Hemşirelik Öğrencilerinin Özsaygı Düzeyleri ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hemşirelik Öğrencilerinin Özsaygı Düzeyleri ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki"

Transkript

1 ARAŞTIRMA Hemşielik Öğencileinin Özsaygı Düzeylei ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumlaı Aasındaki İlişki Relationship Between the Level of Self-Esteem and Attitudes Towads Domestic Violence of Nusing Students Banu Tufan Koçak 1, Nihal Ünaldı Tükkan 2, Azu Kade Hamancı Seen 2 1 Eenköy Ruh ve Sini Hastalıklaı Eğitim ve Aaştıma Hastanesi 2 İstanbul Ünivesitesi Floence Nightingale Hemşielik Fakültesi ÖZET GIRIŞ: Hemşielik öğencileinin özsaygı düzeylei ve aile içi şiddete yönelik tutumlaı, öğencilein mezun olduktan sona, şiddet mağduu kişilein başlıca başvuduklaı yele olan sağlık kuumlaında çalışacak olmalaı açısından ayı bi önem kazanmaktadı. AMAÇ: Bu çalışma, hemşielik lisans eğitimi veen bi devlet ünivesitesinde öğenim gömekte olan öğencilein özsaygı düzeylei ile aile içi şiddete yönelik tutumlaı aasındaki ilişkinin belilenmesi amacıyla geçekleştiilmişti. YÖNTEM: Aaştıma tanımlayıcı ve kesitseldi. Hehangi bi öneklem seçim yöntemine başvuulmadan hemşielik eğitimi veilen kuumdaki öğencilein tümü aaştıma kapsamına alınmıştı. Aaştıma için ilgili eğitim kuumunun yönetiminden yazılı izin alınmıştı. Katılımcıladan elde edilen analize uygun 412 anket ile aaştıma geçekleştiilmişti. Veile; Kişisel Bilgi Fomu, Coopesmith Özsaygı Envantei ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği ile toplanmıştı. Veilein değelendiilmesinde; fekans, yüzde, otalama, eason koelasyon analiz testi kullanılmıştı. BULGULAR: Hemşielik öğencileinin özsaygı puanlaının 35,98±7,57; aile içi şiddete yönelik tutum puanlaının ise 25,23±8,75 olduğu saptanmıştı. Ayıca özsaygı düzeylei ile aile içi şiddete yönelik tutumlaı aasında negatif yönde (:-0,234), çok zayıf ve ilei düzeyde anlamlı koelasyon olduğu bulunmuştu. SONUÇ: Hemşielik öğencileinin özsaygı düzeyleinin genel olaak yüksek olduğu, aile içi şiddete yönelik olumsuz tutum segilediklei söylenebili. Anahta kelimele: Hemşielik, özsaygı, özsaygı, tutum, öğenci ABSTRACT INTRODUCTION: Nusing students self-esteem level and thei attitudes towads domestic violence have impotance because they ae expected to wok in health facilities whee the victims of violence efe to. AIM: This study was pefomed with the pupose of defining the nusing students self-esteem level and thei attitudes towads domestic violence. METHODS: The study is desciptive and coss sectional. All the nusing students in the nusing college wee included in the study without sampling. A witten pemission was eceived fo the study fom the management of the nusing college. 412 valid suveys wee taken fom the paticipants and wee analyzed. Data wee collected by esonal Infomation Fom, Coopesmith Self-esteem Inventoy and Attitudes Scale Towads Domestic Violence. In data analysis, fequency and eason coelation tests wee used. FINDINGS: Nusing Students aveage self-esteem point was found to be 35.98±7.57; and the point fo thei attitudes towads domestic violence was detemined as 25.23±8.75. Besides, a negative, poo and significant coelation (:-0.234, p:.000) was found between nusing students level of self-esteem and thei attitudes towads domestic violence. CONCLUSION: It can be said that nusing students self-esteem level is geneally high and thei attitudes towads domestic violence is negative. Key wods: Nusing, self-esteem, domestic violence, attitude, student Geliş Taihi / Aival Date: Kabul taihi / Date of Acceptence: İletişim / Coesponding autho: Nihal Ünaldı Tükkan, İstanbul Ünivesitesi Floence Nightingale Hemşielik Fakültesi, Şişli-İstanbul E-posta / Sayı / Numbe: 2 Cilt / Volume: 1 Yıl / Yea: 2014 e-issn: x doi: /shyd

2 GİRİŞ Ülkemizde son yıllada şiddet olaylaı ve şiddetin olumsuz sonuçlaından etkilenen insanlaın sayısı he geçen gün atmaktadı. Bieysel ve toplumsal olaak yaşamın he alanında otaya çıkabilecek şiddet olgusu, kişilein hem fiziksel hem de uh sağlığını, huzuunu ve mutluluğunu etkilemektedi. Kendini duygusal, sözel, fiziksel, cinsel ve daha biçok boyutta gösteen şiddet kavamı, toplumun temel yapı taşını oluştuan aile içinde de göülmektedi. Dünya Sağlık Ögütü şiddeti, fiziksel güç veya iktidaın kasıtlı bi tehdit veya geçek bi biçimde bi başkasına uygulanması sonucunda mauz kalan kişide yaalanma, ölüm ve psikolojik zaaa yol açması ya da açma olasılığı bulunması şeklinde tanımlamaktadı (Kug ve ak., 2002). Şiddetin en yaygın göülen biçiminin ise ekeğin kadına ve çocuğa kaşı uyguladığı aile içi şiddet olduğu belitilmektedi (Stewat ve Robinson, 1998). Bieylein belili davanış kalıplaının kazanıldığı yapı olan aile otamı bieyle üzeinde olumlu ya da olumsuz çeşitli etkilee sahipti. Olumsuz etkileden biisi, aile bieyleinin diğe üye/üyele taafından şiddete ve suistimale uğamasıdı. Bu açıdan, aile içinde de şiddete mauz kalanlaın önemli bi bölümünü kadınla oluştumaktadı (Gökulu ve Hosta, 2013). Dünya Sağlık Ögütü nün 2002 yılında yayınladığı apounda da şiddetin en fazla aile otamında ve kadına yönelik olduğu bildiilmektedi (Kug ve ak., 2002). Aile içi şiddet, kişinin eşine, çocuklaına, anne-babasına, kadeşleine ya da yakın akabalaına yönelik ve onlaın fiziksel, psikolojik, sosyal, cinsel ve ekonomik bağımsızlığını ihlal eden, etkileyen eylemlei içemektedi (Kelly ve Johnson, 2008). Şiddet ve Sağlık konulu Dünya Sağlık Ögütü Rapou nda, eylemin geçekleştiildiği kişile açısından şiddet, kişinin kendisine yönelik şiddet, kişile aası şiddet ve toplu şiddet olaak üçe ayılmaktadı. En yaygın olan şiddet biçimleinden olan çoğunlukla kapalı kapıla akasında kalan aile içi şiddet, kişile aası şiddet sınıflandımasına gimektedi. Dolayısıyla aile içi şiddet, eşle ve aile bieylei aasında genellikle ev içeisinde gizli yaşanan şiddet olaak tanımlanmaktadı (Dünya Sağlık Ögütü, 2002). Şiddetin otaya çıkmasında biyo-psiko-sosyal yönden biçok neden bulunmaktadı. Biyolojik nedenle aasında genetik, homonla, bilişsel değişikliklee neden olan fiziksel ve uhsal hastalıkla ye alıken; psikolojik nedenle aasında, şiddetin getidiği kazanç, anne baba tutumlaı, engellenme, tahik edilme, güç ve kontol sağlama, bağımlı olma, iletişim ve çatışma çözme beceileinin öğenilmemesinin ye aldığı kabul edilmektedi. Sosyal nedenle ise, toplumda şiddetin hoş göülmesi, soun çözme yöntemi olaak göülmesi, aile eğitiminin yetesizliği, yasal düzenlemeledeki zayıflıkla, medyanın etkisi, cinsiyet ollei, yaşam sıkıntılaı, göçle ve küeselleşme şeklinde sıalanmaktadı (Kızmaz, 2006; Özgü ve ak., 2011). Bu nedenle, bieylee uygulanan şiddet, bieyi fiziksel, duygusal ve sosyal yönden ciddi şekilde etkilemektedi. Şiddete mauz kalan bieylede fiziksel yaalanmala, bilinç kaybı, ilaç ve alkol kullanımı, depesyon, güvensizlik, uykusuzluk, intiha giişimlei, sosyal izolasyon, baş ağılaı gibi bozukluklaın yüksek oanda göüldüğü ve ayıca bu çalışmada ele aldığımız diğe bi kavam olan özsaygı kavamının, şiddet uygulanan bieylede daha düşük olduğu belitilmektedi (Demi, 2000; Muslu ve Edem, 2002). Özsaygı, bieylein büyük ölçüde geeksinim duyduğu bi özellik ve yaşam süecine çok önemli katkısı olan bi geeksinimdi. Saıyüce Köükçü (2004) nün aktadığına göe Coopesmith, özsaygıyı, bieyin kendini yetenekli, önemli, başaılı ve değeli olaak algılama deecesi olaak belitmektedi. Ayıca, kişinin kendisine ilişkin yaptığı ve alışkanlık haline getidiği değelendimenin, özsaygıyı oluştuduğu ve bunun kendi değeliliğine ilişkin bi yagı olduğunu da vugulamaktadı. Coopesmith, geçek öz-saygı ve savunucu özsaygı olaak iki tip saygı göünümü olduğunu ve geçek özsaygının, kendileini geçekten saygın ve değeli hissedenlede, savunucu özsaygının ise kendileini değesiz hisseden ancak böyle bi yagıyı kabullenemeyen kişilede bulunduğunu savunmaktadı (Coopesmith, 1974). Yapılan çalışmalada, bieylein özsaygı gelişiminde aile içindeki ilişkilein, anne babanın davanışlaının ve tutumlaının etkili olduğu vugulanmaktadı. Saıyüce Köükçü (2004) nün aktadığına göe, fiziksel şiddete uğayanlaın özsaygılaı olumsuz etkilenmektedi. Yine aynı şekilde Mangı ve akadaşlaının (1995) çalışmasında da fiziksel şiddet gömüş çocuklaın, fiziksel şiddet gömemiş çocuklaa göe özsaygı düzeyleinin daha düşük olduğu, Duu (1995) nun çalışmasında ise anne-babanın aile içi tutumlaının çocuklaın özsaygısı üzeinde etkili olduğu, demokatik tutum segileyen ailelein çocuklaının özsaygı düzeyleinin, otoite davanan ailelee göe daha yüksek olduğu belilenmişti. Sağlıklı bi toplum oluştuabilmesi için, aile içi şiddetin önemsenmesi ve önlenmesinin yanı sıa bieylein ve toplumun bilinçlendiilmesi geekmektedi. Toplumun çekideği olan ailede bieylein özsaygısı yüksek olaak yetişmelei, onlaın gelecekte kişisel veya sosyal yaşamlaında, aileden ya da başka kişile taafından mauz kalabileceklei he tülü şiddet eylemleine kaşı güçlü yetişmeleini sağlayacaktı. Bu nedenle aile içi şiddetin önlenebilmesinde, toplumda yetişen bieylein özsaygı algılaının yüksek olması geekmektedi. Aile içi şiddet gömüş bieylein ilk başvuduklaı kuumun sağlık kuuluşlaı olması dolayısıyla, sağlık çalışanlaının şiddet konusundaki tutum ve davanışlaı büyük önem taşımaktadı. Sağlık çalışanlaı içinde hastaya daha yakın konumda olan ve onlala daha fazla bilikte 82

3 olan hemşielein ollei ise çok daha etkili olmaktadı. Özellikle gelecekte şiddet gömüş kişilee hizmet veecek olan hemşielik öğencileinin aile içi şiddete yönelik tutumlaı veeceklei hizmetin şekillenmesinde önemli bi ol oynayacaktı. Hemşielik öğencileinin büyük çoğunluğunun kadınladan oluşması ve yakın gelecekte aile kumaya aday genç bieyleden oluşması aile içi şiddete yönelik olası isklei belileme ve önleme konusunda hemşielik öğencileinin olünü daha da atımaktadı. Ayıca liteatü incelendiğinde hemşielikte özsaygı ve aile içi şiddetin bi aada ele alındığı bi çalışmaya astlanılmamış olması nedeniyle de bu çalışmanın, aile içi şiddet ve özsaygı ilişkisini göstemesi açısından önemli vei sağlayacağı düşünülmüştü. YÖNTEM Aaştımanın Amacı ve Tipi: Aaştıma, hemşielik öğencileinin özsaygı düzeylei ile aile içi şiddete yönelik tutumlaı aasındaki ilişkiyi belilemek amacıyla, tanımlayıcı-ilişki aayıcı ve kesitsel nitelikte bi aaştıma tasaımında geçekleştiilmişti. Aaştıma Soulaı: Aaştıma amacı doğultusunda, aşağıda veilen aaştıma soulaına yanıt aanmıştı: Hemşielik öğencileinin özsaygı düzeylei nedi? Hemşielik öğencileinin aile içi şiddete yönelik tutumlaı nasıldı? Hemşielik öğencileinin özsaygı düzeylei ile aile içi şiddete yönelik tutumlaı aasında ilişki va mıdı? Aaştımanın Yapıldığı Ye ve Özelliklei: Aaştıma, İstanbul da ye alan ve ülkenin hemşielikte lisans eğitimi veen köklü bi eğitim kuumunda öğenim göen hemşielik öğencilei üzeinde geçekleştiilmişti. Even ve Öneklem: Aaştımanın evenini, belitilen eğitim kuumundaki 402 biinci sınıf, 209 ikinci sınıf, 163 üçüncü sınıf, 147 dödüncü sınıf olmak üzee toplam 921 öğenci oluştumaktadı. Bu okuldaki öğencilein tümü hehangi bi öneklem seçim yöntemine başvuulmadan aaştıma kapsamına alınmış ve aaştımacıla taafından ulaşılabilen toplam 513 öğenciden analize uygun vei toplanmıştı. Vei toplama aaçlaının gei dönüş oanı %55,7 olaak belilenmişti. Vei Toplama Aaçlaı: Veile kişisel bilgi fomu, Coopesmith Özsaygı Envantei ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutum Ölçeğinin bi aaya getiildiği bi anket fomu aacılığıyla toplanmıştı. Kişisel Bilgi Fomu: Bu fom, liteatüden destek alınaak öğencilein kişisel özellikleini belilemek amacıyla çoktan seçmeli ve açık uçlu ifadeleden oluşan 13 souyu içemektedi. Coopesmith Özsaygı Envantei: Aaştımada öğencilein özsaygı düzeyleini belilemek amacıyla Coopesmith Özsaygı Envantei kullanılmıştı. Envante, genel özsaygı alt boyutu (26 madde), sosyal özsaygı alt boyutu (8 madde), akademik özsaygı alt boyutu (8 madde), ev-aile özsaygısı altboyutu (8 madde) ve yalan maddele (8 madde) olmak üzee toplam 58 maddeden oluşmaktadı. Yalan madde puanlaı toplam özsaygı puanına eklenmemektedi. Yalan maddele, öğencilein özsaygı düzeyleini değil, savunucu tutumlaını saptamak için envantee eklenmişti. Yalan madde puanlaı 5 ve daha yukaı olanlaın özsaygı puanlaı hesaplanmamaktadı (işkin,1997). Bu nedenle envanteden elde edilen toplam puanda yalan maddele ile beş ve üzeinde yalan maddeye evet cevabını veen toplam 101 katılımcının anketlei analiz dışı bıakılaak 412 katılımcıdan elde edilen veile ile analiz geçekleştiilmişti. Ölçek ifadelei Evet-Hayı şeklinde yanıtlanmaktadı. Ölçeğin yanıt anahtaı bulunmakta olup bu anahtala aynı yanıtı veen katılımcıla o maddeden bi puan almakta iken, faklı yanıtı veen katılımcıla puan alamamaktadı. Ölçekte bulunan toplam 58 maddeden 8 tanesi yalan madde olduğu için değelendimeye alınmamakta ve kalan maddele 50 puan üzeinden değelendiilmektedi (işkin, 1997). Envantein geçelik ve güvenililiğine ilişkin yutdışında yapılmış olan çalışmalada, aacın Kude-Richadson güvenilik katsayısı aalığında bulunmuştu (Kimball, 1973; Johnson ve ak., 1983). Tükiye de Güçay (1989) ve işkin (1997) taafından yapılan geçelik ve güvenililik çalışmasında ise, güvenilik katsayısı 0,83 ve 0,76 olaak bulunmuştu. Bu çalışmada ise, ölçeğin Kude-Richadson güvenilik katsayısı 0,85 olaak belilenmiş ve ölçek güvenili olaak değelendiilmişti. Aile İçi Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği: Şahin ve Dişsiz (2009) taafından sağlık çalışanlaı önekleminde geliştiilmiş olan bu ölçek, beşli Liket tazında (1 Kesinlikle katılmıyoum, 2 Katılmıyoum, 3 Kaasızım, 4 Katılıyoum, 5 Kesinlikle katılıyoum) toplam 13 madde ve döt alt boyuttan oluşmaktadı. Ölçeğin alt boyutlaı şiddeti olağanlaştıma (5 madde), şiddeti genelleştime (3 madde), şiddeti nedenselleştime (3 madde) ve şiddeti saklama (2 madde) şeklinde sıalanmaktadı. Ölçeğin geliştiildiği çalışmada Conbach alfa güvenilik katsayısı 0,72 olaak belitilmektedi. Bu çalışmada ise, ölçeğin güvenilik katsayısı 0,85 olaak bulunmuş ve ölçek güvenili olaak değelendiilmişti. Ölçekten minimum 13, maksimum 65 puan alınabilmekte ve alınan puan yükseldikçe şiddete yönelik tutum olumlu, düştükçe olumsuz olaak değelendiilmektedi (Şahin ve Dişsiz, 2009). Veilein Toplanması: Veile, izin alma süeci tamamlandıktan sona ilgili eğitim kuumunda öğencilein uygun olduğu deslee giileek toplanmıştı. Bu deslede öğencile sınıflada toplanmış ve aaştımacıla taafından geekli açıklamala yapıldıktan sona gönüllü olanlaa vei toplama aacı elden dağıtılaak doldumalaı sağlanmıştı. 83

4 Veilein Değelendiilmesi: Aaştımada elde edilen veile, aaştımacıla taafından bilgisaya otamına aktaılaak lisanslı SSS 21 paket pogamı ile yüzde ve fekans dağılımı, otalama, standat sapma ve eason koelasyon analizi kullanılaak değelendiilmişti. Aaştımanın Etik Yönü: Veilein toplanabilmesi için ilgili eğitim kuumunun yöneticileinden yazılı esmi izin alınmıştı. Adından ilgili anabilim dalı başkanlaıyla göüşülmüş ve onaylaı alındıktan sona deslee giileek anketle öğencilee uygulanmıştı. Uygulama öncesi öğencilein çalışmaya katılımla ilgili sözlü onamlaı alınmış ve çalışmaya gönüllü olaak katılan öğencilee anketle uygulanmıştı. Aaştımanın Sınılılıklaı: Aaştıma bulgulaı çalışmanın yapıldığı tek bi eğitim kuumundaki öğencilele sınılıdı. BULGULAR Aaştımanın bulgulaı; Hemşielik öğencilein kişisel özellikleine ilişkin bulgula, Öğencileinin özsaygı düzeyleiyle ilgili bulgula, Öğencileinin aile içi şiddete yönelik tutumlaıyla ilgili bulgula, Hemşielik öğencileinin özsaygı düzeylei ile aile içi şiddete yönelik tutumlaı aasındaki ilişkiyi gösteen bulgula şeklinde guplandıılmıştı. Tablo 1. Hemşielik Öğencileinin Kişisel Özellikleine İlişkin Bulgulaın Dağılımı (N=412) Değişkenle Gupla n % Değişkenle Gupla n % Yaş Otalaması Kadeş sayısı 20,28±1,60 2,60±1,84 Cinsiyet Kadın Ekek ,4 14,6 Annenin eğitim duumu İlköğetim ve altı Otaöğetim Yükseköğetim ve üzei ,6 30,3 5,1 Sınıf Doğum yei (Bölge) 1. sınıf 2. sınıf 3. sınıf 4. sınıf Mamaa Ege Akdeniz Güneydoğu Anadolu Kaadeniz Doğu Anadolu İç Anadolu Yutdışı ,5 19,9 12,4 18,2 46,4 5,3 9,7 11,4 8,7 6,6 9,5 2,4 Babanın mesleği Annenin mesleği Bitiilen lise İşçi Esnaf pofesyonel meslek (avukat, hekim, vb.) Memu Emekli Ev Kadını Çalışan Emekli Düz lise-anadolu lisesi Sağlık meslek lisesi Diğe ,6 11,9 17,5 74,5 22,3 3,2 89,1 3,2 7,7 En uzun yaşanan ye Köy Kasaba Şehi Büyükşehi ,4 37,6 İkamet yei Devlet yudu Özel yut Akadaşla ev Aile yanı ,8 19,7 20,4 36,2 Babanın eğitim duumu İlköğetim ve altı Otaöğetim Yükseköğetim ve üzei ,3 9,7 Geli düzeyi İyi Ota Kötü ,5 51,7 13,8 84

5 Hemşielik öğencileinin kişisel özellikleine ilişkin bulgula Öğencilein kişisel özelliklei Tablo 1 de incelendiğinde; yaş otalamasının 20,28±1,60, kadeş sayısı otalamasının; 2,60±1,84 olduğu ve %85,4 ünün kadınladan oluştuğu belilenmişti. Öğencilein çoğunlukla 1. sınıfta (%49,5) öğenim gödüklei, Mamaa Bölgesinde doğduklaı (%46,4), en uzun süe şehide ikamet ettiklei (%43,4) saptanmıştı. Katılımcılaın babalaının çoğunlukla ota öğetimden mezun olduğu (%48,3), işçi (%33) ya da esnaf (%33) olaak çalıştığı, anneleinin ise ilköğenim ve altı düzeyde eğitim gödüğü (%64,6) ve ev kadını olduklaı (%74,5) belilenmişti. Öğencilein; %89,1 inin düz lise veya anadolu lisesinden mezun olduklaı, %51,7 sinin geli düzeyini ota olaak belittiği, %36,2 sinin ise aile yanında ikamet ettiklei saptanmıştı. Hemşielik öğencileinin özsaygı düzeylei ile ilgili bulgula Tablo 2 de öğencilein Coopesmith Özsaygı Envantei nden ve alt boyutlaından aldıklaı puan otalamalaı incelendiğinde; genel özsaygı alt boyut puan otalamasının 18,80±4,48, sosyal özsaygı alt boyut puan otalamasının 6,66±1,40, ev aile alt boyut puan otalamasının 6,16±1,74, akademik özsaygı alt boyut puan otalamasının 4,36±1,89 olduğu ve ölçek toplam puan otalamasının ise 35,98±7,57 olduğu saptanmıştı. Tablo 2. Hemşielik Öğencileinin Coopesmith Özsaygı Envantei ve Alt Boyutlaından Aldıklaı uan Otalamalaı (N=412) Coopesmith Özsaygı Envantei Minimum Maksimum Otalama Standat sapma Genel Özsaygı 4,00 26,00 18,80 4,48 Sosyal Özsaygı 1,00 8,00 6,66 1,40 Ev Aile Özsaygısı,00 8,00 6,16 1,74 Akademik Özsaygı,00 8,00 4,36 1,89 Özsaygı Toplam Ölçek uanı 11,00 48,00 35,98 7,57 Hemşielik öğencileinin aile içi şiddete yönelik tutumlaı ile ilgili bulgula Tablo 3 te öğencilein Aile içi Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği nden ve alt boyutlaından aldıklaı puan otalamalaı incelendiğinde; şiddeti olağanlaştıma alt boyut puan otalamasının 8,88±3,89, şiddeti genelleştime alt boyut, otalamasının 5,25±2,52, şiddeti nedenselleştime alt boyut puan otalamasının 7,04±2,22, şiddeti saklama alt boyut puan otalamasının 4,07±1,98, ölçek toplam puan otalamasının ise 25,23±8,75 olduğu belilenmişti. Tablo 3. Hemşielik Öğencileinin Aile İçi Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği ve Alt Boyutlaından Aldıklaı uan Otalamalaı (N=412) Aile İçi Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği Minimum Maksimum Otalama Standat sapma Şiddeti Olağanlaştıma 5,00 25,00 8,88 3,89 Şiddeti Genelleştime 3,00 15,00 5,25 2,52 Şiddeti Nedenselleştime 3,00 15,00 7,04 2,22 Şiddeti Saklama 2,00 10,00 4,07 1,98 Aile İçi Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği 13,00 65,00 25,23 8,75 Toplam uanı Hemşielik öğencileinin özsaygı düzeylei ile aile içi şiddete yönelik tutumlaı aasındaki ilişkiyi gösteen bulgula Hemşielik öğencileinin Coopesmith Özsaygı Envantei ve alt boyut puan otalamalaı ile Aile İçi Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği ve alt boyut puan otalamalaı aasındaki ilişki eason koelasyon analizi ile incelendiğinde (Tablo 4); öğencilein özsaygı düzeylei ile aile içi şiddete yönelik tutumlaı aasında negatif yönde, çok zayıf ve ilei düzeyde anlamlı koelasyonla olduğu belilenmişti. Akademik özsaygı alt boyutu ile aile içi şiddete yönelik tutum ölçeği ve alt boyutlaı aasında hehangi bi koelasyon saptanmamıştı (p>0,05). Sosyal özsaygı ile şiddeti olağanlaştıma (:0,267), genelleştime (:0,299) ve şiddete yönelik tutum (:0,288) puanlaı aasında yine negatif yönde, zayıf ve çok ilei düzeyde anlamlı ilişki olduğu belilenmişti. 85

6 Tablo 4. Hemşielik Öğencileinin Coopesmith Özsaygı Envantei ve Alt Boyutlaı İle Aile İçi Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği ve Alt Boyutlaı Aasındaki İlişkiye Yönelik Koelasyon Değelei Alt boyutla ve ölçekle aası koelasyonla Şiddeti Olağanlaştıma Şiddeti Genelleştime Şiddeti Nedenselleştime Şiddeti Saklama Şiddete Yönelik Tutum Genel eason Özsaygı -,212*** -,229*** -,129** -,151** -,228***,009,002 Sosyal eason Özsaygı -,267*** -,299*** -,135** -,200*** -,285***,006 Ev aile eason Özsaygısı -,163** -,156** -,110* -,143** -,178***,001,002,026,004 Akademik eason Özsaygı,001 -,032 -,023 -,040 -,024,990,519,649,416,631 Özsaygı eason -,212*** -,235*** -,132** -,169*** -,234***,007,001 * p< 0,05, **p<0,01, ***p<0,001 TARTIŞMA Hemşielikte lisans eğitimi veen bi devlet ünivesitesinde öğenim gömekte olan öğencilein özsaygı düzeylei ile aile içi şiddete yönelik tutumlaının ve aalaındaki ilişkinin aaştııldığı bu çalışmada, hemşielik öğencileinin kişisel ve mesleki özelliklei değelendiildiğinde, hemşielik öğencileiyle yapılan çalışmalala benzelik göstemektedi. Dinçe ve Öztunç un (2009) hemşielik ve ebelik öğencilei üzeinde yaptıklaı çalışmalaında, öğencilein çoğunluğunun yaş guplaında olduğu, anneleinin ilkokul mezunu ve çalışmadığı, babalaının da ilkokul mezunu olup yaıya yakınının emekli olduğu, hayatlaının büyük bi bölümünü metopolde geçidiklei, geli düzeylein iidae ede olaak belittiklei göülmüştü. Bu bulgula genel olaak hemşielik öğencileinin toplumun sosyo-ekonomik yapı olaak ota ve alt düzeyinden geldiklei şeklinde youmlanabili. Aaştımaya katılan hemşielik öğencileinin özsaygı düzeyleinin yüksekliği, yaşlaının genç olması nedeniyle hayata bakışlaının daha olumlu olabileceği ile ilişkilendiilebili. Öğencilein çoğunluğunun biinci sınıf olmalaı ve ünivesiteyi yeni kazanmalaı nedeniyle başaı duygulaının yüksek olduğu, doğduğu ve yetiştiildiklei otamın şehi olması ve şehi yaşamının da bi sonucu olaak daha ahat bi otamda büyümelei nedeniyle özsaygı düzeyleinin yüksek bulunduğu söylenebili. Ayıca, hemşielik öğencileinin mezun olduklaı okullaın düz lise ve anadolu lisesi olması sonucunda eğitim kalitesinin daha iyi, geli duumlaının da çok kötü olmaması ve temel geeksinimleini ahat kaşılayabilmelei gibi nedenlele de özsaygı düzeyleinin yüksek olabileceği düşünülmüştü. Dinçe ve Öztunç un (2009) çalışmasında da hemşielik öğencileinin özsaygı düzeyleinin otalamanın üzeinde ve benlik saygılaının yüksek bulunması bu çalışma bulgulaıyla benzelik taşımaktadı. Yine Kahiman ın (2005) ve Ünsa ve İşseve in (2002) sağlık yüksekokulu öğencileinin benlik saygı düzeyleini incelediği çalışmalaında da öğencilein özsaygı düzeyleinin yüksek olduğu göülmüştü. Ayıca Kaadağ ve akadaşlaı (2008), Özkan ve Özen in (2008) ile Toun ve akadaşlaının (2012) hemşielik öğencileiyle yaptıklaı çalışmalada da öğencilein benlik saygılaının yüksek olaak belilenmesi, tüm bulgulaın bibiiyle uyum içinde olduğunu göstemektedi. Bunad ve akadaşlaının (2001) çalışmasında ise hemşielik öğencileinin %13,9 unun çok düşük, %36,6 sının nomal, %46,5 inin yüksek ve %5,9 unun çok yüksek benlik saygısına sahip olduğu belilenmişti. Chis ve akadaşlaının (2012) biinci sınıf hemşielik öğencilei ile yaptıklaı çalışmada ise bu çalışmalaın aksine öğencilein %52,3 ünün düşük benlik saygısına sahip olduğu otaya konmuştu. Hemşielik öğencileinin aile içi şiddete yönelik tutum puanlaı incelendiğinde, 25,23±8,75 (Minimum:13 puan Maksimum:65 puan) gibi düşük bi puan almalaı, hemşielik öğencileinin aile içi şiddete yönelik tutumlaının olumsuz olduğunu göstemektedi. Aile içi şiddetin en önemli mağdulaının kadınla olması, bu aaştımaya katılan 86

7 öğencilein çoğunluğunun kadın olması (%85,4), aile içi şiddete yönelik tutumlaının doğal olaak olumsuz olacağını otaya koymaktadı. Ayıca öğencilein yaşadıklaı yelein şehi (%43,4) ve büyükşehi olması (%37,6), yaısına yakınının Mamaa Bölgesi (%46,4) gibi ülkemizin diğe bölgeleine göe daha gelişmiş bi bölgesinde doğmalaı da bu bölgede yaşayan insanlaın aile içi şiddete kaşı daha negatif bi tutum segileyebilecekleini düşündümektedi. Benze çalışmala incelendiğinde de bu bulguyu destekleyen sonuçlaın elde edildiği göülmektedi. Kayna Tunçel ve akadaşlaının (2007), sağlık yüksekokulunda eğitim göen ebelik ve hemşielik öğencileinin aile içi şiddet konusunda bilgi ve tutumlaının belilenmesine yönelik yaptıklaı çalışmalaında, aile içi şiddet konusunda, düşük bi oanda öğencinin (%10.6) eğitim almış olmasına kaşın, çoğunun bilgi soulaına doğu yanıt veeek kadına yönelik aile içi şiddet konusunda olumsuz tutum içinde olduklaı saptanmıştı. Kanbay ve akadaşlaının (2012) çalışmasında, hemşielik öğencileinin kadına yönelik şiddetle ilgili tutumlaın (fiziksel, cinsel, ekonomik ve sözel) olumsuz olduğu belilenmişti. Aaştımanın temel amacı doğultusunda, hemşielik öğencileinin özsaygı düzeylei ile aile içi şiddete yönelik tutumlaı aasındaki ilişki incelendiğinde; negatif yönde, çok zayıf ve ilei düzeyde anlamlı koelasyonun olduğu ve öğencilein özsaygı düzeylei attıkça aile içi şiddete kaşı tutumlaının olumsuz anlamda attığı otaya konulmuştu. Duu nun (1995) çalışmasında anne-babanın aile içi tutumlaının çocuklaın özsaygılaı üzeinde etkili olduğu, demokatik tutum segileyen ailelein çocuklaının özsaygı düzeyleinin otoite davanan ailelee göe daha yüksek olduğu belitilmişti. Mangı ve akadaşlaının (1995) çalışmasında ise, fiziksel şiddet gömüş çocuklaın, fiziksel şiddet gömemiş çocuklaa göe özsaygı düzeyleinin daha düşük olduğu, Muslu ve Edem in (2002) çalışmasında da eşi taafından şiddet göen kadınlaın benlik saygılaının gömeyenlee göe daha düşük olduğu belilenmiş olup bu çalışmanın bulgusunu destekle niteliktedi. SONUÇ ve ÖNERİLER Hemşielikte lisans eğitimi veilen bi devlet ünivesitesinde öğenim göen hemşielik öğencileinin özsaygı düzeylei ile aile içi şiddete kaşı tutumlaı aasındaki ilişkinin belilendiği bu çalışma sonucunda, hemşielik öğencileinin benlik saygılaının otalamanın üzeinde olduğu, aile içi şiddete yönelik tutumlaının olumsuz olduğu ve hemşielik öğencileinin benlik saygı düzeylei ile aile içi tutumlaı aasında negatif yönde, çok zayıf ve ilei düzeyde anlamlı bi ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştı. Aaştımadan elde edilen sonuçla doğultusunda; Hemşielik eğitimi veen okulladaki hemşielik öğencileinin, benlik özsaygı düzeyleini yükseltmeye yönelik deslein müfedat pogamına eklenmesi veya buna yönelik etkinliklein yüütülmesi, Öğencilee aile içi şiddete yönelik eğitimle veileek, aile içi şiddet konusunda bilinçlenmeleinin sağlanması ve bu konuyla ilgili sosyal pojelede ye almalaının desteklenmesi, Hemşie akademisyenlein yanı sıa öğencilein klinik alanda etkileşim içinde olduklaı diğe sağlık meslek üyelei, hasta ve hasta yakınlaı taafından öğencilein kişiliğini, özsaygılaını olumsuz yönde etkileyecek davanışlaın segilenmemesi konusunda önlemlein alınması ve bu konuya dikkat çekeek daha fazla özen gösteilmesi öneilebili. KAYNAKLAR Bunad,., Hebden, U., Edwads, D. (2001). Self-esteem and student nuses: An account of a desciptive study. Nusing & Health Sciences, 3, Chis, E., ais, M., Kuma, S., Sisodia, V. (2012). eceived self-esteem amongst fist-yea nusing students - A Coss-Sectional Suvey, Int J Health Rehabil Sci. 1:2, Coopesmith, S. (1974). The antecedents of self-esteem. W.H. Feeman. and Company, San Fancisco. Demi, Ü. (2000). Kadına yönelik aile içi şiddet. Atatük Ünivesitesi Hemşielik Yüksekokulu Degisi, 3:1, Dinçe, F, Öztunç, G. (2009). Hemşielik ve ebelik öğencileinin benlik saygısı ve atılganlık düzeylei. Hacettepe Ünivesitesi Sağlık Bilimlei Fakültesi Hemşielik Degisi; 16: Duu, A. (1995). İlkokul 5. Sınıf Öğencileinin Benlik Saygısı İle Ana-Baba Tutumlaı Aasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Ünivesitesi, Sosyal Bilimle Enstitüsü, İzmi. 87

8 Gökulu, G., Hosta, N. (2013). Basında Kadına Yönelik Şiddet Habeleinin Analizi: Hüiyet, Sabah ve osta Gazetelei Öneği ( ). Intenational Jounal of Social Science, 6:2, Güçay, S.S. (1989). Çocuk Yuvasında Ve Aile Yanında Kalan 9, 10 Ve 11 Yaş Çocuklaının Özsaygı Gelişimini Etkileyen Bazı Faktöle. Doktoa Tezi. Hacettepe Ünivesitesi, Sosyal Bilimle Enstitüsü, Ankaa. Johnson, B.W., Redfield, D.L., Mille, R.L., Simpson, R. E. (1983). The Coopesmith Self-esteem Inventoy: A constuct validation study. Educational and sychological Measuement, 43, Kahiman, İ. (2005). Kaadeniz Teknik Ünivesitesi Tabzon Sağlık Yüksekokulu öğencileinin benlik saygılaı ve atılganlık düzeyleinin bazı değişkenle açısından incelenmesi. Cumhuiyet Ünivesitesi Hemşielik Yüksekokulu Degisi, 9: Kanbay, Y., Işık, E.,Yavuzaslan, M., Keleş, S. (2012). Hemşielik öğencileinin kadına yönelik aile içi şiddetle ilgili göüş ve tutumlaının belilenmesi, Gümüşhane Ünivesitesi Sağlık Bilimlei Degisi, 1:2, Kaadağ, G., Güne, İ., Çuhada, D., Uçan, Ö. (2008). Gaziantep Ünivesitesi Sağlık Yüksekokulu hemşielik öğencileinin benlik saygılaı. Fıat Sağlık Hizmetlei Degisi, 3: Kelly, J., Johnson, M. (2008). Diffeentiation among types of intimate patne violence: eseach update and implications fo inteventions, Family Cout Review, 46:3, Kimball, O. M. (1973). Developments of noms fo the Coopesmith Self-Esteem Inventoy: Gades fou though eight. Dissetation Abstacts Intenational, 34, Kızmaz, Z. (2006). Okulladaki şiddet davanışının kaynaklaı üzeine kuamsal bi yaklaşım. C.Ü. Sosyal Bilimle Degisi,30, Kug, E.G., Dahlbeg, L.L., Mecy, J.A., Zawi, A.B., Lozano, R. (2002). WHO Wold Repot on Violence and Health, Geneva. Mangı, M., Aal, N., Haktanı, G., Baan, G., Başa, F., Köksal, A. (1995). Çocuk İhmali Ve İstismaını Önleme ojesi Kapsamında Bilimsel Bi Aaştıma. Çankaya Rotay Kulübü Yayını, Ankaa Muslu, L., Edem, M. (2002). Eşi taafından fiziksel şiddet göen ve gömeyen kadınlaın benlik saygısı düzeyleinin kaşılaştıılması. Hemşielikte Aaştıma ve Geliştime Degisi, 4:2, Özgü, G.,Yöükoğlu, G., Baysan Aabacı, L. (2011). Lise öğencileinin şiddet algılaı, şiddet eğilim düzeylei ve etkileyen faktöle. sikiyati Hemşieliği Degisi,2(2), Özkan, İ.A., Özen, A. (2008). The elation between submissive behavious and self esteem state among nusing students. TAF ev Med Bull; 7: işkin, M. (1997). Tük ve İngiliz Lise Öğencileinin Benlik Saygısı Yönünden Kaşılaştıılması. III. Ulusal sikolojik Danışma ve Rehbelik Kongesi Bilimsel Çalışmalaı, Konge Kitabı. Adana: Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Rehbelik ve sikolojik Danışma Anabilim Dalı ve sikolojik Danışma ve Rehbelik Deneği Yayını. Saıyüce Köükçü, Ö. (2004). Altı Yaş Gubundaki Çocuklaın Özsaygı Düzeylei ile Anne Empatik Beceileinin İncelenmesi, Doktoa Tezi, Ankaa Ünivesitesi Fen Bilimlei Enstitüsü, Ankaa. Stewat, D.E., Robinson, G.E. (1998). A eview of domestic violence and women s mental health. Achives of Women s Mental Health, 1, Şahin, N., Dişsiz, M. (2009). Sağlık çalışanlaında aile içi şiddete yönelik tutum ölçeği geliştime çalışması. Uluslaaası İnsan Bilimlei Degisi, 6:2, Toun, S., Aslan, S., Nazik, E., Akbaş, M., Öne Yalçın, S. (2012). Hemşielik öğencileinin benlik saygısı ve boyun eğici davanışlaının incelenmesi, Cumhuiyet Tıp Degisi, 34, Ünsa, S., İşseve, H. (2003). Takya Ünivesitesi Sağlık Hizmetlei Meslek Yüksekokulu öğencileinin benlik saygısını etkileyen faktölein incelenmesi. Hemşielik Foumu, 6:

Hemşirelik Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılıkları ve Etkileyen Faktörler

Hemşirelik Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılıkları ve Etkileyen Faktörler ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 9 Hemşielik Öğencileinin Psikolojik Dayanıklılıklaı ve Etkileyen Faktöle Factos Influencing Resilience in Nusing Students Küba GÜNGÖRMÜŞ, Ayşe OKANLI, Tuğçe KOCABEYOĞLU

Detaylı

Down sendromlu çocukların annelerinin aile işlevlerini algılama ve sosyal destek düzeylerinin değerlendirilmesi

Down sendromlu çocukların annelerinin aile işlevlerini algılama ve sosyal destek düzeylerinin değerlendirilmesi İzmi D. Behçet Uz Çocuk Hast. Degisi 20; ():7-0 doi:0.5222/buchd.20.7 Klinik Aaştıma Down sendomlu çocuklaın anneleinin aile işlevleini algılama ve sosyal destek düzeyleinin değelendiilmesi Assessment

Detaylı

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi ve Spo Yüksekokulu 2014 Yılı Özet: Özel Yetenek Sınavı Sonuçlaının Değelendiilmesi Mehmet Emin YILDIZ 1* Buak GÜRER 2 Ubeyde GÜLNAR 1 1 Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENİLERİNİN ANNE-BABA TUTUMLARININ, PSİKOMOTOR BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ *

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENİLERİNİN ANNE-BABA TUTUMLARININ, PSİKOMOTOR BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ * ERBAŞ, M.K., GÜÇLÜ, M., ZORBA, E., İlköğetim 8. Sınıf Öğencileinin Anne-Baba Tutumlaının, Psikomoto Becei Düzeyleine Etkisi SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spo Bilimlei Degisi, 2012, X (4) 131-138 İLKÖĞRETİM

Detaylı

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır?

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır? EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015 Sou-1 Bieysel emeklilik sistemine ilişkin olaak aşağıdakileden hangisi(lei) yanlıştı? I. Bieysel emeklilik sistemindeki biikimle Sosyal Güvenlik Sistemine

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÇAĞI ÇOCUKLARI VE ANNELERİNİN OKUL ÖNLÜK VE FORMALARININ KONFORUNDAN MEMNUNİYET DURUMLARININ İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM ÇAĞI ÇOCUKLARI VE ANNELERİNİN OKUL ÖNLÜK VE FORMALARININ KONFORUNDAN MEMNUNİYET DURUMLARININ İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM ÇAĞI ÇOCUKLARI VE ANNELERİNİN OKUL ÖNLÜK VE FORMALARININ KONFORUNDAN MEMNUNİYET DURUMLARININ İNCELENMESİ Yd. Doç. D. Gülçin ÜSTÜN*, Öğ. Gö. D. Neşe Y. ÇEĞİNDİR* ÖZET Bu çalışmanın amacı; ilköğetim

Detaylı

ÖN-ERGENLİK DÖNEMİ DAVRANIŞ SORUNLARI ile AİLE İŞLEVLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ*

ÖN-ERGENLİK DÖNEMİ DAVRANIŞ SORUNLARI ile AİLE İŞLEVLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ* ÖN-ERGENLİK DÖNEMİ DAVRANIŞ SORUNLARI ile AİLE İŞLEVLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ* Fidevs SAVİ ** Rengin AKBOY** ÖZET Temel eğitimin II. dönemi olan 6., 7. ve 8. sınıflaı; çocuğun, çocukluk döneminden

Detaylı

ADAPTATION OF COGNITIVE EMOTION REGULATION QUESTIONNAIRE TO TURKISH: VALIDITY AND RELIABILITY STUDIES

ADAPTATION OF COGNITIVE EMOTION REGULATION QUESTIONNAIRE TO TURKISH: VALIDITY AND RELIABILITY STUDIES M.Ü. Atatük Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimlei Degisi Yıl: 2010, Sayı: 31, Sayfa: 123-143 BİLİŞSEL DUYGU DÜZENLEME ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI ÖZET Oya ONAT * Mustafa

Detaylı

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 005 : 11 : 1 : 13-19

Detaylı

https://www.facebook.com/bzcocuk https://twitter.com/bzcocuk https://instagram.com/bzcocuk/ http://www.bzcocuk.com

https://www.facebook.com/bzcocuk https://twitter.com/bzcocuk https://instagram.com/bzcocuk/ http://www.bzcocuk.com Sonuç Bildigesi https://www.facebook.com/bzcocuk https://twitte.com/bzcocuk https://instagam.com/bzcocuk/ http://www.bzcocuk.com 20 ICT Summit NOW - Bilişim Zivesi nin 14 yılda bize kazandıdığı uzmanlık

Detaylı

Sağlık Kurumlarında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştirilen Ölçek

Sağlık Kurumlarında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştirilen Ölçek Uludağ Ünivesitesi Tıp Fakültesi Degisi 30 (3) 151-157, 004 ORİJİNAL YAZI Sağlık Kuumlaında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştiilen Ölçek İlke ERCAN, Bülent EDİZ,

Detaylı

Fatih KANA 1 TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÜSTBİLİŞ FAKINDALIK DÜZEYLERİ

Fatih KANA 1 TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÜSTBİLİŞ FAKINDALIK DÜZEYLERİ Akademik Sosyal Aaştımala Degisi, Yıl: 3, Sayı: 17, Eylül 2015, s. 66-81 Fatih KANA 1 TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÜSTBİLİŞ FAKINDALIK DÜZEYLERİ Özet Bu aaştımanın amacı Tükçe öğetmeni adaylaının üstbilişsel

Detaylı

Hokeycilerin İletişim Becerileri ve Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin. İncelenmesi*

Hokeycilerin İletişim Becerileri ve Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin. İncelenmesi* İnönü Ünivesitesi, Beden Eğitimi ve Spo Bilimlei Degisi, 205, 2(),7-28 Inonu Univesity, Jounal of Physical Education and Spot Sciences, e-issn: 248-6786 Hokeycilein İletişim Beceilei ve Saldıganlık Düzeylei

Detaylı

Türkiye deki Özürlü Grupların Yapısının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmesi *

Türkiye deki Özürlü Grupların Yapısının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmesi * Uludağ Üniveitei Tıp Fakültei Degii 3 (3) 53-57, 005 ORİJİNAL YAI Tükiye deki Guplaın Yapıının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmei * Şengül CANGÜR, Deniz SIĞIRLI, Bülent EDİ, İlke ERCAN, İmet KAN Uludağ

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı

OPTİMUM RADAR PARAMETRELERİNİN SÜREKLİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMIYLA KARIŞTIRMA ORTAMINDA RADAR MENZİLİNİN MAKSİMİZE EDİLMESİ İÇİN BELİRLENMESİ

OPTİMUM RADAR PARAMETRELERİNİN SÜREKLİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMIYLA KARIŞTIRMA ORTAMINDA RADAR MENZİLİNİN MAKSİMİZE EDİLMESİ İÇİN BELİRLENMESİ Optimum ada Paameteleinin Süekli Genetik Algoitma Yadımıyla Kaıştıma Otamında ada Menzilinin Maksimize Edilmesi İçin Belilenmesi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLEİ DEGİSİ TEMMUZ 2004 CİLT 1 SAYI 4 (41-46)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Özlem KARAIRMAK. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Özlem KARAIRMAK. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Doç. D. Özlem KARAIRMAK ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Özlem Kaaımak Doğum Taihi: 25 Nisan 1975 Öğenim Duumu: Deece Bölüm/Pogam Ünivesite Yıl Lisans Rehbelik ve Psikolojik ODTÜ 1997 Danışma Y. Lisans Rehbelik

Detaylı

DEHB; dikkatsizlik, odaklanamama, aşırı hareketlilik

DEHB; dikkatsizlik, odaklanamama, aşırı hareketlilik Düşünen Adam Psikiyati ve Nöolojik Bilimle Degisi 2012;25:230-237 DOI: 10.5350/DAJPN2012250305 Dikkat Eksikliği Hipeaktivite Bozukluğu (DEHB) Olan Çocuklaın Ebeveynleinde DEHB ve Diğe Psikiyatik Belitile

Detaylı

Ruhsal Hastalığı Olan Hastalara Bakım Veren Aile Üyelerinde Algılanan Stres ve Psikolojik Dayanıklılık

Ruhsal Hastalığı Olan Hastalara Bakım Veren Aile Üyelerinde Algılanan Stres ve Psikolojik Dayanıklılık ARAŞTIRMA MAKALESİ RESEARCH ARTICLE MCBU-SBED, 2017, 4(1): 542-548 Ruhsal Hastalığı Olan Hastalaa Bakım Veen Aile Üyeleinde Algılanan Stes ve Psikolojik Dayanıklılık Teciye YAĞMUR 1, Sevgi Nehi TÜRKMEN

Detaylı

THE SCALE FOR TENDENCIES OF USING ALTERNATIVE ASSESSMENT APPROACHES: RELIABILITY AND VALIDITY STUDIES

THE SCALE FOR TENDENCIES OF USING ALTERNATIVE ASSESSMENT APPROACHES: RELIABILITY AND VALIDITY STUDIES THE SCALE FOR TENDENCIES OF USING ALTERNATIVE ASSESSMENT APPROACHES: RELIABILITY AND VALIDITY STUDIES Sevilay Kilmen İlke Kösteelioğlu Meltem Kösteelioğlu Abstact In this eseach, the pupose was to develop

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞ ÜSTÜ FARKINDALIK DÜZEYLERİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞ ÜSTÜ FARKINDALIK DÜZEYLERİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞ ÜSTÜ FARKINDALIK DÜZEYLERİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Doç. D.Işık GÜRŞİMŞEK 1 Öğ.Gö. D. Duygu ÇETİNGÖZ 2 Uzman Sibel YOLERİ 3 ÖZET Biliş üstü,

Detaylı

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER KUYRUK SİSTEMİ VE SİSTEM SİMULASYONU 5. KUYRUK SİSTEMLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa ya da

Detaylı

EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE ÇOKBOYUTLU İŞ ETİĞİ VE ÖRGÜTSEL ADANMIŞLIK

EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE ÇOKBOYUTLU İŞ ETİĞİ VE ÖRGÜTSEL ADANMIŞLIK XIII. Ulusal Eğitim Bilimlei Kuultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Ünivesitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE ÇOKBOYUTLU İŞ ETİĞİ VE ÖRGÜTSEL ADANMIŞLIK Pof.D.Cevat CELEP Yd.Doç.D.Şöheyda DOYURAN

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI RADYAL KAYMALI YATAKLARDA SÜRTÜNME KUVVETİNİN ÖLÇÜLMESİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.

Detaylı

A Research on defining the factor structures of tests used at secondary schools student selection and placement test

A Research on defining the factor structures of tests used at secondary schools student selection and placement test Elementay Education Online, 6(3), 397-410, 2007. lköetim Online, 6(3), 397-410, 2007. [Online]: http://ilkogetim-online.og.t A Reseach on defining the facto stuctues of tests used at seconday schools student

Detaylı

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa

Detaylı

Grup içi Korelasyon Katsay ıs ı n ın Örnekleme Da ğı l ım ı

Grup içi Korelasyon Katsay ıs ı n ın Örnekleme Da ğı l ım ı TARIM B İ L İ MLERI DERG İ S İ 000, 6 (1), 83-91 Gup içi Koelasyon Katsay ıs ı n ın Önekleme Da ğı l ım ı Ensa BAŞPINAR' Fiket GÜRBÜZ' Geli ş Taihi: 0.09.1999 Özet: Bu çal ışmada, gup içi koelasyon katsay

Detaylı

Ekon 321 Ders Notları 2 Refah Ekonomisi

Ekon 321 Ders Notları 2 Refah Ekonomisi Ekon 321 Des Notlaı 2 Refah Ekonoisi Refah Ekonoisinin Biinci Teel Teoei: İdeal işleyen bi sebest piyasa ekanizası kaynaklaın en etkin (optiu) bi şekilde dağılasını sağla. Topla net fayda (Topla Fayda-

Detaylı

GEBELERİN DUYGUSAL ZEKÂLARI İLE PRENATAL BAĞLANMA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

GEBELERİN DUYGUSAL ZEKÂLARI İLE PRENATAL BAĞLANMA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ARAŞTIRMA Anadolu Hemşielik ve Sağlık Bilimlei Degisi, 2016;19:4 GEBELERİN DUYGUSAL ZEKÂLARI İLE PRENATAL BAĞLANMA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Gülüza BUKO* Hava ÖZKAN** Alınış Taihi:11.08.2016 Kabul Taihi:

Detaylı

Hastanede çalışan hemşirelerde depresyon ve yaşam kalitesinin incelenmesi

Hastanede çalışan hemşirelerde depresyon ve yaşam kalitesinin incelenmesi Aaştıma / Reseach Aticle TAF Peventive Medicine Bulletin www.kohek.og DOI: 10.5455/mb.1-1430724745 Hastanede çalışan hemşielede deesyon ve yaşam kalitesinin incelenmesi Investigation of deession and quality

Detaylı

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi Uluslaaası Katılımlı 17. Makina Teoisi Sempozyumu, İzmi, 14-17 Hazian 21 Otomatik Depolama Sistemleinde Kullanılan Mekik Kaldıma Mekanizmasının Analizi S.Telli Çetin * A.E.Öcal O.Kopmaz Uludağ Ünivesitesi

Detaylı

Sağlık bakım organizasyonları yapı, süreç ve yönetim. Klinik Yönetişim İklimi Ölçeğinin (KYİÖ) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği

Sağlık bakım organizasyonları yapı, süreç ve yönetim. Klinik Yönetişim İklimi Ölçeğinin (KYİÖ) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Hemşielik Esaslaı / Nusing Fundamentals Acıbadem Ünivesitesi Sağlık Bilimlei Degisi Cilt: 5 Sayı: 3 Temmuz 2014 Klinik Yönetişim İklimi Ölçeğinin (KYİÖ) Tükçe Geçelilik

Detaylı

Latex 3000 Yazıcı serisi. Kurulum Yerini Hazırlama Denetim Listesi

Latex 3000 Yazıcı serisi. Kurulum Yerini Hazırlama Denetim Listesi Latex 3000 Yazıcı seisi Kuulum Yeini Hazılama Denetim Listesi Telif Hakkı 2015 HP Development Company, L.P. 2 Yasal bildiimle Bu belgede ye alan bilgile önceden habe veilmeksizin değiştiilebili. HP üün

Detaylı

ADLİ PSİKİYATRİ HASTALARINA YÖNELİK HEMŞİRE TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME

ADLİ PSİKİYATRİ HASTALARINA YÖNELİK HEMŞİRE TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME I TC. EGE ÜİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ ADLİ SİKİYATRİ HASTALARIA YÖELİK HEMŞİRE TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME DOKTORA TEZİ UZMA HEMŞİRE Leyla BAYSA ARABACI DAIŞMA of. D. M. Olcay ÇAM İZMİR 2009 I TC.

Detaylı

BELİRT! TARAMA LİSTESİ (SCL.90-R) NİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİĞİ ÖZET

BELİRT! TARAMA LİSTESİ (SCL.90-R) NİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİĞİ ÖZET PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ CİLT : 1, SAYI : 2, EYLÜL 1931 BELİRT! TARAMA LİSTESİ (SCL.90-R) NİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİĞİ Yd. Doç. D. Mustafa KILIÇ* ÖZET Bu çalışmada amaç, Beliti Taama Listesi

Detaylı

Hemodiyaliz hastalarında kaygı ve sosyal fobiye psikososyal bakış açısı

Hemodiyaliz hastalarında kaygı ve sosyal fobiye psikososyal bakış açısı Göztee Tı Degisi 26(3):112-116, 2011 doi:10.5222/j.goztepetrh.2011.112 KLİİK ARAŞTIRMA Aile Hekimliği Hemodiyaliz hastalaında kaygı ve sosyal fobiye sikososyal bakış açısı Hüseyin DEMİRBİLEK (*), Egün

Detaylı

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014 YÖRÜNGE MEKANİĞİ Yöüngeden Hız Hesabı Küçük bi cismin yöüngesi üzeinde veilen hehangi bi noktadaki hızı ve bu hızın doğultusu nedi? Uydu ve çekim etkisinde bulunan cisim (Ye, gezegen, vs) ikili bi sistem

Detaylı

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI .. SAU Fen Bilimlei Enstitüsü Degisi 6.Cilt, 1.Saı (Mat 2002) Pozison Kontolüne Yönelik DC Moto Ugulaması A.İ.Doğman, A.F.Boz POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI 'oj Ali lhsan DOGMAN, Ali Fuat

Detaylı

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İE AÇAK GEÇİREN FİTRE TASARIMI Adnan SAVUN 1 Tugut AAR Aif DOMA 3 1,,3 KOÜ Mühendislik Fakültesi, Elektonik ve abeleşme Müh. Bölümü 41100 Kocaeli 1 e-posta: adnansavun@hotmail.com

Detaylı

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ.Gup: Vize sou önekleindeki son gup (Routh-Huwitz testi) soula dahildi. Bunla PID soulaıyla bilikte de soulabili..) Tansfe fonksiyonu

Detaylı

Hemşirelerin Mesleki Değerlerinin Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları ile İlişkisi*

Hemşirelerin Mesleki Değerlerinin Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları ile İlişkisi* F.N. Hem. Deg (2015) Cilt 23 - Sayı 1: 32-40 ISSN 2147-4923 Aaştıma Yazısı Hemşielein Mesleki Değeleinin Bieyselleştiilmiş Bakım Algılaı ile İlişkisi* Relation of Pofessional Values of the Nuses with Thei

Detaylı

Çalışmamızda Parkinsonlu hastalarda tedavi altında yürüme parametrelerinde ortaya çıkan bulguların hastalık süresi ile ilişkisi araştırılmıştır.

Çalışmamızda Parkinsonlu hastalarda tedavi altında yürüme parametrelerinde ortaya çıkan bulguların hastalık süresi ile ilişkisi araştırılmıştır. GĐRĐŞ Pakinson hastalığının (PH) ana belitilei badikinezi, istiahat temou, igidite ve ostual instabilite şeklindedi. Pakinson hastalığında otaya çıkan ostü ve yüüme bozukluklaı, ilei deecede özülülük oluştuduklaı

Detaylı

Fatih Projesi Çerçevesinde Ortaokul Öğrencilerinin EtkileĢimli Tahtaya Yönelik GörüĢlerinin Farkli DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi

Fatih Projesi Çerçevesinde Ortaokul Öğrencilerinin EtkileĢimli Tahtaya Yönelik GörüĢlerinin Farkli DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi Fatih Pojesi Çeçevesinde Otaokul Öğencileinin EtkileĢimli Tahtaya Yönelik GöüĢleinin Fakli DeğiĢkenlee Göe Ġncelenmesi Yd. Doç D. Agah Tuğul KORUCU, Mustafa Mücahit GÜDOĞDU 2, Ġsmail Fatih YAVUZASLA ecmettin

Detaylı

The Explication of Primary School Students Perfectionist Properties with Irrational Beliefs

The Explication of Primary School Students Perfectionist Properties with Irrational Beliefs Elementay Education Online, 8(3), 720-728, 2009. lköetim Online, 8(3), 720-728, 2009. [Online]: http://ilkogetim-online.og.t The Explication of Pimay School Students Pefectionist Popeties with Iational

Detaylı

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 15, pp

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 15, pp Intenational Jounal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 15,. 107-113 www.javstudies.com Javstudies@gmail.com Discilines: Business Administation, Economy, Econometics, Finance,

Detaylı

Kronik fiziksel özürlü bireylerde ağrı, depresyon, anksiyete ve fonksiyonel bağımsızlık ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki

Kronik fiziksel özürlü bireylerde ağrı, depresyon, anksiyete ve fonksiyonel bağımsızlık ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki AĞRI 200;22():30-36 KLİNİK ÇALIŞMA - CLINICAL TRIALS Konik fiziksel özülü bieylede ağı, deesyon, anksiyete ve fonksiyonel bağımsızlık ile yaşam kalitesi aasındaki ilişki The elation between health-elated

Detaylı

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet FİZ11 FİZİK-I Ankaa Üniesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Gubu 3. Bölüm (Doğusal Haeket) Özet.1.14 Aysuhan Ozansoy Haeket Nedi? Mekanik; kuetlei e onlaın cisimle üzeine etkileini inceleyen fizik dalıdı

Detaylı

Araştırma. Şükrü ÇEKİÇ *, Zeynep KARAKAŞ **, Kıvanç YALIN ***, Ahmet Kaya BİLGE ***, Rukiye EKER ÖMEROĞLU ****

Araştırma. Şükrü ÇEKİÇ *, Zeynep KARAKAŞ **, Kıvanç YALIN ***, Ahmet Kaya BİLGE ***, Rukiye EKER ÖMEROĞLU **** Çocuk Degisi 12(3):125-131, 2012 doi:10.5222/j.child.2012.125 Aaştıma Talasemi Majo lu Hastalada QT Disesiyonu ve Kal Hızı Değişkenliğinin ile İlişkisi: Yüksek Kal Demi Yükünden Çok Sematovagal Disegulasyonu

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Egün ALKAN Elk.Y.Müh. Buga Otis Asansö Sanayi ve Ticaet A.Ş. Tel:0212 323 44 11 Fax:0212 323 44 66 Balabandee Cad. No:3 34460 İstinye-İstanbul

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU 1 OCAK 31 ARALIK 216 HESAP DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU kamuya açıklanan

Detaylı

Nokta (Skaler) Çarpım

Nokta (Skaler) Çarpım Nokta (Skale) Çapım Statikte bazen iki doğu aasındaki açının, veya bi kuvvetin bi doğuya paalel ve dik bileşenleinin bulunması geeki. İki boyutlu poblemlede tigonometi ile çözülebili, ancak 3 boyutluda

Detaylı

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ11 FİZİK Ankaa Üniesitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankaa Aysuhan OZANSOY Bölüm-III : Doğusal (Bi boyutta) Haeket 1. Ye değiştime e Haeketin Tanımı 1.1. 1 Mekanik Nedi? 1.. Refeans çeçeesi, Konum, Ye

Detaylı

ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ OTEKON 4 7 Otomotiv Teknolojilei Kongesi 6 7 Mayıs 04, BURSA ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Basi ÇALIŞKAN *, İan KAMAŞ *, Tane KARSLIOĞLU

Detaylı

Günlük Bülten. 12 Nisan 2013. Cari işlemler dengesi, Şubat ayında 5.1 milyar dolar açık verdi

Günlük Bülten. 12 Nisan 2013. Cari işlemler dengesi, Şubat ayında 5.1 milyar dolar açık verdi XU100 USD/ TRY (S ağ taaf ) 12 Nisan 2013 Cuma Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 84,102.6 Piyasa Değei-TÜM ($m) 331,424.6 Halka Açık Piyasa Değei-TÜM ($m) 94,736.2 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,712.73

Detaylı

Yakın Yer Uydularının Duyarlı Yörüngelerinin Belirlenmesi

Yakın Yer Uydularının Duyarlı Yörüngelerinin Belirlenmesi TMMOB Haita ve Kadasto Mühendislei Odası, 5. Tükiye Haita Bilimsel ve Teknik Kuultayı, 25 28 Mat 25, Ankaa. Yakın Ye Uydulaının Duyalı Yöüngeleinin Belilenmesi Sekan Doğanalp *, Aydın Üstün 2 Necmettin

Detaylı

Parçacıkların Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çarpışma

Parçacıkların Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çarpışma Paçacıklaın Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çapışma İki kütle bibii ile kısa süe içeisinde büyük impulsif kuvvetlee yol açacak şekilde temas edese buna çapışma (impact) deni. Çapışma 1. Diekt mekezcil

Detaylı

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için ÖRNEK mm çapında, mm uzunluğundaki bi kaymalı yatakta, muylu 9 d/dk hızla dönmekte ve kn bi adyal yükle zolanmaktadı. Radyal boşluğu. mm alaak SAE,, ve yağlaı için güç kayıplaını hesaplayınız. Çalışma

Detaylı

Bölüm 5 Olasılık ve Olasılık Dağılışları. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

Bölüm 5 Olasılık ve Olasılık Dağılışları. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER Bölüm 5 Olasılık ve Olasılık Dağılışlaı Doç.D. Suat ŞAHİNLE Olasılık ve Olasılık Dağılışlaı Olasılık: Eşit saşla meydaa gele tae olayda A taesi A olayı olsu. Bu duumda A olayıı meydaa gelme olasılığı;

Detaylı

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b Kadelen Bisküvi şiketinin on şehideki eklam statejisi Radyo-TV ve Gazete eklamı olaak iki şekilde geçekleşmişti. Bu şehiledeki satış, Radyo-TV ve Gazete eklam veilei izleyen tabloda veilmişti. Şehi No

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Tük Taım Gıda Bilim ve Teknoloji Degisi, 4(9): 743-747, 2016 Tük Taım - Gıda Bilim ve Teknoloji Degisi www.agifoodscience.com Tük Bilim ve Teknolojisi Kahveengi Yumutacı Saf Hatlada Bazı Yumuta Kalite

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Alkol Bağımlılarında Tedavi Motivasyonu Bağlamında Nöropsikolojik Test Performansının Đncelenmesi

Alkol Bağımlılarında Tedavi Motivasyonu Bağlamında Nöropsikolojik Test Performansının Đncelenmesi T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ Alkol Bağımlılaında Tedavi Motivasyonu Bağlamında Nöosikolojik Test Pefomansının Đncelenmesi BURÇĐN AKGÜN KLĐĐNĐĐK SĐĐNĐĐRBĐĐLĐĐMLER YÜKSEK LĐĐSANS

Detaylı

DNS temelleri ve BIND DNS sunucusu. Devrim GÜNDÜZ. TR.NET devrim@oper.metu.edu.tr. http://seminer.linux.org.tr http://belgeler.linux.org.

DNS temelleri ve BIND DNS sunucusu. Devrim GÜNDÜZ. TR.NET devrim@oper.metu.edu.tr. http://seminer.linux.org.tr http://belgeler.linux.org. DNS temellei ve sunucusu Devim GÜNDÜZ TR.NET devim@ope.metu.edu.t http://semine.linux.og.t http://belgele.linux.og.t Giiş Bu seminede, aşağıdaki konula anlatılacaktı: DNS Nedi? DNS Yapısı nasıldı? Ne zaman

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

( ) ( ) ( ) ϕ ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ϕ ( ) ( ) TRANFORMATORLAR Genel Elektiksel Özelliklei ve Gücünün Belilenmesi TRGT ODABAŞ Fiziksel Temelle Giiş Tansfomatole geilim ve akımın ölçülmesi veya sinyal ve gücün taşınması gibi özel maksatla için dizayn

Detaylı

SÜPER LİG ERKEK HENTBOL OYUNCULARININ EL KAVRAMA GÜÇLERİ İLE ÜST EKSTREMİTE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

SÜPER LİG ERKEK HENTBOL OYUNCULARININ EL KAVRAMA GÜÇLERİ İLE ÜST EKSTREMİTE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Mustafa Kemal Ünivesitesi Beden Eğitimi ve So Bilimlei Degisi Cilt 1, Sayı 1, 2010 Mustafa Kemal Univesity Jounal of Physical Education And Sot Sciences Vol 1, No 1, 2010 SÜPER LİG ERKEK HENTBOL OYUNCULARININ

Detaylı

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler ASD: Çok Amaçlı Ayalanabili Sınıflandııcı Deele Poje No: 06E39 Pof. D. Cem GÖKNAR Pof. D. Shaham MINAEI D. Meih YILDIZ D. Engin DENİZ EYLÜL 00 İSTANBUL ÖNSÖZ Bu pojenin ilk aşamasında mecut sınıflandııcı

Detaylı

ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eigenfrequency Contours of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Crystals

ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eigenfrequency Contours of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Crystals Ç.Ü Fen e Mühendislik Bilimlei Deisi Yıl:0 Cilt:8-3 ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eienfequency Contous of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Cystals Utku ERDİVEN, Fizik Anabilim

Detaylı

MALİ UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARI

MALİ UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARI ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME ve UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ MALİ UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARI 11 Ekim 2011, Ankaa Hüseyin ALTUNTAŞ Piyasa Mali Uzlaştıma Mekezi Gündem Uzlaştıma Uzlaştıma Süeçlei Gün Öncesi Piyasası

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Bölüm 5 Manyetizma. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 5 Manyetizma. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU ölüm 5 Manyetizma Pof. D. ahadı OYACOĞLU Manyetizma Manyetik Alanın Tanımı Akım Taşıyan İletkene Etkiyen Kuvvet Düzgün Manyetik Alandaki Akım İlmeğine etkiyen Tok Yüklü bi Paçacığın Manyetik Alan içeisindeki

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:13 Sayı:2 sh Mayıs 2012

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:13 Sayı:2 sh Mayıs 2012 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:13 Sayı:2 sh.23-36 Mayıs 2012 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİNDEKİ STATİK ESASLI PERFORMANS BELİRLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (COMPARISON

Detaylı

Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bir Silindirik Borunun Gerilme Analizi

Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bir Silindirik Borunun Gerilme Analizi Uludag.Üniv.Zi.Fak.Deg., 25) 19: 23-36 Sonlu Elemanla Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bi Silindiik Bounun Geilme Analizi Muhaem ZEYTİNOĞLU * ÖZET Taım, anayii ve konut ektöünde kullanılan, ıvı ve gaz iletim

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB ELEKTİK MÜHENDİSLEİ ODASI ELEKTİK TESİSLEİNDE TOPAKLAMA ÖLÇÜMLEİ VE ÖLÇÜM SONUÇLAININ DEĞELENDİİLMESİ Not : Bu çalışma Elk.Y.Müh. Tane İİZ ve Elk.Elo.Müh. Ali Fuat AYDIN taafından Elektik Mühendislei

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SONLU FARKLAR YÖNTEMİ İLE ÇOK YÜKSEK FREKANSLI ELEKTROMANYETİK DALGA ALANI HESABI Azu KOÇASLAN JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA

Detaylı

GÖVDE BORULU ISI DEĞİŞTİRİCİLİ R404A KULLANILAN BİR SOĞUTMA SİSTEMİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ

GÖVDE BORULU ISI DEĞİŞTİRİCİLİ R404A KULLANILAN BİR SOĞUTMA SİSTEMİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ Iı Bilimi ve Tekniği Degii,,, -, J. of Themal Science and Technology TIBTD Pinted in Tukey ISSN - GÖVD BORULU ISI DĞİŞTİRİİLİ RA ULLANILAN BİR SOĞUTMA SİSTMİNİN NRJİ V SRJİ ANALİZİ Ahmet ABUL, Önde IZILAN,

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Jounal of Engineeing and Natual Sciences Mühendislik ve Fen Bilimlei Degisi Sigma 6 47-66, 8 Aaştıma Makalesi / eseach Aticle DESIGN OF GOUNDING GID WITH AND WITHOUT GOUNDING OD IN TWO-LAYE SOIL MODEL

Detaylı

KÖPRÜLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK ÖLÇÜMLER VE MODAL ANALİZ İLE BELİRLENMESİ

KÖPRÜLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK ÖLÇÜMLER VE MODAL ANALİZ İLE BELİRLENMESİ KÖPRÜLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK ÖLÇÜMLER VE MODAL ANALİZ İLE BELİRLENMESİ Ahmet TÜRER*, Hüseyin KAYA* *Ota Doğu Teknik Üniv., İnşaat Müh. Böl., Ankaa ÖZET Köpülein yapısal duumu hakkındaki değelendimele

Detaylı

Hemşirelik öğrencilerinin benlik saygısı ve boyun eğici davranışlarının incelenmesi

Hemşirelik öğrencilerinin benlik saygısı ve boyun eğici davranışlarının incelenmesi Orijinal araştırma-original research http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.1279 Hemşirelik öğrencilerinin benlik saygısı ve boyun eğici davranışlarının incelenmesi The relation between submissive behaviors

Detaylı

r r r r

r r r r 997 ÖYS. + 0,00 0,00 = k 0,00 olduğuna göe, k kaçtı? B) C). [(0 ) + ( 0) ] [(9 0) (0 ) ] işleminin sonucu kaçtı? B) C) 9 6. Bi a doğal sayısının ile bölündüğünde bölüm b, kalan ; b sayısı ile bölündüğünde

Detaylı

Basit Makineler Çözümlü Sorular

Basit Makineler Çözümlü Sorular Basit Makinele Çözümlü Soula Önek 1: x Çubuk sabit makaa üzeinde x kada haeket ettiilise; makaa kaç tu döne? x = n. n = x/ olu. n = sabit makaanın dönme sayısı = sabit makaanın yaıçapı Önek : x Çubuk x

Detaylı

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek.

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek. 3. EŞPOTNSİYEL VE ELEKTRİK LN ÇİZGİLERİ MÇ i çift elektot taafından oluştuulan elektik alan ve eş potansiyel çizgileini gömek. RÇLR Güç kaynağı Galvanomete Elektot (iki adet) Pob (iki adet) İletken sıvı

Detaylı

5 ÖABT / MTL ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG. 678 ( sin + cos )( sin- cos )( sin+ cos ) lim sin- cos " = lim ( sin+ cos ) = bulunu. ". # # I = sin d = sin sin d sin = u sin d = dv du = sin : cos

Detaylı

Bölüm 6: Dairesel Hareket

Bölüm 6: Dairesel Hareket Bölüm 6: Daiesel Haeket Kaama Soulaı 1- Bi cismin süati değişmiyo ise hızındaki değişmeden bahsedilebili mi? - Hızı değişen bi cismin süati değişi mi? 3- Düzgün daiesel haekette cismin hızı değişi mi?

Detaylı

SIVILAŞMA ETKİLERİNİN YÜKSEK KAYMA MODÜLLÜ ZEMİN ÇİMENTO KARIŞIMI KOLONLARLA AZALTILMASI

SIVILAŞMA ETKİLERİNİN YÜKSEK KAYMA MODÜLLÜ ZEMİN ÇİMENTO KARIŞIMI KOLONLARLA AZALTILMASI Beşinci Ulusal Depem Mühendisliği Konfeansı, 6-30 Mayıs 003, İstanbul Fifth National Confeence on Eathquake Engineeing, 6-30 May 003, Istanbul, Tukey Bildii No: AT-004 IVILAŞMA ETKİLERİNİN YÜKEK KAYMA

Detaylı

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU Linee İmpuls-Momentum Denklemi Haeket halinde bulunan bi cismin hehangi bi andaki doğusal hızı, kütlesi m olsun. Eğe dt zaman aalığında cismin hızı değişiyosa,

Detaylı

TG 1 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 1 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlein he hakkı saklıdı. Hangi amaçla olusa olsun, testlein tamamının vea bi

Detaylı

TG 8 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 8 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN İLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖAT İLKÖĞRETİM MATEMATİK u testlein he hakkı saklıdı. Hangi amaçla olusa olsun, testlein tamamının veya bi

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ VE PERFORMANS TAHMİNLERİNDEKİ BELİRSİZLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ VE PERFORMANS TAHMİNLERİNDEKİ BELİRSİZLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ _ 209 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ VE PERFORMANS TAHMİNLERİNDEKİ BELİRSİZLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa ONUR Hülya SARAK Abduahman SATMAN ÖZET Jeotemal ezevualaın üetim potansiyeli ve südüülebililiğinin

Detaylı

AMATÖR VE PAF LİGİNDE OYNAYAN FUTBOLCULARIN KİŞİLİK TİPLERİ VE SÜREKLİ ÖFKE-ÖFKE İFADE TARZLARININ İNCELENMESİ

AMATÖR VE PAF LİGİNDE OYNAYAN FUTBOLCULARIN KİŞİLİK TİPLERİ VE SÜREKLİ ÖFKE-ÖFKE İFADE TARZLARININ İNCELENMESİ AMATÖR VE PAF LİGİNDE OYNAYAN FUTBOLCULARIN KİŞİLİK TİPLERİ VE SÜREKLİ ÖFKE-ÖFKE İFADE TARZLARININ İNCELENMESİ Mustafa YILDIZ Kaamanoğlu Mehmetbey Ünivesitesi Beden Eğitimi ve Spo Yüksekokulu Özet Bu çalışmanın

Detaylı

Çapraz Masuralı Rulman Serisi Kompakt, Yüksek Düzeyde Rijit Döndürme Yatakları Mükemmel bir dönme doğruluğu

Çapraz Masuralı Rulman Serisi Kompakt, Yüksek Düzeyde Rijit Döndürme Yatakları Mükemmel bir dönme doğruluğu Çapaz Masualı Rulman Seisi Kompakt, Yüksek Düzeyde Rijit Döndüme Yataklaı Mükemmel bi dönme doğuluğu KATALOG No.382-1TR İçindekile Çapaz Masualı Rulman Seisi Yapı ve Özellikle... S.2-3 Tüle ve Özellikle...

Detaylı

VİDALAR VE CIVATALAR. (DĐKKAT!! Buradaki p: Adım ve n: Ağız Sayısıdır) l = n p

VİDALAR VE CIVATALAR. (DĐKKAT!! Buradaki p: Adım ve n: Ağız Sayısıdır) l = n p VİDALA VE CIVAALA d : Miniu, inö yada diş dibi çapı (=oot) d : Otalaa, noinal çap yada böğü çapı (=ean) d : Maksiu, ajö çap, diş üstü çapı λ : Helis açısı p : Adı (p=pitch) l (hatve): Civatanın bi ta dönüşüne

Detaylı

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu Bölüm V: Newton un Hareket Yasaları

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu Bölüm V: Newton un Hareket Yasaları İZ101 İZİK-I Ankaa Ünivesitesi en akültesi Kimya Bölümü B Gubu Bölüm V: Newton un Haeket Yasalaı 05.12.2014 Aysuhan OZANSOY Bölüm-V: Newton un Haeket Yasalaı: 1. Kuvvet Kavamı 2. Newton un I. Yasası (Eylemsizlik

Detaylı

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları LYS LYS MATEMATİK Soulaı. LYS 5. LYS ( + a ) = 8 < < olmak üzee, olduğuna öe, a kaçtı? I. A) D) II. + III. (.) ifadeleinden hanileinin değei neatifti? A) Yalnız I Yalnız II Yalnız III D) I ve III II ve

Detaylı

BÖLÜM 6. MANEVRA 6.1. GĐRĐŞ

BÖLÜM 6. MANEVRA 6.1. GĐRĐŞ ÖÜM 6. MANEVRA 6.. GĐRĐŞ üm deniz aaçlaı için temel dizayn geekleinden biisi yeteli manea kabiliyetine sahip olmaktı. Manea kabiliyeti temel olaak geminin istenen bi yönde kontollü şekilde yön değiştiebilmesini

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlein he hakkı saklıdı. Hangi amaçla olusa olsun, testlein tamamının veya

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

Temel zemin etkileşmesi; oturma ve yapı hasarı

Temel zemin etkileşmesi; oturma ve yapı hasarı Temel emin etkileşmei; otuma ve yapı haaı Foundation oil inteaction; ettlement and tuctual damage Altay Biand Otadoğu Teknik Üniveitei, Ankaa, Tükiye ÖZET: Oganik eminlein valığı dışında yapı haaında genelde

Detaylı