Yaşam eğrilerini karşılaştırmak için kullanılan skor ve ağırlıklı testler: Sayısal örnekler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yaşam eğrilerini karşılaştırmak için kullanılan skor ve ağırlıklı testler: Sayısal örnekler"

Transkript

1 İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya 6 () - İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya Yaşam eğrler arşılaştırma ç ullaıla sor ve ağırlılı testler: ayısal öreler Duru Karasoy Hacettepe Üverstes Fe Faültes, İstatst Bölümü 68-Beytepe, Aara, Türye Buet Tl Hacettepe Üverstes Fe Faültes, İstatst Bölümü 68-Beytepe, Aara, Türye Özet İ grup arasıa var ola yaşamsal farlılıları araştırmacılar tarafıa tam olara belrleemeğ ya a açılaamaığı urumlar varır. Bu farlılılar tahm ele yaşam fosyouu grafğ çzlere ortaya oablr. Faat bu grafler, ağılımlar arasıa fara ar abaca br fr verğe statstsel br test ullaılması gerer. İ yaşam eğrs eştlğ test etme ç uygu ola çeştl parametr olmaya testler varır. Bu testler, sor ve ağırlılı testler olara ye ayrılmıştır. Bu çalışmaa, ururulmuş gözlem çere ve çermeye verler ç ullaıla bu testler ele alımış ve oratılı tehleler varsayımıı sağlaya ve sağlamaya farlı yaşam verlere uygulamıştır. Aahtar sözcüler: Yaşam eğrler; or ve ağırlılı testler; Dururulmuş gözlemler Abstract core a weghte tests use to compare survval curves: Numercal examples There are may stuatos where vestgators are ot able to specfy avace the specfc type of the survval ffereces that may exst betwee two groups. These ffereces ca be llustrate by rawg graph of the estmate survvorshp fucto. However, the graph gves oly a rough ea of the fferece betwee the strbutos; therefore, a statstcal test s ecessary. There are several strbuto-free methos avalable for testg the equalty of two survval curves. These o-parametrc methos are ve to score a weghte tests. Ths stuy presets these score a weghte tests that ca be use for ata wth a wthout cesore observatos. A these tests are apple to the two fferet survval ata sets whch oe of them satsfes the assumpto of proportoalty, whereas the other oe oes ot.. Keywors: urvval curves; core a weghte tests; Cesore observatos.. Grş Taımlaa br başlagıç otasıa br olayı gerçeleşmese aar geçe süre yaşam süres olara taımlaır. Dururulmuş (cesore) gözlemler çermes eeyle yaşam süres ç las statstsel yötemler uygu eğlr. Dururulmuş gözlem se, çalışma süres soua lglele olay le arşılaşmamış ya a arşılaşıp arşılaşmaığı blmeye gözlemlerr []. Dururmaı a oluğu urumlara yaşam süres ağılımlarıı eştlğ test ç ağılıma bağımsız yötemler mevcuttur. E ço ullaıla test statstler se log-ra statstğ ve geelleştrlmş Wlcoxo statstğr [,,,, 6]. Peto ve Peto (9) sağa ururulmuş bağımsız gözlem grupları arasıa farlılıları belrleme ç log-ra statstğ büyü br güce sahp oluğuu ve bu test statstsel öemllğe e olara fzsel öemll e sergleğ belrtmşlerr. Pretce (98) sağa ururulmuş verlerle

2 D. Karasoy, B. Tl / İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya 6 () - oğrusal ra testler haıa blg vermş ve varyas tahme permütasyo yalaşımı le lgl özel urumları ele almıştır. Terz ve Cegz (6) sağa ururulmuş verlerle yaşam ağılımıı parametr olmaya yötemlerle arşılaştırmışlar ve verler ururulma bçmler, tehle oralarıı urumu ve grupları gösterler ağılış bçm yöüe e uygu hag test oluğuu araştırmışlarır. Lteratüre oğrusal ra testler brço sııfı öerlmştr. Bu testler hesaplama faeler yeter aar açı eğlr. Testler çoğu, yaşam fosyouu parametr olmaya tahme ayalıır. Yaşam fosyouu tahm l olara Kapla-Meer tarafıa yapılmıştır. Yaşam eğrler arşılaştırma ç ullaıla testler, sor ve ağırlılı testler olma üzere ye ayrılmıştır. or testler varyası permütasyo tahm, ağırlılı testler se varyası hpergeometr ağılıma ayalı tahm ullaır []... Yaşam çözümlemes Yaşam çözümlemes, poztf taımlı rastlatı eğşeler çözümlemes ç ullaıla statstsel teler bütüü olara a taımlaır. Rastlatı eğşe eğer, br mae parçasıı başarısızlı zamaı, byolo br brm (hasta, hayva, hücre) ölüm zamaı olablr. İy taımlamış herhag br olayı gerçeleşme ya a gözleme süres çözümlemes, yaşam çözümlemes teler le yapılablr. öz ousu olayı gerçeleşmes başarısızlı olara taımlaır []. Yaşam çözümlemese temel ola, gözlee başarısızlı süreler celemesr. Bu eele bu eğşe y taımlaması gerer []. Yaşaya br orgazmaı ya a casız br ese belrl br başlagıç zamaı le başarısızlığı arasıa geçe zamaa yaşam süres ya a başarısızlı süres aı verlr ve geellle T le gösterlr. Her br brme at yaşam süres T, taımı gereğ sürel ve poztf br eğere sahptr. Başarısızlı sürese öre olara, mae bleşeler yaşam süreler, şçler grev süreler ya a eoome şszl öemler, psolo br eeye eeğ belrlee görev tamamlama süres ve l br eeye hastaları yaşam süreler gösterleblr [9]. Yaşam çözümlemes ğer çözümleme telere ayıra e öeml özell ururulmuş gözlemler ullaılablmesr []... Yaşam çözümlemese ullaıla fosyolar Yaşam çözümlemese ullaıla üç temel fosyo bulumataır. Bular; yaşam fosyou, olasılı fosyou ve tehle (hazar) fosyouur. Bu fosyolar brbr le lşl ola fosyolarır []. Yaşam süres, T le gösterle rastgele br eğşer. Br brey bell br t zamaıa aha fazla yaşaması olasılığıa yaşam fosyou er ve yaşam fosyou; (t) = P(T > t) = f ( x) x, t t bçme fae elr. Yaşam fosyou mooto azala sola sürel br fosyour ve t= e ()=, t e () = olur.

3 D. Karasoy, B. Tl / İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya 6 () - T rastlatı eğşe olasılı yoğulu fosyou, üçü br zama aralığıa br brey başarısız olma olasılığıı lmtr. Bu fosyo; P f(t) = lm ( t t bçme fae elr. T t + t), t t Tehle fosyou h(t), t zamaıa aar yaşaya br brm (t+δt) zamaıa aar yaşamıı soa ermes rsr. Brm lglele özell baımıa başarısızlı eğlm br ölçüsüür. h(t), başarısızlı hızı (falure rate), a ölüm hızı (stataeous eath rate) ya a ölümlülü gücü (force of mortalty) olara a fae elr. Tehle fosyou; P h(t) = lm ( t t T t + t T t) t = f ( t ) ( t) bçmer. Tehle fosyou br zama aralığıa var ola başarısızlı rs taımıır ve oşullu başarısızlı oraı olara a taımlamataır. Tehle fosyou br olasılı fosyou eğl br oraır. Olasılı eğerler gb (, ) aralığıa eğl (, ) aralığıa yer almataır. Yaşam fosyouu sahp oluğu ağılıma göre tehle fosyou farlı bçme olablr. Bu fosyo br olasılı fosyou olmaığıa zamaa göre artablr, azalablr veya sabt alablr [,, ]. Yaşam süreler olasılı ağılımıı belrl br bçm olmaığı varsayımı le tehle fosyou, h(t;x)=h (t)exp(x) bçmer. Bu moel Cox regresyo moel olara fae elr. Buraa x açılayıcı eğşeler vetörü, regresyo atsayıları vetörü, h (t) se temel tehle fosyouur [].. Yaşam fosyouu parametr olmaya tahmler Yaşam çözümlemes ç parametr olmaya tahm yötemler ve parametr olmaya test statstler oluça ullaışlıır. Çüü bu tür aalzler ve testler örelemler seçller tleler ağılımıa lş varsayımları sağlamaları geremez. Yaşam süres ç herhag br teor ağılım varsayımı yapılmaığıa, parametr olmaya tahmler oluça etlr. Yaşam fosyouu tahm etmee ullaıla pe ço yötem varır. E yaygı ullaıla yötem se Kapla-Meer yötemr. Bu yötemle yaşam fosyouu tahm ˆ - (t) =, t () t < t (+) bçme taımlaır. Buraa, : t e başarısızlıları sayısıı, : t e rste ola brmler sayısıı, ya t e heme öce ururulmamış ve yaşaya brmler sayısıı, : sıralı gözlem sayısıı, : toplam brm sayısıı

4 D. Karasoy, B. Tl / İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya 6 () - gösterr. Çzelge e yaşam fosyolarıı tahme ullaıla çeştl parametr olmaya testler verlmştr [, ]. Çzelge. Yaşam fosyouu parametr olmaya tahmler Kapla-Meer (98) Altshuler (9) Pretce (98) Pretce-Mare (99) Harrs-Albert (99) Flemg-Harrgto (99) Moreau et al. (99) - ALT exp PREN FH PREN - exp. Yaşam eğrler arşılaştırılması ç ullaıla parametr olmaya yötemler İ yaşam eğrs eştlğ test etme ç ullaıla çeştl parametr olmaya testler varır. Bu testler, sor ve ağırlılı testler olara ye ayrılmıştır. or testlere ve ağırlılı testlere ullaıla avramlar aşağıa verlmştr: brml G le gösterle ve brml G le gösterle grup olsu ( + =). brm yaşam süreler blmete (ururulmuş ya a eğl) ve ururulmamış brmler ç sıralı yaşam süreler t < t < < t le gösterlmeter. Her br t (=,,, ) zamaıa G e brm, G e brm ( + = ) rste olsu. [t, t + ) aralığıa br ururulmuş ver, t e rste, t + e rste eğl olara alıır. [t, t + ) aralığıa G e ururulmuş gözlemler l, G e ururulmuş gözlemler se l olma üzere l =l +l olur. G e t e başarısızlı sayısı, G e t e başarısızlı sayısı se olma üzere = + olur. Bu uruma + = - -l oluğu açıtır. Dğer termler; D ; =,,, D =, L l ; =,,, L =, l D ; =,,, D =, L ; =,,, L =, D =D +D, L =L +L

5 D. Karasoy, B. Tl / İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya 6 () - p, p, p, q p bçmer. Her br başarısızlı zamaı ç aşağıa gb x boyutlu tae çapraz tablo oluşturulur []: t e başarısızlıları sayısı t ötese yaşayaları sayısı t öcese rste olaları sayısı G G Toplam Bu testler arasıa ayrım, varyas tahmler le lglr. or testler varyası permütasyo tahm ullaıre, ağırlılı testler hpergeometr ağılıma ayalı tahm ullamataır. Dururma gruplara farlılı gösteryorsa permütasyo varyas uygu eğlr. Permütasyo varyas, gruplar ve ururma arasıa bağımsızlı varsayımıı ullaıre, hpergeometr varyası herhag br varsayımı yotur. Hpergeometr varyas tüm urumlara geçerlr. Dururmaı oluğu ve olmaığı urumlara hpergeometr ve permütasyo varyaslar eşt eğlr. Hpergeometr varyas ama permütasyo varyasta aha üçütür. Bu eele ağırlılı testler, sor testlere aha ço terch elr []. Bu testler aşağıa verlmştr:.. or testler or testler temel yötemler, asmptot olara et testler vere öüşüm fosyou avramıı ullaa Peto-Peto (9) ve yerel olara e güçlü testler vere oğrusal moeller ullaa Pretce (98) tarafıa taımlamıştır. or testler, tüm örelemler brleştrere her br sıralı gözleme sorlar (ururulmamış gözlemler ç c ve ururulmuş gözlemler ç se C ) verr. Bu test statstğ ve özelller aşağıa gb fae eleblr: E()=, c lc c lc, V() ( ) χ ~ χ. V() c l C, Buraa; : t e başarısızlıları sayısıı ve l : t e ururulmuşları sayısıı gösterr. or testler Çzelge e verlğ gb özetleeblr [,, ]. Bu testler ışıa lteratüre arşılaşıla ğer sor testler Cox-Matel, Cox u F ve Matel- Haeszel testlerr.

6 D. Karasoy, B. Tl / İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya 6 () - 6 Çzelge : or testler () Test c C Geha G -D -D Peto-Peto PP Pretce PREN PREN PREN LR Altshuler LRALT Taroe-Ware TW ALT L ALT L Cox-Matel test aşağıa verlğ gb fae elr: A, E()=, V() ( ) A ( A ), χ ~ χ. V() Buraa; A = / bçmer. Cox u F test se aşağıa gb fae elr:. gözlem belee eğer t le gösterlğe t ; t... (=,,, ) bçmer. Başarısızlılar ç t, t,, t p (p= + ) sorları, ururulmuş gözlemler ç se t (p+),, t q (q= ) sorları ullaılır. İ grup ç t ve t ortalama sorları hesaplaır. Brc grup ç ortalama sor, t t ' ( )t bçme ele elr. Buraa, ortalama soruur. ' ' t : başarısızlıları ortalama soru ve ' t : ururulmuşları İc grup ortalama soru t a bezer bçme ele elr. Bu ortalama sor eğerler ullaılara test statstğ aşağıa gb buluur: t F ~ F. t,

7 D. Karasoy, B. Tl / İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya 6 () - Matel-Haeszel test se özellle ğer br fatöre göre üzeltme oluğua, grubu arşılaştırmaa ullaılır. Öreğ, alp hastalığı ç sgara çelere ve çmeyelere, yüse olesterolü olalarla olmayaları yaşam eğrler arşılaştırmaa ullaılablr. Matel-Haeszel teste, verler eğşee göre tabaalaırır ve her br tabaa ç aşağıa gb x tablo oluşturulur: Grup Başarısızlıları sayısı Dururulmuşları sayısı Toplam Toplam D - - T p =P(başarısızlı. grup,. tabaa) olma üzere H :p =p ; p =p ; ; p s =p s (s, tabaa sayısı) hpotez test etme ç s χ ~ s s V( ) E( ) test statstğ ullaılır. Buraa; D χ E( ), (=,,, s) T D V( ), (=,,, s) T (T ) bçmer []... Ağırlılı testler Ağırlılı testler oluşturma ç temel alıa esaslar, asmptot olara et testler vere öüşüm fosyou avramıı ullaa Peto-Peto (9) ve Raharsha ı metoolose (asmptot etlğ masmze eer) ayaa Taroe-Ware (9) tarafıa taımlamıştır. Ağırlılı testler, her br ururulmamış gözlem süres ç taımlaa w ağırlılarıa ayaır. Bu testler, gözlee eğerler ( ) le belee eğerler (e ) arasıa farlara ayaır ve aşağıa gb fae eleblr: U E(U)= V(U) w ( e ) w V( ) w w ( v w ) ( ) ( )

8 D. Karasoy, B. Tl / İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya 6 () - 8 U χ ~ V(U) χ Bazı yazarlar, gözlee ve belee freaslar arasıa farları ağırlılaırma yere, grupta oralar arasıa farları w le ağırlılaırmayı terch etmeterler. w aşağıa gb taımlaır: w w w U ve V(U) faeler U w (p w le yee yazılırsa, p ) V(U) w p q bçme olur. Ağırlılı testlere ullaıla ağırlılar Çzelge e verlğ gb özetleeblr [,, ]: Çzelge : Ağırlılı testler (U) ç ullaıla ağırlılar Test U Geha U G Peto-Peto U PP w Pretce U PREN PREN LR Altshuler U LRALT Taroe-Ware U TW Flemgto-Harrgto U FH p q -..Testler arşılaştırılması Yaşam eğrler arşılaştırmaa ullaıla test oğru seçme oluça öemlr. Farlı test, farlı souca götüreblmeter. or teslere log-ra teste statstğ eğer Cox-Matel teste eğerle heme heme ayıır. Yuvarlamaa olayı üçü farlılılar olablmeter []. Örelem büyülüler üçü oluğua (, ) ve eğer örelem ağılımları üstel ya a webull se Cox u F test Geha teste aha güçlü oluğu belrtlmeter [6]. Örelemler üstel ağılıma örelemler se Cox-Matel ve log-ra testler Geha ve Peto- Peto testlere aha güçlü ve aha etl oluğu belrtlmeter [].

9 D. Karasoy, B. Tl / İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya 6 () - 9 Tehle oraı sabt olmaığıa (oratılı tehleler varsayımı sağlamaığıa) Geha ve Peto- Peto testler ğer testlere aha güçlü oluğu, log-ra test se böyle urumlara uygu olmaığı, ters uruma se log-ra test e yüse güce sahp oluğu fae elmeter []. Log-ra test tüm başarısızlılara eşt ağırlı verre Geha ve Peto-Peto testler ere görüle başarısızlılara aha fazla ağırlı vermeter. Bu eele, Geha ve Peto-Peto testler yaşam ağılımlarıa ere farlılıları belrlemes aha olası e, log-ra test sağ uyruta farlılılar ç aha uyarlı olmataır [, 9]. İ ağılım farlı, faat oları tehle ya a yaşam fosyoları çaışıyorsa log-ra ve Geha ço güçlü eğlr. Bu uruma Taroe-Ware gb ğer testler celeme geremeter []. Peto-Peto ağırlığı ola belrtlmeter []. le Pretce ağırlığı ola PREN ço bezer souçlar verğ Flemgto-Harrgto test, p ve q eğerlere olayı oluça ese br testtr. p=, q= oluğua log-ra teste, p=, q= oluğua se Peto-Peto teste öüşmeter [, 8]. Bu test, q=, p> oluğua,p=., q=. oluğua ere meyaa gele başarısızlılara, p=, q> oluğua, p=, q= oluğua, p=., q= oluğua geç meyaa gele başarısızlılara aha ço ağırlı vermeter [8, ].. ayısal öreler İl öre ç ullaıla verler Klebaum a (996) alımış ve Çzelge e verlmştr. Bu verler lösem hastasıa at verlerr. Bu hastalara e belrl br teav verlre e placebo verlmştr. İyleşme olmaması başarısızlı olara alımıştır. Buu ışıa verler se ururulmuş olara celemeye alımıştır. Yaşam süres raı le choefel artıları arasıa lş test (p=.9>.) ve log-log yaşam eğrler yötemler ullaılara oratılı tehleler varsayımı celeğe teav eğşe oratılı tehleler varsayımıı sağlaığı görülmüştür. Çzelge : Lösem hastalarıa lş verler Teav (=) 6, 6, 6,,,, 6,,, 6+, 9+, +, +, +, 9+, +, +, +, +, +, + Placebo (=),,,,,,,,, 8, 8, 8, 8,,,,,,,, +; ururulmuş gözlemler Bu verler ç Kapla-Meer yaşam eğrs grafğ Şel e verlmştr. üre hafta olara alımıştır. aylı yaşam olasılığı teav göre grupta. e placebo verle grupta.9; 6 aylı yaşam olasılığı teav göre grupta. e placebo verle grupta. olara ele elmştr. Şel e e görülüğü gb teav göre grupta yaşam olasılığı aha yüsetr. Aca aralarıa alamlı far olup olmaığıı görsel olara söyleme uygu eğlr. Test eere bua arar verlmelr. Bu amaçla sor ve ağırlılı testler uygulamış ve ele ele souçlar Çzelge ve Çzelge 6 a özetlemştr. Çzelge ve Çzelge 6 a testlere ullaıla faelere lş eğerler se Çzelge e verlmştr.

10 D. Karasoy, B. Tl / İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya 6 () - Şel. Lösem hastalarıa lş Kapla-Meer yaşam eğrs Çzelge : or testler souçları or test V() p Geha Peto-Peto Pretce LR Altshuler Taroe-Ware Cox-Matel Cox u F Matel-Haeszel F= Çzelge 6: Ağırlılı testler souçları Ağırlılı test U V(U) p Geha Peto-Peto Pretce LR Altshuler Taroe-Ware Flemgto-Hargto Çzelge ve Çzelge 6 celeğe tüm testler ç p<. bulumuştur. Buraa, teav göre grupla placebo ala grup arasıa yaşam olasılıları açısıa farlılığı alamlı oluğu %9 güvele söyleeblmeter. Tüm testlere, sor testlere ullaıla permütasyo varyasıı, ağırlılı testlere ullaıla hpergeometr varyasa aha büyü oluğu görülmeter. Teav göre grup referas olara alııp Cox regresyo çözümlemes yapılığıa h(t)=h (t)exp(.9placebo) moel ele elmştr. Buraa placebo ala grubu teav göre grupta. at (exp(.9)=.) aha rsl oluğu soucu ele elmştr. Bu rs. le.9 arasıa oluğu %9 güve üzeye söyleeblmeter. Blgsayar yazılımlarıa tüm sor ve ağırlılı testler mevcut eğlr. E ço test se tata/e 8. a mevcuttur. Lösem verler ç tata/e 8. a test souçları Çzelge 8 e verlmştr. Ele ele eğerlerle Çzelge 6 a verle eğerler arasıa farlılılar yuvarlamalara ayalamataır.

11 D. Karasoy, B. Tl / İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya 6 () - Çzelge 8: Lösem verler ç tata/e 8. souçları tata/e 8. testler P Log-ra Wlcoxo (Geha) Taroe-Ware Peto-Peto Flemgto-Hargto (p=, q=) Flemgto-Hargto (p=, q=) Flemgto-Hargto (p=, q=) Flemgto-Hargto (p=, q=) Çzelge : Lösem verse lş (=) eğerler t + l l l D D D A L L L e e : başarısızlı sayısı, +: rsteler sayısı, :ururulmuş gözlem sayısı, : brml başarısızlı sayısı, : /, : brml ururulmuş gözlem sayısı, : x /, : x / İc öre ç Eroğa (99) tarafıa ullaıla verler celemştr. Bu verler, TMX ve L-PAM türü laç teavs uygulaa meme aserl hastaya at verlerr. Bu hastalara 9 u ( ölmüş, 8 ururulmuş) TMX, 6 (9 u ölmüş, 6 sı ururulmuş) e L-PAM türü laç le teavye alımıştır. Bu verler ç Kapla-Meer yaşam eğrs grafğ Şel e verlmştr. üre ay olara alımıştır. TMX türü teav grubua ortaca yaşam süres ay, L-PAM türü teav grubua se ortaca yaşam süres 96 ay olara ele elmştr. TMX türü teav grubua yıllı yaşam olasılığı., yıllı yaşam olasılığı se.6 olara, L-PAM türü teav grubua se yıllı yaşam olasılığı.9, yıllı yaşam olasılığı se. olara ele elmştr. Yaşam olasılıları açısıa grup arasıa alamlı far olup olmaığı tata/e 8. ullaılara test elmş ve ele ele souçlar Çzelge 9 a verlmştr. Çzelge 9 celeğe Wlcoxo, Taroe-Ware, Peto-Peto ve Flemgto-Hargto (p=, q=) testler soucua gruplar arası far alamlı buluure (p<.), ğer testlere far alamlı bulumamıştır (p>.). Yaşam süres raı le choefel artıları arasıa lş test (p=.9<.) ve log-log yaşam eğrler yötemler ullaılara oratılı tehleler varsayımı celeğe teav eğşe oratılı tehleler varsayımıı sağlamaığı görülmüştür. Oratısız tehleler ç PREN ALT

12 D. Karasoy, B. Tl / İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya 6 () - Geha ve Peto-Peto testler ğer testlere aha uygu oluğu lteratüre belrtlğe bu testler souçlarıı yorumlaması oğru olacatır. Bua göre teav türü arasıa farı alamlı oluğu söyleeblmeter. Şel. Meme aser hastalarıa lş Kapla-Meer yaşam eğrs Çzelge 9: Meme aser verler ç tata/e 8. souçları tata/e 8. testler p Log-ra Wlcoxo (Geha) Taroe-Ware Peto-Peto Flemgto-Hargto (p=, q=) Flemgto-Hargto (p=, q=) Flemgto-Hargto (p=, q=) Flemgto-Hargto (p=, q=) Tartışma ve souç Yaşam çözümlemese yaşam eğrs arşılaştırma ç ullaıla sor ve ağırlılı testler varyasları farlılı göstermeter. Ağırlılı testler varyası her uruma aha üçü ele elmete, bu eele e ağırlılı testler sor testlere terch elmeter. Yazılımlara, saece tüm brmler ururulmamış oluğu urumlar ç bazı sor testler mevcute, brço ağırlılı testler se yer almataır. İ yaşam eğrs arşılaştırıre oğru test seçlmes oluça öemlr. Bu testler seçere öcelle oratılı tehleler varsayımıı sağlaıp sağlamaığıa at elmelr. Daha sora se testler özelllere göre uygu test seçlmelr. Oysa lteratüre br ço çalışmaa yaşam eğrler arşılaştırmaa oğrua log-ra test yapılmata ve yorumlamata, oratılılı varsayımı celememeter. Oratılılı varsayımı sağlaığı uruma log-ra test oğru br test e bu varsayım sağlamaığıa yalış souçlara götüreblmeter.

13 D. Karasoy, B. Tl / İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya 6 () - Bu çalışmaa, oratılı tehleler varsayımıı sağlaya ve sağlamaya farlı sayısal öre ullaılara sor ve ağırlılı testler uygulamış ve oğru testler yorumlaması soucua lösem hastalarıa teav göre grupla placebo ala grup arasıa yaşam olasılıları açısıa farlılığı alamlı oluğu ve meme aser hastaları ç teav türü arasıa farı alamlı oluğu souçlarıa varılmıştır. Kayalar [] D. Collett,, Moellg urvval Data Mecal Research, Chapma a Hall, New Yor. [] D. R. Cox, D. Oaes, 98, Aalyss of urvval Data, Chapma a Hall, Loo. [] A. Eroğa, 99, Oratılı hazar moel, Blm Uzmalığı Tez, Hacettepe Üverstes Fe Blmler Esttüsü, Aara. [] T. R. Flemg, D. P. Harrgto, M. O ullva, 98, upremum versos of the log-ra a geeralze Wlcoxo statstcs, Joural of the Amerca tatstcal Assocato, 8(9),. [] T. R. Flemg, D. P. Harrgto, 99, Coutg Processes a urvval Aalyss, Joh Wley, New Yor. [6] E. A. Geha, D. G. Thomas, 969, The performace of some two-sample tests small samples wth a wthout cesorg. Bometra, 6, -. [] D. Karasoy, N. Ata, M. T. özer,, Yaşam çözümlemese zamaa bağlı açılayıcı eğşel Cox regresyo moel, Aara Üverstes Tıp Faültes Mecmuası,, -8. [8] J. P. Kle, M. L. Moeschberger, 99, urvval Aalyss, Techques for Cesore a Trucate Data, prger-verlag, New Yor. [9] D. G. Klebaum, 996, urvval Aalyss, prger-verlag, New Yor. [] J. F. Lawless, tatstcal Moels a Methos for Lfe Tme Data, Joh Wley, New Yor (98). [] E. T. Lee, M. M. Desu, E. A. Geha, 9, A Mote-Carlo stuy of the power of some two-sample tests, Bometra, 6, -. [] J. W. Lee, 996, ome versatle tests base o the smultaeous use of weghte log-ra statstcs, Bometrcs,, -. [] E. T. Lee, J. W. Wag,, tatstcal Methos for urvval Data Aalyss, Joh Wley a os, New Jersey. [] E. Leto, P. Zuluaga,, Equvalece betwee score a weghte tests for survval curves, Commu. tatst. Theory Meth., (), [] N. Matel, 966, Evaluato of survval ata a two ew ra orer statstcs arsg ts coserato, Cacer Chemotherapy Reports, (), 6. [6] T. Moreau, J. Maccaro, J. Lellouch, C. Huber, 99, Weghte log-ra statstcs for comparg two strbutos, Bometra, 9(), [] R. Peto, J. Peto, 9, Asymptotcally effcet ra varat test proceures, J R tat oc er A, (), 8-. [8] R. L. Pretce, 98, Lear ra tests wth rght-cesore ata, Bometra, 6, 6 9. [9] R. L. Pretce, P. Mare, 99, A Quattatve screpacy betwee cesore ata ra tests, Bometrcs,, [] D. chofel, 98, The asymptotc propertes of oparametrc tests for comparg survval strbuto, Bometra, 68, 6-9. [] R. E. Taroe, J. Ware, 9, O strbuto-free tests for equalty of survval strbutos, Bometra, 6(), 6 6. [] Y. Terz, M. A. Cegz, 6, ağa sasürlü sağalım ağılımıı arşılaştırılmasıa ullaıla parametr olmaya yötemler gerçe verlere uygulaması,. İstatst Araştırma empozyumu, Aara, -.

Açık Artırma Teorisi Üzerine Bir Çalışma

Açık Artırma Teorisi Üzerine Bir Çalışma Kocael Üerstes Sosyal Blmler Esttüsü Dergs (4) 27 / 2 : 5-77 Açık Artırma Teors Üzere Br Çalışma Şeket Alper Koç Özet: Bu çalışmada haleler üzere teork r araştırma yapılacaktır. Belrl arsayımlar altıda

Detaylı

Düşük Hacimli Üretimde İstatistiksel Proses Kontrolü: Kontrol Grafikleri

Düşük Hacimli Üretimde İstatistiksel Proses Kontrolü: Kontrol Grafikleri Düşü Hacml Üretmde İstatstsel Proses Kontrolü: Kontrol Grafler A. Sermet Anagün ÖZET İstatstsel Proses Kontrolu (İPK) apsamında, proses(ler)de çeştl nedenlerden aynalanan değşenlğn belrlenere ölçülmes,

Detaylı

İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE

İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE 1 ölüm maçları İSTTİSTİKSEL THMİLEME VE YORUMLM SÜRECİ ÖREKLEME VE ÖREKLEME DĞILIMLRI u bölümde öğreeceklerz. Örekleme gereksm ve yötemler celemek. Örekleme hatası kavramıı taımlamak Örekleme dağılışı

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)...

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)... ÜNİTE PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK Bölüm PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM VE OLASILIK! = (...... ) PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,

Detaylı

FARKLI METALLERİN KAYNAĞINDA GERİLME YIĞILMALARININ İNCELENMESİ

FARKLI METALLERİN KAYNAĞINDA GERİLME YIĞILMALARININ İNCELENMESİ P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

Birlik Hava Savunma Önceliklerinin Tespitine Bulanık Bir Yaklaşım. A Fuzzy Approach to Determination of a Unit s Air Defense Priorities

Birlik Hava Savunma Önceliklerinin Tespitine Bulanık Bir Yaklaşım. A Fuzzy Approach to Determination of a Unit s Air Defense Priorities Savua Bller Dergs Kası 0 Clt 0 Sayı -7. Brlk Hava Savua Öcelkler Tespte Bulaık Br Yaklaşı Mehet Kabak Öz Hava savua desteğ belrlees proble savua ssteler verllğde öel br etkye sahp ve karaşık br koudur.

Detaylı

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması Busness and Economcs Research Journal Volume 2. Number 1. 2011 pp. 143-151 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkye de Bölgeler Arası Gelr Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Ver Analz Uygulaması Fatma

Detaylı

Bir tahmin edicinin sapması, beklenen değeriyle gerçek parametre arasındaki fark olarak tanımlanır.

Bir tahmin edicinin sapması, beklenen değeriyle gerçek parametre arasındaki fark olarak tanımlanır. 6. EN KÜÇÜK KARELER TAHMİNLERİNİN ÖZELLİKLERİ 6. TAHMİN EDİCİLERDE ARANAN ÖZELLİKLER Geellkle br tahm aa kütle parametres gerçek değere yakı olmasıı ve b gerçek parametre yakılarıda dar br aralıkta değşmes

Detaylı

ORANTILI TEHLİKE VARSAYIMININ İNCELENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE BİR UYGULAMA

ORANTILI TEHLİKE VARSAYIMININ İNCELENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE BİR UYGULAMA Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XX, S.1, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XX, No:1, 2007 Makalenin Geliş Tarihi : 18.02.2006 Makalenin Kabul Tarihi : 21.12.2006

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİESİ FEN BİLİMLERİ ENSİÜSÜ DOKORA EZİ Bahattn ERDİNÇ PEROVSKİ YAPIDAKİ BAZI KRİSALLERDE İZOOP YERLEŞİRMENİN FAZ GEÇİŞ SICAKLIĞI ÜZERİNE EKİLERİNİN İNCELENMESİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

Saha Geri Dönüş Oran n AR-GE Aşamas nda İndikatör ile Tahmin Etme Yöntemi Field Return Rate Estimation in R&D Phase with an Indicator

Saha Geri Dönüş Oran n AR-GE Aşamas nda İndikatör ile Tahmin Etme Yöntemi Field Return Rate Estimation in R&D Phase with an Indicator Tekca A. T., Kahramaoğlu G., Yatır M. N., Kirişke B., Güdüzalp M., Saha Geri Döüş Oraıı AR-GE Aşamasıda İdikatör ile Tahmi Etme Yötemi, EMO Bilimsel Dergi, Cilt 1, Sayı 2, Syf 67-74, Aralık 2011 Saha Geri

Detaylı

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN TEŞHİSİ Robust Regresson Method and Dagnose Of Outlers on Several Socal Data Dayanıklı Yöntem 76 ÖZ Özlem YORULMAZ * Araştırmanın

Detaylı

Uç Değer Tabanlı Modelleme ile Belirsiz Kompozit Bir Plakanın Deneysel Titreşim Cevap Sınırlarının Tahmin Edilmesi

Uç Değer Tabanlı Modelleme ile Belirsiz Kompozit Bir Plakanın Deneysel Titreşim Cevap Sınırlarının Tahmin Edilmesi Uluslararası Katılımlı 17. Maia Teorisi Sempozyumu, İzmir, 14-17 Hazira 15 Uç Değer Tabalı Modelleme ile Belirsiz Kompozit Bir Plaaı Deeysel Titreşim Cevap Sıırlarıı Tahmi Edilmesi A. Seçgi* M. Kara A.

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.29-56. KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE

Detaylı

Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut Ağırlığı Verilerinin Friedman ve Quade Testleriyle Belirlenmesi

Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut Ağırlığı Verilerinin Friedman ve Quade Testleriyle Belirlenmesi Türk Tarım ve Doğa Blmler Dergs (): 7 77, 05 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkans.com Farklı Tüy Rengne Sahp Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut

Detaylı

Yük Yoğunluğu ve Nokta Yük İçeren Elektrik Alan Problemlerinin Sınır Elemanları Yöntemiyle İncelenmesi

Yük Yoğunluğu ve Nokta Yük İçeren Elektrik Alan Problemlerinin Sınır Elemanları Yöntemiyle İncelenmesi Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. Dergs cence and Eng. J of Fırat Unv. (), 99-, (), 99-, Yü Yoğunluğu ve Nota Yü İçeren Eletr Alan Problemlernn ınır Elemanları Yöntemyle İncelenmes Hüseyn ERİŞTİ ve elçu YILDIRIM

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.1, s.123-142. Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecoomics ad Admiistrative Scieces Y.2012, Vol.17,

Detaylı

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1 EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM Eskişehir Osmagazi Üiversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Bu çalışmada ilk olarak çizge kuramıı temel kavramları

Detaylı

BULANIK SAYI DİZİLERİ VE İSTATİSTİKSEL YAKINSAKLIĞI

BULANIK SAYI DİZİLERİ VE İSTATİSTİKSEL YAKINSAKLIĞI T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BULANIK SAYI DİZİLERİ VE İSTATİSTİKSEL YAKINSAKLIĞI Muammed ÇINAR TEZ YÖNETİCİSİ Pof. D. Miail ET YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK ANABİLİM DALI ELAZIĞ-2007

Detaylı

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA Halil İbrahim ÇİÇEKDAĞI 1, Şafak KIRIŞ 2 1 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,Afet Yöetim Merkezi, Kütahya, hi.cicekdagi@kutahyaafetacil.gov.tr

Detaylı

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri 6. Ders Tahmi Edici Elde Etme Yötemleri Öceki derslerde ve ödevlerde U(0; ) ; = (0; ) da¼g l m da, da¼g l m üst s r ola parametresi içi tahmi edici olarak : s ra istatisti¼gi ve öreklem ortalamas heme

Detaylı

BÖLÜM 4 4. AÇI METODU

BÖLÜM 4 4. AÇI METODU Açı etodu Bölüm. AÇ ETODU BÖÜ Hperstat sstemlern çözümü sstem hperstat yapan blnmeyenlern uvvet ve şel değştrme olmasına göre değşr. Ço açılılı br mütemad rş hperstat yapan mesnet tep uvvetler en atlı

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

Turizm Sektörünün Türkiye nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı

Turizm Sektörünün Türkiye nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Turizm Setörünün Türiye nin Eonomi Büyümesi Üzerindei Etisi: VAR Analizi Yalaşımı Yrd. Doç. Dr. Ozan BAHAR Muğla Üniversitesi,

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 80 94 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ ÇOK

Detaylı

ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI A CLASSIFICATION MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING SOLVING TECHNİQUES

ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI A CLASSIFICATION MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING SOLVING TECHNİQUES ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 1 : 47 68 (2008) ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Yrd. Doç.

Detaylı

ÖRNEKTİR FİZİK 11. SINIF. Basınç. Sayısal

ÖRNEKTİR FİZİK 11. SINIF. Basınç. Sayısal Fİİ Basınç 11. SINIF Sayısal 1 1. Şe kl I e eşt bo yut lu ve ka tı c sm le rn - en, nn ye re uy gu - la ı ğı ba sınç P, ba sınç kuv ve t F, nn ye uygula ığı basınç P r. 2. csm, Şekl II ek konuma getrlğne,

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı