PROJE YÖNETiMi. * Dr., TODAtE. 1 Meral Tecer, İşletme Ekonomisi. Ankara, Ekonomist Yayınevi, 1982, s, 195. Meral TECER *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROJE YÖNETiMi. * Dr., TODAtE. 1 Meral Tecer, İşletme Ekonomisi. Ankara, Ekonomist Yayınevi, 1982, s, 195. Meral TECER *"

Transkript

1 PROJE YÖNETM Meral TECER * Proje, br mal ya da hzmet üretmek, gelr sağlamak ve sthdam yaratmak amacıyla kaynakların nerede ve nasıl kullanılacağını gösteren br yatırım planı olarak tanımlanablr. Kıt kaynakların şletme ve ulusal ekonom açısından en uygun alanlarda, karlı ve verml br şeklde kullanılması sorununun çözümü çn yatırımlarda projelendrme çalışmaları zorunlu olmaktadır. Yatırım projeleryle çoğu kez bna, makne ve donatım vb. sabt sermaye malları varlığı arttırılarak bell br üretm kapastes oluşturulur. İşgücü, sennaye, hammadde ve malzeme şeklndek ekonomk faktörler bell br üretm teknolojsyle brleştrlr ve mnmum malyet ya da ~ksmum kar/fayda amaçlarına uygun olarak mal ve hzmet üretme faalyet gerçekleş_ trlmeye çalışılırı. Proje yönetm, önceden belrlenen amaçlara br plan ve programa gör<.' ulaşılmasını sağlamak çn gerekl planlama, örgütlendrme, eşgüdümleme ve kontrol faalyetlern kapsamaktadır. Fzksel ve mal 'kaynaklar, belrlenen amaçlara uygun şoklde bell kullanım alanlarına yöneltlr. Uygulama aşamasında da stenmeyen gelşmeler zamanında saptamak ve düzehd önlemlere başvurmak çn projeye lşkn faalyetler sürekl olarak zlenr ve kontrol edlr. Proje yönetmnde, belrl amaçlara, Öngörülen zaman ve malyet sınırları çnde ulaşılacağı planlanır. Bu amaçlara ulaşılınca da proje yönetm son bulur. Sürekllk özellğ gösteren genel anlamdak sevk ve dareden bu açıdan farklıdır. Genel yönetm lkelernden yararlanılmakla brlkte, proje yönetmne özgü sorunların çözümü çn bazı modern planlama ve kontrol yöntemler de gelştrlmştr. Proje Yönetcsnn Görevler Proje yönetclernn genellkle, teknk br alandak eğtm ve deneymlerne ek olarak, ekonomk ve dar konularda da blg ve deney sahb örgüt elemanları arasından seçldklern görmekteyz. * Dr., TODAtE. 1 Meral Tecer, İşletme Ekonoms. Ankara, Ekonomst Yayınev, 1982, s, 195.

2 80 AMME İDARESl DERGtSt Proje yönetcs kaynakların kullanım ve dağılımının planlanmasında kumanda hattındak yönetclerle eşt yetkye sahptr. Özellkle, plar.ılama, bütçeleme, şartname ve sözleşmelern hazırlanması, malyet, vermllk, kontrol araçları ve personel yönetm konularında blgs olmalıodır. Sorunları y br şeklde kavrayablmel, zamanında ve etkl kararlar alablmeldrı. ı. Projeye katılan tüm görevllern açık, belrgn ve ortak br proje anlayışını Proje yönetcsnn başlıca görevler aşağıdak gb özetleneblr3; paylaşmalanın ve projenn amaçlarnu blmelern sağlamak, 2. Proje ekbnn çalışmalarım yönlendrmek, eşgüdümlemek ve denetlemek, 3. Faalyetlern zamanında ve öngörülen malyet ve standartlara uygun olarak yapılmasına, gerekl düzeltd önlemlern alınmasına katkıda bulunmak, 4. Genel ekonomk konjonktür ve pyasa durumu gb kend kontrolü dışındak faktörlern projey ne şek,lde etkleyebleceğn tahmn etmek, 5. Projeye lşkn konularda üst yönetme rapor vermek. Proje Yönetmme İlşkn Faalyetler Proje yönetcsnn önderlğnde gerçekleştrlen başlıca faalyet konuları proje planlaması, örgütlendrlmes ve kontrolü başlıkları altında toplanablr. Proje Planlalnası Proje planlaması faalyet çnde, neyn, km tarafından, şeklde yapılacağı kararlaştırılır. ne zaman ve ne Planlama, proje yönetmndek ötek faalyetlern temeln oluşturmakta, proje planlarıınn kapsamı, ayrıntı dereces ve uygulanma yeteneğ alınan sonuçları Wyük ölçüde etklemektedr. Projeler y br şeklde hazırlanmazsa y br proje örgütü )apısı oluşturulamaz. Yatırım uygulama (termn) programları da gerçekiere uygun olarak hazırlanamaz. Uygulamada karşılaşılan başiı.ca sorunlar planlama aşamasında yapılan hatalardan kaynaklanmaktadır. ı W.J. Taylor and T.F. Watlng, Successful Project Management. London, Busness Books Lmted, s John Stanley Baumgartner, Project Management. Homewood, Illnüs, Rchard D. Irwn, Ine., 1963, s Cemal Pamucak,.Proje Yönetm_, Devlet Yatınm Bankası, Yatınm Projelernn Hazırlanması ve Değerlendrlmes. C. II. Ankara, Ayyıldız Matbaası, 1970, s A.k. s W.J. Taylor and T.F. Watlng, a.g.k., s. 33. Mll Prodüktvıtc Merkez, Proje Yönetıml, Ankara, Ongun Kardeşler Matbaası, 1968, s.8-9.

3 PROJE YÖNETİMİ 81 Planlama aşamasındak hazırllk çalışmaları projenn:,. üs,t ma:kamlarca ve lgl kamu kurumlarınca onaylanmasından öncek ve sonrak çalışmalar olarak gruplandırı1ablr4. Proj&ern Onaylanmasından Öncek Hazırlık Çalışmaları' ı. Projenn hazırlanması çn gerekl fnansman kaynağının ayrılması, 2. Yapılablrlk ncelemeler çn uzmanların ya da uzman br frmanın seçlmes, 3. Yapılablrlk İncelemeler; a. Teknk İnoeleme ı. Üretm çn zorunlu grdlern (hammadde, malzeme, yakıt, enerj, su, araz, şgücü, ulaştırma hzmetler vb.) mktarlarının, malyetlernn, ntelklernn; sürekl ve güvenlr br şeklde elde edleblme olanaklarının belrlenmes, 2. Kuruluş yernn seçm, 3. Üretm kapastesnn seçm ve planlanması, 4. Üretm teknolojsnn seçm, 5. Üretlecek malların teknk özellklernn belrlenmes, 6. Makne ve donatırnın seçm, 7. Projenn ekonom1k ömrü çnde, çeştl 'kapaste kullanım düzeylerndek brm ürehm malyetlernn hesaplanması. b. Ekonomk İnceleme 1. Üretlecek mamule lşkn yurt ç ve yurt d1şı pazar araştırmalarının yapılması, 2. Projenn mll gelr, sthdam ve ödemeler denges üzerndek etklernn, ekonomye sağladığı parasalolarak ölçülemeyen yaradarın (eğtme etks gb) açıklanması. c. Mal İnceleme ı. Sabt ve şletme sermayes olarak gerekl yatırım tutarının hesaplanması" 4 Mll Prodüktvte Merkez, a.g.k., s, B 21. Meral Tecer, a.g.k., s Vctor G. Hajek, Project Engneerng. N,Y., McGraw-HlI Book Company, 1%5, s AlD. Feasblty Studes, Economc and Techncal Sowıdneas Analyss of Captal Projects, Washngton, B.V. Zaletel, Yatırım Önces Hazırlık Çalışmalarının Metodu ve Kapsamının Tarf, (çev. Muzaffer Şavkal), DPT, Ankara, Hazran J.S. Barneras, Feaslblty Study of Industral Projects: Outlne and Methodology. DPT., Ankara, Septcmber 1%9. Ahmet Cebec,,Proje Fzbltesnde Ekonomk, Teknk ve Mal Faktörler», DYB, Sekznc Proje Gelştnne ve Değerlendnne Semner, 6 Ocak - 28 Şubat, 1975, Ankara.

4 82 AMME İDARE Sİ DERGİSİ 2. Terrnn programlarının hazırlanıması, harcama ve fnansman kaynaklan tablolarının düzenlenmes, 3. Yıllar tbaryle gel~ ve gder bütçelernn, tahmn gelr tablosunun haz~rlanması, 4. Borçları ger ödeyeblme.gücünüaçıklamaküzere yıllar tbaryle fon akımı tablosunun düzenıenmes, 5. Ana para ve faz ödemelernn yapılacağı dönem :çn borç ödemelern karşılarna ya da borç servs (Vergden Sonrak K.ar+ Amo:rıtsmanlar+Kred FazledKred Takstler+ Kred Fazler) oranınm hesaplanması, 6. ç ver ın oranı ya da net bugünkü değer yöntemleryle projeye lşkn yatırım harcamalarını (sabtsermaye + şletme sermayes) toplamını projenn ekonomk ömrü çnde sağlayacağı na kt akımları toplamının (Vergden Öncek Kar+Amortsmanlar} İskonto edlmş değerne eşt kılan ıkarlılık oranının hesaplanması', 7. Kara geçşanalznn yapılması. 4. Yapılablrlk ncelemeler verlerne göre projenn kabulüne ve öncelk sırasına lşkn kesn br karara ulaşılması. Projenn Onaylanmasından Sonrak Hazırlık Çıqlışnıaları Projenn onaylanmasından flen uygulanmasına kadar geçen süre çnd'ek şlemler de aşağıdak gb sıralanablr 1. Bna keşflernn yapılması, makne ve donatım şartnamelernn ve hale belgelernn hazırlanması, 2. Projey zleyecek öpgt brmnn kurulması, proje yönetcsnn ve ona bağlı proje ekbnn atanması, 3. Fnansman kurumlarıyla anlaşmaların yapılması, 4. haleye çıkılınası, teklf çn lan verlmes ya da mektup gönderlmes, alıııati teklflerin değerlendrlmesı ve trinanın seçlmes, 5. lgl hukuk belgelern hazırlanması ve müteahht frma le sözleşmenn yapılması, 6. İnşaatın başlama'sı, 7. Makne, donahın ve malzeme çn sparş verlmes, 8. Proje ekbnn hzmet :ç eğtmden geçrlmes. Planlama aşamasında her br faalyete lşkn harcamaların lra olarak tutan, zaman çndek dağrlımı ve tüm proje mahyen çndek ora.nı da tahmn edlr. Projenn başarısı açısından öneml olan ve öneml br harcama karşılığı gerçekleştrhebhen faalyetlern yetevnee ayrıntılı br şeklde planlanması gerekmektedr.

5 PROJE YÖNETİMİ 83 Başlangıçta dkkate alınmamış br takım ç ve dış faktörler projenln başansıııı büyükölçüde tehlkeye düşüreblr. Bu nedenle, planlama faalyet sürekl br çalışma olarak benmsenmel, hazırranan planlar ve bütçeler dönemselolarak gözden geçrlerek değşen koşullara göre gerekl düzeltmeler yapıhnalıdırs. Proje Örgütlendrlmes Planlama aşamasında öncelkle projey zleyecek örgüt yapısı belrlenr. Projeler, genellkle br proje müdürü ve ona bağlı br proje ekb tarafından yuıütülmektedr. Kuruluş elemanlarımn yetersz olduğu durumlarda proje ekb dışardan sağlanan yerl ve yabancı uzmanlarla desteklenmektedr. Proje örgütü çndek yatay ve dkey lşklern ve haberleşmenn nasıl olacağı, yetklern ne şeklde ve ne ölçüde devredlehleceğ genel yönetm lkelerne göre saptanacaktır. Proje örgütü çeştl şekllerde oluşturablrl. a. Proje yönetm te'knk şler müdürüne ba!ılı br kumanda hattı görev olarak örgütlendrleblr. Genel Müdür Teknk İşler Satış Müdürü Mal İşler Personel Müdürü Müdürü Müd:rü Mühendslk İşler Proje Yönetm Küçük ölçekl projeler çn kullanılablecek br örgüt şekldr. b. Proje yönetm genel müdüre bağlı br kurmay brm olarak örgütlendrleblr. 5 J.S. Baumgartner, a.g.k., s George A. Stener and Wllam G. Ryan, Industral Project Management. N.Y., The Macmllan Company, 1968, s Elwood S. Buffa, Modem Producton and Operatlons Manageınent. 6.B., N.Y., John Wley and Sons, Ine., 1980, s

6 84 AMME İDARESt DERGİSı Genel Müdür Proje Danışmanları Teknk İşleI1 SMış Müdürü Mal İşler Personel Müdürü Müdür Müdürü Bu örgüt şeklnde proje müdıürürıün emrnde küçük brkur:may elemanlar grubu çalışablr; ancak müdürün projeye lşkn olarak fonksyonel b dmıerde yaprlan şler üzernde doğrudan br yetks yoktur. Başıka br deyşle, proje müdürü faalyetler eşgüdümleyc ve br1eşhrc br rol oynamaktan daha çok, gelşmeler zleyen ve.karşılaşılan güçlüldere çare bulmaya çalışan br kş durumundadır c. Proje yönetm genel müdüre bağlı ayrı br kumanda brm olarak örgütlendrleblr. Genel Müdür, Etüd ve Proje Teknk İşler Satış Mal İşler Personel Müdürü Müdürü Müdürü Müdürü Müdürü A Projes B Projes C Projes Proje müdürünün kullanımına ayrılan kaynaklar üzernde tam br yetks vardır. Projeyle görevl kşler doğrudan doğruya kendsne bağlı olarak çalışmaktadırlar. d. Genş kapsamjı ve çok sayıda projenn uygulanması durumunda en yaygın olarak benmsenen örgütlenme şekl matrks örgütüdür. Her projenn temslcs dkeyolarak, proje müdürü le aynı düzeyde yetkye sahp olan kend bölüm müdürlerne bağlanmışlardır. Kaynakların kullammına ve projenn lerlemesne ve sorunlarına lşkn olarak kumanda ka demesnde o şlevle görevl olan müdüre rapor verrler. Yatayolarak da br proje müdürüne bağlı şeklde çalışırlar. Matrks örgütü le projenn amaçlarının görevllerce daha yakından an1aşıhp ben~msenmes,böylece kaynakların daha e1ıkn kullanılması mümkün olur. Bu örgüt tpnn s'akıncaları se, şlevsel müdürlerle proje müdürler arasındak eşgdümleme gçlğü ve proje müdürlernn aynı anda k ayrı

7 PROJE YÖNETİMİ 85 Genel Müdür Etüd ve Proje Teknk İş'ıer Satış Mal İşler Personel Müdürü --Müdürü -Müdürü --Müdürü -- Müdürü A Projes A Projes A Projes A Projes A Projes Müdürü --Temslcs -Temslcs -- Temslcs. Temslcs B Projes B Projes B Projes B Projes B Projesİ Müdürü -- Temslcs - Temslcs --Temslcs Temslcs C Projes C Projes C Projes C Projes C Projes Müdürü --Temslcs - Temslcs - Temslcs -- Temslcs müdürle çalışmak ve k ayrı müdüre rapor verınek zorunda ıkalmalarıdır. Bu kşlern sürekl br çalışma steğ ıçnde projeyle ywkından lgl bulunmaları ve bunlar arasında yakın br şbrlğ kuşkusuz büyük ölçüde proje yönetcsnn yapıcı ve destekleyc br tutum ve davranış çnde olmasıyla sağlanacaktır. Proje Kontrolü Projenn tamamlanması ıçın zorunlu faalyetler, şler ya da görevler proje yönetcs ve onun da üstünde proje sahb kuruluş tarafından zaman, malyet, mktar ve ıkalte tbaryle kontrol edlr. Kontrol şlev le yanıtlanmaya çalışılan başlıca soru~ar şunlardır7 : - Proje belrlenmş olan zamanda tamamlanablecek mdr? - Projeye lşkn harcamalar planlanan malyet sınırları çnde gerçekleştrleblecek mdr? - Gerçekleşen üretm mktarı le öngörülen kapastekullanım düzeyne ulaşılablmş mdr? - Üretm, zamanında, öngörmen mktarlarda ve malyet sınırları çerçevesnde, belrlenen kalte standartlarına uygun olarak gerçekleştrleblmş mdr? 7 Cemal Pamucak, a.g.k., s. 4& Mll Prodüktvte Merkez, a.g.k., s. 22.

8 86 AMME İDARESİ DERG1SI - Uygulama aşamasında plana göre ortaya çıkan sapmaları düzeltmek üzere ne gb önlemler alınmı:ştır ya da alınmalıdır? - Proje yönetcsnn yararlandığı başlıca,kontrol araçları se; - Termn planları ya da ş programları, - Bütçeler ve - Proje zleme ya da gerçekleşme raporlarıdır. Proje zleme raporlarının üçer ya da ahışar ayltk dönemler tbaryle ve bell br forrna uygun olarak hazırlanıp üst makama sunulması etkn br kontrol çn zorunlu olmaktadır8. Çubuk Grafk Yöntem le Proje Planlaması ve Kontrolü Proje planlama vekcontrolünde faalyetlern ne zaman yerne getrlebleceğ ve bunlar arasındak lşkler çoğu :kez çubuk grafk (bar chart) ve şebeke analz yöntemler (PERTICPM) le gösterlr9. Bu makalede ülkemzde de yaygın br şekclde kullanılan çubuk grafk yöntem aç~klanmaya çalışılacalktır. 20. yüzyılın başında F.W. Taylor ve H.L. Gannt tarafından gelştrlen ve 1960 lara kadar sanayde genş br kullanrm alanı bulan proje planlama ve zleme yöntem «Çubuk Grafk Yöntem» d. Bu yöntemde proje çeştl faalyetlere ya da aşamalara bölünmekte, bunların başlama ve tamamlanma tarhler tahmn edlmektedr. Süre tahmnier zamana göre bölünmüş br çzelge üzernde her br faalyet ya da aşamanın karşısına ve başlama ve tamamlanma tarhler arasına çzlen çubuklarla gösterlr. Bell br dönem sonu tbaryle fl gerçekleşmeler bu çubukların ç doldurularak ya da ayrıca şaretlenerek belrtlr. Böylece hang faalyetlerde programa göre geckme ortaya çıktığı ya da hang noktalarda lerlemenn programın önünde olduğu kontrol edleblmekte ve düzeitc önlemler zamanında alınablmektedr. 8 W.J. Taylor and T.F. Watlng, a.g.k., s. ı DPT, İş Programı (Yatırım Uygulama Planı) ve İzleme Raporu Tanzmyle İlgl Açıklama, Ankara, ı C.H. Lowe, Crtca! Path Analyss by Bar CIıart. Busness Publeatons Ltd., Elwood S. Buffa, Basle Produeton Maııageınent. Ch. 7., N.Y., John Wley and Sons, Ine., RJ, Levn and C.A. Krkpatrek, Plannlng and Control wth PERTICPM, N.Y., McGraw Hll, J.J. Moder and C.R. Phlps, Projeet Management wth CPM and PERT. 2.B., N.Y., Holt Renholt, Jerome D. West and Ferdnan K. Levy, A Management Gude to PERTICPM. New Delh, Prentce-Hall of Indh Prvate Lmted, 1972.

9 PROJE YÖNETMİ 87 Aşağıda bast br çubuk grafk gösterl:mektedrlo,.~ Program faa IE!/I~ YlI!fft1 ı ı W!/~ Gerçekleşme Kontrolan Yapıldığı Zaman Zaman Şemada göc1düğ gb 1 ve 2 faalyetler zamanında btrlmştr. 4 faalyet programa uygun şeklde, 3 faalyet programlanandan daha hızlı lerlemektedk. 5 faalyetne henüz başlanamamıştır. 6 faalyetnde se ge. ckme vardır. Bu durumda yönetcler 5 ve 6. faalyetlerdek gec:kmelern nedenlern araştıracak, gerekl önlemler zamanında almaya çalışacaklardır. Çubuk grafrk yöntem daha gelştrlmş şekllerde de uygulanmaktadır. Örneğn, br elektrk santralının paket şeklnde hale edlmes durumunda, projenn her br bölümüne lşkn hale, nşaat ve montaj faalyetler çubuk grafk: yöntemyle ayrı ayn programlanarak, bir zaman şeması üzer'nde br lkte gösterleblr. Bu uygulama planı br başka tablo üzernde İzlenen ya tırım gerçekleşme durumu le karşılaştırılarak fl sonuçlann planlanan sü relere uyduruhnası sağlanablecektr. Çubuk grafk: yöntemnn yetersz kaldığı başlıca hususlar şunlardır: - Br proje faalyetnn ya da aşamasınım başlama ve tamamlanma tarhler arasında fzksel gerçekleşmesnn seyr bell değldr. - Faalyetler arasındak öncelk lşkler, brbrn zleyen ya da brlkte gerçekleştrleblen faalyetler, projenn zamanında tamamlanması bakıımm 10 J.S. Baumgartner, a.g.k., s.' 33.

10 88 AMME İDARESİ DERGİSİ dan öneml olan ve gecktrlmemes gereken faalyetler açıkca mektedr. görüleme Ancak, bast ve kolayanlaşılablr br yöntem olması nedenyle uygula mada yaygın br şeklde tkulj.anılmaktad.ır. Aynca, yöntemn yukarıda değnlen lk sakıncasını gdermek üzere çubuk grafk şemalan daha ayrıntılı olarak da hazırlanablmektedr. ÜLkemzde, malat sanaynde çalışan kamu ktsad teşebbüsler ıçın Devlet Planlama Teşklatı ve Devlet Yatırım Bankasının brlkte hazırladıkları proje modelndek yatırım uygulama planı, çubuk grafk yöntemnn gelştrlmş br şekldr. Tablo: 1 ve 2 de buna lşkn bastleştrlmş br örnek verlmektedr. Tablolarda yatırımın dönemler tbaryle planlanan lerlemes keskl çzglerle, fl :lerlemes se dolu çzglerle şaretlenmştr. Tablo: ı Yatınm UyguIanıa Planı Toplam Malyet Yatınma ı Proje Aşamalan (1000 TL.) Oranı % ı. Etüd ve Proje 63,5 1,9 1, Araz ve İnşa- 713,0 21,9 1,7 4,4.._ _- '0,8 4,3 1,6,...-.., u.,._... at İşler _.-.. _. 3. Makne ve Do ,4 55, ,3 11,..._-... ~-_ _u _. natım Montaj 320,9 9,8 1,6 2, Dğer İşler 360,5 11, ~:~r"r} ~3.J~ -- Toplam 3.259,3 100,0 5,2 25,2 33,2 21,6 10,7 4,1 Tablo l'dek «Malyet» sütununda projeye lşkn faalyetler.n lra olarak malyet tahmnler'yer alma:ktadır. «Toplam Yatırıma Oranı» sütununda da her br faalyetn malyet toplam proje malyetine oranlaoarak bulunan yüzdeler yazılmıştır. Bu s.tundak mkamların her faalyetn başi:ama ve tamamlanma tarhler arasında dönemler tbaryle dağılımı, projenn her dönem çn planlanan fzksel lerleme oranına göre yapılmaktadır. Fzksel lerleme oranlarının belrlenmesnde her faalyet [çn uygun br ölçü brm kullanılmaktadır. Etüd ve proje şler çn adam/ş saat, nşa ed leceık bnanın m 2s, montajı yapılacak makna ve donatırnın ton olarak ağırlığı ölçü brm olarak kullanılablr, Örneğn, araz ve nşaat şlernn % 20'snn 1983 yılının knc altı ayında, (YÜ 4O'n111 da 1984 yüının lk altı ayında yapılacağı planlanıyorsa dönemler tbaryle tamamlanma oranları sırasıyla şöyle hesaplanacaktır : % 20 x % 21,9 = % 4,4 % 40 x % 21,9 = % 8,8

11 ... _ PROJE YÖNETİMİ 89 Bu şeklde hesaplanan rakamlar tablolardak 'keskl çzglern üstüne ve lgl olduğu döneme yazılır. Tablo: 2'dek «Taımamlanma Oranı» sütununa, proje lerleme raporunun düzenlendğ dönem sonu tbaryle her br faalyetn fzksel gerçekleşme oranı yazılmctmadır. Bu oran le faalyetn toplam yatırıma oranı sütununclak rakam çarpılmakta, sonuç «Projenn' Tamamlaruna Oram» sütununa kaydedlmektedr. Örneğmzde 1984 yılının lk altı ayı sonunda lerleme raporu düzenlenmştr. Raporun hazırlandığı dönem tbaryle henüz başlamamış olan faalyet lern bu sütunları boş b.ırakılmakta, btrlmş olan faalyetlern tamamlanma oranları se % 100 olarak şaretienmektedr. Bu verler yardımıyla yatınmın tahmn ve fl gerçekleşme eğrlern çzerek alınan sonuçların planlanan durumla şematk olarak karşılaştmlması mümkündürll. Alınan sonuçların planlanandan sapması durumunda yönetcler uygulamada ortaya çıkan olumsuz gelşmeler gderd önlemlere başvurtll' lar. Sapmalar fazla se projeye lşkn tahmnler yenleyerek daha gerçekc br duruma getreblr1er. Tablo : 2 Y.atınmın Gerçekleşme Durumu,-. :;~ ~~~~~'~5 ın Proje Aşamalan ıa= 'a.ı::ı ~ ~m=-. ~ ~ e s. ~ ~~ o.c o fo' -R - ' o~ı.;.e-<""'ı..~~ --'-' ı. Etüd ve Proje 63,5 1,9 100 ı,9 1,9 2. Araz ve İn şaat İşler 3. Makne ve Donatım 713,0 21,9 53,4 11,7 1,9 1,7 4,4 8,8 4,3 1,6 ı,l ,5 5, , ,9 20, , '=- 9,6 10,8 4. Montaj , ,9 2, Dğer İşler 360,5 11,1 46 5,1 1,6 2,8 2,1 1,4 2,2 1 o 0,5 -ı,6 3 Toplam 3.259,3 100,0 39,1 3,4 16,7 19 Ulıkemızde planlı dönemdek yatırımlara lşkın genel bır sorun termm programlarındak geckmelerdr. Etüd ve proje hzmetlernjn zamanında ve ;11 DPT, İş Programı (Yatırım Uygulama Planı) ve İzleme Raporu Tanzmyle İıgIl Açıklama. lar, Ankara, 1968, İnal Sungur, «Uygulama Planı Hazırlama Plam Hazırlama ve Programlama Metodla~ı», DYB Yatırım Projelernn Hazırlanması ve DeğerlendrlmesI. C. II., Aruı:ara, Ayyıldız Mat. baası, 1970, s

12 AMME İDARESİ DERGİSİ gerçekıere uygun olarak yapılmaması ve dövz darboğazı gb nedenlerle ter mn programlarının bazıkamu projelernde on yılı aştığı göılmj.ştür. Bu durum, kuşkusuz projelerde öneml malyet artışlarına neden olmakta ve karlılık oranlarını olumsuz yönde,gtklemektedr12. SONUÇ Genel yönetm kurallarından yararlanılmakla brlkte, proje yönetmnn kendne özgü sorunları özel bazı yöntemler ve yaklaşımlarla çözümleneblmektedr. Br proje ekbnn çalışmalarının bell br program çnde eşgüdümleneblmes'i proje yönetcsnn tekn~k alandak eğtm ve deneymlernn yanısıra ekonomk ve dar konularda da blg sahb br kş olmasına büyk ölçüde bağlı bulunmaktadır. Çubuk grafk yöntemn esas alan yatınm uygulama planları, faalyetlern bell br dönem sonu tbaryle fzeksel gerçekleşmesn, malyet verlerı ve tüm projede gerçekleştrlen tamamlanma oranı le brlme gösterecek şeklde düzenlendğnde yararlı br proje planlama vekorıtrol aracı olablmektedr. 12 Erdal Kabatepe, Proje Tennn ProgramIan Uygulamasında Görülen Geckmeler, DPT, An. kara, Nsan 192.

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler İl Özel İdareler ve Beledyelerde Uygulanan Program Bütçe Sstem ve Getrdğ Yenlkler Hayrettn Güngör Mehmet Deınrtaş İlk 2 Mayıs 1990 gün ve 20506 sayılı, kncs 19 Şubat 1994 gün ve 2 ı 854 sayılı Resm Gazete'de

Detaylı

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri İşletme BölümüB Yönetm ve Organzasyon Anablm Dalı İşletmeye Grş Ders Notu - 4 Öğr. Grv.. Dr. M. Volkan TÜRKERT vturker@marmara marmara.edu..edu.tr www.volkanturker volkanturker.com..com.tr İşletmelern

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN TARH:...05/205 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal T.C BARTIN L ÖZEL DARES YAZı ŞLER MÜDÜRLÜGÜ TEKlF MEKTUBU TEKlF

Detaylı

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşler Dares Başkanlığı SA YI : B.08.0.SDB.0.ll.00.00/ KONU: Beslenme Dostu Okullar Projes 10. 03.2010 00747... VALİLİGİNE (İl Mll Eğtm Müdürlüğü) İlg: a)bakanlığımız

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri*

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri* İşletme Fakültes İşletme BölümüB Ders Notu - 4 İşletmelern SınıflandS İşletmeye Grş Yrd. Doç.. D M. Volkan TÜRKERT vturker@marmara.edu.tr www.volkanturkecom.tr Ekonomk Fonksyonlarına na göre; g Mal Üreten

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Hazırlayan İsmal ŞENTÜRK İktsat Ana Blm Dalı Yüksek Lsans Tez Danışman

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

ÜLKEMiziN ÜST DÜZEY TEKNiSYEN ihtiyacı VE EGiTiMi

ÜLKEMiziN ÜST DÜZEY TEKNiSYEN ihtiyacı VE EGiTiMi ÜLKEMzN ÜST DÜZEY TEKNSYEN HTYACı VE EGTM Prof Dr Ethem ÖZGÜVEN() Br çok ülkede olduğu gb ülkemzde de meslek ve teknk eğtm 19 yüzyıla kadar «çıroklı'k» sstem şeklnde yürütülmüştür Cumhuryet dönem öncesnde

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı)

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı) A.1. Mll Gelr Hesaplamaları ve Bazı Temel Kavramlar 1 Gayr Saf Yurtç Hâsıla (GSYİH GDP): Br ekonomde belrl br dönemde yerleşklern o ülkede ekonomk faalyetler sonucunda elde ettkler gelrlern toplamıdır.

Detaylı

GM-220 MÜH. ÇALIŞ. İSTATİSTİKSEL. Frekans Dağılımı Oluşturma Adımları VERİLERİN SUNUMU. Verilerin Özetlenmesi ve Grafikle Gösterilmesi

GM-220 MÜH. ÇALIŞ. İSTATİSTİKSEL. Frekans Dağılımı Oluşturma Adımları VERİLERİN SUNUMU. Verilerin Özetlenmesi ve Grafikle Gösterilmesi VERİLERİN SUNUMU GM-0 MÜH. ÇALIŞ. İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Br çalışadan elde edlen verler ha ver ntelğndedr. Ha verlerden blg ednek zor ve zaan alıcıdır. Ha verler çok karaşık durudadır. Verlern düzenlenes

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK Organizasyon Yapısı. Üretim/Hizmet Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu

GİRİŞİMCİLİK Organizasyon Yapısı. Üretim/Hizmet Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu GİRİŞİMCİLİK Bölüm 6. Üretm Sstemnn Tasarımı http://sceb.ktu.edu.tr Üretm/Hzmet Sstemlernn Tasarımı ve Kuruluşu 1. Organzasyon yapısı 2. Tess yer seçm 3. Kapaste planlaması 4. Malzeme gereksnm planlaması

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ Sayı Konu...12.30 : B.30.2.KHU.0.00.00.00- : Özürlü Öğrencler hk. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ VEDİ L~.10. 20 0 5 Yükseköğretm Kurulu Başkanlığına Ilg: 14.09.2009 tarh 29515 sayılı yazınız. Yükseköğretm

Detaylı

. ÖZEL DAR ARTNAME. Bu bölüm, elektrik özel artnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler.

. ÖZEL DAR ARTNAME. Bu bölüm, elektrik özel artnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler. ! " # $ % % & & ' . ÖZEL DAR ARTNAME A. N TANIMI,...projelernde gösterlen elektrk lernn özel teknk artnamesnde anlatıldıı eklde, verlen standartlara uygun olarak, kusursuz, eksksz, fen ve sanat kurallarına

Detaylı

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ Yrd. Doç. Dr. Seda ŞENGÜL Çukurova Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Fakültes Ekonometr Bölümü Mart 2004 ANKARA YAYIN NO: 119 ISBN: 975-407-151-9

Detaylı

ERGONOMİK KOŞULLAR ALTINDA MONTAJ HATTI DENGELEME

ERGONOMİK KOŞULLAR ALTINDA MONTAJ HATTI DENGELEME ERGONOMİK KOŞULLAR ALTINDA MONTAJ HATTI DENGELEME Pamukkale Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Yüksek Lsans Tez Endüstr Mühendslğ Anablm Dalı Elf ÖZGÖRMÜŞ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Özcan MUTLU Ağustos, 2007 DENİZLİ

Detaylı

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI Abdullah Oktay DÜNDAR * Muammer ZERENLER ** ÖZET İşletmeler günümüz rekabet ortamının çalkantılı doğasında faalyetlern sürdürürken, sahp oldukları kıt kaynakları

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ'NİN YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİ BİR ARAÇ: KALİTE ÇEMBERLERİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ'NİN YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİ BİR ARAÇ: KALİTE ÇEMBERLERİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ'NİN YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİ BİR ARAÇ: KALİTE ÇEMBERLERİ Özden BAY AZIT* Ulusal ve uluslaraqısı pazarlarda rekabetn olabldğnce yoğunlaştığı günümüzde,. hızlı değşm her alanda etksn

Detaylı

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİRMA ÇEŞİTLENDİRMESİNİN FİRMA DEĞERİ, RİSKİ VE PERFORMANSINA ETKİLERİ: TÜRKİYE UYGULAMASI Emel YÜCEL DOKTORA TEZİ

Detaylı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı Doç.Dr. Ahmet Burçln YEREL! PEGEM - Hacettepe Ünverstes Pyasa Ekonomsn Grşmclğ Gelştrme Merkez Müdürü ve ÖZET Kırıkkale l, kalkınmada öncelkl

Detaylı

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültes Dergs Internatonal Journal of Alanya Faulty of Busness Yıl:2014, C:6, S:2, s. 45-54 Year:2014, Vol:6, No:2, s. 45-54 Kayser dek Özel Hastanelerde Malyet Etknlğnn Ver

Detaylı

İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Admnstraton Clt/Vol:39, Sayı/No:2,, 310-334 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Stokastk envanter model kullanılarak

Detaylı

TÜRK KAMU YÖNETiMiNDE PLANLAMA BiRiMLERi VE SORUNLARI

TÜRK KAMU YÖNETiMiNDE PLANLAMA BiRiMLERi VE SORUNLARI TÜRK KAMU YÖNETMNDE PLANLAMA BRMLER VE SORUNLARI Gencay ŞAYLAN TODA1E Asstanı GİRİş Hemen hemen on yıllık br süreden ber planlama term Türkye'de karzmatk br anlam fade etmektedr. 1950-1960 syasal mücadele

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM MESLEK EGTMDE HzMET C EGTM Prof. Dr. Suna BAYKA (*) Yıldız GÜGE (**) Sevnç ÜAL (U) Br yükseköğretm programını btrmş ve meslek hayatına atılmış öğretmenlern çağımızdak blm ve teknolojk gelşmeler zlemeler

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU KURUM KODU (B.30.2.MEÜ.0) STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN

Detaylı

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler Ekonometr 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekm 2011) http://www.ackders.org.tr SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler

Detaylı

ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS

ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS ANKARAESNAFveSANATKARLARODALARBRLö ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS onu: : 242/ 801 YETERLLGEDAYAl STHDAM PROJES BIRLIGIMIZ PROJESAHIBIDIR Ankara: 9 Nsan 2009 ((ÖnernC ODALARIMlZA(33) ve

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş. Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2012-30.09.2012 dönemne

Detaylı

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1 Yıldıztekn ve Tuna Araştırma Makales (Research Artcle) Akın F.OLGUN M. Metn ARTUKOĞLU 3 Hakan ADANACIOĞLU 4 Ege Ünverstes Zraat Fakültes Tarım Ekonoms Bölümü 35100 Bornova/İzmr., e-posta: akn.olgun@ege.edu.tr

Detaylı

Düşük Hacimli Üretimde İstatistiksel Proses Kontrolü: Kontrol Grafikleri

Düşük Hacimli Üretimde İstatistiksel Proses Kontrolü: Kontrol Grafikleri Düşü Hacml Üretmde İstatstsel Proses Kontrolü: Kontrol Grafler A. Sermet Anagün ÖZET İstatstsel Proses Kontrolu (İPK) apsamında, proses(ler)de çeştl nedenlerden aynalanan değşenlğn belrlenere ölçülmes,

Detaylı

PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI. Müh. Ramadan VATANSEVER

PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI. Müh. Ramadan VATANSEVER İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Ramadan VATANSEVER Anablm Dalı: İşletme Mühendslğ Programı: İşletme

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

2.7 Bezier eğrileri, B-spline eğrileri

2.7 Bezier eğrileri, B-spline eğrileri .7 Bezer eğrler, B-splne eğrler Bezer eğrler ve B-splne eğrler blgsaar grafklernde ve Blgsaar Destekl Tasarım (CAD) ugulamalarında çok kullanılmaktadır.. B-splne eğrler sadece br grup ver noktası çn tanımlanan

Detaylı

KİRALIK OTOMOBİL YATIRIMLARINA UYGULANAN DEVLET YARDıMLARı

KİRALIK OTOMOBİL YATIRIMLARINA UYGULANAN DEVLET YARDıMLARı KİRALIK OTOMOBİL YATIRIMLARINA UYGULANAN DEVLET YARDıMLARı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Burçr YERELW> 1- GİRİş: B,ı- ~aca~lz s.a~ayi.olara~ kab~ ~dlen turzm ~es.m ülkemzn dövz f"'" gelırlerı uzerınde onemlı bır

Detaylı

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Yöntemnn Güvenlrlğ Ekonometr 1 Konu 11 Sürüm,0 (Ekm 011) UADMK Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Detaylı

Bilgisayarla Görüye Giriş

Bilgisayarla Görüye Giriş Blgsayarla Görüye Grş Ders 8 Görüntü Eşleme Alp Ertürk alp.erturk@kocael.edu.tr Panorama Oluşturma Görüntüler eşlememz / çakıştırmamız gerekmektedr Panorama Oluşturma İk görüntüden özntelkler çıkar Panorama

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum)

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 276-303 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyrght 2013 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The

Detaylı

KAMU YÖNETIMINDE INSANGOCO PLANLAMASININ KURAMSAL TEMELLERI OZERiNE

KAMU YÖNETIMINDE INSANGOCO PLANLAMASININ KURAMSAL TEMELLERI OZERiNE KAMU YÖNETIMINDE INSANGOCO PLANLAMASININ KURAMSAL TEMELLERI OZERNE M. Kemal ÖKTEM ılı! İnsangücü planlamasına lşkn yaklaşımlar ve görüşlern br bütünlük çersnde ortaya konablmes çn, bu yazıda nsangücü planlamasının

Detaylı

www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyici sağlık!

www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyici sağlık! www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyc sağlık! Sevgl Kartallılar, Sağlık hzmetler, brey, ale, toplum şbrlğn gerektrr. Bu hzmetlerde başarı, ekp çalışması le olanaklıdır. Türkye'de halk sağlığına yönelk sağlık

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİNİN BİR UYGULAMASI

GIDA SEKTÖRÜNDE İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİNİN BİR UYGULAMASI GIDA SEKTÖRÜNDE İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİNİN BİR UYGULAMASI Aytaç PEKMEZCİ * Özet Kalte kontrol grafkler üreç kontrolü ve yleştrlmende öneml br yere ahptr. İşletmelerdek ürünlern kalte düzeylernn

Detaylı

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama 346 Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarkç seçm: elektronk sektöründe br uygulama Murat ARIKAN 1, Berat GÖKBEK 1 1 Endüstr Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Gaz Ünverstes, Maltepe-Ankara

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı. Sürüm no 1.2

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı. Sürüm no 1.2 Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Stratejk Planı Sürüm no 1.2 Tekrdağ, Ocak İçndekler lsteler 2 3. Sunuş... 5 4. Grş... 6 5. Yönetc Özet... 9 6. Kurumsal Değerlendrme

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER 1 2.1 Tanımlar Skaler büyüklük: Sadece şddet bulunan büyüklükler (örn: uzunluk, zaman, kütle, hacm, enerj, yoğunluk) Br harf le sembolze edleblr. (örn: kütle: m) Şddet :

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr.

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr. Deprem Tepksnn Sayısal Metotlar le Değerlendrlmes (Newmark-Beta Metodu) Sunum Anahat Grş Sayısal Metotlar Motvasyon Tahrk Fonksyonunun Parçalı Lneer Interpolasyonu (Pecewse Lnear Interpolaton of Exctaton

Detaylı

Laser Distancer LD 420. Kullanma kılavuzu

Laser Distancer LD 420. Kullanma kılavuzu Laser Dstancer LD 40 tr Kullanma kılavuzu İçndekler Chazın Kurulumu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Grş - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Genel bakış

Detaylı

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY BİR İŞLETMEDE KİTLESEL ÖZEL ÜRETİME YÖNELİK HEDEF PROGRAMLAMA TABANLI ÜRETİM PLANLAMA PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY ESRA AKBAL Başkent Ünverstes Lsansüstü

Detaylı

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Mehmet ARDIÇLIOĞLU *, Galp Seçkn ** ve Özgür Öztürk * * Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Kayser

Detaylı

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. DENGELĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALĐYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2009 30.09.2009 dönemne

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık . '" ıo:."'. >.. ~. T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sayı, Konu :B.02.ı.SYD.0.08.300.5990/8237 :tılkemz Vatandaşı Olmayan ve Muhtaç Durumda Bulunan Yabancılara S\'D Vakınarından

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. YAPI ARAŞTIRMASI VE DOKÜMANTASYON Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Önerlen Dersler

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2009/70

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2009/70 Bür okr as n n Azal t ı l masıveidar Bas t l eşt r me(2009/70) T ar h :18. 11. 2009 Sayı :11558 Sı r ano:2009/ 70 Ekl er : Yönet mel ğ nuygul anmasıt ak pt abl osu ( YUTT) ' nada raçı kl amal ar T.C. SAĞLIK

Detaylı

T.C BARTIN iı ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRlÜGÜ ...,... ... ...

T.C BARTIN iı ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRlÜGÜ ...,... ... ... T.C BARTIN ı ÖZEL DARES PLAN PROJE YATIRIM VE NŞAAT MÜDÜRlÜGÜ TARH: 25/11/2014 SAYı: Adı SoyadılTcaret Teblgat Adres Ünvanı Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası TC.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşklatının görüşlern yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına attr. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşklatının znn gerektrmez;

Detaylı

i i 2005 Yılı Vergi Politikası çerçevesinde Arz Yönlü iktisat Yaklaşırru GiRiş

i i 2005 Yılı Vergi Politikası çerçevesinde Arz Yönlü iktisat Yaklaşırru GiRiş ~L_,_ ~_",_ _,_ ~"""_"'M_~ "',,,,,,,,,~_ -,~,,,,~ ~,,"' ~, ~ ------ ~~ "'"_ -, L L! 2005 Yılı Verg Poltkası çerçevesnde Arz Yönlü ktsat Yaklaşırru t, GRş 005 yılında zlenecek malye poltkasının temel hedeflernden

Detaylı

Bir Yerleşkede Enerji Yönetimi ve Enerji Tasarruf Potansiyelinin İncelenmesi

Bir Yerleşkede Enerji Yönetimi ve Enerji Tasarruf Potansiyelinin İncelenmesi 15 TTMD Mayıs Hazran 2013 Makale Artcle Br Yerleşkede Enerj Yönetm ve Enerj Tasarruf Potansyelnn İncelenmes Energy Management and Energy Savngs Potental Study n a Campus Zya SÖĞÜT / İnanç Caht GÜREMEN

Detaylı

AİLEM VE ŞİRKETİM. Piyasalardan Haberler (Sayfa 9) Aile Şirketlerinde Kavganın Faturası 300 Milyar Dolar. Türkiye'ye En Çok Yatırım Yapan Ülkeler

AİLEM VE ŞİRKETİM. Piyasalardan Haberler (Sayfa 9) Aile Şirketlerinde Kavganın Faturası 300 Milyar Dolar. Türkiye'ye En Çok Yatırım Yapan Ülkeler Sayı 72 Eylül Ekm 2015 AİLEM VE ŞİRKETİM Türkye de İnovasyon (Sayfa 2-3) Teknoloj Üreten Türkye Çalıştayı (4-5) - H. Erkan Uncu - CGS Center Fnansal Yönetm Hzmetler Kıdeml Uzman Dünya da İnovasyon (6-7-8)

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

Calculating the Index of Refraction of Air

Calculating the Index of Refraction of Air Ankara Unversty Faculty o Engneerng Optcs Lab IV Sprng 2009 Calculatng the Index o Reracton o Ar Lab Group: 1 Teoman Soygül Snan Tarakçı Seval Cbcel Muhammed Karakaya March 3, 2009 Havanın Kırılma Đndsnn

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

OLİGOPOLLER VE OYUN KURAMI 2

OLİGOPOLLER VE OYUN KURAMI 2 OLİGOPOLLER VE OYUN KURAMI. OLİGOPOL OYUN KURALLARI. OLİGOPOL OYUN STRATEJİLERİ 3. OLİGOPOL OYUNUNDA SKORLAR 3 4. MAHKUMLAR ÇIKMAZI 3 5. BİR DUOPOL OYUNU 6 5.. MALİYET VE TALEP KOŞULLARI 6 5.. KAR MAKSİMİZASYONU

Detaylı

T.C BARTIN u ÖZELiDARESi PLANPROJEYATIRIMVE inşaatmüdürlügü. TEKLiF MEKTUBU. TEKliF SAHiBiNiN ...

T.C BARTIN u ÖZELiDARESi PLANPROJEYATIRIMVE inşaatmüdürlügü. TEKLiF MEKTUBU. TEKliF SAHiBiNiN ... T.C BARTIN u ÖZELDARES PLANPROJEYATIRIMVE NŞAATMÜDÜRLÜGÜ TARH:....111/2015 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal TEKLF

Detaylı

YÜKSEK PLANLAMA KURULU

YÜKSEK PLANLAMA KURULU YÜKSEK PLANLAMA KURULU Tarh : 4/02/2008 Karar No : 2008/T-5 Konu : Enerj KİT lernn Uygulayacağı Malye Bazlı Fyalandırma Mekanzmasının Usul ve Esasları Yüksek Planlama Kurulu nca; Enerj ve Tab Kaynaklar

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anablm Dalı: Kamu PROGRAMIN TANIMI: Kamu Tezsz Yüksek Lsans Programı, kamu ve özel sektör sstem çersndek problemler ve htyaçları analz edeblecek, yorumlayacak,

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Tanımlar ve Kapsam

BİRİNCİ KISIM Tanımlar ve Kapsam MERKEZİ KARŞI TARAFLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLER İÇİN SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN HESAPLANMASI Tanımlar BİRİNCİ KISIM Tanımlar ve Kapsam 1. Müşter veya üye kuruluşun temnatlarının flastan fraz edlmes; Merkez karşı

Detaylı

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri Rasgele Değşken Üretme Teknkler Amaç Smülasyon modelnn grdlern oluşturacak örneklern üretlmes Yaygın olarak kullanılan ayrık veya sürekl dağılımların örneklenmes sürecn anlamak Yaygın olarak kullanılan

Detaylı

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI OLASILIĞA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Sakarya Ünverstes Tıp Fakültes Byostatstk Anablm Dalı uerkorkmaz@sakarya.edu.tr OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI Br olayındoğal koşullar altında toplumda

Detaylı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Güneş GENÇYILMAZ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Güneş GENÇYILMAZ T.C. ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TELEKOMÜNĐKASYON SEKTÖRÜNDE SABĐT MOBĐL YAKINSAMASI (FMC): OPERATÖRLERE FĐNANSAL ETKĐ MODELLERĐ YÜKSEKLĐSANS TEZĐ Ahmet Kaml GENÇEL Anablm Dalı:

Detaylı