Candan Erçetin in Seslendirdii arklarn Gestalt Terapi Açsndan Deerlendirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Candan Erçetin in Seslendirdii arklarn Gestalt Terapi Açsndan Deerlendirilmesi"

Transkript

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: (2006) Candan Erçetin in Seslendirdii arklarn Gestalt Terapi Açsndan Deerlendirilmesi The Evaluaton Of Candan Erçetin s Songs By The Pont Of Vew Gestalt Therapy &lhan YALÇIN*, Nilüfer VOLTAN-ACAR * ÖZET Bu makalede Candan ERÇETN in farkl albümlerinden seçilmi olan ark sözleri Gestalt Terapi deki kavramlar açsndan de#erlendirilmitir. Sanatçnn seslendirdi#i arklarn sözleri ak, yalnzlk, yaam, ölüm gibi varolusal temalar içermektedir. Gestalt Terapi de yaantsal ö#eler önemli bir yer tutmaktadr. Terapide duygular hakknda konumak yerine onlarn imdi ve burada yaanlmas vurgulanmaktadr. Yaplan de#erlendirme sonucunda Candan Erçetin in seslendirdi#i arklarn, Gestalt Terapi açsndan yorumlanmaya uygun oldu#u gözlenmitir. Anahtar Kelimeler: Sanat, müzik, duygular, Gestalt Terapi ABSTRACT In this article, the songs, which that have been selected from different albums of Candan ERÇETN, have been evaluated by the Gestalt Therapy point of view. The artist s songs include existential themes such as love, loneliness, life and death. Experiental components have an important role in Gestalt Therapy. Experiencing feelings in here and now rather than merely talking about them is emphasized. It has been observed that the songs of Candan ERÇETN are suitable for evaluating from perspective of the Gestalt Therapy. Keywords: Art, music, feelings, Gestalt Therapy. G&R& Yeni ya da uygun iler üretme becerisi genel olarak yaratclk eklinde ifade edilmektedir. Yaratclk, insanlar bir birinden ayran etnik köken, kültür, cinsiyet, ya ve di#er gerçek veya hayali engeller açsndan snr olmad#n bilen dünya çapnda bir fenomendir. Genel olarak yaratclk ardk olmayan alt basama# içeren bir yaantdr. Bu basamaklardan ilki hazrlktr. Bu basamakta yeni bir ürün ortaya koymak için yeterli veri ve bilgi alt yaps bir araya getirilir. kincisi kuluçka basama#dr. Burada zihin di#er sorunlardan uzaklatrlr. Zihin, kendisini sadece yaratlacak olan nesneye odaklatrr. Daha sonra düünceletirme basama# gelir. Bu dönemde yarglama olmakszn fikirler üretilir. Bu farkl düünce biçiminden sonra bireyin düüncesinde büyük bir bulu meydana geldi#i zaman aydnlanma ortaya çkar. Aydnlanma basama#ndan sonra de#erlendirme basama# gelir. Bu dönem, bir konuya odaklanld# ve eletirel düüncenin ortaya çkt# süreçtir. Son basamak üretimdir. Bu basamak, orijinal bir fikrin yeni veya yeniden düzenlenmi bir ürün/eylem olarak meydana geldi#i süreçtir. Bu lhan Yalçn, Ar.Gör.,Ankara Üniversitesi E#itim Bilimleri Fakültesi, E#itimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dal, Ankara. Nilüfer Voltan Acar, Prof.Dr.,Hacettepe Üniversitesi, E#itim Fakültesi, Psikolojik Danma ve Rehberlik Anabilim Dal, Ankara. 1

2 son basamak bireyin yaamn sonsuza kadar de#itirmektedir. ;öyle ki, ürünü ortaya koyduktan sonra bireyin, ürünü üretmeden önceki gibi hissedip, o ekilde yaamas olanakszdr (Gladding, 1998). Semerci ye (2000) göre yaratclk, bireye farkl ve üretici düünme becerilerini kullanarak alagelmi zincirlerden kopma gücü veren, sonuçlaryla bireyi ve bakalarn tatmin eden, fikirlerin esnek, orijinal ve duyarl oldu#u bir nitelik olarak ifade edilebilir. Ayrca yaratclk, sanatçlarn, bilim adamlarnn ve mucitlerin veya di#er bireylerin ortaya çkard# ola#an d ya da benzersiz faaliyetlerini, tepkilerini ve ürettiklerini kapsamaktadr. Tüm bunlar, yaratcl#n oluabilmesi için bireyin her eyden önce kalplardan ve allm düünce biçimlerinden kurtulmasn yani alagelmiin dnda düünebilmesini gerekli klmaktadr. Yaratcl#a ilikin bu genel ifadelere karn, baz kuramlarn yaratcl#a bak açlar farkldr. Örne#in; Psikanalitik kuram, yaratcl# olumlu bir savunma mekanizmas olarak görmektedir ve bunu da yüceltme (sublimation) olarak adlandrmaktadr. Gestalt Terapi ise yaratcl#n, yeni davranlar denemede kendileriyle ve çevreleriyle ba#dam içinde olan bireylerde bütünletirici bir süreç oldu#unu ifade etmektedir. Di#er taraftan baz kuramclar, yaratcl#, zihinsel resimlerin canlandrlmas ve bu resimlerin gerçekli#e uygulanmas olarak görmektedirler (Gladding, 1998). Ya ne olursa olsun her insan baz sanat etkinlikleriyle yaratcl#a yönelebilmektedir. Sanat daima imdi ve burada yaantsdr. Örne#in; resim, imdiye dair bir yaantdr. Resim sadece bir imaj de#il ayn zamanda duygular da ça#rtrmaktadr (France ve Edward Allen, 1997). Albuz a (2000) göre sanat, kültürel birikime katk sa#layan ö#elerden biri ve belki de en önemlisidir. Ayrca sanat, bir toplumun kendini ifade edebilmesinde en önde gelen araçlardan birisidir. Sanat olgusu içerisinde, toplum yaam için vazgeçilmez olan ve toplumlar birletirici, kaynatrc bir güce ve etkiye sahip olan müzik de yer almaktadr. Oransay a (1988) göre, insano#lunun bir ürünü olan müzik, onu üretenin kiisel dürtüsünü, amaç ve e#ilimlerini, duygu ve düünce birikimlerini yanstmaktadr (Akt. Albuz, 2000). Müzik, evrensel ve çok-kültürel bir deneyimdir. Ayn zamanda müzik, içerisinde ritmin ve sözlerin uyumlu bir biçimde yer ald# yaratc bir eylemdir. Zamann balangcndan bu yana müzik, iletiim kurmak ve duygular ifade etmek amacyla çeitli biçimlerde kullanlmaktadr (Gladding, 1998). nsan duyarll#nn en etkili anlatm biçimlerinden olan müzik; tarihi süreç içerisinde yazld#, söylendi#i, seslendirildi#i ve çalnd# ülkelerde dönemin özelliklerini, yapsn, insan ve toplumlarn tutumlarn, davran ve yaam biçimlerini, inançlarn, düüncelerini, duygularn, gelenek ve törelerini yanstmaktadr (Akka, 1999). Müzik temelde iki ö#eden olumaktadr. Bunlardan birisi ritm di#eri ise sözlerdir. Bir müzik eserindeki ritm ve sözler, o eseri meydana getiren ve seslendiren bireylerin, duygu ve düüncelerini da yanstmalarna yardmc olmaktadr. Bu makalede Candan ERÇETN in farkl albümlerinden seçilmi olan ark sözleri, Gestalt Terapi deki kavramlar açsndan de#erlendirilmitir. ARKI SÖZLER&N&N DE5ERLEND&- R&LMES& Bu bölümde sanatçnn farkl albümlerinden seçilmi olan ark sözleri, Gestalt Terapi deki kavramlar açsndan incelenmitir. Melek biliyorum sen bir meleksin bana yardm için gönderildin biliyorum sen bir meleksin zor günlerimde çkageldin yüzümü güldürdün bam döndürdün acm dindirdin yolumdan çevirdin e#lendirdin sakinletirdin ehliletirdin ve daha bir sürü ey sözleri ile balayan arkda, sanatçnn Melek olarak adlandrd# kiinin geliinden mutluluk duydu#u anlalmaktadr ve sanatç Melek in, yaamna olumlu etkileri oldu#unun farkndadr. Bu olumlu de#iimin farknda olmas Gestalt Terapi deki farkndalk kavram ile açklanabilir. Farkndalk Gestalt yaklamnn en önemli kavramlarndan birisidir. Farkndalk kavram, bireylerin, di#erleriyle ve nesnelerle oldu#u kadar, kendileriyle temasta olmalarn ifade etmektedir (Sharf, 2000). Di#er bir deyile, farkndalk; bireysel ve çevresel 2

3 alandaki önemli olaylar ile uyank bir biçimde temasta olma sürecidir. Farkndalk, bireyin sadece kendisine ilikin bilgiyi içermemektedir, ayn zamanda imdiki durum ve o durum içinde kendisinin nasl varoldu#u bilgisini de içermektedir (Yontef ve Simkin, 1989). ya gelmeseydin yetiemeseydin beni bulamasaydn ne yapardm yarm kalrdm melek yanl yapardm melek ;arkda geçen yukardaki sözlerde ise, sanatçnn Melek in varl#na ve dolaysyla onun deste#ine ne kadar gereksinim duydu#u anlalmaktadr. Gestalt Terapi de çevresel destekten özdeste#e geçi olgunluk olarak tanmlanmaktadr. Sills, Fish ve Lapworth a (2000) göre, özdestek birçok yollarla elde edilmektedir. Bunlardan birisi de çevreyi kullanmaktr. Buna göre özdestekli olmak, kendi kendine yetmek anlam tamamaktadr. Çevreden destek istemek, özdestekten uzaklamak demek de#ildir. Tam tersine gereksinim duyuldu#unda çevredeki kaynaklar uygun bir ekilde seferber etmek, onlardan destek almaktr (Akt. Voltan-Acar, 2004). Burada da sanatç, Melek in deste#i olmadan yarm kalaca#n ve yanl yapaca#n ifade etmektedir, bundan dolay da özdeste#e geçmek amacyla Melek in deste#ini, yani çevresel deste#i kullanmaktadr. Meer ben ne çok hata yapmm me#er gözüm kapal bakmm me#er yllar geçmi ben saymm me#er dostum sanp aldanmm me#er yllarca sürer sanmm me#er boa kalbimi açmm me#er vakit kaybyd diyemem ama sen hiç dostum olmamsn me#er olsun varsn piman de#ilim biraz üzüldüm hepsi bu a#lamam artk gidenlere a#lamam artk bitenlere a#lamam artk üzenlere ihanet edenlere ben ne çok hata yapmm me#er seni yokken var saymm me#er yollar gitmi ben kalmm me#er akm deyip hapsolmuum me#er bir ömür sürer sanmm me#er ben boa kürek çekmiim me#er vakit kaybyd diyemem ama senden çoktan vazgeçmiim me#er Me#er adl arksnda sanatç geçmite yaadklarn ve hissettiklerini imdi ve burada de#erlendirmektedir. Voltan-Acar a (2004) göre Gestalt yaklamnn en önemli katklarndan birisi imdi ve burada kavramn vurgulamasdr. Gestalt Terapi de gücün ve kuvvetin imdi ve burada oldu#u savunulmaktadr. Bütün farkndalklar, imdi ve burada yaantlarna dayanmaktadr (Clarkson, 1991). Buradan yola çklarak, bu arkda sanatçnn geçmite yaadklarnn imdi ve burada farknda oldu#u söylenebilir. Gestalt yaklamna göre, birey e#er farkndalk içindeyse, imdi ve burada hissettiklerinin, düündüklerinin, yaptklarnn ve etrafnda neler olup bitti#inin ayrdnda olmaktadr. Ço#u kez, hayat bireylerin önünden akp gitmektedir. Bu nedenle kii, kendinde ve etrafnda olanlarn farknda de#ildir (Voltan-Acar, 2004). ;arkda da sanatç için ayn durumun söz konusu oldu#u görülmektedir. ;ark sözlerinde aktarlan olaylarn, yaanlrken farkna varlmad#, üzerinden zaman geçtikten sonra imdi ve burada farkna varld# anlalmaktadr. ;arkda geçen olsun varsn piman de#ilim ve vakit kaybyd diyemem ama sözlerinden, sanatçnn yaadklarndan dolay piman olmad# anlalmaktadr. Buradan, sanatçnn, yaadklarnn sorumlulu#unu ald# söylenebilir. Gestalt Terapi ye göre insanlar yapmak istediklerine ilikin seçimlerinden kendileri sorumludurlar (Yontef ve Simkin, 1989). Voltan-Acar a (2004) göre insanlar duyduklar acdan, sessiz kalmalarndan, ayn davranlar tekrarlamaktan sorumludurlar. Yaamda yaplan seçimlerin de sorumlulu#u yine onlara aittir. Sanatçnn geçmite yaadklarndan dolay piman olmamas, ald# kararlarn, yapt# seçimlerin sonuçlarn kabullendi#ini ve bunlarn sorumlulu#unu üstlendi#ini göstermektedir. Bahane ben özlemedim ki seni kedi özledi ça#r onu gelsin diye bana kedi söyledi çok severmisin onu doyamaz öpermisin sarlp uyurmusun nasl özlemesin ki seni o da çok severmi hani derdinde yanndaym 3

4 sevincinde o da mutlu sen özlemedin mi onu ben istemedim gitmeni kedi istedi sonra pimanm diye bana kedi söyledi çok pimanm diye bana kendi söyledi sen bilirsin bu kedi karlksz sevdi seni belki de her kedi gibi biraz bencildi sen de itiraf et hadi suç biraz da senindi dayanamyorum de hadi çok beklemesin bu kedi dayanamyorum de hadi çok özlemesin bu kedi Bu arkda sanatç, giden sevgilisine söylemek istediklerini bir baka varl#a yani kediye yanstarak ifade etmektedir. Aslnda kendisi özledi#i, gitmesini istedi#i, pimanlk yaad#, biraz bencil oldu#u halde, tüm bunlar kendisinin de#il de kedinin yaad#n söylemektedir. Gestalt Terapi de, bireyin kendisindeki baz özellikleri bakalarna atfederek kendinden çkarma ya da uzaklatrmasna da yanstma ad verilmektedir. Da yanstma yaparak bireyler geçici olarak daha iyi hissedebilirler fakat di#erleriyle temas azaltlm olmaktadr. Da yanstmada benli#in parçalar, di#erlerinin üzerine konulmaktadr, böylece ben ve di#erleri arasndaki snr büyümektedir (Sharf, 2000). Da yanstma temas engellemelerinden birisidir. Birey ve çevre etkileiminde herhangi bir anda tam temasn gerçeklememesiyle, bireyin o andaki gereksinimi karlanmamaktadr. Bireyin çevreyle temas snrnda, o andaki gereksinimini tam olarak karlayacak ekilde yaratc uyumu yapamamas Gestalt Terapi de temas engellemesi olarak adlandrlmaktadr (Clarkson, 1991). Yontef ve Simkin e (1989) göre patolojik da yanstma, farknda olmamann ve yanstlanlarn sorumlulu#unu almamann sonucudur. Bahane arksnda da sanatç, yaad# duygularn, düüncelerin ve isteklerinin sorumlulu#unu almamaktadr. Kendisinde bulunan bu özellikleri, kediye atfederek kendisinden çkarmaktadr. Ya7yorum zengin çocukla fakir kzn akna bir türlü kavuup mutlu olmayna gözüm doluyorsa hala korkmaya gerek yok yayorum demektir bahçenin yemyeil canlanna kirazn hnzrca çiçek açna yüzüm gülüyorsa hala korkmaya gerek yok yayorum demektir anlatacak hikayelerim bitmedi henüz anlaacak dostlarm tükenmedi yorgunluk, krgnlk hepsi gelir geçer her eye ra#men yaamak güzel düenin dostunun olmayna düzenin buna hiç aldrmayna kanm donuyorsa hala korkmaya gerek yok yayorum demektir senin beni yanl anlayna çoktandr heyecan duymayna canm yanyorsa hala korkmaya gerek yok yayorum demektir söyleyecek arklarm bitmedi henüz söylenecek sözlerim tükenmedi yorgunluk, krgnlk hepsi gelir geçer her eye ra#men yaamak güzel Bu arkda sanatç, yaama ilikin bir çok olaya kar uygun tepkiler verebildi#ini ve e#er hala bu ekilde davranabiliyorsa da gerçekten yaad#n belirtmektedir. Gestalt yaklamnn gelitirilmesinde önemli etkisi olan görülerden birisi de varoluçu-fenomenolojik yaklamdr. Varoluçulara göre varolusal seçim kavram insan varoluunun temelidir. Bu, her bireyin kabul etti#ini, reddetti#ini, düündü#ünü, hissetti#ini seçti#i anlamna gelmektedir. Varoluçuluk temelde fenomenolojik yönteme dayanmaktadr. Varoluçular bireyin varoluuna, bakalaryla ilikilerine, sevincine, kederine, o anda ne yaanyorsa do#rudan ona odaklamaktadrlar. Pek çok insan dünyay nasl gördü#ünü kabul etmekten uzaktr. Bu kiiler, yaadklar olaylarda kendi kendileri de#ildirler. Otantik olamamann temeli kendini kandrmadr. Gestalt Terapi, bireyin otantik olmasna ve yaamna anlam katarak, kendi sorumlulu#unu yüklenmesine yardmc olmay amaçlamaktadr (Clarkson, 1991). Yayorum adl arkda sanatç yaama dair gerçekleri kendisini kandrmadan de#erlendirmektedir. Sanatç etrafndaki olaylar kendi fenomenolojik bak açs ile de#erlendirdi#inde, hâlâ o duruma uygun tepkiler verdi#ini düünmekte ve bundan dolay da yayorum demektedir. Ayrca arkda her eye ra#men yaamak güzel sözleri dikkat çekmektedir. Gestalt Terapi de bireyin yaamna anlam katarak devam etmesi önemli bir noktadr. ;arknn bu sözlerinden sanatçnn yaanlan aclarda bile bir anlam buldu#u söylenebilir. Sanatç yaanlan her olaya karn, her eyin yaamaya de#er oldu#una inanmaktadr. 4

5 ;arknn sözlerinden sanatçnn kendisiyle ve di#erleriyle temas halinde oldu#u anlalmaktadr. Perls e (1992) göre temas, bakalarnn tannmas, farklarn farkndal#, ben ve bir bakas snrlarnn yaanmasdr. Bakalaryla ya da nesnelerle iliki kurmak söz konusu olabilmektedir (Akt. Voltan-Acar, 2004). Sharf a (2000) göre temas, di#er insanlarla ve nesnelerle ortaya çkan bir nitelik olmasna karn, insanlarn çok az di#erleriyle temasn farkndadr. Temas ile kendilik hissi oluabilmektedir. ;arkdaki zengin çocukla fakir kzn akna bir türlü kavuup mutlu olmayna... bahçenin yemyeil canlanna kirazn hnzrca çiçek açna... düenin dostunun olmayna düzenin buna hiç aldrmayna... sözlerinden sanatçnn çevresindeki insanlar, do#a ve yaam ile temas halinde oldu#u anlalmaktadr. Ayrca sanatç, etkileim halinde oldu#u olaylar karsnda verdi#i tepkilerin de farkndadr. Baz olaylar karsnda gözlerinin doldu#unun, yüzünün güldü#ünün, kannn dondu#unun, cannn yand#nn farkndadr. Daha önce de de#inildi#i gibi temas, farkndal#n yaanlmasdr. Sills ve di#. (1998) üç farkndalk kua# oldu#unu belirtmektedirler. Bunlardan birincisi iç kuaktr. Bu, bedende ve duygulanmlardaki farkndalktr. Bedenin hangi bölümlerinin gevek, sert ya da duygularn neler oldu#unun ayrt edilmesidir. kincisi orta kuaktr. Bu, hayallerin, fantazilerin ve düüncelerin farkndal#dr. Bu kuakta fazla uzun kalmak sorun yaratabilir. Üçüncüsü ise d kuaktr. Bu ise be duyu organ, konuma ve hareket etme yoluyla farkndalktr (Akt. Voltan-Acar, 2004). Sanatçnn gözlerinin dolmasndan üzüldü#ü, yüzünün güldü#ünden sevindi#i, kannn dondu#undan aknl#, cannn yand#ndan ac çekti#i anlalabilmektedir. Bütün bunlar, sanatçnn farkl olaylar karsnda yaad# duygulardr. Bu duygulara ilikin farkndalklar ise yukarda sözü edilen üç kuaktan birincisine yani iç kua#a girmektedir. ç kuakta duygulanmlara ilikin farkndalklar yer almaktadr. Sitem beni özlüyormusun öyle diyorlar ks ks gülüyormu tuzak kuranlar sense besleyerek yalnzl#n kabul ediyormusun aldatt#n beni soracak olursan hayli krgnm krgnlk bir yana bir de aknm tek tek anlayarak hatalarm sevmeye çalyorum yalnzl#m ite ben böyle bir hal içindeyim aslnda derin keder içindeyim bazen bilmeyerek ne yapt#m iyi kötü güzel çirkin her biçimdeyim bazen isyan edip yalnzl#ma sana kar ince bir sitem içindeyim Sanatç bu arksnda yalnzl#n ve buna elik eden duygularn dile getirmektedir. Sanatç yaad# krgnlktan, aknlktan, kederden, hitap etti#i kiiye kar duydu#u sitemden söz etmektedir. Hissetti#i bu duygular dile getirmesi, sanatçnn duygularna ilikin farkndalk gelitirdi#ini göstermektedir. Yukarda sözü edilen üç farkndalk kua#ndan iç kuak duygulara ilikin farkndal# belirtmektedir. Sanatçnn yaad# duygulara ilikin farkndalk gelitirmi olmas iç kuak ile açklanabilir. Ayrca arknn sözlerinden, sanatçnn duygularn imdi ve burada yaad# söylenebilir. Perls e göre imdi dnda hiçbir ey yoktur. Polster ve Polster a (1973) göre güç imdidedir. Gestalt Terapi de bireylerin, imdiki yaantlar, duygular ile imdi ve burada temasa geçmeleri amaçlanmaktadr (Akt. Corey, 1996). ;imdi içinde bulunulan zaman, burada ise bulunulan yeri ifade etmektedir. Baz insanlar geçmii düünerek veya gelece#i hayal ederek zamanlarn geçirmektedirler. nsanlarn zamanlarn nasl geçirdikleri önemlidir. nsanlar, imdi ve burada hatrlama yolu ile geçmii yaayabilirler ve imdi ve burada yordama yolu ile gelece#i hayal edebilirler. nsanlar sadece imdide varolabilirler (Sills, Fish ve Lapworth, 2000). Buradan yola çklarak, ark sözlerine bakld#nda sanatçnn duygularn imdi ve burada yaad# anlalmaktadr. Tek tek anlayarak hatalarm Sevmeye çalyorum yalnzl#m... Bazen isyan edip yalnzl#ma Sana kar ince bir sitem içindeyim... ;arkda geçen yukardaki sözlerden, sanatçnn bazen yalnzl#a isyan etse de, yaad# yalnzl# sevmeye, buna almaya çabalad#, yava yava hatalarn anlamaya 5

6 balad# görülmektedir. Naranjo (1970) Gestalt Terapi de dananlarn psikolojik açdan sa#lkl olmalarna yönelik olarak kazanabilecekleri baz özellikler belirtmektedir. ;imdi ve burada yaamak, kendini oldu#u gibi kabul etmek, çevrenin farknda olmak, kendine kar dürüst olmak, duygularn bütünüyle yaamak yani hoa gidenleri oldu#u kadar gitmeyenleri de yaamak bu özelliklerden bazlardr. Sa#lkl insanlar, kendilerini ve dünyay yaamaktadrlar, farkndalklar yoluyla uygun ve yaratc uyum içine girmektedirler (Akt. Sills, Fish ve Lapworth, 2000). ;ark sözlerinden de anlalaca# gibi sanatç houna gitmeyecek duygularnn da farkndadr ve bunlar yaamaktadr. Ayrca kendisi için yeni bir duruma yani yalnzl#a almaya çalmaktadr. Sanatçnn, içerisinde bulundu#u duruma yaratc uyum yapmaya çalt# söylenebilir. Bu Sabah bu sabah uyandm sana ait eyalar bir kutuya doldurdum ve senden kalan izleri akan suyla ykadm bu sabah uyandm bu sabah senden ayrldm Bu sabah arks yukardaki sözlerle balamaktadr. ;ark, bir sabah, sanatçnn geçmite yaadklarn bir kenara brakmasn ve yaamn yeniden düzenlemeye karar vermesini anlatmaktadr. Yukardaki ark sözlerinden sanatçnn, ayrld# kii ile bitmemi ilerinin oldu#u anlalmaktadr. Sanatç, sana ait eyalar bir kutuya doldurdum ve senden kalan izleri akan suyla ykadm derken, karsndaki kiiye adeta seninle bitmemi ilerim var ama bunlar kutuya koyarak bitiriyorum demektedir. Corey e (1996) göre duygular ifade edilmedikleri için anlarda sakldrlar. Bunun nedeni duygularn tam farknda olunarak yaanlmamasdr. fade edilmemi duygular, arka planda kalmaktadrlar. Bu tür duygular, bireyin kendisi ve di#erleriyle etkili bir ekilde temas kurmasn engelleyen biçimlerde imdiki yaama tanmaktadrlar. Bitmemi iler, birey ifade etmedi#i duygular ile yüzleene ve onlarn üstesinden gelene kadar gitmemekte srarldrlar. Bu açdan bakld#nda sanatçnn, ayrld# kiiyle ilgili olarak bitmemi ilerinin üstesinden gelebilmesi için ona kar hissettikleri ve düündükleri ile yüzlemesi, gerekirse karsndaki kiiye duygularn ifade etmesi gerekti#i söylenebilir. ;arkda sanatç, hayallerini hapsetti#inden, düleri geçen zamana brakt#ndan söz etmektedir. Gestalt Terapi açsndan bakld#nda bütün yaananlar sahiplenilmelidir. Bunun gerçeklemesi için de farkndalk düzeyinin gelitirilmesi gerekmektedir. Olgunlu#un, geliimin ve bütünlemenin temeli, farkndal#n gelimesidir. Perls, organizmann ya da bireyin tam olarak farknda olmas ile kendisini ve ilevlerini en iyi biçimde düzenleyebilece#ini savunmaktadr. Tam olarak farknda olan bireyler, çevrelerinin farkndadrlar, seçimlerinin sorumlulu#unu almaktadrlar ve kendilerini kabul etmektedirler. Bireylerin eylemlerinin ve bunlarn sonuçlarnn sorumlulu#unu almalar, farkndal#n önemli bir parçasdr (Sharf, 2000). Parçalandm Parçalandm Ve her bir parçam ayr yere braktm Birini açk denizlerin en derin yerine attm Kürek çektim, uzaklatm, dönüp arkama bakmadm bile Birini yüksek da#larn zirvesine çkardm Hiç kimse kurtarmasn, kurda kua yem olsun diye Birini hiç unutmad#m o küçük ehirde braktm Dönemedim, kimbilir, belki dönsem de bulamazdm Önce savruldum yok oldum Sonra dinlendim duruldum Ve her giden parçam yerine Yenisini do#urdum Daha güçlü, daha sakin mutlu, daha suskun Daha olgun, daha krgn Daha yalnz, daha yorgun Birini tandk bir vine a#acnn dibine ektim Soramadm filizlendi mi, sürgün verdi mi Birini çok sevdi#im bir dostta unuttum istedim, geri vermedi, me#er benden pek haz etmezmi Birini büyük bir ak u#runa atelere attm Bilerek, isteyerek, ama asla piman olmadm Parçalandm adl arksnda sanatç, benli#inin farkl bölümlerinden söz etmektedir. Sanatç, benli#inin her bir farkl parçalarn, farkl yerlere brakt#n anlatmaktadr. Sharf a 6

7 (2000) göre Gestalt Terapi de, bireyin bütününe odaklanld# için, sözel ve sözel olmayan duygu, davran ve düünceler kapsamnda bütün parçalara dikkat edilmektedir ve bunlarn bütünletirilmesine çallmaktadr. Clarkson a (1991) göre psikolojik danma ilikisi içerisinde bireyin bütünlü#ünün vurgulanmas Gestalt yaklamnn odak noktalarndan birisidir. Psikolojik danma sürecinde farkl zamanlarda danann farkl yönleri vurgulanabilir. Danana ait parçalar, danann yaamnn davransal, bilisel, psikolojik ve tinsel yönlerini içerebilir. Psikolojik danman, bu biricik kiinin yani danann farkl yönlerinin, parçalarnn bütünletirilmesine çalmaktadr. Bu çokboyutsal bütünlü#ün kabulü danan için olas bir amaç olarak ele alnabilir. Böyle bir amaç danana zorla kabul ettirilmemektedir. Buna karn, insan varoluunun bütünlü#ünün, bireysel zenginli#inin, parçalarn birletirilmesini yaamay istedi#ine inanlmaktadr. Sharf a (2000) göre Gestalt Terapi de kullanlan teknikler, yaltlm biçimde uygulanmazlar, tekniklerin tamam bireyin bütünlemesine yönelik olarak uygulanmaktadrlar. Buradan yola çklarak, sanatçnn, benli#ini farkl parçalarn kabul edip, onlar kendi içerisinde uzlatrmas gerekti#i ve böylece Gestalt yaklamnn da amac olan bütünlemenin gerçekleece#i söylenebilir. Ben Böyleyim Üzgünüm ac sözlerim için Üzgünüm seni krd#m için Haklsn bana darlsan bile Beni terk etsen bile Ne yapaym ben böyleyim Üzgünüm bütün olanlar için Üzgünüm mutlu yllarm için Akmz lekesiz olmalyd ;üphesiz olmalyd Affedemem ben böyleyim ster vur ister oka ster tut ister yolla ster sev ister zorla Ben böyleyim Sanatçnn, bu arksnda karsndaki kiiye ac sözler söyledi#inin, onu krd#nn farknda oldu#u anlalmaktadr. Bunlardan dolay terk edilse bile, de#iemeyece#ini, kendisinin böyle oldu#unu söylemektedir. Sanatçnn, karsndaki kii ne yaparsa yapsn; (ister vur, ister oka, ister tut, ister yolla, ister sev, ister zorla...) ben böyleyim diyerek, oldu#u gibi kabul edilmesini bekledi#i anlalmaktadr. Sanatçnn bu sözlerinden Gestalt Terapi de önemli bir yeri olan danann oldu#u gibi kabulü, danann varl#nn onaylanmas kavramlar akla gelmektedir. Voltan-Acar a (2004) göre her insan u veya bu ekilde di#erleri tarafndan kabul edilmek ve onaylanmak ister. Bu kabul edilmenin ve onaylanmann, birey için önemli olan kiilerden gelmesi çok daha anlamldr. Danann varl#nn onaylanmas, di#er kiinin varl#nn, psikolojik danmandan ayr oldu#unun iletilmesi çabasdr. Gestalt terapisti danan oldu#u gibi kabul ederse, danan da kendini kabul edebilir. Bunu sa#lamak için psikolojik danma sürecinde ben-sen ilikisi kurulmaktadr. Laura Perls, Gestalt yaklamnn asl temelinin, terapist ve danan arasnda meydana gelen iliki oldu#unu belirtmitir. Buber bu ilikiyi ben-sen ilikisi olarak tanmlamtr. Ben-sen ilikisi; di#erinin varoluuna sayg duyarak, biricik olan iki insan arasndaki gerçek iletiimdir. Gestalt te ben-sen ilikisi içerisinde bireylerin birbirlerinin varolularndan etkilendikleri bilinmektedir. Hem psikolojik danman hem de danan; balangçtan itibaren sadece danann psikolojik danman tarafndan de#il, psikolojik danmann da danan tarafndan etkilendi#i ve de#itirildi#i, eit düzeyde bir iliki içerisindedirler. Bireyi oldu#u gibi anlamak ve kabul etmek yoluyla de#iim mümkün olabilmektedir (Akt. Clarkson, 1991). ;arknn sözlerinden de anlalaca# üzere sanatç ben böyleyim diyerek oldu#u gibi kabul edilmek istemektedir. Sanatç ben böyleyim diyerek yaayacaklarnn sorumlulu#unu da ald#n belirtmektedir. Latner a (1986) göre farknda olmak sorumlu olmaktr. Birey kendisine ne oldu#unun farkndaysa, bundan sorumlu olabilmektedir (Akt. Voltan-Acar, 2004). nsanlar sorumluluk alma bakmndan üç aamadan geçmektedirler. Bunlardan birincisi ben böyleyim aamasdr. nsanlar pek çok özelli#i ile yüzlemek istemeyebilirler. Bir kimsenin bir özelli#ini kabul etmesi, sorumluluk almaya balamas demektir. Voltan-Acar a (2004) göre de#iim için ilk adm yarglamadan, insann duygu, düünce ve davranlarn kabul etmesidir. Bunlar sahiplenildikçe de#itirilmesi kolaylamaktadr. kinci aama ben böyleyim, çünkü böyle olmay ben seçerim aamasdr. nsan kendisini oldu#u gibi kabul ederse, dünyaya nasl tepki verdi#ini an be an fark eder. 7

8 Üçüncü aama e#er ben seçersem, de#iebilirim aamasdr. Voltan-Acar a (2004) göre bazen bu de#ime çok kolay olmaktadr, bazen de zor olup, risk almay gerektirmektedir. Buradan yola çklarak, sanatçnn bu arksnda, sözü edilen üç aamadan birinci aamay yaad# söylenebilir. ;arknn sözlerinden de anlalaca# gibi sanatç duygularnn, düüncelerinin ve davranlarnn farkndadr. Ben böyleyim diyerek de duygu, düünce ve davranlarn kabul etmekte ve onlarn sorumlulu#unu almaktadr. Kabul edip sahiplenmek, de#iim sürecini hzlandracaktr. Elbette Elbette adl arksnda sanatç, geçici bir süreli#ine sona eren ve daha sonra yeniden balayan, veya balayan ve mutlaka bitecek olan baz olaylardan söz etmektedir. Örne#in; günein her akam batt#n, ama her sabah yeniden do#du#unu, çiçeklerin solup yeniden açt#n, en derin yaralarn bile kapand#n, en büyük aclarn bile unutuldu#unu anlatmaktadr. Buradan yola çkarak sanatç, elbette kendisinin de farkl zamanlarda farkl biçimlere bürünebilece#ini belirtmektedir. Bu sözlerinden sanatçnn yaantlara ve risk almaya açk oldu#u düünülebilir. Gestalt Terapi de de#imek, gelimek için seçimler yaplabilmelidir. Seçimleri yapabilmek de risk almay beraberinde getirmektedir (Voltan-Acar, 2004). Sanatçnn bazen bir birleriyle zt durumlar içerisinde olabilece#ini belirtmesi, risk almaya, yeni davranlar denemeye açk oldu#unu göstermektedir. Elbette bazen çiçek açp bazen solaca#m Elbette daldan dala konup sonra uçaca#m Elbette bazen hzla dönüp bazen duraca#m Elbette bazen söyleyip bazen susaca#m ;arknn yukardaki sözlerinde Gestalt Terapi açsndan dikkat çeken bir baka yön ise sanatçnn farkl yönlerinin farknda olmasdr. Bireyin, kendisinin baz durumlarda farkl olaca#n bilmesi, bunu kabullenmesi, sahiplenmesi benlikteki kutuplara ilikin farkndal#n gelimi olmasn göstermektedir ve bu da geliimi kolaylatrmaktadr. Organizma bazen ihtiyaçlara göre farkl ekillerde davranabilmektedir. htiyaçlarn doyurulmasnn Gestalt Terapi de ayr bir yeri bulunmaktadr. Organizmann ihtiyac olan nesne, ekle yani birinci plana alnmaktadr. Bu ihtiyaç doyuruldu#unda zemine yani ikinci plana geçmektedir (Voltan-Acar, 2004). Daha sonra bir baka ihtiyaç yeniden ekil konumuna gelmektedir. Buna Gestalt Terapi de ihtiyaç oluma döngüsü ad verilmektedir. ;arknn yukarda verilen sözlerinde de sanatçnn, o anki ihtiyaçlarna göre farkl durumlar yaayaca#ndan söz etti#i düünülebilir. Sanatç farkl zamanlardaki de#ien ihtiyaçlara göre, farkl yaantlar geçirmesinin normal oldu#unu düünmektedir. Arada Bir Arada bir, bir yanm kaçsam diyor uza#a... Arada bir bir yanm düsem diyor tuza#a... Ama of öbür yanm var ya öbür yanm... Arada bir bir yanm yksam diyor su da#... Arada bir bir yanm küstüm diyor o yana... Arada bir bir yanm bo ver diyor acya... Yukarda yer alan sözler arknn de#iik yerlerinde geçmektedir. Sanatç, de#iik zamanlarda içinden gelen farkl sesleri dile getirmektedir. Bu arknn sözlerinden öncelikle sanatçnn, içerisinde de#iik zamanlarda çeitli istekler oldu#una ilikin farkndalk gelitirdi#i söylenebilir. Daha önce de belirtildi#i gibi farkndalk, Gestalt Terapi de en önemli kavramlardan birisidir ve bireylerin di#erleriyle ve nesnelerle oldu#u kadar kendileriyle de temasta olmalarn ifade etmektedir. ;arkda sanatç, kendisinde arada bir meydana gelen farkl isteklerden söz etmektedir. Bu da Gestalt yaklamndaki bütünleme kavramn akla getirmektedir. Gestalt Terapi de bireyin bütününe odaklanlmaktadr ve sözel ve sözel olmayan duygu, davran ve düüncelerin bütünletirilmesine çallmaktadr. Gestalt terapisti kiilik ilevlerindeki ayrmaya dikkat etmek durumundadr. Kiilikte zt yönlerin bulunmas do#aldr. Buna karn bireyler genellikle bir kutbun etkisi altndadrlar. Gestalt yaklamnda bireylerin kutuplarn kabul ederek bütünlemeleri amaçlanmaktadr. Bu arknn sözlerine Gestalt Terapi deki ihtiyaçlar kavram çerçevesinde de baklabilir. Sanatçnn benli#indeki de#iik yönleri farkl isteklerle ortaya çkmaktadr. Bu istekler de organizmann ihtiyaçlar kapsamnda belirmektedir. Bilindi#i gibi Gestalt yaklamna göre organizma neye ihtiyaç duyarsa, bu ekle yani birinci plana alnmaktadr. Bu arkda da sanatçnn, farkl ihtiyaçlar olutu#u zaman 8

9 bunlara ba#l olarak farkl isteklerinin gündeme gelmesinden söz etti#i düünülebilir. Bir Yangnn Külünü gönül penceresinden anszn bakp geçtin bir yangnn külünü yeniden yakp geçtin madem ki son arknn krk bir güftesiydim niçin yarm braktn neden brakp gittin bir yangnn külünü yeniden yakp geçtin ne çok sevmitim seni ne çok hatrlar msn aiyan yollarndan seslensem duyar msn hala beni düünür ve hala anar msn bir bahar seli gibi yolumdan akp geçtin bir yangnn külünü yeniden yakp geçtin Sanatç bu arksnda, karsndaki kiinin kendisiyle çok ksa süreli#ine iletiim kurdu#unu, pek fazla bir ey paylaamadan, yaananlar yarm brakt#n ve gitti#ini söylemektedir. Zamannda tam olarak yaanlamayanlar daha sonra bireyin karsna bitmemi iler olarak çkmaktadr. Bitmemi iler, geçmite ifade edilmemi olan ve imdide baa çklmaya çallan duygular kapsamaktadr (Sharf, 2000). Geçmite tam anlamyla ifade edilemeyen duygular anlarda saklanmaktadr. Daha sonra da bu duygular, bireyin kendisi ve di#erleriyle etkili temas kurmasn engelleyen biçimlerde ortaya çkmaktadr (Corey, 1996). Latner (1986) da bitmemi ilerin sindirilmemi duygular olduklarn ve bireyin yaamnda temas engellemeleri gibi baz sorunlara yol açabileceklerini belirtmektedir (Akt. Voltan- Acar, 2004). Polster ve Polster a (1973) göre geçmite tamamlanmam parçalar, tamamlanmay beklemektedirler ve yeterince güçlü olduklarnda, bireyin zihnini megul etmektedirler. Ayn zamanda bitirilmemi iler kendini tekrarlayan, kompulsif davranlarla birlikte ortaya çkmaktadrlar. (Akt. Corey, 1996). Perls e (1976) göre e#er birey, bir gestalt tamamlamamsa, bir baka deyile bir bütün oluturmamsa, onun tam anlamyla imdi ve burada olmas mümkün de#ildir. Bireyin imdiye ilikin farkndal#, geçmi yaantlarnn tamamlanmamasyla sekteye u#ramaktadr (Akt. Voltan-Acar, 2004). ;arknn sözlerinden sanatçnn, hitap etti#i kii ile bitmemi ilerinin oldu#u anlalmaktadr. Geçmite bu duruma ilikin duygularn tam anlamyla yaayamad# için de bu bitirilmemi iler, sanatçnn imdiki yaamn etkilemektedir. Sanatç imdiyi yaamas gerekirken hâlâ geçmite yarm kalan, tam olarak yaayamad# bir olaydan söz etmektedir. Ayrca hitap etti#i kiinin hâlâ kendisini hatrlayp hatrlamad#n merak etmektedir. Bu tür geçmie ilikin meraklar da bireyin imdiyi yaamasn engellemekte ve zihnini sürekli olarak megul etmektedir. Neden Neden anlamaz insan yanndayken kymetini Neden söylemez insan sevdi#ine sevdi#ini Yarin çok geç olunca piman olmak bouna Gururun neye yarar ki yalnz kalmaktan baka Yarn çok geç olunca isyan etmek bouna Hiddetin neye yarar ki yalnz kalmaktan baka ;ark yukardaki sözlerle balamaktadr. ;arkda zamannda yaplmayan ve bundan dolay da, yaplmad# için daha sonra piman olunan olaylardan söz edilmektedir. Yaplacak her davrann zamannda ve yerinde yaplmasnn daha iyi olaca#, daha sonra yaanlan pimanlklarn geçmii geri getiremeyece#i vurgulanmaktadr. Sanatç, sevdi#ine onu sevdi#ini yanndayken söylememeyi, sevdi#ini kaybetmeden, yanndayken kymetini bilmemeyi sorgulamaktadr. ;arknn genelinde, yaplmas gereken davrann zamannda yaplmas gerekti#i, aksi takdirde daha sonra pimanlk yaamann hiçbir eye faydasnn olmad# belirtilmektedir. Bir baka deyile sonradan keke dememek yerine neden insanlarn zamannda söylenmesi veya yaplmas gerekenleri söylemedikleri veya yapmadklar üzerinde durulmaktadr. Burada sözü edilenler an yaayamama ile oldukça ilikilidir. An yaamak, yaanlan ann farknda olmay, geçmite ya da gelecekte de#il, o anda yaamay vurgulamaktadr. An yaamak, sadece olumlular de#il, olumsuzlar da fark ederek, bunlar sindirmek, nitelikli ve dolu dolu yaamak, imdiyi yaamay, bir baka deyile 9

10 imdi ve burada olmay içermektedir. Perls e göre imdi dnda hiçbir ey var olamaz. Dolaysyla Gestalt Terapi de gücün imdi ve burada oldu#u vurgulanmaktadr. Ö#renilmesi en zor gerçek ann imdi var oldu#udur. Birçok insan için ann gücü kaybedilmitir. Anda olmak yerine, bireyler enerjilerini geçmilerine yas tutmak için harcamaktadrlar veya gelecekle ilgili sonu gelmeyen planlar yapmaktadrlar. Bireylerin farkndalk kazanabilmeleri için de imdi ve buradann önemi oldukça büyüktür. (Voltan-Acar, 2004). Gestalt Terapi açsndan bakld# zaman Neden adl arknn sözleri çok önemli bir gerçe#in altn çizmektedir. nsanlar ço#u kez ellerindeki varl#n kymetini onu kaybetmeden anlayamamaktadrlar. Bu nedenle de, sahip olduklarn kaybedip, yalnz kalmaya baladklarnda pimanlklar yaamaya balamaktadrlar. Keke dememek, daha sonra pimanlklar yaamamak, ac çekmemek için bulunulan an yaamak ve onu iyi de#erlendirmek gerekmektedir. Bu kapsamda hem arknn sözlerinde yer ald# hem de Gestalt yaklamnn vurgulad# gibi, bireyler imdi ve burada yaayarak, sahip olduklar varlklarn kymetini bilmeli, elindekini kaybetmeden sevgisini ifade edebilmeli, pimanlk ve yalnzlk yaamamak için olumlu duygularn gösterirken cimri olmamaldr. SONUÇ Görüldü#ü gibi Candan Erçetin in seslendirdi#i arklarda hayata dair sözler oldukça sk kullanlmaktadr. Sanatçnn birçok arksnda ak, yalnzlk, ölüm, terk edilme, yaam, özlem, ac gibi temalar bulunmaktadr. Bununla birlikte arklarda, yaanlan ana odaklanma, o anda hissedilen duygular, bireyin kendisine, bakalarna ve dünyaya ilikin farkndalklar, kendisiyle, bakalaryla ve dünyayla temas kurmas ile ilgili kavramlarn yo#unlu#u dikkat çekmektedir. Bir baka deyile insano#lunun varoluunda yer alan bir çok olgu Candan Erçetin in seslendirdi#i arklarda yer almaktadr. Bu anlamda sanatçnn seslendirdi#i arklarn Gestalt Terapi açsndan yorumlanmaya uygun oldu#u söylenebilir. Voltan-Acar (2004), Gestalt yaklamn benimsemenin bir yaam biçimi oldu#unu belirtmektedir. Buradan hareketle; çevredeki kaynaklar fark etmek, onlar gerekti#inde seferber edebilmek, do#ru nefes almay bilmek, davranlarna ilikin sorumluluk almak ve risk alabilmek yaam biçiminin göstergelerinden bazlardr. Gestalt Terapi de yaantsal ö#eler önemli bir yer tutmaktadr. ;öyle ki, hissedilen duygu hakknda konumaktansa o duygunun o anda yaanlmas vurgulanmaktadr. Böylece an yaamaya verilen de#er ortaya çkmaktadr. An yaanlamad# takdirde, birey ya geçmie taklp kalmaktadr ya da gelece#e dair sonu olmayan planlara saplanmaktadr. Böyle durumlarda ise bireyler; kayg, umutsuzluk, pimanlk, anlamszlk gibi duygular yaamaktadrlar. Candan Erçetin in seslendirdi#i arklarda, sözü edilen varolusal konular oldukça sk ele alnmaktadr. Gestalt Terapi kavramlarnn ve Candan Erçetin in seslendirdi#i arklarn yaamla bu denli iç içe olmas nedeniyle her ikisi birlikte ele alnmtr. Sonuç olarak hem Gestalt yaklamnn özü hem de Candan Erçetin in seslendirdi#i arklar yaamn içinden çkp gelmektedir. KAYNAKLAR 1. Akka, S. (1999). Müzik ve Müzi#in E#itimdeki Yeri ve Önemi. Çada$ Eitim, 257, Albuz, A. (2000). Kültürel Oluumda Müzik Sanat ve E#itiminin Rolü. Çada$ Eitim, 267, Clarkson, P. (1991). Gestalt Counselling in Action. London: Sage Publications. 4. Corey, G. (1996). Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy, Pacific Grove CA: Brooks/Cole. 5. France, M. H. ve Edward Allen, G. (1997). Using Art: A Gestalt Counselling Strategy for Working with Disruptive Clients. Guidance and Counseling, 12 (4), Gladding, S. T. (1998). Counseling as an Art: Creative Arts in Counseling. USA: American Counseling Association. 7. Semerci, N. (2000) Yaratclk, Kritik Düünme ve Problem Çözme. Çada$ Eitim, 271, Sharf, R. S. (2000). Theories of Psychotherapy and Counseling: Concepts and Case. Belmont: Wadsworth Brooks Cole. 9. Sills, C., Fish S. ve Lapworth, P. (2000) Gestalt Counseling. Oxon: Winslow Press. 10. Voltan-Acar, N. (2004). Ne Kadar Fark/nday/m? Gestalt Terapi. Ankara: Babil Yaynclk. 11. Yontef, G. M, Simkin, J. S. (1989). Gestalt Therapy, Current Psycotherapies (Ed. Corsini, R. J., Wedding D.). Illinois: Peacock Publishers.Candan Erçetin albümleri 10

11 Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: (2006)

Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri

Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri Prof.Dr.Berna Musal Yard.Doç.Dr.Sema Özan DEÜ Tp Fakültesi Tp E itimi Anabilim Dal Sunum Çerçevesi Yetikinlerin

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ. Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR

EĞİTİM BİLİMLERİ. Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR EĞİTİM BİLİMLERİ ÇIKMIŞ SORULAR EĞİTİM BİLİMLERİ Tamamı Çözümlü Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ 2004 SORULAR 2002 2001 2003 2005 2006 2007 Gelişim Psikolojisi Öğrenme Psikolojisi Rehberlik Program Geliştirme Öğretim

Detaylı

ÖZELL?KLER? Sosyal etkile?imde yetersizlik. Göz konta??nda s?n?rl?l?k. Ortak ilgide s?n?rl?l?k. Ba?kalar?n?n yapt???na ilgisizlik

ÖZELL?KLER? Sosyal etkile?imde yetersizlik. Göz konta??nda s?n?rl?l?k. Ortak ilgide s?n?rl?l?k. Ba?kalar?n?n yapt???na ilgisizlik Otistik birey sosyal etkile?im, sözel ve sözel olmayan ileti?im, ilgi ve etkinliklerdeki s?n?rl?l??? erken çocukluk döneminde ortaya ç?kan ve bu özellikleri nedeniyle özel e?itim ile destek e?itim hizmetine

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

Terapötik ileti imin bile enleri;

Terapötik ileti imin bile enleri; HASTA ve HASTA YAKINLARIYLA TERAPÖTK LETM letiim: "Kii ve çevresi arasnda iki yönlü ilikiyi ilgilendiren tüm aamalar" olarak tanmlanabilir. Terapotik letiim: Tedavi edici ya da tedaviye yardm eden, bir

Detaylı

. KUÇURAD NN NSAN HAKLARI GÖRÜÜ

. KUÇURAD NN NSAN HAKLARI GÖRÜÜ . KUÇURAD NN NSAN HAKLARI GÖRÜÜ Nermin YAVLAL-GEDK 20. yüzylda bir yandan en büyük vah!etlere, soykrmlara ve i!kencelere maruz kalan insanlk, di(er yandan nsan Haklar Evrensel Bildirgesi ni ilân ederek

Detaylı

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu On5yirmi5.com Fotoğraf makinesi alma kılavuzu Fotoğrafa merak saldınız ve siz de bir fotoğraf makinesi almak istiyorsunuz. İşte size yardımcı olacak birkaç öneri... Yayın Tarihi : 3 Eylül 2012 Pazartesi

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

HEIDEGGER N VARLIK TARHYLE HESAPLAMASI Bulem Ermi

HEIDEGGER N VARLIK TARHYLE HESAPLAMASI Bulem Ermi HEIDEGGER N VARLIK TARHYLE HESAPLAMASI Bulem Ermi Varoluçuluk, postyapsalclk ve postmodernizm üzerine kalc etkiler brakan ünlü Alman düünürü Heidegger, hayat boyunca varln anlam nedir? sorusuna cevap aram

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf Doru-Yanl Sorular: 1. nsan ihtiyaçlarn dorudan ya da dolayl olarak karlama özelliine sahip ve bu amaçla kullanlmaya hazr olan fiziksel varlklara hizmet denir. 2. Tüketicinin ihtiyaçlarn dorudan karlayan

Detaylı

NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM

NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM A. Kadir Çüçen nsan haklar düüncesinin geliimini açklarken belli bir bak açsndan hareket edeceim. Benim konuya bak açm, yani insan haklar kavramnn tarihsel geliimini ortaya

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

ktisat Üzerine Söyleiler - Birinci Söylei

ktisat Üzerine Söyleiler - Birinci Söylei ktisat Üzerine Söyleiler - Birinci Söylei N. Emrah AYDINONAT Mülkiye Felsefe Topluluu Felsefe Bülteni 1, 2004 lyas Günaydn Filizsu! Filizsu Günaydn lyas, naslsn? lyas Ne yapalm yahu, u iktisat denen garip

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

BÖLÜM 5. Gerilim Azaltan Dönü türücünün Kal Durum Devre Analizi

BÖLÜM 5. Gerilim Azaltan Dönü türücünün Kal Durum Devre Analizi BÖÜM 5 DC-DC DÖNÜTÜRÜCÜER A. Deneyin Amac DC-DC erilim azaltan dönütürücü (buck converter) ve DC-DC erilim artran dönütürücü (boost converter) devrelerinin davranlar incelemek. Bu deneyde erilim azaltan

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

ETMDE YABANCILAMA OLGUSU VE ÖRETMEN: LSE ÖRETMENLER ÜZERNE SOSYOLOJK BR ARATIRMA

ETMDE YABANCILAMA OLGUSU VE ÖRETMEN: LSE ÖRETMENLER ÜZERNE SOSYOLOJK BR ARATIRMA ETMDE YABANCILAMA OLGUSU VE ÖRETMEN: LSE ÖRETMENLER ÜZERNE SOSYOLOJK BR ARATIRMA Yaar ERJEM * Özet Bu aratrmann konusunu eitimde yabanclamann önemli bir formu olan öretmen yabanclamas oluturur. Lise öretmenleri

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

http://www.suzuki-toshie.net

http://www.suzuki-toshie.net A Kuram ve Yöntem 03.03.2011 Bilinçli Örenim Yoluyla Yaama Gücüne Doru Yeni Afet Önleme Eitimi --- Proje Örenimi, Portfolyo Deerlendirme, Koçluk Yöntemi --- Afet Önleme ve Yeni Örenme Becerileri Proje

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı?

Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Prof. Dr. smail Tufan Birlemi Milletler 8-12 Nisan 2002 tarihinde spanya nn Bakenti Madrid de yal nüfusun yaam kalitesinin iyiletirilmesi, topluma katlm, geçim ve salk

Detaylı

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com Görsel Tasarm KaliteOfisi.com KaliteOfisi.com un bir hizmetidir. zin alnmaksn alnt ve çoaltma yaplabilir. 2 www.kaliteofisi.com KaliteOfisi Hakknda Kalite ofisi; ülkemizde kalite bilincinin yerlemesine

Detaylı

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi 1. Etkinliğe hangi kurumu temsilen katıldınız? Sivil toplum kuruluşu 75,0% 9 Bireysel 8,3% 1 Şirket 16,7% 2 Üniversite 0,0% 0 Sosyal Girişim 0,0%

Detaylı

5E MODEL NE GÖRE HAZIRLANMI DERS PLANI. Fen ve Teknoloji. 6. S n f. Fiziksel De i im. 40 dakika

5E MODEL NE GÖRE HAZIRLANMI DERS PLANI. Fen ve Teknoloji. 6. S n f. Fiziksel De i im. 40 dakika 5E MODELNE GÖRE HAZIRLANMI DERS PLANI BÖLÜM 1 Dersin Ad: Snf: Ünitenin Ad/No: Konu: Önerilen Süre: Fen ve Teknoloji 6. Snf Maddenin Tanecikli Yaps/3. Ünite Fiziksel Deiim 40 dakika BÖLÜM 2 Örenci Kazanmlar:

Detaylı

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar V.A.D. Yaklamnn avantajlar Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Verinin hareketinin hikayeletirilmesine nazaran 4 avantaj mevcuttur. Teknik uygulamann gerçekletirilmesinden

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Fen Eitimi Ve Yaratclk

Fen Eitimi Ve Yaratclk Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: 77-83 (2006) Fen Eitimi Ve Yaratclk Hilal Aktam*, Ömer Ergin** ÖZET Son yllarda Fen eitiminde yaratcla verilen önem giderek artmaya balamtr. Alan

Detaylı

http://www.suzuki-toshie.net

http://www.suzuki-toshie.net B Uygulama 03.03.2011 Bilinçli Örenim Yoluyla Yaama Gücüne Doru Yeni Afet Önleme Eitimi --- Proje Örenimi, Portfolyo Deerlendirme, Koçluk Yöntemi --- Afet Önleme ve Yeni Örenme Becerileri Proje Örenimi

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı

ÇOCUKLAR İÇİN OYUN TERAPİSİ BİLGİLENDİRİCİ EL KİTABI. Oyun Terapisi Nedir? Oyun Terapisti Kimdir?

ÇOCUKLAR İÇİN OYUN TERAPİSİ BİLGİLENDİRİCİ EL KİTABI. Oyun Terapisi Nedir? Oyun Terapisti Kimdir? ÇOCUKLAR İÇİN OYUN TERAPİSİ BİLGİLENDİRİCİ EL KİTABI Oyun Terapisi Nedir? Oyun Terapisti Kimdir? Ebeveynler için Notlar Bu kitapçık, yaklaşık 4 ila 12 yaş aralığındaki, psikoterapi düşünülmüş çocuklar

Detaylı

TIBB BEYAN. mza Tarih Ebeveyn ya da Velinin mzas Tarih

TIBB BEYAN. mza Tarih Ebeveyn ya da Velinin mzas Tarih Lütfen imzalamadan önce dikkatle okuyunuz. Bu, sizin tüplü daln içerdii potansiyel riskler ve scuba eitim program srasnda sizden istenilenler konusunda bilgilendirildiiniz bir beyandr. Bu beyan imzalamanz

Detaylı

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI Edip ÖRÜCÜ (*) Sedat YUMUAK (**) Özet: Bu aratırmanın amacı kamu kurulularında verilen hizmet içi eitimin çalıanlar üzerindeki etkilerinin hangi faktörlere

Detaylı

2. Senkron motorla ayn milde bulunan uyart m dinamosunu motor olarak çal rarak yol vermek.

2. Senkron motorla ayn milde bulunan uyart m dinamosunu motor olarak çal rarak yol vermek. Senkron Motorlara Yol Verme ekilleri Bir asenkron motora gerilim uygulandnda direkt olarak yol alr. Bunun için yardmc bir düzenee ihtiyaç yoktur. Senkron motorlar ise gerilim uygulandnda direkt olarak

Detaylı

AKORLARIN F AKOR. Hele bi gel uzaklar sana gelir. Sen hele bi gel bütün dertler bitiverir VE ARPEJLER. bir kitap sunuyoruz... isbilenyayinlari.

AKORLARIN F AKOR. Hele bi gel uzaklar sana gelir. Sen hele bi gel bütün dertler bitiverir VE ARPEJLER. bir kitap sunuyoruz... isbilenyayinlari. Sevgili Müzikseverler ; AKORLARIN F (hangi tel ve hangi perdeye) AKOR tam yerinde gösterdik ve daha rahat takip edilmesine olanak F m E Hele bi gel uzaklar sana gelir F m E Sen hele bi gel bütün dertler

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

S. KERKEGAARD ve J.P. SARTRE IN VAROLUÇULUK ANLAYILARININ KARILATIRILMASI

S. KERKEGAARD ve J.P. SARTRE IN VAROLUÇULUK ANLAYILARININ KARILATIRILMASI S. KERKEGAARD ve J.P. SARTRE IN VAROLUÇULUK ANLAYILARININ KARILATIRILMASI Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Felsefe Anabilim Dal. Sistematik Felsefe ve Mant.k Bilim Dal.

Detaylı

Roni Margulies 21 Ekim 2009

Roni Margulies 21 Ekim 2009 Bir Hayat, Bir Şiir, İ ki Kent Roni Margulies 21 Ekim 2009 http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0910.html OsmanlBankasAriv ve Arat rma Merkezi'nde yap lan konuma metni, arat rmac lar n kiisel kullan mlariçin

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

PAZARLAMA ARA TIRMASINDA ET K KARAR ALMA

PAZARLAMA ARA TIRMASINDA ET K KARAR ALMA PAZARLAMA ARATIRMASINDA ETK KARAR ALMA Dr. Erkan Özdemir Uluda Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ararma Görevlisi Özet Son yllarda genelde iletmelerdeki, özelde ise pazarlamann göz önünde

Detaylı

Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi

Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi Ramazan GÜRBÜZ* ÖZET Bu aratrmann amac, aratrmac tarafndan gelitirilen somut öretim nesneleri, çalma

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

LKÖRETM II. KADEMEDE ÜÇ BOYUTLU SANAT UYGULAMALARININ YARATICILIIN GELMESNE ETKS *

LKÖRETM II. KADEMEDE ÜÇ BOYUTLU SANAT UYGULAMALARININ YARATICILIIN GELMESNE ETKS * LKÖRETM II. KADEMEDE ÜÇ BOYUTLU SANAT UYGULAMALARININ YARATICILIIN GELMESNE ETKS * Özet / Abstract Özcan ÖZKARAKOÇ ** Sanata ilikin en önemli özellik, anlatmdr. Sanata dair deerlerin bireye kavratlmas

Detaylı

18.702 Cebir II 2008 Bahar

18.702 Cebir II 2008 Bahar MIT Açk Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 18.702 Cebir II 2008 Bahar Bu materyallerden alnt yapmak veya Kullanm artlar hakknda bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms ve http://tuba.acikders.org.tr

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

B A. A = B [(A B) (B A)] (2)

B A. A = B [(A B) (B A)] (2) Bölüm 5 KÜMELER CEB R Do a olaylarnn ya da sosyal olaylarn açklanmas için, bazan, matematiksel modelleme yaplr. Bunu yapmak demek, incelenecek olaya etki eden etmenleri içine alan matematiksel formülleri

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken!

UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S!* BASIN B!LD!R!S! * UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken! Dikkat Dikkat: Okullar Aç"l"yor!! 2012-2013!E"itim!Ö"retim!y#l#!17!Eylül!2012 de,!ilkokula!yeni!ba$layan!ö"renciler!ise!10!eylül!2012

Detaylı

PROFESYONELL K ve ET K. Vedat afak YAMI

PROFESYONELL K ve ET K. Vedat afak YAMI TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2009,Say:2 Sayfa:263272 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2009,Issue:2 Page:263272 PROFESYONELLKveETK VedatafakYAMI

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

LSE ÖRENCLERNN TARH DERSNN AMAÇLARINA YÖNELK GÖRÜLER

LSE ÖRENCLERNN TARH DERSNN AMAÇLARINA YÖNELK GÖRÜLER LSE ÖRENCLERNN TARH DERSNN AMAÇLARINA YÖNELK GÖRÜLER smail H. DEMRCOLU * Özet Lise örencilerinin tarih dersinin amaçlar hakkndaki düünceleri, bu dersin ilenii ve örencilerin tarih dersine yönelik görülerini

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS C$LT.19 SAYI.2 Aral-k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI Serin MAVRUZ ve R.

Detaylı

ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES

ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES Özet / Abstract H. smail ASLANTA Aratrmada, ilköretimde görev yapan öretmenlerin snf içi öretim etkinliklerinde

Detaylı

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK)

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) TRYAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) Triyaj hasta ya da yaraln, tedavi ve bakm gereksinimlerini karlamak amacyla, sak bakm kurumlarndaki kaynaklarn doru yerde ve doru zamanda kullanlmas salayan sflandrma sistemidir.

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

lkö retim Matematik Ö retmen Adaylar n Hacim Ölçmede Birim Kullanmaya Yönelik Kavray lar

lkö retim Matematik Ö retmen Adaylar n Hacim Ölçmede Birim Kullanmaya Yönelik Kavray lar lköretim Matematik Öretmen Adaylarn Hacim Ölçmede Birim Kullanmaya Yönelik Kavraylar Yasemin ESEN a1, Erdinç ÇAKIROLU b a Kocaeli Üniversitesi b Ortadou Teknik Üniversitesi Özet: Bu çalmada öretmen adaylarn

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç Kurumsal tibar Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven Dr. Erhan Ba Genel Müdür Bilim laç EFQM Mükemmellik Modeli Bilim laç 167 ilaç firmas içinde IMS 2006 sonu verilerine göre: Kutu satlarnda en büyük

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETCLER ÇN YEN BR FIRSAT: SANAL TOPLULUKLAR

PAZARLAMA YÖNETCLER ÇN YEN BR FIRSAT: SANAL TOPLULUKLAR PAZARLAMA YÖNETCLER ÇN YEN BR FIRSAT: SANAL TOPLULUKLAR Yrd. Doç. Dr. Cevahir UZKURT * Ar. Gör. Müjdat ÖZMEN ** ÖZET Bilgisayar ve internet teknolojisindeki geliim her alanda olduu gibi iletmeler için

Detaylı

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N AMELYATHANEDE KULLANILAN HASSAS CHAZ VE CERRAH ALETLERN YENDEN KULLANIMA HAZIRLANMASINDA MERKEZ STERZASYON ÜNTES ÇALIANLARININ SORUMLULUKLARI Firdevs TABAK*, lknur NANIR** *Acbadem Kozyata Hastanesi, Merkezi

Detaylı

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac BÖLÜM 3 TRSTÖRLÜ DORULTUCULAR A. Deneyin Amac Tek faz ve 3 faz tristörlü dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga tristörlü dorultucular,

Detaylı

Okul Öncesi Eitim Kurumlarna Devam Eden 5-6 Ya Çocuklarnda Akademik Benlik Saygs

Okul Öncesi Eitim Kurumlarna Devam Eden 5-6 Ya Çocuklarnda Akademik Benlik Saygs Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: 28-39 (2006) Okul Öncesi Eitim Kurumlarna Devam Eden 5-6 Ya Çocuklarnda Akademik Benlik Saygs Fatma Nilgün Cevher*, Mustafa Bulu** ÖZET Bu aratrmann

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

DANIMA BECERLER ETMNN DANIMANLARIN EMPATK ELM, EMPATK BECER VE TÜKENMLK DÜZEYLER ÜZERNDEK ETKS

DANIMA BECERLER ETMNN DANIMANLARIN EMPATK ELM, EMPATK BECER VE TÜKENMLK DÜZEYLER ÜZERNDEK ETKS i T.C DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES ETM BLMLER ENSTTÜSÜ ETM BLMLER ANABLM DALI PSKOLOJK DANIMA VE REHBERLK PROGRAMI DOKTORA TEZ DANIMA BECERLER ETMNN DANIMANLARIN EMPATK ELM, EMPATK BECER VE TÜKENMLK DÜZEYLER

Detaylı

Geçiş Eğrisi Olarak 4.Dereceden Parabol Geçi E risi Olarak 4.Dereceden Parabol

Geçiş Eğrisi Olarak 4.Dereceden Parabol Geçi E risi Olarak 4.Dereceden Parabol hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 009/ Sayı 0 www.hkmo.org.tr hkm Jeodezi,Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 009/ Say 0 www.hkmo.org.tr Geçiş ğrisi larak.dereceden Parabol Geçi

Detaylı

MÜZE VE ETM. Melek AHAN *

MÜZE VE ETM. Melek AHAN * MÜZE VE ETM Melek AHAN * Özet Çalmann amac, müzede çok yönlü ve etkili örenmenin önemini ve yararlarn pekitirmektir. Bu çalmada, dar kapsamda müzenin anlam, müze-eitim ilikisinin kavram olarak içeriinden

Detaylı

PERAKENDECLKTE TÜKETCNN ZAMAN ALGILAMASI VE ZAMAN ALGILAMASININ MÜTER TATMN ÜZERNE ETKS: KAVRAMSAL BR BAKI * Ar. Gör. Müjdat Özmen

PERAKENDECLKTE TÜKETCNN ZAMAN ALGILAMASI VE ZAMAN ALGILAMASININ MÜTER TATMN ÜZERNE ETKS: KAVRAMSAL BR BAKI * Ar. Gör. Müjdat Özmen PERAKENDECLKTE TÜKETCNN ZAMAN ALGILAMASI VE ZAMAN ALGILAMASININ MÜTER TATMN ÜZERNE ETKS: KAVRAMSAL BR BAKI * Ar. Gör. Müjdat Özmen ÖZET Zaman harcadmzda bir daha telafi edemediimiz en önemli kaynamz. Dier

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

Herkese i$ Turkiska Arbete åt alla

Herkese i$ Turkiska Arbete åt alla Turkiska Arbete åt alla Herkese i$ Seçim günü olan 17 Eylül de (sveç in gelece+i için karar verilecek. Bunu sen ve ben seçimlere katlarak yapaca+z. Oylarmzn de+eri ayn hepimiz ayn sorumlulu+u payla$yoruz.

Detaylı

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr?

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr? SORU 31: 3 / 4 Bir ekonomide kii ba üretim fonksiyonu y = 2k biçiminde verilmektedir. Nüfus art hz %2, teknik ilerleme hz %2 ve amortisman oran %6 iken tasarruf oran da %30 ise bu ekonomideki kii ba sermaye

Detaylı

Pozitivist Yaklamn Eitim Yönetimi Alanna Yansmas, Alana Getirdii Katk ve Snrllklar

Pozitivist Yaklamn Eitim Yönetimi Alanna Yansmas, Alana Getirdii Katk ve Snrllklar Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: 40-51 (2006) Pozitivist Yaklamn Eitim Yönetimi Alanna Yansmas, Alana Getirdii Katk ve Snrllklar Necla ahin Frat* ÖZET Bilinebilir olann sadece

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 Doç.Dr.sa SABA Adem BAOLU ÖZET Çalmada ilköretim çandaki örencilerin vergiyi nasl algladklar ve vergiyi alglamalar üzerinde etkili

Detaylı