Sistem Performansının Kontrolü. Verinin Enformasyona Dönüümü. Veri, Model ve Bilgi. Kaynaklarının. Depolanması. ekil 1: Enformasyon Genel leyi Modeli

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sistem Performansının Kontrolü. Verinin Enformasyona Dönüümü. Veri, Model ve Bilgi. Kaynaklarının. Depolanması. ekil 1: Enformasyon Genel leyi Modeli"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April Issn: ENFORMASYON KURAMI BALAMINDA SOSYAL ALAR, ÖRGÜTSEL BELRSZLK VE ETM: KAVRAMSAL BR ANALZ SOCIAL NETWORKS WITHIN THE CONTEXT OF INFORMATION THEORY, ORGANIZATIONAL UNCERTAINTY AND EDUCATION: A CONCEPTUAL ANALYSIS Murat POLAT. Bakır ARABACI Öz Bugün teknoloji, eitimin hemen her alanında büyük ve önemli bir yer tutmaktadır. Bu alanların en baında ise eitimin örgütsel boyutu gelmektedir. Bu açıdan günümüzde eitim örgütleri, teknolojinin eitime entegrasyonu sonucunda doan birtakım artan belirsizlikleri de göüslemek zorundadırlar. Buna göre, eitimde giderek artan örgütsel belirsizliklerin nedenlerinden biri de sosyal alardır. Sosyal aların örgüt çalıanları üzerine dolaylı ya da dorudan bir etkisinin olduu yapılan çalımalar dorultusunda anlaılmaktadır. Burada bir örgüt olarak eitim örgütlerinde de enformasyon kuramı balamında sosyal aların deerlendirilmesine vurgu yapılmaktadır. Bu balamda özellikle yükseköretim ve eitimin dier kademelerinde sosyal alar, örgütsel belirsizlik ve eitim kavramları arasındaki ilikiyi sorgulayan çalımalara ihtiyaç olduu öngörülmektedir. Dolayısıyla bu aratırmanın amacı eitim, sosyal alar ve örgütsel belirsizlik kavramları arasındaki mevcut ilikilerin kavramsal olarak bir analizini yapmaktır. Bu nedenle yurt dıı ve yurt içinden konuya ilikin yapılan aratırmalar taranmı ve ulaılan veriler üzerinden birtakım deerlendirmeler yapılarak, aratırma sonuçları paylaılmıtır. Anahtar Kelimeler: Eitim, Enformasyon Kuramı, Sosyal A Kuramı, Örgütsel Belirsizlik. Abstract Today, the technology holds a large and important place in almost every field of education. At the beginning of this field are the organizational dimension of the education. Nowadays, educational organizations have to cope with the rising number also increased uncertainty as a result of the integration of technology in education. Accordingly, social networks are one of the reasons for increasing organizational uncertainty in education. Studies say that the social networks are the indirect or direct impact on the organizations employees. Here there is also emphasis on the evaluation of social networking in the context of information theory in educational organization as an organization. In this context, particularly in higher education and other levels of education, there is a need to study the question of the relationship between social networks, organizational uncertainty and education. Therefore, the purpose of this survey is to make the conceptual analysis of the relationship between education, social networks and organizational uncertainty. Therefore, the domestic and foreign publications on the subject were reviewed and assessments were made in accordance with available data. Keywords: Education, Information Theory, Social Network Theory, Organizational Uncertainty. 1. Giri Enformasyon (information) kelimesi, bilgi (knowledge) kelimesine göre daha genel bir nitelik taıyan, üzerinde kesin bir yargıya varılmı, anlam kazanmı her türlü ses, görüntü ve yazılara verilen ad olarak tanımlanmaktadır. Dier yandan enformasyonu, kaydedilen gerçekler veya verilerden üretilen özet bir çıktı, verinin dönüümü, yani verinin insanın kullanabilecei anlamlı ve kullanılabilir hale dönütürülmü ekli olarak deerlendiren ve bir sürece iaret eden çalımalar da mevcuttur (Edin, 2004: 6-8; Türker, 2010). Burada enformasyon kavramı süreç boyutuyla ele alındıında, teknolojik açıdan enformasyon sistemlerinin genel ileyiine ilikin bir model olarak aaıda ekil 1 de görüldüü gibi bir sürecin varlıından bahsetmekte mümkündür (Leblebici, 1996): Ar. Gör. Dr., Mu Alparslan Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü. Doç. Dr., Fırat Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü, Elazı.

2 Online lem Sistem Performansının Kontrolü Sistem Yeterliliinin Kontrolü Veri Kaynaklarının Girii Verinin Enformasyona Dönüümü Enformasyon Ürünlerinin Çıkıı Ham Veri Girii Veri, Model ve Bilgi Kaynaklarının Depolanması Uç Kullanıcı çin ekil 1: Enformasyon Genel leyi Modeli ekil 1 incelendiinde, verinin enformasyona dönüümü sürecinde, Gorr a (1986) göre, ilk olarak verilerin sisteme girii için temelde manuel ve online olmak üzere iki yöntemin kullanıldıı görülmektedir. Baka bir anlamda veri kaynaklarının enformasyon ileme sürecine dâhil olma durumu sistemin gelimilik düzeyine göre farklılıklar gösterebilmektedir. Bu noktada önemli olan ey, enformasyon sistemlerinin çounlukla formüle edilmi verileri sisteme kabul ettikleridir. Yani verilerin farklı biçimlerinin formüle edilerek sisteme girilmesi gerekmektedir. kinci olarak, verinin enformasyona dönütürülmesi sürecinin, gözlem ve gerçeklerden elde edilen ham verilerin uç kullanıcılar için anlamlı ifadelere dönütürülmesi anlamınına geldiinin bilinmesi gereklidir. Bu süreci, bilgisayar tabanlı sistemlerde uygulama yazılımları otomatik olarak yerine getirmektedirler. Tüm bu süreç içerisinde verilerin veri, model veya bilgi tabanlı olarak nasıl depolanması gerektiini ise sistem analizi, sistem dizaynı ve sistem uygulaması süreçleri belirlemektedir. Son olarak, enformasyon sisteminin potansiyel performansının örgütsel sistem içerisinde verileri dönütürmeye yetip yetmediini kontrol amaçlı bir baka sürecin iletildii görülmektedir. Böylece enformasyon ürünlerinin çıkıı ekran (monitör), basılı materyal, vb ekilde gerçekletirilmektedir. Ortaya çıkan enformasyon ürünleri ise bata yönetsel olmak üzere muhtelif örgüt faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Ancak burada enformasyon genel ileyi modeline ilikin olarak modelde yer alan veri, bilgi ve enformasyon kavramlarının tanımları üzerinde son kez durmak gerekir. Zira Türkçe de veri, bilgi ve enformasyon kavramları kimi zaman birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Bu balamda modeldeki anlamıyla O brein (1990) ve Hadden a (1986) göre, veri, bir olay veya olguya ilikin ham gerçek veya gözlemler; enformasyon, kullanıcı için hazır hale getirilmi veri kümesi ve bilgi ise deerlendirmeye hazır hale getirilmi, ilenmi haldeki enformasyon anlamında kullanılmaktadır (Leblebici, 1996). Ayrıca burada enformasyon sürecini daha iyi anlamak adına enformasyon olgusunun temel özelliklerini bilmekte yarar vardır. Bunlar; enformasyonun kullanıcının ihtiyaçlarıyla ne kadar ilgili olduuna dair enformasyon uygunluu (Kroenke ve Hatch, 2001); enformasyon ve kaynaının güvenilirlii (Yozgat, 1998); doruluundan emin olunan enformasyon, yani enformasyon doruluu (Sanders, 1985; Yozgat, 1998; Ülgen, 1990); enformasyonun belirsizlii, burada enformasyonun belirsizlii azaltması beklenir (Bea ve Haas, 2001; Kroenke ve Hatch, 2001). Enformasyonun tamlıı, enformasyon tam olmalıdır eksik ya da hatalı enformasyon sonuçların yanıltıcı olmasına sebep olur (Sanders, 1985; Yozgat, 1998). Enformasyonun kısalıı, enformasyon eksiksiz olduu kadar fazla ve gereksiz bilgiyle de örülü olmamalıdır; enformasyonun ulaılabilirlii, enformasyon ihtiyaç duyulabilir olduu anda el altında olmalıdır (Yozgat, 1998; Ülgen, 1990) ve son olarak, enformasyonun farklılıı, enformasyon kullanıcıya bilgi sahibi olması açısından bir farklılık

3 yaratmalıdır (Kroenke ve Hatch, 2001). Sonuçta ise açıklanan enformasyon özelliklerine enformasyon ileyi sürecinde dikkat edilmesinin kiiye alacaı kararlar konusunda içerik ve ekil olarak daha etkili bir karar verme imkânı salayacaı ı söylenebilir (Edin, 2004). Dier yandan enformasyonun genel ileyi sürecinin modellenmesi ve teknoloji ile uyumlu hale getirilmesi süreci ve sonrasında toplumlar, teknolojik ilerleme temelinde tıpkı bir dalga yemi gibi enformasyonun youn ve etkili gücüne maruz kalarak bir dönüümden geçmilerdir. Bu dönüümü Alvin Toffler, dünyayı etkileyen üç ana dalga olduundan bahsederek açıklamaktadır. Toffler a göre toplumlar için ilk dalga tarımın bulunmasıyken, ikinci dalga sanayi devrimi ile balamıtır. Ve içinde bulunduumuz son dalga ise günümüz toplumunu ifade edecek ekilde enformasyon dalgası olarak adlandırılmaktadır. Benzer ekilde, Daniel Bell çaımız toplumuna sanayi sonrası toplum, Mc Luhan elektronik ça toplumu, Peter Drucker bilgi toplumu, Zbigniew Brzenski teknetronik ça toplumu, M. Castells ise a toplumu (Hacıosmanolu, 2010) adını vermilerdir. Burada verilen adlandırmalar içerisinde günümüz toplumunun doasını en iyi yansıtan adalandırmanın ise A Toplumu olduu ifade edilebilir. Ancak a toplumu kavramının toplumu temsil adına bazı ön kabulleri içerdiide açıktır. Baka bir ifade ile dünya üzerinde enformasyon ve iletiim teknolojilerinde meydana gelen gelimeler, yeni iletiim teknolojilerinin toplumun hemen her alanında kullanımını kaçınılmaz bir hale getirmitir. Öyleki bu gelimeler bireylerin yaam ekillerini deitiren en büyük etkenlerden biri olarak karımıza çıkmaktadır. Buna göre, günümüzde insanlar arasındaki bilgi paylaımı çok hızlı bir biçimde gerçekleebilmekte ve mobil iletiimin internet ile yakınsaması sonucu, bir bakıma zaman ve mekân kavramlarının önemi ortadan kalkmaktadır. Böylece insanlar arasında bilginin çok hızlı bir ekilde paylaılma süreci balamıtır. Bu durum, kiiler için aralarında iletiim alarının kurulabilecei yeni sosyalleme mekânlarını ortaya çıkarmıtır. Bu yeni sosyalleme mekânlarının adları ise Sosyal Alar dır. Bu anlamda sosyal aların ünlerinin kiiler arasında giderek artmasıyla birlikte, her türlü iletiimin bu alar aracılııyla a gerçekletirilmeye balandıı görülmektedir. Nihai olarak, meydana gelen bu gelimeler ııında insanların/toplumların birbirleriyle olan ilikilerinin, iletiimlerinin, sosyalleme süreçlerinin, yaam biçimlerinin ve çevreyle olan etkileimlerinin derinden den etkilendii görülmektedir (Karagülle ve Çaycı, 2014). Sosyal aların toplumlar üzerinde bu denli büyük etkilere sahip olmasının altında yatan temel nedenlerin baında ise enformasyon temelli a si gelmektedir. Bu ye göre örnein, yeni sosyal araçlar, kiiler arasında basit bir paylaımı kullanarak, çeitli enformasyonlar aracılııyla, yeni grupların olumasına olanak tanımaktadırlar. Ancak bu durum aynı zamanda sanılanın aksine grupların olumaları ve varlıklarını sürdürebilmelerini kolaylatırmak yerine e zorlatıracak ekilde karmaık bir süreci de beraberinde getirmektedir. Bu karmaıklık ise fizikçi Philip Anderson a göre çok, farklıdır anlamına gelmektedir. Çok, farklıdır ifadesiyle gerçekte neyi kast ettiini ise Anderson 1972 de Science dergisinde çıkarmı olduu bir makalesinde öyle açıklamıtır: Atomlardan insanlara kadar herhangi bir eyin bir kümesi incelendii takdirde, kümeye ait herbir bileenin gözlemlenmesiyle öngörülemeyecek karmaık bir tavır sergiledii i söylenebilir. Bu bulgu ekil 2 deki gibi bir sonucu zorunlu kılmaktadır (Shirky, 2008: 27). ekil 2: Bütün Balantıları Çizilmi Üç Küme ekil 2 incelendiinde, dierlerine oranla çok daha küçük olan ve en bata yer alan küçük kümenin 5 üyesi ve 10 balantısı bulunmaktadır. Ortada verilen kümenin ise 10 üyesi ve 45 balantısı vardır. Son olarak, en sonda yer alan ve oransal olarak içlerinde en büyük ük olan kümenin 15 üyesi ve 105 balantısı olduu görülmektedir ve ulaılan bu sayısal sonuçlar ise temelde u a si formülüne: C=Nx(N-1)/2

4 dayanmaktadır. Burada formüldeki C: Kiiler Arası Kurulan A Balantısı Sayısını ve N: Aın Kurulduu/Kurulacaı Kii Sayısını temsil etmektedir. Burada ekil 6 da dikkat edilmesi ve vurgulanması gereken temel düünce ise; bir grubun karmaıklıının, sonuçta grubun boyutundan daha hızlı bir artı gösterdiidir. Baka bir deyile, ekil 6 da açıklanmaya çalıılan, gerçekte a si çerçevesinde ele alındıında örnein, geç kalınmı bir projeye daha fazla çalıanın eklenmesi genel kanının aksine projenin daha da gecikmesine yol açacaktır; çünkü proje grubuna yeni çalıanların eklenmesi, grubu egüdümleme maliyetini artıracaktır. Bu durum, a si temelinde ve a younluu (D) formülü (D=Güncel Balantıların Sayısı/Maksimum Olası Balantıların Sayısı) dorultusunda ele alınarak deerlendirildiinde ise bir tür karmaıklık sonucunu vermektedir. Dahası bu karmaıklık, gayet temel bir çözümsüzlüü de beraberinde getirdiinden ve hemen her toplumsal grup bu durumla bir ekilde ba etmek zorunda kaldıından, söz konusu karmaıklıın giderilemeyecei, buna karın sadece yönetilebilecei varsayılmaktadır. Bu nedenle modern çada bu sosyal a sinin getirdii karmaıklıa bir çözüm olarak insanlar, örgütlerde biraraya getirilmilerdir. Ancak burada öncelikle bir örgüt olmanın minimum maliyetinin nispeten yüksek olduu göz önünde bulundurulmalıdır. Günümüz yeni sosyal araçlarının/alarının ise bu yüksek maliyeti grup eylemlerini koordine etme yoluyla düürerek varolan denklemi deitirdikleri söylenebilir. Bu deiimi görmenin en kolay yollarından biri ise örgütlerde geleneksel yönetimle yürütülmesi zor olan, ancak yeni koordinasyon yöntemleriyle olasılık kazanan eylemlerdir (Shirky, 2008: 25-31). Heylinghen (1996) de karmaıklıın düzen ile düzensizliin arasında, kaosun kıyısında olduunu ifade etmektedir. Ve karmaıklıın düzeyini, çevre ve etkileim örüntülerine balamaktadır. Yani bir anlamda karmaık sistemler çevrelerine karı açıktırlar (Erçetin, 2001a: 54-55). Bu açıdan günümüz örgütleri için enformasyon kuramı temelinde bir a yaklaımı, örgütsel karmaıklıı giderebilmek adına önerilmektedir. Ancak a si/yaklaımının bütünüyle anlaılabilmesi için birçok disiplini bir arada düünmek gerektii de vurgulanmaktadır. Yani aslında a yaklaımının sosyoloji, sosyal psikoloji, matematik, fizik, politika bilimi, iletiim, antropoloji, ekonomi ve epidomoloji gibi farklı disiplinleri de temel alacak ekilde deerlendirilmesi veye düünülmesi gerekmektedir. Çünkü Wasserman ve Faust a (1994) göre, sosyal a kavramı, kendi içinde bir dizi aktörü (kullanıcı) ve bu aktörler arasındaki ilikileri (aları) barındırmaktadır. Burada kullanıcılardan kasıt kiiler, gruplar, örgütler ya da toplumlar olabilirken; iliki veya adan kasıt ise iki kii arasındaki baın bir ölçüsü ya da bir kii ile bir grup arasındaki ilikinin karılatırmalı bir seviyesi olabilmektedir (Katz, vd., 2004). Tüm bu temel sonuçlar ııında, günümüzde giderek daha geni kitleler tarafından çeitli sosyal aların kolaylıkla kurulmasında teknoloji ürünü olan sosyal medya/a araçlarının etkileri yadsımak ise mümkün deildir. Bu noktada sosyal aların etkililii açısından kullanıcılar veya gruplar arasında güçlü sosyal aların kurulabilmesi sürecinde kullanıcıların bu teknolojiyi hangi düzeyde benimsedikleri ve teknolojiyi kabul etme durumlarının etkisi de büyük ve önemlidir. Ancak burada bir teknolojik ürün olarak sosyal a (facebook, twitter, vb) araçlarının beraberlerinde bir yenilii getirdikleri ve bir yenilik olarak teknolojinin ise temelde kullanıcıları tarafından benimsenmesi ve kabulünün gerekli olduu göz önünde bulundurulmalıdır. 2. Teknolojiyi Benimseme ve Kabul Modelleri Alanyazında bir yenilik olarak teknolojinin, benimsenmesi ve kabulü ile ilgili birçok model ve kuram (Fishben ve Ajzen, 1975; Ajzen, 1991; Davis 1989; Moore & Benbasat, 1991; Rogers, 2003) bulunmaktadır. Bunlar arasında bazıları sosyal psikoloji alanında olup yeninin benimsenmesini daha çok birey seviyesinde yani içsel karar süreçlerini ön plana çıkararak incelemektedirler. Ancak bazıları ise yeninin özelliklerine odaklanmı olup yeninin sistem içinde kullanımının yaygınlamasına odaklanmılardır (Mazman, 2009). Kullanıcıların, teknolojiyi nasıl kabul ettiklerini ve kullandıklarını ortaya çıkarmayı amaçlayan bir model olarak tanımlanabilecek olan teknoloji kabul modeli (TKM) ise, Davis (1989) tarafından gelitirilmitir. Alanyazında teknoloji kabul modelinin gücünü açıklamaya çalıan ve birbirleri ile tutarlı sonuçlar vermi olan ve pek çok aratırmacı tarafından gerçekletirilen çalımalar (Legris, Ingham ve Collerette, 2003) mevcuttur. Buna göre, teknoloji kabul modeline ilikin kuramsal temelin Ajzen ve Fishbein (1980) tarafından gelitirilen Sebepli Davranı Kuramına (SDK) dayanmakta olduu ifade edilebilir. Bu kuram, kiinin davranılarını belirleyen unsurun kendi iradesi ve istei olduunu ve kii eylemlerinin bu ekilde gerçekletiini savunmaktadır. Dier taraftan, Ajzen (1991) ise Planlı Davranı Kuramında (PDK) elde olmayan kimi etkenlerin kiinin davranıını etkileyebileceini öne sürmütür. Böylece hem SDK hem de PDK üzerine çeitli aratırmalar yapılmı ve geçerlilikleri üzerine kanıtlar zaman içerisinde sunulmutur. Nitekim her iki model de inanç, tutum, niyet ve davranı ilikisinin kullanım üzerindeki etkileri ve nedenlerini açıklamak veya tahmin edebilmek amacıyla alanyazında geni çapta yer bulmulardır. Bu

5 açıdan her iki kuramı da temel alan teknoloji kabul modelinin bir sistemin kullanımını %40 oranında tahmin ettiine dair kanıtlar mevcut olduu söylenebilir (Ursava, ahin ve Mcllroy, 2014a). Ayrıca teknolojinin tarihsel geliimi süreci içerisinde ise çok çeitli ve farklı türden biliim teknolojisi kabul modellerinin üretildikleri de anlaılmaktadır. Buna göre, gemiten günümüze dein gelitirilmi olan biliim teknolojisi kabul modelleri ve bu modelleri gelitiren aratırmacıların adları aaıda Tablo 1 de sunulmutur: Tablo 1: Biliim Teknolojisi Kabul Modelleri/Kuramları Yazar/Yazarlar Modeller/Kuramlar (Fishbein ve Azjen, 1975) Sebepli Davranı Kuramı (Bandura, 1986) Sosyal Bilisel Kuram (Davis, 1989) Teknoloji Kabul Modeli (Azjen, 1991) (Rogers, 1995) Planlı Davranı Kuramı Yeniliin Yayılması Kuramı (Taylor ve Todd, 1995) Ayrıtırılmı Planlı Davranı Kuramı (Davis, Bagozzi ve Warshaw, 1992; Vallerand, 1997) Motivasyon Modeli (Venkatesh ve Davis, 2000) Teknoloji Kabul Modeli II (Venkatesh ve Bala, 2008) Teknoloji Kabul Modeli III (Venkatesh, Morris, Davis ve Davis, 2003; Venkatesh, Thong ve Xu, 2012) Teknoloji Kabul ve Kullanım Birletirilmi Modeli Kaynak: Ursava, ahin ve Mcllroy, 2014b. Tablo 1 e bakıldıında, toplumsal anlamda biliim teknolojilerinin kiiler arasında nasıl bir benimseme ve kabul gördüüne ilikin olarak 1975 ten günümüze çok sayıda model ve kuramın çeitli aratırmacılar tarafından gelitirilmi oldukları söylenebilir. Ancak aratırmalar (Davis ve dierleri, 1989; Mathieson, 1991; Taylor ve Todd, 1995; Venkatesh ve dierleri, 2003) arasında bu modellerden herhangi birinin teknoloji kullanımı kabulü ve davranıını açıklamada dierlerinden daha üstün olduuna dair net bir sonuca ulaılamamıtır (Ursava, ahin ve Mcllroy, 2014b). 3. Web 2.0, Sosyal Alar ve Özellikleri Son zamanlarda önemli bir bilgi paylaım ortamı olarak, sosyal aların internetin yaygın kullanımı sayesinde, ilgili çalımalar aracılııyla alanyazında sıkça yer bulduu görülmektedir. Bu anlamda özellikle internet Web 2.0 (facebook, twitter, blogger, vb) tabanlı sanal ortam ürünlerinin sosyal a teknolojisi olarak hemen her toplum ve kültürden insanların kullanımları neticesinde dünyaca yaygınlamı oldukları hatta bu durumun artan ekilde devam edeceine dair bir öngörü vardır. Bu öngörü ekil 3 te daha net olarak görülmektedir. ekil 3: nternet Tabanlı Artan ve Anlamlı Sosyal Balantılar (Kaynak: Radar Networks & Nova Spivack, ekil 3 incelendiinde, internet tabanlı sosyal balantı alarının sayılarının giderek artan bir sayıda ve kurulan anlamlı balantı durumlarının günümüz ve sonrası için öngörülen bir artı dorusuna sahip oldukları anlaılmaktadır. Burada vurgulanması gereken önemli bir nokta ise bu öngörülen artı durumunun nerdeyse sonsuza uzayan bir seyir çiziyor olmasıdır. Bununla birlikte, günümüzde gelinen noktada ise sosyal a kavramının bir tür toplumsal katılım kültür üne dönümesine ve çeitli türde sosyal

6 paylaım sitelerinin sayılarının her geçen gün giderek artmasına imkân salandıı söylenebilir (Polat ve Arabacı, 2014). Nitekim konuya ilikin giderek artan sayıdaki aratırmalar (Jenkins, 2009b; Livingstone ve Bober, 2005; Livingstone, 2003) çounlukla sosyal alar aracılııyla gelien katılımcı bir kültürün potansiyel faydalarına iaret etmektedirler. Bu potansiyel faydalar arasında; arkadalardan örenme, fikri haklara karı deien tutum, kültürel ifadelerin çeitlenmesi, modern i ortamlarında deeri olan bilgi ve becerilerin kazanılması ve daha güçlü bir vatandalık algısının oluuyor olması sayılabilir. Hatta daha ileri gidilerek, kiiler arası kurulan sosyal aların önemli bir sonucu olarak katılım kültürüne eriimin, okulda veya ite kimin baarılı kimin baarısız olacaını belirleyen bir çeit gizli müfredat ilevini gördüü bile iddia edilmektedir. Buna göre, popüler kültürle etkilemek suretiyle kiiler, modern okul ve i yerlerinde gerekli temel beceri ve yetkinlikleri kendi kendilerine kazanmaktadırlar (Acun, 2009). Gerçekte ise bir sözlük tanımı olarak sosyal ya da toplumsal a kavramının, bir ya da birden fazla toplumsal ilikiyle birbirine balanmı kiilerden oluan ve dolayısıyla toplumsal bir ba (daha ender durumlarda ortaklıklar ve roller) kuran (Özmen, vd., 2011) genel bir yapısal kavram olduu görülmektedir. Bu kavram, web tabanlı sosyal a teknolojisi (facebook, twitter, vs) olarak günümüz koullarında karılıını sanal dünyada bulmutur. Bu balamda Boyd ve Ellison (2007) sosyal a sitelerini, sınırları belli olan bir sistem içerisinde kullanıcı bilgilerinin kullanıcı hesap sahibinin iznine göre açık veya kısmen açık olduu, kullanıcıların listelendii ve bu kullanıcılar arasında paylaımın olduu web tabanlı hizmetler olarak açıklamılardır (Acun, 2009). Günümüzde üyelik yolu ile çalıan sosyal a sitelerinin kullanıcı sayıları ve etki alanları ise her geçen gün daha da genilemektedir. Zira bu sitelere dünyanın her tarafından eriilip kolaylıkla üye olunabilinmektedir. Bu sayede örnein; Türkiye den birisi rahatlıkla baka bir ülkedeki tanımadaı baka birisiyle arkada olabilmekte (Karaku ve Varol, 2012) ve iletiim alarını genilete bilmektedir. Bu durum için son aamayı temsilen gelinen noktayı ise ekil 4 te daha net anlamak mümkündür. ekil 4: Günümüzde Sosyal Alar Aracılıı le Artan letiim Aları (Kaynak: ) ekil 4 te görüldüü gibi her geçen gün giderek artan sosyal a teknolojileri aracılıı ve etkisiyle gelinen noktada her biri birbiriyle ve dier bakalarıyla ilikili sayısız iletiim aının kurulabilindii söylenebilir. Böylece sosyal alar, zaman içerisinde çeitli ekillerde yaygınlaarak, insanların/kullanıcılarının bilgi, düünce ve fikirlerini paylaabildikleri ve sürekli bir paylaımın egemen olduu sanal platformlara dönümülerdir (Polat ve Arabacı, 2014). Bu sanal ve sürekli paylaım platformlarının/alarının ise kaynaı Web 2.0 teknolojisinde yatmaktadır. Ve tıpkı sosyal a teknolojisinde olduu gibi Web 2.0 ve beraberindeki dier teknolojiler zaman içerisinde teknolojik sürekli bir geliim ve ilerleme sürecinin bir parçası olmulardır. Bu geliim ve karmaık iliki aında Web 2.0 teknolojisi, en kısa biçimde okunabilir ve yazılabilir web, ikinci nesil web araçları ya da sosyal yazılımlar olarak isimlendirilmekte ve tanımlanmaktadır (D Souza, 2006). Web 2.0 teknolojisi araçları arasında ise özellikle sosyal alar resim, video, içerik, profil gibi bir çok konuda paylaım ve etkileim

7 salamasıyla milyonlarca kullanıcının ilgisini çekmilerdir. Böylece web 2.0 temelli sosyal alar, sosyal a toplulukları ile birlikte internet kullanıcıları arasında oldukça yaygınlamılardır (Selwyn, 2007). Bu açıdan Barlett ve Bragg (2006) sosyal aları, ibirlii için paylaılan alanı ve sosyal balantıları arttıran, grup etkileimini ve ayrıca web tabanlı bir ortamda bilgi deiimini kümeleyen uygulamalar dizisi olarak tanımlamaktadırlar (Mazman, 2009). Ancak bu uygulamalar dizisinin etkililii ve yararlılıı önceden belirlenen iyi amaçlar ve kurallar dâhilinde kullanılmaları ile ortaya çıkmaktadır. Çünkü katılımcı bir kültürün egemen olduu sosyal alarda bu kültürün üyeleri, birbirleriyle aralarında belirli bir sosyal ba hissetmekte ve bu kültüre katkılarının önemli olduuna inanmaktadırlar. En azından yaptıkları/ürettikleri hakkında dier insanların ne düündüüne önem vermektedirler (Akyazı ve Ünal, 2013). Bu balamda sosyal a; insanların birbirleriyle internet iletiim kanalları üzerinden iletiime geçmelerini ve aynı zamanda kendi sosyal yaamlarında yaptıkları gibi çeitli jestleri simgeleyen sembolik birtakım hareketleri göstererek yine kendilerine ait bir sanal ortamda, sosyal iletiim kurmalarına olanak salayan bir genel ve sanal yapının adıdır. Dahası günümüz dünyası için sosyal a olgusu giderek yayılmakta ve kullanımı bireyler, toplumlar için gerekli hale gelmektedir. Öyleki medyaya ve çeitli iletiim kaynaklarına bakıldıında sosyal aları kullanarak bazı isyanların, iç savaların, devrimlerin vb. eylerin artık sosyal alar üzerinden ilk adımlarının gerçekletirildii bile görülmektedir (Wikipedia, 2013). Bu açıdan deerlendirildiklerinde sosyal aların, insan gruplarını etkileme ve yönlendirmede önemli bir güç oldukları öngörülebilir. Öte yandan bu gücün toplumların özellikle ve öncelikle eitim sistemlerine kanalize edilmesi ve eitsel amaçlar için etkili kullanımının salanması ve bu nedenle genel özelliklerinin bilinmesi gelecek açısından büyük önem arz etmektedir. Sosyal alar, özellikleri itibariyle birden çok fonksiyona sahip Web 2.0 internet teknolojisi tabanlı sanal platformlar olduklarından birden çok fonksiyona sahiptirler. Bu fonksiyonları genel olarak; kiisel bilgilerin paylaılması, gruplara katılma, düüncelerin ifade edilebilmesi ve kullanıcıların aktif tutulması eklinde sıralamak mümkündür (Özkan, 2013). Anında paylaım özellii sayesinde Web 2.0 teknolojisi ile birlikte internet kullanıcıları, artık herhangi bir sitede okudukları bir haberi, izledikleri bir videoyu ya da dinledikleri bir arkıyı Facebook ve Twitter gibi popüler sosyal alar üzerinden bir tıkla paylaabilmektedirler. Birçok sosyal a sitesinde yer alan bu özellik sayesinde kullanıcılar aslında kendi beenilerini, zevklerini, düüncelerini, bakı açılarını da sosyal alardaki dier arkadalarıyla paylamı olmaktadırlar. Web 2.0 teknolojileri böylece bütün siteleri birbirine balıyor ve bu ekilde insanların zihinlerinde olan internet kavramının yeniden ekillenmesine olanak salamaktadır (Deniz, 2012). Burada sosyal aların genelde ve temel olarak u yapıları içermekte oldukları söylenebilir (Dawley, 2009): Sosyal siteler: MySpace, Facebook, Twitter; Fotoraf Paylaım Siteleri: Flicker, PhotoBucket; Video Paylaım: YouTube; Profesyonel A Siteleri: LinkedIn, Ning; Bloglar: Blogger.com, Wordpress; Wikiler: Wetpaint, PBWiki; çerik Etiketleme: MERLOT, SLoog; Sanal Kelime: SL, Active Worlds, There, Whyville, Club Penguin, HiPiHi (Vural ve Bat, 2010). Dolayısıyla sosyal aların özelliklerini daha ayrıntılı bir yaklaımla ele almak gerekir. Buna göre, sosyal aların genel özelliklerini aaıda verilen halleriyle özetlemek mümkündür (Mazman, 2009): Sosyal aların birçou kullanıcıya e-posta, chat, anlık mesajlama, video, blogging, dosya paylaımı, fotoraf paylaımı gibi çeitli türden hizmetleri salayarak, kullanıcıların birbirleriyle etkileimlerini kolaylatırırlar. Sosyal alar kullanıcıların bir veritabanını tutarlar. Böylece kullanıcılar kolaylıkla arkadalarını bulabilir, topluluklar oluturabilir ve kendileri ile ortak ilgiye sahip bireyler ile ortak paylaımda bulunabilirler. Sosyal alar kullanıcılarına çevrim içi olarak kendi profil sayfalarını oluturma imkânı verir ve kendi sosyal alarını ortaya koymalarına imkân salarlar. Sosyal aların büyük bir çounluu ücretsizdirler. Sosyal aların birçou kullanıcıdan gelen dönüte göre yeni özellikler ekler ve kendilerini gelitirirler. Aynı ekilde açık kaynaklı versiyonları ise kullanıcın kendi uygulamalarını gelitirerek siteye entegre edebilmesine olanak salarlar. Sosyal alar kullanıcının kendi eriim ve gizlilik kurallarını yine kendisinin düzenlemesini salarlar. Bu ekilde kullanıcılar neyi, hangi derecede, ne kadar ve ne oranda paylamak istediklerine karar verebilirler. Sosyal alar içerik, konu ya da ilgi alanına dayalı ilk nesil çevrim içi topluluklara odaklanmaktan çok birey temelli kiisel ve çevrim içi topluluklara odaklanırlar.

8 Bu özellikler hakkında öncelikle sosyal aların günümüz ve sonrası için saladıı/salayacaı avantajlar açısından düünmek gerekir. Bu sebeple genel anlamda sosyal a sitelerinin özellikleri içerisinde belki de en dikkat çekeninin katılımcıların kendi geni sosyal alarının bir parçası olan insanlarla iletiim kurabilmelerine imkân salamaları olduu öne sürülebilir. Buna karın temelde, sosyal a sitelerini benzersiz kılan eyin bireylerin yabancılarla tanımasını olanaklı kılması deil, aksine sosyal alarında kullanıcıları görünür kılmayı salaması ve birbirlerine balanmaya olanak tanımasıdır. Baka bir deyile, sosyal alar/a siteleri kiilere (Boyd ve Ellison, 2008): Sınırlandırılmı bir sistem içinde genel ya da yarı genel bir profil oluturabilmelerinde; balantıyı paylaan dier kullanıcıların listesindekilerle konuabilmelerinde ve onların balantı listelerine ve oradan çapraz geçiler yaparak ayrıca sistem içindeki dier bireylerin de bunları yapmasına imkan vererek web tabanlı bir sanal a yapısının oluturulabilmesine olanak salayıcı (Kaymak, 2012) türden özelliklere sahiptirler. Böylelikle sahip oldukları tüm bu özellikleri ile sosyal aların günümüz eitim sistemleri içerisinde kendilerine yer buldukları/bulabileceklerini ve eitimde öretim, yönetim ve hatta denetim amaçlı kullanımlarının eitsel amaçlara ulama adına toplumlara büyük kolaylık ve olanaklar salayabilecei öngörülebilir bir durumdur (Polat ve Arabacı, 2014). 4. Belirsizlik Kavramı ve Boyutları Belirsizlik, doanın içinde yer alan, örgütsel yaantıyı ve iletiimi kaplayan bir olgudur (Neyiçi, 2008). Ancak davranı bilimleri açısından ele alındıında; en genel anlamıyla belirsizlik kavramı, bir olayın veya herhangi bir davranıın sonucunun ve ne olacaının ön görülememesi veya bilinememesi olgusu olarak tanımlamaktadır (Sarı, 2007). Yani bir anlamda belirsizlik, gelecek ile ilgili beklentilerin ve gelecein net olmaması durumudur. Bu açıdan Sarı ve Da (2009) belirsizliin, devamında kiiye endie, kaygı ve korku gibi ruh hallerini beraberinde getiren ve çou zaman insan psikolojisi üzerinde olumsuz etkiler bırakabilen bir kavram olarakta ifade edilmekte olduunu belirtmilerdir. Belirsizliin olumsuz bir kavram olarak görülmesinin temel nedenini ise Grenier, Barette ve Ladouceur (2005), insanın yaradılıı gerei geleceinden emin olmak ve yarınını garanti altına almak isteyen bir yapıda olmasına balamılardır. Bu balamda, eer kiinin yaantısında bir belirsizlik varsa bu durum o kiinin hem psikolojik iyi olu hem de öznel iyi oluu üzerinde olumsuz etkiler bırakabilmektedir (Sarıçam, vd., 2014). Benzer ekilde belirsizlii genellikle ifadelerin mulaklıı, artların deikenlii veya zaman zaman çelikili olabilen çeitli yorumların ve bakı açılarının olduu durumlar olarak tanımlamanın da mümkün olduu söylenebilir. Bu nedenle belirsizliin, durumsal bir özellik taıdıı belirtilmektedir. Buna göre, durumsal belirsizliin temelde üç nedene dayandırılabilecei anlaılmaktadır. Bu temel nedenler; bilindik yönleri olmayan yeni bir durum olarak yenilik; dikkate almayı gerektiren pek çok iaretin olması yönünden karmaıklık ve farklı ipuçlarının farklı düzenlemeleri iaret ettii ve doasında çeliki barındıran bir durum olarak çözülmezliktir (Kajs ve McCollum, 2009). Günümüzde çok sayıda örgüt, belirsizliin temel nedenleri olan yenilik, karmaıklık ve çözülmezliin bir sonucu olarak; kaotik, karmaık, belirsiz ortamlar içerisinde yaamaya çalımaktadır. Bu nedenle liderler, belirsizlii artık daha fazla görmezden gelememekte ve örgütlerinin sabit ortamlar içerisinde yaamadıını kabul etmektedirler. Burada belirsizlikten kaçınmanın örgüt için daha fazla bilinmeyen yaratmakta olduu ise bir dier gerçektir (Neyici, 2008). Dolayısıyla 21. yüzyılın örgütleri, örgütsel belirsizlik karısında daha yeni liderlik yaklaımlarının yanı sıra açık liderlik gibi alternatif liderlik yaklaımlarını da göz önünde bulundurmalıdırlar. Çünkü toplumların iç ve dı dinamikleri dâhilinde her alanda gerçekleen yeni teknolojik, örgütsel, vb deiim süreçleri, örgüt liderlerini, bata teknoloji temelli uygulamalar olmak üzeri birçok farklı araçlar kullanarak, bu araçlar ve kendi liderlik becerileri üzerinden imdi ve gelecee dair algılanan belirsizliin stresiyle mücadele etmeye zorlamaktadır. Bu balamda Tınaztepe ye (2010) göre, alanyazında kiilerin hemen her zaman dilimi için yaadıkları veya yaayacakları belirsizliin; bireysel, grupsal ve örgütsel olmak üzere üç farklı alt boyutu bulunmaktadır. Bu alt boyutlara ilikin bilgiler aaıda balıklar halinde sunulmutur: 4.1. Bireysel Belirsizlik Gifford, Bobbitt ve Scolum a (1979) göre kiiler, kendileriyle ilgili herhangi bir konuda yeterli ve gereken düzeyde bir enformasyona ulaamadıklarında ya da konuya ilikin ulatıkları verilerin düzenliden düzensize doru bir seyir izlemesi gibi bir durumla karılatıklarında belirsizlii deneyimlemektedirler. Yani böylesi durumlarda kiiler bireysel belirsizlii yaamaktadırlar. Bu açıdan Jackson (1989) kiinin olaylar arasında neden-sonuç ilikisi kurma, kavramlatırma ve bilisel yeterliklerinin, karılaacaı/yaayacaı bireysel belirsizlik düzeyinin derecesini belirleyebileceini ifade etmektedir. Burada önemli olan ve kiinin yaadıı/yaayacaı bireysel belirsizlik derecesi üzerinde etkili olan ey ise; kiinin bireysel olarak

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı,

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KAMU POLTKASI

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 KURUM Ç LETMN KALTEYE OLAN ETKS: YEN LETM TEKNOLOJLERNN KURUM Ç LETMN

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 TOPLAM KALTE YÖNETM UYGULAMALARINA ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ETKS: AMPRK BR ÇALIMA HAZIRLAYAN: BAAK ÇATALOLU DANIMAN: YRD. DOÇ. DR. AL ENDER ALTUNOLU

Detaylı

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ L YL 2006-0006 YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS HAZIRLAYAN: Bengü Emine ÇOLAKOLU DANIMAN: Yrd.Doç.Dr. Mustafa

Detaylı

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Digital Newspapers and Marketing: An Analysis Related To Marketing Dynamics

Detaylı

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK TELEVZYONLARINDAK GIDA REKLAMLARINDA

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ULUSLARARASI LETMELERN WEB STELERNN TASARIMINDA KÜLTÜREL BOYUTLARIN

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi.

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KÜLTÜR PLANLAYICISI OLARAK ÇEVRMENN

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 GAZETE REKLÂMLARINDA MZAH: TÜRK MZAH REKLÂMLARINA LKN TARHSEL BR ANALZ HUMOR AT NEWSPAPER

Detaylı

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS ! "#$#%$#%&$#' #$$ PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS Ara. Gör. M. Akif HELVACI Ankara Üniversitesi Eitim

Detaylı

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI Elife Doan, Çidem Apaydın ve Özgür Önen ÖZET Bu çalımada Toplam Kalite Yönetiminden yola çıkarak, kalite, kalite garantisi, kalite belirleyicilerinin

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

nsan yaamı, teknolojik, ekonomik ve sosyal artlardaki yeniliklerin de etkisiyle hızla deimekte ve gelimektedir. Bu süreç içerisinde turizm endüstrisi

nsan yaamı, teknolojik, ekonomik ve sosyal artlardaki yeniliklerin de etkisiyle hızla deimekte ve gelimektedir. Bu süreç içerisinde turizm endüstrisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRGÜTSEL BALILIK

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003

e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003 e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003 ÖNSÖZ Dünyada son yıllarda geni kitlelere meslek kazandırılmasında; çalıanların, ev kadınlarının, tutukluların, özürlülerin kendilerini yetitirmelerinde kullanılan

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETM FAKÜLTES

Detaylı

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU Mustafa EVK ÖZET Türkiye deki ilköretim 4 ve 5. sınıf ngilizce öretim programı incelendiinde, yabancı dil, kültür ve

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Beyza ÖZBAY Temmuz 2008 DENZL TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans

Detaylı

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri R.Levent VEZNEDAROLU, A. Oytun ÖZGÜR Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları lveznedarolu@yahoo.com ÖZ: Bu makalede, örenme stillerinin ne olduu, öretim sürecini

Detaylı

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A..

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A.. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FOMBRUN TBAR

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract HZMET KALTESNN ÖNEM-PERFORMANS ANALZ LE ÖLÇÜLMES: ÜNVERSTE SOSYAL TESSLERNN KONAKLAMA ÜNTELER ÜZERNDE BR UYGULAMA MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY WITH IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS: AN APPLICATION ON

Detaylı

BR REKABET ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A COMPETITION INSTRUMENT

BR REKABET ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A COMPETITION INSTRUMENT ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 BR REKABET ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL

Detaylı

TÜRK TOPLUMSAL KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜT YAPILARINA OLAN ETKLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ÇALIMA

TÜRK TOPLUMSAL KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜT YAPILARINA OLAN ETKLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ÇALIMA ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 TÜRK TOPLUMSAL KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜT YAPILARINA OLAN ETKLERNN BELRLENMESNE

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı