ANADOLUSUNDA SiGORTA PiYASASı:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLUSUNDA SiGORTA PiYASASı: 1860-1918"

Transkript

1 OSMANlı ANADOLUSUNDA SGORTA PYASASı: Dr. Murat Baskıcı Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Yazıda Osmanlı ekonomsnn ondokuzuncu yüzyılda tanıştığı sgortacılık faalyetler ve sgorta pyasasının özellkler ele alınmıştır. Dünya ekonoms le bütünleşme sürecnde tcaret hacmndek artış ve toplumun belrl kesmler çn hayat tarzındak Batılılaşma sgortacılık faalyetn Osmanlı ktsad hayatına getren esas unsurlar olarak görünmektedr. Hem potansyel kazanç mkanı hem de yasal düzenlemeler olmayışı bakunından yabancı şrketler çn cazp br pyasa olsa da, Osmanlı sgorta pyasasının gelşmn sınırlandıran bazı unsurlar belrleneblmektedr. Bunlar arasında şrketlern müşterler aleyhndek uygulamalan, müşterlern şrketler aldatmaya yönelk davranışları, sgorta fkrne karşı dn nanıştan gelen tavır ve kşlern satın alma güçlernn düşüklüğü le geleneksel yardımlaşma bağlannın varlığını sürdürmes gb sosyal ve ekonomk özellkler sayılablr. Yazıda temel kaynak olarak dönemn İnglz Konsolasluk raporlan kullanılmıştır. Imurance Market n the Ottoman Anatola: Abstract The essay focuses on the nsurance actvtes and the characterstcs of nsurance market that were ncorporated nto the Ottoman economy durng the nneteenth century. Increase n the volume of trade durng the process of ntegraton wth the world economy and the westernzaton of lfe-style for certan parts of the socety are consdered as the basc faetors that ntroduced the nsurance actvtes to the Ottoman economy. Despte beng an attractve market for foregn companes n terms of the potental proft opportuntes t offered and the legal regulatons t lacked, a number of characterstcs whch lmted the development of Ottoman nsurance market are dscernable. Among these are the socal and economc peculartes such as practces of the companes and the customers towards cheatng each other; relgous belefs aganst the dea of nsurance; low level of purchasng power and persstence of the tradtonal charty tes. The prmary source used n the,,"'ssays the contemporary Brtsh Consular Reports.

2 2 Ankara Ünverstes SBF Dergs Osmanlı Anado14sunda Sgorta Pyasası: ı. Grş Sgorta, rskl br olayın, meydana gelme olasılığı göz önünde bulundurularak, rsk ortaya çıkhğırlda zararı belrl br oranda (ya da tamamen) karşılamak üzere, bu şle uğraşan thr kuruluşa belrl br zaman dlm boyunca.. ödeme yapılarak sağlanan güvencedlr. Ucret karşılığında böyle br zararı tazmn etmey üstlenen taraf sgortacı ve hm ödemek suretyle olası zararlara karşı kendn ya da malını güvenceye a~an taraf sgortalı olarak adlandırılmaktadır. Sgortacılık günümüzde br ktsad faalyet olarak sahp olduğu sektörel önernn yanısıra, üzerne kurulduğu lşkde karşılıklı güvene ve br zarara uğrama olasılığı hakkında taraoarın eşt blgye sahp olması esasına dayandığından, aynı zamanda kts~t teors lteratüründe de asmetrk blg ya da blg ekonoms başlıkları altında önetbl br nceleme alanıdır. Sgortacılık faalyet Türkye'ye 19. yüzyılda Osmanlı ekonomsnn dışa daha açık br sosyo-ekonomk yapıya kavuşması le grmştr yüzyılda Osmanlı ekonomsnn geçrdğ en öneml değşklk kaptalzm önces lşklern egemen olduğu geleneksel ve dışa nsbeten kapalı br yapıdan dünya ekonoms lc bütünleşmeye başlayan dışa açık br yapıya geçmesyd. Bunu sağlayan temel unsurlar se 1838 Baltalmanı ve onu zleyen dğer serbest tcaret antlaşmaları le 1839 Tanzmat F~rmanı'nın getrdğ yönetm-eğtm-hukuk reformları d. Serbest tcaret antlaşrhalarının Osmanlı dış tcaretn armıcı etks oldu2; yüzyıl boyunca Avrupa'nın bakna malları Osmanlı thalatını arhrırken 1 Dünyada da sgortacılık gelşmn 18 L 19. yüzyıllarda tamamlamışh. Orta çağlarda uzun mesafe tcaretnde "uzmanlaşan" ıtaly~'da ortaya çıkan denz (naklyat) sgortası ancak 18. yüzyılın sonlarında uluslararası br standarda kavuşabld. Yangın sgortacılığının gelşmesnde 1666'dak büyük Londr~ yangını etkl oldu ve Londra'da 1710'da Sun Fre Offce, 1720'de London Assurance ve Royal Exchange, Fransa'da 1786'da lncende kuruldu. A.13.D'ndede 1752'de lk yangın sgort1s1 şrketler kuruldu. Hayat sgortası se Ingltere'de 16. yüzyıldan tbaren uygulanırken, 1sıl gelşmn sanayleşme ve kentleşme le brlkte 19. yüzyılda sağladı. (YÜCESAN, 1960: 9; ELVEREN, 1996:11-12). 2 Esasen Avru pa'nın mamül malları 19. yüzyılın lk çeyreğnden tbaren dünya pyasalanna yayılmaya başlanııştı ve 1838 ve zleyjn tcaret antlaşmalanndan önce de Osmanlı-Avrupa

3 Murat Baskıcı. Osmanlı Anadolusunda Sgorta Pyasası: tarımsal ürünler de Osmanlı hracatını artırdı. Antlaşmaların etksn daha da hssedlr hale getren se hemen hemen aynı dönemlerde denz taşımacılığında hız ve kargo kapastes olarak adeta devrm yaratarak yaygınlaşmaya başlayan buharlı gemclkt. 3 Dış tcaretn artışı, ülkeye gren her türden tüketm malı, devlet yapısındak reformlar gb unsurlar "batı" tarzı br hayat ve tüketm paternnn en azından varlıklı tcaret kesmler ve saray-üst düzey bürokras arasında yaygınlaşmasını getrd. Bu gelşmelerle 19. yüzyılın ortalarından tbaren Osmanlı ülkes sgorta fkr ve faalyetler le tanıştı. 4 Dış tcaretle uğraşan kesmler, Avrupalı tcarethanelern mallarını sgortalatmaları örneğn zleyerek, denz taşımacılığının rsklern karşılamak üzere naklye sgortası talebne başladı. Doğalolarak bu talepte lman şehrler başı çekyordu. Daha sonraları İstanbul ve İzmr başta olmak üzere öneml mktarda yabancı nüfus ve yerl gayrmüs1m kesm çeren merkezlerde, özellkle bu kesmlern mülkler ve hayatları çn güvence sağlama talepleryle yangın ve hayat sgortalan da şrketlern faalyet dalları arasına grd. Osmanlı sgorta pyasasındak gelşmeler zlemek çn ana kaynak olarak İnglz Konsolosluk Raporları kullanılmıştır 5 Pyasada İnglz şrketler de faalyette bulunduğundan, konsoloslar hem bu şrketlern şkayetler-stekler hem de ülkelernn Osmanlı pyasasındak çıkarlarını gelştrmeye yönelk önerler le Osmanlı sgorta pyasası hakkında blgler aktarmışlardır. Böylece Osmanlı sgorta pyasasının özellklern ve pyasayı ellernde tutan yabancı şrketlern faalyetlern raporlar aracılığıyla takp etmek mümkün olmaktadır. tcaret hacm belrl br yükselş gösteryordu, Böylece sözkonusu tcaret antlaşmalan Osmanlı-Avrupa tcaretndek genşlemenn başlatıcısı değl katkıda bulunucu unsurlarından br olarak düşünülmeldr önces Osmanlı-Avrupa tcaret rakamları çn bkz. (Accounts and Papers 1843, Vol 57: 66-7; OWEN, 1981:85; PAMUK, 1984: 140). 3 Buharlı gemclğn öneml Anadolu lmanlarının tcaret hacmler üzerndek etkler çn bkz, (l3askici,2000: ), 4 "Sgorta muamelatının Memalk- Osmanyye'de hang tarhten tbaren tatbk olunduğuna dar kat br malumata destres olunamamıştır [erşlememştr]. Herhalde Tanzmat-ı Hayryye'den ve blhassa Avrupa le yden yye münasebatımızın başladığı tarh olan Kırım Muharebes'nden (1270) sonra memleketmzde ca-yı kabul bulduğuna [kabul gördüğüne] hükmedlmektedr." (Mecelle- Umur-ı Beledyye [bundan sonra MUB), 1995, Glt3: 1150), 5 Inglz hükümetnn lşkde bulunduğu ülkeler hakkında konsoloslukları ve resm görevller le yaptığı yazışmalar aracılığıyla elde ettğ blgler 1824'ten tbaren hükümete rapor ntelğ taşımaya ve 1854'ten tbaren de yıllık olarak basılıp yayımlanmaya başlamıştır. Bu yazışmaların Türkye le lgl olanları "Parlamentary Papers, Accounts and Papers [bundan sonra A&P] ( ),Commercal Reports from Consular OHces n Turkey, amıual reports, Great Brtan" genel başlığı altında derlenmş, raporlar 1914'te dünya savaşı nedenyle keslmştr. Yazıda, bugünkü Cumhuryet sınırları lg alanında olduğundan, IstanbuL, ızmr ve Trabzon konsolosluk bölgelerne at dönem raporları kullanılmıştır. Adana, Mersn, ıskenderun bölgelern de kapsayan Halep raporları le Bursa ve Edrne raporlarında se sgortacılık le lgl blglere rastlanınamıştır.

4 4 Ankara Ünverstes SBF Dergs Osmanlı Sgorta Pyasa~ı 1. Sgortacılığın Osmanlı Ülkeshe Grş Osmanlı ülkesnde sgortacılk faalyetlernn gelşmes esasen k başlık altında nceleneblr. ) Osmanlı dış tcaretndek arhş: Zaman çnde dkkate değer vermllk ve üretm artışları sağlayarnayan, mevcut üretm ve sthdam yapılarını korumaya yönelk ve dış pazardan dok geçmlk üretme dönük özellklere sahp olan Osmanlı ekonomk yapısı, 19. ~üzyılda dış tcarete daha açık hale gelerek değşmeye, nsbeten dnamk ve pyasa snyallerne duyarlı br hale gelmeye başladı. Serbest tcaret antlaşmalarnın Osmanlı dış tcaretn artırıcı etks ve buharlı gemdlğn yaygınlaşması 119. yüzyıl boyunca Osmanlı lmanlarının tcaret hacmn öneml ölçüde artırd~ (Tablo 1). Tablo 1: Öneml Anadolu Lmanlarıfda Tcaret Hacmnn Yükselş İhracat (bn sterln) İthalat (bn sterln) Tcaret Hacm (bn sterln) Lman ~ İzmr Trabzon (d) Samsun 121 (a) Mersn 90 (b) ! İskenderun 445 (c) (c) (c) Kaynalc (A&P Vol.57, "Commercal Tarfs and Regu1atons" Part VllI Ottoman Empre: : A&P lglııllara at Izmr, Trabzon, Halep raporları], a: 1841 b: 1836 c: 1867 d:11909 ı Buna göre arasında! tcaret hacm İzmr'de 4.12 kat, Trabzon'da 2.43 kat, Samsun'da kat ve IMersn'de 9.35 kat arth, Karadenz'n.19. yüzyılda uluslararası taşımacılığa 'açılması le önem kazanan Avrupa-Iran tcaretnn Trabzon-Erzurum-Tebrz [güzergahını kullanması da Karadenz'dek tcaret hacmn artırıyordu. 6 Bu Igelşmelern yanısıra denz naklyatında İngltere ve Fransa'nın sgortayı zorjnlu hale getrmes (KAZCAN vd., 1998:29) İstanbul, İzmr, Trabzon gb öneml [lman şehrlernden başlayarak denz (daha sonra kara) taşımacılığında sgorta talebn artırdı. 6 Iran transt tcaret 1870'Iere kadar Ibüyük ölçüde Trabzon'dan geçyordu. ı872'de Batum-Tfls demryolunun açılması l~ bu tcaretn öneml br kısmı Rusya'nın elne geçt. tran transt tcaret rakamları çn A&P Trabzon raporlarında ayrıntılı blgler mevcuttur.

5 Murat Baskıcı. Osmanlı Anadolusunda Sgorta Pyasası: ) Ha ya t tarzı ve tüketm alışkanlıklarındak değşklk: Dış tcarettek artışla brlkte saray, üst düzey bürokras ve yerl zengn sınıfların tüketm alışkanlıklarındak batılılaşma yangın, hayat ve eşya sgortalarını gündeme getrd. Burada krtk önemdek br olay 1870'tek Beyoğlu (Pera) yangını oldu. Beyoğlu, Osmanlı mparatorluğu'nda 19. yüzyılda ortaya çıkan yaşam bçm ve tüketm alışkanlıklarındak değşmn ve sermaye brkmnn smges ntelğndeyd. Yangından daha çok Avrupalıların ve onlarla lşkdek yerl gayrmüslmler ve Levantenler gb görece zengn br nüfus tabakasının etklenmes, tcar çevrelern malları ve mülkler çn yangın sgortası taleplerne yol açtı ve Osmanlı ülkesnde naklye dışında br alanda da yabancı sgorta şrketler faalyete geçt. Bunu hayat ve dğer sgorta branşları zled. Dünyada da gelşmn sürdüren sgortacılık çn Osmanlı İmparatorluğu cazp br pyasa d. Böylece 1880 sonrası dönemde, özellkle Duyun-u Umurnye İdares'nn sağladığı güvence le brlkte, sgortacılık Avrupalı sermaye gruplarının Osmanlı ülkesndek öneml faalyet dallarından br oldu. 2. stanbul ve Anadolu'da Sgorta Pyasasının Gelşm Türkye'de 1860 önces sgorta faalyetler hakkında blg mevcut değldr. Bu döneınde sgortacılık az blnen br faalyett ve ülkede henüz sgortacılık mevzuatı da yoktu. Ülkede lk olarak 1860 tarhl Tcaret Kanunu'nun 29. maddesnde denz sgortası lc lgl br hüküm yer almış, 1864'te Denz Tcaret Kanunu'nda da denz sgortası le lgl hükümler getrlmşt. Bu dönemde muhtemelen pyasada sadece, lmanlarda temslcler vasıtasıyla naklye sgortacılığı yapan yabancı şrketler yer alıyordu. Bunlar steyen müşterlerne yangın ve kaza sgortası da sağlamış gbdr. Yabancı sgorta şrketler hakkındak en esk blg 1862'de stanbul'da Avusturya şrket Runone Adratca d Sgurta (RAS)'nın br acentelk açtığıdır (KAZGAN vd., 1998: 36) 'te Trabzon'da Helveta, Lloyd Susse ve Lyonnase denz sgortası, Gronde se genel sgorta şlemler yapıyor, çok yaygın olmasa da şlemlernn şrketlern temslclkicrn muhafaza etmeye teşvk edecek düzeyde olduğu belrtlyordu (A&P Trabzon 1873 raporu: 1632) 'te se Trabzon'da Relance, Manhemer ve 7 RAS arasında Türkye'dek faalyetne ara vermş görünmektedr. (SIGORTA REHBERI, 1942: 5, 3.kısım). 8 Denz sgortaları yrm yıl kadar sonra da rağbet görmüyordu ve bunu açıklamak "pek kolay değld" (A&P Trabzon 1894 raporu: 5). Işlemlern yaygın olmamasının sebeb muhtemelen Trabzon tcaretnn 19. yüzyıldak "altm çağı"nın sona ermesyd. Trabzon'un tcaret rakamları 1860'ta ulaştığı zrve değerlern br daha yakalayamamış görünmektedr. Bu durumu ortaya çıkaran sebepler arasında 1869'da açılan Süveyş Kanalı'nm Avrupa le Basra Körfez arasındak denz ulaşımını kısaltması ve Avrupa-Iran tcaretnn yönünün Tmbzon'dan güneye kayması; 1872'de açılan Batum-Tfls demryolunun Iran transt tcaretn bvük ölçüde Trabzon'dan çekmes; Kırım Savaşı'nda müttefk ordularının tedark n1l's~lcs le önem kazanmaya başlayan Samsun'un zamanla br hracat!mam

6 6 Ankara Ünverstes SBF Dergs La Foncere'n temslclkler vardı I(A&P Trabzon 1884 raporu: 1984).9 Ancak denz sgortası dışındak dallar henüz yaygınlaşmamışh. İzmr'de 1863'te London SJn Insurance Company'nn şube açması le Türkye'de lk defa denz naklyat rskler dışındak rskler karşılayacak br sgorta şrket faalyete geçt vetzmrl tüccarlar pamuk depolarını yangın rskne karşı sgortalattırdı (KURMUŞ, 1974: 90) 'da İsvçre şrket olan Helveta Türkye'de yangın sgortadlığına başladı (SİGORTA REHBERİ, 1942: 5, 86, 3.kısım). Denz naklyat sgortaları br yana bırakıldığında, Osmanlı pyasasına sgorta fkrn getren ve kısa sür~de oldukça hızlı br gelşme gösteren asıl sgortacılık dalı yangın sgortası cf ve Osmanlı ülkesne esas grş 1870'tek büyük Beyoğlu yangını le oldu.11 Yangından özellkle yabancı nüfusun ve onlarla yakın lşkdek yerl çevr~lern etklenmes ve yangının büyüklüğü nedenyle İstanbul'da sgortanın gereğ ve faydaları le lglenlmeye başlandı. Ahşap yapılar dolayısıyla ortaya çıkma htmal yüksek olan ve nüfusun tamamını lglendren yangın rs~ne karşı koruma sağladığından, yabancı şrketler bu alanda faalyetlern eırtırdıkça sgorta fades pyasada özellkle yangın sgortasını çağrıştırır hale geld. London Sun Insurance ve Helveta dışında 1870'te Alman Mannhem, 1872'del İnglz Northern ve North Brtsh, 1878'de Fransız La Foncere ve Alman.Nord Deustche şrketler ülkede yangın - sgortacılığına başladı (SIGORTA ~EHBERI, 1942: I, 1. kısım; , 3.kısım; KURMUŞ, 1974: 90) sonra St dönem se Duyun-u Umumye İdares'nn faalyete geçmes le Avrupa sermaye gruplarına Osmanlı ülkesnde daha rahat hareket etme mkanı verd ve sgortacılık faalyet de bundan etklend. 1889'da yukarıda sayılanların dışında Asscurazon General (Avusturya), Balkan, Bulgara (Bulgarstan), Daca Romana (Romanya), Fondara, Itala (İtalya), Hamburg-Münch, Hanseatsche, Transatlantsche, Preusssche Natonal (Almanya), Urbane (Fransa), Rossa (Rusya) ve 1891'de Fransız Unon (de Pars) faalyetteyd. (SIGORTA REHBERI, 1942:H, l.kısım). halne gelerek önem kazanması sayıl~blr. Trabzon lmanının tcaret değerler ve açıkbm;ıl;ırı çn bkz. (BASKıCı,20~0: 79-91). 9 Şrket temslcler, smlernden anl;ışıldığı kadan le, Ermen ve Rum Osmanlı vat;ınd;ışları d. ı 10 Pamuk tcaretyle uğr;ışanlar genellkle yerleşk yabancılar ve Levantenlerd. 11 Yangında bdar bna yanmıştı J1ebunlar arasında Inglz ve ıtalyan konsolosluklan da vardı. Bu yangından önce de Istarburda yangın sgortası sunan şrketler olduğu şu fadeden anlaşılmaktadır: "1287 [ ] tarhnde Beyoğlu'nda cesm br hark zuhur ederek ekser sgortalı ol;ın emlakın Imuhterk olması yüzünden sgorta kurnpanyalan emlk sahplerne 300 bn lra raddesnde tedyatta bulunduktan sonra makbuzlarını o zaman Dhlye nazırı bulunan Şrva~zde Reşad Paşa'ya braz le İstanbul'da vesat- tfyyenn stkmaln stda etmşlerdr." (MUB, 1995,Clt 3: 1126) arasında ülkede toplatn 20 yangın sgortası şrket faalyetteyd. (HATCHERIAN, 1898: 225). La Fonc~e'n ülkede faalyete geçş tarh çeştl kaynaklarda 1878 ve 1880 olarak farklılık göstermektedr. ı

7 Murat Baskıcı. Osmanlı Anadolusunda Sgorta Pyasası: Sgorta pyasasındak şrket sayısı 1890'larda da hızlı br arhş göstermeye devam ett. Şubat 1893'te Osmanlı Bankası, Düyun-u Umurnye ve Rej İdares başlıca katılımcılar ve her br 10 lralık paya bölünmüş olarak İstanbul'da Osmanlı Lrası sermaye le "Osmanlı Sgorta Şrket- Umumyyes" (Osmanlı Umum Sgorta Şrket/ La Socete Generale d'assurances Ottomane) kuruldu (A&P İstanbul 1892 raporu: 13; TOPRAK, 1982: 357). Osmanlı l Devlet'nde kurulan "lk" sgorta şrket olup yabancı sermayel d. 13 Şrketn acentelğn Osmanlı Bankası ve Tütün Rejs'nn mparatorluk dahlndek şubeler yürütüyordu. Yen şrketle brlkte İstanbul'da yangın sgortası şrket sayısı 38'e yükselmşt (A&P İstanbul 1893 raporu: 10). Yangın, hayat ve naklyat sgortası dallarında faalyet gösterme nyetndek Osmanlı Umum Sgorta Şrket çn dönemn İnglz konsolosu "rsklern çok büyük olduğu bu şehrdek br sgorta ş çn oldukça küçük görünen br sermayeye sahp olduğu" fkrnde olsa da (A&P İstanbul 1892 raporu: 13) pyasadak dğer şrketler çn cdd br rakp olduğu kısa zamanda anlaşıldı. Adından ve şlemlernde Türkçe kullanmasından dolayı yerl müşterler çeken şrket ayrıca, Osmanlı Bankası ve Düyun-u Umumye İdares'nn desteğyle, zarar durumlarında çabuk ödeme yapablyordu. Yabancı sermayel oluşuna rağmen pyasadak dğer şrketlerce "yerl" br rakp olarak görülüyordu. Önceler sadece İstanbul, İzmr, Trabzon gb büyük lman şehrlernde görülen sgortacılık faalyet 1890'larda hem branş olarak çeştlenmş hem de Anadolu'nun ç kesmlerne de yayılmaya başlamışh. 1894'te İstanbul ve Anadolu'da şube ve temslclkler olan sgorta şrketler Tablo 2, 3 ve 4'te yer almaktadır. Buna göre 1894'te İstanbul ve Anadolu'da denz naklyat sgortasında toplam 40, yangın sgortasında 45, hayat sgortasında se 35 ayrı şrket faalyetteyd. Şrketlern büyük kısmının sadece İstanbul'da temslclğ vardı. Denz naklyat dalında 40 şrketten 9'u (% 22,5), yangın dalında 45 şrketten 14'ü (% 31), hayat dalında 35 şrketten 17's (% 48,5) sadece İstanbul'da faal yet gösteryordu. Denz naklyat dalında 40 şrketten 31'nn, yangın dalında 45 şrketten 43'ünün ve hayat dalında 35 şrketten 34'ünün İstanbul'da temslclğ vardı. Aynı yıl İstanbul dışında faalyet gösteren şrket sayısı se denz naklyat dalında 8, yangın dalında 2 ve hayat dalında 1 d. 1894'te İstanbul'da üç ayrı dalda toplam 76 şrket faalyette d. 14 İstanbul gb büyük br lmanda hayat sgortası dalındak şrket sayısının (34) denz naklyat dalındak 13 "Gerç senesnde 'kavann ve nzamat-ı Devlet- Alyye'ye tab olmak şartıyla' br Osmanlı Sgorta Şrket- Um lm yyes tess ve teşkl olunmuş se de bunun da Bank-ı Osman gb yalnız namı 'Osmanlı'dır." (MUB, 1995, Gıt 3: 1151). Osmanlı ülkesnde daha sonra kurulan sgorta şrketler de öneml ölçüde yabancı sermayeye dayanıyordu. 1916'da kurulan Türkye Mll Sgorta Şrket Avusturya, 1918'de kurulan Itthad-ı Mll Şrket Fransız sermayes ağırlıklıydı 'e gelndğnde se ıstanbul'da sadece yangın sgortası yapan şirket sayısı 62'ye yükselmşt (A&P İstanbul raporu: 20).

8 8 Ankara Ünverstes SBF Dergs şrket sayısını (31) aşması, 1890'lajda hayat sgortacılığının Osmanlı pyasasındak hızlı gclşmn yansıtıyordu. Br başka büyük lman ola~ İzmr'de 1894'te denz naklyat dalında 20, yangın dalında 25 ve hayat dalında 14 şrket faalyette olup toplamda 41 ayrı şrket mevcuttu. 1900'e gelndğnd~ se İzmr'de, 8' İnglz olmak üzere, toplam 36 sgorta şrketnn bürosu vardı (A&P İzmr 1908 raporu:8).15 Tablolara göre Trabzon'da 1894'te faalyette 6 sgdrta şrket vardır: Marne Insurance Company, La Foncere, Helveta, Manhemer, Campagne Generale de Dresde ve Asscurazon General d Treste. Aynı yıla at Wrabzon İnglz konsolosluk raporunda se şehrde acentalığı ya da şubes bulunan 15 şrket sayılmaktadır. Bunlar, Asscurazon General d Treste harç olmak üzere, yukarıdaklere laveten Brtsh Lloyds, North Brtsh Mercantle and tjorthern Company, The Gresham, The Patrotc, The New York, Ottoman [nsurance Company, Lloyd Susse, La Badose, La Martme Belge ve La Compagne Francfortose'dr (A&P Trabzon 1894raporu: 5).16 Tablo 2, 3 ve 4'e göre 189he Anadolu'da herhang br dalda sgorta şrketlernn temslclğ bulunduğj blnen merkezler İstanbul, İzmr, Samsun, Trabzon, Mersn, Adana, İskendetun, Gresun, Ayvalık, Bandırma, Gelbolu, Çanakkale, Tekrdağ, İzmt, Snop) Edrne, Bursa, Eskşehr, Ankara, Uşak ve Nazll d. Bunlara 20. yüzyıl başlatında Konya da eklenmşt. 1907'de Konya'da 2's İnglz olmak üzere 8 yangın ~e 3'ü İnglz olmak üzere 10 hayat sgortası şrket faalyetteyd (A&P İstanbul 1907 raporu: 22).17Şehrde yangın sgortası pyasasının büyük kısmı Osmanlı ı Bankası tarafın?an temsl edlen "Osmanlı şrketnn clnde" d; daha sonra "br Fransız, k Inglz ve br Bulgar şrket" gelyordu. 1908'de se Konya'da hayat sgortası yapan dört şrketten üçü İnglz ve br Amerkan şrket d (A&P İstanbul 1908raporu: 29).18! ı 15 Zaman <;nde bazı şrketlern, özellkle tarfe rekabet nedenyle, pyasayı terketmş olableceğ düşünüleblr. 16 Asscurazan General d Treste (HATCHERIAN, 1898: '227)'ye göre 1894'te Trabzon'da faalyette, A&P Trabzon 1894 raporun~ göre se faalyette değldr. Aynca North Brtsh and Mercantle ve Narthern (HATCHERIAN, 1898)'de k ayn şrket olarak gösterlrken, A&P Trabzon 1894raporunda tek br şube ~a da temslclk olarak anılmıştu. 17 Raporda şrketlern adları belrtlmemştr. 18 Hayat sgortası şrketlernn sayı~ındak azalış muhtemelen yeterl ş hacmne ulaşamamaları le lglyd. Bu konuyalsonuç bölümünde değnlmektedr.

9 Murat Baskıcı. Osmanlı Anadolusunda Sgorta Pyasası: Tablo 2: 1894'te Istanbul ve Anadolu'da Denz Naklyat Sgortası Şrketler Sgorta Şrket Şube /Temslclk (Denz Naklyat) Ülke Idare Merkez Merkezler 1 Deutsche Almanya Berln Istanbul, İzmr 2 Deutscher Lloyd Almanya İstanbul, İzmr 3 Dresde Almanya Dresden İstanbul, İzmr, Samsun, Trabzon 4 Fortuna Almanya Berln İstanbul, İzmr, İskenderun 5 Fra ndarto se Almanya Frankfurt İstanbul, Samsun 6 Lloyd Bavaros Almanya Münh İstanbul, İzmr 7 Lloyd Cerman (vertas) Almanya İstanbul 8 Lloyd Hanseatque Almanya Hamburg İstanbul 9 Natonaıer'nıssenne Almanya Stettn İstanbul, Mersn 10 Norddeutsehe Almanya Hamburg İstanbul, ızmr, Ayvalık 11 Mannhem Almanya Mannhem IstanbuL, ızmr, Samsun, Trabzon, ıskenderun 12 Rhenana Almanya Köln İstanbuL, ızmr 13 Transatlantque Almanya Hamburg İstanbul, Ayvalık, Tekrdağ 14 Brtsh & Foregn Marne Ingltere Londra İstanbul, ızmr, Samsun 15 London Assurance Corp. Ingltere Londra Istanbul 16 London & f'roveneal Ingltere Londra İstanbul 17 Martma Insuranee Corp. Jngltere Londra IstanbuL, Gresun 18 Royal Exchange Ingltere Londra İstanbul, Bandırma, ıskenderun 19 Undewrtng & Agency Ingltere Londra İstanbul, İzmr, Bandırma, Assocaton Gelbolu, İskenderun 20 Unon Marne lnsurance Co. Ingltere Lyerpool Istanbul, ızmr 21 Asscurazon Ceneral d Avustı.ırya Treste İstanbul, İzmr, Samsun, Treste İskenderun 22 Lloyd Autrchen (Vertas) Avusturya Treste İstanbul 23 Lloyd Orental Martme Ayusturya Treste İstanbul 24 La Foncere Fransa Pars İstanbul, İzmr, Samsun, Trabzon, Mersn, Tekrdağ 25 Lloyd Franças (vertas) Fransa Pars İstanbul 26 La Natonale Hellenque Yunanstan Atna İstanbul, Mersn 27 ltala ıtalya Cenoya İstanbul, İzmr, ıskenderun 28 Rossa Rusya St.Petersburg Istanbul, İzmr, Gelbolu

10 10 Ankara Ünverstes SBF Dergs Seandnave Martme IsveçYNorveç Istanbul 30 Helveta svlçry! ' St. Gallen Istanbul, ızmr, Trabzon, ıskenderun 31 La Balose Isvçrk Bale Istanbul j 32 Badose Almahya Bade ızmr, Samsun, Çanakkale, ıskenderun ı 33 Rhenshe Westfalshe Loyd Almapya Gladbaeh Çanakkale 34 Wurtembergeose Almanya Stutgart ızmr, Samsun, Çanakkale, ıskenderun 35 Marne Insuranee de IngltJre Londra Samsun, Trabzon Londres 36 Marne Insuranee de IngltJre Lverpool Snop Lverpool 37 Unversal Marne Inglt~re Londra ızmr 38 Loyd de Londres Inglt~re Londra ıskenderun 39 Loyd Autrehen Avustprya 40 C. Cenerale d'assuranees Martme Fransq Kaynak: (HATCHER1AN, 1898: ), Vyana Pars Gelbolu İzmr Tablo 3: 1894'te ıstanbul ve Anadölu'da Yangın Sgortası Şrketler Sgorta Şrket Idare Şube/Temslclk (Yangın) Ülke Merkez Merkezler 1 Hamburg-13remen Almany~ Hamburg Istanbul, ızmr, Ayvalık 2 Hamburg-Muneh Almanyd Hamburg Istanbu~ Samsun 3 Hanseatshe Aımany~ Hamburg Istanbul, ızmr 4 La Natonalle Prussenne Almany~ Stettn Istanbul 5 Norddeutsehe Almany~ Hamburg Istanbul, Ayvalık 6 Transatlantque Almanyd Hamburg Istanbul, ızmr, Ayvalık, Nazll, Tekrdağ 7 Allanee Ingltere! Londra Istanbul, ızmr 8 Caledonan Inglterel Istanbul 9 Commereal Unon Ingltereı Londra Istanbul, ızmr 10 Eeonome Ingltere! Londra Istanbul 11 Guardan Ingltere! Londra Istanbul, ızmr 12 Imperal Ingltere! Londra Istanbul 13 Laneashre Inglterel Manchester Istanbul, ızmr 14 London Assurance Inglterel Londra Istanbul ı

11 MuratBaskıcı. Osmanlı Anadolusunda Sgorta Pyasası: London & Lancashre Ingltere Lverpool Istanbul, ızmr 16 North Brtsh & Ingltere Ednburgh Istanbul, ızmr, Çanakkale, Mercantle Gelbolu, Gresun, Eskşehr 17 Northern Ingltere Londra Istanbul, ızmr, Gelbolu, Gresun 18 Norwch Unon Ingltere Norwch Istanbul, ızmr 19 Unon de Londres Ingltere Londra Istanbul 20 Palatne Ingltere Manchester Istanbul, ızmr 21 Patrotc Ingltere Dubln Istanbul 22 Phenx Anglas Ingltere Londra Istanbul, Izmr, Ayvalık, Adana, Mersn, Izmt, Ankara 23 Royal Ingltere Lverpool Istanbul, Izmr, Çanakkale 24 Royal Exchange Ingltere Londra Istanbul, Bandırma, ızmt, Ankara, Iskenderun 25 Scottsh Unon & Ingltere Ednburgh Istanbul Natonal 26 Sun Fre Ingltere Londra Istanbul, Izmr, Çanakkale 27 Assc. General d Treste Avusturya Treste Istanbuı ızmr, Samsun, Trabzon, Iskenderun 28 Runone Adratca Avusturya Vyana Istanbul 29 La Danube Avusturya Vyana Istanbul 30 Phenx Austran Avusturya Vyana Istanbul 31 Urbane Belge Belçka Brüksel Istanbul 32 La Confance Fransa Pars Istanbul, Çanakkale 33 La Foncere Fransa Pars IstanbuL, Izmr, Edrne, Bursa, Tekrdağ, Izmt 34 L'Unon Fransa Pars Istanbul, Izmr 35 L'Urbane Fransa Pars Istanbul, Çanakkale 36 La NatolKlle Hellenque Yunanstan Atna Istanbul, Adana 37 Netherlands Hollanda Zutphen Istanbul 38 Fondara ıtalya Floransa Istanbul 39 Itala ıtalya Genova Istanbul, Izmr, Iskenderun 40 Osmanlı Umum Sgorta Osmanlı Istanbul Istanbul, ızmr, Edrne, Ankara, Nazll,Uşak, ıskenderun 41 Daca Romana Romanya I3ükreş Istanbul, ızmr, Samsun 42 Rossa Rusya St.Petersburg IstanbuL, Izmr, Gelbolu 43 Helveta ısvçre St, Gall Istanbul, ızmr, Trabzon 44 Azenda Almanya Berln Izmr, Çanakkale 45 Lverpool & London Ingltere Lverpool ızmr &Globe Kaynak: (HATCHERIAN. 1898: ).

12 12 Ankara Ünverstes SBF Dergs Tablo 4: 1894'te Istanbul ve Ana4olu'da Hayat Sgortası Şrketler Sgorta Şrket Ulke Idare Şube/Temslclk (Hayat) ı Merkez Merkezler 1 Banque d'assurance Almanya Stutgart İstanbul sur ve et d'epargne 2 Tentona Almanya Lepzg İstanbul 3 Commercal Unon Ingltere Londra İstanbul, İzmr 4 Economc Ingltere Londra Istanbul 5 Eagle Ingltere Londra İstanbul 6 Gresham Ingltere Londra İstanbul, İzmr 7 Guardan Ingltere Londra Istanbul, İzmr 8 Lancashre Ingltere Manchester İstanbul, İzmr 9 (mperal Ingltere Londra Istanbul 10 London Assurance Ingltere Londra Istanbul 11 General Lfe Ingltere Londra İstanbul 12 London & Lancashre Ingltere Londra İstanbul, İzmr 13 Northem Ingltete Londra İstanbul, İzmr, Gelbolu, Gresun ı 14 North Brtsh & Ingltere Ednburgh Istanbul, İzmr, Gelbolu, Mercantle ı Çanakkale, Gresun, Eskşehr 15 Norwch Unon Ingltere Norwch İstanbul 16 Pellcan Ingltete Londra İstanbul 17 Patrotc Ingltere Dubln Istanbul 18 Royal lnsuranee Ingltere Lverpool Istanbul, İzmr, Çanakkale 19 RoyalExchange Ingltere Londra İstanbul, Ankara, İskenderun 20 Sun Lfe Ingltete Londra İstanbul, İzmr 21 Equtable d'etat Uns AB.q. NewYork Istanbul 22 Mutua! Lfe AB.q. New York Istanbul, Edrne, Ankara 23 New York A13.q. NewYork Istanbul, ızmt 24 L'Anere Avustu\'ya Vyana Istanbul 25 Rtınone Adra tea Italyd Treste İstanbul d Scurta 26 Asscurazon Avustutya Treste Istanbul, İzmr, Samsun, ı General d Treste ıskenderun 27 La Danube Avustu*ya Vyana Istanbul 28 La Royale Belge Belçk~ Brüksel İstanbul 29 La Foncere Frans? Pars İstanbul, İzmr, Trabzon, Tekrdağ 30 L'Unon Frans~ Pars Istanbul, İzmr, Edrne, İzmt 31 L'Urbane Frans~ Pars İstanbul 32 La Natonale Hellenque Yunanstan Atna İstanbul, Adana 33 Rossa Rusv" St.Petersburg İstanbul, İzmr,Gelbolu 34 La Sussc Isvçr~ Lozan Istanbul 35 Uverpoo\ & London Ingltete Lverpool İzmr &Globc Kayna/dHATCHERIAN, 1898: I).

13 MuratBaskıcı. Osmanlı Anadolusunda Sgorta Pyasası: İstanbul ve İzmr br yana bırakıldığındaı bu merkezlern Avrupa-Türkye tcaretnde buharlı gem şrketlernn seyr güzergc1hlarındak lmanlar ya da Anadolu'da dönemn demryolu güzergahındak şehrler olduğu görülmektedr. Osmanlı ekonomk yapısında 19. yüzyılda ortaya çıkan ktsad süreç çnde tarımsal ürün ve hammadde üretmnde uzmanlaşan ve ulaşım kolaylıkları nedenyle dönemn dğer Anadolu merkezlerne kıyasla dış pyasalar le tcar lşklern daha fazla gelştğ bu merkezler yabancı sgorta şrketlernn daha fazla lgsn çekyordu. Anılan merkezlern öneml oranlarda gayrmüslm nüfus barındırıyor oluşu da br dğer ortak özellk olarak belrmektedr. 19 Tablo 5: Bazı Anadolu Merkezlernde Toplam. Sgorta Temslclğ Sayılan Yıl Merkez Şrket Sayısı Yıl Merkez Şrket Sayısı 1873 Trabzon Ayvalık İstanbul (a) Ankara Trabzon (b) Gresun Trabzon (c) Adana İstanbul Nazll İzmr Bandırma Samsun Snop İskenderun Bursa Çanakkale Eskşehr Gclbolu Uşak İzmt İzmr (a) Mersn Konya (a) Edrne İstanbul (a) 62 Kaynak: (TABLO 2. 3, 4; A&P Trabzon 1873 raporu: 1632; Trabzon 1894 raponı: 5; Isanbul 907 raporu: 22; Izmr 1900 raponı: 8; Istanbul raponı: 20). *: Naklyat. yangın ve hayat branşları. b: bkz. Tablo 2, a: sadece yangın sgortası şrketler c: A&P Trabzon 1894 raponı: Sgorta Şrketler ve Yangın Teşklatı 1870 Beyoğlu yangını sgorta şrketlern Osmanlı pyasasına çekmenn yanında İstanbul'da modern br tfaye teşklahnın kuruluşuna da yol açmışh. Yangın sgortası şrketlernn çıkarına olduğu halde yen teşklat stenen gelşm 19 Ilgl merkezlerde dönemn toplam ve gayrmüslm nüfusları çn bkz. (KARPAT, 1985).

14 ı ı! 14 Ankara Ünverstes SBF Dergs ı sağlayamadığından, şrketler me~eley üstlenerek kendler bazı tedbrler almaya başladı yangınında! mevcut teşklahn (tulumbacılar) yetersz kalması ve tazmnat ödeyen sgorta şrketlernn dönemn Dahlye Nazın'ndan ~stanbul'da modern br tfaye donanımı stemeler üzerne hükümet Istanbul'dak teşklatın modernleştrlmesne karar vermşt. Etkn ve modern br teşklata sahp olan Budapeşte'den.Ibuteşklatın kurucusu olan Kant Szecheny adlı subay tfaye uzmanı olarak İstanbul'a getrld. Kont 1874 sonlarında göreve başladı ve kısa sürede çoğu Avrupa başkentndekne eşt etknlkte br tfaye teşklatı kurdu,z "Yen teşklatın pratk etknlğ bakımından, en uygun modellerde yangın merdvenıer,l el merdvenler, baltalar, kovalar, yerl pompalara göre. üstün güçlü nrotorlar geld; sıkı br asker dsplnn sürdürülmes le Istanbul yangınları tarhnde tam br devrm yarahldı...yen sstemnn getrlşnden ber yangırllar ahal çn önceden olduğu gb br dehşet verc olmaktan çıktl." (A&P İstanBul raporu: 878-9). Ancak dönemn mal sıkıntıları ve Osmanlı-Rus SavJşı'nın getrdğ koşullar yen teşklata yeterl kaynak aktarımını engelledğnderl kısa sürede faalyetler durma noktasına. ı geld. "...çoğu Inglz olan sgorta şrıketlernn kayıtları sanırım [tfaye] Tugay[ı] tarafından sağlanan y hzmetn şahtlğn yapmaktadır; önceden neredeyse kesn br kayıp [ntelğnde] olan İstanbul'un [yangın] rsk şmd karlı br yatırım olmuştur. Fakat bu güven hjl cdd şeklde tehdt altındadır."21 Modern teşklat, yen grme~e başladıkları Osmanlı pyasasında yüksek yangın rskne karşı uygun prm oranları belrleyememekten yakınan yangın sgortası şrketlern~ yararına d. 4ncak ödenekszlk yüzünden güç durumda kalması üzerne Istanbul'dak Iııglz konsolos vekl meseley sgorta şrketlernn üstlenmesn öneryord~: ".,.şunu belrtmek son dere~e zorunludur k, Kont hzmet bırakmaya ve ıstanbul'dan ayrılmayazorlarursa, Itfaye Tugayı kısa zamanda paramparça olacaktır.l,osmanlı hükümetnden hzmetln sürmes] çn fonlar sağlamasını rca etmek, korkarım, boşunadır. Avrupa sgorta temslcler çn onu br arada tutma~ın tek yolu meseley kend ellerne almakhr ve bu noktada zleyen önerler dkk~te alınmaya değeblr. Sgorta polçelernn prmlernde br artış le br fon olu$turulablr. Prm mktarı üzerne lave % S uygulanarak br tfaye arabası ve bl-tfaye brlğnn masraflarının karşılandığı. ı Izmr'de bu amaç çn br örnek olduğuna nanıyorum. Bu tedbrn 20 "'';''';Y",",k;l'hn, ne"'" e'mek 1"Kan' S< h;n; ;,m;nde Maor,b>n'd,n b;, de muallm zbt celbolunmuştur. 26 Eylülı 1290 [1874] tarhl... [br nzamname le] dört tabur olmak ve br Istanbul chetnde teşkl11edlmek üzere br tfaye alayı hdas olunduğu gb muahharan br de bahrye tfaye tabut}!tess olunmuştur." (MUB, 1995, Clt 3: 1126). 21 "Zaruret çndek Hükümet Kont Szecheny'nn maaşını yavaş yavaş ayda 200 pounddan 45 pounca düşürmüştür ve bu küçücülk maaş ble öyle düzensz ödenmektedr k, [Kont] son k yıl boyunca dokuz aylık ödeme almıştır ve maaşı sonuçta onbeş ay gerdedr. Brlklernn subayları ve erer şu andh üç-dört aydır maaşsızdır ve Kontun malzemenn yleştrlmes ve mevcut olanların tbmrne fon ayrılması çn yaptığı başvuruların değşmez yanıtı 'para yok'tur." (A&r Istanbul 1879 raporu: 1875). \

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşklatının görüşlern yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına attr. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşklatının znn gerektrmez;

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur?

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur? A. ÖZKAYA Türkye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomk Büyüme: Nasıl Br İlşk Söz Konusudur? Ata ÖZKAYA Özet İçsel büyüme teors endüstrlern çnde bulunduğu rekabet koşulları, yürüttükler Ar-Ge faalyetler,

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme I 131 Yolsuzluğun Belrleycler ve Büyüme le İlşkler Assoc. Prof. Dr. Mne Gern (Marmara Unversty, Turkey) Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk Unversty, Turkey) Ph.D. Canddate

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

Fransa'da İdari Sistem ve Yerel Yönetimler

Fransa'da İdari Sistem ve Yerel Yönetimler Fransa'da İdar Sstem ve Yerel Yönetmler Yusuf Erbay * Bu makale hazırlanırken kaynakçasında belrtlen eserlern yanı sıra, atanmış ve seçlmş Türk yerel yönetm görevllernn 13-20 Eylül 1998 tarhler arasında

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

Türkiye nin Avrupa Birliği (15) Pazarındaki Endüstri-Đçi Ticaret Performansının Rakip Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analizi: 1995-2007

Türkiye nin Avrupa Birliği (15) Pazarındaki Endüstri-Đçi Ticaret Performansının Rakip Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analizi: 1995-2007 Rakp Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analz: 1995-2007 Türkye nn Avrupa Brlğ (15) Pazarındak Endüstr-Đç Tcaret Performansının Rakp Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analz: 1995-2007 Hüseyn ALTAY

Detaylı

AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI

AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI Vatandaş, Sayın «Büyükler» nn dedğn hç anlamıyor. Doğrusunu söylemek gerekrse bz de öyleyz! Sayın büyüklermz, blhassa AP. ktdarının yen haşmetler hep şfrel konuşuyorlar. Yazık k,

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI Ekonometr ve İstatstk Sayı:7 2008 51-87 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU:

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE

TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE STRATEJİK RAPOR NO: 12, ARALIK 2005 TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE Dr. Güniz ODYAKMAZ TEKEBAŞ Ç NDEK LER SUNUŞ...3 ÖZET...4 TARİHİ SÜREÇTE FİNANSAL KÜRESELLEŞME...6

Detaylı

Web'deki Belediyelerimiz:

Web'deki Belediyelerimiz: Web'dek Beledyelermz: İstanbul Büyükşehr Beledyes Türksel Kaya Bensghr * Ülkemzde nternete açılan ve web stes yoluyla halka elektronk ortamda daha hızlı ve etkleşml blg, mal ve hzmet sunmak üzere çalışmalar

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868. TÜRK KIZIL A Yi GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR

TÜRKKIZILAYI 1868. TÜRK KIZIL A Yi GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR TÜRKKIZILAYI 868 TÜRK KIZIL A Y GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR - Türk Kızılay: tarafından djtal ve ofset baskı yayın hzmet lanen hale edlerek kapalı zarfla teklf alınmak suretyle

Detaylı

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3]. " >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3].  >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban nceleme ler DEPREME DA YANıKLI YAPlTASARIMINDA KULLANILABİLİNEN YAPI KONTROL SİSTEMLERİ Araş. Gör. Ercan YOZGAT Doç. Dr. Metn HÜSEM Karadenİz Teknk: Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü ÖZET Topraklarının

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maliye Anabilim Dalı Maliye Bilim Dalı Mehmet Tufan PAKSU Danışman: Doç. Dr. Abdulkadir

Detaylı

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM Ekm 26 Clt:14 No:2 Kastamonu Eğtm Dergs 545-556 MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ Özet Aybaba HANÇERLİOĞULLARI Kastamonu Ünverstes, Fen-Edebyat Fakültes, Fzk Bölümü, Kastamonu. Monte Carlo

Detaylı

FAKTORING, TÜRKi~E UYGULAMASINDAKI SON YASAL DÜZENLEMELER VE SORUNLARI

FAKTORING, TÜRKi~E UYGULAMASINDAKI SON YASAL DÜZENLEMELER VE SORUNLARI Yönetm, Yl: 6 Say: 20 Ocak 1995, s. 17-23 FAKTORING, TÜRK~E UYGULAMASINDAKI SON YASAL DÜZENLEMELER VE SORUNLARI Doç. Dr. Peyam Se.f~.Ç.ARIKÇIo(;u~ LU. Isletme Fakültes Grs Büyüyen, gelsen ve çestlenen

Detaylı

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. belirlenecek idari para cezası. maddesine göre. (Mülki Amirce) Kanunun 7. 5252 sayılı. % 25 İndirimli 293,25 TL.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. belirlenecek idari para cezası. maddesine göre. (Mülki Amirce) Kanunun 7. 5252 sayılı. % 25 İndirimli 293,25 TL. Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 13 Yolun yapımı ve bakımı le görevl kuruluştan zn almadan ve trafk akımı le güvenlğn bozacak, karayolunu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASLARIN VE FOREX PİYASALARININ GELİŞİMİ: TÜRKİYE DEKİ DURUMU Sidre KÜÇÜK YÜKSEK LİSANS

Detaylı

BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI

BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI VII-) Isı Transfernn Tanımlanması ve Türler: Isı transfer konusu bugün mühendslğn tüm dallarında uygulama sahası bulmakta ve fakat denleblr k Makna Mühendslğnde

Detaylı

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI 30 Eylül 2014 Salı BİST, stratej k ortaklıklarla büyüyor Bölgesel merkez olma yolunda lerleyen q Borsa İstanbul, stratej k ortaklıklarla kend teknoloj s n üreteb l r b

Detaylı

TÜRKİYE DE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN PAZARLAMA KARMASI AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKİYE DE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN PAZARLAMA KARMASI AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞL-YL 2007 00010 TÜRKİYE DE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN PAZARLAMA KARMASI AÇISINDAN İNCELENMESİ HAZIRLAYAN Gökçe Nezihe EVREN

Detaylı

Avrupa daki Romanların ve Gezginlerin İnsan Hakları. Rapordan alıntılar COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME.

Avrupa daki Romanların ve Gezginlerin İnsan Hakları. Rapordan alıntılar COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME. Prems 97812 Avrupa daki Romanların ve Gezginlerin İnsan Hakları Rapordan alıntılar TUR COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME Avrupa dak Romanların ve Gezg nler n İnsan Hakları

Detaylı

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SNL MĞZLRIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Süleyman DÜNDR (*) Fath EER (**) Şuayb ÖZDEMİR (***) Özet: Bu çalışmanın amacı, fuzzy TOPSİS yöntemn kullanarak sanal mağazaların

Detaylı

Üçüncü bölüm de; sigorta şirketlerinin yatırım araçları hakkında bilgi verilerek, yatırımlarını hangi yönde değerlendirdikleri anlatılacaktır.

Üçüncü bölüm de; sigorta şirketlerinin yatırım araçları hakkında bilgi verilerek, yatırımlarını hangi yönde değerlendirdikleri anlatılacaktır. 1 GĠRĠġ Kişilerin günlük yaşantılarında her an karşılaşabilecekleri ve bunun sonucunda can ve mallarına zarar verebilecek bazı risklerin gerçekleşmesi durumunda mevcut hayat standardında meydana gelebilecek

Detaylı

1. Sigortacılığın Kökenleri ve Türkiye'deki Gelişim Süreci

1. Sigortacılığın Kökenleri ve Türkiye'deki Gelişim Süreci 1. Sigortacılığın Kökenleri ve Türkiye'deki Gelişim Süreci Sigortacılığın kökenleri Babil imparatorluğunda kervan ticareti yapan tüccarların mallarını sağlam bir şekilde teslim almak için ödedikleri faizli

Detaylı