ÇALIAN ERGENLERN PSKOSOSYAL SORUNLARI VE KEND ÇÖZÜM ÖNERLER THE PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF WORKING ADOLESCENTS AND THEIR SOLUTION SUGGESTIONS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇALIAN ERGENLERN PSKOSOSYAL SORUNLARI VE KEND ÇÖZÜM ÖNERLER THE PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF WORKING ADOLESCENTS AND THEIR SOLUTION SUGGESTIONS"

Transkript

1 Ege Tıp Dergisi 43(2) : , 2004 ÇALIAN ERGENLERN PSKOSOSYAL SORUNLARI VE KEND ÇÖZÜM ÖNERLER THE PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF WORKING ADOLESCENTS AND THEIR SOLUTION SUGGESTIONS Tezan BLDK Nagehan BÜKÜOLU Hande KESKÇ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı Anahtar Sözcükler : çalıan ergen, psikososyal sorunlar Key Words : working adolescent, psycho-social problems ÖZET Tam-zamanlı çalıan ergenlerin psikososyal sorunlarını ve geliimsel gereksinimlerini tanımlamayı amaçlayan bir çalımadır. Analizin ilk aamasında 620 çıraa Kısa Semptom Envanteri (KSE; Derogatis & Spencer, 1982) uygulanmıır. kinci aamada Kısa Semptom Envanteri toplam puan ortalamasının 1 standart sapma üstü ve 1 standart sapma altı olmak üzere grup ikiye ayrılmıtır. Kısa Semptom Envanteri toplam puan ortalamasının 1 standart sapma üstü olarak ayrılan 93 denek yüksek riskli grup olarak tanmlanmı ve bu deneklerin 77 si ile görüülmütür. Deneklerin ortama yaı 16.35±1.43 tür. Örneklem 55 (71.4%) erkek ve 22 (28.6%) kızdan olumaktadır. Psikososyal problemleri ergen-ebeveyn çatıması, ebeveynlerin evlilik anlamazlıkları, tek ebeveynlik ve i ile ilikili problemlerdir. Çözüm önerileri iyerinde kötüye kullanımın önlenmesi, ücret artıı, geç saatlere kadar çalımamak, dinlenmek, tatil yapmak ve arkadalarla birlikte olmak için bo zamanın olmasını içermektedir. Sonuç olarak, çalıma koulları, çalıma çevresi ve çalıma ilikileri çalı- an ergenler için bir psikososyal stresör olarak ilev görmektedir. SUMMARY The study was aimed to describe the psycho-social problems and developmental needs of working adolescents who work full-time. In the first stage of analysis, 620 apprentices were administered the Brief Symptom Inventory (BSI; Derogatis & Spencer, 1982). In the second stage of analysis, 620 subjects were divided into high and low risk groups based on their BSI scores. Cutoff points of high and low risk groups were determined according to 1 standard deviation above and below the mean value of transformed BSI scores. There were 93 subjects in the high risk group, 77 of which were interviewed. The mean age of these subjects was 16.35±1.43 years. The sample was consisted of 55 (71.4%) boys and 22 (28.6%) girls. The psycho-social problems were parent-adolescent conflict, parent s marital accord, having a single parent, and work related problems. Their solution suggestions contained to solve the work related problems include preventing of abuse at workplace, increasing of wages, not working till late hours, having leisure time for resting, vacation, and friends. In conclusion, work conditions, environment, and relationships operate as a psychosocial stressor for working adolescents. GR 1950'ler ve 1960'larda yapılan klasik ergen çalımaları hemen hemen yalnızca, aile, okul ve akran grubu üzerinde younlamıtır, ve önemli sayıda ergenin çok zaman harcadıı dördüncü balam unutulmutur: iyeri (1). Dünyada ve Türkiye de (2, 3, 4, 5, 6) çalıan ergenlerle ilgili çok az sayıda aratırma yapılmıtır. Özellikle batıda yapılan çalımaların çounun part-time çalıan gençlerle sınırlı oldu- u görülmektedir (1, 7, 8, 9, 10). Yazıma adresi: Tezan BLDK, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Psikiyatrisi Anabililm Dalı, ZMR Makalenin geli tarihi : ; kabul tarihi : Bu çalımaların bir kısmı çalımanın olumlu etkisinden söz ederken, bir kısmı da çocuun psikososyal geliimi üzerindeki olumsuz etkisini dile getirmektedir. deneyimi, ergen salıına üç temel nedenle olumsuz etkide bulunabilir: Birincisi, çalıma yaamına önemli ölçüde katılım, okula, aileye ve arkadalara zaten büyük ölçüde zaman ve enerji yatırımı yapmı ergenin uyumsal kaynaklarından kesinti yapabilir. kincisi, gençler otonomi, öz-saygı, sorumluluk ve amaca yönelme ile çatıan ilerde çalıtıklarında stres yaayabilirler. Bazı ergenlerin normal geliim 105

2 bunalımlarına ek olarak, ilave uyum gerektiren önemli yaam olaylarına maruz kalabildiklerini belirtilmektedir. Önemli bir hayat deiimi yaamı ve özellikle stresli bir ite istihdam edilmi gençlerin, salık ve davranı bozukluuna en duyarlı kesim olabilecei beklenir (1). Çalıan ergenlerin temel stres kaynaı, nitelik olarak çevresel deil psikososyal olma eilimindedir. çevresinin özellikleri, bu geliimsel periyodun belirli özellikleri nedeniyle ergen için psikososyal stresör haline gelirler. Otonomiye pek az izin veren, pek az inisiyatif salayan, hedef duygusu oluturmayan, sosyal etkileim ya da ait olma duygusunu destekleme fırsatı pek tanımayan ve ustalıklı performans için çok az tevik eden bir iin, ergenler için özellikle stresli olacaı beklenebilir. Her nekadar bu i koulları, her yatan içi için sevimsiz koullar olsa da, otonomi, kimlik, yakınlık ve baarıya ilikin bunalımların normal sayıldıı geliim evresinde olan bireyler için, bunların özel anlamı olabilir (1). yerinde tanınma gereksiniminin, aır sözlerle, baırılarla, kötü davranılarla, aaılamalarla ve sömürülürken bile, kendisine bir özne gibi deil nesne gibi davranılmasıyla sıklıkla göz ardı edildiini belirtilmektedir (11). Basit bir hata yaptıında ya da yalnızca iveren öyle istedii için (personel azaltılması kararı) iten atılabileceini duyumsadıı; baırma, azarlama, ve dayak ile karılatıı; yaralanabilecei, hatta ölebilecei riskli ortamlarda çalımaya zorlandıı çalıma ilikileriyle kuatıldıı bir ortamda çalı- an çocuun maddesel ve duygusal güvenlik gereksinimleri karılanamamaktadır. Bu aratırma; erken yata çalıma yaamına katılan çocukların, içinde bulundukları ergenlik döneminin biyolojik ve ruhsal özelliklerini de dikkate alarak, ev-aile yaamını, yaıt ilikilerini, salık durumlarını, mesleki eitim ve i yaamını kapsayacak ekilde, bir çok yönden deerlendirilmesini hedeflemitir. Çalıan çocuklarda psikososyal geliimi olumsuz yönde etkileyebilecek stresli i boyutlarını aratırmak amacıyla sorun alanlarının, özlemlerinin, gereksinimlerinin ve i yaamına ilikin somut önerileri belirlenmitir. GEREÇ VE YÖNTEM Aratırma, zmir Çıraklık Eitim Merkezi'ne devam eden ve küçük ve orta ölçekli iletmelerde çalıan ve ruhsal sıkıntı içinde olduu saptanan 77 ergeni kapsamaktadır. lk aamada, zmir Çıraklık Eitim Merkezi'nde 20 ayrı meslek dalında eitim gören tüm çırakların oranına uygun olarak oluturulan 620 örenciye Kısa Semptom Envanteri (KSE) uygulanmıtır. Daha sonra KSE nin toplam puan ortalamasının 1 standart sapma üstü ve 1 standart sapma altı olmak üzere grup yüksek ve düük riskli olarak ikiye ayrılmıtır ve Kısa Semptom Envanteri toplam puan ortalamasının 1 standart sapma üstü olarak ayrılan 77 denek aratırmanın örneklemini oluturmutur. Bulgular deerlendirilirken ya orta ergenlik ve üstü ya geç ergenlik olarak kabul edilmitir (12). Aratırmada veri kaynaı olarak Kısa Semptom Envanteri ve aratırmacı tarafından oluturulan yüz yüze görüme sırasında doldurulan görüme formu kullanılmıtır. 1.Görüme Formu: Görüme formu; çırakların sorunları, bu sorunlardan öncelikli olarak çözmek istedikleri ve sorunlar ortadan kalktıı zaman gerçekletirmek istedii planlar, çalıma yaamına ilikin çözüm önerileri ve yapılan görümelere ilikin geribildirimleri kapsamaktadır. 2.Kısa Semptom Envanteri: Kısa Semptom Envanteri (KSE), Batı da gelitirilmi adıyla Brief Symptom Inventory (BSI) (Derogatis, 1992), 90 maddelik SCL-90 Semptom Belirleme Listesi üzerine temellendirilmitir ve kendini deerlendirme türü ölçeklerin çeitli özelliklerini üzerinde toplamaktadır. Yurt dıında KSE nin halk salıına yönelik boylamsal çalımalarda ölçme bataryalarının içinde sıklıkla kullanılan bir ölçek olduu görülmektedir. KSE nin, üniversite örencilerinin ruh salıını tarama çalımalarında özellikle yararlı bir ölçek olduu belirtilmektedir. KSE nin, ortaöretim düzeyindeki ergenler, üniversite örencileri ve bir grup yetikinden oluan örneklemlerde ölçüm aracı olarak kullanılmıtır ve psikolojik sorunları güvenilir ve geçerli bir biçimde ölçen bir araç olduu saptanmıtır (13). Aratırmanın birinci aamasında psikolojik açıdan sorunlu olduu saptanan 77 denein isim ve sınıfları saptandıktan sonra okul yönetiminin yüz yüze görümelerin yapılması için ayırdıı sınıfta uygulama balatılmıtır. Okul saatleri içinde o gün sınıfta saptanan deneklerle yüz yüze görüülerek aratırmacı tarafından görüme formu doldurulmutur ve her denekle yaklaık dakika süren ortalama 3 ya da 4 ayrı görüme yapılmıtır. Tüm veriler, "SPSS for Windows" paket programı kullanılarak; sıklık, ortalama ve χ2 testleri uygulanmı ve istatistiksel deerlendirmeler gerçekletirilmitir. BULGULAR Sosyodemografik Özellikler Aratırmaya katılan 77 denein ya ortalaması, en küçük ya 14 ve en büyük ya 20 olmak üzere 16.35±1.43 ya olarak belirlenmitir. Deneklerin %53.2'nin (41 kii) orta ergenlik dönemi, %46.8'nin (36 kii) geç ergenlik dönemi içinde olduu saptanmıtır. Kız deneklerin %63.6'sının (14 kii) orta ergenlik dönemi içinde olduu belirlenmitir. Geç ergenlik dönemindeki deneklerin %77.8'inin (28 kii) erkek olduu görülmektedir. Deneklerin %61'i anne-baba ve çocuklardan oluan çekirdek aile, %10.4'ü geni aile, %28.6'sı bölünmü aile ortamında yaamaktadırlar. Sorun Alanları Denekler ev-aile yaamı, yaıt ilikileri ve i yaamına ilikin sorunlardan yakındıkları belirlenmitir. Tablo 1 ve Tablo 2`de bulgular gösterilmektedir. 106 Ege Tıp Dergisi

3 Tablo 1.Ev Aile yaamı Ev-aile yaamına ilikin sorunlar N % Ergen-ebeveyn çatıması Ebeveynlerin ciddi evlilik problemleri/tek ebeveynlik Sosyoekonomik güçlükler Çalıan ergenlerin ebeveynleri ile çatıma nedenleri; ebeveynlerin arkada seçimine karıması, ailesinin ücretini düük bulması nedeniyle baskı yapması, ailesinin davranı ve giyimine karıması, arkadalarıyla birlikte olmasına izin vermemesi, iten eve gelince ev ii yapması için baskı yapılması, spor yapmasına izin verilmemesi, karı cins arkadalıını kabul etmeme, ebeveynlerin hiç bir eyini beenmemeleri ve küçümseyici davranıları ve ailenin aırı baskı yapması olarak belirlenmitir. Erkek ve kız denekler, ergen-ebeveyn çatıması açısından karılatırılmı ve kızlarda ergen-ebeveyn çatıması daha fazla saptanmıtır. (ki-kare=4.99 df=1, p=0.03 ). Yaıt ilikileri: Deneklerin %31.2'si (24 kii) yaıtlarıyla anlaamama, %10.4'ü (8 kii) arkadaının olmaması, 6.5'i (5 kii) karı cinsle ilikilerde güçlüklerden yakındıı belirlenmitir. Tablo 2. Yaamı yaamına ilikin sorunlar N % Öle tatilinin olmaması, tatil günü çalıma zorunluluu, yıllık izin verilmemesi Geç saate kadar çalıma ve çalıma saatlerinin belirsizlii yerinde istismar (duygusal istismar aırlıklı olmak üzere; fiziksel, duygusal ve cinsel istismar) in youn ve yorucu olması Düük ücret ödenmesi ya da sabit ve düzenli ücret ödenmemesi Müterilerle ile ilgili güçlükler Ergonomik riskler inde geliememe riski Salık Sorunları Günlük çalıma süresi ortalama 11.12±1.42 saat, en kısa süre 8 saat ve en uzun süre 14 saat olarak belirlenmitir. Bir baka önemli bulgu, deneklerin %37.7 sinin (29 kii) çıraklık okulundaki eitiminden sonra iyerine gitme zorunluluu içinde olmasıdır. Denekler okuldan sonra iyerine gitmediklerinde, azarlama, küfür etme, para kesintisi ve iten atılma tehdidiyle karı karıya kaldıklarını dile getirmilerdir. a) Duygusal istismar olarak deerlendirilen davranılar: baırma-çaırma, azarlama, küfür etme; aaılama, alay etme, isim takma; ustanın kendinden yaı küçük ama daha kıdemli çırakların emirlerini yapmasını istemesi; iyerinde hal-hatır sorulmaması, gönül alıcı bir söz söylenmemesi; patronun olu, damadı gibi yakınlarının küçümseyici davranıları; ie geç kalınca veya hastalık nedeni ile raporlu olarak gelemeyince, takım kaybolunca para kesintisi yapılması, iten atmakla tehdit edilmesi; ite belli bir sayıyı tutturamazsa mesaiye kalma ile tehdit etme; durmaksızın çalımaları için, aralarında dolaarak sürekli baskı yapmak; i alanından ayrılma, birbirleriyle konuma, sigara-çay molası vermenin yasaklanması; müterilerin yanında küçük düürmek; patron/usta/kalfanın özel ilerini yapmak (sigara, yiyecek, merubat ve içki alınması, ev eyalarını taıma, arabasını yıkama v.b.); çıraklar arasında ayrımcılık yapılması; i ortamında özel hayatına karı- ılması (karı cinle arkadalıı ile ilgili baskı yapılması v.b.); patronun malzemeleri depoya kilitlemesi (hırsızlık yapar düüncesiyle); iyerinde kız çıraklara öle tatilinde dıarı çıkmak, makyaj yapmak, pantolon giymek, saçını açmanın yasaklanması; iyerinde aırı disiplin olması. b) Fiziksel istismara olarak deerlendirilen davranılar: enseye vurma, çimdikleme, kulak çekme, tokat atma, bir eyler fırlatma; di protez ikolunda çalıan tek bir denek, kendisine kalfası tarafından yumruk atıldıını bildirmitir; di protez ikolunda çalıan tek bir denek, kalfası tarafından bacaına bisturi batırıldıını ve tepkisinden korktuu için annesinin, babasını olaydan haberdar edemediini ifade etmitir. c) Cinsel istismara olarak deerlendirilen davranılar: erkek çıraklara el akaları yapılması; evli ustaların ya da kalfaların dı giyim ve di protez ikolunda çalıan kız çıraklara arkadalık teklifinde bulunmaları ve davranılarıyla rahatsız etmeleri; di protez ikolunda erkek bir çıra- ın kalfası tarafından kucaına oturması için sıkıtırıldıı ve reddedince dövüldüü belirlenmitir. Müterilerle ile ilgili güçlükler: Deneklerin %31.2'si (24 kii) müterilerle yaadıkları sorunları dile getirmitir. Müterilerin çalıan ergenler için güçlük yaratan davranıları: müterilerin yaptıı ie karıması; müterilerin kendisine güvenmemesi ve ii yaptırmak istememesi; müterilerin yaptıı ii beenmemesi, küçümsemesi; müterilerin iin bedelini ödemek istememeleri, zorluk çıkarmaları. Ergonomik riskler: Deneklerin %31.2'sinin (24 kii); aır taımak, aır kaldırmak, sürekli ayakta çalımak, sürekli oturarak çalımak, belli bir pozisyonda çalımak, çok küçük odada çalımak gibi ergonomik risklerden yakındıı saptanmıtır. inde geliememe riski: Deneklerin %18.2'sinin (14 kii) iinde gelime isteini dile getirdii saptamıtır: Di protezcilikte sürekli reklama gitme nedeniyle ii örenememek; ustanın eline i vermemesi; sürekli aynı ii yapma nedeniyle yeni eyler örenememe; iyerinde ilgilenilmemesi, yaptıı iin kontrol edilmemesi; meslei Cilt 43, Sayı 2, Mayıs Austos

4 dıında bir alanda çalıtırılma (örnein; bulaık yıkamak, paspas yapmak, su doldurmak, temizlik yapmak); iyerinde gelimek istedii alanda çalıamama. Salık Sorunları: Deneklerin %22.1'i (17 kii) çeitli bedensel yakınmalar (gözlerde bulanıklık ve arı, karın arısı, ba arısı, bel arısı, diz/bacak/topuk arısı, göüste arı, i younluu nedeniyle tansiyonunun dümesi, halsizlik, yorgunluk, bitkinlik) dile getirmitir. Öncelikli Çözmek stedikleri Sorunlar 77 denein Önümüzdeki 4-6 hafta içinde sorunlarından hangisini çözmek isterdin? sorusuna verdikleri yanıtlar deerlendirildiinde: %55.8 i (43 kii) i yaamı ile ilgili sorunlar; %24.7 si (19 kii) ev-aile yaamıyla ilgili sorunlar; %3.9 u (3 kii) yaıt ilikileriyle ilgili sorunlar; %2.6 sı (2 kii) salık sorunu; %13 ü (10 kii) hemen çözülmesi gereken bir sorunu olmadıını bildirmitir. Özlemleri ve Gereksinimleri "Problemleriniz ortadan kaktıında, önümüzdeki 3 hafta içinde neler yapmak isterdiniz?" sorusuna verdii yanıtlar deerlendirildiinde aaıdaki sonuçlar elde edilmitir: %33.3'ü (25 kii) arkadalarla birlikte olmak, %26.7'si (20 kii) dinlenmek, tatil yapmak, %26.7'si (20 kii) ie devam etmek, iinde ilerlemek, iinde baarılı olmak, %6.7'si (5 kii) aile ile birlikte olmak, %4.0 ı (3 kii) kendini gelitirmek, çeitli kurslara gitmek, hobilerle uramak, ders çalımak, %2.7'si (2 kii) "aklıma hiç birey gelmiyor" eklinde yanıtlamıtır. Çırakların Çalıma Yaamı le lgili Somut Önerileri "yerinde aynı koullarda nasıl daha iyi yaayabilirsin?" sorusuna verdikleri yanıtlar deerlendirildiinde u sonuçlar elde edilmitir: 29 kii (%41.4) küçük düürülmemeli, küçük düürücü sözler söylenmemeli, aaılanmamalı, kötü davranılmamalı, el akası yapılmamalı, dayak kalkmalı, lâkap takılmamalı, özel ilerde kullanılmamalı, çıraklar arasında ayrımcılık yapılmamalı; 23 kii (%32.9) ücretin artırılması, fazla mesainin ödenmesi, sabit ve düzenli ücret ödenmesi; 23 kii (%32.9) geç saate kadar çalımamak, çalıma saatlerinin belirli olması; 17 kii (%24.3) öle tatilinin olması, tatil günü çalımamak, yıllık izin verilmesi; 13 kii (%18.6) iyerinin dekorasyonunun modernlemesi, yeni teknolojilerin getirilmesi, çalıtıı odanın daha büyük olması, dükkanın daha büyük olması, makinaların periyodik bakımlarının yapılması, kullanılan malzemelerin daha kaliteli olması, bazı aletlerin yenilenmesi, binanın boyanması, mutfaın daha büyük olması, iyerinin iyi ısıtılması, iyerinin sanayii dıında olması; 11 kii (%15.7) i örenebilmek, eline i verilmesi, hep aynı ii yapmamak ve deiik ileri de örenmek, iyerinde istedii alanda kendini gelitirmek, temizlik yapmamak, bulaık yıkamamak, paspas yapmamak; 8 kii (%11.4) iyerindekilere dertlerini anlatabilme, anlaılabilme, sevgi-efkat görebilme, i arkadalarıyla dayanımak, birbirini desteklemek ve yardım etmek, ustaların yaptıkları ii beenmesi ve takdir etmesi; 7 kii (%10) i younluunun azalması, yeterli eleman alınması; 6 kii (%8.6) hiç bir öneride bulunmamıtır; 5 kii (%7.1) hasta olunca ilgilenilmesi, doktora götürülmesi ve izin verilmesi, iyerinde yemek verilmesi, yemek çeidinin artması, servis aracı verilmesi; 3 kii (%4.3) müterilerin kapris yapmaması, hor görmemesi, aaılamaması, güvenmesi; 3 kii (%4.3) i güvenliinin salanması; 2 kii (%2.9) aır taımamak, harç taımamak, moloz taımamak, iyerinin gürültülü olmaması; 1 kii (%1.4) iyeri deitirmek; 1 kii (%1.4) çalımamak eklinde yanıtlamıtır. Geribildirim Deneklerin "Görümenin sana bir yararı oldu mu? (Evet ise nasıl bir yararı oldu?, Hayır ise nasıl olmasını isterdin?)" sorusuna verdikleri yanıtlar deerlendirildiinde, %64.4 ünün (47 kii) Evet, %35.6 sının ise (26 kii) Hayır eklinde bildirimde bulunduu saptanmıtır. Olumlu geri bildirimde bulunan deneklerin gerekçeleri incelendiinde, en sık dertleme, hiç kimse ile paylaamadıklarını anlatınca sıkıntısının azalması, rahatlama, içini dökme eklinde dile getirdikleri belirlenmitir. Dier nedenler ise aaıda belirtilmitir: arkadalarıyla ilikilerinin düzelmesi, daha iyi biri olmayı düünme; çalıan gençlerin sorunlarına ilgi gösterilmesinin umut verici olması; kendini gözlemleme, önem vermedii eyleri düünme ve önemseme; hatalarını farketme, sıkılganlıının ortadan kalkmasını umut etme; ailesine daha çok balanma ve aklına estii gibi davranmada azalma; kendini daha iyi, zinde ve güvenli hissetme; i hayatındaki düüncelerini yenileme, eksiklerini farketme ve düzeltmeye çalıma; geçmiten konuunca, okulu bırakmaktan pimanlık duyma; daha dikkatli olmak, yaam ile ilgili düünmesini salama; insanlara biraz daha yakınlama; duygularını anlatabilme; ie karı istekte artma; sorunlarını anlatınca çözülmesi yönünde istek belirmesi; ailesinin ve arkadalarının kendisiyle ilgili düüncelerini örenmek için motive olma; yanlı düündüü eyleri sebepsiz yere düündüünü farketme. 108 Ege Tıp Dergisi

5 Olumsuz geri bildirimde bulunan deneklerin gerekçeleri incelendiinde: konuulanların ancak gelecek nesli etkilemesi; iyeri ile konuulması, hatta mahkemeye verilmesi, meslek odalarıyla görüülmesi, iyerlerine salık elemanlarının gelmesi gibi beklentilerin gerçeklememesi; önemli bir sorunu olmadıı için yararlanmama; sorunlar konuulduktan sonra öüt verilmemesi; anlatılan sorunların çözümlenmemesi. TARTIMA Çalıan ergenler, ev-aile yaamı, yaıt ilikileri, i yaamı ve okul yaamına ilikin bir çok alandan köken alan yakınmalara sahiptirler. yaamının, çalıan ergenlerin yaamında en büyük stres kaynaı olarak rol oynadıı görülmektedir. zmir`de yapılan bir çalıan ergenlerin i yaamına ilikin sorunları, usta ile tartıma, ustanın kötü davranması, iin youn olması ve maddi yetersizlik olarak saptanmıtır. Aileye ilikin sorunlarını ise, ebeveynle anlaamama, ergene karı ilgisizlik, ailenin ekonomik güçlükleri ve ebeveynler arası kavga olarak belirlenmitir. Özel konulara ilikin sorunlar da, i arkadalarıyla ve karı cinsle olan ilikilerde olumsuzluklar, özel yaamlarına karıılması ve arkada edinememe yer almaktadır (14). Aratırmamızda saptanan sorun alanlarıyla benzerlikler taıdıı görülmektedir. Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıı nın Türkiye de çalıan çocuklar saha aratırması ön raporunda, zmir grubu, çalıan çocukların %42.6 sının iyerinde en çok ustadan korktuu ve korkma nedenlerinin %51.9 kızılmak, %22.8 baırılmak, %3.5 dövülmek olduunu saptamıtır (15). Bu sonuçlar, aratırmamızda elde edilen bulgularla uyumludur. Erkek ve kız denekler, ergen-ebeveyn çatıması açısından karılatırılmı ve kızlarda ergen-ebeveyn çatıması daha fazla (%68.2) saptanmıtır. Görümeler sırasında da, çalıan kızların ergenlik dönemi gereksinimleri nedeniyle daha fazla ebeveynleriyle çatıma içine girdikleri ve baskı gördükleri saptanmıtır. Kız deneklerin %63.6 sının orta ergenlik içinde olduu göz önüne alınırsa, ana-babadan ayrılma-bireyleme sürecinin balamasıyla kızların daha fazla oranda çatıma bildirmeleri aırtıcı deildir. Çalıan çocukların ana-babaları ile yapılan bir çalımada, ebeveynlerin kız çocuklarında ana-babaya balı ve itaatkar erkek çocuklarında ise aile gelirine katkı görmek istedikleri en önemli özelliktir olduu bulunmutur (16). Deneklerin yaıt ilikileri deerlendirildiinde, uzun çalıma süreleri ve tatil günleri de çalıma zorunluluu nedeniyle, arkadalarına zaman ayıramadıkları saptanmıtır. Bu yüzden, yaıt ilikilerinin ve buna ilikin sorunlarının gündelik yaamlarında çok az yere sahip olduu görülmektedir. Çalıan çocuk ve ergenlerin çounlukla küçük ve orta ölçekli iyerlerinde çalımaları nedeniyle çalıma ortamında az sayıda yaıtları bulunmaktadır. Oysa, örenciler çok sayıda kendi yaıtıyla birlikte aynı ortamı paylamaktadır. Ankara`da yapılan bir aratırmanın kapsamındaki iyerlerinde en çok 8 çocuk saptadıını bildirmitir (17). Dier bir çalımada da, çalıan ergenlerin %33 ü, örenci ergenlerin ise %53 ünün bo zamanını yaıtlarıyla geçirdiini saptamıtır (14). Ancak, çalıan ergenlerin %21 i, örenci ergenlerin %6 sı bo zamanını ailesiyle birlikte geçirmekte olduunu belirlemitir. Görüldüü gibi, çalıan ergenler uzun çalıma süreleri nedeniyle, yaıtlarıyla birlikte olamamakta; bo zamanlarının önemli bir kısmını da aileleriyle birlikte geçirmek zorunda kalmaktadırlar. Çalıan ergenlerin, karı cinsle yakınlık kurabilmek için, yer ve zamandan yoksun kalmaları nedeniyle çok az bir kısmının karı cinsten arkadaı olduu saptanmıtır. Çıkma olgusu, daha çok toplumsal bir deneyim ve karı cinsel ilgilerin çıkıı olarak ve yenilenme, toplumsallama, statü kazanımı ve biriyle birlikte olma ilevleri olan bir davranı olarak tanımlanmıtır (18). Görüldüü gibi, çalıan ergenler, cinsel düünce, duygu ve davranılar hakkında örenme ve bir çıkma ei, sevgili, kadın ya da erkek olmanın nasıl bir ey olduunu anlama gereksinimini yeterince karılayamamaktadırlar. Ayrıca, cinsel davranı ve cinsel nesne tercihlerini, biriyle birlikte olma ilikisinin biçimi hakkında düüncelerini, olası evlilik elerinin özelliklerini ve biriyle çıkma olayından beklentilerini yeterince oluturamamaktadırlar. Çırakların psikososyal sorunlarının, salık ve güvenlik sorunlarıyla iç içe girmi bulunması ve çözümlerinin birbirinden baımsız olmayıı nedeniyle, çalıma koullarının salık, güvenlik ve psikososyal yönlerini birbirinden ayırmak olanaksız olduu belirtilmektedir (17). Bu kaynamaya örnek olarak çalıma süreleri verilebilir: uzun çalıma süreleri, çocuun salıını olumsuz yönde etkileyerek, yorgunluk, bıkkınlık, dikkat younluunda azalma gibi fizyolojik tepkilere yol açar ve kaza olasılıını arttırır. Deneklerimizin günlük çalıma süresi ortalama 11.12±1.42 saat, en kısa süre 8 saat ve en uzun süre 14 saat olarak belirlenmitir. Bu sonuçlar, Fiek, Tekin ve Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıı nın Türkiye de çalıan çocuklar saha aratırması ön raporu zmir grubunun bulguları ile uyumludur (15, 17, 19). Aratırmamızda, deneklerin %59.7'si (46 kii), duygusal istismar aırlıklı olmak üzere; fiziksel, duygusal ve cinsel istismardan yakınmıtır. Ancak, cinsel istismarı kurbanların çeitli nedenlerle dile getirmemesi yüzünden olduundan çok daha az oranda sonuçlara yansıdıı düünülmektedir. Ankara, stanbul ve zmir ceza mahkemelerinin çocuk istismarı ve ihmali ile ilgili kararlarının incelenmesine ilikin aratırmasında fiziksel ve cinsel istismara urayan çocukların büyük bir kısmının çalıan çocuklar olduu saptanmıtır (20). Aratırmamızda iyerinde istismarın, reddetme, aaılama, ayırma, korkutma, yıldırma, tehdit, duygusal engelle- Cilt 43, Sayı 2, Mayıs Austos

6 me, duygusal gereksinimlerini karılamama ve yetkinletirme boyutları saptanmıtır. Çırak-iveren/usta/kalfa arasındaki yetersiz bilisel ve duygusal iliki yine reddetme ve duygusal ihtiyacı karılamama boyutlarına girmektedir. Aırı disiplin, korkutarak kontrol etme ve utandırma yöntemleri çocukların fizyolojik ve güven gereksinimlerinin doyumunu engeller ve duygusal istismarın "tehdit", "aaılama", reddetme" boyutlarını yansıtır. Çocukların geliim düzeyine ve yaına uygun olmayan biçimde beceri ve yeteneklerinin altında veya üstünde görev verilmesi, sorgulayıcı ve yaratıcı güçlerini köreltici öretim, çocuun bilisel, fiziksel ve duygusal geliimini engellemektedir. Çalıan ergenlerin, öncelikli olarak çözümünü istedii sorunlar deerlendirildiinde, i yaamı ile ilgili sorunların önemli bir yer tuttuu belirlenmitir. Denekler üzerinde i yaamının önemli bir stresör olduu, hemen çözülmesi gereken sorunları içinde ilk sırayı almasından da anlaılmaktadır. Deneklerin geri kalan önemli bir bölümü ev-aile yaamı ile ilgili sorunların çözümüne öncelik tanıdıı belirlenmitir. Çalıan ergenlerin sahip oldukları problemler ortadan kalktıında, gerçekletirmek istedikleri kısa vadeli planları deerlendirildiinde, yaıtlarıyla birlikte olmak, dinlenmek ve elenmek gibi temel gereksinimlerin ilk sırayı aldıı görülmektedir. Ayrıca, meslek edinmek kaygısı içinde olan örneklem populasyonunun önemli bir bölümünün, çalımaktan baka amacının olmadıı ve bir an önce ustasının eline i vermesi için meslei örenme gayreti içinde oldu- u da göze çarpmaktadır. Deneklerin çok az kısmının, çeitli kurslara ve hobilere yöneldii dikkat çekmektedir. Bu denekler, spor, kitap okuma, gitar kursu alma, yabancı dil ve bilgisayar kursuna gitmek eklinde planlarını dile getirmilerdir. Çalıan ergenlerin iyerinde yaadıı koulların iyiletirilmesi için önerdii çözümler deerlendirildiinde, ilk sırayı iyerinde istismarın alması çarpıcıdır. Ayrıca, yaptıı iin karılıını alabilmek, çalıma saatlerinin düzenli olması, geç saatlere kadar çalımamak, kendine dinlenmek ve yaıtlarına zaman ayırabilmek, i ortamında sevgi, ilgi ve saygı görmek de önemlidir. Sadece, 3 kiinin i güvenlii konusunda uyarı getirmesi, çırakların i güvenlii konusunda bilgilerinin ve yönelimlerinin çok yetersiz olduunun bir kanıtıdır. Çalıan çocuk ve gençlerin i güvenlii konusunda bilgi düzeylerinin düük olduu yapılan baka bir aratırmada da saptamıtır (17). Tek bir denein çalımamayı düünmesi de çok dikkat çekicidir ki; bu da gençlerin i ortamı dıında baka seçeneklerinin olmadıını vurgulamaktadır. Çırakların yapılan görümeyle ilgili geribildirimleri deerlendirildiinde, %63.5 inin olumlu, %36.5 inin ise olumsuz eklinde bildirimde bulunduu saptanmıtır. Kız deneklerin %81.8 nin olumlu geribildirimde bulundukları dikkati çekmektedir. Kızlar hem kendi iç dünyalarındaki deiikliklere hem de dı dünyaya karı daha duyarlı, daha gözlemci olabilirler ve kendilerindeki deiimleri algılayıları ve yorumlayıları, duygusal ve çokusal deiimlere duyarlı oluları ve onları ifade etmeye daha yatkın olmaları (21) nedeniyle aratırmamızda kızların daha fazla olumlu geribildirimde bulunduu düünülmektedir. Aratırmamızda, deneklerin büyük çounluunun olumlu geribildirimde bulunmasının nedenleri, görümelerde gençlere duygularının ve sorunlarının anlaıldıının gösterilmesi, dikkat ve empati kurarak dinleme, sözel ve sözsüz anlaıldıını göstermenin etkisidir. Mevcut sorunun, geçmi sorunların ve yaam seyrinin öyküsünün alınma etkinlii ile yaamın gözden geçirilmesi fırsatının salanması ve ilginin gösterilmesiyle terapötik bir yarar salanmaktadır. Çalıan ergenlerin büyük çounluunun; aile, okul ve çalıma ortamında sorunlarını dile getirememeleri nedeniyle ayrıntılı bir biçimde sıkıntı yaratan konuların konu- ulmasının gerginlii azalttıı belirlenmitir. Bazı deneklerin anksiyetelerinin azalması sonucunda aile ve arkada ilikilerinde düzelme, çalıma isteinde artma, sorunlarının çözülebileceini umut etme ve istei ortaya çıkmıtır. Görümelerin etkisiyle bazı ergenler, kendi özelliklerini gözden geçirmi ve yaama ilikin her konuda düünmeleri salanmıtır. Bu gençler gündelik yaamlarında eksikliklerini, önemsemediklerini, hatalarını fark ederek iç dünyalarında bir düzenleme yapmılardır. Deneklerin geri kalan kısmı, sorunlarının çözümünde somut adımlar atılmasını beklemektedirler. Bir kısmı sorunlarının çözümünün zor olduuna inanmakta ve çözüldüü zaman da kendi yaamını etkilemeyeceini düünmektedir. Sonuçta, çalımanın ergen geliim ve ruh salıı üzerinde olumsuz etkileri mevcuttur (22) ve çalıan çocukların ya- amında en önemli stres kaynaı, çalıma ortamı ve ilikileridir. yerinde çocuklar, duygusal aırlıklı olmak üzere, fiziksel, cinsel ve duygusal istismara uramaktadır. Bu problemler, çocuun geliimini yönlendiren temel gereksinimlerin karılanmaması, zihinsel geliime yönelik hizmetlerin olmaması, fiziksel ve duygusal istismara maruz kalmalarından kaynaklanmaktadır. Çalıma ortamında otonomi eksiklii, uzun çalıma süresi, i younluu, iverene tam itaat, korkutma ve aaılama yoluyla sürekli kontrol etme, emosyonel sıcaklıın yokluu, bir yetikin gibi davranması beklentisi, geliim görevlerinin iveren tarafından itaatsizlik olarak yorumlanması, düük ücret alma ve kısa çocukluk periyodu çalıan çocukların mental salıını olumsuz yönde etkilemektedir. 110 Ege Tıp Dergisi

7 KAYNAKLAR 1. Greenberger E. and Steinberg LD. Adolescents who work: Health and behavioral consequences of job stress. Developmental Psychology 1981; 17: (6): Öztürk-Kılıç, E., Özbay, H., Göka, E. ve ark. Ergenlerin sosyal destek çevreleri: çi ve örenciler arasında karılatırmalı bir çalıma. Türk Psikiyatrisi Dergisi 1994; 5(2): Çamkuu B. ve ark. Ahi Evran Çıraklık Eitim Merkezi son sınıfta eitim gören oto yan sanayiide çalıan içilerin psikolojik semptom daılımı. 5. Ulusal Psikoloji kongresi, Çanakkale, Oto R. Ve ark Bir güneydou kenti sokaklarında çalıan çocukların sosyo-demografik özellikleri. Çocuk ve Gençlik Ruh Salıı Dergisi 1998; 5(1): Özbay H.; ahin N. ve ark. Ergenlikte benlik imajı: Çalıan ve örenciler arasında karılatırmalı bir çalıma. Türk Psikiyatrisi Dergisi 1991; 2:(2): Piyal YB: Küçük ölçekli üretimde çalıan çocukların sorunları ve çözümler, Hacettepe Nüfus Etüdleri Enstitüsü Nüfus Kongresi, Ankara, Steinberg LD. ve Greenberger E. Early work experience: A partial antidote for adolescent egocentrism. Journal of Youth and Adolescence 1981; 10(2): Ruggiero M., Greenberger E. and Steinberg, LD. Occupational deviance among adolescent workers. Youth and Society 1982; 13(4): Mortimer JT. Ve ark. The effects of work intensity on adolescent mental health, achievement, and behavioral adjustment: New evidence from a prospective study. Child Development 1996; 67: Bachman JG. ve Schulenberg J. How part-time work intensity relates to drug use, problem behavior, time use, and satisfaction among high school seniors. Are these consequences or merely correlates?. Developmental Psychology 1993; 29 (2): Boidin C. Çalıma yaamında çocuk: Psikososyolojik yaklaım. Piyal YB, çev. Ankara: Uluslararası Çalıma Bürosu Yayını, Marans S. and Cohen DJ. Child psychoanalytic theories of development. Lewis M, ed. Child and Adolescent Psychiatry: A Comprehensive Textbook, Second edition. Baltimore, Maryland: Williams & Wilkins, 1996: ahin NH. ve Durak A: Kısa semptom envanteri (Brief symptom inventory-bsi). Türk gençleri için uyarlanması, Türk Psikoloji Dergisi 1994; 9 (31): Bakar D: Çalıan ve örenci ergenlerin benlik tasarımına ilikin kaygı ve depresyon düzeylerindeki farklılamalar. Yayınlanmamı Lisans Tezi. zmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Geliim Psikolojisi AD, Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıı: Türkiye de çalıan çocuklar saha aratırması ön raporu, Ankara: Tefti Kurulu Bakanlıı Yayını, Engin A. Çalıan ve çalımayan çocukların ailelerinin yapısal ve psikososyal özellikleri açısından karılatırılması. Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi zmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji AD, Fiek G: Çocuk içilerin medikososyal sorunları aratırması. Çalıma Ortamı Dergisi 1986; 8: Wagner CA. Ergen Cinsellii. Adams JF, ed. yayına hazırlayan: Onur B. Ergenlii Anlamak. 1.Baskı. Ankara, Tekin M. Çırak olarak çalıan çocuklar üzerinde yapılan bir aratırma, Çocukların Kötü Muameleden Korunması I. Ulusal Kongresi, Ankara, Haziran Konanç E, Zeytinolu Z ve Kozcu S. Ankara, stanbul ve zmir ceza mahkemelerinin çocuk istismari ve ihmali ile ilgili kararlarının incelenmesi. zmir Barosu Dergisi 1988: Yanbastı G: Yüksek örenim gençliinde sosyal uyum ve ruh salıı. Ege Üniversitesi Seminer Psikoloji Dergisi 1989; Kouvonen A. ve Lintonen T: Adolescent part-time work and heavy drinking in Finland. Addiction 2002; 97: Cilt 43, Sayı 2, Mayıs Austos

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

ENGELL ÇOCUU OLAN ALELERN SOSYAL DESTEK ÖRÜNTÜLER VE BUNUN PSKOLOJK SALIK LE L KS. Uzm. Psk. Arzu YURDAKUL* Uzm. Psk. Alev GRL *

ENGELL ÇOCUU OLAN ALELERN SOSYAL DESTEK ÖRÜNTÜLER VE BUNUN PSKOLOJK SALIK LE L KS. Uzm. Psk. Arzu YURDAKUL* Uzm. Psk. Alev GRL * Bu aratırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmu ve lkıık Dergisi Mart 1999 sayısında yayınlanmıtır. NGLL ÇOCUU OLAN ALLRN SOSYAL DSTK ÖRÜNTÜLR V BUNUN PSKOLOJK SALIK L L KS Özet Uzm.

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ Arş. Gör. Dr. E. Helin Yaban E-Posta: hyaban@hacettepe.edu.tr Telefon: 312 297 83 25 Adres: Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800 Beytepe/ANKARA Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması

SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması This project is organised with the financial support of the European Commission 1. Giri hayatında stres, uluslararası, Avrupa ve

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU KMLK BLGLER T.C. Kimlik No : Adı Soyadı : Baba Adı : Ana Adı : Doum Yeri : Doum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) : Medeni Hali : li: lçesi: Mah/Köy : Cinsiyet : Cilt No : Aile Sıra No : Sıra No : ÖRENM BLGLER Ortaöretim

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT LEVEL AND SOCIO-DEMOCRAPHIjC VARIABLES OF ACADEMICIANS Engin GEZER * Fatih YENEL ** Hasan AHAN

Detaylı

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır:

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: Return to Study A Guide to VCE and VCAL / Turkish OKULA GER_ DÖNÜ_ VCE ve VCAL REHBER_ Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: 18 ya_ından büyükler ve Orta dereceli okulların

Detaylı

OTSTK VE ZHNSEL ENGELL ÇOCUU OLAN ALELERN STRESLE BAETME YOLLARI ANNE-BABA FARKLILIKLARI

OTSTK VE ZHNSEL ENGELL ÇOCUU OLAN ALELERN STRESLE BAETME YOLLARI ANNE-BABA FARKLILIKLARI Bu aratırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmu ve lkıık Dergisi Temmuz 2000 sayısında yayınlanmıtır. OTSTK VE ZHNSEL ENGELL ÇOCUU OLAN ALELERN STRESLE BAETME YOLLARI ANNE-BABA FARKLILIKLARI

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY ! "#$#%$#%&$#' #$$ LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY Yrd. Doç. Dr. Erten GÖKÇE Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

SANAL MOBL EBEKE HZMET MOBILE VIRTUAL NETWORK SERVICES

SANAL MOBL EBEKE HZMET MOBILE VIRTUAL NETWORK SERVICES SANAL MOBL EBEKE HZMET MOBILE VIRTUAL NETWORK SERVICES Levent ÇANKAYA 1 Telekomünikasyon Kurumu, Lisans ve Sözlemeler Dairesi Bakanlıı, Ankara 1 e-posta: lcankaya@tk.gov.tr Özet Bu çalımada, Sanal Mobil

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

Eitim ve Öretim Bakanlıı. Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI

Eitim ve Öretim Bakanlıı. Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI Eitim ve Öretim Bakanlıı Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI Victoria Hükümetine ait okullarda i yapmaya devam etmek veya yeni i almak isteyen temizlik

Detaylı

Ruhsal Travma Değerlendirme Formu. APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır

Ruhsal Travma Değerlendirme Formu. APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır Ruhsal Travma Değerlendirme Formu APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır A. SOSYODEMOGRAFİK BİLGİLER 1. Adı Soyadı:... 2. Protokol No:... 3. Başvuru Tarihi:...

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU

Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Bilgileri 1990-1995 Lisans Ankara Üniversitesi 1995-1999 Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi 1999-2006

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

TME ENGELL YETKNLERN FARKLI ORTAMLARDA KULANDIKLARI LETM YÖNTEMLERNN/BECERLERNN NCELENMES

TME ENGELL YETKNLERN FARKLI ORTAMLARDA KULANDIKLARI LETM YÖNTEMLERNN/BECERLERNN NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ TME ENGELL YETKNLERN FARKLI ORTAMLARDA KULANDIKLARI LETM YÖNTEMLERNN/BECERLERNN NCELENMES Çogun GÜRBOA T.C. Babakanlık Özürlüler daresi Bakanlıı Yrd. Doç. Dr. Tevhide KARGIN Ankara Üniversitesi

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

AYRILMA ANKSYETES BOZUKLUU TANILI BR GRUP ÇOCUKTA MZAÇ ÖZELLKLER

AYRILMA ANKSYETES BOZUKLUU TANILI BR GRUP ÇOCUKTA MZAÇ ÖZELLKLER Aratırma Makalesi Ege Tıp Dergisi 44(1) : 39-44, 2005 AYRILMA ANKSYETES BOZUKLUU TANILI BR GRUP ÇOCUKTA MZAÇ ÖZELLKLER TEMPERAMENT TRAITS IN A GROUP OF CHILDREN DIAGNOSED SEPARATION ANXIETY DISORDER Emel

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

- 666 - * Yrd.Doç.Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü.

- 666 - * Yrd.Doç.Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÇANAKKALE MERKEZNDEK 65 YA VE ÜZER YALILARIN

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS)

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) Hale ALTINOVA, Yasemin YALÇIN, ve Serdar ARSLAN Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgi lem Daire Bakanlıı, ANKARA altinova@metu.edu.tr,

Detaylı

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES*

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* A Study on Problem Behavior of 60-72 Months Children Who Attending Public Early Childhood

Detaylı

Ege Eğitim Dergisi 2003 (3), 1: 24-35

Ege Eğitim Dergisi 2003 (3), 1: 24-35 Ege Eğitim Dergisi 2003 (3), 1: 24-35 ÇALIŞAN ERGENLERİN SOSYODEMOGRAFİK VE ÇALIŞMA KOŞULLARINA İLİŞKİN ÖZELLİKLERİ (The Working Conditions and Socio-Demographic Aspects of Working Adolescents) ÖZ Uzm.

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER Prof. Dr. Güngör EVREN Ara. Gör. K. Selçuk ÖÜT.T.Ü. naat Fakültesi Ulatırma Anabilim Dalı Ayazaa / STANBUL 1. GR Kentlerin, büyümeleri ölçüsünde

Detaylı

www.bakka.gov.tr bilgi@bakka.gov.tr

www.bakka.gov.tr bilgi@bakka.gov.tr Bu raporun yayın hakları, elektronik ortamlar dahil tüm görsel malzemenin kullanım hakkı Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı na aittir. www.bakka.gov.tr bilgi@bakka.gov.tr Güney Mahallesi Zonguldak Yolu Caddesi

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 175-189 175 KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Ölüm Kaygısı, Tanrı Algısı, Yalılık. Abstract

Anahtar Kelimeler: Ölüm Kaygısı, Tanrı Algısı, Yalılık. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 YALI HASTALARDA

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 ÖZET: * SSK ek genelgesi yayımlandı. SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI S.S.K.Bakanlıı Sigorta leri Genel Müdürlüü Sigorta Primleri Daire Bakanlıı nın 04.07.2005

Detaylı

Primary School Students Vocabulary Development

Primary School Students Vocabulary Development Elementary Education Online, 6(3), 344-365, 2007. lköretim Online, 6(3), 344-365, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Students Vocabulary Development Nigar PEK Asude BLGN ABSTRACT.

Detaylı

ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER. Av. Sancar BAYAZIT GENEL SEKRETER YETKL K

ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER. Av. Sancar BAYAZIT GENEL SEKRETER YETKL K ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER YETKL K ÇMENTO ENDÜSTRS VERENLER SENDKASI Kuleli Sokak No: 14 Gaziosmanpaa / ANKARA / TÜRKYE Tel: +90 312 447 20 25 Faks: +90 312 447 85 17 E-Posta: genel@ceis.org.tr

Detaylı

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU Kültegin Ögel Ceyda Y. Eke Nazlı Erdoğan Sevil Taner Bilge Erol İstanbul 2005 Kaynak gösterme Ögel K, Eke C, Erdoğan N, Taner S, Erol B. İstanbul

Detaylı

YAŞLI İHMAL VE İSTİSMARI. Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı

YAŞLI İHMAL VE İSTİSMARI. Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı YAŞLI İHMAL VE İSTİSMARI Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Şimdi 10 kişiden 1 2050 de 5 kişiden 1 2150 de 3 kişiden 1 gelişmekte olan ülkelerde nüfus yaşlanması

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi Özlem ÖMÜR PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM Özlem Ömür ÖZET Piyano eitimine yeni balayan bir örenciye, piyano enstrümanını benimsetmek

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS

ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS Bu aratırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmutur. ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS Uzm. Psk.

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables*

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables* Elementary Education Online, 7(3), 578-599, 2008. lköretim Online, 7(3), 578-599, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels

Detaylı

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var YILLIK RAPOR 2007: ÖNEML NOKTALAR AB uyuturucu raporunun ilettii olumlu mesajlar, uyuturucuya balı ölümlerin yüksek düzeyi ve artan kokain kullanımıyla gölgeleniyor (22.11.2007, LZBON AMBARGO 10.00 CET)

Detaylı

Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı

Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı TÜRKYE CUMHURYET MERKEZ BANKASI Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı Ercan TÜRKAN Danıman (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 19 Ocak 2005 çindekiler Sayfa No. Giri... 4 I. Kullanılan Metodoloji

Detaylı

1. Bütün Organizasyonlar için Risk De erlendirme ablonu... 2. Bütün Organizasyonlar için Yangın Riski De erlendirme ablonu...

1. Bütün Organizasyonlar için Risk De erlendirme ablonu... 2. Bütün Organizasyonlar için Yangın Riski De erlendirme ablonu... 1. Bütün Organizasyonlar için Risk Deerlendirme ablonu... 2. Bütün Organizasyonlar için Yangın Riski Deerlendirme ablonu... 3. Sıcak ler zin ablonu... 4. Organizatörler için Mekan Hakkında Soru Formu...

Detaylı

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra;

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra; BORYAD / Aralık 2009 1. 2009, finansal anlamda fırtınalı bir yıldı. Kısaca iecam ın 2009 yılını deerlendirebilir misiniz? Öncelikli konularınız neler oldu, kârlılık hedefleriniz de büyük amalar görüldü

Detaylı

EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei)

EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 79-87 79 EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li

Detaylı

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers Cavit YAVUZ* 1 Cemile B. KARADENZ** 2 Özet Eitimin kalitesini ve niteliini etkileyen

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÖREVLER

ÜNVERSTELERN GÖREVLER ÜNVERSTELERN GÖREVLER VE YENDEN YAPILANMA Günümüz Türkiye sini gelecee taıyanlar i adamlarıdır. Ancak, i hayatının gayretleri Türkiye yi belli bir sınıra kadar ilerletebilir. Eer Türkiye, kaybettii bilimin

Detaylı

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz 2006 YILLIK RAPORU: UYUTURUCU FYATLARINDA DÜÜ, YAKALAMALARDA ARTI Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz (23.11.2006, LZBON) Avrupa Uyuturucu ve Uyuturucu Baımlıı zleme Merkezi (EMCDDA), bugün

Detaylı

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 199-205 199 ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A..

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.., 01 Ocak 2009 31 Aralık 2009 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI ! "#$#%$#%&$#' #$$ YURTDIIDA DÖE TÜRK ÖRECLER UYUM DÜZEYLER VE BELK ALGILARI ADAPTATIO LEVELS AD SELF PERCEPTIOS OF THE TURKISH STUDETS WHO HAD COME FROM FOREIG COUTRY F. Gül AKBALIK Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER Cansevil TEB * ÖZET Günümüzde daha popüler bir yer edinen müzik öretmenlii giderek bireylerin kendilerini daha iyi ifade edebildikleri bir alan olmaktadır. Müzik

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ÜNIVERSITE ÖRENCILERININ ÖRENME STILLERININ BELIRLENMESI (GAZI ÜNIVERSITESI

Detaylı

ÇOK AMAÇLI ALIVER MERKEZLERNN ULATIRMA ALYAPISINA ETKLER. Kemal Selçuk ÖÜT

ÇOK AMAÇLI ALIVER MERKEZLERNN ULATIRMA ALYAPISINA ETKLER. Kemal Selçuk ÖÜT ÇOK AMAÇLI ALIVER MERKEZLERNN ULATIRMA ALYAPISINA ETKLER Kemal Selçuk ÖÜT stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fakültesi, Ulatırma Anabilim Dalı, Ayazaa 80626, stanbul ÖZET : Çok amaçlı alıveri merkezleri

Detaylı

Orman Yangınn çilerinde çi Salıı ve Güvenlik Verilerinin Tespitine Yönelik Aratırma

Orman Yangınn çilerinde çi Salıı ve Güvenlik Verilerinin Tespitine Yönelik Aratırma Orman Yangınn çilerinde çi Salıı ve Güvenlik Verilerinin Tespitine Yönelik Aratırma Selçuk GÜMÜ 1 ve Yılmaz TÜRK 1 Özet Ülkemizde ormancılık operasyonları fidanlık ileri, aaçlandırma ve erozyon kontrol

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SOKAKTA YAAYANLARA YÖNELK SOSYAL SORUMLULUK

Detaylı

! "#$%& " !"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 #

! #$%&  !# # $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # ! "#$%& " '(! "#$%& "!"#!"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # )*+ $, "- (.,/ 0..1)2#$,# &%& 0! #. # #. &&/& %# -$ 1. $.1 3 - ' # % # 1/% & & 2%% &#&&% '% /!2% &%&& #,# '%' #

Detaylı

Radyoterapi Uygulanan Kanser Hastalarının Psikososyal Yönden Deerlendirmesi

Radyoterapi Uygulanan Kanser Hastalarının Psikososyal Yönden Deerlendirmesi RADYOTERAP UYGULANAN KANSER HASTALARININ PSKOSOSYAL YÖNDEN DEERLENDRMES Öznur ÖZBEK ve Ark. Radyoterapi Uygulanan Kanser Hastalarının Psikososyal Yönden Deerlendirmesi PSYCOSOCIAL ANALYSIS OF PATIENTS

Detaylı

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI ***

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** Yrd. Doç. Dr. Nilgün SAZAK* Yrd. Doç. Dr. A. Serkan ECE** ***1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze

Detaylı

Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi 2 (%25 Burslu)

Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi 2 (%25 Burslu) 2011-2012 E!itim-Ö!retim Yılında Ba"kent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı na Önkayıt ve Özel Yetenek Sınavları ile ö!renci alınacaktır. Ön Kayıt Ko"ulları : 2011 YGS puanlarının herhangi birinden en

Detaylı