KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE"

Transkript

1 MaliHizmetlerDernei YaynNo:7 KAYITDIISTHDAMVENEDENOLDUUMAL KAYIPLARINBÜTÇEÜZERNDEKETKLER:TÜRKYE ÖRNE ErkanKARAARSLAN MaliyeBakanlMuhasebatBakontrolörüve SGKPrimsizÖdemelerGenelMüdürlüü KurumsalGeliimveOrtakVeriTabanDaireBakan Kasm 2010 ANKARA

2 II Bu kitabn tüm yayn haklar Mali Hizmetler Derneitarafndankorunmutur. YazarlarnveYayncnnizniolmaksznhiçbiramaçla çoaltlamaz,kopyaedilemez,manyetikortamaaktarlamaz. Makalelerinsorumluluutamamenyazarlarndadr. YayncHesapBilgileri MALHZMETLERDERNEHESAPNUMARALARI GarantiBankasYeniehirubesi ubekodu:411hesapno: IBANBilgileri:TR PostaÇeki: Fiyat:18TL EdinimBilgileri: MaliHizmetlerDerneilTemsilcilikleri Tasarm:vme KapakTasarm:drisDeniz Bask:ÜmitOfset

3 ÖNSÖZ Kayt d ekonomi ve kayt d istihdam ülkemizde son derece yaygn bir sosyoekonomik sorundur. Kayt d istihdamn önemi, özelliklesonyllardanüfusunyalanmasvesosyalgüvenlikaçklarnn bütçe üzerinde oluturduu yükün artmasyla birlikte daha çok gündemegelmivetartlrolmutur. Ülkemizde isizlik, istihdamn yaps, igücü arz ve talebi, igücünekatlmoranilebirliktekaytdistihdamiçiçegeçmiacil çözümbekleyensorunalanlararasndayeralmaktadr. Ülkemizde kayt d istihdamn büyüklüü, bütçe üzerindeki olumsuzmalietkilerivetoplumsalyaamüzerindeyarattolumsuz etkiler acil çözümler gerektirmektedir. Kayt dl önleme konusunda gerekli admlar atlmad takdirde sosyal güvenlik açklarn finanse eden bir bütçe uygulamas ile salksz bir maliye politikas yürütülmeye devam edilecektir. Kayt d çalmann nedenleri sanldndan çok daha fazla ve daha karmak olup söz konusunedenlerbirbirinietkilemektevebirliktegerçeklemektedir. Bu nedenle de kayt d istihdamn genelde tek bir nedeni yoktur. Dolaysyla sorunun çözümü de nedenleri orannda karktr. Kayt d çalmann önlenebilmesi için, öncelikle toplum yaps, gelir dalm, sosyal yardm sistemi ve kamu harcamalarnn derinlemesineanalizedilmesibirgereklilikolarakortayaçkmaktadr. stihdam ve üretimin genilemesi, sosyal güvenliin yaygnlamas, salk ve sosyal güvenlik hizmetlerinin belli bir standarda kavuturulmas, sosyal güvenlik kurumlar ve devlet maliyesindekimalikrizlerinortadankalkmasdorultusundadevletin bütünkurumvekurulularnnbirlikteliiyoluylakaytdistihdamla mücadeleedilmesikaçnlmazdr. Ülkemizde bir sorun yuma haline gelmi olan kayt d istihdamkonusunu,ilkveskolarakgündemegetirenlerdenbiriolan vesononbeyldrbirçokkonudakatklarnaldmdeerlihocam Sayn Prof. Dr. ükrü KIZILOT a bu çalmadaki rehberlii için III

4 IV teekkürü borç bilirim. Ayrca akademik olarak bu çalmaya katk sunanhocalarm,saynprofdr.t.muratözden e,saynprof.dr.aziz KONUKMAN a, sayn Doç. Dr. H. Hakan YILMAZ a, en içten ükranlarm sunuyorum. Ayrca çalma sürecindeki destekleri için bata eim Selma KARAARSLAN olmak üzere tüm aileme ve SGK Kurumsal Geliim ve Ortak Veri Taban Dairemin personeline de teekkürederim. ErkanKARAARSLAN

5 V ÇNDEKLER ÖNSÖZ... III ÇNDEKLER...V SMGELERVEKISALTMALAR... XIII TABLOLAR...XIV GR... 1 BRNCBÖLÜM... 5 KAYITDIISTHDAM... 5 I.KAYITDIIEKONOM... 5 A.KaytDEkonomininTanmveKapsam... 5 B.KaytDEkonomininNedenleri... 8 C.KaytDEkonomininBüyüklüü D.KaytDEkonomininSonuçlar II.KAYITDIISTHDAM A. stihdam gücü Türkiye degücüdurumu Türkiye destihdamekilleri B. KaytDstihdamnTanm C. Türkiye dekaytdstihdamekilleri ÇalmalarlgiliKamudarelerineHiçBildirilmeyenler a. KendiradelerileKaytDndaÇalanlar (1)YabancKaçakçiler (2)Çocukçiler (3)SosyalGüvenlikKurumundanÇeitliAdlarlaAylkyada GelirEldeEdenler (4)sizlikGeliriEldeEdenler (5)SosyalYardmveHizmettenYararlananlar b. verenleritarafndanbildirilmeyençalanlarveya ÇalmalarBildirilmeyenler ÇalmalarEksikBildirilenler a. ÇalmalarGünOlarakEksikBildirilenler b. DenemeSüresindeKaytDÇalanlar... 42

6 VI c. BirKamuKurumunaKaytlOlupDierineKaytl Olmayanlar d.lklerinekaytlolupdierinekaytlolmayanlar e. ÇalmalarÜcretOlarakEksikBildirilenler MevzuatnKaytDndaBraktÇalmalar a. GenelOlarak b. StandartDÇalmalar D.KaytDstihdamnNedenleri EkonomikNedenler a. sizlikveformelsektörüngücüarznkarlayamamas.. 56 b. gücüüzerindekivergivesigortaprimigibiarkamusal MaliYükler (1)GenelOlarak (2)SigortaPrimOranlar (3)ÜcretlerdenKesilenVergiler (4)KdemTazminat (5)verenÜzerindekiDierYükler c. GelirveVergiYüküDalmndaAdaletsizlikveYoksulluk d. ÇalmaHayatndaDeiimveYeniÇalmaekilleri (1) EveVerme (2) TaeronçiliiveFasonÜretim (3) TeleÇalma e.stihdamnsektörelyapsndakideiiklik SosyalNedenler a. GöçveÇarpkKentleme b. NüfusArt c. gücününniteliiileeitimvebilinçseviyesinin Düüklüü letmelerdenkaynaklnedenler a. KüçükletmelerinYaygnl b. letmelerinrekabetgücünündüüklüü c. KurumsallamaDüzeyininYetersizlii d. MarkaYaratamamaveFasonÜretim... 92

7 VII 4 KamudanKaynaklananNedenler a. BürokratiklemlerinFazlal b. MevzuatnKarkl c. KamuKurumlarArasndaYaananKoordinasyonEksiklii.. 94 d. KamuHizmetlerineveKamuHarcamalarnaOlumsuz Bak e. DenetimYetersizliiveZorluuileCezannEtkinsizlii (1) DenetiminYetersizlii (2) CezalarnEtkinsizliiveEitsizlii (3) SabitOlmayanveMevsimlikyerlerininDenetim Zorluu SosyalGüvenlikveVergiSistemindenKaynaklananNedenler 100 a. SkÇkarlanVergiveSosyalGüvenlikAflarveBorçlanma Kanunlar b. PrimleEdimArasndakiDengesizlik c. SosyalGüvenlikveVergiMevzuatnnBazÇalma ekillerinikapsamdbrakmas d. SosyalGüvenlikHizmetlerindenMemnuniyetsizlik e. EmeklilikSistemiveEmeklilikYa f. AsgariÜcret SosyalYardmSistemindenKaynaklananNedenler a. SosyalYardmlar b. PrimsizÖdemeler c. sizliködemeleri E.AvrupaBirliiÜlkelerindeKaytDstihdam GenelOlarak AB yeüyebazülkelertibariylegenelgörünüm a.avusturya b.belçika c.danimarka d. Finlandiya e.fransa f.almanya

8 VIII g.yunanistan h.rlanda talya i.lüksemburg j.hollanda k.portekiz l.spanya m.sveç n.ngiltere AvrupaDndakiBölgelerdeKaytDstihdam a.afrika b.latinamerika c.asya YaplanDüzenlemeler a.yasaltedbirlerveuygulama b.bilgilendirmevebilinçlendirme c.tevikedicitedbirolarakgenelgiderlerdesübvansiyon veyandirim d.vergitedbirleri e.tedarikçitarafndanmüdahaleler f.yabanckaçakçiliklelgilitedbirler FKaytDstihdamnBüyüklüüveDalm SosyalGüvenlikKurumlarnaHiçBildirilmeyenler SosyalGüvenlikKurumlarnaGünVeyaÜcretOlarakEksik Bildirilenler YabancKaçakçiler Çocukçiler KNCBÖLÜM KAYITDIISTHDAMINNEDENOLDUUMALKAYIPLARINBÜTÇE ÜZERNDEKETKLER I.KAYITDIISTHDAMINSONUÇLARI A.KaytDstihdamnOlumluSonuçlar stihdamArtrmas

9 IX 2ÇalanlarnGelirleriniArtrmas KaynaklarnEtkinDalmnnSalanmas letmelerinRekabetGücünüArtrmas B.KaytDstihdamnMaliEtkileriDndakiOlumsuzSonuçlar GenelOlarak HakszRekabeteNedenOlur EkonomikVerileriBozar ÇalmaHayatndakiVerimliliiAzaltr ÇocukEmeininSömürülmesineYolAçar YabancKaçakçiliinArtmasnaNedenOlur VergiAdaletiniOrtadanKaldrr KdemTazminatAlnmasnEngeller SosyalGüvenlikHaklarnnEldeEdilmemesineSebepOlur SendikalamayEngeller C.KaytDstihdamnMaliEtkileri SosyalGüvenlikKurumuPrimKaybnaYolAçar sizlikSigortasÖdeneiAlnmasnEngellervesizlik SigortasFonununGelirleriniAzaltr VergiKaybnaYolAçar BütçedenDahaFazlaMiktardaSosyalYardmÖdenmesine YolAçar II.KAYITDIISTHDAMINBÜTÇEÜZERNDEKETKLER A.BütçeKavram B.KaytDstihdamnDorudanBütçeÜzerindekiOlumsuz Etkileri SosyalGüvenlikKurumlarnaHiçBildirilmeyenlerdenKaynakl BütçeÜzerindekiKayplar a. SosyalSigortaPrimKayplar b. VergiKayplar YabancKaçakçilerdenKaynaklBütçeÜzerindekiKayplar ÇocukçilerdenKaynaklBütçeÜzerindekiKayplar ÜcretveyaGünOlarakEksikBildirilenlerdenKaynaklBütçe ÜzerindekiKayplar

10 X a. ÜcretOlarakEksikBildirimdenKaynaklananBütçe ÜzerindekiKayplar b. GünOlarakEksikBildirimdenKaynaklananBütçe ÜzerindekiKayplar SGK yabildirilipgb ebildirilmeyenlerdenkaynaklvergi Kayb SigortaPrimndirimlerininYaplmamasndanKaynaklBütçe ÜzerindekiOlumluEtkiler C.KaytDstihdamnDolaylYollardanBütçeÜzerindeki OlumsuzEtkileri FazlaSosyalYardmÖdemesindenKaynaklBütçeÜzerindeki Kayplar KendiAdnayadaverenOlarakÇalpSosyalGüvenlik KurumlarnaHiçKaytlOlmayanlardaVergiKayplar KaytDÖdenenGiderlerdenKaynaklBirVergiÖdememek çinyaplanlemlerdenkaynaklvergikayplar D.KaytDstihdamdanKaynaklBütçeÜzerindekiToplamKayp vebukayplarndeerlendirilmesi BütçeÜzerindekiToplamKayp BütçeÜzerindekiToplamKayplarnBazEkonomik BüyüklüklerleKarlatrlarakDeerlendirilmesi ToplananBütçeGelirlerileKaytDstihdamNedeniyle ToplanamayanBütçeGelirlerininKarlatrlmas ÜÇÜNCÜBÖLÜM KAYITDIISTHDAMINNEDENOLDUUMALKAYIPLARVEBÜTÇE ÜZERNDEKETKLERLELGLSORUNLARVEÇÖZÜMÖNERLER I.KAYITDIISTHDAMKONUSUNDAKARILAILANSORUNLAR A. stihdammaliyetlerininyüksekolmasndankaynaklanan Sorunlar B.letmeÖlçeindenveYapsndanKaynaklananSorunlar C.DenetimSistemininEtkinsizliindenKaynaklananSorunlar D.KamuKurumlarArasndakiKoordinasyonvebirlii OlmamasndanKaynaklananSorunlar

11 XI E.sizlikOrannnYüksekOlmasndanKaynaklananSorunlar F.SosyalGüvenlikHizmetlerindekiStandartlardanKaynaklanan Sorunlar G.KaytDndaKalmayÖdüllendirenSosyalYardmveSosyal HizmetProgramlarndanKaynaklananSorunlar H.CezalardakiEitsizliklerveCezalarnCaydrclkEtkisininDüük OlmasndanKaynaklananSorunlar ArBürokrasidenKaynaklananSorunlar J.ÇalanlarnBilgiveBilinçEksikliindenKaynaklananSorunlar K.EmeklilikYandanKaynaklananSorunlar L.AsgariÜcretBelirlenmesindenKaynaklananSorunlar M.AsgariçilikUygulamasndanKaynaklananSorunlar N.TamGünYasasGibiKiileriKaytDndaKalmayaYönlendiren YasalDüzenlemelerdenKaynaklananSorunlar O.SosyalGüvenlikDestekPrimiUygulamasndanKaynaklSorunlar200 Ö.KdemTazminatÖdenmesindenKaynaklananSorunlar P.ÜlkemizdeBirOrtakVeriTabanKurulmamOlmasndan KaynaklananSorunlar II.KAYITDIISTHDAMIÖNLEMEYEYÖNELKSTRATEJLER A. KaytDstihdamAzaltmaPotansiyeliOlanFrsatlar FiyatstikrarnnveSürdürülebilirBüyümeninSalanmas TarmSektörününKüçülmesi HayatndaKurumsallamannArtmas EitimSeviyesininYükselmesi EmeklilikYannYükselmesi B. KaytDstihdamArtrmaPotansiyeliOlanTehditler sizlikOrannnYükselmesi KüreselRekabetinHzKazanmas SosyalYardmSistemininKurulmamas C.KaytDstihdamnÖnlenmesineYönelikStratejiler ReelSektörünGüçlendirilmesi a.maliveyasalyükümlülüklerinazaltlmas

12 XII b.bürokrasininazaltlmasvekararalmasüreçlerinin Hzlandrlmas c.gücüpiyasasnnesnekletirilmesi d.letmeleringüçlendirilmesi KaytlÇalmayaZorlama a.denetimsistemininrevizyonununsalanmas b.cezalarncaydrclnnartrlmas c.kamukurumlararasndakikoordinasyonunartrlmas d.kaytlsistemeyönelikhakvesuistimallerinönlenmesi e.mikrososyalsigortaprogramlarnnuygulanmas f.mevzuatngelitirilmesi KiilerinTutumveDavranlarnnDeitirilmesi a.eitimvebilinçseviyesininyükseltilmesi b.kamuyaduyulangüvensizliinvekamuhizmetlerine DuyulanMemnuniyetsizliinAzaltlmas c.toplumdaoluanafveyaplandrmabeklentilerinin OrtadanKaldrlmas d.sosyaldiyalogunsalanmas YoksullukvesizlikleMücadele a.aktifstihdampolitikalarvelkebalarkenverilecek Tevikler b.sizlikveyoksulluklamücadele SosyalYardmSistemininKurulmas a.yileyenbirsosyalyardmprogramnnoluturulmas b.ortakveritabannnkurulmas SONUÇ KAYNAKÇA EKI TÜRKYE DEYAPILANSOSYALYARDIMLAR EKII SGKDARPARACEZALARI

13 a.g.e.:adgeçeneser a.g.m.:adgeçenmakale AB:AvrupaBirlii SMGELERVEKISALTMALAR BaKur:EsnafveSanatkarlarveDierBamszÇalanlar SosyalSigortalarKurumu ÇSGB:ÇalmaveSosyalGüvenlikBakanl DPT:DevletPlanlamaTekilat GB:GelirdaresiBakanl GSMH:GayriSafiMilliHasla GSYH:GayriSafiYurtiçiHasla ILO:UluslararasÇalmaÖrgütü SMMMO:stanbulSerbestMuhasebeciMaliMüavirlerOdas KOB:KüçükveOrtaBüyüklüktekiletme SGDP:SosyalGüvenlikDestekPrimi SGK:SosyalGüvenlikKurumu SSK:SosyalSigortalarKurumu SYDGM:SosyalYardmlamaveDayanmaGenelMüdürlüü T.C.:TürkiyeCumhuriyeti TSK:TürkiyeverenSendikalarKonfederasyonu TÜK:TürkiyestatistikKurumu Türk:TürkiyeçiSendikalarKonfederasyonu TÜSAD:TürkiyeSanayiciveAdamlarDernei XIII

14 XIV TABLOLAR Tablo1KaytDEkonomiKavramveOlasAnlamlarMatrisi... 7 Tablo2KaytDEkonomininBüyüklüüilelgiliTahminler Tablo3gücüDurumu Tablo4Türkiye dekaytdstihdamekilleri Tablo5SeçilmiMilliyetlereGöreGelenveGidenYabancZiyaretçiler. 28 Tablo6zinTürleriBazndaYabanclaraVerilenÇalmazinleri Tablo7YakalananYasaDGöçmenlerinYllaraGöreDalm Tablo8ÇocukgücüTemelGöstergeleri, Tablo9SanayiçisininHanesineGirenAnaGelirveDierGelirler Tablo10KaytDstihdamnNedenleri Tablo11gücüÜzerindekiMaliYükümlülükler Tablo12KaytDstihdamnFazlaOlmasnnNedenleri Tablo13gücüDurumu Tablo14AsgariÜcretveYasalKesintiler Tablo15OECDÜlkelerindestihdamVergilerininYükü Tablo16TürkiyeveDierBazÜlkelerdeÜcrettenKesintiOranlar Tablo17BazABÜlkelerindeçiveverenPrimlerininToplamPrim TutarlarçindekiPaylar Tablo18BazABÜlkelerindeFinansmanaKatkOranlar Tablo19verenÜzerindekiDierYükümlülükler Tablo20tekiDurumBakmndanYoksulveYoksulOlmayanGruplar ArasndakiFarklar Tablo21HanehalkBireylerininEkonomikFaaliyetlerineGöre YoksullukveToplamKaytDÇalanlarçerisindekiPaylar Tablo22EvdeFaaliyetGösterenlerinKaytllkDurumunaGöre Durumu Tablo23NüfusArtHz Tablo24EitimDurumutibarleKaytDstihdamnDalm (2006) Tablo25letmeBüyüklüüveKaytDstihdam Tablo26AvrupaBirliiÜlkelerindeMüfettiiSays Tablo27OECDÜlkeleriEmeklilikYalar Tablo28BirYerdeÇalmamaÖnartnaDayananSosyalYardmlar Tablo29GelimiÜlkeEkonomilerindeKaytDstihdamnTahmini Büyüklüü

15 Tablo30ABveOECDÜlkerindeYabancKaçakçilereUygulanan Müeyyideler Tablo31tekiDurumveSosyalGüvenlikKurumunaKaytllk DurumunaGörestihdam Tablo32stihdamEdilenlerinSosyalGüvenlikKurumunaKaytllk Durumu Tablo33yeriBüyüklüüveKaytllkDurumunaGörestihdam Tablo34KaytllkDurumuveSektörlereGörestihdam Tablo35YllartibariyleKaytDstihdamnSeyri Tablo36Düzey:2SnflandrmasnaGöreKaytDstihdam Tablo37ÇocukgücüTemelGöstergeleri Tablo38UygulananPrimOranlar Tablo39GenelOlarakBirYerdeÇalmamaÖnartnaDayanan SosyalYardmlar Tablo40SosyalSigortaPrimOranlar Tablo41SosyalGüvenlikKurumlarnaHiçBildirilmeyenlerden KaynaklPrimKayb Tablo42ÜcretlerdenKesilenVergiOranlar Tablo43ÇeitliAsgariÜcretDüzeylerindeGelirVergisiOran Tablo44SosyalGüvenlikKurumlarnaHiçBildirilmeyenlerden KaynaklVergiKayb(2009) Tablo45YabancKaçakçidenKaynaklMaliKayplar(2009) Tablo46ÇocukçidenKaynaklMaliKayplar(2009) Tablo47yerininEkonomikFaaliyetineGöreHaftalkFiiliÇalma SüresiveAylkOrtalamagücüMaliyeti Tablo482008DönemindeEksikÜcretBildirimi Tablo492008YltibariyleSosyalGüvenlikKapsamndaBulunanlarn Dalm Tablo50EksikÜcretBildirimiNedeniyleOrtayaÇkanKayplar(2008) 171 Tablo51SGK yabildirilipgb ebildirilmeyenlerdenkaynaklvergi Kayb(2009) Tablo52YüzdeBendirimindenYararlanamamaktanKaynaklBütçe ÜzerindekiOlumluEtki Tablo53KaytDstihdamdanDolayFazlaÖdenen SosyalYardmlar(2008) Tablo54KaytDstihdamdanDolayYüksekVergiÖdememekçin ArtrlanMatrah Tablo55KaytDstihdamdanKaynaklDolayYollardanKaybedilen VergiMiktar XV

16 XVI Tablo56KaytDstihdamdanKaynaklBütçeÜzerindekiToplam YllkMaliKayp Tablo57SosyalGüvenlikKurumunaMerkeziYönetimdenYaplan Transferler Tablo582009YlndaSosyalGüvenlikKurumunaMerkezi YönetimdenYaplanTransferler Tablo59TemelEkonomikGöstergeler Tablo60KaytDstihdamKaynaklKayplar(2009) Tablo61KaytDstihdamKaynaklKayplarnEldeEdilenGelirlerle Kyaslanmas Tablo62KaytDstihdamnÖnlenmesineYönelikStratejiler Tablo63SGKToplamGelirveGiderleri

17 GR Günümüz ekonomilerinin önemli sorunlarndan birisi olan kayt dekonomiveistihdam,nedenleri,sonuçlarveileyiibakmndan karmak bir kavram olarak karmza çkmaktadr. Bu nedenle kayt dekonomivekaytdistihdamnkaytaltnaalnmastümülkeler için çözümlenmesi gereken ciddi bir sorundur. Bunun giderilmesi hükümetlerin uyguladklar ekonomik ve sosyal politikalarn baar kazanmasndaetkinbirroloynamaktadr. Kaytdekonomiveistihdamortayaçkaransebeplerülkeden ülkeye farkllk göstermektedir. Bu nedenle, kayt dla yol açan faktörlerinnelerolduuiyibelirlenmelidir.ayrca,kaytdekonomi istatistiki verilerin güvenilirliini azaltmaktadr. Bu eksik ve yanl göstergeler dikkate alnarak oluturulan ekonomik ve sosyal politikalarnhayatageçirilmesibaarszlklasonuçlanmaktadr. Sosyal güvenlik sisteminin, nüfusun ya ortalamas çok yüksek olmadhalde,bugünkarlatsorunlargelecekiçintümtoplumu endielendirmesi gereken bir husustur. Sosyal güvenlik sisteminin karlatfinansmankrizi,kamufinansmanüzerindeciddibirbask yaratmaya balam ve merkezi hükümet bütçesinden sosyal güvenlie yaplan transferler borç faizi ödemelerini de geçerek bütçenin en önemli kalemi haline gelmitir. Bu dorultuda, sosyal güvenlik sisteminin bizzat kendisi, Türk ekonomisinde istikrarszlk yaratanbirolguhalinialmtr. Türkiye de1980 liyllarnsonlarndanitibarenkaytdekonomi ve kayt d istihdamnkatlanarak artm olduu söylenebilir. Basit parasaloranyöntemiyleülkemizdekaytdekonominin devresindekiortalamasyüzde64.4olup,vergiincelemesonuçlarna görebelirlenenortalamaiseyaklakyüzde65 tir.avrupaülkeleriile karlatrldnda bu oranlarn ülkemiz açsndan oldukça yüksek olduugörülmektedir. Kayt d ekonominin en önemli boyutlarndan birini ise kayt d istihdam oluturmaktadr. Bugün ücretli olarak çalanlarn

18 2 yaklak yüzde 55 inin kayt d çalt tahmin edilmektedir. Çalanlarn yüzde 45 i ise çalmalar dolaysyla sosyal güvenlik kurumlarnahiçbildirilmemektedir. sizlik,gelirdalmndakibozukluk,yoksulluk,istihdamnyaps, formel sektörde yaanan daralma, igücü arznda yaanan dalgalanma, ekonomik krizler ve küreselleme iç içe geçerek ve birbirlerini etkileyerek kayt d istihdama ve kayt d ekonomiye nedenolmaktadr. Türkiye de çok önemli bir kayt dlk nedeni olan ve bu gözle pek deerlendirilmeyen mevcut sosyal yardm sistemindeki sorunlar ve sosyal yardm için gelitirilen standartlar da bizatihi kayt d istihdamanedenolmaktadr. Ülkemizde, içi ve iverenlerde sosyal güvenlik bilincinin yerlememi olmas ve sosyal güvenlik sistemimizdeki yanl uygulamalar fertlerin sosyal sigorta kurulularna olan güvenlerini sarsmtr. Ayrca, sosyal güvenliin finansmanna devlet katksnn olmamasiçiveiverenlerüzerindekimaliyüküartrmaktadr.bütün bunlara, iletmelerin küçük ve kurumsallaamam olmas ile ürettikleri ürünlerin markalaamam, rekabete dayanksz olmas; göç, nüfus art ve çarpk kentleme gibi etkiler eklendiinde; sigortal çalandan fazla kayt d çalan yüksek bir nüfus ortaya çkmaktadr. Birülkeningelimevekalknmasnnenönemligöstergesisosyal güvenliin yaygnl ve sisteme dahil olan fertlere salad olanaklardr.birçokülkedeiverenlerinveçalanlarnyanndadevlet de sosyal güvenliin finansmanna önemli oranda katkda bulunduundan,sosyalgüvenlikkesintileriiçiveiverenlerüzerinde fazla mali külfet oluturmaz. Sosyal güvenlik kurulular finansman sorunlarn çözümledikleri için sisteme dahil olan üyelerine daha iyi olanaklar salar ve bu balamda iverenler ile sigortallarn sosyal güvenlik kurulularna güveni artar. Türkiye de, sosyal güvenlik bilincinin yerlememi olmas ve sosyal sigorta sistemindeki tüm

19 yükümlülüklerin iverenlere yüklenmi olmas, sistemin suiistimalini kaçnlmazklmtr. Buçalmaüçanabölümdenolumaktadr. KaytDstihdam baln tayan birinci bölümde kayt d ekonomi ve kayt d istihdamkavramlarvurgulandktansonrakaytdistihdamekilleri vekaytdistihdamnnedenleridetaylbirekildeelealnmtr.bu bölümde ayrca kayt d istihdamda dünya ve AB ülkelerindeki mevcut durumla kayt d istihdamn büyüklüü de vurgulanmaktadr. Kayt D stihdamn Neden Olduu Mali Kayplarn Bütçe Üzerindeki Etkileri baln tayan ikinci bölümde kayt d istihdamn sonuçlar açsndan bir bak açs gelitirerek kaytdistihdamnolumluveolumsuzsonuçlarortayakonulmuve sonrasndabütçeüzerindekiyüküanalizedilmeyeçallmtr. Son bölümde ise kayt d istihdamla ilgili sorun alanlar ve bunlara ilikin çözüm önerileri ve stratejileri dahasomut ve spesifik olarakortayakonulmayaçallmtr. 3

20

21 BRNCBÖLÜM KAYITDIISTHDAM I.KAYITDIIEKONOM A.KaytDEkonomininTanmveKapsam Günümüz ekonomilerinin önemli sorunlarndan birisi olan kayt dekonomi,nedenleri,sonuçlarveileyiibakmndankarmakve çokyönlüdür. Kayt d ekonomi, bilinen istatistik yöntemlerle tahmin edilemeyenvegayrisafimillihasla(gsmh)hesaplarneldeetmede kullanlamayan,yasalarçerçevesindeyadayasalaraaykrolarakelde edilen ve ilgili kurum ve kurulularn tamamen veya ksmen bilgisi dnda braklan, kamu adna bir gelir tahakkukuna yol açan ekonomikvemalifaaliyetlerintümüdür. 1 Kaytdlkdenildiinde,sadeceçalnmmalyadauyuturucu ticareti, kumar, kara para, sahtecilik ya da vergi kaçrmak amacyla muhasebe kaytlarnda yer almayan ve Maliye den gizlenen ilemler eklindeki yasal olmayan faaliyetler deil, ayn zamanda piyasaya çkmayan ve örnein evlerde aile fertleri ya da yaknlarnca gerçekletirilengelirgetiricifaaliyetler,ikinciiyapma,malvehizmet takaslar, çeitli adlar altnda çalanlara yaplan ancak vergiye tabi tutulmayanödemelergibiyasalfaaliyetlerdeanlalmaldr. 2 Kayt d ekonomi kavram çok geni bir kavram olup baz kaynaklarda yer alan illegal ekonomi, suç ekonomisi, kara ekonomi, enformelekonomi,yeraltekonomisi,karaborsaekonomisi,vergid 5 1 AhmetBurçinYereli,OuzKaradeniz,KaytDstihdam,Ankara,OdakYayn vedatm,2004,s.7. 2 ükrü Kzlot, afak Ertan Çomakl, Vergi Kayp ve Kaçaklar ve Kaytd Ekonomi likisi ve Boyutlarnn Mevzuat Açsndan Deerlendirilmesi, 19. TürkiyeMaliyeSempozyumu,Mays,2004,s.1.

22 6 ekonomi vb. gibi tanmlamalarn tümünü kapsamaktadr. 3 Kayt d ekonomi tanm içerisinde ekonomik faaliyetlerin gizlilii belirtilmek isteniyorsa, gölge ekonomi, gizli ekonomi, sakl ekonomi, yer alt ekonomisi, alacakaranlk ekonomisi ; faaliyetlerin yasadl belirtilmek isteniyorsa kara ekonomi, gri ekonomi, illegal ekonomi veya yasad ekonomi ; faaliyetlerin devletin bilgisi dnda tutuluyor olmas belirtilmek isteniyorsa gayri resmi ekonomi, resmi olmayan ekonomi, enformel ekonomi veya kaytdekonomi vesonolarakfaaliyetinönemsizolmassebebiyle GSMH kaytlarnda tutulmay belirtilmek isteniyorsa marjinal ekonomi, ikinci ekonomi, ikincil ekonomi gibi ifadeler kullanlmaktadr. 4 Kaytdekonomikapsamolarak;yeraltdünyasndakikiilerin ekonomik faaliyetlerinden, yasal fakat bir iverene bal olmayan ilerde çalanlardan, faaliyetleri kayt altnda olmasna ramen bunlarn bir ksmn gizleyenlerden meydana gelmektedir. Kayt d ekonomi insanlarn sadece gelirlerini deil dier faaliyetlerini de gizlediklerini göstermektedir. Kayt d ekonomi devletin yetkili organlarnnbilgisidndaortayaçkanhertürlüekonomikilemleri kapsadndansnrlarnçizmekçokkolaydeildir. Kayt d ekonomi, milli gelir hesaplamalarna girmeyen ekonomikfaaliyetlerintamamnkapsadndan,sadecevergiileilgili yasalarn ihlal edilmesinden deil, vergi ile birlikte tüm ekonomik faaliyetleri düzenleyen yasalarn ihlal edilmesinden meydana gelmektedir. Bu nedenle kayt altnda olmayan faaliyetlerin vergilendirilmesimümkünolmamaktadr.ekonomikfaaliyetalannda yasalyükümlülükleriniyerinegetirmemekiçinfaaliyetlerinigizlitutan ahsvekurumlarvarsakaytdekonomisözkonusudur.bunedenle kayt d ekonomiyi, kamu otoritelerinin denetimi dnda meydana gelenhertürlüekonomikilemvefaaliyetolarakdatanmlayabiliriz. 3 YakupSüngü, KaytDstihdamnMaliEtkileri,YaynlanmamTez,2004,s.3. 4 Veysi Sevi, Resmi Bak Açsyla Kaytd Ekonomi, Yaklam Dergisi, Say 199,Temmuz,2009,s.193.

23 Tablo1KaytDEkonomiKavramveOlasAnlamlarMatrisi 7 Resmiyet Dlk Gizlilik Sakllk YasaDlk Alternatif Olma Düzensizlik Belirsizlik Önemsizlik SraDlk KaytD ***** *** * ** ** Enformel ***** ** ** *** * * ResmiOlmayan ***** ** ** *** * ** kincil ** * ***** ** * **** *** kili ** * ***** *** * Paralel ** ** * **** *** * Gölge *** *** ** *** ** ***** * * Gri ** **** *** * **** * Sakl *** **** **** * *** * Yeralt **** ***** **** * ** * Alacakaranlk *** **** **** ** **** * Yasad **** *** ***** ** ** ** Kara *** **** ***** ** ** Marjinal ** ** ***** **** Düzensiz **** ** **** ** Kaynak:TurgutGümü,DsallkveKaytdEkonomiKavramnalikinBir Deerlendirme GaziÜniversitesiktisadivedariBilimlerFakültesiDergisi,Mart 2000,Ankara,Say:3,s.63. Bir numaral tablodan anlalaca üzere kayt d ekonomi kelimesi daha çok resmiyet dlk anlamna gelmekte iken; yer alt, alacakaranlk, kara ekonomi gibi kelimeler yasa d faaliyetler anlamna gelmektedir. kincil ekonomi, marjinal ekonomi gibi kavramlar ise resmi dln yannda önemsiz ileri anlatmak için kullanlmaktadr. Sakl, gri, gölge ekonomisi faaliyetleriise genellikle gizlivesaklekonomikfaaliyetlerianlatmadatercihedilmektedir. Özellikle gelimekte olan ülkelerde igücü iki farkl grupta istihdam edilmektedir. Birinci grubu genellikle organize olmu sektörde çalanlar oluturmaktadr. Bunlar genelde kurumsallam sektör ya da formel sektör olarak adlandrlmaktadr.kinci grup ise genelliklekentegöçetmi,hemenibulamam,gündelikçivegeçici

24 8 olarakçalanvasfszigücüilehizmetlerkesimindeazbirsermayeile veya hiçbir sermayeye ihtiyaç duymakszn kendi iini yaparak gelir salayan kiilerden olumaktadr. Bu sektöre de kurumsallamam sektöryadaenformelsektöradnalmaktadr. 5 Kayt d sektör, enformel sektöre göre daha geni bir kavramdr.kaytdekonomikfaaliyetler;vergikaçakçl,faturasz alveri, haksz yere muafiyet ya da indirim ve sübvansiyonlardan yararlanma, sigortasz içi çaltrma, kaçakçlk, uyuturucu ticareti, falclk, hayat kadnl, rüvet, özel harcamalarn firma harcamalar gibi göstermek, yanl ve saptrc beyan ve davranlarla müteriyi aldatmagibiyasayaaykrfaaliyetlerolabileceigibikomuyayardm, çocuk bakcl, ev ilerinin yaplmas gibi yasalara aykr olmayan faaliyetleridekapsamaktadr. 6 Bir faaliyetin kayt d ekonomik faaliyet çerçevesinde saylabilmesiiçin; 1. Yasalarauygunolmamas, 2. Ahlakikriterlereuymamas, 3. statistikselolarakölçülememesi, 4. Faaliyetsonucugelirineldeedilmesi gerekir. B.KaytDEkonomininNedenleri Kayt d ekonominin ortaya çk farkl ülkelerde farkl nedenleredayanmaktadr.gelimiekonomilerdekaytdekonomi venedenlerigenelliklevergiselfaktörlerveigücüpiyasasnayönelik düzenlemelergibifaktörlertarafndanbelirlenirken;gelimekteolan 5 Yereli,Karadeniz,a.g.e.,s Mehmet Candan, Kayt D stihdam, Yabanc Kaçak çi stihdam ve Toplumumuz Üzerindeki SosyoEkonomik Etkileri, T.C. Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl Türkiye Kurumu Genel Müdürlüü, stihdam ve Meslek UzmanYardmcsUzmanlkTezi,Ankara2007.s,6

25 ülkelerdebufaktörlerinyansraekonomiyietkileyennüfusartve kentselgöçgibidemografiketmenlerdedikkatealnmaldr. 7 Kayt d ekonomiye yol açan nedenlerin bilinmesi, ekonomi içindeki paynn asgariye indirilebilmesi açsndan gerekli, etkin ve tutarltedbirlerinalnabilmesiaçsndanbüyükönemtamaktadr. 8 Kayt d ekonominin ortaya çkmasnda ve boyutlarnn genilemesinde rol oynayan faktörler, toplumun ekonomik, mali ve sosyal sisteminin özelliklerinin bütünü tarafndan belirlenmektedir. Kayt d ekonominin, mali, ekonomik, politik, sosyal, psikolojik ve hukukibirçoknedenibulunmaktadr Bir ülkenin sahip olduu ekonomik sistem ve buna bal yapsalözelliklerkaytdekonomiyietkileyentemelunsurlardandr. Kayt d ekonominin en önemli nedeni ekonominin gelimilik düzeyinin düük olmasdr. 10 Gelimekte olan ekonomilerde kurumsallam iletmeler sayca azdr. Küçük iletmelerin yaygnl bir taraftan izleme ve denetlemeyi zorlatrrken, dier taraftan bu iletmelerin pek çok yasal düzenlemelerin dnda kalmalarna yol açmakta; vergi, i, sosyal güvenlik, muhasebe vb. konularla ilgili yasalargenelliklebutürküçükiletmelerikapsamamaktadr.örnein, tarmvehizmetlersektörü,izlenmevedenetlenmelerininzorolmas nedeniyle kayt dla daha elverili sektörler olarak karmza çkmaktadr. 2. Kayt dl etkileyen bir dier faktör ülkedeki gelir dalmdr. 11 Gelir dalmnn kayt d ekonomiyle ilikisi, gelirden düük pay alan gruplarn gelirlerini artrmak amacyla kayt d 9 7 Kayt D Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plan ( ), T.C. MaliyeBakanlGelirdaresiBakanl,YaynNo:87,2009,s Kaytd Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plan ( ), a.g.e., s VuslatUs,KaytdsEkonomiTahminiYöntemÖnerisi:TürkiyeÖrnei,Türkiye EkonomiKurumu,Ankara,2004,s Yereli,Karadeniz,a.g.e.,s KaytDstihdamlaMücadele(Kadim)Projesi,KaytDstihdamRaporu, T.C.ÇalmaveSosyalGüvenlikBakanl,Ankara,2005,s.2.

26 10 istihdama arz yaratmas durumunda ortaya çkmaktadr. Gelirlerin yetersizliikarsndadüükgelirgrubundabulunanbireyleryaeki talebiyleigücüpiyasasnaçkmaktayadanitelikleriitibariyleigücü piyasasna dahil olmayan kadnlar ve hatta eitimlerinin aksamas pahasnaçocuklarbupiyasayadahilolmaktadr.gerekekitalebiyle piyasaya çkan igücü, gerekse kadn ve çocuklar, üretken istihdam alanlarnn yetersiz olmas veya konumlarnn zorlamas nedeniyle büyükölçüdekaytdsektördeistihdamansaramaktadr. 3. Bürokratikformalitelerinfazlaldailetmelerinkaytdnda kalmaytercihetmelerinesebepolabilmektedir. 4. Enflasyon nedeniyle gelirlerinde anma meydana gelen düük ve sabit gelirli tüketiciler bu kayplarn gidermek, enflasyon nedeni ile maliyetlerinde artlar meydana gelen üreticiler de, maliyetlerini azaltmak amacyla kayt d ekonominin deiik unsurlarna, özellikle, kayt d istihdama yönelmektedirler. Bu nedenle enflasyon rakamlarnn yüksek olduu ülkelerde kayt d ekonomikfaaliyetlerinarttgözlemlenmektedir Ekonomikkrizlerinyaanddönemlerde,isizkitlelerkaytl ekonomide bulamadklar istihdam imkanlarn kayt d ekonomi alanlarnda aramaktadrlar. letmeler de krizin olumsuz etkilerini azaltmak için üretimlerini kayt d alanlarda yaparak ve istihdam kayt d yollardan salayarak, buna bal olarak maliyetlerini azaltmayaçalmaktadrlar.kriznedeniylekaytlekonomideistihdam edilmesi zor ya da mümkün olmayan niteliksiz içiler, kayt d ekonomidedahakolayibulabilmektedirler.kaytdndadahadüük ücretlerle çaltrlan bu içiler iletmelerin üretim maliyetlerini azaltmaktadrlar Yusuf Kldi, Kayt D Ekonominin Ulusal Uluslar Aras Boyutu ve Çözüm Önerileri, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, Say.2,2000,s Kaytd Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plan ( ), a.g.e., s.15.

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

KAYIT DIŞI EKONOMİ. Erkan KARAARSLAN

KAYIT DIŞI EKONOMİ. Erkan KARAARSLAN KAYIT DIŞI EKONOMİ Erkan KARAARSLAN A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı Günümüz ekonomilerinin önemli sorunlarından birisi olan kayıt dışı ekonomi, nedenleri, sonuçları ve işleyişi bakımından karmaşık

Detaylı

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR GENEL SALIK SGORTASI UYGULAMASINA LKN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel salk sigortas uygulamasndaki deiiklikler nelerdir? Genel salk sigortasndan yararlanlmasnda temel artlardan

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda.

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda. 29.09.2009 RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortallarn Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yaymlanan Tebli Hakknda. 28.09.2008 tarihli 27011 say resmi Gazete de Sosyal

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı Krizde 30 bin kişi birikimini,. milyon kişi de işsizliğe karş harcamasn güvenceye ald Tarih: 5..200 Say: 200/ 22 Ekonomik krizin etkilerinin yoğun biçimde hissedildiği son iki ylda Türkiye de milyar 65

Detaylı

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR ÖZET Mustafa Terin 1 brahim Yldrm 1 Ülkelerin ekonomik kalknmasnda yatrmlar büyük önem tamaktadr. Sermaye birikiminin yetersiz

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

TÜRKYE DE ÇFTÇLERN SOSYAL GÜVENL VE SOSYAL GÜVENLK REFORMUNUN ÇFTÇLER ÜZERNE OLASI ETKLER

TÜRKYE DE ÇFTÇLERN SOSYAL GÜVENL VE SOSYAL GÜVENLK REFORMUNUN ÇFTÇLER ÜZERNE OLASI ETKLER Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8, Say: 4, 2006 TÜRKYE DE ÇFTÇLERN SOSYAL GÜVENL VE SOSYAL GÜVENLK REFORMUNUN ÇFTÇLER ÜZERNE OLASI ETKLER Yrd. Doç. Dr. O(uz KARADEN-Z 1

Detaylı

ç Ç Ğ Ç Ğ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç Ğ ç Ğ Ğ ç Ç ç ç ç ç» ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Y DiT P "Frsat Yaratt'' 1_) GENEL ni,ci,nn so5e6 0

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI i ii 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI İÇİNDEKİLER SAYFA I. 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1

TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir - Türkiye TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1 Rahmi Ak n Türeli 2 ÖZET Çalmada ele alnan 1990-2006 dönemi,

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 1-Türkiye Finansal Raporlama Standartlar na (TFRS) göre deer dü"üklüü aada verilen hangi hesap kalemi için ayr(lmaz?

Detaylı

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr?

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr? SORU 31: 3 / 4 Bir ekonomide kii ba üretim fonksiyonu y = 2k biçiminde verilmektedir. Nüfus art hz %2, teknik ilerleme hz %2 ve amortisman oran %6 iken tasarruf oran da %30 ise bu ekonomideki kii ba sermaye

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN ARTVN L GELME PLANI TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN Artvin, 2005 ÇNDEKLER Sayfa no ÇNDEKLER...i TABLO LSTES... iii 1. TCARET...1 1.1 Giri...1 1.2

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

Yýllýk Ekonomik Rapor

Yýllýk Ekonomik Rapor Yýllýk Ekonomik Rapor 2012 T.C. MALYE BAKANLII YILLIK EKONOMK RAPOR 2012 i Yıllık Ekonomik Rapor 2012 Yllk Ekonomik Rapor, Maliye Bakanl internet sitesinde (http://www.maliye.gov.tr) yer almaktadr. ii

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar DeutscheBankA.SermayePiyasas Hizmetlerineilikinaçklamalar dayeralanbilgilersermayepiyasaskurulu nun,iii-39.1say YatKurulular Kurulu ve Faaliyet Esaslar Hakkknda Tebli"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde

Detaylı

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1 EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER 1 3 M A R T 2 0 1 4, P E R Ş E M B E Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1948 DEKİ EKONOMİK DURUM 2 TABLO I Ülke ABD Doları Danimarka 689 Fransa 482 İtalya

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35

SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35 SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35 Konu: SGK TARAFINDAN GENEL SAĞLIK SĐGORTASI VE GELĐR TESTĐ HAKKINDA GENELGE ĐLE SORU CEVAP ÇALIŞMASI YAYINLANMIŞTIR 01.01.2012 den itibaren yürürlüğe

Detaylı

TÜRKYE DE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE ÇALIMA KOULLARI (STANBUL KAPALIÇARI ÖRNENDE) uayp KAYA. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

TÜRKYE DE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE ÇALIMA KOULLARI (STANBUL KAPALIÇARI ÖRNENDE) uayp KAYA. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü TÜRKYE DE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE ÇALIMA KOULLARI (STANBUL KAPALIÇARI ÖRNENDE) uayp KAYA Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eitim, Öretim ve Snav Yönetmeliinin Çalma Ekonomisi ve

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU Kanun Numaras : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yaymland R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Say : 26173 Yaymland Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa: BRNC BÖLÜM Amaç, Tanmlar, Kurulu

Detaylı

tepav Küresel Kriz e Karşı ş TEPAV Politika Önerileri TBB İstanbul , 28 Nisan 2009

tepav Küresel Kriz e Karşı ş TEPAV Politika Önerileri TBB İstanbul , 28 Nisan 2009 tepav Küresel Kriz e Karşı ş TEPAV Politika Önerileri TBB İstanbul, 28 Nisan2009 Küresel Krize Karşı TEPAV Politika Önerileri Slide 2 Çerçeve Krizi Türkiye ye taşıyan kanallar Krizin Türkiye üzerindeki

Detaylı

TARIM İSTATİSTİKLERİ

TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜİK TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3169 MTB:2008-0473 - 50 Adet ISBN 978-975-19-4272-2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve tüm istatistik kullanclarnn

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

! "#$%& " !"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 #

! #$%&  !# # $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # ! "#$%& " '(! "#$%& "!"#!"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # )*+ $, "- (.,/ 0..1)2#$,# &%& 0! #. # #. &&/& %# -$ 1. $.1 3 - ' # % # 1/% & & 2%% &#&&% '% /!2% &%&& #,# '%' #

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE 1 31 MART 2010 TARH TBARYLE DÜZENLENEN FNANSAL TABLOLARIMIZA LKN BEYANIMIZ liikte sunulan 31 Mart 2010 tarihi itibariyle düzenlediimiz finansal

Detaylı

Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi

Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (2011) 57-68 statistikçiler Dergisi Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi brahim

Detaylı

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ:

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ: EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: Ev tekstili, genel olarak evleri dekore etmek amacıyla kullanılan ürünler olarak tanımlanmaktadır. Sentetik iplikler ve kumaşların yanı sıra, pamuk, keten, ipek ve

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı

TÜRKYE DE 1980 SONRASI SZLK-BÜYÜME LKS VE GÜCÜ PYASASINA GENEL BR BAKI

TÜRKYE DE 1980 SONRASI SZLK-BÜYÜME LKS VE GÜCÜ PYASASINA GENEL BR BAKI 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye TÜRKYE DE 1980 SONRAS SZLK-BÜYÜME LKS VE GÜCÜ PYASASNA GENEL BR BAK ÖZET Bu çalmann amac Türkiye ekonomisinde yaanan büyüme

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI SORU 1: 013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI ABC hisse senedinin spot piyasadaki fiyat 150 TL ve bu hisse senedi üzerine yazlm alivre sözle mesinin fiyat

Detaylı

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI SORU 1: 6 yl vade ile yllk %14 basit faiz oran üzerinden bir borç alnmtr. 3. yldaki faiz oranna e$de%er olan efektif iskonto oran a$a%dakilerden

Detaylı

TÜRKYE VE AVRUPA BRL TARIM SEKTÖRLERNN KARILATIRILMASI

TÜRKYE VE AVRUPA BRL TARIM SEKTÖRLERNN KARILATIRILMASI TÜRKYE VE AVRUPA BRL TARIM SEKTÖRLERNN KARILATIRILMASI Özlem Karahan Uysal 1 Erdoan Oktay 1 ÖZET Tarm alannda Türkiye AB etkileimi ve olas gelimeler, ileri saysal aratrma tekniklerinin kullanld etki analizi

Detaylı

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir?

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir? Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler 1) Kadro durumunuz nedir? 657 Sayl Kanuna tabi personelim 657 sayl Kanun 4/B Sözlemeli

Detaylı

Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi

Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi 2011 y?l? itibariyle Türkiyeden vize istemeyen ülkelerin

Detaylı

Avrupa: bir ve bölünmemiş? Avrupa da Ekonomik Modeller

Avrupa: bir ve bölünmemiş? Avrupa da Ekonomik Modeller Avrupa: bir ve bölünmemiş? Avrupa da Ekonomik Modeller Konular Avrupa daki sosyoekonomik modeller: Rhineland Anglo-Saxon Akdeniz İskandinav Uygulama Modellerin performansı Türkiye nerede duruyor? 2 Avrupa

Detaylı

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC Say 24, Nisan 2011 Kent Karayollarnda Kapasitenin Bulank Mantk le Modellenmesi N.Bargan,.ahinolu KENT KARAYOLLARINDA KAPASTENN BULANIK MANTIK LE MODELLENMES Nuran BAIRGAN 1, lker AHNOLU 2 1 Dumlupnar Üniversitesi,

Detaylı

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç Kurumsal tibar Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven Dr. Erhan Ba Genel Müdür Bilim laç EFQM Mükemmellik Modeli Bilim laç 167 ilaç firmas içinde IMS 2006 sonu verilerine göre: Kutu satlarnda en büyük

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

irketlerde Kriz Yönetimi

irketlerde Kriz Yönetimi thinking growth * connected with client issues irketlerde Kriz Yönetimi Hüsnü Can Dinçsoy PricewaterhouseCoopers Dan manlk Hizmetleri, Ortak 18 Nisan 2007 *connectedthinking çindekiler PwC Kriz Yönetimi

Detaylı

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI T.C. MLLÎETMBAKANLII TalimveTerbiyeKuruluBakanl SGORTACILIK ETM KURS PROGRAMI ANKARA 2009 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRES : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAI PROGRAMIN SEVYES PROGRAMIN AMAÇLARI

Detaylı

Eti de TPM ve Kazandrdklar ET RKETLER GRUBU ET RKETLER GRUBU Bisküvi, Kek ve Çikolata alannda 315 çeit ürün 5 ayr üretim tesisi 200.000 ton/yl üretim Toplam 580 milyon USD yllk sat cirosu 190.000 sat noktas

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLLK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara 13/05/2015 TUTANAK Konu Yer : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi : ILO Türkiye Ofisi, Ankara Tarih/Saat : 13 Mays 2015, Saat:10.00-12.00 Gündem Gerekenler : Kooperatif İstatistiklerinin

Detaylı

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir?

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir? SORU 1: Aadaki sigorta türlerinden hangisi sigorta snflandrmas bakmndan dierlerine göre farkllk arz etmektedir? A) Kasko Sigortas B) Yangn Sigortas C) Nakliyat Sigortas D) Makine Montaj Sigortas E) Trafik

Detaylı

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER STRATEJK AMAÇ 1 Tarihi, do#al ve kültürel varl)klar)m)z) korumak, gelecek ku/aklara aktarmak ve evrensel kültüre katk)da bulunmak. Sorumlu

Detaylı

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 Doç.Dr.sa SABA Adem BAOLU ÖZET Çalmada ilköretim çandaki örencilerin vergiyi nasl algladklar ve vergiyi alglamalar üzerinde etkili

Detaylı

KÜRESEL KRİZİN DÜNYA EKONOMİSİNDE NEDEN OLDUĞU TAHRİBAT

KÜRESEL KRİZİN DÜNYA EKONOMİSİNDE NEDEN OLDUĞU TAHRİBAT KÜRESEL KRİZİN DÜNYA EKONOMİSİNDE NEDEN OLDUĞU TAHRİBAT Dünya Ekonomisinde 3 trilyon $ Kayıp Taşıt üretiminde %16 (=12 milyon adet) gerileme Büyük İstihdam Kaybı: ABD 8.7, AB de ise 3.5 milyon kişi işini

Detaylı

2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES

2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES 2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. Habib YILDIZ * ÖZET Bu çalmada, 2000 2006 döneminde Türkiye de uygulanan maliye politikalarnn ana çizgileri ortaya konulmu

Detaylı

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process Yazm Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katklar TEC Contributions to the Software Testing Process Mustafa Namdar Turkcell Teknoloji Ararma & Gelitirme A.. 41470, Gebze-KOCAEL mustafa.namdar@turkcellteknoloji.com.tr

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

SSK HASTANELER GERÇE SSK SALIK TESSLERNN SALIK BAKANLII NA DEVRNDEN SONRAK UYGULAMA SONUÇLARI. Paras olana sa"lk hizmeti

SSK HASTANELER GERÇE SSK SALIK TESSLERNN SALIK BAKANLII NA DEVRNDEN SONRAK UYGULAMA SONUÇLARI. Paras olana salk hizmeti SSK HASTANELER GERÇE SSK SALIK TESSLERNN SALIK BAKANLII NA DEVRNDEN SONRAK UYGULAMA SONUÇLARI Paras olana sa"lk hizmeti ANKARA OCAK 2006 1 KURUM SALIK TESSLERNN SALIK BAKANLIINA DEVRNDEN SONRAK UYGULAMALARIN

Detaylı

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME İbrahim Çütcü 1 ÖZET Çalmamzda, hzla küreselleerek küçülen dünyada,bata ülkemizde ve dünyada uygulanan özelletirme politikalar ayrntl bir ekilde incelenmitir.

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

TÜRKYE'DE KENTLERN BÜYÜMES VE ZIPH KANUNU Erturul Delikta 1

TÜRKYE'DE KENTLERN BÜYÜMES VE ZIPH KANUNU Erturul Delikta 1 TÜRKYE'DE KENTLERN BÜYÜMES VE ZIPH KANUNU Erturul Delikta 1 Özet Türkiye de 1950'den sonra hzl bir kentleme süreci yaanrken, özellikle metropolan kentlerin daha hzl büyüdüü ve baz kentlerin küçüldüü görülmektedir.

Detaylı

TÜRKYE DE DEVLET BÜTÇELERNN DEEN HEDEF: FAZ DII FAZLA KAVRAMI

TÜRKYE DE DEVLET BÜTÇELERNN DEEN HEDEF: FAZ DII FAZLA KAVRAMI TÜRKYE DE DEVLET BÜTÇELERNN DEEN HEDEF: FAZ DII FAZLA KAVRAMI Yrd.Doç.Dr. Harun CANSIZ ÖZET 1990 l yllarda Türk Kamu Maliyesi önemli sorunlar yaamtr. Hükümetler bunlar kendi çabalaryla çözemedikleri için

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v TABLOLAR LİSTESİ... xiv ŞEKİLLER LİSTESİ... xv KISALTMALAR... xvi GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v TABLOLAR LİSTESİ... xiv ŞEKİLLER LİSTESİ... xv KISALTMALAR... xvi GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TABLOLAR LİSTESİ... xiv ŞEKİLLER LİSTESİ... xv KISALTMALAR... xvi GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL AÇIDAN İŞSİZLİK, YOKSULLUK VE İSTİHDAMI ARTIRMAYA YÖNELİK POLİTİKALAR I. İŞSİZLİK...

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ EYLÜL 2015 1-) Risk Yönetimi Nedir? Üniversitemizde, risk olarak tanmlanan muhtemel olumsuz olay

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

2011 YILI OCAK- MART DÖNEMİNDE HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2011 YILI OCAK- MART DÖNEMİNDE HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2011 YILI OCAK- MART DÖNEMİNDE HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı yılını % 18,4 oranında artışla kapanmış ve 1 milyar 286 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2011 yılına da

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933)

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933) TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:119136 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:119136 TÜRKYE DETARIMSALMAKNELEME(19231933)

Detaylı

Ö Ö Ö Ö 16 Eyll 2015 Resmi ÇARAMBA Gazete Say 29477 " -N,Itlli Eiti. Brl*"l Hayat Boyu Örenme Genel Mdrlnden Toplant Ve Tarih Saat No Trkiye Mesleki Eitim Kurulu 27. Toplants Kararlar : 27 : 14.00-17.00

Detaylı

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi 1. Etkinliğe hangi kurumu temsilen katıldınız? Sivil toplum kuruluşu 75,0% 9 Bireysel 8,3% 1 Şirket 16,7% 2 Üniversite 0,0% 0 Sosyal Girişim 0,0%

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ TESCİLİ, PRİMLERİN ÖDENMESİ, BİLDİRİM VE İTİRAZ

GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ TESCİLİ, PRİMLERİN ÖDENMESİ, BİLDİRİM VE İTİRAZ GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ TESCİLİ, PRİMLERİN ÖDENMESİ, BİLDİRİM VE İTİRAZ Ufuk ÜNLÜ * I. GİRİŞ Sosyal güvenlik sistemi dışında kalan yüz binlerce insanı 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren bu sisteme dâhil

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde.

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde. KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU BRM : PERSONEL DARE BAKANLII S$ra No 1 Malzemenin Ad$ ve Konusu Bakanlklardan veya dier kurumlardan gelen genelge,

Detaylı