ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL KESİRLİ PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ PROBLEMLERİNE ÇÖZÜM YAKLAŞIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL KESİRLİ PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ PROBLEMLERİNE ÇÖZÜM YAKLAŞIMI"

Transkript

1 Marmara Üverstes İ.İ.B.F. Dergs YIL 006, CİLT XXI, SAYI ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL KESİRLİ PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ PROBLEMLERİNE ÇÖZÜM YAKLAŞIMI S. Eral DİNÇER ABSTRACT I real worl ecso stuatos, ecso makers, some tmes, ma face up wth the ecso to optmze vetor/sales, actual cost/staart cost, output/emploee, etc wth respect to some costrats. I maagemet problems, both the rato fuctos proft a cost a ualt to be mamze are coflctg ature. Such tpes of problems are heretl mult objectve fractoal programmg problems. The preset paper eals wth soluto proceures a steps for mult objectve lear fractoal programmg problems. A euvalet mult objectve lear programmg form of the problem has bee formulate the propose methoolog. The propose soluto has also bee use to solve a real vetor problem. ÖZET Gerçek haatta karar alma şlemlere, karar alıcılar geellkle evater/satışlar, gerçek maletler/staart maletler, gr/çalışalar gb pek çok geçerl kısıtlar altıa optmzaso kararlarıı almak urumuaırlar. Yöetm problemlere e kar, malet ve kaltee oluşa kl vea aha fazla ora foksolarıa hareket etme urumu sözkousu olmaktaır. Bu çeşt problemler oğal olarak çok amaçlı kesrl programlama problemler oluşturmaktaır. Bu çalışmaa çok amaçlı oğrusal kesrl programlama problemler ç çözüm şlemler ve aımlarıı celemese ve gerçek br evater problem çok amaçlı oğrusal kesrl programlama ötem le çözüme ulaştırılmasıa çalışılmıştır. M.Ü. İ.İ.B.F. Ekoometr Bölümü Yöelem Araştırması Aablm Dalı Dr. Öğretm Görevls 497

2 S. Eral DİNÇER GİRİŞ Matematksel programlama gerçek problemler çözümüe öelk olarak olukça geş br kullaım alaıa sahptr. Doğrusal programlama moeller başta olmak üzere öelem araştırması olukça çeştl alalara kullaıma elverşl çok saıa ötem gelştrlmes ve ugulamaa koulmasıı sağlamış ve sağlamaa a evam etmekter. Acak, tüm bulara rağme varola bu moeller gelştrlerek aha geş alalara kullaılablrlğ artırılablmes çeştl faktörler etks altıaır. Bu etkelere lk ve e öemls, gerçek problemlere uarlaablrlktr. İkcs, moeller çözülmese a moeller varlığı, üçücüsü, gerçek problemler çözüm souçlarıı kabul eleblrllğ ve örücüsü se, bu moeller çözüleblmes ç gerekl ola araçları var olmasıır. Gelşe güümüz blgsaar tekolojs saese örücü kısıt faktörü çözüme kavuşturulmuş olsa a lk üç faktörü zorululuğu hale evam etmekter. Matematksel programlama alaıa uğraşı vereler büük br kısmı kurula moeller bastlk ve gerçeğ asıtablme gb k aa özellğe sahp olması üzere oğulaşmaktaır. Yalı moeller çözüme ulaşmak ç olukça arımcı ötemler olup, alılığı sağlamaa a oğrusallık e geel ol olarak terch elmekter. Bu çalışmaa gücel koşullara karşılaşıla bazı gerçek problemler çözümlemese kullaıla Kesrl Programlama ötem geel taımlama ve çözüm algortmasıı açıklamasıa ve Çok Amaçlı Doğrusal Kesrl Programlama ötem le çok amaçlı br gerçek problem ç çözüm eğerler bulumasıa çalışılmıştır. KESİRLİ PROGRAMLAMA Kesrl programlama lk olarak Isbell ve Marlow tarafıa 956 ılıa ugulamaa kou olmuş, aha sora Chares ve Cooper tarafıa 96 ılıa oğrusal kesrl programlama apısıa gelştrlerek geel algortması ortaa komuştur. Yötem, 964 ılıa Martos tarafıa Hperbolk Programlama ve 987 ılıa a Chaha tarafıa Ora Programlama olarak ele alımıştır. Lteratür araştırmalarıa a görülüğü üzere kesrl programlama olukça geş br ugulama alaıa sahptr. Bu ugulamalar öelem araştırması başlığı altıa kaak aktarımı, ulaştırma, üretm, fas, stokastk süreçler, markow eleme programları, blg teors, ugulamalı oğrusal cebr ve ou teors gb çok çeştl alalara aılmış urumaır. Arıca bu çalışmaı ugulamasıa kou ola evater problem üzere lk ugulama se Glmor ve Gomor Choo, E.U., Atks, D.R., 98. Bcrtera lear fractoal programmg. Joural of Optmzato Theor a Applcatos 6, 0-0. Chares, a., Cooper, W.W.,96. Programmg wth lear fractoal fuctoals. Navals Research Logstcs Quarterl 9,

3 tarafıa ham maeler kullaım ve atık mktarları oralarıı mmzasoua öelk olarak gerçekleştrlmştr. Chares ve Cooper ı oluşturuğu oğrusal kesrl programlamaı arıa Choo-Atks, Korbluth-Steuer, Nkowsk-Zolkewsk gb araştırmacılar tarafıa çeştl Çok Amaçlı Doğrusal Kesrl Programlama Probleme öelk olarak çözüm metoolojler oluşturulmuştur. Arıca, ster oğrusal, sterse oğrusal olmaa olsu çok çeştl alalara kesrl programlama le ugulamalar aparak tek ve çok amaca öelk olarak kesrl programlamaı ötem ve çözüm metoolojse katkıa bulumuş araştırmacılar bu çalışmaı lteratür taramasıa kou olmuş ve kaakçaa eralmıştır 4. Geel olarak, ve R e taımlamış gerçek br fokso olmak üzere ve e matematksel programlamaak ugu çözüm sete karşılık gelecek şekle taımlamış olsu. Bu uruma kesrl programlamaı matematksel apısıı aşağıak gb fae etmek mümküür 5, Maksmzaso r Kısıtlar X 0 e poztf oluğuu kabul eecek olursak, X kümes oğrusal kısıtlar le sıırlaırılmış R foksouu bağımlı ve boş olmaa br alt kümes urumuaır. Buraa polheral br apıa sahptr 6. 0 Maksmzaso r Kısıtlar A C Luhajula, M.K., 984. Fuzz approachs for multple objectve lear fractoal optmzato. Fuzz Sets a Sstems, -. 4 Choo, E.U., Atks, D.R., 98, Coectees Coecteess multple crtero fractoal programmg. Maagemet scece 9, Lara, P., 99. Multple objectve fractoal programmg a lvestock rato formulato: a case stu for ar cow ets Spa. Agrcultural Sstems 4, Gupta, p., Bhata., D., 00. Sesvt aalss fuzz multobjectve lear fractoal programmg problem. Fuzz Sets a Sstems,

4 S. Eral DİNÇER Buraa A, m boutlu br matrs olup cєr m r. Şaet ve oğrusal poztf kısıtlı foksolar ve X e staart olarak oğrusal programlamaa oluğu üzere kove polhero se oğrusal kesrl programlama, Maksmzaso T a r T b Kısıtlar A C 0 olarak fae eleblr. Buraa, a ve bєr, cєr m, α ve βєr ve T se ortalamaları öüşümüü fae etmekter. ve kuaratk foksolar ve X e kove polhero olması urumua ele ele moel Kuaratk Kesrl Programlama olarak alaırılmaktaır 7. tüm ler ç kokav, ve kısıt eklemler kove ve e koveks polhero olması urumua se Kokav Kesrl Programlama aıı almaktaır. Bu taımlama Schable tarafıa 976 ılıa Kokav-Kove Kesrl Programlama olarak ortaa komuştur 8. Tüm bu alaırmalara rağme amaç foksou geellkle kokav br fokso özellğe sahp olamamaktaır. Kokavlık geel olarak br foksou koveks küme çersek mamum eğer hesaplamasıa arımcı olmaktaır. Çok Amaçlı Kesrl Programlama problemler geel formülasouu se aşağıak gb fae etmek mümküür 9, F,,..., 7 Korbluth, J.S.H., Steuer, R.E., 98. Multple objectve lear fractoal programmg. Maagemet Scece Calvete, I.H., Gale, C., 00. A ote o blevel lear fractoal programmg problem. Europea Joural of Operatoal Research Pal, B.B., Motra, B.N., Maulk, U., 00. A goal programmg proceure for fuzz multobjectve lear fractoal programmg problem. Fuzz Sets A Sstems 9,

5 Buraa,, k ve k k=,,..., üzere taımlaa sürekl gerçek eğerler foksouu fae etmekter. k >0 k=,,, tüm єx ler ç ve X se R e boş olmaa koveks br kümer. Çok amaçlı oğrusal programlamaa oluğu gb etklk kavramı çok amaçlı oğrusal kesrl programlama ç e olukça öeml br kavram urumuaır. Etklk kavramı güçlü ve zaıf olmak üzere k grupta ele alımaktaır 0. Güçlü etklk çok amaçlı oğrusal programlamaak Pareto Etklk kavramıla açıklamaktaır. Bua göre, şaet ele ele souç güçlü br etklğe sahpse, tek vea bre fazla amaç foksou ç tüm amaç foksolarıı aha fazla tatm eeblecek çok aha ugu br ğer souç eğer bulmamız söz kousu olamamaktaır. Buu matematksel olarak aşağıak gb fae eblrz. Şaet ı єx oktası güçlü etk se herhag br єx eğer söz kousu olamaz. ı r r tüm ler ç ı r r e az br eğer ç olmak kaıla. Zaıf etklk kavramı se braz aha farklı br urumu fae etmekter. Şaet üm amaç foksoları ç ortak br tatm ec vea aha br souca götüreble br ğer ugu çözüm buluamıorsa bua zaıf etk çözüm elmekter. Buu matematksel olarak fae eecek olursak, ı єx eğer tüm ler ç ı r r e söz kousu olamamaktaır. E g ; tüm güçlü etkl oktalar ve E z e tüm zaıf etkl oktalar olarak fae elr se, ukarıak açıklamaa a alaşılacağı üzere; E g E z r. 0 Metev, B., Gueorgueva, D., 000. A smple metho for obtag weakl effcet pots multobjectve lear fractoal programmg problems. Europea Joural of Operatoal Research 6, Chaha, S.S., 987. Hperbolc programmg-ew crtera. Ecoomc Computato a Ecoomc Computato a Ecoomc Cberetcs stues a Research 4, Chaha, S.S., 00. Fractoal programmg wth absolute-value fuctos. Europea Joural of Operatoal Research

6 S. Eral DİNÇER ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL KESİRLİ PROGRAMLAMA NIN İŞLEYİŞ ADIMLARI Çok Amaçlı Doğrusal Kesrl Programlama Problemler geel faes aşağıak gb azılablr. ve Ma Z Z, Z,..., Z K Kısıtlar b R R, A R : A b, m 0 c Z c, R N ; D ve, R Bu çalışmaa Çok Amaçlı Doğrusal Kesrl Programlama moellere oğrusal algortmaları kullaılmasıa lşk başlıca k ötem ele alıacaktır. Bu ötemlere lk Nkowsk-Zolkewsk 985 Yaklaşımı ve ğer se Dutta-Rao-Twor aklaşımıır. -Nkowsk-Zolkewsk Yaklaşımı Bu aklaşım Nkowsk ve Zolkewsk tarafıa 985 ılıa çok amaçlı aoğrusal kesrl programlama problemler etkl uç eğerler ele elmese öelk olarak gelştrlmş br ötemr. Geel apısı 4, Chares, a., Cooper, W.W., Rhoes, e., 978. Measurg the effcec of ecso makg uts. Europea Joural of Operatoal Research, Nkowsk, I., Zolkewsk, Z., 985. A compromse proceure for the multple objectve lear fractoal programmg problem. Europea Joural of Operatoal Research 9,

7 X F,,...,,,..., bu problem ç E etkl çözüm kümes oluğuu varsaalım, X F,,...,,,..., bu problem ç E etkl çözüm kümes oluğuu varsaalım, X F,,..,,,..,,,.. h h bu problem ç e E ü etkl çözüm kümes oluğuu varsaacak olursak, bu uruma çok amaçlı oğrusal programlama problem etkl çözümüü buluması ç gerçekleştrlmes gereke aımlar aşağıak teoreme hareketle tespt elmekter. Teorem: Şaet 0 =,,..., tüm єx, E g E ç r Şaet 0 =,,..., tüm єx, E g E ç r Şaet 0 =,,...,h tüm єx, ve r r 0 =h+,..., tüm єx, E g E ç 50

8 S. Eral DİNÇER -Dutta-Rao-Twor Yaklaşımı Bu aklaşım Chares ve Cooper 96 tarafıa Doğrusal Kesrl Programlama problemler çözümü ç oluşturula eğşke öüşümü ötemle hareket etmekter. Bu öüşüm 5, Y t Formüle er ala geellkle eğere sahp br parametrer. Döüşüm şlem ugulaacak olursak; Mamzaso Kısıtlar a T t A ct 0 b T t, t 0 se 6 ; Çok Amaçlı Doğrusal Kesrl Programlama problemler ç geel formülaso 5 Dutta, D., Rao, J.R., Twar, R.N., 99a. Fuzz approaches for multple crtera lear fractoal optmzato: a commet. Fuzz Sets a Sstems Dutta, D., Rao, J.R., Twar, R.N., 99b. A restrcte class of multobjectve lear fractoal programmg problems. Europea Joural of Operatoal Researc 68,

9 505 0, ,...,, t ct A Kısıtlar F Bu faee hareketle, 0,...,, c A Kıs ıtlar F ve öüştürülmüş problem; 0, 0,...,, t ct a Kısıtlar F olarak fae elmekter.

10 S. Eral DİNÇER UYGULAMA Ugulamaa, üretm alaıa faalet göstere br frmaı ISO 400 Çevre Yöetm Sstem çerçevese geçerl ola ugu belge almaa öelk olarak gerçekleştreceğ faalet ve üzelemelere hareket elerek şletmee e ugu ötem seçlmese çalışılmıştır. Ugulama ç gerekl ola blgler BORUSAN OTOMOTİV A.Ş. kalte epartmaıa ele elmş olup, Borusa Otomotv A.Ş. ISO 400 Çevre Yöetm Sstem ugulamalarıa ararlaılmıştır. Ugulamaa ISO 400 Çevre Yöetm Sstem belges alımasıa şletmelere arımcı olacağı üşüüle farklı süreç tespt elmştr,,. Bu süreçler her bre geçerl olmak üzere şletme faa foksouu maksmzasou, çevree verle zararı mmzasou ve çalışaları vermllğ maksmzasou heeflemekter. Kısıt eğerler olarak a tekoloj, atırım tutarı ve öüşüm süres göz öüe alımıştır. Tablo. e bahs geçe amaç ve kısıt eğerler süreç bazıa er almaktaır. Tablo. ek bu eğerler çok amaçlı oğrusal programlamaa göre üzelemştr. Acak asıl amacımız şletme faa foksouu ve çalışaları memuetler çevree verle zararı mmzasoua orala maksmze etmek oluğua problem Çok Amaçlı Doğrusal Kesrl Programlama probleme öüştürülmüştür. Amaç ve Kısıtlar Süreçler X X X Faa foksou maksmzasou Çalışaları vermllğ maksmzasou Çevree verle zararı mmzasou Tekoloj =000 Yatırım tutarı Döüşüm süres 0 Tablo. Probleme at eğerler. 000X 000X 500X F 6000X 8000X 000X X X X X X X X, X 5000X X, X X 500X, 6000X X 8000X 00X 000X 506

11 Tablo. e er ala probleme Nkowsk-Zolkewsk aklaşımıı ugulaablmek ç çok amaçlı oğrusal programlama problem çok amaçlı oğrusal kesrl programlama probleme öüştürülmüştür. Ele ele problem blgsaar paket programı arımıla çözümü soucua ele ele eğerler Tablo. e er almaktaır. Dutta-Rao-Twar Yaklaşımıı ugulaablmek ç se kesrl problem,t uzaıa öüştürmemz gerekmekter. Bu öüşüm aşağıa er almaktaır. F , t 0.5 0, t 0 400t Nokta X X X Faa foksou Çalışaları vermllğ Çevree verle zarar Faa Zarar Verm Zarar A B C D Tablo. Etkl uç oktalar Dutta-Rao-Twar aklaşımıla oluşturula problem çözümüe ele ele souçlar Nkowsk-Zolkewsk aklaşımıla ele ele souçlar le aıır. Tablo. e e görüleceğ üzere oluşturula problem ç ört etkl uç okta ele elmştr. Tablo. e er ala so k kolo k kesrl amacı hesaplaa eğerler göstermekter. Çok amaçlı oğrusal programlama problem ç A,B,C ve D oktaları etkl oktalar olmasıa karşı, çok amaçlı oğrusal kesrl programlama problem ç se etkl oktalar A,B ve D olup C oktası etksz urumaır. 507

12 S. Eral DİNÇER SONUÇ Plalama problemlere aalst apması gerekelere br e karar alıcıa kabul eleblr souçlar kümes sumaktır. Br brle çelşe çok saıa krter çere karar problemlere karar alıcıı karar sete er ala eğerler çerse ke amacıa e ugu olaı seçeblmes ç bazı araçlara htaç uulmaktaır. İk vea aha fazla krtere sahp problemler ç etkl çözüm kümes bulumasıa Kesrl Programlama olukça kullaışlı br ötem olarak karşımıza çıkmaktaır. Brbr le lşkl k ötem açıklaığı bu çalışmaa Nkowsk-Zolkewsk aklaşımı aha az kısıt eklemle hareket etmese olaı Dutta-Rao-Twar aklaşımıa aha kullaışlı br ötem olarak karşımıza çıkmaktaır. Kesrl Programlama Yötem gerçek problemler çözüme kavuşturulmasıa olukça arımcı br ötem oluğu, ugulama ve karar almaa so erece katkıa buluuğu açıktır. Arıca Kesrl Programlamaı ster oğrusal, ster oğrusal olmaa tek vea çok amaçlı problemlere uarlamasıı söz kousu olması olukça geş br ugulama alaıa sahp oluğuu ve çok çeştl gerçek problemler bulableceğ göstermekter. 508

13 YARARLANILAN KAYNAKLAR Calvete, I.H., Gale, C., 00. A ote o blevel lear fractoal programmg problem. Europea Joural of Operatoal Research Chaha, S.S., 987. Hperbolc programmg-ew crtera. Ecoomc Computato a Ecoomc Computato a Ecoomc Cberetcs stues a Research 4, Chaha, S.S., 00. Fractoal programmg wth absolute-value fuctos. Europea Joural of Operatoal Research Chares, a., Cooper, W.W.,96. Programmg wth lear fractoal fuctoals. Navals Research Logstcs Quarterl 9, Chares, a., Cooper, W.W., Rhoes, e., 978. Measurg the effcec of ecso makg uts. Europea Joural of Operatoal Research, Choo, E.U., Atks, D.R., 98. Bcrtera lear fractoal programmg. Joural of Optmzato Theor a Applcatos 6, 0-0. Choo, E.U., Atks, D.R., 98, Coectees Coecteess multple crtero fractoal programmg. Maagemet scece 9, Dutta, D., Rao, J.R., Twar, R.N., 99a. Fuzz approaches for multple crtera lear fractoal optmzato: a commet. Fuzz Sets a Sstems Dutta, D., Rao, J.R., Twar, R.N., 99b. A restrcte class of multobjectve lear fractoal programmg problems. Europea Joural of Operatoal Researc 68,5-55. Gupta, p., Bhata., D., 00. Sesvt aalss fuzz multobjectve lear fractoal programmg problem. Fuzz Sets a Sstems, 9-6. Korbluth, J.S.H., Steuer, R.E., 98. Multple objectve lear fractoal programmg. Maagemet Scece Lara, P., 99. Multple objectve fractoal programmg a lvestock rato formulato: a case stu for ar cow ets Spa. Agrcultural Sstems 4, -4. Luhajula, M.K., 984. Fuzz approachs for multple objectve lear fractoal optmzato. Fuzz Sets a Sstems, -. Metev, B., Gueorgueva, D., 000. A smple metho for obtag weakl effcet pots multobjectve lear fractoal programmg problems. Europea Joural of Operatoal Research 6, Nkowsk, I., Zolkewsk, Z., 985. A compromse proceure for the multple objectve lear fractoal programmg problem. Europea Joural of Operatoal Research 9,

14 S. Eral DİNÇER Pal, B.B., Motra, B.N., Maulk, U., 00. A goal programmg proceure for fuzz multobjectve lear fractoal programmg problem. Fuzz Sets A Sstems 9,

ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA İstabul Tcaret Üverstes Fe Blmler Dergs Yıl: 11 Sayı: Güz 01 s. 19-35 ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Cası KAYA 1, Oza KOCADAĞLI Gelş: 30.05.01 Kabul: 14.1.01

Detaylı

Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık TOPSIS Yöntemi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama

Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık TOPSIS Yöntemi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama KMÜ Sosyal ve Ekoomk Araştırmalar Dergs (8): 37-45, 00 ISSN: 309-93, wwwkmuedutr Kuruluş Yer Seçmde Bulaık TOPSIS Yötem ve Bakacılık Sektörüde Br Uygulama Nha Tırmıkçıoğlu Çıar Yıldız Tekk Üverstes, Kmya-Metalür

Detaylı

Arazi Yönetimi. Jeodezi Jeoinformasyon

Arazi Yönetimi. Jeodezi Jeoinformasyon Jeoe Jeoformaso ra Yöetm emm / Öel Saı ISS 3-3534 ürke Ulsal Ortofoto Blg Sstem Gerçekleştrle Çalışmalar la Faı Cvarıa Yerkabğ Hareketler Jeoek Yötemler le İcelemes ortal ekolojs Ulsal Komsal Ver ltaısı

Detaylı

Orkun COŞKUNTUNCEL a Mersin Üniversitesi

Orkun COŞKUNTUNCEL a Mersin Üniversitesi Kuram ve Uygulamada Eğtm Blmler Educatoal Sceces: Theory & Practce - 3(4) 39-58 03 Eğtm Daışmalığı ve Araştırmaları İletşm Hzmetler Tc. Ltd. Şt. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 0.738/estp.03.4.867 Sosyal Blmlerde

Detaylı

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİNDE DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR ALTERNATİFİN EKLENMESİ - ENERJİ KAYNAĞININ SEÇİMİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİNDE DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR ALTERNATİFİN EKLENMESİ - ENERJİ KAYNAĞININ SEÇİMİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA İstabul Tcaret Üverstes Fe Bller Dergs Yıl:7 Sayı:4 Güz 2008/2 s.5-34 BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİNDE DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR ALTERNATİFİN EKLENMESİ - ENERJİ KAYNAĞININ SEÇİMİ ÜZERİNDE

Detaylı

Yaşam eğrilerini karşılaştırmak için kullanılan skor ve ağırlıklı testler: Sayısal örnekler

Yaşam eğrilerini karşılaştırmak için kullanılan skor ve ağırlıklı testler: Sayısal örnekler www.statstcler.org İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya 6 () - İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya Yaşam eğrler arşılaştırma ç ullaıla sor ve ağırlılı testler: ayısal öreler Duru Karasoy Hacettepe Üverstes

Detaylı

Tuğba SARAÇ Yük. Endüstri Mühendisi TAI, Ankara tsarac@tai.com.tr. Özet. 1. Giriş. 2. Gözden Geçirmeler. Abstract

Tuğba SARAÇ Yük. Endüstri Mühendisi TAI, Ankara tsarac@tai.com.tr. Özet. 1. Giriş. 2. Gözden Geçirmeler. Abstract YKGS2008: Yazılım Kaltes ve Yazılım Gelştrme Araçları 2008 (9-0 ekm 2008, İstabul) Yazılım Ürü Gözde Geçrmeler Öem, Hazırlık Sürec ve Br Uygulama Öreğ The Importace of the Software Product Revews, Preparato

Detaylı

SESSION 1. Asst. Prof. Dr. Fatih Ecer (Afyon Kocatepe University, Turkey) Abstract

SESSION 1. Asst. Prof. Dr. Fatih Ecer (Afyon Kocatepe University, Turkey) Abstract SESSION 1 Türkye dek Kout Fyatlarıı Tahmde Hedok Regresyo Yötem le Yapay Sr Ağlarıı Karşılaştırılması Comparso of Hedoc Regresso Method ad Artfcal Neural Networks to Predct Housg Prces Turkey Asst. Prof.

Detaylı

Olabilirlik Oranı Yöntemine Dayalı, Yapısal Homojen Olmayan Varyans Testlerinin Piyasa Modeli İçin Karşılaştırılması

Olabilirlik Oranı Yöntemine Dayalı, Yapısal Homojen Olmayan Varyans Testlerinin Piyasa Modeli İçin Karşılaştırılması Dokuz Eylül Üverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:6, Sayı:, Yıl:011, ss.135-144 Olablrlk Oraı Yöteme Dayalı, Yaısal Homoje Olmaya Varyas Testler Pyasa Model İç Karşılaştırılması Flz KARDİYEN

Detaylı

REGRESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KARELER VE EN KÜÇÜK MEDYAN KARELER YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

REGRESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KARELER VE EN KÜÇÜK MEDYAN KARELER YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI FEN DEGİSİ (E-DEGİ). 8, 3() 9-9 EGESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KAELE VE EN KÜÇÜK MEDYAN KAELE YÖNTEMLEİNİN KAŞILAŞTIILMASI Özlem GÜÜNLÜ ALMA, Özgül VUPA Dokuz Eylül Üverstes, Fe-Edebyat Fakültes,

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Aara Üverstes Fe Faültes İstatst Bölümü 5. İstatst Güler Sempozumu 4-7 Maıs 6 Atala Aara Üverstes Fe Faültes İstatst Bölümü 5. İstatst Güler Sempozum Kouları Blg Sstemler e-statst ve Blg Güvelğ Bostatst

Detaylı

TÜRKİYE NİN TİCARİ HİZMETLER ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİ

TÜRKİYE NİN TİCARİ HİZMETLER ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİ Clt 2, Sayı 2, 2010 ISSN: 1309-8020 (Ole) TÜRKİYE NİN TİCARİ HİZMETLER ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİ Ahmet AYDIN Balıkesr Üverstes Badırma İ.İ.B.F. Kampüsü, Çaakkale Yolu 2.Km. Badırma/Balıkesr E-posta: ahmetayd10@gmal.com

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMLERİ İÇİN FARKLI BİR ATAMA YAKLAŞIMI. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

TRANSPORT PROBLEMLERİ İÇİN FARKLI BİR ATAMA YAKLAŞIMI. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı önetm, ıl: 9, Sayı: 59, Şubat 008 TRANSORT ROBLEMLERİ İÇİN FARKLI BİR ATAMA AKLAŞIMI r. oç. r. Ergün EROGLU Arş. Grv. Fatma LORCU İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Sayısal öntemler Anablm alı Bu çalışmaa

Detaylı

Açık Artırma Teorisi Üzerine Bir Çalışma

Açık Artırma Teorisi Üzerine Bir Çalışma Kocael Üerstes Sosyal Blmler Esttüsü Dergs (4) 27 / 2 : 5-77 Açık Artırma Teors Üzere Br Çalışma Şeket Alper Koç Özet: Bu çalışmada haleler üzere teork r araştırma yapılacaktır. Belrl arsayımlar altıda

Detaylı

Matematik olarak normal dağılım fonksiyonu. 1 exp X 2

Matematik olarak normal dağılım fonksiyonu. 1 exp X 2 Matematk olarak ormal dağılım foksyou f ( ) ep ( ) Şeklde fade edlr. Burada μ artmetk ortalama, σ se stadart sapma değer gösterr ve dağılım foksyou N(μ, σ) otasyou le gösterlr. Bu deklem geometrk görütüsü

Detaylı

GÜÇLÜ BETA HESAPLAMALARI. Güray Küçükkocaoğlu-Arzdar Kiracı

GÜÇLÜ BETA HESAPLAMALARI. Güray Küçükkocaoğlu-Arzdar Kiracı GÜÇLÜ BETA HESAPLAMALAI Güray Küçükkocaoğlu-Arzdar Kracı Özet Bu çalışaı aacı Fasal Varlıkları Fyatlaa Model (Captal Asset Prcg Model) Beta katsayısıı hesaplarke yaygı olarak kulladığı sırada e küçük kareler

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE DEKİ SİGORTA ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE DEKİ SİGORTA ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:4 Saı:7 Bahar 005/ s.9-9 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE DEKİ SİGORTA ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Münevver TURANLI

Detaylı

Birlik Hava Savunma Önceliklerinin Tespitine Bulanık Bir Yaklaşım. A Fuzzy Approach to Determination of a Unit s Air Defense Priorities

Birlik Hava Savunma Önceliklerinin Tespitine Bulanık Bir Yaklaşım. A Fuzzy Approach to Determination of a Unit s Air Defense Priorities Savua Bller Dergs Kası 0 Clt 0 Sayı -7. Brlk Hava Savua Öcelkler Tespte Bulaık Br Yaklaşı Mehet Kabak Öz Hava savua desteğ belrlees proble savua ssteler verllğde öel br etkye sahp ve karaşık br koudur.

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ Clt: 2 Sayı: 3 sh 87-02 Ekm 200 VOLTERRA SERİLERİ METODU İLE DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN FREKANS BOYUTUNDA ANALİZİ İÇİN NET TABANLI ARAYÜZ TASARIMI (DESIGN

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ A Uygulamalı Blmler ve Mühedslk ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY A Appled Sceces ad Egeerg Clt/Vol.: 3-Sayı/No: : 5-63 (202 ARAŞTIRMA

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI Doç. Dr. Cihat ARSLANTÜRK Doç. Dr. Yusuf Ali KARA ERZURUM BÖLÜM MATEMATİKSEL TEMELLER ve HATA ANALİZİ..

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

BİLYALI RULMAN YUVARLANMA ELEMANI KUSURUNUN TİTREŞİM ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

BİLYALI RULMAN YUVARLANMA ELEMANI KUSURUNUN TİTREŞİM ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING CLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JURNAL F ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 7 : : : 5-6 BİLYALI RULMAN

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ DoçDr Nur ÖMÜRBEK Süleyman Demrel Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü Nazlı DEMİRCİ Süleyman Demrel Ünverstes, SBE, İşletme ABD, YL Pınar AKALİN

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI Hall İbrahm KESKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA

Detaylı

FARKLI METALLERİN KAYNAĞINDA GERİLME YIĞILMALARININ İNCELENMESİ

FARKLI METALLERİN KAYNAĞINDA GERİLME YIĞILMALARININ İNCELENMESİ P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

KUKLA DEĞİŞKENLERİN T İSTATİSTİĞİ İLE AYKIRI GÖZLEMLER TESPİT EDİLEMEZ

KUKLA DEĞİŞKENLERİN T İSTATİSTİĞİ İLE AYKIRI GÖZLEMLER TESPİT EDİLEMEZ Eoometr ve İstatst Sayı:5 0-4 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KUKLA DEĞİŞKENLERİN T İSTATİSTİĞİ İLE AYKIRI GÖZLEMLER TESPİT EDİLEMEZ Arzdar KİRACI* Özet Gücel yazıda,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 9 Sayı: 1 s. 1-7 Ocak 2007 HİDROLİK PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE TAŞIMA MATRİSİ YÖNTEMİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 9 Sayı: 1 s. 1-7 Ocak 2007 HİDROLİK PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE TAŞIMA MATRİSİ YÖNTEMİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ lt: 9 Sayı: s -7 Ocak 7 HİDROLİK PROBLEMLERİNİN ÇÖÜMÜNDE AŞIMA MARİSİ YÖNEMİ (MEHOD OF RANSFER MARIX O HE ANALYSIS OF HYDRAULI PROBLEMS) Rasoul DANESHFARA*,

Detaylı

DİELEKTRİK YÜKLÜ BİR MİKRODALGA REZONATÖRÜNDE SONLU FARKLAR ZAMAN UZANIMI YÖNTEMİYLE DİNAMİK SICAKLIK ANALİZİ

DİELEKTRİK YÜKLÜ BİR MİKRODALGA REZONATÖRÜNDE SONLU FARKLAR ZAMAN UZANIMI YÖNTEMİYLE DİNAMİK SICAKLIK ANALİZİ Uludağ Üverstes Mühedsl-Mmarlı Faültes Dergs Clt 7 Saı 0 ARAŞIRMA DİELEKRİK YÜKLÜ BİR MİKRODALGA REZONAÖRÜNDE SONLU FARKLAR ZAMAN UZANIMI YÖNEMİYLE DİNAMİK SICAKLIK ANALİZİ Oa SÜLE * Sedef KEN ** Öet:

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 3 Sayı: 4 Ekm 03 ss. 449-459 Çok Krterl Karar Verme Teknkleryle Lostk Frmalarında Performans Ölçümü Performance Measurement of Logstcs Frms wth Mult-Crtera

Detaylı