BULANIK VARDİYA ÇİZELGELEME PROBLEMLERİ İÇİN TAMSAYILI PROGRAMLAMA MODELİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BULANIK VARDİYA ÇİZELGELEME PROBLEMLERİ İÇİN TAMSAYILI PROGRAMLAMA MODELİ"

Transkript

1 22 Eryes Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Sayı: 3, Oak-Haran 28, ss BULNIK VRDİY ÇİZELGELEME PROBLEMLERİ İÇİN TMSYILI PROGRMLM MODELİ ÖZ Banu SUNGUR * Gerçek hayatta karşılaşılan ek çok roblemde karar arametreler, eksk ya da elde edlememş blgler neden le kesn olarak blnemeyeblr. Bu tür roblemler çöeblmek çn de bulanık matematksel rogramlama modellerne htyaç duyulur. Vardya çelgeleme roblemlernde de htyaç duyulan şgüü sayılarının her aman kesn olarak blnmes mümkün olmayablr. Bu çalışmada da böyle roblemler çöeblmek çn ykn n (996) vardya çelgeleme modeln bulanıklaştırdık. Bulanık model br örnek roblem üernde uyguladık ve elde ettğm çöümü yorumladık. nahtar Kelmeler: Vardya Çelgeleme, Bulanık Tamsayılı Programlama INTEGER PROGRMMING MODEL FOR FUZZY SHIFT SCHEDULING PROBLEMS BSTRCT In real world, there are many roblems, n whh many deson arameters are fuy beause of nomlete or non obtanable nformaton. Fuy mathematal rogrammng models have been neessary to solve these knds of roblems. lso n shft shedulng roblems, needs for workfore numbers have not been known as rs. In ths aer we have made ykn s (996) shft shedulng model fuy to solve these roblems. We have aled ths fuy model on a samle and ommented on the soluton obtaned. Key Words: Shft Shedulng, Fuy Integer Programmng * rş. Gör. Dr., Eryes Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü Makalenn gelş tarh: ralık 27, kabul tarh: Nsan 28 GİRİŞ Matematksel rogramlama modellernde kısıtlara bağlı olarak amaç fonksyonunu en yleyen çöümler aranır. Çöüm aranan roblemlerde baı katsayılar kesn olarak blnmyor se o aman roblem çn kurulan model de bulanık br matematksel rogramlama model olur. Matematksel rogramlama bulanık küme teorsnn yaygın olarak kullanıldığı alanlardan brdr. Bulanık matematksel rogramlama kısıtlarda ve amaç fonksyonunda esneklğe n vererek bulanık ortamda karar vermeye yardımı olmaktadır. Bulanık ortamda karar verme kavramını lk defa Bellman ve Zadeh (97) önermştr. Matematksel rogramlama roblemlernde bulanıklık da Tanaka ve dğerler (974) tarafından çalışılmıştır. Verdagay (982), Zmmermann (985), Slownsk (986), Leung (988), Delgado vd. (989), Luhandula (25), Ekel vd (26), Mahaatra ve Roy (26) vb. bulanık matematksel rogramlama modeller üernde çalışmışlardır. Gerçek hayatta karşılaşılan roblemlern verler ve arametreler genellkle kesn olarak blneme. Bu nedenle, lteratürde bulanık matematksel rogramlama modellernn ratk roblemlere uygulandığı çalışmalar hıla artmaktadır. Örneğn, Katagr ve Ish (2) envanter, Masatosh vd. (2) ürün ve şgüü atama, Wang ve Lang (24) üretm lanlaması, Beskese vd. (24) esnek üretm sstemler, Islam ve Roy (26) ulaştırma roblemler, Chen (26) makna tamr bakımı, Mula vd. (26) maleme htyaç lanlaması, Hernandes vd. (27) şebeke anal, Guta vd. (28) ortföy seçm konularında bulanık matematksel modeller çalışmışlardır. Bu çalışmada da, şgüü çelgeleme konusunda bulanık matematksel model çalışılaaktır. İşgüü htyaçlarının kesn olarak blnmedğ vardya çelgeleme roblemlern çöeblmek çn mevut br vardya çelgeleme model sağ taraf sabtler bulanık olan br model halne getrleektr. Vardya çelgeleme roblemler lteratürde çok lg görmüştür. Vardya çelgeleme konusundak tamsayılı matematksel modellerden lk 954 yılında George Dantg tarafından, kns de 979 yılında Elbrdge Keth tarafından gelştrlmştr. kademk lteratürde vardya çelgeleme konusunda Dantg tarafından gelştrlen model, tar çalışmalarda se Keth tarafından gelştrlen model daha fala lg görmüştür (Thomson, 999:88). Behtold ve Jaobs (99), ykn (996), Thomson (996), vb. vardya çelgelemes yamak üere tam sayılı matematksel modeller gelştrmşlerdr. Bu çalışmada bulanıklaştırılaak olan model ykn n (996) çalışmasındak vardya çelgeleme modeldr.

2 Bulanık Vardya Çelgeleme Problemler İçn Tamsayılı Programlama Model Eryes Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Sayı: 3, Oak-Haran 28, ss Çalışmanın br numaralı başlığında sağ taraf sabtler bulanık olan matematksel modeller konusunda teork br çerçeve çldkten sonra k numaralı başlıkta ykn model verleektr. Üç numaralı başlıkta bu model bulanıklaştırılaak ve bulanık model le de ykn tarafından aynı çalışmada sunulmuş vardya çelgeleme roblem htyaç duyulan şgüü sayıları bulanıklaştırılarak çöüleek ve çöüm sonuçları değerlendrleektr. I. TEORİK ÇERÇEVE Br bulanık matematksel rogramlama modelnn en genel formülasyonu, a,d ve bulanık olmak üere aşağıdak gbdr: ma n a ~ n ~ ~ d,,m Burada, amaç fonksyonunun kar katsayısı, d mevut kıt kaynak mktarı ve a teknk katsayıdır. Bu grdler (,d,a ) eksk ya da elde edlememş blgler nedenyle genellkle bulanıktır. Bu bulanık sayıların formüle edleblmes çn de üyelk fonksyonları ( µ (X ) ) kullanılır. Bulanık modelde amaç fonksyonu, sol taraf katsayıları ve sağ taraf sabtler hes br arada bulanık olableeğ gb tek tek de bulanık olablrler. B bu çalışmada sadee sağ taraf sabtler bulanık olan br roblem neleyeeğ. Br matematksel rogramlama modelnde sol taraf katsayıları kesn sayılarken sağ taraf sabtler kesn olarak blnemyorsa bu model sağ tarafı bulanık matematksel rogramlama model olarak adlandırılır. Kısıtları küçük eşt bçmnde ve sağ taraf sabtler bulanık olan br maksmasyon model düşünelm: ma n a n ~ d,,m H.J. Zmmermann sağ tarafları bulanık matematksel rogramlama modellern çömek üere kısıtların üyelk fonksyonunu µ şöyle tanımlamıştır (Zmmermann,985:32): µ α µ ( ) ( ) < d ( ) d d d +,,m+ ( ) ( ) > d + Bu üyelk fonksyonunun nasıl elde edldğ şekl de görülmektedr. Şekl : Mnmasyon Şeklndek Bulanık Kısıtın Üyelk Fonksyonu B D C E F () d () d + B BD C CF α d ( ) d α Kısıtların üyelk fonksyonunun değer, eğer kısıtın sol tarafı bulanıklık ayı ( ) da eklenmş olan sağ taraf sabtnden büyükse sıfır, sağ taraf sabtnden küçükse de brdr. Üyelk fonksyonu değernn, [ d, d + ] aralığında da doğrusal olarak arttığı varsayılmaktadır

3 Bulanık Vardya Çelgeleme Problemler İçn Tamsayılı Programlama Model Eryes Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Sayı: 3, Oak-Haran 28, ss maç fonksyonunun üyelk fonksyonu µ ( ) µ da şöyledr: > ( ) < Bu üyelk fonksyonunun nasıl elde edldğ şekl 2 de görülmektedr. Şekl 2: Maksmasyon Şeklndek maç Fonksyonunun Üyelk Fonksyonu µ α E B F B CF CE α α, kısıtlarının sağ taraf sabtler kesn olan modeln en y çöümüdür. de sağ taraf sabtlerne bulanıklık ayları eklenmş olan modeln en y çöümüdür. maç fonksyonunun üyelk fonksyonunun değer, eğer amaç fonksyonunun değer den küçükse sıfır, dan büyükse de brdr. Üyelk fonksyonu değernn [, ] aralığında da doğrusal olarak arttığı varsayılmaktadır. F () C C () Son olarak, yen br değşken ( α ) eklenerek ve yukarıdak üyelk fonksyonları kullanılarak model aşağıdak gb yaılmaktadır: ma α α α α ( ) ( ),..., m +. d Yukarıda anlatılan blgler ışığında br vardya çelgeleme model üernde, şgüü htyaçlarının kesn olarak blnemedğ roblemler çömek üere, tadlatlar yaılaaktır. Model sağ taraf sabtler bulanık olan br matematksel model halne getrleektr. Gerçek hayatta şgüü htyaçlarının kesn olarak blnemedğ çok farklı durumlar ortaya çıkablmektedr. Bu çalışmada da amaç, şgüü htyaının kesn olarak blnmesnn mümkün olmadığı durumlarda mevut bulanık vardya çelgeleme roblemne çöüm bulablmektr. II. ÖNERİLECEK BULNIK MODELİN TEMELİNİ OLUŞTURN MTEMETİKSEL MODEL ykn (996), otmal vardya çelgelemes yamak çn tam sayılı matematksel br model gelştrmştr. Modelde şgüü hem vardyalara hem de öneden belrlenmş mola enereler çnde yarım saatlk yemek molasına ve kşer tane 5 er dakkalık dnlenme molalarına atanmaktadır. Bu atamalar yaılırken de amaç tolam şgüü malyetnn mnme edlmesdr. Modeln Parametreler: C. vardyada çalışan şgüünün brm malyet vardya sayısı,2,,m, eğer n vardya n eryotta çalışıyorsa, aks halde eryot sayısı,2, n

4 Bulanık Vardya Çelgeleme Problemler İçn Tamsayılı Programlama Model Eryes Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Sayı: 3, Oak-Haran 28, ss D eryot de htyaç duyulan şgüü sayısı T,TL,T2 Brn dnlenme molası, yemek molası ve kn dnlenme molaları çn ayrılan mola enereler çndek mola başlama amanı olan. eryot çn vardya kümeler. B,BL,B2. vardyada çalışan şgüünün brn dnlenme molasına, yemek molasına ve kn dnlenme molasına başlamaları muhtemel olan lanlama eryotlarının kümes. Modeln Değşkenler: X. vardyada çalışmak üere atanmış şgüü sayısı U. vardyaya atanan ve brn dnlenme molasını. eryotta veren şgüü sayısı W. vardyaya atanan ve yemek molasını. eryotta veren şgüü sayısı V. vardyaya atanan ve kn dnlenme molasını. eryotta veren şgüü sayısı () Model: Mnme Z Subet to m X C X U ( ) T TL ( ) TL T 2 W X,,m (2) U B W BL X,,m (3) X V,,m (4) B 2 X, U, W, V ve tamsayı W V D,,n Brn kısıtlayıılar kümes. eryoda atanı da brn dnlenme molasını verenler, yemek molasını verenler ve kn dnlenme molasını verenler çıkarıldıktan sonra. eryoda atanan şgüü sayısının o eryotta htyaç duyulan şgüü sayısına eşt ya da daha fala olmasını garantlemektedr. İkn, üçünü ve dördünü kısıtlayıı kümeler. vardyaya atanan şgüü sayısını, o vardyada brn dnlenme molasını, yemek molasını, kn dnlenme molasını veren şgüü sayısına eştler. Dolayısıyla, vardyaya atanan her şgüünün bütün molalarını vermes garantlenr. III. BULNIK VRDİY ÇİZELGELEME MODELİ Bu bölümde sunulaak olan bulanık tamsayılı vardya çelgeleme model II numaralı başlıkta verlen modeln bulanıklaştırılması le elde edleektr.. YKİN MODELİ NİN BULNIKLŞTIRILMSI ykn Model ndek kısıt () n sağ tarafı bulanıklaştırılaaktır. Dğer kısıtlar (2,3,4) aynı kalaaktır. m X U W W V > D ( ) T TL ( ) TL T 2 (),,n Bulanıklaştıraağımı model kısıtları şeklnde olan br mnmasyon model olduğundan, H.J. Zmmermann ın sağ tarafları bulanık matematksel rogramlama modellern çömek çn belrledğ üyelk fonksyonunu µ, bu modele uyarlayaağı. µ şöyle yaıyoru: şeklnde olan kısıtlayıılar çn üyelk fonksyonunu µ ( ) ( ) > d d ( ) d d ( ) < d Bu üyelk fonksyonunun nasıl elde edldğ şekl 3 te gösterlmştr. Modelde amaç fonksyonu tolam şgüü malyetn mnme etmektedr.

5 Bulanık Vardya Çelgeleme Problemler İçn Tamsayılı Programlama Model Eryes Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Sayı: 3, Oak-Haran 28, ss Şekl 3: Maksmasyon Şeklndek Bulanık Kısıtın Üyelk Fonksyonu µ Şekl 4: Mnmasyon Şeklndek maç Fonksyonunun Üyelk Fonksyonu µ F α B α B D F CF α B CE d d α Mnmasyon şeklnde olan amaç fonksyonu çn de üyelk fonksyonu µ şöyle yaılmaktadır: ( ) µ ( ) < E d - ( ) > Bu üyelk fonksyonunun nasıl elde edldğ şekl 4 te gösterlmştr. d C () B BD C CF α α Yukarıdak üyelk fonksyonlarını kullanarak bulanık model yaaağı. ma α α ( C X ) m D ( X U W W V ) T ( ) TL ( ) TL T 2 α () X,,m (2) U B C E F () X W,,m (3) BL X V,,m (4) B 2 X, U, W, V ve tamsayı

6 Bulanık Vardya Çelgeleme Problemler İçn Tamsayılı Programlama Model Eryes Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Sayı: 3, Oak-Haran 28, ss B. ÖRNEK PROBLEM ykn (996), modeln k vardyalı, (,2), örnek br roblem üernde anlatmıştır. Bu roblem saat baında htyaç duyulan şgüü sayıları bulanıklaştırılarak aşağıda tarf edleektr. Örnek Problem: İşletmede, çalışma süreler 9 ar saat olan k vardya {,2} bulunuyor. Çalışanlar yarım saatlk br yemek molası ve 5 er dakkalık k dnlenme molası veryor. Dolayısıyla her br vardya çn 8 er saatlk çalışma süres kalıyor. Brn vardya saat 7: da, kn vardya saat 9: da başlıyor. İşletme saat 7. dan 8: a kadar hmet veryor. Br çalışma gününde 44 tane 5 er dakkalık aman aralığı bulunuyor (,2,,44). Yemek molasının deal başlama amanının çalışma süresnn tam ortasında olduğu varsayılıyor. Bu deal başlama amanı da dört çalışma saatnden sonra yer alıyor. İdeal dnlenme molaları başlama amanı da, yemek önes ve sonrası olan 4 er saatlk çalışma aman aralıklarının tam ortasında bulunuyor. Brn dnlenme molasının deal başlama amanı vardyanın başlamasından k saat sonra oluyor. İkn dnlenme molasının deal amanı da yemek molasının btmesnden k saat sonra başlıyor. Bütün mola enerelernn deal başlama amanlarından yarım saat öne başladığı varsayılıyor. Böylee, brn vardya çn lk 5 dakkalık dnlenme mola eneres 8.3 dan. a kadar sürüyor. Brn vardya çn yemek molası eneres,.45 ten 2 5 e kadar devam edyor. Brn vardya çn kn 5 dakkalık dnlenme mola eneres se 3.5 ten 4.45 e kadar oluyor. İkn vardya çn se lk 5 dakkalık dnlenme mola eneres.3 dan 2. a kadar, yemek molası eneres, 2.45 ten 4 5 e kadar ve kn 5 dakkalık dnlenme mola eneres se 5.5 ten 6.45 e kadar sürüyor. Bu durumda, her k vardya çn de br çalışan çn beş farklı yemek molası amanı sö konusu oluyor. Brn vardya çn bu alternatfler,.45-.5,.-.3,.5-.45,.3-2. ve aman aralıklarında yer alıyor. Brn vardyanın br çalışanı yemek molasına eryot t 6,7,8,9,2 de başlayablyor. İkn vardyanın br çalışanı se yemek molasına eryot t 24, 25, 26, 27, 28 de başlayablyor. İkn vardya çalışanları çn yemek molası alternatfler de, ,3.-3.3, , ve olmak üere beş tane oluyor. Brn vardyaya atanan br çalışan brn dnlenme molasını eryot t7,8,9,,,2 de vereblyor. Bu eryotların temsl ettkler aman aralıkları se, , , ve saatler oluyor. İkn vardyaya atanan br çalışan se brn dnlenme molasını eryot t 5,6,7,8,9,2 de vereblyor. Bu eryotların temsl ettkler aman aralıkları da.3-.45,.45-.,.-.5,.5-.3, ve saatlernde bulunuyor. Brn vardyaya atanan br çalışan kn dnlenme molasını eryot t 26,27,28,29,3,3 de vereblyor. Bu eryotların temsl ettkler aman aralıkları, , , , , ve saatlernde yer alıyor. İkn vardyaya atanan br çalışan se kn dnlenme molasını eryot t 34, 35, 36, 37, 38, 39 da vereblyor. Bu eryotların temsl ettkler aman aralıkları da , , , , ve saatler oluyor. İşletmenn saatler tbaryle htyaç duyduğu şgüü sayısı da kesn olarak blnemedğnden aşağıdak gb k sayı aralığında verleblyor. Saat İhtyaç Duyulan İşgüü Sayısı İstenen: Problemde anlatılan, htyaç duyduğu şgüü sayıları bulanık, organasyon çn vardya çelgelemesnn yaılması stenyor. C. ÖRNEK PROBLEM İÇİN BULNIK MODELİN KURULMSI Bulanık modeln tek bulanık kısıtlayıılar kümes olan () den 7. eryot çn yaılan tek br kısıtlayıı örnek olsun dye verleektr. Dğer eryotlar çn de aynı şablon uygulanaaktır. Bu kısıtlayııyı çn, d 7 2 ve 5 blgsn kullanarak üyelk fonksyonunu aşağıdak şeklde yaıyoru: µ 7 ( ) 7 > ( ) ( ) < 5

7 Bulanık Vardya Çelgeleme Problemler İçn Tamsayılı Programlama Model Eryes Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Sayı: 3, Oak-Haran 28, ss Model, htyaç duyulan ersonel sayıları üst sınırdaymış gb çöüldüğünde amaç fonksyonu değer 38 ( 38) çıkmıştır. Model, ersonel sayılarını beşer sayı düşürerek alt sınırda çödüğümüde se amaç fonksyonu değer aşağıda da görüldüğü gb 27 ( 27) çıkmıştır. maç Fonksyonunun Değer ) 38. Değşken Değer X 2. X 2 8. maç Fonksyonunun Değer ) 27. Değşken Değer X 5. X 2 2. Bu verler ışığında amaç fonksyonunun üyelk fonksyonunu se şu şeklde yaıyoru: µ ( ) < 27 ( ) ( ) 38 > 38 Bulanık modeln kısıtlayıılar kümes () n 7. eryot çn yaılımı le amaç fonksyonunun yaılımı aşağıdadır. Bulanık modeln tamamı se ektedr. α ma α 2 X X α + X 2 U 27 W6 W7 + X 2 27 Model aşağıdak gb düenlyoru: ma α X + X 2 U 27 W6 W7 5α 5 X + X 2 + α 38 5 D. ÖRNEK PROBLEM İÇİN KURULN BULNIK MODEL İN ÇÖZÜMÜ VE ÇÖZÜMÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Örnek roblemde bütün saatler çn htyaç duyulan şgüü sayısı kesn sayılar le bulanıklık ayı olan beş eksğ arasında değşeblmektedr. Bulanık model bu verler kullanılarak Lndo aket rogramı le çöülmüştür. Çöüm aşağıdadır: Modeln Çöümü: maç Fonksyonunun Değer: ).4 Değşken Değer α.4 X 7. X2 5. Model htyaç duyulan şgüü sayıları, üst sevyedeyken çöüldüğünde tolam şgüü sayısı 38, alt sevyedeyken çöüldüğünde se 27 çıkmıştır. 38 şgüü le şletmenn, tale kaçırma htmal olmayaakken fala şgüü malyet sö konusu olaaktır. İşletmenn şgüü sayısı 27 ken se şgüü sayısının a olması neden le şgüü malyet düşük olaakken bu defada tale kaçırmaları olableektr. Modeln, htyaç duyulan şgüü sayılarının bulanıklaştırılmasıyla çöümünde se vardyalara atanaak tolam şgüü sayısı 32 çıkmıştır. Ortada br çöüm elde edlmştr. İşletmede 32 şgüünün vardyalara atanması durumunda 38 şgüü le çalışmaya kıyasla daha a sayıda şgüü le çalışılaağından şgüü malyetler daha düşük olaaktır, 27 ş güü le çalışmaya kıyasla da daha çok şgüü le çalışılaağından daha fala tale karşılanableektr. SONUÇ Bu çalışmada ykn n (996) vardya çelgeleme model bulanıklaştırılmıştır. Gerçek hayatta ek çok roblemde olduğu gb vardya çelgeleme roblemlernde de verlern kesn olarak blnemeyeeğ durumların olableeğ düşünüldüğünden, bulanık model ykn n çalışmasında tarf ettğ roblem üernde, htyaç duyulan şgüü sayıları bulanıklaştırılarak uygulanmıştır. Kurulan bulanık model çöülmüş ve elde edlen sonuçlar değerlendrlmştr. yrıa, roblemn verler kesnken elde edlmş çöümlerle bulanıkken elde edlmş çöümler karşılaştırılarak yorum yaılmıştır. Geleekte de vardya çelgeleme konusunda bulanık yaklaşım kullanılarak yen modeller kurulableeğ düşünülmektedr.

8 Bulanık Vardya Çelgeleme Problemler İçn Tamsayılı Programlama Model Eryes Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Sayı: 3, Oak-Haran 28, ss Ek: Örnek Vardya Çelgeleme Problem İçn Kurulan Bulanık Model mn + 2 st -u 67-5α >5 -u 8-5α > u 9-5α > u -5α > u -5α > u 2-5α >5 -u 25-5α > w 6 -u 26-5α > w 6 -w 7 -u 27-5α > w 7 -w 8 -u 28-5α > w 8 -w 9 -u 29-5α > w 9 -w 2 -u 22-5α > w 2-5α > w 224-5α > w 224 -w 225-5α > + 2 -w 225 -w 226 -v 26-5α > + 2 -w 226 -w 227 -v 27-5α > + 2 -w 227 -w 228 -v 28-5α > + 2 -w 228 -v 29-5α > + 2 -v 3-5α > + 2 -v 3-5α > + 2 -v 234-5α > + 2 -v 235-5α > + 2 -v 236-5α > 2 -v 237-5α > 2 -v 238-5α > 2 -v 239-5α > -u 7 -u 8 -u 9 -u -u -u 2 -w 6 -w 7 -w 8 -w 9 -w 2 -v 26 -v 27 -v 28 -v 29 -v 3 -v 3 2 -u 25 -u 26 -u 27 -u 28 -u 29 -u w 224 -w 225 -w 226 -w 227 -w v 234 -v 235 -v 236 -v 237 -v 238 -v 239 KYNKÇ YKİN, Turgut; (996), Otmal Shft Shedulng wth Multle Break Wndows, Management Sene, 42(4), ss BECHTOLD, Stehen.E. ve Larry.W. JCOBS; (99), Imlt Modelng of Fleble Break ssgnments n Otmal Shft Shedulng, Management Sene, 36(), ss BELLMN, Rhard E. ve Lotf.ZDEH; (97), Deson-Makng n Fuy Envroment, Management Sene, 7(4), ss. B BESKESE, hmet; Ceng KHRMN ve Zahr IRN; (24), Quantfaton Of Fleblty In dvaned Manufaturng Systems Usng Fuy Conet, Int. J. Produton Eonoms, 89, ss CHEN, Shh-Pn; (26), Mathematal Programmng roah To The Mahne Interferene Problem Wth Fuy Parameters led Mathemats nd Comutaton, 74, ss DNTZİG, GeorgeB.; (954), Comment On Ede s Traff Delays t Tool Booths Oeratons Researh, 2(3), ss DELGDO, Mguel; Jose Lus VERDEGY ve Mara maro VIL; (989), General Model For Fuy Lnear Programmng, Fuy Sets and Systems, 29, ss EKEL, P Ya; M.R. SILV; F. SCHUFFNER NETO ve R.M. PLHRES; (26), Fuy Preferene Modelng and Its laton to Multobetve Deson Makng, Comuter and Mathemats wth latons, 52, ss GUPT, Panka; Mukesh Kumar MEHLWT ve nand SXEN; (28), sset Portfolo Otmaton Usng Fuy Mathematal Programmng, Informaton Senes, 78, ss ISLM, Sahdul ve Taan Kumar ROY; (26), New Fuy Mult- Obetve Programmng : Entroy Based Geometr Programmng nd Its laton Of Transortaton Problems, Euroean Journal of Oeratonal Researh, 73, ss KTGIRI, Hdek ve Hroak ISHII; (2), Some Inventory Problems Wth Fuy Shortage Cost, Fuy Sets nd Systems,, ss KEITH, Elbrdge G.; (979), Oerator Shedulng, IIE Transatons, (), ss LEUNG, Yee; (988), Interregonal Equlbrum and Fuy Lnear Programmng, Envronment and Plannng, , ss

9 Bulanık Vardya Çelgeleme Problemler İçn Tamsayılı Programlama Model 227 LUHNDJUL, M.K.; (26), Fuy Stohast Lnear Programmng: Survey and Future Researh Dretons, Euroean Journal of Oeratonal Researh, 74, ss MHPTR, G.S. ve T.K. ROY; (26), Fuy Mult-Obetve Mathematal Programmng On Relablty Otmaton Model, led Mathemats and Comutaton, 74, ss MUL, J.; R. POLER ve J.P. GRCI; (26), MRP Wth Fleble Constrants: Fuy Mathematal Programmng roah, Fuy Sets nd Systems, 57, ss SKW, Masatosh; Ihro NISHIZKI ve Yosho VEMUR; (2), Interatve Fuy Programmng For Two-Level Lnear nd Lnear Fratonal Produton nd ssgnment Problems: ase Study, Euroean Journal Of Oeratonal Researh, 35, ss SLOWINSKI, Roman; (986), Multrtera Fuy Lnear Programmng Method For Water Suly System Develoment Plannng, Fuy Sets and Systems, 9, ss TNK, Hdeo.; T. OKUD ve Kyo. SI; (974), On Fuy Mathematal Programmng, J.Cybernets, 3, ss THOMPSON, Gary M.; (996), Otmal Shedulng of Shfts and Breaks Usng Emloyees Havng Lmted Tme-valablty, Internatonal Journal of Serve Industry Management, 7(), ss THOMPSON, Gary.M.; (999) Labor Shedulng, Part 3 (Develong Workfore Shedule),Cornell Hotel and Restaurant dmnstraton Quarterly, ss VERDEGY, Jose Lus; (982) Fuy Mathematal Programmng n:m.gruta and E.Sanhe, Fuy Informaton and Deson Proesses, ss WNG, Reay-Chen ve Ten-Fu LING; (24), latons of Fuy Mult Obetve Lnear Programmng To ggregate Produton Plannng, Comuters&Industral Engneerng, 46, ss.7-4. ZIMMERMNN, Hyman J.; (985), latons of Fuy Set Theory to Mathematal Programmng, Informaton Senes, 36, ss

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, ss. 109 125. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI Abdullah Oktay DÜNDAR * Muammer ZERENLER ** ÖZET İşletmeler günümüz rekabet ortamının çalkantılı doğasında faalyetlern sürdürürken, sahp oldukları kıt kaynakları

Detaylı

ZERO-ONE PROGRAMMING MODEL FOR SCHEDULING PROBLEMS OF ORGANIZATIONS THAT HAVE LABOURS WORKING THREE DAYS AWEEK AND HAVE MULTIPLE SHIFTS

ZERO-ONE PROGRAMMING MODEL FOR SCHEDULING PROBLEMS OF ORGANIZATIONS THAT HAVE LABOURS WORKING THREE DAYS AWEEK AND HAVE MULTIPLE SHIFTS 188 HAFTADA ÜÇ GÜN ÇALIŞAN İŞGÖRENLERİ VE ÇOKLU VARDİYALARI OLAN ORGANİZASYONLARIN ÇİZELGELEME PROBLEMLERİ İÇİN SIFIR BİR PROGRAMLAMA MODELİ ÖZ Banu SUNGUR * Hızlandırılmış çalışma haftası işgörenlerin

Detaylı

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 2, Sayı 4, 2006, ss. 123 145. DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde Ünverstes

Detaylı

Baml deikenin simetrik bulank say olmas durumunda parametre tahmini

Baml deikenin simetrik bulank say olmas durumunda parametre tahmini www.statstkcler.org statstkçler Dergs 3 (00) 54-6 statstkçler Dergs Baml dekenn smetrk bulank say olmas durumunda arametre tahmn Kamle anl Kula Ah Evran Ünverstes, Matematk Bölümü, 4000, Krehr, ürkye sanl004@hotmal.com

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ

BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 25-27 Kasım 25 BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ Feyzan ARIKAN Gaz

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Blm ve Teknoloj Dergs A-Uygulamalı Blmler ve Mühendslk Clt: 14 Sayı: 3 013 Sayfa: 315-38 ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE Faruk ALPASLAN 1, Erol EĞRİOĞLU 1, Çağdaş Hakan ALADAĞ,

Detaylı

YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ

YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 5 Bahar 009/ s. 3-6 YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ A. Çağrı TOLGA, Cengz KAHRAMAN

Detaylı

İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Admnstraton Clt/Vol:39, Sayı/No:2,, 310-334 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Stokastk envanter model kullanılarak

Detaylı

Algı Farklılaşmalarının Shannon Ayrışma Endeksi Kullanılarak Belirlenmesi

Algı Farklılaşmalarının Shannon Ayrışma Endeksi Kullanılarak Belirlenmesi Algı Farklılaşmalarının Shannon Ayrışma Endeks Kullanılarak Belrlenmes Latf ÖZTÜK * Murat ATAN ** Özet Daha çok byoloj blmnde türlern ayrışmasını belrlemek çn kullanılarak ön lana çıkan Shannon, Smson,

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

MALZEME TAŞIMA SİSTEMİ ALTERNATİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK-PROMETHEE YAKLAŞIMI

MALZEME TAŞIMA SİSTEMİ ALTERNATİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK-PROMETHEE YAKLAŞIMI Doğuş Ünverstes Dergs 12 (1) 2011 144-155 MALZEME TAŞIMA SİSTEMİ ALTERNATİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK-ROMETHEE YAKLAŞIMI EVALUATING MATERIAL HANDLING SYSTEM ALTERNATIVES USING FUZZY-ROMETHEE

Detaylı

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 14 Sayı: 3 Temmuz 2014 ss. 463-479 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama Selecton of Shoppng Center

Detaylı

PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI. Müh. Ramadan VATANSEVER

PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI. Müh. Ramadan VATANSEVER İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Ramadan VATANSEVER Anablm Dalı: İşletme Mühendslğ Programı: İşletme

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller www.statstkcler.org İstatstkçler Dergs 5 (01) 3-31 İstatstkçler Dergs Hasar sıklıkları çn sıfır yığılmalı keskl modeller Sema Tüzel Hacettepe Ünverstes Aktüerya Blmler Bölümü 06800-Beytepe, Ankara, Türkye

Detaylı

Çoklu Periyotta Çevreci Tedarikçi Seçimi İçin Belirsizlik Etmenli Bir ÇÖKV Yöntemi

Çoklu Periyotta Çevreci Tedarikçi Seçimi İçin Belirsizlik Etmenli Bir ÇÖKV Yöntemi Savunma Blmler Dergs The Journal of Defense Senes Mayıs/May 03, Clt/Volume, Sayı/Issue, 43-70. ISSN: 303-683 Çoklu Peryotta Çevre Tedarkç Seçm İçn Belrszlk Etmenl Br ÇÖKV Yöntem Özkan BLİ Erkam GÜREŞEN

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültes Dergs Internatonal Journal of Alanya Faulty of Busness Yıl:2014, C:6, S:2, s. 45-54 Year:2014, Vol:6, No:2, s. 45-54 Kayser dek Özel Hastanelerde Malyet Etknlğnn Ver

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

Eskşehr Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XX, S.2, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskşehr Osmangaz Unversty, Vol..XX, No2, 2007 Makalenn Gelş Tarh.2.2006 Makalenn Kabul Tarh 08.06.2007 YENİDEN ÜRETİM SİSTEMLERİNDE

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

PORTFÖY OPTİMİZASYONU. Doç.Dr.Aydın ULUCAN

PORTFÖY OPTİMİZASYONU. Doç.Dr.Aydın ULUCAN PORTFÖY OPTİMİZASYOU Doç.Dr.Aydın ULUCA KARAR VERME Karar verme, ş dünyasının çalışmasını sağlayan temel unsurlardandır. Tüm yönetcler, bulundukları faalyet alanı ve kademelernden bağımsız olarak stratejk

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

MODERN İŞLETME YÖNETİMİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME TEKNİĞİ: Yönetici Kararlarında Tamsayılı Doğrusal Programlama Modelinin Kullanımı

MODERN İŞLETME YÖNETİMİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME TEKNİĞİ: Yönetici Kararlarında Tamsayılı Doğrusal Programlama Modelinin Kullanımı Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl/Volume: 3, Sayı/Issue: 5, 2007, 164-178 MODERN İŞLETME YÖNETİMİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME TEKNİĞİ: Yönetc Kararlarında Tamsayılı Doğrusal Programlama

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

TEK ÖZELLİKLİ ÜRÜNLERİN TESTİNDE EKİPMAN SEÇİMİ İÇİN KISIT PROGRAMLAMA TEMELLİ OPTİMİZASYON *

TEK ÖZELLİKLİ ÜRÜNLERİN TESTİNDE EKİPMAN SEÇİMİ İÇİN KISIT PROGRAMLAMA TEMELLİ OPTİMİZASYON * Ankara Ünverstes SBF Dergs, Clt 69, No. 3, 2014, s. 543-565 TEK ÖZELLİKLİ ÜRÜNLERİN TESTİNDE EKİPMAN SEÇİMİ İÇİN KISIT PROGRAMLAMA TEMELLİ OPTİMİZASYON * Dr. Onur Koyuncu Hacettepe Ünverstes İktsad ve

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SOFT KÜMELER VE BAZI SOFT CEBİRSEL YAPILAR.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SOFT KÜMELER VE BAZI SOFT CEBİRSEL YAPILAR. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SOFT KÜMELER VE BAZI SOFT CEBİRSEL YAPILAR Ebubekr İNAN DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Mehmet Al ÖZTÜRK ADIYAMAN 2011 Her

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI * Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS ** ÖZ Otel şletmelernde,

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

Ürün geliştirme sürecinde çok amaçlı karar verme yaklaşımı

Ürün geliştirme sürecinde çok amaçlı karar verme yaklaşımı tüdergs/d mühendslk Clt:5, Sayı:6, 15-26 Aralık 2006 Ürün gelştrme sürecnde çok amaçlı karar verme yaklaşımı Sadettn Emre ALPTEKİN, Ethem TOLGA İTÜ Fen Blmler Ensttüsü, Mühendslk Yönetm Programı, 34469,

Detaylı

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 0.0.00 Clt:, Sayı: 4, Yıl: 00, Sayfa: -74 Yayına Kabul Tarh: 7.0.0 ISSN: 0-84 ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

FİNANSAL MODELLEME. Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Üniversitesi

FİNANSAL MODELLEME. Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Üniversitesi FİNANSAL MODELLEME Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Ünverstes KARAR VERME Karar verme, ş dünyasının çalışmasını sağlayan temel unsurlardandır. Tüm yönetcler, bulundukları faalyet alanı ve kademelernden bağımsız

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ BİR SULAMA SİSTEMİNDE BOOST KONVERTERDEN BESLENEN ARM SÜRÜCÜ SİSTEMİNİN ANALİZİ

GÜNEŞ ENERJİLİ BİR SULAMA SİSTEMİNDE BOOST KONVERTERDEN BESLENEN ARM SÜRÜCÜ SİSTEMİNİN ANALİZİ GÜNEŞ ENERJİLİ BİR SULAMA SİSTEMİNDE BOOST KONERTERDEN BESLENEN ARM SÜRÜÜ SİSTEMİNİN ANALİZİ Mahr Dursun, Al Saygın Gaz Ünverstes Teknk Eğtm Fakültes Elektrk Eğtm Bölümü Teknkokullar, Ankara mdursun@gaz.edu.tr,

Detaylı

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY BİR İŞLETMEDE KİTLESEL ÖZEL ÜRETİME YÖNELİK HEDEF PROGRAMLAMA TABANLI ÜRETİM PLANLAMA PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY ESRA AKBAL Başkent Ünverstes Lsansüstü

Detaylı

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gaz Unv. Clt 22, No 4, 855-862, 2007 Vol 22, No 4, 855-862, 2007 BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA İzzettn TEMİZ ve

Detaylı

OLİGOPOLİ. Oligopolic piyasa yapısını incelemek için ortaya atılmış belli başlı modeller şunlardır.

OLİGOPOLİ. Oligopolic piyasa yapısını incelemek için ortaya atılmış belli başlı modeller şunlardır. OLİGOOLİ Olgopolc pyasa yapısını ncelemek çn ortaya atılmış bell başlı modeller şunlardır.. Drsekl Talep Eğrs Model Swezzy Model: Olgopolstc pyasalardak fyat katılığını açıklamak çn gelştrlmştr. Olgopolcü

Detaylı

Mut Orman İşletmesinde Karaçam, Sedir ve Kızılçam Ağaç Türleri İçin Dip Çap Göğüs Çapı İlişkileri

Mut Orman İşletmesinde Karaçam, Sedir ve Kızılçam Ağaç Türleri İçin Dip Çap Göğüs Çapı İlişkileri Süleyman Demrel Ünverstes, Fen Blmler Ensttüsü, 9-3,(5)- Mut Orman İşletmesnde Karaçam, Sedr ve Kızılçam Ağaç Türler İçn Dp Çap Göğüs Çapı İlşkler R.ÖZÇELİK 1 Süleyman Demrel Ünverstes Orman Fakültes Orman

Detaylı

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SNL MĞZLRIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Süleyman DÜNDR (*) Fath EER (**) Şuayb ÖZDEMİR (***) Özet: Bu çalışmanın amacı, fuzzy TOPSİS yöntemn kullanarak sanal mağazaların

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

SERMAYE KISITLARI ALTINDA HEDEF PROGRAMLAMA VE BULANIK HEDEF PROGRAMLAMANIN EN İYİ FİYAT BELİRLEME SÜREÇLERİNDE KULLANILMASI VE BİR UYGULAMA

SERMAYE KISITLARI ALTINDA HEDEF PROGRAMLAMA VE BULANIK HEDEF PROGRAMLAMANIN EN İYİ FİYAT BELİRLEME SÜREÇLERİNDE KULLANILMASI VE BİR UYGULAMA SERMAYE KISITLARI ALTINDA HEDEF PROGRAMLAMA VE BULANIK HEDEF PROGRAMLAMANIN EN İYİ FİYAT BELLEME SÜREÇLERİNDE KULLANILMASI VE B UYGULAMA Melke Güngör Dokuz Eylül Ünverstes Ekonometr ABD Y.Lsans melkegungorr@gmal.com

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

ATIK POLİMERİK MALZEME KATKILI BETONUN YALITIM ÖZELLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

ATIK POLİMERİK MALZEME KATKILI BETONUN YALITIM ÖZELLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Isı Blm ve Teknğ Dergs, 26,, 5-20, 2006 J. of Thermal Scence and Technology 2006 TIBTD Prnted n Turkey ISSN 300-365 ATIK POLİMERİK MALZEME KATKILI BETONUN YALITIM ÖZELLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

ERGONOMİK KOŞULLAR ALTINDA MONTAJ HATTI DENGELEME

ERGONOMİK KOŞULLAR ALTINDA MONTAJ HATTI DENGELEME ERGONOMİK KOŞULLAR ALTINDA MONTAJ HATTI DENGELEME Pamukkale Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Yüksek Lsans Tez Endüstr Mühendslğ Anablm Dalı Elf ÖZGÖRMÜŞ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Özcan MUTLU Ağustos, 2007 DENİZLİ

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİNİN YERİNİN GUSTAFSON-KESSEL ALGORİTMASI-KONVEKS PROGRAMLAMA MELEZ MODELİ TABANLI SİMÜLASYON İLE BELİRLENMESİ

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİNİN YERİNİN GUSTAFSON-KESSEL ALGORİTMASI-KONVEKS PROGRAMLAMA MELEZ MODELİ TABANLI SİMÜLASYON İLE BELİRLENMESİ İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl:7 Sayı:13 Bahar 2008/1 s.1-20 GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİNİN YERİNİN GUSTAFSON-KESSEL ALGORİTMASI-KONVEKS PROGRAMLAMA MELEZ MODELİ TABANLI SİMÜLASYON İLE BELİRLENMESİ

Detaylı

Maliyetlerinin Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetilmesi ve Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin Đncelenmesi

Maliyetlerinin Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetilmesi ve Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin Đncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Al Deran Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ergülen Taşıma Malyetlernn Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetlmes ve Fnansal Performans Üzerndek Etksnn Đncelenmes Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Yrd.

Detaylı

AJANDA LİTERATÜR TARAMASI

AJANDA LİTERATÜR TARAMASI AJANDA İSTANBUL DAKİ HASTANELERDEN TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI İÇİN ARA TESİSE UĞRAMALI BİR ARAÇ ROTALAMA MODELİ Denz Asen Koç Ünverstes İtsad ve İdar Blmler Faültes Müge Güçlü Koç Ünverstes Endüstr Mühendslğ

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR wwwteknolojkarastrmalarcom ISSN:1304-4141 Makne eknolojler Elektronk Dergs 00 (4 1-14 EKNOLOJİK ARAŞIRMALAR Makale Klask Eş Eksenl (Merkezl İç İçe Borulu Isı Değştrcsnde Isı ransfer ve Basınç Kaybının

Detaylı

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ Anadolu Tarım Blm. Derg., 203,28(3):68-74 Anadolu J Agr Sc, 203,28(3):68-74 do: 0.76/anaas.203.28.3.68 URL: htt://dx.do.org/0.76/anaas.203.28.3.68 Derleme Revew FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme Sistemleri Arasındaki Girişimin Minimizasyonu İçin Optimizasyon Yaklaşımı

Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme Sistemleri Arasındaki Girişimin Minimizasyonu İçin Optimizasyon Yaklaşımı Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme stemler Arasındak rşmn nmzasyonu çn Optmzasyon Yaklaşımı Optmzaton Approach to the nmzaton of Interference Between Terrestral, Ar and pace Based Communcaton ystems

Detaylı

Tarımsal Alanlarda Sulamanın Enerji Üretimi Üzerine Etkisi

Tarımsal Alanlarda Sulamanın Enerji Üretimi Üzerine Etkisi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2009, 15 (3) 231-239 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarımsal Alanlarda Sulamanın Enerj Üretm Üzerne Etks Mücaht OPAN 1 Temel TEMİZ 1 Adnan ÖNER 1 Eyüp DUMLU 2 Gelş Tarh: 10.03.2009

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

2nd International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2014

2nd International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2014 2nd Internatonal Symposum on Accountng and Fnance MUHASEBE PAKET PROGRAMI SEÇİM PROBLEMİNE BULANIK VIKOR YÖNTEMİ İLE BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ ÖZET Hasan UYGURTÜRK Turhan KORKMAZ Dnamk br çevrede faalyet gösteren

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

FOTOGRAMETRİK NOKTA AĞLARI İÇİN BASİT BİR OPTİMİZASYON METODU

FOTOGRAMETRİK NOKTA AĞLARI İÇİN BASİT BİR OPTİMİZASYON METODU Selçuk Ünverstes Jeode ve Fotogrametr Mühendslğ Öğretmnde 0. õl Sempoumu6-8 Ekm 00 Kona SUNULMUŞ İLDİRİ FOTOGRMETRİK NOKT ĞLRI İÇİN SİT İR OTİMİSON METODU Esra TUNÇ Jurgen FRIEDRICH Fev KRSLI Karaden Teknk

Detaylı

AYLIK ORTALAMA GÖL SU SEVİYESİNİN BULANIK-OLASILIK YAKLAŞIMI İLE GÖZLENMİŞ ZAMAN SERİSİNDEN TAHMİNİ

AYLIK ORTALAMA GÖL SU SEVİYESİNİN BULANIK-OLASILIK YAKLAŞIMI İLE GÖZLENMİŞ ZAMAN SERİSİNDEN TAHMİNİ AYLIK ORTALAMA GÖL SU SEVİYESİİ BULAIK-OLASILIK YAKLAŞIMI İLE GÖZLEMİŞ ZAMA SERİSİDE TAHMİİ Veysel GÜLDAL, Hakan TOGAL 2 S.D.Ü.Mühendslk Mmarlık Fakültes İnşaat Müh Böl., Isparta/TÜRKİYE vguldal@mmf.sdu.edu.tr

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

ÖZET Anahtar Kelimeler: ABSTARCT Keywords: 1. GİRİŞ

ÖZET Anahtar Kelimeler: ABSTARCT Keywords: 1. GİRİŞ olteknk Dergs Journal of olytechnc Clt: Sayı: 3 s67-7, 009 Vol: o: 3 pp67-7, 009 Genetk Algortma Kullanarak Ekonomk Dağıtım Analz: Türkye Uygulaması M Kenan DÖŞOĞU, Serhat DUMA, Al ÖZTÜRK ÖZET Dünyada

Detaylı

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği Ege Ünv. Zraat Fak. Derg., 2002, 39 (3): 88-95 ISSN 1018-8851 Pamukta Grd Taleb: Menemen Örneğ Bülent MİRAN 1 Canan ABAY 2 Chat Günden 3 Summary Demand for Inputs n Cotton Producton: The Case of Menemen

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK Organizasyon Yapısı. Üretim/Hizmet Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu

GİRİŞİMCİLİK Organizasyon Yapısı. Üretim/Hizmet Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu GİRİŞİMCİLİK Bölüm 6. Üretm Sstemnn Tasarımı http://sceb.ktu.edu.tr Üretm/Hzmet Sstemlernn Tasarımı ve Kuruluşu 1. Organzasyon yapısı 2. Tess yer seçm 3. Kapaste planlaması 4. Malzeme gereksnm planlaması

Detaylı

Gri sistem teorisi kullanılarak Türkiye nin büyüme oranı faktörlerinin analizi. Growth rate factor analysis of Turkey using Grey system theory

Gri sistem teorisi kullanılarak Türkiye nin büyüme oranı faktörlerinin analizi. Growth rate factor analysis of Turkey using Grey system theory SAÜ Fen Bl Der 19. Clt, 3. Sayı, s. 361-369, 2015 Gr sstem teors kullanılarak Türkye nn büyüme oranı faktörlernn analz Caner Erden 1*, Emre Cevz 2 ÖZ 22.01.2015 Gelş/Receved, 11.06.2015 Kabul/Accepted

Detaylı

Türkiyede ki ĠĢ Kazalarının Yapay Sinir Ağları ile 2025 Yılına Kadar Tahmini

Türkiyede ki ĠĢ Kazalarının Yapay Sinir Ağları ile 2025 Yılına Kadar Tahmini Türkyede k ĠĢ Kazalarının Yapay Snr Ağları le 2025 Yılına Kadar Tahmn Hüseyn Ceylan ve Murat Avan Kırıkkale Meslek Yüksekokulu, Kırıkkale Ünverstes, Kırıkkale, 71450 Türkye. Kaman Meslek Yüksekokulu, Ah

Detaylı

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı *

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı * İMO Teknk Derg, 2013 6211-6231, Yazı 392 Şehrç Karayolu Ağlarının Sezgsel Harmon Araştırması Optmzasyon Yöntem le Ayrık Tasarımı * Hüseyn CEYLAN* Halm CEYLAN** ÖZ Bu çalışmada, şehrç ulaştırma ağlarının

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

BULANIK AMAÇ KATSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA. Ayşe KURUÜZÜM (*)

BULANIK AMAÇ KATSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA. Ayşe KURUÜZÜM (*) D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:14, Sayı:1, Yıl:1999, ss:27-36 BULANIK AMAÇ KATSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA Ayşe KURUÜZÜM (*) ÖZET Çalışmada bulanık ( fuzzy ) katsayılı amaç fonksiyonuna sahip doğrusal programlama

Detaylı

Sinirsel Bulanık Sistemler İle Trafik Gürültüsünün Tahmini

Sinirsel Bulanık Sistemler İle Trafik Gürültüsünün Tahmini Snrsel Bulanık Sstemler İle Trafk Gürültüsünün Tahmn Ahmet Tortum Yrd. Doç. Dr.,Atatürk Ünverstes,Mühendslk Fakültes,İnşaat Bölümü,Erzurum E-posta : atortum@ataun.edu.tr Yasn Çodur Arş.Gör., Atatürk Ünverstes,Mühendslk

Detaylı

DENEY 8 İKİ KAPILI DEVRE UYGULAMALARI

DENEY 8 İKİ KAPILI DEVRE UYGULAMALARI T.C. Maltepe Ünverstes Müendslk ve Doğa Blmler Fakültes Elektrk-Elektronk Müendslğ Bölümü EK 0 DERE TEORİSİ DERSİ ABORATUAR DENEY 8 İKİ KAP DERE UYGUAMAAR Haırlaanlar: B. Demr Öner Same Akdemr Erdoğan

Detaylı

Obtaining Classical Reliability Terms from Item Response Theory in Multiple Choice Tests

Obtaining Classical Reliability Terms from Item Response Theory in Multiple Choice Tests Ankara Unversty, Journal of Faculty of Educatonal Scences, year: 26, vol: 39, no: 2, 27-44 Obtanng Classcal Relablty Terms from Item Response Theory n Multple Choce Tests Hall Yurdugül * ABSTRACT: The

Detaylı

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ.

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ Özkan BALİ ÖZET Personel seçm organzasyonların başarısını etkleyen en öneml problemlerden brdr. Bu seçm, belrszlk çeren

Detaylı

Türkiye deki Đşsizlik Oranının Bulanık Doğrusal Regresyon Analiziyle Tahmini

Türkiye deki Đşsizlik Oranının Bulanık Doğrusal Regresyon Analiziyle Tahmini İstatstkçler Dergs: İstatstk & Aktüerya Journal of Statstcans: Statstcs and Actuaral Scences IDIA 8, 5, -6 Gelş/Receved:6.4.5, Kabul/Accepted: 3.6.5 www.statstkcler.org Türkye dek Đşszlk Oranının Bulanık

Detaylı

Electre ve Bulanık AHP Yöntemleri ile Bir İşletme İçin Bilgisayar Seçimi

Electre ve Bulanık AHP Yöntemleri ile Bir İşletme İçin Bilgisayar Seçimi okuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ergisi, ilt:, Sayı:, Yıl:00, ss.-. Electre ve Bulanık HP Yöntemleri ile Bir İşletme İçin Bilgisayar Seçimi İrfan ERTUĞRUL Nilsen KRKŞOĞLU Özet

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAFES SİSTEMLERİN OPTİMUM TASARIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Mak. Müh.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAFES SİSTEMLERİN OPTİMUM TASARIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Mak. Müh. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAES SİSTEMLERİN OPTİMUM TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Mak. Müh. Cem Celal TUTUM Anablm Dalı : MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ Programı : KATI CİSİMLERİN MEKANİĞİ

Detaylı

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1 Yıldıztekn ve Tuna Araştırma Makales (Research Artcle) Akın F.OLGUN M. Metn ARTUKOĞLU 3 Hakan ADANACIOĞLU 4 Ege Ünverstes Zraat Fakültes Tarım Ekonoms Bölümü 35100 Bornova/İzmr., e-posta: akn.olgun@ege.edu.tr

Detaylı

X- IŞIN FOTOGRAMETRİSİNİN ORTOPEDİDE ÜÇ BOYUTLU KULLANIMI İÇİN MATEMATİK MODELLER

X- IŞIN FOTOGRAMETRİSİNİN ORTOPEDİDE ÜÇ BOYUTLU KULLANIMI İÇİN MATEMATİK MODELLER AMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ YIL AMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE CİLT MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ SAYI JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES SAYFA : 998 : 4 : - : 685-69

Detaylı

İKİ AŞAMALI STRATEJİK TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

İKİ AŞAMALI STRATEJİK TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ İKİ AŞAMALI STRATEJİK TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ Yrd. Doç. Dr. Al İhsan ÖZDEMİR * Arş. Gör. Neşe Yalçın SEÇME ** ÖZET İşletmeler açısından tedarkç seçmnn uzun sürel şbrlğ çnde

Detaylı

Adi Diferansiyel Denklemler NÜMERİK ANALİZ. Adi Diferansiyel Denklemler. Adi Diferansiyel Denklemler

Adi Diferansiyel Denklemler NÜMERİK ANALİZ. Adi Diferansiyel Denklemler. Adi Diferansiyel Denklemler 6.4.7 NÜMERİK ANALİZ Yrd. Doç. Dr. Hatce ÇITAKOĞLU 6 Müendslk sstemlernn analznde ve ugulamalı dsplnlerde türev çeren dferansel denklemlern analtk çözümü büük öneme saptr. Sınır değer ve/vea başlangıç

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Clt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME (JOB SHOP SCHEDULING WITH KRILL HERD ALGORITHM) İlker GÖLCÜK

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi Tek Yönlü Varyan Analz Nedr ve hang durumlarda kullanılır? den fazla grupların karşılaştırılmaı öz konuu e, çok ayıda t-tet nn kullanılmaı, Tp I hatanın artmaına yol açar; Örneğn, eğer 5 grubu kşerl olarak

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı