Fen Eitimi Ve Yaratclk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fen Eitimi Ve Yaratclk"

Transkript

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: (2006) Fen Eitimi Ve Yaratclk Hilal Aktam*, Ömer Ergin** ÖZET Son yllarda Fen eitiminde yaratcla verilen önem giderek artmaya balamtr. Alan yaznda Fen ile ilgili yaratclk bilimsel yaratclk olarak ifade edilmekte ve birçok aratrmada bilimsel yaratcl genel yaratclktan ayrmann gerekli olduu üzerinde durulmaktadr. Çünkü bilimsel yaratclk daha çok bir problemle karlatmz zaman ortaya çkar. Bu aratrmada fen eitiminde yaratcln önemi vurgulanmaya çallm ve yaratclk, yaratc düünme ve yaratcl etkileyen deikenlerin ne olduu tantlarak, yaratclkta zeka ve bilginin önemi açklanmtr. Bununla beraber aratrmada genel alandaki yaratcln bilimsel yaratclktan farkl olduu vurgulanarak, fen eitiminde yaratcl gelitirmek için önerilere yer verilmitir. Anahtar Kelimeler: Fen eitimi, yaratclk, yaratc düünme, bilimsel yaratclk ABSTRACT The importance of the creativity has risen up in recent years. The creativity related to science is expressed as scientific creativity in the literature and most of the researchs insist on the necessity of separating the scientific creativity from general creativity since we acquire scientific creativity when we face a problem. In this research, the importance of the creativity was emphasized and creative thinking and the factors effecting creativity were introduced, and the importance of intelligence and knowledge in creativity was explained. Besides, the differences of general creativity and scientific creativity were emphasized and suggestions take place. Keywords: Science Education, creativity, creative thinking, scientific creativity G(R() Günümüzde gelien teknoloji ile birlikte artan bilgilerin örencilere eitim yoluyla aktarlmas imkanszlamaktadr. Örencilere bilgiye ulama, günlük yaamlarnda karlatklar problemleri çözme ve yaratc düünme becerisi kazandrmann gereklilii ortaya çkmtr. Bu nedenle eitimde yaratcla ve yaratc düünmeye yeterli önem verilmelidir [1]. Fen eitiminin temel amac, kiinin çevresindeki problemleri tanmlamas, gözlem yapmas, hipotez kurmas, deney yapmas, sonuç çkarmas, analiz etmesi, genelleme yapmas ve elde ettii bilgi ve gerekli becerileri uygulamasdr. Bu nedenle fen, bir ürün olmasnn yannda; yaamn her aamasn etkileyen yaratclk bileenlerini içeren bir süreçtir [2]. 1. Yaratc Düünme ve Yaratclk Toplumlarn gelimesinde yaratc düünme önemli bir rol oynamtr. Toplumlarn ilerlemesini salayan bulular, keifler, yaratc düünmenin, yaratc problem çözmenin bir ürünü olarak ortaya çkmtr [3]. Yaratclk insanlk tarihi kadar eski olmasna karn, özellikle son be yüzylda yalnz güzel sanatlar alanna ilikin bir olgu olarak benimsenmitir. Bununla beraber artk günümüzde sanattaki yaratclk kadar, bilim ve teknikteki yaratcln da önemi vurgulanmaktadr. 7nsanolu tarafndan oluturulmu her çalmada yaratclk yer alr [4]. Hilal Aktam, Ar.Gör., DEÜ Buca Eitim Fak. 7lköretim Bölümü 7zmir, Ömer Ergin, Prof. Dr., DEÜ Buca Eitim Fak. 7lköretim Bölümü 7zmir, 77

2 Alanyaznda yaratclk ile ilgili birçok tanma rastlanmtr. Aada bu tanmlamalara örnekler bulunmaktadr; Torrance a (1995) göre yaratclk problemlerin veya bilgideki boluklarn hissedilmesi, düünce veya hipotezlerin oluturulmas, hipotezlerin snanmas, gelitirilmesi ve verilerin iletilmesidir. [akt;5] Yaratclk, alan yaznda problem çözme becerisi olarak görülmekle beraber; gerçekte yaratc performans, problemi fark etmeyi, farkl düünmeyi ve çözüm gelitirmeyi gerektirmektedir. Özellikle de problemi fark edebilme, yaratc süreçte son derece önemli rol oynamaktadr [6]. Yaratc düünme alan yaznda yaknsak (convergent) ve raksak (divergent) düünme olarak ikiye ayrlmtr; Yaknsak Düünme; beklenen, belirlenmi ve olaan yantlara yöneliktir. Çözümlenmesi için önceden belirlenmi yöntemlerden yararlanabilecek türden sorunlar çknca etkinlik kazanr. Iraksak Düünme; önceden bir ey belirlemeden çeitli dorultularda özgürce yol alan düünmedir. Çözüm için hangi admlarn atlacann önceden bilinemedii, kefederek özgün ve yeni çözümün ortaya konulduu düünme türüdür [4]. Iraksak düünme bir kiideki yaratc beceriyi yanstan en önemli zihinsel süreçtir [2]. Yaratc düünme, bilgide problemleri ve boluklar görme, fikir ve hipotezler gelitirme; özgün fikir üretimi; fikirler arasndaki ilikiyi görme; düünce bileenlerini gelitirerek yeni bileimler elde etme; sonuç olarak bir tasarm ve öngörü yaklamdr. Yaratc düünme, örencinin sürekli olarak Nedir? Neden? Nasl? Ne kadar? Bunun hakknda ne biliniyor; ne söylenebilir? Eer... ise ne olur? gibi daha nice sorularn cevaplarn aratrmasn gerektirir. Bundan sonra da, yine sürekli olarak " baka? Bundan baka neler olabilir? sorularnn yantlar hakknda derin aratrmalar incelemeler yapmas arttr. Örenci hedefe farkl yollardan varmay denemeli ve buna tevik edilmelidir [6]. Yaratcl etkileyen 4 önemli unsur vardr. Bunlar; 1) ürün, 2) kii, 3) süreç ve 4) çevre dir [1]. 1) Ürün olarak; yaratcln ürün ksm özgün olmaldr. Özgün ürün yeni, tutarl, sorun çözücü ve benzersiz özelliklerden en az biri ile donank olmaldr. Kopyasn, bir benzerini, aynsn yapma, ya da özgün bir ürünü taklit etme yaratclk deildir; çünkü ister bilim, sanat, isterse düüncede olsun, yaratc etkinlikte akl yürütme yollar, duyusal ve kültürel özellikler birlikte sentezlenir. Bu sentezlemenin sonunda özgün, yeni, tutarl bir ürün ortaya koyma olarak tanmlanabilir. Buradan yaratclk; bilisel, duyusal ve devinisel alanlarn kesitii en üst düzey bir davran olarak düünülebilir. Yaratc etkinlikler sonunda ortaya özgün, yeni, tutarl bir ürün koymak gereklidir. Örnein, uzaya daha ksa zamanda gitmek için yeni bir araç yapma, matematikte yeni bir denklem önerme, yeni ve özgün bir felsefi sistem oluturma gibi ürünler yaratc etkinlik olarak kabul edilebilir. Ürün tümüyle yeni ve özgün olmayabilir ancak, bir önceden yaplan eksik, yanl, ilemeyen yannn giderilerek ortaya yeni ürün konulduunda da yaratc bir davran olur [7]. 2) Süreç olarak; yaratc fikirlerin ortaya çkmas için izlenmekte olan bir yaratc düünme süreci bulunmaktadr. Yaratc süreç geçmite örendiimizi yanstan bir bilgi tabanna baldr [8]. 3) Kii olarak; Isaksen, Dorval ve Treffinger (2000) yaratc insanlar; akc, esnek, orijinal, ayrntc, açk görülü, enerjik, risk alabilen, merakl, karmak, hayalci, bamsz ve oyuncu olarak tanmlamlardr [akt:9]. Starko (2004) ise yaratc kiileri; problemleri tanmlamada iyi, kavramay kullanabilen, problem çözmeyi seven, raksak ve mantkl düünen, yeni fikirlerle eski fikirleri sentezleyebilen ve yeni düünceler oluturabilen kiiler olarak tanmlamtr [9]. Ayrca yaratc kiiler; risk alabilirler, merakldrlar, belirsizlie kar toleransldrlar, zorluklarla uramaya isteklidirler, görev sorumluluklar vardr. 4) Çevre olarak; yaratc kiinin, ürün ve süreci destekleyici bir çevreye ihtiyac vardr [10]. Bütün çocuklar yaratc yeteneklerle domakta ve yaratc olabilmektedirler. Ancak okul ikliminin yaratc düünceyle icatlar yaratmaya, bilinmeyenleri bulmaya, problemlere özgün çözümler üretmeye frsat ve imkan vermesi gerekmektedir. Bir çocuun yaratcl scak ve rahat bir sosyal iklimde geliir. Yaratc atmosferde düünceler güvenle paylalmaktadr. Davranlar, hisler, tecrübeler yaratclk için önemlidir ve bunlar güvenli bir çevrede pekitirilebilir [11]. Kolaylatrc bir çevre tasarlamak örencilerin bilimsel yaratclnn geliimi için anahtar bir faktördür. Yaratclk en iyi 78

3 örencilerin bamszca çalmalarna izin verilen, kendi örenmelerinin sorumluluunu aldklar, risk almaktan ve hata yapmaktan korkmadan güvenli hissettikleri bir ortamda beslenir [12]. 2. Zeka-Bilgi ve Yaratclk Yaratc kiiler yüksek zeka sahibi olanlardan çok, çok yönlü düünme yetisine sahip olanlardr. Yaratclk kavram, çou zaman zeka kavram ile kartrlr. Oysa bu iki kavram birbirinden farkldr. Zeka yaratclk için gereklidir ancak yeterli deildir [12]. Zeki insan çok kural bilen, çok kavram bilen, ilikileri çabuk fark eden, bellei güçlü olan ve bunlara benzer pek çok özellik tayan kiidir. Zeki olmak için bütün bunlar özgün bir biçimde kullanmak gerekmez, ancak yaratc olmak için gerekir. Çocuklar sadece yaratc ya da sadece üstün zekal veya her ikisini birden olabilmektedir. Okulda aldklar eitim süresince baarl olamam pek çok yaratc birey bulunmaktadr. Oysa bu kiiler, düünce ve sanat tarihine büyük armaanlar vermilerdir [13]. Önceki aratrmalar, yaratclk ve zekann farkl bilisel kapasiteler olduunu dorular [14, 15]. Sternberg ve di, (1999) yaptklar bir çalmada Amerika daki 336 yüksek okul örencisine 12 alt testte oluan üçlü beceri testini (STAT) uygulamlardr. Alt testlerden dört tanesi; analitik, yaratc ve pratik becerileri ölçmektedir. Her beceri için üç çoktan seçmeli soru ve bir balk testi verilmitir. Aratrmada yaplan dorulayc faktör analizi sonucu; insan zekasnn üçlü teorisinde yaratc, analitik ve pratik faktörlerin ilikisiz ve ayr olduu desteklenmitir [akt: 14]. Yaratc kiiler genellikle zeki olsalar bile, zeki bireyler her zaman, her konuda yaratc olmayabilir. 7liki karlkl deildir [16]. Yaratclk ve bilgi arasndaki vurguya da çok dikkat çekilmitir. Kii özgün baz eyler üretmek isterse alan bilgisine sahip olmaldr [6]. Fakat bazen çok fazla bilgi insan sradanlatrr ve basmakalp çözümlerin arasna hapseder. Bilim ve teknolojinin hiçbir dalnda ezber bilgiler ile baarl olmak mümkün deildir. Bilimin tüm dallarnda daha önce var olan bilginin üzerine yaratarak bir ekleme yapmak söz konusudur. Bilimi ileriye götürmek için mutlaka yaratcla ihtiyaç vardr. 7nsanlar, yeni fikirler yaratmak için alanda var olan bilgilerini kullanrlar. Bilimsel yaratc etkinlikte, örencilerin bilimsel yaratclnda bilginin rolünü anlamak önemlidir [17]. Bilimsel aratrmalarn kökeninde öncelikle bilimsel birikim yatmaktadr. Ancak belli bir birikim üzerine baz yeni bulular ina edilebilir. Bilimsel birikim ise ezberlemekle deil, onu zihinde yaplandrmakla mümkündür [18]. 3. Bilimsel Yaratclk Nedir? Yaratclk, psikologlar ve aratrmaclar tarafndan yllardr çallmasna ramen bilimsel yaratclk ve bilim insanlarnn yaratclna yönelik yaplan aratrmalar ne yazk ki az saydadr [19]. Yaratclk hem bir süreç, hem de bu sürecin sonunda ortaya özgün bir ürün koyma olarak ele alnabilir. Yaratc düünmede ilem basamaklar, üzerinde çallacak sorunun yapsna göre deiebilir. Genellikle bilimsel yaratclkta ilem basmaklar sorunun farkna varma ve onu snrlama, çözüm için hipotezler kurma, hipotezleri snama, sonucu bulma, kabul, ret ya da onarma olarak ele alnabilir. Dier yaratclkta; örnein sanatsal yaratclkta ise, bu basamaklardan daha farkl bir yol izlenebilir [7]. Bilimsel yaratclk dier yaratclktan farkldr [20]. Çünkü yaratc bilimsel deneyimler, yaratc bilimsel problem bulmalar ve çözmeler; yaratc bilimsel etkinliklerle ilgilidir [21]. Bilimsel yaratclk önceki bilgimize baz eklemeleri gerektirirken, sanatsal yaratclk ise yaamn veya hislerin baz yeni sunumlarn verebilir, fakat genellikle önceki sunumlarda bir ilerleme olmaz [17]. Çünkü sanatsal yaratclkta bir ihtiyaç veya gereksinim yoktur. Sadece kiinin o andaki duygularn ve düüncelerini yanstmasdr. Örnein bir heykeltra heykeli yaparken, bir ressam resim yaparken veya bir besteci beste yaparken o andaki duygu ve düünceleri ve ruh halini yanstarak yaratcln kullanr. Bilimsel yaratclkta ise bir ihtiyaç, bir gereksinim veya bir problemi çözme istei olduu durumlarnda yaratclk ortaya çkar [22]. Bilimsel keifler aniden olamaz. Bilimsel yaratclk önceki bilgiyi kullanmay ve alan becerileri gerektirir [17]. Arimet suyun kaldrma kuvvetini tesadüfen banyo yaparken buldu diyebilirsiniz. Bu ekilde tesadüfen veya ani bir imek çakmas srasnda da yaratclk ortaya çkabilir. Bu durumlarda kiinin beyni bir merak, bir problemi çözme uras içerisindedir. Arimet in beyninde de bir sorun vard ve bunu çözmek için sürekli düünüyordu. Bu srada banyo da suyun kaldrma kuvvetini 79

4 kefetti. Fleming laboratuarda bir dizi deney srasnda rastgele olarak penisilini buldu. Ama burada da yine bir problem vard ve onu çözmek için urayordu. Bu olaylar bu nedenle tesadüf olarak deerlendirmemiz doru deildir [22]. Bilimsel yaratclk, bilimin hedeflerini gerçekletirmede yeni ve özgün basamaklara erime olarak görülebilir. Yukardaki açklamalardan yola çkarak bilimsel yaratcln tanmn Moravcsik (1981) bilimsel bilgiye eklenen yeni düünceleri kavrarken, bilimde yeni teorileri formüle ederken, doann yasalarn açklayan yeni deneyleri bulurken, özel alanlardaki pratik bilgiyi bilimsel düüncelerin geliimine uygularken, bilimsel aratrmann yeni özelliklerini fark ederken, bilimsel etkinlikler için planlar ve projeleri özgünletirirken, halkn zihninde bilimsel görünüme yönelik düüncelere yol açmada ve dier bir çok alanda ortaya çkar. eklinde yapmtr [23]. Bilimsel yaratcln özellikleri Hu ve Adey, (2002) tarafndan aadaki gibi sralanmtr: Bilimsel yaratclk bir çeit beceridir. Bilimsel yaratclk bilimsel bilgi ve becerilere bal olmaldr. Bilimsel yaratclk durgun yap ve geliimsel yapnn bir birleimi olmaldr. Yetikin ve olgun bilim adamlar bilimsel yaratcln ayn temel zihinsel yapsna sahiptir fakat sonralar bu daha gelitirilir. Yaratclk ve analitik zekâ zihinsel beceriden kaynaklanan tekil bir fonksiyonun iki farkl faktörleridir [21]. Aratrmaclar yaratc düünme süreçlerini farkl olarak ele almaktadr. Örnein, Mansfield ve Busse (1981) fen alanndaki yaratc süreci be basamakta snflandrm ve aadaki gibi ifade etmilerdir: 1- Problemin Seçimi: Aratrma problemlerinin seçimindeki hassaslk yaratc bilim insanlarn dier daha az yaratc kiilerden ayran ilk faktördür. 2- Problemi çözmek için uzayan çabalar: Ana bir keif durumunda bir çözüm ortaya çkmaya balamadan önce sürekli çabann uzayan bir periyodu vardr. 3- Snrlamalar düzenleme: Üç tip snrlama vardr; teorik, deneysel ve yöntemsel snrlamalar. Çalma hipotezleri tüm konuyla ilgili deneysel bulgulara uymak zorundadr ve kullanlan yöntem çözümü ispatlayabilmelidir. 4- Deien Snrlamalar: Çallan hipotezler atlabilir çünkü yeni kefedilen veri onlar savunamaz. 5- Dorulama ve Ayrntlandrma: Yeni snrlamalar formüle etme ve onlar snama süreci; bilim insanlar kabul edilen bir çözümün snrlarn yaplandrncaya kadar snamalarn tekrarlarlar. [19]. 4. Yaratcl Deerlendirme Yöntemleri Yaratcl deerlendirmek için kullanlan ölçekler, bilimsel yaratcl deerlendirmek için uygun araçlar deildir. Genel yaratclk testlerinde yüksek puan alan örenciler fende yüksek yaratc potansiyele sahip olmayabilir. Çünkü genel yaratclk, özel alandaki yaratcl vermeyebilir [17]. Aratrmaclar yaratcln alana özgü olmas gerektiini düünürler. Bir kiinin bir alanda yaratc olmas her alanda da yaratc olduunu göstermez [24, 25]. Alana özgü yaratclk; fizik, fen, kimya, matematik, biyoloji... vb. gibi alanlardaki yaratcl içerir. Bu alanlardaki yaratcl ölçerken de aratrmaclar o alana özgü yaratclk ölçekleri gelitirmilerdir [21, 24, 25, 26]. Örnein Diakidoy ve Constantinou, (2001) fizik alanndaki yaratcl ölçmek üzere fizik yaratclk ölçei gelitirmilerdir [24]. Hu ve Adey (2002) ise Fen deki yaratcl ölçmek için bilimsel yaratclk ölçei gelitirmilerdir [21]. Liang (2002) n yapt çalmann sonucuna göre, bilimsel yaratclk her çeit genel yaratc araçla ölçülemez. Buna ek olarak örnein fizik alannda özel bir yaratclk ölçei düzenlenirse; bu ölçek yüksek düzeyde alan bilgisi içermesi sebebiyle dier alanlara, örnein kimya veya biyoloji alanlarna genellenemez [17]. 5. Sonuç, Tartma ve Öneriler Fen eitimcileri, yaratcln fen eitiminde önemli olduunu fark etmi ve fen eitiminde yaratcl gelitirici yöntem ve teknikler üzerinde çalmaya balamlardr [17, 21, 27, 28]. Bununla beraber Fen örenirken örencilerin yaratcln gelitirme ve besleme yollar ile bilimsel yaratcln önemini ortaya koymaya çalan çok fazla çalma yaplmad belirlenmitir [17]. Yaplan çalmalarda ise genel olarak örencilerin bilimsel yaratcln ortaya çkarmada bilisel boyutlar kullanlmtr. Örnein, baz çalmalarda bilimsel yaratcl deerlendirmek için bir ölçüt olarak problemi bulma ve hipotezleri formüle etmeyi kullanmlardr [29, 30]. Yaratcln, bilimsel becerinin önemli bir yönü olduu kabul edilir. Problem çözme, 80

5 hipotez oluturma, deney tasarlama ve teknik yenilik, bilime özgü yaratcln özel bir eklini gerektirir. 7nsan özel bir alanda yaratcdr. Örnein, bir birey Kimya alannda yaratc iken, resim alannda yaratc olmayabilir [17]. Ayrca, ilerleme sürecinde karlalacak her türlü problem için yeni çözüm yollar arama ve yeni ürünler ortaya koymada yaratc düünmeye gereksinim vardr. Yaratclk fen ile ilgili çalmalardaki birçok bilimsel süreçte de tamamlayc rol oynar. Yaratclklarn kullanan bireyler, aldklar fen eitimini, ilevsel hale getirebilirler ve böylece bilimsel bilgiler, kitaplarda bilgi yn oluturmak yerine, deerli bir ürünün ortaya çkmasnda temel oluturacaklardr. Bu nedenle ilköretimden itibaren eitimlerinin her aamasnda gelecein yetikinleri olacak örencilere yaratc düünme becerilerini kazandrmak fen eitiminin en önemli amaçlarndan biri olmaldr [31]. Bilimde yaratc etkinlikler örencilerin bilime yönelik tutumlarn veya becerilerini arttrabilir [32]. Örencilerin aratrma süreci ve açk uçlu bilimsel keifte beyinlerini sürekli yorarak aktif bir ekilde düünme ile uramas yaratclklarn arttrr [27]. Geleneksel eitim sisteminde bireyler belirli bir kalba girmekte, pasif olmakta ve okul dnda da bu ekilde davranmaktadrlar. Geleneksel eitimde, önceden denenmi ve doru olduklar kantlanm kavramlar bireylere aratrma yapmadan dorudan kabul ettirmek esas olduundan, bireylerin böyle bir sistemde yaratc olmalarn bekleyemeyiz [31]. Örnein Atknc (2001) nn yapt çalmada; yaratc düünme açsndan 1. snfta örenim gören örencilerin 5. snfta öenim gören örencilere göre daha baarl olduunu bulmutur. Bu sonuç; ilköretimin birinci kademesinde örenim gören örencilerin örenim süreleri boyunca verilen eitimin yaratc düünmelerini gelitirmede fazla etkili olmadn göstermektedir [33]. Bu nedenle yaratc düünmeye öretim srasnda gereken önemin verilebilmesi için öretmenlerin yaratc düünmenin önemini anlayabilmesi ve derslerde bunu uygulayabilmesi gereklidir [31]. Simdiki programda genelde örencilere problem ve kullanlacak araç-gereçler verilir. Bu da örencilerin düünme becerilerinin gelimesini önlemektedir. Kitaplarda örencilere bilimsel bilgi ve teoriler dorudan söylenmekte, onlarn düünmeleri salanmamaktadr. Snfta öretmen ders ilerken örencilere önce kavram söylemekte ve kavram bulmaya yönelik deneyler yaptrmaktadr. Bu çeit öretim bilimsel kefetme sürecini tamamen yanstmamakta ve örencilerin yaratclklarn gelitirmede etkili olmamaktadr. Bunun yerine yaratclklarn gelitirmek üzere açk uçlu laboratuar durumlarn, örenciler kendileri tasarlamal ve kendi hipotezlerini snamak için deneyler yapmaldr [28]. Fen eitiminde yaratcl gelitirmek için; yaplacak etkinliin bir ksm bo braklarak (yar açk uçlu) örencilerden doldurmalar istenebilir. Ayrca sadece problem durumunun verildii (açk uçlu) ve bazen problemin bile verilmedii yalnzca konu balnn verildii, problemi kendilerinin bulmalarn salayc etkinlikler yaplabilir. Fen eitiminde yaratcl gelitirmek için yaplabilecek örnek yar açk uçlu ve açk uçlu olarak hazrlanm iki etkinlik örnei; Deneyin nasl yaplaca bölümünün bo brakld yar açk uçlu etkinlik örnei; Konu: EYLEMS7ZL7K Problem Cümlesi: Haydar n Amcas arabas ile çok hzl bir ekilde gidiyormu. Ayn zamanda emniyet kemerini takmay da unutmu. Yolda giderken karsna bir köpek çkm. Köpee çarpmamak için frene basm ama emniyet kemerini de takmad için arabann ön camndan dar frlam. Dar frlamamas ve kaza yapmamas için Haydar n amcas ne yapmalyd? Cevabnzn nedenini nasl kantlarsnz? Tahminim veya Hipotezim: Haydar n amcas daha yava gitseydi, kaza yapmaz ve dar frlamayabilirdi. 1. )imdi yukarda verdiimiz yantla ilgili deney tasarlayalm ve yantmzn doruluuna bakalm. a. Deikenlerimiz neler? Deitireceimiz deiken: Cismin hz durumu Ölçeceimiz deiken: Araba ile cismin frlad yer arasndaki uzaklk Sabit tutacamz deiken: Cismin kütlesi b. Deneyi nasl yapacam? c. Verilerimi nasl toplayacam? (Hangi ölçü 81

6 aletini kullanacam?) Uzakl ölçmek için cetvel kullanabiliriz. Deney yaparken topladmz verileri not alabileceimiz bir tablo oluturalm. Arabann 7nsan modelinin hz bariyere olan uzakl (cm) Yava Yava Hzl Hzl Tablomuzu grafikle gösterebiliyorsak gösterelim. Uzakl%k (cm) KAYNAKLAR 1. Yontar, A. (1993). 7nsanda Yaratcln Geliimi, Yaratclk ve Eitim, Türk Eitim Dernei, Eitim Dizisi No: 17, XVII. Eitim Toplants, Kasm, Safak Matbaaclk, Ankara. 2. Saxena, S.P., (1994) Creativity and Science Education, Creativity and Science Education temal hizmetiçi eitim program projesinin bakan; Khandelwal, B.P. 6JBJ0401.htm, eriim: Senemolu, N, Yaratclk ve Öretmen Nitelikleri, emoglu/makaleler/yaratici.htm, eriim tarihi: , yava yava hzl hzl Araban%n h%z durumu 4. San, 7. (1985). Sanat ve Eitim. Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi Yaynlar, 151, Ankara. Bu deneyi yaptmzda nasl bir sonuç elde ettik? Grafiklerimiz bize ne anlatyor? Bulduumuz sonuç yantmz doruluyor mu? Beklemediimiz bir sonuçla karlatk m? Bu etkinlik sonunda daha önceden bilmediiniz ne örendiniz? Bu etkinlik srasnda daha önce sahip olduunuz hangi bilgi ve beceriyi kullandnz? Problem cümlesinin verilerek dier bölümlerinin örenciler tarafndan oluturulaca açk uçlu etkinlik örnei; Konu: GÜÇ Problem Cümlesi: Hangimizin daha güçlü olduunu nasl bulursunuz? 5. Rza, E. T., 1999, Yaratcl Gelitirme Teknikleri, Anadolu matbaas, 7zmir, 6. Erdener, N., 2003, Eitimde Yaratc Düünme - Tasarm ve Öngörü Yeteneinin Gelitirilmesi, asi/genelkon/114_nusreterdener.htm, eriim tarihi: Sönmez, V. (1993). Yaratc Okul, Öretmen, Örenci, Yaratclk ve Eitim, Türk Eitim Dernei, Eitim Dizisi No: 17, XVII. Eitim Toplants, Kasm, Safak Matbaaclk, Ankara. 8. Feldhusen, J. F., (2002). Creativity: the Knowledge Base and Children, High Ability Studies, vol. 13, no. 2, Starko, A. J. (2004). Creativity in the Classroom : Schools of Curious Delight. Mahwah, NJ, USA: Lawrence Erlbaum Associates, Incorporated, p Aljughaiman, A. M., (2002). Teachers Perceptions of Creativity and Creative Students, University of Idaho. Yaynlanmam doktora tezi. 11. Fisher, R. (1995). Teaching Children to Think. Cheltenham: Stanley Thornes Publishers. 82

7 12. Lin, C., Hu, W., Adey, P., Shen, J., (2003). The Influence of CASE on Scientific Creativity, Research in Science Education, 33: Miller, A. I., (1998), The Gift of Creativity, Roeper Review 21, no 1, Sternberg, R. J., (2003). Creative Thinking in the Classroom, Vol. 47, No. 3, Grigorenko, E. L., Sternberg, R. J. (2001). Analytical, creative, and practical intelligence as predictors of self-reported adaptive functioning: a case study in Russia. Intelligence 29, Güvenç, B. (1993). Yaratcln Toplumsal ve Kültürel Boyutlar, Yaratclk ve Eitim, Türk Eitim Dernei, Eitim Dizisi No: 17, XVII. Eitim Toplants, Kasm, Safak Matbaaclk, Ankara. 17. Liang, Jia-Chi. (2002), Exploring Scientific Creativity of Eleventh Grade Students in Taiwan, yaynlanmam doktora tezi, The University of Texas at Austin. 18. Noyanalpan, N. (1993). Eitimde Yaratcla Genel Bak, Yaratclk ve Eitim, Türk Eitim Dernei, Eitim Dizisi No: 17, XVII. Eitim Toplants, Kasm, Safak Matbaaclk, Ankara. 19. Mansfield, R. S. ve Busse, T. V. (1981). The Psychology of Creativity and Discovery: Scientists and Their Work. Chicago: Nelson- Hall Inc ler, A. S. ve Bilgin, A., (2002). Eitim Fakültesi Snf Öretmenlii Adaylarnn Yaratclk Hakkndaki Düünceleri, Uluda Üniversitesi, Eitim Fakültesi Dergisi, cilt:15, say:1, syf: Hu W. ve Adey P. (2002), A Scientific Creativity Test for Secondary School Students, International Journal of Science Education, Vol:24, No:4, Terziolu, T. (1993). Bilimde Yaratclk, Yaratc Bilim Adam, Yaratclk ve Eitim, Türk Eitim Dernei, Eitim Dizisi No: 17, XVII. Eitim Toplants, Kasm, Safak Matbaaclk, Ankara. 23. Moravcsik, M. J. (1981), Creativity in Science Education, Science Education, V.65, issue 2, Diakidoy, I-A., N. ve Constantinou, C. P., (2001), Creativity in Physics: Response Fluency and Task Specificity, Creativity Research Journal, Vol. 13, Nos. 3 ve 4, Carson, S. H., Peterson, J. B. Ve Higgins, D. M., (2005), Reliability, Validity and Facotr Structure of the Creative Achievement Questionnaire, Creative Research Journal, Vol. 17, No. 1, Eichenberger, R. J. (1978). Creativity Measurement through Use of Judgment Criteria in Physics. Educational and Psychological Measurement, Vol. 38, No. 2, Meador, K. S. (2003), Thinking Creatively About Science Suggestions for Primary Teachers, Gifted Child Today (Waco, Tex.: 2000), vol. 26, no. 1, Winter 2003, Roberts, L., 2003, Creativity, Tech Directions, Vol.63, Issue:3 29. Hoover, S. M., (1994), Scientific Problem Finding in Gifted Fifth- Grade Students, Rooper Review, Feb94, Vol. 16, Issue 3, Hoover, S. M. & Feldhusen, J. F. (1990). The Scientific Hypothesis Formulation Ability of Gifted Ninth-Grade Students, Journal of Educational Psychology, vol. 82, Issue 4, Koray, Ö. (2003). Fen Eitiminde Yaratc Düünmeye Dayal Örenmenin Örenme Ürünlerine Etkisi, Yaynlanmam Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 32. Cheng, V. M. Y. (2004). Developing Physics Learning Activities for Fostering Student Creativity in Hong Kong Context, Asia-Pasific Forum on Science Learning and Teaching, Vol. 5, Issue Atknc, H. (2001). 7lköretim Birinci Kademe Eitim Programlarnn Yaratc Düünmenin Geliimine Etkisi. Yaynlanmam Yüksek Lisans Tezi, 18 Mart Üniversitesi, Eitim Bilimleri Anabilim Dal, Çanakkale. 83

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er;

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er; Ünite 6 Anketlerin Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Anketler ne zaman kullanlr? Anketler de0erlidir, e0er; Organizasyonun elemanlar geni/ olarak da0lm/sa Birçok eleman projede rol almaktaysa

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

http://www.suzuki-toshie.net

http://www.suzuki-toshie.net B Uygulama 03.03.2011 Bilinçli Örenim Yoluyla Yaama Gücüne Doru Yeni Afet Önleme Eitimi --- Proje Örenimi, Portfolyo Deerlendirme, Koçluk Yöntemi --- Afet Önleme ve Yeni Örenme Becerileri Proje Örenimi

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com Görsel Tasarm KaliteOfisi.com KaliteOfisi.com un bir hizmetidir. zin alnmaksn alnt ve çoaltma yaplabilir. 2 www.kaliteofisi.com KaliteOfisi Hakknda Kalite ofisi; ülkemizde kalite bilincinin yerlemesine

Detaylı

http://www.suzuki-toshie.net

http://www.suzuki-toshie.net A Kuram ve Yöntem 03.03.2011 Bilinçli Örenim Yoluyla Yaama Gücüne Doru Yeni Afet Önleme Eitimi --- Proje Örenimi, Portfolyo Deerlendirme, Koçluk Yöntemi --- Afet Önleme ve Yeni Örenme Becerileri Proje

Detaylı

Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri

Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri Prof.Dr.Berna Musal Yard.Doç.Dr.Sema Özan DEÜ Tp Fakültesi Tp E itimi Anabilim Dal Sunum Çerçevesi Yetikinlerin

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar V.A.D. Yaklamnn avantajlar Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Verinin hareketinin hikayeletirilmesine nazaran 4 avantaj mevcuttur. Teknik uygulamann gerçekletirilmesinden

Detaylı

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi 1. Etkinliğe hangi kurumu temsilen katıldınız? Sivil toplum kuruluşu 75,0% 9 Bireysel 8,3% 1 Şirket 16,7% 2 Üniversite 0,0% 0 Sosyal Girişim 0,0%

Detaylı

ÖZEL E T M VE REHAB L TASYON MERKEZLER NDE ÇALI AN E T MC LER N MESLEK YETERL L K ALGISI LE DOYUMLARININ NCELENMES. S.Barbaros YALÇIN Haf z BEK

ÖZEL E T M VE REHAB L TASYON MERKEZLER NDE ÇALI AN E T MC LER N MESLEK YETERL L K ALGISI LE DOYUMLARININ NCELENMES. S.Barbaros YALÇIN Haf z BEK TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:5570 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:5570 ÖZELETMVEREHABLTASYONMERKEZLERNDEÇALIAN

Detaylı

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1 yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ. Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR

EĞİTİM BİLİMLERİ. Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR EĞİTİM BİLİMLERİ ÇIKMIŞ SORULAR EĞİTİM BİLİMLERİ Tamamı Çözümlü Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ 2004 SORULAR 2002 2001 2003 2005 2006 2007 Gelişim Psikolojisi Öğrenme Psikolojisi Rehberlik Program Geliştirme Öğretim

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı

ÖZELL?KLER? Sosyal etkile?imde yetersizlik. Göz konta??nda s?n?rl?l?k. Ortak ilgide s?n?rl?l?k. Ba?kalar?n?n yapt???na ilgisizlik

ÖZELL?KLER? Sosyal etkile?imde yetersizlik. Göz konta??nda s?n?rl?l?k. Ortak ilgide s?n?rl?l?k. Ba?kalar?n?n yapt???na ilgisizlik Otistik birey sosyal etkile?im, sözel ve sözel olmayan ileti?im, ilgi ve etkinliklerdeki s?n?rl?l??? erken çocukluk döneminde ortaya ç?kan ve bu özellikleri nedeniyle özel e?itim ile destek e?itim hizmetine

Detaylı

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) Bülent ÖZTÜRK Okyay DOAN * Gürcü KOÇ ** Özet Bu çalmada, Gazi Eitim

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi

Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi Ramazan GÜRBÜZ* ÖZET Bu aratrmann amac, aratrmac tarafndan gelitirilen somut öretim nesneleri, çalma

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

LKÖRETM II. KADEMEDE ÜÇ BOYUTLU SANAT UYGULAMALARININ YARATICILIIN GELMESNE ETKS *

LKÖRETM II. KADEMEDE ÜÇ BOYUTLU SANAT UYGULAMALARININ YARATICILIIN GELMESNE ETKS * LKÖRETM II. KADEMEDE ÜÇ BOYUTLU SANAT UYGULAMALARININ YARATICILIIN GELMESNE ETKS * Özet / Abstract Özcan ÖZKARAKOÇ ** Sanata ilikin en önemli özellik, anlatmdr. Sanata dair deerlerin bireye kavratlmas

Detaylı

OKUMA E T M. Gyasettin AYTA *

OKUMA E T M. Gyasettin AYTA * OKUMA E T M Gyasettin AYTA * Özet Bu makalede vurgulanan, okumann gözlem ve dinleme kadar önemli olduu ve bu iki becerinin tamamlanmasnda da önemli bir rol oynaddr. Okuma eitimindeki çalmalarn yetersiz

Detaylı

ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES

ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES Özet / Abstract H. smail ASLANTA Aratrmada, ilköretimde görev yapan öretmenlerin snf içi öretim etkinliklerinde

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

MÜZE VE ETM. Melek AHAN *

MÜZE VE ETM. Melek AHAN * MÜZE VE ETM Melek AHAN * Özet Çalmann amac, müzede çok yönlü ve etkili örenmenin önemini ve yararlarn pekitirmektir. Bu çalmada, dar kapsamda müzenin anlam, müze-eitim ilikisinin kavram olarak içeriinden

Detaylı

SOSYAL BLGLER DERSNE YÖNELK TUTUMUN BAARIYA ETKS

SOSYAL BLGLER DERSNE YÖNELK TUTUMUN BAARIYA ETKS SOSYAL BLGLER DERSNE YÖNELK TUTUMUN BAARIYA ETKS Bayram TAY * Betül AKYÜREK TAY ** Örenme bireyin çevresiyle etkileimi sonucunda davranlarnda meydana gelen kalc izli deiiklik olarak ifade edilir. Eitimin

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Eğitim Fakültesi Matematik Ve Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans-Yandal Buca Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Dokuz Eylül ÜniversitesiBilimleri Eğitimi Bölümü Fizik Öğretmenliği Pr.

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

Doç.Dr. Aytekin ALBUZ Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKPINAR GÜGEF. MEABD. 1. Giri

Doç.Dr. Aytekin ALBUZ Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKPINAR GÜGEF. MEABD. 1. Giri Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ 1. Giri 2006 LKÖRETM MÜZK DERS ÖRETM PROGRAMI VE YEN YAKLAIMLAR Doç.Dr. Aytekin ALBUZ Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKPINAR GÜGEF. MEABD. 21. yüzyla

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

lkö retim Matematik Ö retmen Adaylar n Hacim Ölçmede Birim Kullanmaya Yönelik Kavray lar

lkö retim Matematik Ö retmen Adaylar n Hacim Ölçmede Birim Kullanmaya Yönelik Kavray lar lköretim Matematik Öretmen Adaylarn Hacim Ölçmede Birim Kullanmaya Yönelik Kavraylar Yasemin ESEN a1, Erdinç ÇAKIROLU b a Kocaeli Üniversitesi b Ortadou Teknik Üniversitesi Özet: Bu çalmada öretmen adaylarn

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

Okul Öncesi Eitim Kurumlarna Devam Eden 5-6 Ya Çocuklarnda Akademik Benlik Saygs

Okul Öncesi Eitim Kurumlarna Devam Eden 5-6 Ya Çocuklarnda Akademik Benlik Saygs Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: 28-39 (2006) Okul Öncesi Eitim Kurumlarna Devam Eden 5-6 Ya Çocuklarnda Akademik Benlik Saygs Fatma Nilgün Cevher*, Mustafa Bulu** ÖZET Bu aratrmann

Detaylı

TIBB BEYAN. mza Tarih Ebeveyn ya da Velinin mzas Tarih

TIBB BEYAN. mza Tarih Ebeveyn ya da Velinin mzas Tarih Lütfen imzalamadan önce dikkatle okuyunuz. Bu, sizin tüplü daln içerdii potansiyel riskler ve scuba eitim program srasnda sizden istenilenler konusunda bilgilendirildiiniz bir beyandr. Bu beyan imzalamanz

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

FZK ETMNDE PROBLEME DAYALI ÖRENMENN ÖRENCLERN BAARILARINA, BLMSEL SÜREÇ BECERLERNE VE PROBLEM ÇÖZME TUTUMLARINA ETKS

FZK ETMNDE PROBLEME DAYALI ÖRENMENN ÖRENCLERN BAARILARINA, BLMSEL SÜREÇ BECERLERNE VE PROBLEM ÇÖZME TUTUMLARINA ETKS T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES ETM BLMLER ENSTTÜSÜ ORTAÖRETM FEN VE MATEMATK ALANLAR ETM ANABLM DALI FZK ÖRETMENL PROGRAMI YÜKSEK LSANS TEZ FZK ETMNDE PROBLEME DAYALI ÖRENMENN ÖRENCLERN BAARILARINA, BLMSEL

Detaylı

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi OnüçüncüBölüm ZamanSerisiAnalizi Hedefler Buüniteyiçalktansonra; Zaman serisine en uygun tahmin denklemini belirler, Tahmin denklemini kullanarak projeksiyon yapar, Tahminler için yaplan hatay ölçer, Belli

Detaylı

TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 E M Ö RET M YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU

TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 E M Ö RET M YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 EM ÖRETM YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU EKM Ekim aynda düzenlenen ilk toplantda, okulumuz öretmenlerine program hakknda bilgilendirme yapld. Okulumuzda,

Detaylı

COMPUTER LITERACY LEVELS OF TURKISH-LEARNING FOREIGNERS IN TURKISH TEACHING RESEARCH AND APPLICATION CENTERS: SAMPLES OF ZONGULDAK, GAZ!

COMPUTER LITERACY LEVELS OF TURKISH-LEARNING FOREIGNERS IN TURKISH TEACHING RESEARCH AND APPLICATION CENTERS: SAMPLES OF ZONGULDAK, GAZ! COMPUTER LITERACY LEVELS OF TURKISH-LEARNING FOREIGNERS IN TURKISH TEACHING RESEARCH AND APPLICATION CENTERS: SAMPLES OF ZONGULDAK, GAZ!ANTEP, BOLU TÜRKÇE Ö!RET"M" ARA#TIRMA VE UYGULAMA MERKEZLER"NDE TÜRKÇE

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

Bursa Anadolu Arabalar Müzesinde Bir Aratrma: Müzede Sanat Eitimi *

Bursa Anadolu Arabalar Müzesinde Bir Aratrma: Müzede Sanat Eitimi * Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Bursa Anadolu Arabalar Müzesinde Bir Aratrma: Müzede Sanat Eitimi * Gonca Erim Uluda Üniversitesi Eitim Fakültesi, Güzel Sanatlar

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

Terapötik ileti imin bile enleri;

Terapötik ileti imin bile enleri; HASTA ve HASTA YAKINLARIYLA TERAPÖTK LETM letiim: "Kii ve çevresi arasnda iki yönlü ilikiyi ilgilendiren tüm aamalar" olarak tanmlanabilir. Terapotik letiim: Tedavi edici ya da tedaviye yardm eden, bir

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

DÜÜNCE KALTES NASIL GELR?

DÜÜNCE KALTES NASIL GELR? DÜÜNCE KALTES NASIL GELR? Ali R!za Kaylan kaylan@ aylan@boun.edu..edu.tr 8. MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU D.E.Ü. Devlet Konservatuvar! Sabanc! Kültür Merkezi 17-18 18 Nisan 2007 Kaylan, Düünce Kalitesi 1

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

LSE ÖRENCLERNN TARH DERSNN AMAÇLARINA YÖNELK GÖRÜLER

LSE ÖRENCLERNN TARH DERSNN AMAÇLARINA YÖNELK GÖRÜLER LSE ÖRENCLERNN TARH DERSNN AMAÇLARINA YÖNELK GÖRÜLER smail H. DEMRCOLU * Özet Lise örencilerinin tarih dersinin amaçlar hakkndaki düünceleri, bu dersin ilenii ve örencilerin tarih dersine yönelik görülerini

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar Von Neumann Mimarisinin Bileenleri 1 Bellek 2 Merkezi lem Birimi 3 Giri/Çk Birimleri Yazmaçlar letiim Yollar Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü lköretim Anabilim Dal Snf Öretmenlii Bilim Dal

T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü lköretim Anabilim Dal Snf Öretmenlii Bilim Dal T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü lköretim Anabilim Dal Snf Öretmenlii Bilim Dal Hayat Bilgisi Dersi Kazanmlarnn Ortak ve Derse Özgü Becerileri Kazandrmadaki Etkililiinin

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Fraktal Kart Etkinliiyle Fraktal Geometriye Giri

Fraktal Kart Etkinliiyle Fraktal Geometriye Giri Elementary Education Online, 9(1), tp: 1-6, 2010. lkö retim Online, 9(1), ou:1-6, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Fraktal Kart Etkinliiyle Fraktal Geometriye Giri Fatih KARAKU+ Karadeniz

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

TEMZ BR HAYAT ÇN SZ DE DETERJANI KESN

TEMZ BR HAYAT ÇN SZ DE DETERJANI KESN ÖZEL EGE LSES TEMZ BR HAYAT ÇN SZ DE DETERJANI KESN HAZIRLAYAN ÖRENC: Zeynep ÇALANDA 63 6B DANIMAN ÖRETMEN: Özgem Ayça BEKTUR ZMR (2011) ÇNDEKLER Sayfa Konu, Özet, Giri.3 Projenin Amacı, Projenin Hedefleri

Detaylı

TARH ETM REFORMU ÜZERNE ÖNERLER

TARH ETM REFORMU ÜZERNE ÖNERLER TARH ETM REFORMU ÜZERNE ÖNERLER A+a,-da anlat-lan fikirler, geçmi+i nas-l ö,retmeli ve tarihsel dü+ünme arac-l-,-yla ö,rencilerin dünya anlay-+lar-n- de,i+tirme iste,i uyand-ran bir tarih e,itiminde reform

Detaylı

GÖREN Ö RENC LER N SOSYO-EKONOM K DURUMLARI, BEKLENT LER SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNER LER

GÖREN Ö RENC LER N SOSYO-EKONOM K DURUMLARI, BEKLENT LER SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNER LER Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ GÜZEL SANATLAR VE SPOR LSELER MÜZK BÖLÜMLERNDE ÖRENM GÖREN ÖRENCLERN SOSYO-EKONOMK DURUMLARI, BEKLENTLER VE BU OKULLARIN ÖRENC BEKLENTLERNE

Detaylı

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK)

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) TRYAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) Triyaj hasta ya da yaraln, tedavi ve bakm gereksinimlerini karlamak amacyla, sak bakm kurumlarndaki kaynaklarn doru yerde ve doru zamanda kullanlmas salayan sflandrma sistemidir.

Detaylı

MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER *

MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER * Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8, Say: 4, 2006 MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER * Yrd. Doç. Dr. Ayehan ÇAKICI ** ÖZET Kadn giri$imcilerin i$ ya$amnda

Detaylı

rmalar Yerel Etik Kurulu Prof. Dr. Yeim Tunçok

rmalar Yerel Etik Kurulu Prof. Dr. Yeim Tunçok Dokuz Eylül Üniversitesi TpT Fakültesi laç Aratrmalar rmalar Yerel Etik Kurulu Prof. Dr. Yeim Tunçok Etik, bakalar bakmad zaman ne yaptnzdr. Bilimle paralel gitmelidir. Vural Özdemir, 19. Ulusal Farmakoloji

Detaylı

TÜRKÇENN YABANCI DL OLARAK ÖRETM VE AVRUPA DL ÖLÇE

TÜRKÇENN YABANCI DL OLARAK ÖRETM VE AVRUPA DL ÖLÇE TÜRKÇENN YABANCI DL OLARAK ÖRETM VE AVRUPA DL ÖLÇE Sefa YÜCE * Özet Küreselleme ile birlikte ülkeler, siyasî, sosyal, ekonomik ve askerî açdan birbirlerine baml hâle gelmilerdir. Dünyadaki hzl deiim ve

Detaylı

E DAYALI DL ÖRETM MALZEMELERNN TÜRKÇE NN YABANCI DL OLARAK ÖRETMNDE UYGULANMASI

E DAYALI DL ÖRETM MALZEMELERNN TÜRKÇE NN YABANCI DL OLARAK ÖRETMNDE UYGULANMASI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES ETM BLMLER ENSTTÜSÜ YABANCI DL OLARAK TÜRKÇE ÖRETM ANABLM DALI YÜKSEK LSANS TEZ E DAYALI DL ÖRETM MALZEMELERNN TÜRKÇE NN YABANCI DL OLARAK ÖRETMNDE UYGULANMASI Betül SÜLÜOLU

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

ÜSTÜN YETENEKLLERN FEN BLMLER ÖRETMENLERNE YÖNELK BR HZMET Ç ETM UYGULAMA VE DEERLENDRME ÇALIMASI

ÜSTÜN YETENEKLLERN FEN BLMLER ÖRETMENLERNE YÖNELK BR HZMET Ç ETM UYGULAMA VE DEERLENDRME ÇALIMASI ÜSTÜN YETENEKLLERN FEN BLMLER ÖRETMENLERNE YÖNELK BR HZMET Ç ETM UYGULAMA VE DEERLENDRME ÇALIMASI Murat GÖKDERE * Salih ÇEPN ** Özet Özel durum yaklam kapsamnda yürütülen bu çalma, üstün yeteneklilerin

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi Özlem ÖMÜR PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM Özlem Ömür ÖZET Piyano eitimine yeni balayan bir örenciye, piyano enstrümanını benimsetmek

Detaylı

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir?

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir? Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler 1) Kadro durumunuz nedir? 657 Sayl Kanuna tabi personelim 657 sayl Kanun 4/B Sözlemeli

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 Doç.Dr.sa SABA Adem BAOLU ÖZET Çalmada ilköretim çandaki örencilerin vergiyi nasl algladklar ve vergiyi alglamalar üzerinde etkili

Detaylı

NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM

NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM A. Kadir Çüçen nsan haklar düüncesinin geliimini açklarken belli bir bak açsndan hareket edeceim. Benim konuya bak açm, yani insan haklar kavramnn tarihsel geliimini ortaya

Detaylı

ETMDE YABANCILAMA OLGUSU VE ÖRETMEN: LSE ÖRETMENLER ÜZERNE SOSYOLOJK BR ARATIRMA

ETMDE YABANCILAMA OLGUSU VE ÖRETMEN: LSE ÖRETMENLER ÜZERNE SOSYOLOJK BR ARATIRMA ETMDE YABANCILAMA OLGUSU VE ÖRETMEN: LSE ÖRETMENLER ÜZERNE SOSYOLOJK BR ARATIRMA Yaar ERJEM * Özet Bu aratrmann konusunu eitimde yabanclamann önemli bir formu olan öretmen yabanclamas oluturur. Lise öretmenleri

Detaylı

Dr. GÜLER TOZKOPARAN. DL,YETERLLKLER ngilizce MS Office Uygulamalar2 (Word, Excel, PowerPoint) SPSS Paket Program2

Dr. GÜLER TOZKOPARAN. DL,YETERLLKLER ngilizce MS Office Uygulamalar2 (Word, Excel, PowerPoint) SPSS Paket Program2 Dr. GÜLER TOZKOPARAN Dokuz Eylül Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, letme Bölümü Dokuz Çemeler Kampüsü 35160 Buca-zmir 0 232 420 41 80 / 2128 e-mail: g.tozkoparan@deu.edu.tr ETM Dokuz Eylül

Detaylı

Media Literacy Levels of the Candidate Teachers

Media Literacy Levels of the Candidate Teachers Elementary Education Online, 8(3), 798-808, 2009. lköretim Online, 8(3), 798-808, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Media Literacy Levels of the Candidate Teachers Yrd. Doç Dr. M. Kemal Karaman

Detaylı

Elementary School Physical Education Teachers Strategies against Discipline Problems (Bursa Province Case)

Elementary School Physical Education Teachers Strategies against Discipline Problems (Bursa Province Case) Elementary Education Online, 8(1), 119-128, 2009. lköretim Online, 8(1), 119-128, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Elementary School Physical Education Teachers Strategies against Discipline

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

MÜZ K BÖLÜMLER Ö RENC ÖZEL YETENEK G SINAVLARININ

MÜZ K BÖLÜMLER Ö RENC ÖZEL YETENEK G SINAVLARININ Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ TÜRKYE DEK ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSELER MÜZK BÖLÜMLER ÖRENC ÖZEL YETENEK G SINAVLARININ MÜZKSEL TME-ALGILAMA BOYUTUNUN DEERLENDLMES

Detaylı