Türkiye de Ya l Bak c s Moldavyal Kad nlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri. Dr. smail Tufan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Ya l Bak c s Moldavyal Kad nlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri. Dr. smail Tufan"

Transkript

1 Türkiye de Yal Bakcs Moldavyal Kadnlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri Dr. smail Tufan

2 çerik ÇERK... 2 ABSTRACT... 3 GR ARATIRMALARDA GÜNCEL DURUM VE TEOR KONUYLA LKL TEORK VE AMPRK GÜNCEL DURUM ARATIRMANIN TEORK MODEL HPOTEZLER METOT ARATIRMA DESEN ENSTRÜMAN VE ÖLÇÜM ARACI ÖRNEKLEM TASARIMI BULGULAR ÖRNEKLEMN TARF HPOTEZLERLE LGL BULGULAR Hümankapital Göç Karar Geri Dönme Karar TARTIMA LTERATÜR... 14

3 Abstract Türkiye de baz ailelerin Moldavya l kadnlar, yal baks olarak çaltrd belirlenmitir. Ekonomik durumu ortann üzerindeki ailelerin bavurduu bu yol, bakma muhtaç yallarn bir ksmna sadece yabanc kadnlarn bakt anlamna gelmiyor. Demografik deiimlere uyumlu olmayan sosyal politikalarn çaresiz kld aileler, devletin sunmad yalsna bakm olanaklarn, kendi özel olanaklaryla salamaya çalyor. Bakma muhtaç yals bulunan aileler arasnda göreli ufak, ama haksz kazanç elde etmek isteyenler açsndan yeterince büyük bir grubu oluturan, ekonomik durumu iyi aileler, muhtemelen suç ilediklerini bildikleri halde, Moldavya dan kaçak olarak gelip yal bakcs larak çalan kadnlardan yararlanyor. Göçmen Moldavyal kadnlar, yasal bir göçmenlik olmadn bildikleri halde, yasalar önünde suçlu durumuna dümeyi göze alarak Türkiye ye geliyorlar. Moldavyal kadnlar Türk ailelerin gözünde ilgin klan nedir? Hangi sebeplerden ötürü bu kadnlar Türkiye de yal bakcs larak çalyorlar? Bunun karlnda aldklar maa nedir veya geri dönü planlar var m? Bu tür sorulara eksploratif bir aratrma kapsamnda cevap verilmeye çallmtr. Bulgular, Moldavyal kadnlarn bu göçten kendileri açsndan pozitif bilanço çkardklarn ve ülkelrine geri dönme isteinin az olduunu göstermitir. Türkiye de emografik deiimler yallarn çoalmasna yol açtndan, gelecekte bakma muhtaçlk sorunu yallar arasnda daha da yaygnlaacaktr. Türkiye nin sosyal devletin olanaklar kapsamnda bu soruna çözüm bulmas gerekmektedir.

4 Giri lk bakta göç ve yallkta bakma muhtaçlk sorunu arasnda bir iliki görmek güçlük yaratablir. imdiye kadar böyle bir ilikiye en azndan Türkiye de hiç rastlanmamtr. Kald ki yal bakmnda mesleki eitim gerektiren ülkelerde göçmenlerin bu alanda çaltklarna ender hallerde rastlanmaktadr. Örnein Almanya da yarm yüzyl geçtii halde hala yal bakmnda çalan Türk göçmenlerin says yok denilecek kadar azdr. Bunun mesleki eitim faktörünün yan sra kültürel ve iletiimsel nedenleri vardr. Nitekim dil faktörünün iletiimde yeterli gelmediini alglayan meslek gruplarndan biri polis tekilatdr. Göçmenlerle daha kolay iletiim kurabilmek için birçok ülkenin polis tekilat göçmenlik sürecinden geçmi kiileri bünyesine dahil ederek, bu sorunu çözmeye çalmtr. Buna karn Türkiye de tesadüfen tespit ettiimiz durum, bütün bu kriterleri amaktadr. Modavya dan gelerek Türkiye de ailelerin yannda yal bakcs olarak çalan kadnlarn bulunduu belirlenmitir. Çou Türkçe bilmeyen, Türk örf ve adetlerini tanmadklarndan hareket edebileceimiz bir grup Moldavyal kadn, Türk aileler tarafndan yallara bakmak üzere paral bakc olarak çaltrlmaktadr. Ailelerin bu yola bavuruyor olmalar, Türkiye de bakm sektörünün geri kalml ve profesyonel bakm alannda çalan az saydaki bakclarn, ev bakmlarna yönelemedikleri veya ekonomik durumu iyi olan ailelerde kadnlarn klasik görevi kabul edilen yal bakmndan kurtulmann yollarn aradklar gibi kesin olmayan tahminlerle açklanabilir. Bu aratrmann cevaplamaya çalt soru dilini, örf ve adetlerini bilmedikleri bir ülkede yallara bakmak üzere göç kervanna katlan Moldavyal kadnlarn, bunu niçin yaptklardr. 1. Aratrmalarda Güncel Durum ve Teori 1.1 Konuyla likili Teorik ve Ampirik Güncel Durum Toplumlarn nüfus yapsndaki radikal deiimler demografik devrim (Kytir, 2003) 1 olarak nitelendirilmektedir. Yallarn saysal ve oransal artlar, onlarn geleceiyle ilikili karanlk tablo çizenlerin ortaya çkmasna yol açmtr. Bunlar arasnda korku ve kayglar körükleyen popülist görülerin says hiç de az deildir (Bkz. Pötzl, 2006) 2. Türkiye de yallk sorunlarnn toplumu ikiye bölen gelimeler yaanmaktadr. Yallar, nüfusta göreli ufak bir paya sahip olduklar halde sosyoekonomik ve sosyokültürel açlardan çok büyük dezavantajlarla kar karyadrlar. Türkiye deki demografik deiimler yallarn hzl ekilde çoaldn göstermekle kalmayp, ayn zamanda yallk marjinalleme ile e anlama gelmeye balamtr. Buna yol açan en önemli sebeplerden biri bakma muhtaçlktr. Türkiye de bakma muhtaçlk istatistikleri bulunmadndan bakma muhtaç yallarn kesin 1 Kytir, J. Die demographische Revolution und die Langlebigkeit, Hoffnung Alter: Forschung, Theorie, Praxis, Ed: L. Rosenmayr & F. Böhmer. WUW Universtitaetsverlag: Wien, (2003). Pp: Pötzl, N. Demographie: Schluss mit dem Methusalem-Spuk und den Katastrophenszenarien, SPIEGEL special, 8, 6 22, (2006).

5 says belli deildir. Fakat bakma muhtaçlk probleminin yal nüfusta yaygn olduuna iaret eden bulgulara rastlanmtr (Tufan, 2007) 3. Yallarn bakmn öncelikle ailenin kadnlar üstlenmektedir. Aile, bakma muhtaç yallar destekleyen en önemli sosyal kurumlarn banda gelmektedir. Nitekim Holz a (2000) 4 göre Almanya da yallarn yaklak dörtte üçü evde aile fertleri tarafndan baklmaktadr (Bkz. Schneekloth & Potthoff, 1993) 5. Bakm sigortas bulunmayan ve yal bakm hizmetleri açsndan bir çöü andran Türkiye de yallarn neredeyse tamam aileleri tarafndan baklmaktadr. Alzheimer hastas yallara bakan 3500 aile arasnda yaplan bir aratrmada, bakm görevini üstlenlenen aile fertlerinin %99 dan fazlasn kadnlarn meydana getirdii tespit edilmitir. Böylece yallkta bakma muhtaçlk aile ve özellikle kadnlar açsndan büyük bir yük anlamna gelmektedir (Tufan, 2008) 6. Çalan ve yalsna bakmak zorunda olan bireyler bir taraftan zaman basks altndadr, dier taraftan iyerindeki verimlilikleri bundan olumsuz etkilenmektedir. veren ve i arkadalar, bu kiilere anlaysz davranmaktadr. Kariyer ve mesleki geliim olanaklar azalmaktadr. Hatta birçou meslek yaamna son vermek zorunda kalmaktadr (Holz, 2000, 360ff.). Türkiye de yalsna bakan kadnlar açsndan realitenin daha farkl olduu varsaymndan hareket etmek gerekir. Türk kadnnn toplumsal pozisyonunun bunda büyük bir rol oynad söylenebilir. 68 milyondan fazla kiiyi kapsayan veriler (DE, 2002) 7 üzerinde yaptm analizler, ailede bakma muhtaçlk problemi ortaya çktnda, kadnn bu görevden kaçmasnn mümkün olamayacana iaret etmitir. Ya arasndaki 18,4 milyon kadnn %86,4 ü çalmamaktadr. Ev kadn statüsünde ekonomik açdan baml olan bu kadnlar evin her türlü iinden sorumlu tutulmakadr. Muhtemelen bakma muhtaç yallarn bakm ev ii olarak görülmektedir. Erkek, evin geçimini salayan kii olarak evdeki ilerle uraamayaca için bakm görevi otomatikman kadna devredilmektedir. Öyle görünüyor ki Türkiye deki kadnlarndan bir ksm yalsnn bakmn yükünden kurtulma ansn yakjalamtr. Moldavyal kadnlara devrettikleri bu görevin gerontolojik literatürde bir benzerine rastlanmamaktadr. Muhtemelen Gerontolojide ilk defa ele alnan bir konudur. Yallkta bakma muhtaçlk ve göçmenlik arasnda saptanan bu ilikinin daha önce bilimsel bir aratrma kapsamnda ele alnmam olmas nedeniyle en azndan Türkiye için bu aratrma eksploratif nitelik tamaktadr. 1.2 Aratrmann Teorik Modeli Türk aileler ve onlarn yalsna bakan Moldavyal kadnlar arasndaki i ilikisi farkl sübjektif beklentilerle balantldr. Her sosyal eylemin ardnda bir takm sübjektif anlamlar 3 Tufan,. Birinci Trkiye Yallk Raporu, GeroYay: Antalya, (2007). 4 Holz, P. Pflegende Angehörige, Angewandte Gerontologie in Schlüsselbegriffen, Ed: H.-W. Wahl & C. Tesch- Römer. Kohlhammer: Stuttgart, (2000). Pp: Schneekloth, U. & Potthoff, P. Hilfe- und Pflegebedürftigkeit in privaten Haushalten. Kohlhammer: Stuttgart, (1993). 6 Tufan,. Alzheimer Hastas Yallarn Bakclar: Ekonomik, Sosyal, Psiik ve Bedensel Problemleri ve Bir Bakm Modeli Önerisi. Basm hazrlklar devam eden çalma, (2008). 7 T.C. Babakanlk Devlet statistik Enstitüsü, Ankara, (2002).

6 yatmaktadr. Bunlar, eylemle objektif hale gelmektedir. Rasyonel kararlar dorutusunda ortaya çkan göç bir sosyal eylemdir. Objektif koullarla balantl olan göçe neden olan sübjektif sebepler ve göçün hedefleri nelerdir? Göçmenler hangi koullarda geri dönü karar alnmaktadrlar? Aileler ve bakc kadnlar farkl beklentilerin yaratt bir kesiim alan içersinde iverenpersonel ilikisine girmilerdir. Yalsnn bakm Türk aileleri, buna karn Moldavyal kadnlar kendi ülkelerindeki sosyoekonomik sorunlar, böyle bir i ilikisine girmeye zorlayan sebepler olarak kabul edilebilir. Bu açdan bakldnda igücü göçünün tipik örneklerinden biriyle kar karya olduumuz kabul edilebilir. Aratrma modelinde geri dönü kavram iki anlam tamaktadr. Bir taraftan Moldavyal kadnlarn kendi ülkelerine geri dönüünü kastetmektedir. Dier taraftan ailelerin yalsnn bakmn aile dndan birine devretme griiminden vazgeçmesi anlamna gelmektedir. Her iki geri dönü durumu baar faktörüyle ilikilendirilmitir. Dietzel-Papakyriakou nun (1993) 8 göçmenlerin ülkelerine geri dönü kararnda plan dahili ve plan harici olarak nitelendirdii durumlar, hem aileler hem de bakc Moldavyal kadnlar açsndan kullanlabilir. Yani bakm görevinden plan dahilinde veya plan harici sebeplerle vazgeçilmesi anlamna gelmektedir. Ancak bu perspektifte sadece yal bakcs olarak çalan Moldavyal göçmen kadnlarn geri dönü kararlar deil, ayn zamanda Türk ailelerin bakm görevine son verme ihtimali de bakmdan geri dönü olarak kavranmaktadr. 1.3 Hipotezler Konuya iki açdan yaklalmaya çallmtr. Biri ailelerin, dieri Moldavyal kadnlarn perspektifini yanstmaktadr. Ailenin perspektifinden bakldnda Moldavyal kadnlar, bu ailelerin gözünde çekici klan nitelikleri nedir? sorusu önemlidir. Göçmen olarak yaayan Moldavyal kadnlar açsndan bakldünda Türkiye ye geli nedenleri ve hangi koullarda ülkelerine geri dönecekleri sorularna cevap verilmeye çallmtr. Yallar arasnda yaygnlaan bakma muhtaçlk probleminin Türkiye de bir piyasa yarattndan hareket ederek, bu piyasada Moldavyal kadnlar, Türk ailelerin gözünde ilginç klan en az bir faktörün bulunmas gerektii varsaymndan yola çklmtr. Göçmenlik aratrmalarnda göçmenleri iverenin gözünde çekici klan balca unsurun Hümankapital olduu (Lang, 2003) 9 kabul edilmektedir. Her piyasada olduu gibi bu yeni piyasada da arztalep rol oynamaktadr. Türk aileler iveren veya tüketici, Moldavyal kadnlar çalan veya satc olarak tanmlanabilirler. Sata çkardklar Hümankapitalleri Türk aileler açsndan belli bir deer ifade etmelidir. Rational-Choice-Teorisine göre bireyler sosyal eylemlerinde rasyonel hareket etmektedir, asgari yatrm ile azami kazan salamaya çalmaktadrlar (Elster, 1986) 10. Moldavyal kadnlarn Türkiye ye geli ve yal bakcs olarak çalma sebepleri, Türk ailelerin bakma muhtaçlk sorunuyla dorudan ilikili olmad halde, her iki grubun da bu i ilikisinde karar klarken, kendileri açsndan asgari yatrmla azami kazanç elde etmeye çaltklar kabul edilmitir. 8 Dietzel-Papakyriakou, M. Altern in der Migration. Enke: Stuttgart, (1993). 9 Lang, A. Zuwanderung und Arbeitsmarkt, Sozialer Fortschritt, 52, , (2003). 10 Elster, J. Rational Choice. Basil Blackwell: Oxford, (1986).

7 Göçmenlerin genellikle bir geri dönü planyla yola çktklar kabul edilirse, ama sonradan çeitli gerekçelerle deiebileceini, devreye sokulamadn, hatta bundan vazgeçilebildiini tecrübeler göstermitir. Örnein Almanya ya 1960 l yllarda gelen birnci kuak Türkler, ksa bir süre bu ülkede çalp, Türkiye de geçinebilecekleri paray biriktirince geri dönmeyi planlamt. Bunu baarabilenlerin saysnn çok az olduu bilinmektedir. Geri dönü plannda yaplan deiiklikleri Dietzel-Papakyriakou (1993) bireysel ve strüktürel unsurlarla açklamaktadr. Çk ülkesine ve hedef ülkeye özgü maddi ve gayri maddi ürünlerinden fayadalanabilmek göç ve geri dönü kararnda rol oynamaktadr. Türk ailelerin Moldavyal kadnlar yal bakcs olarak tutma kararn belirli kriterlere dayanarak yapmaktadr. Moldavyal kadnlarn hümankapitali bu açdan önemli bir faktördür. Lang a (2003) göre eitim durumu (genel, mesleki, akademik), mesleki tecrübe, isizlik süresi ve meslek yaamndaki statüsü, göçmenlerin balca hümankapitali olarak görülmektedir. Hümankapitalini sata çkaran bu kadnlar niçin Türkiye ye geliyorlar? Göç çeitli nedenlere dayanabilir. Moldavyal kadnlarn göç kararnda temel gerekçenin ülkelerindeki ekonomik skntlar olduu kabul edilmitir. Dietzel-Papakyriakou (1993) göçe yol açan ekonomik faktörlerin yan sra yasal göstergelerin de rol oynadna dikkat çekmektedir. Fakat Türkiye yurtdndan yabanc igücü talep eden bir ülke olmad için göçü tevik eden yasal göstergeler bulunmad gibi Moldavyal kadnlar Türkiye de kaçak içi konumuna dümektedir. Bununla birlikte onlar çaltran Türk aileler de yasalar önünde suçludur. Moldavyal kadnlarn (varsa eer) geri dönü plannda, yine ekonomik sebepler önemli rol oynayacaktr. Belirtildii gibi bunlar plan dahili ve plan harici olmak üzere ikiye ayrlabilirler (Bkz. Dietzel-Papakyriakou, 1993). Bu görüler dorultusunda aratrmada üç hipoteze yant aranmtr: Hipotez 1: Türk aileler Moldavyal kadnlarnn hümankapitalini ölçü kabul etmektedir. Hipotez 2: Moldavyal kadnlarn göç karar alrken sübejektif bir deerlendirme yapmaktadr. Sübjektif deerlendirmelerine göre Türkiye de salayacaklar kazançlar kendi ülkelerinde elde edecekleri kazançlardan daha yüksek görünmektedir. Hipotez 3: Moldavya ya geri dönme kararnda bireysel ve strüktürel faktörler rol oynamaktadr. 2. Metot 2.1 Aratrma Deseni Aratrma Mays 2005 ve Mays 2006 döneminde gerçekletirilmitir. Yazl standart görüme yöntemiyle yaplmtur. Deneklere çeitli kurum ve kurulularda çalan uzmanlar aracl ile ulalmtr. Verilerin derlenmesinde bir aratrma irketi görevlendirilmitir. Böylece anketör seçimine ve anketör eitimine gerek duyulmamtr. Buna karn bir ön aratrma ve uzman görümeleri yaplmtr. Uzman görümelerinden tatmin edici sonuç elde edilmemitir. Bunun nedeni, uzmanlarn bu konuyla ilgili tecrübelere sahip olmamalardr. Buna karn Moldavyal akdnlar yal bakcs olarak çaltran dokuz aileyle yaplan ön görümelerden soru tasarmnda yararl olan fikirler

8 elde etmek mümkün olmutur. Sorular tarafmdan tasarlanmtr. Soru kadnn hazrlanmas ve verilerin derlenmesi, belirtildii gibi aratrma irketine verilmitir. Veri analizleri tarafmdan gerçekletirilmitir. 2.2 Enstrüman ve Ölçüm Arac 2.3 Örneklem Tasarm Örneklemin tasarm büyük zorluklarla balantl olmutur. Çünkü bakma muhtaç bireyler ile ilgili istatistik ve veri bankas mevcut deildir. Buna karn baz uzman gruplarnn bu özel bilgilere sahip olduklarndan hareket edilmitir. Hastane, klinik, rehabilitasyon merkezi ve özel muayanesinde çalan hekimler, ayn alanlarda çalan hemireler ve kurumlarda görev yapan sosyal hizmet uzmanlarnn bu bilgilere sahip olabileceklerinden hareket edilmitir. Ayrca huzurevi sahiplerinin de bu konuda önemli bilgiler iletebilecek bir grup olduu düünülmütür. Bu meslek gruplaryla yazl ve karlkl görümeler yaplarak, aratrmann önemi ve gerekçeleri belirtildikten sonra deneklere ulamada yaanlan sorunlarn çözümünde yardmc olmalar talep edilmitir. Prensipte yardm etmeyi kabul etmekle birlikte, ilk önce ailelerle kendilerinin görümesini doru bulmulardr. Bakma muhtaç yals bulunan aileleri tanyan uzmanlarn çou, Moldavyal bakc çaltran aileleri tanmadklarn belirtmi ve bize yardmc olamayacaklarn söylemitir. Ufak bir bölümü böyle ailelerin varlndan haberdar olduunu, ailelerle irtibata geçeceini ve kabul ederlerse, adresini bize vereceini söylemitir. Yaklak üç ay süren görümeler sonucunda yalsnn bakmn Moldavyal bir kadna devreden 397 aileye ulalabilmitir. Bunun ardndan yaklak üç ay süren yeni bir görüme süreci balamtr. Moldavyal kadnlarn olaydan haberda edildii, ama görümelerin ailelerle yazl, telefonla ve karlkl olarak yürütüldüü sürecin ardndan 300 Moldavyal bakc kadn aratrmaya denek olarak katlmay kabul etmitir. Tablo 1: Deneklerin bölgelere göre says ve oran. Bölge Say (Kii) Oran (%) Marmara 83 27,7 Ege 55 18,3 Akdeniz 41 13,7 Karadeniz 44 14,7 Orta Anadolu 38 12,7 Dou Anadolu 19 6,3 Güneydou Anadolu 20 6,7 Toplam ,0

9 3. Bulgular 3.1 Örneklemin Tarifi 300 Moldavyal kadndan oluan örneklemdeki biryelerin ya 20 ile 49 arasndadr. Dörte üçü maksimum 30 yanda veya daha küçük yatadr. En büyük grubu evliler meydana getirmektedir (%63). Fakat %21 inin einden ayr yaad ve %78 inin çocuk sahi olduu saptanmtr. ki kadndan biri ülkesinde içi olarak çalmtr (%48). Özel sektörde çalm olanlar %30 oranyla ikinci srada gelmektedir. %10 nu serbest meslek, %7 si devlet memurluu yapmtr ve %4 ünün hangi alanda çalt belirlenememitir. ekil 1: Ya gruplar, medeni durum ve ülkelerinde çaltklar alanlar. Ya Grubu Ülkelerinde Çaltklar Meslek Alan 27,3 30,7 48,2 16, ,3 7,3 4,3 10,1 7,2 4, çi Özel sektörde memur Serbest meslek Devlet memuru Dier 42,3 Medeni Durum 58,2 53,1 Ülkelerinde Çaltklar Meslek Alan (Sadece akademik ve mesleki diploma sahipleri) N=236 Akademiker Mesleki Eitim 26 20,7 27, ,8 13,6 4,1 17,3 7,4 1,2 2,5 Bekar Evli Ayr yayor Boand Dul çi Özel sektörde memur Serbest meslek Devlet memuru Dier 3.4 Hipotezlerle lgili Bulgular Hümankapital Moldavyal kadnlarn hümankapitali Türkiye standaryla karlatrlnca ortann üzerindedir. Deneklerin verdikleri bilgilerden hareket ederek hesaplanan ortalama öretim ylnn 13,4 yl olduu görülmütür. Türkiye de lise mezunu bir kii 11 yl öretim görmütür. Mesleki diploma sahiplerinin oran %40, akademik diplomas olanlar %54 oranna sahiptir. Aratrmann yapld dönemde %51 i daha önce de bakm alannda çaltn, dolaysyla bu alanda tecrübesi olduunu belirtmitir.

10 Bu hümankapitalin piyasa deeri nedir? Moldavyal kadnlar ayda 200 ile 350 Amerikan Dolar ve üzerinde maa aldklarn belirtmektedir. En büyük grubu %44 oranyla ayda Dolara çalanlar meydana getirmektedir. Aylk maa Dolar arasndakiler %25, Dolar maaa çalanlar ve 350 Dolarn üzerinde maa alanlarn oranlar %15 tir. Maa yükseldikçe maa gruplarndaki bireylerin says azalmaktadr. Aylk maa 300 Dolar ve üzerinde olan bireyler arasnda en büyük grubu bakm tecrübesi olanlar, en küçük grubu ise akademikerler meydana getirmektedir. Bakm tecrübesine sahip olduunu belirten 155 kadnn %96 s, mesleki diplomas bulunan 122 kadnn %59 u, ama akademik diploma sahibi 162 kadnn %48 i bu düzeyde aylk maaa eriebilmektedir. ekil 2: Öretim yl karlatrmas. Moldavyal Bakc Kadnlarn Ortala Öretim Yl ile Türkiye de Lise ve Üniversite Mezunlarnn Yl Karlatrmas 15 13,4 11 Moldavyal Bakc Kadn Türkiye'de Lise Mezunlar Türkiye'de Üniversite Mezunlar Göç Karar Bireyler sosyal eylemlerini maddi ve sosyal durumlarn deitirmek için yaparlar, yani temelinde bir sosyal durumdan baka bir sosyal duruma geçi istei vardr (Hillmann, 2007) 11. Göçün de bir sosyal eylem olduunu kabul edersek, göçe karar veren bireyler, ardnda sübjektif anlamlar gördükleri bu eylemini gerçekletiriken, göç öncesi sahip olduklar sosyal konumlarndan kurtulmak, daha üst düzeydeki baka bir sosyal konuma erimek istemektedirler. Dolaysyla göç kararnn ardnda bireysel nitelikli maddi ve sosyal hedefler yatmaktadr. Bu yüzden Moldavyal kadnlar açsndan göçün hedeflerine ulap ulamadklar, darndan deil, daha ziyade onlarn önceki ve imdiki (aratrma dönemindeki) durumlar arasnda yaptklar bireysel karlatrmalardan çkardklar sübjektif sonuçlarla açklanmaldr. Deneklerin %78,7 si Türkiye ye gelmeden önce isizlik yaadn belirtmektedir. Bu yüzden ülkelerindeki maddi ve sosyal konumlarnn düük düzeyde kald varsaymndan hareket 11 Hillmann, K.-H. Wörterbuch der Soziologie, 5. Aufl., Kröner: Stuttgart, (2007).

11 edilebilir. Mesleki diplomas olanlarn %38,6 s ve akademik diplomas olanlarn %54,2 si ülkesinde isizlik yaamtr. Bu bulgular, Türkiye de yallarn bakmnda çalmalarnn, bu ii isteyerek deil, aksine maddi zorunluluklardan yaptklarna iaret etmektedir. Göçün ardnda ekonomik gerekçelerin yattn gösteren iki bulgu elde edilmitir: Türkiye de bakclk iini kabul etmelerinde, kendi ülkelerindeki ekonomik durumlarnn rol oynayp oynamad sorusuna %72 si önemli rol oynad cevabn vermitir. sizlik döneminin hangi yllara rastlad sorusuna neredeyse %50 i 2000 ylndan veya daha önceden beri cevabn vermitir. Dier yars ise yllar arasnda isizlik yaadn belirtmektedir. Bu bulgular, Türkiye de yal bakc olarak çalan Moldavyal kadnlarn çounun uzun süre isiz kaldklarn göstermektedir. Çounun evli ve çocuk sahibi olduklarn da dikkate alnca, göç kararnn balca sebebinin ekonomik olduuna kesin gözüyle bakmak gerekir. imdiki (aratrma dönemindeki) ve göç öncesi durumlarn karlatrmalarn istediimiz deneklere sekiz soru yöneltildi. Cevaplarn verirken yükseldi, deimedi veya azald kategorilerinden birinde karar klmalar istendi. Sorulara verilen cevaplar, Moldavyal kadnlarn göç kararyla ilikili olumlu bir bilanço çkardklarna iaret etmektedir. 10 kadndan 6 s satn alm gücünün, yaklak 5 i beslenme ve tatil olanann yükseldiini belirtmektedir. Ekonomik durumunun genel olarak düzeldiini belirtenler %63 e yaklamaktadr. 10 kadndan 7 si ailesine para gönderbildiini söylemektedir. Türkiye deki göçmenlik süreciyle ilikili sübjektif deerlendirmeleri olumlu iken Moldavya ile ilgili deerlendirmelerinde daha ziyada olumsuzluk dikkat çekmektedir. %45 i ülkesinde i bulma ansnn, %54 ü Moldavya da i yerini koruma ansnn azaldna inanmaktadr ve %58 i karyer ansnn deimediini belirtmektedir. Böylece geri dönü plan açsndan negatif bir sonuca ulald söylenebilir. Öyle görünüyor ki Moldavya da çalma olanaklar, isizlik sorununun çözümü ve kariyer ans görmedikçe Türkiye de yal bakcs olarak çalmak, Moldavyal kadnlar açsndan daha kazançl bir durum arz etmektedir. Nitekim %53 ü Türkiye de yal bakcs olarak çalmaya baladktan sonra maddi birikim dahi yapabildiini ifade etmektedir. ekil 3: Türkiye ve Moldavya karlatrmas.

12 Moldavya-Türkiye Karlatrmas I Bugün Yükseldi Deimedi Azald Moldavya da i bulma olanam 39,7 15,7 44,7 Moldavya da iyerimi koruma olanam 31,3 14,7 54,0 Moldavya da kariyer olanam 42,0 57,7 0,3 Satn alma gücüm 58,9 17,1 24,0 Beslenme olanaklarn 48,9 29,8 21,3 Tatil yapma olanam 47,3 14,4 38,3 Genel ekonomik durumumum 62,8 15,2 22,0 Aileme para yardm yapma olanam 68,4 16,3 15,3 Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü Geri Dönme Karar Denklerden cevaplamasn istediimiz sorulardan biri de Türkiye ye gelmeden önce biriktirmeyi planladklar belli bir para miktarnn olup olmadyd. %76 s göç sürecinde hedefledikleri bir maddi birikimin bulunduunu söyledi. Bu hedefe ulatklar takdirde geri dönmeyi düünüp düünmedikleri sorusuna verdikleri cevaplar, geri dönü kararnda bu hedefin belirleyici bir faktör olduuna iaret etmektedir. Deneklerin %73 ten fazlas, planlad maddi birikime ulap ulaamad sorusuyla geri dönü karar arasnda sk balant bulunduunu ve bu hedefe ularsa %65 i geri döneceini belirtti. ekil 4: Geri dönü ve maddi birikim plan. Geri dönmek için planlad para miktar ne kadar önemli? ,5 N= ,8 15,4 6,1 5,3 0 Çok önemli Önemli Ksmen önemli Az önemli Önemsiz Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü 38

13 4. Tartma Türkiye de Moldavyal kadnlarn baz aileler tarafndan yal bakm alannda çaltrlmalar, demografik deiimlerin yaratt yallkta bakma muhtaçlk problemine Türk ailesinin verdii bir tepki veya çözüm aray olarak nitelendirilebilir. Aileler Türkiye de bulamadklar bakm hizmetlerini, yurtdndan transfer etmeye balamlardr. Bu ailelerin durumunu anlayabilmek için yallkta bakma muhtaçln Türk toplumunda sosyal sorun yerine kiisel sorun snfna dahil edildiini bilmek gerekir. Nitekim Türkiye nin sosyal güvenlik sisteminde bakm sigortas veya en azndan bakma muhtaçlk sorunuyla kar karya olan ailelere salanm herhangi bir devlet yardmnn olmay bunu ifade etmektedir. Demografik deiimlere bal olarak artaca tahnin edilen yallkta bakma muhtaçlk problemine daha önce dikkat çekildii halde politikadan imidye dek bir tepki gelmemesi, bu sorunun bir süre daha ailenin özel problemi olarak alglanacana iaret etmektedir (Tufan, 2006) 12. Moldavyal kadnlar yal bakcs statüsüyle çalrken, bunu kaçak olarak yapmaktadr. Böylece sadece Moldavyal kadnlar deil, onlar çaltran aileler de, yasalar önünde suçlu durumuna dümektedirler. Buna karn Moldavya ve Türkiye deki farkl sorunlarn yal bakm alannda bir araya getirdii insanlarn zor durumlarndan haksz kazanç elde eden bir sektörün varl da bu aratrmayla alglanabilmitir. Her ne kadar kadnlar Türkiye de yaadklar göç süreciyle ilgili olumlu sonuca eriiyor olsalar bile, hangi koullarda çaltklarn belirlemek mümkün olmamtr. Bakm hizmeti karlnda aldklar maa, Türkiye de yaamak, biriktirmek ve Modavya ya para göndermek hedefleriyle balantl olunca, yetersiz düzeyde kalmaktadr. Kadnlarn çou çaltklar ailelerin yannda kalarak kira parasndan kurtulmaktadr, ama düük maala 24-saat çalma ortamnn içinde yer almaktadr. Moldavya ile Türkiye arasnda yaptklar karlatrmalar, kendi ülkelerinde çok daha zor koullarda yaadklarna iaret etmektedir. Gelecekte daha çok bakma muhtaç yalnn yaayaca, daha çok ailenin yalsnn bakmyla ilgilenmek zorunda kalaca, ama Türkiye de bu problemin göz ard edildii dikkate alndnda, u öngörüler arlk kazanmaktadr: Gelecekte ekonomik durumu elverili aileler arasnda yalsnn bakmn paral bakclara devretme eilimi artacaktr. Türkiye de bakm personeli bulmak zor olacandan, bu aileler yurtdndan gelen yabanc kadnlara daha büyük ilgiyle yanaacaklar ve kaçak yollardan Türkiye ye sokulan bu kadnlara yalsnn bakmn yapmas için mal olarak çaltracaktr. imdiden mevcut olduu saptanan bu ilgi çoalnca, bundan haksz kazanç elde etmek isteyenlerin saysnda art olacaktr. Her ne kadar bu sadece bir öngörü ise de gerçekleme ihtimali az deildir, bu yüzden Türkiye nin daha fazla gecikmeden yallkta bakma muhtaçlk sorununa sosyal devlet kapsamnda etkin bir çözüm bulmas gerekmektedir. Bakm sigortas bu soruna çözümde en iyi alternatif olarak görünmektedir. 12 Tufan,. Yallkta Bakma Muhtaçlk ve Yeni Bir Bakm Kültürü: Sosyal Bakm Sigortas: Demografik Deiimlerin Yaratt Bir Sorun ve Tartmaya Açk Bir Konsept, GeroYay: Antalya, (2006).

14 5. Literatür Dietzel-Papakyriakou, M. Altern in der Migration. Enke: Stuttgart, (1993). Elster, J. Rational Choice. Basil Blackwell: Oxford, (1986). Hillmann, K.-H. Wörterbuch der Soziologie, 5. Aufl., Kröner: Stuttgart, (2007) Holz, P. Pflegende Angehörige, Angewandte Gerontologie in Schlüsselbegriffen, Ed: H.-W. Wahl & C. Tesch- Römer. Kohlhammer: Stuttgart, (2000). Pp: Kytir, J. Die demographische Revolution und die Langlebigkeit, Hoffnung Alter: Forschung, Theorie, Praxis, Ed: L. Rosenmayr & F. Böhmer. WUW Universtitaetsverlag: Wien, (2003). Pp: Lang, A. Zuwanderung und Arbeitsmarkt, Sozialer Fortschritt, 52, , (2003). Pötzl, N. Demographie: Schluss mit dem Methusalem-Spuk und den Katastrophenszenarien, SPIEGEL special, 8, 6 22, (2006). Schneekloth, U. & Potthoff, P. Hilfe- und Pflegebedürftigkeit in privaten Haushalten. Kohlhammer: Stuttgart, (1993). T.C. Babakanlk Devlet statistik Enstitüsü, Ankara, (2002). Tufan,. Alzheimer Hastas Yallarn Bakclar: Ekonomik, Sosyal, Psiik ve Bedensel Problemleri ve Bir Bakm Modeli Önerisi. Basm hazrlklar devam eden çalma, (2008). Tufan,. Birinci Trkiye Yallk Raporu, GeroYay: Antalya, (2007). Tufan,. Yallkta Bakma Muhtaçlk ve Yeni Bir Bakm Kültürü: Sosyal Bakm Sigortas: Demografik Deiimlerin Yaratt Bir Sorun ve Tartmaya Açk Bir Konsept, GeroYay: Antalya, (2006).

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE MaliHizmetlerDernei YaynNo:7 KAYITDIISTHDAMVENEDENOLDUUMAL KAYIPLARINBÜTÇEÜZERNDEKETKLER:TÜRKYE ÖRNE ErkanKARAARSLAN MaliyeBakanlMuhasebatBakontrolörüve SGKPrimsizÖdemelerGenelMüdürlüü KurumsalGeliimveOrtakVeriTabanDaireBakan

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN Yönetici ve Astlar Arasndaki Anlamazlklarn Çözümüne Yönelik Bir Ararma HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (21-38) YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLAMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELK BR ARATIRMA

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER?

KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? Doç.Dr.smail Bakan Ör.Gör.Tuba Büyükbee * ÖZET letmelerde yönetsel faaliyetlerin en önemlilerinden biri karar vermedir. Karar vermede

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

ABMYO Dergisi. 23, (2011) (1-8) Baarnn Altndaki Sr M. Salih ÇELKKALE 1 stanbul Aydn Üniversitei Anadolu BL Meslek Yüksekokulu ile Yükseköretim hayatna balad. Anadolu BL Meslek Yüksekokulu, Yükseköretim

Detaylı

YaúlÕlÕkta KuúaklararasÕ øliúkiler

YaúlÕlÕkta KuúaklararasÕ øliúkiler Ya l l kta Ku aklararas li kiler Dr. smail Tufan 1 çindekiler G R... 3 A LEN N TAR HSEL SÜREÇTEK GEL MES... 4 GÜNÜMÜZDE A LE KAPSAMINDA KU AKLARARASI L K LER... 5 KU AKLARARASI L K LER N GELECE... 7 SONUÇ

Detaylı

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Y"ld"z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Y"ld"z 34349, STANBUL ( gyay@yildiz.edu.tr; gulsun.yay@gmail.com )

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010)

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) EYLÜL 2012 BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) Dr. fiehnaz Bak r Yi itbafl BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS

Detaylı

Walter Lübeck Reiki Üstad ve The Complete Reiki Handbook un yazar

Walter Lübeck Reiki Üstad ve The Complete Reiki Handbook un yazar Önsöz Bazen bir kitaba acilen ihtiyaç duyulur ve olaylar doru zamanda doru insanlar uygun bir yolla bir araya getirir. Bu çalmada da böyle bir ey oldu. Reiki nin içine girdiimden beri, bu tedavi sanatnn

Detaylı

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER Prof.Dr.Ahmet Erdinç TUTAR Yard.Doç.Dr.Hüsamettin NAÇ Dr.Ümit GÜNER*** ÖZET Outsourcing kavram, literatüre ilk defa ngiltere de, 20. yüzyln ikinci

Detaylı

MAKROEKONOM K DE KENLER VE DÖV Z KURU L K S : YAPAY S N R A I VE VAR YAKLA IMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES

MAKROEKONOM K DE KENLER VE DÖV Z KURU L K S : YAPAY S N R A I VE VAR YAKLA IMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES T.C. SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI MAKROEKONOMK DEKENLER VE DÖVZ KURU LKS: YAPAY SNR AI VE VAR YAKLAIMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES DOKTORA TEZ YEM HELHEL Tez Danman: Doç.

Detaylı

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research TÜİK İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research Cilt-Volume: 08 Sayı-Number: 03 Aralık-December 011 ISSN 1303-6319 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK İSTATİSTİK

Detaylı

ANKARA ÖRNENDE YALNIZ YAAYAN YALI KADINLARIN GEREKSNMLER THE NEEDS OF ELDERLY ALONE WOMEN IN THE CASE OF ANKARA Sema BUZ Eda BEYDL

ANKARA ÖRNENDE YALNIZ YAAYAN YALI KADINLARIN GEREKSNMLER THE NEEDS OF ELDERLY ALONE WOMEN IN THE CASE OF ANKARA Sema BUZ Eda BEYDL Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ANKARA ÖRNENDE

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.smet TTZ * Yrd.Doç.Dr.Yusuf DEMR ** Osman Kürat ONAT *** ÖZET Bu çalmada, Türkiye de faaliyet gösteren ve

Detaylı

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU KOORDİNATÖR Murat GÜRKAN Genel Müdür Yardımcısı KOORDİNATÖR YARDIMCISI Mahmut ÖZBUĞA Şube Müdürü HAZIRLAMA KOMİSYONU Murat

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract HZMET KALTESNN ÖNEM-PERFORMANS ANALZ LE ÖLÇÜLMES: ÜNVERSTE SOSYAL TESSLERNN KONAKLAMA ÜNTELER ÜZERNDE BR UYGULAMA MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY WITH IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS: AN APPLICATION ON

Detaylı

AHKAMIN. Keywords: Changing judgments, revealed reason, custom, public interest.

AHKAMIN. Keywords: Changing judgments, revealed reason, custom, public interest. )! $L$KK$+.M SLAM HUKUKUNDA AHKAMIN DE M ÜZER ZERNE BAZI DÜÜNC ÜNCELER LER* Doç.Dr.Ferhat KOCA ** #&& 8N&9&:; @ ( & & ' $ 3& " &(& "3 $ 9# ( ( 3 &(& "3 & " 8 &$ ( $ # (&& ( & ( 3 3 ( # ( 0& R # & ( 0&

Detaylı

YABANCI KELMELERE KARILIKLAR

YABANCI KELMELERE KARILIKLAR YABANCI KELMELERE KARILIKLAR absürt : Franszca absurde (saçma, zrva, anlamsz). Kelimenin karlklar dilimizde zaten vardr: saçma, anlamsz. Örnek: Modaclar bu anlamsz (saçma) tasarmlardan para kazanmay beklemiyorlar.

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

SON DÖNEM BÖBREK YETERSZL HASTALARINDA HEMODYALZ ÖNCES VE SONRASI TROPONN I DÜZEYLERNN KARILATIRILMASI

SON DÖNEM BÖBREK YETERSZL HASTALARINDA HEMODYALZ ÖNCES VE SONRASI TROPONN I DÜZEYLERNN KARILATIRILMASI T.C SALIK BAKANLII L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES 3.DAHLYE KLN EF.UZM.DR.FATH BORLU SON DÖNEM BÖBREK YETERSZL HASTALARINDA HEMODYALZ ÖNCES VE SONRASI TROPONN I DÜZEYLERNN KARILATIRILMASI (UZMANLIK TEZ)

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM DÜZCE İL GELİŞME PLANI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI T.C. DÜZCE VALİLİĞİ GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOÇ. DR. RAMAZAN SARI DÜZCE TİCARET ve SANAYİ ODASI DÜZCE BELEDİYESİ

Detaylı

ÇOCUKLARIMIZA ALLAH I NASIL ANLATALIM?

ÇOCUKLARIMIZA ALLAH I NASIL ANLATALIM? KTAP NCELEMES ÇOCUKLARIMIZA ALLAH I NASIL ANLATALIM? Prof. Dr. Mehmet Emin AY Ahmet ERKOÇ Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din E!itimi Bilim Dal/ Giri Mehmet Emin Ay /n kaleme ald/!/ ve

Detaylı

TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA

TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA Doç. Dr. Osman Çevik * ÖZET Bu çalmada Tokat il merkezinde faaliyet gösteren bir iletmede Tam Sayl Dorusal Programlama yardmyla iletmeye

Detaylı

13. Temel Hak ve Hürriyetlerin S n rland r lmas Rejimi- S n rlama ve Güvence lkeleri (A Salonu Oturum 5)

13. Temel Hak ve Hürriyetlerin S n rland r lmas Rejimi- S n rlama ve Güvence lkeleri (A Salonu Oturum 5) 13. Temel Hak ve Hürriyetlerin Snrlandrlmas Rejimi- Snrlama ve Güvence lkeleri (A Salonu Oturum 5) DOÇ. DR. BURAK GEMALMAZ: Haklarn snrlandrlmas konusu sadece yeni anayasaya ya da anayasada yaplacak herhangi

Detaylı

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; mar Kanunu ve buna bal imar Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar yönetmeliklerine göre in'a edilen binalarda, insan ve yük ta'masnda

Detaylı