Uç Değer Tabanlı Modelleme ile Belirsiz Kompozit Bir Plakanın Deneysel Titreşim Cevap Sınırlarının Tahmin Edilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uç Değer Tabanlı Modelleme ile Belirsiz Kompozit Bir Plakanın Deneysel Titreşim Cevap Sınırlarının Tahmin Edilmesi"

Transkript

1 Uluslararası Katılımlı 17. Maia Teorisi Sempozyumu, İzmir, Hazira 15 Uç Değer Tabalı Modelleme ile Belirsiz Kompozit Bir Plaaı Deeysel Titreşim Cevap Sıırlarıı Tahmi Edilmesi A. Seçgi* M. Kara A. Ozaa Douz Eylül Üiversitesi Douz Eylül Üiversitesi Douz Eylül Üiversitesi İzmir İzmir İzmir 1 Özet Belirsizli adı verile otrol edilemeye değişeliler yapıla titreşim aalizleride geellile göz ardı edilirler. Aca daha gerçeçi aalizler içi uygu algoritma veya yötemlerle bu belirsizliler hesaba atılmalıdır. Bu işlemler içi sayısal veya deeysel Mote Carlo simülasyou gibi istatistiî teiler sılıla ullaılır. Daha az sayıda Mote Carlo verisi ullaabile uç-değer teorisi tabalı modelleme ile bu belirsizlileri cevap sıırları elde edilebilir. Bu çalışmada, ompozit bir plaaı belirsizli aalizi deeysel olara gerçeleştirilmiştir. Aalizlerde plaaı ütlesi belirsiz parametre olara seçilmiş ve belirsizli ormal dağılıma uygu olara farlı sayılarda üçü topalamış ütleleri plaaya elemesi ile prati olara modellemiştir. So olara her bir örelem içi titreşim cevapları ölçülmüş ve bir uç değer modeli urulara bu belirsiz cevapları sıırları başarı ile tahmi edilmiştir. Aahtar elimeler: belirsizli aalizi, ompozit plaa, Mote Carlo simülasyou, uç değer tabalı modelleme Abstract Variabilities called ucertaity are geerally igored i performed vibratio aalysis. However for more realistic aalysis, these ucertaities eed to be tae ito accout with appropriate algorithm or methods. Statistical techiques such as umerical ad experimetal Mote Carlo simulatio are frequetly used for these operatios. The respose bouds of ucertaities ca be successfully obtaied by extremevalue theory based modelig usig less umber Mote Carlo data. I this study, ucertaity aalysis of a composite plate is experimetally performed. I the aalyses, plate mass is selected as ucertai parameter ad ucertaity due to mass variability is practically modeled by addig differet small lumped masses to plate as proper with the ormal distributio. Fially, vibratio resposes are measured for each sample ad bouds of these ucertai results are successfully predicted by costructig a extreme value model. Keywords: composite plate, ucertaity aalysis, Mote Carlo simulatio, extreme value based modelig * 1 I. Giriş Yapısal-austi sistemleri cevap davraışlarıda, malzeme içerisidei ve geometrisidei üçü değişeliler, zorlama arateri ve geliğide ortaya çıa üçü farlılılar, yapıı il ve sıır oşullarıdai oyalılar edei ile ortaya çıabile bu otrol edilemeye değişeliler belirsizli olara adladırılır. Geellile vibro-austi aalizlerde bu belirsizliler göz ardı edilere, te bir öre üzeride aaliz yapılır. Faat daha gerçeçi aalizler yapabilme içi belirsizlileri uygu bir şeilde modelleere hesaba atılması gerelidir. Mote Carlo simülasyou özellile düşü freas belirsizli aalizleride e ço ullaıla yötemlerde biridir. Aca bu tip simülasyoları belirsizlileri abul edilebilir düzeylerde modelleyebilmeleri içi ço sayıda simülasyo yapılması geremetedir. Bu durum ölçümü ve aalizleri verimliliğii azaltmatadır. Bua arşı, az sayıda Mote Carlo veriside faydalaara oluşturula uç-değer tabalı bir istatistiî modelleme ile belirsiz sistemi vibro-austi cevaplarıı sıırları belirleebilmetedir [1-3]. Bu çalışmada, seiz tabaalı simetri bir ompozit plaaı deeysel belirsizli aalizi gerçeleştirilmiştir. Burada, belirsizliği edei olara ompozit plaalarda reçiei ifizyou edei ile plaa ütlesii plaa üzeride homoje olara dağılmadığı varsayılmıştır. Bu amaçla toplam ütlesi, plaa ütlesii yalaşı %5 i adar ola yirmi adet topalamış ütle her bir ölçüm içi plaa üzerie rastgele yerleştirilere, belirsiz titreşim cevap fosiyoları ölçülmüştür. Zorlama otasıı ölçüle mobilite değeri sosuz plaa sistemi içi verile aaliti mobilite değerleri ile arşılaştırılmıştır. So olara, uç-değer tabalı bir model urulara plaa belirsizliğii sıırları başarı ile elde edilmiştir. II. Matematisel Bağıtılar A. Kompozit bir plaaı eğilme titreşim empedası Yapıları yüse freaslarda titreşmesi durumuda, bu yapıı diamiği, sosuz/yarı sosuz yapıya yaısar. x-y düzlemide bulua sosuz bir plaaı, eğilme uvvetie arşı yüse freasta zorlama otasıdai titreşim cevap fosiyolarıda biri ola empedas aaliti olara [4],

2 Uluslararası Katılımlı 17. Maia Teorisi Sempozyumu, İzmir, Hazira , (1) F Z h c L Y ile ifade edilir. Burada, Y v F, mobilite; v, plaaı zorlama otasıdai hızı; h 1, döme merezi yarıçapıdır. Plaaı uzama dalga hızı ise ortotropi plaalar içi; c c c, () L Lx Ly ile ifade edilir. Burada, c Lx ve c Ly ompozit plaaı ve 9 yöüdei uzama dalga hızlarıdır ve 1 Lx x xy c E, (3a) 1 Ly y yx c E, (3b) ile hesaplaır. Burada, E x ve E y, sırasıyla x ve y yöleridei elastisite modülü; xy ve yx Poisso oraı ve, plaaı yoğuluğudur. B. Uç-Değer (EV) tabalı modelleme Bu yötem istatistite daha fazla bilie lasi uç değer teorisie (Extreme Value Theory (EVT)) dayamatadır [3]. Klasi EVT [5], bağımsız, bezer olara dağılımlamış rastgele değişeler dizisii X, i max 1,, özelliğie sahip M M X X X değişeii istatistii özellilerii taımlaya bir yötemdir. Uç-değer aalizii öemli bir özelliği, bir rastgele değişei M belirli bir sıır değerii z( p ) (quatile) aşma olasılığıı p (exceedace probability) tahmi edilmesidir, yai Pr M z( p) p şelide formüle edilebilir (Burada Pr ögörülme fosiyoudur). Stabil bir M dağılımı üç asimptoti dağılım tipleride birie aittir. Bular Tip I: Gumbel dağılımı, Tip II: Fréchet dağılımı veya Tip III: Weibull dağılımı. Veri dağılımıı işlemesi hagi tipe ait olduğu ile yaıda ilgilidir. Geellile bu verileri ö işlemesi içi üç farlı yötem mevcuttur: Bütü verii alt veri blolarıa ayrılması, Belirli bir yüse seviyeli veri eşiğii ullaımı ile sııfladırma, veya E üst-derece (top-order) istatistileri seçilmesi. Prati bir sıır belirleme işlemi eşi aşma uç değer modeli ullaılara oluşturulabilir. Sıır, m-gözlemsel geri döüş düzeyi x m (m-observatioal Retur Level x m ) ciside verii her bir m gözlemii ortalama olara belirlee düzeyi geçtiği değer olara belirleir. Fizisel bir sıırı varolduğu durumlarda elde edilece ola sıır gerçe fizisel sıırı bir yalaşımıdır. Aca fizisel bir sıır yosa rastgele belirsiz yapılar içi determiisti bir sıır arama alamlı değildir. Bu durumlarda istatistisel ölçüler belirleme daha uygudur. Bir Tip 1 eşi modeli içi m-gözlemsel geri döüş düzeyi x m şu şeilde yazılabilir: x m m log u. (4) Burada m sıır tahmilemei yapıldığı yığı boyutu, modeli alibre ede veri öre boyutu, e üst-derece istatistiği, ve u ise model parametreleridir. Tip 1 e ait bir uç-değer modeli şu adımlarla belirleebilir: Yeterli bir veri öre sayısı seçimi (): Ns m. (5) Uygu bir e üst-derece istatisti değeri seçimi (), veri öre sayısıa () bağlı olara yarı-ampiri şeilde şu şeilde seçilebilir [5]: 1.5. (6) Eşi değerii seçilmesi (u), eşi değeri ıcı azala e üst-derece istatisti olara seçilebilir: u x. (7) Model parametre, içi masimum olasılı belirleyicisii hesaplaması: 1 ˆ xi -u. (8) i1 Böylelile Delem 4 de verile sıır değeri (quatile) tahmileyicisi şu şeilde yeide yazılabilir: m qm ( ) ˆ log x Delem 7, Weissma tahmileyicisi olara adladırılır. Tahmi edile sıırları yalaşı güveilirli aralıları şu şeilde hesaplaabilir [6]: x qc m R 1 6 1/ (9) (1)

3 Uluslararası Katılımlı 17. Maia Teorisi Sempozyumu, İzmir, Hazira 15 Burada, log( m / ), c qe ( ) q ( ), 1 R, ve e, III. Simetri Kompozit Plaaı Aalizleri A. Geel bilgiler Bu çalışmada, özellileri Tablo 1 de görüle ( ) oryatasyoa sahip seiz tabaalı ompozit plaaı deeysel belirsizli aalizi gerçeleştirilmiştir. Burada, belirsizliği edei olara ompozit plaalarda reçiei ifizyou edei ile plaa ütlesii plaa üzeride homoje olara dağılmadığı varsayılmıştır. Bu amaçla, plaaı toplam ağırlığıı %5 i adar topalamış ütle plaaı üzeride rastgele yer değiştirilere, zorlama otasıı mobiliteleri ve rastgele bir otaı trasfer mobiliteleri 1-1 Hz aralığı içi elde edilmiştir. Toplam üç zorlama otası seti içi 6 adet ölçüm gerçeleştirilmiştir. Şeil 1 de zorlama otaları daire içerisie alıara diğer ölçüm otaları ile birlite gösterilmiştir. Özelliler Değer Fiber yöüdei uzulu ( a ) [m],5 Fibere di yödei uzulu (b) [m],6 Kalılı (h) [mm],5 Fiber yöüdei elastisite modülü (E 1 ) [GPa] 1,3 Fibere di yödei elastisite modülü (E ) [GPa] 1,1 Kayma modülü (G) [MPa] 33 Poisso oraı ( 1 ),161 TABLO 1. Kompozit plaaı özellileri B. Plaaı deeysel belirsizli aalizi Şeil 1a da görüldüğü gibi plaa ese iplerle asılara serbest sıır oşuluu sağlaması amaçlamıştır. Burada, titreştirici mümü olduğuca sıır oşulu yaratmayaca şeilde bağlamıştır (Şeil 1b). a) b) Şeil 1. Söüm ayıp fatörüü belirlemesi içi ullaıla deey düzeeği a) deey düzeeği, b) titreştiricii bağlatısı C. Uç değer teorisie bağlı modelleme ile belirsizlileri üst sıırlarıı tahmii Bu bölümde ompozit plaa içi elde edile deeysel verilerde bir uç değer modeli Bölüm II.B de alatıla prosedüre göre 6 adet belirsiz veri içi urulmuştur. Bua göre, modeli istatistii parametreleri; i) Veri öre sayısı (): 6 m 1, ii) E üst-derece istatisti değeri 1.5 1, olara seçilmiştir. Modeli oluşturula verii Tip 1 e uyguluğu Hasofer-Wag testi ile özellile rezoas bölgeleri içi elde edilere Şeil de gösterilmiştir. 3

4 Uluslararası Katılımlı 17. Maia Teorisi Sempozyumu, İzmir, Hazira W*1 1 W*1 1 W* a) b) c) 3 3 W*1 1 W*1 1 W* d) e) f) Şeil. Hasofer-Wag test souçları a) 61 Hz; b) 179 Hz; c) 64 Hz; d) 419 Hz; e) 536 Hz; f) 657 Hz Ölçüle zorlama otası ve trasfer mobilite spetrumları, uç değer modelleme ile elde edile cevap sıırları ile birlite sırasıyla Şeil 3 ve Şeil 4 de suulmuştur. Deeyleri doğruluğu solu sistemleri serbest sıır oşulu içi aaliti çözümlerii olmamasıda dolayı sosuz sistemleri zorlama otası aaliti mobilite değerleri ile arşılaştırılmıştır. Bilidiği gibi sosuz sistemleri aaliti çözümlerii solu sistem çözümleri ile arşılaştırılması aca yüse freas bölgeside alamlıdır. Bu bağlamda, elde edile deeysel souçları ortalama değerlerii aaliti souçlara yüse freaslara doğru gidildiçe yaısaması yapıla deeyleri doğruluğuu açıça göstermetedir. Uç-değer modeli ile elde edile sıır ve güveli değerleri Şeil 3 ve Şeil 4 de görüldüğü üzere yie başarı ile elde edilmiştir. Buula birlite, belirsizliği zorlama otası cevapları üzeridei etisi trasfer otalarıa göre daha düşü seviyelerdedir. Souç olara yapı üzeridei homoje olmaya ütle dağılımıı zorlama otasıda uzalaşıldıça etisi ço daha fazla olmatadır ve bu yüzde tasarımlarda bu oyalığı hesaba atılması geretiği açıtır. IV. Souç Bu çalışmada homoje olmaya ütle dağılımıa sahip bir ompozit plaaı cevap sıırları uç değer teorisie dayaara elde edilmiştir. Veri olara ço sayıda deeysel mobilite ölçümleri ullaılmıştır. Doğrulama çalışması içi zorlama otasıı belirsiz mobilite cevapları sosuz plaa mobilitesi ile arşılaştırılmıştır, daha sora bu veri seti uç-değer teorisie göre modelleere plaaı cevap sıırları başarılı bir şeilde elde edilmiştir. Teşeür Bu çalışma 11M836 No.lu TÜBİTAK 11 Araştırma Projesi apsamıda gerçeleştirilmiştir. Kayaça [1] Seçgi, A. Modal ad respose boud predictios of ucertai rectagular composite plates based o a extreme value model. Joural of Soud ad Vibratio, 33, , 13. [] Seçgi A. "Bir uç-değer tabalı modelleme ile belirsiz yapıları titreşim cevap sıırlarıı tahmi edilmesi", PÜ Mühedisli Bilimleri Dergisi, 15-3, 13. [3] Seçgi, A., Due J.F. ve Zoghaib L. "Extreme-value-based statistical boudig of low, mid ad high frequecy resposes of a forced plate with radom boudary coditios", ASME Joural of Vibratio ad Acoustics, 13, 1-1, 1. [4] Lyo, R.H., ve DeJog R.G. Theory ad applicatio of statistical eergy aalysis (d editio). RH Lyo Corp., [5] Hasofer, A.M., No-parametric estimatio of failure probabilities, I Mathematical Models for Structural Reliability Aalysis, Mathematical Modellig Series, Eds. Casciati, F. ad Roberts, J.B., CRC Press, Boca Rato, Chapter 4, 195-6, [6] Coles, S., A Itroductio to Statistical Modellig of Extreme- Values, Spriger-Verlag Lodo, 1. 4

5 Uluslararası Katılımlı 17. Maia Teorisi Sempozyumu, İzmir, Hazira a) b) c) Şeil 3. Plaaı zorlama otası mobilitesii deeysel belirsizli cevapları ve sıır tahmilemesi (gri: belirsizli verileri, esili siyah çizgi: belirsizli ortalaması, x-siyah çizgi: sosuz plaa mobilitesi, düz siyah: tahmi edile üst sıır değeri, otalı siyah: güve aralılı tahmi edile üst sıır değeri) 5

6 Uluslararası Katılımlı 17. Maia Teorisi Sempozyumu, İzmir, Hazira a) b) c) Şeil 4. Plaaı trasfer mobilitesii deeysel belirsizli cevapları ve sıır tahmilemesi (gri: belirsizli verileri, esili siyah çizgi:belirsizli ortalaması, düz siyah: tahmi edile üst sıır değeri, otalı siyah: güve aralılı tahmi edile üst sıır değeri) 6

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.1, s.123-142. Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecoomics ad Admiistrative Scieces Y.2012, Vol.17,

Detaylı

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA Halil İbrahim ÇİÇEKDAĞI 1, Şafak KIRIŞ 2 1 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,Afet Yöetim Merkezi, Kütahya, hi.cicekdagi@kutahyaafetacil.gov.tr

Detaylı

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ ESRA BOSTANCIOĞLU 1, EMEL DÜZGÜN BİRER 2 ÖZET Bir binanın fonsiyon ve performansının değerlendirilmesinde; diğerlerinin yanında maliyet önemli bir parametredir.

Detaylı

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1 EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM Eskişehir Osmagazi Üiversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Bu çalışmada ilk olarak çizge kuramıı temel kavramları

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)...

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)... ÜNİTE PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK Bölüm PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM VE OLASILIK! = (...... ) PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,

Detaylı

ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI A CLASSIFICATION MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING SOLVING TECHNİQUES

ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI A CLASSIFICATION MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING SOLVING TECHNİQUES ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 1 : 47 68 (2008) ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Yrd. Doç.

Detaylı

Esnek Bir Yapı Üzerinde Yol Pürüzlülüğüne Bağlı Olarak Araç Lastik Sertliğinin Yolcu Konforu Üzerine Etkisinin Dinamik Analizi

Esnek Bir Yapı Üzerinde Yol Pürüzlülüğüne Bağlı Olarak Araç Lastik Sertliğinin Yolcu Konforu Üzerine Etkisinin Dinamik Analizi UluslararasıKatılımlı 7. MainaTeorisiSempozyumu, İzmir, 4-7 Haziran 5 Esne Bir Yapı Üzerinde Yol Pürüzlülüğüne Bağlı Olara Araç asti Sertliğinin Yolcu Konforu Üzerine Etisinin Dinami Analizi İ. Esen *

Detaylı

SEROLOJİK ÖRNEKLEME EL KİTABI. AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI

SEROLOJİK ÖRNEKLEME EL KİTABI. AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI 1/9 Hazırlaya Oaylaya Yürürlük Tarihi Revizyo Tarihi Mehmet ÜVEY Mehmet ÜVEY 06.04.2011 05.06.2014 Gözde Geçire Gözde

Detaylı

Türkiye Ekonomisi Đçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Birikimine Dayalı Bir Đçsel Büyüme Modeli *

Türkiye Ekonomisi Đçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Birikimine Dayalı Bir Đçsel Büyüme Modeli * Eonomi-te Volume / Cilt: 1 No: 2 May / Mayıs 2012, 21-60 Türiye Eonomisi Đçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Biriimine Dayalı Bir Đçsel Büyüme Modeli * Erinç eldan ** Özet Bu çalışmanın amacı Türiye

Detaylı

Turizm Sektörünün Türkiye nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı

Turizm Sektörünün Türkiye nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Turizm Setörünün Türiye nin Eonomi Büyümesi Üzerindei Etisi: VAR Analizi Yalaşımı Yrd. Doç. Dr. Ozan BAHAR Muğla Üniversitesi,

Detaylı

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1,(26),99-18 Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının K. A. KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Hafif Betonlarda Basınç Dayanımlarının Tahmin Edilmesinde Kullanılan Farklı Tahmin Metotlarının Karşılaştırılması ÖZET

Hafif Betonlarda Basınç Dayanımlarının Tahmin Edilmesinde Kullanılan Farklı Tahmin Metotlarının Karşılaştırılması ÖZET Hafif Betonlarda Basınç Dayanımlarının Tahmin Edilmesinde Kullanılan Farklı Tahmin Metotlarının Karşılaştırılması Serkan SUBAŞI 1, Tuncay KAP 2, Ahmet BEYCİOĞLU 3 ve Mehmet EMİROĞLU 4 1, 2, 3, 4 Düzce

Detaylı

Ulaştırma Uygulamalarına Yönelik Çok Modlu Model Önerisi. Multimodal Model Suggestion for Transportation Applications

Ulaştırma Uygulamalarına Yönelik Çok Modlu Model Önerisi. Multimodal Model Suggestion for Transportation Applications Saunma ilimleri Dergisi The Journal o Deense Sciences ayıs/ay 2014 Cilt/olume 13 Sayı/Issue 1 75-105. ISS (asılı) : 1303-6831 ISS (Online): 2148-1776 Ulaştırma Uygulamalarına Yöneli Ço odlu odel Önerisi

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

TÜM GÖKYÜZÜ KAMERASINDAN ALINAN GÖRÜNTÜLER KULLANILARAK BULUTLULUK ÖLÇÜMÜ YAPILMASI

TÜM GÖKYÜZÜ KAMERASINDAN ALINAN GÖRÜNTÜLER KULLANILARAK BULUTLULUK ÖLÇÜMÜ YAPILMASI TÜM GÖKYÜZÜ KAMERASINDAN ALINAN GÖRÜNTÜLER KULLANILARAK BULUTLULUK ÖLÇÜMÜ YAPILMASI İsmail BAŞLAR UZMANLIK TEZİ TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU Ulusal Gözlemevi Müdürlüğü Ocak 2012 ANTALYA

Detaylı

Bilimler Enstitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org

Bilimler Enstitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org Kırgız Türk Sosyal Bilimler Estitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ MÜZİK TEORİSİ- KOMPOZİSYON VE BİREYSEL PERFORMANS DERSLERİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr.Özgür

Detaylı

GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER

GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2015 CİLT 8 SAYI 1 (55-65) GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER Nusret Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü 07220,

Detaylı

TAKVİYELİ AA6061 MMK LERDE GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAHMİN EDİLMESİ *

TAKVİYELİ AA6061 MMK LERDE GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAHMİN EDİLMESİ * MAKALE AL 2 TAKVİYELİ AA6061 MMK LERDE GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAHMİN EDİLMESİ * Metin Kök Doç. Dr., Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş MYO, Kahramanmaraş metinkok@ksu.edu.tr

Detaylı

BAZ İSTASYONU YATIRIM PLANLAMASI

BAZ İSTASYONU YATIRIM PLANLAMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 21 Sayý: 3 Sayfa: (2-24) Makina Mühendisleri Odası BAZ İSTASYONU YATIRIM PLANLAMASI Oğuz KAYA, Sertaç KENDİRCİ, Çınar KILCIOĞLU*, Başar OKAY, Can ÖZÜRETMEN, Cem İYİGÜN,

Detaylı

PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER VE HİSSE SENEDİ PORTFÖYLERİ İÇİN BİR UYGULAMA

PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER VE HİSSE SENEDİ PORTFÖYLERİ İÇİN BİR UYGULAMA T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SERMAYE PİYASALARI VE BORSA ANABİLİM DALI PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER VE HİSSE SENEDİ PORTFÖYLERİ İÇİN BİR UYGULAMA Yüksek Lisans

Detaylı

Logistics Directive LR10 Lojistik Direktifleri LR10

Logistics Directive LR10 Lojistik Direktifleri LR10 Logistics Directive LR10 Lojistik Direktifleri LR10 Versio 2010 So gücelleme: 2010 List of Abbreviatios Kısaltmalar listesi Cotet İçidekiler DAP EDI ERP FCA Icoterms JIS JIT LAB PPS QR83 Ru@Rate RFQ SCM

Detaylı

Yük Tahmini İçin Hibrit (YSA ve Regresyon) Model

Yük Tahmini İçin Hibrit (YSA ve Regresyon) Model Yük Tahmini İçin Hibrit (YSA ve Regresyon) Model * 1 Kübra KAYSAL 2 Fatih Onur HOCAOĞLU ve 3 Ahmet KAYSAL 1,2,3 Elektrik & Elektronik Mühendisliği Bölümü, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye Abstract

Detaylı

Mutlu SEÇER* ve Mehmet Emin KURAL. Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 35160, İzmir

Mutlu SEÇER* ve Mehmet Emin KURAL. Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 35160, İzmir Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 16, Sayı 1, 2010, Sayfa 11-19 İçerisi Beton ile Doldurulmuş Çelik Kutu Kesitli Kolonların Gerilme-Şekil Değiştirme-Zaman İlişkilerinin İncelenmesi

Detaylı

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi itüdergisi/d mühendislik Cilt:1 Sayı:1 Ağustos 00 Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi Güven KÖMÜRGÖZ *, Nurdan GÜZELBEYOĞLU İTÜ Elektrik Elektronik

Detaylı

Evre kaydırımlı mikroşerit yama anten dizili Ku band alıcı tasarımı

Evre kaydırımlı mikroşerit yama anten dizili Ku band alıcı tasarımı itüdergisi/d mühedislik Cilt:4, Sayı:1, 43-49 Şubat 005 Evre kaydırımlı mikroşerit yama ate dizili Ku bad alıcı tasarımı Bület YAĞCI, Osma PALAMUTÇUOĞLU, Selçuk PAKER İTÜ Elektrik-Elektroik Fakültesi,

Detaylı

KISMİ EN KÜÇÜK KARELER REGRESYONU YARDIMIYLA OPTİMUM BİLEŞEN SAYISINI SEÇMEDE MODEL SEÇME KRİTERLERİNİN PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI

KISMİ EN KÜÇÜK KARELER REGRESYONU YARDIMIYLA OPTİMUM BİLEŞEN SAYISINI SEÇMEDE MODEL SEÇME KRİTERLERİNİN PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI Ekonometri ve İstatistik Sayı:15 2011 38-52 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KISMİ EN KÜÇÜK KARELER REGRESYONU YARDIMIYLA OPTİMUM BİLEŞEN SAYISINI SEÇMEDE MODEL

Detaylı

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 7 (2010), No. 2, 169 185 Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçlı Kullanılması Reşat Kasap 1, ve Sibel Kavak 2 1 Gazi

Detaylı

TÜRKiYE'NiN LAFFER EGRiSi: KALMAN FiLTRE TAHMiN TEKNiGi

TÜRKiYE'NiN LAFFER EGRiSi: KALMAN FiLTRE TAHMiN TEKNiGi EKONOMIK YAKLAŞlM TÜRKiYE'NiN LAFFER EGRiSi: KALMAN FiLTRE TAHMiN TEKNiGi 27 Rahmi Yamak* /.GiRiŞ 1974 yılında, Arthur Laffer'in vergi oranları ile vergi gelirleri arasında kurmuş oludğu çaneğrili teorik

Detaylı

Yüksek İstatistikçi Sıdıka KOLUKISAOĞLU. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Yüksek İstatistikçi Sıdıka KOLUKISAOĞLU. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SERVQUAL YÖNTEMİ VE BİR HİZMET İŞLETMESİNDE UYGULAMASI Doç. Dr. Zeynep FİLİZ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi zfiliz@ogu.edu.tr Yüksek İstatistikçi Sıdıka KOLUKISAOĞLU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

Özgür L. ERTUĞRUL a *, M. Yener ÖZKAN b. Geliş Tarihi/Received : 04.11.2011, Kabul Tarihi/Accepted : 03.04.2012

Özgür L. ERTUĞRUL a *, M. Yener ÖZKAN b. Geliş Tarihi/Received : 04.11.2011, Kabul Tarihi/Accepted : 03.04.2012 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 18, Sayı 3, 2012, Sayfa 173-181 EPS Ara Dolgu Kullanımının Ankastre İstinat Duvarlarının Statik Davranışı Üzerindeki Etkileri Influence of EPS

Detaylı