GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?"

Transkript

1 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek mi? FOTOÐRAF: AA FSM'DEKÝ SIKIÞIKLIK ARTARAK DEVAM EDERKEN Trafiðe kriz masasý; nihayet! ufsm Köprüsünde devam eden bakým çalýþmasý sebebiyle, trafiðin rahatlatýlmasý için Ýstanbul Valiliði, Büyükþehir Belediyesi ve emniyet yetkililerinin oluþturduðu kriz masasý, ÝBB nin Merter deki binasýnda toplanarak, trafik sýkýþýklýðýný önlemek için ek tedbirler aldý. n 3 te Camiler gül suyuyla temizleniyor. FOTOÐRAF: CÝHAN RAPOR TATÝLDEN SONRA YAZILIP MECLÝSE SUNULACAK Uludere ye de tatil molasý utbmm Ýn san Hak la rý U lu de re Alt Ko mis yon Baþ ka ný, AKP Or du Mil let ve ki li Ýh san Þe ner, U lu de re de ya þa nan o la yýn ar dýn dan ya pý - lan ça lýþ ma la ra i liþ kin, Mec lis ta ti le gir di ði i çin, öy le tah min e di yo - rum ki, ye ni Mec lis dö ne mi a çýl dý ðýn da biz ra po ru mu zu tan zim e dip ka mu o yu i le pay laþ mýþ o la ca ðýz þek lin de ko nuþ tu. n 9 da AVRUPA BÝRLÝÐÝ: SREBRENÝTSA DA ÝNSANLIK SUÇU ÝÞLENDÝ u7 DE TEMÝZLÝK YAPILIYOR Camilerde Ramazan hazýrlýðý ura ma zan a yý nýn yak laþ ma sý i le bir lik te ül ke ge ne lin de ki bü tün ca mi ler de Ra ma zan te - miz li ði baþ la týl dý. Ca mi ler yo - ðun bir þe kil de te miz le ti li yor, ha lý lar gül su yu i le yý ka ný yor. Ö zel lik le ta ri hî ca mi ler de ya - pý lan ha zýr lýk la rýn çok da ha kap sam lý ol du ðu göz den kaç - mý yor. nha be ri say fa 6 da E sad, ge çiþ hü kü me ti ne ki mi tek lif et ti? nha be ri say fa 7 de Filistinlilere saldýrýlar arttý nha be ri say fa 7 de Kurtulmuþ: Baþbakandan birleþme daveti aldýk nha be ri 8 de Aðrý da bir çocuk mayýn kurbaný nha be ri say fa 9 da Ýsrail mý? parmaðý mý UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? UÇAÐIMIZIN TEKNÝK ARIZA SEBEBÝYLE DÜÞTÜÐÜ ÝHTÝMALÝNÝN GÜÇLENMESÝ, GÖZLERÝ TEKNÝK BAKIM VE ONARIMI YAPAN ÝSRAÝL E ÇEVÝRDÝ. BAÞBAKANLA GENELKURMAY'IN AÇIKLAMALARI ÇELÝÞÝYOR utür ki ye'nin test ve e ði tim u çu þu ya par ken u lus la ra ra sý ha va sa ha sýn - da Su ri ye ta ra fýn dan dü þü rül dü ðü nü bil dir di ði, Su ri ye'nin Ka za en dü - þür dük, Ýs ra il u ça ðý u ça ðý zan net tik, keþ ke dü þür me sey dik a çýk la ma la rý yap tý ðý as ke rî u ça ðý mýz la il gi li son ge liþ me ler, o la yý i yi ce kar ma þýk ha le ge tir di. Baþ lan gýç ta u ça ðýn Su ri ye ta ra fýn dan dü þü rül dü ðü nü be lir ten Ge nel kur may son a çýk la ma sýn da Su ri ye ta ra fýn dan dü þür dü ðü id di a e - di len i fa de si ni kul lanýrken, Baþbakan Erdoðan'ýn ayný gün bu açýklama ile çeliþen eski söylemi tekrarlamasý tuhaf karþýlandý. ABD'LÝ YETKÝLÝLER: OLAYIN BÜTÜN DETAYLARINI BÝLÝYORUZ u Genelkurmay açýklamalarýnda, düþen u ça ðýn çý ka rý lan en ka zýn da ve pi lot la rýn ce na ze le rin de fü ze ile vu rul ma e ma re si ne rast lan ma dý ðý nýn be lir til me si pi lo taj ha ta sý ve ya teknik a rý za ih ti mal le ri ni gün de me ge ti rir ken, düþ me se be bi nin tek nik a rý za ol ma sý du ru mun da, na zar la rýn, bu tür u ça klarýn ba kým, o na rým ve mo der ni zas yon iþ lem le ri ni ya pan Ýsrail'e çevrileceði ifade edildi. Öte yandan, ABD'li yetkililerin Olayýn bütün detaylarýný biliyoruz, ama açýklamayý Türkiye yapmalý þeklindeki beyanlarý da dikkat çekti. nha be ri say fa 8 de BAÞVURU USULLERÝ BELÝRLENDÝ AYM ye bireysel baþvuru hakký 23 Eylül de baþlýyor u A na ya sa Mah ke me sine ta ný nan bi rey sel baþ vu ru hak ký nýn 23 Ey lül de uy gu la ma ya baþ la yacak olma sý ne de niy le A na ya sa Mah - ke me si Ýç tü zü ðünde de ði þik li k yapýlarak, bi - rey sel baþ vu ru u sul le ri be lir len di.nha be ri 9 da Güleçyüz TGRT Haber de uge nel Ya yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz, bu gün TGRT Ha ber'de Bi rin ci Say fa prog - ra mýn da gün de mi de ðer len di re cek. Sel ma Ay dýn'ýn ha zýr la yýp sun du ðu prog ram sa at 11:00'de baþ la ya cak.. nha be ri 7 de Dinî söylemler dengeli olsun 7'de VAHÝDÝYET - EHADÝYET uenstýtü 13 TE ISSN YÜKSEK SICAK UYARISI u06

2 2 13 TEM MUZ 2012 CUMA Y LÂ HÝ KA Â Y E T Karanýn ve denizin karanlýklarýnda yolunuzu bulasýnýz diye yýldýzlarý sizin için var eden de O'dur. Bilen bir topluluk için Biz delillerimizi böyle açýkladýk. En'âm Sû re si: 97 / Â ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Kiþiye dünyaya kalben baðlanmama arzusu ve az konuþma verildiðini gördüðünüzde ona yaklaþýnýz. Çünkü ona hikmet telkin ediliyor. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 362 / Ha di s-i Þe rif Me â li Ý kin ci Nok ta Þey ta nýn mü him bir de si se si, in sa na ku su ru nu i ti raf et tir me mek tir-tâ ki is tið far ve is ti â ze yo lu nu ka pa sýn. Hem nefs-i in sa ni ye nin e nâ ni ye ti ni tah rik e dip, tâ ki ne fis ken di ni a vu kat gi bi mü da fa a et sin, a de ta tak si rat tan tak dis et sin. E vet, þey ta ný din le yen bir ne fis, ku su ru nu gör mek is te mez. Gör se de, yüz te vil i le te vil et ti rir. Ta raf gir lik le ba kan hiç bir ku su ru gö re mez sýr rýy la, nef si ne na zar-ý rý za i le bak tý ðý i çin, a yý bý ný gör mez. A yý bý ný gör me di ði i çin i ti raf et mez, is tið far et mez, is ti â ze et mez, þey ta na mas ka ra o lur. Haz ret-i Yu suf A ley his se lâm gi bi bir pey gam ber-i â lî þan Ben nef si mi te mi ze çý kar mam. Çün kü ne fis da i ma kö tü lü ðe sevk e der. (Yu suf Sû re si, 12:53.) de di ði hal de, na sýl nef se i ti mad e di le bi lir? Nef si ni it ham e den, ku su ru nu gö - Ha yat-ý iç ti mâî ye yi if sad e den bir de si se din rür. Ku su ru nu i ti raf e den, is tið far e der. Ýs tið far e den, is ti â ze e der. Ýs ti â ze e den, þey ta nýn þer rin den kur tu lur. Ku su ru nu gör me mek, o ku sur dan da ha bü yük bir ku sur dur. Ve ku su ru nu i ti raf et me mek, bü yük bir nok san lýk týr. Ve ku su ru nu gör se, o ku sur ku sur luk tan çý kar. Ý ti raf et se, af fa müs te hak o lur. Ü çün cü Nok ta Ýn sa nýn ha yat-ý iç ti mâî ye si ni if sad e den bir de si se-i þey ta ni ye þu dur ki: Bir mü mi nin bir tek sey yi e siy le bü tün ha se nâ tý ný ör ter. Þey ta nýn bu de si se si ni din le yen in saf sýz lar, o mü mi ne a dâ vet e der ler. Hal bu ki, Ce nâb-ý Hak, ha þir de a da let-i mut la ka i le mi zan-ý ek be rin de a mâl-i mü kel le fî ni tart tý ðý za - Ýn sa nýn ha yat-ý iç ti mâî ye si ni if sad e den bir de si se-i þey ta ni ye þu dur ki: Bir mü mi nin bir tek sey yi e siy le bü tün ha se nâ tý ný ör ter. Þey ta nýn bu de si se si ni le yen in saf sýz lar, o mü mi ne a dâ vet e der ler. man, ha se nâ tý sey yi â ta ga li bi ye timað lû bi ye ti nok ta sýn da hük mey ler. Hem sey yi â týn es ba bý çok ve vü cut la rý ko lay ol du ðun dan, ba zan bir tek ha se ne i le çok sey yi â tý ný ör ter. De mek, bu dün ya da o a da let-i Ý lâ hi ye nok ta sýn da mu a me le ge rek tir. E ðer bir a da mýn i yi lik le ri fe na lýk la rý na ke mi ye ten ve ya key fi ye ten zi ya de gel se, o a dam mu hab be te ve hür me te müs te hak týr. Bel ki, kýy met tar bir tek ha se ne i le, çok sey yi â tý na na zar-ý af la bak mak lâ zým dýr. Hal bu ki, in san, fýt ra týn da ki zu lüm da ma rýy la, þey ta nýn tel ki niy le, bir zâ týn yüz ha se nâ tý ný bir tek sey yi e yü zün den u nu tur, mü min kar de þi ne a dâ vet e der, gü nah la ra gi rer. Na sýl bir si nek ka na dý göz üs tü ne bý ra kýl sa bir da ðý set re der, gös ter - mez. Öy le de, in san, ga raz da ma rýy la, si nek ka na dý ka dar bir sey yi e i le dað gi bi ha se nâ tý ör ter, u nu tur, mü min kar de þi ne a dâ vet e der, in san la rýn ha yat-ý iç ti mâî ye sin de bir fe sat â le ti o lur. Lem a lar, 13. Lem a, 13. Ý þa ret, s. 138 LÛ GAT ÇE: is ti â ze: Sý ðýn ma, þey ta nýn þer rin - den Al lah a sý ðýn ma. tak si rat: Ku sur lar. tak dis: A rýn dýr ma. sey yi e: Kö tü lük. ha se nât: Ý yi lik ler. a dâ vet: Düþ man lýk. a mâl-i mü kel le fîn: Kul la rýn a mel - le ri, iþ le dik le ri. ke mi ye ten: Sa yý o la rak. O ku mak, o ku mak, yi ne o ku mak ne ja te re id nur si.de ay bo lan ve ya kay - K bol ma ya yüz tu tan en ö nem li de ðer le ri miz den o lan o ku mak fi i li, a lýþ kan lý ðý, ge re ði, lü zu mu, ö ne mi, fay da la rý ü ze rin de çok dik kat le dur ma mýz ge rek ti ði ne i na ný yo rum. Dün ya nýn bu gün kü ha lin de, kay bet ti ði miz ve kay bet me ye de vam et ti ði miz en bü yük has let ve ö zel lik le ri mi zin en ba þýn da o lan o ku mak, biz den ve in san lýk tan u zak laþ týk ça ma ne vî fe lâ ket le ri bek le mek ge re ki yor. Böy le bir za man da, ki tap la rý, kü tüp ha ne si, ar þi vi, bel ge le ri, ya zý lý me tin le ri o lan ve bun la rýn kýy me ti ni bi lip yer li ye rin de kul la na bi len kim se le re, es ki ye na za ran çok da ha bü yük bir ih ti yaç var. Ýn san lý ðýn ka li te si ni yük sel te cek o lan i lim ve ir fan ça ðýn da yýz. Ez ber ci li ðin sýð lý ðýn dan, mu ha ke me siz li ðin ký sýr lý ðýn dan an cak o ku ya rak kur tu la bi li riz. O ku mak, in san i çin fýt ra týn bir ka nu nu dur. Hem me de nî hem de in sa nî o lan in kâr e di le mez bir ger çek tir ve ih ti yaç týr. Ya þa mak i çin na sýl ye mek ve iç mek ge re ki yor sa; in san ca ya þa mak ve kul ol mak i çin de o ku mak ge re kir. O ku ma nýn ö ne mi ni bir pro fe sör þu söz ler le i fa de et miþ: Bu gün den i ti ba ren üç yýl bo yun ca hiç ki tap o ku ma sam, üç yýl son ra bir or ta o kul me zu nu se vi ye si ne i ne rim! Hür ri yet a þý ðý Na mýk Ke mal e a it þu söz de çok an lam lý dýr: Â dem in (in sa nýn) hay va ni ye ti ye mek le, in sa ni ye ti o ku mak la ka im dir. Bil gi siz kim se da vu la ben zer, se si çok tur, a ma i çi boþ tur! sö zü o ku ma nýn ö ne mi ni vur gu la yan baþ ka bir bü yük ha ki ka ti ve ha yat tec rü be si ni bi ze ak ta rýr ve öð re tir. Genç lik te bü yük ba þa rý la rýn te me li nin a tý la ca ðý ný i fa de e den: Genç ken bil gi a ða cý ný di ke lim ki, yaþ lan dý ðý mýz za man göl ge sin de ba rý na cak bir ye ri miz ol sun. sö zü ne bi zim le be ra ber bil has sa bu gü nün genç ve di na mik nes li ö nem ver me li dir. Ý lim, mal dan ha yýr lý dýr. Çün kü i lim se ni ko rur, ma lý i se sen ko rur sun. Mal har ca mak la a za lýr ken, i lim har ca dýk ça ço ða lýr sö zün de ki de rin ma na yý ve an la mý i yi kav ra mak lâ zým. Zi ra; A kýl, kalp ve his le ri ye rin de kul lan mak ve fay da lan mak, an cak o ku mak la müm kün o lur. Ça lýþ mak, o ku mak la eþ de ðer dir. Dâ vâ sa hi bi ol mak, o ku mak la müm kün o lur. Dost-düþ man, o ku na rak fark e di lir. Dü þün me, fi kir ü ret me ve te fek kür, o ku mak la ge li þir ve ol gun la þýr. En gel ler, an cak o ku ya rak a þý lýr. Ger çek ma na da ha ya ta tu tun mak ve ba þa rý ya u laþ mak, o ku mak la müm kün o lur. Ger çek mut lu lu ða gi den yol, o ku mak tan ge çer. Hak lý pay la þým lar, o ku mak la müm kün o lur. Ha ya týn ger çek im ti han la rýn dan, an cak i yi o ku ya rak ge çi lir. Ha yýr, o ku mak la ka za ný lýr. He de fe, o ku mak la gi di lir. Ý man, o ku mak la kuv vet le nip, tak vi ye o lur. Ka ran lýk lar dan, nur lu â lem le re, o ku mak la ge çi lir. Kav min e fen di si ol mak, an cak o ku mak la o lur. Ken di mi ze kar þý öz gü ve ni miz, o ku mak la ge lir. Men fa at ler, o ku mak la el de e di lir. Ne fis ler, o ku mak la mað lûp e di lir. Ön yar gý lar dan, pe þin hü küm ler den, ger çek ma na da o ku mak la kur tu lu nur. Þer den u zak laþ mak, o ku mak la müm kün o lur. Tem bel lik, o ku mak la gi de ri lir. Ü mit ler, o ku mak la ye þil le nir. Yol lar, o ku mak la kat e di lir ve a çý lýr. O ku ma yý sev me li yiz ve þu na i nan ma lý yýz ki; o ku ma nýn en bü yük fay da sý bil gi de ðil dir; o kur ken ne dü þün dü ðü müz dür. Bun dan do la yý dýr ki; o ku mak i çin ne yi seç ti ði miz çok ö nem li dir. A ma cý mýz, be yin le ri mi zi bil giy le dol dur mak ol ma ma lý dýr. Bey ni mi zi dü þün mek ve tart mak i çin ha re ke te ge çir mek ol ma lý dýr. O ku du ðu muz ki tap la rý raf la rý na koy du ðu muz da o a na ka dar o ku duk la rý mý zý, bun la rýn ne an la ma gel di ði ni, ha ya tý mý zý na sýl ve ne den et ki le ye bi le ce ði ni dü þü nüp tat bi ka tý na geç me miz o ku ma nýn mey ve si ve ha ya týn ga ye si dir. Bu duy gu, dü þün ce ve tat bi kat gün Gerçek mutluluða giden yol, okumaktan geçer. Hayatýn gerçek imtihanlarýndan, ancak iyi okuyarak geçilir. Hayýr, okumakla kazanýlýr. Hedefe, okumakla gidilir. Ýman, okumakla kuvvetlenip, takviye olur. Karanlýklardan, nurlu âlemlere, okumakla geçilir. geç tik çe ar ta rak de vam et me li dir. Ber rak ve say dam ol mak Ý lâ hî ni za mýn da is te di ði bü yük bir has let ve ay rý bir fa zi let tir. Bu fa zi let çok o ku ya rak, dü þü ne rek ve dü þün ce le ri tat bi ka ta gö tü re cek tec rü be le ri de ne ye rek el de e di lir. Se çim le ri miz ve ha ya tý mý zýn yö nü hak kýn da çok dik kat le dü þün me li yiz. Bu ko nu da sa hip ol du ðu muz en de ðer li kay nak lar dan bi ri si de za ma ný mýz dýr. Ha yat, bir yö nüy le bu za man di li mi i çe ri sin de yap tý ðý mýz þey le rin top la mýy la da ya ki nen a lâ ka dar dýr. Bu nun bü yük bö lü mü nü dü þü ne rek ge çir mek, te fek kür dün ya mý zý nur lan dý ra rak ken di mi ze ve et ra fý mý za nur lar sa ça cak ko nu ma ge tir mek az bir ka zanç ol ma sa ge rek. Kur â nî ha ki kat le ri ta ný yan bah ti yar in san lar ca mi a sý o lan lar, o nu a ra yan lar, ya ký nýn da o lan lar, po tan si ye li o lan lar ve na sip dâr o lan lar ve da ha ni ce le ri! Bu u zun gün, ký sa ge ce, be re ket li za man di li mi o lan mü ba rek gün ler de Hak kýn rý za sý na gi de cek, e be dî ha ki kat le rin an la þýl ma sý ný sað la ya cak, ger çek i lim, ir fan ve bil gi da ðar cý ðý mý zý zen gin leþ tir mek i çin, bol bol o ku yup, o ku duk la rý mý zý tat bi ka ta ge çir me, gay ret le ri mi zi art týr ma ni yet ve te men ni siy le...

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 23 Þaban 1433 Ru mî: 30 Haziran 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Al kol lü fes ti val ler genç le ri if sat e di yor TÜR KÝ YE YE ÞÝ LAY CE MÝ YE TÝ, BÝR BÝ RA FÝR MA SI NIN SPON SOR OL DU ÐU MÜ ZÝK FES TÝ VA LÝ NÝN ÝP TA LÝ Ý ÇÝN ÝS TAN BUL VA LÝ LÝ ÐÝ NE BAÞ VUR DU. EBRU OLUR ÝSTANBUL TÜRKÝYE Ye þi lay Ce mi ye ti, Ýs tan bul Va li li ði ne baþ vu ra rak bir bi ra fir ma sý nýn spon sor ol du ðu E fes O ne Lo ve Mü zik Fes ti va li ne ve ri len iz nin ip tal e dil me si ni is te di. Al kol fir ma la rý nýn bu tür fa a li yet ler le genç le ri he def al dý ðý ný ve ye ni al kol kul la ný cý la rý ka zan ma yý a maç la dýk la rý ný söy le yen Tür ki ye Ye þi lay Ce mi ye ti Ge nel Baþ ka ný Av. Mu har rem Bal cý, Ka nun ge re ði al kol fir ma la rý nýn bu tür et kin lik le re spon sor ol ma la rý ya sal de ðil dir. Bun dan do la yý ve ri len iz nin ip tal e dil me si ni is te dik de di. O lay la il gi li o la rak Bal cý, Bu tarz or ga ni zas yon lar da al kol ve si ga ra dý þýn da u yuþ tu ru cu ve fu hu þa va ra na ka dar bir çok ka nun dý þý þey ler ya þa ný yor. Bu yön de du yum lar a lý yo ruz. Ar ka daþ la rý mý zý o ra ya gön der me mi zin tek se be bi du rum tes pi tiy di. Ko nuy la il gi o la rak bi zim ak ti vist le ri miz den o lan sa yýn Or han Ku ral i le gö rüþ tük. Bir kaç ar ka da þý mýz la o ra ya gi de rek du rum tes pi ti ya pýl sýn de dik. Kon se rin dü zen len di ði böl ge Þiþ li Kay ma kam lý ðý na a it ti. Kay ma ka mý a ra dým ve ken di siy le tek nik ü ni ver si te kam pü sün de bu lu þa rak be ra ber o ra ya git me ka ra rý al dýk. Sa yýn kay ma kam söz ver di ði hal de gel me di. Ar ka daþ la rý mýz o ra ya git tik le rin de gör müþ ler ki; gö rev li ler ka pý yý tut muþ lar ve 11 de bit me si ge re ken kon se ri 9.30 da bi tir miþ ler. Bu nun se be biy se, kay ma kam lýk o ra ya e le man gön de ri yor ve 5 bin tl lik bir ce za kes ti ri yor lar. Ve o ra da ki le re, Ye þi lay dan bi ri le ri ge le cek di yor lar. Du rum böy le o lun ca fes ti va li dü zen le yen ler kon se ri er ken bi ti rip o ra yý hýz lý bir þe kil de bo þalt ma ya ça lý þý yor. Bu ra da dik kat çe ki ci o lan nok ta þu dur. Ne den ar ka daþ la rý mý zýn gi ri þi ne i zin ve ril mi yor. Bin ler ce ki þi nin bu lun du ðu bir ye re Ye þi lay dan dört ki þi gi di yor. Bu 4 ki þi nin o top lu lu ðu ba sa cak ha li yok. Böy le bir þey müm kün de ðil. Bu sa de ce tes pit i çin ya pýl mýþ bir ha re ket tir. Bi zim ar ka daþ la rý mý zýn tar tak lan ma sý nýn a ma cý ne dir? Ye þi lay tes pit ya par ve ka nu ni hak la rý ný kul la nýr. Biz Ye þi lay o la rak bu çer çe ve de ha re ket e di yo ruz. Bel li ki i çe ri de ka nun suz bir þey ler o lu yor du, bi zi i çe ri ye al ma dý lar þek lin de ko nuþ tu. AL KOL MAR KA SI KA NU NA AY KI RI BALCI söz le ri ne þöy le de vam et ti; Ýs tan - bul un park or ma nýn da ge ce vak ti bin ler ce in - san ço luk ço cuk et kin li ðe dâ vet e di li yor. Fa - kat hiç bir gü ven lik ted bi ri yok. O ra da bir ar - be de ol sa ve ya kav ga çýk sa o genç le re ne o la - cak. Kal dý ki i çe ri de u yuþ tu ru cu da kul la ný lý - yor. Bu yön de du yum lar a lý yo ruz. Ben bu ra - dan va li li ðe ve bü tün gü ven lik yet ki li le ri ne ses le ni yo rum. O ra da 10 ki þi lik bir si ya si grup ol say dý ve si ya sî bir slo gan at sa lar dý, o ra ya bir kaç o to büs po lis gön de rir ler di. A ma bu ra - da bü tün bir ül ke nin ço cuk la rý ný if sat e den bir prog ra ma en gel ol ma ya da ir hiç bir ted bir a - lýn mý yor. Biz i þe el koy mak is te di ði miz de tu - tup o ra ya 5 bin TL lik pa ra ce za sý kes ti ri li yor. Kay ma kam lýk bi ze söz ver di ði hal de gel mi - yor. Biz o ra ya ön ce den a dam gön de re rek bir ce za ke sil me si nin ne de ni ni de an la ya ma dýk. Bu tür or tam lar da gü ven li ðin en üst se vi ye de ol ma sý ge rek mi yor mu? Genç ler i çin mü zik ya da baþ ka kül tü rel fa - a li yet le rin ya ra rý na da i nan dýk la rý ný söy le yen Bal cý, Genç le rin il gi a la ný na gi ren et kin lik ler - de al kol lü iç ki mar ka la rý ný çað rýþ tý ra cak hiç bir þey bu lun du ru la maz. Bu fes ti va lin is mi nin bir al kol mar ka sý ol ma sý i se bu ya sa ya ke sin - lik le ay ký rý de di. Tü tün ve Al kol Pi ya sa sý Dü - zen le me Ku ru mu nun (TAPDK) bu faaliyet le - re 24 yaþ sý ný rý ge tir di ði ni de ha týr la tan Bal cý, Bu na rað men bu fes ti val ler de ye ter li de ne - tim ya pýl mý yor. Genç le ri mi zi bu fes ti val ler de bi ra ya a lýþ tý rý yor lar. Bu ko nu da da ge re ken u - ya rý la rý mý zý yap týk. Va li li ðe di lek çe mi zi ver dik, yet ki li le rin bu ko nu da ge re ken ka ra rý ve re ce - ði ne i na ný yo ruz. Þim di de E yüp il çe sin de bir iç ki fir ma sý nýn fes ti val dü zen le ye ce ði ni öð - ren dik. Va li lik ten i zin de a lýn mýþ. Ko nuy la il gi - li ne o la cak he nüz bil mi yo ruz. U ma rým bu o - lay da ya þa nan lar o ra da da ya þan maz. Ko - nuy la il gi li Ýs tan bul Va li li ði ne bu fa a li ye tin ip - ta li i çin di lek çe ver dim. U ma rým yet ki li ler bu - nun ge re ði ni ya par lar i fa de le ri ni kul lan dý. Ýstanbul a trafik tedbirleri ÝS TAN BUL Va li li ði, Bü yük þe hir Be - le di ye si ve em ni yet yet ki li le ri nin o - luþ tur du ðu kriz ma sa sý, tra fi ðin ra - hat la týl ma sý i çin ek ted bir ler al dý. FSM Köp rü sü nde ya pý lan ça lýþ ma dolayýsýyla a lý nan ve köp rü de ki a çýk gi þe sa yý sý nýn arttý rýl ma sý ný da i çe - ren ek tedbir ler þun lar: n Ça lýþ ma lar bo yun ca FSM köp - rüsün de gi þe a la nýn da ki yý ðýl ma la - rýn en gel len me si ve þe rit di sip li ninin sað la na bil me si i çin köp rü de ki ak tif þe rit sa yý sý dik ka te a lý na rak 6 gi þe - den a raç ge çi þi ne i zin ve ril me si, ÝLKÖÐRETÝM 8. sý nýf öð ren ci le ri nin gir di ði Se vi ye Be lir le me Sý - na vý nýn (SBS) so - nuç la rý a çýk lan dý. A - day lar so nuç la rý Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nýn in ter net si te sin den ö ð r e n e b i l e c e k ye gö re ter cih ya pa bi le cek öð ren ci sa yý sý 1 mil yon 42 bin 148 ol du. Or ta öð re - tim Yer leþ tir me Pu a - ný (OYP) 196 ve üs tü o lup ter cih te bu lu na - bi le cek bü tün öð ren - ci ler, yer leþ tir me iþ - lem le ri i çin ter cih le ri - ni 1-8 A ðus tos 2012 a ra sýn da ya pa bi le - cek. En faz la 10 ter - cih ya pýla bi le cek. OYP i le öð ren ci a lan o kul la rýn yer leþ tir me so nuç la rý 24 A ðus - tos 2012 ta ri hin de v.tr ve - ges.meb.gov.tr ad - res le rin de i lân e di - le cek. Öð ren ci ler T.C. kim lik nu ma - ra sý ve o kul nu ma - ra sýy la so nuç bil gi - le ri ni sor gu la ya bi - le cek. Ankara / aa n Þe hir ler a ra sý yol cu o to büs le ri - nin sa at le ri a ra sýn da Bo ða zi çi Köp rü sü nden de geç me le - ri ne i zin ve ril me si, n Haf ri yat kam yon la rý nýn FSM köp rü sü nü sa de ce sa - at le ri a ra sýn da kul lan ma la rý, n Ça lýþ ma lar sý ra sýn da tra fik de - ne tim e le man la rý ve mo bil e kip ler le de ne tim le rin art tý rýl ma sý, n FSM Köp rü sü Av ru pa ve A na - do lu gi riþ le rin de am bu lans, çe ki ci, it fa i ye a raç la rý nýn bu lun du rul ma sý, n FSM Köp rü sü Av ru pa ve A na - do lu gi riþ le ri ne mo bil bü fe ve WC ko nul ma sý, ÝBB za bý ta e kip le rin ce kon trol e dil me si, n Kü çük su-ýs tin ye a ra sý de niz - den yol cu ta þý ma sý ya pýl ma sý ve Ý - ETT o to büs le ri i le bu ta þý ma cý lý ðýn des tek len me si, n Ça lýþ ma la rýn hýz lan dý rý la rak iþ prog ra mý na uy gun o la rak za ma nýn - da bi ti ril me si nin sað lan ma sý, n 24 sa at iz le nen yol du ru mu i le il - gi li bil gi len dir me le rin ya pýl ma sý na ve a raç la rýn uy gun gü zer gâh la ra yön len - di ril me si nin sað lan ma sý. Ýs tan bul / a a SBS so nuç la rý a çýk lan dý ir ti ni as ya.com.tr Mý sýr ve sa yet kýs ka cýn da Mý sýr da ki san cý lý sü reç sür priz ler le de vam e di yor. Baþ kan lýk se çi min de Ýh van a da yý Mur si nin zor lu bir ya rýþ tan son ra i pi gö ðüs le me si hal kýn ve de mok ra si nin za fe ri o la rak al gý lan dý, a ma de rin kök le ri bu lu nan ve sa yet re ji mi nin a tak la rý bu al gý yý göl ge le di. Ve Mur si nin iþ ba þý yap týk tan bu ya na ver di ði sin yal ler, hay li kar ma þýk bir ma hi yet arz e di yor. Me se lâ se çil dik ten son ra yap tý ðý ilk ko nuþ ma da, sü re ci zo ra sok mak i çin el le rin de ki bü tün im kân la rý kul lan mýþ o lan or du ve yar gý ya ö zel o la rak te þek kür et me si, soru iþaretlerine yol açtý. Bu na kar þý lýk, A na ya sa Mah ke me si ka ra rýy la fes he di len par la men to yu top lan tý ya ça ðýr ma sý i se büyük bir coþku ve he ye can la kar þý lan dý. Mec li si fe sih ka ra rý mýz ke sin ve ip tal e di le mez di yen AYM nin, par la men to nun top lan tý ya çað rýl ma sý i çin de yü rüt me yi dur dur ma ka ra rý ver me si, Tah rir i yeniden ha re ket len dir di. Bu a ra da Mec lis top lan dý. A ma top lan ma sýy la da ðýl ma sý bir ol du. Sa de ce beþ da ki ka sü ren o tu rum da, top lan tý nýn AYM ka ra rý na di ren me an la mý na gel me yip, bu ka ra rýn ne þe kil de uy gu la na ca ðý nýn yi ne yük sek mah ke me ye so rul ma sý mak sa dýy la bir a ra ya ge lin di ði i fa de e dil di. Böy le ce Mý sýr hal ký nýn oy la rýy la o lu þan Mec lis mil let i ra de si ne sa hip çýk mak ye ri ne, AYM da yat ma sý na kar þý alt tan a lan bir ta výr ser gi le di. Bu yak la þý mýn ar kap la nýn da, fý sýl tý ga ze te siy le ya yý lan As ker ler dar be ya pa cak id di a sý nýn ger çek leþ me si ni en gel le me gi bi bir ni yet mi ya tý yor? Baþ kan Mur si nin ilk iþ o la rak or du ve yar gý ya te þek kür et me si gi bi, Mec li sin, ken di si ni se çen mil let i ra de si ni hi çe sa yan AYM ka ra rý na kar þý or ta ya koy du ðu bu son de re ce yu mu þak ve mu te dil ta výr da fin can cý ka týr la rý ný da ha da ür küt me me kay gý ve has sa si ye ti ne mi da ya ný yor? Bi le mi yo ruz, a ma ge liþ me le rin biz de o lup bi ten ler le o lan ben zer li ði son de re ce dik kat çe ki ci. A çýk ça bel li ki, Mý sýr da ki ve sa yet re ji mi biz de ki 12 Ey lül ü rü nü sis tem den çok fark lý de ðil. Za ten da ha ön ce de ye ri gel dik çe vur gu la dý ðý mýz gi bi (son ör ne ði, ta rih li Mý sýr: ba har dan ký þa ya zý mýz), Mý sýr da ki ve sa yet re ji mi nin ör nek ve da ya na ðý biz de ki 12 Ey lül re ji mi. Ki, 12 Ey lül a na ya sa sý nýn A rap ça ya çev ril di ði, e lit ke sim le re ve hal ka be nim se til me si i çin yo ðun ça lýþ ma lar ya pý lan tek A rap ül ke si de Mý sýr. Or du nun e ko no mi da hil ol mak ü ze re ha ya týn bir çok a la ný na nü fuz et me si ve dev let po li ti ka la rýy la si ya set te son de re ce et kin ol ma sý yö nüy le Mý sýr da ki du rum biz de ki ne çok ben ze di ði gi bi.. Ve sa ye tin yar gý a ya ðý ný o luþ tu ran yük sek mah ke me ler den AYM nin seç men i ra de si ni ve se çim so nuç la rý ný ip tal e den ka rar la rý da biz de ki par ti ka pat ma la rý, 367 kriz le ri ni çað rýþ tý rý yor. Tür ki ye son dö nem de bu ve sa yet re ji mi ni bir öl çü de del miþ ve aþ mýþ gi bi gö rün se de, te mel den dü zel te cek ya pý sal re form lar la sað lam gü ven ce le re bað la ya ma dý ðý i çin risk le re hâ lâ a çýk. Mý sýr i se hâ lâ tam bir ve sa yet kýs ka cýn da. Da ha se çi lip baþ kan lýk kol tu ðu na o tur ma dan ko lu ka na dý ký rý lýp ne re dey se bü tün yet ki le ri e lin den a lý nan Mur si nin bir ta raf tan yar gý ve or du ya se lâm ça kýp di ðer ta raf tan ar ka sý ný ge ti re me di ði kü çük rest ler le yo la de vam et me si, ül ke nin þu an da i çin de bu lun du ðu a la bil di ði ne kar ma þýk ve sý kýn tý lý du ru mu göz ler ö nü ne se ri yor. Mur si, par ti si ve fes he di len Mec li sin bu çiz gi de ki ü ye le ri, AYM ve As ke rî Kon sey ka rar la rýy la or ta ya çý kan kri zin a þýl ma sý i çin ye ni bir se çi min yo lu nu aç ma ya ça lý þý yor lar. A ma ye ni a na ya sa yý Mec li sin de ðil, As ke rî Kon sey ce a ta nan ko mis yo nun yaz ma sý na da Mur si e vet di yor. Bu a ra da Ýh van ýn ka pa týl ma sý, is mi nin ya sak lan ma sý ve mal var lý ðý na el ko nul ma sý ta le biy le a çý lýp ka rar ve ril me yi bek le yen dâ vâ da sü rü yor. Ýh van ýn par ti si hak kýn da ki dâ vâ ha zýr lý ðý da. Peki, son kul lan ma ta ri hi dol muþ Mü ba rek i de vir me si ne i zin ve ri lip mü sa ma ha gös te ri len Tah rir ey lem le ri, bu ko yu ve sa yet sis te mi nin de a þýl ma sý na yol a ça bi le cek mi? Ýz le yip gö re ce ðiz.

4 4 13 KÜLTÜR SANAT TEMMUZ 2012 CUMA Y Ra ma zan da E yüp Sul tan da yýz Hiz met-i Ý ma ni ye ve Kur â ni ye de Ýs ti mal... Be di üz za man Sa id Nur sî ve as rýn i man nok - ta sýn da muh te þem tef si ri Ri sa le-i Nur e ser - le ri a çý sýn dan hiz met tar zý tar tý þý la bi lir mi? Ya ni Kur ân ýn yir mi ve yir mi bi rin ci a sýr la ra ba kan mu az zam ha ki kat li, ha ka ik-i en var o lan Ri sa le-i Nur tef sir le ri ya zýl ma sý, o kun ma sý ve an la þýl ma sý nok ta la rýn dan ye ni den göz den ge çi ri le bi lir mi? Ni haî þek liy le, son ha liy le mü el li fi Be di üz za - man Sa id Nur sî ye sü nû hat yo luy la yaz dý rý lan Ri - sa le-i Nur Kül li ya tý ye ni bir tan zim ve tet ki ke muh taç de ðil dir. Be di üz za man Sa id Nur sî nin sað lý ðýn da Os man lý ca o la rak te lif e di lip neþ re di - len, ü ni ver si te ta le be le ri nin ta le bi ü ze ri ne lâ tin harf le riy le de ba sýl ma sý na mü sa a de e di len ve in - san lý ða, mat bu at â le mi ne en son þek liy le su nu lan Ri sa le-i Nur la rýn hiç bir nok ta dan mü da ha le ye ih ti ya cý yok tur, o la maz da. Be di üz za man Sa id Nur sî nin as rýn va zi fe li þah - sý o la rak, te lif et ti ði ve sa de ce ehl-i i ma na, ehl-i Ýs lâm a de ðil bü tün din men sup la rý na ve in san lý - ða en son þek liy le tan zim ve tak dim et ti ði Ri sa le-i Nur la rýn o kun ma sý, öð re nil me si ve an la þýl ma sý nok ta la rýn dan yi ne Be di üz za man Sa id Nur sî nin biz zat ken di si pren sip ler, düs tur lar koy muþ ve i - zah lar yap mýþ týr. Bu ko nu da mat bu at li sa nýy la da lâ hi ka mek tup la rý ken di tan zi miy le neþ re dil miþ, son þek liy le or ta ya kon muþ tur. Bu gün i çin mil yon la rýn li sa nýn da ve ha fý za la - rýn da bil fi il ta bir-i ca iz se ic ra-i fa a li yet te bu lu nan Ri sa le-i Nur lar, el ham dü lil lah he def le ri ne doð ru al mýþ ba þý ný gi di yor. Ri sa le-i Nur la rýn ve Be di üz za man Sa id Nur - sî nin çe þit li gö rüþ ler de, dü þün ce ler de, fi kir ve be - yan lar da ma kes bul ma sý â lem-i Ýs lâ mý ve in san lý - ðý ih ti za za ge tir me si hen gâ mýn da, Ri sa le-i Nur la - rýn kud sî, ma ne vî, te sir li li sa ný na i liþ mek, uð raþ - mak ve de ðiþ tir me gay ret ve iþ gü zar lý ðýn da bu - lun mak bir ci het le a bes le iþ ti gal ol du ðu gi bi, ay ný za man da da mes u li yet li bir iþ ve fi il dir. Be di üz za man Sa id Nur sî nin li sa nýn dan yep ye - ni bir tarz-ý be yan la iþ ti har e den Ri sa le-i Nur lar la hiz met ve hiz met yol la rý nýn ta rif ve tas ni fi, mad - de ler ha lin de ve ku ral lar zin ci ri o la rak be yan e - dil miþ ken ye ni a ra yýþ la ra gir mek en a zýn dan ka - dir bil mez lik tir. Ri sa le-i Nur la rýn i ma nî, Kur â nî be yan la rý fi kir ve ak lýn be yan la rý nýn ö nün de fi i li ya ta ge çi ri le bil - miþ se ye ni yol lar ve tarz lar i çin fi kir ler ve be yan - lar fa i de de ðil, za ra ra se be bi yet ve rir. Yan lýþ an la - þýl ma la ra ve nok san uy gu la ma la ra dö ner. Be di üz za man Haz ret le ri nin tas dik ve tas vi bi ne mu cib ol muþ Ri sa le-i Nur lar her an her han gi bir mü da ha le bek le me den yal nýz hiz met-i Kur â ni - ye de ve i ma ni ye de is ti ma li, kul la nýl ma yý bek le - mek te dir. Ves se lâm!.. Kü çük yaþ ta eb ru sa na tý ný öð re ni yor lar KAYSERÝ Me lik ga zi Be le di ye Baþ ka ný Mem duh Bü yük ký lýç, Be le di ye nin Ço cuk Mec li si Yaz O - kul la rýn da a çý lan sa nat ve kül tü rel ça lýþ ma la ra yö ne lik 8 ay rý sý nýf ta top lam 349 öð ren ci nin ta ký ta sa rým, ah þap bo yu ma ve eb ru sa na tý der si al dý - ðý ný söy le di. Ta ký ta sa rým, ah þap bo yu ma ve eb ru kurs la rýn da ders al ma nýn ay rý bir be ce ri ve ye te - nek ge liþ ti re bi le cek el be ce ri siy le ge niþ bir bil gi bi ri ki mi ge rek tir di ði ni be lir ten Baþ kan Mem duh Bü yük ký lýç, Me lik ga zi Be le di ye sin ce a çý lan Yaz O ku lu sa nat kurs la rýn da öð ren ci ler ken di ye te - nek le ri ni, ho bi o la rak be nim se dik le ri ni uð ra þý yý bu kurs lar la ge liþ tir mek te dir. Öð ren ci ler hem öð re ni yor hem de A na do lu Kül tür ve Sa nat bi ri - mi ne kat ký sað la ya rak ge le cek ku þak la ra ak ta rýl - ma sý na ve si le o lu yor. Yaz o kul la rý i le ay rý ca ye ni ar ka daþ lýk lar ku ra rak top lum da pay laþ ma yý ve bir lik te ya þa ma yý öð re ni yor. Ta ký ta sa rým, eb ru i - le ah þap bo yu ma ye te nek ve el be ce ri si is te yen kurs lar dýr de di. Kay se ri / ci han YE NÝ AS YA MED YA GRU BU GE NEL MÜ DÜ RÜ RE CEP TAÞ CI, ON BÝR A YIN SUL TA NI RA MA ZAN DA E YÜP SULTAN CA MÝÝ AV LU SUN DAKÝ STAN DI MI ZA YE NÝ AS YA O KU YU CU LA RI NI BEK LÝ YO RUZ DE DÝ. E YÜP Sultan Ca mii ya nýn da bir stand ki ra la ya - rak zi ya ret çi le rin kýs men de ol sa di nî neþ ri yat ih ti ya cý ný kar þý la mak i çin ha zýr lýk la rý mýz de vam e di yor di yen Ye ni As ya Med ya Gru bu Ge nel Mü dü rü Re cep Taþ cý, On Bir A yýn Sul ta ný Ra - ma zan da Ye ni As ya Neþ ri yat ýn ger çek leþ ti re - ce ði fa a li yet ler hak kýn da bil gi ver di. Taþ cý, Tür - ki ye de Ra ma zan a yýn da ge le nek sel o la rak dü - zen len di nî ya yýn lar fu a rý nýn Ýs tan bul Be ya zýt ta ve An ka ra Ko ca te pe Ca mii av lu sun da dü zen - len di ði ni ve Ye ni As ya Neþ ri yat o la rak yýl lar ca bu fu ar la ra ka týl dýk la rý ný, ka týl ma ya de vam et - tik le ri ni be lir te rek þun la rý söy le di: Ö zel lik le Ýs tan bul da Sul ta nah met Ca mii av - lu sun da ya pý la ge len bir kaç yýl dýr da Be ya zýt mey da ný na a lý nan fu ar, maa le sef di nî ya yýn lar fu arý kim li ði nden uzaklaþýyor. Be ya zýt Mey da - nýn da ya pý lan fu ar, pa na yýr þek li ne dö nüþ müþ, di nî ya yýn lar dý þýn da da fark lý ya yý nev le ri, pro - mos yon ve he di ye lik eþ ya, hat ta gý da fir ma la rý - nýn ka tý lým la rýy la yýl la rýn di nî ya yýn lar fu a rý sý ra - dan fu ar lar a ra sý na gir miþ tir. Be le di ye ve dev let ku ru luþ la rý da hi bu fu ar da stand a çýp hiz met le - ri ni an lat ma ya baþ la mýþ týr de di. Taþ cý, bur dan ha re ket le bu fu a ra da ka týl mak la bir lik te, E yüp il çe sin de E yüp Ca mii ya nýn da bir stand ki ra la - ya rak bu ra da ki zi ya ret çi le rin kýs men de ol sa di nî neþ ri yat ih ti yaç la rý ný kar þý la mak i çin ha zýr lýk lar ya pý yo ruz i fa de si ni kul lan dý. 18. Uluslararasý Dede Korkut Þenlikleri baþladý. Dede Korkut kabri baþýnda duâlarla yadedildi. FOTOÐRAF: CÝHAN Yeni Asya Medya Grubu Genel Müdürü Recep Taþcý, Ramazan programlarý hakkýnda bilgi verdi. FOTOÐRAF: MURAT SAYAN BÝ ZÝM RAD YO Ý LE NAK LEN YA YIN YENÝ As ya Med ya Gru bu stan dý ndan Ra ma zan bo yun ca if tar prog ram la rý ný nak len Bi zim Rad yo dan ya yýn la na ca ðý na vur gu ya pan Taþcý, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Bir ay bo yun ca Kü çük Söz ler ve Mü na cat ki tap la rý stan dý mý za ge len le re üc ret siz da ðý tý la cak. Stan dý mýz, Tür ki ye nin dört bir ya nýn dan ge le cek zi ya ret çi le ri mi zin Ye ni As ya o ku yu cu su i le bu luþ ma no kta sý o la cak. Bü tün Ye ni As ya o ku yu cu la rý ný bek li yo ruz. Ay rý ca A na do - lu nun çe þit li il le rinde de bü ro la rý mýz ka na lýy la i ri li u fak lý fu ar lar dü zen le ne cek. Ýs tan bul / Na ge han Bay ram Po lat: De de Kor kut â yet ler den bah se di yor 18. U lus la ra ra sý De de Kor kut Þen lik le ri, Bay burt Türk Dün ya sý Par ký nda ki ser gi a çý lýþ la rýy la baþ la dý. Þen lik kap sa mýn da sa bah sa at le rin de Ab dul ka dir Va rýn ca nýn hat ve tez hip ser gi si, Fe ri dun Ha cý ha sa - za de nin Her Yö nüy le Her Kö yüy le Bay burt ser gi si ve Þe hit Nus ret Bah çe si nde ka dýn la ra a it ser gi le rin a çý lý þý ya pýl dý. Fa a li ye te ka tý lan Va li Ha san Ý pek yap - tý ðý ko nuþ ma da, Or ta As ya dan Bal kan lar a ka dar her yer de De de Kor kut un var ol du ðu nu be lirt ti. Türk mil le ti nin mil let ol ma sýn da De de Kor kut, Kö - roð lu ve söz lü kül tür ö ge le ri nin ö nem li ol du ðu na de ði ndi. Bay burt Be le di ye Baþ ka ný Ha cý A li Po lat i se dün ya nýn her ta ra fýn dan De de Kor kut u kül tür a ta sý ve or tak pay da sý bi lip þö len le re ka tý lan la ra te þek kür et ti. Po lat, þöy le ko nuþ tu: 18. si ni id rak et ti ði miz De de Kor kut Þen lik le ri nin sos yal, kül tü rel, sa nat sal et ki le ri ni her ge çen gün his set me ye ve his set tir me - ye de vam e di yo ruz. Ýs ti yo ruz ki De de Kor kut Haf - ta sý in sa ný mý zýn bir a ra ya gel di ði bir za man di li mi ol sun ve Bay bur tu mu zun e ko no mi si ne o lum lu kat - ký sun sun. Ýs ti yo ruz ki ta ri hi mi zin de rin lik le rin de ka lan kül tü rel de ðer le ri mi zi hem ya þa yan in sa ný mýz hem de ge le cek nes li miz da ha i yi ta ný sýn. A þýk lar þö le ni miz le, ci rit o yun la rý mýz la, þa ir le ri miz le, ti yat - ro la rý mýz la ve ak þam or ga ni ze e di le cek prog ram lar - la in san la rý mýz ne þe len sin, ta ri hin de rin lik le ri ne git - sin ve De de Kor kut hi kâ ye le ri da ha ya þa ný lýr ha le gel sin. Da ha an lam lý ha le gel sin. Bayburt / cihan Kur ân ve Os man lý Türk çe si ders le ri baþ la dý MÝLLÎ E ði tim Ba kan lý ðý Ha yat Bo yu Öð ren me Ge nel Mü dür lü ðü i le Hay rât Vak fý a ra sýn dan Ni san a yýn da im za la nan iþ bir li ði pro to ko lü çer çe ve sin de bütün Tür - ki ye de a çý lan Os man lý Türk çe si ve Kur ân o ku ma kurs - la rýn da ilk ders ler baþ la dý. Bur sa da Os man ga zi, Yýl dý - rým, Gür su, Mu dan ya ve Gem lik il çe le rin de kur si yer ler Kur ân ve Os man lý Türk çe si öð ren mek i çin ders le re koþ tu. Hay rât Vak fý Bur sa Tem sil ci si Mus ta fa To pöz, DEDE KORKUT, TAM MÂNÂSIYLA BÝR ALPEREN MÜSLÜMAN Türk ün Dede Korkut gibi ortak ecdadý, ortak atasý olduðunu kaydeden Baþkan Polat, Yusuf Has Hacipler, Edip Ahmetler, Kaþgarlý Mahmutlar, Ahmet Yeseviler, Bahaüddin Nakþibendiler, bizi biz yapan temel deðerler. Bunlar Müslüman Türk ün varlýðýný ortaya koyan alp erenlerdir. Biz bunlarla gurur duyuyor, bunlarýn bilinir olmasýný görevimiz addediyoruz. Bunlardan en çok sahip olmamýz gereken de þu anda manevî huzurunda bulunduðumuz Dedem Korkut tur. Ben bir ilahiyatçý olarak Dede Korkut u gerçekten inceledim. Dede Korkut tam manasýyla bir alperen. Dede Korkut hikâyelerinin derinliðinde Allah tan, Peygamber den namazdan, oruçtan, hacdan, sadakadan, emanetten, edepten, hayadan, ahretten bahsediyor. Tamamen âyetlerden ve hadislerden bahsediyor. Hz. Âdem in ve Hz. Ýbrahim in hayatýndan bahsediyor. Diyor ki: Allah Allah demeyince iþler düzelmez. Kadir tanrý vermeyince er zenginleþmez. Ezelden yazýlmasa kul baþýna belâ gelmez, ecel vakti ermeyince kimse ölmez. Ölen adam dirilmez, çýkan can geri gelmez. Bir yiðidin kara dað yumrusunca malý olsa yýðar, toplar, talep eyler. Nasibinden fazlasýný yiyemez. Dede Korkut bütün törenlerin son söz söyleyicisidir. Kavgalarýn barýþtýrýcýsý, düðünlerin son söz söyleyenidir. Cenazelerin de duâsýný baðlayanýdýr þeklinde konuþtu. ký sa bir za man zar fýn da du yu ru la rý ya pý lan ve ön ka yýt - la rý a lý nan kurs la ra yaz ol ma sý na rað men yo ðun il gi ol - du ðu nu söy le di. To pöz, 540 ý Kur ân-ý Ke rim, 534 ü Os man lý Türk çe si ol mak ü ze re top lam bin 74 kur si yer geç ti ði miz gün ler de ilk ders le ri ne baþ la dý lar. Kur si yer - le rin kurs la ra yer leþ ti ril me si i çin 36 ay rý sý nýf o luþ tu rul - du. Ders ler, her bi ri a la nýn da uz man o lan e ðit men ler ta ra fýn dan ve ril mek te dir de di. Bur sa / ci han B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Kâ be'de bu lu nan si yah taþ. 2. Rü ya â le mi. 3. As ke rî e ði - tim. - Ku ru þun ký sa sý. 4. Ye ri ne ge tir me. - Os man lý Türk çe sin de lü gat, söz - lük. 5. Bir þe yi ci la i le par lat mak. - Kul lan dý ðý mýz al fa be de on be þin ci har fin o ku nu þu. 6. Ev cil hay van lar. - Me ta, mülk. 7. Ö zen, has sa si yet. - Yað lý du man ki ri. 8. Þed dat'ýn sah te cen ne ti. - Ya þa ma ya ye te cek ka dar ka lan ha va. 9. Baþ - þehri miz. - Mer ha le, ba sa mak. 10. Ni ke li simge le yen harf ler Rus dev - ri mi ni ya pan ko mü nist dik ta tö rün so ya dý. - Es ki dil de ya rým. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Ra sul-ü Zi þan E fen di mi zin (asm) ilk e þi. - Hz. Üs ta da men zil ol muþ bir ser hat þeh ri miz. 2. Ý kin ci Ab dül ha mid'in sür gün ha ya tý ya þa dý ðý köþk. - (Tersi) Maðara yý lla rý a ra sýn da ya þa yan Av ru pa ve dün ya þam pi yo nu gü reþ çi miz. 4. Bir tem bih sö zü. - De niz kuv vet - le rin de ge ne ra le denk rüt be. 5. Ro ma þeh ri nin es ki a dý. - Han gi yer an lam lý so ru. 6. A rap ça da an ne DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI K A B Ý N E A Z A M Ý A G O R A F O B Ý E L M A L A M A Ý H A L E Ý E D E A D A V E T K E R E O K E Y M Ý A L O R A T E Þ Z A A L A M E T N Ý E M E V Ý L E R R M A L A V E R E A Y Ý N A M A T R A M A N 31. Dinî Yayýnlar Fuarý Be ya zýt Mey da ný'nda BU ARADA, Ramazan a yý nýn vazge çil mez - le ri a ra sýn da o lan Tür ki ye Ki tap ve Kül tür Fu a rý 19 Tem muz da se ven le riy le bu lu þa - cak. Fu ar a çý lý þý na Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Gör mez ve Ýs tan bul Müf tü sü Doç. Dr. Rah mi Ya ran da ka tý la - cak. Tür ki ye Di ya net Vak fý ve ÝBB Kül tür A.Þ. nin bir lik te or ga ni ze et ti ði Tür ki ye Ki - tap ve Kül tür Fu a rý, bu yýl da Ýs tan bul Be - ya zýt Mey da ný nda. 31. kez o kuyucu la rý ki - tap la bu luþ tu ra cak o lan fu ar i çin alt ya pý ve ku ru lum ça lýþ ma la rý, ÝBB Kül tür A.Þ. ta ra - fýn dan bütün hý zýy la yü rü tü lü yor. Tür ki ye Di ya net Vak fý nýn Ra ma zan ý ki tap la ki ta bý da o kur la bü tün leþ ti ren fu ar ge le ne ði, son bir kaç yýl dýr Ýs tan bul Be ya zýt Mey da ný nda kül tür bay ra mý ha va sý ya þa tý yor. YENÝ ASYA NEÞRÝYAT DA KATILIYOR Be ya zýt Mey da ný nda. 31. kez o kur la rý ki tap la bu luþ tu ra cak o lan fu ar da Ye ni As ya Neþ ri yat da ye ri ni al dý. Tarihî Davutpaþa Hamamý yenileniyor YILDIZ Teknik Üniversitesi nin (YTÜ) Davutpaþa yerleþkesindeki tarihî hamam, yenileme çalýþmalarýnýn ardýndan eðitime hizmet edecek. Ýstanbul Ýl Özel Ýdaresi nden yapýlan açýklamaya göre, Davutpaþa Kýþlasý nýn bir parçasý durumundaki tarihî hamamýn yenilenmesi çalýþmalarý kapsamýnda, hamama çelik çatý yapýldý ve duvarlarý aslýna uygun hale getirildi. Tünel kýsmý yeniden canlandýrýlan ve içerisindeki büyük kubbe askýya alýnan hamamýn cephesi güçlendirildi. Çalýþmalarýn bundan sonraki aþamasýnda, iç kýsým yenileme iþlemleri yapýlarak, kütüphane ve derslik olarak kullanýlan bölümler de restorasyon kapsamýna dahil edilecek. Geçmiþte, Osmanlý askerleri tarafýndan kullanýlan tarihî hamam, Ýstanbul Ýl Özel Ýdaresi nin yenileme çalýþmalarýnýn ardýndan üniversite öðrencilerinin eðitimine hizmet edecek. Yapý orijinal haline getirilerek, YTÜ Rektörlüðü tarafýndan sanat tasarým, görsel-iþitsel performans mekâný ve atölye çalýþmalarýnýn yapýlacaðý bölümlere dönüþtürülecek. Ýstanbul / aa Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da Muð la'nýn bir il çe si. 7. Kü - çük li mon. 8. Mü zik te du - rak i þa re ti. - Hem er kek ler - de hem de ba yan lar da kul - la ný lan bir i sim. 9. Ba týl i - nanç, hu ra fe. - A no nim Þir ke tin ký sa sý. 10. Va li 'nin se ssiz le ri. - Ge mi sý ðý nak ve ba rý nak ye ri. 11. Abd, kö le. - Or ta do ðu da ya þa mýþ bir es ki çað kav mi. 12. Kol da or ta böl ge ek lem ye ri. - Es - ki Türk ler de din gö rev li si.

5 Y MAKALE 5 fer sa dog ni as ya.com.tr Ý lâ hi yat çý ar ka da þým, dos tum, Ýk ti da rý ne den ten kit e di yor sun, hiç i yi þey ler yap mý yor lar mý? di ye sor du. So ru su na ay ný so ruy la mu ka be le et tim: Sen ne den be ni, ten kit et ti ðim den do la yý ten kit e di yor sun? Ben se ni i kaz e di yo rum! Ý yi de se nin, kar de þi ni, dos tu nu, ar ka da þý - Ya ra lý Van dan intibâlar Geç ti ði miz yýl ser hat þeh ri ve göz le ri mi zi dün ya ya aç tý ðý mýz Van i li miz de ve çev re il çe ve köy ler de 23 E kim sa at de 7.2 bü yük lü ðün de ki dep rem bü yük ha sar ve za yi ât ver miþ ti. Tak ri ben 700 ci va rýn da ö lü ve 3 bi ni aþ kýn ya ra lý ol muþ tu. Biz ler i na nan in san lar ol du ðu muz i çin bun la rýn i çin de Ý lâ hî hik me tin, ka de rin te cel li si nin ve sýr lar â le mi nin var lý ðý na i nan mak ta yýz, fa kat tam id ra kin den a ci ziz. An cak ken di a ciz feh mi miz le ve id ra ki miz le a yak ta kal mak ta ve ted bir ler al mak ta ve ders ler çý kar mak ta yýz. Her za man gel di ði miz Van a bu gün yi ne gel dik. Baþ ta a ða bey le rim, ba cý la rým, tey ze le rim, da yý la rým ve em sâ li ak ra ba la rým ço ðun luk ta bu ra lar da lar. Bu nun dý þýn da Nur-u Kur ân hiz me ti ni bu di yar lar da u zun yýl lar bir lik te o muz o mu za yü rüt tü ðü müz ma ne vî kar deþ le ri min bü yük kýs mý bu ra da lar. Bu i ti bar la on la rý tek rar tek rar gör mek ve baþ ta Nahl Sû re si â yet 90 da ki sý la-i rahm in bir çok ma na sý ný de ruh te et mek i çin bu ra lar da yým. A ra dan tak ri ben 10 ay geç me si ne rað men gö rü nen man za ra çok ha zin. Bi rin ci si mad dî, i kin ci si mâ ne vî. Ye ðe nim Se lim Us lu ve yi ne fe da kâr e ði tim ci kar de þim Ýs ma il Ön gel i le Van ý bir baþ tan bir ba þa ba kýp gör me miz ve çe þit li ta zi yet zi ya ret le rim de gör dü ðüm ha zin en kaz tab lo la rý be ni de rin den ya ra la dý. Göz yaþ la rý mý tu ta ma dým. Genç li ði mi zin ba ha rýn da cad de le rin de ra hat yü rü dü ðü müz A ziz Van da þim di ay ný yer ler den çe ki ne rek ve dik kat le geç mek te yiz Yý kýl maz ve sað lam de ni len bi na la rýn ko lon ký rýk la rý ve dev bi na la rýn göv de le rin de ki göz le gö rü nen ya rýk lar in sa na ür per ti ver mek te dir. Bü yük in þa at kep çe le ri dev le tin al dý ðý ka rar la bu ne vî bi na la rýn tamamýný yýk mak ta dýr. Yý kar ken de va tan daþ tan pa ra al mak ta dýr. Re za let çok da, bu da ay rý bir re za let. Çün kü hay ret ve ren ta ra fý, ar týk va tan daþ bu çat lak bi na lar la ül fet pey da et miþ ve al dý rýþ et me yen ler de var. Ya ni ken di ken di ne yý kýl sa yi ne en kaz al týn dan çok ki þi ler ö lü o la rak çý ka cak týr ma a le sef. Es ki yýl lar da bað ve bah çe le riy le züm rüt gi bi o lan Van i li miz de en kaz ve yý kým ça lýþ ma la rý ne ti ce sin de þe hir de da i mî bir toz du ma ný ha kim va zi yet te. A na do lu nun ba zý þe hir le rin de ki gü ze lim cad de ve so kak la rý na bu ra da has ret çe ker si niz. Çev re il ve il çe ler den gö çün çok ol ma sý ve dep rem de bu na i lâ ve o lun ca, ma a le sef be le di ye ler ve þe hir i mar pla ný ac ze düþ müþ ve ha len de vam et mek te dir. Bu þek liy le Van i li miz u zun yýl lar bü yük bir re viz yon dan geç me si el zem ve mül zem dir. TO KÝ le rin dev bi na ça lýþ ma la rý, ça dýr lar ve kon tey nýr lar be ra ber yü rü yor, ba ka lým gö re ce ðiz. Sa týr baþ la rý i ti ba rýy la bi rin ci nok ta böy le. Ý kin ci nok ta i se, ma ne vî. Mu sî bet ze de ya kýn la rý mýz ruh, kalp, a kýl ve si nir sis tem le rin de bü yük ya ra lar al mýþ lar ve bu ya ra lar de vam et mek te dir. Bu nun i za le si i çin var gü çü müz le ça lýþ ma mýz lâ zým dýr. On la ra, bu mu sî be te ba kan â yet ve ha dis le rin ý þý ðýn da ve on la rýn tef si rin den baþ ka mo ral ve re cek bir þey bu la ma dým. Ba ka ra 216. â yet te: Si zin za hi ren þer gör dük le ri ni zin al týn da ha yýr lar var dýr E fen di miz bu yu ru yor: Ka de re i na nan, ke der den kur tu lur. Hz. Be di üz za man da Mek tu bat ýn da: Ka der hük me din ce ih ti yar-ý be þer su sar vs. di yor. Hz. Mev lâ nâ nýn Dün dün de kal dý can ca ðý zým, bu gün ye ni þey ler söy le mek lâ zým sö zü nü ak tar dý ðým da i se, mec lis ten ba zý la rý de di ler ki: Bun ca yý ký lan bi na nýn ne ti ce sin de Van da ve Er ciþ te bu ka dar ö lü ve ya ra lý var. Pe ki bu, bi na la ra ruh sat ve ren le rin, bu bi na la rý ya pan la rýn, fý rýl dak i ha le ler ya pan la rýn, yet ki li le rin yan la rý na kâr mý ka la cak ve bun lar baþ tan so na ka dar ce za gör me ye cek ve â dil mah ke me ler de yar gý lan ma ya cak lar mý dýr? Hal kýn mo ra li ni bo zan la rýn ba þýn da ge len bun lar, çün kü; bu yýl i ti ba rýy la bun dan 445 yýl ön ce ha ya ta ge çen Hüs rev Pa þa Ca mii ve kül li ye sin de dü þen taþ yok. Mi mar Si nan mer hu mun yap tý ðý ca mi ve kül li ye ler de böy le. Hat ta Hüs rev Pa þa Kül li ye si nde ye ni ya pý lan o na rým yer le ri dö kül müþ. Ya ni ö zet le pa ra hýr sý yü zün den in san bir bi ri ni ya kar mý, yý kar mý? Ýþ te dep rem bu nun en gü zel im ti han çi zel ge si. He lâl leþ me den gi den le rin vay ha li ne... Ya Ý lâ hî ya da mad dî yar gý yý bek li yo ruz. Si ya set çi le ri ten kit ve i kaz ný, mes lek da þý ný ten kit et me, i kaz et me hak kýn var da; be nim men fa at ü ze ri ne dö nen ca na var si ya set i çe ri sin de yer a lan si ya set çi le ri i kaz et me hak kým ol ma sýn mý? Ha ni tef sir der sin de, Kur ân da Sen af yo lu nu tut, i yi li ði em ret, ca hil ler den yüz çe vir. (A râf Sû re si, 199) di ye em re dil di ði ni o ku ma mýþ mýy dýk? Ya þu â ye ti: Siz den, hay ra ça ðý ran, i yi li ði em re den ve kö tü lük ten men e den bir top lu luk bu lun sun. Ýþ te kur tu lu þa e ren ler on lar dýr. (Âl-i Ým rân Sû re si, 104.) Ya þu Ý lâ hî na si ha tý kaç se fer o ku duk kim bi lir: O, on la ra i yi li ði em re der, on la rý kö tü lük ten a lý ko yar. On la ra i yi ve te miz þey le ri he lâl, kö tü ve pis þey le ri ha ram ký lar. (A râf Sû re si, 157.) Pe ki, sen þu â yet te bah se di len hi zip ten, grup tan de ðil mi sin? On lar öy le kim se ler dir ki, þâ yet ken di le ri ne yer yü zün de im kân ve ik ti dar ver sek, na ma zý dos doð ru ký lar, ze kâ tý ve rir, i yi li ði em re der ve kö tü lü ðü ya sak lar lar. Bü tün iþ le rin â ký be ti Al lah a a it tir. (Hac Sû re si, 41.) Pe ki, Tev be Sû re si nde ki þu â ye ti ha týr la ya ma dýn mý? Bun lar, töv be e den ler, i bâ det e den ler, ham de den ler, o ruç tu tan lar, rü kû ve sec de e den ler, i yi li ði em re dip kö tü lük ten a lý ko yan lar ve Al lah ýn koy du ðu sý nýr la rý hak kýy la ko ru yan lar dýr. Mü min le ri müj de le. (Tev be Sû re si, 112.) Elvedâ Osmanlý (10) Sa kal lý Nu red din Pa þa Ýs tik lâl Har bi nin "Sa kal lý Nu red din Pa þa"sý 9 A ra lýk 1920'de Or ta A na do lu Mer kez Ku man dan lý ðý na a tan dý. O nun Mer kez Ko mu tan lý ðý na a tan dý ðý bu dö nem, ge rek iç ça týþ ma lar ve ge rek se dýþ ta ar ruz lar i ti ba riy le, A na do lu hal ký nýn ya þa mýþ ol du ðu en kri tik gün ler di. Ay ný gün ler de, Sey yar Kuv vet ler Ku man da ný Çer kez Et hem, M. Ke mal ve M. Ýs met Pa þa lar ta ra fýn dan göz den çý ka rýl mýþ ve ta ma miy le dev re dý þý e dil me ye ça lý þý lý yor du. So nun da, Al bay Ýs met Be ye bað lan mak (ve as lýn da bi ti ril mek) is te nen Et hem Bey, ma i ye tiy le bir lik te it ti ri le it ti ri le Yu na nis tan ü ze rin den kaç ma ya mec bur e dil di. (22 O cak 1921) Et hem Be yin çe kil me ye baþ la dý ðý 1920 yý lý A ra lýk a yýn da, bu kez iç is yan lar cüm le sin den o la rak De mir ci E fe Ký ya mý (a yak lan ma sý) baþ gös ter di. A na do lu'nun iç ký sým la rýn da or ta ya çý kan ye ni is yan la rý bas týr mak ve ha riç ten ge len teh li ke le ri ber ta raf et mek i çin, di ra ye ti ve kah ra man lý ðý tes cil e dil miþ bir ku man da na ih ti yaç ha sýl ol du. Ýþ te, tam bu nok ta da bü tün göz ler, bü tün dik kat ler Nu red din Pa þa ü ze rin de top lan dý. Ýs tik lâl Har bi ne en ön saf ta iþ ti rak e den ku man dan lar a ra sýn da tek sa kal lý ol du ðu i çin, o na "Sa kal lý Nu red din Pa þa" is mi ve ril di. Ý ki fark lý ma ze re ti, ci na yet sa yýl dý Nu red din Pa þa yý sa ka lý dý þýn da o nu di ðer Mil lî Mü ca de le dö ne mi si lâh ar ka daþ la rýn dan a yý ran i ki ö nem li hu su si ye ti da ha var dý. Bu ö zel lik le rin den bi ri, tek par ti CHP'li ol mak is te me yip, se çim ler de ba ðým sýz a - Diplomasi Düþmanýn düþmaný dost oluyor An ka ra hü kü me ti i le Sovyet Rusya hü kü me ti a ra sýn da ya pý lan Moskova Ant laþ masý 16 Mart 1921'de im za lan dý. Türk he ye ti ni A li Fu at Pa þa, Dr. Rý za Nur i le Yu suf Ke mal Bey tem sil e di yor du. Rus he ye ti nin ba þýn da i se Dý þiþ le ri Ko mi - se ri Çi çe rin var dý. (Çi çe rin'in yar dým cý la rýn - dan bi ri Türk a sýl lý bir dip lo mat tý.) Bu ta rih ten ev vel de i ki ül ke a ra sýn da bir ta kým te mas lar ku rul du; an cak, is te nen ve u mu lan ne ti ce bir tür lü sað la na ma dý. Rus ya, Ýs tik lâl Har bi nin en sý kýn tý lý gün - le rin de, ya ni An ka ra hü kü me ti nin en sý ký - þýk ol du ðu dö nem de, an laþ ma ya ya naþ mý - yor du. Kaf kas Böl ge sin de ki ba zý þe hir le rin Er me ni le re ve ril me si ni þart ko þu yor du. day ol ma sýy dý. Pa þa nýn di ðer ö zel li ði i se, "Þap ka in ký lâ bý"na þid det le mu ha le fet et me siy di. Þim di, bu ha di se le rin de ta yý na ba ka lým: BÝR: Nu red din Pa þa, 1923'te ya pý lan ge nel se çim ler de Bur sa'dan ba ðým sýz a day ol du, an cak se çil me ye mu vaf fak o la ma dý. Ýs tik lâl Har bi nin en ce sur ko mu tan la - rýn dan bi ri o lan Sa kal lý Nu red din Pa þa, sýrf Halk Par ti si ne o lan mu ha le fe ti yü - zün den, son ra ki yýl lar da ba þý na gel me - dik sý kýn tý kal ma dý. Mos ko va Ant laþ ma sý ve ö te si... Bu nun ü ze ri ne ha re ke te ge çen Ka ra be - kir Pa þa, Kars, Ar da han, Art vin, Ba tum ve Ið dýr'ý Er me ni Taþ nak lar dan te miz le ye rek, on la rý Güm rü'ye ka dar ge ri let ti. Bu ra da 3 A ra lýk 1920'de im za la nan ant laþ ma i le, sý nýr tes bi ti ya pýl dý. Güm rü Ant laþ ma sý i le sað la nan bu mu - zaf fe ri yet ten son ra, Mos ko va nez din de Rus ya i le ye ni den te mas lar ku rul du. Ba tum'un Gür cis tan'a (do la yý sýy la SSCB'ye) terk e dil me si kar þý lý ðýn da, 16 Mart 1921'de ye ni bir ant laþ ma sað lan dý. Bu na gö re, Rus hü kü me ti An ka ra hü - kü me ti ne si lâh ve pa ra yar dý mýn da bu - lu na cak. Yar dým lar, Kur tu luþ Sa va þý nýn son la rý - na ka dar ka de me li þe kil de par ti par ti gel me ye de vam et ti. Va zi fe miz bu Ý lâ hî fer man lar çer çe ve sin de emr-i bi l-ma ruf ve nehy-i a ni l-mün ker (doð ru yu, i yi yi, gü ze li em ret mek; çir kin ve yan lýþ tan neh yet mek) va zi fe si ni i fâ et mek mi, yok sa i fâ e den le ri i þin den a lý koy mak mý? Se nin, emr-i bi l-ma ruf ve nehy-i a ni lmün ker ge re ði be ni i kaz et me hak ký var da; be nim, men fa at ü ze ri ne dö nen ca na var si ya set i çe ri sin de yer a lan la rý i kaz et me hak kým yok mu? Þef kat ve in sa ni yet de bu nu ge rek tir mi yor mu? Be nim boy num da ve ya koy num da bir ak rep bu lun du ðu nu bi ri söy le se ve ya gös ter se, on dan da rýl mak de ðil, bel ki mem nun ol mak lâ zým ge lir. (Be di üz za man) Al lah ba na sa býr; sa na da ba si ret, iz an ve in saf ih san ver sin e mi! Bir se ne son ra i se, tek rar bir "a ra se çim" ya pýl dý ve Nu red din Pa þa da bu nu fýr sat bi le rek tek rar CHP'ye kar þý Bur sa'dan ba ðým sýz a day ol du. San dýk lar a çýl dý ðýn da i se, Nu red din Pa þa nýn e zi ci bir ço ðun luk la se çi mi ka zan dý ðý or ta ya çýk tý. (Bu da mu ha lif le ri ni ür küt tü.) Maz ba ta sý ný a lýp Mec lis'e gir di. Tek ba þý na a de ta bir mu ha le fet gö re vi ni üst len me ye baþ la dý. O nun mu ha le fet et ti ði me se le ler den bi ri de, "þap ka ve ký lýk ký ya fet kâ nu nuy du. Ý KÝ: Ma re þal Fev zi Pa þa nýn hiç bir i ni si ya tif kul lan ma dan Þap ka Kà nu nu le hin de ke sin ta výr al ma sý na mu ka bil, en az o nun ka dar kah ra man lýk ni þa ne si bu lu nan Nu red din Pa þa i se, var gü cüy le þap ka nýn a ley hin de bir va zi yet ta kýn dý. Me bus la rýn bü yük bir ek se ri yet le þap ka kà nu nu na ta raf ol ma ya zor lan ma sý yü zün den des tek siz ka lan Nu red din Pa þa, o gün den son ra si ya set ten so ðu du ve týp ký Ka ra be kir Pa þa gi bi bir ke na ra çe kil me ye mec bur ol du. Vak tiy le Bal kan lar'da, Bað dat'ta, Ye men'de, Kon ya'da, Dum lu pý nar'da ve bil has sa Ýz mir Sa vaþ la rýn da bü yük kah ra man lýk lar gös te ren Nu red din Pa þa, si ya se ten ters düþ tü ðü es ki si lâh ar ka daþ la rý nýn zor la ma sýy la, hem Pa þa lýk tan is ti fa, hem de Mec lis'te ki gö re vin den ay rý la rak, ken di ha lin de ya þa ma ya â de ta mah kûm e dil di. Ve fat ta ri hi o lan 1932 yý lý na ka dar da, si ya se te dön me ye rek ay ný is ti ka met ü ze re ya þa dý. Pa þa nýn ký sa bi yog ra fi si Kur tu luþ Sa va þý kah ra man la rýn dan o lan Nu red din Pa þa, 1873'te Bur sa'da doð du. 1893'de Har bi ye yi bi tir di. 9. Pi ya de A la yý ko mu ta ný o la rak Bal kan Sa va þý na ka týl dý. Bi rin ci Dün ya Sa va þýn da I rak Cep he si ko mu ta nýy dý. Bað dat'ta, bi lâ ha re Ye men'de bü yük ya rar lý lýk lar gös ter di. Ýz mir ve Ay dýn va li lik le ri nin ya ný sý ra, 17. ve 25. Ko lor du Ko mu tan lý ðý va zi fe le rin de de bu lun du. Üs tün ba þa rý sað la dý. Mil let Mec li si i le Ýs tan bul Hü kü me ti ni uz laþ týr ma ya ça lýþ tý. Ba þa rý lý o la ma yýn ca, Kur tu luþ Sa va þý na ka týl mak ü ze re 1920'de A na do lu'ya geç ti. Yu nan cep he si nin gü ne yin de, Kon ya çev re sin de ko mu tan ol du yý lý son la rý na doð ru Or ta A na do lu Mer kez Or du su na ko mu tan sý fa týy la a tan dý. 1922'de 1. Or du ko mu tan lý ðý na a tan dý ve bu gö rev le Bü yük Ta ar ru za ka týl dý. Za fer den son ra kor ge ne ral li ðe yük sel di ve Ýz mit'e ta yin e dil di. I. Or du' nun lað ve dil me si ü ze ri ne, 1924'te Yük sek As ke rî Þû ra ü ye li ði ne a tan dýy sa da, Bur sa mil let ve ki li se çil me siy le ü ye lik ten çe kil di. 1925'ten son ra, as ker lik ten de, ar dýn dan si ya set ten de is ti fa et ti. Ve fat ta ri hi TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Kay nak la rý mýz dan Bu ha rî ve Ka bu l-ah bar Göz de De mir ký ran: 1- Ba zý kim se ler Bu ha ri ha dis le ri nin a mel e di le cek bir ta ra fý ol ma dý ðý - ný bu ha dis le rin þüp he i fa de et ti ði ni söy lü yor - lar. Bu doð ru mu dur? 2- Pey gam be ri miz (asm) za ma nýn da Ka bu l-ah bar da tah rif ol ma mýþ Tev rat ol du ðu söy le ni yor. Bu doð ru mu dur? E ðer doð ru i se gü nü mü ze ne den u la þa ma dý? BU HA RÎ GÜ VE NÝ LÝR BÝR KAY NAK TIR Bu ha rî ha dis ki ta bý ya zýl dý ðý gün den be ri üm met çe ka bul gör müþ en gü ve ni lir ha dis ki tap la rý nýn ba þýn da ge lir. Gü ve ni lir li ði nin Kur ân dan son ra gel di ði söy len miþ tir. Sýh ha ti ko nu sun da þüp he e dil me yen Kü tüb-ü Sit te ki tap la rý nýn ba þýn da ge lir. Hat ta üm met sýh ha tin den o ka dar e min dir ki Müs lim in ha dis ki ta bý i le bir lik te Bu ha ri nin ha dis ki ta bý na Sa hi hayn (Ý ki sa hih ha dis ki ta bý) den miþ tir. Kü tüb-ü Sit te i mam la rýn dan en-ne sâ î, Bu hâ rî hak kýn da þöy le di yor: O, gü ve ni lir, a kýl lý bir mu had dis tir. Ýs lâm ta ri hin de ilk de fa sa hih ki tap ya zan o dur. Ba zý â lim ler o nun i çin þöy le der ler: Bu hâ rî, Al lah ýn yer yü zün de yü rü yen â yet le rin den dir. Necm b. el-fazl di yor ki: Rü yam da Ra sû lul lah (asm) E fen di mi zi gör düm. Bir köy den çýk mýþ gi di yor du ve ar ka sýn dan Ý mam-i Bu hâ rî de o nu ta kip et mek tey di. O bir a dým a týn ca Bu hâ rî de bir a dým a tý yor ve a ya ðý ný Ra sû lul lah ýn (asm) a ya ðý ný bas tý ðý ye re ba sý yor du. Ki ta bý ný da her ba kým dan o na nis pet e di yor du. Bu ha ri nin gü ve ni lir li ði ko nu sun da Be di üz za man da di yor ki: Bu ha rî de gör mek, ay ný Sa ha be den i þit mek gi bi dir. 1 Bu du rum da Bu ha ri ko nu sun da o ba zý kim se le ri de ðil; u le ma ve üm met ek se ri ye ti ni din le mek da ha is ti ka met li o la cak týr. KA BU L-AH BAR Ka bu l-ah bar, be nî Ýs ra il â lim le rin den dir. Ye men li dir. Do ðu mu yak la þýk 551 yýl la rý na, ö lü mü i se 652 yý lý na rast lar. 104 ya þýn da ve fat et miþ tir. U zun öm rü nün baþ lan gý cýn da bir Ya hu di â li miy di. Bir Ya hu di â li mi o lan ba ba sýn dan Tev rat ý o ku ma yý ve yaz ma yý öð ren di. Ri va ye te gö re ba ba sý ken di si ne tah rif e dil me miþ Tev rat ýn ba zý nüs ha la rý ný ver miþ, ba zý nüs ha la rý ný i se do la ba ki lit le ye rek ken di sin den sak la mýþ; Yes rib de ge le cek Pey gam ber gel me den do la býn ki li di ni aç ma ma sý ný tem bih le miþ ti. Ka b da ha son ra ken di gay ret le riy le Ki tab-ý Mu kad des hak kýn da çok bil gi sa hi bi ol du. Haz ret-i Mu ham med in (asm) pey gam ber o la rak gel di ði ni i þi tin ce ba ba sý nýn do la ba ki lit le di ði ki tap la rý çý ka rýp o ku du ve o ra da son pey gam be rin ö zel lik le ri ni bul du. Haz ret-i Mu ham med in (asm) Tev rat ve Ýn cil de müj de le nen son pey gam ber ol du ðu nu gö rün ce Müs lü man ol du ve di ðer Ya hu di â lim le ri ni de Müs lü man ol ma ya ik na et me ye ça lýþ tý. Ka b ýn e lin de tah rif e dil me miþ bir Tev rat nüs ha sý nýn bu lun du ðu ri va ye ti doð ru dur. Hat ta bu nüs ha ma ri fe tiy le tah rif e dil miþ ki tap lar da ki uy dur ma la rýn da far kýn day dý. Bu se bep le Ýs lâ mi yet ön ce si ri va yet le rin doð ru su nu yan lý þýn dan se çe bi le cek bir bil gi ye de sa hip ti. Be di üz za man Ka bu l-ah bar ýn bu yö nü ne i þa ret e de rek, o nun i çin: U le ma-i Ye hud dan Ýb ni Bün ya min ve Mu hay rýk ve Kâ bü l-ah bar gi bi çok u le ma-i Ye hud, ev sâf-ý Ne be vi ye yi ki tap la rýn da gör dük le rin den, i ma na gel miþ ler, sa ir i ma na gel me yen le ri de il zam et miþ ler 2 di yor. Ke za Be di üz za man Meþ hur Kâ bü l-ah bar de ni len Be nî Ýs ra il in al lâ me le rin den, o za man da da ha çok tah ri fa ta uð ra ma yan Tev rat ta ay nen þu ge le cek â ye ti i lân e de rek gös ter miþ ler 3 di yor. Ve Be di üz za man Tev rat ýn tah rif e dil me miþ â yet le rin den ör nek ler ve ri yor. Me se lâ bir Tev rat â ye ti þöy le dir: Ey Pey gam ber! Mu hak kak ki Biz se ni bir þa hit, bir müj de le yi ci, bir sa kýn dý rý cý ve üm mî ler i çin bir da ya nak o la rak gön der dik. Sen Be nim ku lum sun ve sa na Mü te vek kil is mi ni ver dim. Sen ne ka tý kalp li, ne huy suz ve ne de so kak lar da bö bür le ne rek yü rü yen bi ri de ðil sin. Sen kö tü lü ðe kö tü lük le de kar þý lýk ver mez sin. Sen af fe den ve ba ðýþ la yan bir pey gam ber sin. Eð ri li ðe gir miþ o lan halk o nun la yo lu nu doð rul tun ca ya ve Lâ i lâ he Ýl lal lâh de yin ce ye ka dar Al lah o pey gam be rin ru hu nu al maz. 4 Bir di ðer Tev rat â ye ti de þöy le dir: Mu ham med, Al lah ýn Re su lü dür. Mek ke o nun do ðum ye ri, Me di ne hic ret ye ri, Þam o nun mül kü dür. Üm me ti i se hamd e di ci kim se ler dir. 5 Ka b ön ce le ri Ýs lâ mi yet ön ce si kýs sa la rý çok an la týr dý. Haz ret-i Ö mer (ra) ken di si ni u ya rýn ca ar týk kýs sa an lat ma dý. Ya hu di kay nak la rýn dan çok bes len miþ ol ma sý i ti ba riy le Ka bu l-ah bar ýn ri va yet le ri hep þüp he i le kar þý lan mýþ týr. A ma ken di si nin sa mi mî bir Müs lü man ol du ðun da þüp he yok tur. Ka b za ma nýn da Tev rat nüs ha la rý Ýb ra ni ce i di. Ya hu di bil gin le ri nin e lin de i di. Fa kat Kur ân in me ye baþ la dýk tan son ra ar týk tah rif e dil me miþ de ol sa Tev rat ýn hük mü kal ma dý. Bu se bep le Tev rat nüs ha la rý Ya hu di bil gin le rin e lin de kal ma ya de vam et ti. Bu gün i ti ba riy le ba zý yo rum sap ma la rý gö rül se de, Tev rat ýn tev hid i nan cýn dan sap tý ðý ný söy le ye me yiz. Fa kat ba zý ta ri hî vak a lar da giz le me ve ya tah rif gö rül mek te dir. A sýl nüs ha nýn i se var sa or ta ya çý ka rýl ma sý i þi ta rih çi le rin i þi dir. Dip not lar: 1- Mek tu bat, s Mek tu bat, s Mek tu bat, s Mek tu bat, s. 167; Bu ha rî, Bü yû : Mek tu bat, s. 167.

6 6 YURT HABER Y Camilerde Ramazan hazýrlýðý n RAMAZAN ayýnýn yaklaþmasý ile birlikte ülke genelindeki bütün camilerde Ramazan temizliði baþlatýldý. Bursa da þehir merkezinde birçok cami, dernek yöneticileri tarafýndan yoðun bir þekilde temizletiliyor, halýlar gül suyu ile yýkanýyor. Özellikle tarihi camilerde çok daha kapsamlý hazýrlýklar yapýlýyor. Ulu Cami ve Emirsultan gibi kalabalýklarýn akýn ettiði camilerin temizliði özel kokularla saðlanýyor. Bu kapsamda ilçe belediyeleri de cami cemaatinin talepleri doðrultusunda camileri temizletiyor. Gemlik Belediyesi nin ilçe ve köylerinde organize ettiði ve periyodik olarak gerçekleþen cami temizliði devam ediyor. Ýlçe ve köylerdeki 43 cami ve cemevini yaklaþan Ramazan ayý dolayýsýyla temizletildi. Çalýþmalar kapsamýnda, halýlar yýkanýp, avizeler silindi. Ayrýca, abdesthaneler, þadýrvanlar, Kur ân kurslarý, tuvaletler ve cami duvarlarý da dezenfekte edildi. Çalýþmalarýn Ramazan ayýna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Bursa / cihan Marmara nýn elektriðini Ovaakça Santrali üretiyor n TÜRKÝYE'NÝN en büyük doðalgaz çevrim santrali unvanýna sahip Ovaakça Doðalgaz Çevrim Santrali, Marmara Bölgesi nin elektrik ihtiyacýný karþýlýyor. Bursa nýn Ovaakça mevkisinde bulunan santralin temeli, 1997 yýlýnda dönemin Baþbakaný Necmettin Erbakan tarafýndan atýldý yýlýnda iþletmeye açýlan Marmara Bölgesi ndeki enerji üretiminin kalbi konumundaki santral, doðalgazýn yakýlmasý sonucu türbinlerin döndürülmesiyle elektrik üretiyor. Bir saatte tükettiði 280 bin metre küp doðalgaz ile bin 432 megavatlýk elektrik üretebilen santral, Türkiye deki elektriðin yüzde 5 ini karþýlýyor. Tam kapasite çalýþtýðýnda Bursa nýn tamamýnýn tükettiði doðalgazý tüketebilen santral, ayrýca Marmara Bölgesi nin elektriðini saðlýyor. 135 metrelik dev kuleleriyle dikkati çeken santralde üretilen elektrik, 154 ve 380 kilovoltluk þebekelerden kullanýma sunuluyor. Yaz döneminde artan enerji tüketimini karþýlayan santralde yoðun güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Giriþ çýkýþlarýn kontrollü yapýldýðý santralin dört bir tarafý, yüksek kulelerde bulunan silahlý güvenlik görevlileri tarafýndan izleniyor. Bursa / cihan Su borusundan 2 metrelik kalas çýktý n AKSARAY Belediyesi tarafýndan yapýlan altyapý yenileme çalýþmalarýnda 300 mm lik asbest borunun içinde 2 metrelik kalas çýktý. Saatçioðlu Cami önünde 300 mm lik asbest borunun yenilenmesi sýrasýnda borunun içinde dirsek kýsmýna takýlmýþ halde 2 metrelik kalas çýktý. Belediye iþçileri gördükleri manzara karþýsýnda þaþkýnlýklarýný gizleyemedi. Su arýza ekipleri, daha önceden þebeke borularýndan deðiþik taþ, kum, vb malzemeler gördüklerini fakat bu þekilde bir maddeye daha önceden hiç rastlamadýklarýný belirttiler. Belediye ekipleri, asbest boruyu tamamen yeniledikten sonra o bölgeye verilen suyun basýncý ve kalitesi arttý ve suyun daha saðlýklý bir þekilde vatandaþlara ulaþmasý saðlandý. Belediye yetkilileri, borudan çýkan 2 metrelik kalas parçasýnýn büyük ihtimalle þebeke ilk yapýlýrken yýllarýnda kazaen unutulmuþ olabileceðini veya o yýllarda boru tamiri esnasýnda kalmýþ olabileceðini ifade ettiler. Aksaray / cihan ORDULULAR PÝKNÝÐE DÂVET Ordu Yeni Asya Ýl Temsilciliði olarak geleneksel hale getirdiðimiz pikniðimize bütün Yeni Asya Okuyucularý dâvetlidir. Tarih : Pazar Saat: 10:00 Yer : Eskipazar Mevkii,Ulubey Yolu Üzeri, ORDU Ýrtibat: Turan ERKÝT: (0505) Kasým MÜEZZÝNOÐLU: (0505) Ýrfan ORHAN:(0535) Tevfik DEMÝRBAÞ: (0505) SATILIK ARSA Ankara Ayaþ Oltanlý Beldesinde müstakil tapulu 814 m 2 Sosyal Tesislere bitiþik arsa satýlýktýr. Not: içerisinde 30 adet meyve aðacý mevcuttur. Ýrtibat Tel: Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'na þu ana kadar 150 kamu binasý ve bin 600 özel mülkiyet için yýkým baþvurusunda bulunuldu. FO TOÐ RAF: A A Yýkým talepleri baþladý ÇEVRE VE ÞEHÝRCÝLÝK BAKANLIÐI'NA AFET RÝSKÝ ALTINDAKÝ ALANLARIN DÖNÜÞÜMÜ ÝÇÝN ÞU ANA KADAR 150 KAMU BÝNASI VE BÝN 600 ÖZEL MÜLKÝYET ÝÇÝN YIKIM BAÞVURUSU YAPILDI. ÇEV RE ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý na ya kýn da baþ la ya cak o lan a fet ris ki al týn da ki a lan la rýn dö nü þü mü i çin yý kým ta lep le ri gel me ye baþ la dý. Ba kan lý ða þu a na ka dar 150 ka mu bi na sý ve bin 600 ö zel mül ki yet i çin yý kým baþ vu ru su ya pýl dý. Bu sa yý la rýn i ler le yen dö nem de da ha da art ma sý bek le ni yor. Çev re ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý yý ký la cak ka mu bi na la rýy la il gi li o la rak ba kan lýk lar la pro to kol im za la ya cak. Ba kan lýk, dö nü þü me Kah ra man ma raþ ta bu lu nan Çev re ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý na a it risk li loj man la rýn yý ka rak baþ la ya cak. Bu ko nu da ya pý lan tes pit ler de en faz la risk li bi na ya Sað lýk Ba kan lý ðý ve Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý nýn sa hip ol du ðu or ta ya çýk tý. Ay rý ca Çev re ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý Kah ra man ma raþ ta bu lu nan loj man la rý ný ve Van 15. Ta pu ve Ka das tro böl ge mü dür lü ðü ne bað lý Hak kâ ri de ki hiz met bi na sý ný da yý ka cak. Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý, Gý da Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý, Genç lik ve Spor Ba kan lý ðý, A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba kan lý ðý, Çev re ve Þe hir ci lik Ba kan lýk la rý nýn risk li bi na la rý tes pit e dil di. Ya pý la cak pro to kol ler den son ra ey lül a yý i ti ba ri i le yý kým lar baþ la ya cak. TÜRKÝYE haf ta so nun da Ku zey Af ri ka ü ze rin den ge le cek sý cak ha va dal ga sý nýn et ki si ne gi re cek. Ha va sý cak lýk la rý do ðu böl ge ler de mev sim nor mal le ri nin 2-5, iç ve ba tý böl ge ler de i se 5-9 de re ce ü ze rin de ger çek le þe cek. Me te o ro lo ji Ge nel Mü dür lü ðü nden ya pý lan a çýk la ma ya gö re, haf ta so nun da yur dun, Ku zey Af ri ka ü ze rin den ge le cek sý cak ha va dal ga sý nýn et ki si ne gir me si ve ha va sý cak lý ðý nýn bütün yurt ta art ma ya de vam et me si bek le ni yor. Ha va sý cak lýk la rý nýn do ðu böl ge ler de DENÝZLÝ Be le di ye si Mec li si, bu yýl li se ve den gi o kul - lar da e ði tim gö ren i ki bin li se öð ren ci si ni da ha Ça nak - ka le Sa va þý nýn ya þan dý ðý yer le re gö tür mek a ma cýy la a lý nan ka ra rý o nay la dý. De niz li Be le di ye Baþ ka ný Os - man Zo lan baþ kan lý ðýn da top la nan De niz li Be le di ye Mec li si, ko nuy la il gi li gün dem mad de si ni mec lis top - lan tý sýn da e le a la rak ka ra ra bað la dý. Ça nak ka le Za fe - ri nin ya þan dý ðý top rak la rý ve þe hit lik le ri mi zi zi ya ret e - de bil mek ko nu lu gün dem mad de si oy bir li ðiy le ka bul e dil di. Baþ kan Zo lan, genç le rin ta ri hi ni i yi bil me le ri ve ÇEVRE ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý na þu a na ka dar en faz la yý kým ta le bi bin 500 baþ vu ru i le Nev þe hir den gel di. Ay rý ca Ýs tan bul, Bit lis, Düz ce, Trab - zon, A dý ya man, An ka ra be le di ye le ri de ta lep te bu lun du. Ay rý ca þu a na ka dar 33 yý kým fir ma sý ha zýr la dý ðý ta - ný tým dos ya la rý ný ba kan lý ða i let ti. Ba - kan lýk ya pa ca ðý de ðer len dir me ler so - nu cun da han gi fir ma la rýn yý ký mý ger - çek leþ ti re ce ði ni be lir le ye cek. Ba kan - lýk dö nü þüm ger çek leþ ti re ce ði yer le - rin yý kým tek ni ði ni de be lir le ye cek. Her yer de fark lý tek nik ler uy gu la na - Meteoroloji Genel Müdürlüðü hafta sonu beklenen yüksek hava sýcaklýðý için hasta, yaþlý ve çocuklar için uyarýda bulundu. Yük sek sý cak lýk u ya rý sý mev sim nor mal le ri nin 2 i la 5, iç ve ba tý böl ge ler de i se 5 i la 9 de re ce ü ze rin de ger çek le þe ce ði tah min e di li yor. Haf ta so nun da yurt ge ne lin de bek le nen yük sek ha va sý cak lý ðý dolayýsýyla ya þa na bi le cek o lum suz luk la ra kar þý; ö zel lik le yük sek sý cak lý ða kar þý has sas ve kro nik has ta lý ðý o lan lar, yaþ lý lar ve ço cuk la rýn gü neþ ý þýn la rý nýn dik gel di ði sa at le ri a ra sýn da, gü neþ te kal ma sü re si nin en a za in di ril me si ve ko ru yu cu ted bir le rin a lýn ma sý ge rek ti ði bil di ril di. An ka ra / a a Ý ki bin öð ren ci yi Ça nak ka le ye gö tü re cek a ta la rý nýn yaz dý ðý des ta ný da ha i yi an la ma la rý ný is te - dik le ri ni i fa de e de rek, Genç De niz li Pro je si kap sa mýn - da, her yýl dü zen li o la rak genç le ri mi zi Ça nak ka le ye gö tü rü yo ruz. Genç ler, bu ra da bir dev rin ka pa nýp bir dev rin baþ la dý ðý yer le ri gö re rek a ta la rý na min net du - yu yor. Genç le ri miz ve ço cuk la rý mý zýn TV ler de sey ret - ti ði ha ya li kah ra man la rý be nim se me le ri ni is te mi yo - ruz. Ger çek kah ra man la rý mý zý öð ren me le ri i çin çe þit li ça lýþ ma lar yü rü tü yo ruz. Genç De niz li Pro je si de bu ça - lýþ ma la rý mýz dan bi ri dir. de di. Denizli / cihan EN FAZ LA TA LEP NEV ÞE HÝR DEN GEL DÝ bi le cek. Kent sel dö nü þüm de pat lat - ma, yý kým ma ki ne le ri i le yýk ma ya da el yön te miy le yýk ma gi bi tek nik ler uy gu la na cak. Yý kým lar da ye ni tek no - lo ji ye sa hip a let ler kul la ný la cak. Ba - kan lýk ay rý ca yý kým da çý ka cak in þat a - týk la rý nýn ge ri dö nü þü mü i çin Al man - ya, Hol lan da ve ABD gi bi ül ke le rin tek no lo ji le ri ni de in ce li yor. Sý fýr ar týk pro je si ni ha ya ta ge çir mek is te yen Ba kan lýk, ge ri dö nü þüm ko mis yo nu kur du. Ýn þat a týk la rý nýn ge ri dö nüþ - tür mek i çin ü ni ver si te ler den de des - tek is te ye cek. An ka ra / ci han Ba lýk ö lümlerinin se be bi yo sun pat la ma sý NEVÞEHÝR'ÝN A cý göl il çe si ne bað lý Tat la rin bel de sin de ki su la ma ba ra jýn da ya þa nan top lu ba lýk ö lüm le ri nin sebebi nin sý cak ha va nýn et ki siy le mey da na ge len yo sun (alg) pat la ma sý ol du ðu öð re nil di. Tat la rin Su la ma Ba ra jý nda mey da na ge len ba lýk ö lüm le ri i le il gi li o la rak Çev re ve Þe hir ci lik Nev þe hir Ýl Mü dür lü ðü per so ne li i le Nev þe hir Ü ni ver si te si Bi yo lo ji Bö lüm Baþ ka ný Doç. Dr. Er do ðan Çi çek, in ce le me ler de bu lun du, su ve ba lýk nu mu ne le ri top la dý. Nev þe hir Ü ni ver si te si Bi yo lo ji Bö lü mü la bo ra tuv ar la rýn da ya pý lan a na liz ler so nu cun da, ba raj su yun da alg pat la ma sý ol du ðu göz lem len di. Çev re ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý nýn ko or di na tör lü ðün de A cý göl de ya pý mý na baþ la nan a týk su a rýt ma te si si nin fa a li ye te geç me si i le bir lik te ya þa nan so run lar ke sin o la rak or ta dan kal ka cak. Yet ki li ler ay rý ca, va tan daþ la rý su la ma ba ra jýn da ba lýk av la ma ma sý ve ser sem le miþ o la rak ya ka la nan ba lýk la rýn da yen me me si ko nu sun da u yar dý. An ka ra / ci han Ge le ce ðin a rý cý la rý DA GEM de ye ti þi yor DÜZ CE Ü ni ver si te si (DÜ) A rý cý lýk A - raþ týr ma Ge liþ tir me ve Uy gu la ma Mer ke zi nde (DA GEM) A rý Bi ziz, Bal da Biz de dir pro je si kap sa mýn - da öð ren ci le re a rý cý lýk e ði ti mi ve ri li - yor. TÜ BÝ TAK ýn des te ðiy le Yý ðýl - ca da ki uy gu la ma mer ke zin de 2 yýl ön ce baþ la tý lan pro je kap sa mýn da yaz kurs la rý dü zen le ni yor. 27 Tem - muz Cu ma gü nü ne ka dar de vam e de cek kurs lar da öð ren ci ler, a rý cý - lýk la il gi li bil gi a lý yor. DA GEM Mü - dü rü Yrd. Doç. Dr. Me ral Ke ke çoð - lu, ge le cek ne sil le rin a rý ve a rý ü - rün le ri hak kýn da bi linç len di ril me si a ma cýy la 2 yýl ön ce aç týk la rý yaz kurs la rýn da e ði tim ver dik le ri ni söy le di. Kurs la ra yak la þýk 100 öð - ren ci nin ka týl dý ðý ný bil di ren Ke ke - çoð lu, Pro je nin a ma cý, a rý sev gi - si nin ön pla na çý ka rý la rak a rý ü rün - le ri nin ço cuk lar ta ra fýn dan tü ke ti - mi nin art tý rýl ma sý, a rý cý lýk mes le - ði nin ta ný týl ma sý ve a rý-çev re i liþ - ki si hak kýn da ço cuk lar da far kýn da - lýk ya rat mak týr de di. Ke ke çoð lu, He de fi miz, ye ni nes lin a rý cý lýk ko - nu sun da bi linç len di ril me si dir di ye ko nuþ tu. Düz ce / a a Kor san a ra ca bi nen yol cu ya 215 li ra ce za ke si le cek YE NÝ ya pý lan ka nu nî dü zen le me - ler le ar týk hem kor san ça lý þan ti - ca rî a raç sa hip le ri ne hem de bu a raç la ra bi nen le re pa ra ce za sý ge ti ril di sa yý lý ka nu nun ek 2. mad de si ne ek le nen fýk ra la rýn a ðýr ce za lar ge tir di ði ne dik kat çe - ken Ýz mir Es naf ve Sa nat kâr lar O da la rý Bir li ði Baþ kan Ve ki li Ýb ra - him Bay ram, Kor san ta þý ma cý lýk ya par ken ilk de fa ya ka la nan sü - rü cü, a raç sa hi bi, iþ ye ri ve iþ ye - rin de ki ta þe ro na bin 950 li ra, bir yýl i çin de i kin ci de fa ya ka la nýr lar - sa 3 bin 250 li ra i da rî pa ra ce za sý ke si le cek tir. Bu nun ya nýn da her de fa sýn da a raç i ki ay tra fik ten men e di le cek tir. Kor san a ra cýn i - çin de ki yol cu la ra da 215 li ra ce za ke si le cek tir. de di. Ýz mir / ci han A kar ya kýt tan ke ri 9 a ra ca çarp tý: 1 ö lü, 11 ya ra lý BO LU Da ðý nda fre ni bo þa lan a - kar ya kýt tan ke ri nin çarp tý ðý 9 a - raç ta bu lu nan 1 ka dýn öl dü, 11 ki þi ya ra lan dý. D-100 ka ra yo lun da Ýs - tan bul yö nü ne gi den Nev zat Se - ne ger i da re sin de ki 34 YE 625 plâ - ka lý a kar ya kýt tan ke ri nin fre ni, Da - rý ye ri Ha san bey mev ki in de yo kuþ a þa ðý in di ði sý ra da bo þal dý. Ký sa sü re de hýz la nan tan ker, 5 ki lo - met re bo yun ca 9 a ra ca çar pa rak, Kay naþ lý il çe mer ke zin de ki ca mi - nin du va rý na çar pa rak du ra bil di. Tan ke rin çarp tý ðý o to mo bil de bu - lu nan Fe ri ha Ök süz (75) ve fat et ti, tan ker sü rü cü sü Se ne ger i le di ðer a raç lar da bu lu nan Yük sel Öz, Meh met Ök süz ve 8 ya ra lý am bu - lans lar la Düz ce de ki çe þit li has ta - ne le re kal dý rýl dý. Düz ce / ci han T. C. ALTINÖZÜ ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) ESAS NO: 2012/144 Esas. KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : HATAY ili, ALTINÖZÜ ilçesi, ZÝYARET Köyü MEVKÝÝ : KABÝL ÞÝRKE PAFTA NO : - ADA NO : - PARSEL NO : 537 VASFI : TARLA YÜZÖLÇÜMÜ : m 2 MALÝKÝN ADI VE SOYADI : SALLUH GÖK ve DÝÐERLERÝ KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : MÝLLÝ SAVUNMA BAKANLIÐI Kamulaþtýrmayý yapan da va cý i da re, ma lik le riy le cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta þýn - ma zýn ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes ci li i çin da va cý i da re ta ra fýn dan mah ke me - mi zin 2012/144 E sas Sa yý sýn da da va a çýl mýþ týr. 1- Ýlan Tarihinden itibaren 30 gün i çin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne i da re yar gý da ip tal ve ya ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tim da va sý açabilecektir. 2- Hu su met M. S. Ba kan lý ðý na yö nel ti le cek tir. 3- Kamu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý i da ri yar gý da ip tal da va sý a çan la rýn da va aç týk la rý ný ve ya yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý ný al dýk la rý ný bel ge len dir me dik le ri tak tir de tes pit e di le cek ka mu laþ týr ma be de li ü ze rin den ta þýn maz mal ka mu laþ týr ma yý ya pan i da re a - dý na tes cil e di le cek tir. 4- Mahkememizce tes pit e di le cek ka mu laþ týr ma be de li, hak sa hi bi a dý na T.C. Zi ra at Ban ka sý Al tý nö zü Þu be si ne ya tý rý la cak týr. 5- Konuya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le rin i lan ta ri hin - den i ti ba ren 10 gün i çin de mah ke me mi ze ya zý lý o la rak bil di ril me si key fi ye ti 2942 sa yý lý ya sa nýn (4650 sa yý lý ya sa i le de ði þik) 10. mad de si nin 4. ben di u ya rýn ca i lan o lu nur. Ka mu laþ týr ma yý ya pan da va cý i da re, ma lik le riy le cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta þýn - ma zýn ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes ci li i çin da va cý i da re ta ra fýn dan mah ke me - mi zin 2012/144 E sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ týr Sa yý lý Ka mu laþ týr ma Ya sa sý nýn 10. mad de si nin 4. ben di u yarýnca ilan olunur. B: Resmi Ýlanlar

7 Yahudi saldýrýlarý arttý ÝN SAN HAK LA RI ÖR GÜT LE RÝ VE BM KU RUM LA RI, BA TI ÞE RÝ A DA KÝ YA HU DÝ YER LE - ÞÝM CÝ LE RÝN FÝ LÝS TÝN LÝ LE RE SAL DI RI LA RI NIN SON YIL LAR DA ART TI ÐI NI BÝL DÝR DÝ. s.bu id nur si.de 7 Y DÜNYA Ým pa ra tor luk ba ki ye si Tür ki - ye miz de, el bet te ki yal nýz ca Kürt - ler ve A rap lar ya þa mý yor. Kal dý ki, bu her i ki ka vim Ýb ra him Pey gam - ber den bu ya na A na do lu sý nýr la rý i - çin de ki va tan la rýn da ya þý yor lar. Ke - ma list ler de ki A rap ve Kürt a da ve ti ni sý ra dan bir ýrk çý lý ða bað la mak ka na a - ti miz ce ye rin de bir tes bit de ðil dir. Be di üz za man Haz ret le ri, mil li yet - çi lik per de si al týn da bu va tan da ki Müs lü man la ra ve bil has sa Türk mil le ti ne bü yük bir i ha net te bu lu - nan Ke ma list le rin sak lan dýk la rý per - de yi 26. Mek tu bun 3. Meb ha sýn da çe kip kal dý rý yor. Mü na fýk lý ða va ran ma hi yet le ri ni i zah e den bu meb ha - sýn bir pa rag ra fýn da: Þim di i se, en zi ya de bir bi ri ne muh taç ve bir bi rin - den maz lûm ve bir bi rin den fa kir ve ec ne bi ta hak kü mü al týn da e zi len a - nâ sýr ve ka bâ il-i Ýs lâ mi ye i çin de, fikr-i mil li yet le bir bi ri ne ya ba nî bak - mak ve bir bi ri ni düþ man te lâk ki et - mek öy le bir fe lâ ket tir ki, ta rif e dil - mez. A de ta bir si ne ðin ý sýr ma ma sý i - çin, müt hiþ yý lan la ra ar ka çe vi rip si - ne ðin ý sýr ma sý na kar þý mu ka be le et - mek gi bi bir di va ne lik le, bü yük ej - der ha lar hük mün de o lan Av ru - pa nýn doy mak bil mez hýrs la rý ný, pen çe le ri ni aç týk la rý bir za man da on la ra e hem mi yet ver me yip, bel ki mâ nen on la ra yar dým e dip, men fi un su ri yet fik riy le þark vi lâ yet le rin - de ki va tan daþ la ra ve ya ce nup ta ra - fýn da ki din daþ la ra a dâ vet bes le yip on la ra kar þý cep he al mak, çok za rar - la rý ve me hâ li kiy le be ra ber, o ce nup ef rad la rý i çin de düþ man o la rak yok - tur ki, on la ra kar þý cep he a lýn sýn. Ce nup tan ge len Kur ân nu ru var; Ýs - lâ mi yet zi ya sý gel miþ; o i çi miz de var dýr ve her yer de bu lu nur. Ýþ te o din daþ la ra a dâ vet i se, do la yý sýy la Ýs - lâ mi ye te, Kur ân a do ku nur. Ýs lâ mi - yet ve Kur ân a kar þý a dâ vet i se, bü - tün bu va tan daþ la rýn ha yat-ý dün ye - vi ye ve ha yat-ý uh re vî ye si ne bir ne v'î a dâ vet tir. Ha mi yet na mý na ha yat-ý iç ti maî ye ye hiz met e de yim di ye i ki ha ya týn te mel taþ la rý ný ha rap et mek, ha mi yet de ðil, ha mâ kat tir! (Mek tu - bat, s. 311) Bu ra da dik ka ti mi zi çe - ken Þark vi la yet le rin de ki va tan daþ - la ra ve ce nup ta ra fýn da ki din daþ la - ra i fa de le ri, mev zu mu za ce vap teþ kil e de cek ke li me ler ni te li ðin de - dir. Yak la þýk yir mi ye di di lin ko nu - þul du ðu ve bu na ya kýn fark lý ýrk la rýn ya þa dý ðý Tür ki ye'de ne den il le de A - rap ve Kürt düþ man lý ðý? Ýs lâm ta ri hi pers pek ti fin den þar - kýn sos yo lo jik ta rih çe si ni in ce le yen - ler, do ðu nun A na do lu mu za a çý lan bir ka pý ol du ðu nu gö re cek ler dir. Göç ler, mu ha ce ret ler ve bü yük se - fer ler A na do lu'ya da ha çok do ðu dan ba tý ya doð ru ger çek leþ miþ. Kars'ta El-Ha ra ka nî, Er zu rum'da Ab dur - rah man Ga zi, Do ðu be ya zýt, Van, Hak kâ ri, Nor þin, Mar din, Di yar ba - kýr, Ur fa ve Ma lat ya'da ki Sey yid Bat tal Ga zi, Kay se ri'de ki Sey yid Bur ha ned din gi bi yüz ler ce Al-i Beyt'in tem sil ci le ri ni bu top rak ta gö ren ler an lar lar ki, þark Ke ma list - le rin ka fa la rýn da ki Kür dis tan de - ðil dir. Mâ nâ sul tan la rý nýn gü zer gâ hý o lan bu böl ge yi ýrk çý lýk la bi rent le ri - ne hap se den ler, hem ta ri hî ce ha let - le ri ni ve hem de ak tü el sos yo lo ji de ki bil gi siz lik le ri ni or ta ya ko yu yor lar. Ka na a ti miz ce, hem Ýs lâ ma ve hem de Ýs lâ mýn ba ha dýr bay rak ta rý Türk - le re de rin kin bes le yen Ke ma list ler, Türk mil li yet çi li ði ni bir ni fak for - ma sý o larak gö rü yor lar ve þar kýn bin beþ yüz se ne ye ya kýn de vam e den mis yo nu na sal dý rý yor lar. Av ru pa lý din siz mes lek taþ la rýy la or tak la þa yü - rüt tük le ri de va sa bir ýrk çý lýk pro je - siy le de, ar ka plan da müt te fik ol - duk la rý Mark sist le ri, þar kýn tem sil ci - le ri ve e fen di le ri ko nu mu na yük selt - me ye ça lý þý yor lar. Bu ra da bir baþ ka hu sus da ha kar - þý mý za çý ký yor. Ke ma liz min çok ö - nem li bir a ya ðý o lan si yo niz min Müs lü man la ra ve Hý ris ti yan la ra düþ man lý ðý ný çok i yi bi li yo ruz. Dev - let-i A li ye nin za yýf la ma ya baþ la dý ðý 18. yüz yý lýn son la rýn dan i ti ba ren dön me le rin Os man lý mül kün de ba rýþ i çin de ya þa yan Hý ris ti yan a zýn - lýk la ra mu sal lat ol du ðu nu gö re cek si - niz. Bil has sa Mu sul, A med ve Ki lik - ya vi la yet le ri da hi lin de Ya hu di lik ten Ýs lâ mi ye te ve Er me ni li ðe dön dük le - ri ni id di a e den ba zý a i le le rin se bep ol duk la rý Kel da ni, Sür ya ni, Er me ni ve do la yý sýy la Kürt kat li âm la rý, Ke - ma list le rin kö ken le ri ni öð ren me miz a çý sýn dan ö nem li dir. Bi zim ka na a ti - mi ze gö re Er me ni teh ci ri de bu çer - çe ve ye da hil e di le bi lir. Türk le rin ve Er me ni le rin a ra la rý na ka rýþ mýþ dön - me le rin rol le ri ni za man i çin de ta rih mec mu a la rýn da o ku ya ca ðýz. KE MA LÝST LER DE SE MA VÎ DÝN DÜÞ MAN LI ÐI Ha di se le ri geç miþ ve ge le ce ðiy le bir bü tün ha lin de de ðer len dir mek, ak tü el man za ra la rý doð ru an la ma mý - zý ko lay laþ tý ra cak týr. Ke ma list le rin bütün se ma vî din le re kar þý ol du ðu nu bil me yen ler, Ý kin ci Av ru pa'nýn des - te ðin den do la yý on la rý Hý ris ti yan la ra dost zan ne der ler. Ke ma lizm A na do - lu'da ki di nî i nanç, kül tür ve e ser le ri tah rip e der ken ca mi-ki li se far ký gö - zet me miþ. A na do lu'da Er me ni le re ve Rum la ra a it bin ler ce ki li se, yi ne on la - rýn yar dým la rýy la tah rip e dil miþ tir. A ya sof ya ki li se ye çev ril sey di, id di a - mýz bo þa çý ka bi lir di. Bil di ði miz gi bi Hey be li a da Ruh ban Mek te bi ni de Ke ma list ler ka pat mýþ; Mar din Deyr-i Za fe ran, Van Ak da mar ve bir çok bü - yük ki li se de ya kýn za man la ra ka dar i - ba det ya sak lan mýþ tý. Ke ma liz min Ý se vî düþ man lýk la rý yal nýz ca si yo nist te si riy le i zah e di le - mez. Ýl had de di ði miz in kâr-ý u lu - hi yet ve ri sa let le da ha i yi a çýk la na bi - lir. Ay rý ca Hý ris ti yan lar la Müs lü - man la rýn a hir za man da it ti fak e de - cek le ri ni ve bu bir lik te lik le dün ya ba rý þý ný ku ra bi le cek le ri ni de Ke ma - list ler his set mi yor de ðil ler. Ma hi ye ti is tib dat, ni fak, ka os ve ça týþ ma o lan Ke ma lizm, ken di se lâ me ti ni Müs lü - man ve Hý ris ti yan la rýn fe lâ ke tin de gö rü yor. Bu yak la þým i le Av ru pa'da - ki mes lek taþ la rýy la bir le þi yor, Tür ki - ye ve A me ri ka ve ya NA TO i çin de ki a dam la rýy la þark coð raf ya sý ný em ni - yet siz, ka rý þýk ve ba rý þa el ve riþ siz ha - le ge ti re bi li yor lar. DÜN YA BA RI ÞI ÞAR KIN KUR TUL MA SIN DAN GE ÇÝ YOR Ke ma liz min, Mý sýr Ha ham ba þý Ha im Na um gi bi te o ris yen ve or ga - ni za tör ler le pa ra lel re ji mi ni A rap - lar i çin de ih ya ve in þa et ti ði ni az çok bi li yo ruz. A rap dün ya sýn da hâ - lâ de vam e den fe la ket ler de bu hu - su sun ro lü in kâr e di le mez. Fa kat þark ta Kürt Ke ma liz mi ni in þa da zor la ný yor lar. Ke ma lizm a dý na ya - pý lan 12 Ey lül ih ti lâ li, din siz Kürt - çü le rin böl ge de ki ha ki mi yet le ri ne bir teþ vik ve yar dým ol muþ tu. Bel ki de Ke ma lizm, þark ta ki Müs lü man - la ra zul me de rek ta ri hî rö van þý ný al mak is te di. Ya ni, bu coð raf ya nýn Ka ra han lý lar ol mak ü ze re, Sel çuk lu ve Os man lý ya mâ nâ sul tan lý ðý yap - mýþ ol ma sý nýn be de li ni, gü nü müz Tür ki ye sin de ki þark lý lar uð ra dýk la - rý i ha net ler le ö dü yor lar. Mil lî ve in - sa nî de ðer le ri dýþ la mýþ din kar þý tý mi li tan lar, din siz i kin ci Av ru pa'nýn da yar dý mýy la böl ge de Ke ma list Kürt ya pý yý in þa ya ça lý þý yor lar. NE TÝ CE Ke ma liz min ni fak üs lû bu, ce ha let - le mu al lel hal ký mý zýn o yu nu doð ru an la ma sý ný ma a le sef en gel le di. 12 Ey lül ü ger çek leþ ti ren Ke ma lizm ol - du ðu gi bi, Tür ki ye nin di ðer böl ge le - rin de ki te rö rist le ri þark ta top la ya rak bu ra da ki giz li sa va þý baþ la tan da Ke ma list ler di. Köy le ri a te þe ve ren ler ka dar, o köy ler de ör güt a dý na kat li - âm ya pan lar da Ke ma list ti böl ge - de Ý kin ci Av ru pa'nýn dik te et ti ði pro je yi tat bik et me ye ça lýþ tý lar. Fa kat þark ye ni den a yak la rý nýn ü ze ri ne di - ki le cek ve ilk fýr sat ta ne hir tek rar ya - ta ðý na dö ne cek tir in þa al lah. Ke ma list le rin de rin A rap ve Kürt düþ man lý ðý na da ir Pa pa lý der gi ye ya sak n VA TÝKAN, ön ve ar ka ka pa ðýn da Ka to lik dün ya sý nýn ru ha nî li de ri Pa pa 16. Be ne dik tus un ü ze rin de oy nan mýþ fo toð ra fý ný kul la nan Al man mi zah der gi si Ti ta nic in sa tý þý ný mah ke me ka ra rýy la dur dur du. Va ti kan, fo toð ra - fýn, Pa pa nýn þah sý na ha ka ret et ti ði ge - rek çe siy le Ham burg e ya let mah ke me - si ne baþ vur du. Mah ke me de fo toð ra - fýn ya yým lan ma sý ný ya sak la dý. Bu a ra - da der gi nin ge nel ya yýn yö net me ni Le o Fisc her, ka ra ra i ti raz e de cek le ri ni a çýk la dý. Der gi, Pa pa nýn ö zel ya zýþ ma - la rý nýn ba sý na sýz ma sý ný ko nu et miþ, 16. Be ne dik tus un ge le nek sel ký ya fe ti - nin ön kýs mýn da sa rý, ar ka kýs mýn da kah ve ren gi bir le ke gö rü len fo toð raf ya yým la mýþ tý. Frankfurt / a a Ta li ban, 9 po li si öl dür dü n PA KÝS TAN IN La hor þeh rin de 9 po lis si lâh lý ki þi ler ce öl dü rül dü. La - hor Em ni yet Mü dü rü As lam Ta rin, ül ke nin ku ze yin de ki Hay ber Pak tun - va dan e ði tim a ma cýy la La hor a ge len genç po lis le rin kal dý ðý e ve ya pý lan bas kýn da 9 po li sin öl dü ðü nü söy le di. Po lis, yüz le ri ni giz le miþ dört mo to - sik let li sal dýr ga nýn sal dý rý dan son ra o lay ye rin den u zak laþ tý ðý ný be lirt ti. Sal dý rý yý, Pa kis tan Ta li ba ný nýn üst - len di ði bil di ril di. Ýslamabad / a a Be þir, ken di ni sa vun du n SU DAN Dev let Baþ ka ný Ö mer el- Be þir, mu ha le fe tin A rap dün ya sýn da ki dev rim le re ben zer bir dev rim ça ba la - rý ný yok say dý ðý ný a çýk la dý. Su dan Dev let Baþ ka ný Ö mer el-be þir, bir þe - ker fab ri ka sý nýn a çý lý þýn da yap tý ðý ko - nuþ ma da, hü kü me tin ik ti dar da kal - ma sý nýn hal kýn ya ra rý na ol du ðu nu sa - vun du. Be þir, Su dan da A rap ba ha rý de ðil, ka vu ru cu yaz sý ca ðý ya þa ný yor i fa de si ni kul lan dý. Bu a ra da, re form ta le biy le gös te ri ler dü zen le yen Har - tum Ü ni ver si te si öð ren ci le riy le po lis a ra sýn da ça týþ ma çýk tý. Hartum / a a Somali'de yar dým gö rev li le ri ka çý rýl dý n SO MA LÝ DE üç yar dým gö rev li si si - lâh lý ki þi ler ce ka çý rýl dý. Mer ke zi Ýs veç te bu lu nan U lus la ra ra sý Yar dým Hiz met - le ri, ül ke nin or ta ke sim le rin de dü zen le - nen sal dý rý da bir So ma li li gö rev li nin a - ðýr ya ra lan dý ðý ný, üç Ken ya lý gö rev li nin de ka çý rýl dý ðý ný bil dir di. Bir hü kü met yet ki li si de gö rev li le rin So ma li li kor san - la rýn et kin ol du ðu Ga ra ad ka sa ba sý na gö tü rül dü ðü nü söy le di. Yar dým ku ru - lu þu, su, gý da, e ði tim ve sað lýk a lan la rýn - da hiz met ve ri yor. Mogadiþu / a a Çin den dev tat bi kat n ÇÝN ÝN u çak ge mi si þu a na ka dar yap tý ðý en u zun de niz tat bi ka tý na çý ka - cak. Çin in ku zey do ðu e ya le ti Da li en e - ya le ti nin Li a o ning þeh rin den tat bi kat i - çin ay rý la cak ge mi nin 25 gün sü rey le tat bi kat yap ma sý nýn plan lan dý ðý ve yer li ü re tim J-15 sa vaþ u çak la rý nýn da ge mi ü ze rin den kal kýþ ve i niþ tat bi kat la rý na ka tý la ca ðý be lir til di. Bu a ra da tat bi kat i - çin Ku zey Bo hay de ni zin de bir a la nýn bir ay sü re li ði ne si vil tek ne le re ka pa tý la - ca ðý a çýk lan dý. Pekin / a a GAZZE YE FÜZE SALDIRISI ÝS RA ÝL ÝN Gaz ze nin do ðu su na dü zen le di ði fü ze sal dý rý sýn da 1 ki þi öl dü. Ye rel kay - nak lar dan a lý nan bil gi ye gö re, Ýs ra il or du su nun Gaz ze nin do ðu sun da ki Þu ca iy ye Ma hal le si ne dü zen le di ði fü ze sal dý rý sýn da, 1 Fi lis tin li öl dü, 3 ki þi ya ra lan dý. Gaza / a a ÝS RA ÝL LÝ in san hak la rý ör gü tü B Tse lem den Jes si ca Mon tell, Ýs ra il hü kü me ti nin Fi lis tin li si - vil le ri ko ru mak i çin si ya sî i ra de gös ter me di ði ni be lirt ti. Ba sýn top lan tý sý dü zen le yen Mon tell ve di ðer in san hak la rý sa vu nu cu la rý, Fi lis tin li le re yö ne lik yer le þim ci þid de ti nin az ol ma dý ðý ný, Ya - hu di yer le þim ci le rin is te dik le ri yer le ri e le ge çir - mek i çin Fi lis tin li le ri bu böl ge ler den u zak laþ týr - ma yo lu na git ti ði ni ya da Ýs ra il or du su nu yer le - þim bi rim le ri ne kar þý bir ey lem den cay dýr mak i - çin sal dý rý lar dü zen le dik le ri ni i fa de et ti. A þý rý cý yer le þim ci le rin 2008 yý lýn da Pa ha biç me a dý al týn da bir kam pan ya baþ la ta rak, Ýs ra il or du su - nun yer le þim ci le re ya da ya sa dý þý in þa e di len ko nut la ra sal dý rý la rý na kar þý lýk Fi lis tin li le re ve on la rýn mülk le ri ne sal dý rý dü zen le me ye baþ la dý - ðý kay de dil di. Mon tell, mi li tan yer le þim ci le rin ce za sýz kal dý ðý i çin ce sa ret len di ril di ði ni, Ýs ra il in Fi lis tin li le ri bu yer le þim ci ler den ko ru ma ya ön - ce lik ver me di ði ni söy le di. BM Ýn san Hak la rý Yük sek Ko mi ser li ði nden Matt hi as Behn ke de Ýs ra il li ya sa yü rü tü cü ku rum la rýn o lay la ra ye rin - de mü da ha le et me di ði ni be lirt ti. Ramallah / a a 10 CA MÝ KUN DAK LAN DI ÝS RA ÝL LÝ yer le þim ci le rin son o la - rak haf ta so nu Ya nun Kö yün de ki Fi lis tin li ço ban la ra sal dýr dý ðý, böl - ge den kaç ma la rý i çin ço ban la rý döv dü ðü kay de dil di. Ba tý Þe ri a ve Do ðu Ku düs te yak la þýk 500 bin Ýs ra il li ya þý yor. BM ra kam la rý na gö re, yer le þim ci le rin Fi lis tin li le re yö ne lik sal dý rý sa yý sý 2009 da 168 i ken 2011 de 411 e yük sel di nin ilk ya rý sýn da i se 154 sal - dý rý dü zen len di. Ba tý Þe ri a da son 18 ay da 10 ca mi kun dak lan - dý ya da ca mi le re du var ya zý la rý ya zýl dý. Son 10 yýl da Ýs ra il po li si - ne Fi lis tin li ler den 352 þi kâ yet gel di ði, 250 siy le il gi li so ruþ tur - ma a çýl dý ðý an cak sa de ce 29 un - dan ne ti ce a lýn dý ðý da bil di ril di. AV RU PA Bir li ði, Sreb re nit sa nýn in san lý ða kar þý iþ le nen ta rif siz suç la rýn ses siz bir a ný tý o la rak kal ma ya de vam e - de ce ði ni bil dir di. Sreb re nit sa Soy ký rý mý nýn 17. yýl dö - nü mü do la yý sýy la or tak a çýk la ma ya yým la yan AB Dý þiþ - le ri Yük sek Tem sil ci si Cat he ri ne Ash ton ve AB Ge niþ - le me Ko mi se ri Ste fan Fü le, Tem muz 1995 soy ký rý mýn - da ya kýn la rý ný kay be den le rin a cý sý ný bir kez da ha pay - laþ týk la rý ný be lirt ti. Or tak a çýk la ma da, Bu gün kü an ma tö ren le ri, Bos na Her sek ve böl ge de yö ne ti ci ma ka mýn - da o lan la rýn, ya þa nan la rý ta ný ma ve ba rýþ ve a da le te kat - ký so rum lu luk la rý nýn ö ne mi ni gös ter mek te dir. Sreb re - nit sa da ki o lay la rýn (tek ra rý nýn) ha yal bi le e di le me ye ce ði ve geç miþ te ki kur ban la rýn, her kes ta ra fýn dan say gý gö - re ce ði bir ge le cek yo lun da, ye ni i ler le me ler i çin on la rýn des te ði ni bek li yo ruz i fa de le ri yer al dý. Sreb re nit sa soy - ký rý mýn da ha la ha yat ta ka lan la rýn bu a cý yý ve ke de ri ha - yat la rý nýn so nu na dek ya þa mak zo run da ka la cak la rý be - lir ti len a çýk la ma da, mah ke me ler e liy le a da le tin tes lim e dil me si nin bir neb ze ol sun te sel li kay na ðý o la ca ðý bil - di ril di. Sreb re nit sa nýn in san lý ða kar þý iþ le nen ta rif siz suç la rýn ses siz bir a ný tý o la rak kal ma ya de vam e de ce ði i fa de e di len a çýk la ma da, da ha i yi bir ge le cek i çin ba rýþ ve uz laþ ma nýn ye ni ne sil le re kar þý ye ri ne ge ti ril me si ge - re ken bir ta ah hüt ol ma sý is ten di. Brüksel / a a Sreb re nit sa, in san lý ða kar þý iþ len miþ bir suç AB, Srebrenitsa'nýn insanlýða karþý iþlenen tarifsiz suçlarýn sessiz bir anýtý olarak kalmaya devam edeceðini bildirdi. FO TOÐ RAF: A A Dinî söy lem uyarýsý TU NUS Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Nu red din el-ha di mi, di nî ce ma - at le rin yap tý ðý a çýk la ma lar so nu cu mey da na ge len ve hal ký bö - lün me ye sevk e de bi le cek kor ku ha li nin gi de ril me si i çin ül ke de i - fa de e di len di nî söy lem le rin da ha den ge li ol ma sý ge rek ti ði ni söy - le di. Ha di mi, Tu nus Mu te dil Di ya log Fo ru mu nun o tu rum a - ra sýn da yap tý ðý a çýk la ma da, tar týþ ma lý di nî ko nu lar hak kýn da ki fark lý gö rüþ le re hoþ gö rüy le yak la þýl ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. Ýs - lâm ýn, Müs lü man la rý en te lek tü el zen gin lik i çin fark lý yak la þým - la rýn be nim sen me si ne ça ðýr dý ðý ný bil di ren Ha di mi, Di nî ce ma - at le rin yap tý ðý a çýk la ma lar so nu cu mey da na ge len ve hal ký bö - lün me ye sevk e de bi le cek kor ku ha li nin gi de ril me si i çin ül ke de i - fa de e di len di nî söy lem ler da ha den ge li ol ma lý dýr de di. Fo rum - da, Ýs lâ mî dâ ve tin ön ce lik le ri, Ýs lâ mî dü þün ce nin ye ni len me si, ka mu o yu nun ve top lum da yer a lan et kin þah si yet le rin bu ko nu - da ki ö ne mi gi bi ko nu lar tar tý þýl dý. Tunus / a a Fran sa da çýð fa ci a sý FRAN SA NIN Alp dað la rýn da mey da na ge len çýð fa ci a sýn - da ilk be lir le me le re gö re 6 dað cý öldü. Le Mont Ma u dit Da ðý ya kýn la rýn da mey da na ge len çý ðýn al týn da ka la rak ölen dað cý la rýn, i ki si nin Al man, i ki si nin Ýs viç re li ve di ðer i ki si nin i se Ýs pan yol ol du ðu a çýk lan dý. Bu a ra da çýð fa ci a - sýn da ya ra la nan 6 ki þi he li kop ter le has ta ne ye kal dý rýl dý. Kur tar ma ça lýþ ma la rý ný yö ne ten Fran sýz jan dar ma sý, çýð fa ci a sý nýn ar dýn dan kay bo lan 7 dað cý yý bul mak i çin a ra ma ça lýþ ma la rý ný sür dü rü yor. Ka yýp dað cý la rýn be þi nin Ýn gi liz, i ki si nin Ýs pan yol ol du ðu tes bit e dil di. Týr man ma gru bun - da ço ðu tu rist 28 dað cý bu lu nu yor du. Paris / a a E sad ki mi ö ner di? BM ve A rap Bir li ði nin Su ri ye ö zel tem sil ci si Ko fi An nan, Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad ýn ül - ke sin de ge çiþ hü kü me ti ku rul ma sý ih ti ma li ni e le al dý ðý ný be lirt ti. An nan, Ýs viç re nin Ce nev re þeh - rin de ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, bu haf ta ki Þam zi ya re tin de gö rüþ tü ðü E sad ýn, mu ha lif ler le ge çiþ hü kü me ti ku rul ma sý nýn yol la rý ný a rar ken, re jim i çin mu ha tap o la rak gö rev ya pa cak bir i sim ö ner di ði ni söy le di. Ko fi An nan, E sad ýn ö ner di ði is mi de ðer len dir mek te ol du ðu nu i fa de et ti an cak bu ki þi nin kim ol du ðu nu a çýk la ma dý. An nan, ga - ze te ci le re a çýk la ma sý ný, BM Gü ven lik Kon se yi ni vi de o kon fe rans la Su ri ye, Ý ran ve I rak te mas la rýy la il gi li o la rak bil gi len dir me sin den son ra yap tý. Ce - nev re de ge çen haf ta ya pý lan Su ri ye i le il gi li u lus lar a ra sý kon fe rans ta, bu ül ke de ge çiþ hü kü me ti ku - rul ma sý tek lif e dil miþ ti. Cenevre / a a Ko fi An nan, E sad ýn ö ner di ði is mi de ðer len dir mek te ol du - ðu nu i fa de et ti, an cak bu ki þi nin kim ol du ðu nu a çýk la ma dý.

8 8 HA BER Y ca ni as ya.com.tr Ýþ dün ya sý da dert li En baþ ta i fa de et mek ge re kir ki, dert li ül ke min dert siz in sa ný yok gi bi. Fa kir ler de dert li, zen gin ler de. Pro fe sör ler de dert li, iþ çi ler de. Top ye kûn bir dert sar ma lý na sa rýl mýþ hal de yiz. Bir yan dan bu sar mal dan çýk ma ya ça lý þýr ken, bir yan dan da da ha a þa ðý la ra ba kýp he pi miz þük ret mek du ru mun da yýz. Ta ri he mal ol muþ a dil i da re ci ler den mi sal ler ve ri lir ken, on la rýn za man za man teb dil-i ký ya fet ya pýp, ken di kim lik le ri ni per de le yip hal kýn i çi ne çýk tý ðý ný ve ha di se le ri ye rin de gö rüp tes bit et tik le ri an la tý lýr. Bu ha di se le rin en meþ hu ru, a da let de nin ce ak la ge len Hz. Ö mer in (ra) ge ce vak ti Me di ne so kak la rýn da gez me si dir. Her ke sin bil di ði ya þan mýþ ha di se yi ký sa ca ha týr lat mak ge re kir se, Hz. Ö mer (ra), ge ce le yin so kak ta ge zer ken bir ev den að la yan ço cuk ses le ri du yar. Yak la þýr, an ne nin ço cuk la rý ný tes kin i çin sarf et ti ði gay re te þa hit o lur. Ka pý yý týk lar ve an ne ye, ço cuk la rýn ne den að la dý ðý ný so rar. An ne, ço cuk la rýn aç ol du ðu nu, ken di si nin e lin de de yi ye cek hiç bir þey ol ma dý ðý ný söy ler. Hz. Ö mer (ra) bir va tan daþ gi bi Pe ki, du ru mu nu Ha li fe ye bil di rip yar dým is te sey din der. A te þin üs tün de ki sý cak su ka býn da ça kýl taþ la rý ný ka rýþ tý ra rak ço cuk la rý o ya la yan an ne, O nun i þi ne! Ge lip ha li mi zi ni çin sor maz? Ha li fe ha li mi zi bil mi yor sa ni ce ha li fe dir, ne i þe ya rar gi bi söz ler sar fe der. Hz. Ö mer (ra) he men o ra dan ay rý lýr ve ha zi ne den yük len di ði bir çu val u nu an ne ye gö tü rür, he lâl lik is ter. Sa a det As rý nda ya þa nan bu ha di se nin fark lý an la tým la rý o la bi lir. A ma ö ze ti bu. Pe ki, þim di ki i da re ci le ri miz bu tab lo ya ne ka dar ya kýn? Hiç kim se, Za man de ðiþ ti, þim di ben zer þe kil de dav ran mak müm kün de ðil. Gü ven lik me se le si var. Hem 70 mil yon in sa na bir i da re ci na sýl ye tiþ sin? de me sin. El bet te þart lar de ðiþ ti, a ma þart lar hep a leyh te de ðiþ me di ki! Þart lar de ði þir ken, tek no lo ji de ge liþ ti. Bir i da re ci is ter se ve ar zu e der se, her il den, her il çe den is te di ði an da ha ber dar o la bi lir! Ar zu et se, fa kir fu ka ra nýn ah se si ni i þi te bi lir! Ta mam, i da re ci le ri miz ký ya fet de ðiþ ti rip ken di le ri ni giz le me yi, öy le ce hal kýn i çi ne çýk ma yý be ce re mi yor sa; hiç de ðil se di le ge ti ri len þi kâ yet le ri cid di ye al sýn ve ku lak ver sin. Ne re dey se bü tün ku rum ve ku ru luþ la rýn halk la i liþ ki ler bö lüm le ri var. Hat ta, bu ku ru luþ la ra bir týk me sa fe sin de sa yý la bi li riz. Çev ri len bir te le fon la yö ne ti ci le re u laþ mak (a ra cý lar va sý ta sýy la da ol sa) müm kün. A ma ö nem li o lan bu ta lep le ri cid di ye al mak, din le mek ve ça re ü ret mek. Yok sa, (müþ te ri mem nu ni ye ti do la yý sýy la) Ko nuþ ma la rý mýz ka yýt al tý na a lý ný yor de mek le bu iþ ol maz ve ol mu yor. Dic le ke na rýn da ki bir va tan daþ ýn þi kâ ye ti nin du yul ma ma sý ney se de, bo ðaz ke na rýn da ki iþ a dam la rý nýn þi kâ yet le ri nin da hi du yul ma dý ðý na þa hit o lu yo ruz. Bel ki du yu lu yor, a ma ça re bu lun ma dýk tan son ra duy ma nýn ne fay da sý var? E liy le ku rup ge liþ tir di ði ö nem li bir fir ma yý, ya ban cý bir þir ke ti ne sat mak mec bu ri ye tin de ka lan Da vut Yurt taþ i sim li bir iþ a da mý mýz, dert le ri ni þöy le sý ra la mýþ: Biz le ri bu so nu ca (ya ni, þir ket le ri mi zi ya ban cý la ra sat mak mec bu ri ye tin de kal ma mýz/fç) gö tü ren baþ lý ca se bep her du rum da ar ka mýz da kim se nin ol ma ma sý, da ha da kö tü sü dev le tin bir sa na yi leþ me po li ti ka ve en di þe si ol ma ma sý so nu cu sa na yi ci ye ü vey ev lât, ha di lâ fý mý zý sa kýn ma ya lým hýr sýz gö züy le bak ma sý, sü rek li kar þý sýn da el pen çe-di van dur ma ya zor la ma sý, ya pý la nýn tak dir e dil me yip kü çüm sen me si, ya sa la rýn me mur la rýn yo rum la rý na çok a çýk ve sa na yi ve ü re ti ci den çok dev let ten ya na ol ma sý, teþ vik le rin çok ye ter siz ve so nu ca gö tü rü cü ol ma ma sý, o lan la rýn kul la ný mýn da ki bü rok ra si yo ðun lu ðu ve a þý rý gü ven siz lik, yo ðun ya ban cý hay ran lý ðý nýn ya rat tý ðý mar ka ya rat ma ve mar ka yý a yak ta tut ma zor lu ðu, is tih da mýn teþ vik e di le ce ði yer de a de ta ce za lan dý rýl ma sý, ver gi a da let siz li ði ve ka yýt dý þý lý ða kar þý dev le tin du yar sýz lý ðý, kü mes te ki ta vuk mu a me le si i le sü rek li hýr pa lan mak gi bi or tak ve da ha çok u za tý la bi le cek so run lar dýr. (Ak ta ran: Tev fik Gün gör, Dün ya g., 13 Ha zi ran 2012) Bü rok ra si den ve dev let in yap tý ðý yan lýþ lar dan þi kâ yet e den bir iþ a da mý de ðil, ne re dey se her iþ a da mý dýr. O hal de bu þi kâ yet le rin cid di ye a lýn ma sý ve prob lem le rin çö zül me si lâ zým. Yok sa, Ben dev le tim, ne is ter sem ya pa rým an la yý þýy la Tür ki ye nin i yi nok ta la ra u laþ ma sý müm kün de ðil. He def, her in sa nýn hu zur lu ol du ðu, dev let i le mil le tin kay na þýp tek vü cut gi bi ha re ket e de bil di ði bir ül ke ol mak ol ma lý... TEBRÝK Said Kocaoðlu ile Elif Kocaoðlu'nun dünyaya gelen kýz evlâtlarý Eslem Hüsna Kocaoðlu'nun kendilerine ve Âlem-i Ýslâm'a sevabý kesilmeyen amelle ve hayýrlý bir evlât olarak yetiþmesini Cenâb-ý Hak'tan niyaz ederiz. Mustafa Kocaoðlu ve Sevim Kocaoðlu A rýnç: Ba zý nü ans lar dan fark lý an lam lar çý kar ma yýn BAÞ BA KAN Yar dým cý sý Bü lent A rýnç, as ke ri u ça ðýn düþ me ne de ni ko nu sun da de ðer len dir me le re i liþ kin o la rak, Ba zý nü ans lar ü ze rin de du rup bu ra dan fark lý an lam lar çý kar ma gay re ti ne gir me mek la zým de di. A rýnç, TDK nýn 80. ku ru luþ yýl dö nü mü do la yý sýy la dü zen le nen tö ren den ay rý lýr ken, ba sýn men sup la rý nýn dü þen as ke ri u ça ða i liþ kin so ru su nu ce vap la dý. Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn a çýk la ma sýn da ki Su ri ye res mi ma kam la rýn ca ken di le ri ta ra fýn dan dü þü rül dü ðü id di a e di len u ça ðý mýz i fa de si nin ha týr la týl ma sý ve Ýsrail parmaðý mý var? U ÇA ÐI MI ZIN "TEK NÝK A RI ZA" SE BE BÝY LE DÜÞ TÜ ÐÜ ÝH TÝ MA LÝ NÝN GÜÇ - LEN ME SÝ, GÖZ LE RÝ TEK NÝK BA KIM VE O NA RI MI YA PAN ÝS RA ÝL'E ÇE VÝR DÝ SA A DET Par ti si (SP) Ge nel Baþ kan Da nýþ ma ný Prof. Dr. O ya Ak gö nenç, Türk u ça ðý nýn dü þü rül me si ko nu sun da as ke ri ye den ya pý lan son a çýk la ma yý ya dýr ga dý ðý ný söy le di. Par ti si nin Er zu rum Ýl Baþ kan lý ðý nda ba sýn top lan tý sý dü zen le yen Prof. Dr. Ak gö nenç, gün dem de ki ko nu lar la il gi li par ti si nin gö rüþ le ri ni ak tar dý. Su ri ye ta ra fýn dan Türk u ça ðý nýn dü þü rül me si ko nu sun da or ta da bü yük bir bil gi ka rý þýk lý ðý ol du ðu nu i fa de e den Ak gö nenç, u ça ðýn dü þüþ dolayýsýyla il gi li ba zý ke sim ler ta ra fýn dan bil gi kir li li ði o luþ tu rul du ðu nu i fa de et ti. Türk Si lâh lý Kuv vet le ri ta ra fýn dan u ça ðýn dü þü rül müþ ol ma ya bi le ce ðiy le il gi li son a çýk la ma yý ya dýr ga dý ðý ný be lir ten O ya Ak gö nenç, Bi ri le ri or ta lý ðý ka rýþ týr ma ya ça lý þý yor. Tür ki ye bu nok ta da so ðuk kan lý dav ran ma lý. Çün kü Tür ki ye sis tem li bir þe kil de yal nýz lý ða i til me ye ça lý þý lý yor. Kü re sel güç le rin ö nün de þim di Su ri ye ve Ý ran var. Bu ül ke ler den son ra he def Tür ki ye o la cak. Bu na ön lem a lýn ma sý ge re ki yor de di. Erzurum / ci han HAS Par ti Ge nel Baþ ka ný Nu man Kur tul muþ, Sa yýn Baþ ba ka ný mý zýn bi zim HAS Par ti i le AK Par ti nin bü tün leþ me si ko nu sun da ki tek lif le ri ni, dâ ve ti ni bu gün al dýk de di. HAS Par ti Ge nel Baþ ka ný Nu man Kur tul muþ, AKP Ge nel Baþ ka ný ve Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan la Baþ ba kan lýk Res mî Ko nu tu nda yap tý ðý ve yak la þýk 1 sa at 15 da ki ka sü ren gö rüþ me nin ar dýn dan a çýk la ma lar da bu lun du. Ga ze te ci le re gö rüþ me nin muhtevasýna i liþ kin bil gi ve ren Kur tul muþ, HAS Par ti nin söy lem le ri nin Tür ki ye nin si ya set çev re le ri ve par ti le ri ta ra fýn dan il giy le iz len di ði ni be lir te rek, Sa yýn Baþ ba ka ný mý zýn, HAS Par ti i le AK Par ti nin bü tün leþ me si ko nu sun da ki tek lif le ri ni, dâ ve ti ni bu gün al dýk. Kar þý lýk lý o la rak ko nuy la il gi li gö rüþ le ri mi zi pay laþ týk de di. Baþ ba kan Er do ðan ýn ken di si ne, ko nu yu par ti si nin Mer kez Ka rar ve Yö ne tim Ku ru lu na gö tü re ce ði ni söy le di ði ni be lir ten Nu man Kur tul muþ, þun la rý kay det ti: Bi zim der di miz ne Nu man Kur tul muþ o la rak ne de HAS Par ti de mü ca de le e den ar ka daþ la rý mýz o la rak hiç bi ri mi zin bir ma kam, mev ki bek len ti si yok tur. Böy le ol ma dý ðý ný da za ten bü tün Tür ki ye bi li yor. Ye ni dö nem de, ye ni sü reç ler de ye ni Pi lo taj ha ta sýy la düþ tü ðü gi bi fark lý yo rum lar da ya pýl ma ya baþ lan dý, bu yo rum la rý na sýl de ðer len di ri yor su nuz so ru su ü ze ri ne A rýnç, bu nun her gün so ru la cak, yo rum la na cak, a yak üs tü ce vap ve ri le cek bir ko nu ol ma dý ðý ný söy le di. Ken di si nin i ki gün ön ce, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn da ön ce ki gün ko nuy la il gi li a çýk la ma lar da bu lun du ðu nu be lir ten A rýnç, þöy le de vam et ti: Doð ru su bu gün ba na bu nu tek rar so ra ca ðý ný zý hiç dü þün me miþ tim. Ý la ve e de ce ðim hiç bir ke li me yok. Ba zý nü ans lar ü ze rin de du rup bu ra dan fark lý an lam lar çý kar ma gay - Tür ki ye nin in þa sý i çin bi zim de baþ tan be ri söy le di ði miz il ke ler, pren sip ler çer çe ve sin de bir güç bir li ði im kâ ný, bir bü tün leþ me im kâ ný o la bi lir mi bun la rý mü za ke re e de ce ðiz ve ko nu yu þef faf bir þe kil de bü tün ka mu o yuy la bü tün mil le ti miz le bir lik te pay la þa ca ðýz. Par ti i çin de ar ka daþ la rý mýz la bu ko nu la rý gö rü þe ce ðiz ve en ký sa za man da ka mu o yuy la pay la þa ca ðýz. An ka ra / a a re ti ne gir me mek la zým. Ö nem li bir ko nu yu gö rü þü yo ruz. Türk je ti dü þü rül dü, dü þü ren Su ri ye yö ne ti mi Biz dü þür dük de di. Ne re de düþ tü ðü, ne re de vu rul du ðu bel li. Çý kan par ça lar ü ze rin de þu bu lun du, bu bu lun du, a çýk la ma ya pý lýr ken þöy le bir cüm le kul la nýl dý, bu ne an la ma ge lir... Doð ru su bun lar ü ze rin de dur ma yýn. Bü tün a çýk la ma lar, bu iþ lem ler bit ti ðin de, so nuç lan dý ðýn da si ze en u fak ay rýn tý sýy la bil di ri le cek tir. Bu nu bek le ye lim. Her gün bu ko nu yu kö pürt me nin, bu nun ü ze rin de fark lý yo rum la ra yol a ça cak a çýk la ma lar yap ma nýn ge re ði yok. An ka ra / a a VU RUL MA YOK SA, Ý KÝ ÞEY Ö NE ÇI KI YOR Kur tul muþ: Baþ ba kan dan bü tün leþ me dâ ve ti al dýk U ÇA ÐIN dü þü rü lü þün de ge li nen nok ta da i ki þe yin ön pla na çýk tý ðý na dik kat çe ken Ak gö nenç, E ðer as ke ri ye nin a çýk la dý ðý gi bi vu rul ma yok sa i ki þey ön pla na çý kar. Bu nun bi rin ci si pi lot ha - ta sý, i kin ci si i se tek nik a rý za. Tek nik a rý za der sek, Ýs ra il le bir bað lan tý ku ru la bi lir. Bu tip u çak la rý dün ya da sa de ce Tür ki ye i le Ýs ra il kul la ný yor. Bun da tek nik des te ði i se Ýs ra il ve ri yor. Bu nok ta da as ke ri ye bir bil gi len dir me ya pý yor sa bu ko nu ya da a çýk lýk ge tir me li di ye ko nuþ tu. TÜR KÝ YE, YAL NIZ HA RE KET ET ME ME LÝ TÜR KÝYE NÝN Su ri ye ko nu sun da ka rar la rý ný u lus lar a ra sý ca mi ay la bir lik te ver me si ge rek ti ði ne de ði nen es ki mil let ve ki li Ak gö nenç, tek ba þý na ha re ket et me me si nin ö nem li ol du ðu nu kay det - ti. Tür ki ye nin o yu na gel me me si ge rek ti ði ni vur gu la yan Ak gö nenç, Ýs lâm Bir li ði i le A rap Bir li ði bu ko nu da bir þey yap mý yor, ni çin Tür ki ye yap sýn? Clin ton, NA TO nun 5. Mad de si nin kul la ný la - bi le ce ði ni söy lü yor. Bu bir sa vaþ çað rý sý dýr. Ras mus sen i se biz ha zý rýz di yor. Ö nü müz de Lib ya gi - bi bir ör nek var ken bi zim bun dan çe kin me miz lâ zým. Sa va þa gir mek ko lay, çýk mak zor dur. Bi - zim tem kin li o lup sa vaþ tan u zak dur ma mýz lâ zým. Bi zim bu nok ta da ya pa ca ðý mýz, u lus lar a ra sý ze min de mü ca de le, in sa nî yar dým ve sý nýr la rý mý zý ko ru mak týr. de ðer len dir me si ni yap tý. TÜ KE TÝM YE RÝ NE, Ü RE TÝM E KO NO MÝ SÝ TÜR KÝ YE NÝN bü yük dev let ler le mü ca de le e de bil me si i çin ü re tim e ko no mi si ni ha ya ta ge - çir me si ge rek ti ði nin al tý ný çi zen Prof. Dr. Ak gö nenç, söz le ri ni þöy le ta mam la dý: Tü ke tim e ko no mi sin den ü re tim e ko no mi si ne geç me miz ge re ki yor. Tür ki ye nin her ye ri ne ü re tim yer le ri ni koy ma mýz lâ zým. Ü re ti me yö ne lik ya tý rým la ra a ðýr lýk ver me li yiz. A me ri ka ve Rus - ya nýn ya nýn da Çin, Hin dis tan ve Bre zil ya ö ne çý ký yor. Tür ki ye nin de bu dev let ler gi bi ol ma - sý i çin ü re tim e ko no mi si ni fa a li ye te ge çir me miz ge re ki yor. HAS Par ti Ge nel Baþ ka ný Nu man Kur tul muþ Er do ðan ýn, Rusya gezisi gü nü bir lik olacak BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, Rus ya Fe de ras yo nu Dev let Baþ ka ný Vla di mir Pu tin in dâ ve ti ü ze ri ne 18 Tem muz da gü nü bir lik ça lýþ ma zi ya re ti i çin Mos ko va ya gi de cek. Baþ ba kan lýk Ba sýn Mer ke zi nden ya pý lan a çýk la ma da, Baþ ba kan Er do ðan ýn zi ya re ti nin, i ki ül ke a ra sýn da, en üst dü zey da hil çe þit li se vi ye ler de sür dü rül mek te o lan kap sam lý ve et kin di ya lo ðun ye ni bir hal ka sý ný o luþ tu ra ca ðý be lir til di. A çýk la ma da, Sa yýn Baþ ba ka ný mýz i le Sa yýn Pu tin in ya pa cak la rý gö rüþ me de, çok bo yut lu güç len di ril miþ or tak lýk ni te li ði ni ha iz Türk-Rus i liþ ki le rin de son dö nem de kay de di len i ler le me le rin ve ye ni iþ bir li ði o la nak la rý nýn e le a lýn ma sý nýn ya ný sý ra Su ri ye baþ ta ol mak ü ze re ö nem li böl ge sel ve u lus la r a ra sý ge liþ me le re i liþ kin kap sam lý gö rüþ a lýþ ve ri þin de bu lu nul ma sý plan lan mak ta dýr de nil di. An ka ra / a a Ak ki raz: A le vî li ðe din de mek pro vo kas yon dur nchp Ýs tan bul Mil let ve ki li Sa ba hat Ak ki raz, CHP Tun ce li Mil let ve ki li Hü se yin Ay gün ün A le vi lik bir din dir þek lin de ki a çýk la ma sý ný e leþ ti re rek, A le vi li ðe din de mek, bü yük bir yan lýþ ve pro vo kas yon dur ce va bý ný ver di. CHP Ýs tan bul Mil let ve ki li Sa ba hat Ak ki raz twit ter he sa býn dan yap tý ðý a çýk la may la CHP Tun ce li Mil let ve ki li Hü se yin Ay gün ün A le vi lik bir din dir söz le ri ne ce vap ver di. Ak ki raz, A le vi li ðe din de mek, bü yük bir yan lýþ ve pro vo kas yon dur ki; Dün A le vi le re ka fir di yen ler i le hiç bir far ký nýz kal ma dý de di. A le vi li ðin sa de ce duy gu nun, ru hun i nan cý ol ma dý ðý ný, a kýl ve man tý ðýn i nan cý ol du ðu nu i fa de e den Ak ki raz twit ter he sa bý na þun la rý yaz dý: Bu nu bil me den, he sap la ma dan A le vi lik ko nuþ mak A le vi le re say gý sýz lýk týr. Sap la sa man ka rý þýn ca bu din öz gür lü ðü ol mu yor. Ben tüm ha ya tým bo yun ca ce mev le ri i çin mü ca de le et tim. A ma bir kez bi le bi li min ve i nan cý mý zýn ý þý ðý ný terk et me dim. O nu gün lük prim yap ma a ra cý o la rak kul lan ma dým. Ý nan cý mýz her þe yin ü ze rin de dir. A ma bi ri le ri dün ol du ðu gi bi bu gün de i nan cý mý zýn ü ze rin de te pi ne cek ler ve hal kýn ak lý ný ka rýþ tý ra cak lar sa bu na da i zin ve ri le mez. Ýstanbul O datv sa nýk la rý nýn tah li ye taleplerine ret no DATV sa nýk la rý nýn ye ni yar gý pa ke ti kap sa mýn da yap týk la rý tah li ye ta lep le ri red de dil di. Oy bir li ði i le ret ka ra rý ve ren mah ke me, ge rek çe o la rak ye ni ya sa i le ge len ko ru ma ted bir le ri nin uy gu lan ma sý nýn bu a þa ma da ye ter li ol ma ya ca ðý ný gös ter di. O datv sa nýk la rý So ner Yal çýn, Yal çýn Kü çük, Ba rýþ Ter koð lu, Ba rýþ Peh li van ve Ha ne fi Av cý, a vu kat la rý a ra cý lý ðýy la ad li kon trol ted bi ri nin 3 yýl lýk üst sý ný rý nýn kal dý rýl ma sý se be biy le tah li ye ta le bin de bu lun muþ lar dý. Sa nýk la rýn tah li ye ta le bi ni de ðer len di ren Ýs tan bul 16. A ðýr Ce za Mah ke me si, oy bir li ði i le ret ka ra rý ver di. De lil le rin he nüz ta ma men top lan ma dý ðý ný be lir ten mah ke me, sa nýk a vu kat la rý nýn di ji tal de lil ler le il gi li ö zel bi lir ki þi ler den al dýk la rý ra po run hu kuk tek ni ði a çý sýn dan bi lir ki þi ra po ru o la rak ka bul e di le me ye ce ði ni be lirt ti. Di ji tal ve ri ler le il gi li TÜ BÝ TAK tan is te ni len ra po run he nüz dos ya ya gel me di ði ne dik kat çe ken mah ke me he ye ti, Sa nýk lar hak kýn da is nat e di len suç la rýn ya sa da ön gö rü len hür ri ye ti bað la yý cý ce za sý nýn alt ve üst sý nýr la rý de ðer len di ril di ðin de, 5 Tem muz ta ri hin de yü rür lü ðe gi ren 6352 sa yý lý ya sa i le de ði þik hü küm ler de dik ka te a lýn dý ðýn da, di ðer ko ru ma ted bir le ri nin uy gu lan ma sý nýn bu a þa ma da ye ter li ol ma ya ca ðý an la þýl mak la tah li ye ta lep le ri red de dil miþ tir ka ra rý ný ver di. Ýstanbul / cihan En bü yük he def, de mok ra tik leþ me nbaþ BA KAN Yar dým cý sý Be þir A ta lay, en bü yük he def le ri nin da ha faz la de mok ra tik leþ me, si vil leþ me ve öz gür leþ me ol du ðu nu söy le di. A ta lay, Ký rýk ka le Güç bir li ði Ý þa dam la rý Bu luþ ma la rý çer çe ve sin de Ký rýk ka le Ya tý rým A van taj la rý ta ný tý mý i çin MÜ SÝ AD ý zi ya ret et ti. A ta lay, en bü yük he def le ri nin da ha faz la de mok ra tik leþ me, si vil leþ me ve öz gür leþ me ol du ðu nu di le ge ti rerek, þun la rý kay det ti: Ye ni bir a na ya sa ça lýþ ma sý i çin de yiz ve bu nu çok ö nem si yo ruz. Ýlk de fa Tür ki ye ken di si vil a na ya sa sý ný ya pa cak. So nu na ka dar bu a na ya sa ger çek leþ sin di ye uð ra þý yo ruz. Tür ki ye nin ger çek i le ri de mok ra si ye ka vuþ ma sý nýn an cak böy le müm kün o la bi le ce ði ne i na ný yo ruz. Top lu mun bü tün ke sim le ri nin kat ký sý gel di ki bu da çok ö nem liy di. A na ya sa ko nu sun da Mec lis i çin de a za mi mu ta ba ka týn sað lan ma sý da bi zim he def le ri miz den bi ri. Çün kü o za man tem sil gü cü da ha faz la art mýþ o la cak. Ýstanbul / a a Müs lü man ül ke ler de de mok ra si ar zusu sü rü yor nabd DE KÝ Pew A raþ týr ma Mer ke zi nin, Kü re sel Tu tum lar pro je si çer çe ve sin de, a ra la rýn da Tür ki ye nin de bu lun du ðu 6 Müs lü man ül ke de yap týr dý ðý an ket ça lýþ ma sý nýn so nuç la rý a çýk lan dý. Da ha ge niþ kap sam lý 21 ül ke yi i çe ren ba har 2012 Kü re sel Tu tum lar pro je si nin bir bö lü mü nü o luþ tu ran a raþ týr ma da, A rap ba ha rý o la rak ad lan dý rý lan Or ta do ðu ve Ku zey Af ri ka ül ke le rin de ki de mok ra si yan lý sý halk ha re ket le ri nin baþ la ma sý nýn ar dýn dan ge çen 1 yýl lýk sü re de Lüb nan, Tür ki ye, Mý sýr, Tu nus, Ür dün ve Pa kis tan da, çe þit li sos yal ko nu lar da ki halk e ði lim le ri nin de ðer len dir me si ya pýl dý. A raþ týr ma ra po run da, A rap ba ha rý nýn baþ la dý ðý 2011 yý lýy la 2012 yý lý a ra sýn da ge çen sü re de, 6 ül ke de de mok ra si ye ve ri len güç lü des te ðin ha len sür dü ðü be lir til di An ka ra / a a Ký lýç da roð lu, mil let ve kil le ri ve baþ kan lar la bu lu þa cak nchp DE, Tem muz ta rih le rin de ger çek leþ ti ri le cek 34. O la ðan Ku rul tay ça lýþ ma la rý ný sür dü ren Ký lýç da roð lu nun ya rýn sa at te CHP mil let ve kil le ri ni, 15 Tem muz sa at te i se CHP Ýl Baþ kan la rý ný top lan tý ya ça ðýr dý ðý i fa de belirtildi. Partiden yapýlan a çýk la ma da, CHP li de ri Ký lýç da roð lu her ku rul tay ön ce si ol du ðu gi bi il baþ kan la rýy la, mil let ve kil le ri ne ku rul tay ça lýþ ma la rý hak kýn da bil gi ver dik ten son ra, ku rul tay hak kýn da ki gö rüþ le ri ni din le ye cek, ö ne ri le ri ni a la cak de nil di. An ka ra / a a

9 cev ni as ya.com.tr HA BER 9 Y Ger çek çi di ya log ve çö züm sü re ci Ýn san hak la rý ve öz gür lük le ri te me lin de ve va - tan daþ lýk ek se nin de Kürt so ru nu nun çö zü - mü nü çýk ma za so kan, pro vo ka tif sal dý rý lar la te - rö rü sür dü ren te rör ör gü tü ve si ya sî u zan tý la rýn te rö rü þan taj a ra cý o la rak da yat tý ðý yol ha ri ta sý. Bel li ki çö züm sü re cin de ö nem li bir ak tör o - la rak lan se e di len Za na nýn ta lep le ri de Ým ra lý nýn ve Kan dil in yol ha ri ta sý nýn bir ö ze ti. Ö ca lan ýn tâ li ma týy la i þi an cak o çö zer de di ði Baþ ba kan la gö rüþ me sin de Kürt le rin hak ve hür ri yet le rin den zi ya de, Ö ca lan ýn ve te rör ör gü tü nün ge le ce ði ni gü ven ce al tý na al ma pe þin de. Gö rüþ me son ra sý, a na dil de e ði tim in dý þýn da, mi lat de di ði Os lo gö rüþ me le ri nin ye ni den baþ la tý lýp PKK i le mü zâ ke re le re de vam la Ö ca - lan ýn ev hap si ne a lýn ma sý is te ði ni, Kürt ler in halk ol mak tan kay nak lý hak la rý o la rak yo rum - la ma sý, de mok ra tik çö zü mü Ö ca lan a en deks le - yen zih ni ye ti su yü zü ne çý ka rý yor. Ke za Ka ra yý lan ýn çar ký ve çö züm Er do - ðan da dýr çý ký þý ný ya pan Za na ya baþ ta tep ki gös te ren BDP Eþ baþ ka ný De mir taþ ýn, Za na nýn tek lif le ri, çö züm ta lep le ri dir, yol ha ri ta sýn da fark lý dü þün mü yo ruz dö nü þü, tâ li mat ýn Ö ca - lan dan gel di ði ni e le ve ri yor. Di yar ba kýr mil let - ve ki li Ga lip En sa ri oð lu nun tes bi tiy le, BDP li si ya set çi le rin bað lan tý sýz ve ba ðým sýz bir si ya set iz le ye me dik le ri ni bir de fa da ha or ta ya ko yu yor. Ka ra yý lan ýn te rö rist sal dý rý la rý sa vu nan ve si - lâ hý ö ne çý ka ran söy le mi nin ya ný sý ra so nu cun Baþ ba kan ýn Ým ra lý-os lo pro to kol le ri ne yak la - þý mý na doð ru dan bað lan tý lý bir sa mi mi yet tes ti ol du ðu nu be lir ten De mir taþ ýn, si ya set le mü - zâ ke re yi Ö ca lan ýn mü zâ ke re de ak tif ro lü i le i liþ ki len di rip de mok ra tik ö zerk li ðin i lân e dil - di ði yol ha ri ta sý ný na za ra ver me si, da ha baþ tan di ya log sü re ci ni ber ha va e di yor. O YA LA MA CA O YU NU YLA SA BO TE Ne ti ce de Za na nýn Er do ðan a i let ti ði ta lep le ri her gün ken di le ri nin de di le ge tir di ði ni be lir ten De mir taþ tan Ka ra yý lan a, Baþ ba kan ýn tâ bi riy le si - ya sî u zan tý la rý yla te rör ör gü tü nün ta lep le ri ay ný ka pý ya çý ký yor. Me se lâ Za na, Tý ka nan bu sü re cin ö nü nü aç mak i çin kaç ku þak, kaç ö lüm da ha bek - le ye ce ðiz? di ye so rup ya ký ný yor; lâ kin sü re ci tý ka - yan, çö zü mü sa bo te e den te rö rist ey lem le rin dur - du rul ma sý ndan tek ke li me bah set mi yor! Bu top rak lar da her ke sin, hem Tür ki ye halk - la rý, hem de Kürt hal ký nýn or tak bir ba rýþ ça ba - sý na ih ti ya cý var di ye ko nu þu yor. An cak sö zü - nü et ti ði u mut la rýn gün be gün bü yü me si, ye - þer me si ve ba rýþ sü re ci nin o luþ ma sý nýn ön ce - lik li þar tý o lan, te rö rün so na er di ril me si, te rö rist kamp la rý nýn tas fi ye si ve te rör ör gü tü nün si lâh bý rak ma sý ný gün de me da hi ge tir mi yor. Bu tab lo, ör gü tün ve si ya sî u zan tý la rý nýn â - de ta da ný þýk lý dö vüþ i çin de bir o ya la ma o yu - nu ve ka mu o yu nu ya nýlt ma tak ti ði i çin de ol du - ðu nu a çý ða çý ka rý yor. Ve bu i kir cik li ký rýl gan va zi yet, týp ký da ha ön - ce Baþ ba kan ýn, a çý lým dan so rum lu es ki Ý çiþ le ri Ba ka ný nýn ve di ðer hü kû met tem sil ci le riy le ik - ti dar par ti si yö ne ti ci le ri nin DTP-BDP tem sil ci - le riy le ke sin ti ye uð ra yan ne ti ce siz gö rüþ me le ri gi bi, son Er do ðan-za na gö rüþ me si ni de ha va - da kal ma ris ki ne ma ruz bý ra ký yor. Da ha sý, her gö rüþ me nin a ka bin de, Gö rüþ me son de re ce na zik bir or tam da ger çek leþ ti, sa yýn Baþ ba kan/ba kan bütün ta lep le ri mi zi bü yük bir dik kat ve ne zâ ket le din le di öv gü le ri nin ö te si ne ta þýn mý yor. Bir tür lü te sis e di le me yen gü ven or ta mý da ha da tah rip e di lip sür dü rü le bi lir ba - rýþ ve di ya log ka pý sý ka pa ný yor, ka pa tý lý yor MED YA TÝK PO PÜ LER GÖ RÜÞ ME LER E sas ký rýl gan lýk, bü tün bun la ra kar þý An ka - ra nýn hiç bir ö ne ri si nin ol ma ma sý. Si ya set le mü zâ ke re çað rý sýn da bu lu nan hü kû me tin Ým - ra lý-kan dil ve si ya sî ak tör ler in yol ha ri ta sý na kar þý be lir li bir çö züm ö ne ri si ni or ta ya koy(a)ma ma sý. Ýk ti dar söz cü le ri nin, o lum lu gi - di þat id di a la rý nýn ha va da kal ma sý As lýn da a çý lým dan so rum lu Baþ ba kan Yar - dým cý sý A ta lay ýn, Di ya log ve çö züm yak la þý mý var, a ma te rör ke si mi de Za na nýn bu tür dü - þün ce le ri ne kar þý çý ký yor i fâ de si, hü kû me tin de ve ri len ha va nýn ak si ne söz ko nu su ne zâ ket li gö rüþ me ler den pek e min ve u mut lu ol ma dý ðý - ný a çý ða çý ka rý yor. Ne ti ce de, her de fa sýn da ka mu o yun da pro pa - gan da e di len po pü ler gö rüþ me ler in a ký be ti or - ta da. An ka ra nýn te rör ör gü tü ve si ya sî u zan tý - la rý yla bo þu na za man har ca tan bu tür med ya - tik gö rüþ me ler le o ya la nýp ka mu o yu nu o ya la - mak ye ri ne, ger çek de mok ra tik a çý lým la hak ve hür ri yet le rin te mi ni ni e sas a lan ve ön ce lik le te rö rü tas fi ye e den cid dî ted bir ler le, va tan daþ lýk e sa sý ve mâ ne vî bir lik bað la rý na da ya nan ger - çek çi di na mik ler le di ya log ve çö züm sü re ci ni baþ lat ma sý ge rek li. Baþ ka da yo lu yok 10 ya þýn da ki ço cuk ma yýn kur ba ný nað RI NIN Do ðu ba ya zýt il çe sin de ma yýn pat la ma sý so nu cu bir ço cuk öl - dü, bir ço cuk ya ra lan dý. Að rý Va li li - ði nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Do - ðu ba ya zýt il çe si Ký zýl ka ya Kö yün de ço ban lýk ya pan A dem Yi ðit (10) i le Er tan Di la ver in (12), Þe hit Pi ya de Er Bay ram Þe nol Hu dut Ka ra ko lu i le Zi - ya ret Te pe Pi ya de Hu dut Ka ra ko lu a - ra sýn da ka lan 108 nu ma ra lý Hu dut Ta þý bil ge sin de ki i þa ret li ma yýn lý sa ha - ya hay van ot lat tý ðý sý ra da ma yýn pat la - dý ðý be lir til di. Ma yýn pat la ma sý so nu - cu Er tan Di la ver in o lay ye rin de vefat etti ði, A dem Yi ðit in i se ya ra lan dý ðý i - fa de e dil di. Yi ðit, Do ðu ba ya zýt Dev let Has ta ne si nde te da vi al tý na a lý nýr ken, o lay la il gi li ge rek li ad lî tah ki ka týn baþ - la týl dý ðý kay de dil di. Bu a ra da Kah ra - man ma raþ ýn Nur hak il çe sin de as ke rî a ra cýn ge çi þi sý ra sýn da te rö rist ler ce ön ce den dö þe nen ma yýn pat la týl dý. Pat la ma so nun da Ast su bay A dil Sel, Uzm. Çvþ. Ci han gir O ner sel ve Er Ra - ma zan Gü neþ ya ra lan dý. Ya ra lý as ker - ler, am bu lans la El bis tan Dev let Has - ta ne si ne ge ti ril di. Böl ge de ge niþ çap lý o pe ras yon baþ la týl dý. Að rý-kah ra - man ma raþ / a a - ci han ÖMMS ye ter cih ler baþ la dý n Ö ZÜR LÜ Me mur Seç me Sý na vý (ÖMSS) so nuç la rý na gö re ka mu ku - rum ve ku ru luþ la rý na yer leþ mek is te - yen a day lar ter cih le ri ni 20 Tem muz a ka dar ya pa cak. A i le ve Sos yal Po li ti ka - lar Ba kan lý ðý ndan ya pý lan a çýk la ma da, Ö zür lü le rin Dev let Me mur lu ðu na A - lýn ma Þart la rý i le Ya pý la cak Mer ke zi Sý nav ve Ku ra U sû lü Hak kýn da Yö - net me lik hü küm le ri u ya rýn ca ger çek - leþ ti ri len 2012 ÖMSS so nuç la rý nýn ve ku ra u su lü i le ka mu ku rum ve ku ru - luþ la rý nýn boþ kad ro la rý na ÖSYM ta - ra fýn dan yer leþ tir me ya pý la ca ðý ha týr - la týl dý. A çýk la ma ya gö re, bu a maç la ha zýr la nan 2012ÖMSS/Ku ra i le Ö - zür lü Me mur Yer leþ tir me Ter cih Ký - la vu zu nda, il köð re tim/or ta o kul/il ko - kul, or ta öð re tim, ön li sans ve li sans dü zey le ri ay rý ol mak ü ze re ter cih ya - pý la bi le cek kad ro lar yer a lý yor. A day - lar, ter cih ký la vu zu na ÖSYM nin in ter net ad re sin de ya yým lan dý. ÖMSS so nuç - la rý na gö re yer leþ tir me ya pý la cak kad - ro lar a ra sýn da or ta öð re tim i çin 3 bin 52; 2 yýl lýk yük se köð re tim i çin bin 574; li sans (4 yýl lýk yük se köð re tim) i - çin 2 bin 132 ol mak ü ze re top lam 6 bin 758 kad ro yer a lý yor. Ku r'a so nuç - la rý na gö re yer leþ tir me ya pý la cak kad - ro lar a ra sýn da i se il köð re tim (il ko kul) i çin 124; il köð re tim (or ta o kul) i çin i se 864 ol mak ü ze re top lam 988 kad ro bu lu nu yor. An ka ra / a a Rum yö ne ti min de Ýs ra il ra hat sýz lý ðý nkib RIS Rum yö ne ti mi Dý þiþ le ri Ba ka - ný E ra to Ko za ku Mar kul li, KKTC de ki es ki Rum ta þýn maz la rýn da fa a li yet ler de bu lu nan Ýs ra il va tan daþ la rý na yö ne lik ön lem ler a lýn ma sý i çin Ýs ra il hü kü - me tiy le te mas ta bu lun duk la rý ný a çýk la - dý. Rum ba sý ný na gö re, Mar kul li, Rum mil let ve ki li Yor gos Per di kis in, Kýb rýs Türk ba sý nýn da yer a lan ha ber le re a týf - ta bu lu na rak, Ýs ra il va tan daþ la rý nýn KKTC;de ki es ki Rum ta þýn maz la rýn da gös ter dik le ri fa a li yet ler ko nu sun da ne gi bi ön lem ler a lý na ca ðý so ru su ü ze ri - ne, bu ko nu da Ýs ra il i le te mas la rýn sür - dü ðü nü be lirt ti. Mar kul li, Ýs ra il va tan - daþ la rý nýn KKTC de ki bu fa a li yet le ri nin en gel len me si a ma cýy la ya sal dü zen le - me ler ya pýl ma sý ko nu su nun da Ýs ra il i le e le a lýn dý ðý ný bil dir di. Mar kul li, Ýs ra il Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý nýn 2009 dan be ri in - ter net say fa sýn da ya yýn la dý ðý u ya rýy la KKTC de ki fa a li yet le riy le Gü ney Kýb - rýs ýn ya sa la rý ný ih lâl e de bi le cek le ri ko - nu sun da va tan daþ la rý ný u yar dý ðý ný i fa - de et ti. Lef ko þa / a a Gü ler ta bur cu ol du ntbmm Ý çiþ le ri Ko mis yo nu Baþ ka ný ve AKP Mar din Mil let ve kil li Mu am - mer Gü ler, ge çir di ði tra fik ka za sý son - ra sýn da te da vi gör dü ðü has ta ne den ta bur cu ol du. Mu am mer Gü ler, has - ta ne çý ký þýn da yap tý ðý a çýk la ma da, ka - za yý ha fif þe kil de at lat tý ðý i çin Al lah a þük ret ti ði ni i fa de et ti. Gü ler, þun la rý söy le di: 8 Tem muz gü nü Ak sa ray i - lin de bir mil let ve ki li ar ka da þý mýn ký zý - nýn dü ðü nü ne ka týl mýþ tým. Sa at su la rýn da ki dö nü þü müz sý ra sýn da An - ka ra-kon ya yo lun da ma a le sef kö tü bir ka za ge çir dik. Ba yýn dýr Has ta ne - si nde ki te da vi miz sý ra sýn da yet ki li le - rin bü yük il gi le ri ni gör dük. Has ta ne i - da re ci le ri ne, sað lýk per so ne li ne ve dok tor la rý na ay rý ay rý te þek kür e di yo - rum. Se lâm gön de ren le rin, dev let yet - ki lile ri ve dost la rýn da bü yük il gi si ni gör düm. On la ra da te þek kür le ri mi i le - ti yo rum. An ka ra / a a A NA YA SA Mah ke me si ne ta ný nan bi rey sel baþ vu ru hak ký nýn 23 Ey lül de uy gu la ma ya baþ la ma sý se be biy le A na ya sa Mah ke me si Ýç - tü zü ðü nde de ði þik li ðe gi di le rek, bi rey sel baþ - vu ru nun u sul le ri be lir len di. Bi rey sel baþ vu ru, baþ vu ru yol la rý nýn tü ke til di ði ve bu na i liþ kin ka ra rýn ke sin leþ ti ði ta rih ten, baþ vu ru yo lu ön gö rül me miþ se ih la lin öð re nil di ði ta rih ten i ti ba ren o tuz gün i çin de ya pýl ma sý ge re ke cek. 12 Ey lül 2010 ta rih li re fe ran dum so nu - cun da A na ya sa Mah ke me si ne bi rey sel baþ - vu ru yo lu a çýl dý ve bi rey sel baþ vu ru ya i liþ kin hü küm le rin yü rür lük ta ri hi 23 Ey lül 2012 o - la rak be lir len di. Bi rey sel baþ vu ruy la il gi li ha - zýr lýk la rý ný sür dü ren A na ya sa Mah ke me si, bi rey sel baþ vu ru hak ký se be biy le Mah ke me Ýç Tü zü ðü nde de de ði þik lik ler yap tý. Res mi Ga ze te de ya yým la na rak yü rür lü ðe gi ren ye ni iç tü zük le 3 A ra lýk 1986 ta rih li Res mi Ga ze - te de ya yým la nan A na ya sa Mah ke me si Ýç tü - zü ðü yü rür lük ten kal dý rýl dý. Ýç tü zük, A na ya sa Mah ke me si nin iç dü ze - ni ni, iþ le yi þi ni, teþ ki la tý ný, Bö lüm ve Ko mis - yon la rýn o lu þu mu nu, ça lýþ ma, yar gý la ma u sul ve e sas la rý ný, tu tu la cak def ter ve ka yýt la rý ný, e lek tro nik or tam da da hil ev ra kýn a kýþ dü ze - ni ni ve ar þiv len me si ni, Mah ke me kü tüp ha - ne si ni, Ge nel Sek re ter lik i le i da ri teþ ki lâ tý ný, i da ri per so ne lin gö rev ve so rum lu luk la rý ný, Baþ kan, Baþ kan ve kil le ri, ü ye ler i le ra por tör - ler ve ra por tör yar dým cý la rý nýn öz lük dos ya - la rý nýn tu tul ma sý ný, di sip lin iþ le ri ni, i zin le ri - ni, gi ye cek le ri kis ve le rin þek li i le bun la rýn gi - yil me za man ve yer le ri ni, mü za ke re ve du - ruþ ma la rýn yö ne ti mi ve kay da a lýn ma sý nýn e - sas la rý ný dü zen li yor. 1 AY ÝÇÝNDE BAÞVURU YAPILACAK Bu na gö re, bi rey sel baþ vu ru nun, baþ vu ru yol la rý nýn tü ke til di ði ve bu na i liþ kin ka ra rýn ke sin leþ ti ði ta rih ten, baþ vu ru yo lu ön gö rül - me miþ se ih lâ lin öð re nil di ði ta rih ten i ti ba ren o tuz gün i çin de ya pýl ma sý ge re ke cek. Bi rey - sel baþ vu ru lar, Mah ke me nin in ter net si te - sin de ya yým la nan baþ vu ru for mu na uy gun o la rak Mah ke me ye þah sen ya pý la bi le ce ði gi - bi di ðer mah ke me ler ya da yurt dý þý tem sil ci - lik ler va sý ta sýy la da ya pý la bi le cek. Harç o la rak 150 li ra, Ma li ye vez ne le ri ne ya tý rý la cak. Bi - rey sel baþ vu ru lar, ge liþ sý ra sý na gö re in ce le - ne rek ka ra ra bað la na cak. An cak Mah ke me, baþ vu ru la rýn ko nu la rý i ti ba rýy la ö ne mi ni ve a ci li ye ti ni göz ö nün de bu lun du ra rak be lir le - di ði kri ter ler çer çe ve sin de fark lý bir in ce le me sý ra la ma sý ya pa bi lir. Bö lüm ler, baþ vu ru la rý dos ya ü ze rin den in ce le ye cek, an cak re sen ya da baþ vu ru cu ve ya A da let Ba kan lý ðý nýn ta le - bi ü ze ri ne ge rek li gö rül me si ha lin de du ruþ - ma ya pýl ma sý na ka rar ve ri le bi le cek. Bö lüm, ih la lin bir mah ke me ka ra rýn dan kay nak lan - dý ðý ný tes bit e der se; ih lâ li ve so nuç la rý ný or ta - dan kal dýr mak i çin ye ni den yar gý la ma yap - mak ü ze re dos ya yý il gi li mah ke me ye gön de - re cek. Ýl gi li mah ke me, bö lü mün ih lâl ka ra - rýn da a çýk la dý ðý ih lâ li ve so nuç la rý ný or ta dan kal dý ra cak þe kil de ye ni den yar gý la ma ya pa - cak ve müm kün se dos ya ü ze rin den i ve di lik le ka rar ve re cek. Baþ vu ru cu nun is tis mar e di ci, ya nýl tý cý ve ben ze ri ni te lik te ki dav ra nýþ la rýy la bi rey sel baþ vu ru hak ký ný a çýk ça kö tü ye kul - lan dý ðý nýn tes pit e dil me si ha lin de baþ vu ru red de di le cek ve yar gý la ma gi der le ri dý þýn da, il gi li nin i ki bin li ra dan faz la ol ma mak ü ze re di sip lin pa ra ce za sýy la ce za lan dý rýl ma sý na ka - rar ve ri le cek. An ka ra / a a AYM bireysel baþvuruya hazýr 23 EYLÜL'DE UYGULAMAYA BAÞLAYACAK BÝREYSEL BAÞVURU UYGULAMASI DOLAYISIYLA ANAYASA MAHKEMESÝ ÝÇTÜZÜÐÜ'NDE DEÐÝÞÝKLÝÐE GÝDÝLDÝ. TBMM Ýn san Hak la rý U lu de re Alt Ko mis yon Baþ ka ný, AKP Or - du Mil let ve ki li Ýh san Þe ner, U lu - de re de ya þa nan o la yýn ar dýn dan ya pý lan ça lýþ ma la ra i liþ kin, Mec lis ta ti le gir di ði i çin öy le tah min e di yo rum ki ye ni mec lis dö ne mi a çýl dý ðýn da biz ra po ru - mu zu tan zim e dip ka mu o yu i le pay laþ mýþ o la ca ðýz de di. Or du da bir res to ran da ga ze - te ci ler le bir a ra ya ge len Þe ner, ga ze te ci le rin U lu de re de ya þa - nan o la ya i liþ kin so ru la rý ný ce - vap la dý. Sü re cin ba þýn dan i ti ba - ren ken di yap týk la rý ça lýþ ma lar ne ti ce sin de çe þit li ku rum lar dan el le rin de ki bil gi le ri ko mis yon la pay laþ ma la rý ný is te dik le ri ni ha - týr la tan Þe ner, En son Di yar ba - kýr Ö zel Yet ki li Cum hu ri yet Sav cý lý ðý ken di el le rin de ki bel ge - le ri bi ze gön der di di ye ko nuþ tu. Ko mis yon ü ye si ar ka daþ la rý i le gön de ri len bel ge le ri in ce le - dik le ri ni i fa de e den Þe ner, þun la rý kay det ti: Fa kat CHP den i ki, BDP den bir mil let ve ki li miz, ABD nin o - lay la il gi li NA TO ya i ki ra por ver di ði ni, Ku zey I rak ta ki böl ge - sel yö ne ti min de o lay la il gi li bir ra por ha zýr la dý ðý ný ve söz ko nu - su ra por la rý da ta lep et me miz ge rek ti ði ni söy le di. Ko mis yo nu - muz ih ti sas ko mis yo nu na bað lý ça lý þan bir alt ve in ce le me ko - mis yo nu. Do la yý sýy la böy le bir ko mis yo nun u lus la r a ra sý ya zýþ - ma ya pa bil me im ka ný var mý dýr, NA TO bu ra por la rý ger çek ten bi zim le pay la þýr mý, bu nun la il - gi li Ýn san Hak la rý Ýn ce le me Ko - mis yo nu Baþ ka ný Ay han Se fer Üs tün hem Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý nez din de hem Mec lis in dýþ i liþ - ki ler de part ma ný nez din de böy le bir ya zýþ ma nýn o lup o la ma ya ca - ðý yö nün de a raþ týr ma ve gö rüþ - me ya pý yor. Bi zim he de fi miz, Mec lis ta ti le gir me den bu ra po - ru bi tir mek ti. A ma ye ni ta lep ler ge lin ce bu ta lep le rin na sýl de ðer - len di ri le ce ði ne i liþ kin bir ce vap ha zýr lý ðý dö ne min de, Mec lis ta - ti le gir di ði i çin öy le tah min e di - yo rum ki ye ni mec lis dö ne mi a - çýl dý ðýn da biz ra po ru mu zu tan - zim e dip ka mu o yu i le pay laþ mýþ o la ca ðýz. Or du / a a CHP, 6302 sa yý lý Ta pu Ka nu nu ve Ka das tro Ka nu nun da De ði þik lik Ya pýl ma sý na Ý liþ kin Ka nun un ba zý mad de le ri nin ip ta li ve yü rür - lü ðü nün dur du rul ma sý ta le biy le A na ya sa Mah ke me si ne baþ vur du. Bur dur Mil let ve ki li Ra ma zan Ke rim Öz - kan i le A na ya sa Mah ke me si ne ge le rek baþ - vu ru da bu lu nan Mer sin Mil let ve ki li A li Rý za Öz türk, di lek çe yi Yük sek Mah ke me ye sun - duk tan son ra ba sýn men sup la rý na a çýk la ma yap tý. Öz türk, ya sa nýn bi rin ci mad de siy le 2644 sa yý lý Ta pu Ka nu nu nun 35. mad de si - nin de ðiþ ti ril di ði ni ve ya ban cý la ra sý nýr sýz top rak sa tý þý nýn yo lu nun a çýl dý ðý ný söy le di. Ül ke nin bö lün mez bü tün lü ðü, gü ven li ði ve ka mu ya ra rý a çý sýn dan son de re ce teh li ke li, sa kýn ca lý bir sü re ce yol ve ril miþ tir di yen Öz türk, dü zen le mey le kar þý lýk lý lýk il ke si da - hil sý nýr la ma la rýn bü yük bir bö lü mü nün kal - dý rýl dý ðý ný, ül ke top rak la rý nýn ya ban cý la ra peþ keþ çe kil di ði ni i le ri sür dü. Yü rür lük te o lan sa tý þa i liþ kin 2644 sa yý lý Ta pu Ka nu nu nun 35. mad de sin de ki þart la - rýn ve sý nýr la ma la rýn mik tar dý þýn da ta ma mý - nýn kal dý rýl dý ðý ný be lir ten Öz türk, mik ta rýn bü yük o ran da art tý rýl dý ðý na, hiç bir sý nýr la ma ge ti ril me di ði ne ve bü tün yet ki le rin Ba kan lar Ku ru lu na dev re dil di ði ne i þa ret et ti. Öz türk, ay rý ca ya sa ma yet ki si nin dev re dil mez li ði il ke - si ne ay ký rý o la rak yü rüt me or ga ný na ge nel, sý - nýr sýz, e sas la rý ve çer çe ve si be lir siz bir yet ki dev ri ya pýl dý ðý ný, ya sa met nin de ki ül ke men - fa at le ri nin ge rek tir di ði hal ler de i fa de si nin son de re ce muð lak ol du ðu nu, ya sa ma yet ki - si nin A na ya sa ya ay ký rý o la rak yü rüt me ye dev ri an la mý ný ta þý dý ðý ný söy le di. An ka ra / a a U lu de re ra po ru na ta til a ra sý Ya ban cý ya mülk sa tý þý mahkemelik 12 Eylül 2010 tarihli referandum sonucunda Anayasa Mahkemesi'ne bireysel baþvuru yolu açýldý ve bireysel baþvuruya iliþkin hükümlerin yürürlük tarihi 23 Eylül 2012 olarak belirlendi. Bireysel baþvuruyla ilgili hazýrlýklarýný sürdüren Anayasa Mahkemesi, bireysel baþvuru hakký dolayýsýyla Mahkeme Ýç Tüzüðü'nde de deðiþiklikler yaptý.

10 E lek trik te sý cak re ko ru TÜR KÝYE NÝN gün lük e lek trik tü ke ti mi dün 752 mil yon 782 bin ki lo vat sa - a te çý ka rak ön ce ki gün kü re ko ru nu ye ni le di. E ner ji ve Ta biî Kay nak lar Ba kan lý ðý ve ri le rin den ya pý lan he sap la ma ya gö re, or ta la ma mil - yon kwh se vi ye le rin de o lu þan gün lük e lek trik tü ke ti mi, sý cak ha va lar dolayýsýyla kli ma kul la ný mý, sa na yi ü re ti mi, Do ðu ve Gü ney do ðu da ki ta - rým sal su la ma gi bi sebep ler le mil yon kwh ar týþ gös ter di. E lek trik ü re ti mi, ön ce ki gün 747 bin 330 MW se vi ye si ne, tü ke ti mi i se 752 mil yon 782 bin kwh se vi ye si ne yük sel di. Ö zel lik le sa at le ri a ra sýn da ki tü ke tim en üst nok ta ya u laþ tý. Bu çer çe ve de 10 Tem muz 2012 ta ri hin de 744 mil yon 751 bin kwh i le ta ri hi se vi ye le re u la þan tü ke tim ön ce ki gün bu re ko ru da kýr dý. E ner ji ve Ta biî Kay nak lar Ba kan lý ðý yet ki li le ri, sa de ce bir de re ce lik sý cak lýk ar tý þý nýn tü ke ti mi, Ýs tan bul da 500 MW, Tür ki ye ge - ne lin de i se 2 bin MW art týr dý ðý ný kay det ti ler. An ka ra / a a EKONOMÝ 10 Y Cin si DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 11 TEMMUZ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 91,75 ÖN CE KÝ GÜN 92,00 DÜN 618 ÖN CE KÝ GÜN 620 DO LAR DÜN 1,8200 ÖN CE KÝ GÜN 1,8100 DÜN 2,2170 ÖN CE KÝ GÜN 2,2220 u u u u HABERLER BÖLGE TOPLANTISINA DÂVET Aksaray, Karaman, Kayseri Konya, Nevþehir, Niðde ve Sivas Ýlleri Yeni Asya Gazetesi Temsilciler Toplantýsý Ermenek'de 15/07/2012 Pazar günü saat 09.00'da yapýlacaktýr. Ýrtibat Tel: (0505) ACÝL SATILIK Asya Termal Kýzýlcahamam Tatil Köyü, Seyran Konaklarý B2 Blok 15.Dönem (Yaz) 22 Temmuz -05 Aðustos Tel:(0532) TEBRÝK Muhterem aðabeyimiz Prof. Dr. Ruhi Yavuz'un oðlu Fatih Emre ile Gülþenur Hanýmefendinin ve Muhterem aðabeyimiz Ali Vapurlu'nun oðlu Muhammed Said ile muhterem aðabeyimiz Osman Körükçü'nün kýzý Sevde Nur Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadetleri dileriz. Þerafettin Ekinci - Mehmet Güler ve Aileleri / BAYRAMPAÞA RA MA ZAN a yý na sa yý lý gün ler ka la bir çok þir ket, ku ru luþ ve þa - hýs da ðýt ma yý dü þün dü ðü i a þe pa ket le ri i çin si pa riþ ver me ye baþ la dý. Si pa riþ ler, gý da sek tö rü ne cid dî bir ha re ket len me ge tir di. Ta lep le rin es ki ye gö re mar ket çe ki ye ri ne te mel gý da mad de le - ri nin bu lun du ðu pa ket ler ol ma sý ö zel lik le ye rel mar ket le rin i þi ne ya ra dý. Gý da top tan cý la rý nýn hiz - met ver di ði Kay se ri Sa na yi ve Ti - ca ret Mer ke zi (KAS TÝM) Yö ne - tim Ku ru lu Ü ye si Ke nan Er dem, Ra ma zan ön ce sin de sek tör de cid di ha re ket len me ya þan dý ðý ný ve bu nun se vin di ri ci ol du ðu nu an lat tý. Er dem, ge çen yýl Sam - sun da baþ la tý lan bir kam pan ya yý ha týr la ta rak, i a þe pa ke ti da ðý tý - mýn da ye rel ü rün, ye rel mar ket - le rin ter cih e dil me si nin þeh rin ti - ca re ti ne ay rý bir can lý lýk ge ti re ce - ði ni vur gu la dý. Ay ný za man Er - dem Gý da nýn sa hi bi o lan Ke nan Er dem, te mel gý da mad de le ri ne yö ne lik Ra ma zan a yý ön ce sin de cid dî ta lep ar tý þý ol du ðu nu be lirt - ti. Bu ar tý þýn gý da sek tö rün de can lý lý ðý be ra be rin de ge tir di ði ni kay de den Er dem, Ra ma zan be re - ke ti nin hem es na fýn hem de in - san la rýn yü zü nü gül dür dü ðü nü i - fa de et ti. Er dem, ba zý þe hir le rin ye rel mar ket, ye rel ü rün, ü re ti ci ter ci hiy le Ra ma zan a yý i a þe pa - ket le ri nin ha zýr lan ma sý a dý na kam pan ya yap tý ðý ný be lir te rek, Ti ca ret o da la rý nýn ken di þe hir le - rin de hem þeh rin ti ca re ti nin can - lan ma sý, hem de bu can lan ma i le bir lik te in san la rýn fay da lan ma sý a dý na bu yön de çað rý la rý o lu yor. Biz de Kay se ri de bu nun ol ma sý ný is ti yo ruz. So nuç ta i a þe pa ket le ri ni ha zýr la yan es naf, mar ket ler ü rün - le ri ni da ha u cu za ve da ha faz la mik tar lar da ha zýr la ya bi li yor. Bu - nun i a þe pa ke ti da ðý ta cak o lan in san la rý mýz ta ra fýn dan dik ka te a lýn ma sý ný is te riz. de di. TEMEL GIDA MADDELERÝ VE ÝAÞE PAKETLERÝNE YÖNELÝK CÝDDÎ TALEP ARTIÞI GIDA SEKTÖRÜNE CANLILIK GETÝRÝRKEN, RAMAZAN BEREKETÝ HEM ESNAFI HEM DE ÝNSANLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR. Ra ma zan be re ke tiy le gel di Pa zar lar da ye ni dö nem Güm rük ve Ti ca ret Ba kan lý ðý nýn ye ni pa zar ye ri yö net me li ði ne gö re, ar týk semt pa zar la rýn da e lek tro nik tar tý kul la nýl ma sý zo run lu o la cak. Tü - ke ti ci ler, sa týn al dýk la rý ü rün le rin a ðýr lý ðý ný pa zar gi riþ ve çý kýþ la rý na yer leþ ti ri le cek e lek tro nik tar tý - lar da kon trol e de bi le cek. Ba kan lý ðýn, Pa zar Yer - le ri Hak kýn da Yö net me li ði Res mî Ga ze te de ya - yým la na rak yü rür lü ðe gir di. Bu na gö re, pa zar yer le ri, i mar pla nýn da be lir len miþ a lan lar da yö - net me lik te be lir ti len as ga rî þart la rý ta þý ya cak þe - kil de be le di ye ler ta ra fýn dan ku ru la cak. Ger çek ve ya tü zel ki þi ler ta ra fýn dan pa zar ye ri ku ru la ma - ya cak. Pa zar yer le rin de pa zar cý ve ü re ti ci sa týþ yer le ri, za bý ta bü ro su, çöp top la ma ye ri, ay dýn lat - ma sis te mi bu lun ma sý zo run lu o la cak. Ay rý ca bu yer ler de e lek tro nik tar tý kul la nýl ma sý ve gü ven lik ka me ra sý bu lun ma sý da ge re ke cek. Tü ke ti ci ler ce sa týn a lý nan mal la rýn a ðýr lý ðý nýn kon trol e di le bi le - ce ði, il gi li mev zu a ta uy gun e lek tro nik tar tý lar, pa zar yer le ri nin gi riþ ve çý kýþ nok ta la rý na ko - nu la cak. Seb ze ve mey ve le rin ü ze rin de ve ya kap ya da am ba laj la rý nýn her kes ta ra fýn dan ko - lay lýk la gö rü le bi le cek bir ye rin de kün ye nin bu - lun du rul ma sý zo run lu o la cak. Ö te yan dan, çev - re yi ra hat sýz e de cek þe kil de sa týþ ya pýl ma ya cak, a lý cý ve ya tü ke ti ci ye kar þý söz lü ve ya fi i li kö tü mu a me le de bu lu nul ma ya cak. Mal lar, rek lâm ve ya tah sis sa hi bi ne i liþ kin bil gi ma hi ye tin de o lan lar ha riç ya zý lý ve ba sý lý kâ ðýt lar dan i mal e - dil me miþ ke se kâ ðýt la rý na ya da tabiatta çö zü - ne bi len ve ya bez den i mal e dil miþ o lan po þet le - re ko nu la rak sa tý la cak. An ka ra / a a KE NAN Er dem, mar ket çek le ri nin i a þe pa ke ti o la - rak ve ril me si nin en doð ru yön tem ol du ðu nu i fa de e de rek, bu yön te min in san la rýn e vi ne gý da o la rak gir me di ði ne þa hit ol duk la rý na dik kat çek ti. Er dem, i a þe çek le ri nin mar ket ler de gý da i çin de ðil si ga ra, koz me tik ve ben ze ri ü rün ler a lý na rak de ðer len di ril - me siy le il gi li o lay la ra þa hit ol duk la rý ný i fa de et ti. Ev ha ným la rý nýn i a þe çek le riy le ev le ri ne yi ye cek gir me - di ði yö nün de ki ser ze niþ le ri ni duy duk la rý ný ak ta ran Er dem, Biz gý da top tan cý la rý o la rak i a þe pa ke ti ha - zýr la yan, i a þe çek le riy le a lýþ ve riþ ya pý lan yer le rin te mel gý da mad de le ri ni kar þý lý yo ruz. So nuç ta bi zim di rekt i a þe pa ke tiy le bir i þi miz yok. An cak mü ba rek Ra ma zan a yýn da in san la rý mý zýn e vi ne yi ye cek gir - me si ni is ti yor sak ve re ce ði miz i a þe le ri ta kip et mek zo run da yýz. Ev ha ným la rý nýn ço cuk la rý i çin pi þi re ce - ði ye mek mal ze me le ri ni o luþ tu ran i a þe le rin si ga ra ol ma sý, de ði þik ü rün ler a la rak de ðer len di ril me si çok hoþ ol ma dý ðý ný bi li yo ruz ki, li ra lýk i a þe pa ket le ri nin nü fu su az bir a i le nin en az 2-3 ay te - mel gý da ih ti ya cý ný ra hat lýk la kar þý lý yor. di ye ko - nuþ tu. Kay se ri / ci han MAR KET ÇEK LE RÝ NÝN Ý A ÞE PA KE TÝ O LA RAK VE RÝL ME SÝ DA HA DOÐ RU LA VA nýn he de fi, 16 mil yon TL ci ro ndö KÜM ten ce re-ta va sek tö rü nün pa zar li de ri LA VA, 2012 yý lýn da 16 mil yon TL ci ro he def li yor. LA VA, 12 mil yon TL lik ya tý rým la Es ki þe hir de ku - ru lan fab ri ka ya bir ba sýn ge zi si dü zen le di. Ba sýn ge zi sin de fab ri ka hak kýn da bil gi ve ren LA VA Ge - nel Mü dü rü Ce la let tin Ke sik baþ, Es ki þe hir Or ga - ni ze Sa na yi Böl ge si nde 6 bin met re ka re si ka pa lý ol mak ü ze re 15 bin met re ka re a lan ü ze rin de ku ru - lu o lan fab ri ka nýn, dün ya da sa de ce bir kaç fir ma - nýn sa hip ol du ðu e lek trop ho re tic te sis ö zel li ði ne sa hip ol du ðu na dik kat çek ti yý lý nýn Ma yýs a - yýn dan i ti ba ren sek tör de ki en i yi te da rik çi ha li ne gel dik le ri ni i fa de e den Ke sik baþ, 2012 yý lýn da i se he def pi ya sa la rý mý zý ge niþ le te rek KKTC, Rus ya, Ko re, A zer bay can, Du ba i, Ý ran, A me ri ka, Ý tal ya ve Al man ya gi bi pek çok ül ke ye ih ra cat yap ma ya baþ la dýk de di. Ke sik baþ, de ne me ve test sü re si i le ge çen sü re de 2011 yý lý ný, 7 ay da yak la þýk 1 mil yon 600 bin do lar ci ro i le ka pat týk la rý ný di le ge tir di yý lý nýn ilk çey re ðin de, sa de ce fab ri ka da, 60 ki þi ye is tih dam sað la dýk la rý ný be lir ten LA VA CFO su Rey han Ek þi de, 2011 yý lýn da yap tý ðý mýz ya tý rým tu ta rý 12 mil yon TL ol du. Bu nun 2.5 mil - yon TL si bi na ya, ka la ný ný ma ki ne, te sis ve de mir - baþ a lý mý na har can dý. Ni san so nu i ti ba riy le ten ce - re ve ta va te si si miz de ay lýk 10 bin a det ü rün i ma - la tý ger çek leþ ti ri yo ruz. He de fi miz, 2012 nin i kin ci ya rý sýn da bu ka pa si te yi 2 ka tý na çý kar mak. Bu yý lýn so nun da fý rýn üs tü ýz ga ra da 10 mil yon TL, ten ce re ve ta va da i se 6 mil yon TL ci ro he def li yo ruz. a çýk - la ma sýn da bu lun du. Ýs tan bul / Ü mit Ký zýl te pe Çað la yan, Ja pon ya ve Sin ga pur a gi de cek ne KO NO MÝ Ba ka ný Za fer Çað la yan, be ra be rin de ö - zel sek tör tem sil ci le ri nin de yer al dý ðý bir ti ca ret ve ya tý rým he ye ti i le Tem muz ta rih le ri a ra sýn da Ja pon ya ve Sin ga pur a res mî bir zi ya ret te bu lu na - cak. E ko no mi Ba kan lý ðýn dan ya pý lan ya zý lý a çýk la - ma ya gö re, Ja pon ya i le Ser best Ti ca ret An laþ ma sý mü za ke re le ri nin baþ la ma sý ko nu sun da ta ri hî ö ne me sa hip zi ya ret sý ra sýn da, Ba kan Çað la yan, Mit su bi si, I to hu, Mit su i, Da i ic hi, I to Yo ka do, Jgc, Ma ye ka wa, A e on, Ja pan Ste el Works un da a ra la rýn da bu lun du - ðu Ja pon fir ma la rý nýn baþ kan la rý ve üst yö ne ti ci le ri (CE O) i le gö rü þe cek, ye ni teþ vik sis te mi ni an la ta cak ve Tür ki ye ye ya tý rý ma da vet e de cek. Ja pon ya zi ya - re ti sý ra sýn da Ja pon ya Dý þiþ le ri Ba ka ný Ko ic hi ro Gem ba ve E ko no mi, Ti ca ret ve Sa na yi Ba ka ný Yu ki - o E da no i le bir a ra ya ge le cek o lan Çað la yan ýn Ja - pon ya zi ya re ti sý ra sýn da Tür ki ye-ja pon ya E ko no mik Ýþ bir li ði Mu ta ba kat Zap tý im za la na cak. Söz ko nu su Mu ta ba kat Zap tý, Tür ki ye i le Ja pon ya a ra sýn da ta - rih te ilk kez e ko no mik ve ti ca ri ko nu la rýn gö rü þü le - ce ði Ba kan lar dü ze yin de bir plat for mun o luþ tu rul - ma sý na im kân sað la ya cak. A ný lan Mu ta ba kat Zap tý ay ný za man da, Or tak Ça lýþ ma Gru bu nun o luþ tu - rul ma sý ný da ön gö rü yor. An ka ra / a a I rak tan pet rol sev ki ya tý baþ la ya cak ni RAK TAN ham pet rol a lýp pet rol ü rü nü ve ril - me si uy gu la ma sý kap sa mýn da pet rol a lýp dö nen 4 tan ker den a lý nan tah li ler o lum lu so nuç la nýr sa sev ki yat lar de vam e de cek. Yak la þýk bir haf ta ön - ce Ha bur Sý nýr Ka pý sý ü ze rin den I rak ýn Ku zey i - ne ham pet rol al mak i çin gön de ri len 4 tan ker, yük le ri ni al dýk tan son ra dön dü. Tan ker le rin ka - pý da ki güm rük iþ lem le ri nin ar dýn dan Mer sin ra - fi ne ri si ne gön de ril di. Ge len so nuç lar dan son ra tan ker le rin dü zen li o la rak gön de ril me si he def le - ni yor. Yet ki li ler, I rak a pet rol al mak i çin gi den tan ker le rin ge ri dön dü ðü nü, 2 gün i çin de ge le - cek tah lil so nuç la rýn dan son ra sev ký yat la rýn ya - pý la ca ðý ný bil dir di. Þýr nak / a a Türk Te le kom dan be da va ko nuþ ma kam pan ya sý ntürk Te le kom a bo ne le ri KA ZAN MAK MAK kam pan ya sý na ü ye o la rak þe hir i çi ve þe hir le r a ra sý gö - rüþ me le rin ya ný sý ra GSM ve yurt dý þý ev ve iþ te le fo nu gö rüþ me le ri ni de ak þam 7 sa bah 7 sa at le ri a ra sýn da üc ret siz o la rak ger çek leþ ti re bi le cek. Türk Te le kom a - çýk la ma sý na gö re, KA ZAN MAK MAK ü ye le ri ak þam 7 den sa bah 7 ye GSM ve 1. ka de me mil let le r a ra sý o - la rak ad lan dý rý lan ve 36 ül ke yi i çe ren böl ge de ki bütün ül ke le rin ev ve iþ te le fon la rý i le de be da va ko nu þa bi le - cek. Tüm KA ZAN MAK MAK ü ye le ri, 31 A ra lýk 2012 ye ka dar ge çer li o la cak kam pan ya i le her gün ak - þam 7 den sa bah 7 ye her yö ne ay lýk 1000 da ki ka be - da va ko nuþ ma hak kýn dan hiç bir baþ vu ru ya ge rek ol - ma dan ya rar la na bi le cek. Kam pan ya dan fay da lan mak is te yen müþ te ri ler 31 E kim 2012 ta ri hi ne ka dar zan mak mak.com.tr si te si ü ze rin den ü ye lik iþ - lem le ri ni ger çek leþ ti re rek ak þam 7 den sa bah 7 ye her yö ne be da va ko nu þa bi le cek. Ýs tan bul / Ye ni As ya JET PA Hol ding, in þa a tý na yak la þýk 2 yýl ön - ce baþ la dý ðý ve þu an da bü yük bö lü mü nü ta mam la dý ðý Cap ri ce Gold Bay ram pa þa nýn sa ray o da la rý nýn sa tý þý i çin dün ya nýn ön de ge len gay ri men kul da nýþ man lýk þir ke ti Re - max Stil i le an laþ tý. Cap ri ce Gold sa týþ o fi - sin de ger çek le þen im za tö re ni ne, Jet Pa Hol ding Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Fa dýl Ak gün düz, Cap ri ce Grup Ce o su Prof. Dr. Sha ya a Oth man, Re max Stil Bro ker-ow - ner Sel vi U ður, Re max Stil Bro ker-ow ner Gür kan U ður ka týl dý. Cap ri ce Grup Ce o su Prof. Dr. Oth man, im za son ra sý yap tý ðý ko - nuþ ma da Cap ri ce Gold un dün ya da ta pu ve ren ilk o tel ol du ðu na dik kat çek ti. Bu nun ya nýn da ki ra la ma ge li ri a çý sýn dan 3 ka tý na va ran bir ya tý rým a ra cý ol du ðu nu di le ge ti - ren Oth man ko nuþ ma sý na þöy le de vam et - ti: Bun dan do la yý çok sa yý da gay ri men kul ta ka sý ta lep le riy le kar þý kar þý ya kal dýk. Bu - gü ne ka dar 2 bin 409 gay ri men kul ta le bi al dýk fa kat bin 120 ta ne si ni de ðer len dir me im ka ný mýz ol du. Bu ta lep sü rek li art mak ta sa de ce son bir ay da 125 gay ri men ku lün ta - ka sý ný ger çek leþ tir dik. Gö rül dü ðü ü ze re 2 bin 409 gay ri men kul den bin 120 si ni de - ðer len dir di ði mi ze gö re sa de ce yüz de 47 si - ni de ðer len dir me fýr sa tý mýz ol muþ yüz de 53 ü nü de ka çýr mý þýz. E ki bi mi zin bu ko nu - da ye ter siz ol ma sý ne de niy le bü yük bö lü - mü nü ka çýr mý þýz. Biz o tel iþ let me ci li ðin de pro fes yo nel bir þir ke tiz bu a çý dan pro fes - yo nel bir gay ri men kul da nýþ man lýk þir ke ti - ne ih ti ya cý mýz var. Yap tý ðý mýz a raþ týr ma da en i yi si nin Re max Stil ol du ðu nu gör dük. Bu yüz den de Re max Stil de ka rar kýl dýk. JET PA OR TAK LA RI NA MÜJ DE JET PA Hol ding in 13 yýl ön ce Al man ya ve Lich tens te in da iþ ti ra ki ol du ðu þir - ket ler i çin ih ti ya ti ted bir ko nul ma sý son ra sý mað du ri yet i çi ne gi ren hol ding or tak la rý, mah ke me nin ted bi ri kal dýr - ma sý ne ti ce sin de his se le riy le Cap ris Gold dan sa ray o da sý a la bi le cek. Di le - yen or tak lar i se his se le riy le Cap ri ce Ther mal Pa la ce O te li nde de ta til ya pa - bi le cek. Ko nu ya i liþ kin ba sýn men sup la - rý nýn so ru la rý ný ce vap la yan Jet Pa Hol - ding Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ak gün - düz, bütün or tak la rýn mað du ri yet le ri ni bi ti re cek le ri ni a çýk la dý.13 yýl a ra dan son ra or tak la rý na gü zel bir ha ber ver - di ði ni be lir ten Ak gün düz, ö nü müz de ki yýl dan i ti ba ren or tak la rý na ye ni den kâr da ðýt ma ya baþ la ya ca ðý nýn müj de si ni de ver di. Pa ra sý ný na kit o la rak al mak is te yen or tak la rýn bu ta rih ten son ra a - la bi le ce ði ni kay de den Ak gün düz, Fa - kat, þu an da na ki te tah vil e di le bi le cek yü rüt mek te ol du ðu muz Cap ri ce Gold Ýs tan bul Bay ram pa þa Pro je si nden el - le rin de ki or tak lýk his se le ri ni bu sa ray o da la rýn dan dev re mülk a la rak da de - ðer len di re bi le cek ler. Bu ta kas lar þu an ki sa týþ fi yat la rý ü ze rin den ger çek le - þe ce ði i çin, or tak la rý mýz dev re mülk le - ri ni na ki te çe vi re bi le cek. Se vi ne rek þu - nu gör düm ki, his se le ri ni Cap ris Gold dev re mülk le riy le de ðiþ ti ren or tak la rý - mýz dan dev re mül kü nü sa tý þa çý ka ran tes bit e dil me di. Her kes bu gü zel ya tý - rý mý e lin de tut mak is ti yor. di ye ko - nuþ tu. Ýs tan bul / Erhan Akkaya Taleplerin eskiye göre, market çeki yerine temel gýda maddelerinin bulunduðu paketler olmasý özellikle yerel marketlerin iþine yaradý. LAVA Genel Müdürü Kesikbaþ ve CEO'su Reyhan Ekþi. Cap ri ce Gold un sa ray o da la rý ný Re max Stil sa ta cak JetPa Yönetim Kurulu Baþkaný Fadýl Akgündüz, Caprice Grup Ceo'su Prof.Dr. Shaya'a Othman.

11 Y GÖRÜÞ 11 Üs tad has re tiy le bir BAR LA Za man de ni len mef hum ne ka dar da ça buk ge çi yor. Yýl lar ön ce, Üs ta da ma kam o lan Çam Da ðý nýn zir ve si ne çýk mýþ, o na bi rer is ti ra hat gâh ol muþ ko ca çam ve kat ran a ðaç la rý ný, ha in el ler ta ra fýn dan ke sil me den ön ce, zi ya ret et miþ ve Üs ta dým la ma nen do ya sý ya has ret gi der miþ tim. Bu ilk Bar la zi ya re ti min ký sa sür me si nin ru hum da mey da na ge tir di ði has re tin mah zu ni ye ti ni yü re ði me göm müþ, ko ca sul ta na me kân ol muþ bu mü ba rek bel de le re tek rar gel me yi na sip et me si i çin Rabb-i Ra hî mi me el a çýp ni yaz lar da bu lun muþ tum. Ký sa sü ren o ilk zi ya re tim den son ra a ra dan se ne ler geç ti. Üs ta dý ma has ret ve iþ ti yak duy gu la rý i çin de ya þa dý ðým yýl lar i çin de bir ö mür bo yu Bar la da kal mak na sip ol ma dý, a ma fýr sat bul duk ça Bar la ya gel me ye, has ret gi der me ye ça lýþ tým. Bu þe ref li me kân lar da Üs ta dý mý yad et mek mak sa dýy la a yak la rý ný bas tý ðý her ka rýþ top rak ta o nun nur lu ko ku su nu so lu mak a dý na bir kaç gün kal dým. E vet, has re ti ne da ya na ma yýp yi ne yol la ra düþ müþ tüm ve yo ru cu bir yol cu luk tan son ra bir ak þa müs tü bir kez da ha Bar la ya va sýl ol muþ tum. Ge ce yi ge çir mek ü ze re di rekt Ye ni As ya Bar la Sos yal Te sis le ri ne git tim. O ge ce is ti ra hat et tik ten son ra er te si gün, bi ze da ha ön ce is mi ve ri len, Üs ta dýn ta le be le rin den Sav lý mer hum Ha san Kurt A ða be yin oð lu Mus ta fa Kurt u me kâ nýn da zi ya ret et tim. U zun yýl lar mer hum Bay ram Yük sel A ða bey le bir lik te gün le ri ni ge çi ren Mus ta fa Bey, Bar la yý ve Bar la da ki Nur men zil le ri ni çok i yi bi len bi ri siy di. Ký sa bir soh bet ve ta nýþ ma fas lýn dan son ra ken di si ne Bar la ya ge liþ mak sa dý mý an lat tým. Mus ta fa Bey bi ze reh ber lik yap ma yý mem nu ni yet le ka bul e de ce ði ni söy le di. Son ra ki gün ler de Üs ta dýn 8 se ne kal dý ðý kut lu bel de Bar la da ki Nur me kân la rý ný Mus ta fa Be yin reh ber li ðin de gez dik, ver di ði bil gi le ri not al dýk. BAR LA DA NUR MEN ZÝL LE RÝ Son ya pý lan a raþ týr ma lar Üs ta dýn Bar la ya ge liþ ta ri hi nin 1927 yý lý nýn Þu bat ya da Mart a yý ol du ðu nu gös te ri yor. Ya ni bun dan tam 85 yýl ön ce Bar la nýn dað la rý, bað la rý ve o ra da ya þa yan ih lâs lý in san la rý ta ra fýn dan bek le nen Üs tad, jan dar ma lar eþ li ðin de gir miþ ti Nu run ilk mer ke zi o lan bu bel de ye. Ba ha rý ya þa yan Bar la da, o nun ge li þiy le ma ne vî bir ba har baþ la mýþ tý a de ta. O gün Bar la da ba ha rýn ý lýk ses siz li ði i çin de, mâ nâ i le yoð rul muþ kalp ler bir gö nül sul ta ný nýn teþ ri fi ni ru hen his set miþ ol ma lý lar ki, Bar la da gö rül me yen bir se vinç zu hur et miþ ti. Bar la ya ge ti ri len Haz ret-i Üs ta dýn, ilk kal dý ðý yer Mu ha cir Ha fýz Ah med Ka ra ca nýn e viy di. Bu ev Bar la da ilk Nur med re se si ol ma þe re fi ne maz har ol muþ tu. Son ra ki yýl lar da as lý mu ha fa za e di le rek ye ni den tan zim e di len bu ev Üs tad Haz ret le ri nin Yýl dýz Sa ra yý na de ðiþ mem de di ði ko ca çý nar a ða cýy la ku cak la þan bir me kân dýr. Bir çok ri sa le nin te lif e dil di ði bu me kâ nýn nu ra nî ha va sý ko ca çý nar a ða cý nýn ba þýn da Üs ta dýn te fek kür le ge çir di ði za man la rý ta hat tur et ti rir. Bar la Sýd dýk la rý a ra sýn da da ye ri ni a lan Mu ha cir Ha fýz Ah med Ka ra ca, bu nur lu me kâ nýn ilk sa hi biy di. O me kâ na ilk teþ rif et ti ði gün ler de Haz ret-i Üs ta dýn ma ne vî þah si ye ti nin mü him ö zel lik le ri ni his se den Ha fýz Ah med, ha ný mý na, Al lah bi zim ba þý mý za bir dev let ku þu kon dur du di ye rek his si ya tý ný di le ge tir miþ ti ta rih le ri a ra sýn da ya þa yan bu Bar la sýd dý ký nýn me za rý Bar la Kab ris ta nýn da dýr. Bar la se ya ha ti miz de bu Kab ris ta na da uð ra dýk ve Ha fýz Ah med in me za rý nýn fo toð ra fý ný çek tik. Mu ha cir Ha fýz Ah med in e vin den son ra, Ma ran goz Mus ta fa Ça vuþ o la rak bi li nen Mus ta fa Gü venç A ða be yin Üs tad Haz ret le ri ne tah sis et ti ði, Bar la nýn yük sek bir ye rin de bu lu nan e vi ne git tik. Reh be ri miz Mus ta fa Bey den bu me kân hak kýn da bil gi ler al dýk ve fo toð raf la rý ný çek tik. Mus ta fa Gü venç A ða be yin, þu an da mer hum o lan oð lu Meh met Gü venç i le de bir öð len na ma zý a ka bin de gö rüþ tük ve soh bet et tik. Üs tad Haz ret le ri, Ma ran goz Mus ta fa Ça vuþ hak kýn da ha ri ka sa da kat li i fa de si ni kul la na rak o nu di ðer ta le be le ri ne ör nek gös ter miþ tir yýl la rý a ra sýn da ya þa yan bu sa da kat li a ða be yin me za rý da Bar la Kab ris ta nýn da dýr. Kab ris ta na gi de rek me za rý ný zi ya ret et tik. O ku du ðu muz Fa ti ha lar dan son ra fo toð raf la rý ný çe ke rek Üs tad Haz ret le ri nin Bar la yýl la rýn da kal dý ðý yer ler den bi ri o lan Muþ Mes ci di ne git mek ü ze re yo la çýk týk. Muþ Mes ci di Üs ta dýn kal dý ðý Bar la da ki mü him me kân lar dan dýr. Bu ra da kal dý ðý yýl lar da Þe mi Gü neþ i sim li Nur kah ra ma ný o nun mü ez zin li ði ni yap mýþ týr. Gü zel di zayn e dil miþ dýþ cep he si, yýp ra nan yer le ri o na rýl dýk tan son ra ga yet gü zel bir hâ le gel miþ tir. Üs tad Haz ret le ri bu ra da kal dý ðý yýl lar da, þah sî i ba det le ri ni ya par ken bi le ra hat bý ra kýl ma mýþ, ya pý lan bas kýn lar la sü rek li ta ciz e dil miþ tir. Muþ Mes ci di nin de bir fo toð ra fý ný çek tik ten son ra tek rar Bar la Kab ris ta ný na gi de rek Þe mi Gü ne þin me za rý ný zi ya ret et tik ve fo toð raf la rý ný çek tik. O ra dan ay rý lýp Üs ta dýn Bar la da ki ilk yýl la rýn da o na sa da kat le hiz met e den Bar la lý Sýd dýk Sü ley man ýn Cen net Bah çe si de ni len me kâ ný na yö nel dik. Yir mi Se ki zin ci Söz ün te lif e dil di ði yer o lan Cen net Bah çe si ne gir di ði miz de et raf ta ki eþ car ve ne ba tat ko ku la rý a de ta cen ne ti ta hat tur et ti ri yor du. Söz ler ad lý ri sa le de Sü ley man E fen di nin bah çe sin den þu þe kil de bah se di lir: Bu de re bah çe si se kiz se ne ke mal-i sa da kat le bu fa ki re hiz met e den Sü ley man ýn bah çe si dir ki, bir ve ya i ki sa at zar fýn da þu söz [28. Söz] o ra da ya zýl dý. Cen net bah çe si nin de muh te lif fo toð raf la rý ný çek tik ten son ra tek rar Bar la Kab ris ta ný na gi dip Sýd dýk Sü ley man ýn me za rý ný fo toð raf la dýk yýl la rý a ra sýn da ha yat sü ren Sýd dýk Sü ley man Ker van cý, Üs ta da hiz me te baþ la dý ðýn da 30 yaþ la rýn da i miþ. Üs ta da ve Nur la ra fe da kâr ca hiz met le rin den do la yý Üs tad ta ra fýn dan sýd dýk ün va nýy la tal tif e dil miþ. Ar dýn dan Üs ta dýn Ha þir Ri sa le si ni te lif et me den ön ce bu ri sa le nin men baý o lan â yet le ri yük sek ses le o ku du ðu Bar la nýn do ðu sun da bu lu nan E ðir dir Gö lü sa hil le ri ni gez dik yý lýn da ba zý ta le be le riy le bir lik te Bar la yý tek rar zi ya ret et ti ðin de Be di üz za man Haz ret le ri ilk te lif e di len ri sa le ler den o lan Ha þir Ri sa le si hak kýn da þu bil gi le ri ver miþ ti: Bun dan o tuz se ne ön ce ay ný bu mev sim de i di. Þu bah çe ler de ge zi yor dum. Ba dem a ðaç la rý nýn da çi çek aç tý ðý za man dý. Bir den, Þim di bak Al lah ýn rah met e ser le ri ne. Yer yü zü nü ö lü mü nün ar dýn dan na sýl di ril ti yor. Bu nu ya pan, el bet te ö lü le ri de öy le ce di ril te cek tir. O her þe ye hak kýy la ka dir dir [Rum Sû re si, 50.] YOL CU LU ÐU [me a lin de ki] â ye ti ha tý rý ma gel di. Bu â yet o gün ba na a çýl dý. Hem ge zi yor dum, hem de ba ðý ra ba ðý ra bu â ye ti o ku yor dum. O gün kýrk de fa o ku dum. Gel dik, ak þam, Þam lý Ha fýz Tev fik le O nun cu Söz ü te lif ey le dik. Ya ni, ben söy le dim, Ha fýz Tev fik yaz dý. (Mary F. Weld, Be di üz za man Sa id Nur sî nin En te lek tü el Bi yog ra fi si, s. 251, Et ki le þim Ya yýn lar-2006) BAR LA SID DIK LA RI Nur men zil le ri i çin de Bar la na sýl müs tes na bir ye re sa hip se, bu ra da Nur la ra hiz met et me þe re fi ne na il o lan Nur Ta le be le ri de öy le dir. Bar la da med fun bu lu nan Nu run sa dýk kah ra man la rý ný, rah me te ve þe fa a te ve si le ol ma sý du â sýy la ký sa ca a na lým is ter se niz. Hu lû sî Yah ya gil E mek li Al bay ( ) Bi rin ci Dün ya Har bin de, Ça nak ka le ve Kaf kas Sa vaþ la rýn da bu lun du. Üç ye rin den ya ra lan dý ðý Ça nak ka le de ki gün le ri ni, Pi lav ye me ye gi der gi bi bir he ves le har be git miþ tik di ye an la týr. Yüz ba þý rüt be siy le E ðir dir de gö rev ya par ken Üs tad i le ta nýþ mýþ týr. Ýl mi, ir fa ný, kes kin ze kâ ve kav ra yý þýy la Be di üz za man a seç kin bir mu ha tap ol muþ, ri sa le ler den bir ço ðu o nun so ru la rý ü ze ri ne ya zýl mýþ týr. (San tral) Sab ri Ar se ven ( ) E ðir dir in Bed re Kö yü i ma mýy dý. Be di üz za man ýn, Ri sa le-i Nur ta le be le ri ne Hu lû sî Bey i le bir lik te ör nek o la rak gös ter di ði ki þi dir. Ya zý lan ri sa le ler, Ho ca Sab ri E fen di va sý ta sýy la yur dun dört bir ta ra fý na da ðý týl mýþ, tas hih i çin ge len ler yi ne o nun va sý ta sýy la Üs ta da in ti kal et ti ril miþ tir. Son de re ce teh li ke li þart lar al týn da yýl lar ca de vam et tir di ði bu fe da kâr ca va zi fe si do la yý sýy la Üs tad o nu Nur Ýs ke le si, San tral Sab ri, Ri sa le-i Nur un kap ta ný ve Sýd dýk Sab ri ün van la rýy la an mýþ týr. Ha fýz A li ( ) Ýs lâm köy de dün ya ya gel di. Bir yan dan i mam lýk ya par ken, bir yan dan da ta le be ye tiþ ti ri yor du. Bas ký la rýn en yo ðun ol du ðu dö nem ler de bi le o nun ta le be le ri hiç bir za man ek sik ol ma dý. Ri sa le-i Nur u ta ný dýk tan son ra i se, meþ gu li yet le ri ne bir de Ri sâ le le rin ya zýl ma sý ek len di. Al lah yo lun da har ca dý ðý öm rü nü De niz li hap sin de þe hit lik le ta mam la dý. Ve fa týy la Be di üz za man ý en çok að la tan i sim ler den bi ri, bel ki de bi rin ci siy di Ha fýz A li. Re fet Ba rut çu ( ) E mek li Yüz ba þý dýr. Bey koz lu bir Ýs tan bul be ye fen di si dir. Su âl le riy le pek çok me se le nin Be di üz za man ta ra fýn dan a çýk lan ma sý na ve si le ol du; bir ký sým ri sa le ler o nun su al le ri ü ze ri ne te lif e dil di. Es ki þe hir, De niz li ve Af yon ha pis le rin de Be di üz za man i le be ra ber bu lun du. E mek li li ðin den son ra Be þik taþ Viþ ne za de Ca mi i nde i mam lýk yap tý. On dan ge len bir mek tu bun ba þý na, Üs ta dýn ek le di ði tak dim cüm le si þöy le dir: Þu fýk ra ak len Hu lû sî, kal ben Sab ri, vic da nen Hüs rev hük mün de o lan Re fet Be yin mek tu bu dur. Ah med Hüs rev Al týn ba þak ( ) Is par ta nýn Se nir ce Kö yün de dün ya ya gel di. Ýs tik lâl Har bin de sa vaþ tý, e sir düþ tü de Be di üz za man ýn hiz me ti ne gir di ve Ri sa le-i Nur un en ön de ge len ta le be le rin den bi ri ol du. Üs tad i le be ra ber Es ki þe hir, De niz li ve Af yon ha pis le rin de yat tý. Ö zel lik le Kur ân hat tý ný mu ha fa za ve ge le cek ne sil le re ak tar ma hu su sun da em sal siz hiz met ler de bu lun du. Be di üz za man ýn ta ri fi ü ze ri ne yaz dý ðý te va fuk lu Kur ân, bu gün halk a ra sýn da en çok be ðe ni len ler den bir ta ne si ol ma ö zel li ði ni ko ru yor. Hak ký Týð lý ( ) Ri sa le-i Nur un ilk ta le be le rin den dir. Hu lû sî Üstadýn Barla da kaldýðý ve birçok risalenin telif edildiði bu mekânýn nuranî havasý, koca çýnar aðacýnýn baþýnda Üstadýn tefekkürle geçirdiði zamanlarý da tahattur ettiriyor. Be yin ya kýn ar ka da þý dýr. Es ki þe hir Ha pis ha ne si nde Be di üz za man i le be ra ber yat tý. Lâ kin o ha pis gün le ri, ken di i fa de siy le, ha ya tý nýn en me sut gün le riy di. Be di üz za man o nun i çin þu i fa de le ri kul lan mýþ tý: Hak ký E fen di ye söy le ki, o da kar de þim Ab dül me cid ye rin de ken di ni an la sýn ve o nun va zi fe siy le mü kel lef ol du ðu nu bil sin. Kar de þim, þu gur bet, e sa ret, yal nýz lýk vah þe tin de Þeyh Mus ta fa, Hak ký E fen di, sen ve Hü se yin E fen di gi bi nur lu dost lar la ün si yet e dip te sel li bu lu yo rum. Mu ha cir Ha fýz Ah med ( ) Ma ca ris tan mu ha cir le rin den dir. Be di üz za man ýn med re se si nin bi ti þi ðin de ki Yo kuþ ba þý Mes ci di nin i ma mý i di. Üs ta dýn Bar la da kal dý ðý ilk e vin sa hi bi dir. Bar la ya a yak bas tý ðýn da, Üs tad yir mi gün ka dar o nun e vin de mi sa fir kal dý. Ha ný mý, i ki ký zý, oð lu ve da mat la rý i le bir lik te, Ri sa le-i Nur a ve Be di üz za man a bü yük hiz met ler de bu lun du. Be di üz za man, i ka met et mek ü ze re e vi ne gön de ril di ðin de ha ný mý na Al lah bi zim ba þý mý za bir dev let ku þu kon dur du de miþ ti. Sýd dýk Sü ley man Ker van cý ( ) Be di üz za man Bar la ya sür gün gön de ril di - ðin de, o nun hiz me ti ne ko þan ilk kah ra man lar dan dýr. Be di üz za man ýn hiz me ti ne gir di ðin de o tuz ya þýn da ve i ki kýz ço cu ðu ba ba sý i di. Ge çi mi ni, tar la sýn da ye tiþ tir di ði seb ze le ri sa ta rak sað lý yor du. Dü rüst lü ðüy le ta ný nan ve her kes ta ra fýn dan gü ve ni len bir kim sey di. Se kiz se ne bo yun ca Be di üz za man a ve Ri sa le-i Nur a fe da kâr ca hiz met ler de bu lun du. Sýd dýk ün va ný ný o na Be di üz za man ver di. An ka ra da ve fat et ti; Bar la Me zar lý ðý na def ne dil di. Þam lý Ha fýz Tev fik Gök su ( ) Üs kü dar da doð du. Ba ba sý Yüz ba þý Ha fýz Ve li Be yin va zi fe si do la yý sýy la yýl lar ca Þam da kal dý ðý i çin, Þam lý lâ ka býy la a nýl dý. Bar la da ki Çeþ ni gir Ca mi in de i mam ha tip lik yap tý. Be di üz za man bu ra ya sür gün o la rak gel di ðin de, o na ta le be ol du ve kâ tip lik yap tý. Ri sa le le rin ge rek ilk o la rak ya zýl ma sýn da, ge rek se ço ðal týl ma sýn da bü yük hiz met le ri geç ti. Es ki þe hir ve De niz li ha pis le rin de Be di üz za man i le be ra ber yat tý. Bar la da ve fat et ti ve Bar la me zar lý ðý na def ne dil di. Bed ret tin U þak lý gil (1920-) Öð ret men dir. Be di üz za man ýn ön de ge len ta le be le rin den Re fet Ba rut çu nun ü vey oð lu. Be di üz za man ta ra fýn dan da ma ne vî ev lât ka bul e dil di. Þu i fa de le ri Be di üz za man o nun i çin kul lan mýþ týr: Bed red din in kü çük lü ðüy le be ra ber, bü yük ta le be ler da i re si ne dâ hil et mi þim. O, kü çük le rin bü yü ðü dür. Ve in þa al lah Ce nâb-ý Hak o nun em sâ li ni ço ðalt sýn. Bed red din in va li de si ne du â e di yo rum. El bet te Bed red din in hüsnü ter bi ye sin de en mü him his se o nun dur. Çün kü o nun en bi rin ci üs ta dý o dur. Mus ta fa Ça vuþ (Gü venç) ( ) Ýs tik lâl Har bi ve Ça nak ka le ga zi si. Ha ya tý nýn on se kiz se ne si as ker lik te geç ti. Bar la yýl la rýn da Be di üz za man ýn ya kýn hiz me tin de bu lun du. Ha ri ka sa da ka ti i le Be di üz za man ýn ör nek gös ter di ði bir Ri sa le-i Nur Ta le be si i di Mus ta fa Ça vuþ. U zun za man ya ný na hiç bir zi ya ret çi ka bul et me ye cek ol sa, bu ka i de nin üç dört is tis na sýn dan bi ri Mus ta fa Ça vuþ o lur du: Kal ben ra hat sýz lý ðým do la yý sýy la, Kur ban Bay ra mý na ka dar Sü ley man E fen di, Þam lý Ha fýz Tev fik, Ab dul lah Ça vuþ ve Mus ta fa Ça vuþ tan baþ ka kim se yi ka bul et mi yo rum. Af fe der si niz, gü cen me yi niz. Ha fýz Ha lid Te kin ( ) Bar la lýy dý. Öð ret men ve i mam i di. Ri sa le-i Nur un te lif e dil di ði yýl lar da Be di üz za man ýn müs ved de kâ tip li ði ni yap tý. Be di üz za man on dan â hi ret kar de þim þek lin de söz e der. On Ye din ci Mek tup o lan Ço cuk Ta zi ye na me si, Ha fýz Ha lid in se kiz ya þýn da ki oð lu En ver in ö lü mü ü ze ri ne te lif e dil miþ tir. Bar la Lâ hi ka sý nda da Ha fýz Ha lid in Ri sa le-i Nur u ve Mü el li fi ni an la tan bir mek tu bu yer al mak ta dýr. Ab dul lah Ça vuþ (Ya va þer) ( ) Be di üz za man ýn Bar la da ki kom þu suy du. Yýl lar ca o nun en ya kýn hiz me tin de bu lu nan bir kaç ki þi den bi ri siy di. De niz li hap sin de de Be di üz za man i le bir lik te yat tý. Be di üz za man ýn mek tup la rýn da Ab dul lah Ça vuþ i le il gi li i fa de ler den, o nun, pek az kim se ye na sip o la cak bir þe kil de Sa id Nur sî ye ya kýn lý ðý nýn bu lun du ðu an la þýl mak ta dýr. Mu al lim Ah met Ga lip Kes kin ( ) Ý lim ve san at eh li, yük sek ruh lu bir zat i di. Di van sa hi biy di. Ay rý ca çe þit li e de bî e ser le ri var dý. Bar la da öð ret men lik yap tý. Be di üz za man i le be ra ber Es ki þe hir de mev kuf kal dý. Be di üz za man ýn Mu al lim Ah met Ga lip Bey hak kýn da ki söz le ri þöy le: Bu zat, sa dý ka ne ve tak dir kâ ra ne, ri sa le le rin teb yi zin de çok hiz met et ti ve hiç bir müþ kü lat kar þý sýn da za af gös ter me di. Ek ser gün ler de ge li yor du, ke mâl-i þevk le din li yor du ve is tin sah e di yor du. Ab dul lah Ku la ( ) Ýs lam köy lü bir Nur Pos ta cý sý i di. Ri sa le-i Nur un bü yük kýs mý nýn te lif e dil di ði Bar la dö ne min de, Be di üz za man i le yur dun çe þit li yer le rin de ki ta le be le ri a ra sýn da ha ber leþ me yi te min e den bah ti yar lar dan dý. O va la ra, dað la ra ak þam çök tü mü, o nun me sa i si baþ lar dý. Çan ta sý ný o mu zu na a tar, o dað se nin, bu te pe be nim, Bar la yo lu na ko yu lur du. Sa bah vak ti Üs ta dý na u la þýr, e ma net le ri tes lim e der, na ma zý ný o nun la be ra ber kýl dýk tan son ra is ti ra ha te çe ki lir di. Mü ba rek Sü ley man (Kö se) ( ) Çam dað la rýn da, in san lar dan u zak ta, u zun te fek kür ge ce le rin den bi rin de Be di üz za man a mi sa fir ol ma ar zu su düþ müþ tü Sü ley man ýn i çi ne. Bir te pe de ki a ða cýn dal la rý a ra sýn da bul duk la rý bir ek mek i çin Bu ek mek bi ze he lâl o lur mu? di ye sor ma sý ü ze ri ne Üs tad Vay mü ba rek vay! de miþ, on dan son ra da a dý Mü ba rek Sü ley man o la rak kal mýþ tý.

12 12 Ý LAN Y Dosya No: 2011 / 2974 Talimat Bir borçtan dolayý hacizli bulunan, Tapu Kaydý : Ýstanbul ili, Üskü dar il çe si, Bul gur lu Ma hal le si, 1985 A da, 8 Par - sel, m 2 mik tar lý 22/120 Ar sa paylý Bodrum Kat (1) nolu daire Özellikleri : Ýstanbul ili, Üs kü dar il çe si, Bul gur lu ma hal le si A da (1985), Par sel (8) no lu ta þýn maz ü ze rin de ki, ma hal len, Cum hu ri yet ma hal le si, At ma ca lar so kak, nu - ma ra (3) de ki Kar deþ ler A part ma ný, Bod rum kat (3) no lu da i re dir. Par sel ü ze rin de yak - la þýk on beþ yýl ön ce in þa e di len, bod rum kat, ze min kat, üç nor mal ve ça tý kat lý, be to - nar me kar gir bir bi na var dýr. Bi na nýn bod rum kat a la nýn da bir a det da i re var dýr. Bod rum kat (1) no lu da i re gi riþ ho lü, üç o da, mut fak, ban yo, tu va let ma hal le ri bu lun mak ta ve yak la þýk m 2 a lan lý dýr. Bi na nýn in þa sýn da stan dart ol du ðu ka bul e di len mal ze me - ler kul la nýl mýþ týr. Müs ta kil sis tem li ka lo ri fer li ý sýn ma tü rün de dir. Bi na dýþ tan btb mal - ze mey le kap lan mýþ týr. Be le di ye alt ya pý hiz met le ri nin bu lun du ðu ve u la þým im kâ ný o - lum lu ö zel lik te ki par sel dir. Ýmar Durumu : Üskü dar Be le di ye Baþ kan lý ðý nýn ta rih li ve 2011/5476 sa yý lý ya zý la rýn da, Üs kü dar, Bul gur lu ma hal le si, Paf ta (22/120), A da (1985), Par sel (8) nu ma ra lý ta þýn maz i le a la ka lý, i mar du ru mu bil gi le ri ne gö re; tas dik ta rih li 1/1000 öl çek li, Bulgurlu-Kýsýklý Uygulama Ýmar Planýnda kýsmen, H=12,50 m. (4 kat), TAKS: 0,45, ikiz yapýlanma ile konut alanýnda kalmaktadýr. Deðeri : ,00 TL Yalnýz : Seksen bin Lira Satýþ Saati : Açýk artýrma suretiyle satýlarak paraya çevrilecektir. Satýþ Þartlarý: 1- Satýþ Sa lý gü nü yu ka rý da ya zý lý sa at ler a ra sýn da Üs kü dar 6. Ýc ra Mü dür - lü ðün de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me ti nin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar ver sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar ti i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tiy le Cu ma gü nü yu ka rý da ya zý lý sa at ler a ra sýn da Üs kü dar 6. Ýc ra Mü dür lü ðün de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me - miþ se ta þýn maz en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri - len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþtirak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de TL pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar bir ban ka nýn ke sin ve sü re siz (Dos ya nu ma ra sý be lir ti le - rek) te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi, ta pu sa tým har cý, bi rik miþ em - lak ver gi le ri sa týþ be de lin den ö de ne cek tir. Dam ga res mi, KDV, ta pu a lým har cý i le tah li - ye ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it o la cak týr. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ýhaleye katýlýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartna me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin Ýc ra Mü dür lü ðü müz - de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý la ra bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþtirak edenle rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/2974 Ta li mat sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i le sa týþ i la ný nýn teb lið e di le me yen a la ka dar la ra teb lið ye ri ne kâ im o la ca ðý teb lið ve i lan o lu nur (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: ÜSKÜDAR 6. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar DOSYA NO: 2012/556 Tal. Satýlmasýna Karar verilen Taþýnmazýn Cinsi ve özellikleri : TAPU KAYDI : Ýstanbul ili, Gaziosmanpaþa ilçesi, Küçükköy mah., 2984 ada, 55 Parsel, 740,00 m 2 yüzölçümlü, Arsa vasýflý tamamý borçluya ait taþýnmazdýr. NÝTELÝKLERÝ : Gaziosmanpaþa ilçesi, Karadeniz Mahallesi, 3/4 Pafta, 2984 ada, 55 Parsel, 1138 sk. No: 85 Kapý sayýlý yer olup, 1165 sk. Kösesinde olduðu, parsel üzerinde yýkýlmýþ bina kalýntýlarý olduðu, parselin tamamýnýn 740,00 m 2 olup, karþýsýnda park bulunduðu, Cephe aldýðý, yollarda belediye alt yapý hizmetlerinin bulunduðu anlaþýlmýþtýr. ÝMAR DURUMU : Gaziosmanpaþa Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðünün 09/04/2012 tarih ve /6343 sayýlý yazýlarýna göre: Gaziosmanpaþa ilçesi, Küçükköy, 3/4 Pafta 2984 ada, 55 Parsel, 07/08/2006 tasdik tarihli ve 1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama Ýmar planýnda Bitiþik nizam 4 Katlý (H: m) konut alanýnda kalmakta olduðu belirtilmiþtir. KIYMETÝ : ,00 TL Birinci Satýþ günü: Saatleri arasýnda Ýkinci Satýþ günü : Saatleri arasýnda Gaziosmanpaþa 4. Ýcra Müdürlüðü Adresinde Açýk artýrma suretiyle yapýla cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i - ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la Yu ka rý da ya zý lý yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr - ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le - cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun - dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2)- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetin % 20'si nispetinde nakit pey akçesi vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Satýþtan Mütevellit Binde 4,95 ihale damga resmi, KDV ile ½ tapu harç ve masraflarý Alýcýya, 100,00 TL için Yüzde 0,02 aþan kýsým için Yüzde 0,01 Tellaliye resmi satýcý (borçluya) ait olacaktýr. Birikmiþ vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3)- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak tir de hak larý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4)- Ýha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5)- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði taktirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6)- Satýþa iþ ti rak e den le rin Þart na me yi gör müþ ve mün de re cat ýný ka bul et miþ sa yý - la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur (Ýc. Ýfl. K. 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Yö net me lik Ör nek No: 27 Ad la rý na teb li gat ya pý la ma yan ilgililere gazete ilaný tebligat yerine geçerlidir. B: GAZÝOSMANPAÞA 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar Dosya No: 2008 / 412 TAL. Örnek No: 27* Ýþ bu ilan Ý.Ý.K' nun 127. mad de si ge re ðin ce, ta pu da ad re si bu lun ma yan, Ta pu da is mi tam ol ma yan ve ya ta pu da ka yýt lý ad re sin de bu lu na ma yan ve ad li teb li ga tý i a de e di len, teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb lið ye ri ne ka im o lu nur. Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: TAPU KAYDI : Yalova ili, Termal Ýlçesi, Akköy Köyü, Kavacýk mevkii, pafta: 10, parsel: 295'de (295 parsel ifraz görmekle 2979 ve 2980 nolu iki ayrý parsele dönüþmüþtür.), (Yalova-Çýnarcýk karayolu, Þahin Tepesi civarý, bila no) kain m 2 yüzölçümlü tarla vasýflý taþýnmaz, borçlu adýna kayýtlý olup, satýþa çýkartýlmýþtýr. Üzerinde Ýpotek ve haciz þerhi mevcuttur. ÝMAR DURUMU : Termal Belediye Baþkanlýðý 28/04/2008 tarihli yazýsý ve imar plan örneðinde; taþýnmazýn 1/1000 ölçekli uygulama imar planýnda olduðunu, yola terki yapýldýktan sonra, Ayrýk Nizam 2 kat (TAKS: KAKS: 0.40) imar durumlu olduðunu bildirmiþtir.. HALÝHAZIR DURUMU : Satýþa çýkartýlan Taþýnmaz boþ durumda, Termal-Koruköy- Çýnarcýk karayoluna cepheli, bir kýsmýndan karayolu geçmekte, Þahin tepesi mevkiinde ve geliþme sahasý içerisinde, Yalova il merkezine yaklaþýk 4-5 km mesafe içerisinde, köy yerleþik alan dýþýnda, alt yapýsý olmayan, (çok yakýnýnda yapýlaþmalar nedeni ile alt yapý tesislerine çok yakýn), kuzey-güney istikametinde eðimli topografik yapýlý, Marmara Denizi manzaralý, ulaþýmý kolay bir mevkidedir. DEÐERÝ : Takdir olunan deðeri: TL. dir. Satýþ þartlarý: 1- Satýþ 27/08/2012 günü saat 14.40'dan, 14.50'ye kadar YALOVA 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ KAPI ÖNÜ ( KORÝDOR) DA ; açýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr - ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tý i le 06/09/2012 gü nü Ay ný yer de ve ay ný sa at te i - kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da tah min e di len de ðe rin % 40'ýný, rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le olunur. 2- Artýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri lâ zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Dam ga ver gi si, KDV., ta pu a lým sa tým harç ve mas raf la rý i le gay ri men ku lun sa týl ma sý ha lin de tah li ye si ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve Tel la li ye res mi, Sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahibi a la cak lý lar la di ðer il gili le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler de (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ bedeli he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu - nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin - den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilân ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin Yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilân olunur. 26/06/2012 (ÝÝK m. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. B: T. C. YALOVA 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar ORTA KARADENÝZ BÖLGE TOPLANTISINA DÂVET Orta Karadeniz Bölgesi, Bölge Toplantýsý ve Yayýn Komisyonu Toplantýsý 15 Temmuz 2012 Pazar Günü Saat: 9.00'da ORDU'da yapýlacaktýr. Bölge Meþveret Üyeleri ve Gazete Temsilcileri dâvetlidir. Ýrtibat Telefonlarý: Turan ERKÝT: (0505) Kasým MÜEZZÝNOÐLU: (0505) TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz Ali Sadýk ve Kudret Sadýk'ýn oðlu Mustafa Beyin ve Zeynep Hanýmefendinin 2 aylýk çocuklarý Zeynep'in vefatýný teessürle öðrendik. Küçük yavruya Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ödemiþ Yeni Asya Okuyucularý npamukkale Üniversitesi Öðrenci Kimlik Kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Havva Özdemir n tarihli A / seri numaralý Bir Cilt Fatura Koçaným kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Murat Aslan ZAYÝ DOSYA NO: 2012/2185 Tal. Satýlmasýna Karar verilen Taþýnmazýn Cinsi ve özellikleri TAPU KAYDI : Ýstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Mimarsinan köyü, 3500 parselde kayýtlý, 30/5100 arsa paylý, C blok, 4. kat, 19 baðýmsýz bölüm nolu mesken NÝTELÝKLERÝ : Satýþa konu taþýnmaz adres olarak Büyükçekmece, Mimarsinan, Ayça Sokak, Þirin Sokak ve Durmaz Sokaklar arasýnda, 1/C dýþ kapý numaralý C blok, 4. kat, 19 baðýmsýz bölüm meskenin tamamýdýr. Taþýnmazýn mahallinde ve tasdikli projesi üzerinde yapýlan tetkikte, tamamý 8.697,00 m 2 a la na sa hip ve ü ze rin de beþ blok bu - lu nan, C blo ðu in þa a tý ta mam lan mýþ an cak ke þif ta ri hi i ti ba riy le is kan e dil me yen ve Ay ça So kak cep he sin de bu lu nan, bod rum kat+ze min kat+6 nor mal kat+çek me kat tan mü te þek kil, B.A.K. Tarz da, blok ni zam da, 2. sý nýf mal ze me ve iþ çi lik ka li te si i le in þa e - dil miþ, kat la rýn da dör der da i re li a na bi na da yer a lan 19 ba ðým sýz bö lüm nu ma ra lý da i re tas dik li pro je si ne gö re an tre, sa lon, mut fak, ko ri dor, üç o da, ban yo, WC ve bal kon ma - hal le rin den i ba ret, dýþ öl çü le ri i ti ba riy le 125 m 2 brüt a lan lý dýr. Da i re de pen ce re doð ra - ma la rý PVC doð ra ma ve ý sý cam lý, bi na da hi lin de e lek trik, sýh hi te si sat, do ðal gaz te si sa - tý i le a san sör mev cut tur. Sa tý þa ko nu da i re bu lun du ðu ko num i ti ba riy le alt ve üst ya pý - sý ta mam lan mýþ, her tür lü be le di ye ve sos yal im kân lar dan is ti fa de e de cek ko num da ci va rýn ta lep gö ren ko nut a la nýn da yer al mak ta dýr. Dos ya sýn da ta þýn ma zýn bu lun du ðu bi na nýn res mi mev cut tur. Ta þýn ma zýn ta pu kay dýn da Bo ða zi çi E lek trik Da ðý tým A.Þ. Le hi ne 99 yýl lý ðý na ki ra þer hi mev cut tur. ÝMAR DURUMU : Dosya sýn da mev cut Bü yük çek me ce Be le di ye Baþk.Ý mar ve Þe hir ci - lik Müd'nün ta rih ve sa yý lý ya zý sý i le Bü yük çek me ce, Mi mar si nan Mer - kez Mah., 3500 par se lin, o nay ta rih li, 1/1000 öl çek li Mi mar si nan Re viz yor Ý - mar Pla nýn da; blok ni zam, 4 kat lý, E: 1,40 ko nut a la ný o la rak ay rýl dý ðý bil di ril miþ tir. KIYMETÝ : ,00 TL Birinci Satýþ günü: 03/09/ :10-16:20 Saatleri arasýnda Ýkinci Satýþ günü : 13/09/ :10-16:20 Saatleri arasýnda Büyükçekmece 2. Ýcra Müdürlüðü Adresinde 1)- Açýk artýrma suretiyle ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i - le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la Yu ka rý da ya zý lý yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Ý kin ci ar - týr ma nýn res mi ta ti le rast la ma sý ha lin de ta ti lin bi ti mi ni iz le yen ilk iþ gü nü ay ný yer de ve ay ný sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di - le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be - de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta - le bi dü þe cek tir. 2)- Artýrmaya iþtirak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de na kit ve ya bu mik tar ka dar bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Sa týþ tan kay - nak la nan % 1 KDV ve Bin de 4,95 o ra nýn da i ha le ka rar dam ga ver gi si i le ½ ta pu harç ve mas raf la rý A lý cý ya, 100,00 TL i çin Yüz de 2 a þan ký sým i çin Yüz de 1 Tel la li ye res mi sa tý cý (borç lu ya) a it o la cak týr. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3)- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4)- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya tý rma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5)- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði taktirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6)- Satý þa iþ ti rak e den le rin Þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý - la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 10/07/2012 (Ýc. Ýfl.K. 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Ad la rý na teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re ga ze te i la ný teb li gat ye ri ne ge çer li dir. B: BÜYÜKÇEKMECE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar Dosya No: 2012/1198 Esas. Örnek No: 27 ÝÝK.NUN 133.MAD.SÝNE GÖRE GAYRÝMENKUL SATIÞ ÝLANI Borçluya ait ve bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda tapu kaydýnda cinsi, evsafý, kýymeti ile önemli özellikleri ile satýþ þartlarý belirtilen Þiþli ilçesi, Bozkurt Mahallesi, 1307 ada, 5 parselde kayýtlý 74,62 m 2 arsa taþýnmazýn, 6 parselde kayýtlý 83,23 m 2 arsa taþýnmazýn, ½'þer paylarý Ýstanbul 10. icra Müdürlüðü kaleminde açýk arttýrma suretiyle satýlarak paraya çevrilecektir. ÝMAR DURUMU : Dosyamýzda mevcut imar yazýsýna göre 218 pafta, 1307 ada, 5 ve 6 parselin tamamý yolda kalmaktadýr. Ayrýntýlý imar durumu dosyasýnda mevcuttur. TAÞINMAZIN HALÝ HAZIR DURUMU ve EVSAFI: 5, 6,7, 8, 9, 10, 11 parsellerin yola terk edilen kýsýmlarý dýþýnda kalan 230,50 m 2 lik kesim ile 45 ve 46 parsellere müteþekken Dolapdere Cd. si üzerinde 155 kapý nolu bina yapýlmýþtýr. Bina iki katlý kargir yapý olup, 155/ A- B- C- D- F- E kapý nolu asma katlý dükkândýr. Dükkânlarýn zemini karo mozaik ve duvarlarýn sýva üzeri badana kaplýdýr. Binada elektrik, temiz su ve pis su tesisatý vardýr. Çatýsý Kiremit kaplýdýr. Dýþ cephesi sýva üzeri badana kaplýdýr. Bina bakýmsýz ve eski yapýdýr. TAKDÝR EDÝLEN DEÐER, ÝHALENÝN YAPILACAÐI YER, GÜN ve SAAT : 1- Þiþli ilçesi, Bozkurt Mahallesi, 1307 ada, 5 parselde kayýtlý 74,62 m 2 arsa taþýnmazýn ½ payý TL bedelle Saat: 10:00-10:10 arasýnda; 2- Þiþli Ýlçesi, Bozkurt Mahallesi, 1307 ada, 6 parselde kayýtlý 83,23 m 2 arsa taþýnmazýn ½ payý TL bedelle Saat: 10:20-10:30 arasýnda; SATIÞ ÞARTLARI: Yukarýda açýk tapu kaydý, imar ve halihazýr durumu ve kýymeti belirtilen taþýnmazlarýn; Satýþ Ýstanbul 10. Ýcra Müdürlüðünde günü her taþýnmaz için karþýlarýnda yazan saatler arasýnda a- Satýþ yukarýda tayin edilen gün, yer ve sa at le ri a ra sýn da a çýk ar týr ma su re tiy le ya - pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le en çok ar tý ra na i ha le o lu na cak týr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa Ý ÝK 133.Mad de si ge re ði i kin ci a çýk ar týr ma ya pýl ma ya cak týr. Böy le be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. b- Artýrmaya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin ve a la ca ða mah su ben iþ ti - rak e de cek le rin ken din den ön ce ki sý ra da bu lu nan a la cak lý la rýn a la ca ðý nýn, (mu ham men de ðe rin % 20'siy le sý nýr lý o la rak) % 20'si nis pe tin de pey ak çe si (Ya ban cý pa ra ku run da gün lük de ði þim ler ol ma sý ve 508 SK'un 1. mad de si ne gö re " dö viz te mi nat o la rak ka bul e di le me ye ce ðin den na kit Türk pa ra sý a lý na cak týr) ve ya bu mik tar ka dar Mil li bir ban - kanýn ÞARTSIZ- SÜRESÝZ ve KESÝN TEMÝNAT MEKTUBU'nu vermeleri lazýmdýr. c- Satýþ peþin para ile yapýlacaktýr. Alýcýya talep ederse 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihale ye i ti raz va ki ol ma sý ha lin de da hi, (a la ca ðý na te ka bül e den sa týþ be de li ni müþ te ri sý fa týy la ö de mek te im ti na su re tiy le a la cak lý ya i ha le ya pýl ma mýþ ol ma - sý þar tý i le) sa týþ be de li nak ten ic ra vez ne si ne ya tý rý lýr. (md. 134/4) Tel la li ye res mi, i ha le pu lu, ta pu harç ve mas raf la rý i le KDV, (% 18 o la rak müþ te ri den tah sil e di lir) tah li ye ve tem sil gi der le ri ön ce lik le müþ te ri ta ra fýn dan ö de nir. Bi rik miþ Em lak ver gi si ce za la rý ve fe ri le ri i le tel la li ye ve ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den müþ te ri ye i a de e di lir. d- Ýhaleye iþtirak edenlerin icra sa týþ dos ya sý, ta pu kay dý, þart na me, i lan ve teb li gat - la rý in ce le mek su re tiy le i ha le ye ka týl dý ðý ný ka bul et ti ði, Sa tý la cak ta þýn ma zýn Ta pu kay dýn da var sa; ta þýn ma zýn bü tün le yi ci par ça la rý nýn (MK md.684, 862), ta þýn ma zýn ek len ti le ri nin (MK md. 686, 862), hu ku ki se me re le ri nin (MK md. 879), ta þýn ma zýn bir - leþ ti ril me si du ru mu nun (MK md. 859) Ý ÝK 128. md. Gö re Ta þýn ma zý mü kel le fi yet le ri nin (Ýn ti fa hak ký MK md. 794 o tur ma hak ký MK md. 823 üst hak ký MK md. 834 kay nak hak ký MK md. 837, ir ti fak hak la rý MK md. 838, Kay di ha yat la ö lün ce ye ka dar bak ma ak di BK md. 507)... mü kel le fi yet le ri na za ra al dý ðý ka bul e di lir. e- Uygulamada rehin bedelinin ödemesinde ve alacaða mahsuben satýþta ÝÝK md. Emredici hükmüne raðmen sýra cetveli düzenlenmemekte olduðundan; taþýnmaz üzerinde haciz ipotek satýþ vaadi vesair haklarý olan ilgililerin ihaleyi takip ederek satýþ tarihinden itibaren yedi gün içinde, ÝÝK md. 100, 151 ve sayýlý S.S. Kurumu K. Md Bað-Kur K yasasý md sayýlý KDV Kanunun 55. Amme Alacaðýnýn Tahsili Hakkýndaki Kanun md. 21 K 766, 789, 777/2, 796/1, ÝÝK 83/c-2, 100, 142/1, 151, mad de le ri ne gö re sý ra ve a la ca ðýn as lý na yö ne lik þi kâ yet ve i ti raz da va hak - la rý ný kul lan ma la rý ve ic ra dos ya sý na da va aç týk la rý na da ir der ke nar ib raz et me le ri ge re kir. f- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký lýr. g- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca sa týþ be de li ni ya týr ma sý i çin ve ri len 10 gün so - nun dan i ti ba ren te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te - mer rüt fa i zi ve ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. h- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Ýcra Dairesinde açýk olup, tebligat pul masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir nüshasý gönderilebilir. ý- Satýþa iþti rak e den le rin þart na me yi gör müþ, i çe ri ði ni ve þart la rý ný ka bul et miþ sa - yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür - lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. j- Satýþ i la ný il gi li le rin ta pu kay dýn da ya zý lý ad res le ri ne teb li ðe gön de ril miþ o lup, ad res te teb li gat ya pý la ma ma sý ha lin de ve ya ad res le ri bi lin me yen ler i çin de iþ bu sa týþ i la ný nýn Ý LA NEN TEB LÝ GAT ye ri ne ka im o la ca ðý ilan o lu nur. Ad re si ta pu da ka yýt lý ol ma yan a la ka dar lar i çin ay rý - ca ad res tah ki ki ya pýl ma ya cak týr.) (ÝÝK. 126) B: T. C. ÝSTANBUL 10. (TAÞINMAZ SATIÞ) ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN Resmi Ýlanlar Dosya No: 2011/1243 TALÝMAT. Taþýnýr Hükmündeki Geminin Açýk Artýrma Ýlaný Bir borçtan dolayý rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymeti yazýlý M/T STAR 1 isimli, ÝMO numaralý gemi satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 20/07/2012 CUMA saat :45 arasýnda KARAMÜRSEL ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDE yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 25/07/2012 ÇARÞAMBA günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. Artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacakla rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun - dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, sa tý þa iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin % 20'si ka dar Mil li Ban ka lar dan a lýn mýþ ke - sin te mi nat mek tu bu ve ya nak di te mi nat ver me le ri ge rek mek te dir. Yurt i çi ve yurt dý - þýn da bu lu nan yer li ve ya ban cý tüm ger çek ve tü zel ki þi ler i ha le ye ka tý la bi le cek tir. Ge - mi nin ya ban cý uy ruk lu ger çek ve ya tü zel ki þi le re sa tý þý nýn ya pýl ma sý ha lin de, ya ban cý a - lý cý dan ge mi nin yurt dý þý e di lin ce ye ka dar KDV mik ta rý ka dar te mi nat a lý na cak ve ma lýn yurt dý þý e dil me si i le il gi li tüm iþ lem ler ve i zin ler a lý cý ta ra fýn dan ve a dý na ya pý la cak týr. Yur da it ha li ha lin de ge mi nin sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak KDV, dam ga res mi ve tel - la li ye nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma - la rý. Ge mi yi gör mek is te yen le rin bi rin ci sa týþ gü nün den bir gün ön ce 19/07/2012 gü nü sa at 14:00'da ge mi nin bu lun du ðu yer de ge zi lip gö rül mek ü ze re Mü dür lü ðü müz de ha - zýr bu lun ma la rý ge rek ti ði i lan o lu nur. 26/06/2012 Deðeri (TL) Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) TL 1 adet GEMÝ ADI: M/T STAR 1, ÝMO NUMARASI: , BAYRAÐI: MALTA, ÇAÐRI ÝÞARETÝ: 9HDX8, GEMÝNÝN TÝPÝ: KÝMYASAL/ YAÐ ÜRÜN TANKERÝ - ÝNÞA YILI: 2003, BOY(LOA): 113 m, GENÝÞLÝK (BREADTH): 16 m, SU ÇEKÝMÝ (Draft): 5 m, MMSI: , Kaydedilen Hýz: (Ençok / Ortalama): 12,8/11,4 Knots, GROS TONAJII : 4430 ton, TAÞIMA KAPASÝTESÝ DWT: 6753 ton, Class (Klas) Bureau Veritas (BV I + HULL MACH OIL TANKER /CHEMÝCAL, ESP, UNRESTICTED NAVIGATÝON, AUT-UMS, CLEANSHIP, AVM-APS, MON-SHAFT, INWWATER SURVEY, CARGO CONTROL, IG) B: T. C. KARAMÜRSEL ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Resmi Ýlanlar

13 ENSTÝTÜ 13 Hazýrlayan: e-posta: Va hi di yet - E ha di yet ÞU KÂÝNAT DENEN MEÞHERGÂH-I ÝLÂHÎ'DE VAHÝDÝYET ÝÇÝNDE EHADÝYET TECELLÎSÝ ÞEKLÝNDE ÝFADE EDÝLEBÝLECEK BÝR HAYAT AKIP GÝTMEKTEDÝR. EVET, CENÂB-I HAK ÞU ÂLEMDE ÝCRAATINI HEM ÖYLE MÜKEMMEL BÝR TARZDA, HEM DE ÖYLE PERDELÝ BÝR ORTAMDA UYGULAMAK- TADIR KÝ, GÖREN GÖZLERE MAÞAALLAH DEDÝRTÝR. Ýn san ve kâ i nat sü rek li bir ye ni len me ve de ði þim i çin de. A ma bu de ði þim ve ye ni len me ay ný za man da bir devr-i da im hâ li ni de be ra be rin de ge ti ri yor. Zi ra her ge len ye ni gün, her ne ka dar ye ni ol sa da as lýn da tak vim he sa bý na gö re yýl la rýn ve gün le rin tek ra rýn dan i ba ret. Ta rih ve ta ri hî o lay lar bi le ço ðu kez tek rar e di yor, e di yor ki ge rek fert ler, ge rek se mil let ler ay ný ha ta la rý tek rar la mak tan çe kin sin ler. Kü çük, fa kat ö nem li bir fark var ki, ya þa nan tek rar lar da as lýn da ken di i çin de bir bi rin den çok fark lý ve çok de ði þik te za hür ler gös te re bi li yor. Çün kü o lay lar tek rar gi bi gö zük se de, ya þa nan lar ay ný gi bi zan ne dil se de, as lýn da o la yý ya þa yan lar ve ya þa nan ta ri hin fark lý ol ma sý gi bi ba zý de tay lar i þin ren gi nin de ðiþ me si ni sað lar. E vet, þu kâ i nat de nen meþ her gâh-ý Ý lâ hî de Va hi di yet i çin de E ha di yet te cel lî si þek lin de i fa de e di le bi le cek bir ha yat a kýp git mek te dir. E vet, Ce nâb-ý Hak þu â lem de ic ra a tý ný hem öy le mü kem mel bir tarz da, hem de öy le per de li bir or tam da uy gu la mak ta dýr ki, gö ren göz le re ma þa al lah de dir tir. Pe ki, ne dir bu Va hi di yet i çin de E ha di yet ko nu su? Bi lin di ði ü ze re E had ve Va hid, Al lah ýn hem bi rer is mi hem de sý fa tý dýr ve her i ki si de tek ve bir an lam la rý ný ta þý mak ta dýr lar. Bu i ki Es ma-i Ý lâ hi ye, Al lah ýn kâ i nat ta ki fa a li yet le ri ni a çýk la mak ta kul la ný la bi le cek çok þü mul lü ve kap sam lý mâ nâ lar ih ti va e der ler. Biz bu ra da bu i sim le rin ko nu mu za ba kan yön le ri i le ta þý dýk la rý mâ nâ yý kul la na ca ðýz, ya ni E had ve Va hid i sim le ri nin kâ i nat ta var o lan tek rar lar ve ben zer lik ler i çin de ki yer le ri ni ve de ði þim-ye ni len me i çe ri sin de ki fonk si yon la rý ný tes bit et me ye ça lý þa ca ðýz. E vet, in san sa hip ol du ðu ve ya da ha doð ru su ken di si ne ve ri len hu su si yet ler ge re ði pek çok is me â yi ne lik et me vas fý na sa hip ol du ðu gi bi, in san lýk â le mi o la rak da Es ma-i Ý lâ hi ye ye â yi ne dar lýk vas fý ný ta þý mak ta dýr. Bu nu þöy le a çýk la ya lým: Ýn san lýk â le mi in san lýk nok ta sýn da ge nel o la rak Va hi di yet i gös te rir ken; her in san ken di i çin de fark lý bi rer â lem ve ay rý bir ruh sa hi bi ol du ðu i çin, ferd ba zýn da E ha di ye te i þa ret e der. Þöy le bir ör nek le ko nu yu ak la yat kýn ha le ge tir me ye ça lý þa lým: Bü tün in san lar dýþ gö rün tü i ti ba riy le, ya ni or gan la rý mý zýn ay ný yer de ol ma sý nok ta sýn dan ba kýn ca bir bi ri ne ben ze mek te dir. Me se lâ göz, kaþ, ku lak, saç, bu run vs. bü tün u zuv la rý mýz her kes i çin ay ný yer de dir, ya ni ka fa mýz da dýr ve bu a çý dan bü tün in san lar bir bi ri ne ben ze mek te dir. A ma hiç bir in san si ma o la rak bir bi ri ne ben ze mez. Hat ta or gan lar da bi le fark lý lýk lar var dýr, me se lâ göz ler ve göz le rin ba ký þý bi le fark lý dýr. Ýþ te bu or tak ben zer li ðe Va hi di yet, ben zer lik i çin de ben ze me mez li ðe de E ha di yet te cel li si de nir. Ýþ te Va hi di yet i çin de E ha di yet bu dur. Ay ný du ru mu par mak iz le ri i le de ör nek len di re bi lir si niz. Bu ra ya ka dar eþ ya da ki Va hi di yet i çin de E ha di yet te cel li si ni an lat ma ya ça lýþ týk, ay ný te cel lî ha di se ler-o lay lar i çin de ge çer li dir. Kâ i nat ta ki o lay lar da da bu þe kil de ben zer lik ve fark lý lýk lar var dýr. Þu müm ki nat â le min de bir eþ ya, bir de ha di se ler var dýr. Ya ni eþ ya ve eþ ya nýn ha ki ka ti, bir de ha di se ler ve ha di se le rin ha ki ka ti var dýr. Ha di se de di ði miz þey eþ ya nýn za man i çin de ki hal le ri dir, ge çir di ði de ði þim ler dir, ya þa dýk la rý dýr. Eþ ya üç bo yut lu dün ya yý an la týr i se, ha di se ler dör dün cü bo yut o lan za ma ný ta ným la mak ta dýr. Bu ra da ki eþ ya ke li me si, bü tün nes ne ler ve var lýk la rý, ya ni var o lan her þe yi ta ným la - mak ta dýr. U sûl-u ke lâm da im kân ve hu dus tâ bir e di len i ki ta ným var dýr. Bun lar dan im kân ke li me si i le bir var lý ðýn var lýk ve ya yok lu ðu ta rif e di lir ken, hu dus (hâ dis) ke li me si i le o im kân da i re sin de o lan var lý ðýn ya þa dýk la rý, hâl ve ta výr la rý i fa de e dil mek te dir. Ýþ te hâ di se ler sü rek li bir de ði þim ve ge li þim gös ter mek te dir. Þu nu da be lirt mek lâ zým dýr ki, za man de di ði miz sü reç düz bir hat gi bi git me mek te; bi lâ kis sü rek li de ve ran i çin de do lan mak ta dýr. Bu nok ta da bu gün bi ri le ri ne bay ram i se, ya rýn ö te ki le rin bay ra mý dýr. Bu gün yer ler de sü rü nen ler, ya rýn zir ve le ri tu ta bi lir ler. Bu de ve ran i çe ri sin de hâ di se ler sü rek li ye ni len mek te, de ðiþ mek te dir. A ma bu de ði þim yu ka rý da bah set ti ði miz þe kil de ben zer lik ler i çin de ben ze mez lik ler le ce re yan et mek te dir. Ýn san lýk ta rih bo yun ca ay ný tarz eþ ya la ra ih ti yaç duy muþ, a ma fark lý eþ ya la rý kul lan mak du ru mun da kal mýþ týr. Ya ni za man ve ze mi nin de ðiþ me si so nu cu ben zer, a ma ay ný ol ma yan eþ ya la rý kul lan mýþ týr. Ya ni ih ti yaç lar ay ný o lup, ih ti yaç la rýn gi de ril me si za ma na ve ze mi ne gö re de ðiþ mek te dir. Me se lâ, her ke sin ye me-iç me ye ih ti ya cý var dýr. Es ki ler tar ha na çor ba sý ný baþ tâ cý ya par ken biz ler gü nü müz de çay i çi yo ruz. Sü rek li de ði þi min ol ma sý ge liþ me nin ve te kâ mül et me nin bir so nu cu dur. Ve bu has let, in sa noð lu nun ve mev cu da týn en ba riz a lâ me ti dir. A lâ met-i fa ri ka mýz o lan bu du ru mu, Be di üz za man Haz ret le ri Ri sa le-i Nur Kül li ya tý nda þöy le i fa de et mek te dir: Ýn san bu dün ya ya ta al lüm i le te kem mül et mek i çin gön de ril miþ tir. Ve bu de ði þim Ce nâb-ý Hakk ýn in þâ et me si nin, in þa fi i li nin bir te cel li si dir. Za ten in sa nýn da en ö nem li a yýrt e di ci ö zel li ði Es mâ ya te cel li gâh ol mak þek lin de ta rif e di le bi le cek o lan bu du rum ol sa ge rek tir. 7. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 4. Ma sa So nuç Bil di ri si Yar dým laþ ma, da ya nýþ ma ve me de ni yet Ýn san lý ðýn ilk dö nem le rin den i ti ba ren dün ya da pek çok me de ni yet ku rul muþ tur. Bu me de ni yet le rin muh te va la rý ve te za hür le ri fark lý ö zel lik ler gös ter miþ; ba zý me de ni yet ler ba rýþ, kar deþ lik, da ya nýþ ma ve yar dým laþ ma yý e sas a la rak, in sa ný hu zur lu ve mut lu et me ye ça lý þýr ken, ba zý la rý da zu lüm ve ça týþ ma ü ret miþ ler dir. Sa id Nur sî, me de ni yet le ri de ðer len di rir ken, in san lý ðýn mad dî ve ma ne vî sa a de ti ne ne öl çü de kat ký da bu lun du ðu a çý sýn dan e le al mýþ týr. Dört a sýr dan bu ya na ba þat o lan Ba tý me de ni ye ti nin in san lý ðýn an cak yüz de yir mi si ne, o da an cak ya lan cý bir sa a det ver di ði ni, bu na kar þý lýk yüz de sek se ni ne sý kýn tý ve zu lüm ya þat tý ðý ný be lirt miþ, in san o nu ru na uy gun bir me de ni ye tin, in san lý ðýn ta ma mý ný, en a zýn dan ek se ri ye ti ni mut lu et me si ge rek ti ði ni vur gu la mýþ týr. Sa id Nur sî nin, in san lý ðý mut lu e de bi le cek bir me de ni yet o la rak sun du ðu Kur ân me de ni ye ti, kay na ðý ný Kur âný Ke rim ve ha dis-i þe rif ler den a lan il ke ler ve bu il ke le rin pra tik te za hür le rin den o luþ mak ta dýr. Kur ân me de ni ye ti, ha ya tý bir yar dým laþ ma ve da ya nýþ ma o la rak gö re rek, ça týþ ma e ði lim le ri ni yok et me ye ça lýþ mýþ týr. Bu me de ni yet yar dým laþ ma yý ha yat bi çi mi hâ li ne ge tir mek i çin, ba zý pra tik le ri vaz e der ken, ba zý la rý ný da ya sak la mýþ týr. Kur ân me de ni ye ti nin in san lý ðý yar dým laþ ma ve da ya nýþ ma a çý sýn dan hu zur ve kar deþ li ðe gö tü ren il ke le rin den en ö nem li si hiç kuþ ku suz ze kât uy gu la ma sý dýr. Bu uy gu la ma i le fa kir ve zen gin a ra sýn da ki fark lý lý ðýn de rin leþ me si ön le ne rek, fer dî ve sos yal hu zu run sað lan ma sý he def len miþ tir. Ýs lâm ta ri hin de gö rül dü ðü gi bi, bu pren si bin mü kem mel uy gu lan dý ðý dö nem ler de, top lum da fa kir kal ma mýþ, sos yal sý nýf lar a ra sýn da ki u çu rum ka pan mýþ týr. Ay rý ca, a vam i le ha vas a ra sýn da o lu þan nef ret ve ça týþ ma yok ol muþ tur. Sa id Nur sî ye gö re, top lum da yar dým laþ ma ve da ya nýþ ma an la yý þý ný bo zan, hu zur suz luk, ça týþ ma ve nef re ti art tý ran en ö nem li uy gu la ma fa iz dir. Fa iz uy gu la ma sý Sen ça lýþ ben yi ye yim dü þün ce si ni e sas al dý ðýn dan, top lum sal ke sim ler a ra sýn da kin ve nef re ti bü yüt müþ tür. Top lum da ki den ge yi boz du ðun dan, ih ti lâl le ri, ka rý - þýk lýk la rý ü ret miþ tir. Ýn san lar a ra sýn da yar dým laþ ma ve da ya nýþ ma yý ön le yen ö nem li un sur lar dan bi ri si de mil li yet çi lik has ta lý ðý dýr. Mil li yet çi lik, son i ki yüz yýl dan bu ya na in san lar a ra sýn da ça týþ ma, nef ret ve kin le rin se be bi ol muþ tur. Hâ lâ dün ya nýn pek çok ye rin de ol du ðu gi bi ül ke miz de de bu il ke ye da ya lý ça týþ ma e ði li mi de vam et mek te dir. Sa id Nur sî, frenk il le ti de di ði bu has ta lý ða kar þý, di nî, va ta nî ve sý ný fî bir li ði ö ne re rek ça týþ ma e ði li min den ka çý nýl ma sý ný ö ðüt le miþ, fark lý ýrk la rýn ya ra týl ma sý nýn hik me ti nin yar dým laþ ma, da ya nýþ ma ve ta nýþ ma ol du ðu nu be lirt miþ tir. Be di üz za man in san lý ðýn ba þý na ko lon ya lizm ve mil li yet çi lik gi bi pra tik le riy le bas ký ve zu lüm ge ti ren ka pi ta liz min bi te ce ði ni ve hür ri ye tin ha kim ol du ðu ma li ki yet ve ser bes ti yet dö ne mi nin baþ la ya ca ðý ný ön gör müþ tür. Kü re sel kriz, bu ge liþ me nin i puç la rý ný ver mek te dir. Ba tý da Ýs lâ mî ban ka cý lýk hiz met le ri nin ö ne çýk ma sý ve su kuk ih ra cý nýn baþ la ma sý bu gö rü þü de lil len di ren ör nek ler den ba zý la rý dýr. Bu gün dün ya da bir yan da kriz ya þa nýr ken, di ðer yan da öz gür lük i çin yar dým laþ ma ve da ya nýþ ma nýn ör nek le ri ni ve ren bir nes le þa hit ol mak ta yýz. Ba tý ka pi ta liz mi ve u lus dev let an la yý þý bir tý kan ma nýn e þi ði ne ge lir ken, Ýs lâm dün ya sýn da u ya nýþ ha re ket le ri de vam et mek te dir. Bu ge liþ me ler, Be di üz za man ýn yýl lar ön ce den ha ber ver di ði ma li ki yet ve ser bes ti yet dev ri nin bir i þa re ti o - la rak gö rü le bi lir. Ba tý me de ni ye ti nin if lâ sý ný i lân et me ye ha zýr lan dý ðý þu gün ler de, Be di üz za man ýn si ya set, de mok ra si ve ha yat bi çi mi ne da ir gö rüþ le ri ay rý bir an lam ta þý mak ta - dýr. Ba tý de mok ra si le ri ni ye ni den yo rum la mak i çin in san lý ða bir fýr sat ver mek te dir. Bu gün bu kon gre mü na se be tiy le, Sa ray bos na dan Ba tý me de ni ye ti nin vah þî yü zü nü gör mek da ha ko lay gö rü nü yor. Bi rin ci Dün ya Sa va þý ný a teþ le ye rek, in san lý ða bü yük bir fe lâ ket ya þa tan, geç ti ði miz yýl lar da da bin ler ce ma sum in sa - Bosna da gerçekleþtirilen 7. Risale-i Nur Kongresi'nde, 4. Masa - Yardýmlaþma, Dayanýþma ve Medeniyet deklerasyonu teblið edilirken... nýn vah þi ce öl dü rül me si ne þa hit lik e den bu top rak lar da in san lý ðýn vic da ný na hi tap et mek da ha an lam lý ge li yor. Kur ân Me de ni ye ti ne o lan ih ti yaç da ha a çýk gö rü nü yor.

14 14 SPOR Y G. SARAY FIRTINASI SARI-KIRMIZILILAR, HAMÝT'ÝN ARDINDAN BURAK VE AMRA- BAT'I DA KADROSUNA KATTI. GA LA TA SA RAY baþ ka ný Ü nal Ay sal, Nor din Am ra bat ýn trans fe ri i çin Kay se ris por baþ ka ný Re cep Ma mur i le an laþ ma ya var dý. Kay se ris por ku lü bü yö ne ti mi de trans fe ri doð ru la dý. Trans fer bor sa ya da bil di ril di. Ga la ta sa ray Spor tif Sý nai ve Ti ca ri Ya tý rým lar A.Þ. den Ka mu yu Ay dýn lat ma Plat for mu na (KAP) gön de ri len ö zel du rum a çýk la ma sýn da, Pro fes yo nel fut bol cu Nor din Am ra bat ýn ku lü bü Kay se ris por dan trans fe ri i çin res mi gö rüþ me le re baþ lan mýþ týr. Ka mu o yu ge liþ me ler den ha ber dar e di le cek tir de nil di. Ý ki ku lüp a ra sýn da da ha ön ce ya pý lan gö rüþ me ler de an laþ ma sað la na ma mýþ tý. Ünal Aysal, Am ra bat ýn trans fe ri i çin Kay se ris por baþ ka ný Re cep Ma mur i le an laþ ma ya var dý. RUSYA YA DEÐÝL, CÝMBOM A YENÝ se zon da Trab zons por da kal mak is te me yen Bu rak Yýl maz, da ha ön ce La zi o ve Lo ko mo tiv Mos ko va i le gö rüþ me ler yap mýþ tý. An cak bu ku lüp le rin Trab zons por i le an la þa ma ma sý se be biy le Bu rak ýn yurt dý þý na trans fe ri ger çek leþ me di. Bu nun ü ze ri ne dev re ye gi ren Ga la ta sa ray, Bu rak ýn söz leþ me sin de ki 5 mil yon e u ro bon ser vis be de li kar þý lý ðýn da ser best ka lýr mad de si ni kul la na rak trans fe ri bi tir di. Sa rý-kýr mý zý lý lar bu pa ra yý Tür ki ye Fut bol fe de ras yo nu na ö de ye rek gol cü fut bol cu nun bon ser vi si ni al dý. Bu rak ýn ký sa sü re i çin de Ga la ta sa ray ýn kam pý na ka týl ma sý bek le ni yor. Mos ko va se fe ri son ra sý sus kun lu ðu nu bo zan mil li sant rfor ise twit ter dan yap tý ðý a çýk la may la Ga la ta sa ray a trans fe ri hak kýn da i puç la rý ver di. Gol cü o yun cu, Bu gü ne ka dar Trab zons por un is tek le ri doð rul tu sun da dav ran ma ya ça lýþ tým. Çe þit li se bep ler den do la yý res mi tek lif ya pan ku lüp ler le an la þý la ma dý. Kamp lar baþ la dý. Maç lar çok ya kýn da baþ lý yor. Ar týk ken di ge le ce ði mi dü þün mek ve ka ra rý mý ver mek du ru mun da yým i fa de le ri ni kul lan dý. Volkan: Aziz Yýldýrým en büyük transfer FE NER BAH ÇE NÝN ba þa rý lý fi le bek çi si Vol kan De mi rel, sa rý-la ci ver li le rin ye ni se zon ha zýr lýk la rý ný sür dür dü ðü To puk Yay la sý nda ba sýn men sup la rý nýn so ru la rý ný ce vap la dý. Vol kan, Bu se ne en bü yük trans fe ri miz baþ ka ný mý zýn ba þý mý za dön me si de di. Vol kan, Ye ni se zon da he de fi miz üç kul var da da ba þa rý lý ol mak de di. Ba zý ar ka daþ la rýn Fe ner bah çe or ta mý ný bil di ði i çin sa rý-la ci vert li e ki bi ter cih et ti ði ni söy le yen ba þa rý lý fi le bek çi si, Ye ni trans fer ler E ge men ve Meh met To pal be nim çok i yi ar ka daþ la rým on lar la be ra ber da ha i yi bir ta kým o la ca ðýz di ye ko nuþ tu. Ye ni trans fer Kuyt ý da de ðer len di ren Vol kan, Kuyt, Av ru pa da ken di ni ka nýt la mýþ bir fut bol cu. O nun i çin Fe ner bah çe a i le si ne kat ký sað la ya ca ðý ný dü þü nü yo rum de di. Mil li ka le ci, Bu se ne en bü yük trans fe ri miz baþ ka ný mý zýn ba þý mý za dön me si. Baþ ka ný mý zý e vin de zi ya ret et tim. Ýn þal lah ký sa sü re de a ra mý za ka tý lýr þek lin de ko nuþ tu. Ye ni se zon da Trab zons por da kal mak is te me yen Bu rak Yýl maz, da ha ön ce La zi o ve Lo ko mo tif Mos ko va i le gö rüþ me ler yap mýþ tý. Gü neþ oyunu beðenmedi TRAB ZONS POR, ye ni se zon ha zýr lýk la rý ný Hol lan da da sür dü rü yor. Bor do-ma vi li ku lü bün res mi in ter net si te sin den ya pý lan a çýk la ma da, Trab zons por un, Al man ya nýn Kre feld þeh rin de KFC U er din gen i le yap tý ðý ha zýr lýk ma çýn da 1-1 be ra be re kal dý ðý ha týr la týl dý. A çýk la ma da, Tek nik Di rek tör Þe nol Gü neþ in kar þý laþ ma son ra sý di le ge tir di ði gö rüþ le ri ne de yer ve ril di. Gü neþ, mü sa ba ka da bü tün o yun cu la rý na þans ver me ye ça lýþ tý ðý ný be lir te rek, ha zýr lýk maç la rýn da sko run ö nem li ol ma dý ðý ný söy le di. Maç ta per for mans o la rak ge ri de ol duk la rý ný i fa de e den Gü neþ, Fut bol ka li te mi zin al týn da bir o yun ol du a ma ha zýr lýk ma çý o la rak ek sik le ri mi zi gör mek a çý sýn dan ö nem liy di. Da ha üst se vi ye de, bi rey sel o la rak da ha i yi iþ ler yap ma mýz ge re ken bir maç tý bun la rý ya pa ma dýk. Do la yý sýy la bir ha zýr lýk ma çýn da sý kýn tý ya rat ma dan ya ni sa kat lýk ol ma dan ma çý bi tir dik de di. Þe nol Gü neþ, 4 ha zýr lýk ma çýn da o yun cu la rýn ge nel du rum la rý ný gö re cek le ri ni di le ge ti re rek, Ta kým da ki o yun cu kad ro su nun ye te ri ka li te de oy na dý ðý ný söy le mek þu an i çin doð ru de ðil gö rü þü nü i fa de et ti. Fer nan des bir ye re git mi yor Be þik taþ Ku lü bü, Ma nu el Fer nan des in Fe ner bah çe ye trans fer o la ca ðý na yö ne lik ha be ri ya lan - la ya rak, Por te kiz li fut bol cu nun ye ni se zon da da si yah-be yaz lý for ma yý gi ye ce ði ni a çýk la dý. Be þik taþ Ku lü bü nden ya pý lan a çýk la ma da, bir ga ze te de yer a lan trans fer ha be ri nin ger çe ði yan sýt ma dý ðý vur gu la na rak, Baþ ka ný mýz Fik ret Or man ýn da ha ön - ce de fa lar ca a çýk la dý ðý gi bi, fut bol cu muz Ma nu el Fer nan des, se zo nun da kad ro muz da yer a la cak týr. Bu tarz bü tü nüy le uy dur ma ha ber le rin han gi a maç lar çer çe ve sin de ü re til di ði ni i - se ka mu o yu nun tak di ri ne bý ra ký yo ruz de nil di. Gözler fiks türde SÜ PER Lig de se zo nu nun fiks tü rü bu gün Ýs tan bul da çe ki le cek. Fut bol Fe de ras yo nu ndan ya pý lan a çýk la ma da, fiks tür çe ki mi nin, Sü per Lig in res mi ya yýn cý sý o lan Di gi türk ün A ya za ða da ki stüd yo la rýn da sa at de baþ la ya ca ðý bil di ril di. Ku lüp baþ kan la rý ve Fut bol Fe de ras yo nu yö ne ti ci le ri nin ka tý la ca ðý be lir ti len fiks tür çe ki mi nin ar dýn dan, se zo nun da fe de ras yo nun dü zen le di ði Di gi türk Cen til men Lig de ö dül al ma ya hak ka za nan ku lüp le re pa ra ö dül le ri nin ve ri le ce ði kay de dil di. O lim pi yat la ra re kor ka tý lým 2012 Lon dra O lim pi yat la rý i çin ko ta sü re le ri nin dol ma sýy la bir lik te Tür ki ye nin spor cu lis te si de net leþ miþ ol du. 27 Tem muz-12 A ðus tos ta rih le rin de Lon dra da ya pý la cak o yun la ra, o lim pi yat ta ri hi nin en yük sek spor cu sa yý sýy la ka tý la cak o lan Tür ki ye, 16 branþ ta 114 spor cuy la mü ca de le e de cek. Tür ki ye o lim pi yat lar da, a tý cý lýk ve yel ken de 5 er, at le tizm de 33, boks ve yüz me de 6 þar, bad min ton, ok çu luk ve cim nas tik te 1 er, bas ket bol ve vo ley bol da 12 þer, bi sik let ve tek van do da 3 er, gü reþ te 13, hal ter de 9, ju do ve ma sa te ni sin de 2 þer spor cuy la tem sil e di le cek. Tür ki ye, cim nas tik, bad min ton, vo ley bol, ba yan lar bas ket bol da ve at le tizm de ki ka dýn lar 4x400 bay rak ya rýþ la rýn da ta ri hin de ilk kez o lim pi yat la ra ka tý la cak. Maradona'nýn, BAE takýmlarýndan El Vasl'daki görevine son verilmiþti. Maradona nýn aklý El Vasl da kaldý BÝR LE ÞÝK A rap E mir lik le ri (BA E) ku lü bü El Vasl da gö re vi ne son ve ri len tek nik di rek tör Ma ra do na, i þi ni ge ri ka zan mak i çin ku lüp yö ne ti ci le riy le gö rüþ mek is te di ði ni söy le di. Ma ra do na, ki þi sel in ter net si te sin de ku lüp yö ne ti ci le ri ne it ha fen yaz dý ðý mek tup ta, i þi ne son ve ril me den da ha bir kaç gün ön ce, muh te mel fut bol cu trans fer le ri hak kýn da gö rü þü nün so rul du ðu nu, iþ ten çý ka rýl ma yý bek le me di ði ni be lirt ti. Ef sa ne vi Ar jan tin li fut bol a da mý, So run, büt çe ký sýt la ma la rý i se ka rar la rýn dan vaz ge çir mek i çin ku lüp yö ne ti ci le riy le en ký sa sü re de ye ni den gö rüþ mek is te rim de di. Svens son Uk ray na da BUR SAS POR DA bu se zon kad ro da dü þü nül me yen Ýs veç li o yun cu Gus tav Jo han Svens son, Uk ray na nýn Tav ri ya Sim fe re pol ta ký mý na trans fer ol du. Trans fer, Uk ray na ku lü bü nün res mi in ter net si te sin den du yu rul du. Ya pý lan a çýk la ma da, de ne yim li o yun cu i le 3 yýl lýk söz leþ me im za lan dý ðý be lir til di. Bur sas por a, se zo nun da Ýs veç in Gö te borg ta ký mýn dan trans fer o lan 25 ya þýn da ki or ta sa ha o yun cu su, ye þil-be yaz lý ku lüp te bek len ti le ri kar þý la ya ma mýþ tý.

15 Y GEZÝ 15 Tataristanlý çocuklar hatýra fotoðrafý çektirmeyi de unutmadýlar. Yeni Asya Medya Grup Genel Müdürü Recep Taþçý, Tataristanlý minikleri misafir etti ve bilgi verdi. Mihmandar Ý rek Mu ham med, Genel Yayýn Yönetmenimizi de ziyaret etti. Matbaa Müdürü Said Aydýn, misafirlerimize tesislerimizi tanýttý. Tataristanlý çocuklardan gazetemize ziyaret RUSYA'NIN TATARÝSTAN BAÐIMSIZ EYALETÝNÝN KAZAN ÞEHRÝNDEN GELEN ÖÐRENCÝLER ÝSTANBUL YENÝ ASYA VAKFI TARAFINDAN MÝSAFÝR EDÝLDÝ. GRUP, YENÝ ASYA GAZETESÝNÝ DE ZÝYARET ETTÝ. ERHAN AKKAYA ÝSTANBUL Yeni Asya nýn tesisleri çok güzeldi n Baþ ka ne gi bi fa a li yet ler de bu lun du nuz? Bir de Ye ni As ya Vak fý nýn Te kir dað te sis le ri ni zi ya ret et tik. Te sis ler ger çek - ten çok gü zel di. Ço cuk lar çok be ðen di - ler. O ra da ki spor te sis le rin den ve di ðer im kân lar dan is ti fa de et ti ler. Çok ke yif al dý lar. Meþ rû da i re de ey len me nin ve ke yif al ma nýn haz zý ný ya þa dý lar. n Son o la rak ne söy le mek is ter - si niz? De di ðim gi bi biz bu ra ya Ye ni As ya Vak - fý nýn ko nu ðu o la rak gel dik. Ye ni As ya ga - ze te si ve per so ne li ne, Þi ri nev ler hiz met mer kez le rin de gö rev a lan ar ka daþ la ra, ký - sa ca or ga ni zas yon da e me ði ge çen le re, bi - zim le il gi le nen lere te þek kür e de riz. Al lah hiz met le ri mi zi art týr sýn ve da im ey le sin. RUS YA He lâl Gý da Mer ke zi Din Ýþ le rin den So rum lu Ge nel Mü dür Yar dým cý sý Ý rek Mu ham med Z. Gan - þin baþ kan lý ðýn da Ta ta ris tan dan ge len bir grup öð - ren ci, Ýs tan bul da Ye ni As ya Vak fý ta ra fýn dan mi sa fir e dil di. Ga ze te mi zi de zi ya ret e den öð ren ci ler, te sis le - ri mi zi ge zip bil gi al dý lar. Ge zi Grup Baþ ka ný Ý rek Mu - ham med Z. Gan þin, Ge nel Ya yýn Yö net me ni miz Kâ - zým Gü leç yüz le de gö rü þe rek fi kir a lýþ ve ri þin de bu - lun du. Gö rüþ me de, Ri sa le-i Nur hiz met le ri nin Tür - ki ye yi Cen net gi bi bir di yar hâ li ne ge tir di ði duy gu su - nu pay la þan Ý rek Mu ham med, Tür ki ye, Ye ni As ya Vak fý ve Ye ni As ya ga ze te sine yap týk la rý zi ya ret ler den e kip o la rak çok mem nun kal dýk la rý ný di le ge tir di. Ýs tan bul ve Te kir dað da ge zi ve o ku ma prog ram la - rý na da ka týl dýk la rý ný i fa de e den Ý rek Mu ham med i le Ye ni As ya ga ze te si ni zi ya ret le ri es na sýn da ký sa bir rö - por taj ger çek leþ tir dik. n Ken di ni zi ta ný týr mý sý nýz? Tataristanlý çocuklar Yeni Asya Neþriyat yetkilileriyle de tanýþtý. Tataristan dan gelen küçük misafirler gazetemizin yazý iþlerini ziyaret ettiler ve hazýrlanýþý hakkýnda bilgi aldýlar. A dým Ý rek Mu ham med Z. Gan þin. Ü ni ver si te yi Kon ya Ý lâ hi yat Fa kül te sin de o ku dum. Þu an da Rus ya He lâl Mer ke zin de Din Ýþ le rin den So - rum lu Ge nel Mü dür Yar dým cý sý yým. Bü tün Rus ya ya he lâl ser ti fi ka sý ve ri yo ruz. Þu an - da Rus ya da 77 müf tü lük var. 30 müf tü lük bi ze bað lý. Bir çok þir ket bi ze baþ - vu ru yor ve he lâl ser - ti fi ka sý a lý yor. Rus - ya da þu an da 25 mil yon in san tü ke - ti ci o la rak Müs lü - man nü fu su teþ kil e di yor. Ya ni 140 mil - yo nun 25 mil yo nu Müs lü man ve her gün he lâl gý da tü ke ti yor lar. n Zi ya re ti niz hak kýn da ne ler söy le mek is - ter si niz? Biz Rus ya nýn Ta ta ris tan Cum hu ri ye ti nin Ka - zan þeh rin de ya þý yo ruz. Ye ni As ya Vak - fý nýn mi sa fi ri o la rak Ýs tan bul da bu - lu nu yo ruz. Gru bu muz da þu an da 24 öð ren ci, 4 öð ret - men var. Ye ni As ya Vak - fý nýn Þi ri nev ler de bu lu - nan er kek ve ba yan hiz - met mer kez le rin de mi - sa fir e di li yo ruz. Ta ta ris tan Rus ya i çin de ö zerk bir cum hu ri yet. Bi - zim Ta ta ris tan da ö zel Ýs lâ - mî bir o ku lu muz var. Grup ta ki ço cuk la rý mýz o o kul - da e ði tim gö rü yor lar. Hem nor mal ders ler, hem Ýs lâ mî ders ler gö rü yor lar. Bu ra ya hem gez me ye, hem ki tap o ku ma ya, hem de ye ni de ne yim ler e din me ye gel di ler. n Þim di ye ka dar ne re le ri gez di niz? Ýs tan bul un meþ hur ta ri hî ve ma ne vî yer - le ri ni gez dik. A ya sof ya ve Sul ta nah met ci - va rý, Fa tih, Sü ley ma ni ye, Ba ye zid ca mi le ri, E mir Sul tan Haz ret le ri zi ya re ti ve di ðer yer - ler... Ço cuk lar hem gez di ler hem de bu me - kân lar hak kýn da bil gi al dý lar. Çok et ki len di - ler ve çok be ðen di ler. Bu nun dý þýn da ço cuk - lar bir o ku ma prog ra mý na ka týl dý lar. Bun - dan da çok mem nun kal dý lar. Ýs tan bul çok gü zel. Al lah ra zý ol sun a bi ler den. Al lah hiz - met le ri ni zi art týr sýn. Ben ço cuk la rý mý zý iþ len me miþ bi rer el ma - sa ben ze ti yo rum. Ge zi ve o ku ma prog ra mý gi bi sos yal ve kül tü rel fa a li yet ler, bu fa a li - yet ler es na sýn da ka zan dýk la rý ye ni de ne yim - ler on la rýn iþ le ne rek bi rer pýr lan ta ha li ne gel me si ne ve si le o la cak in þal lah. On lar kü çük bi rer fi dan ve bu tip kül tü rel fa a li yet ler le bü yü ye cek ler ve i ler de çok gü - zel mey ve ler ve re cek ler. Tek a ma cý mýz on - la rýn þu ur lu ve i man lý bi rer Müs lü man o la - rak ye tiþ me le ri. O ni yet le yo la çýk týk. On lar biz le re in þal lah du â cý o la cak lar. n Ye ni As ya yý zi ya ret et ti niz... E vet, Ye ni As ya yý zi ya ret et tik. Ga ze te - nin, Ri sa le-i Nur lar ýn ve der gi le rin ha zýr - lan dý ðý ve ba sýl dý ðý yer le ri gez dik. Bi zim Rad yo de part ma ný ný zi ya ret et tik. Sa ðol sun - lar il gi li bi rim ler de ki ar ka daþ lar biz le ri bu - ra lar da ya pý lan hiz met ler hu - su sun da bil gi len dir di ler. Ge nel Mü dür Re cep Taþ cý yý ma ka mýn da zi ya - ret et tik. Baþ ta Ge nel Mü - dür Taþ cý ol mak ü ze re, bütün Ye ni As ya per - so ne li bizi çok sý cak kar þý la dý ve bizim le il gi len di. Ken di le ri - Ý rek Mu ham med Z. Ganþin ne gru bu muz a dý na çok te þek kür e di yo - ruz.

16 Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y Cü ce ge ze gen in ye ni uy du su CÜ CE ge ze gen Plü ton un çev re sin de, Hubb le U zay Te les ko bu nu kul la nan bi lim a dam la rý, Plü ton un çev re sin de bu gü ne ka dar ki en kü çük uy du yu keþ fet ti. Ge niþ li ði 24 ki lo met re o lan mi nik uy duy la Plü ton un çev re sin de ki uy du sa yý sý 5 e çýk tý. Los Angeles / aa Çevreci polyester üretti ÞÝMDÝDEN BÜYÜK YANKI UYANDIRDI DR. GÖKHAN ÇAY LI,ben ze ri bu lun ma yan ye ni ü rün le ri, ilk o la rak ö nü müz de ki Ey lül a yýn da dü zen le ne cek U lu sal Kim ya Kon gre si nde ta ný ta ca ðý ný kay de de rek, A me ri kan Kim ya Top - lu lu ðu nun dü zen le di ði kon fe rans lar da da ka tý lým cý la rý bil gi len di re ce ðiz. Ar dýn dan sa na yi - nin kul la ný mý na su na ca ðýz. Ça lýþ ma la rý mýz þim di den bü yük yan ký u yan dýr dý. Bi li me, in san lý - ða ve ül ke mi ze ye ni bu luþ lar ka zan dýr ma nýn mut lu lu ðu nu ya þý yo ruz. þek lin de ko nuþ tu. GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ'NDEN DR. GÖKHAN ÇAYLI, PETROL ESASLI POLYESTER VE POLÝÜRETANI, TAMAMEN TABÝÎ MALZEMELERDEN ÝMAL ETTÝ. GE DÝZ Ü ni ver si te si nden Dr. Gök han Çay lý, bü yük bir ba þa rý ya im za at tý. Ü re ti mi sý ra sýn da çev re yi kir le ten ve tabiatta yok ol ma yan pet rol e sas lý pol yes ter ve po li ü re ta ný, ta ma men tabiî mal ze me ler den i mal et ti. De ne me ler den tam not a lan yüz de 100 çev re ci i ki ye ni ü rün, sa na yi nin kul la ný mý na su nu la cak. Ge diz Ü ni ver si te si nin a raþ týr ma ge liþ tir me ye ver di ði ö ne min so nuç la rý a lý ný yor. Ham mad de si pet rol o lan ma mul le rin ta ma men tabiî mal ze me ler den ü re til me si i çin ya pý lan ça lýþ ma lar da mey ve si ni ver di. Mü hen dis lik ve Mi mar lýk Fa kül te si nden Dr. Çay lý, yüz de 100 çev re ci pol yes ter ve po li ü re tan (sün ger, kö pük) i mal et me yi ba þar dý. Yat ve tek ne i ma la týn dan in þa at sek tö rü ne, se ra cý lýk tan o to mo ti ve, e lek tro nik ten teks ti le ka dar bir çok a lan da yay gýn o la rak kul la ný lan pol yes te rin ye ri ni tu ta cak ye ni ü rün, re çi ne nin iþ len me siy le el de e dil di. Pol yes ter gi bi ge niþ kul la ným lý po li ü re tan i se gli se rin den ya pýl dý. TA BÝÎ Ü RÜN LER DEN YAP TI Gök han Çay lý, ay lar sü ren a raþ týr ma la rýn e se ri i ki ü rü nün de pet rol tü rev li ler ka dar da ya nýk lý ve u zun ö mür lü ol du ðu nu söy le di. Di ðer le ri nin ü re ti min de çev re ye bir çok za rar la rý ol du ðu nu, kan se ro jen et ki le ri bu lun du ðu nu ve ta bi at ta çü rü me di ði ni be lir te rek, Pol yes te rin i ma la týn da 200 de re ce sý cak lý ða çý ký lý yor, bu sý ra da cid dî çev re kir li li ði ya þa ný yor. Po li ü re ta nýn ya pý mýn da da sa vaþ ze hi ri o la rak bi li nen ve bir tür kim ya sal si lâh o lan fos gen kul la ný lýr. Bi zim ha zýr la dýk la rý mýz i se her þe yiy le tabiî ve ta bi at ta ko lay ca yok o lu yor. Üs te lik ba zý a van taj la rý da var, me se lâ tabiî pol yes ter, pet rol e sas lý ya gö re ý þý ðý da ha çok ge çi ri yor. Bu ö zel li ði sa ye sin de göz lük ca mý ü re ti min de bi le de ðer len di ri le bi lir, se ra cý lýk ta ter cih e di le bi lir. Tabiî po li ü re tan da tüm me ka nik test ler den geç ti, ol duk ça sað lam de di. Ýzmir / cihan Mesut Usta kendini tantuniye adadýðýný ifade ediyor. Her us ta tan tu ni ci o la maz DA HA çok Mer sin i le bir lik te te lâf fuz e di len tan tu ni nin Ýs tan bul da ye ni bir me kâ ný var. 15 yýl dýr a de ta tan tu ni de yip u yu yan ve kal kan Me sut Gü mü þay, nam-ý di ðer Me sut Us ta, tan tu ni yi da mak ta dý o la rak yer leþ tir mek te ka rar lý. 15 se ne dir bu iþ le uð ra þý yo rum. Mut fak ta ve us ta sýn dan öð ren dim di yen Me sut Us ta, ký sa ca çe kir dek ten ye tiþ ti ði nin al tý ný çi zi yor. Her us ta nýn tan tu ni ci o la ma ya ca ðý na vur gu ya pan Me sut Us ta, bu nu a çýk lar ken, Tan tu ni, iç ten ge le rek ve sa mi mi yet le ya pýl ma lý dýr. Sev gi yi kat ma dan tan tu ni ol maz. Ken di mi tan tu ni ye a da dým. Bu le ziz ye me ðin ta dý ný in san la rýn da mak la rý na yer leþ tir mek is ti yo rum di yor. Me sut Us ta, her et ten tan tu ni ya pý la ma ya ca ðý ný e tin yað sýz ve si nir siz ol ma sý ge rek ti ði ni, et le ri nin Ýs lâ mî u sûl ler le ke sil di ði ni be lir tir ken me kâ nýy la il gi li o la rak þun la rý ek li yor: Ye ri miz in san la rýn a i le si i le ge le bi le ce ði ne zih bir or tam. Sa de ce bu lun du ðu muz yer de ki müþ te ri i le de sý nýr lý kal ma ya ca ðýz. Ay rý ca, A plus müþ te ri le re de hi tap et mek is ti yo rum. Ýlk he de fim i se is mim le tan tu ni yi da mak la ra yer leþ tir mek ve ken di mi ta nýt mak. Ra ma zan yö ne lik ha zýr lýk la rý ný sür dü ðü nü i fa de e den Me sut Us ta, Ra ma zan a ö zel mö nü ler ha zýr la dýk la rý, ev ve iþ yer le ri ne yö ne lik pa ket ser vis le ri nin ol du ðu nu be lirt ti. Me sut Us ta, i sim yap týk tan son ra ö zel pro je le ri ol du ðu nu ve gi di þa ta gö re þu be leþ me dü þün ce si nin de bu lun du ðu nu kay det ti. Me sut Us ta, Ýs tan bul Bað cý lar Gül ba har Cad de sin de ki ye rin de hiz met ve ri yor. Recep Bozdað / Yeni Asya

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý BEDÝÜZZAMAN-M. KEMAL GÖRÜÞMESÝNÝN ARDINDAKÝ GERÇEKLER HÜR ADAM FIRTINASI B E K L E Y Ý N Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR FARUK ÇAKIR GÝTTÝ GÖRDÜ YAZDI YARIN YENÝ ASYA DA YIL: 41 SA

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı