TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ"

Transkript

1 Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXII, SAYI 1 TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Araş. Gör. Burcu KIRAN * Öze Bu çalışmada, reel döviz kuru ile kısa vadeli sermaye harekeleri ve uzun vadeli sermaye harekeleri arasındaki uzun dönem ilişkileri ve kısa dönem dinamikleri yapısal kırılmalar dikkae alınarak Haa Düzelme (VECM) Modeli ve Vekör Ooregresif (VAR) model çerçevesinde incelenmişir. Reel döviz kurunda meydana gelecek bir sandar sapmalık şok karşısında, kısa vadeli sermaye harekelerinin uzun vadeli sermaye harekelerine göre daha uzun süreli epki vermesi, kısa vadeli sermaye harekelerinin reel döviz kurundaki dalgalanmalara daha duyarlı olduğunu gösermekedir. Anahar Kelimeler: Sermaye harekeleri, ZA birim kök esi, Koenegrasyon Analizi, Haa Düzelme Modeli. Absrac In his paper, he long-run informaion and he shor-run dynamics beween real exchange rae and shor- and long-erm capial flows are examined wih srucural breaks employing Vecor Error Correcion (VEC) and Vecor Auoregression (VAR) modelling approaches. Our esimaion resuls indicae ha a one sandard deviaion shock on real exchange rae affecs shor-erm capial flows longer erm han long-erm capial flows. We conclude ha shor-erm capial flows are more sensiive o volailiy of real exchange rae han long-erm capial flows. Keywords: Capial Flows, ZA uni roo es, Coinegraion Analysis, Vecor Error Correcion Model. * İsanbul Üniversiesi, İkisa Fakülesi, Ekonomeri Bölümü. 269

2 Araş. Gör. Burcu KIRAN 1. Giriş Ulusal piyasaların birleşmesiyle yoğunlaşan küreselleşme sürecinde, icare ve sermaye harekeleri serbesleşirilmiş, yur içi piyasa faaliyeleri dışa açılmış ve ekonominin üm piyasalarında engeller kaldırılmışır lı yıllardan iibaren ülkelerin büyümelerini dış kaynaklara dayandırmaları sermaye harekelerini özendirmişir (Eren ve Süslü, 2001). Ülkelerin finansal olarak dışa açılmaları özellikle az gelişmiş ülkeler için, doğrudan iki fayda sağlamakadır. Finansal dışa açılma sonucunda gelen yabancı sermaye yur içi yaırımları arırıp, yur içi yaırım ve ükeim harcamalarındaki dalgalanmalar sonucu oraya çıkabilecek riski de oradan kaldırmakadır. Aynı zamanda bilgi aşması ekisi yaraarak, kaynak dağılımı ekinliğini arırmaka ve gelişmeke olan ülkelerin finans piyasalarını güçlendirmekedir (Kula, 2003). Ancak sınırların kalkması, gümrüklerin ve yasakların azalılması, para ve sermaye piyasalarının liberalleşmesi anlamındaki küreselleşme en çok uluslar arası sermayeye yaramaka, bu sermaye büün dünya mali piyasalarını akip ederek, karlı an ve alanlara ani giriş çıkışlar yapmakadır. Bu giriş ve çıkışlar spekülaif olduğu gibi manipülaif de olabilmeke ve ilgili ülkelerin mali piyasalarından sonra reel piyasalarında da dalgalanmalar meydana geirmekedir (Akdiş, 2002). Sermaye akımları, yüksek asarruf açıkları olan gelişmeke olan ülkelerde asarruf açıklarını kapaarak yaırım, ekonomik büyüme, isihdam ve eknolojik gelişmeyi arırmasına rağmen spekülaif döviz harekelerini de arırır, makro ekonomik dengeleri bozarak krizlere yol açar. Bunun en önemli sebebi; gelişmeke olan ülkelerin yapısal sorunlarını çözemeden ve am bir isikrar sağlamadan serbesleşmeye gimeleridir. Olumsuz ekileri olmasına rağmen serbesleşme harekelerine izin verilmesi özellikle az gelişmiş ülkeler açısından şu şekilde açıklanabilir. Az gelişmiş ülkeler ekonomik kalkınma çabalarında önemli bir sermaye kısıı ile karşı karşıya bulunurken, gelişmiş ülkelerde sermaye bol olarak bulunmakadır. Ülkeler arasında sermaye donanımları açısından oraya çıkan bu dengesizlik dünya ekonomisinde kaynak dağılımının ekin olmaması sonucunu doğurmuşur. Dışa kapalı bir ekonomide sermaye birikiminin ek kaynağı ulusal asarruflardır. Dışa açık bir ekonomide ise, ulusal yaırımlar yabancı sermaye ile finanse edilmekedir. Bu nedenle az gelişmiş ülkelerin dışa açılması uluslar arası sermaye harekelerinden yararlanmalarını sağlamakadır (Kula, 2003). Sermaye harekelerinin neden olabileceği olumsuzluk boyuunun sapanmasında, bu harekelerin ürü de çok önemlidir. Faiz kur arbirajına dayanarak ülkeden ülkeye kolaylıkla kayabilen kısa vadeli sermaye harekeleri (İnsel ve Sungur, 2003) sürekli dolaşım halinde olduğundan, ülkeyi erk eme baskısı yaramaka ve ülke ekonomisinde isikrarsızlığa neden olmakadır. Sıcak para olarak anımlanan kısa vadeli sermaye harekeleri, makro ekonomik olumsuzluklara karşı yüksek duyarlılığa sahipir ve uzun vadeli sermaye harekelerine göre daha oynak bir yapıdadır. Ciddi krizlere neden olmasının en önemli sebebi de budur. Uzun vadeli sermaye harekeleri ise gireceği ülkede isikrarlı bir büyüme koşulunun var olması, poliik isikrar gibi özellikler aramakadır lı yıllarda Asya ülkelerinin ardı ardına yaşadığı krizlerde kısa vadeli sermaye harekelerinin ekili olduğu düşüncesi, bu ür sermaye harekeleri konusundaki arışmaları hızlandırmışır. 270

3 Reel faiz oranı ve döviz kuru rejimi kısa vadeli sermaye harekeleri için önemli belirleyicilerdendir. Eğer döviz kuru dalgalı ise, ülkeye yönelen sermaye harekeleri doğrudan döviz kurunu ekiler. Döviz kuru sabi ya da konrol ediliyorsa, ek araflı sermaye harekelerinin ekilerini oradan kaldırmak için ülke, kendi iç kaynaklarını kullanmak zorundadır. Reel faiz oranı ise sermaye harekelerinin yönünün belirlenmesinde önemli bir unsurdur. Yüksek reel faiz ve düşük döviz kuruna dayalı spekülaif arbiraj olanakları yaraan ülkeler, sermaye harekeleri için çok çekicidir. Faiz haddi yükseldikçe arbiraj geliri arar, ulusal para yabancı para karşısında değer kaybeikçe arbiraj geliri azalır (Yeldan, 2005). Yüksek reel faiz ve düşük kur dengesindeki bozulmayla birlike yabancı yaırımcılar ekonomideki belirsizlikleri görmeye başlayınca, ülkeye girmiş olan sermaye hızla yur dışına çıkmaka ve sonuç olarak ülkeler krize sürüklenmekedir. Türkiye Ekonomisi de bu süreçen nasibini almışır. Türkiye Ekonomisi nde 1980 sonrası dönemde büyük değişim yaşanmış ve bu dönemden sonra izlenmeye başlanan serbes piyasa ekonomisi çerçevesinde ekonomide çeşili düzenlemelere gidilmişir e uygulamaya koyulan bir kararla yerleşiklerin icari faaliyelerinden kazandıkları dövizleri bankalarda mevdua olarak umalarına izin verilmişir da Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurulmuş ve İsanbul Menkul Kıymeler Borsası (İMKB) açılmışır. Nihaye 1989 yılında Türk Parası Kıymeini Koruma Hakkında (TPKKH) 32 sayılı karar ile Türkiye dışa amamen açık bir konuma gelmişir. Dışa açılmadan beklenen kazançlar uluslar arası sermayenin gelmesi ile ülkenin rekabe gücünün arması, eknolojinin ve bilginin yayılması, makro ekonomik isikrarın sağlanması olabilirken, Türkiye dışa açılma sürecinden yararlanamamış, doğrudan yaırımlar yerine Türkiye ye kısa vadeli sermaye akımları yönelmişir (Gökalp ve Baydur, 2004). Kısa vadeli sermaye harekelerinin ülke ekonomilerinde isikrarsızlık yaraığı düşüncesi, bu konuda bir çok çalışmayı gerekli kılmışır. Yeldan (1996), kısa vadeli sermaye harekelerinin isikrarsız büyümeye yol açığını oraya koymuşur. Berksoy ve Saloğlu (1998), finansal piyasalardaki küreselleşme olgusuyla birlike uluslar arası sermaye harekelerinin oluşurdukları sermaye büyüklüklerinin gelişmeke olan ülkelerdeki finans piyasalarına yöneldiği sonucuna ulaşmışlardır. Rodrick ve Velasco (1999), dönemleri arasında piyasa ekonomileri üzerine yapıkları çalışmalarında, kısa vadeli sermaye harekelerinin olumsuz ekileri olduğunu espi emişlerdir. İnsel ve Sungur (2003), yılları arasında Türkiye Ekonomisi nde sermaye harekelerinin makro ekonomik gösergeler üzerindeki ekilerini analiz emişler, sermaye harekelerinin reel ve finansal gösergelerde oynaklıkları arırıp, isikrarsızlığa yol açığı sonucuna ulaşmışlardır 1 Bu çalışmada reel döviz kurunun, kısa vadeli sermaye harekeleri ve uzun vadeli sermaye harekeleriyle kısa ve ya uzun dönem ilişkileri yapısal kırılmalar dikkae alınarak Johansen Koenegrasyon Tesi, Haa Düzelme Modeli(VECM) ve Vekör Ooregresif Model (VAR) analizleri çerçevesinde araşırılmışır. Çalışmanın 2. bölümünde analizde kullanılan ekonomerik yönem, 3. bölümünde de veriler ve uygulama sonuçları sunulmuşur. Analiz sonuçlarının genel bir değerlendirmesi ise 4. bölümde yapılmakadır. 1 Lieraürde, reel döviz kuru ile diğer ikisadi değişkenler arasındaki ilişkileri analiz eden bir çok çalışma da yer almakadır (Kaya ve Yılmaz (2003), Zengin (2001), Kasman (2003), Şimşek (2004), Özürk ve Acaravcı (2003)). 271

4 Araş. Gör. Burcu KIRAN 2. Ekonomerik Mehodoloji 2.1. Koenegrasyon (Eş büünleşme) Analizi Düzeyde durağan olmayan zaman serilerinin uzun dönemde birlike hareke edip emediklerini araşıran koenegrasyon analizine göre, durağan olmayan seriler koenegre ise, bu değişkenlerin farklarının alınması pek uygun değildir. Değişkenlerin birlike hareke eden bir rende sahip olmaları dolayısıyla, farklarının alınması bu orak rendi oradan kaldırmakadır. Buna bağlı olarak koenegre olan ve diğer bir ifade ile uzun dönemde birlike hareke eden serilerin düzey değerleriyle yapılan analizlerde sahe regresyon söz konusu olmamakadır. Engel Granger(1987) arafından ileri sürülen Engel Granger iki aşamalı koenegrasyon esi ve daha sonra Johansen (1988) ve Johansen-Juselius (1990) arafından gelişirilen koenegrasyon esleri, durağan olmayan zaman serilerinin aynı düzeyde farkları alındığında durağanlıklarının sağlanmasını gerekirmekedir. Engel Granger yönemi basi uygulanabilir olmasına rağmen 2 den fazla değişken söz konusu olduğunda, değişken sayısıyla birlike koenegrasyon sayısı da aracağından dolayı sağlıklı sonuç verememekedir ve farklı normalleşirmelerde sonuçlar değişebilmekedir Johansen Koenegrasyon Tesi Johansen Juselius çoklu koenegrasyon yöneminde öncelikle, aşağıda ifade edilen vekör ooregresif (VAR) model ele alınmakadır. X 1X 1 2X2... k Xk e Durağan olmayan X değişkenlerinin 1. farkları alındığında ise, haa düzelme formundaki; X X... X X e 1 1 k1 k1 k süreci elde edilmekedir. 2 Modelde; ( p1) boyulu vekörü, e haa erimi, X I (1) i de enegre olan değişkenlerin ( p p) boyulu paramereler marisidir. ise değişkenlerin uzun dönem ilişkileri hakkında bilgi veren, ( p p) i ile aynı boyua boyulu bir marisir. marisinin rankı; değişkenlerin lineer şekilde bağımsız ve durağan lineer kombinasyon sayısıdır. Maris rankının am olması, X de yer alan üm değişkenlerin durağan olduğunu ifade emekedir. Rankın 0 olması halinde ise, X 1. farklar formunda bir vekör ooregresif (VAR) modele dönüşür. Bu, modelde yer alan değişkenler arasında uzun dönem ilişkisi olmadığının bir ifadesidir. X değişkenleri arasında r sayıda Rank ( ) r p ise; durağan ve ya koenegre olan lineer kombinasyon söz konusu olacakır ve bu durumda marisi '. şeklinde 2 i I 1... i I 1... k

5 yazılabilir. 3 marisinin rankı 1 yada 1 den fazla ise, bu durumda 1 yada daha fazla koenegre vekör söz konusu olacağından bu, uzun dönem ilişkisini ifade emekedir. Çoklu koenegrasyon analizinde en az 1 koenegre vekörün olması beklenmekedir. 1 ve ya daha fazla koenegre vekör bulunması durumunda koenegrasyonun olmadığını söyleyen 0 hipoezi reddedilir. Johansen-Juselius (1990); koenegre vekör sayısını ya da diğer anlamda marisinin rankını bulmak amacıyla 2 farklı isaisik ileri sürmüşür. İz isaisiği 4 ve maksimum öz değer isaisiği 5 olarak bilinen bu isaisiklerin sonuçları Johansen Juselius arafından önerilen ablo kriik değerleri 6 ile karşılaşırılmakadır Haa Düzelme (VECM) Modeli ve Vekör Ooregresif (VAR) Model Granger(1988) e göre değişkenler arasında bir koenegre vekör varsa, söz konusu değişkenler arasında en azından ek yönlü bir nedenselliğin olması gerekmekedir. Bu durumda nedensellik analizinin haa düzelme (VECM) modeliyle yapılması daha uygundur. Değişkenler arasındaki uzun dönem dengesi ve kısa dönem dinamikleri arasında ayrım yapmada kullanılan bu modelin avanajı; bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında sahe ilişkilere meydan vermeden, verinin kısa ve uzun dönem bilgisini kullanabilmesidir. Haa düzelme modeli aşağıdaki gibi göserilebilir. m n X X Y Z EC e i i i i i i 1 i1 i1 i1 Modelde parameresi, değişkenleri uzun dönemde denge değerine yakınlaşmaya zorlayan haa düzelme parameresidir. Bu paramere isaisiksel olarak anlamlı ise dengeden sapma durumu söz konusudur. Uzun dönemde denge değerine yakınlaşma hızı ise paramerenin büyüklüğüne göre belirlenmekedir. Uzun dönemde denge değerine yakınlaşma için, paramerenin negaif ve anlamlı olması beklenir 7. Çünkü dengeden sapmalar haa düzelme kasayısının büyüklüğüne göre düzelilecekir. Modelde p H 3 ve marisleri rankları () r olan ( pr) paramerelerini içerir, ise koenegre vekörler marisidir. ' I (1) olmasına rağmen X durağandır. 4 5 p T. ln(1 ) Trace ir1 max T r 1.ln(1 ) 0 r p i boyulu marislerdir. haa düzelme X ek başına 1. dereceden enegre 6 Johansen esinin kriik değerleri ahmin edilen modele doğrusal rendlerin ve mevsimsel gölge değişkenlerin nasıl ilave edildiğine bağlı olup 3 bölümden oluşmakadır. Birincisinde sabi erim modele hiçbir kısı olmadan ilave edilmişir. 2. bölümde yine sabi erim modele ilave edilmişir faka bu koenegre vekörlere göre kısılanmışır. 3. Bölümde ise sabi erim ilave edilmemişir. 7 Haa düzelme parameresi negaif olmasına rağmen anlamsız ise bu durumda değişkenler arasındaki dinamiklerin anlamlılığı yeeri kadar yansıılmamakadır. Kasayı poziif ise, uzun dönem denge değerinden sapma olduğunda ekrar dengeye gelinemez. 273

6 Araş. Gör. Burcu KIRAN Y ve Z, X deki kısa dönem sapmaların ekisini yansıırken, EC 1 ise koenegrasyon denkleminden elde edilen haa eriminin 1 gecikmeli değerini ifade emekedir., ve paramereleri bağımlı değişken üzerindeki doğrudan ekiyi i i i göseren kısa dönem paramereleri olup, bu paramerelerin opluca F isaisiğinin ya da haa düzelme kasayısının isaisiğinin anlamlı olması nedenselliğin varlığına işare emekedir. Değişkenler arasında koenegrasyon bulunmadığı durumlarda ise, vekör ooregresif (VAR) model ile ifade edilmekedir. VAR modeli; m Y Y X e 1 2 i 3 j 1 i1 j1 p X Y X e 1 2 i 3 j 2 i1 j1 n q X değişkenleri eşanlı denklem sisemlerine benzer. Eşanlı denklem sisemlerinde bazı değişkenler modeldeki diğer değişkenler arafından açıklanırken, bazıları da sadece açıklayıcı değişken görevini üslenirler ve açıklayıcı değişkenlerin değerleri önceden belirlenmişir (Kular; 2000). Faka Sims(1980); değişkenler arasında gerçeken bir eşanlılık söz konusuysa içsel ve dışsal değişkenler arasında bir ayrım yapılmaması gerekiğini söylemiş ve buradan harekele VAR modelini ileri sürmüşür. VAR modelde değişkenlerin ümü içseldir. Bu özelliği dolayısıyla VAR modelleri eşanlı denklem sisemlerinden ayrılmakadır. Pagan (1987) ye göre VAR modeli için öncelikle zaman serilerinin durağan olması gerekmekedir. Faka durağanlığı sağlamak amacıyla fark alımının bilgi kaybına sebep olması arışma konusudur. Sims (1980) ve Doan (1992) birim kökün var olması durumunda dahi fark alınmasına karşı görüş belirmişler ve VAR analizinin amacının paramere ahmini değil, değişkenler arası ilişkilerin belirlenmesi olduğunu söylemişlerdir. VAR analizi ile, haa erimleri üzerinde değişkenlerin beklenmedik şoklarının oraya çıkarılması bu yönemin önemli bir özelliğidir. Eki epki fonksiyonları, sisemde yer alan değişkenlere birer sandar sapmalık şok uygulandığında diğer değişkenlerin göserdikleri epkiyi gösermekedir. Buna bağlı olarak ilgili değişkenler üzerinde en ekili değişkenin bir poliika aracı olarak kullanılıp kullanılamayacağı oraya koyulmakadır. Varyans ayrışırma yolu ile ise, değişkenlerin birbirini ekileme dereceleri bulunmakadır. 3. Veriler ve Ampirik Sonuçlar Çalışmada / dönem aralığını kapsayan aylık Reel Efekif Döviz Kuru (RDK), Kısa Vadeli Sermaye Harekeleri (TKV) ve Uzun Vadeli Sermaye Harekeleri (TUV) değişkenleri kullanılarak reel döviz kurunun kısa vadeli sermaye harekeleri ve uzun vadeli sermaye harekeleri üzerindeki ekileri ayrı ayrı araşırılmışır. TCMB den elde edilmiş verilerden kısa vadeli sermaye harekeleri; ödemeler bilançosunun porföy yaırımları ve diğer kısa vadeli yaırımlar kalemlerinin oplanmasıyla, uzun vadeli sermaye harekeleri ise; doğrudan yaırımlar ve diğer uzun vadeli yaırımlar kalemlerinin 274

7 oplanmasıyla elde edilmişir. Öncelikle serilerin mevsimsel düzelmesi yapılarak 8, durağanlıkları Genelleşirilmiş Dickey Fuller (ADF) ve Philips Perron (PP) esleriyle araşırılmışır. Birim kök esi sonuçları Tablo 1 de sunulmuşur. Tablo 1: ADF ve PP Birim Kök Tesi Sonuçları Değişkenler ADF Tesi PP Tesi RDK (0) b c TKV (0) a a TUV (0) a (1) Paranez içindeki değerler ise uygun gecikme uzunluklarıdır. (2) a, b, c %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerini ifade emekedir. Sonuçlara göre reel döviz kuru ve kısa vadeli sermaye harekeleri düzey değerleri ile durağan, uzun vadeli sermaye harekeleri ise ADF esine göre düzey değeri ile durağan olmamasına rağmen PP esine göre durağandır. PP esinin bu nokada ADF esiyle çelişmesi serilerde yapısal kırılmanın olabileceğini akla geirmekedir. Bu nokadan harekele yapısal değişiklikleri dikkae almadan birim kök eslerini yapmak yanılıcı sonuçlar verip, esin gücünü azalacağından dolayı kırılmayı içsel olarak belirleyen, Zivo ve Andrews (1992) arafından ileri sürülmüş ZA birim kök esi 9 uygulanmışır. Yapısal değişikliği dikkae almayan birim kök eslerinde gerçeke durağan olmayan bir zaman serisi durağan kabul edilebilir ve bu da yanılıcı sonuçlar vermekedir (Perron, 1989, 1990; Zivo ve Andrews, 1992). ZA birim kök es sonuçları Tablo 2 de yer almakadır. 8 Mevsimsel düzelme işlemi, mevsimsel gölge (dummy) değişken kullanımı ile gerçekleşirilmişir. 9 ZA esi 3 model üzerinden yapılmakadır. k 1 TB Model A : y y 1 1DU ( ) d jy j e DU ( ) j 1 0 diğer Model B : y y DT ( ) d y e 1 1 j j j 1 k k TB TB Model C : y y 1 1DU ( ) 1DT ( ) d jy j e DT( ) j 1 0 diğer = TB ve TB kırılma nokasıdır. y T 1 in kasayısının isaisiki olarak anlamlılığına bakılarak karar verilir. Eğer isaisiği Zivo Andrews kriik değerinden büyükse zaman serisi durağandır. Kriik değerler Zivo Andrews (1992) çalışmasında yer almakadır. 275

8 Araş. Gör. Burcu KIRAN Tablo 2: ZA Birim Kök Tesi Sonuçları RDK Model A TKV Model C TUV Model C TB 1994/ / /02 (1) ( ) a ( ) c ( ) a ( ) a ( ) b (-2.682) a (2.6437) a (4.9340) a k Kriik Değerleri % % % Paranez içindeki değerler isaisiklerini ifade emekedir. k, seçilen gecikme uzunluğudur. (2) a, b, c %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerini ifade emekedir. ve paramereleri için kriik değerler %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde 2.576, 1.96 ve dir. Tablo incelendiğinde, kısa vadeli sermaye harekeleri ve uzun vadeli sermaye harekeleri için ve paramerelerinin anlamlı olması dolayısıyla C modeli, reel döviz kuru için ise parameresinin anlamlı olması dolayısıyla A modeli uygun bulunmuşur. parameresinin isaisik değeri her 3 değişken için de kriik değerlerinden büyükür. Bu, yapısal kırılma durumunda değişkenlerin düzey değerden durağanlığını ifade emekedir. Değişkenlerin aynı düzeyden durağan olmasıyla birlike, koenegrasyonun araşırılması için gerekli ön koşul sağlanmışır. Tahmin edilmiş kırılma nokalarını da dikkae alarak renden arındırılmış durağan seriler 10 elde edilmişir. Reel döviz kuru ve kısa vadeli sermaye harekelerinin koenegre olup olmadıkları Johansen koenegrasyon esi ile araşırmak için öncelikle uygun gecikme uzunluğunu seçilmesi gerekmekedir. Bu es gecikme uzunluğu seçimine duyarlıdır. Akaike (AIC), Son Öngörü Haası (FPE: Final Predicion Error) ve Hannan-Quinn (HQ) bilgi krierlerine göre uygun gecikme uzunluğu 2 olarak espi edilmişir. Koenegrasyonun varlığı ve koenegre 10 Kırılma nokaları dikkae alındığında durağan seriler, y DU DT y regresyon denkleminden elde edilmekedir. y, renden arındırılmış durağan seriyi ifade emekedir. 276

9 vekör sayılarının belirlenebilmesi için hesaplanmış İz ve Maksimum özdeğer isaisiklerinin sonuçları Tablo 3 de ayrınılarıyla sunulmuşur. Tablo 3: Johansen Koenegrasyon Tes Sonuçları Temel Hipoez Alernaif Hipoez İz İsaisiği Kriik Değer (%5) r = 0 r a r 1 r a Temel Hipoez Alernaif Hipoez Maks. Özdeğer İsaisiği Kriik Değer (%5) r = 0 r = a r 1 r = a a %5 anlamlılık düzeyini göserir. Johansen koenegrasyon es sonuçlarına göre, reel döviz kuru (RDK) ile kısa vadeli sermaye harekeleri (TKV) arasında koenegrasyon ilişkisinin espiinden sonra, bu iki değişken arasındaki uzun dönem dengesi ve kısa dönem arasındaki dinamikleri haa düzelme modeli (VECM) ile açıklanacakır. Tahmin sonuçları Tablo 4 de yer almakadır. Tablo 4: Haa Düzelme Modeli Sonuçları Değişkenler Kasayılar -isaisikleri TKV(-1) RDK(-1) EC (-1) Modelde paramerelerin opluca F isaisiğinin ya da haa düzelme erimine ilişkin paramerenin isaisiğinin anlamlı olması gerekmekedir. Haa düzelme erimi parameresi beklenildiği gibi isaisiksel olarak anlamlı ve ( ) negaifir. Bu paramere, değişkenleri uzun dönem denge değerine yakınlaşmaya zorlamakadır. Paramerenin anlamlı olması dolayısıyla reel döviz kuru ve kısa vadeli sermaye harekeleri arasında nedensellik söz konusudur. Reel döviz kurunun kısa vadeli sermaye harekeleri üzerinde ekili olup olmadığını araşırdığımız bu çalışmanın amacına bağlı olarak oluşurduğumuz eki epki fonksiyonunun grafiği aşağıdaki gibidir. 277

10 Araş. Gör. Burcu KIRAN Grafike reel efekif döviz kurundaki bir sandar sapmalık şoka karşılık, kısa vadeli sermaye harekelerindeki değişimler gözlenmekedir. Reel döviz kurunda meydana gelecek bir sandar sapmalık şok karşısında kısa vadeli sermaye harekeleri 2. dönemden iibaren epki vermiş, bu dönemden sonra azalış göseren bu epki 5. dönemden sonra sabi kalmışır. Tablo 5 de yer alan varyans ayrışırma sonuçlarına bakıldığında, kısa vadeli sermaye harekelerinin 1. dönem varyansında meydana gelen değişmenin amamı kendisi arafından açıklanırken, bu giderek azalmış ve reel döviz kurunun ekisi de armaya başlamışır. 12. döneme gelindiğinde ise, kısa vadeli sermaye harekeleri varyansının % 1.2 sinin reel döviz kuru arafından açıklandığı görülmüşür. Tablo 5: Varyans Ayrışırma Tablosu Dönem Sandar Haa Kısa Vadeli Sermaye Harekeleri (TKV) Reel Döviz Kuru (RDK)

11 Reel döviz kurunun (RDK), uzun vadeli sermaye harekeleri (TUV) üzerindeki ekisini es emek için ise, öncelikle 12 gecikme kullanılarak uygun gecikme bulunmaya çalışılmışır. Akaike (AIC) ve Son Öngörü Haası (FPE) krierlerine göre uygun gecikme sayısı 7 olarak alınmış ve Johansen koenegrasyon esi uygulanmışır. İz ve maksimum özdeğer isaisiklerinin sonuçları Tablo 6 de yer almakadır. Tablo 6: Johansen Koenegrasyon Tes Sonuçları Temel Hipoez Alernaif Hipoez İz İsaisiği Kriik Değer (%5) r = 0 r a r 1 r a Temel Hipoez Alernaif Hipoez Maks. Özdeğer İsaisiği Kriik Değer (%5) r = 0 r = a r 1 r = a a %5 anlamlılık düzeyini göserir. Tes sonuçlarına göre uzun vadeli sermaye harekeleri ve reel döviz kurunun koenegre olduğu bulunmuşur, dolayısıyla 6 gecikmeli haa düzelme (VECM) modelinin kurulması gerekmekedir. Haa düzelme modelinin paramere ahmin sonuçları Tablo 7 de yer almakadır. Tablo 7: Haa Düzelme Modeli Sonuçları Değişkenler Kasayılar -isaisikleri TKV(-1) TKV(-2) TKV(-3) TKV(-4) TKV(-5) TKV(-6) RDK(-1) RDK(-2) RDK(-3) RDK(-4) RDK(-5) RDK(-6) EC (-1)

12 Araş. Gör. Burcu KIRAN Haa düzelme erimi negaif ( ) ve isaisiksel olarak anlamlı olduğundan, reel döviz kuru ve uzun vadeli sermaye harekeleri arasında da bir nedensellik söz konusudur ve iki değişken arasındaki kısa dönem dengesizlikler uzun dönemde dengeye gelecekir. Aynı zamanda reel döviz kuru ile uzun vadeli sermaye harekeleri arasındaki ilişkileri oraya çıkarmak adına eki epki fonksiyonları incelenmiş ve varyans ayrışırması yapılmışır. Sonuçlar, Grafik 2 ve Tablo 8 de ayrınılarıyla sunulmakadır. Reel döviz kurunda meydana gelen bir sandar sapmalık şok karşısında uzun vadeli sermaye harekelerinin epkisi 2. dönemden iibaren başlamışır. Genel olarak dalgalı bir seyir göseren bu epki, 12 döneme gelindiğinde kaybolma eğilimine girmişir. Tablo 8 deki varyans ayrışırma sonuçlarına göre, uzun vadeli sermaye harekelerinin 1. dönem varyansında meydana gelen değişmenin amamı kendisi arafından açıklanırken, bu giderek azalmış ve reel döviz kurunun ekisi de armaya başlamışır. 12. döneme gelindiğinde, reel döviz kurunun uzun vadeli sermaye harekeleri varyansının %4.86 sını açıkladığı görülmekedir. Tablo 8: Varyans Ayrışırma Tablosu Dönem Sandar haa Uzun Vadeli Sermaye Harekeleri (TUV) Reel Döviz Kuru (RDK)

13 Bu sonuçlara bağlı olarak; reel döviz kurunda meydana gelebilecek 1 sandar sapmalık şokun kısa vadeli sermaye harekelerinde, uzun vadeli sermaye harekelerine göre daha uzun süreli bir eki yaraacağı espi edilmişir. 4. Sonuç Reel döviz kurunun, kısa vadeli sermaye harekeleri ve uzun vadeli sermaye harekeleri ile uzun dönem ilişkilerinin ve kısa dönem dinamiklerinin ayrı ayrı araşırıldığı bu çalışmada serilerin durağanlıkları öncelikle ADF ve PP birim kök esleriyle sınanmışır. Faka uzun vadeli sermaye harekeleri için bu birim kök eslerinin farklı sonuçlar vermesi serilerde bir yapısal kırılmanın olabileceğini ve es sonuçlarının bundan ekilenebileceğini akla geirmişir. Kırılmayı içsel belirleyen Zivo ve Andrews (ZA) birim kök esi, serilerde kırılmanın söz konusu olduğunu ve yapısal kırılma dikkae alındığında reel faiz oranı, uzun vadeli sermaye harekeleri ve kısa vadeli sermaye harekeleri serilerinin düzeyden durağan olduğunu gösermişir. Serilerin düzey değerleri ile durağan olmaları dolayısıyla, koenegrasyon analizi için ön koşul sağlanmışır. Analiz sonuçlarına göre reel döviz kurunun kısa vadeli sermaye harekeleri ve uzun vadeli sermaye harekeleri ile uzun dönemde ilişkili olduğu espi edilmişir. Reel döviz kuru ile kısa vadeli sermaye harekeleri ve uzun vadeli sermaye harekeleri arasındaki uzun dönem ilişkisini oraya çıkarmak için kurulan haa düzelme (VECM) modellerinde, haa düzelme erimi paramerelerinin beklendiği gibi negaif ve anlamlı olması uzun dönemde dengeye dönüleceğinin bir gösergesidir. Eki epki fonksiyonları ve varyans ayrışırması yoluyla, reel döviz kurunda meydana gelebilecek bir sandar sapmalık şokun kısa vadeli sermaye harekeleri ve uzun vadeli sermaye harekelerinde yaraacağı epki incelenmiş, kısa vadeli sermaye harekelerinin, uzun vadeli sermaye harekelerine göre daha uzun süreli epki verdiği ve uzun dönemde epkisinin kaybolmayıp sabi kaldığı görülmüşür. Bu sonuç, kısa vadeli sermaye harekelerinin uzun vadeli sermaye harekelerine göre reel döviz kurundaki dalgalanmalara daha duyarlı olduğunu gösermekedir. 281

14 Araş. Gör. Burcu KIRAN Kaynakça Akdiş, M., Globalleşme, Global Sermaye Harekeleri ve Finansal Krizler, Pamukkale Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi, 2002, (Çevrimiçi) hp://makdis.pamukkale.edu.r/global.hm. Berksoy, T., Saloğlu B., Türkiye Ekonomisinde Sermaye Harekeleri, İsanbul Ticare Odası, 1998, 58. Doan, T.A., RATS User s Manual, Version 4, Esima,, Evanson IL, Engle, R.F., Granger C.W.J., Coinegraion and Error Correcion: Represenaion, Esimaion and Tesing, Economerica, 1987, 55, s Eren, A., Süslü B., Finansal Kriz Teorileri Işığında Türkiye de Yaşanan Krizlerin Bir Değerlendirilmesi, Yeni Türkiye, 2001, 41, 7, s Gökalp, M. F., Baydur C.M., Serbes Ticare Poliikasının Türkiye Deneyimi: Bir Başarı Öyküsü mü?, Dokuz Eylül Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi, 2004, 6, 4, s Granger, C.W.J., Some Recen Developmens in a Concep of Causaliy, Journal of Economerics, 1988, 39, s İnsel, A., Sungur N., Sermaye Akımlarının Temel Makro Ekonomik Gösergeler Üzerindeki Ekileri: Türkiye Örneği-1989:III 1999: IV, Türkiye Ekonomi Kurumu Tarışma Meni, 2003, 8. Johansen, S., Saisical Analysis of Coinegraion Vecors, Journal of Economic Dynamics and Conrol, 1988, 12, s Johansen, S., Juselius K., Maximum Likelihood Esimaion and Inference on Coinegraion wih Applicaions o he Demand for Money, Oxford Bullein of Economics and Saisics, 1990, 52, s Kasman, A., Türkiye de Reel Döviz Kuru Oynaklığı ve Bunun İhraca Üzerine Ekisi: Sekörel Bir Analiz, Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi, 2003, 12, 2, s Kaya, V., Yılmaz Ö., Türkiye de Doğrudan Yaırımların Belirleyicileri: , Aaürk Üniversiesi İİBF Dergisi, 2003, 17, 3-4, s Kula, F., Uluslar arası Sermaye Harekelerinin Ekinliği: Türkiye Üzerine Gözlemler, Cumhuriye Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi, 2003, 4, 2, s Kular, A., Ekonomerik Zaman Serileri, Ankara, Gazi Yayınları, Özürk, İ., Acaravcı A., Döviz Kurundaki Değişkenliğin Türkiye İhracaı Üzerine Ekisi: Ampirik Bir Çalışma, Review of Social, Economic and Business Sudies, 2003, 2, s

15 Pagan, A.R., Three Economeric Mehodologies: A Criical Appraisal, Journal of Economic Surveys, 1987, 1, s Perron, P., The Grea Crash, The Oil Price Shock, and The Uni Roo Hypohesis, Economerica, 1989, 57, 6, s Perron, P., Tesing for a Uni Roo in a Time Series wih a Changing Mean, Journal of Business and Economic Saisics, 1990, 8, s Rodrik, D., Velasco A., Shor Term Capial Flows, Naional Bureau of Economic Research Working Paper, 1999, 7364, (Çevrimiçi) hp://ksghome.harvard.edu/~avelasco/files/research/shorerm.pdf). Sims, C., Macro economics and Realiy, Economerica, 1980, 48, s Şimşek, M., Türkiye de Reel Döviz Kurunu Belirleyen Uzun Dönemli Ekenler, Cumhuriye Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi, 2004, 5, 2, s Yeldan, E., Kısa Vadeli Sermaye Akımlarının Türk Finans Piyasalarına Olan Ekileri Üzerine Gözlemler, Ekonomide Durum, Türk İş Araşırma Merkezi, Yeldan, E., Yükselen Piyasa Ekonomisi Olarak Türkiye, (Çevrimiçi) hp:// , Zengin, A., Reel Döviz Kuru Harekeleri ve Dış Ticare Fiyaları: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ampirik Bulgular, Cumhuriye Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi, 2001, 2, 2, s Zivo, E., Andrews, D.W.K., Furher Evidence on he Grea Crash, The Oil-Price Shock and he Uni Roo Hypohesis, Journal of Business and Economic Saisics, 1992, 10, s

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cil 3, Sayı 6, 2007, ss. 8 88. TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ Arş.Gör. Erman ERBAYKAL Balıkesir Üniversiesi

Detaylı

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI Arş. Gör. Furkan EMİRMAHMUTOĞLU Yrd. Doç. Dr. Nezir KÖSE Arş. Gör. Yeliz YALÇIN

Detaylı

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, InroducoryEconomericsA Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ İsmail KINACI 1, Aşır GENÇ 1, Galip OTURANÇ, Aydın KURNAZ, Şefik BİLİR 3 1 Selçuk Üniversiesi, Fen-Edebiya Fakülesi İsaisik

Detaylı

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 02, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Şeyma Çalışkan Çavdar Yildiz Technical University ISSN : 1308-7444 scavdar@yildiz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey

Şeyma Çalışkan Çavdar Yildiz Technical University ISSN : 1308-7444 scavdar@yildiz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Aricle Number: 3C0085 SOCIAL SCIENCES Received: May 2011 Acceped: Ocober 2011 Şeyma Çalışkan Çavdar Series : 3C Yildiz

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRİK TÜKETİMİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ELEKTRİK TÜKETİMİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2011, C.16, S.1 s.349-362. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2011, Vol.16,

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI TCMB Faiz Kararlarının Piyasa Faizleri Ve Hisse Senedi Piyasaları Üzerine Ekisi Mura Duran Refe Gürkaynak Pınar Özlü Deren

Detaylı

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSALLIĞIN ANLAMI Çoklu doğrusal bağlanı; Bağımsız değişkenler arasında doğrusal (yada doğrusala yakın) ilişki olmasıdır... r xx i j paramereler belirlenemez hale gelir.

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 97 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Ebru Yüksel* - Güldal Güleryüz** 32 Öze Bu makale, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na (İMKB) ai

Detaylı

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ Cenral Bank Review Vol. 10 (July 2010), pp.23-32 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2010 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ

Detaylı

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (6) 2003 / 2 : 49-62 Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Hüdaverdi Bircan * Yalçın Karagöz ** Öze: Bu çalışmada geleceği

Detaylı

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu Hayvansal Üreim 53(): 3-39, 01 Araşırma Türkiye de Kırmızı E Üreiminin Box-Jenkins Yönemiyle Modellenmesi ve Üreim Projeksiyonu Şenol Çelik Ankara Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Zooekni Anabilim Dalı

Detaylı

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Ekileri: Türkiye Örneği Öze Ahme Mura ALPER Bu çalışma Türkiye deki reel döviz kuru dalgalanmalarının kaynaklarını açıklamayı amaçlamakadır.

Detaylı

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler Dolar Kurundaki Günlük Harekeler Üzerine Bazı Gözlemler Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Çalışma Grubu Toplanısı 28 Nisan 2008, İsanbul Doç. Dr. Cevde Akçay Koç Finansal Hizmeler Baş ekonomis cevde.akcay@yapikredi.com.r

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*)

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*) NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüney AKAR (*) Öze: Bu çalışmada ne yabancı işlem hacmiyle hisse senedi geirileri arasında uzun dönemli bir ilişkinin

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik:

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Hisse Senedi Fiyalarıyla abancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Toda-amamoo aklaşımı Dr. Cüney AKAR Balıkesir Üniversiesi, Bandırma İİBF. Öze Bu çalışmada İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında (İMKB) IMKB100

Detaylı

TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA

TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA Mura ASLAN Eskişehir Osmangazi Üniversiesi H. Kürşad ASLAN Ken Sae Üniversiesi Öze İskandinav ücre modelinden hareke

Detaylı

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Çukurova Üniversiesi İİBF Dergisi Cil:17 Sayı:1 Haziran 2013 ss.17-35 Rasyonel Bekleniler Hipoezinin Tesi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Tes of he Raional Expecaions Hypohesis: Inflaion, Ineres Rae and Exchange

Detaylı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara e-posta: selma@kayalak.com. Geliş Tarihi/Received:30.05.2012

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara e-posta: selma@kayalak.com. Geliş Tarihi/Received:30.05.2012 Türkiye de Fındık Üreim Alanlarının Armasında Deseklemelerin Ekisi Selma KAYALAK 1 Ahme ÖZÇELİK 2 1 Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Çanakkale 2 Ankara Üniversiesi

Detaylı

Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama

Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cil:16 Sayı:2 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracaa Ekisi: Türkiye İçin Bir Uygulama Prof. Dr. Recep TARI Kocaeli Üniversiesi, İ.İ.B.F.,

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Türkiye Ekonomisinde Enerji Tükeimi ve Ekonomik Büyüme Mehme MUCUK * Doğan UYSAL ** Öze Genel olarak enerji, ekonomik ve endüsriyel kalkınma için önemli bir girdi kabul edilmekedir. Ancak enerjinin bazı

Detaylı

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Sosyal Bilimler Dergisi 2010, (4), 25-32 İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Özlem YORULMAZ - Oya EKİCİ İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi Ekonomeri Bölümü

Detaylı

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ *

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ * İşsizlik ve İnihar İlişkisi: 1975 2005 Var Analizi 161 İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferha TOPBAŞ * ÖZET İşsizlik, birey üzerinde olumsuz birçok soruna neden olan karmaşık bir olgudur.

Detaylı

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa Gazi Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cil 3, No/Sayı 6, 216 Mevsimsel Koinegrasyon Analizi Güney Afrika Örneği Jeanine NDIHOKUBWAYO Yılmaz AKDİ Öze Bu çalışmada 1991-2134 dönemi Güney Afrika ekonomik

Detaylı

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Leven ERDOĞAN ÖZET. Bu çalışmada verimliliğin devrevi harekei, ekonomik faaliyelerle ilişkisi ve verimliliği nelerin belirlediği açıklanmaya

Detaylı

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey 1 Öze: Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin sürükleyici unsuru ve en emel gereksinimlerinden biri enerjidir. Đş yapma kapasiesi olarak anımlanan enerjiye gelişmiş ülkelerle birlike, gelişmek iseyen

Detaylı

The Roles of Financial Factors on the Real Money Demand: Turkey Case

The Roles of Financial Factors on the Real Money Demand: Turkey Case FİNANSAL FAKTÖRLERİN REEL PARA TALEBİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ The Roles of Financial Facors on he Real Money Demand: Turkey Case Musafa SEVÜKTEKİN * Mehme NARGELEÇEKENLER * BAÜ 8() 45 ÖZ Araşırmanın

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 1, 2010 141 BİR MALİYE POLİTİKASI ARACI OLARAK BORÇLANMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990 2009) Hali ÇİÇEK *, Süleyman GÖZEGİR ** ve

Detaylı

TÜRKİYE DE CARİ İŞLEMLER DENGESİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ. Özet. Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Cari Denge.

TÜRKİYE DE CARİ İŞLEMLER DENGESİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ. Özet. Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Cari Denge. TÜRKİYE DE CARİ İŞLEMLER DENGESİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ Öze Yakup Koray Duman 1 Türkiye ekonomisinin 1980 den sonra en önemli ekonomik sorunu haline gelen cari işlemler açığı, yıllar geçikçe

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

EKONOMİK PERFORMANS VE BÜROKRASİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

EKONOMİK PERFORMANS VE BÜROKRASİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ EKONOMİK PERFORMANS VE BÜROKRASİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ünal ARSLAN Musafa Kemal Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi, İkisa Bölümü. E-posa: uarslan@yahoo.com Yıldız SAĞLAM Musafa Kemal Üniversiesi

Detaylı

Crude Oil Import and Economic Growth: Turkey

Crude Oil Import and Economic Growth: Turkey MPRA Munich Personal RePEc Archive Crude Oil Impor and Economic Growh: Turkey Erginbay Ugurlu and Aydın Ünsal Isanbul Aydın Universiy, Gazi Universiy 28 May 2009 Online a hps://mpra.ub.uni-muenchen.de/69923/

Detaylı

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun Paramerik ve Paramerik Olmayan Eşbüünleşme Tesleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

Türkiye de Faiz Kanalı İle Parasal Aktarım Mekanizması

Türkiye de Faiz Kanalı İle Parasal Aktarım Mekanizması Türkiye de Faiz Kanalı İle Parasal Akarım Mekanizması Seyfein ERDOĞAN Doç Dr., Kocaeli Üniversiesi, İİBF İkisa Bölümü serdogan@kou.edu.r Durmuş Çağrı YILDIRIM Arş. Gör., Kocaeli Üniversiesi, SBE cagri.yildirim@kocaeli.edu.r

Detaylı

Türkiye de Petrol Tüketimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eş-Bütünleşme Yöntemi İle Analiz Edilmesi

Türkiye de Petrol Tüketimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eş-Bütünleşme Yöntemi İle Analiz Edilmesi Volume 5 Number 2 2014 pp. 47-60 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkiye de Perol Tükeimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eş-Büünleşme Yönemi İle Analiz Edilmesi Reşa Ceylana

Detaylı

YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TC. Pamukkale Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Yüksek Lisans Tezi Ekonomeri Anabilim Dalı Abdullah Emre ÇAĞLAR

Detaylı

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Đlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Đlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği Volume 2. Number 1. 2011 pp. 121-142 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Đlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği Burcu Ozcan a Ayse Ari b Öze: Finansal

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ 45 ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ Zehra ABDİOĞLU * ÖZET Bu çalışma Türkiye için 2005-2012 dönemi iibariyle ara malı, dayanıklı ükeim malı, dayanıksız ükeim malı, enerji ve sermaye malı

Detaylı

Türkiye deki Cari Açık Sürdürülebilir mi? Ekonometrik Bir Analiz

Türkiye deki Cari Açık Sürdürülebilir mi? Ekonometrik Bir Analiz Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (17) 2009 / 1 : 164-174 Türkiye deki Cari Açık Sürdürülebilir mi? Ekonomerik Bir Analiz Osman Peker * Öze: Bu çalışmada, Türkiye de cari işlemler açığının

Detaylı

Satın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi

Satın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi 259-284 Saın Alma Gücü Pariesinin Azerbaycan, Kazakisan ve Kırgızisan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbüünleşme Analizi Turhan Korkmaz Emrah İsmail Çevik ** Nüke Kırcı Çevik *** Öz Bu çalışmada Azerbaycan,

Detaylı

REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ:

REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ: Ekonomeri ve İsaisik Sayı: 005 9 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ: Prof.Dr. Rahmi YAMAK; Abdurrahman KORKMAZ * Absrac

Detaylı

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI?

FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? Ehem ESEN, Zekeriya YILDIRIM, S. Faih KOSTAKOĞLU FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? Ehem ESEN Yrd.Doç.Dr. Anadolu Üniversiesi,

Detaylı

DÖVİZ KURU VE HİSSE SENETLERİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

DÖVİZ KURU VE HİSSE SENETLERİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ Gazi Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi 8 / 2 (2006). 1-14 DÖVİZ KURU VE HİSSE SEETLERİ FİYATLARI ARASIDAKİ EDESELLİK İLİŞKİSİ Özlem AYVAZ * Öze : Bu çalışmada Türkiye de hisse seneleri

Detaylı

Türkiye de İktisadi Çıkarsama Üzerine Bir Açımlama: Sürprizler Gerçekten Kaçınılmaz mı?

Türkiye de İktisadi Çıkarsama Üzerine Bir Açımlama: Sürprizler Gerçekten Kaçınılmaz mı? Türkiye de İkisadi Çıkarsama Üzerine Bir Açımlama: Sürrizler Gerçeken Kaçınılmaz mı? Hazırlayan ve Sunan: Eren Ocakverdi* eren.ocakverdi@yaikredi.com.r Boğaziçi Üniversiesi Finans Mühendisliği 26 Ekim

Detaylı

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.urkjans.com Türkiye nin Kabuklu Fındık Üreiminde Üreim-Fiya İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi Şenol ÇELİK*

Detaylı

YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU?

YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU? YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU? Doç. Dr. Harun TERZİ Karadeniz Teknik Üniversiesi İİBF İkisa Bölümü Öğreim Üyesi 618 Trabzon Tel : (462) 3773311 Fax : (462) 3257281 e-mail : herzi@ku.edu.r

Detaylı

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Mura ÇETİN Doç. Dr., Bozok Üniversiesi, İİBF İkisa Bölümü mura.cein@bozok.edu.r Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Detaylı

Cari İşlemler Açığı ve Sürdürülebilirlik: Türkiye Örneği

Cari İşlemler Açığı ve Sürdürülebilirlik: Türkiye Örneği Aaürk Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi 05 9 (): 35-36 Cari İşlemler Açığı ve Sürdürülebilirlik: Türkiye Örneği Munise ILIKKAN ÖZGÜR (*) Öze: Makroekonomik isikrarının sağlanmasında cari işlemler

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) ISSN: Araşırma Makalesi www.ziraa.selcuk.edu.r/ojs Selçuk Üniversiesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) 63-69 ISSN:1309-0550 Türkiye nin Tarım Ürünleri İhraca Fonksiyonu ve Döviz Kuru Belirsizliğinin

Detaylı

MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİYE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİYLE BİR UYGULAMA

MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİYE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİYLE BİR UYGULAMA Aaürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 5, Sayı:, 3 MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİLE BİR UGULAMA Özlem AVAZ KIZILGÖL (*) Öze: Bu çalışmada, GSİH, ihraca,

Detaylı

YAPISAL KIRILMALAR VE KARBON EMİSYONU: KITA AVRUPA ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA. Ali ACARAVCI

YAPISAL KIRILMALAR VE KARBON EMİSYONU: KITA AVRUPA ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA. Ali ACARAVCI Dergisi YAPISAL KIRILMALAR VE KARBON EMİSYONU: KITA AVRUPA ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA Ali ACARAVCI Musafa Kemal Üniversiesi, İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi acaravci@homail.com ÖZET Bu çalışma,

Detaylı

Para Talebinin Belirleyenleri ve İstikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği

Para Talebinin Belirleyenleri ve İstikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:3 Cil: Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Para Talebinin Belirleyenleri ve İsikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği Yrd. Doç. Dr. Burcu ÖZCAN Fıra Üniversiesi, İ.İ.B.F.,

Detaylı

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ The Journal of Academic Social Science Sudies Inernaional Journal of Social Science Doi number:hp://dx.doi.org/10.9761/jasss2963 Number: 37, p. 399-408, Auumn I 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi Yayınlanma

Detaylı

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1 RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 950-995 Rahmi YAMAK * Yakup KÜÇÜKKALE ** ÖZET Bu çalımada, Rasyonel Bekleniler Doal Oran Hipoezinin, Çıkı (ya da isizliin) alep (ya

Detaylı

Türkiye de Büyükbaş Hayvan Sayıları ve Nüfus Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Şenol Çelik

Türkiye de Büyükbaş Hayvan Sayıları ve Nüfus Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Şenol Çelik Adıyaman Üniversiesi Fen Bilimleri Dergisi 5 (1) (2015) 80-93 Türkiye de Büyükbaş Hayvan Sayıları ve Nüfus Arasındaki Nedensellik İlişkisi Şenol Çelik Bingöl Üniversiesi Ziraa Fakülesi Zooekni Bölümü,

Detaylı

YAPISAL KIRILMA DURUMUNDA SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

YAPISAL KIRILMA DURUMUNDA SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Elecronic Journal of Vocaional Colleges December/Aralık 2012 YAPISAL KIRILMA DURUMUNDA SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Muhammed TIRAŞOĞLU 1 Burcu YILDIRIM 2

Detaylı

Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sektörü İçin Ekonometrik Bir Analiz

Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sektörü İçin Ekonometrik Bir Analiz Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sekörü İçin Ekonomerik Bir Analiz Kuruluş BOZKURT Yrd. Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversiesi Söke İşleme Fakülesi, Bankacılık ve Finans Bölümü kuriboz_48@homail.com

Detaylı

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıılmış Gecikme ve Ooregresiv Modeller 1 Zaman serisi modellerinde, bağımlı değişken Y nin zamanındaki değerleri, bağımsız X değişkenlerinin zamanındaki cari

Detaylı

Reel Döviz Kuru Endeksinin Otoregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi: İki Eşikli Tarch Yöntemi İle Modellenmesi

Reel Döviz Kuru Endeksinin Otoregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi: İki Eşikli Tarch Yöntemi İle Modellenmesi Reel Döviz Kuru Endeksinin Ooregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi: İki Eşikli Tarch Yönemi İle Modellenmesi Reel Döviz Kuru Endeksinin Ooregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi:

Detaylı

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:38, Sayı/No:1, 009, 4-37 ISSN: 1303-173 - www.ifdergisi.org 009 Reel Kesim Güven Endeksi

Detaylı

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01)

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01) June 7-9, 2009, Eskişehir, Turkey. Tükeici Güveni ve Hisse Senedi Fiyaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004:0-2009:0) Yusuf Volkan Topuz * İkisadi İdari Bilimler Fakülesi, İşleme Bölümü,

Detaylı

FİRMALARIN BANKA KREDİSİ KULLANIMINDA GÜVEN FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ * THE EFFECT OF CONFIDENCE FACTOR ON USED OF BANK CREDIT BY FIRMS

FİRMALARIN BANKA KREDİSİ KULLANIMINDA GÜVEN FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ * THE EFFECT OF CONFIDENCE FACTOR ON USED OF BANK CREDIT BY FIRMS ANADOLU ÜNİVERS İTES İ S OS YAL BİLİMLER DERGİS İ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cil/Vol. : - S ayı/no: 2 : 33 42 (20) FİRMALARIN BANKA KREDİSİ KULLANIMINDA GÜVEN FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ * Yrd.

Detaylı

FİNANSAL PİYASA VOLATİLİTESİ VE EKONOMİ

FİNANSAL PİYASA VOLATİLİTESİ VE EKONOMİ FİNANSAL PİYASA VOLATİLİTESİ VE EKONOMİ Yrd. Doç. Dr. Hülya Kanalıcı Akay Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Mehme Nargeleçekenler Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi

Detaylı

Long memory and structural breaks on volatility: evidence from Borsa Istanbul

Long memory and structural breaks on volatility: evidence from Borsa Istanbul MPRA Munich Personal RePEc Archive Long memory and srucural breaks on volailiy: evidence from Borsa Isanbul Emrah Ismail Cevik and Gülekin Topaloğlu Namık Kemal Universiy, Bülen Ecevi Universiy 014 Online

Detaylı

İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE

İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE Doğuş Üniversiesi Dergisi, 12 (2) 2011, 256-264 İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE H. Aydın OKUYAN (1),

Detaylı

Türkiye de Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkilerin Ekonometrik İncelemesi. Erkan Özata *

Türkiye de Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkilerin Ekonometrik İncelemesi. Erkan Özata * İlişkilerin Ekonomerik İncelemesi * Öze: Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin sürükleyici unsuru ve en emel gereksinimlerinden biri enerjidir. İş yapma kapasiesi olarak anımlanan enerjiye gelişmiş

Detaylı

Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliğinin Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Yöntemi ile Sınanması

Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliğinin Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Yöntemi ile Sınanması Çukurova Üniversiesi İİBF Dergisi Cil:19. Sayı:2. Aralık 2015 ss.135-149 Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliğinin Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbüünleşme Yönemi ile Tesing he Susainabiliy of Curren Accoun

Detaylı

Türkiye de Bütçe Açığı, Para Arzı ve Enflasyon İlişkisi

Türkiye de Bütçe Açığı, Para Arzı ve Enflasyon İlişkisi Türkiye de Büçe Açığı, Para Arzı ve Enflasyon İlişkisi Asuman OKTAYER * Öze Geleneksel yaklaşıma göre enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgudur. Bununla birlike yapılan araşırmaların çok bir

Detaylı

DÖVİZ KURU BELİRSİZLİĞİNİN İHRACAT ÜZERİNE ETKİSİ: OSMANİYE İLİ ÖRNEĞİ

DÖVİZ KURU BELİRSİZLİĞİNİN İHRACAT ÜZERİNE ETKİSİ: OSMANİYE İLİ ÖRNEĞİ The Journal of Academic Social Science Sudies Inernaional Journal of Social Science Doi number:hp://dx.doi.org/10.9761/jasss4835 Number: 52, p. 105-118, Winer I 2016 Yayın Süreci / Publicaion Process Yayın

Detaylı

DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ İHRACATA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1995 2008)

DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ İHRACATA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1995 2008) Gazi Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi 10 / 2 (2008). 25-45 DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ İHRACATA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1995 2008) Nezir KÖSE Ahme AY Nurgün TOPALLI Öz: Bu çalışmada reel

Detaylı

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2014, Cilt: 7, Sayı: 2, s

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2014, Cilt: 7, Sayı: 2, s Niğde Üniversiesi İİBF Dergisi, 2014, Cil: 7, Sayı: 2, s.61-74 61 TÜRKİYE DE CARİ AÇIĞIN ASİMETRİK DAVRANIŞININ ANALİZİ 1 ÖZET Uğur ADIGÜZEL 2 Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisinde cari açığın 01:2002,

Detaylı

Kırılgan Beşlide Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) Hipotezinin Test Edilmesi The Test of Purchasing Power Parity Hypothesis for Fragile Five

Kırılgan Beşlide Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) Hipotezinin Test Edilmesi The Test of Purchasing Power Parity Hypothesis for Fragile Five Journal of Yasar Universiy, 205 0(37) 638-6477 Kırılgan Beşlide Saın Alma Gücü Pariesi (SAGP) ipoezinin Tes Edilmesi The Tes of Purchasing Power Pariy ypohesis for Fragile Five İsmail ÇEVİŞ, Pamukkale

Detaylı

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences BORSA YATIRIM FONLARININ ENDEKS PİYASALARDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE

Detaylı

TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU KANALININ İŞLEYİŞİ: VAR MODELİ İLE BİR ANALİZ. Seyfettin ERDOĞAN * Durmuş Çağrı YILDIRIM **

TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU KANALININ İŞLEYİŞİ: VAR MODELİ İLE BİR ANALİZ. Seyfettin ERDOĞAN * Durmuş Çağrı YILDIRIM ** 95 İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakülesi Dergisi No:39 (Ekim 2008) TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU KANALININ İŞLEYİŞİ: VAR MODELİ İLE BİR ANALİZ Seyfein ERDOĞAN * Durmuş Çağrı YILDIRIM ** Öze Para poliikası kararlarındaki

Detaylı

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1139-1153 Yaz Saai Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Geirisine Ekisinin Tes Edilmesi Tesing he Effec of he Dayligh Saving Time

Detaylı

REEL DÖVİZ KURU VE ÇIKTI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990-2006)

REEL DÖVİZ KURU VE ÇIKTI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990-2006) REEL DÖVİZ KURU VE ÇIKTI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990-2006) Ahme AY * Şerife ŞAYLAN ** İsmail KOÇAK *** Öze Bu çalışma, reel döviz kuru ile çıkı düzeyi arasındaki nedensellik ilişkisini

Detaylı

Faiz Oranı Kanalının 2001 2008 Döneminde Türkiye de Etkinliğinin Değerlendirilmesi* The Evaluation of Interest Rate Channel in Turkey 2001 2008

Faiz Oranı Kanalının 2001 2008 Döneminde Türkiye de Etkinliğinin Değerlendirilmesi* The Evaluation of Interest Rate Channel in Turkey 2001 2008 Anadolu Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu Universiy Journal of Social Sciences Faiz Oranı Kanalının 200 2008 Döneminde Türkiye de Ekinliğinin Değerlendirilmesi* The Evaluaion of Ineres Rae Channel

Detaylı

NONLINEAR DYNAMICS IN FINANCIAL TIME SERIES AND UNIT ROOT TESTS: CASE OF BORSA ISTANBUL SECTORAL PRICE EARNING RATIOS

NONLINEAR DYNAMICS IN FINANCIAL TIME SERIES AND UNIT ROOT TESTS: CASE OF BORSA ISTANBUL SECTORAL PRICE EARNING RATIOS Journal of Economics, Finance and Accouning (JEFA), ISSN: 48 6697 Year: 05 Volume: Issue: 4 NONLINEAR DYNAMICS IN FINANCIAL TIME SERIES AND UNIT ROOT TESTS: CASE OF BORSA ISTANBUL SECTORAL PRICE EARNING

Detaylı

EĞİTİM, SAĞLIK VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TÜRKİYE İÇİN BİR ANALİZ

EĞİTİM, SAĞLIK VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TÜRKİYE İÇİN BİR ANALİZ The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Managemen / Volume: V SPRING EĞİTİM, SAĞLIK VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TÜRKİYE İÇİN BİR ANALİZ Hilal BOZKURT Öze: Çok sayıda ampirik araşırma

Detaylı

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU?

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? Yrd. Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Yrd. Doç. Dr. Feride Özürk

Detaylı

White ın Heteroskedisite Tutarlı Kovaryans Matrisi Tahmini Yoluyla Heteroskedasite Altında Model Tahmini

White ın Heteroskedisite Tutarlı Kovaryans Matrisi Tahmini Yoluyla Heteroskedasite Altında Model Tahmini Ekonomeri ve İsaisik Sayı:4 006-1-8 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ Whie ın Heeroskedisie Tuarlı Kovaryans Marisi Tahmini Yoluyla Heeroskedasie Alında Model Tahmini

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH- YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ ÖZET Yard.Doç. Dr. Tülin ATAKAN İsanbul Üniversiesi, İşleme Fakülesi, Finans Anabilim Dalı Bu çalışmada,

Detaylı

SORU SETİ 02 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI

SORU SETİ 02 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI Ekonomeri 8 Ocak, 0 Gazi Üniversiesi İkisa Bölümü SORU SETİ 0 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI PROBLEM Aşağıda verilen avuk ei alebi fonksiyonunu düşününüz (960-98): lny = β + β ln X + β ln X + β ln X +

Detaylı

Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Olan Etkisinin Türkiye Bağlamında Test Edilmesi

Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Olan Etkisinin Türkiye Bağlamında Test Edilmesi Yabancı Sermaye Yaırımlarının Ekonomik Büyümeye Olan Ekisinin Türkiye Bağlamında Tes Edilmesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf DEMİR Süleyman Demirel Üniversiesi, İİBF. Öze Bu çalışma; uluslararası sermaye harekelerinin

Detaylı

Araşırma Makaleleri REEL DÖVİZ KURU BELİRSİZLİĞİ İ TİCARET PERFORMA SI A ETKİSİ: TÜRKİYE UYGULAMASI Erşan SEVER ÖZET Bu çalışmada reel döviz kuru belirsizliğinin Türkiye nin icare performansına ekisi araşırılmışır.

Detaylı

İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi

İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:41, Sayı/No:, 1, 14-6 ISSN: 133-173 www.ifdergisi.org 1 İMKB 1 endeksindeki kaldıraç

Detaylı

Türkiye de Elektrik Tüketimi Büyüme İlişkisi: Dinamik Analiz

Türkiye de Elektrik Tüketimi Büyüme İlişkisi: Dinamik Analiz Enerji, Piyasa ve Düzenleme (Cil:2, 2011, Sayfa 49-73) Türkiye de Elekrik Tükeimi Büyüme İlişkisi: Dinamik Analiz H. Mura Eruğrul * Öze Çalışmada Türkiye de elekrik ükeimi büyüme ilişkisi 1998Ç1-2011Ç3

Detaylı

TÜRK EKONOMİSİNİN ENERJİ BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ A CO-INTEGRATION ANALYSIS ON THE ENERGY DEPENDENCY OF THE TURKISH ECONOMY

TÜRK EKONOMİSİNİN ENERJİ BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ A CO-INTEGRATION ANALYSIS ON THE ENERGY DEPENDENCY OF THE TURKISH ECONOMY Journal of Yasar Universiy 22 26(7) 4392-444 TÜRK EKONOMİSİNİN ENERJİ BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ A CO-INTEGRATION ANALYSIS ON THE ENERGY DEPENDENCY OF THE TURKISH ECONOMY M. Ali Bilginoğlu

Detaylı

Türkiye de Tüketim Eğilimi ve Maliye Politikası

Türkiye de Tüketim Eğilimi ve Maliye Politikası Türkiye de Tükeim Eğilimi ve Maliye Poliikası Oya S. Erdogdu * Leven Özbek ** *Ankara Üniversiesi Siyasal Bilgiler Fakülesi İkisa Bölümü, Cebeci, Ankara ** Ankara Üniversiesi Fen Fakülesi İsaisik Bölümü,

Detaylı

DÖVZ KURU BELRSZLNN HRACATA ETKS: TÜRKYE ÖRNE

DÖVZ KURU BELRSZLNN HRACATA ETKS: TÜRKYE ÖRNE Dou Üniversiesi Dergisi, 5 () 004, 83-95 DÖVZ KURU BELRSZLNN HRACATA ETKS: TÜRKYE ÖRNE THE IMPACT OF EXCHANGE RATE UNCERTAINTY ON EXPORTS: THE CASE OF TURKEY Cem SAATCOLU sanbul Üniversiesi, kisa Fakülesi

Detaylı