Yöneticilerin Öretmenleri Güdülemesinde çerik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yöneticilerin Öretmenleri Güdülemesinde çerik"

Transkript

1 YÖNETCLERN ÖRETMENLER GÜDÜLEMESNDE ÇERK KURAMLARINDAN YARARLANMASI ve BR ÖRNEK OLAY * ÖZET Bu çalımanın amacı, okullarda öretmenlerin güdülenmesinde içerik kuramlarından nasıl yararlanılabileceini örnek olaya dayalı olarak açıklamaktır. Aratırma, Manisa daki bir lisede gerçekletirilmitir. Aratırmada örnek olay yöntemi kullanılmıtır. Verilerin toplanmasında gözlem tekniinin katılan gözlemci çeidi kullanılmıtır. Gözlemle elde edilen verilere dayalı olarak örnek olayın öyküsü yazılmı, içerik kuramlarından Gereksinmler Sıradizini ve Çift Etmen kuramı gözönüne alınarak örnek olay çözümlenmitir. Aratırmanın temel bulguları öyledir: Aratırma yapılan okuldaki yöneticiler, öretmenlerin güdülenmesi konusunda yeterli bilgiye sahip deildir. Öretmenlerin barınma, güvenlik gibi temel gereksinimleri ve ar lanmamaktadır. Anahtar sözcükler :Güdüleme, öretmen güdüleme USNG CONTENT THEORES FOR THE MOTVATON OF TEACHERS BY ADMNSTRATORS AND A CASE STUDY ABSTRACT The purpose of this study is to explain how content theories could be used to motivate teachers through a case study. The research was carried out in a high school in Manisa. Case Study method was used in the study. Participiant observation technique is used to collect data. Based on the data gathered through observation, the story of the case study was written and it was analysed according to the content theories of Hierarcy of Needs and two-factor. The basic findings of the study are as follow: The managers in the school, where the research study was done, do not have enough information about motivating teachers. t was also observed that teacher s basic needs such us housing, safety and higher ones such as relationships with friends, recognition, and being loved were not met. Keywords: Motivation, Teacher Motivation GR Eitim örgütlerinin amaçları dorultusunda öretmenleri daha etkili olarak nasıl çalıtırabiliriz? Öretmenlere, yaptıkları ileri nasıl sevdirebiliriz? Niçin bazı öretmenler, heyecanlarını yitirmeden çalıırken, bazıları bezginlik, bıkkınlık göstermektedirler? Öretmenler, eitim örgütlerine katılırken örgütsel amaçları gerçekletirmenin dıında, kendi amaçlarını gerçekletirmeyi, gereksinimlerini gidermeyi de düünür. * Yrd. Doç. Dr. Adnan Menderes Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü, AYDIN. e-mektup: 95

2 Yöneticilerin Öretmenleri Güdülemesinde çerik Bu nedenle, yöneticiler, örgütsel etkililii salamada hem örgütün, hem de öretmenlerin gereksinimlerini karılamak zorundadır. Bu durumda "okullarda öretmenlerin gereksinimleri nelerdir ve nasıl karılanabilir?" sorusunun yanıtı güdüleme için önemlidir. Bu çalımada, yukarıdaki soruların yanıtlanmasında öretmenlerin gü dülenmeleri üzerinde durulacaktır. Güdüleme olgusu, içerik kuramları çerçevesinde ele alınmıtır. 1.çerik Kuramları Güdülemenin içerik kuramları, iteki tutum ve davranıların bireysel gereksinimler üzerine temellendirilmesini açıklar. Süreç kuramlarında, her insan davranıının belli bir amacı olduundan, daha dorusu insanın sonul amaçlara doru yönelmesi gerektiinden devinilerek, bu amaçların neler olduu sıralanmıtır. Bu kuramların her biri, gereksinimler setini farklı algıladıkları halde, hepsi gereksinimlerin davranı ve tutumları etkileyen bir baskıya yol açtıını kabul eder. nsan belli bir amaca ulamak için ya da güdülerini doyurmak için davranıa yönelir. te bu nedenle iyi yöneticiler, igörenlerin ilerindeki önemli gereksinimleri doyuracak koulları oluturmaya çalıır (Onaran, 1981; Schermerhorn, 1996). Kısacası, içerik kuramları, insan davranıını harekete geçiren nedir? sorusuna odaklanır ve temel güdüleyici olarak da insanın gereksinimlerini görür (Lunenburg ve Ornstein, 1996). çerik kuramlarından Maslow'un Gereksinimler Sıra Dizini kuramı ve Çift Etmen kuramı üzerinde kısaca durulacaktır Gereksinimler Sıradizini Kuramı Üzerinde en çok tartıılan bu kuramın kurucusu, Abraham H. Maslow dur. Maslow (1989) kuramını öyle özetler: nsanların temel gereksinimler diye adlandırılan en az be tane amaç seti vardır. Bunlar özetle, fizyolojik, güvenlik, sevgi, saygı ve kendini gerçekletirmedir. Bunlara ek olarak insanlar, daha çok entellektüel ve baarma (ya da bu temel doyumu artıran çeitli koulları sürdürmek için) istekleri tarafından da güdülenir. Bu temel gereksinimler, birbiriyle ilgili ve önceliklerine göre dizilmitir. Birey üst düzeydeki gereksinimlerini gidermeye yönelmeden önce, daha alt düzeydeki gereksinimleri giderir. Gereksinimler giderildikçe, birey bir sonraki gereksinime yönelir. Sonuçta Maslow un deyimiyle, insan sürekli isteyen bir hayvandır. 96

3 Maslow'a göre davranıları yönlendiren balıca güdüler önem bakımından öyle sıralanabilir (Hanson, 1996; Kaya, 1993): Birinci sırada yer alan temel gereksinimler (fizyolojik), yeme içme, uyuma, giyinme, barınma ve cinsellik gibi en önemli gereksinimlerdir. kinci sıradaki güvenlik gereksinimi, temel gereksinimler doyumlanınca, insanlarda tehlikelere, yoksullua karı güvenlik gereksinimleri balar. nsan keyfi olarak, iinden atılmayacaına, cezalandırılmayacaına eminse, risklere atılmada daha istekli olur. Üçüncü sıradaki sosyal gereksinimler, ilk iki gereksinimden sonra ortaya çıkar. Bunlar toplum tarafından kabul edilme, sevilme, gibi gereksinimlerdir. Dördüncü sıradaki psikolojik gereksinimler, baımsızlık, baarılı olma, yararlı i yapma, yetenekli olma, statü ve prestij kazanma, tanınma ve taktir edilme gibi kiiden kiiye deien gereksinimlerdir. Beinci sıradaki kendini gerçekletirme ve yükselme gereksinimi, bireylerin yaratıcılıklarını, yeteneklerini ortaya koyabilme gereksinimlerini kapsar. Maslow'un kuramı, sonuç olarak iki gerçei yansıtır (Sabuncuolu ve Tüz, 1995): Bireyin bir gereksinimi karılandıktan sonra, yeni gereksinimleri ortaya çıkar. Bireyler sürekli bir doyumsuzluk içinde daha yüksek basamaklarda duyulan gereksinim ve isteklere ulamak için çaba harcar. Alt basamaklarda yer alan bir gereksinim doyurulduktan sonra bir üst basamaa geçilse bile, alt basamaktaki gereksinimlerden biri tekrar ortaya çıktıında bütün dikkatler hemen bu alt gereksinimleri karılamaya yönelir. 97

4 Yöneticilerin Öretmenleri Güdülemesinde çerik Gereksinimler Sıradizini Kuramının Öretmenlere Uygulanması Okullarda yöneticiler, öretmenleri okulun amaçları dorultusunda etkili bir ekilde çalımaya yönlendirebilmesi için onların davranılarının altında yatan gereksinimleri tanımak zorundadır. Bunun için, öretmenlerin gereksinimlerinin belli bir öncelie göre sıralandıını bilmelidirler. Yöneticiler, öretmenlerin temel gereksinimleri ve güvenlik gereksinimleri karılanmadan daha üst düzeydeki gereksinimlerinin karılanamayacaının farkında olmalıdırlar. Bu nedenle okullarda öretmenlerin temel fizyolojik gereksinimlerini karılayabilmeleri için ekonomik durumlarının iyiletirilmesi gerekmektedir. Oysa ülkemizde öretmenlerin ekonomik durumları oldukça kötüdür. Öretmenlerin maalarının 1976'da 100 olan deeri 1987'de 55'e inmitir. Oysa milletvekili maaı 125, polis maaı 100 olmutur (Altunya, 1991). Bu olgu, geçerliliini günümüzde de korumaktadır. Öretmenlerin maaları, bu kadar düük olunca beslenme, giyinme, barınma gibi temel gereksinimlerini yeterince karılayamamaktadır (Eitim-Sen, 2001). Sarpkaya'nın (2000) aratırmasında, öretmenlerin en doyumsuz oldukları boyut, ödeme boyutu olarak bulunmutur. Bu durumda, öretmenlerin sosyal, psikolojik ve kendini gerçekletirme gereksinimlerini karılamaları zorlamaktadır. Yöneticiler okulun yönetilmesinde, öretmenlerin söz sahibi olmasını salamalıdırlar. Ancak, öretmenlere bu olanak salanmamaktadır. Üstelik okulun ileyiine ilikin çeitli eletiriler yönelten öretmenlerin güvenlik gereksinimleri tehdit edilmektedir. Öretmenler, okullarda yöneticinin koyduu ölçütlerin ve kuralların dıına çıktıında cezalandırılabilmektedir. En çok kullanılan cezalandırma yolları unlardır: Disiplin cezası verme, sürgün, dılama, az ya da çok fazla ders verme, kötü ders programı yapma vb. Bu durumda öretmenler, kendilerini yeterince güvenlikte hissetmedikleri için yaratıcılıklarını, yeteneklerini ortaya koymada çekimser davranabilmektedirler (Sarpkaya, 2001; Seçkin,1994 ). Okullarda öretmenlerin psikolojik gereksinimlerinin salanmasının genelde ihmal edildii gözlenmektedir. Alanyazında üzerinde durulan içsel güdüleme araçları (ödüller) unlardır: Tamamlama, baarma, özerklik, bireysel gelime, duygusal olgunluk, entelektüel geliim, psikolojik salıı salama, i arkadalarıyla yapıcı toplumsal ilikileri gelitirme, eit özen ve çaba gerektiren ilerin yapılandırılması, destekleyici bir yönetim ve önderlik sunmak, tanınma, sorumluluk, etkileme gibi gereksinimler, öretmenlerin güdülenmesinde doyurulması gereken önemli gereksinimlerdir (Armstrong, 1996; Gibson, Ivancevich ve Donnelly, 1988; Henderson, 1989). Psikolojik gereksinimlerin karılanmasında takdir etme, ödül ve yönetime katılma önemli araçlardır.ancak okullarımızda taktir etme ve ödüllendirmede adaletli davranılmadıı "suyu getirenle, testiyi kıranın bir tutulduu" gözlenmektedir. (Aksarı, 1995; Topçu, 1995). Okullarımızda yöneticilerin taktirine dayalı parayla ödüllendirme sistemi yerine, akademik çalımaya dayalı nesnel ölçütler getirilmelidir. Böylece öretmenlerin ödüllendirilmeleri yoluyla güdülenmeleri daha salıklı olarak gerçekletirilebilir. 98

5 Öretmenlerin okulda yönetime katılmaları salanırsa, idoyumları ve gönülgüçleri (moral) artar, gerilimleri azalır. Ayrıca örgütsel amaçlarla, öretmenlerin amaçlarını badatırmaya uygun bir ortam hazırlanmı olur (Eren, 1995). Okullarımızda öretmenlerin yönetime katılma konusunda yüksek bir beklenti içinde oldukları yönetime katılma üzerine yapılan aratırmalarla da dorulanmaktadır (Açıkgöz,1984; Köklü, 1995). Bu nedenle yöneticilerin ve denetmenlerin bu tür gereksinimlerin karılanması için uygun bir ortamın oluturulması, gelitirilmesi için sürekli çaba harcaması gerekir. Örnein, örenme konusunda fazladan bir çaba harcayan ve programların gelitirilmesinde sorumluluklar alan öretmenlerin bu çabaları desteklenmeli ve taktir edilmelidir (Sergiovanni ve Starratt, 1993). Okullarda, öretmenler arkadaları tarafından kabul edilme, sevilme gereksinimi duyar. Öretmenlerin i arkadalarıyla ilikilerinin salıklı olması, onların iten aldıı doyumu da artırır (Pakdanel, 1995). Bu gibi toplumsal gereksinimlerin karılanmasında örgütlerdeki doal gruplar önemli bir yer tutar. Okullarda öretmenler, yöneticiler ve örencilerin kendi statü ve güç aları kaçınılmaz olarak kendi doal örgütlerini üretir. Biçimsel örgütler ise, bireyin önde gelen gereksinmelerinden biri olan etrafındaki insanlarla etkileim ve arkadalıı karılamada yetersizdir. te bu tür gereksinimlerin karılanmasında, doal gruplar bir araç ilevi görür. Bu nedenle, doal grup tarafından kabul edilen bir üye olduunu bilen birey, bu grup içinde kendisini bulabilir ve düüncelerini olduu gibi rahatça ortaya koyabilir (Hoy ve Miskel, 1996). Yöneticiler, öretmenlerin toplumsal gereksinimlerini (kabul edilme, sevilme, sevme) karılamada doal grupların ilevinin farkında olmalıdır. Doal grupları yıkıcı, zararlı gruplar olarak görmemelidir. Güdüleme kuramlarından bir dieri ise, Çift Etmen Kuramı dır Herzberg in Çift Etmen Kuramı Herzberg, Pittsburgh bölgesindeki 203 muhasebeci ve mühendis üzerinde yaptıı aratırmaların sonucunda bu kuramı gelitirmitir. O, çalıanlara, ilerinde ne zaman kendilerini özellikle iyi ve ne zaman özellikle kötü hissettiklerini sordu. Daha sonra her bir denein iyi-kötü duygulara yol açan koulları tanımlamalarını istedi. Denekler, duygularının her biri için farklı i koulları bildirdiler. Rapor edilen iyi duygular, genel olarak iin kendisiyle ilgiliydi. Bunlar, baarı, tanınma, iin kendisi, sorumluluk, ilerleme ve gelimeydi. Herzberg bunları güdüleyiciler olarak adlandırdı. Rapor edilen kötü duygular, genel olarak i çevresiyle ilgiliydi. Bunlar, örgüt politikası, denetim, kiiler arası ilikiler, çalıma koulları ve maatır. Herzberg, bunları da salık etmenleri olarak adlandırdı (Lunenburg ve Ornstein, 1996). Herzberg e göre salık etmenleriyle, güdüleyicileri birbirinden ayırmak gerekir. Çünkü iyerinde belirli etmenlerin varlıı doyuma katkıda bulunmaktadır. Ama bunların yokluu nötr bir durum yaratmakta, doyumsuzlua yol açmamaktadır. Aksine belirli etmenlerin yokluu, igöreni kötümser yapıp doyumsuzlua neden olmaktadır. Ancak bunların varlıı igöreni güdülememekte, yani sadece bunlara sahip olmakla igören doyuma ulaamamaktadır. göreni iinden bıktıran etmenler, genelde salık etmenleridir. Salık etmenlerinde, belirli bir sınırın altına dümenin dourduu 99

6 Yöneticilerin Öretmenleri Güdülemesinde çerik doyumsuzluk, igöreni iinden soutup, örgütten nefret duymasına neden olabilir. Bu nedenle, bu sınırları amamaya dikkat etmelidir. Salık etmenlerinde(örgüt politikası, denetim, kiiler arası ilikiler vb.) salanan artılar igörenin özendirmeyecektir, bu nedenle salık etmenleri salandıktan sonra, igöreni tevik etmek için güdüleyici etmenleri(baarı, tanınma, iin kendisi, sorumluluk vb.)harekete geçirmek gerekmektedir. Bu durumda, salık etmenleri karılandıktan sonra güdüleyici etmenlerde salanan her türlü artı, igöreni güdüleyici bir rol oynacaktır. u halde, her iki cins etmen grubunun güdülemede ayrı bir yeri vardır (Eren, 1993) Herzberg'in Çift Etmen Kuramının Öretmenlerin Güdülenmesinde Kullanılması Okulda öretmenlerin baarımlarını artırmak isteyen yönetici, okul ortamına ilikin salık etmenlerini ve öretmenlere ilikin güdüleyici etmenleri yakından tanımak zorundadır. Yönetici, okul yönetimi ve denetimini demokratik hale getirmelidir. Okulun çalıma koullarının çada eitim-öretim koullarına uygun olmasının yanında, öretmenlerin rahatça çalıabilecekleri ve yararlanabilecekleri düzeyde olması gerekir. Yönetici, igörenler arasındaki ilikilerin salıklı olmasına özen göstermelidir. Eer okulun amaçlarını aan, bozucu gruplamalar ve çekememezlık, dedikodu, ii engelleme vb. sorunlar varsa, yönetici bunları ortadan kaldırmalıdır. Bunun için yöneticiler, adaletli ve sürekli bir disiplin sistemi kurabilir, ii çekici hale getirebilir ya da çatımaya neden olan öretmenlere yapılmaya deer iler verebilir, uzlatırma ya da yatıtırma yoluna gidebilir (Aydın,1994). Öretmenlerin baarımlarının ölçülmesi, örgütsel etkililik için önemlidir. Bunun için öretmen, eitim-öretim sürecinin her aamasında denetlenerek deerlendirilmelidir. Ancak deerlendirmenin amacı, kusur arayıcı olmamalıdır. Deerlendirme, öretmenlere eitim-öretim sürecini gelitirmede yol gösterici ve destekleyici olmalıdır (Oliva ve Pawlas, 2001). Yönetici, okulunda tüm salık etmenlerini yerine getirdii halde, öretmenlerin yeterince güdülenmediklerini görebilir. Hatta öretmenlerde baarım için belli bir standardın üstünde çaba gösterme konusunda genel bir durgunluun olduunu gözlemleyebilir. Çift etmen kuramına göre bunun nedeni açıktır. Salık etmenlerinde yer alan gereksinimlerin karılanması, doyumsuzluu önledii halde, fazla bir doyuma yol açmaz. Bu durumda yönetici, güdüleyici etmenleri devreye sokmak zorundadır. Yönetici, öretmenlerin i yerinde tanınma, iin öretmene göre deeri, yükselme, sorumluluk, mesleki gelime gibi gereksinimlerini tanıyarak, bunları karılayabilecek araçları-özendiricileri etkili bir ekilde kullanabilmelidir. Bir yönetici güdüleyici etmenleri u yollarla gerçekletirebilir: Yönetici öretmenlerin özel günlerini (evlenme,doum, ya günü, terfi günü vb.) dikkate alarak düzenleyecei etkinliklerle birbirleriyle olan ilikilerini gelitirebilir ve onların birbirlerini tanımalarını salayabilir. Yine öretmenlerin, uzmanlık alanlarıyla ilgili olarak kendilerini kanıtlama, tanıtma olanakları 100

7 yaratabilir. Bunun için konferanslar, seminerler, sosyal etkinlikler (tiyatro, kermesler, halk oyunları, müzik, spor vb.) düzenleyebilir. Öretmenlerin baarıları, baarıya kout bir ekilde ödüllendirilmelidir. Örnein, Eitim Enstitüsü mezunu bir öretmen lisans tamamlamısa, lisans mezunu öretmen yüksek lisans yapmısa bunların baarıları ödüllendirilmelidir. Nitekim, 2005 te balayan uzman öretmen-baöretmen uygulamaları öretmenlerin güdülenmesinde önemli bir adım olmutur. Ödüller maddi olabilecei gibi, manevi de (taktir etme, teekkür etme, arkadalarının yanında övme vb.) olabilir. Öretmenlerin baarımlarına kout olarak nesnel ölçütler çerçevesinde yükselme olanakları salanmalıdır. Yükselmede, adaletli davranılmalıdır. Aksi taktirde öretmenler, bir süre sonra "yaanmı olumsuz deneyimlerinden" yola çıkarak, gösterebileceklerinin altında bir baarım göstermeye balayabilecektir. 2. YÖNTEM Aratırmada örnek olay yöntemi kullanılmıtır. Bu yöntem, belli bir kiinin ya da grupların geçmiini, imdiki durumunu ve çevreyle ilikisel özelliklerini oldukça ayrıntılı bir biçimde incelemeye ve ayrıca istatistiksel yöntemlerin salayamayacaı, amaca uygun bilgileri elde etmeye uygun olduu için seçilmitir (Erdoan, 1998; Güven, 1999). Örnek olay yönteminde, verilerin toplanmasında gözlem tekniinden yararlanılmıtır. Gözlem tekniinin de katılan gözlemci çeidi kullanılmıtır (Robson, 1996). Gözlemci olabildiince önyargı ve yanlılıktan kaçınmaya çalımıtır. Ancak katılan gözlemci yöntemiyle bilgi toplamanın önyargılara, yanlılıklara, öznellie yol açabildii ve kesin ölçülebilen veriler elde etmeye uygun olmadıı da örnek olayın incelenmesinde gözden ırak tutulmamalıdır (Cohen ve Manion, 1996). Aratırma, Manisa daki bir lisede gerçekletirilmitir. Örnek olaydaki mekan ve kiilerin gerçek adları, aratırmanın kiiler hakkında yorum ve yargılar içermesinden dolayı yazılmamı, onun yerine simgesel adlar kullanılmıtır. Aratırmacı, örnek olayın gerçekletii lisede öretmen olarak çalımı, Doan ı gözlemi, zaman zaman Doan la söyleide bulunarak olguların neden ve sonuçlarını anlamaya çalımıtır. Özellikle Doan ın okula uyum sürecinde karılatıı sorunlar saptanıp kaydedilmeye çalıılmıtır. Daha sonra da bu kayıtlardan yola çıkılarak, örnek olayın öyküsü yazılmıtır. Örnek olay öyküsündeki Doan ın niçin uyum sorunlarıyla karılatıı güdülemenin içerik kuramları çerçevesinde irdelenerek, verilerin daha betimleyici ve açıklayıcı olması için örnek olay çözümlemesi de yapılmıtır. Örnek olay çözümleme bölümü, bir çeit tartıma ve yorum bölümü olarak da düünülebilir. 3. BULGULAR Örnek Olay Ankara'daki HÜ'den mezun olan edebiyat öretmeni Doan Can, Manisa daki CL Lisesine atanıyor. Doan, yeni okuluna gelip müdüre kendisini tanıtıyor. Müdür, Doan'a nerede kaldıını, ev bulup bulmadıını sormuyor. Okulun genel durumu hakkında bilgi vermiyor, dier öretmenlerle tanıması için çaba harcamıyor. Doan, müdürün yanından ayrılıp öretmenler odasına 101

8 Yöneticilerin Öretmenleri Güdülemesinde çerik gidiyor. Öretmen arkadaları, Doan'a ho geldin deyip kısaca tanııyorlar. Doan, iki gün sonra öretmenler odasında yalnız kalmaya balayınca, öretmen A.S, Doan'a okuldaki doal gruplamalara ilikin kapalı bilgiler aktarıyor. Müdür, Doan'a 25 saatlik bir ders programı veriyor. Girecei sınıflar hakkında Doan'a hiç bir önbilgi verilmiyor. Öretmen arkadaları da girecei sınıflarla ilgili çelikili bilgiler veriyorlar. Doan her eye ramen, derslerine heyecanla girmeye balıyor. Planlarını yapıyor, derse hazırlıklı giriyor. Örencilerine ek kaynaklar getiriyor. Onların sorunlarını dinliyor. Onları ders dıı etkinliklere (kitap okuma, spor, tiyatro, halk oyunları) yönlendiriyor. Doan'ın bu çabaları, ilk önce müdür tarafından eletiriliyor. Örencilerle fazla samimi olduu ve ders kaynaklarının dıına çıkmaması gerektii konusunda uyarıyor. Öretmenler, derse planlı girmenin gereksizlii, örencilere ne kadar verirsen ver kapasitelerinin çok düük olmasından dolayı dersi yeterince anlayamayacakları gibi kendi algılarına dayalı görülerini Doan'a benimsetmeye çalııyorlar. Dönem sonunda, müdür ders denetiminde Doan'ın planlarının içeriklerinin deil, biçimsel özelliklerinin üzerinde duruyor. Yazılı deerlendirme sınavlarında soruların yanıtına neden (10) deil de (08) gibi puanlar verdiini soruyor. Doan, yıl sonunda, derslerine zamanında giren, nöbetlerini gerei gibi tutan ve ders planlarını amaca uygun olarak yapan öretmenlerle, bu etkinlikleri gerei gibi yapmayan öretmenlerin aynı kefeye konduunu görünce aırıyor. Kendisi ve çevresini sorgulamaya balıyor TARTIMA VE YORUM Örnek olayın çözümlemesini, Maslow'un Gereksinim Sıradizini ve Herzberg'in Çift Etmen kuramına göre aaıdaki iki sorunun yanıtlanmasıyla yapmaya çalıacaız Müdür, Doan öretmeni güdüleme konusunda nasıl bir strateji izlemitir? Müdür, okuluna yeni atanan Doan a souk davranmıtır. Onu okulunun bir parçası olarak görmemitir. Daha batan Doan ın okula güçlü bir aidiyet duygusuyla balanmasını önlemitir. nsanların temel gereksinimlerinden olan barınma gereksinimine ilikin herhangi bir yardımda bulunmamı ya da kılavuzluk etmemitir. Müdür, örencilerin geldikleri sosyo-ekonomik çevre, okulun resmi olmayan kuralları, örencilerin akademik durumları gibi okulun genel durumunu yansıtan ön bilgileri Doan a vermemitir. Oysa i koullarının tanınması ve olabildiince sorunsuz olması, Doan ın iinden doyum almasına yol açabilirdi. Müdür, tanınma, i arkadalarıyla ilikiler, sevilme, takdir edilme gibi sosyal ve psikolojik gereksinimlerin karılanması için Doan a fırsat tanımıyor. Aksine tanınma, baarılı olma, takdir edilme gibi duygulara yol açabilecek örencilere dersin dıındaki etkinliklerde yardımcı olma çabası engelleniyor. Müdür, denetimlerde yapılan iin özüyle deil, biçimsel yanıyla ilgileniyor. Doan ın çabalarını ödüllendirmek yerine, kendince eksik gördüü yanları ön plana çıkarıyor. 102

9 4.2. Müdür, Doan'ı güdülemek için neler yapabilirdi? Hereyden önce Müdür, Doan a sıcak bir karılama yapabilirdi. Doan ın müdüre ve okula güven duymasını salayabilirdi. Çünkü her yeni ortam belirsizlik demektir. Belirsizlik de insanın kendini güvende ve rahat hissetmesini önler. Doan a barınma sorununu çözüp çözmediini, paraya gereksiniminin olup olmadıını sorabilirdi. Böylece bu tür temel gereksinimlerin doyurulup doyurulmadıı batan öngörülür ve daha üst düzeydeki gereksinimlerin çözümü için bir alt yapı olumu olurdu. koullarının iyiletirilmesi, Herzberg e göre igöreni belli oranda doyuma ulatırıyordu. Ancak, örnek olayımızda müdür, okulun genel durumuyla ilgili hiç bilgi vermemiti. Oysa bu bilgilerin verilmesi gerekirdi. koullarını tanımak, olası sorunların çözümünde önemli bir kılavuz olabilir. Yine öretimin gelitirilmesi için okuldaki öretim etkinlikleri hakkında bilgi verilebilirdi. arkadalarıyla iliki kurma önemli bir insani gereksinimdir. Doan ın mutluluu ve doyumu için önemli olan bu gereksinimin karılanması için Müdür, Doan ın arkadalarıyla daha batan sıcak ilikiler kurmasına yardımcı olabilirdi. Doan ın örencilerle yakından ilgilenmesi, onları sosyal ve kültürel etkinliklere yönlendirmesi yönetim tarafından tevik edilmeliydi. Bu konularda, bir istei olup olmadıı sorulabilir ve yaptıı etkinlikler, i arkadalarının ya da velilerin yanında takdir edilebilirdi. Müdür, yıl sonu denetiminde açık arayıcı ve cezalandırıcı bir denetim anlayıı yerine, Doan a öretimin ve kendisinin gelitirilmesinde kılavuzluk edebilirdi. Böylece Doan, hayal kırıklıı yaamayabilirdi. Herzberg in güdüleyici etmenlerinden birisi olarak gösterdii gelime ve ilerleme gereksinimi böylece doyurulmu olurdu. 5. SONUÇ VE ÖNERLER Aratırma yapılan okuldaki yönetici, öretmenlerin güdülenmesi konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıı düünülebilir. Öretmenlerin barınma, güvenlik gibi temel ve arkadalarla ilikiler, tanınma, sevilme gibi daha üst düzeydeki gereksinimlerinin yeterince karılanmadıı anlaılmaktadır. Oysa içerik kuramlarının açıkça ortaya koyduu gibi, en alt düzeydeki gereksinimler tam karılanmadan, daha üst düzeydeki gereksinimlerin karılanmasında zorluklarla karılaılır. Bu durumda, temel gereksinimleri dahi karılanmayan öretmenlerin ilerinden doyum almaları, örencilerine daha yararlı olmaları, ülkemizin aydınlanmasında toplumsal rollerini yerine getirmeleri beklemek pek olanaklı gözükmemektedir. Öretmenlerin ilerinde daha çok doyuma ve baarıma ulamaları için u öneriler gelitirilebilir: Yöneticiler, öretmenlerin güdülenmesi konusunda hizmet öncesi ve hizmetiçi eitim almalıdır. Öretmenlerin temel gereksinimlerini (yiyecek, barınma vb.) yeterince karılayabilmeleri için maaları iyiletirilmelidir. Ayrıca iyeri 103

10 Yöneticilerin Öretmenleri Güdülemesinde çerik koulları (ulaım, temiz düzenli, kalabalık olmayan sınıflar, kitaplık, ilik, deneylik vb ) elverili hale getirilmelidir. Öretmenler, baarılı olmaya tevik edilmelidir. Bunun için maddi (para, ders arac-gereci, bilgisayar vb.) ve içsel (teekkür, bakalarının yanında övme, okulu temsil etme vb.) ödüller verilebilir. Ayrıca öretmenlerin kendilerini gerçekletirme gereksinimlerinin karılanabilmesi için katılımcı bir yönetim modeli benimsenmelidir. KAYNAKÇA Açıkgöz, K. (1984). Öretmenlerin okuldaki kararlara katılımı. Yayınlanmı doktora tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi. Aksarı, M. (1995). Yöneticiden yöneticiye kıyak. Abece, 105, Altunya, N. (1991). Özlük ve meslek sorunlarımız. Ankara: Eitim - Yayınları. Armstrong, M. (1996). Employee reward. London: Institute of Personnel and Development. Aydın, M. (1994). Eitim yönetimi. Ankara: Hatipolu Yayınevi. Cohen, L.ve Manion L. (1996). Research Methods in Education. London: Rotledge Publishing. Erdoan,. (1998). Aratırma dizaynı ve istatistik yöntemler. Ankara: Emel Matbaası. Eren, E. (1993).Yönetim psikolojisi. stanbul: Beta Basım Yayım Daıtım. Eitim-Sen. (2001). Eitimde acı tablo. Ankara: Eitim- Sen Yayını. Gibson, J. L.; Ivancevich, J. M.; Donnelly, J. H. (1988). Organizations behavior structure processes. Homewood: BPI/IRWIN Güven, S. (1999). Toplumbiliminde aratırma yöntemleri. Ankara: Ezgi Kitapevi Hanson, M. E. (1996). Educational administration. Baston:Allyn & Bacon. Henderson, R. I. (1989). Compensation management rewarding performance. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliggs. Hoy,W K.; Miskal, C. G. (1996). Educational administration theory research and practice. New York: McGrow Hill nc. 104

11 Kaya, Y. K. (1993). Eitim yönetimi: Kuram ve Türkiye de uygulama. Ankara: Set Ofset Matbaacılık Ltd. ti. Köklü, M. (1995). Ortaöretim okullarında öretmenlerin kararlara katılımı. Yayınlanmamı doktora tezi, nönü Ünv. Sosyal Bil. Enstitüsü, Malatya. Lunenburg, F. C.; Ornstein, A. C. (1996). Educational administration. Belmont: Wordsworth Puplishing Company. Maslow, A. H. (1989). A Theory of Human Motivation. n Ott, Steven J. (Eds). Classic Readings in Organizational Behavior (pp.63, 64). California: Brooks/Cole Publishing Company. Oliva, P. F.; Pawlas, G. E. (2001). Supervision for today s schools. New York: John Wiley Sons nc. Onaran, O. (1981). Çalıma yaamında güdülenme kuramları. Ankara: AÜSBF Yayını. Pakdanel, C. (1995). ABÜ ve ODTÜ nün çeitli fakültelerindeki öretim elemanlarının idoyumu. Bolu: Abant zzet Baysal Ünv. Robson, C. (1996). Real world research. Oxford: Blackwell Puplishers Ltd. Sabuncuolu, Z.; Tüz, M. (1995).Örgüt psikolojisi. Bursa: Ezgi Kitabevi Yayını. Sarpkaya, R.(2000). Liselerde Çalıan Öretmenlerin doyumu Manisa li Örnei. Amme daresi. 33(4), Sarpkaya, R (2001). lköretim ve ortaöretim öretmenlerine yönelik disiplin ve ödüllendirme Uygulamaları. Yayınlanmamı doktora tezi, zmir.dokuz Eylül Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü. Schermerhorn, J. R. (1996). Management and organizational behavior. New York: John Wiley & Sons. Seçkin, N. (1990). Orta dereceli okul öretmenlerinin aldıkları ödüller ve cezalara ilikin bir çalıma. Eitim ve Bilim. 77, Sergiovanni, T. J; Starrat, R. J. (1993). Supervision, a redefinition. New York: McGrow Hill. Topçu, Z. N. (1995). Türk eitim sisteminde ilköretim öretmenlerinin güdüleme sorunları. Yayınlanmamı yüksek lisans tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 105

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

9. HAFTA PFS102 SINIF YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ. cagataykilinc@karabuk.edu.tr

9. HAFTA PFS102 SINIF YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ. cagataykilinc@karabuk.edu.tr 9. HAFTA PFS102 Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ cagataykilinc@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İÇİNDEKİLER MOTİVASYON Motivasyon Teorileri Kapsam Teorileri

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers Cavit YAVUZ* 1 Cemile B. KARADENZ** 2 Özet Eitimin kalitesini ve niteliini etkileyen

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi Özlem ÖMÜR PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM Özlem Ömür ÖZET Piyano eitimine yeni balayan bir örenciye, piyano enstrümanını benimsetmek

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU KMLK BLGLER T.C. Kimlik No : Adı Soyadı : Baba Adı : Ana Adı : Doum Yeri : Doum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) : Medeni Hali : li: lçesi: Mah/Köy : Cinsiyet : Cilt No : Aile Sıra No : Sıra No : ÖRENM BLGLER Ortaöretim

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS ! "#$#%$#%&$#' #$$ PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS Ara. Gör. M. Akif HELVACI Ankara Üniversitesi Eitim

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

Giri. Anahtar Kelimeler: Eitim yönetimi, okul yönetimi, yönetim süreçleri, müdür. Abstract

Giri. Anahtar Kelimeler: Eitim yönetimi, okul yönetimi, yönetim süreçleri, müdür. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OKUL MÜDÜRLERNN ETM YÖNETMNN LEVLER

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON Bireylerin günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, kişi için önemli bir ortamdır. İşyerlerinde

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM * Ar. Gör. Feyza SÖNMEZÖZ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

Davranışı başlatma Davranışların şiddet ve enerji düzeyini saptama Davranışlara yön verme Devamlılık sağlama

Davranışı başlatma Davranışların şiddet ve enerji düzeyini saptama Davranışlara yön verme Devamlılık sağlama 1 İnsan organizması güdüler ile harekete geçer İnsan davranışlarını yönlendiren dürtü ya da itici güç Davranış çeşitli gereksinimler sonucu oluşabilir Güdülerin işlevleri: Davranışı başlatma Davranışların

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

CARL GLICKMAN IN GELMSEL DENETM MODEL. Abdurrahman LAN * ÖZET

CARL GLICKMAN IN GELMSEL DENETM MODEL. Abdurrahman LAN * ÖZET CARL GLICKMAN IN GELMSEL DENETM MODEL * ÖZET Glickman tarafından ortaya çıkarılan geliimsel denetim modeli, klinik denetimin eksik taraflarıyla birlikte, klinik denetimin ortaya çıkmasından sonra, insan

Detaylı

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE DEERLER

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi 2 (%25 Burslu)

Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi 2 (%25 Burslu) 2011-2012 E!itim-Ö!retim Yılında Ba"kent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı na Önkayıt ve Özel Yetenek Sınavları ile ö!renci alınacaktır. Ön Kayıt Ko"ulları : 2011 YGS puanlarının herhangi birinden en

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Elementary Education Online, 5(1), 1-6, 2006. lköretim Online, 5(1), 1-6, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

Maslow a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Maslow a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi SOSYAL GELİŞİM-2 Maslow a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi Maslow, sağlıklı kişiliğin nasıl oluştuğuyla ilgili derin araştırmalar yapmış ve sağlıklı bir kişiliğin gelişebilmesi için gerekli olan gereksinmelerden

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY ! "#$#%$#%&$#' #$$ LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY Yrd. Doç. Dr. Erten GÖKÇE Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

Eğitişim Dergisi. Sayı: 22. Mart 2009. DUYGUSAL TACİZ (Mobbing) ETKİSİ VE SONUCU. Nalân Erdoğan

Eğitişim Dergisi. Sayı: 22. Mart 2009. DUYGUSAL TACİZ (Mobbing) ETKİSİ VE SONUCU. Nalân Erdoğan Eitiim Dergisi. Sayı: 22. Mart 2009 DUYGUSAL TACİZ (Mobbing) ETKİSİ VE SONUCU Nalân Erdoan ÖZ: Bu çalımada bir kavram olarak alanyazında yerini aldıktan sonra farkına vardıımız mo bbing olgusunun ne olduu,

Detaylı

Fatih Emiral. Deloitte

Fatih Emiral. Deloitte Bilgi güvenlii bilincinin genele yayılması Fatih Emiral Deloitte nsan faktörü bilgi güvenlii programlarındaki en zayıf halka olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılar kasıtlı veya kasıtsız olarak, bilgi

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

ANKARA ÜNVERSTES ETM BLMLER FAKÜLTESNDE GÖREV YAPAN ÖRETM ÜYELERNN LSANSÜSTÜ ÖRETME ÖRENC SEÇME SÜRECNE LKN GÖRÜLER

ANKARA ÜNVERSTES ETM BLMLER FAKÜLTESNDE GÖREV YAPAN ÖRETM ÜYELERNN LSANSÜSTÜ ÖRETME ÖRENC SEÇME SÜRECNE LKN GÖRÜLER ! "#$#%$#%&$#' #$$ ANKARA ÜNVERSTES ETM BLMLER FAKÜLTESNDE GÖREV YAPAN ÖRETM ÜYELERNN LSANSÜSTÜ ÖRETME ÖRENC SEÇME SÜRECNE LKN GÖRÜLER Ar. Gör. Tuncer BÜLBÜL Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi

Detaylı

EKONOM!K KATMA DE"ER (EVA) YAKLA#IMI. Doç.Dr.Cemal ÇAKICI Marmara Üniversitesi,!!BF.!"letme Bölümü Ö#retim Üyesi cemal@marmara.edu.

EKONOM!K KATMA DEER (EVA) YAKLA#IMI. Doç.Dr.Cemal ÇAKICI Marmara Üniversitesi,!!BF.!letme Bölümü Ö#retim Üyesi cemal@marmara.edu. EKONOM!K KATMA DE"ER (EVA) YAKLA#IMI Doç.Dr.Cemal ÇAKICI Marmara Üniversitesi,!!BF.!"letme Bölümü Ö#retim Üyesi cemal@marmara.edu.tr!stanbul 2008 Yayın No : 2015!"letme-Ekonomi Dizisi : 273 1. Bası Agustos

Detaylı

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 İçindekiler 1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 Giriş...1 ÖĞRENCİ DAVRANIŞINI ETKİLEYEN TOPLUMSAL ETMENLER...2 Aile...3 Anne Babanın Çocuğu Yetiştirme Biçimi...3 Ailede Şiddet...4 Aile İçi Çatışmanın

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ. Yönetim İşlevleri. Yürütme Süreci. Yürütme Süreci. Yönetim İşlevleri. Yürütme. Yöneticilerin Yürütme Süreci ile İlgili Sahaları

İŞLETME YÖNETİMİ. Yönetim İşlevleri. Yürütme Süreci. Yürütme Süreci. Yönetim İşlevleri. Yürütme. Yöneticilerin Yürütme Süreci ile İlgili Sahaları İşlevleri İŞLETME ÖNETİMİ İşlevleri ürütme Girdiler Kontrol Planlama Organize etme ürütme Çıktılar Prof.r.Hayri ÜLGEN ürütme Süreci Çalışanları etkileyerek harekete geçirerek işletme amaçlarını sağlamaya

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

Metropol Bölge ve Yönetiim

Metropol Bölge ve Yönetiim Metropol Bölge ve Yönetiim Prof.Dr. Nee Kumral Ege Üniversitesi ktisat Bölümü nese.kumral@ege.edu.tr Metropol Bölge ve Yönetiim 1.Metropol Bölge Yönetiiminde Amaç ve lkeler ehirleme hızının artması ile

Detaylı

ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR. Fikret enses 1

ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR. Fikret enses 1 http://www.bagimsizsosyalbilimciler.org/yazilar_bsb/iktisattoplum28ocak04-senses.doc ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR Fikret enses 1 Üniversitelerimize ilikin yasal düzenleme tartımaları, özellikle

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER

MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER Kürat YENLMEZ ve Erhan BOZKURT Matematik Eitiminde Çoklu Zeka MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER Kürat Yenilmez ve Erhan Bozkurt ÖZET Bu aratırmanın amacı, Matematik ve Sınıf

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Ör.Gör.Dr. Hatice Ekinci GR Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin Gelitirilme Sürecinde Alıtırmaların Önemi *1924-2004

Detaylı

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar Etik lkeler Genel lkelere likin Esaslar Genel lkeler Sermaye piyasası faaliyetlerinin, toplumsal ve ekonomik yararın artırılması, aracılık mesleinin saygınlıının korunması ve gelitirilmesi, dier aracı

Detaylı

ADAY MEMURLARIN ÖRGÜTSEL SOSYALLEMELERNDE TEMEL VE HAZIRLAYICI EGTMN ROLÜ. Sadık KARTAL ÖZET

ADAY MEMURLARIN ÖRGÜTSEL SOSYALLEMELERNDE TEMEL VE HAZIRLAYICI EGTMN ROLÜ. Sadık KARTAL ÖZET ADAY MEMURLARIN ÖRGÜTSEL SOSYALLEMELERNDE TEMEL VE HAZIRLAYICI EGTMN ROLÜ ÖZET Bu çalımanın amacı, Milli Eitim Bakanlıı na balı ilk ve ortaöretim kurumlarına ilk defa atanan memurların (öretmen, memur,

Detaylı

Çin Konferansı Panel Bölümü Notları

Çin Konferansı Panel Bölümü Notları Çin Konferansı Panel Bölümü Notları Çin Konferansı kapsamında düzenlenen Çin ve Türkiye: Yatırımda ve Dı Ticarette Sorunlar, Fırsatlar, birlikleri konulu Panel, Çin ile ilikileri olan irketlerin temsilcilerini

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır.

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. DR.HASAN ERİŞ İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yönetimin temel görevlerinden birisi, örgütü oluşturan

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Okul öncesi eitim kurumlarından yüksek

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING Derya YAYLI 1 Sevil HASIRCI 2 Özet Öretmenler hizmet öncesi dönemden balayarak öretmeye yönelik

Detaylı

Güzellerden Güzellemeler...

Güzellerden Güzellemeler... Güzellerden Güzellemeler... Geçen hafta Tosya Y!BO ö"rencilerinin yaptıklarını anlatmı#tım, bu hafta da kolejlerde okuyan çocuklardan bir iki örnek verece"im Alev Okullarına gitmi#tim ilk dönem, Alev Okulları

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

GYLEBLR SANAT BALAMINDA GELENEKSELDEN GÜNCELE SHIBORI TEKN UYGULAMALARI

GYLEBLR SANAT BALAMINDA GELENEKSELDEN GÜNCELE SHIBORI TEKN UYGULAMALARI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES TEKSTL BÖLÜMÜ TEKSTL ANASANAT DALI LSANS TEZ GYLEBLR SANAT BALAMINDA GELENEKSELDEN GÜNCELE SHIBORI TEKN UYGULAMALARI Gül Menet KIRMIZI Danıman Yard. Doç.

Detaylı

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 21-29 21 LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

Detaylı

OKULLARDA KRZE MÜDAHALE PLANLAMASI

OKULLARDA KRZE MÜDAHALE PLANLAMASI ! "#$#%$#%&$#' #$$ OKULLARDA KRZE MÜDAHALE PLANLAMASI Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin AKSOY Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi Öretim Üyesi Dr. Naciye AKSOY Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi

Detaylı

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI ***

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** Yrd. Doç. Dr. Nilgün SAZAK* Yrd. Doç. Dr. A. Serkan ECE** ***1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME DEVOLOPING A SURVEY ON 6TH GRADE STUDENTS AWARENESS OF LISTENING SKILLS IN TURKISH CLASSES

Detaylı

Yönetim ve Hesapverme Sorumlulu u Amaçları Bakımından Performans Bilgisi

Yönetim ve Hesapverme Sorumlulu u Amaçları Bakımından Performans Bilgisi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Yönetim ve Hesapverme Sorumluluu Amaçları Bakımından Performans Bilgisi Çeviri Baran Özeren Uzman Denetçi Aratırma ve Tasnif Grubu Cem Suat Aral Badenetçi 22. Grup Ekim 2002

Detaylı

SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ

SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sınıf Nedir? Ders yapılır Yaşanır Zaman geçirilir Oyun oynanır Sınıf, bireysel ya da grupla öğrenme yaşantılarının gerçekleştiği

Detaylı