ÜN VERS TEN N EHR N SOSYO-EKONOM K KALKINMASINA ETK S (ATATÜRK ÜN VERS TES ÖRNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜN VERS TEN N EHR N SOSYO-EKONOM K KALKINMASINA ETK S (ATATÜRK ÜN VERS TES ÖRNE"

Transkript

1 1 ÜNVERSTENN EHRN SOSYO-EKONOMK KALKINMASINA ETKS (ATATÜRK ÜNVERSTES ÖRNE) ükrü ADA Ali Sinan BLGL ÖZET Bu çalmada nitel aratrma yöntemi kullanlm, ayn zamanda nicel verilerle de aratrmann sonuçlar desteklenmitir. Çalma, aratrmaclarn katlmc gözlemci olarak bulundu&u bir ortamda gerçekletirilmitir. Aratrmada genel olarak betimsel analiz kullanlmtr. Bu çalmada aa&daki sonuçlar elde edilmitir. 1. Üniversite, ekonomik yapya esnafn kazancnn artmas, yeni iyerlerinin açlmas, ehrin canlanmas ve ulamn kolaylamasnda olumlu etki yapmtr. 2. Üniversite sosyal yapnn de&imesinde- hogörü, katlm, kültürel ve sportif etkinlikler, insan ilikilerinin artmas- olumlu etki yapmtr. 3. Üniversite insan kaynaklarnn yönetiminde olumlu etki yapmtr. 4. Üniversiteden e&itim, kültürel-sportif etkinlik ve mekanlarn artrlmas, tarm ve sanayi ile ilgili olarak halkn bilgilendirilmesi, model uygulamalar hazrlamas beklenmektedir. 5. Üniversite kurulduktan sonra refah, yeni olana e&ilim, ulam ve haberleme, endüstrileme ve e&itim düzeyi ile kadnn toplumsal konumunda olumlu yönde artma; ehirleme oran, ve asayite ise olumsuz yönde artma olmutur. Anahtar Kelimeler: Üniversite, Sosyo-ekonomik Gelime THE ROLE OF UNIVERSITY ON SOCIO-ECONOMIC CHANGE: (THE CASE OF THE ATATÜRK UNIVERSITY) SUMMARY In this study, qualitative research method was used and at the same time the results of the research were supported with the quantitave data. The research was carried out in an atmosphere where the researchers were as a joiner and an observer. Because of qualitative analyze was generally used in research. According to the results: 1. While university has made a positive effect on economy as earning mor efor salesmen setting up new business, increased in the city life, and easy transportation, 2. University has made a positive effect on social structure such as tolerance, participation, culturalsports activites and human relationships. 3. University has made a positive effect at the human resources management. 4. People of Erzurum has expected Atatürk University to set up educational, cultral-sports activites and build such places, to educate people of agriculture and industry, to arrange model pattern makers. 5. After establishing university in Erzurum Wealth, affinity be modernity transportationcommunication, industrialization, literacy and the status of women have been effected postively, but urbanization, and public order have been affected negatively. Key Words: University, Socio-Economic Development Yrd.Doç.Dr.Atatürk Üni., Kâzm Karabekir E&itim Fakültesi, E&itim Bilimleri Bölümü E&itim Yönetimi Teftii Planlamas ve Ekonomisi Anabilim Dal Bakan, Erzurum Doç.Dr. Atatürk Üni. Kâzm Karabekir E&itim Fakültesi, Sosyal Bilgiler E&itimi Anabilim Dal Bakan, Erzurum

2 2 Giri, Sosyo-ekonomik kalknma; sanayileme, modernleme, ilerleme, büyüme ve yapsal de&ime veya ekonomik ve sosyal-kültürel yapnn de&itirilmesi ve yeniletirilmesidir. Bu de&iim ve yenileme çeitli faktörler altnda gerçekleir. Bir kentin veya ülkenin gelimesi için de çeitli faktörler etki yapar. Bu faktörlerden biri de e&itim kurumlardr. E&itim kurumlarnn, ülkelerin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik gelimesinde önemli rol oynad& aratrmalarla tespit edilmitir. Bu öneme binaen tüm dünyada e&itim ile sosyo-ekonomik gelime arasndaki iliki en iyi ekilde kurulmaya ve ilevsel hale getirilmeye çallmtr. E&itim kurumlarnn nicelik ve nitelik olarak en önemlisi üniversitedir. Üniversitenin nitelikli insan gücü yetitirme, teknolojiyi gelitirme, lider yetitirme, giriimci snf gelitirme, tasarruf e&ilimini etkileme, emek seyyaliyetini sa&lama, frsat eitli&i yaratma, gelir da&lmn etkileme ve milli birli&i sa&lama gibi devlet ve toplum hayat üzerinde olumlu etkileri vardr. Bu etki çerçevesinde 2547 sayl YÖK kanununda yüksekö&retimin amaçlar arasnda; a/7-(örencileri) ilgi ve yetenekleri yönünde yurt kalknmasna ve ihtiyaçlarna cevap verecek, ayn zamanda kendi geçim ve mutluluunu salayacak bir meslein bilgi, beceri, davran ve genel kültürüne sahip, vatanda lar olarak yeti tirmek, b.türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak, refah ve mutluluunu artrmak amacyla; ekonomik, sosyal ve kültürel kalknmasna katkda bulunacak ve hzlandracak programlar uygulayarak, çada uygarln yapc, yaratc ve seçkin bir orta haline gelmesini salamak, c.yükseköretim kurumlar olarak yüksek düzeyde bilimsel çal ma ve ara trma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda geli me ve kalknmaya destek olmak, yurt içi ve yurt d kurumlarla i birlii yapmak suretiyle bilim dünyasnn seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çada geli meye katkda bulunmaktr. saylmtr. Bununla birlikte Yüksekö&retim Kurumlarnn görevleri sralanrken; a. Çada uygarlk ve eitim - öretim esaslarna dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçlar ve kalknma planlar ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöretime dayal çe itli düzeylerde eitim - öretim, bilimsel ara trma, yaym ve dan manlk yapmak, b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarn rasyonel, verimli ve ekonomik ekilde kullanarak, milli eitim politikas ve kalknma planlar ilke ve hedefleri ile Yükseköretim Kurulu tarafndan yaplan plan ve programlar dorultusunda, ülkenin ihtiyac olan dallarda ve sayda insangücü yeti tirmek, c. Türk toplumunun ya am düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydnlatc bilim verilerini söz, yaz ve dier araçlarla yaymak, d. Örgün, yaygn, sürekli ve açk eitim yoluyla toplumun özellikle sanayile me ve tarmda modernle me alanlarnda eitilmesini salamak, e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve geli mesini ilgilendiren sorunlarn, dier kurulu larla i birlii yaparak, kamu kurulu larna önerilerde bulunmak suretiyle öretim ve ara trma konusu yapmak, sonuçlarn toplumun yararna sunmak ve kamu kurulu larnca istenecek inceleme ve ara trmalar sonuçlandrarak dü üncelerini ve önerilerini bildirmek,

3 3 f. Eitim-öretim ve seferberlii içinde, örgün, yaygn, sürekli ve açk eitim hizmetini üstlenen kurumlara katkda bulunacak önlemleri almak, g. Yörelerindeki tarm ve sanayinin geli mesine ve ihtiyaçlarna uygun meslek elemanlarnn yeti mesine ve bilgilerinin geli mesine katkda bulunmak, sanayi, tarm ve salk hizmetleri ile dier hizmetlerde modernle meyi, üretimde art salayacak çal ma ve programlar yapmak, uygulamak ve yaplanlara katlmak, bununla ilgili kurumlarla i birlii yapmak ve çevre sorunlarna çözüm getirici önerilerde bulunmak, h. Eitim teknolojisini üretmek, geli tirmek, kullanmak, yaygnla trmak, i. Yükseköretimin uygulamal yaplmasna ait eitim - öretim esaslarn geli tirmek, döner sermaye i letmelerini kurmak, verimli çal trmak ve bu faaliyetlerin geli tirilmesine ili kin gerekli düzenlemeleri yapmaktr. ifadelerine yer verilmitir. Bir bölge üniversitesi olarak kurulan Atatürk Üniversitesi de yukardaki kanunda belirtilen hususlar gerçekletirmeyi hedef edinmitir. Bu husus kurulu kanunu gerekçesinde Dou kalknmasnda önderlik yapacak bir bilgi, yeti tirme ve ara trma merkezi kurulmasndan, dou illerinde gerçek anlamda bir geli menin salanamayaca ve bu yörelere ait bilimsel ara trmalarn kalknmann dayana olaca eklinde belirtilmitir. Atatürk Üniversitesi nin, bilim, bilgi, yetitirme ve aratrma merkezi olmas Do&u Anadolu nun sosyo-ekonomik açdan kalknmas ve gelimesi için; 1-Bölge potansiyelinin (bölgenin sosyo-ekonomik ve teknik ihtiyaçlarn, enerji kaynaklarn, tarm ve madencili&ini) ö&retim ve aratrma konusu olarak ele almas, 2-Bu faaliyetlerinde halka rehber olmas, sorunlara cevap vermesi ve ondan gelecek tecrübeleri toplayp etüt etmesi, 3-Çevre gençlerinin yüksekö&retim görmelerini sa&layarak gerekli meslek elemanlarn yetitirmesi, 4-Do&unun gelimesinde bir bilim merkezi görevini üstlenmesi (Emsen, 1994, s.62) 5-Sanayi birli&i Gelitirme Merkezi, Giriimcili&i Destekleme Merkezi ve Ata Teknokent aracl&yla üniversite-sanayi ibirli&ini gerçekletirmesi, KOB lere yönetim destek hizmeti verilmesi, giriimci ve sanayicilerle bir araya gelerek var olan sorunlarn belirlenmesi ve ortak çözümler üretilmesi, 6-Tarmsal ve krsal kalknmaya yönelik tüm etkinliklerde rol oynamas, 7-Turizmin bölgesel kalknmadaki rolünü artrmak için paydalarla ortak çalmalarda bulunmas hedeflenmitir. Her türlü örgütün varlklarn sürdürebilmesi ve di&er örgütlerle rekabet edebilmesi çevrelerindeki de&iiklikleri yakndan izlemesine ve kendi bünyelerinde gerekli de&iiklikleri zamannda yapmasna ba&ldr (Peker, 1995). De&ime, hayatn önemli gerçeklerinden biri olup, sürekli olarak de&ien teknolojik, sosyal, ekonomik ve siyasal yaplar, örgütler üzerinde de&iim yönünde çevreye uyum için bir bask yaratmakta, sosyoteknik sistemlerin yap, insan, amaç ve ileyilerinde de gerekli de&iikliklerin yaplmasn zorlamaktadr (Özdemir, 1997; Peker, 1995). E&itimde de&ime ile ilgili çabalar, mevcut uygulamalarn gözden geçirilmesi ve eksikliklerin belirlenmesiyle balar. Bu aamada e&itimde de&imeye niçin ihtiyaç duyuldu&u sorusuna cevap aranr (Özdemir, 1997). E&itimsel de&imeler e&itim sisteminde daha etkili bir ö&renme ortam yaratmak, e&itsel gereksinimleri daha etkili karlamak, gelecekteki toplumsal gereksinimleri karlayacak bilgi, beceri,

4 4 davranlar, anlaylar oluturmak, bireysel ve toplumsal yaamn sürdürülebilirli&ini ve gelitirilmesini sa&lamak amacyla yaplabilir (Gökçe, 2005). Dünyada yaanmakta olan de&iimin ana motoru hiç kukusuz bilim ve teknolojidir. Bilim ve teknolojiye hâkim olanlar refah, kuvvet ve itibara sahip olmaktadrlar. Bismark n dedi&i gibi Okullara sahip olan ülke, gelece&e de sahiptir. E&itim sistemi dünün de&il bugünün ihtiyaçlarn dikkate alan bir yapda olmaldr. E&itimsel faaliyetler amaçszlktan, önyarglardan ve hantallktan uzak, akl ve bilimin &nda rasyonel bir platformda kendisine yön aramaldr (Çengel, 2006, s.197). Yaplmas gerekli olan ey, okullardaki standartlar yükseltmek ve oldukça sk bir disiplin sa&lamak olmaldr (Drucker, 1994). Erzurum ehri Co/rafî özellikler. Erzurum ili Do&u Anadolu bölgesinin kuzeydo&u kesiminde, Çoruh, Frat ve Aras havzalarnn balangç alannda yer alr. Erzurum ilini kuzeyden Rize ve Artvin, batdan Bayburt ve Erzincan, güneyden Bingöl ve Mu, do&udan Kars, A&r ve Ardahan illeri kuatr. l topraklarnn ( Km²) yaklak %64 ü da&lar, %20,1 i platolar, %12,2 si yaylalar ve %4 ü ovalardan olumaktadr. Topraklarnn %66 s çayr ve mera olarak kullanld&ndan bitkisel üretim il arazi varl&nn ancak %19 unda yaplmaktadr. Yaylalk alanlar hayvanclk faaliyetleri açsndan son derece önemlidir. Erzurum ehri, kendi adyla anlan ovann güneydo&usunda, Palandöken Da& nn kuzey etekleri üzerinde kurulmutur. Dünyann en yüksekte kurulmu birkaç ehrinden biri olan Erzurum (Mexico City, Addis Ababa, Sana, Bogota, La Paz), lman kuakta yer almas ve 2000 metreyi bulan yükseltisi ile de ilgi çekici bir yerlemedir. Karasal iklime sahiptir. Klar uzun ve so&uk, yazlar ksa ve lk geçer. Yllk ortalama scaklk 6 C dr. En yüksek scaklk Temmuz aynda 34 C, en düük scaklk Ocak aynda -30,4 C olarak ölçülmütür. Yllk scaklk de&erlerinin genellikle sfrn altnda oldu&u Erzurum da ortalama 153 günde don olay görülür. Donlu günlerin inaat, ulam ve tarmsal alanlarda önemli etkisi vardr. Bölgeye en fazla ya& ilkbahar ve sonbahar aylarnda dümekte olup, yllk ya& tutar mm civarndadr. Kar ya& ortalama 50 gün olup, ortalama kar örtüsü kalnl& 78 cm.dir. Karla örtülü gün says yllk ortalama 113 günü bulur. Bu iklim yaps sermaye birikimi ve sanayilemenin önünde mühim bir engeldir. Tarih. Erzurum yöresi Eskiça&lardan itibaren bir yerleme sahasdr. ehrin yaknlarndaki Karaz, Pulur, Güzelova, Sos ve Çi&demli de Kalkolitik ve Tunç ça& dönemlerine ait kalntlar bulunmutur. Hayaa, Urartu, Med, Pers ve Bizans egemenli&i altnda kalan bölgede, muhtemelen yllar arasnda mparator Theodosios tarafndan bugünkü ehir kurulmutur. mparatorun adndan ötürü de ehre Theodosiopolis denilmitir. ehre Ermeniler Karin, Araplar Kalikala, Selçuklular Erzen er-rûm adn vermiler, zamanla bu kelime Erzurum ekline dönümütür. ehir 653 de Habib b.mesleme komutasndaki Müslüman Araplarn eline geçmi, Bizans ile Araplar arasnda sk sk el de&itirmitir de Türk hâkimiyetine giren ehir, 1829, 1878 ve 1916 da üç defa Rus igaline u&rad da Mustafa Kemal Paa nn milli mücadeleyi balatt& ehir olarak Cumhuriyetin kurulmasnda çok önemli rol oynad. Erzurum tarihi açdan Anadolu nun en önemli kentlerinden biri olup, 12. asrda yaptrlan Kale Mescidi ve Üç Kümbet, 1179 da yaptrlan Ulucamiî, 13. asrn sonlarnda ina edilen Çifte Minareli Medrese, 1310 da ina edilen Yakutiye Medresesi, yllar arasnda yaptrlan Rüstem Paa Han, 1562 de Mimar Sinan n yapt& Lala Mustafa Paa Camiî ehirdeki tarihi-kültürel eserlerden bazlardr. Nüfus. Türkiye nin 1927 deki ilk nüfus saymna göre kiilik nüfusa sahip olan Erzurum un Atatürk Üniversitesi nin e&itim-ö&retime balamasndan iki yl önce (1955) yaplan nüfus saymnda nüfusu

5 olarak tespit edilmitir. ehrin nüfusu; 1960 da , 1965 de , 1970 de , 1975 de , 1980 de , 1985 de , 1990 da , 1997 de , 2000 de , günümüzde (2007) kii olmutur. Üniversitenin kurulu aamasnda yllar arasnda %18.8, yllar arasnda %16.9, yllar arasnda %27.8, yllar arasnda %23.5, yllar arasnda %28.2, yllar arasnda %-1.5, yllar arasnda %23.2, yllar arasnda %25.7 lik nüfus art gerçeklemitir (Erzurum l Turizm Envanteri 2003, s.64; Erzurum 98, s.105). ehir nüfusunda nispeten hzl bir gelimenin söz konusu olmas, genel hizmetler, inaat yatrmlar, ticaret ve sanayi gibi fonksiyonlarda giderek belirginleen gelimelerin bir sonucu olarak yorumlanabilir. Ancak gelien nüfusla fonksiyonel i alanlarnn, faal nüfus aleyhine pek dengesiz olmas; istihdamn, ehrin ekonomik yapsnda her zaman köklü bir sorun oluturmasna yol açmaktadr. Hatt zatnda istihdam edilen nüfusun önemli bir ksm genel hizmetler sektöründedir. Bu sektörün ço&unlu&u üniversiteye yöneliktir. ehrin nüfus art ile üniversitedeki ö&renci saysnn art arasnda bir paralellik izlenmektedir. Ö&renci saysnn artmasyla birlikte i hacminde meydana gelen büyüme, çevre il ve ilçelerden Erzurum a çalmak üzere gelenlerin saysn da artrmtr. Nitekim üniversite ve yurt kantinleri iletmeci ve çalanlarnn %73 lük ksmn merkez köyler ve ilçelerden gelenler oluturmaktadr. Mekânsal geli,im. ehir, nüfus art ve mekânsal büyüme sonucu 1993 de büyük ehir statüsü kazanmtr. Büyükehir belediye snrlar içerisinde; Yakutiye (eski Erzurum), Dadakent, Yeniehir (Palandöken) ve Kazm Karabekir adyla dört belediye tekilat kurulmutur. Cumhuriyet döneminde ehrin büyümesi bat, güneybat ve kuzey yönlerine do&ru olmutur. Atatürk Üniversitesi nin batda kurulmas ehrin bu tarafa do&ru genilemesinde çok etkili olmutur li yllarda ehir üniversite arazisine dayand&nda üniversiteyi güneybatdan kuatan Yeniehir (Palandöken), 1990 l yllarda çok geni bir alan kaplayan üniversite arazisinin ( dekar) batsndaki eski bir köy yerlemesi olan Gez Köyü arazisinde Dadakent adyla yeni yerleme ünitesi kurulmutur li yllarda ise ehir iki yönde gelime göstermitir. Bunlardan birincisi eski ehrin kuzeyinde Kazm Karabekir belediye snrlar dâhilinde ükrüpaa, ikincisi de Palandöken belediye snrlar dâhilinde güneybatya do&ru genileyen Yldzkent yerleim bölgeleridir. Yldzkent ile Dadakent arasndaki bölgede yürütülen inaat faaliyetlerinin tamamlanmasyla, önceleri tarm alanlar ile çevrilmi olan Üniversite arazisi 2010 lu yllarda, tamamen mesken alanlar ile kuatlm olacaktr. ehrin en önemli ekseni do&u-bat do&rultusunda uzanan Cumhuriyet caddesidir. Bu caddenin do&u ucuna eklenen Tama&azalar, Gürcükap, Kongre caddeleri ile Cumhuriyet caddesini kuzey-güney istikametlerinden kesen Çaykara-Bosna, Adnan Menderes-Aliravi ve Mumcu-Erzincan Kap caddeleri ehrin en yo&un ticaret eksenleridir. Palandöken de Sultan Selim, Dadakent te Milli Egemenlik, Kazm Karabekir de Sanayi caddeleri ikinci dereceden canl ticaret alanlardr. Ekonomi. Erzurum, Türkiye-ran tarihi ipek ve ticaret yollar ve Ankara-Kars demiryolu üzerindedir da açlan havaalanyla hava tamacl& da yaplmaktadr. Osmanl döneminde ticaretin faal oldu&u ve transit tamacl&n geçti&i yerdi. Cumhuriyet döneminde ekonomik gelime Atatürk Üniversitesi nin kurulmasndan sonra 1960 l yllarda balam ve Do&u Anadolu nun canl ticaret merkezlerinden biri durumuna gelmitir. Mesela; i yeri says 1940 da 1047 iken, bu say 1960 da 1846 ya, 1970 de 2953 e, 1980 de 6455 e yükseldi (Do&anay, s.288). Ancak 1980 lerden sonra uygulanan politikalar, ehrin gelime trendini bozmu, beeri ve fiziki sermaye unsurlar Bursa, stanbul, zmir, Antalya, Kocaeli gibi yerlere göç etmeye balamtr. Böylece ehir nispi olarak gerileme sürecine girmitir. Nitekim ilin Türkiye gayri safi yurtiçi hâslas (GSYH)

6 6 içindeki pay 1979 da binde 9,8 den 1996 da binde 6,0 a dümütür (DE, 1996) ylnda biraz artarak binde 6,9 a çkmtr. Böylece GSYH de&erine göre iller arasnda 1979 da 24. sradan 1996 da 60. sraya gerilemi, 2000 de 36. srada yer almtr (2001 Yl Erzurum li Ekonomik ve Ticari Durum Raporu, 2002, s.20) yllar arasnda Erzurum daki kamu yatrm harcamalarnn Türkiye toplam içerisindeki pay binde 7 dir. Oysa bu dönemde zmir e 12,6 kat, Bursa ya 4,3 kat, Diyarbakr a 4 kat fazla kamu yatrm yaplmtr. Kii bana kamu yatrm harcamalar itibariyle de Erzurum son sralardadr (10,1). Bu alanda da Sivas a 4,9 kat, Siirt e 3,2 kat, Diyarbakr a 3 kat kamu yatrm yaplmtr (DE, 1996). Gayri safi milli hasla (GSMH) açsndan 1970 li yllarda Türkiye genelinde 14. srada bulunan Erzurum, günümüzde 64. sraya gerilemitir. Kii bana düen milli gelir yllar arasnda bir art göstermi ve 1987 de 680 $, 1989 da 756 $, 1990 da 1152 $, 1995 de 1312 $, 1999 da 1488 $, 2000 de 1452 $ olmutur ylndan itibaren düme e&ilimi göstermi ve 2001 de 1061 $ olarak gerçeklemitir. Türkiye GSMH ortalamas 2006 itibariyle dolar iken, Erzurum da bu rakam dolardr. Bu durum ihmal edilmili&in bir göstergesidir. ehirdeki sanayi faaliyetleri daha çok hayvanclk ve tarma dayaldr. Bunlar arasnda gda sanayine ait kurulular (et kombinas, süt ürünleri, yem sanayi, pastrma, kavurma yapm yerleri) yaygndr. Tarma dayal fabrikalarn balcas Ilca eker Fabrikas dr. Bunun dnda çok sayda un fabrikas bulunmaktadr. Giyim sanayi kurulular arasnda tekstil, deri ve kundura atölyeleri saylabilir. Linyit, krom, bakr, çinko, kurun, manyazit, pomza, alç ta, mermer, çimento hammaddesi, tuz ve Oltu ta madenleri yeralt zenginlikleridir (2001 Yl Erzurum li Ekonomik ve Ticari Durum Raporu, 2002, s.46) Oltu ta atölyelerinde üretilen ziynet ve hediyelik eyalar, yerli ve yabanc turistlere hitap eder. Erzurum dan Azerbaycan, ran, Gürcistan ve Türkmenistan a ayçiçe&i ya&, maya, yumurta, inaat malzemesi, zeytin, ampuan, sabun, boya, un, bisküvi, meyve suyu, deterjan, peynir, tereya&, kuma, eker, çimento, tuz, PVC, fayans, demir, poet, patates, so&an, elektrik malzemesi, otomotiv parçalar, mukavva v.s. ihracat gerçekletirilmektedir yl itibariyle ,46 $ ihracat, buna karlk TL ithalat yaplmtr (2001 Yl Erzurum li Ekonomik ve Ticari Durum Raporu, 2002, s.21). Türkiye nin sayl k spor merkezlerinden olan Palandöken kayak merkezi, k sporlar ve turizm açsndan büyük önem tar. Yurt içinden ve dndan çok sayda yerli ve yabanc turist a&rlar. Bu merkezin önemi her geçen gün artmakta olup, 2011 Üniversiteleraras K Olimpiyatlar burada yaplacaktr. Termal turizmi sektörü açsndan Ilca, Pasinler, Deli Çermik ülke çapnda ün kazanm kaplcalardr. Karadeniz ve Orta Anadolu dan gelen pek çok yerli turiste hizmet verirler. Erzurum özellikle Atatürk Üniversitesi Aratrma Hastanesi (1450 yatakl), Numune Hastanesi, Kadn Do&um Hastanesi ve Di Hekimli&i Fakültesi ile Do&u Anadolu bölgesinin sa&lk altyaps açsndan merkezi konumundadr. Kars, Ardahan, I&dr, A&r, Van, Mu, Bitlis, Erzincan, Tunceli, Bayburt, Gümühane, Trabzon, Rize ve Artvin illerine hizmet vermektedir (Erzurum l Turizm Envanteri 2003, s.68). Atatürk Üniversitesi Kurulu,. Atatürk Üniversitesi nin kuruluu, Türkiye Cumhuriyeti nin önemli rüyalarndan birinin gerçeklemesidir. Atatürk ün 1 Kasm 1937 de TBMM nde yapt& konumada Do&u Anadolu da büyük bir üniversitenin kurulmasnn gerekti&ini ifade etmesi üzerine çalmalara balanmtr. Ancak hazrlk süreci uzun sürmü ve 1954 de çkarlan 6373 sayl ve 1957 de çkarlan 6990 sayl kanunlarla Erzurum da Atatürk Üniversitesi kurulmas karar alnmtr de akademik ve teknik yardm amacyla ABD nin Nebraska Üniversitesi ile ibirli&i anlamas yaplmtr. Üniversite 17 Kasm 1958 de Ziraat ve Fen-Edebiyat

7 7 fakültelerinde okuyan 135 ö&renci ve görev yapan 3 misafir ö&retim üyesi, 1 doçent ve 23 asistan ile ö&retime balamtr. Geli,im. Atatürk Üniversitesi kurulu amacna uygun olarak Do&u Anadolu bölgesinin sosyo-ekonomik kalknmasnda lokomotif görevi üstlenmitir. Zaman içerisinde üniversite nitelik ve nicelik olarak büyük gelime göstermi ve yetitirdi&i elemanlarla üniversite kuran üniversite unvan almtr. Nitekim yllar arasnda üniversiteden 2937 ö&retim eleman ayrlarak baka üniversitelerde görev almlardr. ki fakülte ile balayan üniversitede, da Tp, da letme (ktisadi ve dari Bilimler), de Di Hekimli&i ve slâmî Bilimler (lahiyat) Fakülteleri ile Temel Bilimler ve Yabanc Diller Yüksekokulu, da Mühendislik Fakültesi, de Hemirelik Yüksekokulu, de Erzincan letmecilik ve Tarm Ekonomisi Yüksekokulu (Meslek Yüksekokulu), de Kars Veteriner Fakültesi, Kars Meslek Yüksekokulu ve Erzurum Meslek Yüksekokulu, 1982 de Kâzm Karabekir E&itim Fakültesi, de Erzincan Hukuk Fakültesi, de Erzincan lahiyat Meslek Yüksekokulu ve Bayburt Meslek Yüksekokulu, 1991 de Erzurum Sa&lk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 1992 de Erzincan E&itim, A&r E&itim ve Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Beden E&itimi ve Spor Yüksekokulu, 1993 de Pasinler, Oltu, Akale, Refahiye Meslek Yüksekokullar, 1995 de Narman, spir, Tercan Meslek Yüksekokullar, de A&r, Bayburt, Erzincan Sa&lk Hizmetleri Meslek Yüksekokullar, 1996 da Erzurum Sa&lk Yüksekokulu, 1997 de letiim, Eczaclk ve Veteriner Fakülteleri, 1998 de Hns ve A&r Meslek Yüksekokullar, 2000 de Kelkit Meslek Yüksekokulu, 2002 de Bayburt E&itim Fakültesi, 2003 de Erzincan Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006 da Hukuk Fakültesi ve Turizm letmecili&i ve Otelcilik Yüksekokulu açlmtr. Atatürk Üniversitesi bu ekilde büyürken 1993 de Kars Kafkas Üniversitesi, 2006 da Erzincan ve A&r Da& Üniversiteleri kurularak yukarda saylan baz akademik birimler bu üniversitelere devredilmitir itibariyle Atatürk Üniversitesi ne Di Hekimli&i, Fen- Edebiyat, Güzel Sanatlar, ktisadi ve dari Bilimler, lahiyat, Kâzm Karabekir E&itim, Hukuk, Mühendislik, Tp, Ziraat, letiim, Eczaclk, Veteriner, Bayburt E&itim Fakülteleri olmak üzere 14 fakülte, 6 enstitü, 14 yüksekokul, 16 aratrma ve e&itim merkezi ba&ldr (Atatürk Üni.Raporu 2007, s.43). Yukarda belirtilen akademik birimlerde görev alan ö&retim eleman says 1991 de 1293, 1993 de 1436, 1996 da 1861, 1998 de 1815, 2001 de 2064, 2003 de 2223, 2006 da 2649 dur (Atatürk Üni.Raporu 2007, s.34; Erzurum l Turizm Envanteri 2003, s.69). Erzincan ve A&r Da& üniversitelerinin ayrlmasyla ö&retim eleman says 2365 olmutur. Üniversitede hizmet snflarndan genel idare, teknik, sa&lk, avukat, din ve yardmc hizmetler snflarna göre toplam idari personel says 2006 da 2170 kii, 2007 de 2250 kiidir (Atatürk Üni.Raporu 2007, s.44). Üniversite yerlekesi içerisinde akademik ve idari personel için yaplm lojmanlar bulunmaktadr. Bu lojmanlarda 1129 akademik ve idari personel oturmaktadr. 135 ö&renciyle e&itim-ö&retim hayatna balayan üniversitede 1991 de 17820, 1996 da 26673, 2001 de 35846, 2006 da ö&renci lisans e&itimi almtr. Günümüzde (2007) ö&renci lisans e&itimi görmektedir. Erzurum ili genelinde lisans ö&rencisi vardr. Bunun s ehir merkezindeki yerlekede okumaktadr. Bunun %72 si (18573) Erzurum dnda, %28 i (7222) Erzurum da yaayan ailelerin çocuklardr. Bu rakamlar yllara göre pek farkllk göstermemektedir. Nitekim ö&retim ylnda Atatürk Üniversitesi ne yeni kayt yaptran 7405 ö&rencinin de %72 si Erzurum dndan, %28 i Erzurum dandr yln itibariyle lisansüstü e&itim gören 4193 ö&renci bulunmaktadr. Bunun 2998 i yüksek lisans, 1195 i doktora

8 8 ö&rencisidir. Lisansüstü e&itim gören ö&rencilerin de %78 i (3270) Erzurum dndandr. Bunlar içinde baka üniversitelerden gelerek doktora yapan aratrma görevlileri ve ö&retmenler bulunmaktadr. Lisans ve lisansüstü ö&rencileri üniversite yerlekesi içerisindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu na ba&l yurtlarda barnmaktadr ylnda 4721 kz, 2524 erkek, 2007 de 4814 kz, 2573 erkek ö&renci yurtlarda barnmtr. Bunun yan sra 889 kz, 927 erkek ö&renci çeitli özel yurtlarda barnmaktadr. Atatürk Üniversitesi nin 2006 yl bütçesi ,00 YTL dir. Bu bütçenin ,00 YTL si personel giderleri, ,00 YTL si sosyal güvenlik kurumlarna devlet primi giderleri, ,00 YTL si mal ve hizmet alm giderleri, ,00 YTL si cari transferler, ,00 YTL si sermaye giderleridir. Üniversitenin Erzurum a aylk katks yaklak 14 milyon dolardr ylnda Rektörlük döner sermaye iletmesi umumi hâslat ,34 YTL olmutur. Bu parann idari iletme masraf ,25 YTL olup, ,09 YTL kar elde edilmitir ylnda nakit YTL inaat ve onarm yatrm, ,61 YTL aydnlatma ve havalandrma yatrm, ,56 YTL malzeme alm yaplmtr (Atatürk Üni.Raporu 2007, s.112). Yöntem Bu aratrmada, Üniversitenin Sosyo-Ekonomik Kalknmaya Etkisi ni belirlemek amacyla betimsel yöntem kullanlmtr. Survey yöntemi; olaylarn, objelerin, varlklarn, kurumlarn, gruplarn ve çeitli alanlarn ne oldu&unu betimlemeye, açklamaya çalan incelemelerdir. Bunlar nedir? sorusuna cevap bulmaya yöneliktirler. Bununla, mevcut durumlar, artlar ve özellikler aynen ortaya konulmaya çallr (Kaptan, 1995). Bu aratrmada kullanlan aratrma modeli ise genel tarama modelidir. Genel tarama modelleri çok sayda elemandan oluan bir evrende, evren hakknda genel bir yargya varmak amacyla evrenin tümü ya da ondan alnacak bir grup üzerinde yaplan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 2000). Nitel aratrma yöntemlerinden görüme, gözlem ve doküman incelemesi teknikleri kullanlmtr. Görümeler kasete kaydedilerek, "içerik analizi"ne tabi tutulmu (Yldrm-imek, 2005); toplanan veriler balca örüntüleri belirleme, kodlama ve kategorilere ayrma ilemlerini kapsayan içerik analizi tekni&iyle analiz edilmitir. Yaplan gözlemler için ayr bir gözlem formu hazrlanm ve görüme sorularnda yer almam veya yer alan baz durumlarn derinlemesine ortaya konulmas amaçlanmtr. Evren: Aratrmann evrenini Atatürk Üniversitesi kapsamndaki ö&renciler, akademik ve idari personel, Erzurum li Esnaf ve Sanayicileri, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odas, ER-VAK ve MÜSAD üyeleri oluturmaktadr. Örneklem: Aratrmann örneklemi yukarda belirtilen evrenden randum (seçkisiz) örnekleme yöntemi ile; Atatürk üniversitesi Di Hekimli&i, Eczaclk, E&itim, Fen-Edebiyat, lahiyat, letiim, Mühendislik, Tp fakültelerinde ö&renim gören 61 Kz (II. snf 8, III.snf 21, IV.snf 27 V.snf 5); 79 Erkek (II. snf 8, III.snf 31, IV.snf 34, V.snf 6) olmak üzere toplam 140 ö&renci ile, 28 esnaf ve sanayici, 10 akademik ve idari personel, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odas Bakan, MÜSAD Bakan ile ER-VAK Bakanndan olumutur. Veri Toplama Arac;: Veri toplama arac; Atatürk üniversitesi ö&rencileri, akademik ve idari personeli, Erzurum Esnaf ve Sanayicileri, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odas Bakan, MÜSAD Bakan ve ER-VAK Bakan ile görüülerek ön bilgiler elde edilmi, aracn ilk hali oluturulmu, oluturulan bu araç küçük gruplara uygulanarak geçerlik ve güvenirlili&i test edilmitir.

9 9 Verilerin Çözümlenmesi: Elde edilen veriler yüzdelik, frekans ve gruplandrmalar yaplarak de&erlendirilmitir. Bulgular Ö/renci Anketi 1. Örnekleme katlan ö&rencilerin yaad& illere göre aa&daki veriler elde edilmitir. Kz ö&rencilerin ailelerinin: %14 ü Erzurum da %86 s Erzurum dnda yaamaktadr. Erkek ö&rencilerin ailelerinin: %13 ü Erzurum da %87 si Erzurum dnda yaamaktadr. 2. Tablo-1: Ö/rencilerin Ailelerinin Ayl;k Geliri Ailenin aylk geliri Kz (n) Kz(%) Erkek (n) Erkek (%) yukar Tablo-2: Ö/rencilerin Bar;nd;/; Yer Barnma yeri Kz (n) Kz(%) Erkek (n) Erkek (%) Devlet yurdu Özel yurt Ö&renci evi Kendi evim Misafirhane Akraba Tablo-3: Ö/rencilerin Bar;nma çin Ödedikleri Ayl;k Kira Bedeli Ödenen kira Kz (n) Kz (%) Erkek (n) Erkek (%) üstü Ö/rencilerin Bar;nd;/; Mahalleler Kz ö&renciler: Palandöken, Kök, Gez mah. Erkek ö&renciler: Palandöken (Kayakyolu, Beyaz Evler, Yldzkent), Dadakent, Gez, Kök, Mumcu, Yunus Emre, ükrü Paa. Yukardaki mahallelerde ulam ve kiralk ev bulabilme kolayl&ndan dolay tercih edildi&i düünülmektedir. 6. Ö/rencilerin Bu Mahallelerde Oturma Nedenleri Ö&rencilerin yo&un yaamasndan ( %14), Burada ev bulabildim (%60), Akrabamn evi (%1), Önce oturan ö&rencilerden devraldm (%25) 7. Tablo-4: Ö/rencilerin Oturduklar; Evi Kaç Ki,iyle Payla,ma Durumlar;

10 10 Kii says Kz (n) Kz(%) Erkek (n) Erkek (%) Aileleriyle Birlikte Ya,ayan Ö/rencilerin Kald;klar; Mahalleler Yeniehir, Dadakent, Yakutiye, Sanayi, ükrüpaa, 9. Tablo-5: Ö/rencilerin Ailelerinden Ayl;k Olarak Ald;klar; Para Gelen para Kz (n) Kz(%) Erkek (n) Erkek (%) üstü Tablo.5 e göre kz ö&rencilerin %25 i, erkek ö&rencilerin %30 u 250 YTL ve üstü miktarlarda para harcadklar di&erlerinin de bunun altndaki para ile geçinmek durumunda olduklar ortaya çkmtr. 10. Ö/rencilerin Burs, Ö/renim Kredisi Ve Katk; Kredisi Alma Durumlar; Alyorum Kz (%89 ) Erkek (%87) Miktar: 150 YTL Almyorum Kz (%11 ) Erkek (%13) Ö&rencilerin yaklak %90 Burs, Ö&renim kredisi ve Katk kredisi almaktadrlar. 11. Ö/rencilerin Öncelik S;ras;na Göre Ayl;k Harcamalar; Gda (%35), Barnma (%30), Haberleme (%17), Giyim (%5), Kitap (%4), E&lence (%4) Krtasiye (%3), Ulam (%2). 12. Ö/rencilerin Beslenme htiyaçlar;n; Sa/lad;klar; Yerler Kz ö&renciler: Yurt kantini (%68), Lokanta (%12), Kafe (%7), Yurt yemekhanesi (%3) Fast-food (%4 ), Üniversite yemekhanesi (%3), Simit saray (%3). Erkek Ö&renciler: Yurt kantini (%42), Üniversite yemekhanesi (%25), Lokanta (%16), Yurt yemekhanesi (%7), Simit saray (%6), Fast-food (%2), Kafe (%2). 13. Ö/rencilerin Bo, Zamanlar;n; De/erlendirdikleri Yerler Kz ö&renciler: Yurt kantini (%34), Sinema (%26) Kafe (%18 ), Okul kantini (%7 ), Tiyatro (%7 ), Spor salonu (%2 ), Bowling salonu (%1 ), Kahvehane (%1), Di&er: %4 Erkek ö&renciler: Sinema (%19 ), Kafe (%19 ), Yurt kantini (%17), Okul kantini (%15), Spor salonu (%11 ), Tiyatro (%7 ), Kahvehane (%6 ), Bowling Salonu (%2 ), Di&er: %4 14. Ö/rencilerin Al;,veri,lerini Genellikle Yapt;klar;,yerleri Kz ö&renciler: Süpermarket/Hipermarket (%30 ), Üniversite içindeki market (%29 ), Yurt alveri merkezi (%18 ), Yurt kantini (%17 ), Mahalle bakkal (%4 ), Semt pazar (%2 ). Erkek ö&renciler: Süpermarket/Hipermarket (%42 ), Mahalle bakkal (%19 ), Yurt kantini (%17 ),

11 11 Semt pazar (%10 ) Üniversite içindeki market (%9 ) Yurt alveri merkezi (%3 ). 15. Ö/rencilerin Al;,veri,lerini Yapt;klar; Semt Veya Caddeler Cumhuriyet caddesi ve ba&lants Çaykara, Mumcu, Erzincan kap: %78 Migros ve Carefour un bulundu&u stasyon mahallesi:% Ö/rencilerin Sosyal ve Kültürel htiyaçlar;n; (e/lence, tiyatro, sinema, halk oyunlar;, spor, konferans, parti, kültürel geceler,,iir dinletisi) Kar,;lama Durumlar; Kz ö&renciler: Evet (35) Hayr (26) Hayr, cevabn veren ö&renciler u faaliyetlerin eksiklik oldu&unu belirtmilerdir: Kültürel geceler, iir dinletisi, e&lence, spor, tiyatro, sosyal etkinlikler, konferanslar. Erkek ö&renciler: Evet (42) Hayr (37) Hayr, cevabn veren ö&renciler u faaliyetlerin eksiklik oldu&unu belirtmilerdir: Kültürel geceler, iir dinletisi, e&lence, spor, tiyatro, halk oyunlar 17. Ö/rencilerin stedikleri Ürünlerin (K;yafet, Yiyecek, K;rtasiye, Elektronik) htiyaçlar;n; Kar,;layabilme Durumlar; Kz ö&renciler: Evet (39 ) Hayr (22) Hayr, cevabn veren ö&renciler u ürünlerin eksik oldu&unu belirtmilerdir: Kyafet, yiyecek, elektronik (pahal ve çeit azl&) Erkek ö&renciler: Evet (45) Hayr (34) Hayr, cevabn veren ö&renciler u ürünlerin eksik oldu&unu belirtmilerdir: Dergi, kyafet, yiyecek, teknik servis (pahallk ve kalitesizlik) 18. Ö/rencilerin htiyaçlar;n; Kar,;lamada Memnuniyetsizlik Duydu/u Sektörler Kz ö&renciler: Gda (%8) Giyim (%14) Kitap/krtasiye (%4) Yurt (%19) Konut (%2) Ulam (%18) E&lence (%12) Hepsi (%23) Erkek ö&renciler: Gda (%9) Giyim (%11) Kitap/krtasiye (%3) Yurt (%18) Konut (%6) Ulam (%20) E&lence (%14) Hepsi (%19) 19. Ö/rencilerin htiyaçlar;n; Kar,;lamada En Çok Memnuniyet Duydu/u Sektörler Kz ö&renciler: Gda (%26) Giyim (%12) Kitap/krtasiye (%10) Yurt (%19) Konut (%3) Ulam (%8) E&lence (%8) Hepsi (%14) Erkek ö&renciler: Gda (%24) Giyim (%16) Kitap/krtasiye (%8 ) Yurt (%21) Konut (%7) Ulam (%8) E&lence (%3) Hepsi (%13) 20. Erzurum Esnaf;n;n Ö/renciye Kar,; Tutumu Kz ö&renciler: Çok olumlu (4) Olumlu (30) Olumsuz (24) Çok olumsuz (3) Erkek ö&renciler: Çok olumlu (1) Olumlu (33) Olumsuz (25) Çok olumsuz (20) 21. Esnaf D;,;nda Erzurum Halk;n;n Ö/renciye Kar,; Tutumu Kz ö&renciler: Çok olumlu (2) Olumlu (25) Olumsuz (23) Çok olumsuz (11) Erkek ö&renciler: Çok olumlu (6) Olumlu (18) Olumsuz (40) Çok olumsuz (15) 22. Ö/rencilerin Erzurum da Kald;klar; Süre çinde ehirde Bir Geli,me Gözleme Durumu Kz ö&renciler: Evet (34) Hayr (43) Erkek ö&renciler: Evet (27) Hayr (36) 23. Tablo-6: ehrin Geli,iminde Rol Oynayan En Önemli Faktör

12 12 Faktörler Kz Erkek Üniversite Memur Askeriye Kz turizmi Halkn bilinçlenmesi - 2 Belediye hizmetleri 2 1 Siyasi yatrmlar - 1 Sa&lk hizmetlerinin gelimesi - 2 Sanayinin gelimesi - 2 Hayvancl&n gelimesi Ö/rencilerin En Fazla Geli,im Meydana Geldi/ini Gözlemledi/i Alanlar Kz ö&renciler: Mekânsal (14) Sosyal ve kültürel (12) Ticarî (17) Belediye hizmetleri (12) Çevre ve binalarn modernizasyonu (12) Sa&lk hizmetleri (10) Hepsi (2) Erkek ö&renciler: Mekânsal (13) Sosyal ve kültürel (10) Ticarî (13) Belediye hizmetleri (17) Çevre ve binalarn modernizasyonu (22) Sa&lk hizmetleri (20) Hepsi (4) Esnaf Görü,leri 1. Örnekleme katlan esnaflarn yalarna göre da&lm öyledir: ya arasnda 14, ya arasnda 8, ya arasnda 1, ya arasnda 2, 66 ya ve üstü 1 esnaf örnekleme alnmtr. 2. Esnaflarn do&um yerlerine göre Erzurum do&umlu olanlar 22 kii, do&um yeri Erzurum d olan 2 kiidir. 3. Esnaflarn yaptklar ilere göre da&lm aa&dadr: Serbest meslek 6, yönetici 2, hizmet sektörü 7, giyim 1, gda 3, kitap-krtasiye 3 kiidir. 4. Esnaflarn yaptklar ileri ne kadar süredir yaptklarna göre da&lm aa&dadr: 1-3 yl 6, 4-7 yl 2, 8-11 yl 5, yl 6, 16 yl ve daha fazla 8 kiidir. 5. Esnaflardan daha önce baka ilerde çalanlarn says 20, u ana kadar bir tek bu ii yapanlarn says 9 kiidir. Daha önce baka ilerde çalanlar u anki kendi ileri dnda u ilerde çalmlardr: Reklamc, muhasebe, temizlik, inaat (2), ihale takipçili&i, medikal, besicilik, lokanta, oför, ö&retmen, marketçilik, beyaz eya vb. 6. Esnaflar i de&itirmelerinin sebeplerini ise öyle sralamlardr: Önceki ii sevmeme, rastlant, yallk, isizlik, baba mesle&i (2), fazla para kazanma iste&i (3), e&itim ihtiyacn karlama, özlük haklarndan dolay, ailenin istemesinden dolay (2), baba srar, devlet ii bulamama, büyük marketlerden dolay, baka ileri tanmak, ticaretle u&rama iste&i vb. 7. Esnaflardan iyerleri sürekli açk olanlar 20, tatil günü olanlar 6 kiidir. yerlerinin sürekli açk olmasnn sebebinin ne oldu&una yönelik olarak esnaflarda alnan cevaplar öyledir: Para kazanma iste&i (3), e&itim kurumu olmas, müteriye kesintisiz hizmet verme iste&i (4), mecburen vb. 8. Esnaflar ilerini kurarken bekledikleri müteri profilinin ö&renci (15), inaat sektörü (2), mahalle halk, emniyetçiler, ö&retim üyeleri (4), kendi çevrem (3), araç sahipleri, zenginler, memur, esnaf, nakit al-veri yapanlar oldu&unu belirtmilerdir.

13 13 9. Esnaflarn u anki müterileri; ö&renci (18), memur (3), mahalle halk, kendi çevrem (2), araç sahipleri, nakit al-veri yapanlar, inaat sektörü (2), ö&retim üyeleri (5) dir. 10. Esnaflarn üniversite ö&rencileri ve mensuplarna satlarnn ne kadarn yaptklarn aa&da gösterilmektedir: % 10 ve daha az sat yapan 9, % sat yapan 2, % sat yapan 2, %51-70 sat yapan 5, % sat yapan 6, % sat yapan 2 esnaftr. 11. Esnaflardan kazanç olarak beklentilerinin gerçekleti&ine evet cevabn verenlerin says 11, hayr cevabn verenlerin says 13 tür. Evet cevabn verenler; inaat sektörünün hareketlendi&ini, karlarnn artt&n vb. belirtmilerdir. Hayr cevabn verenler; ekonomik durumun iyi olmad&n, isizli&in çok oldu&unu vb. belirtmilerdir. 12. Erzurum da son 10 ylda gelime oldu&una evet cevabn verenlerin says 13, hayr cevabn verenlerin says 14 tür. Evet, cevabn verenler; 2011 K Olimpiyatlarnn hazrlklarnn yapld&n, hastanelerin yo&unlat&n, yatrmlarn artt&n, Erzurum a göç oldu&unu, okullar açlnca piyasalarda hareketlilik oldu&unu vb. belirtmilerdir. Hayr, cevabn verenler genelde sanayinin olmad&n, üretim yerine yalnzca tüketim oldu&unu vb. belirtmilerdir. 13. Esnaflar geliimin en fazla oldu&u sektörlerin inaat (9), otomotiv (2), hizmet (1), marketçilik (5), giyim (3), sa&lk (2), e&itim (2), ulam (2), tarm (1), gda (1), turizm (2) oldu&unu belirtmilerdir. 14. Gelimede üniversitenin etkisinin oldu&una inanan esnaflar (21) bunun nedeni olarak turizm, iletiim, inaat, marketçilik, iletiim, sosyal-kültürel etkinlikler, ö&rencilerin tüketiminin buna neden oldu&unu belirtmilerdir. Gelimede üniversitenin etkisinin olmad&na inanan (3) esnaf bulunmaktadr. 15. Esnaflar, üniversitenin ehrin gelimesinde en çok ticaret (11), ulam (13), e&itim (12), e&lence (10), sa&lk (9), inaat (7), giyim (3), iletiim (3), turizm (1), sanayi (1) alanlarnn katksnn oldu&unu belirtmilerdir. 16. Esnaflar, üniversitenin en çok giyim (13), kafe (9), gda (7), kuaför (3), inaat (2), iletiim (5), krtasiye (10), bilgisayar (2), ulam (6), emlak (1), turizm (1) i kollarnn gelimesine katk sa&lad&n ifade etmilerdir. 17. Erzurum halknn üniversite ö&rencilerine bak açlarnn eskiye göre daha olumlu oldu&unu belirten esnaflarn says 28, eski ile ayn oldu&unu belirten esnaflarn says 1, eskiye göre daha olumsuz oldu&unu belirten esnaflarn says 3 tür. Olumsuz olmasnn sonucu olarak ö&renciye kiralk ev vermeme, ö&rencileri para kayna& olarak görme davranlarnn sergilendi&i belirtilmektedir. 18. Erzurum un ö&rencilerin sosyo-kültürel ihtiyaçlarn karlad&n belirten esnaflarn says 8, ksmen karlad&n belirten esnaflarn says 11, karlamad&n belirten esnaflarn says 4 tür. Ö&rencilerin sosyo-kültürel ihtiyaçlarnn karlanmad&n belirten esnaflar e&lence (9), spor (2), gda (1), inaat (1), ulam (1), folklor (1) alanlarnda eksiklikler oldu&unu belirtmilerdir. 19. Esnaflar Erzurum da ö&rencilerin ihtiyaçlarn en iyi ekilde giyim (15), krtasiye (6), e&lence (11), gda (6), konut (2), hizmet (1), ulam (5), sanayi (1), iletiim (2), sa&lk (1), kültür (2) sektörlerinin karlad&n belirtmilerdir. 20. Esnaflar Erzurum da ö&rencilerin ihtiyaçlarn en az ekilde e&itim (2), e&lence (8), gda (1), emlak (2), sanayi (2), iletiim (1), giyim (3), sosyo-kültürel aktiviteler (1) barnma (2), inaat (1) sektörlerinin karlad&n belirtmilerdir.

14 Tatillerde ö&rencilerin ehirden ayrlmalarnn esnaflarn i yo&unlu&unun dümesine sebep oldu&unu belirten esnaf says 21, etkilenmedi&ini belirten esnaf says 4, ksmen etkiledi&ini belirten esnaf says 1 dir. 22. Tatillerde ö&rencilerin ehirden ayrlmalarnn esnaflarn kazancnn azalmasna sebep oldu&unu düünene esnaf says 15, etkilenmedi&ini belirten esnaf says 7, ksmen etkiledi&ini belirten esnaf says 4 tür Akademik ve dari Personel Görü,leri 1. Örnekleme katlan akademik ve idari personelin 9 u erkek, 1 i bayandr. 2. Akademik ve idari personelin yalar 29 ile 48 arasnda da&lma sahiptir.(40, 29,38, 43, 48, 48, 37, 46, 41, 39) 3. Örnekleme katlan akademik ve idari personelin do&um yerlerine göre Erzurum do&umlu olanlar 8 kii, do&um yeri Erzurum d olan 2 kiidir. 4. Örnekleme katlan akademik ve idari personelin görev, kariyer ve idari görevleri unlardr: Ambar memuru, ö&retim eleman, ö&retim üyesi (2), idareci, ef, hizmetli, bölüm sekreteri, bilgisayar uzman, ayniyat sayman. 5. Örnekleme katlan akademik ve idari personelin Atatürk Üniversitesi ni seçme nedenleri; huzurlu olmas, bu üniversiteyi sevmesi, buradan mezun olmas, bu ilde do&mas, e&itim imkânna sahip olmas, buray sevmesi eklinde belirtilmitir. 6. Örnekleme katlan akademik ve idari personelin 4 ü servis ile, 3 ü kendi arac ile, 1 otobüs ile ulamn sa&lamaktadr. Bir kii araç kullanmad&n belirtmitir. 7. Örnekleme katlan akademik ve idari personelin 4 ü lojmanda, 4 ü kirada, 2 si kendi evinde oturmaktadr. 8. Kirada oturan akademik ve idari personel YTL arasnda kira bedeli ödediklerini belirtmilerdir. 9. Kirada oturan akademik ve idari personel Abdurrahman Gazi Mah., Yldzkent (3) ve Dadakent te oturduklarn belirtmilerdir. 10. Örnekleme katlan akademik ve idari personelin evlerindeki kii says 2 ilâ 6 arasnda de&imektedir. 11. Örnekleme katlan akademik ve idari personelin 4 ünün ö&renim gören çocu&unun olamad& 4 ünün ilkö&retimde, 3 ünün ortaö&retimde, 2 sinin yüksek ö&retimde çocu&u vardr. 12. Örnekleme katlan akademik ve idari personelin aylk gelirleri YTL arasndadr. 13. Örnekleme katlan akademik ve idari personelin aylk harcamalar gda, sa&lk, ulam, yakt, kira, e&itim, giyim, haberleme, tatil, e&lence eklindedir. 14. Örnekleme katlan akademik ve idari personelden bo zamanlarn sürekli çeitli etkinliklerle de&erlendirenler 4, ara sra çeitli etkinliklerle de&erlendirenler 1, bo zamanlarnn pek olmad&n belirtenler 5 kiidir. 15. Örnekleme katlan akademik ve idari personelden tatil yapanlar 2, ara sra tatil yapanlar 3, yapmayanlar 5 kiidir. 16. Örnekleme katlan akademik ve idari personelden ailesi ile darda yemek yiyenlerin says 4, ara sra darda yemek yiyenlerin says 5, ailesi ile darda yemek yemeyenlerin says 1 kiidir.

15 Örnekleme katlan akademik ve idari personel daha çok alverilerini tema (5), Migros (4), Çapa (1), YKM (1), Özmar (1), BM (3), sebze hali (1) ve yakn marketlerden (3) yapmaktadr. 18. Örnekleme katlan akademik ve idari personel daha çok alverilerini Cumhuriyet Caddesi, Ta Ma&azalar, stasyon Mahallesi, (Cadde üstü al-veri merkezleri) Gez Mahallesi, Yldzkent, Yeniehir, Dadakent (Semt al-veri merkezleri) ve evlerine yakn yerlerden yapmaktadrlar. 19. Örnekleme katlan akademik ve idari personelden son 20 ylda ekonomik gelime oldu&unu belirtenler 2, olmad&n belirtenler 8 kiidir. Gelime oldu&unu belirtenler daha çok hizmet sektöründeki gelimeden bahsetmilerdir. 20. Örnekleme katlan akademik ve idari personelden Atatürk Üniversitesi nin ehrin gelimesinde katk sa&lad& belirtenler 9, katk sa&lamad& belirtenler 1 kiidir. Gelime oldu&unu belirtenler daha e&itim, sa&lk, giyim, gda, ulam, tekstil sektörlerinde gelime oldu&unu belirtmilerdir. 21. Örnekleme katlan akademik ve idari personelden Atatürk Üniversitesi nin ehrin kültürel gelimesine katk sa&lad&n belirtenler 6, katk sa&lamad&n belirtenler 4 kiidir. Katk sa&lad&n belirtenler daha çok sinema, tiyatro, e&itim, müzik, dünyay tanma açsndan olumlu gelimeleri belirtmilerdir. 22. Örnekleme katlan akademik ve idari personelden Atatürk Üniversitesi nin ehrin sosyal gelimesine katk sa&lad&n belirtenler 7, katk sa&lamad&n belirtenler 3 kiidir. Katk sa&lad&n belirtenler daha çok medeni ilikilerin geliti&ini, e&lenceye yönelik iyerlerini, iletiim becerilerinin artt&n belirtmilerdir. 23. Örnekleme katlan akademik ve idari personelden Erzurum un modern bir ehir olmas için Atatürk Üniversitesi nin halka yönelik sempozyumlar düzenlemesini, üniversite-ehir-di&er kurumlarn ortak çalmas, halkla iç içe olmasn, üst yöneticilerin koordinasyon sa&lamasn arzu etmektedirler. 24. Örnekleme katlan akademik ve idari personelin tamam Atatürk Üniversitesi nin ehrin sosyal ve kültürel gelimesine olumsuz etki yapmad&n belirtmilerdir. 25. Son 20 ylda Erzurum un sosyal yapsn etkileyen balca olaylar arasnda kooperatiflemeyi en önemli etken olarak söylemilerdir. 20 yl önce Erzurum daha çok tek katl yerlekelerin oldu&u bir il durumunda iken, kooperatiflemenin balamasyla çok katl yerlemeler yaygnlat. Bunun sonucunda komuluk gibi de&erler yava yava yok olmaya yüz tuttu&unu belirtmilerdir. 26. Erzurum gençlerinin son 20 ylda fiziki görünümlerinde de&iim var. Gençler artk daha modern giymeye baladklarn, üniversite gençli&inin bu konuda etkisinin oldu&una inandklarn belirtmilerdir. (Mesela bizim zamanmzda kravat takmak üniversiteli olmann zorunlu getirdi&i artt. Oysa imdi daha sradan giyim moda. Belki modern giyimden kast etti&im buydu. Üniversite gençli&inin Erzurum gençlerini giyim konusunda etkilemesinin nedeni olarak psikolojik nedenler görüyorum; özenmek, üniversiteli olma kimli&inin cazipli&i gibi etmenler Erzurum gençlerini etkiliyor olabilir). Sonuç Bu çalma sonucunda Atatürk Üniversitesi nin, ekonomik yapya; esnafn kazancnn artmas, yeni iyerlerinin açlmas, ehrin ticaretinin canlanmas ve ulamn kolaylamas gibi konularda olumlu etki yapt& tespit edilmitir. Yine üniversite, sosyal-kültürel yapnn gelimesinde; hogörü, katlm, kültürel ve sportif etkinlikler, insan ilikilerinin artmas ve insan kaynaklarnn yönetiminde olumlu etki yapmtr. Bununla birlikte üniversiteden e&itim, kültürel-sportif etkinlik ve mekânlarn artrlmas, tarm ve sanayi ile ilgili olarak halkn bilgilendirilmesi, model uygulamalar hazrlamas beklenmektedir. Üniversite kurulduktan sonra refah, yeni

16 16 olana e&ilim, ehirleme, ulam, haberleme, endüstrileme ve e&itim düzeyi ile kadnn toplumsal konumunda olumlu yönde gelimeler olmutur. Buna göre; 1-Atatürk Üniversitesi nin yetitirdi&i her alandaki vasfl elemanlar vastasyla ülke ekonomisine yapt& katklarn yan sra, çalanlar ve ö&rencilerinin yaptklar harcamalarla da ekonomik büyümeye katkda bulundu&u anlalmaktadr. Bu da üniversitenin kurulu amacna uygun faaliyetlerde bulundu&unu göstermektedir. 2-Atatürk Üniversitesi nde okuyan ö&renciler iktisadi açdan tüketici kesimi oluturmaktadr. Erzurum da okuyan ö&rencilerin %72 si Erzurum dndan gelmektedir. Ö&rencilerin harcamalarn karlamak için ailelerinin para göndermesi, di&er bölgelerden Erzurum a do&ru bir tür kaynak transferinin gerçekleti&ini göstermektedir. Ayrca ö&rencinin ald& ö&renim kredisi ve burslarn yine Erzurum da tüketime yönelmesi devlet eliyle ehre yaplm ekonomik bir girdidir. 3-Ö&rencilerin barnma ihtiyaçlarn karlama bakmndan kz ö&rencilerde birinci srada Yurt-Kur, erkek ö&rencilerde ö&renci evi gelmektedir. Ev kiralama yolunu seçen ö&rencilerin saysndaki art konut arz ve talebinde bir art meydana getirmitir. Bu durum kiralarn artmasna ve inaat sektörünün canlanmasna etki etmitir. Yeniehir ve Dadakent ksmen, Yldzkent ise ço&unlukla ö&rencinin barnma ihtiyacnn etkisiyle son 20 yl içerisinde kurulmu ve gelimi semtlerdir. 4-Beslenme ve barnma ihtiyaçlarnn karlanmas arasnda bir mukayese yapld&nda, barnlan yer ile beslenme ihtiyacnn karland& yer arasnda bir paralellik oldu&u gözlenmektedir. Ö&rencilerin beslenme ihtiyacn ço&unlukla yurt kantinlerinden karlad& tespit edilmitir. Bunun temel sebepleri; ö&rencilerin yurtlarda barnmas, yemek ücretlerinin uygun olmas ve kahvalt için devlet katks verilmesidir. 5-Ö&rencilerin önemli bir ksm giyim ihtiyaçlarn memleketlerinden karlamaktadr. Genellikle Erzurum da spot olarak nitelendirilen ma&azalardan ucuz olarak nitelendirdikleri mallar almaktadr. Kr kesiminden ve Erzurum a nazaran gelimemi bölgelerden gelen ö&renciler ise giyim ihtiyaçlarnn ço&unlu&unu Erzurum dan satn almaktadrlar. Bu durum giyim sektörünün genilemesine ve Türkiye genelinde isim yapm belirli markalarn ehirde bayilik açmasna yol açmtr. 6-Üniversitede görev yapan akademik ve idari personelin aylk ortalama 1000 YTL ihtiyaçlar için harcadklar tahmin edilmektedir. Bu durumda akademik ve idari personelin aylk harcama tutar yaklak 4.6 milyon YTL dir. Bütün harcama kalemleri dikkate alnd&nda Erzurum dndan gelen lisans ve lisansüstü ö&rencilerinin ailelerinden gelen para ile burs ve kredilerinin toplamna göre aylk ortalama 400 YTL harcama yapmaktadrlar. Lisansta 18573, lisansüstünde 3270 olmak üzere toplam ö&rencinin aylk toplam harcama tutar yaklak 8.7 milyon YTL dir. Ö&renci harcamalaryla birlikte üniversitelilerin aylk harcama tutarnn yaklak 13.3 milyon YTL oldu&u tahmin edilmektedir. Üniversite akademik ve idari personeli ile ö&rencilerinin aylk harcamalarna bakarak ehir ekonomisinde ylda yaklak 125 milyon YTL do&rudan talep yaratt& söylenebilir. (Bu rakam hesaplanrken ö&rencilerin Erzurum da 8 ay bulunduklar varsaylarak yaplmtr.) Dolayl etkiler de katld&nda üniversitenin ehir ekonomisine katksnn daha fazla oldu&u açktr. 7-Tüzel bir kiilik olan üniversitenin bütçe ödene&iyle mal ve hizmet satn almlar ile yapt& harcamalar ile Tp, Di Hekimli&i, Ziraat ve Mühendislik Fakülteleri, Halclk, Ziraat gibi döner sermaye yaratan kurulularn yapt& harcamalar dikkate alnd&nda il ekonomisinde yaratt& talebin 2006 yl itibariyle yllk 245 milyon YTL civarnda oldu&u ifade edilebilir yl itibariyle de ayn rakama yakn talep yaratlmtr.

17 17 Öneriler Erzurum ili, 50 yllk geçmii olan bir üniversite ehri olarak uluslar aras nitelikte önemli bir e&itim ve kültür merkezi haline getirilmek suretiyle il ve bölge kalknmas açsndan önemli bir rol üstlenebilir. Özellikle bölge kaynaklaryla ilgili teknik birimler, çeitli sahalar, turizm ve d ticaretle ilgili ara eleman yetitirmeye yönelik yüksek okullar ve Türk Cumhuriyetleri ile teknik-bilimsel ibirli&ini gelitirecek aratrma merkezleriyle takviye edilmesi gereklidir. Atatürk Üniversitesi nin ö&renci kapasitesinin ilk on ylda 50 bine, yirmi yl sonrasnda 100 bine çkarlmas sanayisi gelimemi, gelimesi de mümkün görülmeyen Erzurum ve çevresinin kurtuluundaki en büyük faktör olacaktr. Erzurum esnafnn üniversite akademik personeline kar sayg gösterdi&i gözlemlenmitir. Ayn saygy ö&renciye kar da göstermelidir. Ö&renci de gerek esnafa, gerekse halkn de&erlerine sayg göstermelidir. Böylece karlkl memnuniyet oran artrlmaldr. Do&u Anadolu da her yönüyle büyük bir üniversite isteniyorsa Erzurum da görev yapan ö&retim elemanlarnn baka üniversitelere göçü en aza indirgenmelidir. Bugüne kadar yaanan göçün sebepleri aratrlarak, Erzurum da kalmay cazip hale getirecek ve göçü azaltacak tedbirler alnmaldr. Atatürk Üniversitesi nde görev yapan akademik ve idarî personel ile okuyan ö&rencilerinin memnuniyet derecesini artracak somut tedbirler alnmaldr. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, jeo-stratejik ve jeo-politik açdan ülkemizin en önemli ehirlerinden bir olan Erzurum u, ülkemizin en gelimi e&itim merkezlerinden biri haline getirecek yatrmlar yapmal, kurum ve kurulularyla e&itime (Üniversite) sürükleyici sektör rolü vermelidir. Bu rol, bugüne kadar hep ihmal edilmi sadece Erzurum u de&il, bütün Do&u Anadolu bölgesinin kalknmasna katk sa&layacaktr. Devletten alaca& olan bir il olarak buna hakk da vardr. Kaynaklar 2001 Yl Erzurum li Ekonomik ve Ticari Durum Raporu, (2002), T.C.Erzurum Valili&i Sanayi ve Ticaret l Müdürlü&ü, Erzurum. ÇENGEL, A.Yunus, (2006), AB Sürecinde E&itimin Modern Dünya Standartlarna Çkarlmas,(Türk E&itim Sisteminde Yeni Paradigma Araylar Sempozyumu Bildiriler Kitab, E&itim-Bir-Sen Yaynlar No:16, Ankara. DARKOT, B., YINANÇ, M.H., NALCIK, H., (1988), Erzurum, MEB slam Ansiklopedisi, stanbul, c.4, s DRUCKER, F.Peter, (1994), Yeni Gerçekler, (Çev.B.Karanakç), Türkiye Bankas Yaynlar, stanbul. EMSEN, Ö.Selçuk, (1994), Atatürk Üniversitesi nin l Ekonomisindeki Yeri, Erzurum 1994, (Baslmam Yüksek Lisans Tezi) Erzurum 98, (1998), T.C.Erzurum Valili&i, Ankara. Erzurum l Turizm Envanteri 2003, (2003), T.C.Erzurum Valili&i l Turizm Müdürlü&ü, Erzurum. GÖKÇE, Feyyat, (2005), Bir De&iim Arac Olarak Güç Alan Analizi Tekni&i ve E&itimsel De&imenin Yönetimi, Kuram ve Uygulamada E&itim Yönetimi Yl:11, Say; 43. GROUSSET, R, (1947), Histoire de L Armenie, Paris. KAPTAN, S., (1995), Bilimsel Aratrma ve statistik Teknikleri, Tekk Web Ofset Yaynlar. Ankara. KARASAR, N.( 2000), Bilimsel Aratrma Yöntemleri -kavramlar, ilkeler, terimeler-, Nobel Yay., Ankara. KÜÇÜK, C.,ÜNAL, R.H., TUNCEL, M., (1995), Erzurum, TDV slâm Ansiklopedisi, stanbul, s ÖZDEMR, Servet, (1997), E&itimde Örgütsel Yenileme, Pegem Yay., Ankara.

18 18 PEKER, Ömer, (1995),Yönetimi Gelitirmenin Süreklili&i, Türkiye Ortado&u Amme daresi Enstitüsü Yaynlar, No:258, Ankara. SARGIN, Sevil, (2006), ehirleme-üniversiteler, Üniversitelerin ehirlemeye Etkileri, Fakülte Yay., Isparta. T.C. Atatürk Üniversitesi, E&itim-Ö&retim Yl Faaliyet Raporu, Erzurum ubat T.C. Atatürk Üniversitesi, Ö&renci leri Dairesi Bakanl& Verileri. VEYONS, S., (1971), The Decline of Medieval Hellenizm in Asia Minor and The Proces of Islamiyation from the Eleventh Through the Fifteenth Century, London. YILDIRIM, A., MEK, H., (2005), Nitel Aratrma Yöntemleri, Seçkin yay., Ankara.

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

Eti de TPM ve Kazandrdklar ET RKETLER GRUBU ET RKETLER GRUBU Bisküvi, Kek ve Çikolata alannda 315 çeit ürün 5 ayr üretim tesisi 200.000 ton/yl üretim Toplam 580 milyon USD yllk sat cirosu 190.000 sat noktas

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

1. GR GENEL BLGLER...1

1. GR GENEL BLGLER...1 1. GR...1 2. GENEL BLGLER...1 3. MEVCUT DURUM ANALZ VE DEERLENDRME...1 3.1. Aratrma ve Yayn Faaliyetleri...1 3.2. E%itim Ö%retim Faaliyetleri...2 3.3. nsan Kaynaklar...8 3.4. Hizmetler...11 3.5. Mali Kaynaklar...12

Detaylı

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r.

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r. GENELDURUM Suriye de yaanan iç karklk neticesinde, 29 Nisan 2011 tarihinden itibaren, Hatay dan snr geçerek ülkemize giri yapan Suriye vatandalarnn acil ihtiyaçlarnn karlanmas amacyla Türk Kzlay tarafndan

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı

REKTÖRÜN SUNUU. Örencinin, kendi kendine örenen ve denetleyen bir birey haline gelmesi çok önemlidir.

REKTÖRÜN SUNUU. Örencinin, kendi kendine örenen ve denetleyen bir birey haline gelmesi çok önemlidir. REKTÖRÜN SUNUU nsan n en temel özellii, tartmasz toplumsal bir varlk oluudur. Toplumlarn temel kayna ise insandr. Bir toplumun gelimesi büyük ölçüde insanlarn iyi yetitirilmesine baldr. Bu da ancak nitelikli

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

REKTÖRÜN SUNU(U. 2008 Yl Performans Program

REKTÖRÜN SUNU(U. 2008 Yl Performans Program 2008 Yl Performans Program REKTÖRÜN SUNU(U Bilginin hzla çoald, yayld ve tüketildii yüzylmzda bilgiye ulama ve deerlendirme önem kazanmtr. Alvin Toffler'in de söyledii gibi cehalet artk "okuma yazma bilmemek"

Detaylı

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov.

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov. Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi (e.t.t.e) Er can Tür kan (ercan. turkan@tcmb. gov. t r) Tür kiye Bankalar Bir lii 28 Kasım 2007 Sunum içerii* Tüketim

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri

Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri Yeni Ülkeler isimli kategoride Bircok ülke hakk?nda (?uana kadar 30 kadar üke icin yaz?lar haz?rlad?k) bilgiler veriyoruz ve beraberinde o ülke hakk?nda

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN ARTVN L GELME PLANI TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN Artvin, 2005 ÇNDEKLER Sayfa no ÇNDEKLER...i TABLO LSTES... iii 1. TCARET...1 1.1 Giri...1 1.2

Detaylı

An#t#n ad#: Diyarbak#r Kalesi. #ehir: Diyarbak#r, Türkiye

An#t#n ad#: Diyarbak#r Kalesi. #ehir: Diyarbak#r, Türkiye An#t#n ad#: Diyarbak#r Kalesi #ehir: Diyarbak#r, Türkiye #n#a tarihi: Harput Kap#: 297/910; Mardin Kap#: 297/910; Melik#ah Burcu: 464-485 / 1072-1092; Urfa Kap#: 579/1183; Ulu Beden: 605/1209; Yedi Karde#

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER STRATEJK AMAÇ 1 Tarihi, do#al ve kültürel varl)klar)m)z) korumak, gelecek ku/aklara aktarmak ve evrensel kültüre katk)da bulunmak. Sorumlu

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU KMLK BLGLER T.C. Kimlik No : Adı Soyadı : Baba Adı : Ana Adı : Doum Yeri : Doum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) : Medeni Hali : li: lçesi: Mah/Köy : Cinsiyet : Cilt No : Aile Sıra No : Sıra No : ÖRENM BLGLER Ortaöretim

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

KIRSAL KALKINMA NEDR?

KIRSAL KALKINMA NEDR? KIRSAL KALKINMA NEDR? Krsal kalknma ; "krsal alanda yaayan ve geçimini tarm sektöründen veya benzer krsal mesleklerden salayan birey ve topluluklarn, insanca yaam koullarna kavuturulmas için onlarda önce

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl EtütveProjelerDairesiBakanl ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIMHALELERUBEMÜDÜRLÜÜI Yetki,GörevveSorumluluk Bakanlk Makam nn onaylar dorultusunda müdürlüümüz tarafndan ihale edilmesi istenilen projeli

Detaylı

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933)

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933) TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:119136 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:119136 TÜRKYE DETARIMSALMAKNELEME(19231933)

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi An#t#n ad#: Topkap# Saray# Di#er ad(lar)#: Saray-# Hümayun; Saray-# Cedide-i Amire; Yeni Saray #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye #n#a tarihi: II. Mehmed döneminde in#a edilmeye ba#lanm##t#r, eklenen

Detaylı

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi 2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi BakanSunuu yi hazrlanm bir bütçe kötü yönetilebilir fakat kötü hazrlanm bir bütçe asla iyi yönetilemez. 2003 ylndan itibaren hazrladmz güçlü bütçeler

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç Kurumsal tibar Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven Dr. Erhan Ba Genel Müdür Bilim laç EFQM Mükemmellik Modeli Bilim laç 167 ilaç firmas içinde IMS 2006 sonu verilerine göre: Kutu satlarnda en büyük

Detaylı

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) Bülent ÖZTÜRK Okyay DOAN * Gürcü KOÇ ** Özet Bu çalmada, Gazi Eitim

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf Doru-Yanl Sorular: 1. nsan ihtiyaçlarn dorudan ya da dolayl olarak karlama özelliine sahip ve bu amaçla kullanlmaya hazr olan fiziksel varlklara hizmet denir. 2. Tüketicinin ihtiyaçlarn dorudan karlayan

Detaylı

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI YENLENEBLR ENERJ KAYNAKLARI MALYET ANALZ VE SÜRDÜRÜLEBLR YEK UYGULAMALARI Ömer Faruk ERTURUL omerfarukertugrul@gmail.com TEA 16. letim Tesis ve letme Grup Müdürlüü, Batraman Yolu Üzeri 2. km. 72070, Batman

Detaylı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı Eczac?lar ve Eczaneler Hakk?nda Yönetmelikte De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Yönetmelik bugün 29667 say?l? Resmi Gazete'de yay?mland? Say? : 29667 28 Mart 2016 PAZARTES? Resmî Gazete YÖNETMEL?K Türkiye?laç

Detaylı

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir?

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir? Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler 1) Kadro durumunuz nedir? 657 Sayl Kanuna tabi personelim 657 sayl Kanun 4/B Sözlemeli

Detaylı

Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi

Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (2011) 57-68 statistikçiler Dergisi Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi brahim

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı

MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER *

MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER * Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8, Say: 4, 2006 MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER * Yrd. Doç. Dr. Ayehan ÇAKICI ** ÖZET Kadn giri$imcilerin i$ ya$amnda

Detaylı

Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r?

Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r? Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r? Hollanda' n?n ba?kenti Amsterdam' dan keskin fakat güzel, kücük Ekran... Hollanda, Orta Avrupa'da konumlanm??(ve burada yer alan), Sanayi, Ticaret

Detaylı

TARIM PARK VE BAHÇELERDEN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI

TARIM PARK VE BAHÇELERDEN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI Tarm,ParkveBahçelerdenSorumluDaireBakanl TARIM PARK VE BAHÇELERDEN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI YELALANBAKIMUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Yeilalanlarnbakmveonarmnnyaplmasnsalamak,bakmalanlarylailgili

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

2008 Y l dare Faaliyet Raporu DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU. Strateji Geli tirme Daire Ba kanl

2008 Y l dare Faaliyet Raporu DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU. Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Y l dare Faaliyet Raporu DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES YILI DARE FAAL YET RAPORU Strateji Geli tirme Daire Ba kanl zmir- 2009 REKTÖRÜN SUNUU Çeyrek asrlk akademik ömrünü am deneyimiyle birlikte, genç ve dinamik

Detaylı

TARIM İSTATİSTİKLERİ

TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜİK TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3169 MTB:2008-0473 - 50 Adet ISBN 978-975-19-4272-2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve tüm istatistik kullanclarnn

Detaylı

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi 1. Etkinliğe hangi kurumu temsilen katıldınız? Sivil toplum kuruluşu 75,0% 9 Bireysel 8,3% 1 Şirket 16,7% 2 Üniversite 0,0% 0 Sosyal Girişim 0,0%

Detaylı

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 Doç.Dr.sa SABA Adem BAOLU ÖZET Çalmada ilköretim çandaki örencilerin vergiyi nasl algladklar ve vergiyi alglamalar üzerinde etkili

Detaylı

ç Ç Ğ Ç Ğ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç Ğ ç Ğ Ğ ç Ç ç ç ç ç» ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Y DiT P "Frsat Yaratt'' 1_) GENEL ni,ci,nn so5e6 0

Detaylı

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden Çalma, Türkiye de 2003 ylnda Salkta Dönüüm Program ile balatlan salk sektöründeki dönüümü, Salk Bakanl nn tara örgütlenmesi üzerinden inceleme ve analiz etme amacna yöneliktir. Çalmada, Salkta Dönüüm Program

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLLK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM. Özet

THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM. Özet THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM Sinan T. ERDOAN naat Müh. Bölümü Teksas-Austin Üniversitesi, ABD Turhan Y. ERDOAN naat Müh. Bölümü ODTÜ, Ankara Özet T.A. Edison,

Detaylı

8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU

8. MÜKEMMELL!! ARAYI& SEMPOZYUMU 8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU Salkta Kalite Uygulamalar 16:30 18:00!zmir ÖZLEM YILDIRIM Vehbi Koç Vakf Salk Kurulu8lar Sürekli Kalite Geli8tirme Müdürü Ö. Yldrm, D. V. Yiit, Ö. Ouz 1 KAPSAM Vehbi Koç

Detaylı

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI SORU 1: 6 yl vade ile yllk %14 basit faiz oran üzerinden bir borç alnmtr. 3. yldaki faiz oranna e$de%er olan efektif iskonto oran a$a%dakilerden

Detaylı

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR ÖZET Mustafa Terin 1 brahim Yldrm 1 Ülkelerin ekonomik kalknmasnda yatrmlar büyük önem tamaktadr. Sermaye birikiminin yetersiz

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar?

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? 1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? A) 06.12 B) 04.28 C) 05.32 D) 05.07 E) 07.02 2) 60* bat? meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 11.12 iken yerel saati

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52)

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) K I R S A L K A L K I N M A D A K A D I N L A R Sibel DEMR Birle(mi(

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral'k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI i ii 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI İÇİNDEKİLER SAYFA I. 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES

2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES 2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. Habib YILDIZ * ÖZET Bu çalmada, 2000 2006 döneminde Türkiye de uygulanan maliye politikalarnn ana çizgileri ortaya konulmu

Detaylı

TDV SAM Kütüphanesi lâhiyat Makaleler Veri Taban Projesi

TDV SAM Kütüphanesi lâhiyat Makaleler Veri Taban Projesi Kütüphane Tantm TDV SAM Kütüphanesi lâhiyat Makaleler Veri Taban Projesi Mustafa Birol ÜLKER * Türkiye Diyanet Vakf slâm Aratrmalar Merkezi (SAM), slâmî ilimler alannda aratrmaclarn yetimesine katkda bulunmak,

Detaylı

DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER?

DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER? DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER? Sal?, Haziran 21, 2011 http://www.mmd.org.tr/dunya-teftis-kurulu-ornekleri 1.KITA AVRUPASI S?STEM? -FRANSA -?TALYA -?SPANYA -PORTEK?Z -BELÇ?KA -YUNAN?STAN 2.ANGLO-SAKSON S?STEM?

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı