Türkiye de Ya l Bak c s Moldavyal Kad nlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri. Dr. smail Tufan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Ya l Bak c s Moldavyal Kad nlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri. Dr. smail Tufan"

Transkript

1 Türkiye de Yal Bakcs Moldavyal Kadnlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri Dr. smail Tufan

2 çerik ÇERK... 2 ABSTRACT... 3 GR ARATIRMALARDA GÜNCEL DURUM VE TEOR KONUYLA LKL TEORK VE AMPRK GÜNCEL DURUM ARATIRMANIN TEORK MODEL HPOTEZLER METOT ARATIRMA DESEN ENSTRÜMAN VE ÖLÇÜM ARACI ÖRNEKLEM TASARIMI BULGULAR ÖRNEKLEMN TARF HPOTEZLERLE LGL BULGULAR Hümankapital Göç Karar Geri Dönme Karar TARTIMA LTERATÜR... 14

3 Abstract Türkiye de baz ailelerin Moldavya l kadnlar, yal baks olarak çaltrd belirlenmitir. Ekonomik durumu ortann üzerindeki ailelerin bavurduu bu yol, bakma muhtaç yallarn bir ksmna sadece yabanc kadnlarn bakt anlamna gelmiyor. Demografik deiimlere uyumlu olmayan sosyal politikalarn çaresiz kld aileler, devletin sunmad yalsna bakm olanaklarn, kendi özel olanaklaryla salamaya çalyor. Bakma muhtaç yals bulunan aileler arasnda göreli ufak, ama haksz kazanç elde etmek isteyenler açsndan yeterince büyük bir grubu oluturan, ekonomik durumu iyi aileler, muhtemelen suç ilediklerini bildikleri halde, Moldavya dan kaçak olarak gelip yal bakcs larak çalan kadnlardan yararlanyor. Göçmen Moldavyal kadnlar, yasal bir göçmenlik olmadn bildikleri halde, yasalar önünde suçlu durumuna dümeyi göze alarak Türkiye ye geliyorlar. Moldavyal kadnlar Türk ailelerin gözünde ilgin klan nedir? Hangi sebeplerden ötürü bu kadnlar Türkiye de yal bakcs larak çalyorlar? Bunun karlnda aldklar maa nedir veya geri dönü planlar var m? Bu tür sorulara eksploratif bir aratrma kapsamnda cevap verilmeye çallmtr. Bulgular, Moldavyal kadnlarn bu göçten kendileri açsndan pozitif bilanço çkardklarn ve ülkelrine geri dönme isteinin az olduunu göstermitir. Türkiye de emografik deiimler yallarn çoalmasna yol açtndan, gelecekte bakma muhtaçlk sorunu yallar arasnda daha da yaygnlaacaktr. Türkiye nin sosyal devletin olanaklar kapsamnda bu soruna çözüm bulmas gerekmektedir.

4 Giri lk bakta göç ve yallkta bakma muhtaçlk sorunu arasnda bir iliki görmek güçlük yaratablir. imdiye kadar böyle bir ilikiye en azndan Türkiye de hiç rastlanmamtr. Kald ki yal bakmnda mesleki eitim gerektiren ülkelerde göçmenlerin bu alanda çaltklarna ender hallerde rastlanmaktadr. Örnein Almanya da yarm yüzyl geçtii halde hala yal bakmnda çalan Türk göçmenlerin says yok denilecek kadar azdr. Bunun mesleki eitim faktörünün yan sra kültürel ve iletiimsel nedenleri vardr. Nitekim dil faktörünün iletiimde yeterli gelmediini alglayan meslek gruplarndan biri polis tekilatdr. Göçmenlerle daha kolay iletiim kurabilmek için birçok ülkenin polis tekilat göçmenlik sürecinden geçmi kiileri bünyesine dahil ederek, bu sorunu çözmeye çalmtr. Buna karn Türkiye de tesadüfen tespit ettiimiz durum, bütün bu kriterleri amaktadr. Modavya dan gelerek Türkiye de ailelerin yannda yal bakcs olarak çalan kadnlarn bulunduu belirlenmitir. Çou Türkçe bilmeyen, Türk örf ve adetlerini tanmadklarndan hareket edebileceimiz bir grup Moldavyal kadn, Türk aileler tarafndan yallara bakmak üzere paral bakc olarak çaltrlmaktadr. Ailelerin bu yola bavuruyor olmalar, Türkiye de bakm sektörünün geri kalml ve profesyonel bakm alannda çalan az saydaki bakclarn, ev bakmlarna yönelemedikleri veya ekonomik durumu iyi olan ailelerde kadnlarn klasik görevi kabul edilen yal bakmndan kurtulmann yollarn aradklar gibi kesin olmayan tahminlerle açklanabilir. Bu aratrmann cevaplamaya çalt soru dilini, örf ve adetlerini bilmedikleri bir ülkede yallara bakmak üzere göç kervanna katlan Moldavyal kadnlarn, bunu niçin yaptklardr. 1. Aratrmalarda Güncel Durum ve Teori 1.1 Konuyla likili Teorik ve Ampirik Güncel Durum Toplumlarn nüfus yapsndaki radikal deiimler demografik devrim (Kytir, 2003) 1 olarak nitelendirilmektedir. Yallarn saysal ve oransal artlar, onlarn geleceiyle ilikili karanlk tablo çizenlerin ortaya çkmasna yol açmtr. Bunlar arasnda korku ve kayglar körükleyen popülist görülerin says hiç de az deildir (Bkz. Pötzl, 2006) 2. Türkiye de yallk sorunlarnn toplumu ikiye bölen gelimeler yaanmaktadr. Yallar, nüfusta göreli ufak bir paya sahip olduklar halde sosyoekonomik ve sosyokültürel açlardan çok büyük dezavantajlarla kar karyadrlar. Türkiye deki demografik deiimler yallarn hzl ekilde çoaldn göstermekle kalmayp, ayn zamanda yallk marjinalleme ile e anlama gelmeye balamtr. Buna yol açan en önemli sebeplerden biri bakma muhtaçlktr. Türkiye de bakma muhtaçlk istatistikleri bulunmadndan bakma muhtaç yallarn kesin 1 Kytir, J. Die demographische Revolution und die Langlebigkeit, Hoffnung Alter: Forschung, Theorie, Praxis, Ed: L. Rosenmayr & F. Böhmer. WUW Universtitaetsverlag: Wien, (2003). Pp: Pötzl, N. Demographie: Schluss mit dem Methusalem-Spuk und den Katastrophenszenarien, SPIEGEL special, 8, 6 22, (2006).

5 says belli deildir. Fakat bakma muhtaçlk probleminin yal nüfusta yaygn olduuna iaret eden bulgulara rastlanmtr (Tufan, 2007) 3. Yallarn bakmn öncelikle ailenin kadnlar üstlenmektedir. Aile, bakma muhtaç yallar destekleyen en önemli sosyal kurumlarn banda gelmektedir. Nitekim Holz a (2000) 4 göre Almanya da yallarn yaklak dörtte üçü evde aile fertleri tarafndan baklmaktadr (Bkz. Schneekloth & Potthoff, 1993) 5. Bakm sigortas bulunmayan ve yal bakm hizmetleri açsndan bir çöü andran Türkiye de yallarn neredeyse tamam aileleri tarafndan baklmaktadr. Alzheimer hastas yallara bakan 3500 aile arasnda yaplan bir aratrmada, bakm görevini üstlenlenen aile fertlerinin %99 dan fazlasn kadnlarn meydana getirdii tespit edilmitir. Böylece yallkta bakma muhtaçlk aile ve özellikle kadnlar açsndan büyük bir yük anlamna gelmektedir (Tufan, 2008) 6. Çalan ve yalsna bakmak zorunda olan bireyler bir taraftan zaman basks altndadr, dier taraftan iyerindeki verimlilikleri bundan olumsuz etkilenmektedir. veren ve i arkadalar, bu kiilere anlaysz davranmaktadr. Kariyer ve mesleki geliim olanaklar azalmaktadr. Hatta birçou meslek yaamna son vermek zorunda kalmaktadr (Holz, 2000, 360ff.). Türkiye de yalsna bakan kadnlar açsndan realitenin daha farkl olduu varsaymndan hareket etmek gerekir. Türk kadnnn toplumsal pozisyonunun bunda büyük bir rol oynad söylenebilir. 68 milyondan fazla kiiyi kapsayan veriler (DE, 2002) 7 üzerinde yaptm analizler, ailede bakma muhtaçlk problemi ortaya çktnda, kadnn bu görevden kaçmasnn mümkün olamayacana iaret etmitir. Ya arasndaki 18,4 milyon kadnn %86,4 ü çalmamaktadr. Ev kadn statüsünde ekonomik açdan baml olan bu kadnlar evin her türlü iinden sorumlu tutulmakadr. Muhtemelen bakma muhtaç yallarn bakm ev ii olarak görülmektedir. Erkek, evin geçimini salayan kii olarak evdeki ilerle uraamayaca için bakm görevi otomatikman kadna devredilmektedir. Öyle görünüyor ki Türkiye deki kadnlarndan bir ksm yalsnn bakmn yükünden kurtulma ansn yakjalamtr. Moldavyal kadnlara devrettikleri bu görevin gerontolojik literatürde bir benzerine rastlanmamaktadr. Muhtemelen Gerontolojide ilk defa ele alnan bir konudur. Yallkta bakma muhtaçlk ve göçmenlik arasnda saptanan bu ilikinin daha önce bilimsel bir aratrma kapsamnda ele alnmam olmas nedeniyle en azndan Türkiye için bu aratrma eksploratif nitelik tamaktadr. 1.2 Aratrmann Teorik Modeli Türk aileler ve onlarn yalsna bakan Moldavyal kadnlar arasndaki i ilikisi farkl sübjektif beklentilerle balantldr. Her sosyal eylemin ardnda bir takm sübjektif anlamlar 3 Tufan,. Birinci Trkiye Yallk Raporu, GeroYay: Antalya, (2007). 4 Holz, P. Pflegende Angehörige, Angewandte Gerontologie in Schlüsselbegriffen, Ed: H.-W. Wahl & C. Tesch- Römer. Kohlhammer: Stuttgart, (2000). Pp: Schneekloth, U. & Potthoff, P. Hilfe- und Pflegebedürftigkeit in privaten Haushalten. Kohlhammer: Stuttgart, (1993). 6 Tufan,. Alzheimer Hastas Yallarn Bakclar: Ekonomik, Sosyal, Psiik ve Bedensel Problemleri ve Bir Bakm Modeli Önerisi. Basm hazrlklar devam eden çalma, (2008). 7 T.C. Babakanlk Devlet statistik Enstitüsü, Ankara, (2002).

6 yatmaktadr. Bunlar, eylemle objektif hale gelmektedir. Rasyonel kararlar dorutusunda ortaya çkan göç bir sosyal eylemdir. Objektif koullarla balantl olan göçe neden olan sübjektif sebepler ve göçün hedefleri nelerdir? Göçmenler hangi koullarda geri dönü karar alnmaktadrlar? Aileler ve bakc kadnlar farkl beklentilerin yaratt bir kesiim alan içersinde iverenpersonel ilikisine girmilerdir. Yalsnn bakm Türk aileleri, buna karn Moldavyal kadnlar kendi ülkelerindeki sosyoekonomik sorunlar, böyle bir i ilikisine girmeye zorlayan sebepler olarak kabul edilebilir. Bu açdan bakldnda igücü göçünün tipik örneklerinden biriyle kar karya olduumuz kabul edilebilir. Aratrma modelinde geri dönü kavram iki anlam tamaktadr. Bir taraftan Moldavyal kadnlarn kendi ülkelerine geri dönüünü kastetmektedir. Dier taraftan ailelerin yalsnn bakmn aile dndan birine devretme griiminden vazgeçmesi anlamna gelmektedir. Her iki geri dönü durumu baar faktörüyle ilikilendirilmitir. Dietzel-Papakyriakou nun (1993) 8 göçmenlerin ülkelerine geri dönü kararnda plan dahili ve plan harici olarak nitelendirdii durumlar, hem aileler hem de bakc Moldavyal kadnlar açsndan kullanlabilir. Yani bakm görevinden plan dahilinde veya plan harici sebeplerle vazgeçilmesi anlamna gelmektedir. Ancak bu perspektifte sadece yal bakcs olarak çalan Moldavyal göçmen kadnlarn geri dönü kararlar deil, ayn zamanda Türk ailelerin bakm görevine son verme ihtimali de bakmdan geri dönü olarak kavranmaktadr. 1.3 Hipotezler Konuya iki açdan yaklalmaya çallmtr. Biri ailelerin, dieri Moldavyal kadnlarn perspektifini yanstmaktadr. Ailenin perspektifinden bakldnda Moldavyal kadnlar, bu ailelerin gözünde çekici klan nitelikleri nedir? sorusu önemlidir. Göçmen olarak yaayan Moldavyal kadnlar açsndan bakldünda Türkiye ye geli nedenleri ve hangi koullarda ülkelerine geri dönecekleri sorularna cevap verilmeye çallmtr. Yallar arasnda yaygnlaan bakma muhtaçlk probleminin Türkiye de bir piyasa yarattndan hareket ederek, bu piyasada Moldavyal kadnlar, Türk ailelerin gözünde ilginç klan en az bir faktörün bulunmas gerektii varsaymndan yola çklmtr. Göçmenlik aratrmalarnda göçmenleri iverenin gözünde çekici klan balca unsurun Hümankapital olduu (Lang, 2003) 9 kabul edilmektedir. Her piyasada olduu gibi bu yeni piyasada da arztalep rol oynamaktadr. Türk aileler iveren veya tüketici, Moldavyal kadnlar çalan veya satc olarak tanmlanabilirler. Sata çkardklar Hümankapitalleri Türk aileler açsndan belli bir deer ifade etmelidir. Rational-Choice-Teorisine göre bireyler sosyal eylemlerinde rasyonel hareket etmektedir, asgari yatrm ile azami kazan salamaya çalmaktadrlar (Elster, 1986) 10. Moldavyal kadnlarn Türkiye ye geli ve yal bakcs olarak çalma sebepleri, Türk ailelerin bakma muhtaçlk sorunuyla dorudan ilikili olmad halde, her iki grubun da bu i ilikisinde karar klarken, kendileri açsndan asgari yatrmla azami kazanç elde etmeye çaltklar kabul edilmitir. 8 Dietzel-Papakyriakou, M. Altern in der Migration. Enke: Stuttgart, (1993). 9 Lang, A. Zuwanderung und Arbeitsmarkt, Sozialer Fortschritt, 52, , (2003). 10 Elster, J. Rational Choice. Basil Blackwell: Oxford, (1986).

7 Göçmenlerin genellikle bir geri dönü planyla yola çktklar kabul edilirse, ama sonradan çeitli gerekçelerle deiebileceini, devreye sokulamadn, hatta bundan vazgeçilebildiini tecrübeler göstermitir. Örnein Almanya ya 1960 l yllarda gelen birnci kuak Türkler, ksa bir süre bu ülkede çalp, Türkiye de geçinebilecekleri paray biriktirince geri dönmeyi planlamt. Bunu baarabilenlerin saysnn çok az olduu bilinmektedir. Geri dönü plannda yaplan deiiklikleri Dietzel-Papakyriakou (1993) bireysel ve strüktürel unsurlarla açklamaktadr. Çk ülkesine ve hedef ülkeye özgü maddi ve gayri maddi ürünlerinden fayadalanabilmek göç ve geri dönü kararnda rol oynamaktadr. Türk ailelerin Moldavyal kadnlar yal bakcs olarak tutma kararn belirli kriterlere dayanarak yapmaktadr. Moldavyal kadnlarn hümankapitali bu açdan önemli bir faktördür. Lang a (2003) göre eitim durumu (genel, mesleki, akademik), mesleki tecrübe, isizlik süresi ve meslek yaamndaki statüsü, göçmenlerin balca hümankapitali olarak görülmektedir. Hümankapitalini sata çkaran bu kadnlar niçin Türkiye ye geliyorlar? Göç çeitli nedenlere dayanabilir. Moldavyal kadnlarn göç kararnda temel gerekçenin ülkelerindeki ekonomik skntlar olduu kabul edilmitir. Dietzel-Papakyriakou (1993) göçe yol açan ekonomik faktörlerin yan sra yasal göstergelerin de rol oynadna dikkat çekmektedir. Fakat Türkiye yurtdndan yabanc igücü talep eden bir ülke olmad için göçü tevik eden yasal göstergeler bulunmad gibi Moldavyal kadnlar Türkiye de kaçak içi konumuna dümektedir. Bununla birlikte onlar çaltran Türk aileler de yasalar önünde suçludur. Moldavyal kadnlarn (varsa eer) geri dönü plannda, yine ekonomik sebepler önemli rol oynayacaktr. Belirtildii gibi bunlar plan dahili ve plan harici olmak üzere ikiye ayrlabilirler (Bkz. Dietzel-Papakyriakou, 1993). Bu görüler dorultusunda aratrmada üç hipoteze yant aranmtr: Hipotez 1: Türk aileler Moldavyal kadnlarnn hümankapitalini ölçü kabul etmektedir. Hipotez 2: Moldavyal kadnlarn göç karar alrken sübejektif bir deerlendirme yapmaktadr. Sübjektif deerlendirmelerine göre Türkiye de salayacaklar kazançlar kendi ülkelerinde elde edecekleri kazançlardan daha yüksek görünmektedir. Hipotez 3: Moldavya ya geri dönme kararnda bireysel ve strüktürel faktörler rol oynamaktadr. 2. Metot 2.1 Aratrma Deseni Aratrma Mays 2005 ve Mays 2006 döneminde gerçekletirilmitir. Yazl standart görüme yöntemiyle yaplmtur. Deneklere çeitli kurum ve kurulularda çalan uzmanlar aracl ile ulalmtr. Verilerin derlenmesinde bir aratrma irketi görevlendirilmitir. Böylece anketör seçimine ve anketör eitimine gerek duyulmamtr. Buna karn bir ön aratrma ve uzman görümeleri yaplmtr. Uzman görümelerinden tatmin edici sonuç elde edilmemitir. Bunun nedeni, uzmanlarn bu konuyla ilgili tecrübelere sahip olmamalardr. Buna karn Moldavyal akdnlar yal bakcs olarak çaltran dokuz aileyle yaplan ön görümelerden soru tasarmnda yararl olan fikirler

8 elde etmek mümkün olmutur. Sorular tarafmdan tasarlanmtr. Soru kadnn hazrlanmas ve verilerin derlenmesi, belirtildii gibi aratrma irketine verilmitir. Veri analizleri tarafmdan gerçekletirilmitir. 2.2 Enstrüman ve Ölçüm Arac 2.3 Örneklem Tasarm Örneklemin tasarm büyük zorluklarla balantl olmutur. Çünkü bakma muhtaç bireyler ile ilgili istatistik ve veri bankas mevcut deildir. Buna karn baz uzman gruplarnn bu özel bilgilere sahip olduklarndan hareket edilmitir. Hastane, klinik, rehabilitasyon merkezi ve özel muayanesinde çalan hekimler, ayn alanlarda çalan hemireler ve kurumlarda görev yapan sosyal hizmet uzmanlarnn bu bilgilere sahip olabileceklerinden hareket edilmitir. Ayrca huzurevi sahiplerinin de bu konuda önemli bilgiler iletebilecek bir grup olduu düünülmütür. Bu meslek gruplaryla yazl ve karlkl görümeler yaplarak, aratrmann önemi ve gerekçeleri belirtildikten sonra deneklere ulamada yaanlan sorunlarn çözümünde yardmc olmalar talep edilmitir. Prensipte yardm etmeyi kabul etmekle birlikte, ilk önce ailelerle kendilerinin görümesini doru bulmulardr. Bakma muhtaç yals bulunan aileleri tanyan uzmanlarn çou, Moldavyal bakc çaltran aileleri tanmadklarn belirtmi ve bize yardmc olamayacaklarn söylemitir. Ufak bir bölümü böyle ailelerin varlndan haberdar olduunu, ailelerle irtibata geçeceini ve kabul ederlerse, adresini bize vereceini söylemitir. Yaklak üç ay süren görümeler sonucunda yalsnn bakmn Moldavyal bir kadna devreden 397 aileye ulalabilmitir. Bunun ardndan yaklak üç ay süren yeni bir görüme süreci balamtr. Moldavyal kadnlarn olaydan haberda edildii, ama görümelerin ailelerle yazl, telefonla ve karlkl olarak yürütüldüü sürecin ardndan 300 Moldavyal bakc kadn aratrmaya denek olarak katlmay kabul etmitir. Tablo 1: Deneklerin bölgelere göre says ve oran. Bölge Say (Kii) Oran (%) Marmara 83 27,7 Ege 55 18,3 Akdeniz 41 13,7 Karadeniz 44 14,7 Orta Anadolu 38 12,7 Dou Anadolu 19 6,3 Güneydou Anadolu 20 6,7 Toplam ,0

9 3. Bulgular 3.1 Örneklemin Tarifi 300 Moldavyal kadndan oluan örneklemdeki biryelerin ya 20 ile 49 arasndadr. Dörte üçü maksimum 30 yanda veya daha küçük yatadr. En büyük grubu evliler meydana getirmektedir (%63). Fakat %21 inin einden ayr yaad ve %78 inin çocuk sahi olduu saptanmtr. ki kadndan biri ülkesinde içi olarak çalmtr (%48). Özel sektörde çalm olanlar %30 oranyla ikinci srada gelmektedir. %10 nu serbest meslek, %7 si devlet memurluu yapmtr ve %4 ünün hangi alanda çalt belirlenememitir. ekil 1: Ya gruplar, medeni durum ve ülkelerinde çaltklar alanlar. Ya Grubu Ülkelerinde Çaltklar Meslek Alan 27,3 30,7 48,2 16, ,3 7,3 4,3 10,1 7,2 4, çi Özel sektörde memur Serbest meslek Devlet memuru Dier 42,3 Medeni Durum 58,2 53,1 Ülkelerinde Çaltklar Meslek Alan (Sadece akademik ve mesleki diploma sahipleri) N=236 Akademiker Mesleki Eitim 26 20,7 27, ,8 13,6 4,1 17,3 7,4 1,2 2,5 Bekar Evli Ayr yayor Boand Dul çi Özel sektörde memur Serbest meslek Devlet memuru Dier 3.4 Hipotezlerle lgili Bulgular Hümankapital Moldavyal kadnlarn hümankapitali Türkiye standaryla karlatrlnca ortann üzerindedir. Deneklerin verdikleri bilgilerden hareket ederek hesaplanan ortalama öretim ylnn 13,4 yl olduu görülmütür. Türkiye de lise mezunu bir kii 11 yl öretim görmütür. Mesleki diploma sahiplerinin oran %40, akademik diplomas olanlar %54 oranna sahiptir. Aratrmann yapld dönemde %51 i daha önce de bakm alannda çaltn, dolaysyla bu alanda tecrübesi olduunu belirtmitir.

10 Bu hümankapitalin piyasa deeri nedir? Moldavyal kadnlar ayda 200 ile 350 Amerikan Dolar ve üzerinde maa aldklarn belirtmektedir. En büyük grubu %44 oranyla ayda Dolara çalanlar meydana getirmektedir. Aylk maa Dolar arasndakiler %25, Dolar maaa çalanlar ve 350 Dolarn üzerinde maa alanlarn oranlar %15 tir. Maa yükseldikçe maa gruplarndaki bireylerin says azalmaktadr. Aylk maa 300 Dolar ve üzerinde olan bireyler arasnda en büyük grubu bakm tecrübesi olanlar, en küçük grubu ise akademikerler meydana getirmektedir. Bakm tecrübesine sahip olduunu belirten 155 kadnn %96 s, mesleki diplomas bulunan 122 kadnn %59 u, ama akademik diploma sahibi 162 kadnn %48 i bu düzeyde aylk maaa eriebilmektedir. ekil 2: Öretim yl karlatrmas. Moldavyal Bakc Kadnlarn Ortala Öretim Yl ile Türkiye de Lise ve Üniversite Mezunlarnn Yl Karlatrmas 15 13,4 11 Moldavyal Bakc Kadn Türkiye'de Lise Mezunlar Türkiye'de Üniversite Mezunlar Göç Karar Bireyler sosyal eylemlerini maddi ve sosyal durumlarn deitirmek için yaparlar, yani temelinde bir sosyal durumdan baka bir sosyal duruma geçi istei vardr (Hillmann, 2007) 11. Göçün de bir sosyal eylem olduunu kabul edersek, göçe karar veren bireyler, ardnda sübjektif anlamlar gördükleri bu eylemini gerçekletiriken, göç öncesi sahip olduklar sosyal konumlarndan kurtulmak, daha üst düzeydeki baka bir sosyal konuma erimek istemektedirler. Dolaysyla göç kararnn ardnda bireysel nitelikli maddi ve sosyal hedefler yatmaktadr. Bu yüzden Moldavyal kadnlar açsndan göçün hedeflerine ulap ulamadklar, darndan deil, daha ziyade onlarn önceki ve imdiki (aratrma dönemindeki) durumlar arasnda yaptklar bireysel karlatrmalardan çkardklar sübjektif sonuçlarla açklanmaldr. Deneklerin %78,7 si Türkiye ye gelmeden önce isizlik yaadn belirtmektedir. Bu yüzden ülkelerindeki maddi ve sosyal konumlarnn düük düzeyde kald varsaymndan hareket 11 Hillmann, K.-H. Wörterbuch der Soziologie, 5. Aufl., Kröner: Stuttgart, (2007).

11 edilebilir. Mesleki diplomas olanlarn %38,6 s ve akademik diplomas olanlarn %54,2 si ülkesinde isizlik yaamtr. Bu bulgular, Türkiye de yallarn bakmnda çalmalarnn, bu ii isteyerek deil, aksine maddi zorunluluklardan yaptklarna iaret etmektedir. Göçün ardnda ekonomik gerekçelerin yattn gösteren iki bulgu elde edilmitir: Türkiye de bakclk iini kabul etmelerinde, kendi ülkelerindeki ekonomik durumlarnn rol oynayp oynamad sorusuna %72 si önemli rol oynad cevabn vermitir. sizlik döneminin hangi yllara rastlad sorusuna neredeyse %50 i 2000 ylndan veya daha önceden beri cevabn vermitir. Dier yars ise yllar arasnda isizlik yaadn belirtmektedir. Bu bulgular, Türkiye de yal bakc olarak çalan Moldavyal kadnlarn çounun uzun süre isiz kaldklarn göstermektedir. Çounun evli ve çocuk sahibi olduklarn da dikkate alnca, göç kararnn balca sebebinin ekonomik olduuna kesin gözüyle bakmak gerekir. imdiki (aratrma dönemindeki) ve göç öncesi durumlarn karlatrmalarn istediimiz deneklere sekiz soru yöneltildi. Cevaplarn verirken yükseldi, deimedi veya azald kategorilerinden birinde karar klmalar istendi. Sorulara verilen cevaplar, Moldavyal kadnlarn göç kararyla ilikili olumlu bir bilanço çkardklarna iaret etmektedir. 10 kadndan 6 s satn alm gücünün, yaklak 5 i beslenme ve tatil olanann yükseldiini belirtmektedir. Ekonomik durumunun genel olarak düzeldiini belirtenler %63 e yaklamaktadr. 10 kadndan 7 si ailesine para gönderbildiini söylemektedir. Türkiye deki göçmenlik süreciyle ilikili sübjektif deerlendirmeleri olumlu iken Moldavya ile ilgili deerlendirmelerinde daha ziyada olumsuzluk dikkat çekmektedir. %45 i ülkesinde i bulma ansnn, %54 ü Moldavya da i yerini koruma ansnn azaldna inanmaktadr ve %58 i karyer ansnn deimediini belirtmektedir. Böylece geri dönü plan açsndan negatif bir sonuca ulald söylenebilir. Öyle görünüyor ki Moldavya da çalma olanaklar, isizlik sorununun çözümü ve kariyer ans görmedikçe Türkiye de yal bakcs olarak çalmak, Moldavyal kadnlar açsndan daha kazançl bir durum arz etmektedir. Nitekim %53 ü Türkiye de yal bakcs olarak çalmaya baladktan sonra maddi birikim dahi yapabildiini ifade etmektedir. ekil 3: Türkiye ve Moldavya karlatrmas.

12 Moldavya-Türkiye Karlatrmas I Bugün Yükseldi Deimedi Azald Moldavya da i bulma olanam 39,7 15,7 44,7 Moldavya da iyerimi koruma olanam 31,3 14,7 54,0 Moldavya da kariyer olanam 42,0 57,7 0,3 Satn alma gücüm 58,9 17,1 24,0 Beslenme olanaklarn 48,9 29,8 21,3 Tatil yapma olanam 47,3 14,4 38,3 Genel ekonomik durumumum 62,8 15,2 22,0 Aileme para yardm yapma olanam 68,4 16,3 15,3 Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü Geri Dönme Karar Denklerden cevaplamasn istediimiz sorulardan biri de Türkiye ye gelmeden önce biriktirmeyi planladklar belli bir para miktarnn olup olmadyd. %76 s göç sürecinde hedefledikleri bir maddi birikimin bulunduunu söyledi. Bu hedefe ulatklar takdirde geri dönmeyi düünüp düünmedikleri sorusuna verdikleri cevaplar, geri dönü kararnda bu hedefin belirleyici bir faktör olduuna iaret etmektedir. Deneklerin %73 ten fazlas, planlad maddi birikime ulap ulaamad sorusuyla geri dönü karar arasnda sk balant bulunduunu ve bu hedefe ularsa %65 i geri döneceini belirtti. ekil 4: Geri dönü ve maddi birikim plan. Geri dönmek için planlad para miktar ne kadar önemli? ,5 N= ,8 15,4 6,1 5,3 0 Çok önemli Önemli Ksmen önemli Az önemli Önemsiz Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü 38

13 4. Tartma Türkiye de Moldavyal kadnlarn baz aileler tarafndan yal bakm alannda çaltrlmalar, demografik deiimlerin yaratt yallkta bakma muhtaçlk problemine Türk ailesinin verdii bir tepki veya çözüm aray olarak nitelendirilebilir. Aileler Türkiye de bulamadklar bakm hizmetlerini, yurtdndan transfer etmeye balamlardr. Bu ailelerin durumunu anlayabilmek için yallkta bakma muhtaçln Türk toplumunda sosyal sorun yerine kiisel sorun snfna dahil edildiini bilmek gerekir. Nitekim Türkiye nin sosyal güvenlik sisteminde bakm sigortas veya en azndan bakma muhtaçlk sorunuyla kar karya olan ailelere salanm herhangi bir devlet yardmnn olmay bunu ifade etmektedir. Demografik deiimlere bal olarak artaca tahnin edilen yallkta bakma muhtaçlk problemine daha önce dikkat çekildii halde politikadan imidye dek bir tepki gelmemesi, bu sorunun bir süre daha ailenin özel problemi olarak alglanacana iaret etmektedir (Tufan, 2006) 12. Moldavyal kadnlar yal bakcs statüsüyle çalrken, bunu kaçak olarak yapmaktadr. Böylece sadece Moldavyal kadnlar deil, onlar çaltran aileler de, yasalar önünde suçlu durumuna dümektedirler. Buna karn Moldavya ve Türkiye deki farkl sorunlarn yal bakm alannda bir araya getirdii insanlarn zor durumlarndan haksz kazanç elde eden bir sektörün varl da bu aratrmayla alglanabilmitir. Her ne kadar kadnlar Türkiye de yaadklar göç süreciyle ilgili olumlu sonuca eriiyor olsalar bile, hangi koullarda çaltklarn belirlemek mümkün olmamtr. Bakm hizmeti karlnda aldklar maa, Türkiye de yaamak, biriktirmek ve Modavya ya para göndermek hedefleriyle balantl olunca, yetersiz düzeyde kalmaktadr. Kadnlarn çou çaltklar ailelerin yannda kalarak kira parasndan kurtulmaktadr, ama düük maala 24-saat çalma ortamnn içinde yer almaktadr. Moldavya ile Türkiye arasnda yaptklar karlatrmalar, kendi ülkelerinde çok daha zor koullarda yaadklarna iaret etmektedir. Gelecekte daha çok bakma muhtaç yalnn yaayaca, daha çok ailenin yalsnn bakmyla ilgilenmek zorunda kalaca, ama Türkiye de bu problemin göz ard edildii dikkate alndnda, u öngörüler arlk kazanmaktadr: Gelecekte ekonomik durumu elverili aileler arasnda yalsnn bakmn paral bakclara devretme eilimi artacaktr. Türkiye de bakm personeli bulmak zor olacandan, bu aileler yurtdndan gelen yabanc kadnlara daha büyük ilgiyle yanaacaklar ve kaçak yollardan Türkiye ye sokulan bu kadnlara yalsnn bakmn yapmas için mal olarak çaltracaktr. imdiden mevcut olduu saptanan bu ilgi çoalnca, bundan haksz kazanç elde etmek isteyenlerin saysnda art olacaktr. Her ne kadar bu sadece bir öngörü ise de gerçekleme ihtimali az deildir, bu yüzden Türkiye nin daha fazla gecikmeden yallkta bakma muhtaçlk sorununa sosyal devlet kapsamnda etkin bir çözüm bulmas gerekmektedir. Bakm sigortas bu soruna çözümde en iyi alternatif olarak görünmektedir. 12 Tufan,. Yallkta Bakma Muhtaçlk ve Yeni Bir Bakm Kültürü: Sosyal Bakm Sigortas: Demografik Deiimlerin Yaratt Bir Sorun ve Tartmaya Açk Bir Konsept, GeroYay: Antalya, (2006).

14 5. Literatür Dietzel-Papakyriakou, M. Altern in der Migration. Enke: Stuttgart, (1993). Elster, J. Rational Choice. Basil Blackwell: Oxford, (1986). Hillmann, K.-H. Wörterbuch der Soziologie, 5. Aufl., Kröner: Stuttgart, (2007) Holz, P. Pflegende Angehörige, Angewandte Gerontologie in Schlüsselbegriffen, Ed: H.-W. Wahl & C. Tesch- Römer. Kohlhammer: Stuttgart, (2000). Pp: Kytir, J. Die demographische Revolution und die Langlebigkeit, Hoffnung Alter: Forschung, Theorie, Praxis, Ed: L. Rosenmayr & F. Böhmer. WUW Universtitaetsverlag: Wien, (2003). Pp: Lang, A. Zuwanderung und Arbeitsmarkt, Sozialer Fortschritt, 52, , (2003). Pötzl, N. Demographie: Schluss mit dem Methusalem-Spuk und den Katastrophenszenarien, SPIEGEL special, 8, 6 22, (2006). Schneekloth, U. & Potthoff, P. Hilfe- und Pflegebedürftigkeit in privaten Haushalten. Kohlhammer: Stuttgart, (1993). T.C. Babakanlk Devlet statistik Enstitüsü, Ankara, (2002). Tufan,. Alzheimer Hastas Yallarn Bakclar: Ekonomik, Sosyal, Psiik ve Bedensel Problemleri ve Bir Bakm Modeli Önerisi. Basm hazrlklar devam eden çalma, (2008). Tufan,. Birinci Trkiye Yallk Raporu, GeroYay: Antalya, (2007). Tufan,. Yallkta Bakma Muhtaçlk ve Yeni Bir Bakm Kültürü: Sosyal Bakm Sigortas: Demografik Deiimlerin Yaratt Bir Sorun ve Tartmaya Açk Bir Konsept, GeroYay: Antalya, (2006).

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

Herkese i$ Turkiska Arbete åt alla

Herkese i$ Turkiska Arbete åt alla Turkiska Arbete åt alla Herkese i$ Seçim günü olan 17 Eylül de (sveç in gelece+i için karar verilecek. Bunu sen ve ben seçimlere katlarak yapaca+z. Oylarmzn de+eri ayn hepimiz ayn sorumlulu+u payla$yoruz.

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr?

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr? SORU 31: 3 / 4 Bir ekonomide kii ba üretim fonksiyonu y = 2k biçiminde verilmektedir. Nüfus art hz %2, teknik ilerleme hz %2 ve amortisman oran %6 iken tasarruf oran da %30 ise bu ekonomideki kii ba sermaye

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı?

Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Prof. Dr. smail Tufan Birlemi Milletler 8-12 Nisan 2002 tarihinde spanya nn Bakenti Madrid de yal nüfusun yaam kalitesinin iyiletirilmesi, topluma katlm, geçim ve salk

Detaylı

1 Sakarya Üniversitesi E itim Fakültesi E itim Bilimleri Bölümü.

1 Sakarya Üniversitesi E itim Fakültesi E itim Bilimleri Bölümü. Öretmenlik Mesleinin Sosyo-Ekonomik Statüsü / Bu Meslein Bir Bayan Meslei Haline Dönümesi Durumu ve Eitim Fakültesi Üzerine Bir Aratrma *Ar. Gör. Erkan YAMAN Havva YAMAN *Yrd. Doç. Dr. Ahmet ESKCUMALI

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

http://www.suzuki-toshie.net

http://www.suzuki-toshie.net B Uygulama 03.03.2011 Bilinçli Örenim Yoluyla Yaama Gücüne Doru Yeni Afet Önleme Eitimi --- Proje Örenimi, Portfolyo Deerlendirme, Koçluk Yöntemi --- Afet Önleme ve Yeni Örenme Becerileri Proje Örenimi

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

ç Ç Ğ Ç Ğ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç Ğ ç Ğ Ğ ç Ç ç ç ç ç» ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Y DiT P "Frsat Yaratt'' 1_) GENEL ni,ci,nn so5e6 0

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR GENEL SALIK SGORTASI UYGULAMASINA LKN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel salk sigortas uygulamasndaki deiiklikler nelerdir? Genel salk sigortasndan yararlanlmasnda temel artlardan

Detaylı

MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER *

MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER * Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8, Say: 4, 2006 MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER * Yrd. Doç. Dr. Ayehan ÇAKICI ** ÖZET Kadn giri$imcilerin i$ ya$amnda

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) Bülent ÖZTÜRK Okyay DOAN * Gürcü KOÇ ** Özet Bu çalmada, Gazi Eitim

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf Doru-Yanl Sorular: 1. nsan ihtiyaçlarn dorudan ya da dolayl olarak karlama özelliine sahip ve bu amaçla kullanlmaya hazr olan fiziksel varlklara hizmet denir. 2. Tüketicinin ihtiyaçlarn dorudan karlayan

Detaylı

Terapötik ileti imin bile enleri;

Terapötik ileti imin bile enleri; HASTA ve HASTA YAKINLARIYLA TERAPÖTK LETM letiim: "Kii ve çevresi arasnda iki yönlü ilikiyi ilgilendiren tüm aamalar" olarak tanmlanabilir. Terapotik letiim: Tedavi edici ya da tedaviye yardm eden, bir

Detaylı

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda.

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda. 29.09.2009 RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortallarn Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yaymlanan Tebli Hakknda. 28.09.2008 tarihli 27011 say resmi Gazete de Sosyal

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI. Mustafa KALE

RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI. Mustafa KALE RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI Mustafa KALE Özet Aratrmann temel amac, Resmî ve Özel Fen nin örgütsel örenme açsndan bir karlatrmasnn yaplmasdr. Bu amaca yönelik olarak

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı Krizde 30 bin kişi birikimini,. milyon kişi de işsizliğe karş harcamasn güvenceye ald Tarih: 5..200 Say: 200/ 22 Ekonomik krizin etkilerinin yoğun biçimde hissedildiği son iki ylda Türkiye de milyar 65

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR ÖZET Mustafa Terin 1 brahim Yldrm 1 Ülkelerin ekonomik kalknmasnda yatrmlar büyük önem tamaktadr. Sermaye birikiminin yetersiz

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

ÖZEL E T M VE REHAB L TASYON MERKEZLER NDE ÇALI AN E T MC LER N MESLEK YETERL L K ALGISI LE DOYUMLARININ NCELENMES. S.Barbaros YALÇIN Haf z BEK

ÖZEL E T M VE REHAB L TASYON MERKEZLER NDE ÇALI AN E T MC LER N MESLEK YETERL L K ALGISI LE DOYUMLARININ NCELENMES. S.Barbaros YALÇIN Haf z BEK TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:5570 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:5570 ÖZELETMVEREHABLTASYONMERKEZLERNDEÇALIAN

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933)

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933) TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:119136 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:119136 TÜRKYE DETARIMSALMAKNELEME(19231933)

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLAR HAKKINDA NCELEME RAPORU Yap Kredi

Detaylı

GeroBarometre Nisan 2017

GeroBarometre Nisan 2017 GeroBarometre Nisan 2017 Yaşlanma ve Yaşama İsteği Antalya da Yapılan Bir Anket, Bulgular ve Yorumlar Prof. Dr. İsmail Tufan İçindekiler 1 Giriş... 2 2 Yaşam ve Yaşlanmak... 2 3 Bulgu... 2 4 Sonuç... 5

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi

Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi Ramazan GÜRBÜZ* ÖZET Bu aratrmann amac, aratrmac tarafndan gelitirilen somut öretim nesneleri, çalma

Detaylı

ETMDE YABANCILAMA OLGUSU VE ÖRETMEN: LSE ÖRETMENLER ÜZERNE SOSYOLOJK BR ARATIRMA

ETMDE YABANCILAMA OLGUSU VE ÖRETMEN: LSE ÖRETMENLER ÜZERNE SOSYOLOJK BR ARATIRMA ETMDE YABANCILAMA OLGUSU VE ÖRETMEN: LSE ÖRETMENLER ÜZERNE SOSYOLOJK BR ARATIRMA Yaar ERJEM * Özet Bu aratrmann konusunu eitimde yabanclamann önemli bir formu olan öretmen yabanclamas oluturur. Lise öretmenleri

Detaylı

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir?

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir? Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler 1) Kadro durumunuz nedir? 657 Sayl Kanuna tabi personelim 657 sayl Kanun 4/B Sözlemeli

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI SORU 1: 6 yl vade ile yllk %14 basit faiz oran üzerinden bir borç alnmtr. 3. yldaki faiz oranna e$de%er olan efektif iskonto oran a$a%dakilerden

Detaylı

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç Kurumsal tibar Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven Dr. Erhan Ba Genel Müdür Bilim laç EFQM Mükemmellik Modeli Bilim laç 167 ilaç firmas içinde IMS 2006 sonu verilerine göre: Kutu satlarnda en büyük

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac BÖLÜM 3 TRSTÖRLÜ DORULTUCULAR A. Deneyin Amac Tek faz ve 3 faz tristörlü dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga tristörlü dorultucular,

Detaylı

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl b) Üçünün de ayn renkte olma 1 Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma olasl" c) Üçünün de farkl renkte olma olasl" d) 1.

Detaylı

Sa lk Ekonomisi. Berk KÜSBEC Bozok Üniversitesi Berk KÜSBEC (BOZOK) KT / 18

Sa lk Ekonomisi. Berk KÜSBEC Bozok Üniversitesi Berk KÜSBEC (BOZOK) KT / 18 Sa lk Ekonomisi Berk KÜSBEC Bozok Üniversitesi berk.kusbeci@bozok.edu.tr 01.03.2017 Berk KÜSBEC (BOZOK) KT310 01.03.2017 1 / 18 Ceteris Paribus Latince kökenli bir iktisat terimidir ve "Di er tüm faktörler

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN ARTVN L GELME PLANI TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN Artvin, 2005 ÇNDEKLER Sayfa no ÇNDEKLER...i TABLO LSTES... iii 1. TCARET...1 1.1 Giri...1 1.2

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

GeroBarometre OCAK- ŞUBAT 2017

GeroBarometre OCAK- ŞUBAT 2017 GeroBarometre OCAK- ŞUBAT 2017 Prof. Dr. İsmail Tufan İTGE Vakıf İçindekiler Tablosu İçindekiler Amaç 1 Anket 2 Yaşlılık kaç yaşında başlar? 2 Örneklem 2 3 Cinsiyete Göre Cevap Dağılımı 4 Sonuç 5 Sf.01

Detaylı

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK)

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) TRYAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) Triyaj hasta ya da yaraln, tedavi ve bakm gereksinimlerini karlamak amacyla, sak bakm kurumlarndaki kaynaklarn doru yerde ve doru zamanda kullanlmas salayan sflandrma sistemidir.

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 92 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

Okul Öncesi Eitim Kurumlarna Devam Eden 5-6 Ya Çocuklarnda Akademik Benlik Saygs

Okul Öncesi Eitim Kurumlarna Devam Eden 5-6 Ya Çocuklarnda Akademik Benlik Saygs Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: 28-39 (2006) Okul Öncesi Eitim Kurumlarna Devam Eden 5-6 Ya Çocuklarnda Akademik Benlik Saygs Fatma Nilgün Cevher*, Mustafa Bulu** ÖZET Bu aratrmann

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLLK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r.

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r. GENELDURUM Suriye de yaanan iç karklk neticesinde, 29 Nisan 2011 tarihinden itibaren, Hatay dan snr geçerek ülkemize giri yapan Suriye vatandalarnn acil ihtiyaçlarnn karlanmas amacyla Türk Kzlay tarafndan

Detaylı

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı

GeroBarometre Mart 2017

GeroBarometre Mart 2017 GeroBarometre Mart 2017 Yaşlılara Saygı Antalya da Yapılan Bir Anket, Bulgular ve Yorumlar Prof. Dr. İsmail Tufan İçindekiler 1 Giriş... 2 2 Yöntem ve Örneklem... 2 3 Bulgu... 3 4 Yorum... 4 5 Sonuç...

Detaylı

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 Doç.Dr.sa SABA Adem BAOLU ÖZET Çalmada ilköretim çandaki örencilerin vergiyi nasl algladklar ve vergiyi alglamalar üzerinde etkili

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

70'LERIN SAVASI. Adres. : 1/3

70'LERIN SAVASI. Adres. :  1/3 Portal Adres 70'LERIN SAVASI : www.habercorlu.com İçeriği : Kent/Yaşam Tarih : 03.10.2014 : http://www.habercorlu.com/spor/70lerin-savasi-h217623.html 1/3 70'LERIN SAVASI 2/3 70'LERIN SAVASI 3/3 Portal

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE 1 31 MART 2010 TARH TBARYLE DÜZENLENEN FNANSAL TABLOLARIMIZA LKN BEYANIMIZ liikte sunulan 31 Mart 2010 tarihi itibariyle düzenlediimiz finansal

Detaylı

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52)

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) K I R S A L K A L K I N M A D A K A D I N L A R Sibel DEMR Birle(mi(

Detaylı

TAM GÜN YASA TASARISI HEK MLERE NE GET R YOR?

TAM GÜN YASA TASARISI HEK MLERE NE GET R YOR? TAM GÜN YASA TASARISI HEKMLERE NE GETRYOR? 2 TAM GÜN YASA TASARISI Tam Gün Yasa Tasars Hekimlere Ne Getiriyor? Birinci Bask, Austos 2009, Ankara Türk Tabipleri Birlii Yaynlar TÜRK TABPLER BRL MERKEZ KONSEY

Detaylı

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er;

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er; Ünite 6 Anketlerin Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Anketler ne zaman kullanlr? Anketler de0erlidir, e0er; Organizasyonun elemanlar geni/ olarak da0lm/sa Birçok eleman projede rol almaktaysa

Detaylı

TEN ÇIKARMA SÜRECNDE ÇIKI MÜLAKATLARI Handan KUMA( * ) Güler TOZKOPARAN ( ** )

TEN ÇIKARMA SÜRECNDE ÇIKI MÜLAKATLARI Handan KUMA( * ) Güler TOZKOPARAN ( ** ) Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8, Say:4, 2006 TEN ÇIKARMA SÜRECNDE ÇIKI MÜLAKATLARI Handan KUMA( * ) Güler TOZKOPARAN ( ** ) ÖZET letmeler, çalanlarn seçme konusunda sürekli

Detaylı

OKUL MÜDÜRLERNN TUTUM VE DAVRANILARININ ÖRETMENLERN MOTVASYONUNA ETKS (ÖZEL VE DEVLET OKULU ÖRNE)

OKUL MÜDÜRLERNN TUTUM VE DAVRANILARININ ÖRETMENLERN MOTVASYONUNA ETKS (ÖZEL VE DEVLET OKULU ÖRNE) OKUL MÜDÜRLERNN TUTUM VE DAVRANILARININ ÖRETMENLERN MOTVASYONUNA ETKS (ÖZEL VE DEVLET OKULU ÖRNE) brahim KOCABA * Turgut KARAKÖSE ** Bu aratrmada, öretmenlerin motivasyonuna etki eden faktörleri belirlemek

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

2. Senkron motorla ayn milde bulunan uyart m dinamosunu motor olarak çal rarak yol vermek.

2. Senkron motorla ayn milde bulunan uyart m dinamosunu motor olarak çal rarak yol vermek. Senkron Motorlara Yol Verme ekilleri Bir asenkron motora gerilim uygulandnda direkt olarak yol alr. Bunun için yardmc bir düzenee ihtiyaç yoktur. Senkron motorlar ise gerilim uygulandnda direkt olarak

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 1-Türkiye Finansal Raporlama Standartlar na (TFRS) göre deer dü"üklüü aada verilen hangi hesap kalemi için ayr(lmaz?

Detaylı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan+mlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli

Detaylı