî dert - ler le de ðil, mu kad des bir dert le dert - len dir din. Bu dert ki biz le re ne þe, u - mut, he ye can, aþk, þevk ve bü yük bir be þa ret ol muþ tur. Ö lü le ri di ril ten, i þit - me ye ne i þit ti ren, gör me ye ne gör dü ren Nur lar in sa ni yet lez ze ti ni tat týr mýþ týr biz le re. Di ma ðý mý zý dün ye vî lez zet le re de ðil Ri sâ le-i Nur un yük sek ha ki kat - le ri ne aç týr. Biz le rin der di fa ni ol ma - sýn, ul vî der di miz Ri sâ le-i Nur u muz ol sun in þal lah. Be þe ri ye tin ba ha rý ya kýn ol sun di ye du â e di yo ruz. Ba har lar Nur lar la ge le - cek ü mi din de yiz. Bu ü mi di miz ku ru bir hül ya de ðil, Ri sâ le-i Nur a te vec cü - hün bir is pa tý dýr. Üs ta dý mýz Bin se ne - dir u yu du nuz ye ter di ye rek ses le ni yor biz le re. E vet! Za man u yu ma za ma ný de ðil dir. Mü ca de le za ma nýn da u yun - maz; u yu mak, du yar sýz kal mak, ön ce ben de mek Nu run ta le be si nin fik rin de yok tur. Üs ta dý mýz ra zý o lur mu biz ler den? di ye rek te lâþ i çin de yiz. Nu run del lâl lý - ðý ný ya pan lar an cak tev fik-i Ý lâ hi ye da - ya nýr lar. Ce re yan la rýn kuv ve ti biz le ri e sir a la ma ya cak týr in þa al lah. As rýn deh þe tiy le her ke sin ya ra lar al dý ðý bir za man da Nu run si per le ri biz le ri mu - ha fa za et mek te dir. Ga ye miz ve ha re - kâ tý mýz bü tün mü min le ri, hat ta bü - tün in san lý ðý bu si pe re çek me ye ça lýþ - mak týr. Deh þet li rah ne le re ma ruz ka - lan in san lý ðý, Nu run þef kat li si ne si ne, i ma na ve tev hi de ça ðýr mak ta yýz. Sev gi li kar deþ le ri miz; en bü yük kor - ku muz ih lâ sý kýr mak, ih lâs sýz lýk la e na - ni ye tin e si ri ol mak týr. Biz le re du â e din ki nefs-i em ma re bi zi al dat ma sýn. Siz kar deþ le ri mi ze du â e di yor, du â la rý ný zý bek li yo ruz. Not: Ça nak ka le ü ni ver si te li Nur Ta - le be si kar deþ le ri min gay ret ve ih lâs la hiz met te ya rýþ ma la rý ný teb rik e di yor, kar deþ le ri miz den des tek le ri ni e sir ge - me yen de ðer li a ða bey le ri miz den Al lah e be di yen ra zý ol sun di yo rum. H. K.

14 2 26 ÞUBAT 2012 PAZAR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR 7 Ýs ter sen bu ak þam bi zim ku lü be gi de lim! FOTOÐRAF: MUSTAFA IÞILDAK KASIM ALÝ GÜNGÖR Ya kýn kom þum ve Bar ba ros Hay - red din Pa þa nýn ma ne vî to ru nu, ay ný za man da ge mi kap ta ný çok fe da kâr a ða be yim, Ha ki Bey le, bun dan bir sü re ön ce, Sa lý gü nü be nim mu tad prog ra mým o lan Ha cý Bay ram ci va rýn da ki 27 nu ma ra da ki Risâle-i Nur der sin de bu luþ ma yý ka rar laþ týr mýþ týk. Bu o nun ilk zi ya re ti o la cak tý. Hâ liy le o da çok me rak e di yor du. Zi ra bu ra sý An ka ra nýn en es ki ders ha ne si. Be lirt ti ði miz sa at te Ha ki Bey gel di ve öð len na ma zý ný mü te a kip ya pý lan ders ve çor ba ik ra mýn dan son ra 27 den 28 e gi de cek tik. 28 nu ma ra lý ders ha ne de di ði miz i se Ký zý lay Meþ rû ti yet Cad de si nde ki ga ze te mi zin An ka ra Tem sil ci li ði i di. O ra da da Sa lý ak þam la rý da mu tad o la rak ya pý lan der se iþ ti rak e de cek tik. An cak es pi ri ol sun di ye biz her haf ta 27 nu ma ra lý ders ha ne den bu ra ya gel di ði miz den, bu ra yý 28 nu ma ra o la rak i sim len dir miþ tik. Ni te kim bu ra nýn ka pý nu ma ra sý 24 ve a part ma nýn da 8. ka týn da ol du ðun dan i ki si nin kom bi nas yo nu o la rak 28 i uy gun gör mek müm kün de... Ýþ te böy le ce ön ce 27 nu ma ra da, son ra da 28 nu ma ra da ki ders le re iþ ti ra ki mi zin ar dýn dan, Ha ki Bey le bir lik te bir o to bü se at la ya rak Ke çi ö ren Sa na tor yum Cad de si nde ki Çað rý ders ha ne si ne gi di yor duk. So ran la ra 29 nu ma ra ya gi di yo ruz di yor duk. Zi ra bu ra nýn ka pý nu ma ra sý ger çek ten de 29 i di... Bu dü þün ce ler le Çað rý ders ha ne si ne git mek ü ze re be le di ye o to bü sü ne bin miþ tik, fa kat o to büs her za man ol du ðu gi bi yi ne týk lým týk lým dý... O to bü sün or ta kýs mýn da ken di mi ze bir yer bul muþ tuk ki, et ra fý mý zý hep genç le rin sar mýþ ol du ðu nu fark et tik. Ha ki Bey da ya na ma yýp Bu ka dar genç bir a ra da ne re ye gi di yor su nuz? di ye so ru ver di. On lar da ma ça git tik le ri ni söy le di ler. Bu nun ü ze ri ne Biz de ma ça gi di yo ruz! de yi ver dik. Bu sö zü müz, genç le rin dik ka ti ni çek ti. Ben de sö ze de vam et tim ve E vet, e be dî ha ya tý mý zý ka zan mak ve ya kay bet mek ma çý o lan Risâle-i Nur soh be ti ne gi di yo ruz de yin ce, genç ler ka fa la rý ný ma ni dar bir þe kil de sal la ya rak de rin bir dü þün ce ye dal dý lar. Bu a ra da o to bü sü müz de Çað rý Ders ha ne si nin ya nýn da ki du ra ða gel di ði i çin genç le re Al lah a e ma net o lun di ye rek o to büs ten in dik. O to büs te ki bu ko nuþ ma lar, yet miþ li yýl lar da, A da na da Ye þi lev ler ma hal le sin de rah met li Ab dul veh hap Bi çer A ða be yin e vin de ki Risâle-i Nur soh bet le rin de Kay se ri Yük sek Ýs lâm Ens ti tü sü nden ge lip, der si miz de bu lu nan Bur sa U lu Ca mii i mam lý ðý da yap mýþ o lan Meh med Er do ðan A ða be yin an lat tý ðý Kay se ri de ya þa nan bir o la yý ha týr la ma ma se bep ol du. Bir a ða bey o to büs du ra ðýn da soh be - te git mek i çin bek ler ken, u zak tan ta ný dý ðý, pek sa mi mi ye ti ol ma yan bi ri si de, o to büs du ra ðý na ge li yor. Ge len ar ka da þý na ne re ye git ti ði ni so run ca, din le i man la hiç il gi si ol ma yan bu ki þi Ku lü be gi di yo rum di ye ce vap ve ri yor. Bu nun ü ze ri ne ku lü be gi de cek o lan bu ki þi, a ða be ye so ru yor: Pe ki sen ne re ye gi di yor sun?... O da bir an te red düt et tik ten son ra, ce vap ve ri yor: Ben de ku lü be gi di yo rum... Ku lüp de yin ce, kar þý sýnda ki nin dik ka ti ni çe ki yor. A ða bey de vam e di yor: Ýs ter sen bu ak þam bi zim ku lü be gi de lim di yor. Bu nun ü ze ri ne ku lü be gi de cek ki þi, Bu ak þam da de ði þik bir ku lüp ol sun di ye rek tek li fi ka bul e di yor ve ay ný o to bü se bi ni yor lar. Ders ha ne ye ya kýn bir du rak ta in dik le rin de bi raz ön ce ku lü be gi de cek o lan ki þi, De mek ki be nim bil me di ðim ku lüp ler de var mýþ di ye i çin den dü þün me ye baþ lý yor. Bu hal de, ders ha ne ye va rý yor lar. O gün de An ka ra Ü ni ver si te si nden ge len ta le be ler ol du ðun dan ders ha ne ol duk ça ka la ba lýk i miþ. Ku lü be gi de cek o lan bu ki þi, ders ha ne ye var dýk la rýn da e lin de o lan si ga ra yý hiç sön dür me den i çe ri gi ri yor. Bu nun ü ze ri ne o ra da ki kar deþ ler de bir çay ta ba ðý ve re rek, i çin de ki kül le ri bu na ko ya bi le ce ði ni söy lü yor ve hiç ses et mi yor lar. Bu a ra da ders baþ lý yor ve bu ki þi pür dik kat der si din li yor. Der sin so nun da, der si ya pan kar deþ, So ru su o lan var sa, so ra bi lir de yin ce, ku lüp çü mi sa fir söz is ti yor... Ben bu ra ya te sa dü fen ar ka daþ va sý ta sýy la gel dim. Ben Kur ân ýn, Ýn cil in ve Tev rat ýn Türk çe si ni o ku dum. Fa kat bun la rýn hiç bi ri be ni tat min et me ye yet - me di. Mü sa a de e der se niz bir kaç so ru sor mak is ti yo rum... di yor... Kar deþ ler de hay hay di ye rek din li yor lar... Bu nun ü ze ri ne ku lüp çü so ru la rý ný sý ra la ma ya baþ lý yor. 1. so ru: Kur ân ýn gö rü þüy le Fel se fe nin gö rü þü a ra sýn da ki fark ve i liþ ki na sýl dýr? Bu nun ü ze ri ne kar deþ ler he men Söz ler den Kur ân i le Fel se fe nin kar þý laþ tý rýl dý ðý bah si a çýp bi rin ci cüm le yi o ku yun ca, bu ki þi he men e li ne kâ ðýt ka le mi a lýp bu cüm le yi not et mek i çin mü sa a de is ti yor. Kar deþ ler bu nun ü ze ri ne Biz pa rag ra fý bi ti re lim, son ra hep si ni not e der si niz di yor lar. Bu ki þi o ku nan her cüm le de a de ta ha zi ne bul muþ gi bi se vi ne rek, bir kaç so ru da ha so ru yor. Her so ru su na muk nî bir ce vap a lýn ca, so nun da her ke sin gö zü ö nün de þe ha det ge ti re rek, Ben þim di Müs lü man ol dum. Lüt fen siz de þa hit o lun di yor... Da ha son ra bu ki tap la rý na sýl te min e de ce ði ni so ru yor. Bu kar deþ ler de Bu ki tap lar Os man lý ca ya zýl mýþ týr, si ze biz kü çük ki tap lar dan ve re lim ko lay o kur su nuz di ye mu ka be le e di yor lar. Bu ki þi de, Hiç so run de ðil, ben he men ya rýn bir Os man lý ca-türk çe söz lük a lý rým, her ya zý la ný çö ze rim de yin ce, kar deþ ler de bu ki þi nin sa mi mi ye ti ni an lý yor lar. Ne ti ce de o ge ce sa at da bü tün Kül li yat ý ve bir de Lü gat a lýp, e vi ne bü yük bir he ye can la gi di yor... E ve va rýn ca ab dest a lýp na ma za du ru yor. Gü rül tü yü du yan ha cý ba ba sý u ya ný yor ve ka pý a ra lý ðýn dan oð lu nun na maz kýl dý ðý ný gö rü yor. Yaþ lý ba ba göz le ri ne i na na mý yor ve ký zý ný u yan dý rý yor. Ký zým bak, a ða be yin ne ya pý yor? di ye rek ka pý a ra lý ðýn dan ký za man za ra yý gös te ri yor. Ký zý da Ba ba ne ya pa cak iþ te na maz ký lý yor de yin ce ha cý ba ba nýn hay re ti ar tý yor. Ha cý ba ba bu man za ra dan son ra he ye can la sa bah e za ný ný bek li yor. A ma ge ce gör dük le ri ne de bir tür lü i na na mý yor. Ken di ken di ne, A ca ba ben bu na dým mý? di ye so ru yor. Bu sý ra da sa bah e za ný o ku nu yor ve oð lu nu ta kip e di yor. Ko ri dor da oð lu nu kol la rý ný sý vaz la mýþ ab dest al ma ya ha zýr la nýr ken gö rün ce ar týk da ya na mý yor ve Oð lum bu ne va zi yet, göz le ri me i na na mý yo rum. Ne ol du sa na, yol da me lek ler le mi kar þý laþ týn? Ça buk söy le, kal bim du ra cak, ne ol du sa na? di yor... Oð lu da ce vap lý yor: Ba ba ben bu ge ce bir ye re git tim. Bun la ra Nur cu di yor lar. Be nim bü tün so ru la rý ma ce vap ver di ler ve ben de tat min ol dum ve Müs lü man ol dum. Böy le ce he men na ma za baþ la ma ya ka rar ver dim... Bu nun ü ze ri ne ha cý am ca, Oð lum de mek ki se nin gi bi yan lýþ yol da bu lu nan la rý dü zel te cek in san lar hâ lâ yer yü zün de var mýþ di ye rek se vinç göz yaþ la rý dö kü yor ve Bu in san la rý ya rýn ye me ðe dâ vet et de ta ný þa lým di yor. Kar deþ ler dâ ve te i ca bet e de rek zi ya re te gi di yor lar. Ba ba, ye mek te an la tý yor: Bu ço cuk li se de na ma zý ný ký lar dý. Ne za man ü ni ver si te ye git ti, o ra da ön ce na ma zý, son ra Cu ma la rý terk et ti. O hâ le gel di ki, Pey gam be ri miz den (asm) bah se der ken ha þa Haz re ti ke li me si ni bi le kul lan ma yý ka bul et mi yor du... Ýþ te bu va zi yet ten son ra si zin le ta ný þýn ca tek rar na ma za baþ la dý... Be ni ne ka dar mut lu et ti ði ni zi bi le mez si niz... Al lah a e ma net o lun... Bos na hiz met mek tu bu, Dub rov nik se ya ha ti Es se lâ mü a ley küm ve rah me tul la hi ve be ra kâ tü hû Muh te rem a ða bey le ri miz ve kar deþ le ri miz; -15 de re ce so ðuk ve 1,5 met re kar o lan Sa ra yo va dan bin ler se lâm e der, du â la rý ný zý bek le riz. Te vec cü hü nüz ve du â la rý nýz la Boþ nak lar la mü na se be ti miz çok gü zel mey ve ler ver me ye baþ la dý. Ýn þa al lah mad dî im kâ ný mýz o lur sa Tür ki ye ye ge ti re ce ði miz çok hoþ kar deþ le ri miz var. Ký sa za man da ta ný þýp, kar deþ ol du ðu muz; Sa ra yo va dan po lis El ve din, tak si ci As mir, Tuz la dan Hu kuk Fa kül te si öð ren ci si o lan ve Me lik Ab dul lah Ca mi i nde fah ri mü ez zin lik ya pan Yu suf, Mos tar dan köf te ci Ýs ma il bun lar dan ba zý la rý. El ham dü lil lah, he di ye et ti ði miz ki tap la rý o ku yan po lis El ve din na ma za baþ la dý, tak si ci As mir töv be e dip iç ki yi bý rak tý. Bun la rýn Tür ki ye ye, Ýs tan bul a ve ce ma a ti mi ze cid dî te vec cüh le ri var ve siz le ri me rak e di yor lar. Bu ra da ta nýþ tý ðý mýz bü tün Boþ nak la ra; Ý ma na maz ne ma prob le ma, ne ma na maz i ma prob le ma. Dün ya prob le ma, me zar prob le ma, a hi ret prob le ma di yo ruz, çok te sir li o lu yor. Ya ni; Na maz var sa prob lem yok, na maz yok sa prob lem var. Dün ya da prob lem, me zar da prob lem, a hi ret te prob lem var ma na sýn da. Bu i ki cüm le i le töv be e den, iç ki yi bý ra kan, Cu ma na ma zý na ve beþ va kit na ma za baþ la yan lar ol du El ham du lil lah. Ge çen haf ta Hýr va tis tan a git tik, ri sâ le ler den gö tür dük. Al lah ýn lüt fuy la Hýr va tis tan a pa sa port suz gi riþ-çý kýþ yap týk. Hem gi riþ te hem çý kýþ ta hiçbir po lis pa sa port sor ma dý. Nur la rýn a çýk ke râ me ti ni gö zü müz le mü þa ha de et tik. Bu ra da ki Boþ nak la ra an lat tým; Böy le bir þe yi ilk de fa duy duk de di ler. Biz de; Hýr va tis tan a gez me ye de ðil hiz me te git tik, Risâle-i Nur gö - ya pýl mýþ. Bu mü na se bet le, mih ra býn sað ta ra fý na ye þil san cak la be ra ber Türk Bay ra ðý as mýþ lar. Bu ca mi, gör dü ðü müz son ca mi ol du. Bu ra dan i ti ba ren yol ü ze rin de Hý ris ti yan köy le ri ve ki li se ler var. Çap li na ve Hý ris ti yan la rýn Hac mer ke zi o lan Me cu gor ye yi geç tik ten son ra Met ko viç sý nýr ka pý sýn dan Hýr va tis tan a gir dik. Sa vaþ tan son ra Day ton Ant laþ ma sýy la Bos na ya ve ri len Ad ri ya tik sa hi lin de ki Ne um þeh ri ne uð ra dýk, ar dýn dan da Dub rov nik e va sýl ol duk. Dal maç ya de ni len Ad ri ya tik sa hil le ri, bi zim Ak de niz sa hil le ri ne ben zi yor ve te fek kü re se za yer ler Dub rov nik, Or ta Çað - dan kal ma es ki þe hir, ka le ve ki li se le riy le meþ hur. Dün ya da ilk alt ya pý þe be ke si 1300 lü yýl lar da bu ra da ya pýl mýþ. Nü fu sun % 10 u Boþ nak Müs lü man, % 90 ý i se Hýr vat Hý ris ti yan. Bun lar Ka to lik ve çok mu ta as sýb lar. Her a dým da ka ted ral ler ve kü çük ki li se ler var. Ya zýn Dub rov nik e dün ya nýn her ta ra fýn dan ve Tür ki ye den yüz bin ler ce zi ya ret çi ge li yor muþ. Ý kin di na ma zý ný Dub rov nik te yol ke na rýn da þeh re na zýr bir e vin te ra sýn da kýl dýk. Na maz dan son ra bak týk ki; bu ra sý da i re le ri ki ra lýk o lan bir a part man. Ka pý yý çal dýk, sa hi biy le ta nýþ týk ve 2 gün lü ðü ne bir da i re ki ra la dýk. Te va fuk ki; a part man sa hi bi Zi yad Bey Boþ nak ve Dub rov nik Boþ nak Müs lü man la rý Or ga ni zas yo nu nun sek re te riy miþ, de de le ri Os man lý za ma nýn da Tür ki ye den gel miþ. Bi zim le çok a lâ ka dar ol du, Dub rov nik Ca mi i ni ta rif et ti ve i ma mý te le fon la a ra yýp biz den bah set ti. Ak þam da ha ný mýy la be ra ber bi zim ce ma at le na maz ký lý þý mý zý sey ret ti ler. Na maz dan son ra Zi yad Bey bi ze; Al lah da i ma kal bi miz de dir ve ha ným la be ra ber en bü yük ha ya li miz Hac ca git mek tir de di. Bu ra da o tel ler, kýþ ol ma sý na Ken di si ne Hut be-i Þa mi ye, Â ye tü l-küb ra, Genç lik Reh be ri, Mu 'ci zat-ý Ah me di ye, Kü çük Söz ler, Has ta lar, Ýh lâs ve U huv vet Ri sâ le le ri ni he di ye et tik. Çok mem nun ol du ðu nu ve bu ki tap la rý o ku yup, hut be ve va az la rýn da is ti fa de e de ce ði ni söy le di. Dub rov nik te gö rüþ tü ðü müz Müs lü man la rýn en bü yük sý kýn tý sý me zar ye ri ol ma ma sý. Be le di ye yet ki li le ri Müs lü man la ra ye ni me zar ye ri ver me yip, Ce na ze le ri ni zi Mos tar a gö tü rün di yor muþ. Bi ze dip lo mat na za rýy la ba kýp a de ta yal va ra rak, Tür ki ye dev le ti nin bu i þi hal le de bi le ce ði ni söy le di ler. Biz de E li miz den ge le ni ya pa ca ðýz di ye söz ver dik. Dub rov nik Boþ nak Müs lü man la rý Baþ ka ný Fe him Bey bi zim le gö rüþ mek i çin ca mi ye gel miþ, fa kat biz ca mi yi bu la na ka dar e pey ge ci kin ce se lâm söy le yip, ay rýl mýþ. Biz de ken di si ne ve ril mek ü ze re Ri sâ le ler den bý rak týk. Ay rý ca, Dub rov nik te Türk çe, Os man lý ca, A rap ça ve Fars ça bi len Türk dos tu, Ves na Mey ko viç a dýn da bir ta rih pro fe sö rü var. Þim di e mek li ve mü ze de gö rev li. De fa lar ca Ýs tan bul a gel miþ ve Os man lý Ta ri hi ü ze ri ne ya yýn lan mýþ 50 ye ya kýn ki ta bý var mýþ. Yi ne bu ra da Türk le re a it Ri xos O tel in de ça lý þan mü dür ler le ta nýþ týk, çok mem nun ol du lar ve her za man ge lin, Mi sa fi ri miz o lun de di ler. Bun dan son ra in þâ al lah Dub rov nik e sýk sýk git me ye ça lý þa ca ðýz. Ya kýn lar da da na sip o lur sa Hýr va tis tan ýn baþ þehri Zag reb e, Sýr bis tan ýn baþ þehri Bel grad a ve Ka ra dað ýn baþ þehri Pod go rit sa ya gi de ce ðiz... Sa ra yo va da sa bah na maz la rý ný kýl dýr dý ðý mýz So ko lo viç Ca mi i nin i ma mý En ver E fen di ye de Ri sâ le ler ver dik. Ki tap la rý gö rün ce; Be di üz za man Sa id Nur sî çok bü yük bir â - rað men çok pa ha lý ve biz ka la cak yer a rar ken lim de di. Bu da bi zi çok þevk len dir di. Du â e tür dük de yin ce hay ret et ti ler. Ce nâb-ý Hak bi ze hem çok u cu za, hem de bir din, Ce nâb-ý Hak bu hiz met te son ne fe se ka - A ra ba ki ra la yýp ön ce Mos tar a git tik, ge ce yi o ra da ge çir dik. Er te si sa bah yo la çýk týk. Gi der ken yol ü ze rin de ki Bý la gay a uð ra dýk. Bu ra da, Ho ra san er le rin den Sa rý Sal tuk un tek ke si ve kab ri var. Sa rý Sal tuk bu ra ya 600 se ne ev vel Ah med-i Ye se vî nin teþ vi kiy le Ýs lâ mi yet i an lat mak i çin gel miþ. Tek ke, bü yük ve yek pa re bir ka ya nýn al týn dan çý kan Bu na Neh ri nin ya ný na ya pýl mýþ. U zun za man dýr de vam e den ta di la tý bit mek ü ze re. Da ha son ra yi ne yol ü ze rin de, Os man lý nýn gel di ði son nok ta o lan, Ne ret va Neh ri' nin ký yý sýn da ki Po çi te li Kö yü ne uð ra dýk. Bu köy, kül tür mi ra sý o la rak ilk gün kü gi bi mu ha fa za e dil miþ, Os man lý tar zý ev ler o ri ji nal ve Saf ran bo lu yu ha týr la tý yor. Bu ra da Os man lý dan kal ma çok gü zel bir ca mi var, öð le na ma zý ný bu ca mi de kýl dýk. Bos na Sa va þý nda ca mi nin kub be si ve mi na re si bom bar dý man ne ti ce si yý kýl mýþ, sa vaþ tan son ra as lý na uy gun o la rak Türk dev le ti ta ra fýn dan ye ni den Müs lü man ýn da i re si ni na sip et ti. Bu da na ma zýn ke râ me ti dir de dik ve Ce nâb-ý Hakk a þük ret tik. Er te si gün kah val tý dan son ra es ki þeh ri gez dik ve öð le na ma zý ný kýl mak i çin Dub rov nik Ca mi i ne git tik. Ý ki kat lý, ta ri hî bir bi na yý 1916 yý lýn da ca mi o la rak Müs lü man la ra tah sis et miþ ler. O za man dan be ri ce ma a ti o lan bir ca mi. Cu ma ve te ra vih na maz la rýn da beþ-al tý saf o lu yor muþ. Ca mi nin ya nýn da çay-kah ve i çi len, soh bet e di len bir di van ha ne var. Üst kat ta i se med re se ve i mam e fen di nin e vi var. Med re se nin 55 ta ne ta le be si var mýþ. Na maz dan son ra i mam Sal kan E fen di i le ta nýþ týk. Ken di si Boþ nak ve Tuz la þeh rin den. A rap ça, Ýn gi liz ce ve çok az da Türk çe bi li yor. Ý kin di na ma zý na ka dar soh bet et tik. Üs ta dý mýz dan ve Nur lar dan bah set tik. dar is tih dam et sin. Siz le re ve du â la rý ný za müþ tak Bos na da ki kar deþ le ri niz na mý na Ö mer / SA RA YO VA

15 6 26 ÞUBAT 2012 PAZAR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR 3 Dör dün cü Söz le na maz kýl mak Ye ni As ya m YAÞAR KILINÇ Hak kýn ha tý rý ný hiç bir þe ye fe da et me yen Nur a ka de mi si Ye ni As ya m. Be di üz za man ýn Med re se tü z-zeh ra sý Da ha dün gi bi ha týr la rým ilk o ku ma ya baþ la dý ðým gün le ri Sa týr sa týr, sa týr a ra la rý na ba kar ken Göz den ka çýr dý ðým bir nok ta kal ma sýn di ye Sa bah kah val tým, Öð le ye me ðim, Ý man tok lu ðum Ý ma ný mýn gý da kay na ðý Hiç es ki me yen yüz Her gün ye ni le nen i man çeh rem E ðil me den eð dir me den ger çek ler yu ma ðým Aç týk ça ço ða lan, Yu mak yu mak i lim do lu ir fan do lu. Ye ni As ya m. Doð ru la rýn doð ru yo lu Ço ban yýl dý zým Sen bir e kol Sen bir o kul Ý man a ka de mim Lüt fen var lý ðý ný ya þa dý ðým sü re ce sen den me zun ol mak is te mi yo rum. Sen ve ben var ol duk ça öð ren cin ve o ku yu cun ol ma is te ði ni ba na çok gör me. Üs ta dým la se lâm laþ tý ðým her sa ba hýn ta ze li ði ni ha yat zev ki ni ba na ve be nim gi bi le re çok gör me. Ye ni As ya m. Yir mi li yýl la rýn da baþ la mýþ tý dost lu ðu muz, ben i se kýrk lar day ken bu gün be nim le ta nýþ tý ðý mýz yaþ ta ben 60 lar da, sen de 43 de sin. Sen yaþ lan dýk ça ye ni le nen bir yüz, ye ni bir ir fan kay na ðý. Þan lý bay ra ðým gi bi dal ga la nan Ye ni As ya m Bir sa bah es ki yen ih ti yar yü züm le se ni kar þý la ya ma ya bi li rim. A ma sen ye ni ve ye ni lik le rin le i le le bet dâ vâm de yip de vam e de cek sin. Bi zim bay ra ðý mut la ka ye ni bir e kol sev da lý sý de vam et ti re cek tir. Ýþ te bay ra ðý dev ret ti ðim gün me zu ni yet dip lo ma mý genç ar ka da þý ma tes lim et o lur mu? Bi li yor sun Ye ni As ya m! Gel me si mu hak kak o lan u zak da ol sa ya kýn dýr. (Ha dis-i þe rif) O ya kýn ba na üç, beþ bi le me din, on se ne son ra ge le cek tir. A ma se nin i çin ya kýn, ký ya me te ka dar za man ta ný ya cak týr in þa al lah. Ni ce kýrk lý yýl la ra. Hiç es ki me yen yüz Nur ve i man kay na ðý, hak kýn ha tý rý ný hiç bir hak ka fe da et me yen ih lâs yu va sý Ye ni As ya m. Ye ni As ya yamu hab bet ler (Akroktiþ tar zýn da ya zýl mýþ. mýs ra la rýn ilk harf le rin den Ye ni As ya ya mu hab bet ler o lu þu yor) Ya ran; Kur ân ne gü zel ya ran dýr. Em ni yet; emr-i Ý lâ hî de em ni yet var dýr. Na maz; di ni mi zin di re ði dir. Ý man; in sa ný in san e der. Ah lâk; ah lâk-ý Mu ham me dî (asm) gi bi, Se bat; sý rat-ý müs ta kim i çin, Yi ðit; e na ni ye ti ni þahs-ý ma ne vi de e ri ten dir, A hid; ka lû be lâ dan Ce nâb-ý Al lah a (cc), Ye ni As ya, hiz met te is tik rar a bi de si, Ar zu, rý za-i Ý lâ hî yo lun da. Mu hab bet; biz mu hab bet fe da i le ri yiz. U bu di yet; Al lah ýn (cc) i ba de ti mi ze ih ti ya cý yok tur. Hu sû met; vak ti mi zin ol ma dý ðý has ta lýk lar dan. A zim; Ya Rab rý za ný ka zan ma da bi zi a zim li ey le, Ba si ret; Ya Rab ba si ret gö zü mü zü kör et me, Biz; Ya Rab be ni biz i çin de haþ ret, E lif; üç e lif bir çiz gi de yüz on bir dir. Te a vün; Al lah (cc) i çin ih ya e dil me si þart o lan, Li san; Ya Rab di li mi zi cen net li sa ný na a þi na ey le, El, bir e lin ne si var, çok e li fin se si var, Rab bim (cc), Ye ni As ya mý ký ya me te ka dar da im ey le, â min. Öðr. Gör. Ah met A KIN R. Ü. Ri ze Mes lek Yük se ko ku lu Gazetem Yeni Asya Kur ân ýn semâsýndan, nazil olmuþ Nurlarýn, Sanki bir kal asýdýr, gazetem Yeni Asya, Yazarý ve okurlarý, beraber olanlarýn, Sohbetler, aynasýdýr, gazetem Yeni Asya. Ýmânî ve Ýslâmî, hatta bazen siyasî, Hizmetin en güzeli, bu dâvâda tek vâsi, Dikkatle okur ise, insafa gelir âsi, Ölçünün rehberidir, gazetem Yeni Asya. Yazarý çizeriyle, mücahittir her biri, Ýmanýn hizmetinde, onlar birer Nur eri, Birbirine baðlamýþ, onlarýn Müdebbir i, Doðruyu anlatandýr, gazetem Yeni Asya. Gerekli her ne varsa, bildirir onu halka, Tecdidin zincirinde, asra düþen son halka, Kur ân ýn bu asýrda, ilânýnda mutlaka, Müsbet tarzý anlatýr, gazetem Yeni Asya. Neþriyat aðacýnda, süslü olan tek yaprak, Diðerleri gazel mi, döküldüðü yer toprak, Ruhlarý tahrip etmez, hakký batýl yaparak, Ýþte böyle farklýdýr, gazetem Yeni Asya. Bedri Tahir Adaklý ÝLHAMDAN SATIRA OSMAN ZENGÝN os man zen ni as ya.com.tr Kýrk kü sûr se ne dir, kim bi lir kaç de fa o ku mu þuz dur Dör dün cü Söz ü. Ha ni ma lû mu nuz, bu as rýn en bü yük Kur ân tef si ri o lan Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý nýn a na ki tap la rýn dan Söz ler mec mu a sýn da bu lu nan, na ma za da ir 4. Söz den bah se di yo ruz. Ri sâ le le ri her o ku yuþ ta de ði þik bir a çý dan na zar e dip, ne re dey se her se fe rin de ye ni ye ni þey ler keþ fe dip, is tih raç lar da bu lu na bi li yo ruz. Ýþ te; kâ i nat ta, i man dan son ra en bü yük ha ki kat o lan na maz i le a lâ ka lý bir ya zý yaz ma ya ni yet le nin ce, bu Dör dün cü Söz me ha zý mýz ol du. A ca ba bu na maz bah si ni ye Dör dün cü Söz ol muþ, sý ra la ma da ki te va fuk ne dir? di ye dü þü nür ken, zih ni mi ze þun lar gel di: Müs lü man, her ha yýr lý i þe bes me le, Bis mil lah i le baþ lar. O za man Bi rin ci Söz bu nun bes me le si dir. Kâ i nat ta en bü yük ha ki kat o lan i man i kin ci, na ma zýn da dâ hil ol du ðu u mu mi i ba de tin bah se dil di ði söz ü çün cü, on dan son ra ge len ve Ýs lâ mýn beþ þar tý nýn da i çin de bu lun du ðu na maz da, Dör dün cü Söz o la rak ten sip e dil miþ tir. Ya ni bes me le i le baþ la nýp, i man i le de vam e dip, i ba det ten bah se de rek, i ba de tin en câ mi i, en ge ni þi o lan na ma za sý ra gel miþ tir. De mek ki Üs ta dý mýz, her þe yi bir mu va ze ne i le ter tip et ti ði gi bi, bun da da bir ter tip e se ri var dýr. Ýs lâ mýn beþ þar tý nýn bi rin ci le rin den* o lan na maz i le a lâ ka lý o lan 4. Söz ü o kur ken an la dýk la rý mý zý da na za ra ve re rek, o ku ma ya ge çe lim: He men baþ ta Na maz di nin di re ði dir ha dis-i þe ri fi ni gö rü yo ruz. Ger çek ten de çok en te re san bir teþ bih yap mýþ Re sû lul lah (asm). Her þe yi a yak ta tu tan bir di rek var dýr. En ba si tin den bir ça dý rý ça dýr ya pan, o nu a yak ta tu tan di rek tir. O di rek ol ma yýn ca, ça dýr be zi, u zak tan ba ký lýn ca sý ra dan bir çar þaf ve ya ku maþ par ça sý zan ne di lir. O nun gi bi, bir kim se e ðer Müs lü ma ným di yor sa, o nu gös te ren en bü yük a lâ met-i fa ri ka sý na maz ol ma lý dýr. Na maz kýl ma yan Müs lü ma nýn ha li ça dýr sýz di rek mi sâ li dir. A da mýn eh li ye ti var, a ma a ra ba sür me yi bil mi yor, ne ye ya ra dý bu eh li yet? Hü vi ye tin de Müs lü man ya zýp da, na maz kýl ma yan Müs lü man da bu na ben zer iþ te. Na ma zýn çok kýy met li ve mü him, hem çok u cuz ve az bir mas raf i le ka za nýl dý ðý, hem de na maz kýl ma yan a da mýn ak lý ba þýn da ol ma yan bir kim se ol du ðu i fa de e di le rek, bu söy le dik le ri nin i ki ke re i ki dört e der de re ce sin de bir ke sin lik te ol du ðu nu i fa de e di yor. Bu da çok en te re san dýr. Beþ ke re beþ yir mi beþ, üç ke re üç do kuz de mi yor. Çok ke sin ve kat î bir i fa de kul la ný yor. Çün kü ba zen ço cuk la ra: Ý ki ke re i ki kaç e der? di ye sor du ðu muz da ba zý la rý Çarp ma mý, top la ma mý? di ye so ru yor. Ýþ te bu ra da ki i fa de de; çarp san da, top la san da ay ný ne ti ce yi ve ren bir ke sin li ði i fa de e den ö zel lik var. An la mak i çin, ak la da ha da yak laþ týr mak i çin hi kâ ye þek lin de bir tem sil, mi sal an la tý lý yor. Hi kâ ye den son ra Üs ta dýn, Ýþ te ey na maz sýz a dam ve ey na maz dan hoþ lan ma yan nef sim! hi ta bý da çok en te re san dýr. Ya ra tý lý þý ge re ði, in sa ný da i ma kö tü lü ðe sevk e den ve kö tü lü ðü em re den nef sin, en ho þu na git me yen þey na maz dýr. Çün kü bir in san na maz kýl ma ya baþ la sa, kö tü huy lar dan, kö tü lük ler den ya u zak la þa cak týr, ya da as ga rî ye in di re cek tir. Bu da, ne fis-þey tan i ki li si nin ho þu na git me ye cek tir. O nun i çin a ta la rý mýz der ler ya, Ýn san þey ta nýn ba ca ðý ný ký rýp na ma za bir baþ la sa, kýrk gün de de vam et se, da ha na ma zý bý ra ka maz. Ger çek ten de öy le dir. Hi kâ ye de an la tý lan yir mi dört al tý ný, yir mi dört sa a te ben ze ti yor Üs tad. Ýn sa na ve ri len yir mi dört sa a tin, nor mal de yir mi ü çü nün u zun a hi ret ha ya tý na; bir sa a ti nin de ge çi ci, fâ ni dün ya ha ya tý na sarf e dil me si ge re kir ken, Ce nâb-ý Hakk ýn sa ha ve tin den, bü yük lü ðün den ve bi li nen ti ca ret ka i de le ri ne ta ma men ay ký rý o la rak, yir mi üç sa a ti þu ký sa cýk dün ya ha ya tý na, bir tek sa a tin de e be dî sa a de tin a nah ta rý hük mün de o lan na ma za sarf e dil me si ge rek ti ði, yok sa böy le yap ma ya nýn ak lýn dan þüp he e di le ce ði be yan e di li yor. Ger çek ten de, hiç bir ti ca ret te, az kâr ge ti re cek ma la çok ser ma ye, çok kâr ge ti re cek ma la da az ser ma ye bað lan dý ðý gö rül me miþ tir. Ay ný za man da i yi bir he sap uz ma ný o lan Üs tad, bir tek sa a tin, ab dest le bir lik te beþ va kit na ma za kâ fî ge le ce ði ni be yan e di yor. Ha ki ka ten bir he sap ya pa lým. Beþ va kit na ma zýn top lam re kât sa yý sý kýrk - FOTOÐRAF: ESMA LÂLE týr. Bir re kâ týn, nor mal de bir da ki ka da ký lýn dý ðý ný he sap e der sek, bu 40 da ki ka e der. Ge ri ye ka lan 20 da ki ka yý da, bir ab des tin dört da ki ka da a lý na ca ðý he sa býy la, na maz ve ab dest top la mý nýn bir sa at et ti ði gö rül mek te dir... Bu bir tek sa at te, e be dî ha zi ne ka zan dý ra cak na ma zý kýl ma yan a da mýn ne ka dar za rar da ve a kýl sýz ca bir dav ra nýþ ta bu lun du ðu nu söy le dik ten son ra, Zi ra bin a da mýn iþ ti rak et ti ði bir pi yan go ku - ma rý na ya rý ma lý ný ver mek, a kýl ka bul e der se; hâl bu ki ka zanç ih ti ma li bin de bir dir. Son ra yir mi dört ten bir ma lý ný, yüz de dok san do kuz ih ti mal i le ka zan cý mu sad dak (tas dik e dil miþ, doð ru lan mýþ) bir ha zi ne-i e be di ye ye ver me mek; ne ka dar hi lâf-ý a kýl ve hik met (ak la ve hik me te ay ký rý) ha re ket et ti ði ni, ne ka dar a kýl dan u zak düþ tü ðü nü, ken di ni â kýl (a kýl lý) zan ne den a dam an la maz mý? di ye rek de, ga yet muk nî bir mi sâl ve ri yor. Ve Dör dün cü Söz ün, na maz bah si nin so nu nu þöy le bað lý yor Üs tad: Hal bu ki na maz da ru hun ve kal bin ve ak lýn bü yük bir ra ha tý var dýr. Hem cis me de o ka dar a ðýr bir iþ de ðil dir. Hem na maz ký la nýn di ðer mü bah dün ye vî a mel le ri, gü zel bir ni yet i le i bâ det hük mü nü a lýr. Bu sû ret te bü tün ser ma ye-i öm rü nü, â hi re te mal e de bi lir. Fâ ni öm rü nü, bir ci het te ib ka e der. Ger çek ten de, na maz kýl dý ðý za man in sa nýn ru hu da, kal bi de, ak lý da ra hat lý yor. Me se lâ, na maz vak ti geç me ye baþ la yýn ca bi zi ha fa kan lar ba sar. Ne za man ký lar sak o za man bü yük bir ra hat lýk his se de riz. (O nun i çin, ö zel lik le kýþ na maz la rýn da bu na dik kat et mek lâ zým. A ra la rý çok ya kýn o lan öð le, i kin di ve ak þam na maz la rý nýn vak ti nin geç me ih ti ma li e ðer dik kat e dil mez se da ha yük sek tir.) Cis mi mi ze de, vü cu du mu za da bir a ðýr lý ðý yok tur na ma zýn. Ha ni es ki le rin ta bi riy le taþ ta þý mý yo ruz ki. Ge le lim,...hem na maz ký la nýn di ðer mü bah dün ye vî a mel le ri, gü zel bir ni yet i le i bâ det hük mü nü a lýr. Bu sû ret te bü tün ser ma ye-i öm rü nü, â hi re te mal e de bi lir. Fâ ni öm rü nü, bir ci het te ib ka e der... kýs mý na. Ba zý la rý na Na maz kýl de di ði miz de, Ça lýþ mak da bir i ba det ya, ço luk-ço cu ðun na fa ka sý i çin ça lý þý yo rum fa lan gi bi ma ze ret ler ö ne sü rü yor... Ýþ te bu ra da Üs tad o nu da i fa de e di yor; ça lýþ ma nýn da, sa ir mü bah, nor mal iþ le ri mi zin de i ba det hük mü ne ge çe ce ði ni söy lü yor a ma na sýl? O ra da ki þart; na maz kýl mak týr. Ya ni dü þü nün, bir kap ta ki sü tü yo ðurt yap ma nýn þar tý, il lâ bir ka þýk yo ðurt ma ya sý koy mak týr. O ma ya ol ma dan, süt yo ðurt ol maz. Ýþ te o nun gi bi, na maz ma ya sý ný ko yar sak gün lük ha ya tý mý za, o za man bý ra kýn ça lýþ ma yý, uy ku muz bi le, gü zel bir ni yet le i ba det hük mü nü a la bi lir. Bu þe kil de, bü tün ö mür da ki ka la rý mý zý a hi ret he sa bý na ge çi re bi li riz. Ge çi ci, hem de çok ça buk ge çi ci öm rü mü zü, bir ci het te e be dî, ö lüm süz ya pa bi li riz. Dip not lar: * Bu ra da ki bi rin ci le rin den tâ bi ri ni, Üs ta - dýn Ra ma zan Ri sâ le si nde ki bir tes bi tin - den do la yý söy lü yo ruz. Ger çek ten Ýs lâm ýn beþ þar tý nýn hep si ni her kes ye ri ne ge ti re - mi yor. Mal i le ya pý lan ze kât ve hac i ba de ti - ni her kes ya pa ma ya bi li yor me se lâ. Do la yý - sýy la; Ke li me-i þa ha det, na maz ve o ruç, her ke sin ya pa bil di ði i ba det ler den ol du - ðun dan, er kân-ý ham se-i Ýs lâ mi ye nin (Ýs lâ - mýn beþ þar tý nýn) bi rin ci le rin den dir.

16 4 26 ÞUBAT 2012 PAZAR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR 5 RAÞÝT YÜCEL Ha pis ha ne ha tý ra la rý MEHMET ÇALIÞKAN mca lis ma il.com Bir prog ram da Ya lo va dan ANADOLU NUN SÝNESÝ Ha pis ha ne ler ba zen çi le ha ne, ba zen ýs lâh ha ne, ba zen de Med re se-i Yu su fi ye ol muþ tur. Bir za man lar öy le o lay lar ya þan dý ki; ha pis ha ne ler ma sum la ra me kân ol muþ tu. Ve ha pis ha ne ler Nur Ta la be le ri nin üs tün gay ret le ri i le ýs lâh ha ne ye dö nüþ müþ tü. Be di üz za man Haz ret le ri nin mi sa fir e dil di ði Top ta þý Tý mar ha ne si, Har bi ye ne za re ti, Es ki þe hir Ha pis ha ne si, De niz li Ha pis ha ne si ve son o la rak Af yon Ha pis ha ne si Yüz ler ce ma sum Nur Ta le be si nin bu me kân la rý bir ü ni ver si te kam pü sü ne dö nüþ tür dük le ri ta ri he geç miþ tir. Mey ve Ri sâ le si De niz li ha pis ha ne si nin, O tu zun cu Lem a Es ki þe hir ha pis ha ne si nin, Mir ka tü s-sün ne i se Af yon ha pis ha ne si nin lez zet li mey ve le ri ol muþ tur. Be di üz za man Haz ret le ri nin yaz dý ðý ce za e vi mek tup la rý, Hu kuk dün ya sý nýn ha ri ka mü da fa a na me le ri, Mah ke me sa lon la rýn da ki mert mü da fa a lar Her bi ri þa he ser ha yat hi kâ ye le ri Ni ce a zý lý ka til ler ve çe þit li sebepler i le bu me kân la rý dol du ran in san lar Ri sâ le -i Nur un ders le ri i le ýs lâh ol muþ lar ve töv be kâr lar ka fi le si ne da hil ol muþ lar dý. Ri sâ le ler Os man lý ca ya zý lý yor du o za man lar. Ar týk es ki mez ya zý yý bi len ler a za lý yor du. Me kân De niz li ha pis ha ne si i di. Ko ðu þa ha ber gön der di gö nül ler sul ta ný: Ri sâ le ler ye ni harf ler le de ya zýl sýn! Bu ha ber kar þý sýn da Üs ta dýn bir ta le be si, ken din ce hak lý bul du ðu ge rek çe i le, ye ni harf ler i le ya zýl ma sý nýn ca iz ol ma dý ðý ný söy le yin ce, Kas ta mo nu maz nun la rýn dan, Ga zi Os man Pa þa nýn em rin de sa va þan pa - þa lar dan o lan Sa dýk Pa þa nýn to ru nu, e fe ka rak ter li, mert in san a ya ða kal ka rak gür bir ses i le söy le di ði: Üs ta dý mýz ne de di i se o o la cak söz le ri bir an da ko ðuþ ta bü yük bir ses siz lik i le din le nir. Ýþ te ha pis ha ne ler böy le si ne bir mek tep hâ li ne ge lin ce, Ad li ye ler bu hal ler den ol duk ça te lâ þa düþ müþ ler i di. Ha lis ta le be si Ha fýz A li E fen di bu nem li ka sa ve te ta ham mül e de me ye rek Üs ta dýn be de li ne ve fat et miþ ti. Da ha genç de ne cek yaþ ta â lem-i a hi re te git miþ ti. Ka sap Ta hir ler, Sü ley man Hün kâr lar ve da ha ni ce mert in san lar bü tün e na ni yet ve ben lik le ri ni yý ka rak sul ta na ta le be ol muþ lar dý. Hiç bir þey u mur la rýn da de ðil di. Tah ta bi ti ni da hi öl dür mek ten im ti na e di yor lar dý. Yi ne e fe ya pý lý, Tos ya lý Sa dýk Ka ra göz mah ke me de: Ha kim e fen di! Þu ra ya bir da ra ða cý kur dur, o ra ya va iz kür sü sü ne gi der gi bi git mez sem en a di in sa ným der ve mah ke me yi hay ret te bý ra kýr. Sos yal ha yat ta böy le ol du ðu gi bi, mah ke me ler bi le bir ü ni ver si te kam pü sü ne dön müþ tü. Bin ba þý A sým Be yin, mert li ði nin ve dü rüst lü ðü nün bir ne ti ce si o la rak, mah ke me es na sýn da Ya Rab ca ný mý al de dik ten ký sa bir sü re son ra ve fat et me si ay rý bir des tan dýr. Mer hum Be kir Berk A ða be yin gir di ði yüz ler ce dâ vâ da ki ne zih mü da fa a la rý ve mer da ne tav rý u nu tu la cak þey ler de ðil dir. Ýz mir Ti re den Ce lâl Ke se li A ða be yin an lat tý ðý ha tý ra i se bir baþ ka þa he ser dir. E ge e fe le rin den bi ri ha pis ha ne de dir. Nur Ta le be le ri ni iz ler gün ler ce. Hal le ri ne ve ta výr la rý na hay ran ka lýr. Ve dün ya sýn da bir ka rar ve rir mert in san. Kal kar a ya ða, ko ðuþ ta ol ta at ma ya baþ lar. Ý ki a dým da bir: O le ol cek ga ri - o le ol cek ga ri - o le ol cek ga ri. de me ye baþ lar. E fe yi dur dur mak müm kün de ðil dir. De vam e der. Son ra ký zan lar dan bi ri ö nü ne ge çer ve der: Na sýl ol cek e fem - na sýl ol cek e fem? E fe va kur bir e da i le ce vap ve rir: Es ki ha yat yok ga ri, ar týk ho ci fen di nin de di ði gi bi ol cek, o ka dar der. E fe yo lu nu bul muþ tur. Ar týk gö nül ler sul ta ný nýn ha ya tý gi bi ha yat ya þa na cak týr. Na maz o la cak týr. Kur ân o la cak týr. Ri sâ le -i Nur o la cak týr. On bi ne ya kýn sav cý ve ha ki min ne za re tin de geç ti yýl lar. Yüz ler ce bi lir ki þi, bin ler ce bek çi ve po lis, yüz ler ce jan dar ma, yüz ler ce gar di yan... Ve Be di üz za man ýn bir bü yük müj de si var dý. Kork ma yýn! O nur lar par la ya cak týr de miþ ti. Ve Nur lar par la dý. Sa ðýr sul tan lar bi le duy du. O nun hak ve ha ki kat ol du ðu nu. O na mu a rýz o lan lar i se yal nýz ca mah cup ol du lar. Ve mer hum Bay ram A ða be yin Üs ta dý mýz dan i þit ti ði þu söz ler hep ku la ðý mý za kü pe ol du. Ben ký ya me te ka dar ge le cek ta le be le ri mi a vu cu mun i çi gi bi bi li yo rum Ö nem li o lan o a vu cun i çin de o la bil mek tir. Ge ri si i se sa de ce an gar ya dýr. He men he men her öð ren ci nin, be lir li bir dö nem den son ra en çok sev di ði þey, ta til gün le ri ol sa ge rek. Bu yüz den ta til gün le ri ni çok i yi de ðer len dir mek is ter ler. Her öð ren ci nin ya da her ke sin ta til de ðer len dir me si, bir bi rin den fark lý dýr. Ki mi le ri zevk-ü se fa a dý al týn da dün ye vî eð len ce ler le, ba zý la rý da, Al lah ýn rý za sý ný ka zan ma a maç lý, çe þit li faaliyetler le de ðer len di rir ler. Ben bu ya zý da, Ýs tan bul dan Ya lo va ya ge len, Ya lo va dan da Ýs tan bul a o ku ma prog ra mý i çin gi den, bah ti yar geç ler den bah set me ye ça lý þa ca ðým. Ýs tan bul dan bir grup ü ni ver si te öð ren ci si, Ra ma zan Kay dul kar de þi miz mih man dar lý ðýn da, Ya lo va ya gel di ler. Fe ri bot is ke le sin den al dý ðý mýz bu kar deþ le ri mi zi, ders ha ne mi ze ge tir dik. Dört kat lý hiz met bi na sý nýn ta ma mý ný, ken di le ri ne tes lim et tik. Prog ra ma ha zýr lýk lý ge len kar deþ le ri miz, ta nýþ ma fas lýn dan he men son ra, za man kay bet me den, o ku ma prog ra mý na baþ la dý lar. Bu ra ya ge liþ se bep le ri, Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý ný bol bol o ku mak, bir a ra da ya pý la cak faaliyetin ö ne mi ni kav ra mak, þahs-ý ma ne vi nin te es sü sü nü id rak et - mek, sos yal fa a li yet le rin hem mad dî, hem de ma ne vî zevk le ri ne u laþ mak tý. Ken di a ra la rýn da ki o ku ma lar ve faaliyetler dý þýn da, biz le rin de ka tý lý mý i le, faaliyet ler de vam et ti. Mü za ke re li ders le re biz le ri de dâ vet et ti ler. E li miz den gel di ðin ce yar dým cý ol ma ya ça lýþ týk. Bu ra da be nim tesbit et ti ðim; genç ler, fi kir a lýþ ve ri þin de çok cev val i di ler. Ba zen gü zel yo rum lar ya par ken, ba zen de çok çe þit li so ru lar so ra rak, hem bil dik le ri ni pay la þý yor, hem de öð ren mek is te dik le ri ni id rak et miþ o lu yor lar dý. Ha va nýn so ðuk ol ma sý dolayýsýyla dý þa rý da gez di re me di ði miz bu bah ti yar genç le ri mi zi, Ter mal ha mam la rý na gö tü re rek, bir neb ze ol sun din len me le ri ni te min et tik. Ter mal ha mam da en dik ka te de ðer bu lu nan yer, sa u na di ye ta bir e di len, en faz la on da ki ka du ru la bi len yer dir. Bu ra sý na, da ha ön ce bir lik te git ti ði miz Ham za Ka ra A ða be yi mi zin tak tý ðý i sim çok ma ni dar dý: Ýk na O da sý. Bu ke li me yi ilk duy du ðum da, bir lik te, a dý ge çen ik na o da sý nday dýk. A ða be yi miz, ik na e di le me yen le rin bu ra ya ge ti ri le rek, hak kal ya kîn his set ti ri le rek ik na e di le bi lir li ði ni an lat mýþ tý. On da ki ka bi le da ya na ma dý ðý mýz bu sý cak lý ðýn, ce hen nem sý cak lý ðý nýn ya nýn da so ðuk ka la ca ðý ný dü þü ne bi len bir in san, ar týk gü nah lar dan ka çý nýr dý. Bir kaç kez gir di ði miz ik na o da sýn da, Al lah ýn bi ze ver di ði ni met le rin ne ka dar çok ol du ðu nu, biz le ri ce hen nem den ha las et me si ni te fek kür e de rek, du â lar et miþ tik. Ýk na o da sý ta bi ri ni çok sev di ði mi, bu nu ka le me a la ca ðý mý söy le meme rað men ya za ma mýþ tým. Ýs tan bul dan ge len genç le rin ve si le siy le, on la rýn da ik na o da sý na gi re rek, ay ný dü þün ce le ri te fek kür et me le ri, ya zý i çi ne dâ hil et me mi zi sað la dý. Çok so ðuk bir ha va da çok sý cak bir or ta mýn hem gü zel li ði ni, hem te fek kü rî kýs mý ný id rak e den kar deþ le ri miz, hiz met bi na mý za dön dük le rin de, mem nu ni yet le ri, mi mik le rin den o ku nu yor du. Prog ram bo yun ca, hiz met ler de bu lu nan Ha san A ða be yi mi zi u nut ma mak ge rek. Va kit ta mam o lun ca, her fa ni gi bi, bu kar deþ le ri miz de Ya lo va dan ay rýl dý lar. Gö nül is ter ki, bu ay rý lýk ta, ye ni den ka vuþ ma nýn çe kir de ði sak lý ol sun. Gü nü ge lin ce ye ni den ye þer sin. Bun la rýn git me siy le bir lik te, Ya lo va dan gön der di ði miz kar deþ le ri miz de ge ri dön dü ler. Çok is ti fa de et tik le ri her hal le rin den bel liy di. Ni ce prog ram lar yap ma yý Ce nâb-ý Al lah tan te men ni e de rim. Ne bî-i Zî þân A ley his sa lâ tü Ves se lâm MERVE ÝRÝYARI man ma il.com Bü yük bir ha ya lin pe þin den tö kez le ye rek koþ mak gi bi, uç mak; ha ya týn ha yal den i ba ret o la ma dý ðý ný an la týr, düþ mek; gü lüm ser ken bir baþ ka sý nýn að la dý ðý ný his set mek te ra zi yi an dý rýr ba na Ha yat, te ra zi de ðil mi as lýn da? Ö mür te ra zi si Bu kav ram çok ho þu ma git miþ ti ilk bul du ðum da; ö mür te ra zi sin de ki yük le ri miz. Ne çok yü kü müz var as lýn da. Ba zen gök yü zün de ki yað mur lar gi bi dü þü rür ken a cý da, ba zen çok gü lün ce de se vinç ten dö kü lür yaþ la rý mýz. Ba zen hiç kim se i le pay la þa ma ya ca ðý ný san dý ðýn ki þi, söz le nin ce pay laþ mak zo run da ka lýr sýn. Tep si tut mak kar de þin gö re vi dir ve kar deþ da ya na maz ve ü zün tü yað mur la rý ný ya nak la rýn dan dö ker. Hem mut lu dur, hem de ü zün tü lü, a ma mut lu luk da ha a ðýr ba sýn ca o da gül me ye baþ lar. Bu haf ta yi ne yal nýz ka la ca ðý mý his set tir di ba na ab la mýn söz me ra si mi As lýn da bir a ða be yim o la cak tý, a ma ab la mý pay laþ mak ve ben den u zak la þa ca ðý ný dü þün mek tit ret miþ ti i çi mi Bu gü ne ka dar ya þa dý ðý mýz o ka dar de ði þik a ný la rý mýz var dý ki, an la tý lýn ca her kes gül mek ten ken din den ge çer di. De mek ki ar týk bu a ný la rý bir ke na ra bý ra ka cak ve o nun Ý ri ya rý a i le sin den u çu þu nu sey re de cek tim. As lýn da mi sa fir ol du ðu muz dün ya da her za man me kân de ðiþ ti ri yo ruz. Ka de ri miz bi zi de ði þik se rü ven le re sü rük lü yor. Ço ðu za man mut lu luk göz yaþ la rý mýz a ðýr ba sar ken, ço ðu za man da ü zün tü göz yaþ la rý mýz a ðýr ba sý yor. O za man an lý yo rum ki kim se i le pay laþ mak is te me dik le ri miz as lýn da yi ne ka de ri i le biz den de ka yýp gi di yor. Týp ký ku ze ni min a ni ve bi zi yý kan ö lü mü gi bi. Ba bam o Ö mür te ra zi si ka dar çok göz ya þý dök müþ tü ki, te ra zi si ay lar ca ü zün tü o la rak kal dý. An la dým ki çok sev di ði miz in san lar i çin sa de ce ha yýr lý sý ný is te mem ge re ki yor muþ. En ha yýr lý sý ol du ðu na bütün kal bim le i nan dý ðým ab la mýn sö zü i çin de as lýn da se vinç göz yaþ la rý dök mü þüm. Bir gün de de ði þik ruh hal le ri ne bö lü ne bi li yo ruz. Ha va yað mur lu o lun ca i çi miz sý ký lý yor, gü ne þi gö rün ce i se gü le bi li yo ruz. Ca ný mýz is te me di ðin de yap tý ðý mýz ye mek çok kö tü o lur ken, se vinç li i ken yap tý ðý mýz ye mek de çok gü zel o la bi li yor. Bu ye mek pa ta tes ký zart ma sý bi le ol sa. Duy gu la rý mýz bi zi yö ne ten ve þe kil ve ren his le ri miz ve e ðer gö zü mü zü aç tý ðý mýz an dan ka pa yýn ca ya ka dar te bes süm i le gü zel ba kar sak ö mür te ra zi mi zin i yi lik ta ra fý her za man a yak ta du ra cak týr. Bi ri cik ab lam ve a bim her za man mut lu o lur lar ve gü zel ba ka rak a nnean ne min de yi mi i le Ba þa ka dar sü rer ler in þal lah. Ka la ba lýk ol mak çok gü zel bir þey ve biz de ar týk ko ca man bir a i le ol duk. Gök ten dü þen bir el ma on la ra, i ki el ma da bütün Ýs lâm da i re sin de ha yýr lý iz di vaç ku ra cak her ke se Ö mür te ra zi niz her za man mut lu luk lar la dol sun in þal lah. Re sûl le rin sey yi di sen sin ya Hz. Mu ham med (asm) Bü tün en bi ya nýn i ma mý sen sin ya Hz. Mu ham med (asm) Bur han-ý Sa ni in en bü yü ðü sen sin ya Hz. Mu ham med (asm) Gü neþ gi bi a þi kâr dýr nü büv vet-i Mu ham med (asm). Sa na mu â sýr bir vü cut o la ma dý ðý i çin mü te es sir Bis marck (asm). Ey kâ i na týn sul ta ný, ne o lur dön bir ar ka na bak. Üm met sen den þe fa at is ti yor hün gür hün gür að la ya rak. Þe ce re-i kâ i na týn en gü zel mey ve si ya Hz. Mu ham med (asm). Ar kan da bý rak tý ðýn sa ha be le re bi rer bi rer tu tun duk. O yýl dýz lar sa ye sin de doð ru yol la bu luþ tuk. Lâ i la he il lal lah dâ vâ sý ný bü tün be þe re du yur duk. Ýsm-i A zam a maz har ya Hz. Mu ham med (asm). Mev lâ mý zý ta nýt tý ran üç kül lî mu a rif ten bi ri sen sin. Bü tün mah lû ka Al lah na mý na mu hab bet bes ler sin. Boþ lu ða düþ müþ be þe rin yaþ lý göz le ri ne sen ça re sin. Feyz-i Ý lâ hî i le su lan mýþ i ki â le min gü ne þi ya Hz. Mu ham med (asm). Kur ân ve Sün net-i Se niy ye reh be ri miz ol sun. Ne o lur bir gün bi ze gel ma lik ha ne miz nur la dol sun. Se nin âl ve as ha bý na son suz ke re sa lât ve se lâm ol sun. Ke lâm-i Ý lâ hî nin mü rek ke bi ya Hz. Mu ham med (asm). E lin de taþ lar bi le Ya ra da ný tes bih e der. O mü ba rek e lin Al lah ýn iz ni i le a yý i ki ye bö ler. Ku ru bir tah ta, de ve gi bi se nin i çin göz ya þý dö ker. Nev-î be þe rin an de lib-i zî þa ný ya Hz. Mu ham med (asm). MUS TA FA MÝR ZA TUR GUT

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý BEDÝÜZZAMAN-M. KEMAL GÖRÜÞMESÝNÝN ARDINDAKÝ GERÇEKLER HÜR ADAM FIRTINASI B E K L E Y Ý N Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR FARUK ÇAKIR GÝTTÝ GÖRDÜ YAZDI YARIN YENÝ ASYA DA YIL: 41 SA

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı