11. AYBASTI-KABATA KURULTAYI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "11. AYBASTI-KABATA KURULTAYI"

Transkript

1 Aybast-Kabata Kurultay Yaynlar No: 12 Bilimin Inda Yerel Kalknmaya Doru 11. AYBASTI-KABATA KURULTAYI Yörenin Organik Tarm Potansiyeli Editörler Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Doç. Dr. Salim ENGEL Ankara, 2010

2 Editörler Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Doç. Dr. Salim ENGEL Ankara, 2010 ISBN: steme Adresi Anadolu Üniversitesi Eskiehir Meslek Yüksekokulu

3 KURULTAY BLM KURULU (Unvan-Alfabetik Sraya Göre) Prof.Dr.SaimZekiBOSTAN Prof.Dr.HüseyinÇELK Prof.Dr.BilalDNDAR Prof.Dr.TuranKARADENZ Prof.Dr.Ö.HakanMULALI Prof.Dr.NecdetSALAM Prof.Dr.NadirSUUR Prof.Dr.NecdetTMUR Prof.Dr.YlmazÜRPER Prof.Dr.CemilYAPAR Prof.Dr.BahaeddinYEDYILDIZ Prof.ZehraÇOBANLI Doç.Dr.NazmiKOZAK Yrd.Doç.Dr.MustafaÖZDEMR Yrd.Doç.Dr.RecepSIRALI OrduÜniversitesi OndokuzMaysÜniversitesi OndokuzMaysÜniversitesi OrduÜniversitesi OndokuzMaysÜniversitesi AnadoluÜniversitesi AnadoluÜniversitesi AnadoluÜniversitesi AnadoluÜniversitesi OrduÜniversitesi HacettepeÜniversitesi AnadoluÜniversitesi AnadoluÜniversitesi AtatürkÜniversitesi OrduÜniversitesi KURULTAY ORGANK TARIM BLM KURULU (Akademik Unvana Göre) Prof.Dr.S.ZekiBOSTAN Prof.Dr.HüseyinÇELK Prof.Dr.TuranKARADENZ Prof.Dr.YunusILBIR Prof.Dr.TarkYARILGAÇ Doç.Dr.AliSLAM Doç.Dr.ZekaiTARAKÇI Yrd.Doç.Dr.FarukAKYAZI Yrd.Doç.Dr.FarukÖZKUTLU Yrd.Doç.Dr.RecepSIRALI ODÜZiraatFakültesi OMÜZiraatFakültesi ODÜZiraatFakültesi ODÜZiraatFakültesi ODÜZiraatFakültesi ODÜZiraatFakültesi ODÜZiraatFakültesi ODÜZiraatFakültesi ODÜZiraatFakültesi ODÜZiraatFakültesi

4 KURULTAY DÜZENLEME KURULU OnursalBakanlar Prof.Dr.BahaeddinYEDYILDIZ Av.rfanAKYÜREK Bakan Doç.Dr.SalimENGEL BakanYardmclar MustafaDOAN OsmanÖZYURT AliKAYKUN MetinEMLL ErgünAKYÜREK MehmetGÜNDOAR zzetgündoar YakupYILMAZ KemalÖZER ZiyaAKKU MehmetER MehmetPÜRÇEK OsmanYAKIAN Aybast Kabata stanbul stanbul stanbul Ankara (AybastBelediyeBakan) (KabataBelediyeBakan) (AlankentBelediyeBakan) (AlacalarBelediyeBakan) (ÇakrlBelediyeBakan) (PelitözüBelediyeBakan) (KurultayFransaTemsilcisi)

5 ÇNDEKLER SUNU...1 Doç.DrSALMENGEL,AÇILIKONUMASI...3 I. BLMSELETKNLK YöreninOrganikTarmPotansiyeli...9 ProfDr.S.ZekiBostan,Ör.Gör.ÖzgülBostan OrganikÜrünlerveSalkAçsndanÖnemi...11 Prof.Dr.TuranKARADENZ OrduliMeyveciliindeOrganikTarmPotansiyeli Prof.Dr.TarkYARILGAÇ OrganikTarmSürecindeCevizYetitiricilii Yard.Doç.Dr.MustafaSALMAN,Dr.GökhanNAT, Prof.Dr.O.HakanMULALI OrganikBesi,EtveÜrünleri Doç.Dr.AliSLAM Dünya davetürkiye deorganiktarm...61 Doç.Dr.ZekaiTARAKÇI OrganikSütveSütÜrünlerininÖnemi Yard.Doç.Dr.AtnanUUR,HandeAYHAN AybastKabataYöresindeSebzeÜretimi...83

6 Okt.HüseyinÖNEY OrganikTarmTemelindeYerelTatlarveTurizmeKatks TARTIMA SERBESTKÜRSÜ KURULTAYSONUÇBLDRGES EKLER ÖrenciMektubu KURULTAYPROGRAMI

7 11. Aybast-Kabata Kurultay 1 SUNU Bireyselkatlm,sorumluluklarnveolanaklarntoplumbilincinevegü cünedönütürülmesivekatlmcdemokrasininyaanarakgerçekletirilme sinisalayankurultaylar,yörenindeerlerinigeleceetamayamaçlayan güçlü bir sivil toplum örgütlenmesidir. Demokrasi deneyimini yerelden balatmak,yerelsosyoekonomikkalknmaiçinyereldinamiklerinharekete geçirilmesiaçsndankurultaylarönemlidir.siyasetüstübirdurulavebi limsel esaslara göre çalan kurultaylar yerel kalknma açsndan önemli ilevleryerinegetirecektir. Dünyada ve ülkemizde son yllarda yerel kalknma gündemde önemli bir yer tutmaktadr. Kurultaylar yerel sosyoekonomik gelime açsndan önemli ilevler yerine getiren sivil toplum giriimleridir. AybastKabata Kurultay yerel sorunlarn tartld ve çözüm yollarnn arand önemli birplatformdur.20temmuz2010tarihindebüyükbircokuvesevinçle11. Kurultay düzenlenmitir. AybastKabata Kurultay 10 yldr düzenli ve kesintisiz olarak, Aybast ve Kabata halknn geni katlm ve destei ile gerçeklemitir. Aybast ve Kabata halk kurultaylarda ele alnan konular ve sorunlar üzerinde fikir yürütmü, tartm, çözüm önerilerinde bulun mu,yenilikçidüünceleriilekurultayçalmalarnngenilemesivegeli mesinekatkdabulunmutur. AybastKabata Kurultay çalmalar Bilimin Inda Yerel Kalkn mayadoru parolasiledevametmektedir.bubalamda11.kurultayda Yörenin Organik Tarm Potansiyeli konusu ele alnmtr. Kurultay iki oturum halinde yaplm olup, birinci oturum bilimsel etkinlik, ikinci otu rumserbestkürsüdür.kurultaykonusuileilgilibiliminsanlarveuzman lar davet edilmi, kurultayn bilimsel etkinlik oturumunda konuyla ilgili görüveönerileriniaybastvekabatahalkilepaylamlardr.kurultayn serbestkürsüoturumundaiseyöreninsorunlarveçözümönerileriüzerinde durulmutur.

8 2 11. Aybast-Kabata Kurultay 11.Kurultayçalmalarkurultaybildirgesininyaynlanmasiletamam lanmtr.ancakkurultaykitabnnyaynlanmasiçinhazrlksürecidevam etmi ve bu kitabn hazrlanmasnda, CD kaytlarnn çözümlenmesinde DeryaÖZKAN nbüyükçabasvekatklarolmuolupverdiibukatkdan dolayteekkürederim.ayrcakitabnbasmnaverdiikatkvedestekten dolay stanbul Esenyurt Belediye Bakan Sayn Nemci KADIOLU na teekkürederim. 12.Kurultay2011ylndayaplacakolanAybastenliklerinin2.günü yaplacaktr.12.kurultaydabulumakdileiylesayglarsunarm. 8Austos2010,Eskiehir Doç.DrSalimENGEL KurultayBakan

9 11. Aybast-Kabata Kurultay 3 AÇILIKONUMASI AYBASTIKABATAKURULTAYI BiliminIndaYerelKalknmayaDoru SaynKaymakamm, SaynBelediyeBakanlarm, DeerliYöneticiler, DeerliBilimAdamlar, SevgiliAybastllarveKabatallar, Kurultaymzhogeldinizdiyor,hepinizisaygvesevgiyleselamlyo rum. BugünburadaAybastllarveKabatallarolarakçokmutlubirgünya yoruz. Çünkü 11. kurultaymz toplam bulunmaktayz. Bilindii gibi kurultaymzn parolas Bilimin Inda Yerel Kalknmaya Doru. olup, 2000 ylndan bu yana kesintisiz olarak her yl toplanmaktadr. Bir siviltoplumoluumuolarakkurultaymzntemelilkeleri,bilimselesaslara göredüzenlenmesivesiyasetüstüolmasdr.11ylboyunca,kuruluunda belirlenen temel ilkelere uygun olarak toplanan kurultay, yörenin sosyo ekonomikkalknmasiçinyöreninsorunlarnntartld,çözümyollarnn arandbirplatformolmaktadr. Kurultaylar bir gereksinim sonucu toplanr. Durup dururken kurultay toplanmaz.sorunlarmzçözmüolsaydk,kurultayaihtiyacmzolmazd. Ancakbiliyoruzki,yöremizinçözümbekleyenbirdizisorunubulunmakta dr.yöremizinsorunuülkemizinsorunlarndanbamszolarakelealna

10 4 11. Aybast-Kabata Kurultay maz, deerlendirilemez. Ancak ülkemizin sorunlar var iken biz de durup bekleyemeyiz.yerelkalknmavegelimeaçsndan,sorunlarayereldesahip çkpçareleraramakbizlerinyaniyöreinsannnyapmasgerekenitir.so runlarmznçözümünübakalarnabrakamayz,havaleedemeyiz.buyö rede yaayan biz isek, ailelerimiz burada yayorsa, köklerimiz burada ise vegeleceimizideburadagörüyorisekburannsorunlarbiziilgilendirirve ilgilendirmelidir.buyöreiçinhepimizinyapabilecei,katkverebileceibir eylervardr.bunudayöremizekarbirgörevsaypyapmalyz. Yöremizinönemlisorunlarvardr.Busorunlarnbirksmnnçözümü yolunda önemli admlarn atldn ve çözüme kavutuunu büyük bir memnuniyetle görülmektedir. Bata yol olmak üzere eitim alannda da önemli iler yaplmakta, yöremiz yeni okullara kavumaktadr. Daha nice yeni okullara da ihtiyacmz vardr. Yöre insannn her düzeyde eitime gereksinimivardrvebunudatalepetmektedir. Dier yandan Aybast ve Kabata lçelerimizin önemli bir sorunu göç tür. Göç yoluyla hem entelektüel sermayemiz hem de maddi sermayemiz gitmektedir. Bu her iki ilçe açsndan büyük bir kayba neden olmaktadr. Yatrmiçinsermayeye,sermayeyiverimliçaltrabilmekveüretimsüreci nebilgiyikatabilmek,yenifikirlereulaabilmekiçinentelektüelsermayeye ihtiyaç vardr. Biz ne yazk ki her ikisini de göç yoluyla kaybetmekteyiz. Yerelkalknmaaçsndanbuikisinidegeridöndürecekbirplanveprojenin içindeolmalyz.bununiçinbireyleryapmannzamangelmivegeçmek tedir.hergeçenzamanbizimiçinkayptr. Her eyden önce yörenin deerlendirilebilecek potansiyelinin belirlen mesiönemlidir.bubalamdabiliminnagereksinimduymaktayz.ku rultaybilimkuruludörtyldrdeerlendirmeleryapmaktavebunlarkitap halinde yaynlanmaktadr. imdi bize önerilenleri hayata geçirme zaman gelmitir. Yaplan deerlendirmeler sonucunda yöremizin deerlendirilebilecek potansiyelalanlartarmvehayvanclkveturizmdir.özelliklesonyllarda organik tarm ve inovasyon (yenilikçilik) dünyada ön plana çkmaktadr. Yöremizdeorganiktarmaçsndanbirpotansiyeltamaktadr.Bupotansi yelideerlendirmekisebizyörehalknadümektedir.bugünorganiktarm konusundaçokdeerlibilimadamlarveuygulamaclarbilgi,görüveöne

11 11. Aybast-Kabata Kurultay 5 rilerini bizlerle paylaacaklardr. Verdikleri katk ve destek için teekkür ediyorum. DeerliHemerilerim; Her yl düzenli olarak toplanan kurultay çalmalar kitap halinde ya ynlanmaktadr.bugünelinizde ve10.kurultaykitaplarvar.buyl bunlarnbasmngerçekletirdik.kurultayetkinliklerimizherylartarakve gelierekdevametmektedir.2008ve2009yllarndapilotçalmaniteliinde olmaküzere,üniversiteörencikulüpleriörencileriaybastvekabata tan ilköretim ve lise düzeyindeki örencilere seramik, resim, müzik, spor, ti yatro gibi çeitlik konularda eitim ve etkinlikler yapmlardr. Oldukça verimli ve baarl geçen bu etkinlikleri ileride daha sistemli hale getirip balayacazvesürekliliinisalamayaçalacaz.buçalmalarngelecek nesillerinyetimesi,yeteneklerinortayaçkmasüzerindeçokolumluetkile riolacaktr. Dier yandan Anadolu Üniversitesinden öretim üyesi Yard. Doç. Dr Çidem KARA halkbilim alannda çalmalar yapmak üzere geçen yl yö remizdeönhazrlkniteliindebirincelemeyapmt.imdiöretimüyesi arkadamz Aybast ve Kabata ta iki yl sürecek bir halk bilim çalmas yapmak üzere ilçemizde bulunmaktadr ve çalmalarna balamtr. Bu halkbilimçalmasbizimiçinönemlidir.çünküyllariçindegelenek,göre nekyiyecekiçecekgibibizimyaammzadairnevarsayaunutulmaktaya dayokolupgitmektedir.geleceknesillereaktaracakbireykalmamaktadr. Bunuiçinbunlarnenvanterininçkarlmas,kaytaltnaalnmas,korunma s, saklanmas, basl materyal haline getirilmesi gerekmektedir. Bunlar bugünyapmazsakyarngeçolabilir.örneindaha1020ylöncecvlcvl olanilçelerinizimdibirsessizlikiçindedir.göçedipgidennüfusunburada doupbüyüyenlerigelenekgöreneklerimizdenhaberdarvebiliyor.yaikin ciüçüncünesilbilecekmi?bizöretmezsek,kaytaltnaalmazsakbileme yecekler. Birçok deerimiz unutulup gidecek ya da yok olacak. Örnein AybastveKabata n100ylöncesinibilmekistemezmiyiz?tabiikiisteriz. Amabilemiyoruz.Neden?Çünkükaytaltnaalnmamtr.Eerbugünbiz kaytaltnaalmazsak100ylsonrakinesildebizimsöylediimizisöyleye cek. O zaman yaplmas gereken bugünden balayp kayt altna almaktr. Bunabaladk,hepberaberibirliivegönülbirliiiçindedevamedeceiz.

12 6 11. Aybast-Kabata Kurultay Ayrcabuylhazrlkçalmalarnabaladmz,gelecekyldanitibaren hayata geçirmeye çaltmz bir dier projemiz ise Aybast ve Kabatal üniversitegençliinikurultaydabuluturmakvebirarayagetirmektir.ay bastvekabatanüfusunakaytl1000ile1500arasndaüniversiteörencisi vardr.bunlarönemlibirksmbakaehirlerdeyaamakta,buyöreyeaz gelmi veya hiç gelmemitir. Yöresini, memleketini bilememekte, tanma maktadr.kurultayolarak1000 denfazlaörencininadresbilgilerineulatk veonlarkurultaymzhakkndabilgilendirdik.onlarlagelecekylbirgün sürecekgençlikkurultayyapmayplanlyoruz.yöreningençliiolarakyöre ile ilgili fikirler gelitirebilecek, sorunlar alglayp, çözümler üretecek ve yöremizidahaileriyetayabilecekonlardr.bubalamdaonlarnbuluma snönemsiyoruz.onlarnyaptçalmalardakitapolarakbaslacaktr.bu çalmalar yürütmek üzere üniversite örencilerimizin bazlar buradalar. Onlarla gelecek yl ki kurultay çalmas için bir hazrlk grubu oluturup çalmalarabalayacaz.onlarndinamizmiveheyecanilebunubaaraca mzinanyorum. Kurultaymzn10yllkçalmalarsonucundaulalannoktanndeer lendirilmesivebununbelirlizamandilimlerindetekraredilmesininuygun olacadüünülmütür.bubalamdaanadoluüniversitesiedebiyatfakül tesi Dekan Sayn Prof. Nadir SUUR ve Ör. Gör. Temmuz Gönç SAVURAN tarafndan Aybast Kabata Kurultayna Yönelik Tutum ve Beklentiler balkl bir bilimsel çalma yaplmtr. Hazrlanan anketler AybastveKabatamerkezilebeldeler,köylerdeuygulanmtr.Katlmcla rn%54 üaybast dan,%46 skabata tanvekatlmclarn%70 ierkekve %30 ukadndr.buçalma10.kurultaykitabndadayaynlanmtr.yap lan çalmann deerlendirilmesi sonucu kurultaymz yönelik tutum ve beklentilerinolumluolduugörülmektedir.yineçalmadançkanbirdier sonuçisebirkurultaymeclisininoluturulmasnngerekligörülmesidir.bu nedenlekurultayprogramndaserbestkürsüoturumundansonrakurultay meclisi seçimi yaplacaktr. Kurultay Meclisine seçilen üyelerle yl içinde toplantlaryaplarakkurultayçalmalardeerlendirilecek,yaplanveyap lacak olan çalmalara katk ve destek salanacaktr. Kurultayda gönüllü olarak çalacak, hep beraber enerjilerimizi birletirerek daha iyi ve güzel iler yapmak isteyen ve bunun heyecann tayan hemerilerimle beraber çalmaktanmutlulukduyacaz.bununiçinsizlerdenkurultaymeclisine adayolmanzbeklemekteyiz.

13 11. Aybast-Kabata Kurultay 7 DeerliKurultayKatlmclar, Bugünkurultaymznbilimseletkinlikksmnda YöreninOrganikTa rmpotansiyeli elealnacaktr.özelliklebukonuyöremizaçsndanönem tamaktadr.yöremizdeuzunzamandrgöçvbnedenlerletarlalardailaçve gübre kullanmnda azalmalar olmu bu da organik tarm için uygun bir potansiyel durum yaratmtr. Yöremiz organik tarm için uygun bir alan olarak deerlendirilebilir. Yöremizde ilaç ve gübre kullanmnda % 80 e varan bir azalma olduu gözlenmektedir. Bu, göç nedeniyle yöremizden gidenhalkntarlalarlailgilenmekonusundakitutumvedavranndando layolmutur.düükürünfiyatvegirdimaliyetindekiyükseklikyannda göçnedeniylegidilenyerdengidipgelmedekigüçlükvezamanayrmadaki sorunlar nedeniyle tarlalar doal haline braklmtr. Ayrca patates üreti mindeçkansorunlarnedeniyledepatateseilaçatlmamyadaazalm,bu alanda da tarlalar doal halinde kalmtr. Bu zaman diliminde arazilerin doal haline dönmesinde önemli mesafeler alnmtr. Göç nedeniyle üzü lürken,buüzüntülüdurumbizeyenibirfrsatdourmutur.bufrsatu dur: Bilindii gibi FatsaÇatalpnarKabataAybast yolu elli km olup Ça talpnar dan Kabata a kadar olan ksm derin bir vadiden olumakta, ol dukçaengebelibirarazidir.ancakkabata yaklancazngroluköprüsü nüsnrolarakkabuledersek,köprüdenyukarksmnispetentarmadaha uygun olup, bu yaylalara kadaruzanmaktadr.bualan bizim içinorganik tarmbölgesiolarakdeerlendirilebilir.bunuiçingüçveiradebirliiyapp, bölgenin organik tarm alanna dönütürülmesi için çaba göstermeliyiz. Eer bölge organik tarm alan olarak deerlendirilebilirse, bunun üzerine farkl iler yapabiliriz. Örnein organik tarma dayal ekoturizm, organik tarmürünleriticareti,organiket,organiksütvbdahabirçokürünürütebilir ve pazarlayabiliriz. Avrupallar köylerde tatil yapmak istedii belirtilmek tedir. Bölgemiz esiz bir çevre güzellii sunmakta, bozulmam bir doal ortam bulunmaktadr. Ayrca Selender gibi yerel mimarisi ile bir cazibe merkezihalinedönütürülmepotansiyelibulunmaktadr.butürkültürtu rizmini tercih edenler genelde eitim ve gelir seviyesi yüksek kiilerde olumaktadr.bozulmambirçevreveyayla,yerelmimarivebunlarnte melini organik tarma ve hayvancla dayandrdmzda yöremiz ilginin yüksekolduu,bizimdegururlaanlattmzilçelerolacaktr.önemliolan gururlaanlatacamzdeerleryaratabilmekvecorafyaykoruyabilmektir. DeerliHemerilerim,

14 8 11. Aybast-Kabata Kurultay Günümüzde geçerli olan deer doay bozmadan koruyabilmek, hem deendoalhaliilekoruyabilmek.dünyaartkbozulmam,korunabilmi yerleraramakta,doalürünleraramaktavebununiçindeciddiparalarhar camaya hazr durumdadr. Bizler uzun zamandr yol ve benzeri sorunlar nedeniyle oldukça çok sknt ve ac çektik. Ancak bu ac ve skntlarmz üzüntülerimizbizeyenifrsatlaryaratmtr.imdihiçbozulmambirco rafyayaveyaylalarasahibiz.imdibudoalortambizegelirvekalitelibir yaam salayacak. Yeter ki biz bu corafyay, bu yaylalar bozmayacak, doal hali ile koruyacak bir anlay ve gönül birlii oluturabilelim. Bunu yapabilirsek gelecek nesillere emanet olarak aldmz bu güzelim ilçeleri emaneti bozmadan devredebilir, gelecek nesillerimizde bundan yllarca yararlanabilirler. stersek herkesin imrendii bir ortam oluturabilir, bir AybastKabatamarkasyaratabiliriz.Bugünü,yarndeil,bucorafyada yaayacak gelecek nesillere yaanabilir bir corafya brakmak hepimizin görevidir. Bugününbizimiçinönemlibirgünolacandüünüyorum.Bununiçin deerlikonumaclarmzbirazsonraorganiktarmkonusundaönemlibil gilerini paylaacak, deneyimlerini aktaracak ve önerilerde bulunacaklar.. Öledensonrakioturumdaiseyöreninsorunlarnelealpdeerlendirece iz.özelliklekatlmclardansözalp,sorunlaraktarpveçözümönerilerini belirtmelerini istiyoruz. Sizlerin görü ve önerileri çözüme ulama ve yeni fikirler gelitirme açsndan önemlidir. Ayrca öleden sonra yaplan ko numalarkurultaykitabnadaaynengeçirilecektir. DeerliKatlmclar; Kurultayndüzenlenmesindeemeigeçenvekatkverenherkeseteek kürediyor,kurultayntümkatlmclaravememleketimizehayrlolmasn diliyor,hepinizisaygylaselamlyorum. Doç.Dr.SalimENGEL KurultayBakan

15 11. Aybast-Kabata Kurultay 9 YÖRENN ORGANKTARIMPOTANSYEL SalklveKaliteliBirYaamçin ÜretimdeBulunmak

16 Aybast-Kabata Kurultay

17 11. Aybast-Kabata Kurultay 11 ORGANKÜRÜNLERVESALIKAÇISINDANÖNEM Prof.Dr.S.ZekiBOSTAN Ör.Gör.ÖzgülBOSTAN 1.GR nsanolununilkuralarndanolantarm,insanlarnavlamavetopla ma faaliyetleriyle balam ve o dönemlerde de ürünler arasndan seçim kalitelivesalklolmaesasnadayandrlmtr.buhaliyletarmtoplumla rn ekolojik ve ekonomik yönlere sahip olan çok önemli ilgi alanlarndan birisiolmutur. Uzun zaman içerisinde geleneksel tarm kavram yannda, organik ta rm kavram da gelimi ve organik ürünler günümüzün konusu haline gelmitir. nsansalntehditedenzararlmaddeleriiçermeyenorganikürünler günümüzde sadece gdalar için deil hayatmzn her aamas ilgilendiren birkavramdurumunagelmitir.tohumdantüketiciyekadarheraamasnn kontroledildiibuürünlereolanilgidegüngeçtikçeartmaktadr. Buamaçladenetlemeyeyetkilikurulularcabelirtilensüreçteinsansaln tehdit eden sentetik ve kimyasal ilaçlar, hormonlar, antibiyotikler ve katk maddeleri kullanlp kullanlmad, genetiiyle oynanp oynanmad ve temizçevredeüretilipüretilmediikontrollerindensonraürünler organik sertifikasalabilmektedir. Organik ürün sürecinde zaman zaman halk arasnda doal ürünlerin organikürünlerlekartrldgörülmektedir. Güvenlivesalklbesinüretimiileçevrekorumasnesasalanorganikta rm biyoçeitlilii ve topran verimliliini uzun vadede artrmaktadr. Eitimsürecinebalolarakgünümüzinsanlarartksadecedoymaklaye tinmeyipneyediklerinedikkatederek,salklkalmayhedeflemektedirler. Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi BahçeBitkileriBölümü Ordu Üniversitesi Salk Yüksekokulu Hemirelik Bölümü

18 Aybast-Kabata Kurultay Bunedenleorganiktarmözellikleyeninesiliçinilgiçekicibirkonuolmu tur. 2.BESLENMEVENSAN nsaniçinzorunluihtiyaçlardanolanbeslenmekonusugeçmitengü nümüzekadarfarklekillerdealglanmsada,besinlerdenbazlarnnin sansaliçingerekli,bazlarnnvesadecehazduymaamacylabeslen menindazararlolduuçokeskidenberibilinengerçeklerdir.önceleribe sinlersadecedoyurucuözellikleriyönündendeerlendirilmekteikenza manlabesinlerinfarklöelerdenolutuuvebunlarninsanbeslenmesiiçin vazgeçilmezolduklarortayakoyulmutur. Beslenme bilimi günümüzde sadece insanlarn gda eksikliklerinin ta mamlanmasdeilsalklyaamayuzunsüresalayacakekildeönlemle rin alnmas ve bilgilendirmenin yaplmasn da kapsamaktadr. Bugüne kadaryaplanbilimselaratrmalarinsannyaamiçin40 akntürdebe sinöesinegereksinimduyduunu,salklveverimliyaayabilmesiiçinde günlükihtiyacbelirlemitir.aksidurumda,yanibuihtiyaçkarlanamad ndagelimeengellenmekte,sonuçtasalkbozulmaktadr. Vücudun büyümesi ve gelimesi, dokularn yenilenmesi ve çalmas içingerekliolanenerjivebesinöelerininherbirininyeterlivedengelimik tarlardaalnmasvevücuttauygunekildekullanlmas eklindetanmla nanyeterlivedengelibeslenmesonucundainsansalklkalabilmekte,bu nun salanamad durumlarda da dengesiz beslenme sonucunda salk bozulmaktadr.budurumbirçokhastalklarndorudansebebiolduugibi, dierbirçokhastalklarnkolayyerlemesindevearseyretmesindeönem liroloynar.nsan,ihtiyaçduyduubesinöelerinidoalbesinlerlekarlar. Bütünbunlarinsanlarnbeslenmekonusundaeitilmesinizorunluklmakta vebueitimsürecindedeyeterlivedengelibesintüketmealkanlklarnn gelitirilmesi, yanl ve olumsuz beslenme uygulamalarnn ortadan kald rlmas, besinlerin salk bozucu duruma gelmesinin önlenmesi ve besin kaynaklarnndahaetkinveekonomikkullanmkonularnadikkatçekildii ifadeedilmektedir. 3.ORGANKTARIMINGEREKLL nsann en deerli varl olarak kabul edilen salk kavram kiilerin beslenmeiçintükettiigdalarnniteliiveyaadklarçevreninartlarile

19 11. Aybast-Kabata Kurultay 13 dorudanilgisibulunmaktadr.dolaysylasaleldeetmeninvesalkl yaamannilkyoludagdalarngüvenlihalegetirilmesiveçevrekirliliinin önlenmesidir. Ülkemizdebüyükorandadevamedenkonvansiyoneltarmuygulama lar ve içinde yaadmz çevrenin geliigüzel ve bilinçsizce kullanlmas batasalmzolmaküzereülkemizingeleceinidetehditetmektedir. Bugündünyadabudurumunfarknavaranülkelerinbukonudabirdizi önlemleraldnveorganiktarmuygulamalarileekolojiksistemdekay bolandoaldengeleriyenidenkurmayaçaltklarnvegeleceknesilleriçin dahagüvenlibirortamsalamagayretiiçerisindeolduklarngörmekteyiz. nsan ve çevre dostu olarak da bilinen organik tarm uygulamalar bu yö nüyleinsanlartarafndanhemenbenimsenmivesadecetarmdadeilya amnbütünaamalarndaorganikkavramyerlemibulunmaktadr. Giderek artan nüfusa orantl olarak yaadmz çevre ve yediimiz ürünleredikkatetmek,geleceknesillerikorumak,doadakidengeyikoru mak,hastalkvezararllarkontrolaltnaalarakdoadakicanllarnsürekli liini salamak, kimyasallarn insanlar, çevre ve hayvanlar üzerindeki olumsuzetkilerindenkorunmak,toprakverimliliiniekolojikkoullargöz önünealarak doal yollarla uzun dönem için salamak, toprak ve genetik kaynakerozyonunuönlemek,sumiktarvekalitesinikorumak,yenilenebilir enerji kaynaklarn kullanmak ve enerji tasarrufu yapmak, gelir düzeyini artrmak,ekonomiyidesteklemek,salklvebesinkalitesiyüksekürünelde etmekgibiilkeleriçinorganiktarmyaplmaktadr. Organiktarmgiderekyounlaantarmsalgirdikullanmnnortayaç kard salk ve çevre sorunlarnn çözümünde bir alternatif olarak kabul edilmektedir.bunedenledebütündünyadahergeçengünönemigiderek artmaktavebunabalolaraküretimvetüketimmiktarlardaartmaktadr. Ülkemiz, corafik koullarn uygunluu, tarmda çalan nüfusun fazla ol masveürünçeitliliigibinedenlerle,organiktarmkonusundasonyllarda hzlbirgelimegöstermitir.özellikleülkemizpazarlaraçsndanyeniolan organik ürünler her yata ve her kesimdeki tüketicileri ilgilendirmektedir. Bunedenleeitimvebilgilendirmefaaliyetleritüketiciler,üreticilerveteknik düzeydeolmaküzerefarklalanlardakoordinelibirekildeyürütülmelidir.

20 Aybast-Kabata Kurultay 4.ORGANKÜRÜNLERNNSANSALIIÇNÖNEM Sentetikvekimyasalilaçlarlagübrekullanmnnyasaklandinsanve çevre dostu üretim yöntemi olan organik tarm sürecinde organik olarak yetitirilmi ürünler günümüzde birçok tüketici tarafndan konvansiyonel ürünlere göre daha kaliteli, salkl ve besleyici olduklar inancyla daha fazlatercihedilmektedir. Bukonudabilinçlenentüketicilerinürünlerinnasl,neredevenezaman üretildii konularna kar olan ilgileri de giderek artmaktadr. Organik ürünlerindahabesleyicivemineralmaddeiçeriinindahayüksekolduu nubelirtenaratrclarbuürünlerintüketilmesiiletoksikbileiklerinaln masnnazaldn,genetiideitirilmiorganizmalardan(gdo)tamamy la korunulduunu, gda katk maddeleri ve renklendiricilerin tüketiminin azaldn, faydal besinlerin tüketiminin arttn ve kanser, koroner kalp hastalklar,alerjilerveçocuklardahiperaktivitegörülmeorannndaazal dnifadeetmektedirler. Organikolaraküretilengdalardainsansalaçsndanzararlolabile cek baz metallerin miktarlar daha düük olurken, yine baz besinler ile mineralvevitaminlerorganikürünlerdeyüksekmiktarlardabulunabilmek tedir. Özellikle yapra tüketilen sebzelerde verimi artrmak ve koyu yeil rengi oluturmak amacyla yüksek dozlarda kullanlan azotlu gübreler ürünlerdenitratbirikiminenedenolmaktadr.nsanbünyesinealnanyük sek düzeydeki nitratn sindirim sistemindeki bakteriler tarafndan nitrite indirgendii ve nitritin kandaki hemoglobini oksitleyerek methaemoglobinemina (cyanosa) olarak adlandrlan zehirlenmelere neden olduubilinirken,birçoksebzetüründeyaplançalmalarsonucundakon vansiyonel olarak yetitirilen bitkilerin ürünlerindeki nitrat içeriklerinin snrdeerlerindenyüksekolduu,yineorganikgübreuygulamalarsonu cundaürünlerdenitratbirikiminindahadüükolduu,ayrcayaplanbaz çalmalarda organik ürünlerin depo ömürlerinin daha fazla olduu ifade edilmektedir. nsansalaçsndandnavehücreleriserbestradikallerinzararlet kilerindenkoruyucuvekardiyovaskülersalarttrcayrcakanserhücre leriningeliiminiengelleyici,beyinvesinirsistemindeyalanmayyavalat c ve Alzheimer, Parkinson ve Huntington hastalklarnn görülme riskini azaltcetkiyesahipolduuifadeedilenantioksidantbileiklerilevitamin

21 11. Aybast-Kabata Kurultay 15 ler, mineraller, flavanoidler ve fitokimyasallarn salk açsndan önemli bileenlerolduuifadeedilmektedir. Organikolaraküretilenürünlerdeantioksidantmiktarlarnnkonvansi yonel olarak üretilen ürünlerden % 30 daha fazla olduu, konvansiyonel tarmdakullanlanpestisitveherbisitlerinbitkilerdedoalsavamekaniz masolanfenoliklerinüretiminiazalttdaayrcabelirtilmektedir. Günümüzdeyazlvegörselbasnteknolojisindekigeliimveülkelerin gelimilikdüzeyinebalolarakartantaleplerileyeniüretimdesenleritü keticilereyenifrsatlarsunmaktadr.nitekimbufrsatlardanbiriolarakde erlendirilebilecekolanorganiktarmyöntemiinsanlarnsonyllardaürün lerde aradklar özelliklerin banda gelen besin içerikleri ve sal açsn dandeerlerikonusunuöneçkarmaktadr. Haliyle tüketiciler salkl olan ürünleri tercih etmekte, bu ürünleri tü ketme yoluna bavurmaktadrlar. Yani ürünlerin albenileri yannda gda deerleri ve insan salna zararl olabilecek bileikleri içerip içermemesi ürünlerdedikkatedilenözelliklerolmaktadr. Bütünbuyönleriyledeerlendirildiinde,organikürünlerinkendisal mz, gelecek nesillerin sal ve çevre sal yönünden tüketilmesi ve tüketiminin özendirilmesi zorunluluu kaçnlmaz bir durum olarak kar mzaçkmaktadr. KAYNAKLAR Aksoy,U.,Altndili,A.,ilter,E.,(2002),OrganikTarmnTarihçesiveGeli imi,organiktarmeitimidersnotlar,emrebasmevi,izmir. Aksoy,U.,2001.EkolojikTarm:GenelBirBak.Türkiye2.OrganikTarmSem pozyumu,antalya.sayfa:310. Baysal,A.,2007.GenelBeslenme.HatiboluYaynlar:14,DersKitabDizisi:08, 12.Bask,280s.) Çtak,S.,Sönmez,S.,2006.OrganikveKonvansiyonelOlarakYetitirilenÜrünlerinBesin çeriklerivensansalaçsndanönemi.türkiye3.organiktarmsempozyumu,14 Kasm2006,Yalova.Bildiriler: lter,e.,altndili,a.,1998.ekolojiktarmvelkeleri.(ekolojk(organk, BYOLOJK)TARIM,EkolojikTarmOrganizasyonuDernei(ETO)Bornovazmir 1998,125s.Editörler:Prof.Dr.UygunAKSOY,Dr.AhmetALTINDL).Sayfa:16. Marangoz,M.,2008.OrganikÜrünlerinPazarlanmas.EkinBasmYaynDatm,193s.

22 Aybast-Kabata Kurultay Sencer,E.,Orhan,Y.,2005.Beslenme.stanbulMedikalYaynclkLtd.ti.,653 s. Tozan,M.,Ertem,A.,1998.EkolojikTarmnveÜrünlerinDünü,Bugünü. (EKOLOJK(ORGANK,BYOLOJK)TARIM,EkolojikTarmOrganizasyonuDer nei(eto)bornovazmir1998,125s.editörler:prof.dr.uygunaksoy,dr.ah metaltindl).sayfa: htm/ acisi%e2%80%a6/ icinonemi.html/ nemi.html/

23 11. Aybast-Kabata Kurultay 17 ORDULMEYVECLNDE ORGANKTARIMPOTANSYEL Prof.Dr.TuranKARADENZ 1. ORGANKTARIM Artan dünya nüfusunu beslemek amacyla yaplan tarmsal faaliyetler sonucu, doal sistemler üzerindeki basklar, her geçen gün artmtr. Bun dandolaydoadakienerjivebesinmaddesidengesinibozmadanüretime devamedebilmekiçincanlveçevredostuüretimsistemleriningelitirilme sizorunluhalegelmitir.dolaysylasonyllarda,alternatifüretimsistemle ri üzerinde youn çalmalar yaplmaktadr. Alternatif üretim sistemlerin dekiamaç;1)sentetiktabanlkimyasalilaçlarvegübrelerinyerineorganik tabanl ilaçlarn ve gübrelerin kullanlmas, 2) hastalk ve zararllara kar mukavemetinartrlmas,3)zarargörentopraklarnmünavebevb.uygula malarla korunmas, 4)üretim artnda miktar yannda kalitenin deartrl masve5)genetikkaynaklarnyerindemuhafazaedilmesidir.buamaçlar eniyikarlayanüretimsistemi,sonyllardagidereküretimalandageni leyen,organiktarmdr. Organik tarm, üretim alanlarn koruyan, biyolojik dengeyi salayan, doal dengeyi zehirli sentetik kimyasallar ile salamay düünmeyen, ta rmsalüretimdesadeceverimartndeilkaliteyideamaçlayanbirtarm salüretimsistemdir.organiktarmngeçmii19.yüzylnbalarnakadar ulamaktadr.zamaniçindeönemideimeklebirlikteorganiktarmnge litirilmesi ve yaygnlatrlmas konusundaki çabalar hep devam etmitir. Buçabalarözellikle20.yüzylnsonçeyreindensonrabüyükbirivmeka zanarak artmtr. Ülkemizde organik tarmn geliimi ithalatç firmalarn istekleridorultusundavetalebebalolarak,oldukçayavaseyiretmitir. Nitekim organik ürünlerin tarmsal üretimdeki pay ancak % 0.07 dr. An cak çiftçilerimizin bilinçlenmesi ve tarmsal alt yapmzn iyiletirilmesine ilavetendoalkaynaklarmznsürdürülebilirkullanmveinsansalnn korunmasbakmndanorganiktarmsondereceönemlidir. Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

24 Aybast-Kabata Kurultay Krsal kalknmada öncelii veya çevrenin korunmas açsndan hassas olanyörelerdeyaymçalmalargençnüfusutarmaçekebilecekbiralterna tiftir. Karadeniz Bölgesinde yaplmakta olan tarmsal üretimin büyük bir ksmorganiküretimolmasnaramensistemedahilolmadklar,kontrolve sertifikasyonatabitutulmadklariçinorganikolarakpazarlanamamaktadr lar. Bölgede ürün çeitlendirilmesi, iletmelerde bitkiselhayvansal üretim dengesinin kurulmas, monokültüre alnan alanlarn azaltlmas, tarmda kullanlmakta olan kimyasallarn düzenlenmesi ve organik veya ekolojik üretimintevikedilmesiileyöreçiftçisininksazamandakalknmassala nabilecektir. Zonguldak tangürcistansnrnakadaryeralanbölgeyidenizeparalel uzanan Bat Karadeniz, Orta Karadeniz ve Dou Karadeniz da silsileleri ikiyebölmektevebudalarnkuzeyindevegüneyindekalanbölge,ekolojik bakmdanbirbirindenönemlibirfarkllkarzetmektedir.ortavedouka radeniz bölgesinde dalarn kuzeyinde kalan bölgede, bölgenin iki ürünü olanfndkveçaytarmarlklolarakyaplmaktadr.dalarngüneyinde kalanbölge,karadeniziklimindenkarasaliklimegeçiözelliigöstermekte, vadiiçlerindemeyvecilikvesebzecilik,dahayüksekkesimlerdetarlabitki leriticariolarakyetitirilmeimkânbulmaktadr.doukaradenizdalar nn güneyinde kalan bölgede hayvanclk önemli bir düzeyde olup, geni yaylalarbuyetitiricilikkolunuzenginletirmektedir. 2. KARADENZBÖLGESNDEBTKSELÜRETMNNDURUMU KaradenizBölgesindeyaklak3milyonhektartarmsalamaçlakullan labilecekalanvardr.bualann;yaklak%7(350binhektar) sinadasalan olarak deerlendirilmekte, % 67 ( hektar) si tarla bitkileri, % 3 (104418binhektar) üsebzetarmve%18(537135binhektar) imeyvetar m yapmak amacyla kullanlmaktadr (Anonim, 2003). Bitkisel üretim ba kmndanelealndnda;karadenizbölgesindetoplam tonbit kisel üretim vardr. Bu üretimde tarla bitkileri üretiminin pay % 60 ( ton), sebze üretiminin pay % 23 ( ) ve meyve üretiminin payda%17( ) dr(tablo1).

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933)

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933) TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:119136 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:119136 TÜRKYE DETARIMSALMAKNELEME(19231933)

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

TARIM İSTATİSTİKLERİ

TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜİK TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3169 MTB:2008-0473 - 50 Adet ISBN 978-975-19-4272-2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve tüm istatistik kullanclarnn

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

TARIM ALANINDA YATIRIM FlRSATLARI. No:1

TARIM ALANINDA YATIRIM FlRSATLARI. No:1 TARIM ALANINDA YATIRIM FlRSATLARI No:1 1 Meyve ve sebze işleme tesisinin yenilenmesi "Rustami Doston"Ltd.Şti. Yeni teçhizat alnmas, ofis, labaratuvar ve yeni tesis binas inşa edilmesi, eski tesisin yenilenmesi

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral'k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil

Detaylı

KIRSAL KALKINMA NEDR?

KIRSAL KALKINMA NEDR? KIRSAL KALKINMA NEDR? Krsal kalknma ; "krsal alanda yaayan ve geçimini tarm sektöründen veya benzer krsal mesleklerden salayan birey ve topluluklarn, insanca yaam koullarna kavuturulmas için onlarda önce

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun faaliyetlerini y³r³t³rken benimsedii y netim anlay nn, þada standartlara g re dei imi ve ilerleyi inin bir belgesi niteliindedir.

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR GİRİŞ Solanaceae familyasına ait olduğu bilinen patatesin Güney Amerika`nın And Dağları nda doğal olarak yetiştiği; 16. yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS C$LT.19 SAYI.2 Aral-k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI Serin MAVRUZ ve R.

Detaylı

ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGAN ZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALI MA PROGRAMI

ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGAN ZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALI MA PROGRAMI ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGANZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALIMA PROGRAMI 1 Giri 15 Nisan 2000 tarih ve 24021 say Resmi Gazetede yaynlanarak yürürlüe giren 4562 say Organize Sanayi Bölgeleri Yasas takiben,

Detaylı

ENTEGRE HAVZA ISLAHI

ENTEGRE HAVZA ISLAHI ENTEGRE HAVZA ISLAHI EREF GRGG RGN Orman Yük. Y Müh.& M letmeci ENTEGRE HAVZA ISLAHI KAVRAMINI OLUTURAN HAVZA ENTEGRE ISLAH TANIMLARINI RDELEYELM ENTEGRE: Bir bütünü meydana getiren, bütünleyici HAVZA

Detaylı

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi 2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi BakanSunuu yi hazrlanm bir bütçe kötü yönetilebilir fakat kötü hazrlanm bir bütçe asla iyi yönetilemez. 2003 ylndan itibaren hazrladmz güçlü bütçeler

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process Yazm Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katklar TEC Contributions to the Software Testing Process Mustafa Namdar Turkcell Teknoloji Ararma & Gelitirme A.. 41470, Gebze-KOCAEL mustafa.namdar@turkcellteknoloji.com.tr

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN ARTVN L GELME PLANI TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN Artvin, 2005 ÇNDEKLER Sayfa no ÇNDEKLER...i TABLO LSTES... iii 1. TCARET...1 1.1 Giri...1 1.2

Detaylı

Samsun Tar m l Müdürlü ü Yay n d r Say 4, May s-haziran 2004. Edebiyat Kö esi... 31. ev hali... 35. t@rimnet... 36 Tüketici Kö esi...

Samsun Tar m l Müdürlü ü Yay n d r Say 4, May s-haziran 2004. Edebiyat Kö esi... 31. ev hali... 35. t@rimnet... 36 Tüketici Kö esi... Samsun Tarm l Müdürlüü Yayndr Say 4, Mays-Haziran 2004 Samsun Tarm l Müdürlüü Adna çindekiler Sayfa Sahibi Sadullah KRENC l Müdürü Yaz leri Müdürü Yener GÜNAY Çiftçi Eitim ve Yaym ube Müdürü Yayn Kurulu

Detaylı

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52)

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) K I R S A L K A L K I N M A D A K A D I N L A R Sibel DEMR Birle(mi(

Detaylı

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N AMELYATHANEDE KULLANILAN HASSAS CHAZ VE CERRAH ALETLERN YENDEN KULLANIMA HAZIRLANMASINDA MERKEZ STERZASYON ÜNTES ÇALIANLARININ SORUMLULUKLARI Firdevs TABAK*, lknur NANIR** *Acbadem Kozyata Hastanesi, Merkezi

Detaylı

Türkiye de Olu an Ta k nlar n Nedenleri ve Etkilerinin Azalt lmas Üzerine Bir Çal ma

Türkiye de Olu an Ta k nlar n Nedenleri ve Etkilerinin Azalt lmas Üzerine Bir Çal ma Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 533 - Türkiye de Oluan Taknlarn Nedenleri ve Etkilerinin Azaltlmas Üzerine Bir Çalma Doç,Dr. Necati Gülbahar Geliim Üniversitesi,Mühendislik ve Mimarlk

Detaylı

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER STRATEJK AMAÇ 1 Tarihi, do#al ve kültürel varl)klar)m)z) korumak, gelecek ku/aklara aktarmak ve evrensel kültüre katk)da bulunmak. Sorumlu

Detaylı

Eti de TPM ve Kazandrdklar ET RKETLER GRUBU ET RKETLER GRUBU Bisküvi, Kek ve Çikolata alannda 315 çeit ürün 5 ayr üretim tesisi 200.000 ton/yl üretim Toplam 580 milyon USD yllk sat cirosu 190.000 sat noktas

Detaylı

FEN ÝÞLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YOL YAPIM UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Fen leri Dairesi Ba kanl

FEN ÝÞLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YOL YAPIM UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Fen leri Dairesi Ba kanl FenleriDairesiBakanl FEN ÝÞLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YOLYAPIMUBEMÜDÜRLÜÜI Yetki,GörevveSorumluluklar Fen leri Dairesi Bakanl tarafndan yürütülecek yol çalmalarna ait yllkprogramlarnbelirlenmesivestratejikplançalmalarnaesasolacak

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI ORMANCILIK SEKTÖR RAPORU (TASLAK)

ARTVN L GELME PLANI ORMANCILIK SEKTÖR RAPORU (TASLAK) ARTVN L GELME PLANI ORMANCILIK SEKTÖR RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Sinan GÜNER Doç. Dr. Aydn TÜFEKÇO"LU Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Yrd. Doç. Dr.Habip ERO"LU ARTVN 2005 II Raporun hazrlanmasna katk salayanlar

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM. Özet

THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM. Özet THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM Sinan T. ERDOAN naat Müh. Bölümü Teksas-Austin Üniversitesi, ABD Turhan Y. ERDOAN naat Müh. Bölümü ODTÜ, Ankara Özet T.A. Edison,

Detaylı

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR ÖZET Mustafa Terin 1 brahim Yldrm 1 Ülkelerin ekonomik kalknmasnda yatrmlar büyük önem tamaktadr. Sermaye birikiminin yetersiz

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK)

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) TRYAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) Triyaj hasta ya da yaraln, tedavi ve bakm gereksinimlerini karlamak amacyla, sak bakm kurumlarndaki kaynaklarn doru yerde ve doru zamanda kullanlmas salayan sflandrma sistemidir.

Detaylı

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl b) Üçünün de ayn renkte olma 1 Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma olasl" c) Üçünün de farkl renkte olma olasl" d) 1.

Detaylı

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I

T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLII STRATEJK PLANI (Taslak) (2010-2014) OCAK 2009 1 TARHÇE Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl (ETKB), 4951 say Kanunun verdii yetkiye dayanlarak 25.12.1963 tarih ve 4-400

Detaylı

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI YENLENEBLR ENERJ KAYNAKLARI MALYET ANALZ VE SÜRDÜRÜLEBLR YEK UYGULAMALARI Ömer Faruk ERTURUL omerfarukertugrul@gmail.com TEA 16. letim Tesis ve letme Grup Müdürlüü, Batraman Yolu Üzeri 2. km. 72070, Batman

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI TARIM İlçe Adı Toplam Alan(dekar) TARIM ALANLARININ DAĞILIMI 2014 Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin

Detaylı

TARIM PARK VE BAHÇELERDEN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI

TARIM PARK VE BAHÇELERDEN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI Tarm,ParkveBahçelerdenSorumluDaireBakanl TARIM PARK VE BAHÇELERDEN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI YELALANBAKIMUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Yeilalanlarnbakmveonarmnnyaplmasnsalamak,bakmalanlarylailgili

Detaylı

Atila ERTEM ETO Yönetim Kurulu Bașkanı

Atila ERTEM ETO Yönetim Kurulu Bașkanı NİÇİN N ORGANİK ÜRÜN (GIDA) TÜKETMELİYİZ? Atila ERTEM ETO Yönetim Kurulu Bașkanı Organik Tarım Nedir? Organik tarım, yüksek girdi kullanımına dayalı endüstriyel tarımın insan sağlığı, ekonomi ve çevre

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü YazleriveKararlarDairesiBakanl YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZILERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Valilik yazmalarn hazrlamak, onay, teslim ilemlerini gerçekletirmek. çileribakanlgenelveözelteftiraporlarnteslimalmak,

Detaylı

Gümüşhane Kelkit ilçesinde Doğu Keredeniz 1. Organik Tarım Kongresi başladı.

Gümüşhane Kelkit ilçesinde Doğu Keredeniz 1. Organik Tarım Kongresi başladı. DOĞU KARADENİZ 1. ORGANİK TARIM KONGRESİ BAŞLADI. Gümüşhane Kelkit ilçesinde Doğu Keredeniz 1. Organik Tarım Kongresi başladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümüşhane Valiliği, Aydın Doğan Vakfı,

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKYE DE ENERJ TARIMI ENERGY AGRICULTURE (ENAGRI) IN THE WORLD AND IN TURKEY

DÜNYADA VE TÜRKYE DE ENERJ TARIMI ENERGY AGRICULTURE (ENAGRI) IN THE WORLD AND IN TURKEY DÜNYADA VE TÜRKYE DE ENERJ TARIMI Özet Doç. Dr. Müslüme Narin 1 Dünya ekonomisindeki hzl büyüme, enerji talebinde de çok büyük artlara yol açmtr. Ancak mevcut petrol, kömür ve do al gaz gibi fosil yakt

Detaylı

UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken!

UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S!* BASIN B!LD!R!S! * UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken! Dikkat Dikkat: Okullar Aç"l"yor!! 2012-2013!E"itim!Ö"retim!y#l#!17!Eylül!2012 de,!ilkokula!yeni!ba$layan!ö"renciler!ise!10!eylül!2012

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ KTSAT ANABLM DALI DJTAL BÖLÜNME OLGUSU VE TÜRKYE ÜZERNE BR UYGULAMA. Cengiz AYTUN YÜKSEK LSANS TEZ

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ KTSAT ANABLM DALI DJTAL BÖLÜNME OLGUSU VE TÜRKYE ÜZERNE BR UYGULAMA. Cengiz AYTUN YÜKSEK LSANS TEZ T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ KTSAT ANABLM DALI DJTAL BÖLÜNME OLGUSU VE TÜRKYE ÜZERNE BR UYGULAMA Cengiz AYTUN YÜKSEK LSANS TEZ ADANA - 2005 T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİMDE GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÜRÜNLERİ İLE BİYOGÜVENLİK

BİTKİSEL ÜRETİMDE GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÜRÜNLERİ İLE BİYOGÜVENLİK Yayın No: 2914 BİTKİSEL ÜRETİMDE GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÜRÜNLERİ İLE BİYOGÜVENLİK Uzmanlık Tezi Funda YILMAZ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kasım 2014 ISBN 978-605-9041-15-7

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

rmalar Yerel Etik Kurulu Prof. Dr. Yeim Tunçok

rmalar Yerel Etik Kurulu Prof. Dr. Yeim Tunçok Dokuz Eylül Üniversitesi TpT Fakültesi laç Aratrmalar rmalar Yerel Etik Kurulu Prof. Dr. Yeim Tunçok Etik, bakalar bakmad zaman ne yaptnzdr. Bilimle paralel gitmelidir. Vural Özdemir, 19. Ulusal Farmakoloji

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI SORU 1: 6 yl vade ile yllk %14 basit faiz oran üzerinden bir borç alnmtr. 3. yldaki faiz oranna e$de%er olan efektif iskonto oran a$a%dakilerden

Detaylı

TÜRK GIDA SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABETÇLK DÜZEYNN ANALZ

TÜRK GIDA SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABETÇLK DÜZEYNN ANALZ TÜRK GIDA SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABETÇLK DÜZEYNN ANALZ Yrd.Doç.Dr.Melih BULU *. Hakk ERASLAN * Doç.Dr.Mehmet BARCA ** ÖZET Günümüzün en önemli sosyo-ekonomik etkenine sahip olan endüstrilerden birisi

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI MDR? Agrievolution (Global Alliance for Agriculture Equipment Manufacturing Associations Tarm Makineleri malatç Birlikleri Küresel ttifak); ABD, Hindistan, Brezilya, Türkiye,

Detaylı

İl Müdürlüğü: Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının İllerdeki Müdürlüğünü,

İl Müdürlüğü: Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının İllerdeki Müdürlüğünü, KENEVİR EKİMİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığından: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 21/10/1990 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 20672 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

Detaylı

70'LERIN SAVASI. Adres. : 1/3

70'LERIN SAVASI. Adres. :  1/3 Portal Adres 70'LERIN SAVASI : www.habercorlu.com İçeriği : Kent/Yaşam Tarih : 03.10.2014 : http://www.habercorlu.com/spor/70lerin-savasi-h217623.html 1/3 70'LERIN SAVASI 2/3 70'LERIN SAVASI 3/3 Portal

Detaylı

ORTAYA ÇIKI I, GEL ME SEYR VE BÖLGEYE ETK LER BAKIMINDAN GÜNEYDO U ANADOLU PROJES (GAP)

ORTAYA ÇIKI I, GEL ME SEYR VE BÖLGEYE ETK LER BAKIMINDAN GÜNEYDO U ANADOLU PROJES (GAP) ORTAYA ÇIKII, GELME SEYR VE BÖLGEYE ETKLER BAKIMINDAN GÜNEYDOU ANADOLU PROJES (GAP) Yrd. Doç. Dr. Sedat Benek Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Özet Bu çalmann amac, Güneydou Anadolu Bölgesi nin

Detaylı

SUNU. Krsal Çevre ve Ormanclk Sorunlar Aratrma Dernei Yönetim Kurulu

SUNU. Krsal Çevre ve Ormanclk Sorunlar Aratrma Dernei Yönetim Kurulu SUNU Derneimizin, Birlemi Milletler Kalknma Program (UNDP/GEF) tarafndan desteklenen Bitki Gen Kaynaklarnn Yerinde Korunmasna Yöre Halknn Katlmnn Salanmas Projesi (Gevne Vadisi Örnei) kapsamnda, vadi içinde

Detaylı

8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU

8. MÜKEMMELL!! ARAYI& SEMPOZYUMU 8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU Salkta Kalite Uygulamalar 16:30 18:00!zmir ÖZLEM YILDIRIM Vehbi Koç Vakf Salk Kurulu8lar Sürekli Kalite Geli8tirme Müdürü Ö. Yldrm, D. V. Yiit, Ö. Ouz 1 KAPSAM Vehbi Koç

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 2 2. KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM

Detaylı

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012)

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012) T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012) Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 3 2. KUZEY DOĞU ANADOLU

Detaylı

STANBUL TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ TÜRKYE DE HDROELEKTRK POTANSYELN DEERLENDRLMESNDE YEN FNANS MODELLER: HEDEFLER, BEKLENTLER VE SONUÇLAR

STANBUL TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ TÜRKYE DE HDROELEKTRK POTANSYELN DEERLENDRLMESNDE YEN FNANS MODELLER: HEDEFLER, BEKLENTLER VE SONUÇLAR STANBUL TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ TÜRKYE DE HDROELEKTRK POTANSYELN DEERLENDRLMESNDE YEN FNANS MODELLER: HEDEFLER, BEKLENTLER VE SONUÇLAR YÜKSEK LSANS TEZ naat. Müh. Can $AHBAZ (501041519) Tezin

Detaylı

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi 1. Etkinliğe hangi kurumu temsilen katıldınız? Sivil toplum kuruluşu 75,0% 9 Bireysel 8,3% 1 Şirket 16,7% 2 Üniversite 0,0% 0 Sosyal Girişim 0,0%

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

HAYVAN DENEYLER ETK KURULU

HAYVAN DENEYLER ETK KURULU HAYVAN DENEYLER ETK KURULU Dr. Mustafa Olguner Hayvan Deneyleri Etik Kurulu Ba!kan kan" Deney hayvanlar"n"n n kullan"m m nedenleri laç,, aa,, gdag ve kullanm gerekli dier maddelerin gelitirme, etkinlik

Detaylı